ב םימיה ירבד    2 Chronicles

א    1

הוהיו ותוכלמ-לע דיוד-ןב המלש קזחתיו א  1
:הלעמל והלדגיו ומע ויהלא
תואמהו םיפלאה ירשל לארשי-לכל המלש רמאיו ב  2
:תובאה ישאר לארשי-לכל אישנ לכלו םיטפשלו
ןועבגב רשא המבל ומע להקה-לכו המלש וכליו ג  3
השמ השע רשא םיהלאה דעומ להא היה םש-יכ
:רבדמב הוהי-דבע
םירעי תירקמ דיוד הלעה םיהלאה ןורא לבא ד  4
:םלשוריב להא ול-הטנ יכ דיוד ול ןיכהב
רוח-ןב ירוא-ןב לאלצב השע רשא תשחנה חבזמו ה  5
:להקהו המלש והשרדיו הוהי ןכשמ ינפל םש
רשא הוהי ינפל תשחנה חבזמ-לע םש המלש לעיו ו  6
:ףלא תולע וילע לעיו דעומ להאל
לאש ול רמאיו המלשל םיהלא הארנ אוהה הלילב ז  7
:ךל-ןתא המ
יבא דיוד-םע תישע התא םיהלאל המלש רמאיו ח  8
:ויתחת ינתכלמהו לודג דסח
יכ יבא דיוד םע ךרבד ןמאי םיהלא הוהי התע ט  9
:ץראה רפעכ בר םע-לע ינתכלמה התא
הזה-םעה ינפל האצאו יל-ןת עדמו המכח התע י  10
:לודגה הזה ךמע-תא טפשי ימ-יכ האובאו
תאז התיה רשא ןעי המלשל םיהלא-רמאיו אי  11
שפנ תאו דובכו םיסכנ רשע תלאש-אלו ךבבל-םע
ךל-לאשתו תלאש אל םיבר םימי-םגו ךיאנש
ךיתכלמה רשא ימע-תא טופשת רשא עדמו המכח
:וילע
דובכו םיסכנו רשעו ךל ןותנ עדמהו המכחה בי  12
ךינפל רשא םיכלמל ןכ היה-אל רשא ךל-ןתא
:ןכ-היהי אל ךירחאו
ינפלמ םלשורי ןועבגב-רשא המבל המלש אביו גי  13
:לארשי-לע ךלמיו דעומ להא
ףלא ול-יהיו םישרפו בכר המלש ףסאיו די  14
םישרפ ףלא רשע-םינשו בכר תואמ-עבראו
:םלשוריב ךלמה-םעו בכרה ירעב םחיניו
םלשוריב בהזה-תאו ףסכה-תא ךלמה ןתיו וט  15
הלפשב-רשא םימקשכ ןתנ םיזראה תאו םינבאכ
:ברל
ירחס אוקמו םירצממ המלשל רשא םיסוסה אצומו זט  16
:ריחמב וחקי אוקמ ךלמה
ףסכ תואמ ששב הבכרמ םירצממ ואיצויו ולעיו זי  17
םיתחה יכלמ-לכל ןכו האמו םישמחב סוסו
:ואיצוי םדיב םרא יכלמו
תיבו הוהי םשל תיב תונבל המלש רמאיו חי  18
:ותוכלמל

ב    2

ףלא םינומשו לבס שיא ףלא םיעבש המלש רפסיו א  1
ששו םיפלא תשלש םהילע םיחצנמו רהב בצח שיא
:תואמ
תישע רשאכ רמאל רצ-ךלמ םרוח-לא המלש חלשיו ב  2
תיב ול-תונבל םיזרא ול-חלשתו יבא דיוד-םע
:וב תבשל
ול שידקהל יהלא הוהי םשל תיב-הנוב ינא הנה ג  3
תולעו דימת תכרעמו םימס-תרטק וינפל ריטקהל
הוהי ידעומלו םישדחלו תותבשל ברעלו רקבל
:לארשי-לע תאז םלועל וניהלא
וניהלא לודג-יכ לודג הנוב ינא-רשא תיבהו ד  4
:םיהלאה-לכמ
ימשו םימשה יכ תיב ול-תונבל חכ-רצעי ימו ה  5
תיב ול-הנבא רשא ינא ימו והלכלכי אל םימשה
:וינפל ריטקהל-םא יכ
ףסכבו בהזב תושעל םכח-שיא יל-חלש התעו ו  6
עדיו תלכתו לימרכו ןוגראבו לזרבבו תשחנבו
הדוהיב ימע רשא םימכחה-םע םיחותפ חתפל
:יבא דיוד ןיכה רשא םלשוריבו
םימוגלאו םישורב םיזרא יצע יל-חלשו ז  7
םיעדוי ךידבע רשא יתעדי ינא יכ ןונבלהמ
:ךידבע-םע ידבע הנהו ןונבל יצע תורכל
הנוב ינא-רשא תיבה יכ ברל םיצע יל ןיכהלו ח  8
:אלפהו לודג
תוכמ םיטח יתתנ םיצעה יתרכל םיבטחל הנהו ט  9
םירשע םירכ םירעשו ףלא םירשע םירכ ךידבעל
םירשע םיתב ןמשו ףלא םירשע םיתב ןייו ףלא
:ףלא
המלש-לא חלשיו בתכב רצ-ךלמ םרוח רמאיו י  10
:ךלמ םהילע ךנתנ ומע-תא הוהי תבהאב
השע רשא לארשי יהלא הוהי ךורב םרוח רמאיו אי  11
ןב ךלמה דיודל ןתנ רשא ץראה-תאו םימשה-תא
הוהיל תיב-הנבי רשא הניבו לכש עדוי םכח
:ותוכלמל תיבו
:יבא םרוחל הניב עדוי םכח-שיא יתחלש התעו בי  12
עדוי ירצ-שיא ויבאו ןד תונב-ןמ השא-ןב גי  13
םינבאב לזרבב תשחנב ףסכבו-בהזב תושעל
חתפלו לימרכבו ץובבו תלכתב ןמגראב םיצעבו
ול-ןתני רשא תבשחמ-לכ בשחלו חותפ-לכ
:ךיבא דיוד ינדא ימכחו ךימכח-םע
רמא רשא ןייהו ןמשה םירעשהו םיטחה התעו די  14
:וידבעל חלשי ינדא
ךכרצ-לככ ןונבלה-ןמ םיצע תרכנ ונחנאו וט  15
םתא הלעת התאו ופי םי-לע תודספר ךל םאיבנו
:םלשורי
ץראב רשא םיריגה םישנאה-לכ המלש רפסיו זט  16
ויבא דיוד םרפס רשא רפסה ירחא לארשי
ששו םיפלא תשלשו ףלא םישמחו האמ ואצמיו
:תואמ
בצח ףלא םינמשו לבס ףלא םיעבש םהמ שעיו זי  17
דיבעהל םיחצנמ תואמ ששו םיפלא תשלשו רהב
:םעה-תא

ג    3

רהב םלשוריב הוהי-תיב-תא תונבל המלש לחיו א  1
ןיכה רשא והיבא דיודל הארנ רשא הירומה
:יסוביה ןנרא ןרגב דיוד םוקמב
עברא תנשב ינשב ינשה שדחב תונבל לחיו ב  2
:ותוכלמל
ךראה םיהלאה תיב-תא תונבל המלש דסוה הלאו ג  3
תומא בחרו םישש תומא הנושארה הדמב תומא
:םירשע
תיבה-בחר ינפ-לע ךראה ינפ-לע רשא םלואהו ד  4
והפציו םירשעו האמ הבגהו םירשע תומא
:רוהט בהז המינפמ
בהז והפחיו םישורב ץע הפח לודגה תיבה תאו ה  5
:תורשרשו םירמת וילע לעיו בוט
בהז בהזהו תראפתל הרקי ןבא תיבה-תא ףציו ו  6
:םיורפ
ויתוריקו םיפסה תורקה תיבה-תא ףחיו ז  7
:תוריקה-לע םיבורכ חתפו בהז ויתותלדו
ינפ-לע וכרא םישדקה שדק-תיב-תא שעיו ח  8
םירשע תומא ובחרו םירשע תומא תיבה-בחר
:תואמ שש םירככל בוט בהז והפחיו
תוילעהו בהז םישמח םילקשל תורמסמל לקשמו ט  9
:בהז הפח
השעמ םינש םיבורכ םישדקה שדק-תיבב שעיו י  10
:בהז םתא ופציו םיעצעצ
דחאה ףנכ םירשע תומא םכרא םיבורכה יפנכו אי  11
תרחאה ףנכהו תיבה ריקל תעגמ שמח תומאל
:רחאה בורכה ףנכל עיגמ שמח תומא
תיבה ריקל עיגמ שמח תומא דחאה בורכה ףנכו בי  12
בורכה ףנכל הקבד שמח תומא תרחאה ףנכהו
:רחאה
םהו םירשע תומא םישרפ הלאה םיבורכה יפנכ גי  13
:תיבל םהינפו םהילגר-לע םידמע
ץובו לימרכו ןמגראו תלכת תכרפה-תא שעיו די  14
:םיבורכ וילע לעיו
םישלש תומא םינש םידומע תיבה ינפל שעיו וט  15
:שמח תומא ושאר-לע-רשא תפצהו ךרא שמחו
םידמעה שאר-לע ןתיו ריבדב תורשרש שעיו זט  16
:תורשרשב ןתיו האמ םינומר שעיו
ןימימ דחא לכיהה ינפ-לע םידומעה-תא םקיו זי  17
םשו ןיכי ינימיה-םש ארקיו לואמשהמ דחאו
:זעב ילאמשה

ד    4

המא םירשעו וכרא המא םירשע תשחנ חבזמ שעיו א  1
:ותמוק תומא רשעו ובחר
ותפש-לא ותפשמ המאב רשע קצומ םיה-תא שעיו ב  2
המאב םישלש וקו ותמוק המאב שמחו ביבס לוגע
:ביבס ותא בסי
ותא םיבבוס ביבס ביבס ול תחת םירקב תומדו ג  3
םירוט םינש ביבס םיה-תא םיפיקמ המאב רשע
:ותקצמב םיקוצי רקבה
הנופצ םינפ השלש רקב רשע םינש-לע דמוע ד  4
השלשו הבגנ םינפ השלשו המי םינפ השולשו
םהירחא-לכו הלעמלמ םהילע םיהו החרזמ םינפ
:התיב
הנשוש חרפ סוכ-תפש השעמכ ותפשו חפט ויבעו ה  5
:ליכי םיפלא תשלש םיתב קיזחמ
השמחו ןימימ השמח ןתיו הרשע םירויכ שעיו ו  6
םב וחידי הלועה השעמ-תא םהב הצחרל לואמשמ
:וב םינהכל הצחרל םיהו
לכיהב ןתיו םטפשמכ רשע בהזה תורנמ-תא שעיו ז  7
:לואמשמ שמחו ןימימ שמח
ןימימ השמח לכיהב חניו הרשע תונחלש שעיו ח  8
:האמ בהז יקרזמ שעיו לואמשמ השמחו
תותלדו הלודגה הרזעהו םינהכה רצח שעיו ט  9
:תשחנ הפצ םהיתותלדו הרזעל
:הבגנ לוממ המדק תינמיה ףתכמ ןתנ םיה-תאו י  10
םיעיה-תאו תוריסה-תא םרוח שעיו אי  11
הכאלמה-תא תושעל םריח לכיו תוקרזמה-תאו
:םיהלאה תיבב המלש ךלמל השע רשא
שאר-לע תורתכהו תולגהו םינש םידומע בי  12
יתש-תא תוסכל םיתש תוכבשהו םיתש םידומעה
:םידומעה שאר-לע רשא תורתכה תולג
םינש תוכבשה יתשל תואמ עברא םינומרה-תאו גי  13
יתש-תא תוסכל תחאה הכבשל םינומר םירוט
:םידומעה ינפ-לע רשא תורתכה תולג
:תונכמה-לע השע תוריכה-תאו השע תונכמה-תאו די  14
:ויתחת רשע-םינש רקבה-תאו דחא םיה-תא וט  15
תוגלזמה-תאו םיעיה-תאו תוריסה-תאו זט  16
המלש ךלמל ויבא םרוח השע םהילכ-לכ-תאו
:קורמ תשחנ הוהי תיבל
תוכס ןיב המדאה יבעב ךלמה םקצי ןדריה רככב זי  17
:התדרצ ןיבו
אל יכ דאמ ברל הלאה םילכה-לכ המלש שעיו חי  18
:תשחנה לקשמ רקחנ
תאו םיהלאה תיב רשא םילכה-לכ תא המלש שעיו טי  19
:םינפה םחל םהילעו תונחלשה-תאו בהזה חבזמ
ינפל טפשמכ םרעבל םהיתרנו תורנמה-תאו כ  20
:רוגס בהז ריבדה
:בהז תולכמ אוה בהז םיחקלמהו תורנהו חרפהו אכ  21
בהז תותחמהו תופכהו תוקרזמהו תורמזמהו בכ  22
שדקל תוימינפה ויתותלד תיבה חתפו רוגס
:בהז לכיהל תיבה יתלדו םישדקה

ה    5

הוהי תיבל המלש השע-רשא הכאלמה-לכ םלשתו א  1
ףסכה-תאו ויבא דיוד ישדק-תא המלש אביו
תיב תורצאב ןתנ םילכה-לכ-תאו בהזה-תאו
:םיהלאה
ישאר-לכ-תאו לארשי ינקז-תא המלש ליהקי זא ב  2
םלשורי-לא לארשי ינבל תובאה יאישנ תוטמה
איה דיוד ריעמ הוהי-תירב ןורא-תא תולעהל
:ןויצ
שדחה אוה גחב לארשי שיא-לכ ךלמה-לא ולהקיו ג  3
:יעבשה
םיולה ואשיו לארשי ינקז לכ ואביו ד  4
:ןוראה-תא
ילכ-לכ-תאו דעומ להא-תאו ןוראה-תא ולעיו ה  5
:םיולה םינהכה םתא ולעה להאב רשא שדקה
וילע םידעונה לארשי תדע-לכו המלש ךלמהו ו  6
ורפסי-אל רשא רקבו ןאצ םיחבזמ ןוראה ינפל
:ברמ ונמי אלו
ומוקמ-לא הוהי-תירב ןורא-תא םינהכה ואיביו ז  7
יפנכ תחת-לא םישדקה שדק-לא תיבה ריבד-לא
:םיבורכה
ןוראה םוקמ-לע םיפנכ םישרפ םיבורכה ויהיו ח  8
:הלעמלמ וידב-לעו ןוראה-לע םיבורכה וסכיו
ןוראה-ןמ םידבה ישאר ואריו םידבה וכיראיו ט  9
דע םש-יהיו הצוחה וארי אלו ריבדה ינפ-לע
:הזה םויה
ברחב השמ ןתנ-רשא תוחלה ינש קר ןוראב ןיא י  10
:םירצממ םתאצב לארשי ינב-םע הוהי תרכ רשא
םינהכה-לכ יכ שדקה-ןמ םינהכה תאצב יהיו אי  11
:תוקלחמל רומשל ןיא ושדקתה םיאצמנה
ןותדיל ןמיהל ףסאל םלכל םיררשמה םיולהו בי  12
םיתלצמב ץוב םישבלמ םהיחאלו םהינבלו
םהמעו חבזמל חרזמ םידמע תורנכו םילבנבו
:תורצצחב םיררצחמ םירשעו האמל םינהכ
עימשהל םיררשמלו םירצצחמל דחאכ יהיו גי  13
לוק םירהכו הוהיל תודהלו ללהל דחא-לוק
הוהיל ללהבו רישה ילכבו םיתלצמבו תורצצחב
תיב ןנע אלמ תיבהו ודסח םלועל יכ בוט יכ
:הוהי
ןנעה ינפמ תרשל דומעל םינהכה ולכי-אלו די  14
:םיהלאה תיב-תא הוהי-דובכ אלמ-יכ

ו    6

:לפרעב ןוכשל רמא הוהי המלש רמא זא א  1
ךתבשל ןוכמו ךל לבז-תיב יתינב ינאו ב  2
:םימלוע
לארשי להק-לכ תא ךרביו וינפ-תא ךלמה בסיו ג  3
:דמוע לארשי להק-לכו
ויפב רבד רשא לארשי יהלא הוהי ךורב רמאיו ד  4
:רמאל אלמ וידיבו יבא דיוד תא
םירצמ ץראמ ימע-תא יתאצוה רשא םויה-ןמ ה  5
תיב תונבל לארשי יטבש לכמ ריעב יתרחב-אל
דיגנ תויהל שיאב יתרחב-אלו םש ימש תויהל
:לארשי ימע-לע
דיודב רחבאו םש ימש תויהל םלשוריב רחבאו ו  6
:לארשי ימע-לע תויהל
הוהי םשל תיב תונבל יבא דיוד בבל-םע יהיו ז  7
:לארשי יהלא
היה רשא ןעי יבא דיוד-לא הוהי רמאיו ח  8
היה יכ תוביטה ימשל תיב תונבל ךבבל-םע
:ךבבל-םע
ךיצלחמ אצויה ךנב יכ תיבה הנבת אל התא קר ט  9
:ימשל תיבה הנבי-אוה
דיוד תחת םוקאו רבד רשא ורבד-תא הוהי םקיו י  10
הוהי רבד רשאכ לארשי אסכ-לע בשאו יבא
:לארשי יהלא הוהי םשל תיבה הנבאו
רשא הוהי תירב םש-רשא ןוראה-תא םש םישאו אי  11
:לארשי ינב-םע תרכ
לארשי להק-לכ דגנ הוהי חבזמ ינפל דמעיו בי  12
:ויפכ שרפיו
הרזעה ךותב והנתיו תשחנ רויכ המלש השע-יכ גי  13
שולש תומאו ובחר תומא שמחו וכרא תומא שמח
דגנ ויכרב-לע ךרביו וילע דמעיו ותמוק
:המימשה ויפכ שרפיו לארשי להק-לכ
םיהלא ךומכ-ןיא לארשי יהלא הוהי רמאיו די  14
ךידבעל דסחהו תירבה רמש ץראבו םימשב
:םבל-לכב ךינפל םיכלהה
ול תרבד-רשא תא יבא דיוד ךדבעל תרמש רשא וט  15
:הזה םויכ תאלמ ךדיבו ךיפב רבדתו
יבא דיוד ךדבעל רמש לארשי יהלא הוהי התעו זט  16
ינפלמ שיא ךל תרכי-אל רמאל ול תרבד רשא תא
ךינב ורמשי-םא קר לארשי אסכ-לע בשוי
:ינפל תכלה רשאכ יתרותב תכלל םכרד-תא
תרבד רשא ךרבד ןמאי לארשי יהלא הוהי התעו זי  17
:דיודל ךדבעל
הנה ץראה-לע םדאה-תא םיהלא בשי םנמאה יכ חי  18
תיבה-יכ ףא ךולכלכי אל םימשה ימשו םימש
:יתינב רשא הזה
יהלא הוהי ותנחת-לאו ךדבע תלפת-לא תינפו טי  19
ללפתמ ךדבע רשא הלפתה-לאו הנרה-לא עמשל
:ךינפל
הלילו םמוי הזה תיבה-לא תוחתפ ךיניע תויהל כ  20
עומשל םש ךמש םושל תרמא רשא םוקמה-לא
:הזה םוקמה-לא ךדבע ללפתי רשא הלפתה-לא
רשא לארשי ךמעו ךדבע ינונחת-לא תעמשו אכ  21
ךתבש םוקממ עמשת התאו הזה םוקמה-לא וללפתי
:תחלסו תעמשו םימשה-ןמ
אבו ותלאהל הלא וב-אשנו והערל שיא אטחי-םא בכ  22
:הזה תיבב ךחבזמ ינפל הלא
ךידבע-תא תטפשו תישעו םימשה-ןמ עמשת התאו גכ  23
קידצ קידצהלו ושארב וכרד תתל עשרל בישהל
:ותקדצכ ול תתל
ךל-ואטחי יכ ביוא ינפל לארשי ךמע ףגני-םאו דכ  24
ךינפל וננחתהו וללפתהו ךמש-תא ודוהו ובשו
:הזה תיבב
לארשי ךמע תאטחל תחלסו םימשה-ןמ עמשת התאו הכ  25
:םהיתבאלו םהל התתנ-רשא המדאה-לא םתובישהו
ךל-ואטחי יכ רטמ היהי-אלו םימשה רצעהב וכ  26
םתאטחמ ךמש-תא ודוהו הזה םוקמה-לא וללפתהו
:םנעת יכ ןובושי
ךמעו ךידבע תאטחל תחלסו םימשה עמשת התאו זכ  27
הב-וכלי רשא הבוטה ךרדה-לא םרות יכ לארשי
:הלחנל ךמעל התתנ-רשא ךצרא-לע רטמ התתנו
ןופדש היהי-יכ רבד ץראב היהי-יכ בער חכ  28
ול-רצי יכ היהי יכ ליסחו הברא ןוקריו
:הלחמ-לכו עגנ-לכ וירעש ץראב ויביוא
לכלו םדאה-לכל היהי רשא הנחת-לכ הלפת-לכ טכ  29
שרפו ובאכמו ועגנ שיא ועדי רשא לארשי ךמע
:הזה תיבה-לא ויפכ
התתנו תחלסו ךתבש ןוכמ םימשה-ןמ עמשת התאו ל  30
התא יכ ובבל-תא עדת רשא ויכרד-לככ שיאל
:םדאה ינב בבל-תא תעדי ךדבל
םה-רשא םימיה-לכ ךיכרדב תכלל ךואריי ןעמל אל  31
:וניתבאל התתנ רשא המדאה ינפ-לע םייח
אבו אוה לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה-לא םגו בל  32
הקזחה ךדיו לודגה ךמש ןעמל הקוחר ץראמ
:הזה תיבה-לא וללפתהו ואבו היוטנה ךעורזו
לככ תישעו ךתבש ןוכממ םימשה-ןמ עמשת התאו גל  33
ימע-לכ ועדי ןעמל ירכנה ךילא ארקי-רשא
תעדלו לארשי ךמעכ ךתא הארילו ךמש-תא ץראה
:יתינב רשא הזה תיבה-לע ארקנ ךמש-יכ
רשא ךרדב ויביוא-לע המחלמל ךמע אצי-יכ דל  34
רשא תאזה ריעה ךרד ךילא וללפתהו םחלשת
:ךמשל יתינב-רשא תיבהו הב תרחב
תישעו םתנחת-תאו םתלפת-תא םימשה-ןמ תעמשו הל  35
:םטפשמ
תפנאו אטחי-אל רשא םדא ןיא יכ ךל-ואטחי יכ ול  36
ץרא-לא םהיבוש םובשו ביוא ינפל םתתנו םב
:הבורק וא הקוחר
ובשו םש-ובשנ רשא ץראב םבבל-לא ובישהו זל  37
וניועה ונאטח רמאל םיבש ץראב ךילא וננחתהו
:ונעשרו
םיבש ץראב םשפנ-לכבו םבל-לכב ךילא ובשו חל  38
התתנ רשא םצרא ךרד וללפתהו םתא ובש-רשא
יתינב-רשא תיבלו תרחב רשא ריעהו םתובאל
:ךמשל
םתלפת-תא ךתבש ןוכממ םימשה-ןמ תעמשו טל  39
רשא ךמעל תחלסו םטפשמ תישעו םהיתנחת-תאו
:ךל-ואטח
ךינזאו תוחתפ ךיניע אנ-ויהי יהלא התע מ  40
:הזה םוקמה תלפתל תובשק
ךזע ןוראו התא ךחונל םיהלא הוהי המוק התעו אמ  41
ךידיסחו העושת ושבלי םיהלא הוהי ךינהכ
:בוטב וחמשי
ידסחל הרכז ךיחישמ ינפ בשת-לא םיהלא הוהי במ  42
:ךדבע דיוד

ז    7

םימשהמ הדרי שאהו ללפתהל המלש תולככו א  1
אלמ הוהי דובכו םיחבזהו הלעה לכאתו
:תיבה-תא
אלמ-יכ הוהי תיב-לא אובל םינהכה ולכי אלו ב  2
:הוהי תיב-תא הוהי-דובכ
הוהי דובכו שאה תדרב םיאר לארשי ינב לכו ג  3
הפצרה-לע הצרא םיפא וערכיו תיבה-לע
םלועל יכ בוט יכ הוהיל תודוהו ווחתשיו
:ודסח
:הוהי ינפל חבז םיחבז םעה-לכו ךלמהו ד  4
םינשו םירשע רקבה חבז-תא המלש ךלמה חבזיו ה  5
תיב-תא וכנחיו ףלא םירשעו האמ ןאצו ףלא
:םעה-לכו ךלמה םיהלאה
ריש-ילכב םיולהו םידמע םתורמשמ-לע םינהכהו ו  6
הוהיל תודהל ךלמה דיוד השע רשא הוהי
םינהכהו םדיב דיוד ללהב ודסח םלועל-יכ
:םידמע לארשי-לכו םדגנ םירצצחמ
הוהי-תיב ינפל רשא רצחה ךות-תא המלש שדקיו ז  7
חבזמ-יכ םימלשה יבלח תאו תולעה םש השע-יכ
הלעה-תא ליכהל לוכי אל המלש השע רשא תשחנה
:םיבלחה-תאו החנמה-תאו
םימי תעבש איהה תעב גחה-תא המלש שעיו ח  8
תמח אובלמ דאמ לודג להק ומע לארשי-לכו
:םירצמ לחנ-דע
ושע חבזמה תכנח יכ תרצע ינימשה םויב ושעיו ט  9
:םימי תעבש גחהו םימי תעבש
םעה-תא חלש יעיבשה שדחל השלשו םירשע םויבו י  10
השע רשא הבוטה-לע בל יבוטו םיחמש םהילהאל
:ומע לארשילו המלשלו דיודל הוהי
תאו ךלמה תיב-תאו הוהי תיב-תא המלש לכיו אי  11
ותיבבו הוהי-תיבב תושעל המלש בל-לע אבה-לכ
:חילצה
יתעמש ול רמאיו הלילב המלש-לא הוהי אריו בי  12
:חבז תיבל יל הזה םוקמב יתרחבו ךתלפת-תא
הוצא-ןהו רטמ היהי-אלו םימשה רצעא ןה גי  13
:ימעב רבד חלשא-םאו ץראה לוכאל בגח-לע
וללפתיו םהילע ימש-ארקנ רשא ימע וענכיו די  14
עמשא ינאו םיערה םהיכרדמ ובשיו ינפ ושקביו
:םצרא-תא אפראו םתאטחל חלסאו םימשה-ןמ
תלפתל תובשק ינזאו תוחתפ ויהי יניע התע וט  15
:הזה םוקמה
ימש-תויהל הזה תיבה-תא יתשדקהו יתרחב התעו זט  16
:םימיה-לכ םש יבלו יניע ויהו םלוע-דע םש
ךיבא דיוד ךלה רשאכ ינפל ךלת-םא התאו זי  17
:רומשת יטפשמו יקחו ךיתיוצ רשא לככ תושעלו
דיודל יתרכ רשאכ ךתוכלמ אסכ תא יתומיקהו חי  18
:לארשיב לשומ שיא ךל תרכי-אל רמאל ךיבא
רשא יתוצמו יתוקח םתבזעו םתא ןובושת-םאו טי  19
םירחא םיהלא םתדבעו םתכלהו םכינפל יתתנ
:םהל םתיוחתשהו
תיבה-תאו םהל יתתנ רשא יתמדא לעמ םיתשתנו כ  20
וננתאו ינפ לעמ ךילשא ימשל יתשדקה רשא הזה
:םימעה-לכב הנינשלו לשמל
םשי וילע רבע-לכל ןוילע היה רשא הזה תיבהו אכ  21
תיבלו תאזה ץראל הככ הוהי השע המב רמאו
:הזה
םהיתבא יהלא הוהי-תא ובזע רשא לע ורמאו בכ  22
םיהלאב וקיזחיו םירצמ ץראמ םאיצוה רשא
איבה ןכ-לע םודבעיו םהל ווחתשיו םירחא
:תאזה הערה-לכ תא םהילע

ח    8

תיב-תא המלש הנב רשא הנש םירשע ץקמ יהיו א  1
:ותיב-תאו הוהי
םתא המלש הנב המלשל םרוח ןתנ רשא םירעהו ב  2
:לארשי ינב-תא םש בשויו
:הילע קזחיו הבוצ תמח המלש ךליו ג  3
תונכסמה ירע-לכ תאו רבדמב רמדת-תא ןביו ד  4
:תמחב הנב רשא
ןורוח תיב-תאו ןוילעה ןורוח תיב-תא ןביו ה  5
:חירבו םיתלד תומוח רוצמ ירע ןותחתה
ויה רשא תונכסמה ירע-לכ תאו תלעב-תאו ו  6
תאו םישרפה ירע תאו בכרה ירע-לכ תאו המלשל
םלשוריב תונבל קשח רשא המלש קשח-לכ
:ותלשממ ץרא לכבו ןונבלבו
יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחה-ןמ רתונה םעה-לכ ז  7
:המה לארשימ אל רשא יסוביהו
רשא ץראב םהירחא ורתונ רשא םהינב-ןמ ח  8
םויה דע סמל המלש םלעיו לארשי ינב םולכ-אל
:הזה
םידבעל המלש ןתנ-אל רשא לארשי ינב-ןמו ט  9
וישילש ירשו המחלמ ישנא המה-יכ ותכאלמל
:וישרפו ובכר ירשו
םישמח המלש ךלמל-רשא םיביצנה ירש הלאו י  10
:םעב םידרה םיתאמו
רשא תיבל דיוד ריעמ המלש הלעה הערפ-תב-תאו אי  11
דיוד תיבב יל השא בשת-אל רמא יכ הל-הנב
ןורא םהילא האב-רשא המה שדק-יכ לארשי-ךלמ
:הוהי
רשא הוהי חבזמ לע הוהיל תולע המלש הלעה זא בי  12
:םלואה ינפל הנב
תותבשל השמ תוצמכ תולעהל םויב םוי-רבדבו גי  13
גחב הנשב םימעפ שולש תודעומלו םישדחלו
:תוכסה גחבו תועבשה גחבו תוצמה
םינהכה תוקלחמ-תא ויבא-דיוד טפשמכ דמעיו די  14
תרשלו ללהל םתורמשמ-לע םיולהו םתדבע-לע
םירעושהו ומויב םוי-רבדל םינהכה דגנ
דיוד תוצמ ןכ יכ רעשו רעשל םתוקלחמב
:םיהלאה-שיא
םיולהו םינהכה-לע ךלמה תוצמ ורס אלו וט  15
:תורצאלו רבד-לכל
הוהי-תיב דסומ םויה-דע המלש תכאלמ-לכ ןכתו זט  16
:הוהי תיב םלש ותלכ-דעו
תפש-לע תוליא-לאו רבג-ןויצעל המלש ךלה זא זי  17
:םודא ץראב םיה
םידבעו תוינוא וידבע-דיב םרוח ול-חלשיו חי  18
וחקיו הריפוא המלש ידבע-םע ואביו םי יעדוי
ואיביו בהז רככ םישמחו תואמ-עברא םשמ
:המלש ךלמה-לא

ט    9

תוסנל אובתו המלש עמש-תא העמש אבש-תכלמו א  1
דאמ דבכ ליחב םלשוריב תודיחב המלש-תא
הרקי ןבאו ברל בהזו םימשב םיאשנ םילמגו
היה רשא-לכ תא ומע רבדתו המלש-לא אובתו
:הבבל-םע
רבד םלענ-אלו הירבד-לכ-תא המלש הל-דגיו ב  2
:הל דיגה אל רשא המלשמ
רשא תיבהו המלש תמכח תא אבש-תכלמ ארתו ג  3
:הנב
ויתרשמ דמעמו וידבע בשומו ונחלש לכאמו ד  4
רשא ותילעו םהישובלמו ויקשמו םהישובלמו
:חור הב דוע היה-אלו הוהי תיב הלעי
יצראב יתעמש רשא רבדה תמא ךלמה-לא רמאתו ה  5
:ךתמכח-לעו ךירבד-לע
הניארתו יתאב-רשא דע םהירבדל יתנמאה-אלו ו  6
תפסי ךתמכח תיברמ יצח יל-דגה אל הנהו יניע
:יתעמש רשא העומשה-לע
ךינפל םידמעה הלא ךידבע ירשאו ךישנא ירשא ז  7
:ךתמכח-תא םיעמשו דימת
ךתתל ךב ץפח רשא ךורב ךיהלא הוהי יהי ח  8
ךיהלא תבהאב ךיהלא הוהיל ךלמל ואסכ-לע
ךלמל םהילע ךנתיו םלועל ודימעהל לארשי-תא
:הקדצו טפשמ תושעל
ברל םימשבו בהז רככ םירשעו האמ ךלמל ןתתו ט  9
הנתנ-רשא אוהה םשבכ היה אלו הרקי ןבאו דאמ
:המלש ךלמל אבש-תכלמ
בהז ואיבה-רשא המלש ידבעו םריח ידבע-םגו י  10
:הרקי ןבאו םימוגלא יצע ואיבה ריפואמ
תולסמ םימוגלאה יצע-תא ךלמה שעיו אי  11
םירשל םילבנו תורנכו ךלמה תיבלו הוהי-תיבל
:הדוהי ץראב םינפל םהכ וארנ-אלו
רשא הצפח-לכ-תא אבש-תכלמל ןתנ המלש ךלמהו בי  12
ךלתו ךפהתו ךלמה-לא האיבה-רשא דבלמ הלאש
:הידבעו איה הצראל
שש תחא הנשב המלשל אב-רשא בהזה לקשמ יהיו גי  13
:בהז ירככ ששו םיששו תואמ
יכלמ-לכו םיאיבמ םירחסהו םירתה ישנאמ דבל די  14
:המלשל ףסכו בהז םיאיבמ ץראה תוחפו ברע
שש טוחש בהז הנצ םיתאמ המלש ךלמה שעיו וט  15
:תחאה הנצה-לע הלעי טוחש בהז תואמ
בהז תואמ שלש טוחש בהז םינגמ תואמ-שלשו זט  16
רעי תיבב ךלמה םנתיו תחאה ןגמה-לע הלעי
:ןונבלה
:רוהט בהז והפציו לודג ןש-אסכ ךלמה שעיו זי  17
םיזחאמ אסכל בהזב שבכו אסכל תולעמ ששו חי  18
תוירא םינשו תבשה םוקמ-לע הזמו הזמ תודיו
:תודיה לצא םידמע
תולעמה שש-לע םש םידמע תוירא רשע םינשו טי  19
:הכלממ-לכל ןכ השענ-אל הזמו הזמ
ילכ לכו בהז המלש ךלמה הקשמ ילכ לכו כ  20
בשחנ ףסכ ןיא רוגס בהז ןונבלה רעי-תיב
:המואמל המלש ימיב
םרוח ידבע םע שישרת תוכלה ךלמל תוינא-יכ אכ  21
תואשנ שישרת תוינא הנאובת םינש שולשל תחא
:םייכותו םיפוקו םיבהנש ףסכו בהז
רשעל ץראה יכלמ לכמ המלש ךלמה לדגיו בכ  22
:המכחו
עמשל המלש ינפ-תא םישקבמ ץראה יכלמ לכו גכ  23
:ובלב םיהלאה ןתנ-רשא ותמכח-תא
בהז ילכו ףסכ ילכ ותחנמ שיא םיאיבמ םהו דכ  24
הנש-רבד םידרפו םיסוס םימשבו קשנ תומלשו
:הנשב
םיסוס תוירא םיפלא תעברא המלשל יהיו הכ  25
ירעב םחיניו םישרפ ףלא רשע-םינשו תובכרמו
:םלשוריב ךלמה-םעו בכרה
ץרא-דעו רהנה-ןמ םיכלמה-לכב לשומ יהיו וכ  26
:םירצמ לובג דעו םיתשלפ
תאו םינבאכ םלשוריב ףסכה-תא ךלמה ןתיו זכ  27
:ברל הלפשב-רשא םימקשכ ןתנ םיזראה
:תוצראה-לכמו המלשל םירצממ םיסוס םיאיצומו חכ  28
םה-אלה םינורחאהו םינשארה המלש ירבד ראשו טכ  29
היחא תאובנ-לעו איבנה ןתנ ירבד-לע םיבותכ
םעברי-לע הזחה ידעי תוזחבו ינולישה
:טבנ-ןב
םיעברא לארשי-לכ-לע םלשוריב המלש ךלמיו ל  30
:הנש
דיוד ריעב והרבקיו ויתבא-םע המלש בכשיו אל  31
:ויתחת ונב םעבחר ךלמיו ויבא

י    10

לארשי-לכ ואב םכש יכ המכש םעבחר ךליו א  1
:ותא ךילמהל
רשא םירצמב אוהו טבנ-ןב םעברי עמשכ יהיו ב  2
:םירצממ םעברי בשיו ךלמה המלש ינפמ חרב
לארשי-לכו םעברי אביו ול-וארקיו וחלשיו ג  3
:רמאל םעבחר-לא ורבדיו
ךיבא תדבעמ לקה התעו ונלע-תא השקה ךיבא ד  4
:ךדבענו ונילע ןתנ-רשא דבכה ולעמו השקה
ךליו ילא ובושו םימי תשלש דוע םהלא רמאיו ה  5
:םעה
םידמע ויה-רשא םינקזה-תא םעבחר ךלמה ץעויו ו  6
םתא ךיא רמאל יח ותיהב ויבא המלש ינפל
:רבד הזה-םעל בישהל םיצעונ
הזה םעהל בוטל היהת-םא רמאל וילא ורבדיו ז  7
ךל ויהו םיבוט םירבד םהלא תרבדו םתיצרו
:םימיה-לכ םידבע
ץעויו והצעי רשא םינקזה תצע-תא בזעיו ח  8
:וינפל םידמעה ותא ולדג רשא םידליה-תא
רבד בישנו םיצעונ םתא המ םהלא רמאיו ט  9
לעה-ןמ לקה רמאל ילא ורבד רשא הזה םעה-תא
:ונילע ךיבא ןתנ-רשא
רמאל ותא ולדג רשא םידליה ותא ורבדיו י  10
ךיבא רמאל ךילא ורבד-רשא םעל רמאת-הכ
רמאת הכ ונילעמ לקה התאו ונלע-תא דיבכה
:יבא ינתממ הבע ינטק םהלא
ףיסא ינאו דבכ לע םכילע סימעה יבא התעו אי  11
ינאו םיטושב םכתא רסי יבא םכלע-לע
:םיברקעב
ישלשה םויב םעבחר-לא םעה-לכו םעברי אביו בי  12
:ישלשה םויב ילא ובוש רמאל ךלמה רבד רשאכ
תצע תא םעבחר ךלמה בזעיו השק ךלמה םנעיו גי  13
:םינקזה
דיבכא רמאל םידליה תצעכ םהלא רבדיו די  14
םכתא רסי יבא וילע ףיסא ינאו םכלע-תא
:םיברקעב ינאו םיטושב
םעמ הבסנ התיה-יכ םעה-לא ךלמה עמש-אלו וט  15
רבד רשא ורבד-תא הוהי םיקה ןעמל םיהלאה
:טבנ-ןב םעברי-לא ינולשה והיחא דיב
םעה ובישיו םהל ךלמה עמש-אל יכ לארשי-לכו זט  16
הלחנ-אלו דיודב קלח ונל-המ רמאל ךלמה-תא
ךתיב האר התע לארשי ךילהאל שיא ישי-ןבב
:וילהאל לארשי-לכ ךליו דיוד
םהילע ךלמיו הדוהי ירעב םיבשיה לארשי ינבו זי  17
:םעבחר
סמה-לע רשא םרדה-תא םעבחר ךלמה חלשיו חי  18
םעבחר ךלמהו תמיו ןבא לארשי-ינב וב-ומגריו
:םלשורי סונל הבכרמב תולעל ץמאתה
:הזה םויה דע דיוד תיבב לארשי ועשפיו טי  19

אי    11

הדוהי תיב-תא להקיו םלשורי םעבחר אביו א  1
המחלמ השע רוחב ףלא םינומשו האמ ןמינבו
:םעבחרל הכלממה-תא בישהל לארשי-םע םחלהל
:רמאל םיהלאה-שיא והיעמש-לא הוהי-רבד יהיו ב  2
לאו הדוהי ךלמ המלש-ןב םעבחר-לא רמא ג  3
:רמאל ןמינבו הדוהיב לארשי-לכ
םכיחא-םע ומחלת-אלו ולעת-אל הוהי רמא הכ ד  4
הזה רבדה היהנ יתאמ יכ ותיבל שיא ובוש
:םעברי-לא תכלמ ובשיו הוהי ירבד-תא ועמשיו
רוצמל םירע ןביו םלשוריב םעבחר בשיו ה  5
:הדוהיב
:עוקת-תאו םטיע-תאו םחל-תיב-תא ןביו ו  6
:םלדע-תאו וכוש-תאו רוצ-תיב-תאו ז  7
:ףיז-תאו השרמ-תאו תג-תאו ח  8
:הקזע-תאו שיכל-תאו םירודא-תאו ט  9
הדוהיב רשא ןורבח-תאו ןוליא-תאו הערצ-תאו י  10
:תורצמ ירע ןמינבבו
תורצאו םידיגנ םהב ןתיו תורצמה-תא קזחיו אי  11
:ןייו ןמשו לכאמ
הברהל םקזחיו םיחמרו תונצ ריעו ריע-לכבו בי  12
:ןמינבו הדוהי ול-יהיו דאמ
וילע ובציתה לארשי-לכב רשא םיולהו םינהכהו גי  13
:םלובג-לכמ
וכליו םתזחאו םהישרגמ-תא םיולה ובזע-יכ די  14
וינבו םעברי םחינזה-יכ םלשורילו הדוהיל
:הוהיל ןהכמ
םילגעלו םיריעשלו תומבל םינהכ ול-דמעיו וט  15
:השע רשא
םבבל-תא םינתנה לארשי יטבש לכמ םהירחאו זט  16
חובזל םלשורי ואב לארשי יהלא הוהי-תא שקבל
:םהיתובא יהלא הוהיל
םעבחר-תא וצמאיו הדוהי תוכלמ-תא וקזחיו זי  17
דיוד ךרדב וכלה יכ שולש םינשל המלש-ןב
:שולש םינשל המלשו
תומירי-ןב תלחמ-תא השא םעבחר ול-חקיו חי  18
:ישי-ןב באילא-תב ליהיבא דיוד-ןב
:םהז-תאו הירמש-תאו שועי-תא םינב ול דלתו טי  19
ול דלתו םולשבא-תב הכעמ-תא חקל הירחאו כ  20
:תימלש-תאו אזיז-תאו יתע-תאו היבא-תא
וישנ-לכמ םולשבא-תב הכעמ-תא םעבחר בהאיו אכ  21
םישגליפו אשנ הרשע-הנומש םישנ יכ וישגליפו
:תונב םיששו םינב הנומשו םירשע דלויו םישש
דיגנל הכעמ-ןב היבא-תא םעבחר שארל דמעיו בכ  22
:וכילמהל יכ ויחאב
הדוהי תוצרא-לכל וינב-לכמ ץרפיו ןביו גכ  23
ברל ןוזמה םהל ןתיו תורצמה ירע לכל ןמינבו
:םישנ ןומה לאשיו

בי    12

בזע ותקזחכו םעבחר תוכלמ ןיכהכ יהיו א  1
:ומע לארשי-לכו הוהי תרות-תא
קשיש הלע םעבחר ךלמל תישימחה הנשב יהיו ב  2
:הוהיב ולעמ יכ םלשורי-לע םירצמ-ךלמ
ןיאו םישרפ ףלא םיששבו בכר םיתאמו ףלאב ג  3
םייכס םיבול םירצממ ומע ואב-רשא םעל רפסמ
:םישוכו
אביו הדוהיל רשא תורצמה ירע-תא דכליו ד  4
:םלשורי-דע
הדוהי ירשו םעבחר-לא אב איבנה היעמשו ה  5
םהל רמאיו קשיש ינפמ םלשורי-לא ופסאנ-רשא
יתבזע ינא-ףאו יתא םתבזע םתא הוהי רמא-הכ
:קשיש-דיב םכתא
:הוהי קידצ ורמאיו ךלמהו לארשי-ירש וענכיו ו  6
הוהי-רבד היה וענכנ יכ הוהי תוארבו ז  7
םהל יתתנו םתיחשא אל וענכנ רמאל היעמש-לא
םלשוריב יתמח ךתת-אלו הטילפל טעמכ
:קשיש-דיב
תדובעו יתדובע ועדיו םידבעל ול-ויהי יכ ח  8
:תוצראה תוכלממ
חקיו םלשורי-לע םירצמ-ךלמ קשיש לעיו ט  9
ךלמה תיב תורצא-תאו הוהי-תיב תורצא-תא
השע רשא בהזה ינגמ-תא חקיו חקל לכה-תא
:המלש
דיקפהו תשחנ ינגמ םהיתחת םעבחר ךלמה שעיו י  10
:ךלמה תיב חתפ םירמשה םיצרה ירש די-לע
םיצרה ואב הוהי תיב ךלמה אוב-ידמ יהיו אי  11
:םיצרה את-לא םובשהו םואשנו
הלכל תיחשהל אלו הוהי-ףא ונממ בש וענכהבו בי  12
:םיבוט םירבד היה הדוהיב םגו
יכ ךלמיו םלשוריב םעבחר ךלמה קזחתיו גי  13
הרשע עבשו וכלמב םעבחר הנש תחאו םיעברא-ןב
םושל הוהי רחב-רשא ריעה םלשוריב ךלמ הנש
המענ ומא םשו לארשי יטבש לכמ םש ומש-תא
:תינמעה
:הוהי-תא שורדל ובל ןיכה אל יכ ערה שעיו די  14
םה-אלה םינורחאהו םינשארה םעבחר ירבדו וט  15
הזחה ודעו איבנה היעמש ירבדב םיבותכ
:םימיה-לכ םעבריו םעבחר תומחלמו שחיתהל
דיוד ריעב רבקיו ויתבא-םע םעבחר בכשיו זט  16
:ויתחת ונב היבא ךלמיו

גי    13

היבא ךלמיו םעברי ךלמל הרשע הנומש תנשב א  1
:הדוהי-לע
והיכימ ומא םשו םלשוריב ךלמ םינש שולש ב  2
היבא ןיב התיה המחלמו העבג-ןמ לאירוא-תב
:םעברי ןיבו
המחלמ ירובג ליחב המחלמה-תא היבא רסאיו ג  3
ומע ךרע םעבריו רוחב שיא ףלא תואמ-עברא
:ליח רובג רוחב שיא ףלא תואמ הנומשב המחלמ
םירפא רהב רשא םירמצ רהל לעמ היבא םקיו ד  4
:לארשי-לכו םעברי ינועמש רמאיו
ןתנ לארשי יהלא הוהי יכ תעדל םכל אלה ה  5
וינבלו ול םלועל לארשי-לע דיודל הכלממ
:חלמ תירב
דרמיו דיוד-ןב המלש דבע טבנ-ןב םעברי םקיו ו  6
:וינדא-לע
וצמאתיו לעילב ינב םיקר םישנא וילע וצבקיו ז  7
בבל-ךרו רענ היה םעבחרו המלש-ןב םעבחר-לע
:םהינפל קזחתה אלו
הוהי תכלממ ינפל קזחתהל םירמא םתא התעו ח  8
בהז ילגע םכמעו בר ןומה םתאו דיוד ינב דיב
:םיהלאל םעברי םכל השע רשא
ןרהא ינב-תא הוהי ינהכ-תא םתחדה אלה ט  9
תוצראה ימעכ םינהכ םכל ושעתו םיולהו
העבש םליאו רקב-ןב רפב ודי אלמל אבה-לכ
:םיהלא אלל ןהכ היהו
םינהכו והנבזע אלו וניהלא הוהי ונחנאו י  10
:תכאלמב םיולהו ןרהא ינב הוהיל םיתרשמ
ברעב-ברעבו רקבב-רקבב תולע הוהיל םירטקמו אי  11
רוהטה ןחלשה-לע םחל תכרעמו םימס-תרטקו
ברעב ברעב רעבל היתרנו בהזה תרונמו
םתאו וניהלא הוהי תרמשמ-תא ונחנא םירמש-יכ
:ותא םתבזע
תורצצחו וינהכו םיהלאה שארב ונמע הנהו בי  12
ומחלת-לא לארשי ינב םכילע עירהל העורתה
:וחילצת אל-יכ םכיתבא-יהלא הוהי-םע
ויהיו םהירחאמ אובל בראמה-תא בסה םעבריו גי  13
:םהירחאמ בראמהו הדוהי ינפל
רוחאו םינפ המחלמה םהל הנהו הדוהי ונפיו די  14
:תורצצחב םירצצחמ םינהכהו הוהיל וקעציו
הדוהי שיא עירהב יהיו הדוהי שיא ועיריו וט  15
היבא ינפל לארשי-לכו םעברי-תא ףגנ םיהלאהו
:הדוהיו
םיהלא םנתיו הדוהי ינפמ לארשי-ינב וסוניו זט  16
:םדיב
םיללח ולפיו הבר הכמ ומעו היבא םהב וכיו זי  17
:רוחב שיא ףלא תואמ-שמח לארשימ
ינב וצמאיו איהה תעב לארשי-ינב וענכיו חי  18
:םהיתובא יהלא הוהי-לע ונעשנ יכ הדוהי
םירע ונממ דכליו םעברי ירחא היבא ףדריו טי  19
היתונב-תאו הנשי-תאו היתונב-תאו לא-תיב-תא
:היתנבו ןורפע-תאו
והפגיו והיבא ימיב דוע םעברי-חכ רצע-אלו כ  20
:תמיו הוהי
הרשע עברא םישנ ול-אשיו והיבא קזחתיו אכ  21
:תונב הרשע ששו םינב םינשו םירשע דלויו
םיבותכ וירבדו ויכרדו היבא ירבד רתיו בכ  22
:ודע איבנה שרדמב
דיוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא-םע היבא בכשיו גכ  23
רשע ץראה הטקש וימיב ויתחת ונב אסא ךלמיו
:םינש

די    14

:ויהלא הוהי יניעב רשיהו בוטה אסא שעיו א  1
רבשיו תומבהו רכנה תוחבזמ-תא רסיו ב  2
:םירשאה-תא עדגיו תובצמה-תא
םהיתובא יהלא הוהי-תא שורדל הדוהיל רמאיו ג  3
:הוצמהו הרותה תושעלו
םינמחה-תאו תומבה-תא הדוהי ירע-לכמ רסיו ד  4
:וינפל הכלממה טקשתו
ץראה הטקש-יכ הדוהיב הרוצמ ירע ןביו ה  5
הוהי חינה-יכ הלאה םינשב המחלמ ומע-ןיאו
:ול
בסנו הלאה םירעה-תא הנבנ הדוהיל רמאיו ו  6
ץראה ונדוע םיחירבו םיתלד םילדגמו המוח
ונשרד וניהלא הוהי-תא ונשרד יכ ונינפל
:וחילציו ונביו ביבסמ ונל חניו
שלש הדוהימ חמרו הנצ אשנ ליח אסאל יהיו ז  7
תשק יכרדו ןגמ יאשנ ןמינבמו ףלא תואמ
:ליח ירובג הלא-לכ ףלא םינומשו םיתאמ
םיפלא ףלא ליחב ישוכה חרז םהילא אציו ח  8
:השרמ-דע אביו תואמ שלש תובכרמו
התפצ איגב המחלמ וכרעיו וינפל אסא אציו ט  9
:השרמל
הוהי רמאיו ויהלא הוהי-לא אסא ארקיו י  10
הוהי ונרזע חכ ןיאל בר ןיב רוזעל ךמע-ןיא
ןומהה-לע ונאב ךמשבו ונעשנ ךילע-יכ וניהלא
:שונא ךמע רצעי-לא התא וניהלא הוהי הזה
הדוהי ינפלו אסא ינפל םישוכה-תא הוהי ףגיו אי  11
:םישוכה וסניו
לפיו ררגל-דע ומע-רשא םעהו אסא םפדריו בי  12
הוהי-ינפל ורבשנ-יכ היחמ םהל ןיאל םישוכמ
:דאמ הברה ללש ואשיו והנחמ ינפלו
היה-יכ ררג תוביבס םירעה-לכ תא וכיו גי  13
הזב-יכ םירעה-לכ-תא וזביו םהילע הוהי-דחפ
:םהב התיה הבר
םילמגו ברל ןאצ ובשיו וכה הנקמ ילהא-םגו די  14
:םלשורי ובשיו

וט    15

:םיהלא חור וילע התיה דדוע-ןב והירזעו א  1
אסא ינועמש ול רמאיו אסא ינפל אציו ב  2
ומע םכתויהב םכמע הוהי ןמינבו הדוהי-לכו
בזעי והבזעת-םאו םכל אצמי והשרדת-םאו
:םכתא
ןהכ אללו תמא יהלא אלל לארשיל םיבר םימיו ג  3
:הרות אללו הרומ
והשקביו לארשי יהלא הוהי-לע ול-רצב בשיו ד  4
:םהל אצמיו
תמוהמ יכ אבלו אצויל םולש ןיא םהה םיתעבו ה  5
:תוצראה יבשוי-לכ לע תובר
םממה םיהלא-יכ ריעב ריעו יוגב-יוג ותתכו ו  6
:הרצ-לכב
רכש שי יכ םכידי ופרי-לאו וקזח םתאו ז  7
:םכתלעפל
איבנה דדע האובנהו הלאה םירבדה אסא עמשכו ח  8
ןמינבו הדוהי ץרא-לכמ םיצוקשה רבעיו קזחתה
שדחיו םירפא רהמ דכל רשא םירעה-ןמו
:הוהי םלוא ינפל רשא הוהי חבזמ-תא
םהמע םירגהו ןמינבו הדוהי-לכ-תא ץבקיו ט  9
לארשימ וילע ולפנ-יכ ןועמשמו השנמו םירפאמ
:ומע ויהלא הוהי-יכ םתארב ברל
הרשע-שמח תנשל ישילשה שדחב םלשורי וצבקיו י  10
:אסא תוכלמל
רקב ואיבה ללשה-ןמ אוהה םויב הוהיל וחבזיו אי  11
:םיפלא תעבש ןאצו תואמ עבש
םהיתובא יהלא הוהי-תא שורדל תירבב ואביו בי  12
:םשפנ-לכבו םבבל-לכב
תמוי לארשי-יהלא הוהיל שרדי-אל רשא לכו גי  13
:השא-דעו שיאמל לודג-דעו ןטק-ןמל
תורצצחבו העורתבו לודג לוקב הוהיל ועבשיו די  14
:תורפושבו
םבבל-לכב יכ העובשה-לע הדוהי-לכ וחמשיו וט  15
חניו םהל אצמיו והשקב םנוצר-לכבו ועבשנ
:ביבסמ םהל הוהי
הריבגמ הריסה ךלמה אסא םא הכעמ-םגו זט  16
התצלפמ-תא אסא תרכיו תצלפמ הרשאל התשע-רשא
:ןורדק לחנב ףרשיו קדיו
םלש היה אסא-בבל קר לארשימ ורס-אל תומבהו זי  17
:וימי-לכ
ףסכ םיהלאה תיב וישדקו ויבא ישדק-תא אביו חי  18
:םילכו בהזו
תוכלמל שמחו םישלש-תנש דע התיה אל המחלמו טי  19
:אסא

זט    16

אשעב הלע אסא תוכלמל ששו םישלש תנשב א  1
תת יתלבל המרה-תא ןביו הדוהי-לע לארשי-ךלמ
:הדוהי ךלמ אסאל אבו אצוי
תיבו הוהי תיב תורצאמ בהזו ףסכ אסא אציו ב  2
בשויה םרא ךלמ דדה-ןב-לא חלשיו ךלמה
:רמאל קשמרדב
הנה ךיבא ןיבו יבא ןיבו ךניבו יניב תירב ג  3
אשעב-תא ךתירב רפה ךל בהזו ףסכ ךל יתחלש
:ילעמ הלעיו לארשי ךלמ
ירש-תא חלשיו אסא ךלמה-לא דדה ןב עמשיו ד  4
ןויע-תא וכיו לארשי ירע-לא ול-רשא םיליחה
ירע תונכסמ-לכ תאו םימ לבא תאו ןד-תאו
:ילתפנ
תבשיו המרה-תא תונבמ לדחיו אשעב עמשכ יהיו ה  5
:ותכאלמ-תא
ינבא-תא ואשיו הדוהי-לכ-תא חקל ךלמה אסאו ו  6
םהב ןביו אשעב הנב רשא היצע-תאו המרה
:הפצמה-תאו עבג-תא
הדוהי ךלמ אסא-לא הארה יננח אב איהה תעבו ז  7
תנעשנ אלו םרא ךלמ-לע ךנעשהב וילא רמאיו
םרא-ךלמ ליח טלמנ ןכ-לע ךיהלא הוהי-לע
:ךדימ
בכרל ברל ליחל ויה םיבולהו םישוכה אלה ח  8
םנתנ הוהי-לע ךנעשהבו דאמ הברהל םישרפלו
:ךדיב
קזחתהל ץראה-לכב תוטטשמ ויניע הוהי יכ ט  9
שי התעמ יכ תאז-לע תלכסנ וילא םלש םבבל-םע
:תומחלמ ךמע
תכפהמה תיב והנתיו הארה-לא אסא סעכיו י  10
תעב םעה-ןמ אסא ץצריו תאז-לע ומע ףעזב-יכ
:איהה
םנה םינורחאהו םינושארה אסא ירבד הנהו אי  11
:לארשיו הדוהיל םיכלמה רפס-לע םיבותכ
ותוכלמל עשתו םישולש תנשב אסא אלחיו בי  12
שרד-אל וילחב-םגו וילח הלעמל-דע וילגרב
:םיאפרב יכ הוהי-תא
תחאו םיעברא תנשב תמיו ויתבא-םע אסא בכשיו גי  13
:וכלמל
דיוד ריעב ול-הרכ רשא ויתרבקב והרבקיו די  14
םינזו םימשב אלמ רשא בכשמב והביכשיו
הלודג הפרש ול-ופרשיו השעמ תחקרמב םיחקרמ
:דאמל-דע

זי    17

:לארשי-לע קזחתיו ויתחת ונב טפשוהי ךלמיו א  1
ןתיו תורצבה הדוהי ירע-לכב ליח-ןתיו ב  2
דכל רשא םירפא ירעבו הדוהי ץראב םיביצנ
:ויבא אסא
דיוד יכרדב ךלה יכ טפשוהי-םע הוהי יהיו ג  3
:םילעבל שרד אלו םינשארה ויבא
השעמכ אלו ךלה ויתוצמבו שרד ויבא יהלאל יכ ד  4
:לארשי
הדוהי-לכ ונתיו ודיב הכלממה-תא הוהי ןכיו ה  5
:ברל דובכו-רשע ול-יהיו טפשוהיל החנמ
תומבה-תא ריסה דועו הוהי יכרדב ובל הבגיו ו  6
:הדוהימ םירשאה-תאו
ליח-ןבל וירשל חלש וכלמל שולש תנשבו ז  7
דמלל והיכימלו לאנתנלו הירכזלו הידבעלו
:הדוהי ירעב
והידבזו והינתנו והיעמש םיולה םהמעו ח  8
והיבוטו והינדאו ןתנוהיו תומירמשו לאהשעו
םרוהיו עמשילא םהמעו םיולה הינודא בוטו
:םינהכה
ובסיו הוהי תרות רפס םהמעו הדוהיב ודמליו ט  9
:םעב ודמליו הדוהי ירע-לכב
רשא תוצראה תוכלממ-לכ לע הוהי דחפ יהיו י  10
:טפשוהי-םע ומחלנ אלו הדוהי תוביבס
אשמ ףסכו החנמ טפשוהיל םיאיבמ םיתשלפ-ןמו אי  11
תעבש םיליא ןאצ ול םיאיבמ םיאיברעה םג
עבשו םיפלא תעבש םישיתו תואמ עבשו םיפלא
:תואמ
ןביו הלעמל-דע לדגו ךלה טפשוהי יהיו בי  12
:תונכסמ ירעו תוינריב הדוהיב
המחלמ ישנאו הדוהי ירעב ול היה הבר הכאלמו גי  13
:םלשוריב ליח ירובג
םיפלא ירש הדוהיל םהיתובא תיבל םתדקפ הלאו די  14
:ףלא תואמ שלש ליח ירובג ומעו רשה הנדע
םינומשו םיתאמ ומעו רשה ןנחוהי ודי-לעו וט  15
:ףלא
ומעו הוהיל בדנתמה ירכז-ןב היסמע ודי-לעו זט  16
:ליח רובג ףלא םיתאמ
תשק-יקשנ ומעו עדילא ליח רובג ןמינב-ןמו זי  17
:ףלא םיתאמ ןגמו
ףלא םינומשו-האמ ומעו דבזוהי ודי-לעו חי  18
:אבצ יצולח
ךלמה ןתנ-רשא דבלמ ךלמה-תא םיתרשמה הלא טי  19
:הדוהי-לכב רצבמה ירעב

חי    18

:באחאל ןתחתיו ברל דובכו רשע טפשוהיל יהיו א  1
ול-חבזיו ןורמשל באחא-לא םינש ץקל דריו ב  2
והתיסיו ומע רשא םעלו ברל רקבו ןאצ באחא
:דעלג תומר-לא תולעל
הדוהי ךלמ טפשוהי-לא לארשי-ךלמ באחא רמאיו ג  3
ךומכ ינומכ ול רמאיו דעלג תמר ימע ךלתה
:המחלמב ךמעו ימע ךמעכו
םויכ אנ-שרד לארשי ךלמ-לא טפשוהי רמאיו ד  4
:הוהי רבד-תא
שיא תואמ עברא םיאבנה-תא לארשי-ךלמ ץבקיו ה  5
המחלמל דעלג תמר-לא ךלנה םהלא רמאיו
:ךלמה דיב םיהלאה ןתיו הלע ורמאיו לדחא-םא
דוע הוהיל איבנ הפ ןיאה טפשוהי רמאיו ו  6
:ותאמ השרדנו
דחא-שיא דוע טפשוהי-לא לארשי-ךלמ רמאיו ז  7
ונניא-יכ והיתאנש ינאו ותאמ הוהי-תא שורדל
אוה הערל וימי-לכ יכ הבוטל ילע אבנתמ
ךלמה רמאי-לא טפשוהי רמאיו אלמי-ןב והיכימ
:ןכ
רהמ רמאיו דחא סירס-לא לארשי ךלמ ארקיו ח  8
:אלמי-ןב והכימ
שיא םיבשוי הדוהי-ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמו ט  9
רעש חתפ ןרגב םיבשיו םידגב םישבלמ ואסכ-לע
:םהינפל םיאבנתמ םיאיבנה-לכו ןורמש
רמאיו לזרב ינרק הנענכ-ןב והיקדצ ול שעיו י  10
:םתולכ-דע םרא-תא חגנת הלאב הוהי רמא-הכ
דעלג תמר הלע רמאל ןכ םיאבנ םיאבנה-לכו אי  11
:ךלמה דיב הוהי ןתנו חלצהו
וילא רבד והיכימל ארקל ךלה-רשא ךאלמהו בי  12
ךלמה-לא בוט דחא-הפ םיאבנה ירבד הנה רמאל
:בוט תרבדו םהמ דחאכ ךרבד אנ-יהיו
יהלא רמאי-רשא-תא יכ הוהי-יח והיכימ רמאיו גי  13
:רבדא ותא
ךלנה הכימ וילא ךלמה רמאיו ךלמה-לא אביו די  14
ולע רמאיו לדחא-םא המחלמל דעלג תמר-לא
:םכדיב ונתניו וחילצהו
ךעיבשמ ינא םימעפ המכ-דע ךלמה וילא רמאיו וט  15
:הוהי םשב תמא-קר ילא רבדת-אל רשא
םירהה-לע םיצופנ לארשי-לכ-תא יתיאר רמאיו זט  16
םינדא-אל הוהי רמאיו הער ןהל-ןיא רשא ןאצכ
:םולשב ותיבל-שיא ובושי הלאל
ךילא יתרמא אלה טפשוהי-לא לארשי-ךלמ רמאיו זי  17
:ערל-םא יכ בוט ילע אבנתי-אל
הוהי-תא יתיאר הוהי-רבד ועמש ןכל רמאיו חי  18
םידמע םימשה אבצ-לכו ואסכ-לע בשוי
:ולאמשו ונימי-לע
לארשי-ךלמ באחא-תא התפי ימ הוהי רמאיו טי  19
הככ רמא הז רמאיו דעלג תומרב לפיו לעיו
:הככ רמא הזו
ינא רמאיו הוהי ינפל דמעיו חורה אציו כ  20
:המב וילא הוהי רמאיו ונתפא
ויאיבנ-לכ יפב רקש חורל יתייהו אצא רמאיו אכ  21
:ןכ-השעו אצ לכות-םגו התפת רמאיו
הלא ךיאיבנ יפב רקש חור הוהי ןתנ הנה התעו בכ  22
:הער ךילע רבד הוהיו
והיכימ-תא ךיו הנענכ-ןב והיקדצ שגיו גכ  23
הוהי-חור רבע ךרדה הז יא רמאיו יחלה-לע
:ךתא רבדל יתאמ
אובת רשא אוהה םויב האר ךנה והיכימ רמאיו דכ  24
:אבחהל רדחב רדח
והבישהו והיכימ-תא וחק לארשי ךלמ רמאיו הכ  25
:ךלמה-ןב שאוי-לאו ריעה-רש ןומא-לא
אלכה תיב הז ומיש ךלמה רמא הכ םתרמאו וכ  26
:םולשב יבוש דע ץחל םימו ץחל םחל והלכאהו
רבד-אל םולשב בושת בוש-םא והיכימ רמאיו זכ  27
:םלכ םימע ועמש רמאיו יב הוהי
תמר-לא הדוהי-ךלמ טפשוהיו לארשי-ךלמ לעיו חכ  28
:דעלג
אובו שפחתה טפשוהי-לא לארשי ךלמ רמאיו טכ  29
לארשי ךלמ שפחתיו ךידגב שבל התאו המחלמב
:המחלמב ואביו
אל רמאל ול-רשא בכרה ירש-תא הוצ םרא ךלמו ל  30
ךלמ-תא-םא יכ לודגה-תא ןטקה-תא ומחלת
:ודבל לארשי
ורמא המהו טפשוהי-תא בכרה ירש תוארכ יהיו אל  31
קעזיו םחלהל וילע ובסיו אוה לארשי ךלמ
:ונממ םיהלא םתיסיו ורזע הוהיו טפשוהי
לארשי ךלמ היה-אל יכ בכרה ירש תוארכ יהיו בל  32
:וירחאמ ובשיו
ןיב לארשי ךלמ-תא ךיו ומתל תשקב ךשמ שיאו גל  33
ךידי ךפה בכרל רמאיו ןירשה ןיבו םיקבדה
:יתילחה יכ הנחמה-ןמ ינתאצוהו
היה לארשי ךלמו אוהה םויב המחלמה לעתו דל  34
תעל תמיו ברעה-דע םרא חכנ הבכרמב דימעמ
:שמשה אוב

טי    19

םולשב ותיב-לא הדוהי-ךלמ טפשוהי בשיו א  1
:םלשוריל
רמאיו הזחה יננח-ןב אוהי וינפ-לא אציו ב  2
הוהי יאנשלו רזעל עשרלה טפשוהי ךלמה-לא
:הוהי ינפלמ ףצק ךילע תאזבו בהאת
תורשאה תרעב-יכ ךמע ואצמנ םיבוט םירבד לבא ג  3
:םיהלאה שרדל ךבבל תוניכהו ץראה-ןמ
ראבמ םעב אציו בשיו םלשוריב טפשוהי בשיו ד  4
יהלא הוהי-לא םבישיו םירפא רה-דע עבש
:םהיתובא
תורצבה הדוהי ירע-לכב ץראב םיטפש דמעיו ה  5
:ריעו ריעל
אל יכ םישע םתא-המ ואר םיטפשה-לא רמאיו ו  6
:טפשמ רבדב םכמעו הוהיל יכ וטפשת םדאל
ןיא-יכ ושעו ורמש םכילע הוהי-דחפ יהי התעו ז  7
:דחש-חקמו םינפ אשמו הלוע וניהלא הוהי-םע
םיולה-ןמ טפשוהי דימעה םלשוריב םגו ח  8
הוהי טפשמל לארשיל תובאה ישארמו םינהכהו
:םלשורי ובשיו בירלו
הוהי תאריב ןושעת הכ רמאל םהילע וציו ט  9
:םלש בבלבו הנומאב
םיבשיה םכיחאמ םכילע אובי-רשא ביר-לכו י  10
םיקחל הוצמל הרות-ןיב םדל םד-ןיב םהירעב
הוהיל ומשאי אלו םתא םתרהזהו םיטפשמלו
אלו ןושעת הכ םכיחא-לעו םכילע ףצק-היהו
:ומשאת
הוהי-רבד לכל םכילע שארה ןהכ והירמא הנהו אי  11
לכל הדוהי-תיבל דיגנה לאעמשי-ןב והידבזו
ושעו וקזח םכינפל םיולה םירטשו ךלמה-רבד
:בוטה-םע הוהי יהיו

כ    20

םהמעו ןומע ינבו באומ-ינב ואב ןכירחא יהיו א  1
:המחלמל טפשוהי-לע םינומעהמ
ןומה ךילע אב רמאל טפשוהיל ודיגיו ואביו ב  2
ןיע איה רמת ןוצצחב םנהו םראמ םיל רבעמ בר
:ידג
הוהיל שורדל וינפ-תא טפשוהי ןתיו אריו ג  3
:הדוהי-לכ-לע םוצ-ארקיו
הדוהי ירע-לכמ םג הוהימ שקבל הדוהי וצבקיו ד  4
:הוהי-תא שקבל ואב
תיבב םלשוריו הדוהי להקב טפשוהי דמעיו ה  5
:השדחה רצחה ינפל הוהי
םיהלא אוה-התא אלה וניתבא יהלא הוהי רמאיו ו  6
ךדיבו םיוגה תוכלממ לכב לשומ התאו םימשב
:בציתהל ךמע ןיאו הרובגו חכ
תאזה ץראה יבשי-תא תשרוה וניהלא התא אלה ז  7
ךבהא םהרבא ערזל הנתתו לארשי ךמע ינפלמ
:םלועל
:רמאל ךמשל שדקמ הב ךל ונביו הב-ובשיו ח  8
בערו רבדו טופש ברח הער ונילע אובת-םא ט  9
תיבב ךמש יכ ךינפלו הזה תיבה ינפל הדמענ
:עישותו עמשתו ונתרצמ ךילא קעזנו הזה
רשא ריעש-רהו באומו ןומע-ינב הנה התעו י  10
םירצמ ץראמ םאבב םהב אובל לארשיל התתנ-אל
:םודימשה אלו םהילעמ ורס יכ
ךתשרימ ונשרגל אובל ונילע םילמג םה-הנהו אי  11
:ונתשרוה רשא
ינפל חכ ונב ןיא יכ םב-טפשת אלה וניהלא בי  12
עדנ אל ונחנאו ונילע אבה הזה ברה ןומהה
:וניניע ךילע יכ השענ-המ
םהישנ םפט-םג הוהי ינפל םידמע הדוהי-לכו גי  13
:םהינבו
לאיעי-ןב הינב-ןב והירכז-ןב לאיזחיו די  14
חור וילע התיה ףסא ינב-ןמ יולה הינתמ-ןב
:להקה ךותב הוהי
ךלמהו םלשורי יבשיו הדוהי-לכ ובישקה רמאיו וט  15
וארית-לא םתא םכל הוהי רמא-הכ טפשוהי
םכל אל יכ הזה ברה ןומהה ינפמ ותחת-לאו
:םיהלאל יכ המחלמה
םתאצמו ץיצה הלעמב םילע םנה םהילע ודר רחמ זט  16
:לאורי רבדמ ינפ לחנה ףוסב םתא
וארו ודמע ובציתה תאזב םחלהל םכל אל זי  17
םלשוריו הדוהי םכמע הוהי תעושי-תא
הוהיו םהינפל ואצ רחמ ותחת-לאו וארית-לא
:םכמע
יבשיו הדוהי-לכו הצרא םיפא טפשוהי דקיו חי  18
:הוהיל תוחתשהל הוהי ינפל ולפנ םלשורי
םיחרקה ינב-ןמו םיתהקה ינב-ןמ םיולה ומקיו טי  19
:הלעמל לודג לוקב לארשי יהלא הוהיל ללהל
דמע םתאצבו עוקת רבדמל ואציו רקבב ומיכשיו כ  20
םלשורי יבשיו הדוהי ינועמש רמאיו טפשוהי
ונימאה ונמאתו םכיהלא הוהיב ונימאה
:וחילצהו ויאיבנב
םיללהמו הוהיל םיררשמ דמעיו םעה-לא ץעויו אכ  21
ודוה םירמאו ץולחה ינפל תאצב שדק-תרדהל
:ודסח םלועל יכ הוהיל
םיבראמ הוהי ןתנ הלהתו הנרב ולחה תעבו בכ  22
הדוהיל םיאבה ריעש-רהו באומ ןומע ינב-לע
:ופגניו
ריעש-רה יבשי-לע באומו ןומע ינב ודמעיו גכ  23
ורזע ריעש יבשויב םתולככו דימשהלו םירחהל
:תיחשמל והערב-שיא
ןומהה-לא ונפיו רבדמל הפצמה-לע אב הדוהיו דכ  24
:הטילפ ןיאו הצרא םילפנ םירגפ םנהו
םהב ואצמיו םללש-תא זבל ומעו טפשוהי אביו הכ  25
םהל ולצניו תודמח ילכו םירגפו שוכרו ברל
ללשה-תא םיזזב השולש םימי ויהיו אשמ ןיאל
:אוה-בר יכ
וכרב םש-יכ הכרב קמעל ולהקנ יעברה םויבו וכ  26
קמע אוהה םוקמה םש-תא וארק ןכ-לע הוהי-תא
:םויה-דע הכרב
םשארב טפשוהיו םלשוריו הדוהי שיא-לכ ובשיו זכ  27
הוהי םחמש-יכ החמשב םלשורי-לא בושל
:םהיביואמ
תורצצחבו תורנכבו םילבנב םלשורי ואביו חכ  28
:הוהי תיב-לא
םעמשב תוצראה תוכלממ-לכ לע םיהלא דחפ יהיו טכ  29
:לארשי יביוא םע הוהי םחלנ יכ
:ביבסמ ויהלא ול חניו טפשוהי תוכלמ טקשתו ל  30
הנש שמחו םישלש-ןב הדוהי-לע טפשוהי ךלמיו אל  31
םשו םלשוריב ךלמ הנש שמחו םירשעו וכלמב
:יחלש-תב הבוזע ומא
תושעל הנממ רס-אלו אסא ויבא ךרדב ךליו בל  32
:הוהי יניעב רשיה
םבבל וניכה-אל םעה דועו ורס-אל תומבה ךא גל  33
:םהיתבא יהלאל
םנה םינרחאהו םינשארה טפשוהי ירבד רתיו דל  34
הלעה רשא יננח-ןב אוהי ירבדב םיבותכ
:לארשי יכלמ רפס-לע
היזחא םע הדוהי-ךלמ טפשוהי רבחתא ןכירחאו הל  35
:תושעל עישרה אוה לארשי-ךלמ
ושעיו שישרת תכלל תוינא תושעל ומע והרבחיו ול  36
:רבג ןויצעב תוינא
טפשוהי-לע השרממ והודד-ןב רזעילא אבנתיו זל  37
ךישעמ-תא הוהי ץרפ והיזחא-םע ךרבחתהכ רמאל
:שישרת-לא תכלל ורצע אלו תוינא ורבשיו

אכ    21

ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע טפשוהי בכשיו א  1
:ויתחת ונב םרוהי ךלמיו דיוד ריעב
והירכזו לאיחיו הירזע טפשוהי ינב םיחא-ולו ב  2
טפשוהי ינב הלא-לכ והיטפשו לאכימו והירזעו
:לארשי-ךלמ
בהזלו ףסכל תובר תונתמ םהיבא םהל ןתיו ג  3
הכלממה-תאו הדוהיב תורצמ ירע-םע תונדגמלו
:רוכבה אוה-יכ םרוהיל ןתנ
גרהיו קזחתיו ויבא תכלממ-לע םרוהי םקיו ד  4
:לארשי ירשמ םגו ברחב ויחא-לכ-תא
הנומשו וכלמב םרוהי הנש םיתשו םישלש-ןב ה  5
:םלשוריב ךלמ םינש
באחא תיב ושע רשאכ לארשי יכלמ ךרדב ךליו ו  6
יניעב ערה שעיו השא ול התיה באחא-תב יכ
:הוהי
ןעמל דיוד תיב-תא תיחשהל הוהי הבא-אלו ז  7
רינ ול תתל רמא רשאכו דיודל תרכ רשא תירבה
:םימיה-לכ וינבלו
וכילמיו הדוהי-די תחתמ םודא עשפ וימיב ח  8
:ךלמ םהילע
םק יהיו ומע בכרה-לכו וירש-םע םרוהי רבעיו ט  9
ירש תאו וילא בבוסה םודא-תא ךיו הליל
:בכרה
זא הזה םויה דע הדוהי-די תחתמ םודא עשפיו י  10
בזע יכ ודי תחתמ איהה תעב הנבל עשפת
:ויתבא יהלא הוהי-תא
יבשי-תא ןזיו הדוהי ירהב תומב-השע אוה-םג אי  11
:הדוהי-תא חדיו םלשורי
רמא הכ רמאל איבנה והילאמ בתכמ וילא אביו בי  12
תכלה-אל רשא תחת ךיבא דיוד יהלא הוהי
:הדוהי-ךלמ אסא יכרדבו ךיבא טפשוהי יכרדב
הדוהי-תא הנזתו לארשי יכלמ ךרדב ךלתו גי  13
םגו באחא תיב תונזהכ םלשורי יבשי-תאו
:תגרה ךממ םיבוטה ךיבא-תיב ךיחא-תא
ךינבבו ךמעב הלודג הפגמ ףגנ הוהי הנה די  14
:ךשוכר-לכבו ךישנבו
ךיעמ ואצי-דע ךיעמ הלחמב םיבר םיילחב התאו וט  15
:םימי-לע םימי ילחה-ןמ
םיתשלפה חור תא םרוהי-לע הוהי רעיו זט  16
:םישוכ די-לע רשא םיברעהו
שוכרה-לכ תא ובשיו הועקביו הדוהיב ולעיו זי  17
אלו וישנו וינב-םגו ךלמה-תיבל אצמנה
:וינב ןטק זחאוהי-םא יכ ןב ול-ראשנ
ןיאל ילחל ויעמב הוהי ופגנ תאז-לכ ירחאו חי  18
:אפרמ
םינש םימיל ץקה תאצ תעכו םימימ םימיל יהיו טי  19
םיער םיאלחתב תמיו וילח-םע ויעמ ואצי
:ויתבא תפרשכ הפרש ומע ול ושע-אלו
ךלמ םינש הנומשו וכלמב היה םיתשו םישלש-ןב כ  20
דיוד ריעב והרבקיו הדמח אלב ךליו םלשוריב
:םיכלמה תורבקב אלו

בכ    22

ןטקה ונב והיזחא-תא םלשורי יבשוי וכילמיו א  1
םיברעב אבה דודגה גרה םינשארה-לכ יכ ויתחת
:הדוהי ךלמ םרוהי-ןב והיזחא ךלמיו הנחמל
הנשו וכלמב והיזחא הנש םיתשו םיעברא-ןב ב  2
:ירמע-תב והילתע ומא םשו םלשוריב ךלמ תחא
התיה ומא יכ באחא תיב יכרדב ךלה אוה-םג ג  3
:עישרהל ותצעוי
המה-יכ באחא תיבכ הוהי יניעב ערה שעיו ד  4
:ול תיחשמל ויבא תומ ירחא םיצעוי ול-ויה
ךלמ באחא-ןב םרוהי-תא ךליו ךלה םתצעב םג ה  5
דעלג תומרב םרא-ךלמ לאזח-לע המחלמל לארשי
:םרוי-תא םימרה וכיו
והכה רשא םיכמה יכ לאערזיב אפרתהל בשיו ו  6
והירזעו םרא ךלמ לאהזח-תא ומחלהב המרב
םרוהי-תא תוארל דרי הדוהי ךלמ םרוהי-ןב
:אוה הלח-יכ לאערזיב באחא-ןב
םרוי-לא אובל והיזחא תסובת התיה םיהלאמו ז  7
רשא ישמנ-ןב אוהי-לא םרוהי-םע אצי ואבבו
:באחא תיב-תא תירכהל הוהי וחשמ
ירש-תא אצמיו באחא תיב-םע אוהי טפשהכ יהיו ח  8
והיזחאל םיתרשמ והיזחא יחא ינבו הדוהי
:םגרהיו
אבחתמ אוהו והדכליו והיזחא-תא שקביו ט  9
יכ והרבקיו והתמיו אוהי-לא והאביו ןורמשב
הוהי-תא שרד-רשא אוה טפשוהי-ןב ורמא
חכ רצעל והיזחא תיבל ןיאו ובבל-לכב
:הכלממל
םקתו הנב תמ יכ התאר והיזחא םא והילתעו י  10
:הדוהי תיבל הכלממה ערז-לכ-תא רבדתו
והיזחא-ןב שאוי-תא ךלמה-תב תעבשוהי חקתו אי  11
ותא ןתתו םיתמומה ךלמה-ינב ךותמ ותא בנגתו
תעבשוהי והריתסתו תוטמה רדחב ותקנימ-תאו
איה יכ ןהכה עדיוהי תשא םרוהי ךלמה-תב
אלו והילתע ינפמ והיזחא תוחא התיה
:והתתימה
םינש שש אבחתמ םיהלאה תיבב םתא יהיו בי  12
:ץראה-לע תכלמ הילתעו

גכ    23

ירש-תא חקיו עדיוהי קזחתה תיעבשה הנשבו א  1
ןנחוהי-ןב לאעמשילו םחרי-ןב והירזעל תואמה
והידע-ןב והישעמ-תאו דבוע-ןב והירזעלו
:תירבב ומע ירכז-ןב טפשילא-תאו
ירע-לכמ םיולה-תא וצבקיו הדוהיב ובסיו ב  2
ואביו לארשיל תובאה ישארו הדוהי
:םלשורי-לא
ךלמה-םע םיהלאה תיבב תירב להקה-לכ תרכיו ג  3
הוהי רבד רשאכ ךלמי ךלמה-ןב הנה םהל רמאיו
:דיוד ינב-לע
תבשה יאב םכמ תישלשה ושעת רשא רבדה הז ד  4
:םיפסה ירעשל םיוללו םינהכל
דוסיה רעשב תישלשהו ךלמה תיבב תישלשהו ה  5
:הוהי תיב תורצחב םעה-לכו
םיתרשמהו םינהכה-םא יכ הוהי-תיב אובי-לאו ו  6
ורמשי םעה-לכו המה שדק-יכ ואבי המה םיולל
:הוהי תרמשמ
ודיב וילכו שיא ביבס ךלמה-תא םיולה ופיקהו ז  7
ואבב ךלמה-תא ויהו תמוי תיבה-לא אבהו
:ותאצבו
עדיוהי הוצ-רשא לככ הדוהי-לכו םיולה ושעיו ח  8
םע תבשה יאב וישנא-תא שיא וחקיו ןהכה
ןהכה עדיוהי רטפ אל יכ תבשה יאצוי
:תוקלחמה-תא
םיתינחה-תא תואמה ירשל ןהכה עדיוהי ןתיו ט  9
רשא דיוד ךלמל רשא םיטלשה-תאו תונגמה-תאו
:םיהלאה תיב
תיבה ףתכמ ודיב וחלש שיאו םעה-לכ-תא דמעיו י  10
תיבלו חבזמל תילאמשה תיבה ףתכ-דע תינמיה
:ביבס ךלמה-לע
רזנה-תא וילע ונתיו ךלמה-ןב-תא ואיצויו אי  11
עדיוהי והחשמיו ותא וכילמיו תודעה-תאו
:ךלמה יחי ורמאיו וינבו
םיללהמהו םיצרה םעה לוק-תא והילתע עמשתו בי  12
:הוהי תיב םעה-לא אובתו ךלמה-תא
אובמב ודומע-לע דמוע ךלמה הנהו ארתו גי  13
חמש ץראה םע-לכו ךלמה-לע תורצצחהו םירשהו
רישה ילכב םיררושמהו תורצצחב עקותו
הידגב-תא והילתע ערקתו ללהל םיעידומו
:רשק רשק רמאתו
ידוקפ תואמה ירש-תא ןהכה עדיוהי אצויו די  14
תורדשה תיבמ-לא הואיצוה םהלא רמאיו ליחה
אל ןהכה רמא יכ ברחב תמוי הירחא אבהו
:הוהי תיב הותימת
םיסוסה-רעש אובמ-לא אובתו םידי הל ומישיו וט  15
:םש הותימיו ךלמה תיב
ןיבו םעה-לכ ןיבו וניב תירב עדיוהי תרכיו זט  16
:הוהיל םעל תויהל ךלמה
ויתחבזמ-תאו והצתיו לעבה-תיב םעה-לכ ואביו זי  17
וגרה לעבה ןהכ ןתמ תאו ורבש וימלצ-תאו
:תוחבזמה ינפל
םינהכה דיב הוהי תיב תדקפ עדיוהי םשיו חי  18
תולעהל הוהי תיב-לע דיוד קלח רשא םיולה
לע רישבו החמשב השמ תרותב בותככ הוהי תולע
:דיוד ידי
אבי-אלו הוהי תיב ירעש-לע םירעושה דמעיו טי  19
:רבד-לכל אמט
םירידאה-תאו תואמה ירש-תא חקיו כ  20
דרויו ץראה םע-לכ תאו םעב םילשומה-תאו
ןוילעה רעש-ךותב ואביו הוהי תיבמ ךלמה-תא
:הכלממה אסכ לע ךלמה-תא ובישויו ךלמה תיב
והילתע-תאו הטקש ריעהו ץראה-םע-לכ וחמשיו אכ  21
:ברחב ותימה

דכ    24

ךלמ הנש םיעבראו וכלמב שאי םינש עבש-ןב א  1
:עבש ראבמ היבצ ומא םשו םלשוריב
עדיוהי ימי-לכ הוהי יניעב רשיה שאוי שעיו ב  2
:ןהכה
םינב דלויו םיתש םישנ עדיוהי ול-אשיו ג  3
:תונבו
תיב-תא שדחל שאוי בל-םע היה ןכירחא יהיו ד  4
:הוהי
ואצ םהל רמאיו םיולהו םינהכה-תא ץבקיו ה  5
קזחל ףסכ לארשי-לכמ וצבקו הדוהי ירעל
ורהמת םתאו הנשב הנש ידמ םכיהלא תיב-תא
:םיולה ורהמ אלו רבדל
עודמ ול רמאיו שארה עדיוהיל ךלמה ארקיו ו  6
םלשורימו הדוהימ איבהל םיולה-לע תשרד-אל
להאל לארשיל להקהו הוהי-דבע השמ תאשמ-תא
:תודעה
םיהלאה תיב-תא וצרפ הינב תעשרמה והילתע יכ ז  7
:םילעבל ושע הוהי-תיב ישדק-לכ םגו
רעשב והנתיו דחא ןורא ושעיו ךלמה רמאיו ח  8
:הצוח הוהי-תיב
הוהיל איבהל םלשוריבו הדוהיב לוק-ונתיו ט  9
:רבדמב לארשי-לע םיהלאה-דבע השמ תאשמ
וכילשיו ואיביו םעה-לכו םירשה-לכ וחמשיו י  10
:הלכל-דע ןוראל
דיב ךלמה תדקפ-לא ןוראה-תא איבי תעב יהיו אי  11
ךלמה רפוס אבו ףסכה בר-יכ םתוארכו םיולה
והאשיו ןוראה-תא ורעיו שארה ןהכ דיקפו
םויב םויל ושע הכ ומקמ-לא והבישיו
:ברל ףסכ-ופסאיו
תדובע תכאלמ השוע-לא עדיוהיו ךלמה והנתיו בי  12
שדחל םישרחו םיבצח םירכש ויהיו הוהי-תיב
קזחל תשחנו לזרב ישרחל םגו הוהי תיב
:הוהי תיב-תא
םדיב הכאלמל הכורא לעתו הכאלמה ישע ושעיו גי  13
:והצמאיו ותנכתמ-לע םיהלאה תיב-תא ודימעיו
ראש-תא עדיוהיו ךלמה ינפל ואיבה םתולככו די  14
תרש ילכ הוהי-תיבל םילכ והשעיו ףסכה
םילעמ ויהיו ףסכו בהז ילכו תופכו תולעהו
:עדיוהי ימי לכ דימת הוהי-תיבב תולע
האמ-ןב תמיו םימי עבשיו עדיוהי ןקזיו וט  15
:ותומב הנש םישלשו
הבוט השע-יכ םיכלמה-םע דיוד-ריעב והרבקיו זט  16
:ותיבו םיהלאה םעו לארשיב
ווחתשיו הדוהי ירש ואב עדיוהי תומ ירחאו זי  17
:םהילא ךלמה עמש זא ךלמל
ודבעיו םהיתובא יהלא הוהי תיב-תא ובזעיו חי  18
הדוהי-לע ףצק-יהיו םיבצעה-תאו םירשאה-תא
:תאז םתמשאב םלשוריו
םב ודיעיו הוהי-לא םבישהל םיאבנ םהב חלשיו טי  19
:וניזאה אלו
ןהכה עדיוהי-ןב הירכז-תא השבל םיהלא חורו כ  20
םיהלאה רמא הכ םהל רמאיו םעל לעמ דמעיו
וחילצת אלו הוהי תוצמ-תא םירבע םתא המל
:םכתא בזעיו הוהי-תא םתבזע-יכ
רצחב ךלמה תוצמב ןבא והמגריו וילע ורשקיו אכ  21
:הוהי תיב
עדיוהי השע רשא דסחה ךלמה שאוי רכז-אלו בכ  22
ארי רמא ותומכו ונב-תא גרהיו ומע ויבא
:שרדיו הוהי
ואביו םרא ליח וילע הלע הנשה תפוקתל יהיו גכ  23
םעה ירש-לכ-תא ותיחשיו םלשוריו הדוהי-לא
:קשמרד ךלמל וחלש םללש-לכו םעמ
ןתנ הוהיו םרא ליח ואב םישנא רעצמב יכ דכ  24
יהלא הוהי-תא ובזע יכ דאמ ברל ליח םדיב
:םיטפש ושע שאוי-תאו םהיתובא
םיבר םיילחמב ותא ובזע-יכ ונממ םתכלבו הכ  25
ןהכה עדיוהי ינב ימדב וידבע וילע ורשקתה
דיוד ריעב והרבקיו תמיו ותטמ-לע והגרהיו
:םיכלמה תורבקב והרבק אלו
תינומעה תעמש-ןב דבז וילע םירשקתמה הלאו וכ  26
:תיבאומה תירמש-ןב דבזוהיו
םנה םיהלאה תיב דוסיו וילע אשמה ברו וינבו זכ  27
והיצמא ךלמיו םיכלמה רפס שרדמ-לע םיבותכ
:ויתחת ונב

הכ    25

עשתו םירשעו והיצמא ךלמ הנש שמחו םירשע-ןב א  1
:םילשורימ ןדעוהי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
:םלש בבלב אל קר הוהי יניעב רשיה שעיו ב  2
גרהיו וילע הכלממה הקזח רשאכ יהיו ג  3
:ויבא ךלמה-תא םיכמה וידבע-תא
רפסב הרותב בותככ יכ תימה אל םהינב-תאו ד  4
תובא ותומי-אל רמאל הוהי הוצ-רשא השמ
שיא יכ תובא-לע ותומי-אל םינבו םינב-לע
:ותומי ואטחב
תובא-תיבל םדימעיו הדוהי-תא והיצמא ץבקיו ה  5
ןמינבו הדוהי-לכל תואמה ירשלו םיפלאה ירשל
םאצמיו הלעמו הנש םירשע ןבמל םדקפיו
:הנצו חמר זחא אבצ אצוי רוחב ףלא תואמ-שלש
האמב ליח רובג ףלא האמ לארשימ רכשיו ו  6
:ףסכ-רככ
ךמע אבי-לא ךלמה רמאל וילא אב םיהלאה שיאו ז  7
ינב לכ לארשי-םע הוהי ןיא יכ לארשי אבצ
:םירפא
ךלישכי המחלמל קזח השע התא אב-םא יכ ח  8
רוזעל םיהלאב חכ-שי יכ ביוא ינפל םיהלאה
:לישכהלו
תאמל תושעל-המו םיהלאה שיאל והיצמא רמאיו ט  9
שיא רמאיו לארשי דודגל יתתנ רשא רככה
:הזמ הברה ךל תתל הוהיל שי םיהלאה
םירפאמ וילא אב-רשא דודגהל והיצמא םלידביו י  10
ובושיו הדוהיב דאמ םפא רחיו םמוקמל תכלל
:ףא-ירחב םמוקמל
חלמה איג ךליו ומע-תא גהניו קזחתה והיצמאו אי  11
:םיפלא תרשע ריעש-ינב-תא ךיו
םואיביו הדוהי ינב ובש םייח םיפלא תרשעו בי  12
:ועקבנ םלכו עלסה-שארמ םוכילשיו עלסה שארל
ומע תכלמ והיצמא בישה רשא דודגה ינבו גי  13
תיב-דעו ןורמשמ הדוהי ירעב וטשפיו המחלמל
:הבר הזב וזביו םיפלא תשלש םהמ וכיו ןורוח
םימודא-תא תוכהמ והיצמא אוב ירחא יהיו די  14
םיהלאל ול םדימעיו ריעש ינב יהלא-תא אביו
:רטקי םהלו הוחתשי םהינפלו
איבנ וילא חלשיו והיצמאב הוהי ףא-רחיו וט  15
רשא םעה יהלא-תא תשרד המל ול רמאיו
:ךדימ םמע-תא וליצה-אל
ךלמל ץעוילה ול רמאיו וילא ורבדב יהיו זט  16
רמאיו איבנה לדחיו ךוכי המל ךל-לדח ךונתנ
תאז תישע-יכ ךתיחשהל םיהלא ץעי-יכ יתעדי
:יתצעל תעמש אלו
שאוי-לא חלשיו הדוהי ךלמ והיצמא ץעויו זי  17
ךל רמאל לארשי ךלמ אוהי-ןב זחאוהי-ןב
:םינפ הארתנ
הדוהי-ךלמ והיצמא-לא לארשי-ךלמ שאוי חלשיו חי  18
רשא זראה-לא חלש ןונבלב רשא חוחה רמאל
רבעתו השאל ינבל ךתב-תא-הנת רמאל ןונבלב
:חוחה-תא סמרתו ןונבלב רשא הדשה תיח
דיבכהל ךבל ךאשנו םודא-תא תיכה הנה תרמא טי  19
התא תלפנו הערב הרגתת המל ךתיבב הבש התע
:ךמע הדוהיו
םתת ןעמל איה םיהלאהמ יכ והיצמא עמש-אלו כ  20
:םודא יהלא תא ושרד יכ דיב
אוה םינפ וארתיו לארשי-ךלמ שאוי לעיו אכ  21
:הדוהיל רשא שמש תיבב הדוהי-ךלמ והיצמאו
:וילהאל שיא וסניו לארשי ינפל הדוהי ףגניו בכ  22
זחאוהי-ןב שאוי-ןב הדוהי-ךלמ והיצמא תאו גכ  23
והאיביו שמש תיבב לארשי-ךלמ שאוי שפת
םירפא רעשמ םלשורי תמוחב ץרפיו םלשורי
:המא תואמ עברא הנופה רעש-דע
םיאצמנה םילכה-לכ תאו ףסכהו בהזה-לכו דכ  24
תיב תורצא-תאו םודא דבע-םע םיהלאה-תיבב
:ןורמש בשיו תוברעתה ינב תאו ךלמה
תומ ירחא הדוהי ךלמ שאוי-ןב והיצמא יחיו הכ  25
:הנש הרשע שמח לארשי ךלמ זחאוהי-ןב שאוי
אלה םינורחאהו םינשארה והיצמא ירבד רתיו וכ  26
:לארשיו הדוהי-יכלמ רפס-לע םיבותכ םנה
ורשקיו הוהי ירחאמ והיצמא רס-רשא תעמו זכ  27
וירחא וחלשיו השיכל סניו םלשוריב רשק וילע
:םש והתימיו השיכל
ויתבא-םע ותא ורבקיו םיסוסה-לע והאשיו חכ  28
:הדוהי ריעב

וכ    26

שש-ןב אוהו והיזע-תא הדוהי םע-לכ וחקיו א  1
:והיצמא ויבא תחת ותא וכילמיו הנש הרשע
ירחא הדוהיל הבישיו תוליא-תא הנב אוה ב  2
:ויתבא-םע ךלמה-בכש
םיתשו םישמחו וכלמב והיזע הנש הרשע שש-ןב ג  3
היליכי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
:םלשורי-ןמ
והיצמא השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו ד  4
:ויבא
תארב ןיבמה והירכז ימיב םיהלא שרדל יהיו ה  5
:םיהלאה וחילצה הוהי-תא ושרד ימיבו םיהלאה
תאו תג תמוח-תא ץרפיו םיתשלפב םחליו אציו ו  6
םירע הנביו דודשא תמוח תאו הנבי תמוח
:םיתשלפבו דודשאב
םייברעה-לעו םיתשלפ-לע םיהלאה והרזעיו ז  7
:םינועמהו לעב-רוגב םיבשיה
ומש ךליו והיזעל החנמ םינומעה ונתיו ח  8
:הלעמל-דע קיזחה יכ םירצמ אובל-דע
הנפה רעש-לע םלשוריב םילדגמ והיזע ןביו ט  9
:םקזחיו עוצקמה-לעו איגה רעש-לעו
יכ םיבר תורב בצחיו רבדמב םילדגמ ןביו י  10
םירכא רושימבו הלפשבו ול היה בר-הנקמ
:היה המדא בהא-יכ למרכבו םירהב םימרכו
אבצ יאצוי המחלמ השע ליח והיזעל יהיו אי  11
רפוסה לאועי דיב םתדקפ רפסמב דודגל
:ךלמה ירשמ והיננח-די לע רטושה והישעמו
ששו םיפלא ליח ירובגל תובאה ישאר רפסמ לכ בי  12
:תואמ
םיפלא תעבשו ףלא תואמ שלש אבצ ליח םדי-לעו גי  13
ךלמל רזעל ליח חכב המחלמ ישוע תואמ שמחו
:ביואה-לע
םיחמרו םינגמ אבצה-לכל והיזע םהל ןכיו די  14
:םיעלק ינבאלו תותשקו תונירשו םיעבוכו
תויהל בשוח תבשחמ תונבשח םלשוריב שעיו וט  15
םינבאבו םיצחב אוריל תונפה-לעו םילדגמה-לע
רזעהל אילפה-יכ קוחרמל-דע ומש אציו תולדג
:קזח-יכ דע
הוהיב לעמיו תיחשהל-דע ובל הבג ותקזחכו זט  16
חבזמ-לע ריטקהל הוהי לכיה-לא אביו ויהלא
:תרטקה
הוהיל םינהכ ומעו ןהכה והירזע וירחא אביו זי  17
:ליח-ינב םינומש
ךל-אל ול ורמאיו ךלמה והיזע-לע ודמעיו חי  18
ןרהא-ינב םינהכל יכ הוהיל ריטקהל והיזע
תלעמ יכ שדקמה-ןמ אצ ריטקהל םישדקמה
:םיהלא הוהימ דובכל ךל-אלו
ופעזבו ריטקהל תרטקמ ודיבו והיזע ףעזיו טי  19
םינהכה ינפל וחצמב החרז תערצהו םינהכה-םע
:תרטקה חבזמל לעמ הוהי תיבב
םינהכה-לכו שארה ןהכ והירזע וילא ןפיו כ  20
אוה-םגו םשמ והולהביו וחצמב ערצמ אוה-הנהו
:הוהי ועגנ יכ תאצל ףחדנ
בשיו ותומ םוי-דע ערצמ ךלמה והיזע יהיו אכ  21
םתויו הוהי תיבמ רזגנ יכ ערצמ תושפחה תיב
:ץראה םע-תא טפוש ךלמה תיב-לע ונב
בתכ םינרחאהו םינשארה והיזע ירבד רתיו בכ  22
:איבנה ץומא-ןב והיעשי
ויתבא-םע ותא ורבקיו ויתבא-םע והיזע בכשיו גכ  23
אוה ערוצמ ורמא יכ םיכלמל רשא הרובקה הדשב
:ויתחת ונב םתוי ךלמיו

זכ    27

הרשע-ששו וכלמב םתוי הנש שמחו םירשע-ןב א  1
:קודצ-תב השורי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
והיזע השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו ב  2
םעה דועו הוהי לכיה-לא אב-אל קר ויבא
:םיתיחשמ
תמוחבו ןוילעה הוהי-תיב רעש-תא הנב אוה ג  3
:ברל הנב לפעה
תוינריב הנב םישרחבו הדוהי-רהב הנב םירעו ד  4
:םילדגמו
םהילע קזחיו ןומע-ינב ךלמ-םע םחלנ אוהו ה  5
ףסכ-רככ האמ איהה הנשב ןומע-ינב ול-ונתיו
םיפלא תרשע םירועשו םיטח םירכ םיפלא תרשעו
תינשה הנשבו ןומע ינב ול ובישה תאז
:תישלשהו
הוהי ינפל ויכרד ןיכה יכ םתוי קזחתיו ו  6
:ויהלא
םנה ויכרדו ויתמחלמ-לכו םתוי ירבד רתיו ז  7
:הדוהיו לארשי-יכלמ רפס-לע םיבותכ
הנש הרשע-ששו וכלמב היה הנש שמחו םירשע-ןב ח  8
:םלשוריב ךלמ
דיוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא-םע םתוי בכשיו ט  9
:ויתחת ונב זחא ךלמיו

חכ    28

ךלמ הנש הרשע-ששו וכלמב זחא הנש םירשע-ןב א  1
דיודכ הוהי יניעב רשיה השע-אלו םלשוריב
:ויבא
השע תוכסמ םגו לארשי יכלמ יכרדב ךליו ב  2
:םילעבל
שאב וינב-תא רעביו םנה-ןב איגב ריטקה אוהו ג  3
ינב ינפמ הוהי שירה רשא םיוגה תובעתכ
:לארשי
ץע-לכ תחתו תועבגה-לעו תומבב רטקיו חבזיו ד  4
:ןנער
וב-וכיו םרא ךלמ דיב ויהלא הוהי והנתיו ה  5
םגו קשמרד ואיביו הלודג היבש ונממ ובשיו
:הלודג הכמ וב-ךיו ןתנ לארשי ךלמ-דיב
םירשעו האמ הדוהיב והילמר-ןב חקפ גרהיו ו  6
הוהי-תא םבזעב ליח-ינב לכה דחא םויב ףלא
:םתובא יהלא
ךלמה-ןב והישעמ-תא םירפא רובג ירכז גרהיו ז  7
הנשמ הנקלא-תאו תיבה דיגנ םקירזע-תאו
:ךלמה
םישנ ףלא םיתאמ םהיחאמ לארשי-ינב ובשיו ח  8
ואיביו םהמ וזזב בר ללש-םגו תונבו םינב
:ןורמשל ללשה-תא
ינפל אציו ומש דדע הוהיל איבנ היה םשו ט  9
הוהי תמחב הנה םהל רמאיו ןורמשל אבה אבצה
םכדיב םנתנ הדוהי-לע םכיתובא-יהלא
:עיגה םימשל דע ףעזב םב-וגרהתו
שבכל םירמא םתא םלשוריו הדוהי-ינב התעו י  10
תומשא םכמע םתא-קר אלה םכל תוחפשלו םידבעל
:םכיהלא הוהיל
םתיבש רשא היבשה ובישהו ינועמש התעו אי  11
:םכילע הוהי-ףא ןורח יכ םכיחאמ
והירזע םירפא-ינב ישארמ םישנא ומקיו בי  12
והיקזחיו תומלשמ-ןב והיכרב ןנחוהי-ןב
:אבצה-ןמ םיאבה-לע ילדח-ןב אשמעו םלש-ןב
יכ הנה היבשה-תא ואיבת-אל םהל ורמאיו גי  13
ףיסהל םירמא םתא ונילע הוהי תמשאל
ונל המשא הבר-יכ וניתמשא-לעו וניתאטח-לע
:לארשי-לע ףא ןורחו
םירשה ינפל הזבה-תאו היבשה-תא ץולחה בזעיו די  14
:להקה-לכו
וקיזחיו תומשב ובקנ-רשא םישנאה ומקיו וט  15
םושבליו ללשה-ןמ ושיבלה םהימרעמ-לכו היבשב
םולהניו םוכסיו םוקשיו םולכאיו םולעניו
םירמתה-ריע וחרי םואיביו לשוכ-לכל םירמחב
:ןורמש ובושיו םהיחא לצא
רזעל רושא יכלמ-לע זחא ךלמה חלש איהה תעב זט  16
:ול
:יבש-ובשיו הדוהיב וכיו ואב םימודא דועו זי  17
הדוהיל בגנהו הלפשה ירעב וטשפ םיתשלפו חי  18
תורדגה-תאו ןוליא-תאו שמש-תיב-תא ודכליו
היתונבו הנמת-תאו היתונבו וכוש-תאו
:םש ובשיו היתנב-תאו וזמג-תאו
זחא רובעב הדוהי-תא הוהי עינכה-יכ טי  19
לעמ לועמו הדוהיב עירפה יכ לארשי-ךלמ
:הוהיב
ול רציו רושא ךלמ רסאנלפ תגלת וילע אביו כ  20
:וקזח אלו
ךלמה תיב-תאו הוהי תיב-תא זחא קלח-יכ אכ  21
:ול הרזעל אלו רושא ךלמל ןתיו םירשהו
ךלמה אוה הוהיב לועמל ףסויו ול רצה תעבו בכ  22
:זחא
יהלא יכ רמאיו וב םיכמה קשמרד יהלאל חבזיו גכ  23
חבזא םהל םתוא םירזעמ םה םרא-יכלמ
:לארשי-לכלו ולישכהל ול-ויה םהו ינורזעיו
ילכ-תא ץצקיו םיהלאה-תיב ילכ-תא זחא ףסאיו דכ  24
שעיו הוהי-תיב תותלד-תא רגסיו םיהלאה-תיב
:םלשוריב הנפ-לכב תוחבזמ ול
רטקל תומב השע הדוהיל ריעו ריע-לכבו הכ  25
:ויתבא יהלא הוהי-תא סעכיו םירחא םיהלאל
םינורחאהו םינשארה ויכרד-לכו וירבד רתיו וכ  26
:לארשיו הדוהי-יכלמ רפס-לע םיבותכ םנה
םלשוריב ריעב והרבקיו ויתבא-םע זחא בכשיו זכ  27
ךלמיו לארשי יכלמ ירבקל והאיבה אל יכ
:ויתחת ונב והיקזחי

טכ    29

םירשעו הנש שמחו םירשע-ןב ךלמ והיקזחי א  1
היבא ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש עשתו
:והירכז-תב
דיוד השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו ב  2
:ויבא
חתפ ןושארה שדחב וכלמל הנושארה הנשב אוה ג  3
:םקזחיו הוהי-תיב תותלד-תא
בוחרל םפסאיו םיולה-תאו םינהכה-תא אביו ד  4
:חרזמה
ושדקו ושדקתה התע םיולה ינועמש םהל רמאיו ה  5
הדנה-תא ואיצוהו םכיתבא יהלא הוהי תיב-תא
:שדקה-ןמ
יניעב ערה ושעו וניתבא ולעמ-יכ ו  6
ןכשממ םהינפ ובסיו והבזעיו וניהלא-הוהי
:ףרע-ונתיו הוהי
תרטקו תורנה-תא ובכיו םלואה תותלד ורגס םג ז  7
:לארשי יהלאל שדקב ולעה-אל הלעו וריטקה אל
םנתיו םלשוריו הדוהי-לע הוהי ףצק יהיו ח  8
:םכיניעב םיאר םתא רשאכ הקרשלו המשל העוזל
וניתונבו ונינבו ברחב וניתובא ולפנ הנהו ט  9
:תאז-לע יבשב ונישנו
לארשי יהלא הוהיל תירב תורכל יבבל-םע התע י  10
:ופא ןורח ונממ בשיו
דמעל הוהי רחב םכב-יכ ולשת-לא התע ינב אי  11
:םירטקמו םיתרשמ ול תויהלו ותרשל וינפל
והירזע-ןב לאויו ישמע-ןב תחמ םיולה ומקיו בי  12
ידבע-ןב שיק יררמ ינב-ןמו יתהקה ינב-ןמ
המז-ןב חאוי ינשרגה-ןמו לאללהי-ןב והירזעו
:חאוי-ןב ןדעו
ףסא ינב-ןמו לאועיו ירמש ןפצילא ינב-ןמו גי  13
:והינתמו והירכז
ןותודי ינב-ןמו יעמשו לאוחי ןמיה ינב-ןמו די  14
:לאיזעו היעמש
ךלמה-תוצמכ ואביו ושדקתיו םהיחא-תא ופסאיו וט  15
:הוהי תיב רהטל הוהי ירבדב
רהטל הוהי-תיב המינפל םינהכה ואביו זט  16
הוהי לכיהב ואצמ רשא האמטה-לכ תא ואיצויו
איצוהל םיולה ולבקיו הוהי תיב רצחל
:הצוח ןורדק-לחנל
הנומש םויבו שדקל ןושארה שדחל דחאב ולחיו זי  17
הוהי-תיב-תא ושדקיו הוהי םלואל ואב שדחל
ןושארה שדחל רשע השש םויבו הנומש םימיל
:ולכ
ונרהט ורמאיו ךלמה והיקזח-לא המינפ ואוביו חי  18
וילכ-לכ-תאו הלועה חבזמ-תא הוהי תיב-לכ-תא
:וילכ-לכ-תאו תכרעמה ןחלש-תאו
ותוכלמב זחא ךלמה חינזה רשא םילכה-לכ תאו טי  19
:הוהי חבזמ ינפל םנהו ונשדקהו ונכה ולעמב
ריעה ירש תא ףסאיו ךלמה והיקזחי םכשיו כ  20
:הוהי תיב לעיו
העבש םישבכו העבש םיליאו העבש-םירפ ואיביו אכ  21
הכלממה-לע תאטחל העבש םיזע יריפצו
ןרהא ינבל רמאיו הדוהי-לעו שדקמה-לעו
:הוהי חבזמ-לע תולעהל םינהכה
וקרזיו םדה-תא םינהכה ולבקיו רקבה וטחשיו בכ  22
החבזמה םדה וקרזיו םילאה וטחשיו החבזמה
:החבזמה םדה וקרזיו םישבכה וטחשיו
להקהו ךלמה ינפל תאטחה יריעש-תא ושיגיו גכ  23
:םהילע םהידי וכמסיו
רפכל החבזמה םמד-תא ואטחיו םינהכה םוטחשיו דכ  24
הלועה ךלמה רמא לארשי-לכל יכ לארשי-לכ-לע
:תאטחהו
םילבנב םיתלצמב הוהי תיב םיולה-תא דמעיו הכ  25
ןתנו ךלמה-הזח דגו דיוד תוצמב תורנכבו
:ויאיבנ-דיב הוצמה הוהי-דיב יכ איבנה
:תורצצחב םינהכהו דיוד ילכב םיולה ודמעיו וכ  26
לחה תעבו חבזמהל הלעה תולעהל והיקזח רמאיו זכ  27
ילכ ידי-לעו תורצצחהו הוהי-ריש לחה הלועה
:לארשי-ךלמ דיוד
תורצצחהו ררושמ רישהו םיוחתשמ להקה-לכו חכ  28
:הלעה תולכל דע לכה םירצצחמ
ותא םיאצמנה-לכו ךלמה וערכ תולעהל תולככו טכ  29
:ווחתשיו
ללהל םיולל םירשהו ךלמה והיקזחי רמאיו ל  30
וללהיו הזחה ףסאו דיוד ירבדב הוהיל
:ווחתשיו ודקיו החמשל-דע
הוהיל םכדי םתאלמ התע רמאיו והיקזחי ןעיו אל  31
ואיביו הוהי תיבל תודותו םיחבז ואיבהו ושג
:תולע בל בידנ-לכו תודותו םיחבז להקה
םיעבש רקב להקה ואיבה רשא הלעה רפסמ יהיו בל  32
:הלא-לכ הוהיל הלעל םיתאמ םישבכ האמ םיליא
:םיפלא תשלש ןאצו תואמ שש רקב םישדקהו גל  33
טישפהל ולכי אלו טעמל ויה םינהכה קר דל  34
תולכ-דע םיולה םהיחא םוקזחיו תולעה-לכ-תא
ירשי םיולה יכ םינהכה ושדקתי דעו הכאלמה
:םינהכהמ שדקתהל בבל
הלעל םיכסנבו םימלשה יבלחב ברל הלע-םגו הל  35
:הוהי-תיב תדובע ןוכתו
םיהלאה ןיכהה לע םעה-לכו והיקזחי חמשיו ול  36
:רבדה היה םאתפב יכ םעל

ל    30

הדוהיו לארשי-לכ-לע והיקזחי חלשיו א  1
אובל השנמו םירפא-לע בתכ תורגא-םגו
יהלא הוהיל חספ תושעל םלשוריב הוהי-תיבל
:לארשי
תושעל םלשוריב להקה-לכו וירשו ךלמה ץעויו ב  2
:ינשה שדחב חספה
םינהכה יכ איהה תעב ותשעל ולכי אל יכ ג  3
:םלשוריל ופסאנ-אל םעהו ידמל ושדקתה-אל
:להקה-לכ יניעבו ךלמה יניעב רבדה רשייו ד  4
לארשי-לכב לוק ריבעהל רבד ודימעיו ה  5
הוהיל חספ תושעל אובל ןד-דעו עבש-ראבמ
:בותככ ושע ברל אל יכ םלשוריב לארשי-יהלא
וירשו ךלמה דימ תורגאב םיצרה וכליו ו  6
ינב רמאל ךלמה תוצמכו הדוהיו לארשי-לכב
קחצי םהרבא יהלא הוהי-לא ובוש לארשי
ףכמ םכל תראשנה הטילפה-לא בשיו לארשיו
:רושא יכלמ
הוהיב ולעמ רשא םכיחאכו םכיתובאכ ויהת-לאו ז  7
:םיאר םתא רשאכ המשל םנתיו םהיתובא יהלא
הוהיל די-ונת םכיתובאכ םכפרע ושקת-לא התע ח  8
ודבעו םלועל שידקה רשא ושדקמל ואבו
:ופא ןורח םכמ בשיו םכיהלא הוהי-תא
םימחרל םכינבו םכיחא הוהי-לע םכבושב יכ ט  9
ןונח-יכ תאזה ץראל בושלו םהיבוש ינפל
םכמ םינפ ריסי-אלו םכיהלא הוהי םוחרו
:וילא ובושת-םא
םירפא-ץראב ריעל ריעמ םירבע םיצרה ויהיו י  10
םהילע םיקיחשמ ויהיו ןולבז-דעו השנמו
:םב םיגעלמו
ואביו וענכנ ןולבזמו השנמו רשאמ םישנא-ךא אי  11
:םלשוריל
דחא בל םהל תתל םיהלאה די התיה הדוהיב םג בי  12
:הוהי רבדב םירשהו ךלמה תוצמ תושעל
תוצמה גח-תא תושעל בר-םע םלשורי ופסאיו גי  13
:דאמ ברל להק ינשה שדחב
תאו םלשוריב רשא תוחבזמה-תא וריסיו ומקיו די  14
:ןורדק לחנל וכילשיו וריסה תורטקמה-לכ
םינהכהו ינשה שדחל רשע העבראב חספה וטחשיו וט  15
תיב תולע ואיביו ושדקתיו ומלכנ םיולהו
:הוהי
השמ תרותכ םטפשמכ םדמע-לע ודמעיו זט  16
דימ םדה-תא םיקרז םינהכה םיהלאה-שיא
:םיולה
םיולהו ושדקתה-אל רשא להקב תבר-יכ זי  17
שידקהל רוהט אל לכל םיחספה תטיחש-לע
:הוהיל
רכששי השנמו םירפאמ תבר םעה תיברמ יכ חי  18
אלב חספה-תא ולכא-יכ ורהטה אל ןולבזו
הוהי רמאל םהילע והיקזחי ללפתה יכ בותככ
:דעב רפכי בוטה
יהלא הוהי םיהלאה שורדל ןיכה ובבל-לכ טי  19
:שדקה תרהטכ אלו ויתובא
:םעה-תא אפריו והיקזחי-לא הוהי עמשיו כ  20
גח-תא םלשוריב םיאצמנה לארשי-ינב ושעיו אכ  21
םיללהמו הלודג החמשב םימי תעבש תוצמה
זע-ילכב םינהכהו םיולה םויב םוי הוהיל
:הוהיל
םיליכשמה םיולה-לכ בל-לע והיקזחי רבדיו בכ  22
םימיה תעבש דעומה-תא ולכאיו הוהיל בוט-לכש
יהלא הוהיל םידותמו םימלש יחבז םיחבזמ
:םהיתובא
םירחא םימי תעבש תושעל להקה-לכ וצעויו גכ  23
:החמש םימי-תעבש ושעיו
םירפ ףלא להקל םירה הדוהי-ךלמ והיקזח יכ דכ  24
םירפ להקל ומירה םירשהו ןאצ םיפלא תעבשו
:ברל םינהכ ושדקתיו םיפלא תרשע ןאצו ףלא
םיולהו םינהכהו הדוהי להק-לכ וחמשיו הכ  25
ץראמ םיאבה םירגהו לארשימ םיאבה להקה-לכו
:הדוהיב םיבשויהו לארשי
המלש ימימ יכ םלשוריב הלודג-החמש יהתו וכ  26
:םלשוריב תאזכ אל לארשי ךלמ דיוד-ןב
עמשיו םעה-תא וכרביו םיולה םינהכה ומקיו זכ  27
:םימשל ושדק ןועמל םתלפת אובתו םלוקב

אל    31

ירעל םיאצמנה לארשי-לכ ואצי תאז-לכ תולככו א  1
וצתניו םירשאה ועדגיו תובצמה ורבשיו הדוהי
ןמינבו הדוהי-לכמ תחבזמה-תאו תומבה-תא
ינב-לכ ובושיו הלכל-דע השנמו םירפאבו
:םהירעל ותזחאל שיא לארשי
םיולהו םינהכה תוקלחמ-תא והיקזחי דמעיו ב  2
םיוללו םינהכל ותדבע יפכ שיא םתוקלחמ-לע
ירעשב ללהלו תודהלו תרשל םימלשלו הלעל
:הוהי תונחמ
רקבה תולעל תולעל ושוכר-ןמ ךלמה תנמו ג  3
םידעמלו םישדחלו תותבשל תולעהו ברעהו
:הוהי תרותב בותככ
םינהכה תנמ תתל םלשורי יבשויל םעל רמאיו ד  4
:הוהי תרותב וקזחי ןעמל םיולהו
ןגד תישאר לארשי-ינב וברה רבדה ץרפכו ה  5
לכה רשעמו הדש תאובת לכו שבדו רהציו שורית
:ואיבה ברל
הדוהי ירעב םיבשויה הדוהיו לארשי ינבו ו  6
םישדקמה םישדק רשעמו ןאצו רקב רשעמ םה-םג
:תומרע תומרע ונתיו ואיבה םהיהלא הוהיל
שדחבו דוסיל תומרעה ולחה ישלשה שדחב ז  7
:ולכ יעיבשה
תומרעה-תא ואריו םירשהו והיקזחי ואביו ח  8
:לארשי ומע תאו הוהי-תא וכרביו
םיולהו םינהכה-לע והיקזחי שרדיו ט  9
:תומרעה-לע
קודצ תיבל שארה ןהכה והירזע וילא רמאיו י  10
לוכא הוהי-תיב איבל המורתה לחהמ רמאיו
ומע-תא ךרב הוהי יכ בורל-דע רתוהו עובשו
:הזה ןומהה-תא רתונהו
הוהי תיבב תוכשל ןיכהל והיקזחי רמאיו אי  11
:וניכיו
הנומאב םישדקהו רשעמהו המורתה-תא ואיביו בי  12
והיחא יעמשו יולה והיננוכ דיגנ םהילעו
:הנשמ
תומיריו לאהשעו תחנו והיזזעו לאיחיו גי  13
והינבו תחמו והיכמסיו לאילאו דבזויו
דקפמב ויחא יעמשו והיננוכ דימ םידיקפ
:םיהלאה-תיב דיגנ והירזעו ךלמה והיקזחי
תובדנ לע החרזמל רעושה יולה הנמי-ןב ארוקו די  14
:םישדקה ישדקו הוהי תמורת תתל םיהלאה
והירמא והיעמשו עושיו ןמינמו ןדע ודי-לעו וט  15
םהיחאל תתל הנומאב םינהכה ירעב והינכשו
:ןטקכ לודגכ תוקלחמב
הלעמלו םינש שולש ןבמ םירכזל םשחיתה דבלמ זט  16
םתדובעל ומויב םוי-רבדל הוהי-תיבל אבה-לכל
:םהיתוקלחמכ םתורמשמב
ןבמ םיולהו םהיתובא תיבל םינהכה שחיתה תאו זי  17
:םהיתוקלחמב םהיתורמשמב הלעמלו הנש םירשע
םהיתונבו םהינבו םהישנ םפט-לכב שחיתהלו חי  18
:שדק-ושדקתי םתנומאב יכ להק-לכל
םהירע שרגמ ידשב םינהכה ןרהא ינבלו טי  19
תתל תומשב ובקנ רשא םישנא ריעו ריע-לכב
:םיולב שחיתה-לכלו םינהכב רכז-לכל תונמ
בוטה שעיו הדוהי-לכב והיקזחי תאזכ שעיו כ  20
:ויהלא הוהי ינפל תמאהו רשיהו
םיהלאה-תיב תדובעב לחה-רשא השעמ-לכבו אכ  21
השע ובבל-לכב ויהלאל שרדל הוצמבו הרותבו
:חילצהו

בל    32

בירחנס אב הלאה תמאהו םירבדה ירחא א  1
םירעה-לע ןחיו הדוהיב אביו רושא-ךלמ
:וילא םעקבל רמאיו תורצבה
המחלמל וינפו בירחנס אב-יכ והיקזחי אריו ב  2
:םלשורי-לע
ימימ-תא םותסל וירבגו וירש-םע ץעויו ג  3
:והורזעיו ריעל ץוחמ רשא תוניעה
תוניעמה-לכ-תא ומתסיו בר-םע וצבקיו ד  4
ואובי המל רמאל ץראה-ךותב ףטושה לחנה-תאו
:םיבר םימ ואצמו רושא יכלמ
לעיו הצורפה המוחה-לכ-תא ןביו קזחתיו ה  5
קזחיו תרחא המוחה הצוחלו תולדגמה-לע
:םינגמו ברל חלש שעיו דיוד ריע אולמה-תא
וילא םצבקיו םעה-לע תומחלמ ירש ןתיו ו  6
:רמאל םבבל-לע רבדיו ריעה רעש בוחר-לא
ךלמ ינפמ ותחת-לאו וארית-לא וצמאו וקזח ז  7
בר ונמע-יכ ומע-רשא ןומהה-לכ ינפלמו רושא
:ומעמ
ונרזעל וניהלא הוהי ונמעו רשב עורז ומע ח  8
ירבד-לע םעה וכמסיו ונתמחלמ םחלהלו
:הדוהי-ךלמ והיקזחי
וידבע רושא-ךלמ בירחנס חלש הז רחא ט  9
ומע ותלשממ-לכו שיכל-לע אוהו המילשורי
רשא הדוהי-לכ-לעו הדוהי ךלמ והיקזחי-לע
:רמאל םלשוריב
םיחטב םתא המ-לע רושא ךלמ בירחנס רמא הכ י  10
:םלשוריב רוצמב םיבשיו
בערב תומל םכתא תתל םכתא תיסמ והיקזחי אלה אי  11
ךלמ ףכמ ונליצי וניהלא הוהי רמאל אמצבו
:רושא
ויתמב-תא ריסה והיקזחי אוה-אלה בי  12
רמאל םלשורילו הדוהיל רמאיו ויתחבזמ-תאו
:וריטקת וילעו ווחתשת דחא חבזמ ינפל
ימע לכל יתובאו ינא יתישע המ ועדת אלה גי  13
ליצהל תוצראה יוג יהלא ולכי לוכיה תוצראה
:ידימ םצרא-תא
יתובא ומירחה רשא הלאה םיוגה יהלא-לכב ימ די  14
לכוי יכ ידימ ומע-תא ליצהל לוכי רשא
:ידימ םכתא ליצהל םכיהלא
םכתא תיסי-לאו והיקזח םכתא אישי-לא התעו וט  15
הולא-לכ לכוי אל-יכ ול ונימאת-לאו תאזכ
יתובא דימו ידימ ומע ליצהל הכלממו יוג-לכ
:ידימ םכתא וליצי-אל םכיהלא יכ ףא
לעו םיהלאה הוהי-לע וידבע ורבד דועו זט  16
:ודבע והיקזחי
רמאלו לארשי יהלא הוהיל ףרחל בתכ םירפסו זי  17
וליצה-אל רשא תוצראה יוג יהלאכ רמאל וילע
ומע והיקזחי יהלא ליצי-אל ןכ ידימ םמע
:ידימ
רשא םלשורי םע-לע תידוהי לודג-לוקב וארקיו חי  18
ודכלי ןעמל םלהבלו םאריל המוחה-לע
:ריעה-תא
ץראה ימע יהלא לעכ םלשורי יהלא-לא ורבדיו טי  19
:םדאה ידי השעמ
ץומא-ןב והיעשיו ךלמה והיקזחי ללפתיו כ  20
:םימשה וקעזיו תאז-לע איבנה
דיגנו ליח רובג-לכ דחכיו ךאלמ הוהי חלשיו אכ  21
וצראל םינפ תשבב בשיו רושא ךלמ הנחמב רשו
והליפה םש ויעמ ואיצימו ויהלא תיב אביו
:ברחב
םלשורי יבשי תאו והיקזחי-תא הוהי עשויו בכ  22
םלהניו לכ-דימו רושא-ךלמ בירחנס דימ
:ביבסמ
תונדגמו םלשוריל הוהיל החנמ םיאיבמ םיברו גכ  23
םיוגה-לכ יניעל אשניו הדוהי ךלמ והיקזחיל
:ןכ-ירחאמ
ללפתיו תומל-דע והיקזחי הלח םהה םימיב דכ  24
:ול ןתנ תפומו ול רמאיו הוהי-לא
ובל הבג יכ והיקזחי בישה וילע למגכ-אלו הכ  25
:םלשוריו הדוהי-לעו ףצק וילע יהיו
םלשורי יבשיו אוה ובל הבגב והיקזחי ענכיו וכ  26
:והיקזחי ימיב הוהי ףצק םהילע אב-אלו
תורצאו דאמ הברה דובכו רשע והיקזחיל יהיו זכ  27
םימשבלו הרקי ןבאלו בהזלו ףסכל ול-השע
:הדמח ילכ לכלו םינגמלו
תוראו רהציו שוריתו ןגד תאובתל תונכסמו חכ  28
:תורואל םירדעו המהבו המהב-לכל
יכ ברל רקבו ןאצ-הנקמו ול השע םירעו טכ  29
:דאמ בר שוכר םיהלא ול-ןתנ
ןוחיג ימימ אצומ-תא םתס והיקזחי אוהו ל  30
חלציו דיוד ריעל הברעמ-הטמל םרשייו ןוילעה
:והשעמ-לכב והיקזחי
שרדל וילע םיחלשמה לבב ירש יצילמב ןכו אל  31
ותוסנל םיהלאה ובזע ץראב היה רשא תפומה
:ובבלב-לכ תעדל
םיבותכ םנה וידסחו והיקזחי ירבד רתיו בל  32
רפס-לע איבנה ץומא-ןב והיעשי ןוזחב
:לארשיו הדוהי-יכלמ
הלעמב והרבקיו ויתבא-םע והיקזחי בכשיו גל  33
ותומב ול-ושע דובכו דיוד-ינב ירבק
ונב השנמ ךלמיו םלשורי יבשיו הדוהי-לכ
:ויתחת

גל    33

שמחו םישמחו וכלמב השנמ הנש הרשע םיתש-ןב א  1
:םלשוריב ךלמ הנש
רשא םיוגה תובעותכ הוהי יניעב ערה שעיו ב  2
:לארשי ינב ינפמ הוהי שירוה
ויבא והיקזחי ץתנ רשא תומבה-תא ןביו בשיו ג  3
וחתשיו תורשא שעיו םילעבל תוחבזמ םקיו
:םתא דבעיו םימשה אבצ-לכל
הוהי רמא רשא הוהי תיבב תוחבזמ הנבו ד  4
:םלועל ימש-היהי םלשוריב
תורצח יתשב םימשה אבצ-לכל תוחבזמ ןביו ה  5
:הוהי-תיב
ןנועו םנה-ןב יגב שאב וינב-תא ריבעה אוהו ו  6
תושעל הברה ינועדיו בוא השעו ףשכו שחנו
:וסיעכהל הוהי יניעב ערה
רשא םיהלאה תיבב השע רשא למסה לספ-תא םשיו ז  7
הזה תיבב ונב המלש-לאו דיוד-לא םיהלא רמא
םישא לארשי יטבש לכמ יתרחב רשא םלשוריבו
:םוליעל ימש-תא
המדאה לעמ לארשי לגר-תא ריסהל ףיסוא אלו ח  8
תא תושעל ורמשי-םא קר םכיתבאל יתדמעה רשא
םיטפשמהו םיקחהו הרותה-לכל םיתיוצ רשא-לכ
:השמ-דיב
ער תושעל םלשורי יבשיו הדוהי-תא השנמ עתיו ט  9
:לארשי ינב ינפמ הוהי דימשה רשא םיוגה-ןמ
:ובישקה אלו ומע-לאו השנמ-לא הוהי רבדיו י  10
ךלמל רשא אבצה ירש-תא םהילע הוהי אביו אי  11
והרסאיו םיחחב השנמ-תא ודכליו רושא
:הלבב והכילויו םיתשחנב
דאמ ענכיו ויהלא הוהי ינפ-תא הלח ול רצהכו בי  12
:ויתבא יהלא ינפלמ
והבישיו ותנחת עמשיו ול רתעיו וילא ללפתיו גי  13
אוה הוהי יכ השנמ עדיו ותוכלמל םלשורי
:םיהלאה
הברעמ דיוד-ריעל הנוציח המוח הנב ןכ-ירחאו די  14
לפעל בבסו םיגדה רעשב אובלו לחנב ןוחיגל
םירעה-לכב ליח-ירש םשיו דאמ ההיבגיו
:הדוהיב תורצבה
הוהי תיבמ למסה-תאו רכנה יהלא-תא רסיו וט  15
הוהי-תיב רהב הנב רשא תוחבזמה-לכו
:ריעל הצוח ךלשיו םלשוריבו
םימלש יחבז וילע חבזיו הוהי חבזמ-תא ןכיו זט  16
יהלא הוהי-תא דובעל הדוהיל רמאיו הדותו
:לארשי
:םהיהלא הוהיל קר תומבב םיחבז םעה דוע לבא זי  17
ירבדו ויהלא-לא ותלפתו השנמ ירבד רתיו חי  18
לארשי יהלא הוהי םשב וילא םירבדמה םיזחה
:לארשי יכלמ ירבד-לע םנה
תומקמהו ולעמו ותאטח-לכו ול-רתעהו ותלפתו טי  19
םילספהו םירשאה דימעהו תומב םהב הנב רשא
:יזוח ירבד לע םיבותכ םנה וענכה ינפל
ךלמיו ותיב והרבקיו ויתבא-םע השנמ בכשיו כ  20
:ויתחת ונב ןומא
םינש םיתשו וכלמב ןומא הנש םיתשו םירשע-ןב אכ  21
:םלשוריב ךלמ
ויבא השנמ השע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו בכ  22
ןומא חבז ויבא השנמ השע רשא םיליספה-לכלו
:םדבעיו
יכ ויבא השנמ ענכהכ הוהי ינפלמ ענכנ אלו גכ  23
:המשא הברה ןומא אוה
:ותיבב והתימיו וידבע וילע ורשקיו דכ  24
ןומא ךלמה-לע םירשקה-לכ תא ץראה-םע וכיו הכ  25
:ויתחת ונב והישאי-תא ץראה-םע וכילמיו

דל    34

תחאו םישלשו וכלמב והישאי םינש הנומש-ןב א  1
:םלשוריב ךלמ הנש
דיוד יכרדב ךליו הוהי יניעב רשיה שעיו ב  2
:לואמשו ןימי רס-אלו ויבא
לחה רענ ונדוע אוהו וכלמל םינש הנומשבו ג  3
הנש הרשע םיתשבו ויבא דיוד יהלאל שורדל
תומבה-ןמ םלשוריו הדוהי-תא רהטל לחה
:תוכסמהו םילספהו םירשאהו
םינמחהו םילעבה תוחבזמ תא וינפל וצתניו ד  4
םילספהו םירשאהו עדג םהילעמ הלעמל-רשא
םירבקה ינפ-לע קרזיו קדהו רבש תוכסמהו
:םהל םיחבזה
רהטיו םיתוחבזמ-לע ףרש םינהכ תומצעו ה  5
:םלשורי-תאו הדוהי-תא
רהב ילתפנ-דעו ןועמשו םירפאו השנמ ירעבו ו  6
:ביבס םהיתב
תתכ םילספהו םירשאה-תאו תוחבזמה-תא ץתניו ז  7
בשיו לארשי ץרא-לכב עדג םינמחה-לכו קדהל
:םלשוריל
תיבהו ץראה רהטל וכלמל הרשע הנומש תנשבו ח  8
ריעה-רש והישעמ-תאו והילצא-ןב ןפש-תא חלש
תיב-תא קזחל ריכזמה זחאוי-ןב חאוי תאו
:ויהלא הוהי
ףסכה-תא ונתיו לודגה ןהכה והיקלח-לא ואביו ט  9
ףסה ירמש םיולה-ופסא רשא םיהלא-תיב אבומה
לארשי תיראש לכמו םירפאו השנמ דימ
:םלשורי יבשיו ןמינבו הדוהי-לכמו
הוהי תיבב םידקפמה הכאלמה השע די-לע ונתיו י  10
הוהי תיבב םישע רשא הכאלמה ישוע ותא ונתיו
:תיבה קזחלו קודבל
בצחמ ינבא תונקל םינבלו םישרחל ונתיו אי  11
ותיחשה רשא םיתבה-תא תורקלו תורבחמל םיצעו
:הדוהי יכלמ
םידקפמ םהילעו הכאלמב הנומאב םישע םישנאהו בי  12
הירכזו יררמ ינב-ןמ םיולה והידבעו תחי
ןיבמ-לכ םיולהו חצנל םיתהקה ינב-ןמ םלשמו
:ריש-ילכב
הדובעל הכאלמ השע לכל םיחצנמו םילבסה לעו גי  13
:םירעושו םירטשו םירפוס םיולהמו הדובעו
אצמ הוהי תיב אבומה ףסכה-תא םאיצוהבו די  14
:השמ-דיב הוהי-תרות רפס-תא ןהכה והיקלח
הרותה רפס רפוסה ןפש-לא רמאיו והיקלח ןעיו וט  15
רפסה-תא והיקלח ןתיו הוהי תיבב יתאצמ
:ןפש-לא
דוע בשיו ךלמה-לא רפסה-תא ןפש אביו זט  16
םה ךידבע-דיב ןתנ-רשא לכ רמאל רבד ךלמה-תא
:םישע
והונתיו הוהי-תיבב אצמנה ףסכה-תא וכיתיו זי  17
:הכאלמה ישוע די-לעו םידקפמה די-לע
יל ןתנ רפס רמאל ךלמל רפוסה ןפש דגיו חי  18
:ךלמה ינפל ןפש וב-ארקיו ןהכה והיקלח
ערקיו הרותה ירבד תא ךלמה עמשכ יהיו טי  19
:וידגב-תא
ןפש-ןב םקיחא-תאו והיקלח-תא ךלמה וציו כ  20
הישע תאו רפוסה ןפש תאו הכימ-ןב ןודבע-תאו
:רמאל ךלמה-דבע
לארשיב ראשנה דעבו ידעב הוהי-תא ושרד וכל אכ  21
הלודג-יכ אצמנ רשא רפסה ירבד-לע הדוהיבו
ורמש-אל רשא לע ונב הכתנ רשא הוהי-תמח
בותכה-לככ תושעל הוהי רבד-תא וניתובא
:הזה רפסה-לע
תשא האיבנה הדלח-לא ךלמה רשאו והיקלח ךליו בכ  22
איהו םידגבה רמוש הרסח-ןב תהקות-ןב םלש
:תאזכ הילא ורבדיו הנשמב םלשוריב תבשוי
ורמא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהל רמאתו גכ  23
:ילא םכתא חלש-רשא שיאל
הזה םוקמה-לע הער איבמ יננה הוהי רמא הכ דכ  24
רפסה-לע תובותכה תולאה-לכ תא ויבשוי-לעו
:הדוהי ךלמ ינפל וארק רשא
ןעמל םירחא םיהלאל וריטקיו ינובזע רשא תחת הכ  25
םוקמב יתמח ךתתו םהידי ישעמ לכב ינסיעכה
:הבכת אלו הזה
הכ הוהיב שורדל םכתא חלשה הדוהי ךלמ-לאו וכ  26
םירבדה לארשי יהלא הוהי רמא-הכ וילא ורמאת
:תעמש רשא
ךעמשב םיהלא ינפלמ ענכתו ךבבל-ךר ןעי זכ  27
ענכתו ויבשי-לעו הזה םוקמה-לע וירבד-תא
ינא-םגו ינפל ךבתו ךידגב-תא ערקתו ינפל
:הוהי-םאנ יתעמש
ךיתרבק-לא תפסאנו ךיתבא-לא ךפסא יננה חכ  28
ינא רשא הערה לכב ךיניע הניארת-אלו םולשב
ובישיו ויבשי-לעו הזה םוקמה-לע איבמ
:רבד ךלמה-תא
הדוהי ינקז-לכ-תא ףסאיו ךלמה חלשיו טכ  29
:םלשוריו
יבשיו הדוהי שיא-לכו הוהי-תיב ךלמה לעיו ל  30
לודגמ םעה-לכו םיולהו םינהכהו םלשורי
רפס ירבד-לכ-תא םהינזאב ארקיו ןטק-דעו
:הוהי תיב אצמנה תירבה
ינפל תירבה-תא תרכיו ודמע-לע ךלמה דמעיו אל  31
ויתוצמ-תא רומשלו הוהי ירחא תכלל הוהי
תושעל ושפנ-לכבו ובבל-לכב ויקחו ויתודעו
:הזה רפסה-לע םיבותכה תירבה ירבד-תא
ושעיו ןמינבו םלשוריב אצמנה-לכ תא דמעיו בל  32
:םהיתובא יהלא םיהלא תירבכ םלשורי יבשי
רשא תוצראה-לכמ תובעותה-לכ-תא והישאי רסיו גל  33
לארשיב אצמנה-לכ תא דבעיו לארשי ינבל
ורס אל וימי-לכ םהיהלא הוהי-תא דובעל
:םהיתובא יהלא הוהי ירחאמ

הל    35

וטחשיו הוהיל חספ םלשוריב והישאי שעיו א  1
:ןושארה שדחל רשע העבראב חספה
תדובעל םקזחיו םתורמשמ-לע םינהכה דמעיו ב  2
:הוהי תיב
םישודקה לארשי-לכל םינובמה םיולל רמאיו ג  3
המלש הנב רשא תיבב שדקה-ןורא-תא ונת הוהיל
התע ףתכב אשמ םכל-ןיא לארשי ךלמ דיוד-ןב
:לארשי ומע תאו םכיהלא הוהי-תא ודבע
דיוד בתכב םכיתוקלחמכ םכיתובא-תיבל ונוכהו ד  4
:ונב המלש בתכמבו לארשי ךלמ
ינב םכיחאל תובאה תיב תוגלפל שדקב ודמעו ה  5
:םיולל בא-תיב תקלחו םעה
תושעל םכיחאל וניכהו ושדקתהו חספה וטחשו ו  6
:השמ-דיב הוהי-רבדכ
םיזע-ינבו םישבכ ןאצ םעה ינבל והישאי םריו ז  7
ףלא םישלש רפסמל אצמנה-לכל םיחספל לכה
:ךלמה שוכרמ הלא םיפלא תשלש רקבו
ומירה םיוללו םינהכל םעל הבדנל וירשו ח  8
םיהלאה תיב ידיגנ לאיחיו והירכזו היקלח
רקבו תואמ ששו םיפלא םיחספל ונתנ םינהכל
:תואמ שלש
והיבשחו ויחא לאנתנו והיעמשו והיננוכו ט  9
םיולל ומירה םיולה ירש דבזויו לאיעיו
:תואמ שמח רקבו םיפלא תשמח םיחספל
םדמע-לע םינהכה ודמעיו הדובעה ןוכתו י  10
:ךלמה תוצמכ םתוקלחמ-לע םיולהו
םיולהו םדימ םינהכה וקרזיו חספה וטחשיו אי  11
:םיטישפמ
ינבל תובא-תיבל תוגלפמל םתתל הלעה וריסיו בי  12
ןכו השמ רפסב בותככ הוהיל בירקהל םעה
:רקבל
ולשב םישדקהו טפשמכ שאב חספה ולשביו גי  13
ינב-לכל וציריו תוחלצבו םידודבו תוריסב
:םעה
ינב םינהכה יכ םינהכלו םהל וניכה רחאו די  14
םיולהו הליל-דע םיבלחהו הלועה תולעהב ןרהא
:ןרהא ינב םינהכלו םהל וניכה
דיוד תוצמכ םדמעמ-לע ףסא-ינב םיררשמהו וט  15
רעשל םירעשהו ךלמה הזוח ןותדיו ןמיהו ףסאו
םהיחא-יכ םתדבע לעמ רוסל םהל ןיא רעשו
:םהל וניכה םיולה
חספה תושעל אוהה םויב הוהי תדובע-לכ ןוכתו זט  16
ךלמה תוצמכ הוהי חבזמ לע תולע תולעהו
:והישאי
איהה תעב חספה-תא םיאצמנה לארשי-ינב ושעיו זי  17
:םימי תעבש תוצמה גח-תאו
לאומש ימימ לארשיב והמכ חספ השענ-אלו חי  18
השע-רשא חספכ ושע-אל לארשי יכלמ-לכו איבנה
לארשיו הדוהי-לכו םיולהו םינהכהו והישאי
:םלשורי יבשויו אצמנה
חספה השענ והישאי תוכלמל הנש הרשע הנומשב טי  19
:הזה
הלע תיבה-תא והישאי ןיכה רשא תאז-לכ ירחא כ  20
אציו תרפ-לע שימכרכב םחלהל םירצמ-ךלמ וכנ
:והישאי ותארקל
ךלמ ךלו יל-המ רמאל םיכאלמ וילא חלשיו אכ  21
יתמחלמ תיב-לא יכ םויה התא ךילע-אל הדוהי
ימע-רשא םיהלאמ ךל-לדח ינלהבל רמא םיהלאו
:ךתיחשי-לאו
וב-םחלהל יכ ונממ וינפ והישאי בסה-אלו בכ  22
אביו םיהלא יפמ וכנ ירבד-לא עמש אלו שפחתה
:ודגמ תעקבב םחלהל
וידבעל ךלמה רמאיו והישאי ךלמל םיריה וריו גכ  23
:דאמ יתילחה יכ ינוריבעה
בכר לע והביכריו הבכרמה-ןמ וידבע והריבעיו דכ  24
רבקיו תמיו םלשורי והכילויו ול-רשא הנשמה
םילבאתמ םלשוריו הדוהי-לכו ויתבא תורבקב
:והישאי-לע
םירשה-לכ ורמאיו והישאי-לע והימרי ןנוקיו הכ  25
םויה-דע והישאי-לע םהיתוניקב תורשהו
םיבותכ םנהו לארשי-לע קחל םונתיו
:תוניקה-לע
תרותב בותככ וידסחו והישאי ירבד רתיו וכ  26
:הוהי
םיבותכ םנה םינרחאהו םינשארה וירבדו זכ  27
:הדוהיו לארשי-יכלמ רפס-לע

ול    36

והישאי-ןב זחאוהי-תא ץראה-םע וחקיו א  1
:םלשוריב ויבא-תחת והכילמיו
השלשו וכלמב זחאוי הנש םירשעו שולש-ןב ב  2
:םלשוריב ךלמ םישדח
ץראה-תא שנעיו םלשוריב םירצמ-ךלמ והריסיו ג  3
:בהז רככו ףסכ-רככ האמ
הדוהי-לע ויחא םיקילא-תא םירצמ-ךלמ ךלמיו ד  4
זחאוי-תאו םיקיוהי ומש-תא בסיו םלשוריו
:המירצמ והאיביו וכנ חקל ויחא
תחאו וכלמב םיקיוהי הנש שמחו םירשע-ןב ה  5
הוהי יניעב ערה שעיו םלשוריב ךלמ הנש הרשע
:ויהלא
והרסאיו לבב ךלמ רצאנדכובנ הלע וילע ו  6
:הלבב וכילהל םיתשחנב
םנתיו לבבל רצאנדכובנ איבה הוהי תיב ילכמו ז  7
:לבבב ולכיהב
אצמנהו השע-רשא ויתבעתו םיקיוהי ירבד רתיו ח  8
הדוהיו לארשי יכלמ רפס-לע םיבותכ םנה וילע
:ויתחת ונב ןיכיוהי ךלמיו
םישדח השלשו וכלמב ןיכיוהי םינש הנומש-ןב ט  9
יניעב ערה שעיו םלשוריב ךלמ םימי תרשעו
:הוהי
והאביו רצאנדכובנ ךלמה חלש הנשה תבושתלו י  10
ךלמיו הוהי-תיב תדמח ילכ-םע הלבב
:םלשוריו הדוהי-לע ויחא והיקדצ-תא
הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע-ןב אי  11
:םלשוריב ךלמ הנש
ינפלמ ענכנ אל ויהלא הוהי יניעב ערה שעיו בי  12
:הוהי יפמ איבנה והימרי
םיהלאב ועיבשה רשא דרמ רצאנדכובנ ךלמב םגו גי  13
הוהי-לא בושמ ובבל-תא ץמאיו ופרע-תא שקיו
:לארשי יהלא
לככ לעמ-לועמל וברה םעהו םינהכה ירש-לכ םג די  14
שידקה רשא הוהי תיב-תא ואמטיו םיוגה תובעת
:םלשוריב
ויכאלמ דיב םהילע םהיתובא יהלא הוהי חלשיו וט  15
:ונועמ-לעו ומע-לע למח-יכ חולשו םכשה
וירבד םיזובו םיהלאה יכאלמב םיבעלמ ויהיו זט  16
ומעב הוהי-תמח תולע דע ויאבנב םיעתעתמו
:אפרמ ןיאל-דע
םהירוחב גרהיו םיידשכ ךלמ-תא םהילע לעיו זי  17
הלותבו רוחב-לע למח אלו םשדקמ תיבב ברחב
:ודיב ןתנ לכה ששיו ןקז
תורצאו םינטקהו םילדגה םיהלאה תיב ילכ לכו חי  18
:לבב איבה לכה וירשו ךלמה תורצאו הוהי תיב
תמוח תא וצתניו םיהלאה תיב-תא ופרשיו טי  19
ילכ-לכו שאב ופרש היתונמרא-לכו םלשורי
:תיחשהל הידמחמ
ול-ויהיו לבב-לא ברחה-ןמ תיראשה לגיו כ  20
:סרפ תוכלמ ךלמ-דע םידבעל וינבלו
ץראה התצר-דע והימרי יפב הוהי-רבד תואלמל אכ  21
םיעבש תואלמל התבש המשה ימי-לכ היתותבש-תא
:הנש
הוהי-רבד תולכל סרפ ךלמ שרוכל תחא תנשבו בכ  22
סרפ-ךלמ שרוכ חור-תא הוהי ריעה והימרי יפב
:רמאל בתכמב-םגו ותוכלמ-לכב לוק-רבעיו
ןתנ ץראה תוכלממ-לכ סרפ ךלמ שרוכ רמא-הכ גכ  23
ול-תונבל ילע דקפ-אוהו םימשה יהלא הוהי יל
ומע-לכמ םכב-ימ הדוהיב רשא םלשוריב תיב
:לעיו ומע ויהלא הוהי

This book in English or Latin