א םימיה ירבד    1 Chronicles

א    1

:שונא תש םדא א  1
:דרי לאללהמ ןניק ב  2
:ךמל חלשותמ ךונח ג  3
:תפיו םח םש חנ ד  4
ךשמו לבתו ןויו ידמו גוגמו רמג תפי ינב ה  5
:סריתו
:המרגותו תפידו זנכשא רמג ינבו ו  6
:םינדורו םיתכ השישרתו השילא ןוי ינבו ז  7
:ןענכו טופ םירצמו שוכ םח ינב ח  8
אכתבסו אמערו אתבסו הליוחו אבס שוכ ינבו ט  9
:ןדדו אבש אמער ינבו
רובג תויהל לחה אוה דורמנ-תא דלי שוכו י  10
:ץראב
םיבהל-תאו םימנע-תאו םיידול-תא דלי םירצמו אי  11
:םיחתפנ-תאו
םשמ ואצי רשא םיחלסכ-תאו םיסרתפ-תאו בי  12
:םירתפכ-תאו םיתשלפ
:תח-תאו ורכב ןודיצ-תא דלי ןענכו גי  13
:ישגרגה תאו ירמאה-תאו יסוביה-תאו די  14
:יניסה-תאו יקרעה-תאו יוחה-תאו וט  15
:יתמחה-תאו ירמצה-תאו ידוראה-תאו זט  16
ץועו םראו דולו דשכפראו רושאו םליע םש ינב זי  17
:ךשמו רתגו לוחו
:רבע-תא דלי חלשו חלש-תא דלי דשכפראו חי  18
וימיב יכ גלפ דחאה םש םינב ינש דלי רבעלו טי  19
:ןטקי ויחא םשו ץראה הגלפנ
תומרצח-תאו ףלש-תאו דדומלא-תא דלי ןטקיו כ  20
:חרי-תאו
:הלקד-תאו לזוא-תאו םרודה-תאו אכ  21
:אבש-תאו לאמיבא-תאו לביע-תאו בכ  22
ינב הלא-לכ בבוי-תאו הליוח-תאו ריפוא-תאו גכ  23
:ןטקי
:חלש דשכפרא םש דכ  24
:וער גלפ רבע הכ  25
:חרת רוחנ גורש וכ  26
:םהרבא אוה םרבא זכ  27
:לאעמשיו קחצי םהרבא ינב חכ  28
לאבדאו רדקו תויבנ לאעמשי רוכב םתודלת הלא טכ  29
:םשבמו
:אמיתו דדח אשמ המודו עמשמ ל  30
:לאעמשי ינב םה הלא המדקו שיפנ רוטי אל  31
ןרמז-תא הדלי םהרבא שגליפ הרוטק ינבו בל  32
ןשקי ינבו חושו קבשיו ןידמו ןדמו ןשקיו
:ןדדו אבש
העדלאו עדיבאו ךונחו רפעו הפיע ןידמ ינבו גל  33
:הרוטק ינב הלא-לכ
:לארשיו ושע קחצי ינב קחצי-תא םהרבא דלויו דל  34
:חרקו םלעיו שועיו לאוער זפילא ושע ינב הל  35
ענמתו זנק םתעגו יפצ רמואו ןמית זפילא ינב ול  36
:קלמעו
:הזמו המש חרז תחנ לאוער ינב זל  37
ןשידו הנעו ןועבצו לבושו ןטול ריעש ינבו חל  38
:ןשידו רצאו
:ענמת ןטול תוחאו םמוהו ירח ןטול ינבו טל  39
ינבו םנואו יפש לביעו תחנמו ןילע לבוש ינב מ  40
:הנעו היא ןועבצ
ןבשאו ןרמח ןושיד ינבו ןושיד הנע ינב אמ  41
:ןרכו ןרתיו
ץוע ןושיד ינב ןקעי ןועזו ןהלב רצא-ינב במ  42
:ןראו
ינפל םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה הלאו גמ  43
וריע םשו רועב-ןב עלב לארשי ינבל ךלמ-ךלמ
:הבהנד
:הרצבמ חרז-ןב בבוי ויתחת ךלמיו עלב תמיו דמ  44
:ינמיתה ץראמ םשוח ויתחת ךלמיו בבוי תמיו המ  45
הכמה דדב-ןב דדה ויתחת ךלמיו םשוח תמיו ומ  46
:תויע וריע םשו באומ הדשב ןידמ-תא
:הקרשממ הלמש ויתחת ךלמיו דדה תמיו זמ  47
:רהנה תובחרמ לואש ויתחת ךלמיו הלמש תמיו חמ  48
:רובכע-ןב ןנח לעב ויתחת ךלמיו לואש תמיו טמ  49
וריע םשו דדה ויתחת ךלמיו ןנח לעב תמיו נ  50
:בהז ימ תב דרטמ-תב לאבטיהמ ותשא םשו יעפ
ףולא ענמת ףולא םודא יפולא ויהיו דדה תמיו אנ  51
:תתי ףולא הילע
:ןניפ ףולא הלא ףולא המבילהא ףולא בנ  52
:רצבמ ףולא ןמית ףולא זנק ףולא גנ  53
:םודא יפולא הלא םריע ףולא לאידגמ ףולא דנ  54

ב    2

הדוהיו יול ןועמש ןבואר לארשי ינב הלא א  1
:ןולבזו רכששי
:רשאו דג ילתפנ ןמינבו ףסוי ןד ב  2
ול דלונ השולש הלשו ןנואו רע הדוהי ינב ג  3
ער הדוהי רוכב רע יהיו תינענכה עוש-תבמ
:והתימיו הוהי יניעב
ינב-לכ חרז-תאו ץרפ-תא ול הדלי ותלכ רמתו ד  4
:השמח הדוהי
:לומחו ןורצח ץרפ-ינב ה  5
םלכ ערדו לכלכו ןמיהו ןתיאו ירמז חרז ינבו ו  6
:השמח
:םרחב לעמ רשא לארשי רכוע רכע ימרכ ינבו ז  7
:הירזע ןתיא ינבו ח  8
םר-תאו לאמחרי-תא ול-דלונ רשא ןורצח ינבו ט  9
:יבולכ-תאו
דילוה בדנימעו בדנימע-תא דילוה םרו י  10
:הדוהי ינב אישנ ןושחנ-תא
:זעב-תא דילוה אמלשו אמלש-תא דילוה ןושחנו אי  11
:ישי-תא דילוה דבועו דבוע-תא דילוה זעבו בי  12
בדניבאו באילא-תא ורכב-תא דילוה ישיאו גי  13
:ישילשה אעמשו ינשה
:ישימחה ידר יעיברה לאנתנ די  14
:יעבשה דיוד יששה םצא וט  15
ישבא היורצ ינבו ליגיבאו היורצ םהיתיחאו זט  16
:השלש לא-השעו באויו
רתי אשמע יבאו אשמע-תא הדלי ליגיבאו זי  17
:ילאעמשיה
השא הבוזע-תא דילוה ןורצח-ןב בלכו חי  18
:ןודראו בבושו רשי הינב הלאו תועירי-תאו
ול דלתו תרפא-תא בלכ ול-חקיו הבוזע תמתו טי  19
:רוח-תא
:לאלצב-תא דילוה ירואו ירוא-תא דילוה רוחו כ  20
אוהו דעלג יבא ריכמ-תב-לא ןורצח אב רחאו אכ  21
:בוגש-תא ול דלתו הנש םישש-ןב אוהו החקל
שולשו םירשע ול-יהיו ריאי-תא דילוה בוגשו בכ  22
:דעלגה ץראב םירע
תנק-תא םתאמ ריאי תוח-תא םראו-רושג חקיו גכ  23
ריכמ ינב הלא-לכ ריע םישש היתנב-תאו
:דעלג-יבא
ןורצח תשאו התרפא בלכב ןורצח-תומ רחאו דכ  24
:עוקת יבא רוחשא-תא ול דלתו היבא
םר רוכבה ןורצח רוכב לאמחרי-ינב ויהיו הכ  25
:היחא םצאו ןראו הנובו
םא איה הרטע המשו לאמחריל תרחא השא יהתו וכ  26
:םנוא
:רקעו ןימיו ץעמ לאמחרי רוכב םר-ינב ויהיו זכ  27
בדנ ימש ינבו עדיו ימש םנוא-ינב ויהיו חכ  28
:רושיבאו
ןבחא-תא ול דלתו ליהיבא רושיבא תשא םשו טכ  29
:דילומ-תאו
:םינב אל דלס תמיו םיפאו דלס בדנ ינבו ל  30
ןשש ינבו ןשש יעשי ינבו יעשי םיפא ינבו אל  31
:ילחא
אל רתי תמיו ןתנויו רתי ימש יחא עדי ינבו בל  32
:םינב
:לאמחרי ינב ויה הלא אזזו תלפ ןתנוי ינבו גל  33
דבע ןששלו תונב-םא יכ םינב ןששל היה-אלו דל  34
:עחרי ומשו ירצמ
ול דלתו השאל ודבע עחריל ותב-תא ןשש ןתיו הל  35
:יתע-תא
:דבז-תא דילוה ןתנו ןתנ-תא דילה יתעו ול  36
:דבוע-תא דילוה ללפאו ללפא-תא דילוה דבזו זל  37
דילוה אוהיו אוהי-תא דילוה דבועו חל  38
:הירזע-תא
:השעלא-תא דילה ץלחו ץלח-תא דילה הירזעו טל  39
:םולש-תא דילה ימססו ימסס-תא דילה השעלאו מ  40
דילה הימקיו הימקי-תא דילוה םולשו אמ  41
:עמשילא-תא
אוה ורכב עשימ לאמחרי יחא בלכ ינבו במ  42
:ןורבח יבא השרמ ינבו ףיז-יבא
:עמשו םקרו חפתו חרק ןורבח ינבו גמ  43
דילוה םקרו םעקרי יבא םחר-תא דילוה עמשו דמ  44
:ימש-תא
:רוצ-תיב יבא ןועמו ןועמ ימש-ןבו המ  45
אצומ-תאו ןרח-תא הדלי בלכ שגליפ הפיעו ומ  46
:זזג-תא דילה ןרחו זזג-תאו
הפיעו טלפו ןשיגו םתויו םגר ידהי ינבו זמ  47
:ףעשו
:הנחרת-תאו רבש דלי הכעמ בלכ שגלפ חמ  48
יבאו הנבכמ יבא אוש-תא הנמדמ יבא ףעש דלתו טמ  49
:הסכע בלכ-תבו אעבג
לבוש התרפא רוכב רוח-ןב בלכ ינב ויה הלא נ  50
:םירעי תירק יבא
:רדג-תיב יבא ףרח םחל-תיב יבא אמלש אנ  51
יצח הארה םירעי תירק יבא לבושל םינב ויהיו בנ  52
:תוחנמה
יתמשהו יתופהו ירתיה םירעי תירק תוחפשמו גנ  53
:ילאתשאהו יתערצה ואצי הלאמ יערשמהו
באוי תיב תורטע יתפוטנו םחל תיב אמלש ינב דנ  54
:יערצה יתחנמה יצחו
םיתעמש םיתערת ץבעי ובשי םירפס תוחפשמו הנ  55
יבא תמחמ םיאבה םיניקה המה םיתכוש
:בכר-תיב

ג    3

ןורבחב ול-דלונ רשא דיוד ינב ויה הלאו א  1
לאינד ינש תילאערזיה םעניחאל ןנמא רוכבה
:תילמרכה ליגיבאל
רושג ךלמ ימלת-תב הכעמ-ןב םולשבאל ישלשה ב  2
:תיגח-ןב הינדא יעיברה
הלגעל םערתי יששה לטיבאל היטפש ישימחה ג  3
:ותשא
םינש עבש םש-ךלמיו ןורבחב ול-דלונ השש ד  4
:םלשוריב ךלמ הנש שולשו םישלשו םישדח הששו
ןתנו בבושו אעמש םילשוריב ול-ודלונ הלאו ה  5
:לאימע-תב עוש-תבל העברא המלשו
:טלפילאו עמשילאו רחביו ו  6
:עיפיו גפנו הגנו ז  7
:העשת טלפילאו עדילאו עמשילאו ח  8
:םתוחא רמתו םישגליפ-ינב דבלמ דיוד ינב לכ ט  9
טפשוהי ונב אסא ונב היבא םעבחר המלש-ןבו י  10
:ונב
:ונב שאוי ונב והיזחא ונב םרוי אי  11
:ונב םתוי ונב הירזע ונב והיצמא בי  12
:ונב השנמ ונב והיקזח ונב זחא גי  13
:ונב והישאי ונב ןומא די  14
םיקיוהי ינשה ןנחוי רוכבה והישאי ינבו וט  15
:םולש יעיברה והיקדצ ישלשה
:ונב היקדצ ונב הינכי םיקיוהי ינבו זט  16
:ונב לאיתלאש רסא הינכי ינבו זי  17
:היבדנו עמשוה הימקי רצאנשו הידפו םריכלמו חי  18
םלשמ לבברז-ןבו יעמשו לבברז הידפ ינבו טי  19
:םתוחא תימלשו היננחו
:שמח דסח בשוי הידסחו היכרבו להאו הבשחו כ  20
ןנרא ינב היפר ינב היעשיו היטלפ היננח-ןבו אכ  21
:הינכש ינב הידבע ינב
לאגיו שוטח היעמש ינבו היעמש הינכש ינבו בכ  22
:השש טפשו הירענו חירבו
:השלש םקירזעו היקזחו יניעוילא הירענ-ןבו גכ  23
בוקעו הילפו בישילאו והוידה יניעוילא ינבו דכ  24
:העבש יננעו הילדו ןנחויו

ד    4

:לבושו רוחו ימרכו ןורצח ץרפ הדוהי ינב א  1
דילה תחיו תחי-תא דילוה לבוש-ןב היארו ב  2
:יתערצה תוחפשמ הלא דהל-תאו ימוחא-תא
םשו שבדיו אמשיו לאערזי םטיע יבא הלאו ג  3
:ינופללצה םתוחא
רוח-ינב הלא השוח יבא רזעו רדג יבא לאונפו ד  4
:םחל תיב יבא התרפא רוכב
האלח םישנ יתש ויה עוקת יבא רוחשאלו ה  5
:הרענו
ינמית-תאו רפח-תאו םזחא-תא הרענ ול דלתו ו  6
:הרענ ינב הלא ירתשחאה-תאו
:ןנתאו רחצי תרצ האלח ינבו ז  7
תוחפשמו הבבצה-תאו בונע-תא דילוה ץוקו ח  8
:םורה-ןב לחרחא
ץבעי ומש הארק ומאו ויחאמ דבכנ ץבעי יהיו ט  9
:בצעב יתדלי יכ רמאל
ךרב-םא רמאל לארשי יהלאל ץבעי ארקיו י  10
ימע ךדי התיהו ילובג-תא תיברהו ינכרבת
תא םיהלא אביו יבצע יתלבל הערמ תישעו
:לאש-רשא
יבא אוה ריחמ-תא דילוה החוש-יחא בולכו אי  11
:ןותשא
הנחת-תאו חספ-תאו אפר תיב-תא דילוה ןותשאו בי  12
:הכר ישנא הלא שחנ ריע יבא
:תתח לאינתע ינבו הירשו לאינתע זנק ינבו גי  13
דילוה הירשו הרפע-תא דילוה יתנועמו די  14
:ויה םישרח יכ םישרח איג יבא באוי-תא
הלא ינבו םענו הלא וריע הנפי-ןב בלכ ינבו וט  15
:זנקו
:לארשאו אירית הפיזו ףיז לאללהי ינבו זט  16
רהתו ןוליו רפעו דרמו רתי הרזע-ןבו זי  17
:עמתשא יבא חבשי-תאו ימש-תאו םירמ-תא
רודג יבא דרי-תא הדלי הידהיה ותשאו חי  18
חונז יבא לאיתוקי-תאו וכוש יבא רבח-תאו
:דרמ חקל רשא הערפ-תב היתב ינב הלאו
ימרגה הליעק יבא םחנ תוחא הידוה תשא ינבו טי  19
:יתכעמה עמתשאו
ינבו ןולותו ןנח-ןב הנרו ןונמא ןומיש ינבו כ  20
:תחוז-ןבו תחוז יעשי
יבא הדעלו הכל יבא רע הדוהי-ןב הלש ינב אכ  21
:עבשא תיבל ץבה תדבע-תיב תוחפשמו השרמ
ולעב-רשא ףרשו שאויו אבזכ ישנאו םיקויו בכ  22
:םיקיתע םירבדהו םחל יבשיו באומל
ךלמה-םע הרדגו םיעטנ יבשיו םירצויה המה גכ  23
:םש ובשי ותכאלמב
:לואש חרז בירי ןימיו לאומנ ןועמש ינב דכ  24
:ונב עמשמ ונב םשבמ ונב םלש הכ  25
:ונב יעמש ונב רוכז ונב לאומח עמשמ ינבו וכ  26
ןיא ויחאלו שש תונבו רשע השש םינב יעמשלו זכ  27
ינב-דע וברה אל םתחפשמ לכו םיבר םינב
:הדוהי
:לעוש רצחו הדלומו עבש-ראבב ובשיו חכ  28
:דלותבו םצעבו ההלבבו טכ  29
:גלקיצבו המרחבו לאותבבו ל  30
יארב תיבבו םיסוס רצחבו תובכרמ תיבבו אל  31
:דיוד ךלמ-דע םהירע הלא םירעשבו
םירע ןשעו ןכתו ןומר ןיעו םטיע םהירצחו בל  32
:שמח
לעב-דע הלאה םירעה תוביבס רשא םהירצח-לכו גל  33
:םהל םשחיתהו םתבשומ תאז
:היצמא-ןב השויו ךלמיו בבושמו דל  34
:לאישע-ןב הירש-ןב היבשוי-ןב אוהיו לאויו הל  35
לאידעו הישעו היחושיו הבקעיו יניעוילאו ול  36
:הינבו לאמישיו
ירמש-ןב הידי-ןב ןולא-ןב יעפש-ןב אזיזו זל  37
:היעמש-ןב
תיבו םתוחפשמב םיאישנ תומשב םיאבה הלא חל  38
:בורל וצרפ םהיתובא
הערמ שקבל איגה חרזמל דע רדג אובמל וכליו טל  39
:םנאצל
םידי תבחר ץראהו בוטו ןמש הערמ ואצמיו מ  40
:םינפל םש םיבשיה םח-ןמ יכ הולשו תטקשו
והיקזחי ימיב תומשב םיבותכה הלא ואביו אמ  41
רשא םיניעמה-תאו םהילהא-תא וכיו הדוהי-ךלמ
ובשיו הזה םויה-דע םמירחיו המש-ואצמנ
:םש םנאצל הערמ-יכ םהיתחת
םישנא ריעש רהל וכלה ןועמש ינב-ןמ םהמו במ  42
ינב לאיזעו היפרו הירענו היטלפו תואמ שמח
:םשארב יעשי
דע םש ובשיו קלמעל הטלפה תיראש-תא וכיו גמ  43
:הזה םויה

ה    5

רוכבה אוה יכ לארשי-רוכב ןבואר ינבו א  1
ףסוי ינבל ותרכב הנתנ ויבא יעוצי וללחבו
:הרכבל שחיתהל אלו לארשי-ןב
הרכבהו ונממ דיגנלו ויחאב רבג הדוהי יכ ב  2
:ףסויל
ןורצח אולפו ךונח לארשי רוכב ןבואר ינב ג  3
:ימרכו
:ונב יעמש ונב גוג ונב היעמש לאוי ינב ד  4
:ונב לעב ונב היאר ונב הכימ ה  5
רשא ךלמ רסאנלפ תגלת הלגה רשא ונב הראב ו  6
:ינבוארל אישנ אוה
לאיעי שארה םתודלתל שחיתהב ויתחפשמל ויחאו ז  7
:והירכזו
בשוי אוה לאוי-ןב עמש-ןב זזע-ןב עלבו ח  8
:ןועמ לעבו ובנ-דעו רערעב
יכ תרפ רהנה-ןמל הרבדמ אובל-דע בשי חרזמלו ט  9
:דעלג ץראב ובר םהינקמ
ולפיו םיארגהה-םע המחלמ ושע לואש ימיבו י  10
:דעלגל חרזמ ינפ-לכ-לע םהילהאב ובשיו םדיב
:הכלס-דע ןשבה ץראב ובשי םדגנל דג-ינבו אי  11
:ןשבב טפשו ינעיו הנשמה םפשו שארה לאוי בי  12
עבשו םלשמו לאכימ םהיתובא תיבל םהיחאו גי  13
:העבש רבעו עיזו ןכעיו ירויו
דעלג-ןב חורי-ןב ירוח-ןב ליחיבא ינב הלא די  14
:זוב-ןב ודחי-ןב ישישי-ןב לאכימ-ןב
:םתובא תיבל שאר ינוג-ןב לאידבע-ןב יחא וט  15
ןורש ישרגמ-לכבו היתנבבו ןשבב דעלגב ובשיו זט  16
:םתואצות-לע
ימיבו הדוהי-ךלמ םתוי ימיב ושחיתה םלכ זי  17
:לארשי-ךלמ םעברי
ליח-ינב-ןמ השנמ-טבש יצחו ידגו ןבואר-ינב חי  18
ידומלו תשק יכרדו ברחו ןגמ יאשנ םישנא
םיששו תואמ-עבשו ףלא העבראו םיעברא המחלמ
:אבצ יאצי
שיפנו רוטיו םיאירגהה-םע המחלמ ושעיו טי  19
:בדונו
לכו םיאירגהה םדיב ונתניו םהילע ורזעיו כ  20
םהל רותענו המחלמב וקעז םיהלאל יכ םהמעש
:וב וחטב-יכ
םיתאמ ןאצו ףלא םישמח םהילמג םהינקמ ובשיו אכ  21
האמ םדא שפנו םיפלא םירומחו ףלא םישמחו
:ףלא
המחלמה םיהלאהמ יכ ולפנ םיבר םיללח-יכ בכ  22
:הלגה-דע םהיתחת ובשיו
לעב-דע ןשבמ ץראב ובשי השנמ טבש יצח ינבו גכ  23
:ובר המה ןומרח-רהו רינשו ןומרח
לאילאו יעשיו רפעו םתובא-תיב ישאר הלאו דכ  24
םישנא לאידחיו היודוהו הימריו לאירזעו
:םתובא תיבל םישאר תומש ישנא ליח ירובג
יהלא ירחא ונזיו םהיתובא יהלאב ולעמיו הכ  25
:םהינפמ םיהלא דימשה-רשא ץראה-ימע
רושא-ךלמ לופ חור-תא לארשי יהלא רעיו וכ  26
םלגיו רושא ךלמ רסנלפ תגלת חור-תאו
חלחל םאיביו השנמ טבש יצחלו ידגלו ינבוארל
:הזה םויה דע ןזוג רהנו ארהו רובחו
:יררמו תהק ןושרג יול ינב זכ  27
:לאיזעו ןורבחו רהצי םרמע תהק ינבו חכ  28
בדנ ןרהא ינבו םירמו השמו ןרהא םרמע ינבו טכ  29
:רמתיאו רזעלא אוהיבאו
דילה סחניפ סחניפ-תא דילוה רזעלא ל  30
:עושיבא-תא
:יזע-תא דילוה יקבו יקב-תא דילוה עושיבאו אל  31
דילוה היחרזו היחרז-תא דילוה יזעו בל  32
:תוירמ-תא
דילוה הירמאו הירמא-תא דילוה תוירמ גל  33
:בוטיחא-תא
דילוה קודצו קודצ-תא דילוה בוטיחאו דל  34
:ץעמיחא-תא
דילוה הירזעו הירזע-תא דילוה ץעמיחאו הל  35
:ןנחוי-תא
תיבב ןהכ רשא אוה הירזע-תא דילוה ןנחויו ול  36
:םלשוריב המלש הנב-רשא
דילוה הירמאו הירמא-תא הירזע דלויו זל  37
:בוטיחא-תא
דילוה קודצו קודצ-תא דילוה בוטיחאו חל  38
:םולש-תא
דילוה היקלחו היקלח-תא דילוה םולשו טל  39
:הירזע-תא
דילוה הירשו הירש-תא דילוה הירזעו מ  40
:קדצוהי-תא
םלשוריו הדוהי-תא הוהי תולגהב ךלה קדצוהיו אמ  41
:רצאנדכבנ דיב

ו    6

:יררמו תהק םשרג יול ינב א  1
:יעמשו ינבל םושרג-ינב תומש הלאו ב  2
:לאיזעו ןורבחו רהציו םרמע תהק ינבו ג  3
יולה תוחפשמ הלאו ישמו ילחמ יררמ ינב ד  4
:םהיתובאל
:ונב המז ונב תחי ונב ינבל םושרגל ה  5
:ונב ירתאי ונב חרז ונב ודע ונב חאוי ו  6
:ונב ריסא ונב חרק ונב בדנימע תהק ינב ז  7
:ונב ריסאו ונב ףסיבאו ונב הנקלא ח  8
:ונב לואשו ונב היזע ונב לאירוא ונב תחת ט  9
:תומיחאו ישמע הנקלא ינבו י  10
:ונב תחנו ונב יפוצ הנקלא ונב הנקלא אי  11
:ונב הנקלא ונב םחרי ונב באילא בי  12
:היבאו ינשו רכבה לאומש ינבו גי  13
:ונב הזע ונב יעמש ונב ינבל ילחמ יררמ ינב די  14
:ונב הישע ונב היגח ונב אעמש וט  15
הוהי תיב ריש-ידי-לע דיוד דימעה רשא הלאו זט  16
:ןוראה חונממ
רישב דעומ-להא ןכשמ ינפל םיתרשמ ויהיו זי  17
ודמעיו םלשוריב הוהי תיב-תא המלש תונב-דע
:םתדובע-לע םטפשמכ
ןמיה יתהקה ינבמ םהינבו םידמעה הלאו חי  18
:לאומש-ןב לאוי-ןב ררושמה
:חות-ןב לאילא-ןב םחרי-ןב הנקלא-ןב טי  19
:ישמע-ןב תחמ-ןב הנקלא-ןב ףיצ-ןב כ  20
:הינפצ-ןב הירזע-ןב לאוי-ןב הנקלא-ןב אכ  21
:חרק-ןב ףסיבא-ןב ריסא-ןב תחת-ןב בכ  22
:לארשי-ןב יול-ןב תהק-ןב רהצי-ןב גכ  23
והיכרב-ןב ףסא ונימי-לע דמעה ףסא ויחאו דכ  24
:אעמש-ןב
:היכלמ-ןב הישעב-ןב לאכימ-ןב הכ  25
:הידע-ןב חרז-ןב ינתא-ןב וכ  26
:יעמש-ןב המז-ןב ןתיא-ןב זכ  27
:יול-ןב םשרג-ןב תחי-ןב חכ  28
ישיק-ןב ןתיא לואמשה-לע םהיחא יררמ ינבו טכ  29
:ךולמ-ןב ידבע-ןב
:היקלח-ןב היצמא-ןב היבשח-ןב ל  30
:רמש-ןב ינב-ןב יצמא-ןב אל  31
:יול-ןב יררמ-ןב ישומ-ןב ילחמ-ןב בל  32
תיב ןכשמ תדובע-לכל םינותנ םיולה םהיחאו גל  33
:םיהלאה
הלועה חבזמ-לע םיריטקמ וינבו ןרהאו דל  34
םישדקה שדק תכאלמ לכל תרטקה חבזמ-לעו
דבע השמ הוצ רשא לככ לארשי-לע רפכלו
:םיהלאה
עושיבא ונב סחניפ ונב רזעלא ןרהא ינב הלאו הל  35
:ונב
:ונב היחרז ונב יזע ונב יקב ול  36
:ונב בוטיחא ונב הירמא ונב תוירמ זל  37
:ונב ץעמיחא ונב קודצ חל  38
ןרהא ינבל םלובגב םתוריטל םתובשומ הלאו טל  39
:לרוגה היה םהל יכ יתהקה תחפשמל
הישרגמ-תאו הדוהי ץראב ןורבח-תא םהל ונתיו מ  40
:היתביבס
בלכל ונתנ הירצח-תאו ריעה הדש-תאו אמ  41
:הנפי-ןב
ןורבח-תא טלקמה ירע-תא ונתנ ןרהא ינבלו במ  42
עמתשא-תאו רתי-תאו הישרגמ-תאו הנבל-תאו
:הישרגמ-תאו
:הישרגמ-תאו ריבד-תא הישרגמ-תאו זליח-תאו גמ  43
שמש תיב-תאו הישרגמ-תאו ןשע-תאו דמ  44
:הישרגמ-תאו
תמלע-תאו הישרגמ-תאו עבג-תא ןמינב הטממו המ  45
םהירע-לכ הישרגמ-תאו תותנע-תאו הישרגמ-תאו
:םהיתוחפשמב ריע הרשע-שלש
הטמ תיצחממ הטמה תחפשממ םירתונה תהק ינבלו ומ  46
:רשע םירע לרוגב השנמ יצח
הטממו רכששי הטממ םתוחפשמל םושרג ינבלו זמ  47
שלש םירע ןשבב השנמ הטממו ילתפנ הטממו רשא
:הרשע
דג-הטממו ןבואר הטממ םתוחפשמל יררמ ינבל חמ  48
:הרשע םיתש םירע לרוגב ןלובז הטממו
םירעה-תא םיולל לארשי-ינב ונתיו טמ  49
:םהישרגמ-תאו
הטממו הדוהי-ינב הטממ לרוגב ונתיו נ  50
הלאה םירעה תא ןמינב ינב הטממו ןועמש-ינב
:תומשב םהתא וארקי-רשא
הטממ םלובג ירע יהיו תהק ינב תוחפשממו אנ  51
:םירפא
הישרגמ-תאו םכש-תא טלקמה ירע-תא םהל ונתיו בנ  52
:הישרגמ-תאו רזג-תאו םירפא רהב
ןורוח תיב-תאו הישרגמ-תאו םעמקי-תאו גנ  53
:הישרגמ-תאו
ןומר-תג-תאו הישרגמ-תאו ןוליא-תאו דנ  54
:הישרגמ-תאו
הישרגמ-תאו רנע-תא השנמ הטמ תיצחממו הנ  55
תהק-ינבל תחפשמל הישרגמ-תאו םעלב-תאו
:םירתונה
ןלוג-תא השנמ הטמ יצח תחפשממ םושרג ינבל ונ  56
:הישרגמ-תאו תורתשע-תאו הישרגמ-תאו ןשבב
תרבד-תא הישרגמ-תאו שדק-תא רכששי הטממו זנ  57
:הישרגמ-תאו
:הישרגמ-תאו םנע-תאו הישרגמ-תאו תומאר-תאו חנ  58
ןודבע-תאו הישרגמ-תאו לשמ-תא רשא הטממו טנ  59
:הישרגמ-תאו
:הישרגמ-תאו בחר-תאו הישרגמ-תאו קקוח-תאו ס  60
הישרגמ-תאו לילגב שדק-תא ילתפנ הטממו אס  61
םיתירק-תאו הישרגמ-תאו ןומח-תאו
:הישרגמ-תאו
ונומר-תא ןלובז הטממ םירתונה יררמ ינבל בס  62
:הישרגמ-תאו רובת-תא הישרגמ-תאו
ןבואר הטממ ןדריה חרזמל וחרי ןדריל רבעמו גס  63
הצהי-תאו הישרגמ-תאו רבדמב רצב-תא
:הישרגמ-תאו
תעפימ-תאו הישרגמ-תאו תומדק-תאו דס  64
:הישרגמ-תאו
הישרגמ-תאו דעלגב תומאר-תא דג-הטממו הס  65
:הישרגמ-תאו םינחמ-תאו
ריזעי-תאו הישרגמ-תאו ןובשח-תאו וס  66
:הישרגמ-תאו

ז    7

ןורמשו בישי האופו עלות רכששי ינבלו א  1
:העברא
םשביו ימחיו לאיריו היפרו יזע עלות ינבו ב  2
ליח ירובג עלותל םתובא-תיבל םישאר לאומשו
ףלא םינשו-םירשע דיוד ימיב םרפסמ םתודלתל
:תואמ ששו
הידבעו לאכימ היחרזי ינבו היחרזי יזע ינבו ג  3
:םלכ םישאר השמח הישי לאויו
אבצ ידודג םתובא תיבל םתודלתל םהילעו ד  4
:םינבו םישנ וברה-יכ ףלא הששו םישלש המחלמ
םיליח ירובג רכששי תוחפשמ לכל םהיחאו ה  5
:לכל םשחיתה ףלא העבשו םינומש
:השלש לאעידיו רכבו עלב ןמינב ו  6
יריעו תומיריו לאיזעו יזעו ןובצא עלב ינבו ז  7
םשחיתהו םיליח ירובג תובא תיב ישאר השמח
:העבראו םישלשו ףלא םינשו םירשע
יניעוילאו רזעילאו שעויו הרימז רכב ינבו ח  8
הלא-לכ תמלעו תותנעו היבאו תומריו ירמעו
:רכב-ינב
ליח ירובג םתובא תיב ישאר םתודלתל םשחיתהו ט  9
:םיתאמו ףלא םירשע
ןמינבו שיעי ןהלב ינבו ןהלב לאעידי ינבו י  10
:רחשיחאו שישרתו ןתיזו הנענכו דוהאו
ירובג תובאה ישארל לאעידי ינב הלא-לכ אי  11
אבצ יאצי םיתאמו ףלא רשע-העבש םיליח
:המחלמל
:רחא ינב םשח ריע ינב םפחו םפשו בי  12
ינב םולשו רציו ינוגו לאיצחי ילתפנ ינב גי  13
:ההלב
הימראה ושגליפ הדלי רשא לאירשא השנמ ינב די  14
:דעלג יבא ריכמ-תא הדלי
הכעמ ותחא םשו םיפשלו םיפחל השא חקל ריכמו וט  15
:תונב דחפלצל הניהתו דחפלצ ינשה םשו
םשו שרפ ומש ארקתו ןב ריכמ-תשא הכעמ דלתו זט  16
:םקרו םלוא וינבו שרש ויחא
ריכמ-ןב דעלג ינב הלא ןדב םלוא ינבו זי  17
:השנמ-ןב
רזעיבא-תאו דוהשיא-תא הדלי תכלמה ותחאו חי  18
:הלחמ-תאו
:םעינאו יחקלו םכשו ןיחא עדימש ינב ויהיו טי  19
ונב תחתו ונב דרבו חלתוש םירפא ינבו כ  20
:ונב תחתו ונב הדעלאו
םוגרהו דעלאו רזעו ונב חלתושו ונב דבזו אכ  21
תחקל ודרי יכ ץראב םידלונה תג-ישנא
:םהינקמ-תא
ויחא ואביו םיבר םימי םהיבא םירפא לבאתיו בכ  22
:ומחנל
ומש-תא ארקיו ןב דלתו רהתו ותשא-לא אביו גכ  23
:ותיבב התיה הערב יכ העירב
ןותחתה ןורוח-תיב-תא ןבתו הראש ותבו דכ  24
:הראש ןזא תאו ןוילעה-תאו
:ונב ןחתו ונב חלתו ףשרו ונב חפרו הכ  25
:ונב עמשילא ונב דוהימע ונב ןדעל וכ  26
:ונב עשוהי ונב ןונ זכ  27
ןרענ חרזמלו היתנבו לא-תיב םתובשמו םתזחאו חכ  28
היע-דע היתנבו םכשו היתנבו רזג ברעמלו
:היתנבו
ךנעת היתנבו ןאש-תיב השנמ-ינב ידי-לעו טכ  29
הלאב היתונבו רוד היתונבו ודגמ היתנבו
:לארשי-ןב ףסוי ינב ובשי
חרשו העירבו יושיו הושיו הנמי רשא ינב ל  30
:םתוחא
:תוזרב יבא אוה לאיכלמו רבח העירב ינבו אל  31
תאו םתוח-תאו רמוש-תאו טלפי-תא דילוה רבחו בל  32
:םתוחא אעוש
:טלפי ינב הלא תושעו להמבו ךספ טלפי ינבו גל  33
:םראו הבחי הגהורו יחא רמש ינבו דל  34
:למעו שלשו ענמיו חפוצ ויחא םלה-ןבו הל  35
:הרמיו ירבו לעושו רפנרחו חוס חפוצ ינב ול  36
:אראבו ןרתיו השלשו אמשו דוהו רצב זל  37
:אראו הפספו הנפי רתי ינבו חל  38
:איצרו לאינחו חרא אלע ינבו טל  39
םירורב תובאה-תיב ישאר רשא-ינב הלא-לכ מ  40
אבצב םשחיתהו םיאישנה ישאר םיליח ירובג
:ףלא הששו םירשע םישנא םרפסמ המחלמב

ח    8

חרחאו ינשה לבשא ורכב עלב-תא דילוה ןמינבו א  1
:ישילשה
:ישימחה אפרו יעיברה החונ ב  2
:דוהיבאו ארגו רדא עלבל םינב ויהיו ג  3
:חוחאו ןמענו עושיבאו ד  4
:םרוחו ןפופשו ארגו ה  5
יבשויל תובא ישאר םה הלא דוחא ינב הלאו ו  6
:תחנמ-לא םולגיו עבג
אזע-תא דילוהו םלגה אוה ארגו היחאו ןמענו ז  7
:דחיחא-תאו
םישוח םתא וחלש-ןמ באומ הדשב דילוה םירחשו ח  8
:וישנ ארעב-תאו
איבצ-תאו בבוי-תא ותשא שדח-ןמ דלויו ט  9
:םכלמ-תאו אשימ-תאו
ישאר וינב הלא המרמ-תאו היכש-תאו ץועי-תאו י  10
:תובא
:לעפלא-תאו בוטיבא-תא דילוה םישחמו אי  11
הנב אוה דמשו םעשמו רבע לעפלא ינבו בי  12
:היתנבו דל-תאו ונוא-תא
ןוליא יבשויל תובאה ישאר המה עמשו הערבו גי  13
:תג יבשוי-תא וחירבה המה
:תומריו קשש ויחאו די  14
:רדעו דרעו הידבזו וט  15
:העירב ינב אחויו הפשיו לאכימו זט  16
:רבחו יקזחו םלשמו הידבזו זי  17
:לעפלא ינב בבויו האילזיו ירמשיו חי  18
:ידבזו ירכזו םיקיו טי  19
:לאילאו יתלצו ינעילאו כ  20
:יעמש ינב תרמשו היארבו הידעו אכ  21
:לאילאו רבעו ןפשיו בכ  22
:ןנחו ירכזו ןודבעו גכ  23
:היתתנעו םליעו היננחו דכ  24
:קשש ינב לאינפו הידפיו הכ  25
:הילתעו הירחשו ירשמשו וכ  26
:םחרי ינב ירכזו הילאו הישרעיו זכ  27
ובשי הלא םישאר םתודלתל תובא ישאר הלא חכ  28
:םלשוריב
:הכעמ ותשא םשו ןועבג יבא ובשי ןועבגבו טכ  29
:בדנו לעבו שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו ל  30
:רכזו ויחאו רודגו אל  31
םהיחא דגנ המה-ףאו האמש-תא דילוה תולקמו בל  32
:םהיחא-םע םלשוריב ובשי
לואש-תא דילוה שיקו שיק-תא דילוה רנו גל  33
עוש-יכלמ-תאו ןתנוהי-תא דילוה לואשו
:לעבשא-תאו בדניבא-תאו
דילוה לעב בירמו לעב בירמ ןתנוהי-ןבו דל  34
:הכימ-תא
:זחאו עראתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו הל  35
דילוה הדעוהיו הדעוהי-תא דילוה זחאו ול  36
דילוה ירמזו ירמז-תאו תומזע-תאו תמלע-תא
:אצומ-תא
ונב השעלא ונב הפר אענב-תא דילוה אצומו זל  37
:ונב לצא
ורכב םקירזע םתומש הלאו םינב השש לצאלו חל  38
ינב הלא-לכ ןנחו הידבעו הירעשו לאעמשיו
:לצא
ינשה שועי ורכב םלוא ויחא קשע ינבו טל  39
:ישלשה טלפילאו
תשק יכרד ליח-ירבג םישנא םלוא-ינב ויהיו מ  40
הלא-לכ םישמחו האמ םינב ינבו םינב םיברמו
:ןמינב ינבמ

ט    9

יכלמ רפס-לע םיבותכ םנהו ושחיתה לארשי-לכו א  1
:םלעמב לבבל ולגה הדוהיו לארשי
לארשי םהירעב םתזחאב רשא םינשארה םיבשויהו ב  2
:םיניתנהו םיולה םינהכה
ןמינב ינב-ןמו הדוהי ינב-ןמ ובשי םלשוריבו ג  3
:השנמו םירפא ינב-ןמו
ירמא-ןב ירמע-ןב דוהימע-ןב יתוע ד  4
:הדוהי-ןב ץרפ ינב-ןמינב-ןב
:וינבו רוכבה הישע ינולישה-ןמו ה  5
:םיעשתו תואמ-שש םהיחאו לאועי חרז-ינב-ןמו ו  6
היודוה-ןב םלשמ-ןב אולס ןמינב ינב-ןמו ז  7
:האנסה-ןב
םלשמו ירכמ-ןב יזע-ןב הלאו םחרי-ןב הינביו ח  8
:הינבי-ןב לאוער-ןב היטפש-ןב
הששו םישמחו תואמ עשת םתודלתל םהיחאו ט  9
:םהיתבא תיבל תובא ישאר םישנא הלא-לכ
:ןיכיו ביריוהיו היעדי םינהכה-ןמו י  10
תוירמ-ןב קודצ-ןב םלשמ-ןב היקלח-ןב הירזעו אי  11
:םיהלאה תיב דיגנ בוטיחא-ןב
ישעמו היכלמ-ןב רוחשפ-ןב םחרי-ןב הידעו בי  12
תימלשמ-ןב םלשמ-ןב הרזחי-ןב לאידע-ןב
:רמא-ןב
תואמ עבשו ףלא םתובא תיבל םישאר םהיחאו גי  13
:םיהלאה-תיב תדובע תכאלמ ליח ירובג םיששו
םקירזע-ןב בושח-ןב היעמש םיולה-ןמו די  14
:יררמ ינב-ןמ היבשח-ןב
ירכז-ןב אכימ-ןב הינתמו ללגו שרח רקבקבו וט  15
:ףסא-ןב
היכרבו ןותודי-ןב ללג-ןב היעמש-ןב הידבעו זט  16
:יתפוטנ ירצחב בשויה הנקלא-ןב אסא-ןב
םהיחאו ןמיחאו ןמלטו בוקעו םולש םירעשהו זי  17
:שארה םולש
םירעשה המה החרזמ ךלמה רעשב הנה-דעו חי  18
:יול ינב תונחמל
ויחאו חרק-ןב ףסיבא-ןב ארוק-ןב םולשו טי  19
ירמש הדובעה תכאלמ לע םיחרקה ויבא-תיבל
ירמש הוהי הנחמ-לע םהיתבאו להאל םיפסה
:אובמה
םינפל םהילע היה דיגנ רזעלא-ןב סחניפו כ  20
:ומע הוהי
:דעומ להאל חתפ רעש הימלשמ ןב הירכז אכ  21
רשע םינשו םיתאמ םיפסב םירעשל םירורבה םלכ בכ  22
לאומשו דיוד דסי המה םשחיתה םהירצחב המה
:םתנומאב הארה
להאה-תיבל הוהי-תיבל םירעשה-לע םהינבו םהו גכ  23
:תורמשמל
הנופצ המי חרזמ םירעשה ויהי תוחור עבראל דכ  24
:הבגנו
תעמ םימיה תעבשל אובל םהירצחב םהיחאו הכ  25
:הלא-םע תע-לא
םיולה םה םירעשה ירבג תעברא המה הנומאב יכ וכ  26
:םיהלאה תיב תורצאה לעו תוכשלה-לע ויהו
תרמשמ םהילע-יכ ונילי םיהלאה-תיב תוביבסו זכ  27
:רקבל רקבלו חתפמה-לע םהו
םואיבי רפסמב-יכ הדובעה ילכ-לע םהמו חכ  28
:םואיצוי רפסמבו
שדקה ילכ-לכ לעו םילכה-לע םינממ םהמו טכ  29
:םימשבהו הנובלהו ןמשהו ןייהו תלסה-לעו
:םימשבל תחקרמה יחקר םינהכה ינב-ןמו ל  30
יחרקה םלשל רוכבה אוה םיולה-ןמ היתתמו אל  31
:םיתבחה השעמ לע הנומאב
תכרעמה םחל-לע םהיחא-ןמ יתהקה ינב-ןמו בל  32
:תבש תבש ןיכהל
תכשלב םיולל תובא ישאר םיררשמה הלאו גל  33
:הכאלמב םהילע הלילו םמוי-יכ םיריטפ
הלא םישאר םתודלתל םיולל תובאה ישאר הלא דל  34
:םלשוריב ובשי
ותשא םשו לאועי ןועבג-יבא ובשי ןועבגבו הל  35
:הכעמ
רנו לעבו שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו ול  36
:בדנו
:תולקמו הירכזו ויחאו רודגו זל  37
םהיחא דגנ םה-ףאו םאמש-תא דילוה תולקמו חל  38
:םהיחא-םע םלשוריב ובשי
לואש-תא דילוה שיקו שיק-תא דילוה רנו טל  39
עוש-יכלמ-תאו ןתנוהי-תא דילוה לואשו
:לעבשא-תאו בדניבא-תאו
דילוה לעב-ירמו לעב בירמ ןתנוהי-ןבו מ  40
:הכימ-תא
:ערחתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו אמ  41
תמלע-תא דילוה הרעיו הרעי-תא דילוה זחאו במ  42
:אצומ-תא דילוה ירמזו ירמז-תאו תומזע-תאו
ונב השעלא ונב היפרו אענב-תא דילוה אצומו גמ  43
:ונב לצא
ורכב םקירזע םתומש הלאו םינב השש לצאלו דמ  44
:לצא ינב הלא ןנחו הידבעו הירעשו לאעמשיו

י    10

ינפמ לארשי-שיא סניו לארשיב ומחלנ םיתשלפו א  1
:עבלג רהב םיללח ולפיו םיתשלפ
וכיו וינב ירחאו לואש ירחא םיתשלפ וקבדיו ב  2
עוש-יכלמ-תאו בדניבא-תאו ןתנוי-תא םיתשלפ
:לואש ינב
תשקב םירומה והאצמיו לואש-לע המחלמה דבכתו ג  3
:םירויה-ןמ לחיו
ינרקדו ךברח ףלש וילכ אשנ-לא לואש רמאיו ד  4
אלו יב-וללעתהו הלאה םילרעה ואבי-ןפ הב
לואש חקיו דאמ ארי יכ וילכ אשנ הבא
:הילע לפיו ברחה-תא
אוה-םג לפיו לואש תמ יכ וילכ-אשנ אריו ה  5
:תמיו ברחה-לע
:ותמ ודחי ותיב-לכו וינב תשלשו לואש תמיו ו  6
וסנ יכ קמעב-רשא לארשי שיא-לכ ואריו ז  7
וסניו םהירע ובזעיו וינבו לואש ותמ-יכו
:םהב ובשיו םיתשלפ ואביו
םיללחה-תא טשפל םיתשלפ ואביו תרחממ יהיו ח  8
:עבלג רהב םילפנ וינב-תאו לואש-תא ואצמיו
וחלשיו וילכ-תאו ושאר-תא ואשיו והטישפיו ט  9
:םעה-תאו םהיבצע-תא רשבל ביבס םיתשלפ-ץראב
ותלגלג-תאו םהיהלא תיב וילכ-תא ומישיו י  10
:ןוגד תיב ועקת
םיתשלפ ושע-רשא-לכ תא דעלג שיבי לכ ועמשיו אי  11
:לואשל
תאו לואש תפוג-תא ואשיו ליח שיא-לכ ומוקיו בי  12
ורבקיו השיבי םואיביו וינב תפוג
תעבש ומוציו שביב הלאה תחת םהיתומצע-תא
:םימי
רבד-לע הוהיב לעמ רשא ולעמב לואש תמיו גי  13
:שורדל בואב לואשל-םגו רמש-אל רשא הוהי
הכולמה-תא בסיו והתימיו הוהיב שרד-אלו די  14
:ישי-ןב דיודל

אי    11

הנה רמאל הנורבח דיוד-לא לארשי-לכ וצבקיו א  1
:ונחנא ךרשבו ךמצע
התא ךלמ לואש תויהב םג םושלש-םג לומת-םג ב  2
ךיהלא הוהי רמאיו לארשי-תא איבמהו איצומה
היהת התאו לארשי-תא ימע-תא הערת התא ךל
:לארשי ימע לע דיגנ
תרכיו הנורבח ךלמה-לא לארשי ינקז-לכ ואביו ג  3
וחשמיו הוהי ינפל ןורבחב תירב דיוד םהל
הוהי רבדכ לארשי-לע ךלמל דיוד-תא
:לאומש-דיב
םשו סובי איה םלשורי לארשי-לכו דיוד ךליו ד  4
:ץראה יבשי יסוביה
דכליו הנה אובת אל דיודל סובי יבשי ורמאיו ה  5
:דיוד ריע איה ןויצ תדצמ-תא דיוד
היהי הנושארב יסובי הכמ-לכ דיוד רמאיו ו  6
היורצ-ןב באוי הנושארב לעיו רשלו שארל
:שארל יהיו
:דיוד ריע ול-וארק ןכ-לע דצמב דיוד בשיו ז  7
באויו ביבסה-דעו אולמה-ןמ ביבסמ ריעה ןביו ח  8
:ריעה ראש-תא היחי
:ומע תואבצ הוהיו לודגו ךולה דיוד ךליו ט  9
ומע םיקזחתמה דיודל רשא םירובגה ישאר הלאו י  10
הוהי רבדכ וכילמהל לארשי-לכ-םע ותוכלמב
:לארשי-לע
םעבשי דיודל רשא םירבגה רפסמ הלאו אי  11
ותינח-תא ררוע-אוה םישולשה שאר ינומכח-ןב
:תחא םעפב ללח תואמ-שלש-לע
השולשב אוה יחוחאה ודוד-ןב רזעלא וירחאו בי  12
:םירבגה
םיתשלפהו םימד ספב דיוד-םע היה-אוה גי  13
האלמ הדשה תקלח יהתו המחלמל םש-ופסאנ
:םיתשלפ ינפמ וסנ םעהו םירועש
וכיו הוליציו הקלחה-ךותב ובציתיו די  14
:הלודג העושת הוהי עשויו םיתשלפ-תא
רצה-לע שאר םישולשה-ןמ השולש ודריו וט  15
הנח םיתשלפ הנחמו םלדע תרעמ-לא דיוד-לא
:םיאפר קמעב
תיבב זא םיתשלפ ביצנו הדוצמב זא דיודו זט  16
:םחל
רובמ םימ ינקשי ימ רמאיו דיוד ואתיו זי  17
:רעשב רשא םחל-תיב
םימ-ובאשיו םיתשלפ הנחמב השלשה ועקביו חי  18
ואביו ואשיו רעשב רשא םחל-תיב רובמ
םתא ךסניו םתותשל דיוד הבא-אלו דיוד-לא
:הוהיל
םדה תאז תושעמ יהלאמ יל הלילח רמאיו טי  19
םתושפנב יכ םתושפנב התשא הלאה םישנאה
תשלש ושע הלא םתותשל הבא אלו םואיבה
:םירובגה
אוהו השולשה שאר היה אוה באוי-יחא ישבאו כ  20
םש-אלו ללח תואמ שלש-לע ותינח-תא ררוע
:השולשב
רשל םהל יהיו דבכנ םינשב השולשה-ןמ אכ  21
:אב-אל השולשה-דעו
םילעפ-בר ליח-שיא-ןב עדיוהי-ןב הינב בכ  22
אוהו באומ לאירא ינש תא הכה אוה לאצבק-ןמ
:גלשה םויב רובה ךותב יראה-תא הכהו דרי
המאב שמח הדמ שיא ירצמה שיאה-תא הכה-אוהו גכ  23
וילא דריו םיגרא רונמכ תינח ירצמה דיבו
והגרהיו ירצמה דימ תינחה-תא לזגיו טבשב
:ותינחב
השולשב םש-ולו עדיוהי-ןב והינב השע הלא דכ  24
:םירבגה
אב-אל השולשה-לאו אוה דבכנ ונה םישולשה-ןמ הכ  25
:ותעמשמ-לע דיוד והמישיו
ןנחלא באוי יחא לא-השע םיליחה ירובגו וכ  26
:םחל תיבמ ודוד-ןב
:ינולפה ץלח ירורהה תומש זכ  27
:יתותנעה רזעיבא יעוקתה שקע-ןב אריע חכ  28
:יחוחאה יליע יתשחה יכבס טכ  29
:יתפוטנה הנעב-ןב דלח יתפטנה ירהמ ל  30
הינב ןמינב ינב תעבגמ יביר-ןב יתיא אל  31
:ינתערפה
:יתברעה לאיבא שעג ילחנמ ירוח בל  32
:ינבלעשה אבחילא ימורחבה תומזע גל  33
:יררהה הגש-ןב ןתנוי ינוזגה םשה ינב דל  34
:רוא-ןב לפילא יררהה רכש-ןב םאיחא הל  35
:ינלפה היחא יתרכמה רפח ול  36
:יבזא-ןב ירענ ילמרכה ורצח זל  37
:ירגה-ןב רחבמ ןתנ יחא לאוי חל  38
באוי ילכ אשנ יתרבה ירחנ ינומעה קלצ טל  39
:היורצ-ןב
:ירתיה ברג ירתיה אריע מ  40
:ילחא-ןב דבז יתחה הירוא אמ  41
וילעו ינבוארל שאר ינבוארה אזיש-ןב אנידע במ  42
:םישולש
:ינתמה טפשויו הכעמ-ןב ןנח גמ  43
:ירערעה םתוח ינב לאועיו עמש יתרתשעה איזע דמ  44
:יציתה ויחא אחיו ירמש-ןב לאעידי המ  45
םענלא ינב היושויו יביריו םיוחמה לאילא ומ  46
:יבאומה המתיו
:היבצמה לאישעיו דבועו לאילא זמ  47

בי    12

ינפמ רוצע דוע גלקיצל דיוד-לא םיאבה הלאו א  1
:המחלמה ירזע םירובגב המהו שיק-ןב לואש
םיצחבו םינבאב םילאמשמו םינימימ תשק יקשנ ב  2
:ןמינבמ לואש יחאמ תשקב
יתעבגה העמשה ינב שאויו רזעיחא שארה ג  3
אוהיו הכרבו תומזע ינב טלפו לאוזיו
:יתתנעה
:םישלשה-לעו םישלשב רובג ינועבגה היעמשיו ד  4
:יתרדגה דבזויו ןנחויו לאיזחיו הימריו ה  5
והיטפשו והירמשו הילעבו תומיריו יזועלא ו  6
:יפירחה
םעבשיו רזעויו לארזעו והישיו הנקלא ז  7
:םיחרקה
:רודגה-ןמ םחרי ינב הידבזו הלאעויו ח  8
ירבג הרבדמ דצמל דיוד-לא ולדבנ ידגה-ןמו ט  9
ינפו חמרו הנצ יכרע המחלמל אבצ ישנא ליחה
:רהמל םירהה-לע םיאבצכו םהינפ הירא
:ישלשה באילא ינשה הידבע שארה רזע י  10
:ישמחה הימרי יעיברה הנמשמ אי  11
:יעבשה לאילא יששה יתע בי  12
:יעישתה דבזלא ינימשה ןנחוי גי  13
:רשע יתשע ינבכמ ירישעה והימרי די  14
ןטקה האמל דחא אבצה ישאר דג-ינבמ הלא וט  15
:ףלאל לודגהו
ןושארה שדחב ןדריה-תא ורבע רשא םה הלא זט  16
וחירביו ויתידג-לכ-לע אלממ אוהו
:ברעמלו חרזמל םיקמעה-לכ-תא
:דיודל דצמל-דע הדוהיו ןמינב ינב-ןמ ואביו זי  17
םולשל-םא םהל רמאיו ןעיו םהינפל דיוד אציו חי  18
דחיל בבל םכילע יל-היהי ינרזעל ילא םתאב
יהלא ארי יפכב סמח אלב ירצל ינתומרל-םאו
:חכויו וניתובא
דיוד ךל םישולשה שאר ישמע-תא השבל חורו טי  19
יכ ךרזעל םולשו ךל םולש םולש ישי-ןב ךמעו
ישארב םנתיו דיוד םלבקיו ךיהלא ךרזע
:דודגה
םיתשלפ-םע ואבב דיוד-לע ולפנ השנממו כ  20
והחלש הצעב יכ םרזע אלו המחלמל לואש-לע
וינדא-לא לופי ונישארב רמאל םיתשלפ ינרס
:לואש
חנדע השנממ וילע ולפנ גלקיצ-לא ותכלב אכ  21
אוהילאו דבזויו לאכימו לאעידיו דבזויו
:השנמל רשא םיפלאה ישאר יתלצו
ליח ירובג-יכ דודגה-לע דיוד-םע ורזע המהו בכ  22
:אבצב םירש ויהיו םלכ
ורזעל דיוד-לע ואבי םויב םוי-תעל יכ גכ  23
:םיהלא הנחמכ לודג הנחמל-דע
דיוד-לע ואב אבצל ץולחה ישאר ירפסמ הלאו דכ  24
:הוהי יפכ וילא לואש תוכלמ בסהל הנורבח
הנומשו םיפלא תשש חמרו הנצ יאשנ הדוהי ינב הכ  25
:אבצ יצולח תואמ
םיפלא תעבש אבצל ליח ירובג ןועמש ינב-ןמ וכ  26
:האמו
:תואמ ששו םיפלא תעברא יולה ינב-ןמ זכ  27
עבשו םיפלא תשלש ומעו ןרהאל דיגנה עדיוהיו חכ  28
:תואמ
םירשע םירש ויבא-תיבו ליח רובג רענ קודצו טכ  29
:םינשו
םיפלא תשלש לואש יחא ןמינב ינב-ןמו ל  30
:לואש תיב תרמשמ םירמש םתיברמ הנה-דעו
תואמ הנומשו ףלא םירשע םירפא ינב-ןמו אל  31
:םתובא תיבל תומש ישנא ליח ירובג
ובקנ רשא ףלא רשע הנומש השנמ הטמ יצחמו בל  32
:דיוד-תא ךילמהל אובל תומשב
תעדל םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו גל  33
םהיחא-לכו םיתאמ םהישאר לארשי השעי-המ
:םהיפ-לע
ילכ-לכב המחלמ יכרע אבצ יאצוי ןולבזמ דל  34
:בלו בל-אלב רדעלו ףלא םישמח המחלמ
םישלש תינחו הנצב םהמעו ףלא םירש ילתפנמו הל  35
:ףלא העבשו
ששו ףלא הנומשו-םירשע המחלמ יכרע ינדה-ןמו ול  36
:תואמ
:ףלא םיעברא המחלמ ךרעל אבצ יאצוי רשאמו זל  37
טבש יצחו ידגהו ינבוארה-ןמ ןדריל רבעמו חל  38
:ףלא םירשעו האמ המחלמ אבצ ילכ לכב השנמ
םלש בבלב הכרעמ ירדע המחלמ ישנא הלא-לכ טל  39
לארשי-לכ-לע דיוד-תא ךילמהל הנורבח ואב
:דיוד-תא ךילמהל דחא בל לארשי תירש-לכ םגו
םיתושו םילכא השולש םימי דיוד-םע םש-ויהיו מ  40
:םהיחא םהל וניכה-יכ
ילתפנו ןולבזו רכששי-דע םהילא-םיבורקה םגו אמ  41
רקבבו םידרפבו םילמגבו םירומחב םחל םיאיבמ
רקבו ןמשו-ןייו םיקומצו םילבד חמק לכאמ
:לארשיב החמש יכ ברל ןאצו

גי    13

תואמהו םיפלאה ירש-םע דיוד ץעויו א  1
:דיגנ-לכל
בוט םכילע-םא לארשי להק לכל דיוד רמאיו ב  2
וניחא-לע החלשנ הצרפנ וניהלא הוהי-ןמו
םינהכה םהמעו לארשי תוצרא לכב םיראשנה
:ונילא וצבקיו םהישרגמ ירעב םיולהו
והנשרד אל-יכ ונילא וניהלא ןורא-תא הבסנו ג  3
:לואש ימיב
רבדה רשי-יכ ןכ תושעל להקה-לכ ורמאיו ד  4
:םעה-לכ יניעב
םירצמ רוחיש-ןמ לארשי-לכ-תא דיוד להקיו ה  5
תירקמ םיהלאה ןורא-תא איבהל תמח אובל-דעו
:םירעי
םירעי תירק-לא התלעב לארשי-לכו דיוד לעיו ו  6
םיהלאה ןורא תא םשמ תולעהל הדוהיל רשא
:םש ארקנ-רשא םיבורכה בשוי הוהי
תיבמ השדח הלגע-לע םיהלאה ןורא-תא וביכריו ז  7
:הלגעב םיגהנ ויחאו אזעו בדניבא
םיהלאה ינפל םיקחשמ לארשי-לכו דיודו ח  8
םיפתבו םילבנבו תורנכבו םירישבו זע-לכב
:תורצצחבו םיתלצמבו
זחאל ודי-תא אזע חלשיו ןדיכ ןרג-דע ואביו ט  9
:רקבה וטמש יכ ןוראה-תא
ודי חלש-רשא לע והכיו אזעב הוהי ףא-רחיו י  10
:םיהלא ינפל םש תמיו ןוראה-לע
ארקיו אזעב ץרפ הוהי ץרפ-יכ דיודל רחיו אי  11
:הזה םויה דע אזע ץרפ אוהה םוקמל
ךיה רמאל אוהה םויב םיהלאה-תא דיוד ארייו בי  12
:םיהלאה ןורא תא ילא איבא
דיוד ריע-לא וילא ןוראה-תא דיוד ריסה-אלו גי  13
:יתגה םדא-דבע תיב-לא והטיו
ותיבב םדא דבע תיב-םע םיהלאה ןורא בשיו די  14
םדא-דבע תיב-תא הוהי ךרביו םישדח השלש
:ול-רשא-לכ-תאו

די    14

יצעו דיוד-לא םיכאלמ רצ-ךלמ םריח חלשיו א  1
:תיב ול תונבל םיצע ישרחו ריק ישרחו םיזרא
לארשי-לע ךלמל הוהי וניכה-יכ דיוד עדיו ב  2
:לארשי ומע רובעב ותוכלמ הלעמל תאשנ-יכ
דיוד דלויו םלשוריב םישנ דוע דיוד חקיו ג  3
:תונבו םינב דוע
םלשוריב ול-ויה רשא םידוליה תומש הלאו ד  4
:המלשו ןתנ בבושו עומש
:טלפלאו עושילאו רחביו ה  5
:עיפיו גפנו הגנו ו  6
:טלפילאו עדילעבו עמשילאו ז  7
ךלמל דיוד חשמנ-יכ םיתשלפ ועמשיו ח  8
דיוד-תא שקבל םיתשלפ-לכ ולעיו לארשי-לכ-לע
:םהינפל אציו דיוד עמשיו
:םיאפר קמעב וטשפיו ואב םיתשלפו ט  9
םייתשלפ-לע הלעאה רמאל םיהלאב דיוד לאשיו י  10
םיתתנו הלע הוהי ול רמאיו ידיב םתתנו
:ךדיב
דיוד רמאיו דיוד םש םכיו םיצרפ-לעבב ולעיו אי  11
ןכ-לע םימ ץרפכ ידיב יביוא-תא םיהלאה ץרפ
:םיצרפ לעב אוהה םוקמה-םש וארק
ופרשיו דיוד רמאיו םהיהלא-תא םש-ובזעיו בי  12
:שאב
:קמעב וטשפיו םיתשלפ דוע ופיסיו גי  13
אל םיהלאה ול רמאיו םיהלאב דיוד דוע לאשיו די  14
לוממ םהל תאבו םהילעמ בסה םהירחא הלעת
:םיאכבה
זא םיאכבה ישארב הדעצה לוק-תא ךעמשכ יהיו וט  15
תוכהל ךינפל םיהלאה אצי-יכ המחלמב אצת
:םיתשלפ הנחמ-תא
הנחמ-תא וכיו םיהלאה והוצ רשאכ דיוד שעיו זט  16
:הרזג-דעו ןועבגמ םיתשלפ
ןתנ הוהיו תוצראה-לכב דיוד-םש אציו זי  17
:םיוגה-לכ-לע ודחפ-תא

וט    15

ןוראל םוקמ ןכיו דיוד ריעב םיתב ול-שעיו א  1
:להא ול-טיו םיהלאה
יכ םיהלאה ןורא-תא תאשל אל דיוד רמא זא ב  2
ןורא-תא תאשל הוהי רחב םב-יכ םיולה-םא
:םלוע-דע ותרשלו הוהי
תולעהל םלשורי-לא לארשי-לכ-תא דיוד להקיו ג  3
:ול ןיכה-רשא ומוקמ-לא הוהי ןורא-תא
:םיולה-תאו ןרהא ינב-תא דיוד ףסאיו ד  4
:םירשעו האמ ויחאו רשה לאירוא תהק ינבל ה  5
:םירשעו םיתאמ ויחאו רשה הישע יררמ ינבל ו  6
:םישלשו האמ ויחאו רשה לאוי םושרג ינבל ז  7
:םיתאמ ויחאו רשה היעמש ןפצילא ינבל ח  8
:םינומש ויחאו רשה לאילא ןורבח ינבל ט  9
םינשו האמ ויחאו רשה בדנימע לאיזע ינבל י  10
:רשע
םיוללו םינהכה רתיבאלו קודצל דיוד ארקיו אי  11
:בדנימעו לאילאו היעמש לאויו הישע לאירואל
ושדקתה םיולל תובאה ישאר םתא םהל רמאיו בי  12
יהלא הוהי ןורא תא םתילעהו םכיחאו םתא
:ול יתוניכה-לא לארשי
ונב וניהלא הוהי ץרפ םתא אל הנושארבמל יכ גי  13
:טפשמכ והנשרד אל-יכ
ןורא-תא תולעהל םיולהו םינהכה ושדקתיו די  14
:לארשי יהלא הוהי
הוצ רשאכ םיהלאה ןורא תא םיולה-ינב ואשיו וט  15
:םהילע תוטמב םפתכב הוהי רבדכ השמ
םהיחא-תא דימעהל םיולה ירשל דיוד רמאיו זט  16
םיתלצמו תורנכו םילבנ ריש-ילכב םיררשמה
:החמשל לוקב-םירהל םיעימשמ
ויחא-ןמו לאוי-ןב ןמיה תא םיולה ודימעיו זי  17
ןתיא םהיחא יררמ ינב-ןמו והיכרב-ןב ףסא
:והישוק-ןב
לאיזעיו ןב והירכז םינשמה םהיחא םהמעו חי  18
והינבו באילא ינעו לאיחיו תומרימשו
דבעו והינקמו והלפילאו והיתתמו והישעמו
:םירעשה לאיעיו םדא
תשחנ םיתלצמב ןתיאו ףסא ןמיה םיררשמהו טי  19
:עימשהל
ינעו לאיחיו תומרימשו לאיזעו הירכזו כ  20
:תומלע-לע םילבנב והינבו והישעמו באילאו
לאיעיו םדא דבעו והינקמו והלפילאו והיתתמו אכ  21
:חצנל תינימשה-לע תורנכב והיזזעו
ןיבמ יכ אשמב רסי אשמב םיולה-רש והיננכו בכ  22
:אוה
:ןוראל םירעש הנקלאו היכרבו גכ  23
והירכזו ישמעו לאנתנו טפשויו והינבשו דכ  24
תורצצחב םירצצחמ םינהכה רזעילאו והינבו
םירעש היחיו םדא דבעו םיהלאה ןורא ינפל
:ןוראל
םיכלהה םיפלאה ירשו לארשי ינקזו דיוד יהיו הכ  25
םדא-דבע תיב-ןמ הוהי-תירב ןורא-תא תולעהל
:החמשב
ןורא יאשנ םיולה-תא םיהלאה רזעב יהיו וכ  26
:םיליא העבשו םירפ-העבש וחבזיו הוהי-תירב
םיאשנה םיולה-לכו ץוב ליעמב לברכמ דיודו זכ  27
אשמה רשה היננכו םיררשמהו ןוראה-תא
:דב דופא דיוד-לעו םיררשמה
העורתב הוהי-תירב ןורא-תא םילעמ לארשי-לכו חכ  28
םיעמשמ םיתלצמבו תורצצחבו רפוש לוקבו
:תורנכו םילבנב
לכימו דיוד ריע-דע אב הוהי תירב ןורא יהיו טכ  29
ךלמה-תא ארתו ןולחה דעב הפקשנ לואש-תב
:הבלב ול זבתו קחשמו דקרמ דיוד

זט    16

ךותב ותא וגיציו םיהלאה ןורא-תא ואיביו א  1
םימלשו תולע ובירקיו דיוד ול-הטנ רשא להאה
:םיהלאה ינפל
ךרביו םימלשהו הלעה תולעהמ דיוד לכיו ב  2
:הוהי םשב םעה-תא
שיאל השא-דעו שיאמ לארשי שיא-לכל קלחיו ג  3
:השישאו רפשאו םחל-רככ
םיתרשמ םיולה-ןמ הוהי ןורא ינפל ןתיו ד  4
:לארשי יהלא הוהיל ללהלו תודוהלו ריכזהלו
תומרימשו לאיעי הירכז והנשמו שארה ףסא ה  5
םדא דבעו והינבו באילאו היתתמו לאיחיו
םיתלצמב ףסאו תורנכבו םילבנ ילכב לאיעיו
:עימשמ
ינפל דימת תורצצחב םינהכה לאיזחיו והינבו ו  6
:םיהלאה-תירב ןורא
הוהיל תודהל שארב דיוד ןתנ זא אוהה םויב ז  7
:ויחאו ףסא-דיב
םימעב ועידוה ומשב וארק הוהיל ודוה ח  8
:ויתלילע
:ויתאלפנ-לכב וחיש ול-ורמז ול וריש ט  9
:הוהי ישקבמ בל חמשי ושדק םשב וללהתה י  10
:דימת וינפ ושקב וזעו הוהי ושרד אי  11
:והיפ-יטפשמו ויתפמ השע רשא ויתאלפנ ורכז בי  12
:ויריחב בקעי ינב ודבע לארשי ערז גי  13
:ויטפשמ ץראה-לכב וניהלא הוהי אוה די  14
:רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל ורכז וט  15
:קחציל ותעובשו םהרבא-תא תרכ רשא זט  16
:םלוע תירב לארשיל קחל בקעיל הדימעיו זי  17
:םכתלחנ לבח ןענכ-ץרא ןתא ךל רמאל חי  18
:הב םירגו טעמכ רפסמ יתמ םכתויהב טי  19
:רחא םע-לא הכלמממו יוג-לא יוגמ וכלהתיו כ  20
:םיכלמ םהילע חכויו םקשעל שיאל חינה-אל אכ  21
:וערת-לא יאיבנבו יחישמב ועגת-לא בכ  22
םוי-לא-םוימ ורשב ץראה-לכ הוהיל וריש גכ  23
:ותעושי
:ויתאלפנ םימעה-לכב ודובכ-תא םיוגב ורפס דכ  24
אוה ארונו דאמ ללהמו הוהי לודג יכ הכ  25
:םיהלא-לכ-לע
:השע םימש הוהיו םילילא םימעה יהלא-לכ יכ וכ  26
:ומקמב הודחו זע וינפל רדהו דוה זכ  27
דובכ הוהיל ובה םימע תוחפשמ הוהיל ובה חכ  28
:זעו
וינפל ואבו החנמ ואש ומש דובכ הוהיל ובה טכ  29
:שדק-תרדהב הוהיל ווחתשה
:טומת-לב לבת ןוכת-ףא ץראה-לכ וינפלמ וליח ל  30
הוהי םיוגב ורמאיו ץראה לגתו םימשה וחמשי אל  31
:ךלמ
:וב-רשא-לכו הדשה ץלעי ואולמו םיה םערי בל  32
טופשל אב-יכ הוהי ינפלמ רעיה יצע וננרי זא גל  33
:ץראה-תא
:ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה דל  34
ונליצהו ונצבקו ונעשי יהלא ונעישוה ורמאו הל  35
:ךתלהתב חבתשהל ךשדק םשל תודהל םיוגה-ןמ
םלעה דעו םלועה-ןמ לארשי יהלא הוהי ךורב ול  36
:הוהיל ללהו ןמא םעה-לכ ורמאיו
ויחאלו ףסאל הוהי-תירב ןורא ינפל םש-בזעיו זל  37
:ומויב םוי-רבדל דימת ןוראה ינפל תרשל
םדא דבעו הנומשו םישש םהיחאו םדא דבעו חל  38
:םירעשל הסחו ןותידי-ןב
ןכשמ ינפל םינהכה ויחאו ןהכה קודצ תאו טל  39
:ןועבגב רשא המבב הוהי
רקבל דימת הלעה חבזמ-לע הוהיל תולע תולעהל מ  40
הוצ רשא הוהי תרותב בותכה-לכלו ברעלו
:לארשי-לע
ובקנ רשא םירורבה ראשו ןותודיו ןמיה םהמעו אמ  41
:ודסח םלועל יכ הוהיל תודהל תומשב
םיתלצמו תורצצח ןותודיו ןמיה םהמעו במ  42
ןותודי ינבו םיהלאה ריש ילכו םיעימשמל
:רעשל
ךרבל דיוד בסיו ותיבל שיא םעה-לכ וכליו גמ  43
:ותיב-תא

זי    17

דיוד רמאיו ותיבב דיוד בשי רשאכ יהיו א  1
םיזראה תיבב בשוי יכנא הנה איבנה ןתנ-לא
:תועירי תחת הוהי-תירב ןוראו
יכ השע ךבבלב רשא לכ דיוד-לא ןתנ רמאיו ב  2
:ךמע םיהלאה
ןתנ-לא םיהלא-רבד יהיו אוהה הלילב יהיו ג  3
:רמאל
התא אל הוהי רמא הכ ידבע דיוד-לא תרמאו ךל ד  4
:תבשל תיבה יל-הנבת
יתילעה רשא םויה-ןמ תיבב יתבשי אל יכ ה  5
להא-לא להאמ היהאו הזה םויה דע לארשי-תא
:ןכשממו
יתרבד רבדה לארשי-לכב יתכלהתה-רשא לכב ו  6
ימע-תא תוערל יתיוצ רשא לארשי יטפש דחא-תא
:םיזרא תיב יל םתינב-אל המל רמאל
הוהי רמא הכ דיודל ידבעל רמאת-הכ התעו ז  7
ןאצה ירחא-ןמ הונה-ןמ ךיתחקל ינא תואבצ
:לארשי ימע לע דיגנ תויהל
תירכאו תכלה רשא לכב ךמע היהאו ח  8
םשכ םש ךל יתישעו ךינפמ ךיביוא-לכ-תא
:ץראב רשא םילודגה
ןכשו והיתעטנו לארשי ימעל םוקמ יתמשו ט  9
הלוע-ינב ופיסוי-אלו דוע זגרי אלו ויתחת
:הנושארב רשאכ ותלבל
לארשי ימע-לע םיטפש יתיוצ רשא םימימלו י  10
תיבו ךל דגאו ךיביוא-לכ-תא יתענכהו
:הוהי ךל-הנבי
יתומיקהו ךיתבא-םע תכלל ךימי ואלמ-יכ היהו אי  11
יתוניכהו ךינבמ היהי רשא ךירחא ךערז-תא
:ותוכלמ-תא
:םלוע-דע ואסכ-תא יתננכו תיב יל-הנבי אוה בי  12
ידסחו ןבל יל-היהי אוהו באל ול-היהא ינא גי  13
היה רשאמ יתוריסה רשאכ ומעמ ריסא-אל
:ךינפל
ואסכו םלועה-דע יתוכלמבו יתיבב והיתדמעהו די  14
:םלוע-דע ןוכנ היהי
רבד ןכ הזה ןוזחה לככו הלאה םירבדה לככ וט  15
:דיוד-לא ןתנ
רמאיו הוהי ינפל בשיו דיוד ךלמה אביו זט  16
ינתאיבה יכ יתיב ימו םיהלא הוהי ינא-ימ
:םלה-דע
ךדבע-תיב-לע רבדתו םיהלא ךיניעב תאז ןטקתו זי  17
הוהי הלעמה םדאה רותכ ינתיארו קוחרמל
:םיהלא
ךדבע-תא דובכל ךילא דיוד דוע ףיסוי-המ חי  18
:תעדי ךדבע-תא התאו
הלודגה-לכ תא תישע ךבלכו ךדבע רובעב הוהי טי  19
:תולדגה-לכ-תא עידהל תאזה
לכב ךתלוז םיהלא ןיאו ךומכ ןיא הוהי כ  20
:ונינזאב ונעמש-רשא
ךלה רשא ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו אכ  21
תולדג םש ךל םושל םע ול תודפל םיהלאה
םירצממ תידפ-רשא ךמע ינפמ שרגל תוארנו
:םיוג
התאו םלוע-דע םעל ךל לארשי ךמע-תא ןתתו בכ  22
:םיהלאל םהל תייה הוהי
ותיב-לעו ךדבע-לע תרבד רשא רבדה הוהי התעו גכ  23
:תרבד רשאכ השעו םלוע-דע ןמאי
תואבצ הוהי רמאל םלוע-דע ךמש לדגיו ןמאיו דכ  24
ךדבע דיוד-תיבו לארשיל םיהלא לארשי יהלא
:ךינפל ןוכנ
ול תונבל ךדבע ןזא-תא תילג יהלא התא יכ הכ  25
:ךינפל ללפתהל ךדבע אצמ ןכ-לע תיב
ךדבע-לע רבדתו םיהלאה אוה-התא הוהי התעו וכ  26
:תאזה הבוטה
םלועל תויהל ךדבע תיב-תא ךרבל תלאוה התעו זכ  27
:םלועל ךרבמו תכרב הוהי התא-יכ ךינפל

חי    18

םעינכיו םיתשלפ-תא דיוד ךיו ןכ-ירחא יהיו א  1
:םיתשלפ דימ היתנבו תג-תא חקיו
יאשנ דיודל םידבע באומ ויהיו באומ-תא ךיו ב  2
:החנמ
ותכלב התמח הבוצ-ךלמ רזעדדה-תא דיוד ךיו ג  3
:תרפ-רהנב ודי ביצהל
םיפלא תעבשו בכר ףלא ונממ דיוד דכליו ד  4
דיוד רקעיו ילגר שיא ףלא םירשעו םישרפ
:בכר האמ ונממ רתויו בכרה-לכ-תא
הבוצ ךלמ רזעדדהל רוזעל קשמרד םרא אביו ה  5
:שיא ףלא םינשו-םירשע םראב דיוד ךיו
דיודל םרא יהיו קשמרד םראב דיוד םשיו ו  6
רשא לכב דיודל הוהי עשויו החנמ יאשנ םידבע
:ךלה
ידבע לע ויה רשא בהזה יטלש תא דיוד חקיו ז  7
:םלשורי םאיביו רזעדדה
תשחנ דיוד חקל רזעדדה ירע ןוכמו תחבטמו ח  8
תשחנה םי-תא המלש השע הב דאמ הבר
:תשחנה ילכ תאו םידומעה-תאו
ליח-לכ-תא דיוד הכה יכ תמח ךלמ ועת עמשיו ט  9
:הבוצ-ךלמ רזעדדה
ול-לואשל דיוד-ךלמה-לא ונב-םרודה-תא חלשיו י  10
והכיו רזעדדהב םחלנ רשא לע וכרבלו םולשל
בהז ילכ לכו רזעדדה היה ועת תומחלמ שיא-יכ
:תשחנו ףסכו
ףסכה-םע הוהיל דיוד ךלמה שידקה םתא-םג אי  11
באוממו םודאמ םיוגה-לכמ אשנ רשא בהזהו
:קלמעמו םיתשלפמו ןומע ינבמו
חלמה איגב םודא-תא הכה היורצ-ןב ישבאו בי  12
:ףלא רשע הנומש
םידבע םודא-לכ ויהיו םיביצנ םודאב םשיו גי  13
:ךלה רשא לכב דיוד-תא הוהי עשויו דיודל
טפשמ השע יהיו לארשי-לכ-לע דיוד ךלמיו די  14
:ומע-לכל הקדצו
דוליחא-ןב טפשוהיו אבצה-לע היורצ-ןב באויו וט  15
:ריכזמ
םינהכ רתיבא-ןב ךלמיבאו בוטיחא-ןב קודצו זט  16
:רפוס אשושו
יתלפהו יתרכה-לע עדיוהי-ןב והינבו זי  17
:ךלמה דיל םינשארה דיוד-ינבו

טי    19

ךלמיו ןומע-ינב ךלמ שחנ תמיו ןכ-ירחא יהיו א  1
:ויתחת ונב
שחנ-ןב ןונח-םע דסח-השעא דיוד רמאיו ב  2
םיכאלמ דיוד חלשיו דסח ימע ויבא השע-יכ
ץרא-לא דיוד ידבע ואביו ויבא-לע ומחנל
:ומחנל ןונח-לא ןומע-ינב
דיוד דבכמה ןונחל ןומע-ינב ירש ורמאיו ג  3
אלה םימחנמ ךל חלש-יכ ךיניעב ךיבא-תא
וידבע ואב ץראה לגרלו ךפהלו רקחל רובעב
:ךילא
תרכיו םחלגיו דיוד ידבע-תא ןונח חקיו ד  4
:םחלשיו העשפמה-דע יצחב םהיודמ-תא
חלשיו םישנאה-לע דיודל ודיגיו וכליו ה  5
רמאיו דאמ םימלכנ םישנאה ויה-יכ םתארקל
:םתבשו םכנקז חמצי-רשא דע וחריב ובש ךלמה
חלשיו דיוד-םע ושאבתה יכ ןומע ינב ואריו ו  6
םהל רכשל ףסכ-רככ ףלא ןומע ינבו ןונח
בכר הבוצמו הכעמ םרא-ןמו םירהנ םרא-ןמ
:םישרפו
ךלמ-תאו בכר ףלא םישלשו םינש םהל ורכשיו ז  7
ינבו אבדימ ינפל ונחיו ואביו ומע-תאו הכעמ
:המחלמל ואביו םהירעמ ופסאנ ןומע
אבצ-לכ תאו באוי-תא חלשיו דיוד עמשיו ח  8
:םירובגה
ריעה חתפ המחלמ וכרעיו ןומע ינב ואציו ט  9
:הדשב םדבל ואב-רשא םיכלמהו
םינפ וילא המחלמה-ינפ התיה-יכ באוי אריו י  10
תארקל ךרעיו לארשיב רוחב-לכמ רחביו רוחאו
:םרא
וכרעיו ויחא ישבא דיב ןתנ םעה רתי תאו אי  11
:ןומע ינב תארקל
העושתל יל תייהו םרא ינממ קזחת-םא רמאיו בי  12
:ךיתעשוהו ךממ וקזחי ןומע ינב-םאו
וניהלא ירע דעבו ונמע-דעב הקזחתנו קזח גי  13
:השעי ויניעב בוטה הוהיו
המחלמל םרא ינפל ומע-רשא םעהו באוי שגיו די  14
:וינפמ וסוניו
םה-םג וסוניו םרא סנ-יכ ואר ןומע ינבו וט  15
באוי אביו הריעה ואביו ויחא ישבא ינפמ
:םלשורי
וחלשיו לארשי ינפל ופגנ יכ םרא אריו זט  16
רהנה רבעמ רשא םרא-תא ואיצויו םיכאלמ
:םהינפל רזעדדה אבצ-רש ךפושו
ןדריה רבעיו לארשי-לכ-תא ףסאיו דיודל דגיו זי  17
תארקל דיוד ךרעיו םהלא ךרעיו םהלא אביו
:ומע ומחליו המחלמ םרא
םראמ דיוד גרהיו לארשי ינפלמ םרא סניו חי  18
תאו ילגר שיא ףלא םיעבראו בכר םיפלא תעבש
:תימה אבצה-רש ךפוש
לארשי ינפל ופגנ יכ רזעדדה ידבע ואריו טי  19
םרא הבא-אלו והדבעיו דיוד-םע ומילשיו
:דוע ןומע-ינב-תא עישוהל

כ    20

גהניו םיכלמה תאצ תעל הנשה תבושת תעל יהיו א  1
ןומע-ינב ץרא-תא תחשיו אבצה ליח-תא באוי
ךיו םלשוריב בשי דיודו הבר-תא רציו אביו
:הסרהיו הבר-תא באוי
האצמיו ושאר לעמ םכלמ-תרטע-תא דיוד חקיו ב  2
שאר-לע יהתו הרקי ןבא הבו בהז-רככ לקשמ
:דאמ הברה איצוה ריעה ללשו דיוד
יצירחבו הרגמב רשיו איצוה הב-רשא םעה-תאו ג  3
ירע לכל דיוד השעי ןכו תורגמבו לזרבה
:םלשורי םעה-לכו דיוד בשיו ןומע-ינב
םיתשלפ-םע רזגב המחלמ דמעתו ןכירחא יהיו ד  4
םיאפרה ידלימ יפס-תא יתשחה יכבס הכה זא
:וענכיו
ןנחלא ךיו םיתשלפ-תא המחלמ דוע-יהתו ה  5
ותינח ץעו יתגה תילג יחא ימחל-תא רועי-ןב
:םיגרא רונמכ
ויתעבצאו הדמ שיא יהיו תגב המחלמ דוע-יהתו ו  6
:אפרהל דלונ אוה-םגו עבראו םירשע ששו-שש
יחא אעמש-ןב ןתנוהי והכיו לארשי-תא ףרחיו ז  7
:דיוד
דיוד-דיב ולפיו תגב אפרהל ודלונ לא ח  8
:וידבע-דיבו

אכ    21

תונמל דיוד-תא תסיו לארשי-לע ןטש דמעיו א  1
:לארשי-תא
ורפס וכל םעה ירש-לאו באוי-לא דיוד רמאיו ב  2
ילא ואיבהו ןד-דעו עבש ראבמ לארשי-תא
:םרפסמ-תא העדאו
האמ םהכ ומע-לע הוהי ףסוי באוי רמאיו ג  3
המל םידבעל ינדאל םלכ ךלמה ינדא אלה םימעפ
:לארשיל המשאל היהי המל ינדא תאז שקבי
ךלהתיו באוי אציו באוי-לע קזח ךלמה-רבדו ד  4
:םלשורי אביו לארשי-לכב
יהיו דיוד-לא םעה-דקפמ רפסמ-תא באוי ןתיו ה  5
ברח ףלש שיא ףלא האמו םיפלא ףלא לארשי-לכ
:ברח ףלש שיא ףלא םיעבשו תואמ עברא הדוהיו
בעתנ-יכ םכותב דקפ אל ןמינבו יולו ו  6
:באוי-תא ךלמה-רבד
ךיו הזה רבדה-לע םיהלאה יניעב עריו ז  7
:לארשי-תא
יתישע רשא דאמ יתאטח םיהלאה-לא דיוד רמאיו ח  8
יכ ךדבע ןווע-תא אנ-רבעה התעו הזה רבדה-תא
:דאמ יתלכסנ
:רמאל דיוד הזח דג-לא הוהי רבדיו ט  9
שולש הוהי רמא הכ רמאל דיוד-לא תרבדו ךל י  10
:ךל-השעאו הנהמ תחא ךל-רחב ךילע הטנ ינא
הוהי רמא-הכ ול רמאיו דיוד-לא דג אביו אי  11
:ךל-לבק
הפסנ םישדח השלש-םאו בער םינש שולש-םא בי  12
םימי תשלש-םאו תגשמל ךביוא ברחו ךירצ-ינפמ
תיחשמ הוהי ךאלמו ץראב רבדו הוהי ברח
יחלש-תא בישא-המ האר התעו לארשי לובג-לכב
:רבד
אנ-הלפא דאמ יל-רצ דג-לא דיוד רמאיו גי  13
םדא-דיבו דאמ וימחר םיבר-יכ הוהי-דיב
:לפא-לא
םיעבש לארשימ לפיו לארשיב רבד הוהי ןתיו די  14
:שיא ףלא
התיחשהל םלשוריל ךאלמ םיהלאה חלשיו וט  15
רמאיו הערה-לע םחניו הוהי האר תיחשהכו
הוהי ךאלמו ךדי ףרה התע בר תיחשמה ךאלמל
:יסוביה ןנרא ןרג-םע דמע
דמע הוהי ךאלמ-תא אריו ויניע-תא דיוד אשיו זט  16
ודיב הפולש וברחו םימשה ןיבו ץראה ןיב
םיסכמ םינקזהו דיוד לפיו םלשורי-לע היוטנ
:םהינפ-לע םיקשב
תונמל יתרמא ינא אלה םיהלאה-לא דיוד רמאיו זי  17
הלאו יתוערה ערהו יתאטח-רשא אוה-ינאו םעב
יב ךדי אנ יהת יהלא הוהי ושע המ ןאצה
:הפגמל אל ךמעבו יבא תיבבו
הלעי יכ דיודל רמאל דג-לא רמא הוהי ךאלמו חי  18
:יסביה ןנרא ןרגב הוהיל חבזמ םיקהל דיוד
:הוהי םשב רבד רשא דג-רבדב דיוד לעיו טי  19
ומע וינב תעבראו ךאלמה-תא אריו ןנרא בשיו כ  20
:םיטח שד ןנראו םיאבחתמ
דיוד-תא אריו ןנרא טביו ןנרא-דע דיוד אביו אכ  21
:הצרא םיפא דיודל וחתשיו ןרגה-ןמ אציו
ןרגה םוקמ יל-הנת ןנרא-לא דיוד רמאיו בכ  22
יל והנת אלמ ףסכב הוהיל חבזמ וב-הנבאו
:םעה לעמ הפגמה רצעתו
ךלמה ינדא שעיו ךל-חק דיוד-לא ןנרא רמאיו גכ  23
םיגרומהו תולעל רקבה יתתנ האר ויניעב בוטה
:יתתנ לכה החנמל םיטחהו םיצעל
הנקא הנק-יכ אל ןנראל דיוד ךלמה רמאיו דכ  24
תולעהו הוהיל ךל-רשא אשא-אל יכ אלמ ףסכב
:םנח הלוע
שש לקשמ בהז ילקש םוקמב ןנראל דיוד ןתיו הכ  25
:תואמ
םימלשו תולע לעיו הוהיל חבזמ דיוד םש ןביו וכ  26
לע םימשה-ןמ שאב והנעיו הוהי-לא ארקיו
:הלעה חבזמ
:הנדנ-לא וברח בשיו ךאלמל הוהי רמאיו זכ  27
ןרגב הוהי והנע-יכ דיוד תוארב איהה תעב חכ  28
:םש חבזיו יסוביה ןנרא
הלועה חבזמו רבדמב השמ השע-רשא הוהי ןכשמו טכ  29
:ןועבגב המבב איהה תעב
יכ םיהלא שרדל וינפל תכלל דיוד לכי-אלו ל  30
:הוהי ךאלמ ברח ינפמ תעבנ

בכ    22

םיהלאה הוהי תיב אוה הז דיוד רמאיו א  1
:לארשיל הלעל חבזמ-הזו
לארשי ץראב רשא םירגה-תא סונכל דיוד רמאיו ב  2
תיב תונבל תיזג ינבא בוצחל םיבצח דמעיו
:םיהלאה
תורבחמלו םירעשה תותלדל םירמסמל ברל לזרבו ג  3
:לקשמ ןיא ברל תשחנו דיוד ןיכה
םינדיצה ואיבה יכ רפסמ ןיאל םיזרא יצעו ד  4
:דיודל ברל םיזרא יצע םירצהו
תונבל תיבהו ךרו רענ ינב המלש דיוד רמאיו ה  5
תראפתלו םשל הלעמל לידגהל הוהיל
ברל דיוד ןכיו ול אנ הניכא תוצראה-לכל
:ותומ ינפל
הוהיל תיב תונבל והוציו ונב המלשל ארקיו ו  6
:לארשי יהלא
יבבל-םע היה ינא ונב המלשל דיוד רמאיו ז  7
:יהלא הוהי םשל תיב תונבל
תכפש ברל םד רמאל הוהי-רבד ילע יהיו ח  8
יכ ימשל תיב הנבת-אל תישע תולדג תומחלמו
:ינפל הצרא תכפש םיבר םימד
החונמ שיא היהי אוה ךל דלונ ןב-הנה ט  9
היהי המלש יכ ביבסמ ויביוא-לכמ ול יתוחנהו
:וימיב לארשי-לע ןתא טקשו םולשו ומש
ןבל יל-היהי אוהו ימשל תיב הנבי-אוה י  10
לארשי-לע ותוכלמ אסכ יתוניכהו באל ול-ינאו
:םלוע-דע
תיב תינבו תחלצהו ךמע הוהי יהי ינב התע אי  11
:ךילע רבד רשאכ ךיהלא הוהי
לארשי-לע ךוציו הניבו לכש הוהי ךל-ןתי ךא בי  12
:ךיהלא הוהי תרות-תא רומשלו
םיקחה-תא תושעל רומשת-םא חילצת זא גי  13
לארשי-לע השמ-תא הוהי הוצ רשא םיטפשמה-תאו
:תחת-לאו ארית-לא ץמאו קזח
םירככ בהז הוהי-תיבל יתוניכה יינעב הנהו די  14
תשחנלו םירככ םיפלא ףלא ףסכו ףלא-האמ
םינבאו םיצעו היה ברל יכ לקשמ ןיא לזרבלו
:ףיסות םהילעו יתוניכה
ץעו ןבא ישרחו םיבצח הכאלמ ישע ברל ךמעו וט  15
:הכאלמ-לכב םכח-לכו
םוק רפסמ ןיא לזרבלו תשחנלו ףסכל בהזל זט  16
:ךמע הוהי יהיו השעו
:ונב המלשל רזעל לארשי ירש-לכל דיוד וציו זי  17
יכ ביבסמ םכל חינהו םכמע םכיהלא הוהי אלה חי  18
ינפל ץראה השבכנו ץראה יבשי תא ידיב ןתנ
:ומע ינפלו הוהי
םכיהלא הוהיל שורדל םכשפנו םכבבל ונת התע טי  19
איבהל םיהלאה הוהי שדקמ-תא ונבו ומוקו
תיבל םיהלאה שדק ילכו הוהי-תירב ןורא-תא
:הוהי-םשל הנבנה

גכ    23

ונב המלש-תא ךלמיו םימי עבשו ןקז דיודו א  1
:לארשי-לע
:םיולהו םינהכהו לארשי ירש-לכ-תא ףסאיו ב  2
יהיו הלעמו הנש םישלש ןבמ םיולה ורפסיו ג  3
:ףלא הנומשו םישלש םירבגל םתלגלגל םרפסמ
העבראו םירשע הוהי-תיב תכאלמ-לע חצנל הלאמ ד  4
:םיפלא תשש םיטפשו םירטשו ףלא
םיללהמ םיפלא תעבראו םירעש םיפלא תעבראו ה  5
:ללהל יתישע רשא םילכב הוהיל
תהק ןושרגל יול ינבל תוקלחמ דיוד םקלחיו ו  6
:יררמו
:יעמשו ןדעל ינשרגל ז  7
:השלש לאויו םתזו לאיחי שארה ןדעל ינב ח  8
ישאר הלא השלש ןרהו לאיזחו תומלש יעמש ינב ט  9
:ןדעלל תובאה
הלא העירבו שועיו אניז תחי יעמש ינבו י  10
:העברא יעמש-ינב
העירבו שועיו ינשה הזיזו שארה תחי-יהיו אי  11
:תחא הדקפל בא תיבל ויהיו םינב וברה-אל
:העברא לאיזעו ןורבח רהצי םרמע תהק ינב בי  12
ושידקהל ןרהא לדביו השמו ןרהא םרמע ינב גי  13
ינפל ריטקהל םלוע-דע וינבו-אוה םישדק שדק
:םלוע-דע ומשב ךרבלו ותרשל הוהי
:יולה טבש-לע וארקי וינב םיהלאה שיא השמו די  14
:רזעילאו םשרג השמ ינב וט  15
:שארה לאובש םושרג ינב זט  16
היה-אלו שארה היבחר רזעילא-ינב ויהיו זי  17
:הלעמל ובר היבחר ינבו םירחא םינב רזעילאל
:שארה תימלש רהצי ינב חי  18
לאיזחי ינשה הירמא שארה והירי ןורבח ינב טי  19
:יעיברה םעמקיו ישילשה
:ינשה הישיו שארה הכימ לאיזע ינב כ  20
:שיקו רזעלא ילחמ ינב ישומו ילחמ יררמ ינב אכ  21
תונב-םא יכ םינב ול ויה-אלו רזעלא תמיו בכ  22
:םהיחא שיק-ינב םואשיו
:השלש תומריו רדעו ילחמ ישומ ינב גכ  23
תובאה ישאר םהיתבא תיבל יול-ינב הלא דכ  24
הכאלמה השע םתלגלגל תומש רפסמב םהידוקפל
:הלעמו הנש םירשע ןבמ הוהי תיב תדבעל
ומעל לארשי-יהלא הוהי חינה דיוד רמא יכ הכ  25
:םלועל-דע םלשוריב ןכשיו
וילכ-לכ-תאו ןכשמה-תא תאשל-ןיא םיולל םגו וכ  26
:ותדבעל
יול-ינב רפסמ המה םינרחאה דיוד ירבדב יכ זכ  27
:הלעמלו הנש םירשע ןבמ
הוהי תיב תדבעל ןרהא ינב-דיל םדמעמ יכ חכ  28
שדק-לכל תרהט-לעו תוכשלה-לעו תורצחה-לע
:םיהלאה תיב תדבע השעמו
תוצמה יקיקרלו החנמל תלסלו תכרעמה םחללו טכ  29
:הדמו הרושמ-לכלו תכברמלו תבחמלו
ןכו הוהיל ללהלו תודהל רקבב רקבב דמעלו ל  30
:ברעל
םישדחל תותבשל הוהיל תולע תולעה לכלו אל  31
ינפל דימת םהילע טפשמכ רפסמב םידעמלו
:הוהי
שדקה תרמשמ תאו דעומ-להא תרמשמ-תא ורמשו בל  32
:הוהי תיב תדבעל םהיחא ןרהא ינב תרמשמו

דכ    24

אוהיבאו בדנ ןרהא ינב םתוקלחמ ןרהא ינבלו א  1
:רמתיאו רזעלא
ויה-אל םינבו םהיבא ינפל אוהיבאו בדנ תמיו ב  2
:רמתיאו רזעלא ונהכיו םהל
ךלמיחאו רזעלא ינב-ןמ קודצו דיוד םקלחיו ג  3
:םתדבעב םתדקפל רמתיא ינב-ןמ
םירבגה ישארל םיבר רזעלא-ינב ואצמיו ד  4
םישאר רזעלא ינבל םוקלחיו רמתיא ינב-ןמ
םתובא תיבל רמתיא ינבלו רשע השש תובא-תיבל
:הנומש
ויה-יכ הלא-םע הלא תולרוגב םוקלחיו ה  5
ינבבו רזעלא ינבמ םיהלאה ירשו שדק-ירש
:רמתיא
ינפל יולה-ןמ רפוסה לאנתנ-ןב היעמש םבתכיו ו  6
רתיבא-ןב ךלמיחאו ןהכה קודצו םירשהו ךלמה
זחא דחא בא-תיב םיוללו םינהכל תובאה ישארו
:רמתיאל זחא זחאו רזעלאל
:ינשה היעדיל ביריוהיל ןושארה לרוגה אציו ז  7
:יעברה םירעשל ישילשה םרחל ח  8
:יששה ןמימל ישימחה היכלמל ט  9
:ינימשה היבאל יעבשה ץוקהל י  10
:ירשעה והינכשל יעשתה עושיל אי  11
:רשע םינש םיקיל רשע יתשע בישילאל בי  12
:רשע העברא באבשיל רשע השלש הפחל גי  13
:רשע השש רמאל רשע השמח הגלבל די  14
:רשע הנומש ץצפהל רשע העבש ריזחל וט  15
:םירשעה לאקזחיל רשע העשת היחתפל זט  16
:םירשעו םינש לומגל םירשעו דחא ןיכיל זי  17
:םירשעו העברא והיזעמל םירשעו השלש והילדל חי  18
םטפשמכ הוהי-תיבל אובל םתדבעל םתדקפ הלא טי  19
יהלא הוהי והוצ רשאכ םהיבא ןרהא דיב
:לארשי
ינבל לאבוש םרמע ינבל םירתונה יול ינבלו כ  20
:והידחי לאבוש
:הישי שארה והיבחר ינבל והיבחרל אכ  21
:תחי תומלש ינבל תומלש ירהציל בכ  22
ישילשה לאיזחי ינשה והירמא והירי ינבו גכ  23
:יעיברה םעמקי
:רומש הכימ ינבל הכימ לאיזע ינב דכ  24
:והירכז הישי ינבל הישי הכימ יחא הכ  25
:ונב והיזעי ינב ישומו ילחמ יררמ ינב וכ  26
:ירבעו רוכזו םהשו ונב והיזעיל יררמ ינב זכ  27
:םינב ול היה-אלו רזעלא ילחמל חכ  28
:לאמחרי שיק-ינב שיקל טכ  29
ינב הלא תומיריו רדעו ילחמ ישומ ינבו ל  30
:םהיתבא תיבל םיולה
ןרהא-ינב םהיחא תמעל תולרוג םה-םג וליפיו אל  31
תובאה ישארו ךלמיחאו קודצו ךלמה דיוד ינפל
:ןטקה ויחא תמעל שארה תובא םיוללו םינהכל

הכ    25

ףסא ינבל הדבעל אבצה ירשו דיוד לדביו א  1
םילבנב תורנכב םיאיבנה ןותודיו ןמיהו
:םתדבעל הכאלמ ישנא םרפסמ יהיו םיתלצמבו
ינב הלארשאו הינתנו ףסויו רוכז ףסא ינבל ב  2
:ךלמה ידי-לע אבנה ףסא-די לע ףסא
והיעשיו ירצו והילדג ןותודי ינב ןותודיל ג  3
ןותודי םהיבא ידי לע השש והיתתמו והיבשח
:הוהיל ללהו תודה-לע אבנה רונכב
לאובש לאיזע והינתמ והיקב ןמיה ינב ןמיהל ד  4
יתממרו יתלדג התאילא יננח היננח תומיריו
:תואיזחמ ריתוה יתולמ השקבשי רזע
םיהלאה ירבדב ךלמה הזח ןמיהל םינב הלא-לכ ה  5
העברא םינב ןמיהל םיהלאה ןתיו ןרק םירהל
:שולש תונבו רשע
הוהי תיב רישב םהיבא ידי-לע הלא-לכ ו  6
לע םיהלאה תיב תדבעל תורנכו םילבנ םיתלצמב
:ןמיהו ןותודיו ףסא ךלמה ידי
הוהיל ריש-ידמלמ םהיחא-םע םרפסמ יהיו ז  7
:הנומשו םינומש םיתאמ ןיבמה-לכ
ןיבמ לודגכ ןטקכ תמעל תרמשמ תולרוג וליפיו ח  8
:דימלת-םע
ינשה והילדג ףסויל ףסאל ןושארה לרוגה אציו ט  9
:רשע םינש וינבו ויחאו-אוה
:רשע םינש ויחאו וינב רוכז ישלשה י  10
:רשע םינש ויחאו וינב ירציל יעיברה אי  11
:רשע םינש ויחאו וינב והינתנ ישימחה בי  12
:רשע םינש ויחאו וינב והיקב יששה גי  13
:רשע םינש ויחאו וינב הלארשי יעבשה די  14
:רשע םינש ויחאו וינב והיעשי ינימשה וט  15
:רשע םינש ויחאו וינב והינתמ יעישתה זט  16
:רשע םינש ויחאו וינב יעמש ירישעה זי  17
:רשע םינש ויחאו וינב לארזע רשע-יתשע חי  18
:רשע םינש ויחאו וינב היבשחל רשע םינשה טי  19
:רשע םינש ויחאו וינב לאבוש רשע השלשל כ  20
:רשע םינש ויחאו וינב והיתתמ רשע העבראל אכ  21
:רשע םינש ויחאו וינב תומריל רשע השמחל בכ  22
:רשע םינש ויחאו וינב והיננחל רשע הששל גכ  23
:רשע םינש ויחאו וינב השקבשיל רשע העבשל דכ  24
:רשע םינש ויחאו וינב יננחל רשע הנומשל הכ  25
:רשע םינש ויחאו וינב יתולמל רשע העשתל וכ  26
:רשע םינש ויחאו וינב התילאל םירשעל זכ  27
:רשע םינש ויחאו וינב ריתוהל םירשעו דחאל חכ  28
:רשע םינש ויחאו וינב יתלדגל םירשעו םינשל טכ  29
םינש ויחאו וינב תואיזחמל םירשעו השלשל ל  30
:רשע
ויחאו וינב רזע יתממורל םירשעו העבראל אל  31
:רשע םינש

וכ    26

ארק-ןב והימלשמ םיחרקל םירעשל תוקלחמל א  1
:ףסא ינב-ןמ
ינשה לאעידי רוכבה והירכז םינב והימלשמלו ב  2
:יעיברה לאינתי ישילשה והידבז
יניעוהילא יששה ןנחוהי ישימחה םליע ג  3
:יעיבשה
ינשה דבזוהי רוכבה היעמש םינב םדא דבעלו ד  4
:ישימחה לאנתנו יעיברה רכשו ישלשה חאוי
יכ ינימשה יתלעפ יעיבשה רכששי יששה לאימע ה  5
:םיהלא וכרב
םהיבא תיבל םילשממה םינב דלונ ונב היעמשלו ו  6
:המה ליח ירובג-יכ
ויחא דבזלא דבועו לאפרו ינתע היעמש ינב ז  7
:והיכמסו והילא ליח-ינב
םהיחאו םהינבו המה םדא דבע ינבמ הלא-לכ ח  8
:םדא דבעל םינשו םישש הדבעל חכב ליח-שיא
:רשע הנומש ליח-ינב םיחאו םינב והימלשמלו ט  9
יכ שארה ירמש םינב יררמ-ינב-ןמ הסחלו י  10
:שארל והיבא והמישיו רוכב היה-אל
יעברה והירכז ישלשה והילבט ינשה והיקלח אי  11
:רשע השלש הסחל םיחאו םינב-לכ
תורמשמ םירבגה ישארל םירעשה תוקלחמ הלאל בי  12
:הוהי תיבב תרשל םהיחא תמעל
רעשל םתובא תיבל לודגכ ןטקכ תולרוג וליפיו גי  13
:רעשו
ונב והירכזו והימלשל החרזמ לרוגה לפיו די  14
:הנופצ ולרוג אציו תולרוג וליפה לכשב ץעוי
:םיפסאה תיב וינבלו הבגנ םדא דבעל וט  15
הלסמב תכלש רעש םע ברעמל הסחלו םיפשל זט  16
:רמשמ תמעל רמשמ הלועה
הבגנל העברא םויל הנופצל השש םיולה חרזמל זי  17
:םינש םינש םיפסאלו העברא םויל
:רברפל םינש הלסמל העברא ברעמל רברפל חי  18
:יררמ ינבלו יחרקה ינבל םירעשה תוקלחמ הלא טי  19
תורצאלו םיהלאה תיב תורצוא-לע היחא םיולהו כ  20
:םישדקה
תובאה ישאר ןדעלל ינשרגה ינב ןדעל ינב אכ  21
:ילאיחי ינשרגה ןדעלל
תיב תורצא-לע ויחא לאויו םתז ילאיחי ינב בכ  22
:הוהי
:ילאיזעל ינורבחל ירהציל ימרמעל גכ  23
:תורצאה-לע דיגנ השמ-ןב םושרג-ןב לאבשו דכ  24
ונב והיעשיו ונב והיבחר רזעילאל ויחאו הכ  25
:ונב תומלשו ונב ירכזו ונב םריו
רשא םישדקה תורצא-לכ לע ויחאו תומלש אוה וכ  26
םיפלאה-ירשל תובאה ישארו ךלמה דיוד שידקה
:אבצה ירשו תואמהו
תיבל קזחל ושידקה ללשה-ןמו תומחלמה-ןמ זכ  27
:הוהי
רנבאו שיק-ןב לואשו הארה לאומש שידקהה לכו חכ  28
לע שידקמה לכ היורצ-ןב באויו רנ-ןב
:ויחאו תימלש-די
הנוציחה הכאלמל וינבו והיננכ ירהציל טכ  29
:םיטפשלו םירטשל לארשי-לע
ףלא ליח-ינב ויחאו והיבשח ינורבחל ל  30
הברעמ ןדריל רבעמ לארשי תדקפ לע תואמ-עבשו
:ךלמה תדבעלו הוהי תכאלמ לכל
תובאל ויתדלתל ינורבחל שארה הירי ינורבחל אל  31
םהב אצמיו ושרדנ דיוד תוכלמל םיעבראה תנשב
:דעלג ריזעיב ליח ירובג
תובאה ישאר תואמ עבשו םיפלא ליח-ינב ויחאו בל  32
יצחו ידגהו ינבוארה-לע ךלמה דיוד םדיקפיו
:ךלמה רבדו םיהלאה רבד-לכל ישנמה טבש

זכ    27

םיפלאה ירשו תובאה ישאר םרפסמל לארשי ינבו א  1
רבד לכל ךלמה-תא םיתרשמה םהירטשו תואמהו
ישדח לכל שדחב שדח תאציהו האבה תוקלחמה
:ףלא העבראו םירשע תחאה תקלחמה הנשה
םעבשי ןושארה שדחל הנושארה תקלחמה לע ב  2
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו לאידבז-ןב
שדחל תואבצה ירש-לכל שארה ץרפ-ינב-ןמ ג  3
:ןושארה
ותקלחמו יחוחאה ידוד ינשה שדחה תקלחמ לעו ד  4
העבראו םירשע ותקלחמ לעו דיגנה תולקמו
:ףלא
והינב ישילשה שדחל ישילשה אבצה רש ה  5
םירשע ותקלחמ לעו שאר ןהכה עדיוהי-ןב
:ףלא העבראו
ותקלחמו םישלשה-לעו םישלשה רובג והינב אוה ו  6
:ונב דבזימע
באוי יחא לא-השע יעיברה שדחל יעיברה ז  7
העבראו םירשע ותקלחמ לעו וירחא ונב הידבזו
:ףלא
לעו חרזיה תוהמש רשה ישימחה שדחל ישימחה ח  8
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ
לעו יעוקתה שקע-ןב אריע יששה שדחל יששה ט  9
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ
ינב-ןמ ינולפה ץלח יעיבשה שדחל יעיבשה י  10
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו םירפא
לעו יחרזל יתשחה יכבס ינימשה שדחל ינימשה אי  11
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ
יתתנעה רזעיבא יעישתה שדחל יעישתה בי  12
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו ינימינבל
יחרזל יתפוטנה ירהמ ירישעה שדחל ירישעה גי  13
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו
ינותערפה הינב שדחה רשע-יתשעל רשע-יתשע די  14
העבראו םירשע ותקלחמ לעו םירפא ינב-ןמ
:ףלא
יתפוטנה ידלח שדחה רשע םינשל רשע םינשה וט  15
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו לאינתעל
רזעילא דיגנ ינבוארל לארשי יטבש לעו זט  16
:הכעמ-ןב והיטפש ינועמשל ירכז-ןב
:קודצ ןרהאל לאומק-ןב היבשח יולל זי  17
ירמע רכששיל דיוד יחאמ והילא הדוהיל חי  18
:לאכימ-ןב
תומירי ילתפנל והידבע-ןב והיעמשי ןלובזל טי  19
:לאירזע-ןב
השנמ טבש יצחל והיזזע-ןב עשוה םירפא ינבל כ  20
:והידפ-ןב לאוי
ןמינבל והירכז-ןב ודי הדעלג השנמה יצחל אכ  21
:רנבא-ןב לאישעי
:לארשי יטבש ירש הלא םחרי-ןב לארזע ןדל בכ  22
הטמלו הנש םירשע ןבמל םרפסמ דיוד אשנ-אלו גכ  23
יבכוככ לארשי-תא תוברהל הוהי רמא יכ
:םימשה
יהיו הלכ אלו תונמל לחה היורצ-ןב באוי דכ  24
רפסמב רפסמה הלע אלו לארשי-לע ףצק תאזב
:דיוד ךלמל םימיה-ירבד
תורצאה לעו לאידע-ןב תומזע ךלמה תורצא לעו הכ  25
ןתנוהי תולדגמבו םירפכבו םירעב הדשב
:והיזע-ןב
ירזע המדאה תדבעל הדשה תכאלמ ישע לעו וכ  26
:בולכ-ןב
תורצאל םימרכבש לעו יתמרה יעמש םימרכה-לעו זכ  27
:ימפשה ידבז ןייה
ןנח לעב הלפשב רשא םימקשהו םיתיזה-לעו חכ  28
:שעוי ןמשה תורצא-לעו ירדגה
ינורשה ירטש ןורשב םיערה רקבה-לעו טכ  29
:ילדע-ןב טפש םיקמעב רקבה-לעו
תונתאה-לעו ילעמשיה ליבוא םילמגה-לעו ל  30
:יתנרמה והידחי
רשא שוכרה ירש הלא-לכ ירגהה זיזי ןאצה-לעו אל  31
:דיוד ךלמל
אוה רפוסו ןיבמ-שיא ץעוי דיוד-דוד ןתנוהיו בל  32
:ךלמה ינב-םע ינומכח-ןב לאיחיו
:ךלמה ער יכראה ישוחו ךלמל ץעוי לפתיחאו גל  33
רתיבאו והינב-ןב עדיוהי לפתיחא ירחאו דל  34
:באוי ךלמל אבצ-רשו

חכ    28

םיטבשה ירש לארשי ירש-לכ-תא דיוד להקיו א  1
םיפלאה ירשו ךלמה-תא םיתרשמה תוקלחמה ירשו
ךלמל הנקמו-שוכר-לכ ירשו תואמה ירשו
ליח רובג-לכלו םירובגהו םיסירסה-םע וינבלו
:םלשורי-לא
יחא ינועמש רמאיו וילגר-לע ךלמה דיוד םקיו ב  2
ןוראל החונמ תיב תונבל יבבל-םע ינא ימעו
יתוניכהו וניהלא ילגר םדהלו הוהי-תירב
:תונבל
שיא יכ ימשל תיב הנבת-אל יל רמא םיהלאהו ג  3
:תכפש םימדו התא תומחלמ
יבא-תיב לכמ יב לארשי יהלא הוהי רחביו ד  4
רחב הדוהיב יכ םלועל לארשי-לע ךלמל תויהל
יב יבא ינבבו יבא תיב הדוהי תיבבו דיגנל
:לארשי-לכ-לע ךילמהל הצר
רחביו הוהי יל ןתנ םינב םיבר יכ ינב-לכמו ה  5
הוהי תוכלמ אסכ-לע תבשל ינב המלשב
:לארשי-לע
יתורצחו יתיב הנבי-אוה ךנב המלש יל רמאיו ו  6
:באל ול-היהא ינאו ןבל יל וב יתרחב-יכ
קזחי-םא םלועל-דע ותוכלמ-תא יתוניכהו ז  7
:הזה םויכ יטפשמו יתוצמ תושעל
ינזאבו הוהי-להק לארשי-לכ יניעל התעו ח  8
םכיהלא הוהי תוצמ-לכ ושרדו ורמש וניהלא
םכינבל םתלחנהו הבוטה ץראה-תא ושרית ןעמל
:םלוע-דע םכירחא
בלב והדבעו ךיבא יהלא-תא עד ינב-המלש התאו ט  9
הוהי שרוד תובבל-לכ יכ הצפח שפנבו םלש
ךל אצמי ונשרדת-םא ןיבמ תובשחמ רצי-לכו
:דעל ךחינזי ונבזעת-םאו
שדקמל תיב-תונבל ךב רחב הוהי-יכ התע האר י  10
:השעו קזח
םלואה תינבת-תא ונב המלשל דיוד ןתיו אי  11
םימינפה וירדחו ויתילעו ויכזנגו ויתב-תאו
:תרפכה תיבו
תורצחל ומע חורב היה רשא לכ תינבתו בי  12
תיב תורצאל ביבס תוכשלה-לכלו הוהי-תיב
:םישדקה תורצאלו םיהלאה
תדובע תכאלמ-לכלו םיולהו םינהכה תוקלחמלו גי  13
:הוהי-תיב תדובע ילכ-לכלו הוהי-תיב
לכל הדובעו הדובע ילכ-לכל בהזל לקשמב בהזל די  14
:הדובעו הדובע ילכ-לכל לקשמב ףסכה ילכ
בהז םהיתרנו בהזה תורנמל לקשמו וט  15
ףסכה תורנמלו היתרנו הרונמו הרונמ-לקשמב
:הרונמו הרונמ תדובעכ היתרנו הרונמל לקשמב
ןחלשו ןחלשל תכרעמה תונחלשל לקשמ בהזה-תאו זט  16
:ףסכה תונחלשל ףסכו
רוהט בהז תושקהו תוקרזמהו תוגלזמהו זי  17
ירופכלו רופכו רופכל לקשמב בהזה ירופכלו
:רופכו רופכל לקשמב ףסכה
תינבתלו לקשמב קקזמ בהז תרטקה חבזמלו חי  18
ןורא-לע םיככסו םישרפל בהז םיברכה הבכרמה
:הוהי-תירב
תוכאלמ לכ ליכשה ילע הוהי דימ בתכב לכה טי  19
:תינבתה
השעו ץמאו קזח ונב המלשל דיוד רמאיו כ  20
ךמע יהלא םיהלא הוהי יכ תחת-לאו ארית-לא
תכאלמ-לכ תולכל-דע ךבזעי אלו ךפרי אל
:הוהי-תיב תדובע
תיב תדובע-לכל םיולהו םינהכה תוקלחמ הנהו אכ  21
המכחב בידנ-לכל הכאלמ-לכב ךמעו םיהלאה
:ךירבד-לכל םעה-לכו םירשהו הדובע-לכל

טכ    29

דחא ינב המלש להקה-לכל ךלמה דיוד רמאיו א  1
אל יכ הלודג הכאלמהו ךרו רענ םיהלא וב-רחב
:םיהלא הוהיל יכ הריבה םדאל
בהזל בהזה יהלא-תיבל יתוניכה יחכ-לככו ב  2
לזרבל לזרבה תשחנל תשחנהו ףסכל ףסכהו
ךופ-ינבא םיאולמו םהש-ינבא םיצעל םיצעהו
:ברל שיש-ינבאו הרקי ןבא לכו המקרו
בהז הלגס יל-שי יהלא תיבב יתוצרב דועו ג  3
יתוניכה-לכמ הלעמל יהלא-תיבל יתתנ ףסכו
:שדקה תיבל
תעבשו ריפוא בהזמ בהז ירככ םיפלא תשלש ד  4
:םיתבה תוריק חוטל קקזמ ףסכ-רככ םיפלא
דיב הכאלמ-לכלו ףסכל ףסכלו בהזל בהזל ה  5
:הוהיל םויה ודי תואלמל בדנתמ ימו םישרח
ירשו לארשי יטבש ירשו תובאה ירש ובדנתיו ו  6
:ךלמה תכאלמ ירשלו תואמהו םיפלאה
םירככ בהז םיהלאה-תיב תדובעל ונתיו ז  7
תרשע םירככ ףסכו ובר םינכרדאו םיפלא-תשמח
לזרבו םירככ םיפלא תנומשו ובר תשחנו םיפלא
:םירככ ףלא-האמ
לע הוהי-תיב רצואל ונתנ םינבא ותא אצמנהו ח  8
:ינשרגה לאיחי-די
ובדנתה םלש בלב יכ םבדנתה-לע םעה וחמשיו ט  9
:הלודג החמש חמש ךלמה דיוד םגו הוהיל
רמאיו להקה-לכ יניעל הוהי-תא דיוד ךרביו י  10
וניבא לארשי יהלא הוהי התא ךורב דיוד
:םלוע-דעו םלועמ
חצנהו תראפתהו הרובגהו הלדגה הוהי ךל אי  11
הכלממה הוהי ךל ץראבו םימשב לכ-יכ דוההו
:שארל לכל אשנתמהו
ךדיבו לכב לשומ התאו ךינפלמ דובכהו רשעהו בי  12
:לכל קזחלו לדגל ךדיבו הרובגו חכ
םשל םיללהמו ךל ונחנא םידומ וניהלא התעו גי  13
:ךתראפת
בדנתהל חכ רצענ-יכ ימע ימו ינא ימ יכו די  14
:ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ-יכ תאזכ
וניתבא-לככ םיבשותו ךינפל ונחנא םירג-יכ וט  15
:הוקמ ןיאו ץראה-לע ונימי לצכ
ונניכה רשא הזה ןומהה לכ וניהלא הוהי זט  16
:לכה ךלו איה ךדימ ךשדק םשל תיב ךל-תונבל
הצרת םירשימו בבל ןחב התא יכ יהלא יתעדיו זי  17
ךמע התעו הלא-לכ יתבדנתה יבבל רשיב ינא
:ךל-בדנתהל החמשב יתיאר הפ-ואצמנה
וניתבא לארשיו קחצי םהרבא יהלא הוהי חי  18
ןכהו ךמע בבל תובשחמ רציל םלועל תאז-הרמש
:ךילא םבבל
ךיתוצמ רומשל םלש בבל ןת ינב המלשלו טי  19
הריבה תונבלו לכה תושעלו ךיקחו ךיתודע
:יתוניכה-רשא
הוהי-תא אנ-וכרב להקה-לכל דיוד רמאיו כ  20
םהיתבא יהלא הוהיל להקה-לכ וכרביו םכיהלא
:ךלמלו הוהיל ווחתשיו ודקיו
הוהיל תולע ולעיו םיחבז הוהיל וחבזיו אכ  21
םישבכ ףלא םיליא ףלא םירפ אוהה םויה תרחמל
:לארשי-לכל ברל םיחבזו םהיכסנו ףלא
החמשב אוהה םויב הוהי ינפל ותשיו ולכאיו בכ  22
וחשמיו דיוד-ןב המלשל תינש וכילמיו הלודג
:ןהכל קודצלו דיגנל הוהיל
ויבא דיוד-תחת ךלמל הוהי אסכ-לע המלש בשיו גכ  23
:לארשי-לכ וילא ועמשיו חלציו
דיוד ךלמה ינב-לכ םגו םירבגהו םירשה-לכו דכ  24
:ךלמה המלש תחת די ונתנ
לארשי-לכ יניעל הלעמל המלש-תא הוהי לדגיו הכ  25
ךלמ-לכ-לע היה-אל רשא תוכלמ דוה וילע ןתיו
:לארשי-לע וינפל
:לארשי-לכ-לע ךלמ ישי-ןב דיודו וכ  26
הנש םיעברא לארשי-לע ךלמ רשא םימיהו זכ  27
םישלש ךלמ םלשוריבו םינש עבש ךלמ ןורבחב
:שולשו
ךלמיו דובכו רשע םימי עבש הבוט הבישב תמיו חכ  28
:ויתחת ונב המלש
םנה םינרחאהו םינשארה ךלמה דיוד ירבדו טכ  29
ןתנ ירבד-לעו הארה לאומש ירבד-לע םיבותכ
:הזחה דג ירבד-לעו איבנה
ורבע רשא םיתעהו ותרובגו ותוכלמ-לכ םע ל  30
:תוצראה תוכלממ-לכ לעו לארשי-לעו וילע

This book in English or Latin