א םיכלמ    1 Kings

א    1

אלו םידגבב והסכיו םימיב אב ןקז דוד ךלמהו א  1
:ול םחי
הרענ ךלמה ינדאל ושקבי וידבע ול ורמאיו ב  2
הבכשו תנכס ול-יהתו ךלמה ינפל הדמעו הלותב
:ךלמה ינדאל םחו ךקיחב
ואצמיו לארשי לובג לכב הפי הרענ ושקביו ג  3
:ךלמל התא ואביו תימנושה גשיבא-תא
והתרשתו תנכס ךלמל יהתו דאמ-דע הפי הרענהו ד  4
:העדי אל ךלמהו
שעיו ךלמא ינא רמאל אשנתמ תיגח-ןב הינדאו ה  5
:וינפל םיצר שיא םישמחו םישרפו בכר ול
תישע הככ עודמ רמאל וימימ ויבא ובצע-אלו ו  6
ירחא הדלי ותאו דאמ ראת-בוט אוה-םגו
:םולשבא
רתיבא םעו היורצ-ןב באוי םע וירבד ויהיו ז  7
:הינדא ירחא ורזעיו ןהכה
איבנה ןתנו עדיוהי-ןב והינבו ןהכה קודצו ח  8
ויה אל דודל רשא םירובגהו יערו יעמשו
:והינדא-םע
תלחזה ןבא םע אירמו רקבו ןאצ והינדא חבזיו ט  9
ינב ויחא-לכ-תא ארקיו לגר ןיע לצא-רשא
:ךלמה ידבע הדוהי ישנא-לכלו ךלמה
םירובגה-תאו והינבו איבנה ןתנ-תאו י  10
:ארק אל ויחא המלש-תאו
אולה רמאל המלש-םא עבש-תב-לא ןתנ רמאיו אי  11
דוד ונינדאו תיגח-ןב והינדא ךלמ יכ תעמש
:עדי אל
ךשפנ-תא יטלמו הצע אנ ךצעיא יכל התעו בי  12
:המלש ךנב שפנ-תאו
התא-אלה וילא תרמאו דוד ךלמה-לא יאבו יכל גי  13
ךנב המלש-יכ רמאל ךתמאל תעבשנ ךלמה ינדא
ךלמ עודמו יאסכ-לע בשי אוהו ירחא ךלמי
:והינדא
אובא ינאו ךלמה-םע םש תרבדמ ךדוע הנה די  14
:ךירבד-תא יתאלמו ךירחא
דאמ ןקז ךלמהו הרדחה ךלמה-לא עבש-תב אבתו וט  15
:ךלמה-תא תרשמ תימנושה גשיבאו
ךלמה רמאיו ךלמל וחתשתו עבש-תב דקתו זט  16
:ךל-המ
ךיהלא הוהיב תעבשנ התא ינדא ול רמאתו זי  17
בשי אוהו ירחא ךלמי ךנב המלש-יכ ךתמאל
:יאסכ-לע
אל ךלמה ינדא התעו ךלמ הינדא הנה התעו חי  18
:תעדי
ינב-לכל ארקיו ברל ןאצו-אירמו רוש חבזיו טי  19
המלשלו אבצה רש באילו ןהכה רתיבאלו ךלמה
:ארק אל ךדבע
דיגהל ךילע לארשי-לכ יניע ךלמה ינדא התאו כ  20
:וירחא ךלמה-ינדא אסכ-לע בשי ימ םהל
ינא יתייהו ויתבא-םע ךלמה-ינדא בכשכ היהו אכ  21
:םיאטח המלש ינבו
:אב איבנה ןתנו ךלמה-םע תרבדמ הנדוע הנהו בכ  22
ינפל אביו איבנה ןתנ הנה רמאל ךלמל ודיגיו גכ  23
:הצרא ויפא-לע ךלמל וחתשיו ךלמה
ךלמי והינדא תרמא התא ךלמה ינדא ןתנ רמאיו דכ  24
:יאסכ-לע בשי אוהו ירחא
ברל ןאצו-אירמו רוש חבזיו םויה דרי יכ הכ  25
רתיבאלו אבצה ירשלו ךלמה ינב-לכל ארקיו
יחי ורמאיו וינפל םיתשו םילכא םנהו ןהכה
:והינדא ךלמה
והינבלו ןהכה קדצלו ךדבע-ינא ילו וכ  26
:ארק אל ךדבע המלשלו עדיוהי-ןב
תעדוה אלו הזה רבדה היהנ ךלמה ינדא תאמ םא זכ  27
:וירחא ךלמה-ינדא אסכ-לע בשי ימ ךידבע-תא
אבתו עבש-תבל יל-וארק רמאיו דוד ךלמה ןעיו חכ  28
:ךלמה ינפל דמעתו ךלמה ינפל
ישפנ-תא הדפ-רשא הוהי-יח רמאיו ךלמה עבשיו טכ  29
:הרצ-לכמ
רמאל לארשי יהלא הוהיב ךל יתעבשנ רשאכ יכ ל  30
יאסכ-לע בשי אוהו ירחא ךלמי ךנב המלש-יכ
:הזה םויה השעא ןכ יכ יתחת
רמאתו ךלמל וחתשתו ץרא םיפא עבש-תב דקתו אל  31
:םלעל דוד ךלמה ינדא יחי
ןתנלו ןהכה קודצל יל-וארק דוד ךלמה רמאיו בל  32
:ךלמה ינפל ואביו עדיוהי-ןב והינבלו איבנה
םכינדא ידבע-תא םכמע וחק םהל ךלמה רמאיו גל  33
יל-רשא הדרפה-לע ינב המלש-תא םתבכרהו
:ןוחג-לא ותא םתדרוהו
ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ םש ותא חשמו דל  34
ךלמה יחי םתרמאו רפושב םתעקתו לארשי-לע
:המלש
ךלמי אוהו יאסכ-לע בשיו אבו וירחא םתילעו הל  35
לארשי-לע דיגנ תויהל יתיוצ ותאו יתחת
:הדוהי-לעו
ןמא רמאיו ךלמה-תא עדיוהי-ןב והינב ןעיו ול  36
:ךלמה ינדא יהלא הוהי רמאי ןכ
יהי ןכ ךלמה ינדא-םע הוהי היה רשאכ זל  37
ךלמה ינדא אסכמ ואסכ-תא לדגיו המלש-םע
:דוד
והינבו איבנה ןתנו ןהכה קודצ דריו חל  38
המלש-תא ובכריו יתלפהו יתרכהו עדיוהי-ןב
:ןוחג-לע ותא וכליו דוד ךלמה תדרפ-לע
חשמיו להאה-ןמ ןמשה ןרק-תא ןהכה קודצ חקיו טל  39
יחי םעה-לכ ורמאיו רפושב ועקתיו המלש-תא
:המלש ךלמה
םיללחב םיללחמ םעהו וירחא םעה-לכ ולעיו מ  40
:םלוקב ץראה עקבתו הלודג החמש םיחמשו
ולכ םהו ותא רשא םיארקה-לכו והינדא עמשיו אמ  41
עודמ רמאיו רפושה לוק-תא באוי עמשיו לכאל
:המוה הירקה-לוק
אב ןהכה רתיבא-ןב ןתנוי הנהו רבדמ ונדוע במ  42
בוטו התא ליח שיא יכ אב והינדא רמאיו
:רשבת
ונינדא לבא והינדאל רמאיו ןתנוי ןעיו גמ  43
:המלש-תא ךילמה דוד-ךלמה
ןתנ-תאו ןהכה קודצ-תא ךלמה-ותא חלשיו דמ  44
יתלפהו יתרכהו עדיוהי-ןב והינבו איבנה
:ךלמה תדרפ לע ותא ובכריו
ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ ותא וחשמיו המ  45
אוה הירקה םהתו םיחמש םשמ ולעיו ןוחגב
:םתעמש רשא לוקה
:הכולמה אסכ לע המלש בשי םגו ומ  46
ךלמה ונינדא-תא ךרבל ךלמה ידבע ואב-םגו זמ  47
ךמשמ המלש םש-תא ךיהלא בטיי רמאל דוד
ךלמה וחתשיו ךאסכמ ואסכ-תא לדגיו
:בכשמה-לע
לארשי יהלא הוהי ךורב ךלמה רמא הככ-םגו חמ  48
:תואר יניעו יאסכ-לע בשי םויה ןתנ רשא
וכליו והינדאל רשא םיארקה-לכ ומקיו ודרחיו טמ  49
:וכרדל שיא
קזחיו ךליו םקיו המלש ינפמ ארי והינדאו נ  50
:חבזמה תונרקב
ךלמה-תא ארי והינדא הנה רמאל המלשל דגיו אנ  51
יל-עבשי רמאל חבזמה תונרקב זחא הנהו המלש
:ברחב ודבע-תא תימי-םא המלש ךלמה םויכ
ותרעשמ לפי-אל ליח-ןבל היהי םא המלש רמאיו בנ  52
:תמו וב-אצמת הער-םאו הצרא
אביו חבזמה לעמ והדריו המלש ךלמה חלשיו גנ  53
:ךתיבל ךל המלש ול-רמאיו המלש ךלמל וחתשיו

ב    2

ונב המלש-תא וציו תומל דוד-ימי וברקיו א  1
:רמאל
:שיאל תייהו תקזחו ץראה-לכ ךרדב ךלה יכנא ב  2
ויכרדב תכלל ךיהלא הוהי תרמשמ-תא תרמשו ג  3
בותככ ויתודעו ויטפשמו ויתוצמ ויתקח רמשל
תאו השעת רשא-לכ תא ליכשת ןעמל השמ תרותב
:םש הנפת רשא-לכ
רמאל ילע רבד רשא ורבד-תא הוהי םיקי ןעמל ד  4
תמאב ינפל תכלל םכרד-תא ךינב ורמשי-םא
שיא ךל תרכי-אל רמאל םשפנ-לכבו םבבל-לכב
:לארשי אסכ לעמ
היורצ-ןב באוי יל השע-רשא תא תעדי התא םגו ה  5
רנ-ןב רנבאל לארשי תואבצ ירש-ינשל השע רשא
םלשב המחלמ-ימד םשיו םגרהיו רתי-ןב אשמעלו
ולענבו וינתמב רשא ותרגחב המחלמ ימד ןתיו
:וילגרב רשא
:לאש םלשב ותביש דרות-אלו ךתמכחכ תישעו ו  6
ילכאב ויהו דסח-השעת ידעלגה ילזרב ינבלו ז  7
םולשבא ינפמ יחרבב ילא וברק ןכ-יכ ךנחלש
:ךיחא
םירחבמ ינימיה-ןב ארג-ןב יעמש ךמע הנהו ח  8
םינחמ יתכל םויב תצרמנ הללק ינללק אוהו
הוהיב ול עבשאו ןדריה יתארקל דרי-אוהו
:ברחב ךתימא-םא רמאל
תא תעדיו התא םכח שיא יכ והקנת-לא התעו ט  9
:לואש םדב ותביש-תא תדרוהו ול-השעת רשא
:דוד ריעב רבקיו ויתבא-םע דוד בכשיו י  10
הנש םיעברא לארשי-לע דוד ךלמ רשא םימיהו אי  11
םישלש ךלמ םלשוריבו םינש עבש ךלמ ןורבחב
:םינש שלשו
ותכלמ ןכתו ויבא דוד אסכ-לע בשי המלשו בי  12
:דאמ
המלש-םא עבש-תב-לא תיגח-ןב והינדא אביו גי  13
:םולש רמאיו ךאב םולשה רמאתו
:רבד רמאתו ךילא יל רבד רמאיו די  14
ומש ילעו הכולמה התיה יל-יכ תעדי תא רמאיו וט  15
יהתו הכולמה בסתו ךלמל םהינפ לארשי-לכ
:ול התיה הוהימ יכ יחאל
יבשת-לא ךתאמ לאש יכנא תחא הלאש התעו זט  16
:רבד וילא רמאתו ינפ-תא
בישי-אל יכ ךלמה המלשל אנ-ירמא רמאיו זי  17
:השאל תימנושה גשיבא-תא יל-ןתיו ךינפ-תא
:ךלמה-לא ךילע רבדא יכנא בוט עבש-תב רמאתו חי  18
ול-רבדל המלש ךלמה-לא עבש-תב אבתו טי  19
הל וחתשיו התארקל ךלמה םקיו והינדא-לע
בשתו ךלמה םאל אסכ םשיו ואסכ-לע בשיו
:ונימיל
ךתאמ תלאש יכנא הנטק תחא הלאש רמאתו כ  20
יכ ימא ילאש ךלמה הל-רמאיו ינפ-תא בשת-לא
:ךינפ-תא בישא-אל
ךיחא והינדאל תימנשה גשיבא-תא ןתי רמאתו אכ  21
:השאל
תלאש תא המלו ומאל רמאיו המלש ךלמה ןעיו בכ  22
ול-ילאשו והינדאל תימנשה גשיבא-תא
ולו ינממ לודגה יחא אוה יכ הכולמה-תא
:היורצ-ןב באוילו ןהכה רתיבאלו
יל-השעי הכ רמאל הוהיב המלש ךלמה עבשיו גכ  23
והינדא רבד ושפנב יכ ףיסוי הכו םיהלא
:הזה רבדה-תא
אסכ-לע יניבישויו ינניכה רשא הוהי-יח התעו דכ  24
םויה יכ רבד רשאכ תיב יל-השע רשאו יבא דוד
:והינדא תמוי
עדיוהי-ןב והינב דיב המלש ךלמה חלשיו הכ  25
:תמיו וב-עגפיו
יכ ךידש-לע ךל תתנע ךלמה רמא ןהכה רתיבאלו וכ  26
תאשנ-יכ ךתימא אל הזה םויבו התא תומ שיא
יכו יבא דוד ינפל הוהי ינדא ןורא-תא
:יבא הנעתה-רשא לכב תינעתה
אלמל הוהיל ןהכ תויהמ רתיבא-תא המלש שרגיו זכ  27
:הלשב ילע תיב-לע רבד רשא הוהי רבד-תא
ירחא הטנ באוי יכ באוי-דע האב העמשהו חכ  28
באוי סניו הטנ אל םולשבא ירחאו הינדא
:חבזמה תונרקב קזחיו הוהי להא-לא
הוהי להא-לא באוי סנ יכ המלש ךלמל דגיו טכ  29
והינב-תא המלש חלשיו חבזמה לצא הנהו
:וב-עגפ ךל רמאל עדיוהי-ןב
רמא-הכ וילא רמאיו הוהי להא-לא והינב אביו ל  30
והינב בשיו תומא הפ יכ אל רמאיו אצ ךלמה
:יננע הכו באוי רבד-הכ רמאל רבד ךלמה-תא
וב-עגפו רבד רשאכ השע ךלמה ול רמאיו אל  31
ילעמ באוי ךפש רשא םנח ימד תריסהו ותרבקו
:יבא תיב לעמו
עגפ רשא ושאר-לע ומד-תא הוהי בישהו בל  32
ברחב םגרהיו ונממ םיבטו םיקדצ םישנא-ינשב
אבצ-רש רנ-ןב רנבא-תא עדי אל דוד יבאו
:הדוהי אבצ-רש רתי-ןב אשמע-תאו לארשי
םלעל וערז שארבו באוי שארב םהימד ובשו גל  33
םולש היהי ואסכלו ותיבלו וערזלו דודלו
:הוהי םעמ םלוע-דע
והתמיו וב-עגפיו עדיוהי-ןב והינב לעיו דל  34
:רבדמב ותיבב רבקיו
ויתחת עדיוהי-ןב והינב-תא ךלמה ןתיו הל  35
תחת ךלמה ןתנ ןהכה קודצ-תאו אבצה-לע
:רתיבא
ךל-הנב ול רמאיו יעמשל ארקיו ךלמה חלשיו ול  36
הנא םשמ אצת-אלו םש תבשיו םלשוריב תיב
:הנאו
עדי ןורדק לחנ-תא תרבעו ךתאצ םויב היהו זל  37
:ךשארב היהי ךמד תומת תומ יכ עדת
ינדא רבד רשאכ רבדה בוט ךלמל יעמש רמאיו חל  38
םימי םלשוריב יעמש בשיו ךדבע השעי ןכ ךלמה
:םיבר
יעמשל םידבע-ינש וחרביו םינש שלש ץקמ יהיו טל  39
רמאל יעמשל ודיגיו תג ךלמ הכעמ-ןב שיכא-לא
:תגב ךידבע הנה
שיכא-לא התג ךליו ורמח-תא שבחיו יעמש םקיו מ  40
וידבע-תא אביו יעמש ךליו וידבע-תא שקבל
:תגמ
:בשיו תג םלשורימ יעמש ךלה-יכ המלשל דגיו אמ  41
אולה וילא רמאיו יעמשל ארקיו ךלמה חלשיו במ  42
ךתאצ םויב רמאל ךב דעאו הוהיב ךיתעבשה
רמאתו תומת תומ יכ עדת עדי הנאו הנא תכלהו
:יתעמש רבדה בוט ילא
הוצמה-תאו הוהי תעבש תא תרמש אל עודמו גמ  43
:ךילע יתיוצ-רשא
הערה-לכ תא תעדי התא יעמש-לא ךלמה רמאיו דמ  44
בישהו יבא דודל תישע רשא ךבבל עדי רשא
:ךשארב ךתער-תא הוהי
ינפל ןוכנ היהי דוד אסכו ךורב המלש ךלמהו המ  45
:םלוע-דע הוהי
אציו עדיוהי-ןב והינב-תא ךלמה וציו ומ  46
:המלש-דיב הנוכנ הכלממהו תמיו וב-עגפיו

ג    3

חקיו םירצמ ךלמ הערפ-תא המלש ןתחתיו א  1
ותלכ דע דוד ריע-לא האיביו הערפ-תב-תא
תמוח-תאו הוהי תיב-תאו ותיב-תא תונבל
:ביבס םלשורי
םשל תיב הנבנ-אל יכ תומבב םיחבזמ םעה קר ב  2
:םהה םימיה דע הוהי
ויבא דוד תוקחב תכלל הוהי-תא המלש בהאיו ג  3
:ריטקמו חבזמ אוה תומבב קר
המבה איה יכ םש חבזל הנעבג ךלמה ךליו ד  4
:אוהה חבזמה לע המלש הלעי תולע ףלא הלודגה
הלילה םולחב המלש-לא הוהי הארנ ןועבגב ה  5
:ךל-ןתא המ לאש םיהלא רמאיו
דסח יבא דוד ךדבע-םע תישע התא המלש רמאיו ו  6
תרשיבו הקדצבו תמאב ךינפל ךלה רשאכ לודג
הזה לודגה דסחה-תא ול-רמשתו ךמע בבל
:הזה םויכ ואסכ-לע בשי ןב ול-ןתתו
דוד תחת ךדבע-תא תכלמה התא יהלא הוהי התעו ז  7
:אבו תאצ עדא אל ןטק רענ יכנאו יבא
רשא בר-םע תרחב רשא ךמע ךותב ךדבעו ח  8
:ברמ רפסי אלו הנמי-אל
ןיבהל ךמע-תא טפשל עמש בל ךדבעל תתנו ט  9
דבכה ךמע-תא טפשל לכוי ימ יכ ערל בוט-ןיב
:הזה
המלש לאש יכ ינדא יניעב רבדה בטייו י  10
:הזה רבדה-תא
רבדה-תא תלאש רשא ןעי וילא םיהלא רמאיו אי  11
ךל תלאש-אלו םיבר םימי ךל תלאש-אלו הזה
ןיבה ךל תלאשו ךיביא שפנ תלאש אלו רשע
:טפשמ עמשל
םכח בל ךל יתתנ הנה ךירבדכ יתישע הנה בי  12
ךירחאו ךינפל היה-אל ךומכ רשא ןובנו
:ךומכ םוקי-אל
דובכ-םג רשע-םג ךל יתתנ תלאש-אל רשא םגו גי  13
:ךימי-לכ םיכלמב שיא ךומכ היה-אל רשא
ךלה רשאכ יתוצמו יקח רמשל יכרדב ךלת םאו די  14
:ךימי-תא יתכראהו ךיבא דיוד
דמעיו םלשורי אוביו םולח הנהו המלש ץקיו וט  15
םימלש שעיו תולע לעיו ינדא-תירב ןורא ינפל
:וידבע-לכל התשמ שעיו
הנדמעתו ךלמה-לא תונז םישנ םיתש הנאבת זא זט  16
:וינפל
תאזה השאהו ינא ינדא יב תחאה השאה רמאתו זי  17
:תיבב המע דלאו דחא תיבב תבשי
תאזה השאה-םג דלתו יתדלל ישילשה םויב יהיו חי  18
יתלוז תיבב ונתא רז-ןיא ודחי ונחנאו
:תיבב ונחנא-םיתש
:וילע הבכש רשא הליל תאזה השאה-ןב תמיו טי  19
ךתמאו ילצאמ ינב-תא חקתו הלילה ךותב םקתו כ  20
הביכשה תמה הנב-תאו הקיחב והביכשתו הנשי
:יקיחב
ןנובתאו תמ-הנהו ינב-תא קיניהל רקבב םקאו אכ  21
:יתדלי רשא ינב היה-אל הנהו רקבב וילא
תמה ךנבו יחה ינב יכ אל תרחאה השאה רמאתו בכ  22
הנרבדתו יחה ינבו תמה ךנב יכ אל תרמא תאזו
:ךלמה ינפל
תמה ךנבו יחה ינב-הז תרמא תאז ךלמה רמאיו גכ  23
:יחה ינבו תמה ךנב יכ אל תרמא תאזו
ינפל ברחה ואביו ברח-יל וחק ךלמה רמאיו דכ  24
:ךלמה
ונתו םינשל יחה דליה-תא ורזג ךלמה רמאיו הכ  25
:תחאל יצחה-תאו תחאל יצחה-תא
ורמכנ-יכ ךלמה-לא יחה הנב-רשא השאה רמאתו וכ  26
הל-ונת ינדא יב רמאתו הנב-לע הימחר
תרמא תאזו והתימת-לא תמהו יחה דוליה-תא
:ורזג היהי אל ךל-םג יל-םג
תמהו יחה דוליה-תא הל-ונת רמאיו ךלמה ןעיו זכ  27
:ומא איה והתימת אל
ךלמה טפש רשא טפשמה-תא לארשי-לכ ועמשיו חכ  28
םיהלא תמכח-יכ ואר יכ ךלמה ינפמ ואריו
:טפשמ תושעל וברקב

ד    4

:לארשי-לכ-לע ךלמ המלש ךלמה יהיו א  1
:ןהכה קודצ-ןב והירזע ול-רשא םירשה הלאו ב  2
טפשוהי םירפס אשיש ינב היחאו ףרחילא ג  3
:ריכזמה דוליחא-ןב
רתיבאו קודצו אבצה-לע עדיוהי-ןב והינבו ד  4
:םינהכ
ןתנ-ןב דובזו םיבצנה-לע ןתנ-ןב והירזעו ה  5
:ךלמה הער ןהכ
:סמה-לע אדבע-ןב םרינדאו תיבה-לע רשיחאו ו  6
ולכלכו לארשי-לכ-לע םיבצנ רשע-םינש המלשלו ז  7
דחא-לע היהי הנשב שדח ותיב-תאו ךלמה-תא
:לכלכל
:םירפא רהב רוח-ןב םתומש הלאו ח  8
תיב ןוליאו שמש תיבו םיבלעשבו ץקמב רקד-ןב ט  9
:ןנח
:רפח ץרא-לכו הכש ול תובראב דסח-ןב י  10
ול התיה המלש-תב תפט ראד תפנ-לכ בדניבא-ןב אי  11
:השאל
ןאש תיב-לכו ודגמו ךנעת דוליחא-ןב אנעב בי  12
דע ןאש תיבמ לאערזיל תחתמ הנתרצ לצא רשא
:םעמקיל רבעמ דע הלוחמ לבא
רשא השנמ-ןב ריאי תוח ול דעלג תמרב רבג-ןב גי  13
םירע םישש ןשבב רשא בגרא לבח ול דעלגב
:תשחנ חירבו המוח תולדג
:המינחמ אדע-ןב בדניחא די  14
המלש-תב תמשב-תא חקל אוה-םג ילתפנב ץעמיחא וט  15
:השאל
:תולעבו רשאב ישוח-ןב אנעב זט  16
:רכששיב חורפ-ןב טפשוהי זי  17
:ןמינבב אלא-ןב יעמש חי  18
ירמאה ךלמ ןוחיס ץרא דעלג ץראב ירא-ןב רבג טי  19
:ץראב רשא דחא ביצנו ןשבה ךלמ געו
ברל םיה-לע-רשא לוחכ םיבר לארשיו הדוהי כ  20
:םיחמשו םיתשו םילכא

ה    5

ץרא רהנה-ןמ תוכלממה-לכב לשומ היה המלשו א  1
םידבעו החנמ םישגמ םירצמ לובג דעו םיתשלפ
:וייח ימי-לכ המלש-תא
תלס רכ םישלש דחא םויל המלש-םחל יהיו ב  2
:חמק רכ םיששו
ןאצ האמו יער רקב םירשעו םיארב רקב הרשע ג  3
:םיסובא םירברבו רומחיו יבצו ליאמ דבל
הזע-דעו חספתמ רהנה רבע-לכב הדר אוה-יכ ד  4
וירבע-לכמ ול היה םולשו רהנה רבע יכלמ-לכב
:ביבסמ
תחתו ונפג תחת שיא חטבל לארשיו הדוהי בשיו ה  5
:המלש ימי לכ עבש ראב-דעו ןדמ ותנאת
ובכרמל םיסוס תורא ףלא םיעברא המלשל יהיו ו  6
:םישרפ ףלא רשע-םינשו
תאו המלש ךלמה-תא הלאה םיבצנה ולכלכו ז  7
אל ושדח שיא המלש-ךלמה ןחלש-לא ברקה-לכ
:רבד ורדעי
םוקמה-לא ואבי שכרלו םיסוסל ןבתהו םירעשהו ח  8
:וטפשמכ שיא םש-היהי רשא
דאמ הברה הנובתו המלשל המכח םיהלא ןתיו ט  9
:םיה תפש-לע רשא לוחכ בל בחרו
לכמו םדק-ינב-לכ תמכחמ המלש תמכח ברתו י  10
:םירצמ תמכח
לכלכו ןמיהו יחרזאה ןתיאמ םדאה-לכמ םכחיו אי  11
:ביבס םיוגה-לכב ומש-יהיו לוחמ ינב עדרדו
השמח וריש יהיו לשמ םיפלא תשלש רבדיו בי  12
:ףלאו
דעו ןונבלב רשא זראה-ןמ םיצעה-לע רבדיו גי  13
המהבה-לע רבדיו ריקב אצי רשא בוזאה
:םיגדה-לעו שמרה-לעו ףועה-לעו
תאמ המלש תמכח תא עמשל םימעה-לכמ ואביו די  14
:ותמכח-תא ועמש רשא ץראה יכלמ-לכ
יכ המלש-לא וידבע-תא רוצ-ךלמ םריח חלשיו וט  15
בהא יכ והיבא תחת ךלמל וחשמ ותא יכ עמש
:םימיה-לכ דודל םריח היה
:רמאל םריח-לא המלש חלשיו זט  16
תיב תונבל לכי אל יכ יבא דוד-תא תעדי התא זי  17
דע והבבס רשא המחלמה ינפמ ויהלא הוהי םשל
:ולגר תופכ תחת םתא הוהי-תת
ןטש ןיא ביבסמ יל יהלא הוהי חינה התעו חי  18
:ער עגפ ןיאו
רשאכ יהלא הוהי םשל תיב תונבל רמא יננהו טי  19
ןתא רשא ךנב רמאל יבא דוד-לא הוהי רבד
:ימשל תיבה הנבי-אוה ךאסכ-לע ךיתחת
ידבעו ןונבלה-ןמ םיזרא יל-ותרכיו הוצ התעו כ  20
רשא לככ ךל ןתא ךידבע רכשו ךידבע-םע ויהי
עדי שיא ונב ןיא יכ תעדי התא יכ רמאת
:םינדצכ םיצע-תרכל
דאמ חמשיו המלש ירבד-תא םריח עמשכ יהיו אכ  21
םכח ןב דודל ןתנ רשא םויה הוהי ךורב רמאיו
:הזה ברה םעה-לע
תא יתעמש רמאל המלש-לא םריח חלשיו בכ  22
יצעב ךצפח-לכ-תא השעא ינא ילא תחלש-רשא
:םישורב יצעבו םיזרא
תורבד םמישא ינאו המי ןונבלה-ןמ ודרי ידבע גכ  23
םש םיתצפנו ילא חלשת-רשא םוקמה-דע םיב
:יתיב םחל תתל יצפח-תא השעת התאו אשת התאו
יצעו םיזרא יצע המלשל ןתנ םוריח יהיו דכ  24
:וצפח-לכ םישורב
תלכמ םיטח רכ ףלא םירשע םריחל ןתנ המלשו הכ  25
המלש ןתי-הכ תיתכ ןמש רכ םירשעו ותיבל
:הנשב הנש םריחל
יהיו ול-רבד רשאכ המלשל המכח ןתנ הוהיו וכ  26
תירב ותרכיו המלש ןיבו םריח ןיב םלש
:םהינש
סמה יהיו לארשי-לכמ סמ המלש ךלמה לעיו זכ  27
:שיא ףלא םישלש
שדח תופילח שדחב םיפלא תרשע הנונבל םחלשיו חכ  28
םרינדאו ותיבב םישדח םינש ןונבלב ויהי
:סמה-לע
ףלא םינמשו לבס אשנ ףלא םיעבש המלשל יהיו טכ  29
:רהב בצח
תשלש הכאלמה-לע רשא המלשל םיבצנה ירשמ דבל ל  30
:הכאלמב םישעה םעב םידרה תואמ שלשו םיפלא
תורקי םינבא תולדג םינבא ועסיו ךלמה וציו אל  31
:תיזג ינבא תיבה דסיל
םילבגהו םוריח ינבו המלש ינב ולספיו בל  32
:תיבה תונבל םינבאהו םיצעה וניכיו

ו    6

תאצל הנש תואמ עבראו הנש םינומשב יהיו א  1
שדחב תיעיברה הנשב םירצמ-ץראמ לארשי-ינב
ןביו לארשי-לע המלש ךלמל ינשה שדחה אוה וז
:הוהיל תיבה
המא-םישש הוהיל המלש ךלמה הנב רשא תיבהו ב  2
:ותמוק המא םישלשו ובחר םירשעו וכרא
וכרא המא םירשע תיבה לכיה ינפ-לע םלואהו ג  3
ינפ-לע ובחר המאב רשע תיבה בחר ינפ-לע
:תיבה
:םימטא םיפקש ינולח תיבל שעיו ד  4
תיבה תוריק-תא ביבס עוצי תיבה ריק-לע ןביו ה  5
:ביבס תועלצ שעיו ריבדלו לכיהל ביבס
שש הנכיתהו הבחר המאב שמח הנתחתה עוציה ו  6
יכ הבחר המאב עבש תישילשהו הבחר המאב
זחא יתלבל הצוח ביבס תיבל ןתנ תוערגמ
:תיבה-תוריקב
תובקמו הנבנ עסמ המלש-ןבא ותנבהב תיבהו ז  7
:ותנבהב תיבב עמשנ-אל לזרב ילכ-לכ ןזרגהו
תינמיה תיבה ףתכ-לא הנכיתה עלצה חתפ ח  8
הנכיתה-ןמו הנכיתה-לע ולעי םילולבו
:םישלשה-לא
םיבג תיבה-תא ןפסיו והלכיו תיבה-תא ןביו ט  9
:םיזראב תרדשו
ותמוק תומא שמח תיבה-לכ-לע עוציה-תא ןביו י  10
:םיזרא יצעב תיבה-תא זחאיו
:רמאל המלש-לא הוהי-רבד יהיו אי  11
יתקחב ךלת-םא הנב התא-רשא הזה תיבה בי  12
תכלל יתוצמ-לכ-תא תרמשו השעת יטפשמ-תאו
דוד-לא יתרבד רשא ךתא ירבד-תא יתמקהו םהב
:ךיבא
ימע-תא בזעא אלו לארשי ינב ךותב יתנכשו גי  13
:לארשי
:והלכיו תיבה-תא המלש ןביו די  14
םיזרא תועלצב התיבמ תיבה תוריק-תא ןביו וט  15
תיבמ ץע הפצ ןפסה תוריק-דע תיבה עקרקמ
:םישורב תועלצב תיבה עקרק-תא ףציו
תועלצב תיבה יתוכרימ המא םירשע-תא ןביו זט  16
תיבמ ול ןביו תוריקה-דע עקרקה-ןמ םיזרא
:םישדקה שדקל ריבדל
:ינפל לכיהה אוה תיבה היה המאב םיעבראו זי  17
ירוטפו םיעקפ תעלקמ המינפ תיבה-לא זראו חי  18
:הארנ ןבא ןיא זרא לכה םיצצ
םש ןתתל ןיכה המינפמ תיבה-ךותב ריבדו טי  19
:הוהי תירב ןורא-תא
בחר המא םירשעו ךרא המא םירשע ריבדה ינפלו כ  20
ףציו רוגס בהז והפציו ותמוק המא םירשעו
:זרא חבזמ
רבעיו רוגס בהז המינפמ תיבה-תא המלש ףציו אכ  21
:בהז והפציו ריבדה ינפל בהז תוקיתרב
תיבה-לכ םת-דע בהז הפצ תיבה-לכ-תאו בכ  22
:בהז הפצ ריבדל-רשא חבזמה-לכו
תומא רשע ןמש-יצע םיבורכ ינש ריבדב שעיו גכ  23
:ותמוק
ףנכ תומא שמחו תחאה בורכה ףנכ תומא שמחו דכ  24
ויפנכ תוצקמ תומא רשע תינשה בורכה
:ויפנכ תוצק-דעו
דחא בצקו תחא הדמ ינשה בורכה המאב רשעו הכ  25
:םיברכה ינשל
:ינשה בורכה ןכו המאב רשע דחאה בורכה תמוק וכ  26
ושרפיו ימינפה תיבה ךותב םיבורכה-תא ןתיו זכ  27
ףנכו ריקב דחאה-ףנכ עגתו םיברכה יפנכ-תא
ךות-לא םהיפנכו ינשה ריקב תעגנ ינשה בורכה
:ףנכ-לא ףנכ תעגנ תיבה
:בהז םיבורכה-תא ףציו חכ  28
תועלקמ יחותפ עלק בסמ תיבה תוריק-לכ תאו טכ  29
:ןוציחלו םינפלמ םיצצ ירוטפו תרמתו םיבורכ
:ןוציחלו המינפל בהז הפצ תיבה עקרק-תאו ל  30
ליאה ןמש-יצע תותלד השע ריבדה חתפ תאו אל  31
:תישמח תוזוזמ
תועלקמ םהילע עלקו ןמש-יצע תותלד יתשו בל  32
דריו בהז הפצו םיצצ ירוטפו תורמתו םיבורכ
:בהזה-תא תורמתה-לעו םיבורכה-לע
תאמ ןמש-יצע תוזוזמ לכיהה חתפל השע ןכו גל  33
:תיעבר
תלדה םיעלצ ינש םישורב יצע תותלד יתשו דל  34
תינשה תלדה םיעלק ינשו םילילג תחאה
:םילילג
בהז הפצו םיצצ ירטפו תורמתו םיבורכ עלקו הל  35
:הקחמה-לע רשימ
רוטו תיזג ירוט השלש תימינפה רצחה-תא ןביו ול  36
:םיזרא תתרכ
:וז חריב הוהי תיב דסי תיעיברה הנשב זל  37
ינימשה שדחה אוה לוב חריב הרשע תחאה הנשבו חל  38
עבש והנביו וטפשמ-לכלו וירבד-לכל תיבה הלכ
:םינש

ז    7

לכיו הנש הרשע שלש המלש הנב ותיב-תאו א  1
:ותיב-לכ-תא
וכרא המא האמ ןונבלה רעי תיב-תא ןביו ב  2
לע ותמוק המא םישלשו ובחר המא םישמחו
םיזרא תותרכו םיזרא ידומע ירוט העברא
:םידומעה-לע
םידומעה-לע רשא תעלצה-לע לעממ זראב ןפסו ג  3
:רוטה רשע השמח השמחו םיעברא
שלש הזחמ-לא הזחמו םירוט השלש םיפקשו ד  4
:םימעפ
הזחמ לומו ףקש םיעבר תוזוזמהו םיחתפה-לכו ה  5
:םימעפ שלש הזחמ-לא
וכרא המא םישמח השע םידומעה םלוא תאו ו  6
םידמעו םהינפ-לע םלואו ובחר המא םישלשו
:םהינפ-לע בעו
השע טפשמה םלא םש-טפשי רשא אסכה םלואו ז  7
:עקרקה-דע עקרקהמ זראב ןופסו
םלואל תיבמ תרחאה רצח םש בשי-רשא ותיבו ח  8
חקל רשא הערפ-תבל השעי תיבו היה הזה השעמכ
:הזה םלואכ המלש
הרגמב תוררגמ תיזג תדמכ תרקי םינבא הלא-לכ ט  9
רצחה-דע ץוחמו תוחפטה-דע דסממו ץוחמו תיבמ
:הלודגה
רשע ינבא תולדג םינבא תורקי םינבא דסימו י  10
:תומא הנמש ינבאו תומא
:זראו תיזג תודמכ תורקי םינבא הלעמלמו אי  11
רוטו תיזג םירוט השלש ביבס הלודגה רצחו בי  12
םלאלו תימינפה הוהי-תיב רצחלו םיזרא תתרכ
:תיבה
:רצמ םריח-תא חקיו המלש ךלמה חלשיו גי  13
ויבאו ילתפנ הטממ אוה הנמלא השא-ןב די  14
המכחה-תא אלמיו תשחנ שרח ירצ-שיא
תשחנב הכאלמ-לכ תושעל תעדה-תאו הנובתה-תאו
:ותכאלמ-לכ-תא שעיו המלש ךלמה-לא אוביו
המא הרשע הנמש תשחנ םידומעה ינש-תא רציו וט  15
בסי המא הרשע-םיתש טוחו דחאה דומעה תמוק
:ינשה דומעה-תא
קצמ םידומעה ישאר-לע תתל השע תרתכ יתשו זט  16
תומא שמחו תחאה תרתכה תמוק תומא שמח תשחנ
:תינשה תרתכה תמוק
תרתכל תורשרש השעמ םילדג הכבש השעמ םיכבש זי  17
העבשו תחאה תרתכל העבש םידומעה שאר-לע רשא
:תינשה תרתכל
הכבשה-לע ביבס םירוט ינשו םידומעה-תא שעיו חי  18
םינמרה שאר-לע רשא תרתכה-תא תוסכל תחאה
:תינשה תרתכל השע ןכו
םלואב ןשוש השעמ םידומעה שאר-לע רשא תרתכו טי  19
:תומא עברא
ןטבה תמעלמ לעממ-םג םידומעה ינש-לע תרתכו כ  20
ביבס םירט םיתאמ םינומרהו הכבש רבעל רשא
:תינשה תרתכה לע
דומעה-תא םקיו לכיהה םלאל םידמעה-תא םקיו אכ  21
דומעה-תא םקיו ןיכי ומש-תא ארקיו ינמיה
:זעב ומש-תא ארקיו ילאמשה
תכאלמ םתתו ןשוש השעמ םידומעה שאר לעו בכ  22
:םידומעה
ותפש-דע ותפשמ המאב רשע קצומ םיה-תא שעיו גכ  23
המאב םישלש הוקו ותמוק המאב שמחו ביבס לגע
:ביבס ותא בסי
רשע ותא םיבבס ביבס ותפשל תחתמ םיעקפו דכ  24
םיעקפה םירוט ינש ביבס םיה-תא םיפקמ המאב
:ותקציב םיקצי
השלשו הנופצ םינפ השלש רקב רשע ינש-לע דמע הכ  25
םינפ השלשו הבגנ םינפ השלשו המי םינפ
:התיב םהירחא-לכו הלעמלמ םהילע םיהו החרזמ
ןשוש חרפ סוכ-תפש השעמכ ותפשו חפט ויבעו וכ  26
:ליכי תב םיפלא
ךרא המאב עברא תשחנ רשע תונכמה-תא שעיו זכ  27
המאב שלשו הבחר המאב עבראו תחאה הנוכמה
:התמוק
ןיב תרגסמו םהל תרגסמ הנוכמה השעמ הזו חכ  28
:םיבלשה
רקב תוירא םיבלשה ןיב רשא תורגסמה-לעו טכ  29
תויראל תחתמו לעממ ןכ םיבלשה-לעו םיבורכו
:דרומ השעמ תויל רקבלו
תשחנ ינרסו תחאה הנוכמל תשחנ ינפוא העבראו ל  30
תפתכה ריכל תחתמ םהל תפתכ ויתמעפ העבראו
:תויל שיא רבעמ תוקצי
לגע היפו המאב הלעמו תרתכל תיבמ והיפו אל  31
תועלקמ היפ-לע-םגו המאה יצחו המא ןכ-השעמ
:תולגע אל תועברמ םהיתרגסמו
תודיו תורגסמל תחתמל םינפואה תעבראו בל  32
יצחו המא דחאה ןפואה תמוקו הנוכמב םינפואה
:המאה
םתודי הבכרמה ןפוא השעמכ םינפואה השעמו גל  33
:קצומ לכה םהירשחו םהיקשחו םהיבגו
תחאה הנכמה תונפ עברא לא תופתכ עבראו דל  34
:היפתכ הנכמה-ןמ
לעו ביבס לגע המוק המאה יצח הנוכמה שארבו הל  35
:הנממ היתרגסמו היתדי הנכמה שאר
םיבורכ היתרגסמו לעו היתדי תחלה-לע חתפיו ול  36
:ביבס תוילו שיא-רעמכ תרמתו תוירא
תחא הדמ דחא קצומ תונכמה רשע תא השע תאזכ זל  37
:הנהלכל דחא בצק
ליכי תב םיעברא תשחנ תוריכ הרשע שעיו חל  38
דחא רויכ דחאה רויכה המאב עברא דחאה רויכה
:תונכמה רשעל תחאה הנוכמה-לע
ןימימ תיבה ףתכ-לע שמח תונכמה-תא ןתיו טל  39
ףתכמ ןתנ םיה-תאו ולאמשמ תיבה ףתכ-לע שמחו
:בגנ לוממ המדק תינמיה תיבה
םיעיה-תאו תוריכה-תא םוריח שעיו מ  40
הכאלמה-לכ-תא תושעל םריח לכיו תוקרזמה-תאו
:הוהי תיב המלש ךלמל השע רשא
םידמעה שאר-לע-רשא תרתכה תלגו םינש םידמע אמ  41
תרתכה תלג יתש-תא תוסכל םיתש תוכבשהו םיתש
:םידומעה שאר-לע רשא
תוכבשה יתשל תואמ עברא םינמרה-תאו במ  42
יתש-תא תוסכל תחאה הכבשל םינמר םירוט-ינש
:םידומעה ינפ-לע רשא תרתכה תלג
:תונכמה-לע הרשע תריכה-תאו רשע תונכמה-תאו גמ  43
:םיה תחת רשע-םינש רקבה-תאו דחאה םיה-תאו דמ  44
תאו תוקרזמה-תאו םיעיה-תאו תוריסה-תאו המ  45
תיב המלש ךלמל םריח השע רשא להאה םילכה-לכ
:טרממ תשחנ הוהי
ןיב המדאה הבעמב ךלמה םקצי ןדריה רככב ומ  46
:ןתרצ ןיבו תוכס
אל דאמ דאמ ברמ םילכה-לכ-תא המלש חניו זמ  47
:תשחנה לקשמ רקחנ
תא הוהי תיב רשא םילכה-לכ תא המלש שעיו חמ  48
םינפה םחל וילע רשא ןחלשה-תאו בהזה חבזמ
:בהז
ינפל לואמשמ שמחו ןימימ שמח תורנמה-תאו טמ  49
:בהז םיחקלמהו תרנהו חרפהו רוגס בהז ריבדה
תותחמהו תופכהו תוקרזמהו תורמזמהו תופסהו נ  50
שדקל ימינפה תיבה תותלדל תותפהו רוגס בהז
:בהז לכיהל תיבה יתלדל םישדקה
תיב המלש ךלמה השע רשא הכאלמה-לכ םלשתו אנ  51
ףסכה-תא ויבא דוד ישדק-תא המלש אביו הוהי
:הוהי תיב תורצאב ןתנ םילכה-תאו בהזה-תאו

ח    8

ישאר-לכ-תא לארשי ינקז-תא המלש להקי זא א  1
ךלמה-לא לארשי ינבל תובאה יאישנ תוטמה
הוהי-תירב ןורא-תא תולעהל םלשורי המלש
:ןויצ איה דוד ריעמ
חריב לארשי שיא-לכ המלש ךלמה-לא ולהקיו ב  2
:יעיבשה שדחה אוה גחב םינתאה
םינהכה ואשיו לארשי ינקז לכ ואביו ג  3
:ןוראה-תא
דעומ להא-תאו הוהי ןורא-תא ולעיו ד  4
םתא ולעיו להאב רשא שדקה ילכ-לכ-תאו
:םיולהו םינהכה
וילע םידעונה לארשי תדע-לכו המלש ךלמהו ה  5
רשא רקבו ןאצ םיחבזמ ןוראה ינפל ותא
:ברמ ונמי אלו ורפסי-אל
ומוקמ-לא הוהי-תירב ןורא-תא םינהכה ואביו ו  6
יפנכ תחת-לא םישדקה שדק-לא תיבה ריבד-לא
:םיבורכה
ןוראה םוקמ-לא םיפנכ םישרפ םיבורכה יכ ז  7
:הלעמלמ וידב-לעו ןוראה-לע םיברכה וכסיו
שדקה-ןמ םידבה ישאר ואריו םידבה וכראיו ח  8
דע םש ויהיו הצוחה וארי אלו ריבדה ינפ-לע
:הזה םויה
םש חנה רשא םינבאה תוחל ינש קר ןוראב ןיא ט  9
םתאצב לארשי ינב-םע הוהי תרכ רשא ברחב השמ
:םירצמ ץראמ
אלמ ןנעהו שדקה-ןמ םינהכה תאצב יהיו י  10
:הוהי תיב-תא
ןנעה ינפמ תרשל דמעל םינהכה ולכי-אלו אי  11
:הוהי תיב-תא הוהי-דובכ אלמ-יכ
:לפרעב ןכשל רמא הוהי המלש רמא זא בי  12
:םימלוע ךתבשל ןוכמ ךל לבז תיב יתינב הנב גי  13
לארשי להק-לכ תא ךרביו וינפ-תא ךלמה בסיו די  14
:דמע לארשי להק-לכו
ויפב רבד רשא לארשי יהלא הוהי ךורב רמאיו וט  15
:רמאל אלמ ודיבו יבא דוד תא
לארשי-תא ימע-תא יתאצוה רשא םויה-ןמ זט  16
לארשי יטבש לכמ ריעב יתרחב-אל םירצממ
תויהל דודב רחבאו םש ימש תויהל תיב תונבל
:לארשי ימע-לע
הוהי םשל תיב תונבל יבא דוד בבל-םע יהיו זי  17
:לארשי יהלא
היה רשא ןעי יבא דוד-לא הוהי רמאיו חי  18
היה יכ תביטה ימשל תיב תונבל ךבבל-םע
:ךבבל-םע
אציה ךנב-םא יכ תיבה הנבת אל התא קר טי  19
:ימשל תיבה הנבי-אוה ךיצלחמ
דוד תחת םקאו רבד רשא ורבד-תא הוהי םקיו כ  20
הוהי רבד רשאכ לארשי אסכ-לע בשאו יבא
:לארשי יהלא הוהי םשל תיבה הנבאו
רשא הוהי תירב םש-רשא ןוראל םוקמ םש םשאו אכ  21
:םירצמ ץראמ םתא ואיצוהב וניתבא-םע תרכ
להק-לכ דגנ הוהי חבזמ ינפל המלש דמעיו בכ  22
:םימשה ויפכ שרפיו לארשי
םיהלא ךומכ-ןיא לארשי יהלא הוהי רמאיו גכ  23
דסחהו תירבה רמש תחתמ ץראה-לעו לעממ םימשב
:םבל-לכב ךינפל םיכלהה ךידבעל
ול תרבד-רשא תא יבא דוד ךדבעל תרמש רשא דכ  24
:הזה םויכ תאלמ ךדיבו ךיפב רבדתו
יבא דוד ךדבעל רמש לארשי יהלא הוהי התעו הכ  25
ינפלמ שיא ךל תרכי-אל רמאל ול תרבד רשא תא
ךינב ורמשי-םא קר לארשי אסכ-לע בשי
:ינפל תכלה רשאכ ינפל תכלל םכרד-תא
תרבד רשא ךירבד אנ ןמאי לארשי יהלא התעו וכ  26
:יבא דוד ךדבעל
םימשה הנה ץראה-לע םיהלא בשי םנמאה יכ זכ  27
רשא הזה תיבה-יכ ףא ךולכלכי אל םימשה ימשו
:יתינב
יהלא הוהי ותנחת-לאו ךדבע תלפת-לא תינפו חכ  28
ללפתמ ךדבע רשא הלפתה-לאו הנרה-לא עמשל
:םויה ךינפל
םויו הליל הזה תיבה-לא תוחתפ ךניע תויהל טכ  29
עמשל םש ימש היהי תרמא רשא םוקמה-לא
:הזה םוקמה-לא ךדבע ללפתי רשא הלפתה-לא
וללפתי רשא לארשי ךמעו ךדבע תנחת-לא תעמשו ל  30
ךתבש םוקמ-לא עמשת התאו הזה םוקמה-לא
:תחלסו תעמשו םימשה-לא
ותלאהל הלא וב-אשנו והערל שיא אטחי רשא תא אל  31
:הזה תיבב ךחבזמ ינפל הלא אבו
ךידבע-תא תטפשו תישעו םימשה עמשת התאו בל  32
קידצ קידצהלו ושארב וכרד תתל עשר עישרהל
:ותקדצכ ול תתל
ךל-ואטחי רשא ביוא ינפל לארשי ךמע ףגנהב גל  33
וננחתהו וללפתהו ךמש-תא ודוהו ךילא ובשו
:הזה תיבב ךילא
לארשי ךמע תאטחל תחלסו םימשה עמשת התאו דל  34
:םתובאל תתנ רשא המדאה-לא םתבשהו
ךל-ואטחי יכ רטמ היהי-אלו םימש רצעהב הל  35
ךמש-תא ודוהו הזה םוקמה-לא וללפתהו
:םנעת יכ ןובושי םתאטחמו
ךמעו ךידבע תאטחל תחלסו םימשה עמשת התאו ול  36
הב-וכלי רשא הבוטה ךרדה-תא םרות יכ לארשי
:הלחנל ךמעל התתנ-רשא ךצרא-לע רטמ התתנו
ןוקרי ןופדש היהי-יכ רבד ץראב היהי-יכ בער זל  37
ץראב וביא ול-רצי יכ היהי יכ ליסח הברא
:הלחמ-לכ עגנ-לכ וירעש
לכל םדאה-לכל היהת רשא הנחת-לכ הלפת-לכ חל  38
שרפו ובבל עגנ שיא ןועדי רשא לארשי ךמע
:הזה תיבה-לא ויפכ
תישעו תחלסו ךתבש ןוכמ םימשה עמשת התאו טל  39
ובבל-תא עדת רשא ויכרד-לככ שיאל תתנו
:םדאה ינב-לכ בבל-תא ךדבל תעדי התא-יכ
ינפ-לע םייח םה-רשא םימיה-לכ ךוארי ןעמל מ  40
:וניתבאל התתנ רשא המדאה
אבו אוה לארשי ךמעמ-אל רשא ירכנה-לא םגו אמ  41
:ךמש ןעמל הקוחר ץראמ
הקזחה ךדי-תאו לודגה ךמש-תא ןועמשי יכ במ  42
:הזה תיבה-לא ללפתהו אבו היוטנה ךערזו
לככ תישעו ךתבש ןוכמ םימשה עמשת התא גמ  43
ימע-לכ ןועדי ןעמל ירכנה ךילא ארקי-רשא
תעדלו לארשי ךמעכ ךתא האריל ךמש-תא ץראה
:יתינב רשא הזה תיבה-לע ארקנ ךמש-יכ
םחלשת רשא ךרדב וביא-לע המחלמל ךמע אצי-יכ דמ  44
הב תרחב רשא ריעה ךרד הוהי-לא וללפתהו
:ךמשל יתנב-רשא תיבהו
תישעו םתנחת-תאו םתלפת-תא םימשה תעמשו המ  45
:םטפשמ
תפנאו אטחי-אל רשא םדא ןיא יכ ךל-ואטחי יכ ומ  46
ץרא-לא םהיבש םובשו ביוא ינפל םתתנו םב
:הבורק וא הקוחר ביואה
ובשו םש-ובשנ רשא ץראב םבל-לא ובישהו זמ  47
ונאטח רמאל םהיבש ץראב ךילא וננחתהו
:ונעשר וניועהו
םהיביא ץראב םשפנ-לכבו םבבל-לכב ךילא ובשו חמ  48
רשא םצרא ךרד ךילא וללפתהו םתא ובש-רשא
תינב-רשא תיבהו תרחב רשא ריעה םתובאל התתנ
:ךמשל
םתנחת-תאו םתלפת-תא ךתבש ןוכמ םימשה תעמשו טמ  49
:םטפשמ תישעו
רשא םהיעשפ-לכלו ךל-ואטח רשא ךמעל תחלסו נ  50
:םומחרו םהיבש ינפל םימחרל םתתנו ךב-ועשפ
ךותמ םירצממ תאצוה רשא םה ךתלחנו ךמע-יכ אנ  51
:לזרבה רוכ
תנחת-לאו ךדבע תנחת-לא תוחתפ ךיניע תויהל בנ  52
:ךילא םארק לכב םהילא עמשל לארשי ךמע
רשאכ ץראה ימע לכמ הלחנל ךל םתלדבה התא-יכ גנ  53
וניתבא-תא ךאיצוהב ךדבע השמ דיב תרבד
:הוהי ינדא םירצממ
תא הוהי-לא ללפתהל המלש תולככ יהיו דנ  54
הוהי חבזמ ינפלמ םק תאזה הנחתהו הלפתה-לכ
:םימשה תושרפ ויפכו ויכרב-לע ערכמ
לודג לוק לארשי להק-לכ תא ךרביו דמעיו הנ  55
:רמאל
לככ לארשי ומעל החונמ ןתנ רשא הוהי ךורב ונ  56
רשא בוטה ורבד לכמ דחא רבד לפנ-אל רבד רשא
:ודבע השמ דיב רבד
וניתבא-םע היה רשאכ ונמע וניהלא הוהי יהי זנ  57
:ונשטי-לאו ונבזעי-לא
רמשלו ויכרד-לכב תכלל וילא ונבבל תוטהל חנ  58
:וניתבא-תא הוצ רשא ויטפשמו ויקחו ויתוצמ
הוהי ינפל יתננחתה רשא הלא ירבד ויהיו טנ  59
תושעל הלילו םמוי וניהלא הוהי-לא םיברק
:ומויב םוי-רבד לארשי ומע טפשמו ודבע טפשמ
םיהלאה אוה הוהי יכ ץראה ימע-לכ תעד ןעמל ס  60
:דוע ןיא
ויקחב תכלל וניהלא הוהי םע םלש םכבבל היהו אס  61
:הזה םויכ ויתוצמ רמשלו
:הוהי ינפל חבז םיחבז ומע לארשי-לכו ךלמהו בס  62
הוהיל חבז רשא םימלשה חבז תא המלש חבזיו גס  63
ףלא םירשעו האמ ןאצו ףלא םינשו םירשע רקב
:לארשי ינב-לכו ךלמה הוהי תיב-תא וכנחיו
ינפל רשא רצחה ךות-תא ךלמה שדק אוהה םויב דס  64
תאו החנמה-תאו הלעה-תא םש השע-יכ הוהי-תיב
הוהי ינפל רשא תשחנה חבזמ-יכ םימלשה יבלח
יבלח תאו החנמה-תאו הלעה-תא ליכהמ ןטק
:םימלשה
ומע לארשי-לכו גחה-תא איהה-תעב המלש שעיו הס  65
ינפל םירצמ לחנ-דע תמח אובלמ לודג להק
העברא םימי תעבשו םימי תעבש וניהלא הוהי
:םוי רשע
ךלמה-תא וכרביו םעה-תא חלש ינימשה םויב וס  66
הבוטה-לכ לע בל יבוטו םיחמש םהילהאל וכליו
:ומע לארשילו ודבע דודל הוהי השע רשא

ט    9

הוהי-תיב-תא תונבל המלש תולככ יהיו א  1
ץפח רשא המלש קשח-לכ תאו ךלמה תיב-תאו
:תושעל
וילא הארנ רשאכ תינש המלש-לא הוהי אריו ב  2
:ןועבגב
ךתנחת-תאו ךתלפת-תא יתעמש וילא הוהי רמאיו ג  3
רשא הזה תיבה-תא יתשדקה ינפל התננחתה רשא
יבלו יניע ויהו םלוע-דע םש ימש-םושל התנב
:םימיה-לכ םש
ךיבא דוד ךלה רשאכ ינפל ךלת-םא התאו ד  4
יקח ךיתיוצ רשא לככ תושעל רשיבו בבל-םתב
:רמשת יטפשמו
רשאכ םלעל לארשי-לע ךתכלממ אסכ-תא יתמקהו ה  5
שיא ךל תרכי-אל רמאל ךיבא דוד-לע יתרבד
:לארשי אסכ לעמ
ורמשת אלו ירחאמ םכינבו םתא ןובשת בוש-םא ו  6
םתדבעו םתכלהו םכינפל יתתנ רשא יתקח יתוצמ
:םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא
יתתנ רשא המדאה ינפ לעמ לארשי-תא יתרכהו ז  7
לעמ חלשא ימשל יתשדקה רשא תיבה-תאו םהל
:םימעה-לכב הנינשלו לשמל לארשי היהו ינפ
םשי וילע רבע-לכ ןוילע היהי הזה תיבהו ח  8
תאזה ץראל הככ הוהי השע המ-לע ורמאו קרשו
:הזה תיבלו
רשא םהיהלא הוהי-תא ובזע רשא לע ורמאו ט  9
םיהלאב וקזחיו םירצמ ץראמ םתבא-תא איצוה
הוהי איבה ןכ-לע םדבעיו םהל וחתשיו םירחא
:תאזה הערה-לכ תא םהילע
ינש-תא המלש הנב-רשא הנש םירשע הצקמ יהיו י  10
:ךלמה תיב-תאו הוהי תיב-תא םיתבה
יצעבו םיזרא יצעב המלש-תא אשנ רצ-ךלמ םריח אי  11
המלש ךלמה ןתי זא וצפח-לכל בהזבו םישורב
:לילגה ץראב ריע םירשע םריחל
ול-ןתנ רשא םירעה-תא תוארל רצמ םריח אציו בי  12
:ויניעב ורשי אלו המלש
יחא יל התתנ-רשא הלאה םירעה המ רמאיו גי  13
:הזה םויה דע לובכ ץרא םהל ארקיו
:בהז רככ םירשעו האמ ךלמל םריח חלשיו די  14
תונבל המלש ךלמה הלעה-רשא סמה-רבד הזו וט  15
תמוח תאו אולמה-תאו ותיב-תאו הוהי תיב-תא
:רזג-תאו ודגמ-תאו רצח-תאו םלשורי
הפרשיו רזג-תא דכליו הלע םירצמ-ךלמ הערפ זט  16
םיחלש הנתיו גרה ריעב בשיה ינענכה-תאו שאב
:המלש תשא ותבל
:ןותחת ןרח תיב-תאו רזג-תא המלש ןביו זי  17
:ץראב רבדמב רמת-תאו תלעב-תאו חי  18
ירע תאו המלשל ויה רשא תונכסמה ירע-לכ תאו טי  19
קשח רשא המלש קשח תאו םישרפה ירע תאו בכרה
:ותלשממ ץרא לכבו ןונבלבו םלשוריב תונבל
יוחה יזרפה יתחה ירמאה-ןמ רתונה םעה-לכ כ  20
:המה לארשי ינבמ-אל רשא יסוביהו
ולכי-אל רשא ץראב םהירחא ורתנ רשא םהינב אכ  21
דע דבע-סמל המלש םלעיו םמירחהל לארשי ינב
:הזה םויה
ישנא םה-יכ דבע המלש ןתנ-אל לארשי ינבמו בכ  22
ובכר ירשו וישלשו וירשו וידבעו המחלמה
:וישרפו
םישמח המלשל הכאלמה-לע רשא םיבצנה ירש הלא גכ  23
:הכאלמב םישעה םעב םידרה תואמ שמחו
רשא התיב-לא דוד ריעמ התלע הערפ-תב ךא דכ  24
:אולמה-תא הנב זא הל-הנב
םימלשו תולע הנשב םימעפ שלש המלש הלעהו הכ  25
רשא ותא ריטקהו הוהיל הנב רשא חבזמה-לע
:תיבה-תא םלשו הוהי ינפל
רשא רבג-ןויצעב המלש ךלמה השע ינאו וכ  26
:םודא ץראב ףוס-םי תפש-לע תולא-תא
יעדי תוינא ישנא וידבע-תא ינאב םריח חלשיו זכ  27
:המלש ידבע םע םיה
תואמ-עברא בהז םשמ וחקיו הריפוא ואביו חכ  28
:המלש ךלמה-לא ואביו רככ םירשעו

י    10

אבתו הוהי םשל המלש עמש-תא תעמש אבש-תכלמו א  1
:תודיחב ותסנל
םיאשנ םילמג דאמ דבכ ליחב המלשורי אבתו ב  2
המלש-לא אבתו הרקי ןבאו דאמ-בר בהזו םימשב
:הבבל-םע היה רשא-לכ תא וילא רבדתו
םלענ רבד היה-אל הירבד-לכ-תא המלש הל-דגיו ג  3
:הל דיגה אל רשא ךלמה-ןמ
רשא תיבהו המלש תמכח-לכ תא אבש-תכלמ ארתו ד  4
:הנב
ותרשמ דמעמו וידבע בשומו ונחלש לכאמו ה  5
הוהי תיב הלעי רשא ותלעו ויקשמו םהישבלמו
:חור דוע הב היה-אלו
יתעמש רשא רבדה היה תמא ךלמה-לא רמאתו ו  6
:ךתמכח-לעו ךירבד-לע יצראב
הניארתו יתאב-רשא דע םירבדל יתנמאה-אלו ז  7
בוטו המכח תפסוה יצחה יל-דגה-אל הנהו יניע
:יתעמש רשא העומשה-לא
ךינפל םידמעה הלא ךידבע ירשא ךישנא ירשא ח  8
:ךתמכח-תא םיעמשה דימת
ךתתל ךב ץפח רשא ךורב ךיהלא הוהי יהי ט  9
םלעל לארשי-תא הוהי תבהאב לארשי אסכ-לע
:הקדצו טפשמ תושעל ךלמל ךמישיו
הברה םימשבו בהז רככ םירשעו האמ ךלמל ןתתו י  10
ברל דוע אוהה םשבכ אב-אל הרקי ןבאו דאמ
:המלש ךלמל אבש-תכלמ הנתנ-רשא
איבה ריפואמ בהז אשנ-רשא םריח ינא םגו אי  11
:הרקי ןבאו דאמ הברה םיגמלא יצע ריפאמ
הוהי-תיבל דעסמ םיגמלאה יצע-תא ךלמה שעיו בי  12
ןכ-אב אל םירשל םילבנו תורנכו ךלמה תיבלו
:הזה םויה דע הארנ אלו םיגמלא יצע
רשא הצפח-לכ-תא אבש-תכלמל ןתנ המלש ךלמהו גי  13
ןפתו המלש ךלמה דיכ הל-ןתנ רשא דבלמ הלאש
:הידבעו איה הצראל ךלתו
שש תחא הנשב המלשל אב-רשא בהזה לקשמ יהיו די  14
:בהז רככ ששו םישש תואמ
יכלמ-לכו םילכרה רחסמו םירתה ישנאמ דבל וט  15
:ץראה תוחפו ברעה
טוחש בהז הנצ םיתאמ המלש ךלמה שעיו זט  16
:תחאה הנצה-לע הלעי בהז תואמ-שש
בהז םינמ תשלש טוחש בהז םינגמ תואמ-שלשו זי  17
רעי תיב ךלמה םנתיו תחאה ןגמה-לע הלעי
:ןונבלה
:זפומ בהז והפציו לודג ןש-אסכ ךלמה שעיו חי  18
תדיו וירחאמ הסכל לגע-שארו הסכל תולעמ שש טי  19
םידמע תוירא םינשו תבשה םוקמ-לא הזמו הזמ
:תודיה לצא
תולעמה שש-לע םש םידמע םיירא רשע םינשו כ  20
:תוכלממ-לכל ןכ השענ-אל הזמו הזמ
ילכ לכו בהז המלש ךלמה הקשמ ילכ לכו אכ  21
בשחנ אל ףסכ ןיא רוגס בהז ןונבלה רעי-תיב
:המואמל המלש ימיב
תחא םריח ינא םע םיב ךלמל שישרת ינא יכ בכ  22
ףסכו בהז תאשנ שישרת ינא אובת םינש שלשל
:םייכתו םיפקו םיבהנש
רשעל ץראה יכלמ לכמ המלש ךלמה לדגיו גכ  23
:המכחלו
עמשל המלש ינפ-תא םישקבמ ץראה-לכו דכ  24
:ובלב םיהלא ןתנ-רשא ותמכח-תא
בהז ילכו ףסכ ילכ ותחנמ שיא םיאבמ המהו הכ  25
הנש-רבד םידרפו םיסוס םימשבו קשנו תומלשו
:הנשב
ףלא ול-יהיו םישרפו בכר המלש ףסאיו וכ  26
םחניו םישרפ ףלא רשע-םינשו בכר תואמ-עבראו
:םלשוריב ךלמה-םעו בכרה ירעב
תאו םינבאכ םלשוריב ףסכה-תא ךלמה ןתיו זכ  27
:ברל הלפשב-רשא םימקשכ ןתנ םיזראה
ירחס הוקמו םירצממ המלשל רשא םיסוסה אצומו חכ  28
:ריחמב הוקמ וחקי ךלמה
ףסכ תואמ ששב םירצממ הבכרמ אצתו הלעתו טכ  29
םיתחה יכלמ-לכל ןכו האמו םישמחב סוסו
:ואצי םדיב םרא יכלמלו

אי    11

תובר תוירכנ םישנ בהא המלש ךלמהו א  1
תינדצ תימדא תוינמע תויבאומ הערפ-תב-תאו
:תיתח
לארשי ינב-לא הוהי-רמא רשא םיוגה-ןמ ב  2
וטי ןכא םכב ואבי-אל םהו םהב ואבת-אל
:הבהאל המלש קבד םהב םהיהלא ירחא םכבבל-תא
שלש םישגלפו תואמ עבש תורש םישנ ול-יהיו ג  3
:ובל-תא וישנ וטיו תואמ
ירחא ובבל-תא וטה וישנ המלש תנקז תעל יהיו ד  4
הוהי-םע םלש ובבל היה-אלו םירחא םיהלא
:ויבא דיוד בבלכ ויהלא
ירחאו םינדצ יהלא תרתשע ירחא המלש ךליו ה  5
:םינמע ץקש םכלמ
ירחא אלמ אלו הוהי יניעב ערה המלש שעיו ו  6
:ויבא דודכ הוהי
רשא רהב באומ ץקש שומכל המב המלש הנבי זא ז  7
:ןומע ינב ץקש ךלמלו םלשורי ינפ-לע
תוחבזמו תוריטקמ תוירכנה וישנ-לכל השע ןכו ח  8
:ןהיהלאל
הוהי םעמ ובבל הטנ-יכ המלשב הוהי ףנאתיו ט  9
:םימעפ וילא הארנה לארשי יהלא
ירחא תכל-יתלבל הזה רבדה-לע וילא הוצו י  10
:הוהי הוצ-רשא תא רמש אלו םירחא םיהלא
ךמע תאז-התיה רשא ןעי המלשל הוהי רמאיו אי  11
ערק ךילע יתיוצ רשא יתקחו יתירב תרמש אלו
:ךדבעל היתתנו ךילעמ הכלממה-תא ערקא
ךנב דימ ךיבא דוד ןעמל הנשעא אל ךימיב-ךא בי  12
:הנערקא
ךנבל ןתא דחא טבש ערקא אל הכלממה-לכ-תא קר גי  13
:יתרחב רשא םלשורי ןעמלו ידבע דוד ןעמל
ערזמ ימדאה דדה תא המלשל ןטש הוהי םקיו די  14
:םודאב אוה ךלמה
רש באוי תולעב םודא-תא דוד תויהב יהיו וט  15
:םודאב רכז-לכ ךיו םיללחה-תא רבקל אבצה
לארשי-לכו באוי םש-בשי םישדח תשש יכ זט  16
:םודאב רכז-לכ תירכה-דע
ויבא ידבעמ םיימדא םישנאו אוה דדא חרביו זי  17
:ןטק רענ דדהו םירצמ אובל ותא
םמע םישנא וחקיו ןראפ ואביו ןידממ ומקיו חי  18
םירצמ-ךלמ הערפ-לא םירצמ ואביו ןראפמ
:ול ןתנ ץראו ול רמא םחלו תיב ול-ןתיו
השא ול-ןתיו דאמ הערפ יניעב ןח דדה אצמיו טי  19
:הריבגה סינפחת תוחא ותשא תוחא-תא
והלמגתו ונב תבנג תא סינפחת תוחא ול דלתו כ  20
הערפ תיב תבנג יהיו הערפ תיב ךותב סנפחת
:הערפ ינב ךותב
ויתבא-םע דוד בכש-יכ םירצמב עמש דדהו אכ  21
הערפ-לא דדה רמאיו אבצה-רש באוי תמ-יכו
:יצרא-לא ךלאו ינחלש
ךנהו ימע רסח התא-המ יכ הערפ ול רמאיו בכ  22
חלש יכ אל רמאיו ךצרא-לא תכלל שקבמ
:ינחלשת
רשא עדילא-ןב ןוזר-תא ןטש ול םיהלא םקיו גכ  23
:וינדא הבוצ-ךלמ רזעדדה תאמ חרב
דוד גרהב דודג-רש יהיו םישנא וילע ץבקיו דכ  24
:קשמדב וכלמיו הב ובשיו קשמד וכליו םתא
רשא הערה-תאו המלש ימי-לכ לארשיל ןטש יהיו הכ  25
:םרא-לע ךלמיו לארשיב ץקיו דדה
ומא םשו הדרצה-ןמ יתרפא טבנ-ןב םעבריו וכ  26
:ךלמב די םריו המלשל דבע הנמלא השא העורצ
הנב המלש ךלמב די םירה-רשא רבדה הזו זכ  27
:ויבא דוד ריע ץרפ-תא רגס אולמה-תא
רענה-תא המלש אריו ליח רובג םעברי שיאהו חכ  28
תיב לבס-לכל ותא דקפיו אוה הכאלמ השע-יכ
:ףסוי
אצמיו םלשורימ אצי םעבריו איהה תעב יהיו טכ  29
הסכתמ אוהו ךרדב איבנה ינלישה היחא ותא
:הדשב םדבל םהינשו השדח המלשב
הערקיו וילע רשא השדחה המלשב היחא שפתיו ל  30
:םיערק רשע םינש
רמא הכ יכ םיערק הרשע ךל-חק םעבריל רמאיו אל  31
דימ הכלממה-תא ערק יננה לארשי יהלא הוהי
:םיטבשה הרשע תא ךל יתתנו המלש
ןעמלו דוד ידבע ןעמל ול-היהי דחאה טבשהו בל  32
:לארשי יטבש לכמ הב יתרחב רשא ריעה םלשורי
ןינדצ יהלא תרתשעל ווחתשיו ינובזע רשא ןעי גל  33
ןומע-ינב יהלא םכלמלו באומ יהלא שומכל
יתקחו יניעב רשיה תושעל יכרדב וכלה-אלו
:ויבא דודכ יטפשמו
ונתשא אישנ יכ ודימ הכלממה-לכ-תא חקא-אלו דל  34
ותא יתרחב רשא ידבע דוד ןעמל וייח ימי לכ
:יתקחו יתוצמ רמש רשא
תרשע תא ךל היתתנו ונב דימ הכולמה יתחקלו הל  35
:םיטבשה
רינ-תויה ןעמל דחא-טבש ןתא ונבלו ול  36
ריעה םלשוריב ינפל םימיה-לכ ידבע-דיודל
:םש ימש םושל יל יתרחב רשא
תייהו ךשפנ הואת-רשא לכב תכלמו חקא ךתאו זל  37
:לארשי-לע ךלמ
יכרדב תכלהו ךוצא רשא-לכ-תא עמשת-םא היהו חל  38
רשאכ יתוצמו יתוקח רומשל יניעב רשיה תישעו
ךל יתינבו ךמע יתייהו ידבע דוד השע
ךל יתתנו דודל יתינב רשאכ ןמאנ-תיב
:לארשי-תא
אל ךא תאז ןעמל דוד ערז-תא הנעאו טל  39
:םימיה-לכ
םעברי םקיו םעברי-תא תימהל המלש שקביו מ  40
יהיו םירצמ-ךלמ קשיש-לא םירצמ חרביו
:המלש תומ-דע םירצמב
ותמכחו השע רשא-לכו המלש ירבד רתיו אמ  41
:המלש ירבד רפס-לע םיבתכ םה-אולה
לארשי-לכ-לע םלשוריב המלש ךלמ רשא םימיהו במ  42
:הנש םיעברא
ויבא דוד ריעב רבקיו ויתבא-םע המלש בכשיו גמ  43
:ויתחת ונב םעבחר ךלמיו

בי    12

ךילמהל לארשי-לכ אב םכש יכ םכש םעבחר ךליו א  1
:ותא
םירצמב ונדוע אוהו טבנ-ןב םעברי עמשכ יהיו ב  2
םעברי בשיו המלש ךלמה ינפמ חרב רשא
:םירצמב
להק-לכו םעברי ואביו ול-וארקיו וחלשיו ג  3
:רמאל םעבחר-לא ורבדיו לארשי
תדבעמ לקה התע התאו ונלע-תא השקה ךיבא ד  4
ונילע ןתנ-רשא דבכה ולעמו השקה ךיבא
:ךדבענו
ילא ובושו םימי השלש דע וכל םהילא רמאיו ה  5
:םעה וכליו
םידמע ויה-רשא םינקזה-תא םעבחר ךלמה ץעויו ו  6
םתא ךיא רמאל יח ותיהב ויבא המלש ינפ-תא
:רבד הזה-םעה-תא בישהל םיצעונ
הזה םעל דבע-היהת םויה-םא רמאל וילא רבדיו ז  7
םיבוט םירבד םהילא תרבדו םתינעו םתדבעו
:םימיה-לכ םידבע ךל ויהו
ץעויו והצעי רשא םינקזה תצע-תא בזעיו ח  8
:וינפל םידמעה רשא ותא ולדג רשא םידליה-תא
רבד בישנו םיצעונ םתא המ םהילא רמאיו ט  9
לעה-ןמ לקה רמאל ילא ורבד רשא הזה םעה-תא
:ונילע ךיבא ןתנ-רשא
רמאל ותא ולדג רשא םידליה וילא ורבדיו י  10
ךיבא רמאל ךילא ורבד רשא הזה םעל רמאת-הכ
רבדת הכ ונילעמ לקה התאו ונלע-תא דיבכה
:יבא ינתממ הבע ינטק םהילא
ףיסוא ינאו דבכ לע םכילע סימעה יבא התעו אי  11
רסיא ינאו םיטושב םכתא רסי יבא םכלע-לע
:םיברקעב םכתא
ישילשה םויב םעבחר-לא םעה-לכו םעברי וביו בי  12
:ישילשה םויב ילא ובוש רמאל ךלמה רבד רשאכ
םינקזה תצע-תא בזעיו השק םעה-תא ךלמה ןעיו גי  13
:והצעי רשא
דיבכה יבא רמאל םידליה תצעכ םהילא רבדיו די  14
םכתא רסי יבא םכלע-לע ףיסא ינאו םכלע-תא
:םיברקעב םכתא רסיא ינאו םיטושב
הוהי םעמ הבס התיה-יכ םעה-לא ךלמה עמש-אלו וט  15
היחא דיב הוהי רבד רשא ורבד-תא םיקה ןעמל
:טבנ-ןב םעברי-לא ינלישה
ובשיו םהילא ךלמה עמש-אל יכ לארשי-לכ אריו זט  16
דודב קלח ונל-המ רמאל רבד ךלמה-תא םעה
האר התע לארשי ךילהאל ישי-ןבב הלחנ-אלו
:וילהאל לארשי ךליו דוד ךתיב
םהילע ךלמיו הדוהי ירעב םיבשיה לארשי ינבו זי  17
:םעבחר
סמה-לע רשא םרדא-תא םעבחר ךלמה חלשיו חי  18
םעבחר ךלמהו תמיו ןבא וב לארשי-לכ ומגריו
:םלשורי סונל הבכרמב תולעל ץמאתה
:הזה םויה דע דוד תיבב לארשי ועשפיו טי  19
וחלשיו םעברי בש-יכ לארשי-לכ עמשכ יהיו כ  20
ותא וכילמיו הדעה-לא ותא וארקיו
יתלוז דוד-תיב ירחא היה אל לארשי-לכ-לע
:ודבל הדוהי-טבש
הדוהי תיב-לכ-תא להקיו םלשורי םעבחר ואביו אכ  21
השע רוחב ףלא םינמשו האמ ןמינב טבש-תאו
הכולמה-תא בישהל לארשי תיב-םע םחלהל המחלמ
:המלש-ןב םעבחרל
םיהלאה-שיא היעמש-לא םיהלאה רבד יהיו בכ  22
:רמאל
הדוהי ךלמ המלש-ןב םעבחר-לא רמא גכ  23
:רמאל םעה רתיו ןימינבו הדוהי תיב-לכ-לאו
םכיחא-םע ןומחלת-אלו ולעת-אל הוהי רמא הכ דכ  24
היהנ יתאמ יכ ותיבל שיא ובוש לארשי-ינב
תכלל ובשיו הוהי רבד-תא ועמשיו הזה רבדה
:הוהי רבדכ
אציו הב בשיו םירפא רהב םכש-תא םעברי ןביו הכ  25
:לאונפ-תא ןביו םשמ
תיבל הכלממה בושת התע ובלב םעברי רמאיו וכ  26
:דוד
הוהי-תיבב םיחבז תושעל הזה םעה הלעי-םא זכ  27
םהינדא-לא הזה םעה בל בשו םלשוריב
םעבחר-לא ובשו ינגרהו הדוהי ךלמ םעבחר-לא
:הדוהי-ךלמ
םהלא רמאיו בהז ילגע ינש שעיו ךלמה ץעויו חכ  28
רשא לארשי ךיהלא הנה םלשורי תולעמ םכל-בר
:םירצמ ץראמ ךולעה
:ןדב ןתנ דחאה-תאו לא-תיבב דחאה-תא םשיו טכ  29
דחאה ינפל םעה וכליו תאטחל הזה רבדה יהיו ל  30
:ןד-דע
םעה תוצקמ םינהכ שעיו תומב תיב-תא שעיו אל  31
:יול ינבמ ויה-אל רשא
םוי רשע-השמחב ינימשה שדחב גח םעברי שעיו בל  32
השע ןכ חבזמה-לע לעיו הדוהיב רשא גחכ שדחל
תיבב דימעהו השע-רשא םילגעל חבזל לא-תיבב
:השע רשא תומבה ינהכ-תא לא
רשע השמחב לא-תיבב השע-רשא חבזמה-לע לעיו גל  33
שעיו דבלמ אדב-רשא שדחב ינימשה שדחב םוי
:ריטקהל חבזמה-לע לעיו לארשי ינבל גח

גי    13

הוהי רבדב הדוהימ אב םיהלא שיא הנהו א  1
:ריטקהל חבזמה-לע דמע םעבריו לא-תיב-לא
חבזמ חבזמ רמאיו הוהי רבדב חבזמה-לע ארקיו ב  2
והישאי דוד-תיבל דלונ ןב-הנה הוהי רמא הכ
ךילע םירטקמה תומבה ינהכ-תא ךילע חבזו ומש
:ךילע ופרשי םדא תומצעו
רשא תפומה הז רמאל תפומ אוהה םויב ןתנו ג  3
ןשדה ךפשנו ערקנ חבזמה הנה הוהי רבד
:וילע-רשא
ארק רשא םיהלאה-שיא רבד-תא ךלמה עמשכ יהיו ד  4
לעמ ודי-תא םעברי חלשיו לא-תיבב חבזמה-לע
וילע חלש רשא ודי שביתו והשפת רמאל חבזמה
:וילא הבישהל לכי אלו
תפומכ חבזמה-ןמ ןשדה ךפשיו ערקנ חבזמהו ה  5
:הוהי רבדב םיהלאה שיא ןתנ רשא
אנ-לח םיהלאה שיא-לא רמאיו ךלמה ןעיו ו  6
ידי בשתו ידעב ללפתהו ךיהלא הוהי ינפ-תא
בשתו הוהי ינפ-תא םיהלאה-שיא לחיו ילא
:הנשארבכ יהתו וילא ךלמה-די
התיבה יתא-האב םיהלאה שיא-לא ךלמה רבדיו ז  7
:תתמ ךל הנתאו הדעסו
יל-ןתת-םא ךלמה-לא םיהלאה-שיא רמאיו ח  8
אלו םחל לכא-אלו ךמע אבא אל ךתיב יצח-תא
:הזה םוקמב םימ-התשא
םחל לכאת-אל רמאל הוהי רבדב יתא הוצ ןכ-יכ ט  9
:תכלה רשא ךרדב בושת אלו םימ-התשת אלו
הב אב רשא ךרדב בש-אלו רחא ךרדב ךליו י  10
:לא-תיב-לא
ונב אוביו לא-תיבב בשי ןקז דחא איבנו אי  11
םיהלאה-שיא השע-רשא השעמה-לכ-תא ול-רפסיו
ךלמה-לא רבד רשא םירבדה-תא לא-תיבב םויה
:םהיבאל םורפסיו
ואריו ךלה ךרדה הז-יא םהיבא םהלא רבדיו בי  12
אב-רשא םיהלאה שיא ךלה רשא ךרדה-תא וינב
:הדוהימ
ול-ושבחיו רומחה יל-ושבח וינב-לא רמאיו גי  13
:וילע בכריו רומחה
תחת בשי והאצמיו םיהלאה שיא ירחא ךליו די  14
תאב-רשא םיהלאה-שיא התאה וילא רמאיו הלאה
:ינא רמאיו הדוהימ
:םחל לכאו התיבה יתא ךל וילא רמאיו וט  15
לכא-אלו ךתא אובלו ךתא בושל לכוא אל רמאיו זט  16
:הזה םוקמב םימ ךתא התשא-אלו םחל
םחל לכאת-אל הוהי רבדב ילא רבד-יכ זי  17
ךרדב תכלל בושת-אל םימ םש התשת-אלו
:הב תכלה-רשא
ילא רבד ךאלמו ךומכ איבנ ינא-םג ול רמאיו חי  18
לכאיו ךתיב-לא ךתא והבשה רמאל הוהי רבדב
:ול שחכ םימ תשיו םחל
:םימ תשיו ותיבב םחל לכאיו ותא בשיו טי  19
הוהי-רבד יהיו ןחלשה-לא םיבשי םה יהיו כ  20
:ובישה רשא איבנה-לא
רמאל הדוהימ אב-רשא םיהלאה שיא-לא ארקיו אכ  21
תרמש אלו הוהי יפ תירמ יכ ןעי הוהי רמא הכ
:ךיהלא הוהי ךוצ רשא הוצמה-תא
רבד רשא םוקמב םימ תשתו םחל לכאתו בשתו בכ  22
אובת-אל םימ תשת-לאו םחל לכאת-לא ךילא
:ךיתבא רבק-לא ךתלבנ
ול-שבחיו ותותש ירחאו םחל ולכא ירחא יהיו גכ  23
:ובישה רשא איבנל רומחה
יהתו והתימיו ךרדב הירא והאצמיו ךליו דכ  24
היראהו הלצא דמע רומחהו ךרדב תכלשמ ותלבנ
:הלבנה לצא דמע
תכלשמ הלבנה-תא ואריו םירבע םישנא הנהו הכ  25
ואביו הלבנה לצא דמע היראה-תאו ךרדב
:הב בשי ןקזה איבנה רשא ריעב ורבדיו
שיא רמאיו ךרדה-ןמ ובישה רשא איבנה עמשיו וכ  26
והנתיו הוהי יפ-תא הרמ רשא אוה םיהלאה
רשא הוהי רבדכ והתמיו והרבשיו היראל הוהי
:ול-רבד
רומחה-תא יל-ושבח רמאל וינב-לא רבדיו זכ  27
:ושבחיו
רומחו ךרדב תכלשמ ותלבנ-תא אצמיו ךליו חכ  28
היראה לכא-אל הלבנה לצא םידמע היראהו
:רומחה-תא רבש אלו הלבנה-תא
והחניו םיהלאה-שיא תלבנ-תא איבנה אשיו טכ  29
ןקזה איבנה ריע-לא אביו והבישיו רומחה-לא
:ורבקלו דפסל
:יחא יוה וילע ודפסיו ורבקב ותלבנ-תא חניו ל  30
רמאל וינב-לא רמאיו ותא ורבק ירחא יהיו אל  31
םיהלאה שיא רשא רבקב יתא םתרבקו יתומב
:יתמצע-תא וחינה ויתמצע לצא וב רובק
הוהי רבדב ארק רשא רבדה היהי היה יכ בל  32
תומבה יתב-לכ לעו לא-תיבב רשא חבזמה-לע
:ןורמש ירעב רשא
בשיו הערה וכרדמ םעברי בש-אל הזה רבדה רחא גל  33
אלמי ץפחה תומב ינהכ םעה תוצקמ שעיו
:תומב ינהכ יהיו ודי-תא
דיחכהלו םעברי תיב תאטחל הזה רבדב יהיו דל  34
:המדאה ינפ לעמ דימשהלו

די    14

:םעברי-ןב היבא הלח איהה תעב א  1
אלו תינתשהו אנ ימוק ותשאל םעברי רמאיו ב  2
םש-הנה הלש תכלהו םעברי תשא יתא-יכ ועדי
:הזה םעה-לע ךלמל ילע רבד-אוה איבנה היחא
שבד קבקבו םידקנו םחל הרשע ךדיב תחקלו ג  3
:רענל היהי-המ ךל דיגי אוה וילא תאבו
תיב אבתו הלש ךלתו םקתו םעברי תשא ןכ שעתו ד  4
ויניע ומק יכ תוארל לכי-אל והיחאו היחא
:ובישמ
האב םעברי תשא הנה והיחא-לא רמא הוהיו ה  5
הזכו הזכ אוה הלח-יכ הנב-לא ךמעמ רבד שרדל
:הרכנתמ איהו האבכ יהיו הילא רבדת
חתפב האב הילגר לוק-תא והיחא עמשכ יהיו ו  6
הרכנתמ תא הז המל םעברי תשא יאב רמאיו
:השק ךילא חולש יכנאו
לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םעבריל ירמא יכל ז  7
לע דיגנ ךנתאו םעה ךותמ ךיתמירה רשא ןעי
:לארשי ימע
ךל הנתאו דוד תיבמ הכלממה-תא ערקאו ח  8
יתוצמ רמש רשא דוד ידבעכ תייה-אלו
רשיה קר תושעל ובבל-לכב ירחא ךלה-רשאו
:יניעב
ךלתו ךינפל ויה-רשא לכמ תושעל ערתו ט  9
ינסיעכהל תוכסמו םירחא םיהלא ךל-השעתו
:ךוג ירחא תכלשה יתאו
יתרכהו םעברי תיב-לא הער איבמ יננה ןכל י  10
לארשיב בוזעו רוצע ריקב ןיתשמ םעבריל
ללגה רעבי רשאכ םעברי-תיב ירחא יתרעבו
:ומת-דע
הדשב תמהו םיבלכה ולכאי ריעב םעבריל תמה אי  11
:רבד הוהי יכ םימשה ףוע ולכאי
תמו הריעה ךילגר האבב ךתיבל יכל ימוק תאו בי  12
:דליה
ודבל הז-יכ ותא ורבקו לארשי-לכ ול-ודפסו גי  13
בוט רבד וב-אצמנ ןעי רבק-לא םעבריל אבי
:םעברי תיבב לארשי יהלא הוהי-לא
תירכי רשא לארשי-לע ךלמ ול הוהי םיקהו די  14
:התע-םג המו םויה הז םעברי תיב-תא
םימב הנקה דוני רשאכ לארשי-תא הוהי הכהו וט  15
רשא תאזה הבוטה המדאה לעמ לארשי-תא שתנו
ושע רשא ןעי רהנל רבעמ םרזו םהיתובאל ןתנ
:הוהי-תא םיסיעכמ םהירשא-תא
אטח רשא םעברי תואטח ללגב לארשי-תא ןתיו זט  16
:לארשי-תא איטחה רשאו
האב איה התצרת אבתו ךלתו םעברי תשא םקתו זי  17
:תמ רענהו תיבה-ףסב
הוהי רבדכ לארשי-לכ ול-ודפסיו ותא ורבקיו חי  18
:איבנה והיחא ודבע-דיב רבד רשא
םנה ךלמ רשאו םחלנ רשא םעברי ירבד רתיו טי  19
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
הנש םיתשו םירשע םעברי ךלמ רשא םימיהו כ  20
:ויתחת ונב בדנ ךלמיו ויתבא-םע בכשיו
תחאו םיעברא-ןב הדוהיב ךלמ המלש-ןב םעבחרו אכ  21
ךלמ הנש הרשע עבשו וכלמב םעבחר הנש
םש ומש-תא םושל הוהי רחב-רשא ריעה םלשוריב
:תינמעה המענ ומא םשו לארשי יטבש לכמ
לכמ ותא ואנקיו הוהי יניעב ערה הדוהי שעיו בכ  22
:ואטח רשא םתאטחב םתבא ושע רשא
לע םירשאו תובצמו תומב םהל המה-םג ונביו גכ  23
:ןנער ץע-לכ תחתו ההבג העבג-לכ
םיוגה תבעותה לככ ושע ץראב היה שדק-םגו דכ  24
:לארשי ינב ינפמ הוהי שירוה רשא
קשוש הלע םעבחר ךלמל תישימחה הנשב יהיו הכ  25
:םלשורי-לע םירצמ-ךלמ
תיב תורצוא-תאו הוהי-תיב תורצא-תא חקיו וכ  26
בהזה ינגמ-לכ-תא חקיו חקל לכה-תאו ךלמה
:המלש השע רשא
דיקפהו תשחנ ינגמ םתחת םעבחר ךלמה שעיו זכ  27
:ךלמה תיב חתפ םירמשה םיצרה ירש די-לע
םיצרה םואשי הוהי תיב ךלמה אב-ידמ יהיו חכ  28
:םיצרה את-לא םובישהו
המה-אלה השע רשא-לכו םעבחר ירבד רתיו טכ  29
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
םעברי ןיבו םעבחר-ןיב התיה המחלמו ל  30
:םימיה-לכ
ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע םעבחר בכשיו אל  31
ונב םיבא ךלמיו תינמעה המענ ומא םשו דוד
:ויתחת

וט    15

ךלמ טבנ-ןב םעברי ךלמל הרשע הנמש תנשבו א  1
:הדוהי-לע םיבא
הכעמ ומא םשו םלשוריב ךלמ םינש שלש ב  2
:םולשיבא-תב
וינפל השע-רשא ויבא תואטח-לכב ךליו ג  3
דוד בבלכ ויהלא הוהי-םע םלש ובבל היה-אלו
:ויבא
רינ ול ויהלא הוהי ןתנ דוד ןעמל יכ ד  4
דימעהלו וירחא ונב-תא םיקהל םלשוריב
:םלשורי-תא
רס-אלו הוהי יניעב רשיה-תא דוד השע רשא ה  5
הירוא רבדב קר וייח ימי לכ והוצ-רשא לכמ
:יתחה
ימי-לכ םעברי ןיבו םעבחר-ןיב התיה המחלמו ו  6
:וייח
םה-אולה השע רשא-לכו םיבא ירבד רתיו ז  7
הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
:םעברי ןיבו םיבא ןיב התיה המחלמו
דוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא-םע םיבא בכשיו ח  8
:ויתחת ונב אסא ךלמיו
ךלמ אסא ךלמ לארשי ךלמ םעבריל םירשע תנשבו ט  9
:הדוהי
ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש תחאו םיעבראו י  10
:םולשיבא-תב הכעמ
:ויבא דודכ הוהי יניעב רשיה אסא שעיו אי  11
םיללגה-לכ-תא רסיו ץראה-ןמ םישדקה רבעיו בי  12
:ויתבא ושע רשא
התשע-רשא הריבגמ הרסיו ומא הכעמ-תא םגו גי  13
ףרשיו התצלפמ-תא אסא תרכיו הרשאל תצלפמ
:ןורדק לחנב
הוהי-םע םלש היה אסא-בבל קר ורס-אל תומבהו די  14
:וימי-לכ
ףסכ הוהי תיב ושדקו ויבא ישדק-תא אביו וט  15
:םילכו בהזו
לארשי-ךלמ אשעב ןיבו אסא ןיב התיה המחלמו זט  16
:םהימי-לכ
ןביו הדוהי-לע לארשי-ךלמ אשעב לעיו זי  17
:הדוהי ךלמ אסאל אבו אצי תת יתלבל המרה-תא
םירתונה בהזהו ףסכה-לכ-תא אסא חקיו חי  18
ךלמ תיב תורצוא-תאו הוהי-תיב תורצואב
אסא ךלמה םחלשיו וידבע-דיב םנתיו
בשיה םרא ךלמ ןויזח-ןב ןמרבט-ןב דדה-ןב-לא
:רמאל קשמדב
הנה ךיבא ןיבו יבא ןיב ךניבו יניב תירב טי  19
ךתירב-תא הרפה ךל בהזו ףסכ דחש ךל יתחלש
:ילעמ הלעיו לארשי-ךלמ אשעב-תא
ירש-תא חלשיו אסא ךלמה-לא דדה-ןב עמשיו כ  20
ןויע-תא ךיו לארשי ירע-לע ול-רשא םיליחה
לע תורנכ-לכ תאו הכעמ-תיב לבא תאו ןד-תאו
:ילתפנ ץרא-לכ
בשיו המרה-תא תונבמ לדחיו אשעב עמשכ יהיו אכ  21
:הצרתב
יקנ ןיא הדוהי-לכ-תא עימשה אסא ךלמהו בכ  22
אשעב הנב רשא היצע-תאו המרה ינבא-תא ואשיו
:הפצמה-תאו ןמינב עבג-תא אסא ךלמה םב ןביו
השע רשא-לכו ותרובג-לכו אסא-ירבד-לכ רתיו גכ  23
רפס-לע םיבותכ המה-אלה הנב רשא םירעהו
הלח ותנקז תעל קר הדוהי יכלמל םימיה ירבד
:וילגר-תא
ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע אסא בכשיו דכ  24
:ויתחת ונב טפשוהי ךלמיו ויבא דוד
םיתש תנשב לארשי-לע ךלמ םעברי-ןב בדנו הכ  25
:םיתנש לארשי-לע ךלמיו הדוהי ךלמ אסאל
ויבא ךרדב ךליו הוהי יניעב ערה שעיו וכ  26
:לארשי-תא איטחה רשא ותאטחבו
והכיו רכששי תיבל היחא-ןב אשעב וילע רשקיו זכ  27
לארשי-לכו בדנו םיתשלפל רשא ןותבגב אשעב
:ןותבג-לע םירצ
הדוהי ךלמ אסאל שלש תנשב אשעב והתמיו חכ  28
:ויתחת ךלמיו
ריאשה-אל םעברי תיב-לכ-תא הכה וכלמכ יהיו טכ  29
רשא הוהי רבדכ ודמשה-דע םעבריל המשנ-לכ
:ינלישה היחא ודבע-דיב רבד
איטחה רשאו אטח רשא םעברי תואטח-לע ל  30
יהלא הוהי-תא סיעכה רשא וסעכב לארשי-תא
:לארשי
םיבותכ םה-אלה השע רשא-לכו בדנ ירבד רתיו אל  31
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
לארשי-ךלמ אשעב ןיבו אסא ןיב התיה המחלמו בל  32
:םהימי-לכ
היחא-ןב אשעב ךלמ הדוהי ךלמ אסאל שלש תנשב גל  33
:הנש עבראו םירשע הצרתב לארשי-לכ-לע
םעברי ךרדב ךליו הוהי יניעב ערה שעיו דל  34
:לארשי-תא איטחה רשא ותאטחבו

זט    16

אשעב-לע יננח-ןב אוהי-לא הוהי-רבד יהיו א  1
:רמאל
לע דיגנ ךנתאו רפעה-ןמ ךיתמירה רשא ןעי ב  2
ימע-תא אטחתו םעברי ךרדב ךלתו לארשי ימע
:םתאטחב ינסיעכהל לארשי
יתתנו ותיב ירחאו אשעב ירחא ריעבמ יננה ג  3
:טבנ-ןב םעברי תיבכ ךתיב-תא
הדשב ול תמהו םיבלכה ולכאי ריעב אשעבל תמה ד  4
:םימשה ףוע ולכאי
םה-אלה ותרובגו השע רשאו אשעב ירבד רתיו ה  5
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
ךלמיו הצרתב רבקיו ויתבא-םע אשעב בכשיו ו  6
:ויתחת ונב הלא
היה הוהי-רבד איבנה יננח-ןב אוהי-דיב םגו ז  7
השע-רשא הערה-לכ לעו ותיב-לאו אשעב-לא
תיבכ תויהל וידי השעמב וסיעכהל הוהי יניעב
:ותא הכה-רשא לעו םעברי
ךלמ הדוהי ךלמ אסאל הנש ששו םירשע תנשב ח  8
:םיתנש הצרתב לארשי-לע אשעב-ןב הלא
אוהו בכרה תיצחמ רש ירמז ודבע וילע רשקיו ט  9
תיבה-לע רשא אצרא תיב רוכש התש הצרתב
:הצרתב
עבשו םירשע תנשב והתימיו והכיו ירמז אביו י  10
:ויתחת ךלמיו הדוהי ךלמ אסאל
תיב-לכ-תא הכה ואסכ-לע ותבשכ וכלמב יהיו אי  11
וילאגו ריקב ןיתשמ ול ריאשה-אל אשעב
:והערו
רשא הוהי רבדכ אשעב תיב-לכ תא ירמז דמשיו בי  12
:איבנה אוהי דיב אשעב-לא רבד
ואטח רשא ונב הלא תואטחו אשעב תואטח-לכ לא גי  13
יהלא הוהי-תא סיעכהל לארשי-תא ואיטחה רשאו
:םהילבהב לארשי
םיבותכ םה-אולה השע רשא-לכו הלא ירבד רתיו די  14
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
ךלמ הדוהי ךלמ אסאל הנש עבשו םירשע תנשב וט  15
ןותבג-לע םינח םעהו הצרתב םימי תעבש ירמז
:םיתשלפל רשא
הכה םגו ירמז רשק רמאל םינחה םעה עמשיו זט  16
אבצ-רש ירמע-תא לארשי-לכ וכלמיו ךלמה-תא
:הנחמב אוהה םויב לארשי-לע
ורציו ןותבגמ ומע לארשי-לכו ירמע הלעיו זי  17
:הצרת-לע
אביו ריעה הדכלנ-יכ ירמז תוארכ יהיו חי  18
ךלמ-תיב-תא וילע ףרשיו ךלמה-תיב ןומרא-לא
:תמיו שאב
הוהי יניעב ערה תושעל אטח רשא ותאטח-לע טי  19
איטחהל השע רשא ותאטחבו םעברי ךרדב תכלל
:לארשי-תא
םה-אלה רשק רשא ורשקו ירמז ירבד רתיו כ  20
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
ירחא היה םעה יצח יצחל לארשי םעה קלחי זא אכ  21
:ירמע ירחא יצחהו וכילמהל תניג-ןב ינבת
ירחא רשא םעה-תא ירמע ירחא רשא םעה קזחיו בכ  22
:ירמע ךלמיו ינבת תמיו תניג-ןב ינבת
ךלמ הדוהי ךלמ אסאל הנש תחאו םישלש תנשב גכ  23
ךלמ הצרתב הנש הרשע םיתש לארשי-לע ירמע
:םינש-שש
ףסכ םירככב רמש תאמ ןורמש רהה-תא ןקיו דכ  24
לע הנב רשא ריעה םש-תא ארקיו רהה-תא ןביו
:ןורמש רהה ינדא רמש-םש
רשא לכמ עריו הוהי יניעב ערה ירמע השעיו הכ  25
:וינפל
רשא ויתאטחבו טבנ-ןב םעברי ךרד-לכב ךליו וכ  26
לארשי יהלא הוהי-תא סיעכהל לארשי-תא איטחה
:םהילבהב
השע רשא ותרובגו השע רשא ירמע ירבד רתיו זכ  27
יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה
:לארשי
ךלמיו ןורמשב רבקיו ויתבא-םע ירמע בכשיו חכ  28
:ויתחת ונב באחא
םישלש תנשב לארשי-לע ךלמ ירמע-ןב באחאו טכ  29
באחא ךלמיו הדוהי ךלמ אסאל הנש הנמשו
:הנש םיתשו םירשע ןורמשב לארשי-לע ירמע-ןב
רשא לכמ הוהי יניעב ערה ירמע-ןב באחא שעיו ל  30
:וינפל
חקיו טבנ-ןב םעברי תואטחב ותכל לקנה יהיו אל  31
ךליו םינדיצ ךלמ לעבתא-תב לבזיא-תא השא
:ול וחתשיו לעבה-תא דבעיו
:ןורמשב הנב רשא לעבה תיב לעבל חבזמ םקיו בל  32
תושעל באחא ףסויו הרשאה-תא באחא שעיו גל  33
לארשי יכלמ לכמ לארשי יהלא הוהי-תא סיעכהל
:וינפל ויה רשא
םריבאב החירי-תא ילאה תיב לאיח הנב וימיב דל  34
רבדכ היתלד ביצה וריעצ ביגשבו הדסי ורכב
:ןונ-ןב עשוהי דיב רבד רשא הוהי

זי    17

באחא-לא דעלג יבשתמ יבשתה והילא רמאיו א  1
וינפל יתדמע רשא לארשי יהלא הוהי-יח
יפל-םא יכ רטמו לט הלאה םינשה היהי-םא
:ירבד
:רמאל וילא הוהי-רבד יהיו ב  2
תירכ לחנב תרתסנו המדק ךל תינפו הזמ ךל ג  3
:ןדריה ינפ-לע רשא
ךלכלכל יתיוצ םיברעה-תאו התשת לחנהמ היהו ד  4
:םש
תירכ לחנב בשיו ךליו הוהי רבדכ שעיו ךליו ה  5
:ןדריה ינפ-לע רשא
םחלו רקבב רשבו םחל ול םיאיבמ םיברעהו ו  6
:התשי לחנה-ןמו ברעב רשבו
םשג היה-אל יכ לחנה שבייו םימי ץקמ יהיו ז  7
:ץראב
:רמאל וילא הוהי-רבד יהיו ח  8
הנה םש תבשיו ןודיצל רשא התפרצ ךל םוק ט  9
:ךלכלכל הנמלא השא םש יתיוצ
םש-הנהו ריעה חתפ-לא אביו התפרצ ךליו םקיו י  10
רמאיו הילא ארקיו םיצע תששקמ הנמלא השא
:התשאו ילכב םימ-טעמ יל אנ-יחק
יל אנ-יחקל רמאיו הילא ארקיו תחקל ךלתו אי  11
:ךדיב םחל-תפ
יכ גועמ יל-שי-םא ךיהלא הוהי-יח רמאתו בי  12
יננהו תחפצב ןמש-טעמו דכב חמק-ףכ אלמ-םא
ינבלו יל והיתישעו יתאבו םיצע םינש תששקמ
:ונתמו והנלכאו
ךרבדכ ישע יאב יארית-לא והילא הילא רמאיו גי  13
יל תאצוהו הנשארב הנטק הגע םשמ יל-ישע ךא
:הנרחאב ישעת ךנבלו ךלו
אל חמקה דכ לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ די  14
הוהי-ןתת םוי דע רסחת אל ןמשה תחפצו הלכת
:המדאה ינפ-לע םשג
איהו-אוה לכאתו והילא רבדכ השעתו ךלתו וט  15
:םימי התיבו
רבדכ רסח אל ןמשה תחפצו התלכ אל חמקה דכ זט  16
:והילא דיב רבד רשא הוהי
תלעב השאה-ןב הלח הלאה םירבדה רחא יהיו זי  17
רשא דע דאמ קזח וילח יהיו תיבה
:המשנ וב-הרתונ-אל
תאב םיהלאה שיא ךלו יל-המ והילא-לא רמאתו חי  18
:ינב-תא תימהלו ינוע-תא ריכזהל ילא
הקיחמ והחקיו ךנב-תא יל-ינת הילא רמאיו טי  19
והבכשיו םש בשי אוה-רשא הילעה-לא והלעיו
:ותטמ-לע
םגה יהלא הוהי רמאיו הוהי-לא ארקיו כ  20
תימהל תוערה המע ררוגתמ ינא-רשא הנמלאה-לע
:הנב-תא
הוהי-לא ארקיו םימעפ שלש דליה-לע דדמתיו אכ  21
הזה דליה-שפנ אנ בשת יהלא הוהי רמאיו
:וברק-לע
דליה-שפנ בשתו והילא לוקב הוהי עמשיו בכ  22
:יחיו וברק-לע
התיבה הילעה-ןמ והדריו דליה-תא והילא חקיו גכ  23
:ךנב יח יאר והילא רמאיו ומאל והנתיו
שיא יכ יתעדי הז התע והילא-לא השאה רמאתו דכ  24
:תמא ךיפב הוהי-רבדו התא םיהלא

חי    18

והילא-לא היה הוהי-רבדו םיבר םימי יהיו א  1
הנתאו באחא-לא הארה ךל רמאל תישילשה הנשב
:המדאה ינפ-לע רטמ
קזח בערהו באחא-לא תוארהל והילא ךליו ב  2
:ןורמשב
והידבעו תיבה-לע רשא והידבע-לא באחא ארקיו ג  3
:דאמ הוהי-תא ארי היה
חקיו הוהי יאיבנ תא לבזיא תירכהב יהיו ד  4
הרעמב שיא םישמח םאיבחיו םיאבנ האמ והידבע
:םימו םחל םלכלכו
יניעמ-לכ-לא ץראב ךל והידבע-לא באחא רמאיו ה  5
היחנו ריצח אצמנ ילוא םילחנה-לכ לאו םימה
:המהבהמ תירכנ אולו דרפו סוס
ךרדב ךלה באחא הב-רבעל ץראה-תא םהל וקלחיו ו  6
:ודבל דחא-ךרדב ךלה והידבעו ודבל דחא
ותארקל והילא הנהו ךרדב והידבע יהיו ז  7
ינדא הז התאה רמאיו וינפ-לע לפיו והרכיו
:והילא
:והילא הנה ךינדאל רמא ךל ינא ול רמאיו ח  8
ךדבע-תא ןתנ התא-יכ יתאטח המ רמאיו ט  9
:ינתימהל באחא-דיב
רשא הכלממו יוג-שי-םא ךיהלא הוהי יח י  10
עיבשהו ןיא ורמאו ךשקבל םש ינדא חלש-אל
:הכאצמי אל יכ יוגה-תאו הכלממה-תא
:והילא הנה ךינדאל רמא ךל רמא התא התעו אי  11
רשא לע ךאשי הוהי חורו ךתאמ ךלא ינא היהו בי  12
ךאצמי אלו באחאל דיגהל יתאבו עדא-אל
:ירענמ הוהי-תא ארי ךדבעו ינגרהו
תא לבזיא גרהב יתישע-רשא תא ינדאל דגה-אלה גי  13
שיא האמ הוהי יאיבנמ אבחאו הוהי יאיבנ
:םימו םחל םלכלכאו הרעמב שיא םישמח םישמח
והילא הנה ךינדאל רמא ךל רמא התא התעו די  14
:ינגרהו
יתדמע רשא תואבצ הוהי יח והילא רמאיו וט  15
:וילא הארא םויה יכ וינפל
באחא ךליו ול-דגיו באחא תארקל והידבע ךליו זט  16
:והילא תארקל
וילא באחא רמאיו והילא-תא באחא תוארכ יהיו זי  17
:לארשי רכע הז התאה
תיבו התא-םא יכ לארשי-תא יתרכע אל רמאיו חי  18
ירחא ךלתו הוהי תוצמ-תא םכבזעב ךיבא
:םילעבה
למרכה רה-לא לארשי-לכ-תא ילא ץבק חלש התעו טי  19
יאיבנו םישמחו תואמ עברא לעבה יאיבנ-תאו
:לבזיא ןחלש ילכא תואמ עברא הרשאה
ץבקיו לארשי ינב-לכב באחא חלשיו כ  20
:למרכה רה-לא םיאיבנה-תא
םתא יתמ-דע רמאיו םעה-לכ-לא והילא שגיו אכ  21
וכל םיהלאה הוהי-םא םיפעסה יתש-לע םיחספ
ותא םעה ונע-אלו וירחא וכל לעבה-םאו וירחא
:רבד
הוהיל איבנ יתרתונ ינא םעה-לא והילא רמאיו בכ  22
:שיא םישמחו תואמ-עברא לעבה יאיבנו ידבל
דחאה רפה םהל ורחביו םירפ םינש ונל-ונתיו גכ  23
ומישי אל שאו םיצעה-לע ומישיו והחתניו
שאו םיצעה-לע יתתנו דחאה רפה-תא השעא ינאו
:םישא אל
הוהי-םשב ארקא ינאו םכיהלא םשב םתארקו דכ  24
ןעיו םיהלאה אוה שאב הנעי-רשא םיהלאה היהו
:רבדה בוט ורמאיו םעה-לכ
רפה םכל ורחב לעבה יאיבנל והילא רמאיו הכ  25
םשב וארקו םיברה םתא יכ הנשאר ושעו דחאה
:ומישת אל שאו םכיהלא
וארקיו ושעיו םהל ןתנ-רשא רפה-תא וחקיו וכ  26
וננע לעבה רמאל םירהצה-דעו רקבהמ לעבה-םשב
רשא חבזמה-לע וחספיו הנע ןיאו לוק ןיאו
:השע
וארק רמאיו והילא םהב לתהיו םירהצב יהיו זכ  27
ול גיש-יכו חיש יכ אוה םיהלא-יכ לודג-לוקב
:ץקיו אוה ןשי ילוא ול ךרד-יכו
תוברחב םטפשמכ ודדגתיו לודג לוקב וארקיו חכ  28
:םהילע םד-ךפש-דע םיחמרבו
החנמה תולעל דע ואבנתיו םירהצה רבעכ יהיו טכ  29
:בשק ןיאו הנע-ןיאו לוק-ןיאו
םעה-לכ ושגיו ילא ושג םעה-לכל והילא רמאיו ל  30
:סורהה הוהי חבזמ-תא אפריו וילא
יטבש רפסמכ םינבא הרשע םיתש והילא חקיו אל  31
רמאל וילא הוהי-רבד היה רשא בקעי-ינב
:ךמש היהי לארשי
הלעת שעיו הוהי םשב חבזמ םינבאה-תא הנביו בל  32
:חבזמל ביבס ערז םיתאס תיבכ
םשיו רפה-תא חתניו םיצעה-תא ךרעיו גל  33
:םיצעה-לע
הלעה-לע וקציו םימ םידכ העברא ואלמ רמאיו דל  34
ושלש רמאיו ונשיו ונש רמאיו םיצעה-לעו
:ושלשיו
הלעתה-תא םגו חבזמל ביבס םימה וכליו הל  35
:םימ-אלמ
רמאיו איבנה והילא שגיו החנמה תולעב יהיו ול  36
עדוי םויה לארשיו קחצי םהרבא יהלא הוהי
ךירבדבו ךדבע ינאו לארשיב םיהלא התא-יכ
:הלאה םירבדה-לכ תא יתישע
הוהי התא-יכ הזה םעה ועדיו יננע הוהי יננע זל  37
:תינרחא םבל-תא תבסה התאו םיהלאה
םיצעה-תאו הלעה-תא לכאתו הוהי-שא לפתו חל  38
הלעתב-רשא םימה-תאו רפעה-תאו םינבאה-תאו
:הכחל
הוהי ורמאיו םהינפ-לע ולפיו םעה-לכ אריו טל  39
:םיהלאה אוה הוהי םיהלאה אוה
שיא לעבה יאיבנ-תא ושפת םהל והילא רמאיו מ  40
לחנ-לא והילא םדרויו םושפתיו םהמ טלמי-לא
:םש םטחשיו ןושיק
לוק-יכ התשו לכא הלע באחאל והילא רמאיו אמ  41
:םשגה ןומה
שאר-לא הלע והילאו תותשלו לכאל באחא הלעיו במ  42
:וכרב ןיב וינפ םשיו הצרא רהגיו למרכה
לעיו םי-ךרד טבה אנ-הלע ורענ-לא רמאיו גמ  43
:םימעפ עבש בש רמאיו המואמ ןיא רמאיו טביו
שיא-ףככ הנטק בע-הנה רמאיו תיעבשב יהיו דמ  44
דרו רסא באחא-לא רמא הלע רמאיו םימ הלע
:םשגה הכרצעי אלו
םיבע ורדקתה םימשהו הכ-דעו הכ-דע יהיו המ  45
ךליו באחא בכריו לודג םשג יהיו חורו
:הלאערזי
ץריו וינתמ סנשיו והילא-לא התיה הוהי-דיו ומ  46
:הלאערזי הכאב-דע באחא ינפל

טי    19

תאו והילא השע רשא-לכ תא לבזיאל באחא דגיו א  1
:ברחב םיאיבנה-לכ-תא גרה רשא-לכ
ןושעי-הכ רמאל והילא-לא ךאלמ לבזיא חלשתו ב  2
ךשפנ-תא םישא רחמ תעכ-יכ ןופסוי הכו םיהלא
:םהמ דחא שפנכ
רשא עבש ראב אביו ושפנ-לא ךליו םקיו אריו ג  3
:םש ורענ-תא חניו הדוהיל
םתר תחת בשיו אביו םוי ךרד רבדמב ךלה-אוהו ד  4
הוהי התע בר רמאיו תומל ושפנ-תא לאשיו תחא
:יתבאמ יכנא בוט-אל-יכ ישפנ חק
עגנ ךאלמ הז-הנהו דחא םתר תחת ןשייו בכשיו ה  5
:לוכא םוק ול רמאיו וב
םימ תחפצו םיפצר תגע ויתשארמ הנהו טביו ו  6
:בכשיו בשיו תשיו לכאיו
םוק רמאיו וב-עגיו תינש הוהי ךאלמ בשיו ז  7
:ךרדה ךממ בר יכ לכא
איהה הליכאה חכב ךליו התשיו לכאיו םקיו ח  8
םיהלאה רה דע הליל םיעבראו םוי םיעברא
:ברח
הוהי-רבד הנהו םש ןליו הרעמה-לא םש-אביו ט  9
:והילא הפ ךל-המ ול רמאיו וילא
ובזע-יכ תואבצ יהלא הוהיל יתאנק אנק רמאיו י  10
וסרה ךיתחבזמ-תא לארשי ינב ךתירב
ידבל ינא רתואו ברחב וגרה ךיאיבנ-תאו
:התחקל ישפנ-תא ושקביו
הוהי הנהו הוהי ינפל רהב תדמעו אצ רמאיו אי  11
רבשמו םירה קרפמ קזחו הלודג חורו רבע
חורה רחאו הוהי חורב אל הוהי ינפל םיעלס
:הוהי שערב אל שער
לוק שאה רחאו הוהי שאב אל שא שערה רחאו בי  12
:הקד הממד
אציו ותרדאב וינפ טליו והילא עמשכ יהיו גי  13
רמאיו לוק וילא הנהו הרעמה חתפ דמעיו
:והילא הפ ךל-המ
ובזע-יכ תואבצ יהלא הוהיל יתאנק אנק רמאיו די  14
וסרה ךיתחבזמ-תא לארשי ינב ךתירב
ידבל ינא רתואו ברחב וגרה ךיאיבנ-תאו
:התחקל ישפנ-תא ושקביו
קשמד הרבדמ ךכרדל בוש ךל וילא הוהי רמאיו וט  15
:םרא-לע ךלמל לאזח-תא תחשמו תאבו
לארשי-לע ךלמל חשמת ישמנ-ןב אוהי תאו זט  16
איבנל חשמת הלוחמ לבאמ טפש-ןב עשילא-תאו
:ךיתחת
טלמנהו אוהי תימי לאזח ברחמ טלמנה היהו זי  17
:עשילא תימי אוהי ברחמ
רשא םיכרבה-לכ םיפלא תעבש לארשיב יתראשהו חי  18
:ול קשנ-אל רשא הפה-לכו לעבל וערכ-אל
שרח אוהו טפש-ןב עשילא-תא אצמיו םשמ ךליו טי  19
רשעה םינשב אוהו וינפל םידמצ רשע-םינש
:וילא ותרדא ךלשיו וילא והילא רבעיו
רמאיו והילא ירחא ץריו רקבה-תא בזעיו כ  20
ול רמאיו ךירחא הכלאו ימאלו יבאל אנ-הקשא
:ךל יתישע-המ יכ בוש ךל
והחבזיו רקבה דמצ-תא חקיו וירחאמ בשיו אכ  21
ולכאיו םעל ןתיו רשבה םלשב רקבה ילכבו
:והתרשיו והילא ירחא ךליו םקיו

כ    20

םישלשו וליח-לכ-תא ץבק םרא-ךלמ דדה-ןבו א  1
רציו לעיו בכרו סוסו ותא ךלמ םינשו
:הב םחליו ןורמש-לע
:הריעה לארשי-ךלמ באחא-לא םיכאלמ חלשיו ב  2
אוה-יל ךבהזו ךפסכ דדה-ןב רמא הכ ול רמאיו ג  3
:םה-יל םיבוטה ךינבו ךישנו
ךל ךלמה ינדא ךרבדכ רמאיו לארשי-ךלמ ןעיו ד  4
:יל-רשא-לכו ינא
רמאל דדה-ןב רמא-הכ ורמאיו םיכאלמה ובשיו ה  5
ךישנו ךבהזו ךפסכ רמאל ךילא יתחלש-יכ
:ןתת יל ךינבו
ושפחו ךילא ידבע-תא חלשא רחמ תעכ-םא יכ ו  6
ךיניע דמחמ-לכ היהו ךידבע יתב תאו ךתיב-תא
:וחקלו םדיב ומישי
רמאיו ץראה ינקז-לכל לארשי-ךלמ ארקיו ז  7
ילא חלש-יכ שקבמ הז הער יכ וארו אנ-ועד
:ונממ יתענמ אלו יבהזלו יפסכלו ינבלו ישנל
עמשת-לא םעה-לכו םינקזה-לכ וילא ורמאיו ח  8
:הבאת אולו
לכ ךלמה ינדאל ורמא דדה-ןב יכאלמל רמאיו ט  9
הזה רבדהו השעא הנשארב ךדבע-לא תחלש-רשא
:רבד והבשיו םיכאלמה וכליו תושעל לכוא אל
יל ןושעי-הכ רמאיו דדה-ןב וילא חלשיו י  10
םילעשל ןורמש רפע קפשי-םא ופסוי הכו םיהלא
:ילגרב רשא םעה-לכל
רגח ללהתי-לא ורבד רמאיו לארשי-ךלמ ןעיו אי  11
:חתפמכ
אוה התש אוהו הזה רבדה-תא עמשכ יהיו בי  12
ומישיו ומיש וידבע-לא רמאיו תוכסב םיכלמהו
:ריעה-לע
לארשי-ךלמ באחא-לא שגנ דחא איבנ הנהו גי  13
ןומהה-לכ תא תיארה הוהי רמא הכ רמאיו
תעדיו םויה ךדיב ונתנ יננה הזה לודגה
:הוהי ינא-יכ
ירענב הוהי רמא-הכ רמאיו ימב באחא רמאיו די  14
רמאיו המחלמה רסאי-ימ רמאיו תונידמה ירש
:התא
םיתאמ ויהיו תונידמה ירש ירענ-תא דקפיו וט  15
ינב-לכ םעה-לכ-תא דקפ םהירחאו םישלשו םינש
:םיפלא תעבש לארשי
אוה תוכסב רוכש התש דדה-ןבו םירהצב ואציו זט  16
:ותא רזע ךלמ םינשו-םישלש םיכלמהו
חלשיו הנשארב תונידמה ירש ירענ ואציו זי  17
:ןורמשמ ואצי םישנא רמאל ול ודיגיו דדה-ןב
םאו םייח םושפת ואצי םולשל-םא רמאיו חי  18
:םושפת םייח ואצי המחלמל
ליחהו תונידמה ירש ירענ ריעה-ןמ ואצי הלאו טי  19
:םהירחא רשא
לארשי םפדריו םרא וסניו ושיא שיא וכיו כ  20
:םישרפו סוס-לע םרא ךלמ דדה-ןב טלמיו
הכהו בכרה-תאו סוסה-תא ךיו לארשי ךלמ אציו אכ  21
:הלודג הכמ םראב
ךל ול רמאיו לארשי ךלמ-לא איבנה שגיו בכ  22
תבושתל יכ השעת-רשא תא הארו עדו קזחתה
:ךילע הלע םרא ךלמ הנשה
םהיהלא םירה יהלא וילא ורמא םרא-ךלמ ידבעו גכ  23
רושימב םתא םחלנ םלואו ונממ וקזח ןכ-לע
:םהמ קזחנ אל-םא
ומקממ שיא םיכלמה רסה השע הזה רבדה-תאו דכ  24
:םהיתחת תוחפ םישו
סוסו ךתואמ לפנה ליחכ ליח ךל-הנמת התאו הכ  25
אל-םא רושימב םתוא המחלנו בכרכ בכרו סוסכ
:ןכ שעיו םלקל עמשיו םהמ קזחנ
םרא-תא דדה-ןב דקפיו הנשה תבושתל יהיו וכ  26
:לארשי-םע המחלמל הקפא לעיו
םתארקל וכליו ולכלכו ודקפתה לארשי ינבו זכ  27
םראו םיזע יפשח ינשכ םדגנ לארשי-ינב ונחיו
:ץראה-תא ואלמ
רמאיו לארשי ךלמ-לא רמאיו םיהלאה שיא שגיו חכ  28
םירה יהלא םרא ורמא רשא ןעי הוהי רמא-הכ
יתתנו אוה םיקמע יהלא-אלו הוהי
ינא-יכ םתעדיו ךדיב הזה לודגה ןומהה-לכ-תא
:הוהי
םויב יהיו םימי תעבש הלא חכנ הלא ונחיו טכ  29
לארשי-ינב וכיו המחלמה ברקתו יעיבשה
:דחא םויב ילגר ףלא-האמ םרא-תא
המוחה לפתו ריעה-לא הקפא םירתונה וסניו ל  30
דדה-ןבו םירתונה שיא ףלא העבשו םירשע-לע
:רדחב רדח ריעה-לא אביו סנ
יכלמ יכ ונעמש אנ-הנה וידבע וילא ורמאיו אל  31
םיקש אנ המישנ םה דסח יכלמ-יכ לארשי תיב
לארשי ךלמ-לא אצנו ונשארב םילבחו ונינתמב
:ךשפנ-תא היחי ילוא
ואביו םהישארב םילבחו םהינתמב םיקש ורגחיו בל  32
רמא דדה-ןב ךדבע ורמאיו לארשי ךלמ-לא
:אוה יחא יח ונדועה רמאיו ישפנ אנ-יחת
ורמאיו ונממה וטלחיו ורהמיו ושחני םישנאהו גל  33
וילא אציו והחק ואב רמאיו דדה-ןב ךיחא
:הבכרמה-לע והלעיו דדה-ןב
ךיבא תאמ יבא-חקל-רשא םירעה וילא רמאיו דל  34
יבא םש-רשאכ קשמדב ךל םישת תוצוחו בישא
תירב ול-תרכיו ךחלשא תירבב ינאו ןורמשב
:והחלשיו
רבדב והער-לא רמא םיאיבנה ינבמ דחא שיאו הל  35
:ותכהל שיאה ןאמיו אנ יניכה הוהי
ךנה הוהי לוקב תעמש-אל רשא ןעי ול רמאיו ול  36
והאצמיו ולצאמ ךליו היראה ךכהו יתאמ ךלוה
:והכיו היראה
שיאה והכיו אנ יניכה רמאיו רחא שיא אצמיו זל  37
:עצפו הכה
שפחתיו ךרדה-לע ךלמל דמעיו איבנה ךליו חל  38
:ויניע-לע רפאב
רמאיו ךלמה-לא קעצ אוהו רבע ךלמה יהיו טל  39
אביו רס שיא-הנהו המחלמה-ברקב אצי ךדבע
דקפה-םא הזה שיאה-תא רמש רמאיו שיא ילא
ףסכ-רככ וא ושפנ תחת ךשפנ התיהו דקפי
:לוקשת
רמאיו ונניא אוהו הנהו הנה השע ךדבע יהיו מ  40
:תצרח התא ךטפשמ ןכ לארשי-ךלמ וילא
ותא רכיו ויניע לעמ רפאה-תא רסיו רהמיו אמ  41
:אוה םיאבנהמ יכ לארשי ךלמ
תחלש ןעי הוהי רמא הכ וילא רמאיו במ  42
ךמעו ושפנ תחת ךשפנ התיהו דימ ימרח-שיא-תא
:ומע תחת
אביו ףעזו רס ותיב-לע לארשי-ךלמ ךליו גמ  43
:הנורמש

אכ    21

תובנל היה םרכ הלאה םירבדה רחא יהיו א  1
ךלמ באחא לכיה לצא לאערזיב רשא ילאערזיה
:ןורמש
ךמרכ-תא יל-הנת רמאל תובנ-לא באחא רבדיו ב  2
יתיב לצא בורק אוה יכ קרי-ןגל יל-יהיו
בוט םא ונממ בוט םרכ ויתחת ךל הנתאו
:הז ריחמ ףסכ ךל-הנתא ךיניעב
יתתמ הוהימ יל הלילח באחא-לא תובנ רמאיו ג  3
:ךל יתבא תלחנ-תא
רבדה-לע ףעזו רס ותיב-לא באחא אביו ד  4
ןתא-אל רמאיו ילאערזיה תובנ וילא רבד-רשא
בסיו ותטמ-לע בכשיו יתובא תלחנ-תא ךל
:םחל לכא-אלו וינפ-תא
הז-המ וילא רבדתו ותשא לבזיא וילא אבתו ה  5
:םחל לכא ךניאו הרס ךחור
רמאו ילאערזיה תובנ-לא רבדא-יכ הילא רבדיו ו  6
התא ץפח-םא וא ףסכב ךמרכ-תא יל-הנת ול
ךל ןתא-אל רמאיו ויתחת םרכ ךל-הנתא
:ימרכ-תא
הכולמ השעת התע התא ותשא לבזיא וילא רמאתו ז  7
ךל ןתא ינא ךבל בטיו םחל-לכא םוק לארשי-לע
:ילאערזיה תובנ םרכ-תא
חלשתו ומתחב םתחתו באחא םשב םירפס בתכתו ח  8
וריעב רשא םירחה-לאו םינקזה-לא םירפסה
:תובנ-תא םיבשיה
ובישוהו םוצ-וארק רמאל םירפסב בתכתו ט  9
:םעה שארב תובנ-תא
והדעיו ודגנ לעילב-ינב םישנא םינש ובישוהו י  10
והלקסו והאיצוהו ךלמו םיהלא תכרב רמאל
:תמיו
םיבשיה רשא םירחהו םינקזה וריע ישנא ושעיו אי  11
בותכ רשאכ לבזיא םהילא החלש רשאכ וריעב
:םהילא החלש רשא םירפסב
:םעה שארב תובנ-תא ובישהו םוצ וארק בי  12
ודגנ ובשיו לעילב-ינב םישנאה ינש ואביו גי  13
רמאל םעה דגנ תובנ-תא לעילבה ישנא והדעיו
ריעל ץוחמ והאציו ךלמו םיהלא תובנ ךרב
:תמיו םינבאב והלקסיו
:תמיו תובנ לקס רמאל לבזיא-לא וחלשיו די  14
רמאתו תמיו תובנ לקס-יכ לבזיא עמשכ יהיו וט  15
תובנ םרכ-תא שר םוק באחא-לא לבזיא
תובנ ןיא יכ ףסכב ךל-תתל ןאמ רשא ילאערזיה
:תמ-יכ יח
תדרל באחא םקיו תובנ תמ יכ באחא עמשכ יהיו זט  16
:ותשרל ילאערזיה תובנ םרכ-לא
:רמאל יבשתה והילא-לא הוהי-רבד יהיו זי  17
ןורמשב רשא לארשי-ךלמ באחא תארקל דר םוק חי  18
:ותשרל םש דרי-רשא תובנ םרכב הנה
תחצרה הוהי רמא הכ רמאל וילא תרבדו טי  19
הוהי רמא הכ רמאל וילא תרבדו תשרי-םגו
וקלי תובנ םד-תא םיבלכה וקקל רשא םוקמב
:התא-םג ךמד-תא םיבלכה
רמאיו יביא ינתאצמה והילא-לא באחא רמאיו כ  20
:הוהי יניעב ערה תושעל ךרכמתה ןעי יתאצמ
יתרכהו ךירחא יתרעבו הער ךילא יבמ יננה אכ  21
:לארשיב בוזעו רוצעו ריקב ןיתשמ באחאל
תיבכו טבנ-ןב םעברי תיבכ ךתיב-תא יתתנו בכ  22
אטחתו תסעכה רשא סעכה-לא היחא-ןב אשעב
:לארשי-תא
ולכאי םיבלכה רמאל הוהי רבד לבזיאל-םגו גכ  23
:לאערזי לחב לבזיא-תא
הדשב תמהו םיבלכה ולכאי ריעב באחאל תמה דכ  24
:םימשה ףוע ולכאי
ערה תושעל רכמתה רשא באחאכ היה-אל קר הכ  25
:ותשא לבזיא ותא התסה-רשא הוהי יניעב
ושע רשא לככ םיללגה ירחא תכלל דאמ בעתיו וכ  26
:לארשי ינב ינפמ הוהי שירוה רשא ירמאה
ערקיו הלאה םירבדה-תא באחא עמשכ יהיו זכ  27
קשב בכשיו םוציו ורשב-לע קש-םשיו וידגב
:טא ךלהיו
:רמאל יבשתה והילא-לא הוהי-רבד יהיו חכ  28
ענכנ-יכ ןעי ינפלמ באחא ענכנ-יכ תיארה טכ  29
איבא ונב ימיב וימיב הערה יבא-אל ינפמ
:ותיב-לע הערה

בכ    22

ןיבו םרא ןיב המחלמ ןיא םינש שלש ובשיו א  1
:לארשי
הדוהי-ךלמ טפשוהי דריו תישילשה הנשב יהיו ב  2
:לארשי ךלמ-לא
ונל-יכ םתעדיה וידבע-לא לארשי-ךלמ רמאיו ג  3
ךלמ דימ התא תחקמ םישחמ ונחנאו דעלג תמר
:םרא
דעלג תמר המחלמל יתא ךלתה טפשוהי-לא רמאיו ד  4
ךומכ ינומכ לארשי ךלמ-לא טפשוהי רמאיו
:ךיסוסכ יסוסכ ךמעכ ימעכ
םויכ אנ-שרד לארשי ךלמ-לא טפשוהי רמאיו ה  5
:הוהי רבד-תא
תואמ עבראכ םיאיבנה-תא לארשי-ךלמ ץבקיו ו  6
המחלמל דעלג תמר-לע ךלאה םהלא רמאיו שיא
:ךלמה דיב ינדא ןתיו הלע ורמאיו לדחא-םא
דוע הוהיל איבנ הפ ןיאה טפשוהי רמאיו ז  7
:ותואמ השרדנו
דחא-שיא דוע טפשוהי-לא לארשי-ךלמ רמאיו ח  8
יכ ויתאנש ינאו ותאמ הוהי-תא שרדל
הלמי-ןב והיכימ ער-םא יכ בוט ילע אבנתי-אל
:ןכ ךלמה רמאי-לא טפשוהי רמאיו
הרהמ רמאיו דחא סירס-לא לארשי ךלמ ארקיו ט  9
:הלמי-ןב והיכימ
שיא םיבשי הדוהי-ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמו י  10
ןורמש רעש חתפ ןרגב םידגב םישבלמ ואסכ-לע
:םהינפל םיאבנתמ םיאיבנה-לכו
רמאיו לזרב ינרק הנענכ-ןב היקדצ ול שעיו אי  11
:םתלכ-דע םרא-תא חגנת הלאב הוהי רמא-הכ
דעלג תמר הלע רמאל ןכ םיאבנ םיאבנה-לכו בי  12
:ךלמה דיב הוהי ןתנו חלצהו
רמאל וילא רבד והיכימ ארקל ךלה-רשא ךאלמהו גי  13
ךלמה-לא בוט דחא-הפ םיאיבנה ירבד אנ-הנה
:בוט תרבדו םהמ דחא רבדכ ךירבד אנ-יהי
הוהי רמאי רשא-תא יכ הוהי-יח והיכימ רמאיו די  14
:רבדא ותא ילא
והיכימ וילא ךלמה רמאיו ךלמה-לא אוביו וט  15
רמאיו לדחנ-םא המחלמל דעלג תמר-לא ךלנה
:ךלמה דיב הוהי ןתנו חלצהו הלע וילא
ךעבשמ ינא םימעפ המכ-דע ךלמה וילא רמאיו זט  16
:הוהי םשב תמא-קר ילא רבדת-אל רשא
םירהה-לא םיצפנ לארשי-לכ-תא יתיאר רמאיו זי  17
םינדא-אל הוהי רמאיו הער םהל-ןיא רשא ןאצכ
:םולשב ותיבל-שיא ובושי הלאל
יתרמא אולה טפשוהי-לא לארשי-ךלמ רמאיו חי  18
:ער-םא יכ בוט ילע אבנתי-אול ךילא
בשי הוהי-תא יתיאר הוהי-רבד עמש ןכל רמאיו טי  19
ונימימ וילע דמע םימשה אבצ-לכו ואסכ-לע
:ולאמשמו
לפיו לעיו באחא-תא התפי ימ הוהי רמאיו כ  20
:הכב רמא הזו הכב הז רמאיו דעלג תמרב
ינא רמאיו הוהי ינפל דמעיו חורה אציו אכ  21
:המב וילא הוהי רמאיו ונתפא
ויאיבנ-לכ יפב רקש חור יתייהו אצא רמאיו בכ  22
:ןכ-השעו אצ לכות-םגו התפת רמאיו
ךיאיבנ-לכ יפב רקש חור הוהי ןתנ הנה התעו גכ  23
:הער ךילע רבד הוהיו הלא
והיכימ-תא הכיו הנענכ-ןב והיקדצ שגיו דכ  24
יתאמ הוהי-חור רבע הז-יא רמאיו יחלה-לע
:ךתוא רבדל
אבת רשא אוהה םויב האר ךנה והיכימ רמאיו הכ  25
:הבחהל רדחב רדח
והבישהו והיכימ-תא חק לארשי ךלמ רמאיו וכ  26
:ךלמה-ןב שאוי-לאו ריעה-רש ןמא-לא
אלכה תיב הז-תא ומיש ךלמה רמא הכ תרמאו זכ  27
:םולשב יאב דע ץחל םימו ץחל םחל והליכאהו
רבד-אל םולשב בושת בוש-םא והיכימ רמאיו חכ  28
:םלכ םימע ועמש רמאיו יב הוהי
תמר הדוהי-ךלמ טפשוהיו לארשי-ךלמ לעיו טכ  29
:דעלג
אבו שפחתה טפשוהי-לא לארשי ךלמ רמאיו ל  30
לארשי ךלמ שפחתיו ךידגב שבל התאו המחלמב
:המחלמב אוביו
םישלש ול-רשא בכרה ירש-תא הוצ םרא ךלמו אל  31
יכ לודג-תאו ןטק-תא ומחלת אל רמאל םינשו
:ודבל לארשי ךלמ-תא-םא
ורמא המהו טפשוהי-תא בכרה ירש תוארכ יהיו בל  32
קעזיו םחלהל וילע ורסיו אוה לארשי-ךלמ ךא
:טפשוהי
אוה לארשי ךלמ-אל-יכ בכרה ירש תוארכ יהיו גל  33
:וירחאמ ובושיו
ןיב לארשי ךלמ-תא הכיו ומתל תשקב ךשמ שיאו דל  34
ךדי ךפה ובכרל רמאיו ןירשה ןיבו םיקבדה
:יתילחה יכ הנחמה-ןמ ינאיצוהו
דמעמ היה ךלמהו אוהה םויב המחלמה הלעתו הל  35
הכמה-םד קציו ברעב תמיו םרא חכנ הבכרמב
:בכרה קיח-לא
שיא רמאל שמשה אבכ הנחמב הנרה רבעיו ול  36
:וצרא-לא שיאו וריע-לא
ךלמה-תא ורבקיו ןורמש אוביו ךלמה תמיו זל  37
:ןורמשב
םיבלכה וקליו ןורמש תכרב לע בכרה-תא ףטשיו חל  38
:רבד רשא הוהי רבדכ וצחר תונזהו ומד-תא
רשא ןשה תיבו השע רשא-לכו באחא ירבד רתיו טל  39
םיבותכ םה-אולה הנב רשא םירעה-לכו הנב
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
ונב והיזחא ךלמיו ויתבא-םע באחא בכשיו מ  40
:ויתחת
עברא תנשב הדוהי-לע ךלמ אסא-ןב טפשוהיו אמ  41
:לארשי ךלמ באחאל
םירשעו וכלמב הנש שמחו םישלש-ןב טפשוהי במ  42
הבוזע ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש שמחו
:יחלש-תב
תושעל ונממ רס-אל ויבא אסא ךרד-לכב ךליו גמ  43
:הוהי יניעב רשיה
םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס-אל תומבה ךא דמ  44
:תומבב
:לארשי ךלמ-םע טפשוהי םלשיו המ  45
רשאו השע-רשא ותרובגו טפשוהי ירבד רתיו ומ  46
םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה םחלנ
:הדוהי יכלמל
רעב ויבא אסא ימיב ראשנ רשא שדקה רתיו זמ  47
:ץראה-ןמ
:ךלמ בצנ םודאב ןיא ךלמו חמ  48
בהזל הריפוא תכלל שישרת תוינא רשע טפשוהי טמ  49
:רבג ןויצעב תוינא הרבשנ-יכ ךלה אלו
וכלי טפשוהי-לא באחא-ןב והיזחא רמא זא נ  50
:טפשוהי הבא אלו תוינאב ךידבע-םע ידבע
ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע טפשוהי בכשיו אנ  51
:ויתחת ונב םרוהי ךלמיו ויבא דוד ריעב
תנשב ןורמשב לארשי-לע ךלמ באחא-ןב והיזחא בנ  52
ךלמיו הדוהי ךלמ טפשוהיל הרשע עבש
:םיתנש לארשי-לע
ךרדבו ויבא ךרדב ךליו הוהי יניעב ערה שעיו גנ  53
איטחה רשא טבנ-ןב םעברי ךרדבו ומא
:לארשי-תא
הוהי-תא סעכיו ול הוחתשיו לעבה-תא דבעיו דנ  54
:ויבא השע-רשא לככ לארשי יהלא

This book in English or Latin