@DELETE,C PARANOIA.
@ASG,CPRG PARANOIA.,F2///1000
@COPY,P TUR.,PARANOIA.
@FREE PARANOIA.