א לאומש    1 Samuel

א    1

םירפא רהמ םיפוצ םיתמרה-ןמ דחא שיא יהיו א  1
וחת-ןב אוהילא-ןב םחרי-ןב הנקלא ומשו
:יתרפא ףוצ-ןב
הננפ תינשה םשו הנח תחא םש םישנ יתש ולו ב  2
:םידלי ןיא הנחלו םידלי הננפל יהיו
תוחתשהל המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו ג  3
ילע-ינב ינש םשו הלשב תואבצ הוהיל חבזלו
:הוהיל םינהכ סחנפו ינפח
ותשא הננפל ןתנו הנקלא חבזיו םויה יהיו ד  4
:תונמ היתונבו הינב-לכלו
בהא הנח-תא יכ םיפא תחא הנמ ןתי הנחלו ה  5
:המחר רגס הוהיו
רגס-יכ המערה רובעב סעכ-םג התרצ התסעכו ו  6
:המחר דעב הוהי
ןכ הוהי תיבב התלע ידמ הנשב הנש השעי ןכו ז  7
:לכאת אלו הכבתו הנסעכת
אל המלו יכבת המל הנח השיא הנקלא הל רמאיו ח  8
ךל בוט יכנא אולה ךבבל ערי המלו ילכאת
:םינב הרשעמ
ילעו התש ירחאו הלשב הלכא ירחא הנח םקתו ט  9
:הוהי לכיה תזוזמ-לע אסכה-לע בשי ןהכה
:הכבת הכבו הוהי-לע ללפתתו שפנ תרמ איהו י  10
הארת האר-םא תואבצ הוהי רמאתו רדנ רדתו אי  11
התתנו ךתמא-תא חכשת-אלו ינתרכזו ךתמא ינעב
וייח ימי-לכ הוהיל ויתתנו םישנא ערז ךתמאל
:ושאר-לע הלעי-אל הרומו
רמש ילעו הוהי ינפל ללפתהל התברה יכ היהו בי  12
:היפ-תא
תוענ היתפש קר הבל-לע תרבדמ איה הנחו גי  13
:הרכשל ילע הבשחיו עמשי אל הלוקו
יריסה ןירכתשת יתמ-דע ילע הילא רמאיו די  14
:ךילעמ ךניי-תא
יכנא חור-תשק השא ינדא אל רמאתו הנח ןעתו וט  15
ינפל ישפנ-תא ךפשאו יתיתש אל רכשו ןייו
:הוהי
יחיש ברמ-יכ לעילב-תב ינפל ךתמא-תא ןתת-לא זט  16
:הנה-דע יתרבד יסעכו
ןתי לארשי יהלאו םולשל יכל רמאיו ילע ןעיו זי  17
:ומעמ תלאש רשא ךתלש-תא
השאה ךלתו ךיניעב ןח ךתחפש אצמת רמאתו חי  18
:דוע הל-ויה-אל הינפו לכאתו הכרדל
ובשיו הוהי ינפל ווחתשיו רקבב ומכשיו טי  19
הנח-תא הנקלא עדיו התמרה םתיב-לא ואביו
:הוהי הרכזיו ותשא
ארקתו ןב דלתו הנח רהתו םימיה תופקתל יהיו כ  20
:ויתלאש הוהימ יכ לאומש ומש-תא
הוהיל חבזל ותיב-לכו הנקלא שיאה לעיו אכ  21
:ורדנ-תאו םימיה חבז-תא
רענה למגי דע השיאל הרמא-יכ התלע אל הנחו בכ  22
םש בשיו הוהי ינפ-תא הארנו ויתאבהו
:םלוע-דע
יבש ךיניעב בוטה ישע השיא הנקלא הל רמאיו גכ  23
בשתו ורבד-תא הוהי םקי ךא ותא ךלמג-דע
:ותא הלמג-דע הנב-תא קניתו השאה
הפיאו השלש םירפב ותלמג רשאכ המע והלעתו דכ  24
ולש הוהי-תיב והאבתו ןיי לבנו חמק תחא
:רענ רענהו
:ילע-לא רענה-תא ואיביו רפה-תא וטחשיו הכ  25
השאה ינא ינדא ךשפנ יח ינדא יב רמאתו וכ  26
:הוהי-לא ללפתהל הזב הכמע תבצנה
יל הוהי ןתיו יתללפתה הזה רענה-לא זכ  27
:ומעמ יתלאש רשא יתלאש-תא
היה רשא םימיה-לכ הוהיל והתלאשה יכנא םגו חכ  28
:הוהיל םש וחתשיו הוהיל לואש אוה

ב    2

ינרק המר הוהיב יבל ץלע רמאתו הנח ללפתתו א  1
:ךתעושיב יתחמש יכ יביוא-לע יפ בחר הוהיב
רוצ ןיאו ךתלב ןיא יכ הוהיכ שודק-ןיא ב  2
:וניהלאכ
יכ םכיפמ קתע אצי ההבג ההבג ורבדת וברת-לא ג  3
:תוללע ונכתנ אלו הוהי תועד לא
:ליח ורזא םילשכנו םיתח םירבג תשק ד  4
הרקע-דע ולדח םיבערו ורכשנ םחלב םיעבש ה  5
:הללמא םינב תברו העבש הדלי
:לעיו לואש דירומ היחמו תיממ הוהי ו  6
:םמורמ-ףא ליפשמ רישעמו שירומ הוהי ז  7
בישוהל ןויבא םירי תפשאמ לד רפעמ םיקמ ח  8
יקצמ הוהיל יכ םלחני דובכ אסכו םיבידנ-םע
:לבת םהילע תשיו ץרא
אל-יכ ומדי ךשחב םיעשרו רמשי ודיסח ילגר ט  9
:שיא-רבגי חכב
ןידי הוהי םערי םימשב ולע ובירמ ותחי הוהי י  10
:וחישמ ןרק םריו וכלמל זע-ןתיו ץרא-יספא
תרשמ היה רענהו ותיב-לע התמרה הנקלא ךליו אי  11
:ןהכה ילע ינפ-תא הוהי-תא
:הוהי-תא ועדי אל לעילב ינב ילע ינבו בי  12
אבו חבז חבז שיא-לכ םעה-תא םינהכה טפשמו גי  13
םינשה-שלש גלזמהו רשבה לשבכ ןהכה רענ
:ודיב
לכ רורפב וא תחלקב וא דודב וא רויכב הכהו די  14
ושעי הככ וב ןהכה חקי גלזמה הלעי רשא
:הלשב םש םיאבה לארשי-לכל
רמאו ןהכה רענ אבו בלחה-תא ןורטקי םרטב םג וט  15
ךממ חקי-אלו ןהכל תולצל רשב הנת חבזה שיאל
:יח-םא יכ לשבמ רשב
בלחה םויכ ןוריטקי רטק שיאה וילא רמאיו זט  16
ןתת התע יכ ול רמאו ךשפנ הואת רשאכ ךל-חקו
:הקזחב יתחקל אל-םאו
הוהי ינפ-תא דאמ הלודג םירענה תאטח יהתו זי  17
:הוהי תחנמ תא םישנאה וצאנ יכ
דופא רוגח רענ הוהי ינפ-תא תרשמ לאומשו חי  18
:דב
םימימ ול התלעהו ומא ול-השעת ןטק ליעמו טי  19
:םימיה חבז-תא חבזל השיא-תא התולעב המימי
הוהי םשי רמאו ותשא-תאו הנקלא-תא ילע ךרבו כ  20
לאש רשא הלאשה תחת תאזה השאה-ןמ ערז ךל
:ומקמל וכלהו הוהיל
םינב-השלש דלתו רהתו הנח-תא הוהי דקפ-יכ אכ  21
:הוהי-םע לאומש רענה לדגיו תונב יתשו
וינב ןושעי רשא-לכ תא עמשו דאמ ןקז ילעו בכ  22
תואבצה םישנה-תא ןובכשי-רשא תאו לארשי-לכל
:דעומ להא חתפ
יכנא רשא הלאה םירבדכ ןושעת המל םהל רמאיו גכ  23
:הלא םעה-לכ תאמ םיער םכירבד-תא עמש
עמש יכנא רשא העמשה הבוט-אול יכ ינב לא דכ  24
:הוהי-םע םירבעמ
הוהיל םאו םיהלא וללפו שיאל שיא אטחי-םא הכ  25
לוקל ועמשי אלו ול-ללפתי ימ שיא-אטחי
:םתימהל הוהי ץפח-יכ םהיבא
םגו הוהי-םע םג בוטו לדגו ךלה לאומש רענהו וכ  26
:םישנא-םע
רמא הכ וילא רמאיו ילע-לא םיהלא-שיא אביו זכ  27
םתויהב ךיבא תיב-לא יתילגנ הלגנה הוהי
:הערפ תיבל םירצמב
תולעל ןהכל יל לארשי יטבש-לכמ ותא רחבו חכ  28
ינפל דופא תאשל תרטק ריטקהל יחבזמ-לע
:לארשי ינב ישא-לכ-תא ךיבא תיבל הנתאו
ןועמ יתיוצ רשא יתחנמבו יחבזב וטעבת המל טכ  29
תישארמ םכאירבהל ינממ ךינב-תא דבכתו
:ימעל לארשי תחנמ-לכ
ךתיב יתרמא רומא לארשי יהלא הוהי-םאנ ןכל ל  30
התעו םלוע-דע ינפל וכלהתי ךיבא תיבו
יזבו דבכא ידבכמ-יכ יל הלילח הוהי-םאנ
:ולקי
תיב ערז-תאו ךערז-תא יתעדגו םיאב םימי הנה אל  31
:ךתיבב ןקז תויהמ ךיבא
לארשי-תא ביטיי-רשא לכב ןועמ רצ תטבהו בל  32
:םימיה-לכ ךתיבב ןקז היהי-אלו
תולכל יחבזמ םעמ ךל תירכא-אל שיאו גל  33
ךתיב תיברמ-לכו ךשפנ-תא בידאלו ךיניע-תא
:םישנא ותומי
ינפח-לא ךינב ינש-לא אבי רשא תואה ךל-הזו דל  34
:םהינש ותומי דחא םויב סחניפו
ישפנבו יבבלב רשאכ ןמאנ ןהכ יל יתמיקהו הל  35
ךלהתהו ןמאנ תיב ול יתינבו השעי
:םימיה-לכ יחישמ-ינפל
ול תוחתשהל אובי ךתיבב רתונה-לכ היהו ול  36
תחא-לא אנ ינחפס רמאו םחל-רככו ףסכ תרוגאל
:םחל-תפ לכאל תונהכה

ג    3

ילע ינפל הוהי-תא תרשמ לאומש רענהו א  1
ןוזח ןיא םהה םימיב רקי היה הוהי-רבדו
:ץרפנ
ולחה וניעו ומקמב בכש ילעו אוהה םויב יהיו ב  2
:תוארל לכוי אל תוהכ
הוהי לכיהב בכש לאומשו הבכי םרט םיהלא רנו ג  3
:םיהלא ןורא םש-רשא
:יננה רמאיו לאומש-לא הוהי ארקיו ד  4
רמאיו יל תארק-יכ יננה רמאיו ילע-לא ץריו ה  5
:בכשיו ךליו בכש בוש יתארק-אל
ךליו לאומש םקיו לאומש דוע ארק הוהי ףסיו ו  6
רמאיו יל תארק יכ יננה רמאיו ילע-לא
:בכש בוש ינב יתארק-אל
וילא הלגי םרטו הוהי-תא עדי םרט לאומשו ז  7
:הוהי-רבד
ךליו םקיו תישלשב לאומש-ארק הוהי ףסיו ח  8
יכ ילע ןביו יל תארק יכ יננה רמאיו ילע-לא
:רענל ארק הוהי
ארקי-םא היהו בכש ךל לאומשל ילע רמאיו ט  9
ךליו ךדבע עמש יכ הוהי רבד תרמאו ךילא
:ומוקמב בכשיו לאומש
לאומש םעפב-םעפכ ארקיו בציתיו הוהי אביו י  10
:ךדבע עמש יכ רבד לאומש רמאיו לאומש
רבד השע יכנא הנה לאומש-לא הוהי רמאיו אי  11
:וינזא יתש הנילצת ועמש-לכ רשא לארשיב
יתרבד רשא-לכ תא ילע-לא םיקא אוהה םויב בי  12
:הלכו לחה ותיב-לא
םלוע-דע ותיב-תא ינא טפש-יכ ול יתדגהו גי  13
ההכ אלו וינב םהל םיללקמ-יכ עדי-רשא ןועב
:םב
ןוע רפכתי-םא ילע תיבל יתעבשנ ןכלו די  14
:םלוע-דע החנמבו חבזב ילע-תיב
תותלד-תא חתפיו רקבה-דע לאומש בכשיו וט  15
הארמה-תא דיגהמ ארי לאומשו הוהי-תיב
:ילע-לא
רמאיו ינב לאומש רמאיו לאומש-תא ילע ארקיו זט  16
:יננה
דחכת אנ-לא ךילא רבד רשא רבדה המ רמאיו זי  17
דחכת-םא ףיסוי הכו םיהלא ךל-השעי הכ ינממ
:ךילא רבד-רשא רבדה-לכמ רבד ינממ
ונממ דחכ אלו םירבדה-לכ-תא לאומש ול-דגיו חי  18
:השעי וניעב בוטה אוה הוהי רמאיו
ליפה-אלו ומע היה הוהיו לאומש לדגיו טי  19
:הצרא וירבד-לכמ
ןמאנ יכ עבש ראב-דעו ןדמ לארשי-לכ עדיו כ  20
:הוהיל איבנל לאומש
הוהי הלגנ-יכ הלשב הארהל הוהי ףסיו אכ  21
:הוהי רבדב ולשב לאומש-לא

ד    4

לארשי אציו לארשי-לכל לאומש-רבד יהיו א  1
רזעה ןבאה-לע ונחיו המחלמל םיתשלפ תארקל
:קפאב ונח םיתשלפו
המחלמה שטתו לארשי תארקל םיתשלפ וכרעיו ב  2
הדשב הכרעמב וכיו םיתשלפ ינפל לארשי ףגניו
:שיא םיפלא תעבראכ
המל לארשי ינקז ורמאיו הנחמה-לא םעה אביו ג  3
ונילא החקנ םיתשלפ ינפל םויה הוהי ונפגנ
ונברקב אביו הוהי תירב ןורא-תא הלשמ
:וניביא ףכמ ונעשיו
ןורא תא םשמ ואשיו הלש םעה חלשיו ד  4
ינש םשו םיברכה בשי תואבצ הוהי-תירב
:סחניפו ינפח םיהלאה תירב ןורא-םע ילע-ינב
ועריו הנחמה-לא הוהי-תירב ןורא אובכ יהיו ה  5
:ץראה םהתו הלודג העורת לארשי-לכ
המ ורמאיו העורתה לוק-תא םיתשלפ ועמשיו ו  6
םירבעה הנחמב תאזה הלודגה העורתה לוק
:הנחמה-לא אב הוהי ןורא יכ ועדיו
הנחמה-לא םיהלא אב ורמא יכ םיתשלפה ואריו ז  7
לומתא תאזכ התיה אל יכ ונל יוא ורמאיו
:םשלש
םירידאה םיהלאה דימ ונליצי ימ ונל יוא ח  8
םירצמ-תא םיכמה םיהלאה םה הלא הלאה
:רבדמב הכמ-לכב
ודבעת ןפ םיתשלפ םישנאל ויהו וקזחתה ט  9
םישנאל םתייהו םכל ודבע רשאכ םירבעל
:םתמחלנו
שיא וסניו לארשי ףגניו םיתשלפ ומחליו י  10
לארשימ לפיו דאמ הלודג הכמה יהתו וילהאל
:ילגר ףלא םישלש
ינפח ותמ ילע-ינב ינשו חקלנ םיהלא ןוראו אי  11
:סחניפו
םויב הלש אביו הכרעמהמ ןמינב-שיא ץריו בי  12
:ושאר-לע המדאו םיערק וידמו אוהה
הפצמ ךרד ךי אסכה-לע בשי ילע הנהו אוביו גי  13
אב שיאהו םיהלאה ןורא לע דרח ובל היה-יכ
:ריעה-לכ קעזתו ריעב דיגהל
לוק המ רמאיו הקעצה לוק-תא ילע עמשיו די  14
:ילעל דגיו אביו רהמ שיאהו הזה ןומהה
אלו המק ויניעו הנש הנמשו םיעשת-ןב ילעו וט  15
:תוארל לוכי
הכרעמה-ןמ אבה יכנא ילע-לא שיאה רמאיו זט  16
היה-המ רמאיו םויה יתסנ הכרעמה-ןמ ינאו
:ינב רבדה
םיתשלפ ינפל לארשי סנ רמאיו רשבמה ןעיו זי  17
ותמ ךינב ינש-םגו םעב התיה הלודג הפגמ םגו
:החקלנ םיהלאה ןוראו סחניפו ינפח
לפיו םיהלאה ןורא-תא וריכזהכ יהיו חי  18
ותקרפמ רבשתו רעשה די דעב תינרחא אסכה-לעמ
לארשי-תא טפש אוהו דבכו שיאה ןקז-יכ תמיו
:הנש םיעברא
העמשה-תא עמשתו תלל הרה סחניפ-תשא ותלכו טי  19
ערכתו השיאו הימח תמו םיהלאה ןורא חקלה-לא
:הירצ הילע וכפהנ-יכ דלתו
יארית-לא הילע תובצנה הנרבדתו התומ תעכו כ  20
:הבל התש-אלו התנע אלו תדלי ןב יכ
לארשימ דובכ הלג רמאל דובכ-יא רענל ארקתו אכ  21
:השיאו הימח-לאו םיהלאה ןורא חקלה-לא
ןורא חקלנ יכ לארשימ דובכ הלג רמאתו בכ  22
:םיהלאה

ה    5

ןבאמ והאביו םיהלאה ןורא תא וחקל םיתשלפו א  1
:הדודשא רזעה
ותא ואיביו םיהלאה ןורא-תא םיתשלפ וחקיו ב  2
:ןוגד לצא ותא וגיציו ןוגד תיב
וינפל לפנ ןוגד הנהו תרחממ םידודשא ומכשיו ג  3
ובשיו ןוגד-תא וחקיו הוהי ןורא ינפל הצרא
:ומוקמל ותא
וינפל לפנ ןוגד הנהו תרחממ רקבב ומכשיו ד  4
תופכ יתשו ןוגד שארו הוהי ןורא ינפל הצרא
:וילע ראשנ ןוגד קר ןתפמה-לא תותרכ וידי
םיאבה-לכו ןוגד ינהכ וכרדי-אל ןכ-לע ה  5
םויה דע דודשאב ןוגד ןתפמ-לע ןוגד-תיב
:הזה
םתא ךיו םמשיו םידודשאה-לא הוהי-די דבכתו ו  6
:הילובג-תאו דודשא-תא םילפעב
ןורא בשי-אל ורמאו ןכ-יכ דודשא-ישנא ואריו ז  7
לעו ונילע ודי התשק-יכ ונמע לארשי יהלא
:וניהלא ןוגד
םהילא םיתשלפ ינרס-לכ-תא ופסאיו וחלשיו ח  8
ורמאיו לארשי יהלא ןוראל השענ-המ ורמאיו
ןורא-תא ובסיו לארשי יהלא ןורא בסי תג
:לארשי יהלא
ריעב הוהי-די יהתו ותא ובסה ירחא יהיו ט  9
ןטקמ ריעה ישנא-תא ךיו דאמ הלודג המוהמ
:םילפע םהל ורתשיו לודג-דעו
אובכ יהיו ןורקע םיהלאה ןורא-תא וחלשיו י  10
רמאל םינרקעה וקעזיו ןורקע םיהלאה ןורא
ינתימהל לארשי יהלא ןורא-תא ילא ובסה
:ימע-תאו
ורמאיו םיתשלפ ינרס-לכ-תא ופסאיו וחלשיו אי  11
ומקמל בשיו לארשי יהלא ןורא-תא וחלש
תומ-תמוהמ התיה-יכ ימע-תאו יתא תימי-אלו
:םש םיהלאה די דאמ הדבכ ריעה-לכב
תעוש לעתו םילפעב וכה ותמ-אל רשא םישנאהו בי  12
:םימשה ריעה

ו    6

:םישדח העבש םיתשלפ הדשב הוהי-ןורא יהיו א  1
רמאל םימסקלו םינהכל םיתשלפ וארקיו ב  2
ונחלשנ המב ונעדוה הוהי ןוראל השענ-המ
:ומוקמל
לארשי יהלא ןורא-תא םיחלשמ-םא ורמאיו ג  3
זא םשא ול ובישת בשה-יכ םקיר ותא וחלשת-לא
:םכמ ודי רוסת-אל המל םכל עדונו ואפרת
רפסמ ורמאיו ול בישנ רשא םשאה המ ורמאיו ד  4
ירבכע השמחו בהז ילפע השמח םיתשלפ ינרס
:םכינרסלו םלכל תחא הפגמ-יכ בהז
םתיחשמה םכירבכע ימלצו םכילפע ימלצ םתישעו ה  5
לקי ילוא דובכ לארשי יהלאל םתתנו ץראה-תא
:םכצרא לעמו םכיהלא לעמו םכילעמ ודי-תא
םירצמ ודבכ רשאכ םכבבל-תא ודבכת המלו ו  6
םוחלשיו םהב ללעתה רשאכ אולה םבל-תא הערפו
:וכליו
תורפ יתשו תחא השדח הלגע ושעו וחק התעו ז  7
תורפה-תא םתרסאו לע םהילע הלע-אל רשא תולע
:התיבה םהירחאמ םהינב םתבישהו הלגעב
הלגעה-לא ותא םתתנו הוהי ןורא-תא םתחקלו ח  8
ומישת םשא ול םתבשה רשא בהזה ילכ תאו
:ךלהו ותא םתחלשו ודצמ זגראב
השע אוה שמש תיב הלעי ולובג ךרד-םא םתיארו ט  9
יכ ונעדיו אל-םאו תאזה הלודגה הערה-תא ונל
:ונל היה אוה הרקמ ונב העגנ ודי אל
תולע תורפ יתש וחקיו ןכ םישנאה ושעיו י  10
:תיבב ולכ םהינב-תאו הלגעב םורסאיו
זגראה תאו הלגעה-לא הוהי ןורא-תא ומשיו אי  11
:םהירחט ימלצ תאו בהזה ירבכע תאו
הלסמב שמש תיב ךרד-לע ךרדב תורפה הנרשיו בי  12
לואמשו ןימי ורס-אלו ועגו ךלה וכלה תחא
תיב לובג-דע םהירחא םיכלה םיתשלפ ינרסו
:שמש
ואשיו קמעב םיטח-ריצק םירצק שמש תיבו גי  13
:תוארל וחמשיו ןוראה-תא ואריו םהיניע-תא
דמעתו ישמשה-תיב עשוהי הדש-לא האב הלגעהו די  14
הלגעה יצע-תא ועקביו הלודג ןבא םשו םש
:הוהיל הלע ולעה תורפה-תאו
זגראה-תאו הוהי ןורא-תא ודירוה םיולהו וט  15
ןבאה-לא ומשיו בהז-ילכ וב-רשא ותא-רשא
וחבזיו תולע ולעה שמש-תיב ישנאו הלודגה
:הוהיל אוהה םויב םיחבז
םויב ןורקע ובשיו ואר םיתשלפ-ינרס השמחו זט  16
:אוהה
םשא םיתשלפ ובישה רשא בהזה ירחט הלאו זי  17
דחא ןולקשאל דחא הזעל דחא דודשאל הוהיל
:דחא ןורקעל דחא תגל
תשמחל םיתשלפ ירע-לכ רפסמ בהזה ירבכעו חי  18
לבא דעו יזרפה רפכ דעו רצבמ ריעמ םינרסה
דע הוהי ןורא תא הילע וחינה רשא הלודגה
:ישמשה-תיב עשוהי הדשב הזה םויה
ךיו הוהי ןוראב ואר יכ שמש-תיב ישנאב ךיו טי  19
םעה ולבאתיו שיא ףלא םישמח שיא םיעבש םעב
:הלודג הכמ םעב הוהי הכה-יכ
ינפל דמעל לכוי ימ שמש-תיב ישנא ורמאיו כ  20
הלעי ימ-לאו הזה שודקה םיהלאה הוהי
:ונילעמ
רמאל םירעי-תירק יבשוי-לא םיכאלמ וחלשיו אכ  21
ותא ולעה ודר הוהי ןורא-תא םיתשלפ ובשה
:םכילא

ז    7

הוהי ןורא-תא ולעיו םירעי תירק ישנא ואביו א  1
רזעלא-תאו העבגב בדניבא תיב-לא ותא ואביו
:הוהי ןורא-תא רמשל ושדק ונב
ובריו םירעי תירקב ןוראה תבש םוימ יהיו ב  2
לארשי תיב-לכ והניו הנש םירשע ויהיו םימיה
:הוהי ירחא
רמאל לארשי תיב-לכ-לא לאומש רמאיו ג  3
וריסה הוהי-לא םיבש םתא םכבבל-לכב-םא
וניכהו תורתשעהו םככותמ רכנה יהלא-תא
דימ םכתא לציו ודבל והדבעו הוהי-לא םכבבל
:םיתשלפ
תרתשעה-תאו םילעבה-תא לארשי ינב וריסיו ד  4
:ודבל הוהי-תא ודבעיו
התפצמה לארשי-לכ-תא וצבק לאומש רמאיו ה  5
:הוהי-לא םכדעב ללפתאו
ינפל וכפשיו םימ-ובאשיו התפצמה וצבקיו ו  6
ונאטח םש ורמאיו אוהה םויב ומוציו הוהי
:הפצמב לארשי ינב-תא לאומש טפשיו הוהיל
התפצמה לארשי-ינב וצבקתה-יכ םיתשלפ ועמשיו ז  7
ינב ועמשיו לארשי-לא םיתשלפ-ינרס ולעיו
:םיתשלפ ינפמ ואריו לארשי
ונממ שרחת-לא לאומש-לא לארשי-ינב ורמאיו ח  8
:םיתשלפ דימ ונעשיו וניהלא הוהי-לא קעזמ
לילכ הלוע הלעיו דחא בלח הלט לאומש חקיו ט  9
לארשי דעב הוהי-לא לאומש קעזיו הוהיל
:הוהי והנעיו
ושגנ םיתשלפו הלועה הלעמ לאומש יהיו י  10
םויב לודג-לוקב הוהי םעריו לארשיב המחלמל
:לארשי ינפל ופגניו םמהיו םיתשלפ-לע אוהה
ופדריו הפצמה-ןמ לארשי ישנא ואציו אי  11
:רכ תיבל תחתמ-דע םוכיו םיתשלפ-תא
ןיבו הפצמה-ןיב םשיו תחא ןבא לאומש חקיו בי  12
הנה-דע רמאיו רזעה ןבא המש-תא ארקיו ןשה
:הוהי ונרזע
לובגב אובל דוע ופסי-אלו םיתשלפה וענכיו גי  13
:לאומש ימי לכ םיתשלפב הוהי-די יהתו לארשי
לארשי תאמ םיתשלפ-וחקל רשא םירעה הנבשתו די  14
ליצה ןלובג-תאו תג-דעו ןורקעמ לארשיל
לארשי ןיב םולש יהיו םיתשלפ דימ לארשי
:ירמאה ןיבו
:וייח ימי לכ לארשי-תא לאומש טפשיו וט  15
לגלגהו לא-תיב בבסו הנשב הנש ידמ ךלהו זט  16
:הלאה תומוקמה-לכ תא לארשי-תא טפשו הפצמהו
לארשי-תא טפש םשו ותיב םש-יכ התמרה ותבשתו זי  17
:הוהיל חבזמ םש-ןביו

ח    8

םיטפש וינב-תא םשיו לאומש ןקז רשאכ יהיו א  1
:לארשיל
היבא והנשמ םשו לאוי רוכבה ונב-םש יהיו ב  2
:עבש ראבב םיטפש
עצבה ירחא וטיו וכרדב וינב וכלה-אלו ג  3
:טפשמ וטיו דחש-וחקיו
לאומש-לא ואביו לארשי ינקז לכ וצבקתיו ד  4
:התמרה
וכלה אל ךינבו תנקז התא הנה וילא ורמאיו ה  5
ונטפשל ךלמ ונל-המיש התע ךיכרדב
:םיוגה-לככ
ונל-הנת ורמא רשאכ לאומש יניעב רבדה עריו ו  6
:הוהי-לא לאומש ללפתיו ונטפשל ךלמ
לכל םעה לוקב עמש לאומש-לא הוהי רמאיו ז  7
יתא-יכ וסאמ ךתא אל יכ ךילא ורמאי-רשא
:םהילע ךלממ וסאמ
םירצממ םתא יתלעה םוימ ושע-רשא םישעמה-לככ ח  8
םירחא םיהלא ודבעיו ינבזעיו הזה םויה-דעו
:ךל-םג םישע המה ןכ
תדגהו םהב דיעת דעה-יכ ךא םלוקב עמש התעו ט  9
:םהילע ךלמי רשא ךלמה טפשמ םהל
םעה-לא הוהי ירבד-לכ תא לאומש רמאיו י  10
:ךלמ ותאמ םילאשה
םכילע ךלמי רשא ךלמה טפשמ היהי הז רמאיו אי  11
וצרו וישרפבו ותבכרמב ול םשו חקי םכינב-תא
:ותבכרמ ינפל
שרחלו םישמח ירשו םיפלא ירש ול םושלו בי  12
ילכו ותמחלמ-ילכ תושעלו וריצק רצקלו ושירח
:ובכר
:תופאלו תוחבטלו תוחקרל חקי םכיתונב-תאו גי  13
םיבוטה םכיתיזו םכימרכ-תאו םכיתודש-תאו די  14
:וידבעל ןתנו חקי
ויסירסל ןתנו רשעי םכימרכו םכיערזו וט  15
:וידבעלו
םכירוחב-תאו םכיתוחפש-תאו םכידבע-תאו זט  16
:ותכאלמל השעו חקי םכירומח-תאו םיבוטה
:םידבעל ול-ויהת םתאו רשעי םכנאצ זי  17
םתרחב רשא םככלמ ינפלמ אוהה םויב םתקעזו חי  18
:אוהה םויב םכתא הוהי הנעי-אלו םכל
יכ אל ורמאיו לאומש לוקב עמשל םעה ונאמיו טי  19
:ונילע היהי ךלמ-םא
ונכלמ ונטפשו םיוגה-לככ ונחנא-םג ונייהו כ  20
:ונתמחלמ-תא םחלנו ונינפל אציו
ינזאב םרבדיו םעה ירבד-לכ תא לאומש עמשיו אכ  21
:הוהי
םהל תכלמהו םלוקב עמש לאומש-לא הוהי רמאיו בכ  22
שיא וכל לארשי ישנא-לא לאומש רמאיו ךלמ
:וריעל

ט    9

לאיבא-ןב שיק ומשו ןימי-ןבמ שיא-יהיו א  1
ינימי שיא-ןב חיפא-ןב תרוכב-ןב רורצ-ןב
:ליח רובג
שיא ןיאו בוטו רוחב לואש ומשו ןב היה-ולו ב  2
הבג הלעמו ומכשמ ונממ בוט לארשי ינבמ
:םעה-לכמ
שיק רמאיו לואש יבא שיקל תונתאה הנדבאתו ג  3
םירענהמ דחא-תא ךתא אנ-חק ונב לואש-לא
:תנתאה-תא שקב ךל םוקו
ואצמ אלו השלש-ץראב רבעיו םירפא-רהב רבעיו ד  4
ינימי-ץראב רבעיו ןיאו םילעש-ץראב ורבעיו
:ואצמ אלו
ומע-רשא ורענל רמא לואשו ףוצ ץראב ואב המה ה  5
גאדו תונתאה-ןמ יבא לדחי-ןפ הבושנו הכל
:ונל
תאזה ריעב םיהלא-שיא אנ-הנה ול רמאיו ו  6
הכלנ התע אובי אוב רבדי-רשא לכ דבכנ שיאהו
ונכלה-רשא ונכרד-תא ונל דיגי ילוא םש
:הילע
שיאל איבנ-המו ךלנ הנהו ורענל לואש רמאיו ז  7
שיאל איבהל-ןיא הרושתו ונילכמ לזא םחלה יכ
:ונתא המ םיהלאה
אצמנ הנה רמאיו לואש-תא תונעל רענה ףסיו ח  8
דיגהו םיהלאה שיאל יתתנו ףסכ לקש עבר ידיב
:ונכרד-תא ונל
שורדל ותכלב שיאה רמא-הכ לארשיב םינפל ט  9
םויה איבנל יכ הארה-דע הכלנו וכל םיהלא
:הארה םינפל ארקי
וכליו הכלנ הכל ךרבד בוט ורענל לואש רמאיו י  10
:םיהלאה שיא םש-רשא ריעה-לא
תורענ ואצמ המהו ריעה הלעמב םילע המה אי  11
:הארה הזב שיה ןהל ורמאיו םימ באשל תואצי
רהמ ךינפל הנה שי הנרמאתו םתוא הנינעתו בי  12
םעל םויה חבז יכ ריעל אב םויה יכ התע
:המבב
התמבה הלעי םרטב ותא ןואצמת ןכ ריעה םכאבכ גי  13
ךרבי אוה-יכ ואב-דע םעה לכאי-אל יכ לכאל
ולע התעו םיארקה ולכאי ןכ-ירחא חבזה
:ותא ןואצמת םויהכ ותא-יכ
לאומש הנהו ריעה ךותב םיאב המה ריעה ולעיו די  14
:המבה תולעל םתארקל אצי
ינפל דחא םוי לאומש ןזא-תא הלג הוהיו וט  15
:רמאל לואש-אוב
ותחשמו ןמינב ץראמ שיא ךילא חלשא רחמ תעכ זט  16
דימ ימע-תא עישוהו לארשי ימע-לע דיגנל
:ילא ותקעצ האב יכ ימע-תא יתיאר יכ םיתשלפ
שיאה הנה והנע הוהיו לואש-תא האר לאומשו זי  17
:ימעב רצעי הז ךילא יתרמא רשא
רמאיו רעשה ךותב לאומש-תא לואש שגיו חי  18
:הארה תיב הז-יא יל אנ-הדיגה
הלע הארה יכנא רמאיו לואש-תא לאומש ןעיו טי  19
רקבב ךיתחלשו םויה ימע םתלכאו המבה ינפל
:ךל דיגא ךבבלב רשא לכו
םשת-לא םימיה תשלש םויה ךל תודבאה תונתאלו כ  20
לארשי תדמח-לכ ימלו ואצמנ יכ םהל ךבל-תא
:ךיבא תיב לכלו ךל אולה
ינטקמ יכנא ינימי-ןב אולה רמאיו לואש ןעיו אכ  21
יטבש תוחפשמ-לכמ הרעצה יתחפשמו לארשי יטבש
:הזה רבדכ ילא תרבד המלו ןמינב
התכשל םאיביו ורענ-תאו לואש-תא לאומש חקיו בכ  22
םישלשכ המהו םיאורקה שארב םוקמ םהל ןתיו
:שיא
ךל יתתנ רשא הנמה-תא הנת חבטל לאומש רמאיו גכ  23
:ךמע התא םיש ךילא יתרמא רשא
לואש ינפל םשיו הילעהו קושה-תא חבטה םריו דכ  24
דעומל יכ לכא ךינפל-םיש ראשנה הנה רמאיו
לואש לכאיו יתארק םעה רמאל ךל-רומש
:אוהה םויב לאומש-םע
:גגה-לע לואש-םע רבדיו ריעה המבהמ ודריו הכ  25
לאומש ארקיו רחשה תולעכ יהיו ומכשיו וכ  26
לואש םקיו ךחלשאו המוק רמאל גגה לואש-לא
:הצוחה לאומשו אוה םהינש ואציו
לואש-לא רמא לאומשו ריעה הצקב םידרוי המה זכ  27
דמע התאו רבעיו ונינפל רבעיו רענל רמא
:םיהלא רבד-תא ךעימשאו םויכ

י    10

ושאר-לע קציו ןמשה ךפ-תא לאומש חקיו א  1
ותלחנ-לע הוהי ךחשמ-יכ אולה רמאיו והקשיו
:דיגנל
תרבק-םע םישנא ינש תאצמו ידמעמ םויה ךתכלב ב  2
ואצמנ ךילא ורמאו חצלצב ןמינב לובגב לחר
ךיבא שטנ הנהו שקבל תכלה רשא תונתאה
השעא המ רמאל םכל גאדו תונתאה ירבד-תא
:ינבל
ךואצמו רובת ןולא-דע תאבו האלהו םשמ תפלחו ג  3
דחא לא-תיב םיהלאה-לא םילע םישנא השלש םש
םחל תורככ תשלש אשנ דחאו םיידג השלש אשנ
:ןיי-לבנ אשנ דחאו
תחקלו םחל-יתש ךל ונתנו םולשל ךל ולאשו ד  4
:םדימ
יבצנ םש-רשא םיהלאה תעבג אובת ןכ רחא ה  5
לבח תעגפו ריעה םש ךאבכ יהיו םיתשלפ
לילחו ףתו לבנ םהינפלו המבהמ םידרי םיאיבנ
:םיאבנתמ המהו רונכו
תכפהנו םמע תיבנתהו הוהי חור ךילע החלצו ו  6
:רחא שיאל
רשא ךל השע ךל הלאה תותאה הניאבת יכ היהו ז  7
:ךמע םיהלאה יכ ךדי אצמת
ךילא דרי יכנא הנהו לגלגה ינפל תדריו ח  8
םימי תעבש םימלש יחבז חבזל תולע תולעהל
רשא תא ךל יתעדוהו ךילא יאוב-דע לחות
:השעת
ול-ךפהיו לאומש םעמ תכלל ומכש ותנפהכ היהו ט  9
םויב הלאה תותאה-לכ ואביו רחא בל םיהלא
:אוהה
ותארקל םיאבנ-לבח הנהו התעבגה םש ואביו י  10
:םכותב אבנתיו םיהלא חור וילע חלצתו
הנהו ואריו םושלש לומתאמ ועדוי-לכ יהיו אי  11
הז-המ והער-לא שיא םעה רמאיו אבנ םיאבנ-םע
:םיאיבנב לואש םגה שיק-ןבל היה
התיה ןכ-לע םהיבא ימו רמאיו םשמ שיא ןעיו בי  12
:םיאבנב לואש םגה לשמל
:המבה אביו תובנתהמ לכיו גי  13
םתכלה ןא ורענ-לאו וילא לואש דוד רמאיו די  14
אובנו ןיא-יכ הארנו תונתאה-תא שקבל רמאיו
:לאומש-לא
םכל רמא-המ יל אנ-הדיגה לואש דוד רמאיו וט  15
:לאומש
ואצמנ יכ ונל דיגה דגה ודוד-לא לואש רמאיו זט  16
רמא רשא ול דיגה-אל הכולמה רבד-תאו תונתאה
:לאומש
:הפצמה הוהי-לא םעה-תא לאומש קעציו זי  17
יהלא הוהי רמא-הכ לארשי ינב-לא רמאיו חי  18
ליצאו םירצממ לארשי-תא יתילעה יכנא לארשי
םיצחלה תוכלממה-לכ דימו םירצמ דימ םכתא
:םכתא
עישומ אוה-רשא םכיהלא-תא םתסאמ םויה םתאו טי  19
ךלמ-יכ ול ורמאתו םכיתרצו םכיתוער-לכמ םכל
םכיטבשל הוהי ינפל ובציתה התעו ונילע םישת
:םכיפלאלו
טבש דכליו לארשי יטבש-לכ תא לאומש ברקיו כ  20
:ןמינב
תחפשמ דכלתו ותחפשמל ןמינב טבש-תא ברקיו אכ  21
אלו והשקביו שיק-ןב לואש דכליו ירטמה
:אצמנ
רמאיו שיא םלה דוע אבה הוהיב דוע-ולאשיו בכ  22
:םילכה-לא אבחנ אוה-הנה הוהי
הבגיו םעה ךותב בציתיו םשמ והחקיו וצריו גכ  23
:הלעמו ומכשמ םעה-לכמ
וב-רחב רשא םתיארה םעה-לכ-לא לאומש רמאיו דכ  24
םעה-לכ ועריו םעה-לכב והמכ ןיא יכ הוהי
:ךלמה יחי ורמאיו
בתכיו הכלמה טפשמ תא םעה-לא לאומש רבדיו הכ  25
לאומש חלשיו הוהי ינפל חניו רפסב
:ותיבל שיא םעה-לכ-תא
ליחה ומע וכליו התעבג ותיבל ךלה לואש-םגו וכ  26
:םבלב םיהלא עגנ-רשא
והזביו הז ונעשי-המ ורמא לעילב ינבו זכ  27
:שירחמכ יהיו החנמ ול ואיבה-אלו

אי    11

ורמאיו דעלג שבי-לע ןחיו ינומעה שחנ לעיו א  1
:ךדבענו תירב ונל-תרכ שחנ-לא שיבי ישנא-לכ
םכל תרכא תאזב ינומעה שחנ םהילא רמאיו ב  2
הפרח היתמשו ןימי ןיע-לכ םכל רוקנב
:לארשי-לכ-לע
םימי תעבש ונל ףרה שיבי ינקז וילא ורמאיו ג  3
ןיא-םאו לארשי לובג לכב םיכאלמ החלשנו
:ךילא ונאציו ונתא עישומ
םירבדה ורבדיו לואש תעבג םיכאלמה ואביו ד  4
:וכביו םלוק-תא םעה-לכ ואשיו םעה ינזאב
רמאיו הדשה-ןמ רקבה ירחא אב לואש הנהו ה  5
ירבד-תא ול-ורפסיו וכבי יכ םעל-המ לואש
:שיבי ישנא
םירבדה-תא ועמשב לואש-לע םיהלא-חור חלצתו ו  6
:דאמ ופא רחיו הלאה
לובג-לכב חלשיו והחתניו רקב דמצ חקיו ז  7
אצי ונניא רשא רמאל םיכאלמה דיב לארשי
לפיו ורקבל השעי הכ לאומש רחאו לואש ירחא
:דחא שיאכ ואציו םעה-לע הוהי-דחפ
ףלא תואמ שלש לארשי-ינב ויהיו קזבב םדקפיו ח  8
:ףלא םישלש הדוהי שיאו
שיבי שיאל ןורמאת הכ םיאבה םיכאלמל ורמאיו ט  9
ואביו שמשה םחב העושת םכל-היהת רחמ דעלג
:וחמשיו שיבי ישנאל ודיגיו םיכאלמה
םתישעו םכילא אצנ רחמ שיבי ישנא ורמאיו י  10
:םכיניעב בוטה-לככ ונל
םישאר השלש םעה-תא לואש םשיו תרחממ יהיו אי  11
וכיו רקבה תרמשאב הנחמה-ךותב ואביו
וצפיו םיראשנה יהיו םויה םח-דע ןומע-תא
:דחי םינש םב-וראשנ אלו
ךלמי לואש רמאה ימ לאומש-לא םעה רמאיו בי  12
:םתימנו םישנאה ונת ונילע
םויה יכ הזה םויב שיא תמוי-אל לואש רמאיו גי  13
:לארשיב העושת הוהי-השע
שדחנו לגלגה הכלנו וכל םעה-לא לאומש רמאיו די  14
:הכולמה םש
לואש-תא םש וכלמיו לגלגה םעה-לכ וכליו וט  15
םימלש םיחבז םש-וחבזיו לגלגב הוהי ינפל
לארשי ישנא-לכו לואש םש חמשיו הוהי ינפל
:דאמ-דע

בי    12

םכלקב יתעמש הנה לארשי-לכ-לא לאומש רמאיו א  1
:ךלמ םכילע ךילמאו יל םתרמא-רשא לכל
יתנקז ינאו םכינפל ךלהתמ ךלמה הנה התעו ב  2
םכינפל יתכלהתה ינאו םכתא םנה ינבו יתבשו
:הזה םויה-דע ירענמ
רוש-תא וחישמ דגנו הוהי דגנ יב ונע יננה ג  3
יתקשע ימ-תאו יתחקל ימ רומחו יתחקל ימ
םילעאו רפכ יתחקל ימ-דימו יתוצר ימ-תא
:םכל בישאו וב יניע
תחקל-אלו ונתוצר אלו ונתקשע אל ורמאיו ד  4
:המואמ שיא-דימ
םויה וחישמ דעו םכב הוהי דע םהילא רמאיו ה  5
:דע רמאיו המואמ ידיב םתאצמ אל יכ הזה
השמ-תא השע רשא הוהי םעה-לא לאומש רמאיו ו  6
:םירצמ ץראמ םכיתבא-תא הלעה רשאו ןרהא-תאו
תא הוהי ינפל םכתא הטפשאו ובציתה התעו ז  7
:םכיתובא-תאו םכתא השע-רשא הוהי תוקדצ-לכ
םכיתובא וקעזיו םירצמ בקעי אב-רשאכ ח  8
ןרהא-תאו השמ-תא הוהי חלשיו הוהי-לא
םוקמב םובשיו םירצממ םכיתבא-תא ואיצויו
:הזה
דיב םתא רכמיו םהיהלא הוהי-תא וחכשיו ט  9
ךלמ דיבו םיתשלפ-דיבו רוצח אבצ-רש ארסיס
:םב ומחליו באומ
ונבזע יכ ונאטח רמאיו הוהי-לא וקעזיו י  10
התעו תורתשעה-תאו םילעבה-תא דבענו הוהי-תא
:ךדבענו וניביא דימ ונליצה
חתפי-תאו ןדב-תאו לעברי-תא הוהי חלשיו אי  11
ביבסמ םכיביא דימ םכתא לציו לאומש-תאו
:חטב ובשתו
םכילע אב ןומע-ינב ךלמ שחנ-יכ וארתו בי  12
הוהיו ונילע ךלמי ךלמ-יכ אל יל ורמאתו
:םככלמ םכיהלא
הנהו םתלאש רשא םתרחב רשא ךלמה הנה התעו גי  13
:ךלמ םכילע הוהי ןתנ
ולקב םתעמשו ותא םתדבעו הוהי-תא וארית-םא די  14
םתא-םג םתיהו הוהי יפ-תא ורמת אלו
:םכיהלא הוהי רחא םכילע ךלמ רשא ךלמה-םגו
הוהי יפ-תא םתירמו הוהי לוקב ועמשת אל-םאו וט  15
:םכיתבאבו םכב הוהי-די התיהו
רשא הזה לודגה רבדה-תא וארו ובציתה התע-םג זט  16
:םכיניעל השע הוהי
ןתיו הוהי-לא ארקא םויה םיטח-ריצק אולה זי  17
רשא הבר םכתער-יכ וארו ועדו רטמו תולק
:ךלמ םכל לואשל הוהי יניעב םתישע
רטמו תלק הוהי ןתיו הוהי-לא לאומש ארקיו חי  18
הוהי-תא דאמ םעה-לכ ארייו אוהה םויב
:לאומש-תאו
ךידבע-דעב ללפתה לאומש-לא םעה-לכ ורמאיו טי  19
ונפסי-יכ תומנ-לאו ךיהלא הוהי-לא
:ךלמ ונל לאשל הער וניתאטח-לכ-לע
תא םתישע םתא וארית-לא םעה-לא לאומש רמאיו כ  20
הוהי ירחאמ ורוסת-לא ךא תאזה הערה-לכ
:םכבבל-לכב הוהי-תא םתדבעו
אלו וליעוי-אל רשא והתה ירחא יכ ורוסת אלו אכ  21
:המה והת-יכ וליצי
יכ לודגה ומש רובעב ומע-תא הוהי שטי-אל יכ בכ  22
:םעל ול םכתא תושעל הוהי ליאוה
ללפתהל לדחמ הוהיל אטחמ יל הלילח יכנא םג גכ  23
:הרשיהו הבוטה ךרדב םכתא יתירוהו םכדעב
תמאב ותא םתדבעו הוהי-תא וארי ךא דכ  24
:םכמע לדגה-רשא תא ואר יכ םכבבל-לכב
:ופסת םככלמ-םג םתא-םג וערת ערה-םאו הכ  25

גי    13

ךלמ םינש יתשו וכלמב לואש הנש-ןב א  1
:לארשי-לע
ויהיו לארשימ םיפלא תשלש לואש ול-רחביו ב  2
ויה ףלאו לא-תיב רהבו שמכמב םיפלא לואש-םע
שיא חלש םעה רתיו ןימינב תעבגב ןתנוי-םע
:וילהאל
ועמשיו עבגב רשא םיתשלפ ביצנ תא ןתנוי ךיו ג  3
רמאל ץראה-לכב רפושב עקת לואשו םיתשלפ
:םירבעה ועמשי
ביצנ-תא לואש הכה רמאל ועמש לארשי-לכו ד  4
םעה וקעציו םיתשלפב לארשי שאבנ-םגו םיתשלפ
:לגלגה לואש ירחא
ףלא םישלש לארשי-םע םחלהל ופסאנ םיתשלפו ה  5
רשא לוחכ םעו םישרפ םיפלא תששו בכר
תמדק שמכמב ונחיו ולעיו ברל םיה-תפש-לע
:ןוא תיב
םעה שגנ יכ ול-רצ יכ ואר לארשי שיאו ו  6
םיעלסבו םיחוחבו תורעמב םעה ואבחתיו
:תורבבו םיחרצבו
לואשו דעלגו דג ץרא ןדריה-תא ורבע םירבעו ז  7
:וירחא ודרח םעה-לכו לגלגב ונדוע
אב-אלו לאומש רשא דעומל םימי תעבש לחייו ח  8
:וילעמ םעה ץפיו לגלגה לאומש
לעיו םימלשהו הלעה ילא ושגה לואש רמאיו ט  9
:הלעה
אב לאומש הנהו הלעה תולעהל ותלככ יהיו י  10
:וכרבל ותארקל לואש אציו
יתיאר-יכ לואש רמאיו תישע המ לאומש רמאיו אי  11
םימיה דעומל תאב-אל התאו ילעמ םעה ץפנ-יכ
:שמכמ םיפסאנ םיתשלפו
הוהי ינפו לגלגה ילא םיתשלפ ודרי התע רמאו בי  12
:הלעה הלעאו קפאתאו יתילח אל
תרמש אל תלכסנ לואש-לא לאומש רמאיו גי  13
ןיכה התע יכ ךוצ רשא ךיהלא הוהי תוצמ-תא
:םלוע-דע לארשי-לא ךתכלממ-תא הוהי
שיא ול הוהי שקב םוקת-אל ךתכלממ התעו די  14
אל יכ ומע-לע דיגנל הוהי והוציו ובבלכ
:הוהי ךוצ-רשא תא תרמש
ןמינב תעבג לגלגה-ןמ לעיו לאומש םקיו וט  15
תואמ ששכ ומע םיאצמנה םעה-תא לואש דקפיו
:שיא
םיבשי םמע אצמנה םעהו ונב ןתנויו לואשו זט  16
:שמכמב ונח םיתשלפו ןמינב עבגב
שארה םישאר השלש םיתשלפ הנחממ תיחשמה אציו זי  17
:לעוש ץרא-לא הרפע ךרד-לא הנפי דחא
דחא שארהו ןורח תיב ךרד הנפי דחא שארהו חי  18
םיעבצה יג-לע ףקשנה לובגה ךרד הנפי
:הרבדמה
םיתשלפ רמא-יכ לארשי ץרא לכב אצמי אל שרחו טי  19
:תינח וא ברח םירבעה ושעי ןפ
שיא שוטלל םיתשלפה לארשי-לכ ודריו כ  20
:ותשרחמ תאו ומדרק-תאו ותא-תאו ותשרחמ-תא
שלשלו םיתאלו תשרחמל םיפ הריצפה התיהו אכ  21
:ןברדה ביצהלו םימדרקהלו ןושלק
דיב תינחו ברח אצמנ אלו תמחלמ םויב היהו בכ  22
לואשל אצמתו ןתנוי-תאו לואש-תא רשא םעה-לכ
:ונב ןתנוילו
:שמכמ רבעמ-לא םיתשלפ בצמ אציו גכ  23

די    14

רענה-לא לואש-ןב ןתנוי רמאיו םויה יהיו א  1
רשא םיתשלפ בצמ-לא הרבענו הכל וילכ אשנ
:דיגה אל ויבאלו זלה רבעמ
רשא ןומרה תחת העבגה הצקב בשוי לואשו ב  2
:שיא תואמ ששכ ומע רשא םעהו ןורגמב
סחניפ-ןב דובכיא יחא בוטחא-ןב היחאו ג  3
אל םעהו דופא אשנ ולשב הוהי ןהכ ילע-ןב
:ןתנוי ךלה יכ עדי
בצמ-לע רבעל ןתנוי שקב רשא תורבעמה ןיבו ד  4
רבעהמ עלסה-ןשו הזמ רבעהמ עלסה-ןש םיתשלפ
:הנס דחאה םשו ץצוב דחאה םשו הזמ
בגנמ דחאהו שמכמ לומ ןופצמ קוצמ דחאה ןשה ה  5
:עבג לומ
הרבענו הכל וילכ אשנ רענה-לא ןתנוהי רמאיו ו  6
יכ ונל הוהי השעי ילוא הלאה םילרעה בצמ-לא
:טעמב וא ברב עישוהל רוצעמ הוהיל ןיא
הטנ ךבבלב רשא-לכ השע וילכ אשנ ול רמאיו ז  7
:ךבבלכ ךמע יננה ךל
םישנאה-לא םירבע ונחנא הנה ןתנוהי רמאיו ח  8
:םהילא ונילגנו
םכילא ונעיגה-דע ומד ונילא ורמאי הכ-םא ט  9
:םהילא הלענ אלו וניתחת ונדמעו
םנתנ-יכ ונילעו ונילע ולע ורמאי הכ-םאו י  10
:תואה ונל-הזו ונדיב הוהי
םיתשלפ ורמאיו םיתשלפ בצמ-לא םהינש ולגיו אי  11
:םש-ואבחתה רשא םירחה-ןמ םיאצי םירבע הנה
וילכ אשנ-תאו ןתנוי-תא הבצמה ישנא ונעיו בי  12
רמאיו רבד םכתא העידונו ונילא ולע ורמאיו
הוהי םנתנ-יכ ירחא הלע וילכ אשנ-לא ןתנוי
:לארשי דיב
וילכ אשנו וילגר-לעו וידי-לע ןתנוי לעיו גי  13
תתוממ וילכ אשנו ןתנוי ינפל ולפיו וירחא
:וירחא
וילכ אשנו ןתנוי הכה רשא הנשארה הכמה יהתו די  14
:הדש דמצ הנעמ יצחבכ שיא םירשעכ
בצמה םעה-לכבו הדשב הנחמב הדרח יהתו וט  15
יהתו ץראה זגרתו המה-םג ודרח תיחשמהו
:םיהלא תדרחל
ןומהה הנהו ןמינב תעבגב לואשל םיפצה ואריו זט  16
:םלהו ךליו גומנ
ימ וארו אנ-ודקפ ותא רשא םעל לואש רמאיו זי  17
אשנו ןתנוי ןיא הנהו ודקפיו ונמעמ ךלה
:וילכ
םיהלאה ןורא השיגה היחאל לואש רמאיו חי  18
:לארשי ינבו אוהה םויב םיהלאה ןורא היה-יכ
רשא ןומההו ןהכה-לא לואש רבד דע יהיו טי  19
לואש רמאיו ברו ךולה ךליו םיתשלפ הנחמב
:ךדי ףסא ןהכה-לא
ואביו ותא רשא םעה-לכו לואש קעזיו כ  20
המוהמ והערב שיא ברח התיה הנהו המחלמה-דע
:דאמ הלודג
ולע רשא םושלש לומתאכ םיתשלפל ויה םירבעהו אכ  21
לארשי-םע תויהל המה-םגו ביבס הנחמב םמע
:ןתנויו לואש-םע רשא
ועמש םירפא-רהב םיאבחתמה לארשי שיא לכו בכ  22
םהירחא המה-םג וקבדיו םיתשלפ וסנ-יכ
:המחלמב
המחלמהו לארשי-תא אוהה םויב הוהי עשויו גכ  23
:ןוא תיב-תא הרבע
לואש לאיו אוהה םויב שגנ לארשי-שיאו דכ  24
םחל לכאי-רשא שיאה רורא רמאל םעה-תא
:םחל םעה-לכ םעט אלו יביאמ יתמקנו ברעה-דע
:הדשה ינפ-לע שבד יהיו רעיב ואב ץראה-לכו הכ  25
גישמ-ןיאו שבד ךלה הנהו רעיה-לא םעה אביו וכ  26
:העבשה-תא םעה ארי-יכ ויפ-לא ודי
חלשיו םעה-תא ויבא עיבשהב עמש-אל ןתנויו זכ  27
תרעיב התוא לבטיו ודיב רשא הטמה הצק-תא
:ויניע הנארתו ויפ-לא ודי בשיו שבדה
ךיבא עיבשה עבשה רמאיו םעהמ שיא ןעיו חכ  28
םויה םחל לכאי-רשא שיאה רורא רמאל םעה-תא
:םעה ףעיו
אנ-ואר ץראה-תא יבא רכע ןתנוי רמאיו טכ  29
:הזה שבד טעמ יתמעט יכ יניע ורא-יכ
ויביא ללשמ םעה םויה לכא לכא אול יכ ףא ל  30
:םיתשלפב הכמ התבר-אל התע יכ אצמ רשא
ףעיו הנליא שמכממ םיתשלפב אוהה םויב וכיו אל  31
:דאמ םעה
רקב ינבו רקבו ןאצ וחקיו ללש-לא םעה שעיו בל  32
:םדה-לע םעה לכאיו הצרא-וטחשיו
הוהיל םיאטח םעה הנה רמאל לואשל ודיגיו גל  33
ןבא םויה ילא-ולג םתדגב רמאיו םדה-לע לכאל
:הלודג
ילא ושיגה םהל םתרמאו םעב וצפ לואש רמאיו דל  34
םתלכאו הזב םתטחשו והיש שיאו ורוש שיא
םעה-לכ ושגיו םדה-לא לכאל הוהיל ואטחת-אלו
:םש-וטחשיו הלילה ודיב ורוש שיא
חבזמ תונבל לחה ותא הוהיל חבזמ לואש ןביו הל  35
:הוהיל
הזבנו הליל םיתשלפ ירחא הדרנ לואש רמאיו ול  36
ורמאיו שיא םהב ראשנ-אלו רקבה רוא-דע םהב
םלה הברקנ ןהכה רמאיו השע ךיניעב בוטה-לכ
:םיהלאה-לא
םנתתה םיתשלפ ירחא דראה םיהלאב לואש לאשיו זל  37
:אוהה םויב והנע אלו לארשי דיב
וארו ועדו םעה תונפ לכ םלה ושג לואש רמאיו חל  38
:םויה תאזה תאטחה התיה המב
ונשי-םא יכ לארשי-תא עישומה הוהי-יח יכ טל  39
והנע ןיאו תומי תומ יכ ינב ןתנויב
:םעה-לכמ
ינאו דחא רבעל ויהת םתא לארשי-לכ-לא רמאיו מ  40
םעה ורמאיו דחא רבעל היהנ ינב ןתנויו
:השע ךיניעב בוטה לואש-לא
םימת הבה לארשי יהלא הוהי-לא לואש רמאיו אמ  41
:ואצי םעהו לואשו ןתנוי דכליו
ינב ןתנוי ןיבו יניב וליפה לואש רמאיו במ  42
:ןתנוי דכליו
התישע המ יל הדיגה ןתנוי-לא לואש רמאיו גמ  43
הטמה הצקב יתמעט םעט רמאיו ןתנוי ול-דגיו
:תומא יננה שבד טעמ ידיב-רשא
תומ-יכ ףסוי הכו םיהלא השעי-הכ לואש רמאיו דמ  44
:ןתנוי תומת
השע רשא תומי ןתנויה לואש-לא םעה רמאיו המ  45
הוהי-יח הלילח לארשיב תאזה הלודגה העושיה
השע םיהלא-םע-יכ הצרא ושאר תרעשמ לפי-םא
:תמ-אלו ןתנוי-תא םעה ודפיו הזה םויה
וכלה םיתשלפו םיתשלפ ירחאמ לואש לעיו ומ  46
:םמוקמל
ביבס םחליו לארשי-לע הכולמה דכל לואשו זמ  47
יכלמבו םודאבו ןומע-ינבבו באומב ויביא-לכב
:עישרי הנפי-רשא לכבו םיתשלפבו הבוצ
דימ לארשי-תא לציו קלמע-תא ךיו ליח שעיו חמ  48
:והסש
םשו עוש-יכלמו יושיו ןתנוי לואש ינב ויהיו טמ  49
:לכימ הנטקה םשו ברמ הריכבה םש ויתנב יתש
םשו ץעמיחא-תב םעניחא לואש תשא םשו נ  50
:לואש דוד רנ-ןב רניבא ואבצ-רש
:לאיבא-ןב רנבא-יבא רנו לואש-יבא שיקו אנ  51
לואש ימי לכ םיתשלפ-לע הקזח המחלמה יהתו בנ  52
והפסאיו ליח-ןב-לכו רובג שיא-לכ לואש הארו
:וילא

וט    15

ךחשמל הוהי חלש יתא לואש-לא לאומש רמאיו א  1
ירבד לוקל עמש התעו לארשי-לע ומע-לע ךלמל
:הוהי
קלמע השע-רשא תא יתדקפ תואבצ הוהי רמא הכ ב  2
:םירצממ ותלעב ךרדב ול םש-רשא לארשיל
םתמרחהו קלמע-תא התיכהו ךל התע ג  3
שיאמ התמהו וילע למחת אלו ול-רשא-לכ-תא
למגמ הש-דעו רושמ קנוי-דעו ללעמ השא-דע
:רומח-דעו
םיתאמ םיאלטב םדקפיו םעה-תא לואש עמשיו ד  4
:הדוהי שיא-תא םיפלא תרשעו ילגר ףלא
:לחנב בריו קלמע ריע-דע לואש אביו ה  5
ךותמ ודר ורס וכל יניקה-לא לואש רמאיו ו  6
דסח התישע התאו ומע ךפסא-ןפ יקלמע
יניק רסיו םירצממ םתולעב לארשי ינב-לכ-םע
:קלמע ךותמ
רשא רוש ךאוב הליוחמ קלמע-תא לואש ךיו ז  7
:םירצמ ינפ-לע
םעה-לכ-תאו יח קלמע-ךלמ גגא-תא שפתיו ח  8
:ברח-יפל םירחה
ןאצה בטימ-לעו גגא-לע םעהו לואש למחיו ט  9
אלו בוטה-לכ-לעו םירכה-לעו םינשמהו רקבהו
התא סמנו הזבמנ הכאלמה-לכו םמירחה ובא
:ומירחה
:רמאל לאומש-לא הוהי-רבד יהיו י  10
ירחאמ בש-יכ ךלמל לואש-תא יתכלמה-יכ יתמחנ אי  11
קעזיו לאומשל רחיו םיקה אל ירבד-תאו
:הלילה-לכ הוהי-לא
לאומשל דגיו רקבב לואש תארקל לאומש םכשיו בי  12
בסיו די ול ביצמ הנהו הלמרכה לואש-אב רמאל
:לגלגה דריו רבעיו
ךורב לואש ול רמאיו לואש-לא לאומש אביו גי  13
:הוהי רבד-תא יתמיקה הוהיל התא
לוקו ינזאב הזה ןאצה-לוק המו לאומש רמאיו די  14
:עמש יכנא רשא רקבה
םעה למח רשא םואיבה יקלמעמ לואש רמאיו וט  15
ךיהלא הוהיל חבז ןעמל רקבהו ןאצה בטימ-לע
:ונמרחה רתויה-תאו
רשא תא ךל הדיגאו ףרה לואש-לא לאומש רמאיו זט  16
:רבד ול ורמאיו הלילה ילא הוהי רבד
שאר ךיניעב התא ןטק-םא אולה לאומש רמאיו זי  17
ךלמל הוהי ךחשמיו התא לארשי יטבש
:לארשי-לע
התמרחהו ךל רמאיו ךרדב הוהי ךחלשיו חי  18
םתולכ דע וב תמחלנו קלמע-תא םיאטחה-תא
:םתא
שעתו ללשה-לא טעתו הוהי לוקב תעמש-אל המלו טי  19
:הוהי יניעב ערה
הוהי לוקב יתעמש רשא לאומש-לא לואש רמאיו כ  20
גגא-תא איבאו הוהי ינחלש-רשא ךרדב ךלאו
:יתמרחה קלמע-תאו קלמע ךלמ
חבזל םרחה תישאר רקבו ןאצ ללשהמ םעה חקיו אכ  21
:לגלגב ךיהלא הוהיל
עמשכ םיחבזו תולעב הוהיל ץפחה לאומש רמאיו בכ  22
בלחמ בישקהל בוט חבזמ עמש הנה הוהי לוקב
:םיליא
ןעי רצפה םיפרתו ןואו ירמ םסק-תאטח יכ גכ  23
:ךלממ ךסאמיו הוהי רבד-תא תסאמ
יתרבע-יכ יתאטח לאומש-לא לואש רמאיו דכ  24
םעה-תא יתארי יכ ךירבד-תאו הוהי-יפ-תא
:םלוקב עמשאו
הוחתשאו ימע בושו יתאטח-תא אנ אש התעו הכ  25
:הוהיל
התסאמ יכ ךמע בושא אל לואש-לא לאומש רמאיו וכ  26
ךלמ תויהמ הוהי ךסאמיו הוהי רבד-תא
:לארשי-לע
:ערקיו וליעמ-ףנכב קזחיו תכלל לאומש בסיו זכ  27
תוכלממ-תא הוהי ערק לאומש וילא רמאיו חכ  28
:ךממ בוטה ךערל הנתנו םויה ךילעמ לארשי
םדא אל יכ םחני אלו רקשי אל לארשי חצנ םגו טכ  29
:םחנהל אוה
ימע-ינקז דגנ אנ ינדבכ התע יתאטח רמאיו ל  30
הוהיל יתיוחתשהו ימע בושו לארשי דגנו
:ךיהלא
:הוהיל לואש וחתשיו לואש ירחא לאומש בשיו אל  31
קלמע ךלמ גגא-תא ילא ושיגה לאומש רמאיו בל  32
רס ןכא גגא רמאיו תנדעמ גגא וילא ךליו
:תומה-רמ
לכשת-ןכ ךברח םישנ הלכש רשאכ לאומש רמאיו גל  33
הוהי ינפל גגא-תא לאומש ףסשיו ךמא םישנמ
:לגלגב
תעבג ותיב-לא הלע לואשו התמרה לאומש ךליו דל  34
:לואש
ותומ םוי-דע לואש-תא תוארל לאומש ףסי-אלו הל  35
םחנ הוהיו לואש-לא לאומש לבאתה-יכ
:לארשי-לע לואש-תא ךילמה-יכ

זט    16

לבאתמ התא יתמ-דע לאומש-לא הוהי רמאיו א  1
אלמ לארשי-לע ךלממ ויתסאמ ינאו לואש-לא
ימחלה-תיב ישי-לא ךחלשא ךלו ןמש ךנרק
:ךלמ יל וינבב יתיאר-יכ
ינגרהו לואש עמשו ךלא ךיא לאומש רמאיו ב  2
חבזל תרמאו ךדיב חקת רקב תלגע הוהי רמאיו
:יתאב הוהיל
השעת-רשא תא ךעידוא יכנאו חבזב ישיל תארקו ג  3
:ךילא רמא-רשא תא יל תחשמו
םחל תיב אביו הוהי רבד רשא תא לאומש שעיו ד  4
:ךאוב םלש רמאיו ותארקל ריעה ינקז ודרחיו
םתאבו ושדקתה יתאב הוהיל חבזל םולש רמאיו ה  5
םהל ארקיו וינב-תאו ישי-תא שדקיו חבזב יתא
:חבזל
דגנ ךא רמאיו באילא-תא אריו םאובב יהיו ו  6
:וחישמ הוהי
והארמ-לא טבת-לא לאומש-לא הוהי רמאיו ז  7
הארי רשא אל יכ והיתסאמ יכ ותמוק הבג-לאו
הארי הוהיו םיניעל הארי םדאה יכ םדאה
:בבלל
לאומש ינפל והרבעיו בדניבא-לא ישי ארקיו ח  8
:הוהי רחב-אל הזב-םג רמאיו
:הוהי רחב-אל הזב-םג רמאיו המש ישי רבעיו ט  9
רמאיו לאומש ינפל וינב תעבש ישי רבעיו י  10
:הלאב הוהי רחב-אל ישי-לא לאומש
דוע רמאיו םירענה ומתה ישי-לא לאומש רמאיו אי  11
לאומש רמאיו ןאצב הער הנהו ןטקה ראש
:הפ ואב-דע בסנ-אל יכ ונחקו החלש ישי-לא
םיניע הפי-םע ינומדא אוהו והאיביו חלשיו בי  12
:אוה הז-יכ והחשמ םוק הוהי רמאיו יאר בוטו
ברקב ותא חשמיו ןמשה ןרק-תא לאומש חקיו גי  13
אוהה םויהמ דוד-לא הוהי-חור חלצתו ויחא
:התמרה ךליו לאומש םקיו הלעמו
הער-חור ותתעבו לואש םעמ הרס הוהי חורו די  14
:הוהי תאמ
םיהלא-חור אנ-הנה וילא לואש-ידבע ורמאיו וט  15
:ךתעבמ הער
עדי שיא ושקבי ךינפל ךידבע וננדא אנ-רמאי זט  16
הער םיהלא-חור ךילע תויהב היהו רונכב ןגנמ
:ךל בוטו ודיב ןגנו
ביטימ שיא יל אנ-ואר וידבע-לא לואש רמאיו זי  17
:ילא םתואיבהו ןגנל
ישיל ןב יתיאר הנה רמאיו םירענהמ דחא ןעיו חי  18
המחלמ שיאו ליח רובגו ןגנ עדי ימחלה תיב
:ומע הוהיו ראת שיאו רבד ןובנו
ילא החלש רמאיו ישי-לא םיכאלמ לואש חלשיו טי  19
:ןאצב רשא ךנב דוד-תא
דחא םיזע ידגו ןיי דאנו םחל רומח ישי חקיו כ  20
:לואש-לא ונב דוד-דיב חלשיו
דאמ והבהאיו וינפל דמעיו לואש-לא דוד אביו אכ  21
:םילכ אשנ ול-יהיו
ינפל דוד אנ-דמעי רמאל ישי-לא לואש חלשיו בכ  22
:יניעב ןח אצמ-יכ
דוד חקלו לואש-לא םיהלא-חור תויהב היהו גכ  23
ול בוטו לואשל חורו ודיב ןגנו רונכה-תא
:הערה חור וילעמ הרסו

זי    17

ופסאיו המחלמל םהינחמ-תא םיתשלפ ופסאיו א  1
הקזע-ןיבו הכוש-ןיב ונחיו הדוהיל רשא הכש
:םימד ספאב
הלאה קמעב ונחיו ופסאנ לארשי-שיאו לואשו ב  2
:םיתשלפ תארקל המחלמ וכרעיו
םידמע לארשיו הזמ רהה-לא םידמע םיתשלפו ג  3
:םהיניב איגהו הזמ רהה-לא
ומש תילג םיתשלפ תונחממ םינבה-שיא אציו ד  4
:תרזו תומא שש והבג תגמ
אוה םישקשק ןוירשו ושאר-לע תשחנ עבוכו ה  5
:תשחנ םילקש םיפלא-תשמח ןוירשה לקשמו שובל
ןיב תשחנ ןודיכו וילגר-לע תשחנ תחצמו ו  6
:ויפתכ
ותינח תבהלו םיגרא רונמכ ותינח ץחו ז  7
:וינפל ךלה הנצה אשנו לזרב םילקש תואמ-שש
המל םהל רמאיו לארשי תכרעמ-לא ארקיו דמעיו ח  8
םתאו יתשלפה יכנא אולה המחלמ ךרעל ואצת
:ילא דריו שיא םכל-ורב לואשל םידבע
םכל ונייהו ינכהו יתא םחלהל לכוי-םא ט  9
םתייהו ויתיכהו ול-לכוא ינא-םאו םידבעל
:ונתא םתדבעו םידבעל ונל
לארשי תוכרעמ-תא יתפרח ינא יתשלפה רמאיו י  10
:דחי המחלנו שיא יל-ונת הזה םויה
הלאה יתשלפה ירבד-תא לארשי-לכו לואש עמשיו אי  11
:דאמ ואריו ותחיו
הדוהי םחל תיבמ הזה יתרפא שיא-ןב דודו בי  12
לואש ימיב שיאהו םינב הנמש ולו ישי ומשו
:םישנאב אב ןקז
לואש-ירחא וכלה םילדגה ישי-ינב תשלש וכליו גי  13
המחלמב וכלה רשא וינב תשלש םשו המחלמל
:המש ישלשהו בדניבא והנשמו רוכבה באילא
ירחא וכלה םילדגה השלשו ןטקה אוה דודו די  14
:לואש
ויבא ןאצ-תא תוערל לואש לעמ בשו ךלה דודו וט  15
:םחל-תיב
םיעברא בציתיו ברעהו םכשה יתשלפה שגיו זט  16
:םוי
תפיא ךיחאל אנ-חק ונב דודל ישי רמאיו זי  17
הנחמה ץרהו הזה םחל הרשעו הזה אילקה
:ךיחאל
ףלאה-רשל איבת הלאה בלחה יצרח תרשע תאו חי  18
:חקת םתברע-תאו םולשל דקפת ךיחא-תאו
הלאה קמעב לארשי שיא-לכו המהו לואשו טי  19
:םיתשלפ-םע םימחלנ
אשיו רמש-לע ןאצה-תא שטיו רקבב דוד םכשיו כ  20
ליחהו הלגעמה אביו ישי והוצ רשאכ ךליו
:המחלמב וערהו הכרעמה-לא אציה
:הכרעמ תארקל הכרעמ םיתשלפו לארשי ךרעתו אכ  21
םילכה רמוש די-לע וילעמ םילכה-תא דוד שטיו בכ  22
:םולשל ויחאל לאשיו אביו הכרעמה ץריו
תילג הלוע םינבה שיא הנהו םמע רבדמ אוהו גכ  23
רבדיו םיתשלפ תורעממ תגמ ומש יתשלפה
:דוד עמשיו הלאה םירבדכ
וינפמ וסניו שיאה-תא םתוארב לארשי שיא לכו דכ  24
:דאמ וארייו
יכ הזה הלעה שיאה םתיארה לארשי שיא רמאיו הכ  25
ונכי-רשא שיאה היהו הלע לארשי-תא ףרחל
תאו ול-ןתי ותב-תאו לודג רשע ךלמה ונרשעי
:לארשיב ישפח השעי ויבא תיב
רמאל ומע םידמעה םישנאה-לא דוד רמאיו וכ  26
ריסהו זלה יתשלפה-תא הכי רשא שיאל השעי-המ
יכ הזה לרעה יתשלפה ימ יכ לארשי לעמ הפרח
:םייח םיהלא תוכרעמ ףרח
שיאל השעי הכ רמאל הזה רבדכ םעה ול רמאיו זכ  27
:ונכי רשא
םישנאה-לא ורבדב לודגה ויחא באילא עמשיו חכ  28
תדרי הז-המל רמאיו דודב באילא ףא-רחיו
ינא רבדמב הנהה ןאצה טעמ תשטנ ימ-לעו
תואר ןעמל יכ ךבבל ער תאו ךנדז-תא יתעדי
:תדרי המחלמה
:אוה רבד אולה התע יתישע המ דוד רמאיו טכ  29
הזה רבדכ רמאיו רחא לומ-לא ולצאמ בסיו ל  30
:ןושארה רבדכ רבד םעה והבשיו
ודגיו דוד רבד רשא םירבדה ועמשיו אל  31
:והחקיו לואש-ינפל
וילע םדא-בל לפי-לא לואש-לא דוד רמאיו בל  32
:הזה יתשלפה-םע םחלנו ךלי ךדבע
יתשלפה-לא תכלל לכות אל דוד-לא לואש רמאיו גל  33
המחלמ שיא אוהו התא רענ-יכ ומע םחלהל הזה
:וירענמ
ויבאל ךדבע היה הער לואש-לא דוד רמאיו דל  34
:רדעהמ הש אשנו בודה-תאו יראה אבו ןאצב
ילע םקיו ויפמ יתלצהו ויתכהו וירחא יתאציו הל  35
:ויתימהו ויתכהו ונקזב יתקזחהו
יתשלפה היהו ךדבע הכה בודה-םג יראה-תא םג ול  36
םיהלא תכרעמ ףרח יכ םהמ דחאכ הזה לרעה
:םייח
דימו יראה דימ ינלצה רשא הוהי דוד רמאיו זל  37
לואש רמאיו הזה יתשלפה דימ ינליצי אוה בדה
:ךמע היהי הוהיו ךל דוד-לא
תשחנ עבוק ןתנו וידמ דוד-תא לואש שבליו חל  38
:ןוירש ותא שבליו ושאר-לע
יכ תכלל לאיו וידמל לעמ וברח-תא דוד רגחיו טל  39
תכלל לכוא אל לואש-לא דוד רמאיו הסנ-אל
:וילעמ דוד םרסיו יתיסנ אל יכ הלאב
םינבא-יקלח השמח ול-רחביו ודיב ולקמ חקיו מ  40
ול-רשא םיערה ילכב םתא םשיו לחנה-ןמ
:יתשלפה-לא שגיו ודיב ועלקו טוקליבו
אשנ שיאהו דוד-לא ברקו ךלה יתשלפה ךליו אמ  41
:וינפל הנצה
היה-יכ והזביו דוד-תא האריו יתשלפה טביו במ  42
:הארמ הפי-םע ינמדאו רענ
התא-יכ יכנא בלכה דוד-לא יתשלפה רמאיו גמ  43
דוד-תא יתשלפה ללקיו תולקמב ילא-אב
:ויהלאב
הנתאו ילא הכל דוד-לא יתשלפה רמאיו דמ  44
:הדשה תמהבלו םימשה ףועל ךרשב-תא
ברחב ילא אב התא יתשלפה-לא דוד רמאיו המ  45
הוהי םשב ךילא-אב יכנאו ןודיכבו תינחבו
:תפרח רשא לארשי תוכרעמ יהלא תואבצ
יתרסהו ךתיכהו ידיב הוהי ךרגסי הזה םויה ומ  46
םויה םיתשלפ הנחמ רגפ יתתנו ךילעמ ךשאר-תא
ץראה-לכ ועדיו ץראה תיחלו םימשה ףועל הזה
:לארשיל םיהלא שי יכ
תינחבו ברחב אל-יכ הזה להקה-לכ ועדיו זמ  47
םכתא ןתנו המחלמה הוהיל יכ הוהי עישוהי
:ונדיב
דוד תארקל ברקיו ךליו יתשלפה םק-יכ היהו חמ  48
:יתשלפה תארקל הכרעמה ץריו דוד רהמיו
ןבא םשמ חקיו ילכה-לא ודי-תא דוד חלשיו טמ  49
ןבאה עבטתו וחצמ-לא יתשלפה-תא ךיו עלקיו
:הצרא וינפ-לע לפיו וחצמב
ךיו ןבאבו עלקב יתשלפה-ןמ דוד קזחיו נ  50
:דוד-דיב ןיא ברחו והתימיו יתשלפה-תא
וברח-תא חקיו יתשלפה-לא דמעיו דוד ץריו אנ  51
ושאר-תא הב-תרכיו והתתמיו הרעתמ הפלשיו
:וסניו םרובג תמ-יכ םיתשלפה ואריו
ופדריו ועריו הדוהיו לארשי ישנא ומקיו בנ  52
ןורקע ירעש דעו איג ךאוב-דע םיתשלפה-תא
תג-דעו םירעש ךרדב םיתשלפ יללח ולפיו
:ןורקע-דעו
וסשיו םיתשלפ ירחא קלדמ לארשי ינב ובשיו גנ  53
:םהינחמ-תא
םלשורי והאביו יתשלפה שאר-תא דוד חקיו דנ  54
:ולהאב םש וילכ-תאו
רמא יתשלפה תארקל אצי דוד-תא לואש תוארכו הנ  55
רמאיו רנבא רענה הז-ימ-ןב אבצה רש רנבא-לא
:יתעדי-םא ךלמה ךשפנ-יח רנבא
:םלעה הז-ימ-ןב התא לאש ךלמה רמאיו ונ  56
רנבא ותא חקיו יתשלפה-תא תוכהמ דוד בושכו זנ  57
:ודיב יתשלפה שארו לואש ינפל והאביו
דוד רמאיו רענה התא ימ-ןב לואש וילא רמאיו חנ  58
:ימחלה תיב ישי ךדבע-ןב

חי    18

ןתנוהי שפנו לואש-לא רבדל ותלככ יהיו א  1
:ושפנכ ןתנוהי ובהאיו דוד שפנב הרשקנ
תיב בושל ונתנ אלו אוהה םויב לואש והחקיו ב  2
:ויבא
:ושפנכ ותא ותבהאב תירב דודו ןתנוהי תרכיו ג  3
והנתיו וילע רשא ליעמה-תא ןתנוהי טשפתיו ד  4
:ורגח-דעו ותשק-דעו וברח-דעו וידמו דודל
ליכשי לואש ונחלשי רשא לכב דוד אציו ה  5
יניעב בטייו המחלמה ישנא לע לואש והמשיו
:לואש ידבע יניעב םגו םעה-לכ
יתשלפה-תא תוכהמ דוד בושב םאובב יהיו ו  6
תולחמהו רושל לארשי ירע-לכמ םישנה הנאצתו
:םישלשבו החמשב םיפתב ךלמה לואש תארקל
לואש הכה ןרמאתו תוקחשמה םישנה הנינעתו ז  7
:ויתבברב דודו ופלאב
הזה רבדה ויניעב עריו דאמ לואשל רחיו ח  8
םיפלאה ונתנ ילו תובבר דודל ונתנ רמאיו
:הכולמה ךא ול דועו
:האלהו אוהה םויהמ דוד-תא ןוע לואש יהיו ט  9
לואש-לא הער םיהלא חור חלצתו תרחממ יהיו י  10
םויכ ודיב ןגנמ דודו תיבה-ךותב אבנתיו
:לואש-דיב תינחהו םויב
ריקבו דודב הכא רמאיו תינחה-תא לואש לטיו אי  11
:םימעפ וינפמ דוד בסיו
םעמו ומע הוהי היה-יכ דוד ינפלמ לואש אריו בי  12
:רס לואש
אציו ףלא-רש ול והמשיו ומעמ לואש והרסיו גי  13
:םעה ינפל אביו
:ומע הוהיו ליכשמ וכרד-לכל דוד יהיו די  14
:וינפמ רגיו דאמ ליכשמ אוה-רשא לואש אריו וט  15
אצוי אוה-יכ דוד-תא בהא הדוהיו לארשי-לכו זט  16
:םהינפל אבו
התא ברמ הלודגה יתב הנה דוד-לא לואש רמאיו זי  17
םחלהו ליח-ןבל יל-היה ךא השאל ךל-ןתא
וב ידי יהת-לא רמא לואשו הוהי תומחלמ
:םיתשלפ-די וב-יהתו
תחפשמ ייח ימו יכנא ימ לואש-לא דוד רמאיו חי  18
:ךלמל ןתח היהא-יכ לארשיב יבא
איהו דודל לואש-תב ברמ-תא תת תעב יהיו טי  19
:השאל יתלחמה לאירדעל הנתנ
לואשל ודגיו דוד-תא לואש-תב לכימ בהאתו כ  20
:ויניעב רבדה רשיו
שקומל ול-יהתו ול הננתא לואש רמאיו אכ  21
דוד-לא לואש רמאיו םיתשלפ-די וב-יהתו
:םויה יב ןתחתת םיתשב
רמאל טלב דוד-לא ורבד ודבע-תא לואש וציו בכ  22
התעו ךובהא וידבע-לכו ךלמה ךב ץפח הנה
:ךלמב ןתחתה
םירבדה-תא דוד ינזאב לואש ידבע ורבדיו גכ  23
ךלמב ןתחתה םכיניעב הלקנה דוד רמאיו הלאה
:הלקנו שר-שיא יכנאו
רבד הלאה םירבדכ רמאל ול לואש ידבע ודגיו דכ  24
:דוד
ךלמל ץפח-ןיא דודל ורמאת-הכ לואש רמאיו הכ  25
יביאב םקנהל םיתשלפ תולרע האמב יכ רהמב
:םיתשלפ-דיב דוד-תא ליפהל בשח לואשו ךלמה
רשיו הלאה םירבדה-תא דודל וידבע ודגיו וכ  26
ואלמ אלו ךלמב ןתחתהל דוד יניעב רבדה
:םימיה
םיתשלפב ךיו וישנאו אוה ךליו דוד םקיו זכ  27
םואלמיו םהיתלרע-תא דוד אביו שיא םיתאמ
לכימ-תא לואש ול-ןתיו ךלמב ןתחתהל ךלמל
:השאל ותב
לכימו דוד-םע הוהי יכ עדיו לואש אריו חכ  28
:והתבהא לואש-תב
לואש יהיו דוע דוד ינפמ ארל לואש ףסאיו טכ  29
:םימיה-לכ דוד-תא ביא
דוד לכש םתאצ ידמ יהיו םיתשלפ ירש ואציו ל  30
:דאמ ומש רקייו לואש ידבע לכמ

טי    19

וידבע-לכ-לאו ונב ןתנוי-לא לואש רבדיו א  1
דודב ץפח לואש-ןב ןתנוהיו דוד-תא תימהל
:דאמ
יבא לואש שקבמ רמאל דודל ןתנוהי דגיו ב  2
רתסב תבשיו רקבב אנ-רמשה התעו ךתימהל
:תאבחנו
םש התא רשא הדשב יבא-דיל יתדמעו אצא ינאו ג  3
:ךל יתדגהו המ יתיארו יבא-לא ךב רבדא ינאו
רמאיו ויבא לואש-לא בוט דודב ןתנוהי רבדיו ד  4
אטח אול יכ דודב ודבעב ךלמה אטחי-לא וילא
:דאמ ךל-בוט וישעמ יכו ךל
שעיו יתשלפה-תא ךיו ופכב ושפנ-תא םשיו ה  5
חמשתו תיאר לארשי-לכל הלודג העושת הוהי
:םנח דוד-תא תימהל יקנ םדב אטחת המלו
לואש עבשיו ןתנוהי לוקב לואש עמשיו ו  6
:תמוי-םא הוהי-יח
תא ןתנוהי ול-דגיו דודל ןתנוהי ארקיו ז  7
דוד-תא ןתנוהי אביו הלאה םירבדה-לכ
:םושלש לומתאכ וינפל יהיו לואש-לא
םחליו דוד אציו תויהל המחלמה ףסותו ח  8
:וינפמ וסניו הלודג הכמ םהב ךיו םיתשלפב
ותיבב אוהו לואש-לא הער הוהי חור יהתו ט  9
:דיב ןגנמ דודו ודיב ותינחו בשוי
רטפיו ריקבו דודב תינחב תוכהל לואש שקביו י  10
סנ דודו ריקב תינחה-תא ךיו לואש ינפמ
:אוה הלילב טלמיו
ורמשל דוד תיב-לא םיכאלמ לואש חלשיו אי  11
רמאל ותשא לכימ דודל דגתו רקבב ותימהלו
:תמומ התא רחמ הלילה ךשפנ-תא טלממ ךניא-םא
חרביו ךליו ןולחה דעב דוד-תא לכימ דרתו בי  12
:טלמיו
תאו הטמה-לא םשתו םיפרתה-תא לכימ חקתו גי  13
:דגבב סכתו ויתשארמ המש םיזעה ריבכ
הלח רמאתו דוד-תא תחקל םיכאלמ לואש חלשיו די  14
:אוה
רמאל דוד-תא תוארל םיכאלמה-תא לואש חלשיו וט  15
:ותמהל ילא הטמב ותא ולעה
ריבכו הטמה-לא םיפרתה הנהו םיכאלמה ואביו זט  16
:ויתשארמ םיזעה
יחלשתו ינתימר הככ המל לכימ-לא לואש רמאיו זי  17
רמא-אוה לואש-לא לכימ רמאתו טלמיו יביא-תא
:ךתימא המל ינחלש ילא
התמרה לאומש-לא אביו טלמיו חרב דודו חי  18
אוה ךליו לואש ול-השע רשא-לכ תא ול-דגיו
:תיונב ובשיו לאומשו
:המרב תיונב דוד הנה רמאל לואשל דגיו טי  19
אריו דוד-תא תחקל םיכאלמ לואש חלשיו כ  20
בצנ דמע לאומשו םיאבנ םיאיבנה תקהל-תא
םיהלא חור לואש יכאלמ-לע יהתו םהילע
:המה-םג ואבנתיו
ואבנתיו םירחא םיכאלמ חלשיו לואשל ודגיו אכ  21
םישלש םיכאלמ חלשיו לואש ףסיו המה-םג
:המה-םג ואבנתיו
רשא לודגה רוב-דע אביו התמרה אוה-םג ךליו בכ  22
רמאיו דודו לאומש הפיא רמאיו לאשיו וכשב
:המרב תיונב הנה
אוה-םג וילע יהתו המרב תיונ-לא םש ךליו גכ  23
תיונב ואב-דע אבנתיו ךולה ךליו םיהלא חור
:המרב
ינפל אוה-םג אבנתיו וידגב אוה-םג טשפיו דכ  24
הלילה-לכו אוהה םויה-לכ םרע לפיו לאומש
:םאיבנב לואש םגה ורמאי ןכ-לע

כ    20

ינפל רמאיו אביו המרב תוונמ דוד חרביו א  1
ינפל יתאטח-המו ינוע-המ יתישע המ ןתנוהי
:ישפנ-תא שקבמ יכ ךיבא
יבא השע ול הנה תומת אל הלילח ול רמאיו ב  2
ינזא-תא הלגי אלו ןטק רבד וא לודג רבד
ןיא הזה רבדה-תא ינממ יבא ריתסי עודמו
:תאז
ךיבא עדי עדי רמאיו דוד דוע עבשיו ג  3
תאז-עדי-לא רמאיו ךיניעב ןח יתאצמ-יכ
יכ ךשפנ יחו הוהי-יח םלואו בצעי-ןפ ןתנוהי
:תומה ןיבו יניב עשפכ
ךשפנ רמאת-המ דוד-לא ןתנוהי רמאיו ד  4
:ךל-השעאו
יכנאו רחמ שדח-הנה ןתנוהי-לא דוד רמאיו ה  5
יתרתסנו ינתחלשו לוכאל ךלמה-םע בשא-בשי
:תישלשה ברעה דע הדשב
ינממ לאשנ לאשנ תרמאו ךיבא ינדקפי דקפ-םא ו  6
םש םימיה חבז יכ וריע םחל-תיב ץורל דוד
:החפשמה-לכל
הרחי הרח-םאו ךדבעל םולש בוט רמאי הכ-םא ז  7
:ומעמ הערה התלכ-יכ עד ול
תאבה הוהי תירבב יכ ךדבע-לע דסח תישעו ח  8
התא ינתימה ןוע יב-שי-םאו ךמע ךדבע-תא
:ינאיבת הז-המל ךיבא-דעו
עדא עדי-םא יכ ךל הלילח ןתנוהי רמאיו ט  9
התא אלו ךילע אובל יבא םעמ הערה התלכ-יכ
:ךל דיגא
וא יל דיגי ימ ןתנוהי-לא דוד רמאיו י  10
:השק ךיבא ךנעי-המ
ואציו הדשה אצנו הכל דוד-לא ןתנוהי רמאיו אי  11
:הדשה םהינש
לארשי יהלא הוהי דוד-לא ןתנוהי רמאיו בי  12
בוט-הנהו תישלשה רחמ תעכ יבא-תא רקחא-יכ
:ךנזא-תא יתילגו ךילא חלשא זא-אלו דוד-לא
בטיי-יכ ףיסי הכו ןתנוהיל הוהי השעי-הכ גי  13
ךנזא-תא יתילגו ךילע הערה-תא יבא-לא
רשאכ ךמע הוהי יהיו םולשל תכלהו ךיתחלשו
:יבא-םע היה
הוהי דסח ידמע השעת-אלו יח ינדוע-םא אלו די  14
:תומא אלו
אלו םלוע-דע יתיב םעמ ךדסח-תא תרכת-אלו וט  15
ינפ לעמ שיא דוד יביא-תא הוהי תרכהב
:המדאה
דימ הוהי שקבו דוד תיב-םע ןתנוהי תרכיו זט  16
:דוד יביא
ותא ותבהאב דוד-תא עיבשהל ןתנוהי ףסויו זי  17
:ובהא ושפנ תבהא-יכ
דקפי יכ תדקפנו שדח רחמ ןתנוהי ול-רמאיו חי  18
:ךבשומ
םש תרתסנ-רשא םוקמה-לא תאבו דאמ דרת תשלשו טי  19
:לזאה ןבאה לצא תבשיו השעמה םויב
:הרטמל יל-חלשל הרוא הדצ םיצחה תשלש ינאו כ  20
רמא-םא םיצחה-תא אצמ ךל רענה-תא חלשא הנהו אכ  21
האבו ונחק הנהו ךממ םיצחה הנה רענל רמא
:הוהי-יח רבד ןיאו ךל םולש-יכ
ךל האלהו ךממ םיצחה הנה םלעל רמא הכ-םאו בכ  22
:הוהי ךחלש יכ
יניב הוהי הנה התאו ינא ונרבד רשא רבדהו גכ  23
:םלוע-דע ךניבו
ךלמה בשיו שדחה יהיו הדשב דוד רתסיו דכ  24
:לוכאל םחלה-לע
בשומ-לא םעפב םעפכ ובשומ-לע ךלמה בשיו הכ  25
לואש דצמ רנבא בשיו ןתנוהי םקיו ריקה
:דוד םוקמ דקפיו
הרקמ רמא יכ אוהה םויב המואמ לואש רבד-אלו וכ  26
:רוהט אל-יכ אוה רוהט יתלב אוה
דוד םוקמ דקפיו ינשה שדחה תרחממ יהיו זכ  27
אב-אל עודמ ונב ןתנוהי-לא לואש רמאיו
:םחלה-לא םויה-םג לומת-םג ישי-ןב
ידמעמ דוד לאשנ לאשנ לואש-תא ןתנוהי ןעיו חכ  28
:םחל תיב-דע
ריעב ונל החפשמ חבז יכ אנ ינחלש רמאיו טכ  29
ךיניעב ןח יתאצמ-םא התעו יחא יל-הוצ אוהו
אב-אל ןכ-לע יחא-תא האראו אנ הטלמא
:ךלמה ןחלש-לא
תוענ-ןב ול רמאיו ןתנוהיב לואש ףא-רחיו ל  30
ישי-ןבל התא רחב-יכ יתעדי אולה תודרמה
:ךמא תורע תשבלו ךתשבל
אל המדאה-לע יח ישי-ןב רשא םימיה-לכ יכ אל  31
יכ ילא ותא חקו חלש התעו ךתוכלמו התא ןוכת
:אוה תומ-ןב
המל וילא רמאיו ויבא לואש-תא ןתנוהי ןעיו בל  32
:השע המ תמוי
עדיו ותכהל וילע תינחה-תא לואש לטיו גל  33
:דוד-תא תימהל ויבא םעמ איה הלכ-יכ ןתנוהי
לכא-אלו ףא-ירחב ןחלשה םעמ ןתנוהי םקיו דל  34
יכ דוד-לא בצענ יכ םחל ינשה שדחה-םויב
:ויבא ומלכה
דוד דעומל הדשה ןתנוהי אציו רקבב יהיו הל  35
:ומע ןטק רענו
יכנא רשא םיצחה-תא אנ אצמ ץר ורענל רמאיו ול  36
:ורבעהל יצחה הרי-אוהו ץר רענה הרומ
ןתנוהי הרי רשא יצחה םוקמ-דע רענה אביו זל  37
יצחה אולה רמאיו רענה ירחא ןתנוהי ארקיו
:האלהו ךממ
דמעת-לא השוח הרהמ רענה ירחא ןתנוהי ארקיו חל  38
:וינדא-לא אביו יצחה-תא ןתנוהי רענ טקליו
ועדי דודו ןתנוהי ךא המואמ עדי-אל רענהו טל  39
:רבדה-תא
רמאיו ול-רשא רענה-לא וילכ-תא ןתנוהי ןתיו מ  40
:ריעה איבה ךל ול
ויפאל לפיו בגנה לצאמ םק דודו אב רענה אמ  41
והער-תא שיא וקשיו םימעפ שלש וחתשיו הצרא
:לידגה דוד-דע והער-תא שיא וכביו
ונעבשנ רשא םולשל ךל דודל ןתנוהי רמאיו במ  42
יניב היהי הוהי רמאל הוהי םשב ונחנא ונינש
:םלוע-דע ךערז ןיבו יערז ןיבו ךניבו

אכ    21

:ריעה אב ןתנוהיו ךליו םקיו א  1
ךלמיחא דרחיו ןהכה ךלמיחא-לא הבנ דוד אביו ב  2
שיאו ךדבל התא עודמ ול רמאיו דוד תארקל
:ךתא ןיא
רבד ינוצ ךלמה ןהכה ךלמיחאל דוד רמאיו ג  3
רבדה-תא המואמ עדי-לא שיא ילא רמאיו
םירענה-תאו ךתיוצ רשאו ךחלש יכנא-רשא
:ינומלא ינלפ םוקמ-לא יתעדוי
וא ידיב הנת םחל-השמח ךדי-תחת שי-המ התעו ד  4
:אצמנה
תחת-לא לח םחל-ןיא רמאיו דוד-תא ןהכה ןעיו ה  5
ךא םירענה ורמשנ-םא שי שדק םחל-םא-יכ ידי
:השאמ
השא-םא יכ ול רמאיו ןהכה-תא דוד ןעיו ו  6
ויהיו יתאצב םשלש לומתכ ונל-הרצע
םויה יכ ףאו לח ךרד אוהו שדק םירענה-ילכ
:ילכב שדקי
םחל םש היה-אל יכ שדק ןהכה ול-ןתיו ז  7
םושל הוהי ינפלמ םירסומה םינפה םחל-םא-יכ
:וחקלה םויב םח םחל
ינפל רצענ אוהה םויב לואש ידבעמ שיא םשו ח  8
רשא םיערה ריבא ימדאה גאד ומשו הוהי
:לואשל
ךדי-תחת הפ-שי ןיאו ךלמיחאל דוד רמאיו ט  9
יתחקל-אל ילכ-םגו יברח-םג יכ ברח-וא תינח
:ץוחנ ךלמה-רבד היה-יכ ידיב
קמעב תיכה-רשא יתשלפה תילג ברח ןהכה רמאיו י  10
דופאה ירחא הלמשב הטול איה-הנה הלאה
הזב התלוז תרחא ןיא יכ חק ךל-חקת התא-םא
:יל הננת הומכ ןיא דוד רמאיו
אביו לואש ינפמ אוהה-םויב חרביו דוד םקיו אי  11
:תג ךלמ שיכא-לא
ךלמ דוד הז-אולה וילא שיכא ידבע ורמאיו בי  12
לואש הכה רמאל תולחמב ונעי הזל אולה ץראה
:ותבברב דודו ופלאב
דאמ אריו ובבלב הלאה םירבדה-תא דוד םשיו גי  13
:תג-ךלמ שיכא ינפמ
ותיו םדיב ללהתיו םהיניעב ומעט-תא ונשיו די  14
:ונקז-לא וריר דרויו רעשה תותלד-לע
עגתשמ שיא וארת הנה וידבע-לא שיכא רמאיו וט  15
:ילא ותא ואיבת המל
ילע עגתשהל הז-תא םתאבה-יכ ינא םיעגשמ רסח זט  16
:יתיב-לא אובי הזה

בכ    22

ועמשיו םלדע תרעמ-לא טלמיו םשמ דוד ךליו א  1
:המש וילא ודריו ויבא תיב-לכו ויחא
ול-רשא שיא-לכו קוצמ שיא-לכ וילא וצבקתיו ב  2
ויהיו רשל םהילע יהיו שפנ-רמ שיא-לכו אשנ
:שיא תואמ עבראכ ומע
באומ ךלמ-לא רמאיו באומ הפצמ םשמ דוד ךליו ג  3
עדא רשא דע םכתא ימאו יבא אנ-אצי
:םיהלא יל-השעי-המ
ימי-לכ ומע ובשיו באומ ךלמ ינפ-תא םחניו ד  4
:הדוצמב דוד-תויה
ךל הדוצמב בשת אל דוד-לא איבנה דג רמאיו ה  5
:תרח רעי אביו דוד ךליו הדוהי ץרא ךל-תאבו
ותא רשא םישנאו דוד עדונ יכ לואש עמשיו ו  6
ותינחו המרב לשאה-תחת העבגב בשוי לואשו
:וילע םיבצנ וידבע-לכו ודיב
אנ-ועמש וילע םיבצנה וידבעל לואש רמאיו ז  7
תודש ישי-ןב ןתי םכלכל-םג ינימי ינב
:תואמ ירשו םיפלא ירש םישי םכלכל םימרכו
ינזא-תא הלג-ןיאו ילע םכלכ םתרשק יכ ח  8
הלגו ילע םכמ הלח-ןיאו ישי-ןב-םע ינב-תרכב
בראל ילע ידבע-תא ינב םיקה יכ ינזא-תא
:הזה םויכ
לואש-ידבע-לע בצנ אוהו ימדאה גאד ןעיו ט  9
ךלמיחא-לא הבנ אב ישי-ןב-תא יתיאר רמאיו
:בוטחא-ןב
תילג ברח תאו ול ןתנ הדיצו הוהיב ול-לאשיו י  10
:ול ןתנ יתשלפה
ןהכה בוטיחא-ןב ךלמיחא-תא ארקל ךלמה חלשיו אי  11
םלכ ואביו בנב רשא םינהכה ויבא תיב-לכ תאו
:ךלמה-לא
יננה רמאיו בוטיחא-ןב אנ-עמש לואש רמאיו בי  12
:ינדא
ישי-ןבו התא ילע םתרשק המל לואש ולא רמאיו גי  13
םוקל םיהלאב ול לואשו ברחו םחל ול ךתתב
:הזה םויכ בראל ילא
ךידבע-לכב ימו רמאיו ךלמה-תא ךלמיחא ןעיו די  14
דבכנו ךתעמשמ-לא רסו ךלמה ןתחו ןמאנ דודכ
:ךתיבב
יל הלילח םיהלאב ול-לואשל יתלחה םויה וט  15
יכ יבא תיב-לכב רבד ודבעב ךלמה םשי-לא
:לודג וא ןטק רבד תאז-לכב ךדבע עדי-אל
תיב-לכו התא ךלמיחא תומת תומ ךלמה רמאיו זט  16
:ךיבא
ותימהו ובס וילע םיבצנה םיצרל ךלמה רמאיו זי  17
ועדי יכו דוד-םע םדי-םג יכ הוהי ינהכ
ידבע ובא-אלו ונזא-תא ולג אלו אוה חרב-יכ
:הוהי ינהכב עגפל םדי-תא חלשל ךלמה
בסיו םינהכב עגפו התא בס גיודל ךלמה רמאיו חי  18
םויב תמיו םינהכב אוה-עגפיו ימדאה גיוד
:דב דופא אשנ שיא השמחו םינמש אוהה
שיאמ ברח-יפל הכה םינהכה-ריע בנ תאו טי  19
השו רומחו רושו קנוי-דעו ללועמ השא-דעו
:ברח-יפל
רתיבא ומשו בוטחא-ןב ךלמיחאל דחא-ןב טלמיו כ  20
:דוד ירחא חרביו
ינהכ תא לואש גרה יכ דודל רתיבא דגיו אכ  21
:הוהי
םש-יכ אוהה םויב יתעדי רתיבאל דוד רמאיו בכ  22
יתבס יכנא לואשל דיגי דגה-יכ ימדאה גיוד
:ךיבא תיב שפנ-לכב
שקבי ישפנ-תא שקבי-רשא יכ ארית-לא יתא הבש גכ  23
:ידמע התא תרמשמ-יכ ךשפנ-תא

גכ    23

הליעקב םימחלנ םיתשלפ הנה רמאל דודל ודגיו א  1
:תונרגה-תא םיסש המהו
םיתשלפב יתיכהו ךלאה רמאל הוהיב דוד לאשיו ב  2
םיתשלפב תיכהו ךל דוד-לא הוהי רמאיו הלאה
:הליעק-תא תעשוהו
הדוהיב הפ ונחנא הנה וילא דוד ישנא ורמאיו ג  3
:םיתשלפ תוכרעמ-לא הלעק ךלנ-יכ ףאו םיארי
הוהי והנעיו הוהיב לאשל דוד דוע ףסויו ד  4
םיתשלפ-תא ןתנ ינא-יכ הליעק דר םוק רמאיו
:ךדיב
גהניו םיתשלפב םחליו הליעק ושנאו דוד ךליו ה  5
תא דוד עשיו הלודג הכמ םהב ךיו םהינקמ-תא
:הליעק יבשי
הליעק דוד-לא ךלמיחא-ןב רתיבא חרבב יהיו ו  6
:ודיב דרי דופא
לואש רמאיו הליעק דוד אב-יכ לואשל דגיו ז  7
ריעב אובל רגסנ יכ ידיב םיהלא ותא רכנ
:חירבו םיתלד
הליעק תדרל המחלמל םעה-לכ-תא לואש עמשיו ח  8
:וישנא-לאו דוד-לא רוצל
רמאיו הערה שירחמ לואש וילע יכ דוד עדיו ט  9
:דופאה השיגה ןהכה רתיבא-לא
ךדבע עמש עמש לארשי יהלא הוהי דוד רמאיו י  10
ריעל תחשל הליעק-לא אובל לואש שקבמ-יכ
:ירובעב
רשאכ לואש דריה ודיב הליעק ילעב ינרגסיה אי  11
ךדבעל אנ-דגה לארשי יהלא הוהי ךדבע עמש
:דרי הוהי רמאיו
ישנא-תאו יתא הליעק ילעב ורגסיה דוד רמאיו בי  12
:וריגסי הוהי רמאיו לואש-דיב
הלעקמ ואציו שיא תואמ-ששכ וישנאו דוד םקיו גי  13
טלמנ-יכ דגה לואשלו וכלהתי רשאב וכלהתיו
:תאצל לדחיו הליעקמ דוד
ףיז-רבדמב רהב בשיו תודצמב רבדמב דוד בשיו די  14
םיהלא ונתנ-אלו םימיה-לכ לואש והשקביו
:ודיב
דודו ושפנ-תא שקבל לואש אצי-יכ דוד אריו וט  15
:השרחב ףיז-רבדמב
השרח דוד-לא ךליו לואש-ןב ןתנוהי םקיו זט  16
:םיהלאב ודי-תא קזחיו
לואש די ךאצמת אל יכ ארית-לא וילא רמאיו זי  17
ךל-היהא יכנאו לארשי-לע ךלמת התאו יבא
:ןכ עדי יבא לואש-םגו הנשמל
דוד בשיו הוהי ינפל תירב םהינש ותרכיו חי  18
:ותיבל ךלה ןתנוהיו השרחב
דוד אולה רמאל התעבגה לואש-לא םיפז ולעיו טי  19
רשא הליכחה תעבגב השרחב תודצמב ונמע רתתסמ
:ןומישיה ןימימ
ונלו דר תדרל ךלמה ךשפנ תוא-לכל התעו כ  20
:ךלמה דיב וריגסה
םתלמח יכ הוהיל םתא םיכורב לואש רמאיו אכ  21
:ילע
רשא ומוקמ-תא וארו ועדו דוע וניכה אנ-וכל בכ  22
םורע ילא רמא יכ םש והאר ימ ולגר היהת
:אוה םרעי
םתבשו םש אבחתי רשא םיאבחמה לכמ ועדו וארו גכ  23
ונשי-םא היהו םכתא יתכלהו ןוכנ-לא ילא
:הדוהי יפלא לכב ותא יתשפחו ץראב
וישנאו דודו לואש ינפל הפיז וכליו ומוקיו דכ  24
:ןומישיה ןימי לא הברעב ןועמ רבדמב
דריו דודל ודגיו שקבל וישנאו לואש ךליו הכ  25
ףדריו לואש עמשיו ןועמ רבדמב בשיו עלסה
:ןועמ רבדמ דוד-ירחא
דצמ וישנאו דודו הזמ רהה דצמ לואש ךליו וכ  26
לואש ינפמ תכלל זפחנ דוד יהיו הזמ רהה
וישנא-לאו דוד-לא םירטע וישנאו לואשו
:םשפתל
וטשפ-יכ הכלו הרהמ רמאל לואש-לא אב ךאלמו זכ  27
:ץראה-לע םיתשלפ
תארקל ךליו דוד ירחא ףדרמ לואש בשיו חכ  28
עלס אוהה םוקמל וארק ןכ-לע םיתשלפ
:תוקלחמה

דכ    24

:ידג-ןיע תודצמב בשיו םשמ דוד לעיו א  1
ול ודגיו םיתשלפ ירחאמ לואש בש רשאכ יהיו ב  2
:ידג ןיע רבדמב דוד הנה רמאל
לארשי-לכמ רוחב שיא םיפלא תשלש לואש חקיו ג  3
ירוצ ינפ-לע וישנאו דוד-תא שקבל ךליו
:םילעיה
אביו הרעמ םשו ךרדה-לע ןאצה תורדג-לא אביו ד  4
יתכריב וישנאו דודו וילגר-תא ךסהל לואש
:םיבשי הרעמה
רמא-רשא םויה הנה וילא דוד ישנא ורמאיו ה  5
ךדיב ךיביא-תא ןתנ יכנא הנה ךילא הוהי
תרכיו דוד םקיו ךיניעב בטי רשאכ ול תישעו
:טלב לואשל-רשא ליעמה-ףנכ-תא
תרכ רשא לע ותא דוד-בל ךיו ןכ-ירחא יהיו ו  6
:לואשל רשא ףנכ-תא
השעא-םא הוהימ יל הלילח וישנאל רמאיו ז  7
וב ידי חלשל הוהי חישמל ינדאל הזה רבדה-תא
:אוה הוהי חישמ-יכ
םוקל םנתנ אלו םירבדב וישנא-תא דוד עסשיו ח  8
:ךרדב ךליו הרעמהמ םק לואשו לואש-לא
ארקיו הרעמה-ןמ אציו ןכ-ירחא דוד םקיו ט  9
וירחא לואש טביו ךלמה ינדא רמאל לואש-ירחא
:וחתשיו הצרא םיפא דוד דקיו
םדא ירבד-תא עמשת המל לואשל דוד רמאיו י  10
:ךתער שקבמ דוד הנה רמאל
הוהי ךנתנ-רשא תא ךיניע ואר הזה םויה הנה אי  11
ךילע סחתו ךגרהל רמאו הרעמב ידיב םויה
:אוה הוהי חישמ-יכ ינדאב ידי חלשא-אל רמאו
יכ ידיב ךליעמ ףנכ-תא האר םג האר יבאו בי  12
יכ הארו עד ךיתגרה אלו ךליעמ ףנכ-תא יתרכב
הדצ התאו ךל יתאטח-אלו עשפו הער ידיב ןיא
:התחקל ישפנ-תא
ךממ הוהי ינמקנו ךניבו יניב הוהי טפשי גי  13
:ךב-היהת אל ידיו
ידיו עשר אצי םיעשרמ ינמדקה לשמ רמאי רשאכ די  14
:ךב-היהת אל
ףדר התא ימ ירחא לארשי ךלמ אצי ימ ירחא וט  15
:דחא שערפ ירחא תמ בלכ ירחא
בריו אריו ךניבו יניב טפשו ןידל הוהי היהו זט  16
:ךדימ ינטפשיו יביר-תא
הלאה םירבדה-תא רבדל דוד תולככ יהיו זי  17
אשיו דוד ינב הז ךלקה לואש רמאיו לואש-לא
:ךביו ולק לואש
ינתלמג התא יכ ינממ התא קידצ דוד-לא רמאיו חי  18
:הערה ךיתלמג ינאו הבוטה
תא הבוט יתא התישע-רשא תא םויה תדגה תאו טי  19
:ינתגרה אלו ךדיב הוהי ינרגס רשא
הבוט ךרדב וחלשו וביא-תא שיא אצמי-יכו כ  20
התישע רשא הזה םויה תחת הבוט ךמלשי הוהיו
:יל
ךדיב המקו ךולמת ךלמ יכ יתעדי הנה התעו אכ  21
:לארשי תכלממ
יערז-תא תירכת-םא הוהיב יל העבשה התעו בכ  22
:יבא תיבמ ימש-תא דימשת-םאו ירחא
דודו ותיב-לא לואש ךליו לואשל דוד עבשיו גכ  23
:הדוצמה-לע ולע וישנאו

הכ    25

ול-ודפסיו לארשי-לכ וצבקיו לאומש תמיו א  1
רבדמ-לא דריו דוד םקיו המרב ותיבב והרבקיו
:ןראפ
דאמ לודג שיאהו למרכב והשעמו ןועמב שיאו ב  2
זזגב יהיו םיזע ףלאו םיפלא-תשלש ןאצ ולו
:למרכב ונאצ-תא
השאהו ליגבא ותשא םשו לבנ שיאה םשו ג  3
םיללעמ ערו השק שיאהו ראת תפיו לכש-תבוט
:ובלכ אוהו
:ונאצ-תא לבנ זזג-יכ רבדמב דוד עמשיו ד  4
םירענל דוד רמאיו םירענ הרשע דוד חלשיו ה  5
ימשב ול-םתלאשו לבנ-לא םתאבו הלמרכ ולע
:םולשל
לכו םולש ךתיבו םולש התאו יחל הכ םתרמאו ו  6
:םולש ךל-רשא
ךל-רשא םיערה התע ךל םיזזג יכ יתעמש התעו ז  7
המואמ םהל דקפנ-אלו םונמלכה אל ונמע ויה
:למרכב םתויה ימי-לכ
ןח םירענה ואצמיו ךל ודיגיו ךירענ-תא לאש ח  8
רשא תא אנ-הנת ונב בוט םוי-לע-יכ ךיניעב
:דודל ךנבלו ךידבעל ךדי אצמת
םירבדה-לככ לבנ-לא ורבדיו דוד ירענ ואביו ט  9
:וחוניו דוד םשב הלאה
ימו דוד ימ רמאיו דוד ידבע-תא לבנ ןעיו י  10
ינפמ שיא םיצרפתמה םידבע ובר םויה ישי-ןב
:וינדא
רשא יתחבט תאו ימימ-תאו ימחל-תא יתחקלו אי  11
יא יתעדי אל רשא םישנאל יתתנו יזזגל יתחבט
:המה הזמ
ודגיו ואביו ובשיו םכרדל דוד-ירענ וכפהיו בי  12
:הלאה םירבדה לככ ול
ורגחיו וברח-תא שיא ורגח וישנאל דוד רמאיו גי  13
ולעיו וברח-תא דוד-םג רגחיו וברח-תא שיא
ובשי םיתאמו שיא תואמ עבראכ דוד ירחא
:םילכה-לע
םירענהמ דחא-רענ דיגה לבנ תשא ליגיבאלו די  14
ךרבל רבדמהמ םיכאלמ דוד חלש הנה רמאל
:םהב טעיו ונינדא-תא
ונמלכה אלו דאמ ונל םיבט םישנאהו וט  15
םתא ונכלהתה ימי-לכ המואמ ונדקפ-אלו
:הדשב ונתויהב
ימי-לכ םמוי-םג הליל-םג ונילע ויה המוח זט  16
:ןאצה םיער םמע ונתויה
הערה התלכ-יכ ישעת-המ יארו יעד התעו זי  17
רבדמ לעילב-ןב אוהו ותיב-לכ לעו ונינדא-לא
:וילא
םינשו םחל םיתאמ חקתו ליגובא רהמתו חי  18
ילק םיאס שמחו תוושע ןאצ שמחו ןיי-ילבנ
:םירמחה-לע םשתו םילבד םיתאמו םיקמצ האמו
האב םכירחא יננה ינפל ורבע הירענל רמאתו טי  19
:הדיגה אל לבנ השיאלו
רהה רתסב תדריו רומחה-לע תבכר איה היהו כ  20
:םתא שגפתו התארקל םידרי וישנאו דוד הנהו
הזל רשא-לכ-תא יתרמש רקשל ךא רמא דודו אכ  21
יל-בשיו המואמ ול-רשא-לכמ דקפנ-אלו רבדמב
:הבוט תחת הער
ףיסי הכו דוד יביאל םיהלא השעי-הכ בכ  22
:ריקב ןיתשמ רקבה-דע ול-רשא-לכמ ריאשא-םא
רומחה לעמ דרתו רהמתו דוד-תא ליגיבא ארתו גכ  23
:ץרא וחתשתו הינפ-לע דוד יפאל לפתו
ןועה ינדא ינא-יב רמאתו וילגר-לע לפתו דכ  24
:ךתמא ירבד תא עמשו ךינזאב ךתמא אנ-רבדתו
הזה לעילבה שיא-לא ובל-תא ינדא םישי אנ-לא הכ  25
ומע הלבנו ומש לבנ אוה-ןכ ומשכ יכ לבנ-לע
רשא ינדא ירענ-תא יתיאר אל ךתמא ינאו
:תחלש
הוהי ךענמ רשא ךשפנ-יחו הוהי-יח ינדא התעו וכ  26
לבנכ ויהי התעו ךל ךדי עשוהו םימדב אובמ
:הער ינדא-לא םישקבמהו ךיביא
ינדאל ךתחפש איבה-רשא תאזה הכרבה התעו זכ  27
:ינדא ילגרב םיכלהתמה םירענל הנתנו
ינדאל הוהי השעי-השע יכ ךתמא עשפל אנ אש חכ  28
הערו םחלנ ינדא הוהי תומחלמ-יכ ןמאנ תיב
:ךימימ ךב אצמת-אל
שפנ התיהו ךשפנ-תא שקבלו ךפדרל םדא םקיו טכ  29
תאו ךיהלא הוהי תא םייחה רורצב הרורצ ינדא
:עלקה ףכ ךותב הנעלקי ךיביא שפנ
רבד-רשא לככ ינדאל הוהי השעי-יכ היהו ל  30
:לארשי-לע דיגנל ךוצו ךילע הבוטה-תא
ינדאל בל לושכמלו הקופל ךל תאז היהת אלו אל  31
הוהי בטיהו ול ינדא עישוהלו םנח םד-ךפשלו
:ךתמא-תא תרכזו ינדאל
לארשי יהלא הוהי ךורב לגיבאל דוד רמאיו בל  32
:יתארקל הזה םויה ךחלש רשא
הזה םויה ינתלכ רשא תא הכורבו ךמעט ךורבו גל  33
:יל ידי עשהו םימדב אובמ
ערהמ ינענמ רשא לארשי יהלא הוהי-יח םלואו דל  34
יכ יתארקל יתאבתו תרהמ ילול יכ ךתא
:ריקב ןיתשמ רקבה רוא-דע לבנל רתונ-םא
רמא הלו ול האיבה-רשא תא הדימ דוד חקיו הל  35
אשאו ךלוקב יתעמש יאר ךתיבל םולשל ילע
:ךינפ
ותיבב התשמ ול-הנהו לבנ-לא ליגיבא אבתו ול  36
רכש אוהו וילע בוט לבנ בלו ךלמה התשמכ
רוא-דע לודגו ןטק רבד ול הדיגה-אלו דאמ-דע
:רקבה
ותשא ול-דגתו לבנמ ןייה תאצב רקבב יהיו זל  37
היה אוהו וברקב ובל תמיו הלאה םירבדה-תא
:ןבאל
:תמיו לבנ-תא הוהי ףגיו םימיה תרשעכ יהיו חל  38
רשא הוהי ךורב רמאיו לבנ תמ יכ דוד עמשיו טל  39
ךשח ודבע-תאו לבנ דימ יתפרח ביר-תא בר
חלשיו ושארב הוהי בישה לבנ תער תאו הערמ
:השאל ול התחקל ליגיבאב רבדיו דוד
ורבדיו הלמרכה ליגיבא-לא דוד ידבע ואביו מ  40
:השאל ול ךתחקל ךילא ונחלש דוד רמאל הילא
ךתמא הנה רמאתו הצרא םיפא וחתשתו םקתו אמ  41
:ינדא ידבע ילגר ץחרל החפשל
שמחו רומחה-לע בכרתו ליגיבא םקתו רהמתו במ  42
דוד יכאלמ ירחא ךלתו הלגרל תוכלהה היתרענ
:השאל ול-יהתו
ןייהתו לאערזימ דוד חקל םעניחא-תאו גמ  43
:םישנל ול ןהיתש-םג
יטלפל דוד תשא ותב לכימ-תא ןתנ לואשו דמ  44
:םילגמ רשא שיל-ןב

וכ    26

דוד אולה רמאל התעבגה לואש-לא םיפזה ואביו א  1
:ןמישיה ינפ לע הליכחה תעבגב רתתסמ
ותאו ףיז-רבדמ-לא דריו לואש םקיו ב  2
דוד-תא שקבל לארשי ירוחב שיא םיפלא-תשלש
:ףיז-רבדמב
ןמישיה ינפ-לע רשא הליכחה תעבגב לואש ןחיו ג  3
לואש אב יכ אריו רבדמב בשי דודו ךרדה-לע
:הרבדמה וירחא
לואש אב-יכ עדיו םילגרמ דוד חלשיו ד  4
:ןוכנ-לא
לואש םש-הנח רשא םוקמה-לא אביו דוד םקיו ה  5
רנבאו לואש םש-בכש רשא םוקמה-תא דוד אריו
םינח םעהו לגעמב בכש לואשו ואבצ-רש רנ-ןב
:ותביבס
ישיבא-לאו יתחה ךלמיחא-לא רמאיו דוד ןעיו ו  6
יתא דרי-ימ רמאל באוי יחא היורצ-ןב
דרא ינא ישיבא רמאיו הנחמה-לא לואש-לא
:ךמע
לואש הנהו הליל םעה-לא ישיבאו דוד אביו ז  7
ותשארמ ץראב-הכועמ ותינחו לגעמב ןשי בכש
:ותביבס םיבכש םעהו רנבאו
םויה םיהלא רגס דוד-לא ישיבא רמאיו ח  8
ץראבו תינחב אנ ונכא התעו ךדיב ךביוא-תא
:ול הנשא אלו תחא םעפ
חלש ימ יכ והתיחשת-לא ישיבא-לא דוד רמאיו ט  9
:הקנו הוהי חישמב ודי
ונפגי הוהי-םא יכ הוהי-יח דוד רמאיו י  10
:הפסנו דרי המחלמב וא תמו אובי ומוי-וא
התעו הוהי חישמב ידי חלשמ הוהימ יל הלילח אי  11
םימה תחפצ-תאו ותשארמ רשא תינחה-תא אנ-חק
:ונל הכלנו
יתשארמ םימה תחפצ-תאו תינחה-תא דוד חקיו בי  12
ןיאו עדוי ןיאו האר ןיאו םהל וכליו לואש
הלפנ הוהי תמדרת יכ םינשי םלכ יכ ץיקמ
:םהילע
בר קחרמ רהה-שאר-לע דמעיו רבעה דוד רבעיו גי  13
:םהיניב םוקמה
רמאל רנ-ןב רנבא-לאו םעה-לא דוד ארקיו די  14
התא ימ רמאיו רנבא ןעיו רנבא הנעת אולה
:ךלמה-לא תארק
ךומכ ימו התא שיא-אולה רנבא-לא דוד רמאיו וט  15
אב-יכ ךלמה ךינדא-לא תרמש אל המלו לארשיב
:ךינדא ךלמה-תא תיחשהל םעה דחא
יכ הוהי-יח תישע רשא הזה רבדה בוט-אל זט  16
םכינדא-לע םתרמש-אל רשא םתא תומ-ינב
ךלמה תינח-יא האר התעו הוהי חישמ-לע
:ותשארמ רשא םימה תחפצ-תאו
ינב הז ךלוקה רמאיו דוד לוק-תא לואש רכיו זי  17
:ךלמה ינדא ילוק דוד רמאיו דוד
המ יכ ודבע ירחא ףדר ינדא הז המל רמאיו חי  18
:הער ידיב-המו יתישע
ודבע ירבד תא ךלמה ינדא אנ-עמשי התעו טי  19
םדאה ינב םאו החנמ חרי יב ךתיסה הוהי-םא
םויה ינושרג-יכ הוהי ינפל םה םירורא
םיהלא דבע ךל רמאל הוהי תלחנב חפתסהמ
:םירחא
הוהי ינפ דגנמ הצרא ימד לפי-לא התעו כ  20
רשאכ דחא שערפ-תא שקבל לארשי ךלמ אצי-יכ
:םירהב ארקה ףדרי
ערא-אל יכ דוד-ינב בוש יתאטח לואש רמאיו אכ  21
הזה םויה ךיניעב ישפנ הרקי רשא תחת דוע ךל
:דאמ הברה הגשאו יתלכסה הנה
דחא רבעיו ךלמה תינחה הנה רמאיו דוד ןעיו בכ  22
:החקיו םירענהמ
רשא ותנמא-תאו ותקדצ-תא שיאל בישי הוהיו גכ  23
ידי חלשל יתיבא אלו דיב םויה הוהי ךנתנ
:הוהי חישמב
ןכ יניעב הזה םויה ךשפנ הלדג רשאכ הנהו דכ  24
:הרצ-לכמ ינלציו הוהי יניעב ישפנ לדגת
םג דוד ינב התא ךורב דוד-לא לואש רמאיו הכ  25
וכרדל דוד ךליו לכות לכי םגו השעת השע
:ומוקמל בש לואשו

זכ    27

דחא-םוי הפסא התע ובל-לא דוד רמאיו א  1
ץרא-לא טלמא טלמה יכ בוט יל-ןיא לואש-דיב
דוע ינשקבל לואש ינממ שאונו םיתשלפ
:ודימ יתטלמנו לארשי לובג-לכב
ומע רשא שיא תואמ-ששו אוה רבעיו דוד םקיו ב  2
:תג ךלמ ךועמ-ןב שיכא-לא
שיא וישנאו אוה תגב שיכא-םע דוד בשיו ג  3
תילאערזיה םעניחא וישנ יתשו דוד ותיבו
:תילמרכה לבנ-תשא ליגיבאו
דוע ףסוי-אלו תג דוד חרב-יכ לואשל דגיו ד  4
:ושקבל
ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא שיכא-לא דוד רמאיו ה  5
המלו םש הבשאו הדשה ירע תחאב םוקמ יל-ונתי
:ךמע הכלממה ריעב ךדבע בשי
התיה ןכל גלקצ-תא אוהה םויב שיכא ול-ןתיו ו  6
:הזה םויה דע הדוהי יכלמל גלקצ
םיתשלפ הדשב דוד בשי-רשא םימיה רפסמ יהיו ז  7
:םישדח העבראו םימי
יזרגהו ירושגה-לא וטשפיו וישנאו דוד לעיו ח  8
ךאוב םלועמ רשא ץראה תובשי הנה יכ יקלמעהו
:םירצמ ץרא-דעו הרוש
חקלו השאו שיא היחי אלו ץראה-תא דוד הכהו ט  9
אביו בשיו םידגבו םילמגו םירמחו רקבו ןאצ
:שיכא-לא
דוד רמאיו םויה םתטשפ-לא שיכא רמאיו י  10
בגנ-לאו ילאמחריה בגנ-לעו הדוהי בגנ-לע
:יניקה
רמאל תג איבהל דוד היחי-אל השאו שיאו אי  11
וטפשמ הכו דוד השע-הכ רמאל ונילע ודגי-ןפ
:םיתשלפ הדשב בשי רשא םימיה-לכ
ומעב שיאבה שאבה רמאל דודב שיכא ןמאיו בי  12
:םלוע דבעל יל היהו לארשיב

חכ    28

םהינחמ-תא םיתשלפ וצבקיו םהה םימיב יהיו א  1
עדי דוד-לא שיכא רמאיו לארשיב םחלהל אבצל
:ךישנאו התא הנחמב אצת יתא יכ עדת
תא עדת התא ןכל שיכא-לא דוד רמאיו ב  2
רמש ןכל דוד-לא שיכא רמאיו ךדבע השעי-רשא
:םימיה-לכ ךמישא ישארל
והרבקיו לארשי-לכ ול-ודפסיו תמ לאומשו ג  3
םינעדיה-תאו תובאה ריסה לואשו וריעבו המרב
:ץראהמ
ץבקיו םנושב ונחיו ואביו םיתשלפ וצבקיו ד  4
:עבלגב ונחיו לארשי-לכ-תא לואש
ובל דרחיו אריו םיתשלפ הנחמ-תא לואש אריו ה  5
:דאמ
תומלחב םג הוהי והנע אלו הוהיב לואש לאשיו ו  6
:םאיבנב םג םירואב םג
בוא-תלעב תשא יל-ושקב וידבעל לואש רמאיו ז  7
וילא וידבע ורמאיו הב-השרדאו הילא הכלאו
:רוד ןיעב בוא-תלעב תשא הנה
אוה ךליו םירחא םידגב שבליו לואש שפחתיו ח  8
רמאיו הליל השאה-לא ואביו ומע םישנא ינשו
רמא-רשא תא יל ילעהו בואב יל אנ-ימוסק
:ךילא
השע-רשא תא תעדי התא הנה וילא השאה רמאתו ט  9
ינעדיה-תאו תובאה-תא תירכה רשא לואש
:ינתימהל ישפנב שקנתמ התא המלו ץראה-ןמ
ךרקי-םא הוהי-יח רמאל הוהיב לואש הל עבשיו י  10
:הזה רבדב ןוע
לאומש-תא רמאיו ךל-הלעא ימ-תא השאה רמאתו אי  11
:יל-ילעה
רמאתו לודג לוקב קעזתו לאומש-תא השאה ארתו בי  12
:לואש התאו ינתימר המל רמאל לואש-לא השאה
רמאתו תיאר המ יכ יארית-לא ךלמה הל רמאיו גי  13
:ץראה-ןמ םילע יתיאר םיהלא לואש-לא השאה
אוהו הלע ןקז שיא רמאתו וראת-המ הל רמאיו די  14
דקיו אוה לאומש-יכ לואש עדיו ליעמ הטע
:וחתשיו הצרא םיפא
תולעהל ינתזגרה המל לואש-לא לאומש רמאיו וט  15
םימחלנ םיתשלפו דאמ יל-רצ לואש רמאיו יתא
םג דוע יננע-אלו ילעמ רס םיהלאו יב
ינעידוהל ךל הארקאו תומלחב-םג םאיבנה-דיב
:השעא המ
ךילעמ רס הוהיו ינלאשת המלו לאומש רמאיו זט  16
:ךרע יהיו
הוהי ערקיו ידיב רבד רשאכ ול הוהי שעיו זי  17
:דודל ךערל הנתיו ךדימ הכלממה-תא
ופא-ןורח תישע-אלו הוהי לוקב תעמש-אל רשאכ חי  18
םויה הוהי ךל-השע הזה רבדה ןכ-לע קלמעב
:הזה
םיתשלפ-דיב ךמע לארשי-תא םג הוהי ןתיו טי  19
ןתי לארשי הנחמ-תא םג ימע ךינבו התא רחמו
:םיתשלפ-דיב הוהי
דאמ אריו הצרא ותמוק-אלמ לפיו לואש רהמיו כ  20
לכא אל יכ וב היה-אל חכ-םג לאומש ירבדמ
:הלילה-לכו םויה-לכ םחל
דאמ להבנ-יכ ארתו לואש-לא השאה אובתו אכ  21
םישאו ךלוקב ךתחפש העמש הנה וילא רמאתו
:ילא תרבד רשא ךירבד-תא עמשאו יפכב ישפנ
המשאו ךתחפש לוקב התא-םג אנ-עמש התעו בכ  22
ךלת יכ חכ ךב יהיו לוכאו םחל-תפ ךינפל
:ךרדב
וידבע וב-וצרפיו לכא אל רמאיו ןאמיו גכ  23
בשיו ץראהמ םקיו םלקל עמשיו השאה-םגו
:הטמה-לא
והחבזתו רהמתו תיבב קברמ-לגע השאלו דכ  24
:תוצמ והפתו שלתו חמק-חקתו
ומקיו ולכאיו וידבע ינפלו לואש-ינפל שגתו הכ  25
:אוהה הלילב וכליו

טכ    29

לארשיו הקפא םהינחמ-לכ-תא םיתשלפ וצבקיו א  1
:לאערזיב רשא ןיעב םינח
דודו םיפלאלו תואמל םירבע םיתשלפ ינרסו ב  2
:שיכא-םע הנרחאב םירבע וישנאו
רמאיו הלאה םירבעה המ םיתשלפ ירש ורמאיו ג  3
לואש דבע דוד הז-אולה םיתשלפ ירש-לא שיכא
םינש הז-וא םימי הז יתא היה רשא לארשי-ךלמ
םויה-דע ולפנ םוימ המואמ וב יתאצמ-אלו
:הזה
ירש ול ורמאיו םיתשלפ ירש וילע ופצקיו ד  4
רשא ומוקמ-לא בשיו שיאה-תא בשה םיתשלפ
המחלמב ונמע דרי-אלו םש ותדקפה
הז הצרתי המבו המחלמב ןטשל ונל-היהי-אלו
:םהה םישנאה ישארב אולה וינדא-לא
הכה רמאל תולחמב ול-ונעי רשא דוד הז-אולה ה  5
:ותבברב דודו ויפלאב לואש
הוהי-יח וילא רמאיו דוד-לא שיכא ארקיו ו  6
יתא ךאבו ךתאצ יניעב בוטו התא רשי-יכ
ילא ךאב םוימ הער ךב יתאצמ-אל יכ הנחמב
:התא בוט-אל םינרסה יניעבו הזה םויה-דע
יניעב ער השעת-אלו םולשב ךלו בוש התעו ז  7
:םיתשלפ ינרס
תאצמ-המו יתישע המ יכ שיכא-לא דוד רמאיו ח  8
הזה םויה דע ךינפל יתייה רשא םוימ ךדבעב
:ךלמה ינדא יביאב יתמחלנו אובא אל יכ
התא בוט יכ יתעדי דוד-לא רמאיו שיכא ןעיו ט  9
ורמא םיתשלפ ירש ךא םיהלא ךאלמכ יניעב
:המחלמב ונמע הלעי-אל
ךתא ואב-רשא ךינדא ידבעו רקבב םכשה התעו י  10
:וכלו םכל רואו רקבב םתמכשהו
בושל רקבב תכלל וישנאו אוה דוד םכשיו אי  11
:לאערזי ולע םיתשלפו םיתשלפ ץרא-לא

ל    30

ישילשה םויב גלקצ וישנאו דוד אבב יהיו א  1
גלקצ-תא וכיו גלקצ-לאו בגנ-לא וטשפ יקלמעו
:שאב התא ופרשיו
אל לודג-דעו ןטקמ הב-רשא םישנה-תא ובשיו ב  2
:םכרדל וכליו וגהניו שיא ותימה
שאב הפורש הנהו ריעה-לא וישנאו דוד אביו ג  3
:ובשנ םהיתנבו םהינבו םהישנו
דע וכביו םלוק-תא ותא-רשא םעהו דוד אשיו ד  4
:תוכבל חכ םהב-ןיא רשא
תילערזיה םעניחא ובשנ דוד-ישנ יתשו ה  5
:ילמרכה לבנ תשא ליגיבאו
הרמ-יכ ולקסל םעה ורמא-יכ דאמ דודל רצתו ו  6
קזחתיו ויתנב-לעו ונב-לע שיא םעה-לכ שפנ
:ויהלא הוהיב דוד
ךלמיחא-ןב ןהכה רתיבא-לא דוד רמאיו ז  7
דפאה-תא רתיבא שגיו דפאה יל אנ-השיגה
:דוד-לא
הזה-דודגה ירחא ףדרא רמאל הוהיב דוד לאשיו ח  8
לצהו גישת גשה-יכ ףדר ול רמאיו ונגשאה
:ליצת
ואביו ותא רשא שיא תואמ-ששו אוה דוד ךליו ט  9
:ודמע םירתונהו רושבה לחנ-דע
ודמעיו שיא תואמ-עבראו אוה דוד ףדריו י  10
:רושבה לחנ-תא רבעמ ורגפ רשא שיא םיתאמ
דוד-לא ותא וחקיו הדשב ירצמ-שיא ואצמיו אי  11
:םימ והקשיו לכאיו םחל ול-ונתיו
בשתו לכאיו םיקמצ ינשו הלבד חלפ ול-ונתיו בי  12
השלש םימ התש-אלו םחל לכא-אל יכ וילא וחור
:תוליל השלשו םימי
רמאיו התא הזמ יאו התא-ימל דוד ול רמאיו גי  13
ינבזעיו יקלמע שיאל דבע יכנא ירצמ רענ
:השלש םויה יתילח יכ ינדא
הדוהיל רשא-לעו יתרכה בגנ ונטשפ ונחנא די  14
:שאב ונפרש גלקצ-תאו בלכ בגנ-לעו
הזה דודגה-לא ינדרותה דוד וילא רמאיו וט  15
ינתימת-םא םיהלאב יל העבשה רמאיו
:הזה דודגה-לא ךדרואו ינדא-דיב ינרגסת-םאו
םילכא ץראה-לכ ינפ-לע םישטנ הנהו והדריו זט  16
וחקל רשא לודגה ללשה לכב םיגגחו םיתשו
:הדוהי ץראמו םיתשלפ ץראמ
טלמנ-אלו םתרחמל ברעה-דעו ףשנהמ דוד םכיו זי  17
ובכר-רשא רענ-שיא תואמ עברא-םא יכ שיא םהמ
:וסניו םילמגה-לע
יתש-תאו קלמע וחקל רשא-לכ תא דוד לציו חי  18
:דוד ליצה וישנ
םינב-דעו לודגה-דעו ןטקה-ןמ םהל-רדענ אלו טי  19
בישה לכה םהל וחקל רשא-לכ דעו ללשמו תונבו
:דוד
ינפל וגהנ רקבהו ןאצה-לכ-תא דוד חקיו כ  20
:דוד ללש הז ורמאיו אוהה הנקמה
תכלמ ורגפ-רשא םישנאה םיתאמ-לא דוד אביו אכ  21
תארקל ואציו רושבה לחנב םבישיו דוד ירחא
םעה-תא דוד שגיו ותא-רשא םעה תארקלו דוד
:םולשל םהל לאשיו
וכלה רשא םישנאהמ לעילבו ער-שיא-לכ ןעיו בכ  22
ןתנ-אל ימע וכלה-אל רשא ןעי ורמאיו דוד-םע
ותשא-תא שיא-םא-יכ ונלצה רשא ללשהמ םהל
:וכליו וגהניו וינב-תאו
הוהי ןתנ-רשא תא יחא ןכ ושעת-אל דוד רמאיו גכ  23
ונילע אבה דודגה-תא ןתיו ונתא רמשיו ונל
:ונדיב
דריה קלחכ יכ הזה רבדל םכל עמשי ימו דכ  24
:וקלחי ודחי םילכה-לע בשיה קלחכו המחלמב
טפשמלו קחל המשיו הלעמו אוהה םויהמ יהיו הכ  25
:הזה םויה דע לארשיל
הדוהי ינקזל ללשהמ חלשיו גלקצ-לא דוד אביו וכ  26
:הוהי יביא ללשמ הכרב םכל הנה רמאל והערל
:רתיב רשאלו בגנ-תומרב רשאלו לא-תיבב רשאל זכ  27
:עמתשאב רשאלו תומפשב רשאלו רערעב רשאלו חכ  28
רשאלו ילאמחריה ירעב רשאלו לכרב רשאלו טכ  29
:יניקה ירעב
:ךתעב רשאלו ןשע-רובב רשאלו המרחב רשאלו ל  30
םש-ךלהתה-רשא תומקמה-לכלו ןורבחב רשאלו אל  31
:וישנאו אוה דוד

אל    31

לארשי ישנא וסניו לארשיב םימחלנ םיתשלפו א  1
:עבלגה רהב םיללח ולפיו םיתשלפ ינפמ
וכיו וינב-תאו לואש-תא םיתשלפ וקבדיו ב  2
עוש-יכלמ-תאו בדניבא-תאו ןתנוהי-תא םיתשלפ
:לואש ינב
םירומה והאצמיו לואש-לא המחלמה דבכתו ג  3
:םירומהמ דאמ לחיו תשקב םישנא
הב ינרקדו ךברח ףלש וילכ אשנל לואש רמאיו ד  4
יב-וללעתהו ינרקדו הלאה םילרעה ואובי-ןפ
לואש חקיו דאמ ארי יכ וילכ אשנ הבא אלו
:הילע לפיו ברחה-תא
אוה-םג לפיו לואש תמ יכ וילכ-אשנ אריו ה  5
:ומע תמיו וברח-לע
םג וילכ אשנו וינב תשלשו לואש תמיו ו  6
:ודחי אוהה םויב וישנא-לכ
רבעב רשאו קמעה רבעב-רשא לארשי-ישנא ואריו ז  7
לואש ותמ-יכו לארשי ישנא וסנ-יכ ןדריה
םיתשלפ ואביו וסניו םירעה-תא ובזעיו וינבו
:ןהב ובשיו
םיללחה-תא טשפל םיתשלפ ואביו תרחממ יהיו ח  8
רהב םילפנ וינב תשלש-תאו לואש-תא ואצמיו
:עבלגה
וחלשיו וילכ-תא וטישפיו ושאר-תא ותרכיו ט  9
םהיבצע תיב רשבל ביבס םיתשלפ-ץראב
:םעה-תאו
ועקת ותיוג-תאו תורתשע תיב וילכ-תא ומשיו י  10
:ןש תיב תמוחב
ושע-רשא תא דעלג שיבי יבשי וילא ועמשיו אי  11
:לואשל םיתשלפ
וחקיו הלילה-לכ וכליו ליח שיא-לכ ומוקיו בי  12
ןש תיב תמוחמ וינב תיוג תאו לואש תיוג-תא
:םש םתא ופרשיו השבי ואביו
השביב לשאה-תחת ורבקיו םהיתמצע-תא וחקיו גי  13
:םימי תעבש ומציו

This book in English or Latin