ב םיכלמ    2 Kings

א    1

:באחא תומ ירחא לארשיב באומ עשפיו א  1
ןורמשב רשא ותילעב הכבשה דעב היזחא לפיו ב  2
ושרד וכל םהלא רמאיו םיכאלמ חלשיו לחיו
:הז ילחמ היחא-םא ןורקע יהלא בובז לעבב
הלע םוק יבשתה הילא-לא רבד הוהי ךאלמו ג  3
ילבמה םהלא רבדו ןורמש-ךלמ יכאלמ תארקל
לעבב שרדל םיכלה םתא לארשיב םיהלא-ןיא
:ןורקע יהלא בובז
דרת-אל םש תילע-רשא הטמה הוהי רמא-הכ ןכלו ד  4
:הילא ךליו תומת תומ יכ הנממ
הז-המ םהילא רמאיו וילא םיכאלמה ובושיו ה  5
:םתבש
ונילא רמאיו ונתארקל הלע שיא וילא ורמאיו ו  6
םתרבדו םכתא חלש-רשא ךלמה-לא ובוש וכל
לארשיב םיהלא-ןיא ילבמה הוהי רמא הכ וילא
ןכל ןורקע יהלא בובז לעבב שרדל חלש התא
תומ-יכ הנממ דרת-אל םש תילע-רשא הטמה
:תומת
םכתארקל הלע רשא שיאה טפשמ המ םהלא רבדיו ז  7
:הלאה םירבדה-תא םכילא רבדיו
רוזא רוע רוזאו רעש לעב שיא וילא ורמאיו ח  8
:אוה יבשתה הילא רמאיו וינתמב
וילא לעיו וישמחו םישמח-רש וילא חלשיו ט  9
שיא וילא רבדיו רהה שאר-לע בשי הנהו
:הדר רבד ךלמה םיהלאה
שיא-םאו םישמחה רש-לא רבדיו והילא הנעיו י  10
ךתא לכאתו םימשה-ןמ שא דרת ינא םיהלא
ותא לכאתו םימשה-ןמ שא דרתו ךישמח-תאו
:וישמח-תאו
ןעיו וישמחו רחא םישמח-רש וילא חלשיו בשיו אי  11
הרהמ ךלמה רמא-הכ םיהלאה שיא וילא רבדיו
:הדר
ינא םיהלאה שיא-םא םהילא רבדיו הילא ןעיו בי  12
דרתו ךישמח-תאו ךתא לכאתו םימשה-ןמ שא דרת
:וישמח-תאו ותא לכאתו םימשה-ןמ םיהלא-שא
לעיו וישמחו םישלש םישמח-רש חלשיו בשיו גי  13
ויכרב-לע ערכיו ישילשה םישמחה-רש אביו
שיא וילא רבדיו וילא ןנחתיו והילא דגנל
םישמח הלא ךידבע שפנו ישפנ אנ-רקית םיהלאה
:ךיניעב
ירש ינש-תא לכאתו םימשה-ןמ שא הדרי הנה די  14
ישפנ רקית התעו םהישמח-תאו םינשארה םישמחה
:ךיניעב
ארית-לא ותוא דר והילא-לא הוהי ךאלמ רבדיו וט  15
:ךלמה-לא ותוא דריו םקיו וינפמ
תחלש-רשא ןעי הוהי רמא-הכ וילא רבדיו זט  16
ילבמה ןורקע יהלא בובז לעבב שרדל םיכאלמ
הטמה ןכל ורבדב שרדל לארשיב םיהלא-ןיא
:תומת תומ-יכ הנממ דרת-אל םש תילע-רשא
םרוהי ךלמיו והילא רבד-רשא הוהי רבדכ תמיו זי  17
ךלמ טפשוהי-ןב םרוהיל םיתש תנשב ויתחת
:ןב ול היה-אל יכ הדוהי
םיבותכ המה-אולה השע רשא והיזחא ירבד רתיו חי  18
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע

ב    2

םימשה הרעסב והילא-תא הוהי תולעהב יהיו א  1
:לגלגה-ןמ עשילאו והילא ךליו
הוהי יכ הפ אנ-בש עשילא-לא והילא רמאיו ב  2
הוהי-יח עשילא רמאיו לא-תיב-דע ינחלש
:לא-תיב ודריו ךבזעא-םא ךשפנ-יחו
עשילא-לא לא-תיב-רשא םיאיבנה-ינב ואציו ג  3
חקל הוהי םויה יכ תעדיה וילא ורמאיו
יתעדי ינא-םג רמאיו ךשאר לעמ ךינדא-תא
:ושחה
הוהי יכ הפ אנ-בש עשילא והילא ול רמאיו ד  4
ךשפנ-יחו הוהי-יח רמאיו וחירי ינחלש
:וחירי ואביו ךבזעא-םא
עשילא-לא וחיריב-רשא םיאיבנה-ינב ושגיו ה  5
חקל הוהי םויה יכ תעדיה וילא ורמאיו
יתעדי ינא-םג רמאיו ךשאר לעמ ךינדא-תא
:ושחה
ינחלש הוהי יכ הפ אנ-בש והילא ול רמאיו ו  6
ךבזעא-םא ךשפנ-יחו הוהי-יח רמאיו הנדריה
:םהינש וכליו
דגנמ ודמעיו וכלה םיאיבנה ינבמ שיא םישמחו ז  7
:ןדריה-לע ודמע םהינשו קוחרמ
םימה-תא הכיו םלגיו ותרדא-תא והילא חקיו ח  8
:הברחב םהינש ורבעיו הנהו הנה וצחיו
המ לאש עשילא-לא רמא והילאו םרבעכ יהיו ט  9
עשילא רמאיו ךמעמ חקלא םרטב ךל-השעא
:ילא ךחורב םינש-יפ אנ-יהיו
ךתאמ חקל יתא הארת-םא לואשל תישקה רמאיו י  10
:היהי אל ןיא-םאו ןכ ךל-יהי
שא-בכר הנהו רבדו ךולה םיכלה המה יהיו אי  11
והילא לעיו םהינש ןיב ודרפיו שא יסוסו
:םימשה הרעסב
לארשי בכר יבא יבא קעצמ אוהו האר עשילאו בי  12
םערקיו וידגבב קזחיו דוע והאר אלו וישרפו
:םיערק םינשל
בשיו וילעמ הלפנ רשא והילא תרדא-תא םריו גי  13
:ןדריה תפש-לע דמעיו
הכיו וילעמ הלפנ-רשא והילא תרדא-תא חקיו די  14
אוה-ףא והילא יהלא הוהי היא רמאיו םימה-תא
:עשילא רבעיו הנהו הנה וצחיו םימה-תא הכיו
דגנמ וחיריב-רשא םיאיבנה-ינב והאריו וט  15
ואביו עשילא-לע והילא חור החנ ורמאיו
:הצרא ול-ווחתשיו ותארקל
םישמח ךידבע-תא-שי אנ-הנה וילא ורמאיו זט  16
ךינדא-תא ושקביו אנ וכלי ליח-ינב םישנא
וא םירהה דחאב והכלשיו הוהי חור ואשנ-ןפ
:וחלשת אל רמאיו תואיגה תחאב
םישמח וחלשיו וחלש רמאיו שב-דע וב-ורצפיו זי  17
:והאצמ אלו םימי-השלש ושקביו שיא
םהלא רמאיו וחיריב בשי אוהו וילא ובשיו חי  18
:וכלת-לא םכילא יתרמא-אולה
בשומ אנ-הנה עשילא-לא ריעה ישנא ורמאיו טי  19
ץראהו םיער םימהו האר ינדא רשאכ בוט ריעה
:תלכשמ
חלמ םש ומישו השדח תיחלצ יל-וחק רמאיו כ  20
:וילא וחקיו
רמאיו חלמ םש-ךלשיו םימה אצומ-לא אציו אכ  21
םשמ היהי-אל הלאה םימל יתאפר הוהי רמא-הכ
:תלכשמו תומ דוע
רשא עשילא רבדכ הזה םויה דע םימה ופריו בכ  22
:רבד
םירענו ךרדב הלע אוהו לא-תיב םשמ לעיו גכ  23
ול ורמאיו וב-וסלקתיו ריעה-ןמ ואצי םינטק
:חרק הלע חרק הלע
הנאצתו הוהי םשב םללקיו םאריו וירחא ןפיו דכ  24
םיעברא םהמ הנעקבתו רעיה-ןמ םיבד םיתש
:םידלי ינשו
:ןורמש בש םשמו למרכה רה-לא םשמ ךליו הכ  25

ג    3

תנשב ןורמשב לארשי-לע ךלמ באחא-ןב םרוהיו א  1
ךלמיו הדוהי ךלמ טפשוהיל הרשע הנמש
:הנש הרשע-םיתש
ומאכו ויבאכ אל קר הוהי יניעב ערה השעיו ב  2
:ויבא השע רשא לעבה תבצמ-תא רסיו
איטחה-רשא טבנ-ןב םעברי תואטחב קר ג  3
:הנממ רס-אל קבד לארשי-תא
לארשי-ךלמל בישהו דקנ היה באומ-ךלמ עשימו ד  4
:רמצ םיליא ףלא האמו םירכ ףלא-האמ
ךלמב באומ-ךלמ עשפיו באחא תומכ יהיו ה  5
:לארשי
דקפיו ןורמשמ אוהה םויב םרוהי ךלמה אציו ו  6
:לארשי-לכ-תא
ךלמ רמאל הדוהי-ךלמ טפשוהי-לא חלשיו ךליו ז  7
המחלמל באומ-לא יתא ךלתה יב עשפ באומ
יסוסכ ךמעכ ימעכ ךומכ ינומכ הלעא רמאיו
:ךיסוסכ
רבדמ ךרד רמאיו הלענ ךרדה הז-יא רמאיו ח  8
:םודא
םודא ךלמו הדוהי-ךלמו לארשי ךלמ ךליו ט  9
הנחמל םימ היה-אלו םימי תעבש ךרד ובסיו
:םהילגרב רשא המהבלו
תשלשל הוהי ארק-יכ ההא לארשי ךלמ רמאיו י  10
:באומ-דיב םתוא תתל הלאה םיכלמה
השרדנו הוהיל איבנ הפ ןיאה טפשוהי רמאיו אי  11
לארשי-ךלמ ידבעמ דחא ןעיו ותואמ הוהי-תא
ידי-לע םימ קצי-רשא טפש-ןב עשילא הפ רמאיו
:והילא
וילא ודריו הוהי-רבד ותוא שי טפשוהי רמאיו בי  12
:םודא ךלמו טפשוהיו לארשי ךלמ
ךל ךלו יל-המ לארשי ךלמ-לא עשילא רמאיו גי  13
ךלמ ול רמאיו ךמא יאיבנ-לאו ךיבא יאיבנ-לא
הלאה םיכלמה תשלשל הוהי ארק-יכ לא לארשי
:באומ-דיב םתוא תתל
יתדמע רשא תואבצ הוהי-יח עשילא רמאיו די  14
ינא הדוהי-ךלמ טפשוהי ינפ ילול יכ וינפל
:ךארא-םאו ךילא טיבא-םא אשנ
יהתו ןגנמה ןגנכ היהו ןגנמ יל-וחק התעו וט  15
:הוהי-די וילע
םיבג הזה לחנה השע הוהי רמא הכ רמאיו זט  16
:םיבג
םשג וארת-אלו חור וארת-אל הוהי רמא הכ-יכ זי  17
םכינקמו םתא םתיתשו םימ אלמי אוהה לחנהו
:םכתמהבו
:םכדיב באומ-תא ןתנו הוהי יניעב תאז לקנו חי  18
ץע-לכו רוחבמ ריע-לכו רצבמ ריע-לכ םתיכהו טי  19
הקלחה לכו ומתסת םימ-יניעמ-לכו וליפת בוט
:םינבאב ובאכת הבוטה
ךרדמ םיאב םימ-הנהו החנמה תולעכ רקבב יהיו כ  20
:םימה-תא ץראה אלמתו םודא
םב םחלהל םיכלמה ולע-יכ ועמש באומ-לכו אכ  21
ודמעיו הלעמו הרגח רגח לכמ וקעציו
:לובגה-לע
ואריו םימה-לע החרז שמשהו רקבב ומיכשיו בכ  22
:םדכ םימדא םימה-תא דגנמ באומ
שיא וכיו םיכלמה וברחנ ברחה הז םד ורמאיו גכ  23
:באומ ללשל התעו והער-תא
וכיו לארשי ומקיו לארשי הנחמ-לא ואביו דכ  24
תוכהו הב-וביו םהינפמ וסניו באומ-תא
:באומ-תא
וכילשי הבוט הקלח-לכו וסרהי םירעהו הכ  25
ומתסי םימ-ןיעמ-לכו הואלמו ונבא-שיא
ריקב הינבא ריאשה-דע וליפי בוט-ץע-לכו
:הוכיו םיעלקה ובסיו תשרח
חקיו המחלמה ונממ קזח-יכ באומ ךלמ אריו וכ  26
ךלמ-לא עיקבהל ברח ףלש שיא תואמ-עבש ותוא
:ולכי אלו םודא
והלעיו ויתחת ךלמי-רשא רוכבה ונב-תא חקיו זכ  27
ועסיו לארשי-לע לודג-ףצק יהיו המחה-לע הלע
:ץראל ובשיו וילעמ

ד    4

עשילא-לא הקעצ םיאיבנה-ינב ישנמ תחא השאו א  1
היה ךדבע יכ תעדי התאו תמ ישיא ךדבע רמאל
ול ידלי ינש-תא תחקל אב השנהו הוהי-תא ארי
:םידבעל
יל ידיגה ךל-השעא המ עשילא הילא רמאיו ב  2
תיבב לכ ךתחפשל ןיא רמאתו תיבב יכל-שי-המ
:ןמש ךוסא-םא יכ
תאמ ץוחה-ןמ םילכ ךל-ילאש יכל רמאיו ג  3
:יטיעמת-לא םיקר םילכ יכנכש-לכ
לע תקציו ךינב-דעבו ךדעב תלדה תרגסו תאבו ד  4
:יעיסת אלמהו הלאה םילכה-לכ
םה הינב דעבו הדעב תלדה רגסתו ותאמ ךלתו ה  5
:תקצימ איהו הילא םישגמ
ילא השיגה הנב-לא רמאתו םילכה תאלמכ יהיו ו  6
דמעיו ילכ דוע ןיא הילא רמאיו ילכ דוע
:ןמשה
ירכמ יכל רמאיו םיהלאה שיאל דגתו אבתו ז  7
ייחת יכינב תאו יכישנ-תא ימלשו ןמשה-תא
:רתונב
השא םשו םנוש-לא עשילא רבעיו םויה יהיו ח  8
ורבע ידמ יהיו םחל-לכאל וב-קזחתו הלודג
:םחל-לכאל המש רסי
םיהלא שיא יכ יתעדי אנ-הנה השיא-לא רמאתו ט  9
:דימת ונילע רבע אוה שודק
הטמ םש ול םישנו הנטק ריק-תילע אנ-השענ י  10
רוסי ונילא ואבב היהו הרונמו אסכו ןחלשו
:המש
הילעה-לא רסיו המש אביו םויה יהיו אי  11
:המש-בכשיו
תאזה תימנושל ארק ורענ יזחג-לא רמאיו בי  12
:וינפל דמעתו הל-ארקיו
ונילא תדרח הנה הילא אנ-רמא ול רמאיו גי  13
ךל-רבדל שיה ךל תושעל המ תאזה הדרחה-לכ-תא
ימע ךותב רמאתו אבצה רש-לא וא ךלמה-לא
:תבשי יכנא
ןב לבא יזחיג רמאיו הל תושעל המו רמאיו די  14
:ןקז השיאו הל-ןיא
:חתפב דמעתו הל-ארקיו הל-ארק רמאיו וט  15
ןב תקבח יתא היח תעכ הזה דעומל רמאיו זט  16
:ךתחפשב בזכת-לא םיהלאה שיא ינדא-לא רמאתו
היח תעכ הזה דעומל ןב דלתו השאה רהתו זי  17
:עשילא הילא רבד-רשא
ויבא-לא אציו םויה יהיו דליה לדגיו חי  18
:םירצקה-לא
רענה-לא רמאיו ישאר ישאר ויבא-לא רמאיו טי  19
:ומא-לא והאש
היכרב-לע בשיו ומא-לא והאיביו והאשיו כ  20
:תמיו םירהצה-דע
רגסתו םיהלאה שיא תטמ-לע והבכשתו לעתו אכ  21
:אצתו ודעב
דחא יל אנ החלש רמאתו השיא-לא ארקתו בכ  22
שיא-דע הצוראו תונתאה תחאו םירענה-ןמ
:הבושאו םיהלאה
שדח-אל םויה וילא יתכלה יתא עודמ רמאיו גכ  23
:םולש רמאתו תבש אלו
ךלו גהנ הרענ-לא רמאתו ןותאה שבחתו דכ  24
:ךל יתרמא-םא יכ בכרל יל-רצעת-לא
למרכה רה-לא םיהלאה שיא-לא אובתו ךלתו הכ  25
רמאיו דגנמ התא םיהלאה-שיא תוארכ יהיו
:זלה תימנושה הנה ורענ יזחיג-לא
םולשה ךל םולשה הל-רמאו התארקל אנ-ץור התע וכ  26
:םולש רמאתו דליל םולשה ךשיאל
וילגרב קזחתו רהה-לא םיהלאה שיא-לא אבתו זכ  27
םיהלאה שיא רמאיו הפדהל יזחיג שגיו
ינממ םילעה הוהיו הל-הרמ השפנ-יכ הל-הפרה
:יל דיגה אלו
אל יתרמא אלה ינדא תאמ ןב יתלאשה רמאתו חכ  28
:יתא הלשת
ךדיב יתנעשמ חקו ךינתמ רגח יזחיגל רמאיו טכ  29
שיא ךכרבי-יכו ונכרבת אל שיא אצמת-יכ ךלו
:רענה ינפ-לע יתנעשמ תמשו וננעת אל
ךבזעא-םא ךשפנ-יחו הוהי-יח רענה םא רמאתו ל  30
:הירחא ךליו םקיו
ינפ-לע תנעשמה-תא םשיו םהינפל רבע יזחגו אל  31
ותארקל בשיו בשק ןיאו לוק ןיאו רענה
:רענה ץיקה אל רמאל ול-דגיו
בכשמ תמ רענה הנהו התיבה עשילא אביו בל  32
:ותטמ-לע
ללפתיו םהינש דעב תלדה רגסיו אביו גל  33
:הוהי-לא
ויפ-לע ויפ םשיו דליה-לע בכשיו לעיו דל  34
וילע רהגיו ופכ-לע ויפכו ויניע-לע ויניעו
:דליה רשב םחיו
לעיו הנה תחאו הנה תחא תיבב ךליו בשיו הל  35
םימעפ עבש-דע רענה ררוזיו וילע רהגיו
:ויניע-תא רענה חקפיו
תאזה תימנשה-לא ארק רמאיו יזחיג-לא ארקיו ול  36
:ךנב יאש רמאיו וילא אובתו הארקיו
אשתו הצרא וחתשתו וילגר-לע לפתו אבתו זל  37
:אצתו הנב-תא
םיאיבנה ינבו ץראב בערהו הלגלגה בש עשילאו חל  38
הלודגה ריסה תפש ורענל רמאיו וינפל םיבשי
:םיאיבנה ינבל דיזנ לשבו
הדש ןפג אצמיו תרא טקלל הדשה-לא דחא אציו טל  39
חלפיו אביו ודגב אלמ הדש תעקפ ונממ טקליו
:ועדי אל-יכ דיזנה ריס-לא
דיזנהמ םלכאכ יהיו לוכאל םישנאל וקציו מ  40
אלו םיהלאה שיא ריסב תומ ורמאיו וקעצ המהו
:לכאל ולכי
קצ רמאיו ריסה-לא ךלשיו חמק-וחקו רמאיו אמ  41
:ריסב ער רבד היה אלו ולכאיו םעל
םחל םיהלאה שיאל אביו השלש לעבמ אב שיאו במ  42
ונלקצב למרכו םירעש םחל-םירשע םירוכב
:ולכאיו םעל ןת רמאיו
רמאיו שיא האמ ינפל הז ןתא המ ותרשמ רמאיו גמ  43
:רתוהו לכא הוהי רמא הכ יכ ולכאיו םעל ןת
:הוהי רבדכ ורתויו ולכאיו םהינפל ןתיו דמ  44

ה    5

ינפל לודג שיא היה םרא-ךלמ אבצ-רש ןמענו א  1
העושת הוהי-ןתנ וב-יכ םינפ אשנו וינדא
:ערצמ ליח רובג היה שיאהו םראל
הרענ לארשי ץראמ ובשיו םידודג ואצי םראו ב  2
:ןמענ תשא ינפל יהתו הנטק
רשא איבנה ינפל ינדא ילחא התרבג-לא רמאתו ג  3
:ותערצמ ותא ףסאי זא ןורמשב
הרבד תאזכו תאזכ רמאל וינדאל דגיו אביו ד  4
:לארשי ץראמ רשא הרענה
ךלמ-לא רפס החלשאו אב-ךל םרא-ךלמ רמאיו ה  5
תששו ףסכ-ירככ רשע ודיב חקיו ךליו לארשי
:םידגב תופילח רשעו בהז םיפלא
אובכ התעו רמאל לארשי ךלמ-לא רפסה אביו ו  6
ןמענ-תא ךילא יתחלש הנה ךילא הזה רפסה
:ותערצמ ותפסאו ידבע
וידגב ערקיו רפסה-תא לארשי-ךלמ ארקכ יהיו ז  7
חלש הז-יכ תויחהלו תימהל ינא םיהלאה רמאיו
וארו אנ-ועד-ךא יכ ותערצמ שיא ףסאל ילא
:יל אוה הנאתמ-יכ
ערק-יכ םיהלאה-שיא עשילא עמשכ יהיו ח  8
רמאל ךלמה-לא חלשיו וידגב-תא לארשי-ךלמ
שי יכ עדיו ילא אנ-אבי ךידגב תערק המל
:לארשיב איבנ
תיבה-חתפ דמעיו ובכרבו וסוסב ןמענ אביו ט  9
:עשילאל
תצחרו ךולה רמאל ךאלמ עשילא וילא חלשיו י  10
:רהטו ךל ךרשב בשיו ןדריב םימעפ-עבש
אצי ילא יתרמא הנה רמאיו ךליו ןמענ ףצקיו אי  11
ודי ףינהו ויהלא הוהי-םשב ארקו דמעו אוצי
:ערצמה ףסאו םוקמה-לא
ימימ לכמ קשמד תורהנ רפרפו הנבא בוט אלה בי  12
ךליו ןפיו יתרהטו םהב ץחרא-אלה לארשי
:המחב
רבד יבא ורמאיו וילא ורבדיו וידבע ושגיו גי  13
רמא-יכ ףאו השעת אולה ךילא רבד איבנה לודג
:רהטו ץחר ךילא
שיא רבדכ םימעפ עבש ןדריב לבטיו דריו די  14
:רהטיו ןטק רענ רשבכ ורשב בשיו םיהלאה
אביו והנחמ-לכו אוה םיהלאה שיא-לא בשיו וט  15
ןיא יכ יתעדי אנ-הנה רמאיו וינפל דמעיו
אנ-חק התעו לארשיב-םא יכ ץראה-לכב םיהלא
:ךדבע תאמ הכרב
חקא-םא וינפל יתדמע-רשא הוהי-יח רמאיו זט  16
:ןאמיו תחקל וב-רצפיו
אשמ ךדבעל אנ-ןתי אלו ןמענ רמאיו זי  17
הלע ךדבע דוע השעי-אול יכ המדא םידרפ-דמצ
:הוהיל-םא יכ םירחא םיהלאל חבזו
ינדא אובב ךדבעל הוהי חלסי הזה רבדל חי  18
ידי-לע ןעשנ אוהו המש תוחתשהל ןומר-תיב
ןמר תיב יתיוחתשהב ןמר תיב יתיוחתשהו
:הזה רבדב ךדבעל הוהי אנ-חלסי
:ץרא-תרבכ ותאמ ךליו םולשל ךל ול רמאיו טי  19
ךשח הנה םיהלאה-שיא עשילא רענ יזחיג רמאיו כ  20
תא ודימ תחקמ הזה ימראה ןמענ-תא ינדא
יתחקלו וירחא יתצר-םא-יכ הוהי-יח איבה-רשא
:המואמ ותאמ
ץר ןמענ האריו ןמענ ירחא יזחיג ףדריו אכ  21
רמאיו ותארקל הבכרמה לעמ לפיו וירחא
:םולשה
הז התע הנה רמאל ינחלש ינדא םולש רמאיו בכ  22
םיאיבנה ינבמ םירפא רהמ םירענ-ינש ילא ואב
:םידגב תופלח יתשו ףסכ-רככ םהל אנ-הנת
רציו וב-ץרפיו םירככ חק לאוה ןמענ רמאיו גכ  23
םידגב תופלח יתשו םיטרח ינשב ףסכ םירככ
:וינפל ואשיו וירענ ינש-לא ןתיו
חלשיו תיבב דקפיו םדימ חקיו לפעה-לא אביו דכ  24
:וכליו םישנאה-תא
עשילא וילא רמאיו וינדא-לא דמעיו אב-אוהו הכ  25
:הנאו הנא ךדבע ךלה-אל רמאיו יזחג ןאמ
לעמ שיא-ךפה רשאכ ךלה יבל-אל וילא רמאיו וכ  26
תחקלו ףסכה-תא תחקל תעה ךתארקל ותבכרמ
םידבעו רקבו ןאצו םימרכו םיתיזו םידגב
:תוחפשו
אציו םלועל ךערזבו ךב-קבדת ןמענ תערצו זכ  27
:גלשכ ערצמ וינפלמ

ו    6

םוקמה אנ-הנה עשילא-לא םיאיבנה-ינב ורמאיו א  1
:ונממ רצ ךינפל םש םיבשי ונחנא רשא
תחא הרוק שיא םשמ החקנו ןדריה-דע אנ-הכלנ ב  2
:וכל רמאיו םש תבשל םוקמ םש ונל-השענו
רמאיו ךידבע-תא ךלו אנ לאוה דחאה רמאיו ג  3
:ךלא ינא
:םיצעה ורזגיו הנדריה ואביו םתא ךליו ד  4
לפנ לזרבה-תאו הרוקה ליפמ דחאה יהיו ה  5
:לואש אוהו ינדא ההא רמאיו קעציו םימה-לא
םוקמה-תא והאריו לפנ הנא םיהלאה-שיא רמאיו ו  6
:לזרבה ףציו המש-ךלשיו ץע-בצקיו
:והחקיו ודי חלשיו ךל םרה רמאיו ז  7
וידבע-לא ץעויו לארשיב םחלנ היה םרא ךלמו ח  8
:יתנחת ינמלא ינלפ םוקמ-לא רמאל
רמשה רמאל לארשי ךלמ-לא םיהלאה שיא חלשיו ט  9
:םיתחנ םרא םש-יכ הזה םוקמה רבעמ
ול-רמא רשא םוקמה-לא לארשי ךלמ חלשיו י  10
אלו תחא אל םש רמשנו הריהזהו םיהלאה-שיא
:םיתש
ארקיו הזה רבדה-לע םרא-ךלמ בל רעסיו אי  11
ימ יל ודיגת אולה םהילא רמאיו וידבע-לא
:לארשי ךלמ-לא ונלשמ
עשילא-יכ ךלמה ינדא אול וידבעמ דחא רמאיו בי  12
לארשי ךלמל דיגי לארשיב רשא איבנה
:ךבכשמ רדחב רבדת רשא םירבדה-תא
והחקאו חלשאו אוה הכיא וארו וכל רמאיו גי  13
:ןתדב הנה רמאל ול-דגיו
הליל ואביו דבכ ליחו בכרו םיסוס המש-חלשיו די  14
:ריעה-לע ופקיו
ליח-הנהו אציו םוקל םיהלאה שיא תרשמ םכשיו וט  15
וילא ורענ רמאיו בכרו סוסו ריעה-תא בבוס
:השענ הכיא ינדא ההא
רשאמ ונתא רשא םיבר יכ ארית-לא רמאיו זט  16
:םתוא
ויניע-תא אנ-חקפ הוהי רמאיו עשילא ללפתיו זי  17
הנהו אריו רענה יניע-תא הוהי חקפיו האריו
:עשילא תביבס שא בכרו םיסוס אלמ רהה
רמאיו הוהי-לא עשילא ללפתיו וילא ודריו חי  18
םירונסב םכיו םירונסב הזה-יוגה-תא אנ-ךה
:עשילא רבדכ
ריעה הז אלו ךרדה הז אל עשילא םהלא רמאיו טי  19
ןושקבת רשא שיאה-לא םכתא הכילואו ירחא וכל
:הנורמש םתוא ךליו
חקפ הוהי עשילא רמאיו ןורמש םאבכ יהיו כ  20
םהיניע-תא הוהי חקפיו ואריו הלא-יניע-תא
:ןורמש ךותב הנהו ואריו
הכאה םתוא ותארכ עשילא-לא לארשי-ךלמ רמאיו אכ  21
:יבא הכא
התא ךתשקבו ךברחב תיבש רשאה הכת אל רמאיו בכ  22
ותשיו ולכאיו םהינפל םימו םחל םיש הכמ
:םהינדא-לא וכליו
םחלשיו ותשיו ולכאיו הלודג הרכ םהל הרכיו גכ  23
םרא ידודג דוע ופסי-אלו םהינדא-לא וכליו
:לארשי ץראב אובל
םרא-ךלמ דדה-ןב ץבקיו ןכ-ירחא יהיו דכ  24
:ןורמש-לע רציו לעיו והנחמ-לכ-תא
דע הילע םירצ הנהו ןורמשב לודג בער יהיו הכ  25
בקה עברו ףסכ םינמשב רומח-שאר תויה
:ףסכ-השמחב םינויירח
הקעצ השאו המחה-לע רבע לארשי ךלמ יהיו וכ  26
:ךלמה ינדא העישוה רמאל וילא
ןרגה-ןמה ךעישוא ןיאמ הוהי ךעשוי-לא רמאיו זכ  27
:בקיה-ןמ וא
הרמא תאזה השאה רמאתו ךל-המ ךלמה הל-רמאיו חכ  28
לכאנ ינב-תאו םויה ונלכאנו ךנב-תא ינת ילא
:רחמ
רחאה םויב הילא רמאו והלכאנו ינב-תא לשבנו טכ  29
:הנב-תא אבחתו ונלכאנו ךנב-תא ינת
ערקיו השאה ירבד-תא ךלמה עמשכ יהיו ל  30
הנהו םעה אריו המחה-לע רבע אוהו וידגב-תא
:תיבמ ורשב-לע קשה
דמעי-םא ףסוי הכו םיהלא יל-השעי-הכ רמאיו אל  31
:םויה וילע טפש-ןב עשילא שאר
חלשיו ותא םיבשי םינקזהו ותיבב בשי עשילאו בל  32
רמא אוהו וילא ךאלמה אבי םרטב וינפלמ שיא
הזה חצרמה-ןב חלש-יכ םתיארה םינקזה-לא
תלדה ורגס ךאלמה אבכ ואר ישאר-תא ריסהל
וינדא ילגר לוק אולה תלדב ותא םתצחלו
:וירחא
רמאיו וילא דרי ךאלמה הנהו םמע רבדמ ונדוע גל  33
הוהיל ליחוא-המ הוהי תאמ הערה תאז-הנה
:דוע

ז    7

הוהי רמא הכ הוהי-רבד ועמש עשילא רמאיו א  1
לקשב םירעש םיתאסו לקשב תלס-האס רחמ תעכ
:ןורמש רעשב
שיא-תא ודי-לע ןעשנ ךלמל-רשא שילשה ןעיו ב  2
םימשב תוברא השע הוהי הנה רמאיו םיהלאה
ךיניעב האר הכנה רמאיו הזה רבדה היהיה
:לכאת אל םשמו
ורמאיו רעשה חתפ םיערצמ ויה םישנא העבראו ג  3
:ונתמ-דע הפ םיבשי ונחנא המ והער-לא שיא
םש ונתמו ריעב בערהו ריעה אובנ ונרמא-םא ד  4
הלפנו וכל התעו ונתמו הפ ונבשי-םאו
ונתימי-םאו היחנ וניחי-םא םרא הנחמ-לא
:ונתמו
ואביו םרא הנחמ-לא אובל ףשנב ומוקיו ה  5
:שיא םש-ןיא הנהו םרא הנחמ הצק-דע
סוס לוק בכר לוק םרא הנחמ-תא עימשה ינדאו ו  6
הנה ויחא-לא שיא ורמאיו לודג ליח לוק
םיתחה יכלמ-תא לארשי ךלמ ונילע-רכש
:ונילע אובל םירצמ יכלמ-תאו
םהילהא-תא ובזעיו ףשנב וסוניו ומוקיו ז  7
איה-רשאכ הנחמה םהירמח-תאו םהיסוס-תאו
:םשפנ-לא וסניו
ואביו הנחמה הצק-דע הלאה םיערצמה ואביו ח  8
ףסכ םשמ ואשיו ותשיו ולכאיו דחא להא-לא
ואביו ובשיו ונמטיו וכליו םידגבו בהזו
:ונמטיו וכליו םשמ ואשיו רחא להא-לא
םויה םישע ונחנא ןכ-אל והער-לא שיא ורמאיו ט  9
וניכחו םישחמ ונחנאו אוה הרשב-םוי הזה
האבנו וכל התעו ןווע ונאצמו רקבה רוא-דע
:ךלמה תיב הדיגנו
רמאל םהל ודיגיו ריעה רעש-לא וארקיו ואביו י  10
לוקו שיא םש-ןיא הנהו םרא הנחמ-לא ונאב
םילהאו רוסא רומחהו רוסא סוסה-םא יכ םדא
:המה-רשאכ
:המינפ ךלמה תיב ודיגיו םירעשה ארקיו אי  11
אנ-הדיגא וידבע-לא רמאיו הליל ךלמה םקיו בי  12
םיבער-יכ ועדי םרא ונל ושע-רשא תא םכל
רמאל הדשהב הבחהל הנחמה-ןמ ואציו ונחנא
ריעה-לאו םייח םשפתנו ריעה-ןמ ואצי-יכ
:אבנ
השמח אנ-וחקיו רמאיו וידבעמ דחא ןעיו גי  13
םנה הב-וראשנ רשא םיראשנה םיסוסה-ןמ
םנה הב-וראשנ רשא לארשי ןומהה-לככ
:הארנו החלשנו ומת-רשא לארשי ןומה-לככ
ירחא ךלמה חלשיו םיסוס בכר ינש וחקיו די  14
:וארו וכל רמאל םרא-הנחמ
האלמ ךרדה-לכ הנהו ןדריה-דע םהירחא וכליו וט  15
ובשיו םזפחהב םרא וכילשה-רשא םילכו םידגב
:ךלמל ודגיו םיכאלמה
תלס-האס יהיו םרא הנחמ תא וזביו םעה אציו זט  16
:הוהי רבדכ לקשב םירעש םיתאסו לקשב
ודי-לע ןעשנ-רשא שילשה-תא דיקפה ךלמהו זי  17
רבד רשאכ תמיו רעשב םעה והסמריו רעשה-לע
:וילא ךלמה תדרב רבד רשא םיהלאה שיא
םיתאס רמאל ךלמה-לא םיהלאה שיא רבדכ יהיו חי  18
רחמ תעכ היהי לקשב תלס-האסו לקשב םירעש
:ןורמש רעשב
הוהי הנהו רמאיו םיהלאה שיא-תא שילשה ןעיו טי  19
ךנה רמאיו הזה רבדכ היהיה םימשב תוברא השע
:לכאת אל םשמו ךיניעב האר
:תמיו רעשב םעה ותא וסמריו ןכ ול-יהיו כ  20

ח    8

רמאל הנב-תא היחה-רשא השאה-לא רבד עשילאו א  1
ירוגת רשאב ירוגו ךתיבו יתא יכלו ימוק
עבש ץראה-לא אב-םגו בערל הוהי ארק-יכ
:םינש
איה ךלתו םיהלאה שיא רבדכ שעתו השאה םקתו ב  2
:םינש עבש םיתשלפ-ץראב רגתו התיבו
םיתשלפ ץראמ השאה בשתו םינש עבש הצקמ יהיו ג  3
:הדש-לאו התיב-לא ךלמה-לא קעצל אצתו
רמאל םיהלאה-שיא רענ יזחג-לא רבדמ ךלמהו ד  4
:עשילא השע-רשא תולדגה-לכ תא יל אנ-הרפס
תמה-תא היחה-רשא תא ךלמל רפסמ אוה יהיו ה  5
ךלמה-לא תקעצ הנב-תא היחה-רשא השאה הנהו
תאז ךלמה ינדא יזחג רמאיו הדש-לעו התיב-לע
:עשילא היחה-רשא הנב-הזו השאה
ךלמה הל-ןתיו ול-רפסתו השאל ךלמה לאשיו ו  6
תאו הל-רשא-לכ-תא בישה רמאל דחא סירס
:התע-דעו ץראה-תא הבזע םוימ הדשה תאובת-לכ
הלח םרא-ךלמ דדה-ןבו קשמד עשילא אביו ז  7
:הנה-דע םיהלאה שיא אב רמאל ול-דגיו
ךלו החנמ ךדיב חק לאהזח-לא ךלמה רמאיו ח  8
ותואמ הוהי-תא תשרדו םיהלאה שיא תארקל
:הז ילחמ היחאה רמאל
בוט-לכו ודיב החנמ חקיו ותארקל לאזח ךליו ט  9
וינפל דמעיו אביו למג םיעברא אשמ קשמד
רמאל ךילא ינחלש םרא-ךלמ דדה-ןב ךנב רמאיו
:הז ילחמ היחאה
היחת היח אל-רמא ךל עשילא וילא רמאיו י  10
:תומי תומ-יכ הוהי ינארהו
שיא ךביו שב-דע םשיו וינפ-תא דמעיו אי  11
:םיהלאה
יתעדי-יכ רמאיו הכב ינדא עודמ לאזח רמאיו בי  12
חלשת םהירצבמ הער לארשי ינבל השעת-רשא תא
שטרת םהיללעו גרהת ברחב םהירחבו שאב
:עקבת םהיתרהו
רבדה השעי יכ בלכה ךדבע המ יכ לאהזח רמאיו גי  13
ךלמ ךתא הוהי ינארה עשילא רמאיו הזה לודגה
:םרא-לע
ול רמאיו וינדא-לא אביו עשילא תאמ ךליו די  14
:היחת היח יל רמא רמאיו עשילא ךל רמא-המ
שרפיו םימב לבטיו רבכמה חקיו תרחממ יהיו וט  15
:ויתחת לאהזח ךלמיו תמיו וינפ-לע
לארשי ךלמ באחא-ןב םרויל שמח תנשבו זט  16
טפשוהי-ןב םרוהי ךלמ הדוהי ךלמ טפשוהיו
:הדוהי ךלמ
הנש הנמשו וכלמב היה הנש םיתשו םישלש-ןב זי  17
:םלשוריב ךלמ
באחא תיב ושע רשאכ לארשי יכלמ ךרדב ךליו חי  18
יניעב ערה שעיו השאל ול-התיה באחא-תב יכ
:הוהי
דוד ןעמל הדוהי-תא תיחשהל הוהי הבא-אלו טי  19
וינבל רינ ול תתל ול-רמא רשאכ ודבע
:םימיה-לכ
וכלמיו הדוהי-די תחתמ םודא עשפ וימיב כ  20
:ךלמ םהילע
אוה-יהיו ומע בכרה-לכו הריעצ םרוי רבעיו אכ  21
ירש תאו וילא ביבסה םודא-תא הכיו הליל םק
:וילהאל םעה סניו בכרה
זא הזה םויה דע הדוהי-די תחתמ םודא עשפיו בכ  22
:איהה תעב הנבל עשפת
םה-אולה השע רשא-לכו םרוי ירבד רתיו גכ  23
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע םרוי בכשיו דכ  24
:ויתחת ונב והיזחא ךלמיו דוד
ךלמ באחא-ןב םרויל הנש הרשע-םיתש תנשב הכ  25
:הדוהי ךלמ םרוהי-ןב והיזחא ךלמ לארשי
תחא הנשו וכלמב והיזחא הנש םיתשו םירשע-ןב וכ  26
ךלמ ירמע-תב והילתע ומא םשו םלשוריב ךלמ
:לארשי
הוהי יניעב ערה שעיו באחא תיב ךרדב ךליו זכ  27
:אוה באחא-תיב ןתח יכ באחא תיבכ
לאהזח-םע המחלמל באחא-ןב םרוי-תא ךליו חכ  28
:םרוי-תא םימרא וכיו דעלג תמרב םרא-ךלמ
םיכמה-ןמ לאערזיב אפרתהל ךלמה םרוי בשיו טכ  29
ךלמ לאהזח-תא ומחלהב המרב םימרא והכי רשא
תוארל דרי הדוהי ךלמ םרוהי-ןב והיזחאו םרא
:אוה הלח-יכ לאערזיב באחא-ןב םרוי-תא

ט    9

רמאיו םיאיבנה ינבמ דחאל ארק איבנה עשילאו א  1
ךלו ךדיב הזה ןמשה ךפ חקו ךינתמ רגח ול
:דעלג תמר
ישמנ-ןב טפשוהי-ןב אוהי םש-הארו המש תאבו ב  2
רדח ותא תאיבהו ויחא ךותמ ותמקהו תאבו
:רדחב
רמא-הכ תרמאו ושאר-לע תקציו ןמשה-ךפ תחקלו ג  3
תלדה תחתפו לארשי-לא ךלמל ךיתחשמ הוהי
:הכחת אלו התסנו
:דעלג תמר איבנה רענה רענה ךליו ד  4
יל רבד רמאיו םיבשי ליחה ירש הנהו אביו ה  5
רמאיו ונלכמ ימ-לא אוהי רמאיו רשה ךילא
:רשה ךילא
רמאיו ושאר-לא ןמשה קציו התיבה אביו םקיו ו  6
ךלמל ךיתחשמ לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ול
:לארשי-לא הוהי םע-לא
ידבע ימד יתמקנו ךינדא באחא תיב-תא התיכהו ז  7
:לבזיא דימ הוהי ידבע-לכ ימדו םיאיבנה
ריקב ןיתשמ באחאל יתרכהו באחא תיב-לכ דבאו ח  8
:לארשיב בוזעו רוצעו
טבנ-ןב םעברי תיבכ באחא תיב-תא יתתנו ט  9
:היחא-ןב אשעב תיבכו
ןיאו לאערזי קלחב םיבלכה ולכאי לבזיא-תאו י  10
:סניו תלדה חתפיו רבק
םולשה ול רמאיו וינדא ידבע-לא אצי אוהיו אי  11
םתא םהילא רמאיו ךילא הזה עגשמה-אב עודמ
:וחיש-תאו שיאה-תא םתעדי
תאזכו תאזכ רמאיו ונל אנ-דגה רקש ורמאיו בי  12
ךלמל ךיתחשמ הוהי רמא הכ רמאל ילא רמא
:לארשי-לא
ויתחת ומישיו ודגב שיא וחקיו ורהמיו גי  13
ךלמ ורמאיו רפושב ועקתיו תולעמה םרג-לא
:אוהי
םרוי-לא ישמנ-ןב טפשוהי-ןב אוהי רשקתיו די  14
לארשי-לכו אוה דעלג תמרב רמש היה םרויו
:םרא-ךלמ לאזח ינפמ
םיכמה-ןמ לאערזיב אפרתהל ךלמה םרוהי בשיו וט  15
םרא ךלמ לאזח-תא ומחלהב םימרא והכי רשא
טילפ אצי-לא םכשפנ שי-םא אוהי רמאיו
:לאערזיב דיגל תכלל ריעה-ןמ
המש בכש םרוי יכ הלאערזי ךליו אוהי בכריו זט  16
:םרוי-תא תוארל דרי הדוהי ךלמ היזחאו
תעפש-תא אריו לאערזיב לדגמה-לע דמע הפצהו זי  17
םרוהי רמאיו האר ינא תעפש רמאיו ואבב אוהי
:םולשה רמאיו םתארקל חלשו בכר חק
ךלמה רמא-הכ רמאיו ותארקל סוסה בכר ךליו חי  18
ירחא-לא בס םולשלו ךל-המ אוהי רמאיו םולשה
:בש-אלו םה-דע ךאלמה-אב רמאל הפצה דגיו
רמא-הכ רמאיו םהלא אביו ינש סוס בכר חלשיו טי  19
בס םולשלו ךל-המ אוהי רמאיו םולש ךלמה
:ירחא-לא
גהנמהו בש-אלו םהילא-דע אב רמאל הפצה דגיו כ  20
:גהני ןועגשב יכ ישמנ-ןב אוהי גהנמכ
םרוהי אציו ובכר רסאיו רסא םרוהי רמאיו אכ  21
ובכרב שיא הדוהי-ךלמ והיזחאו לארשי-ךלמ
תובנ תקלחב והאצמיו אוהי תארקל ואציו
:ילאערזיה
םולשה רמאיו אוהי-תא םרוהי תוארכ יהיו בכ  22
ךמא לבזיא ינונז-דע םולשה המ רמאיו אוהי
:םיברה היפשכו
והיזחא-לא רמאיו סניו וידי םרוהי ךפהיו גכ  23
:היזחא המרמ
ןיב םרוהי-תא ךיו תשקב ודי אלמ אוהיו דכ  24
:ובכרב ערכיו ובלמ יצחה אציו ויערז
הדש תקלחב והכלשה אש השלש רקדב-לא רמאיו הכ  25
םיבכר תא התאו ינא רכז-יכ ילאערזיה תובנ
וילע אשנ הוהיו ויבא באחא ירחא םידמצ
:הזה אשמה-תא
שמא יתיאר וינב ימד-תאו תובנ ימד-תא אל-םא וכ  26
הוהי-םאנ תאזה הקלחב ךל יתמלשו הוהי-םאנ
:הוהי רבדכ הקלחב והכלשה אש התעו
ןגה תיב ךרד סניו האר הדוהי-ךלמ היזחאו זכ  27
והכה ותא-םג רמאיו אוהי וירחא ףדריו
סניו םעלבי-תא רשא רוג-הלעמב הבכרמה-לא
:םש תמיו ודגמ
ותא ורבקיו המלשורי וידבע ותא ובכריו חכ  28
:דוד ריעב ויתבא-םע ותרבקב
ךלמ באחא-ןב םרויל הנש הרשע תחא תנשבו טכ  29
:הדוהי-לע היזחא
ךופב םשתו העמש לבזיאו הלאערזי אוהי אוביו ל  30
:ןולחה דעב ףקשתו השאר-תא בטיתו היניע
גרה ירמז םולשה רמאתו רעשב אב אוהיו אל  31
:וינדא
ימ יתא ימ רמאיו ןולחה-לא וינפ אשיו בל  32
:םיסירס השלש םינש וילא ופיקשיו
ריקה-לא המדמ זיו הוטמשיו והטמש רמאיו גל  33
:הנסמריו םיסוסה-לאו
הרוראה-תא אנ-ודקפ רמאיו תשיו לכאיו אביו דל  34
:איה ךלמ-תב יכ הורבקו תאזה
תלגלגה-םא יכ הב ואצמ-אלו הרבקל וכליו הל  35
:םידיה תופכו םילגרהו
רשא אוה הוהי-רבד רמאיו ול ודיגיו ובשיו ול  36
קלחב רמאל יבשתה והילא ודבע-דיב רבד
:לבזיא רשב-תא םיבלכה ולכאי לאערזי
קלחב הדשה ינפ-לע ןמדכ לבזיא תלבנ תיהו זל  37
:לבזיא תאז ורמאי-אל רשא לאערזי

י    10

אוהי בתכיו ןורמשב םינב םיעבש באחאלו א  1
םינקזה לאערזי ירש-לא ןורמש חלשיו םירפס
:רמאל באחא םינמאה-לאו
םכינדא ינב םכתאו םכילא הזה רפסה אבכ התעו ב  2
:קשנהו רצבמ ריעו םיסוסהו בכרה םכתאו
םתמשו םכינדא ינבמ רשיהו בוטה םתיארו ג  3
:םכינדא תיב-לע ומחלהו ויבא אסכ-לע
אל םיכלמה ינש הנה ורמאיו דאמ דאמ ואריו ד  4
:ונחנא דמענ ךיאו וינפל ודמע
םינקזהו ריעה-לע רשאו תיבה-לע-רשא חלשיו ה  5
לכו ונחנא ךידבע רמאל אוהי-לא םינמאהו
בוטה שיא ךילמנ-אל השענ ונילא רמאת-רשא
:השע ךיניעב
םתא יל-םא רמאל תינש רפס םהילא בתכיו ו  6
ישנא ישאר-תא וחק םיעמש םתא ילקלו
ינבו הלאערזי רחמ תעכ ילא ואבו םכינדא-ינב
:םתוא םילדגמ ריעה ילדג-תא שיא םיעבש ךלמה
ךלמה ינב-תא וחקיו םהילא רפסה אבכ יהיו ז  7
םידודב םהישאר-תא ומישיו שיא םיעבש וטחשיו
:הלאערזי וילא וחלשיו
ישאר ואיבה רמאל ול-דגיו ךאלמה אביו ח  8
חתפ םירבצ ינש םתא ומיש רמאיו ךלמה-ינב
:רקבה-דע רעשה
םעה-לכ-לא רמאיו דמעיו אציו רקבב יהיו ט  9
והגרהאו ינדא-לע יתרשק ינא הנה םתא םיקדצ
:הלא-לכ-תא הכה ימו
הצרא הוהי רבדמ לפי אל יכ אופא ועד י  10
תא השע הוהיו באחא תיב-לע הוהי רבד-רשא
:והילא ודבע דיב רבד רשא
לאערזיב באחא-תיבל םיראשנה-לכ תא אוהי ךיו אי  11
יתלב-דע וינהכו ויעדימו וילדג-לכו
:דירש ול-ריאשה
םיערה דקע-תיב אוה ןורמש ךליו אביו םקיו בי  12
:ךרדב
רמאיו הדוהי-ךלמ והיזחא יחא-תא אצמ אוהיו גי  13
דרנו ונחנא והיזחא יחא ורמאיו םתא ימ
:הריבגה ינבו ךלמה-ינב םולשל
םוטחשיו םייח םושפתיו םייח םושפת רמאיו די  14
שיא םינשו םיעברא דקע-תיב רוב-לא
:םהמ שיא ריאשה-אלו
ותארקל בכר-ןב בדנוהי-תא אצמיו םשמ ךליו וט  15
רשאכ רשי ךבבל-תא שיה וילא רמאיו והכרביו
הנת שיו שי בדנוהי רמאיו ךבבל-םע יבבל
:הבכרמה-לא וילא והלעיו ודי ןתיו ךדי-תא
ובכריו הוהיל יתאנקב הארו יתא הכל רמאיו זט  16
:ובכרב ותא
באחאל םיראשנה-לכ-תא ךיו ןורמש אביו זי  17
רבד רשא הוהי רבדכ ודימשה-דע ןורמשב
:והילא-לא
דבע באחא םהלא רמאיו םעה-לכ-תא אוהי ץבקיו חי  18
:הברה ונדבעי אוהי טעמ לעבה-תא
וינהכ-לכו וידבע-לכ לעבה יאיבנ-לכ התעו טי  19
לעבל יל לודג חבז יכ דקפי-לא שיא ילא וארק
ןעמל הבקעב השע אוהיו היחי אל דקפי-רשא לכ
:לעבה ידבע-תא דיבאה
:וארקיו לעבל הרצע ושדק אוהי רמאיו כ  20
לעבה ידבע-לכ ואביו לארשי-לכב אוהי חלשיו אכ  21
לעבה תיב ואביו אב-אל רשא שיא ראשנ-אלו
:הפל הפ לעבה-תיב אלמיו
ידבע לכל שובל אצוה החתלמה-לע רשאל רמאיו בכ  22
:שובלמה םהל אציו לעבה
רמאיו לעבה תיב בכר-ןב בדנוהיו אוהי אביו גכ  23
ידבעמ םכמע הפ-שי-ןפ וארו ושפח לעבה ידבעל
:םדבל לעבה ידבע-םא יכ הוהי
ץוחב ול-םש אוהיו תולעו םיחבז תושעל ואביו דכ  24
םישנאה-ןמ טלמי-רשא שיאה רמאיו שיא םינמש
:ושפנ תחת ושפנ םכידי-לע איבמ ינא רשא
םיצרל אוהי רמאיו הלעה תושעל ותלככ יהיו הכ  25
םוכיו אצי-לא שיא םוכה ואב םישלשלו
וכליו םישלשהו םיצרה וכלשיו ברח-יפל
:לעבה-תיב ריע-דע
:הופרשיו לעבה-תיב תובצמ-תא ואציו וכ  26
לעבה תיב-תא וצתיו לעבה תבצמ תא וצתיו זכ  27
:םויה-דע תוארחמל והמשיו
:לארשימ לעבה-תא אוהי דמשיו חכ  28
לארשי-תא איטחה רשא טבנ-ןב םעברי יאטח קר טכ  29
לא-תיב רשא בהזה ילגע םהירחאמ אוהי רס-אל
:ןדב רשאו
תושעל תביטה-רשא ןעי אוהי-לא הוהי רמאיו ל  30
באחא תיבל תישע יבבלב רשא לככ יניעב רשיה
:לארשי אסכ-לע ךל ובשי םיעבר ינב
לארשי-יהלא הוהי-תרותב תכלל רמש אל אוהיו אל  31
איטחה רשא םעברי תואטח לעמ רס אל ובבל-לכב
:לארשי-תא
םכיו לארשיב תוצקל הוהי לחה םהה םימיב בל  32
:לארשי לובג-לכב לאזח
ידגה דעלגה ץרא-לכ תא שמשה חרזמ ןדריה-ןמ גל  33
ןנרא לחנ-לע רשא רערעמ ישנמהו ינבוארהו
:ןשבהו דעלגהו
ותרובג-לכו השע רשא-לכו אוהי ירבד רתיו דל  34
יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה
:לארשי
ןורמשב ותא ורבקיו ויתבא-םע אוהי בכשיו הל  35
:ויתחת ונב זחאוהי ךלמיו
םירשע לארשי-לע אוהי ךלמ רשא םימיהו ול  36
:ןורמשב הנש-הנמשו

אי    11

םקתו הנב תמ יכ התארו והיזחא םא הילתעו א  1
:הכלממה ערז-לכ תא דבאתו
והיזחא תוחא םרוי-ךלמה-תב עבשוהי חקתו ב  2
ךלמה-ינב ךותמ ותא בנגתו היזחא-ןב שאוי-תא
תוטמה רדחב ותקנימ-תאו ותא םיתתוממה
:תמוה אלו והילתע ינפמ ותא ורתסיו
הילתעו םינש שש אבחתמ הוהי תיב התא יהיו ג  3
:ץראה-לע תכלמ
ירש-תא חקיו עדיוהי חלש תיעיבשה הנשבו ד  4
תיב וילא םתא אביו םיצרלו ירכל תויאמה
הוהי תיבב םתא עבשיו תירב םהל תרכיו הוהי
:ךלמה-ןב-תא םתא אריו
םכמ תישלשה ןושעת רשא רבדה הז רמאל םוציו ה  5
:ךלמה תיב תרמשמ ירמשו תבשה יאב
םיצרה רחא רעשב תישלשהו רוס רעשב תישלשהו ו  6
:חסמ תיבה תרמשמ-תא םתרמשו
ורמשו תבשה יאצי לכ םכב תודיה יתשו ז  7
:ךלמה-לא הוהי-תיב תרמשמ-תא
אבהו ודיב וילכו שיא ביבס ךלמה-לע םתפקהו ח  8
:ואבבו ותאצב ךלמה-תא ויהו תמוי תורדשה-לא
ןהכה עדיוהי הוצ-רשא לככ תויאמה ירש ושעיו ט  9
תבשה יאצי םע תבשה יאב וישנא-תא שיא וחקיו
:ןהכה עדיוהי-לא ואביו
תינחה-תא תויאמה ירשל ןהכה ןתיו י  10
:הוהי תיבב רשא דוד ךלמל רשא םיטלשה-תאו
תיבה ףתכמ ודיב וילכו שיא םיצרה ודמעיו אי  11
תיבלו חבזמל תילאמשה תיבה ףתכ-דע תינמיה
:ביבס ךלמה-לע
רזנה-תא וילע ןתיו ךלמה-ןב-תא אצויו בי  12
ףכ-וכיו והחשמיו ותא וכלמיו תודעה-תאו
:ךלמה יחי ורמאיו
םעה-לא אבתו םעה ןיצרה לוק-תא הילתע עמשתו גי  13
:הוהי תיב
םירשהו טפשמכ דומעה-לע דמע ךלמה הנהו ארתו די  14
עקתו חמש ץראה םע-לכו ךלמה-לא תורצצחהו
רשק ארקתו הידגב-תא הילתע ערקתו תורצצחב
:רשק
ליחה ידקפ תואימה ירש-תא ןהכה עדיוהי וציו וט  15
תרדשל תיבמ-לא התא ואיצוה םהילא רמאיו
תמות-לא ןהכה רמא יכ ברחב תמה הירחא אבהו
:הוהי תיב
תיב םיסוסה אובמ-ךרד אובתו םידי הל ומשיו זט  16
:םש תמותו ךלמה
ךלמה ןיבו הוהי ןיב תירבה-תא עדיוהי תרכיו זי  17
ןיבו ךלמה ןיבו הוהיל םעל תויהל םעה ןיבו
:םעה
והצתיו לעבה-תיב ץראה םע-לכ ואביו חי  18
ןתמ תאו בטיה ורבש וימלצ-תאו ותחבזמ-תא
ןהכה םשיו תוחבזמה ינפל וגרה לעבה ןהכ
:הוהי תיב-לע תודקפ
תאו םיצרה-תאו ירכה-תאו תואמה ירש-תא חקיו טי  19
הוהי תיבמ ךלמה-תא ודיריו ץראה םע-לכ
בשיו ךלמה תיב םיצרה רעש-ךרד ואוביו
:םיכלמה אסכ-לע
והילתע-תאו הטקש ריעהו ץראה-םע-לכ חמשיו כ  20
:ךלמ תיב ברחב ותימה

בי    12

:וכלמב שאוהי םינש עבש-ןב א  1
ךלמ הנש םיעבראו שאוהי ךלמ אוהיל עבש-תנשב ב  2
:עבש ראבמ היבצ ומא םשו םלשוריב
רשא וימי-לכ הוהי יניעב רשיה שאוהי שעיו ג  3
:ןהכה עדיוהי והרוה
םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס-אל תומבה קר ד  4
:תומבב
םישדקה ףסכ לכ םינהכה-לא שאוהי רמאיו ה  5
תושפנ ףסכ שיא רבוע ףסכ הוהי-תיב אבוי-רשא
תיב איבהל שיא-בל לע הלעי רשא ףסכ-לכ וכרע
:הוהי
וקזחי םהו ורכמ תאמ שיא םינהכה םהל וחקי ו  6
:קדב םש אצמי-רשא לכל תיבה קדב-תא
שאוהי ךלמל הנש שלשו םירשע תנשב יהיו ז  7
:תיבה קדב-תא םינהכה וקזח-אל
םינהכלו ןהכה עדיוהיל שאוהי ךלמה ארקיו ח  8
תיבה קדב-תא םיקזחמ םכניא עודמ םהלא רמאיו
תיבה קדבל-יכ םכירכמ תאמ ףסכ-וחקת-לא התעו
:והנתת
םעה תאמ ףסכ-תחק יתלבל םינהכה ותאיו ט  9
:תיבה קדב-תא קזח יתלבלו
ותלדב רח בקיו דחא ןורא ןהכה עדיוהי חקיו י  10
תיב שיא-אובב ןימיב חבזמה לצא ותא ןתיו
ףסה ירמש םינהכה המש-ונתנו הוהי
:הוהי-תיב אבומה ףסכה-לכ-תא
רפס לעיו ןוראב ףסכה בר-יכ םתוארכ יהיו אי  11
ףסכה-תא ונמיו ורציו לודגה ןהכהו ךלמה
:הוהי-תיב אצמנה
הכאלמה ישע די-לע ןכתמה ףסכה-תא ונתנו בי  12
ץעה ישרחל והאיצויו הוהי תיב םידקפה
:הוהי תיב םישעה םינבלו
ינבאו םיצע תונקלו ןבאה יבצחלו םירדגלו גי  13
אצי-רשא לכלו הוהי-תיב קדב-תא קזחל בצחמ
:הקזחל תיבה-לע
תורמזמ ףסכ תופס הוהי תיב השעי אל ךא די  14
ףסכ-ילכו בהז ילכ-לכ תורצצח תוקרזמ
:הוהי-תיב אבומה ףסכה-ןמ
תיב-תא וב-וקזחו והנתי הכאלמה ישעל-יכ וט  15
:הוהי
ףסכה-תא ונתי רשא םישנאה-תא ובשחי אלו זט  16
:םישע םה הנמאב יכ הכאלמה ישעל תתל םדי-לע
הוהי תיב אבוי אל תואטח ףסכו םשא ףסכ זי  17
:ויהי םינהכל
הדכליו תג-לע םחליו םרא ךלמ לאזח הלעי זא חי  18
:םלשורי-לע תולעל וינפ לאזח םשיו
םישדקה-לכ תא הדוהי-ךלמ שאוהי חקיו טי  19
ויתבא והיזחאו םרוהיו טפשוהי ושידקה-רשא
אצמנה בהזה-לכ תאו וישדק-תאו הדוהי יכלמ
לאזחל חלשיו ךלמה תיבו הוהי-תיב תורצאב
:םלשורי לעמ לעיו םרא ךלמ
םה-אולה השע רשא-לכו שאוי ירבד רתיו כ  20
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
תיב שאוי-תא וכיו רשק-ורשקיו וידבע ומקיו אכ  21
:אלס דרויה אלמ
והכה וידבע רמש-ןב דבזוהיו תעמש-ןב דבזויו בכ  22
ךלמיו דוד ריעב ויתבא-םע ותא ורבקיו תמיו
:ויתחת ונב היצמא

גי    13

ךלמ והיזחא-ןב שאויל הנש שלשו םירשע תנשב א  1
ןורמשב לארשי-לע אוהי-ןב זחאוהי ךלמ הדוהי
:הנש הרשע עבש
םעברי תאטח רחא ךליו הוהי יניעב ערה שעיו ב  2
:הנממ רס-אל לארשי-תא איטחה-רשא טבנ-ןב
לאזח דיב םנתיו לארשיב הוהי ףא-רחיו ג  3
:םימיה-לכ לאזח-ןב דדה-ןב דיבו םרא-ךלמ
הוהי וילא עמשיו הוהי ינפ-תא זחאוהי לחיו ד  4
:םרא ךלמ םתא ץחל-יכ לארשי ץחל-תא האר יכ
םרא-די תחתמ ואציו עישומ לארשיל הוהי ןתיו ה  5
:םושלש לומתכ םהילהאב לארשי-ינב ובשיו
יטחה-רשא םעברי-תיב תואטחמ ורס-אל ךא ו  6
:ןורמשב הדמע הרשאה םגו ךלה הב לארשי-תא
םישרפ םישמח-םא יכ םע זחאוהיל ריאשה אל יכ ז  7
ךלמ םדבא יכ ילגר םיפלא תרשעו בכר הרשעו
:שדל רפעכ םמשיו םרא
ותרובגו השע רשא-לכו זחאוהי ירבד רתיו ח  8
יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה
:לארשי
ןורמשב והרבקיו ויתבא-םע זחאוהי בכשיו ט  9
:ויתחת ונב שאוי ךלמיו
ךלמ הדוהי ךלמ שאויל הנש עבשו םישלש תנשב י  10
הרשע שש ןורמשב לארשי-לע זחאוהי-ןב שאוהי
:הנש
תואטח-לכמ רס אל הוהי יניעב ערה השעיו אי  11
:ךלה הב לארשי-תא איטחה-רשא טבנ-ןב םעברי
רשא ותרובגו השע רשא-לכו שאוי ירבד רתיו בי  12
םיבותכ םה-אולה הדוהי-ךלמ היצמא םע םחלנ
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
ואסכ-לע בשי םעבריו ויתבא-םע שאוי בכשיו גי  13
:לארשי יכלמ םע ןורמשב שאוי רבקיו
וילא דריו וב תומי רשא וילח-תא הלח עשילאו די  14
יבא רמאיו וינפ-לע ךביו לארשי-ךלמ שאוי
:וישרפו לארשי בכר יבא
וילא חקיו םיצחו תשק חק עשילא ול רמאיו וט  15
:םיצחו תשק
בכריו תשקה-לע ךדי בכרה לארשי ךלמל רמאיו זט  16
:ךלמה ידי-לע וידי עשילא םשיו ודי
עשילא רמאיו חתפיו המדק ןולחה חתפ רמאיו זי  17
העושת ץחו הוהיל העושת-ץח רמאיו רויו הרי
:הלכ-דע קפאב םרא-תא תיכהו םראב
לארשי-ךלמל רמאיו חקיו םיצחה חק רמאיו חי  18
:דמעיו םימעפ-שלש ךיו הצרא-ךה
שמח תוכהל רמאיו םיהלאה שיא וילע ףצקיו טי  19
התעו הלכ-דע םרא-תא תיכה זא םימעפ שש-וא
:םרא-תא הכת םימעפ שלש
ץראב ואבי באומ ידודגו והרבקיו עשילא תמיו כ  20
:הנש אב
דודגה-תא ואר הנהו שיא םירבק םה יהיו אכ  21
עגיו ךליו עשילא רבקב שיאה-תא וכילשיו
:וילגר-לע םקיו יחיו עשילא תומצעב שיאה
ימי לכ לארשי-תא ץחל םרא ךלמ לאזחו בכ  22
:זחאוהי
ןעמל םהילא ןפיו םמחריו םתא הוהי ןחיו גכ  23
םתיחשה הבא אלו בקעיו קחצי םהרבא-תא ותירב
:התע-דע וינפ-לעמ םכילשה-אלו
ונב דדה-ןב ךלמיו םרא-ךלמ לאזח תמיו דכ  24
:ויתחת
דימ םירעה-תא חקיו זחאוהי-ןב שאוהי בשיו הכ  25
ויבא זחאוהי דימ חקל רשא לאזח-ןב דדה-ןב
ירע-תא בשיו שאוי והכה םימעפ שלש המחלמב
:לארשי

די    14

ךלמ לארשי ךלמ זחאוי-ןב שאויל םיתש תנשב א  1
:הדוהי ךלמ שאוי-ןב והיצמא
עשתו םירשעו וכלמב היה הנש שמחו םירשע-ןב ב  2
ןידעוהי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
:םלשורי-ןמ
לככ ויבא דודכ אל קר הוהי יניעב רשיה שעיו ג  3
:השע ויבא שאוי השע-רשא
םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס-אל תומבה קר ד  4
:תומבב
וידבע-תא ךיו ודיב הכלממה הקזח רשאכ יהיו ה  5
:ויבא ךלמה-תא םיכמה
רפסב בותככ תימה אל םיכמה ינב-תאו ו  6
תובא ותמוי-אל רמאל הוהי הוצ-רשא השמ-תרות
שיא-םא יכ תובא-לע ותמוי-אל םינבו םינב-לע
:תומי ואטחב
םיפלא תרשע חלמה-איגב םודא-תא הכה-אוה ז  7
לאתקי המש-תא ארקיו המחלמב עלסה-תא שפתו
:הזה םויה דע
זחאוהי-ןב שאוהי-לא םיכאלמ היצמא חלש זא ח  8
:םינפ הארתנ הכל רמאל לארשי ךלמ אוהי-ןב
והיצמא-לא לארשי-ךלמ שאוהי חלשיו ט  9
חלש ןונבלב רשא חוחה רמאל הדוהי-ךלמ
ינבל ךתב-תא-הנת רמאל ןונבלב רשא זראה-לא
סמרתו ןונבלב רשא הדשה תיח רבעתו השאל
:חוחה-תא
בשו דבכה ךבל ךאשנו םודא-תא תיכה הכה י  10
הדוהיו התא התלפנו הערב הרגתת המלו ךתיבב
:ךמע
לארשי-ךלמ שאוהי לעיו והיצמא עמש-אלו אי  11
תיבב הדוהי-ךלמ והיצמאו אוה םינפ וארתיו
:הדוהיל רשא שמש
:ולהאל שיא וסניו לארשי ינפל הדוהי ףגניו בי  12
והיזחא-ןב שאוהי-ןב הדוהי-ךלמ והיצמא תאו גי  13
ואביו שמש תיבב לארשי-ךלמ שאוהי שפת
םירפא רעשב םלשורי תמוחב ץרפיו םלשורי
:המא תואמ עברא הנפה רעש-דע
םילכה-לכ תאו ףסכהו-בהזה-לכ-תא חקלו די  14
תאו ךלמה תיב תורצאבו הוהי-תיב םיאצמנה
:הנורמש בשיו תוברעתה ינב
רשאו ותרובגו השע רשא שאוהי ירבד רתיו וט  15
םיבותכ םה-אלה הדוהי-ךלמ והיצמא םע םחלנ
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
םע ןורמשב רבקיו ויתבא-םע שאוהי בכשיו זט  16
:ויתחת ונב םעברי ךלמיו לארשי יכלמ
תומ ירחא הדוהי ךלמ שאוי-ןב והיצמא יחיו זי  17
:הנש הרשע שמח לארשי ךלמ זחאוהי-ןב שאוהי
רפס-לע םיבותכ םה-אלה והיצמא ירבד רתיו חי  18
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד
השיכל סניו םלשוריב רשק וילע ורשקיו טי  19
:םש והתמיו השיכל וירחא וחלשיו
םלשוריב רבקיו םיסוסה-לע ותא ואשיו כ  20
:דוד ריעב ויתבא-םע
שש-ןב אוהו הירזע-תא הדוהי םע-לכ וחקיו אכ  21
:והיצמא ויבא תחת ותא וכלמיו הנש הרשע
ירחא הדוהיל הבשיו תליא-תא הנב אוה בכ  22
:ויתבא-םע ךלמה-בכש
ךלמ שאוי-ןב והיצמאל הנש הרשע-שמח תנשב גכ  23
ןורמשב לארשי-ךלמ שאוי-ןב םעברי ךלמ הדוהי
:הנש תחאו םיעברא
תואטח-לכמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו דכ  24
:לארשי-תא איטחה רשא טבנ-ןב םעברי
םי-דע תמח אובלמ לארשי לובג-תא בישה אוה הכ  25
רבד רשא לארשי יהלא הוהי רבדכ הברעה
תגמ רשא איבנה יתמא-ןב הנוי ודבע-דיב
:רפחה
ספאו דאמ הרמ לארשי ינע-תא הוהי האר-יכ וכ  26
:לארשיל רזע ןיאו בוזע ספאו רוצע
תחתמ לארשי םש-תא תוחמל הוהי רבד-אלו זכ  27
:שאוי-ןב םעברי דיב םעישויו םימשה
ותרובגו השע רשא-לכו םעברי ירבד רתיו חכ  28
תמח-תאו קשמד-תא בישה רשאו םחלנ-רשא
ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה לארשיב הדוהיל
:לארשי יכלמל םימיה
ךלמיו לארשי יכלמ םע ויתבא-םע םעברי בכשיו טכ  29
:ויתחת ונב הירכז

וט    15

ךלמ לארשי ךלמ םעבריל הנש עבשו םירשע תנשב א  1
:הדוהי ךלמ היצמא-ןב הירזע
םיתשו םישמחו וכלמב היה הנש הרשע שש-ןב ב  2
:םלשורימ והילכי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
והיצמא השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו ג  3
:ויבא
םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס-אל תומבה קר ד  4
:תומבב
ותמ םוי-דע ערצמ יהיו ךלמה-תא הוהי עגניו ה  5
תיבה-לע ךלמה-ןב םתויו תישפחה תיבב בשיו
:ץראה םע-תא טפש
םה-אלה השע רשא-לכו והירזע ירבד רתיו ו  6
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
ויתבא-םע ותא ורבקיו ויתבא-םע הירזע בכשיו ז  7
:ויתחת ונב םתוי ךלמיו דוד ריעב
הדוהי ךלמ והירזעל הנש הנמשו םישלש תנשב ח  8
השש ןורמשב לארשי-לע םעברי-ןב והירכז ךלמ
:םישדח
רס אל ויתבא ושע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו ט  9
:לארשי-תא איטחה רשא טבנ-ןב םעברי תואטחמ
םע-לבק והכיו שבי-ןב םלש וילע רשקיו י  10
:ויתחת ךלמיו והתימיו
ירבד רפס-לע םיבותכ םנה הירכז ירבד רתיו אי  11
:לארשי יכלמל םימיה
ינב רמאל אוהי-לא רבד רשא הוהי-רבד אוה בי  12
:ןכ-יהיו לארשי אסכ-לע ךל ובשי םיעיבר
הנש עשתו םישלש תנשב ךלמ שיבי-ןב םולש גי  13
:ןורמשב םימי-חרי ךלמיו הדוהי ךלמ היזעל
ךיו ןורמש אביו הצרתמ ידג-ןב םחנמ לעיו די  14
ךלמיו והתימיו ןורמשב שיבי-ןב םולש-תא
:ויתחת
םיבתכ םנה רשק רשא ורשקו םולש ירבד רתיו וט  15
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
הב-רשא-לכ-תאו חספת-תא םחנמ-הכי זא זט  16
תא ךיו חתפ אל יכ הצרתמ הילובג-תאו
:עקב היתורהה-לכ
ךלמ הדוהי ךלמ הירזעל הנש עשתו םישלש תנשב זי  17
:ןורמשב םינש רשע לארשי-לע ידג-ןב םחנמ
תואטח לעמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו חי  18
:וימי-לכ לארשי-תא איטחה-רשא טבנ-ןב םעברי
לופל םחנמ ןתיו ץראה-לע רושא-ךלמ לופ אב טי  19
הכלממה קיזחהל ותא וידי תויהל ףסכ-רככ ףלא
:ודיב
ירובג-לכ לע לארשי-לע ףסכה-תא םחנמ אציו כ  20
שיאל ףסכ םילקש םישמח רושא ךלמל תתל ליחה
:ץראב םש דמע-אלו רושא ךלמ בשיו דחא
םה-אולה השע רשא-לכו םחנמ ירבד רתיו אכ  21
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
ונב היחקפ ךלמיו ויתבא-םע םחנמ בכשיו בכ  22
:ויתחת
ךלמ הדוהי ךלמ הירזעל הנש םישמח תנשב גכ  23
:םיתנש ןורמשב לארשי-לע םחנמ-ןב היחקפ
םעברי תואטחמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו דכ  24
:לארשי-תא איטחה רשא טבנ-ןב
והכיו ושילש והילמר-ןב חקפ וילע רשקיו הכ  25
היראה-תאו בגרא-תא ךלמ-תיב ןומראב ןורמשב
ךלמיו והתימיו םידעלג ינבמ שיא םישמח ומעו
:ויתחת
םיבותכ םנה השע רשא-לכו היחקפ ירבד רתיו וכ  26
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
הדוהי ךלמ הירזעל הנש םיתשו םישמח תנשב זכ  27
םירשע ןורמשב לארשי-לע והילמר-ןב חקפ ךלמ
:הנש
םעברי תואטח-ןמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו חכ  28
:לארשי-תא איטחה רשא טבנ-ןב
ךלמ רסאלפ תלגת אב לארשי-ךלמ חקפ ימיב טכ  29
הכעמ-תיב לבא-תאו ןויע-תא חקיו רושא
דעלגה-תאו רוצח-תאו שדק-תאו חוני-תאו
:הרושא םלגיו ילתפנ ץרא לכ הלילגה-תאו
והילמר-ןב חקפ-לע הלא-ןב עשוה רשק-רשקיו ל  30
םירשע תנשב ויתחת ךלמיו והתימיו והכיו
:היזע-ןב םתויל
םיבותכ םנה השע רשא-לכו חקפ-ירבד רתיו אל  31
:לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
ךלמ לארשי ךלמ והילמר-ןב חקפל םיתש תנשב בל  32
:הדוהי ךלמ והיזע-ןב םתוי
הנש הרשע-ששו וכלמב היה הנש שמחו םירשע-ןב גל  33
:קודצ-תב אשורי ומא םשו םלשוריב ךלמ
והיזע השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו דל  34
:השע ויבא
םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס אל תומבה קר הל  35
:ןוילעה הוהי-תיב רעש-תא הנב אוה תומבב
םיבותכ םה-אלה השע רשא םתוי ירבד רתיו ול  36
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
ןיצר הדוהיב חילשהל הוהי לחה םהה םימיב זל  37
:והילמר-ןב חקפ תאו םרא ךלמ
ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע םתוי בכשיו חל  38
:ויתחת ונב זחא ךלמיו ויבא דוד

זט    16

זחא ךלמ והילמר-ןב חקפל הנש הרשע-עבש תנשב א  1
:הדוהי ךלמ םתוי-ןב
ךלמ הנש הרשע-ששו וכלמב זחא הנש םירשע-ןב ב  2
ויהלא הוהי יניעב רשיה השע-אלו םלשוריב
:ויבא דודכ
ריבעה ונב-תא םגו לארשי יכלמ ךרדב ךליו ג  3
ינפמ םתא הוהי שירוה רשא םיוגה תובעתכ שאב
:לארשי ינב
ץע-לכ תחתו תועבגה-לעו תומבב רטקיו חבזיו ד  4
:ןנער
והילמר-ןב חקפו םרא-ךלמ ןיצר הלעי זא ה  5
אלו זחא-לע ורציו המחלמל םלשורי לארשי-ךלמ
:םחלהל ולכי
םראל תליא-תא םרא-ךלמ ןיצר בישה איהה תעב ו  6
תליא ואב םימראו תוליאמ םידוהיה-תא לשניו
:הזה םויה דע םש ובשיו
רושא-ךלמ רסלפ תלגת-לא םיכאלמ זחא חלשיו ז  7
ףכמ ינעשוהו הלע ינא ךנבו ךדבע רמאל
:ילע םימוקה לארשי ךלמ ףכמו םרא-ךלמ
הוהי תיב אצמנה בהזה-תאו ףסכה-תא זחא חקיו ח  8
:דחש רושא-ךלמל חלשיו ךלמה תיב תורצאבו
רושא ךלמ לעיו רושא ךלמ וילא עמשיו ט  9
:תימה ןיצר-תאו הריק הלגיו השפתיו קשמד-לא
רושא-ךלמ רסאלפ תלגת תארקל זחא ךלמה ךליו י  10
ךלמה חלשיו קשמדב רשא חבזמה-תא אריו קשמוד
חבזמה תומד-תא ןהכה הירוא-לא זחא
:והשעמ-לכל ותינבת-תאו
חלש-רשא לככ חבזמה-תא ןהכה הירוא ןביו אי  11
אוב-דע ןהכה הירוא השע ןכ קשמדמ זחא ךלמה
:קשמדמ זחא-ךלמה
ברקיו חבזמה-תא ךלמה אריו קשמדמ ךלמה אביו בי  12
:וילע לעיו חבזמה-לע ךלמה
וכסנ-תא ךסיו ותחנמ-תאו ותלע-תא רטקיו גי  13
:חבזמה-לע ול-רשא םימלשה-םד-תא קרזיו
תאמ ברקיו הוהי ינפל רשא תשחנה חבזמה תאו די  14
ןתיו הוהי תיב ןיבמו חבזמה ןיבמ תיבה ינפ
:הנופצ חבזמה ךרי-לע ותא
לע רמאל ןהכה הירוא-תא זחא-ךלמה והוציו וט  15
תחנמ-תאו רקבה-תלע-תא רטקה לודגה חבזמה
תלע תאו ותחנמ-תאו ךלמה תלע-תאו ברעה
הלע םד-לכו םהיכסנו םתחנמו ץראה םע-לכ
יל-היהי תשחנה חבזמו קרזת וילע חבז-םד-לכו
:רקבל
:זחא ךלמה הוצ-רשא לככ ןהכה הירוא שעיו זט  16
רסיו תונכמה תורגסמה-תא זחא ךלמה ץצקיו זי  17
רקבה לעמ דרוה םיה-תאו ריכה-תאו םהילעמ
:םינבא תפצרמ לע ותא ןתיו היתחת רשא תשחנה
ךלמה אובמ-תאו תיבב ונב-רשא תבשה ךסימ-תאו חי  18
:רושא ךלמ ינפמ הוהי תיב בסה הנוציחה
םיבותכ םה-אלה השע רשא זחא ירבד רתיו טי  19
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע זחא בכשיו כ  20
:ויתחת ונב והיקזח ךלמיו דוד

זי    17

עשוה ךלמ הדוהי ךלמ זחאל הרשע םיתש תנשב א  1
:םינש עשת לארשי-לע ןורמשב הלא-ןב
לארשי יכלמכ אל קר הוהי יניעב ערה שעיו ב  2
:וינפל ויה רשא
עשוה ול-יהיו רושא ךלמ רסאנמלש הלע וילע ג  3
:החנמ ול בשיו דבע
םיכאלמ חלש רשא רשק עשוהב רושא-ךלמ אצמיו ד  4
רושא ךלמל החנמ הלעה-אלו םירצמ-ךלמ אוס-לא
תיב והרסאיו רושא ךלמ והרצעיו הנשב הנשכ
:אלכ
רציו ןורמש לעיו ץראה-לכב רושא-ךלמ לעיו ה  5
:םינש שלש הילע
ןורמש-תא רושא-ךלמ דכל עשוהל תיעישתה תנשב ו  6
רובחבו חלחב םתא בשיו הרושא לארשי-תא לגיו
:ידמ ירעו ןזוג רהנ
םהיהלא הוהיל לארשי-ינב ואטח-יכ יהיו ז  7
הערפ די תחתמ םירצמ ץראמ םתא הלעמה
:םירחא םיהלא וארייו םירצמ-ךלמ
ינפמ הוהי שירוה רשא םיוגה תוקחב וכליו ח  8
:ושע רשא לארשי יכלמו לארשי ינב
הוהי-לע ןכ-אל רשא םירבד לארשי-ינב ואפחיו ט  9
לדגממ םהירע-לכב תומב םהל ונביו םהיהלא
:רצבמ ריע-דע םירצונ
ההבג העבג-לכ לע םירשאו תובצמ םהל ובציו י  10
:ןנער ץע-לכ תחתו
הוהי הלגה-רשא םיוגכ תומב-לכב םש-ורטקיו אי  11
:הוהי-תא סיעכהל םיער םירבד ושעיו םהינפמ
ושעת אל םהל הוהי רמא רשא םיללגה ודבעיו בי  12
:הזה רבדה-תא
ואיבנ-לכ דיב הדוהיבו לארשיב הוהי דעיו גי  13
ורמשו םיערה םכיכרדמ ובש רמאל הזח-לכ
יתיוצ רשא הרותה-לככ יתוקח יתוצמ
ידבע דיב םכילא יתחלש רשאו םכיתבא-תא
:םיאיבנה
אל רשא םתובא ףרעכ םפרע-תא ושקיו ועמש אלו די  14
:םהיהלא הוהיב ונימאה
תרכ רשא ותירב-תאו ויקח-תא וסאמיו וט  15
וכליו םב דיעה רשא ויתודע תאו םתובא-תא
םתביבס רשא םיוגה ירחאו ולבהיו לבהה ירחא
:םהכ תושע יתלבל םתא הוהי הוצ רשא
םהל ושעיו םהיהלא הוהי תוצמ-לכ-תא ובזעיו זט  16
ווחתשיו הרישא ושעיו םילגע םינש הכסמ
:לעבה-תא ודבעיו םימשה אבצ-לכל
ומסקיו שאב םהיתונב-תאו םהינב-תא וריבעיו זי  17
יניעב ערה תושעל ורכמתיו ושחניו םימסק
:וסיעכהל הוהי
אל וינפ לעמ םרסיו לארשיב דאמ הוהי ףנאתיו חי  18
:ודבל הדוהי טבש קר ראשנ
םהיהלא הוהי תוצמ-תא רמש אל הדוהי-םג טי  19
:ושע רשא לארשי תוקחב וכליו
םנתיו םנעיו לארשי ערז-לכב הוהי סאמיו כ  20
:וינפמ םכילשה רשא דע םיסש-דיב
וכילמיו דוד תיב לעמ לארשי ערק-יכ אכ  21
לארשי-תא םעברי אדיו טבנ-ןב םעברי-תא
:הלודג האטח םאיטחהו הוהי ירחאמ
השע רשא םעברי תואטח-לכב לארשי ינב וכליו בכ  22
:הנממ ורס-אל
רשאכ וינפ לעמ לארשי-תא הוהי ריסה-רשא דע גכ  23
לעמ לארשי לגיו םיאיבנה וידבע-לכ דיב רבד
:הזה םויה דע הרושא ותמדא
תמחמו אועמו התוכמו לבבמ רושא-ךלמ אביו דכ  24
לארשי ינב תחת ןורמש ירעב בשיו םיורפסו
:הירעב ובשיו ןורמש-תא ושריו
חלשיו הוהי-תא וארי אל םש םתבש תלחתב יהיו הכ  25
:םהב םיגרה ויהיו תויראה-תא םהב הוהי
תילגה רשא םיוגה רמאל רושא ךלמל ורמאיו וכ  26
יהלא טפשמ-תא ועדי אל ןורמש ירעב בשותו
םתוא םיתיממ םנהו תויראה-תא םב-חלשיו ץראה
:ץראה יהלא טפשמ-תא םיעדי םניא רשאכ
םינהכהמ דחא המש וכילה רמאל רושא-ךלמ וציו זכ  27
םריו םש ובשיו וכליו םשמ םתילגה רשא
:ץראה יהלא טפשמ-תא
בשיו ןורמשמ ולגה רשא םינהכהמ דחא אביו חכ  28
:הוהי-תא ואריי ךיא םתא הרומ יהיו לא-תיבב
תיבב וחיניו ויהלא יוג יוג םישע ויהיו טכ  29
רשא םהירעב יוג יוג םינרמשה ושע רשא תומבה
:םש םיבשי םה
ושע תוכ-ישנאו תונב תוכס-תא ושע לבב ישנאו ל  30
:אמישא-תא ושע תמח ישנאו לגרנ-תא
םיפרש םיורפסהו קתרת-תאו זחבנ ושע םיועהו אל  31
:םירפס הלא ךלמנעו ךלמרדאל שאב םהינב-תא
םתוצקמ םהל ושעיו הוהי-תא םיארי ויהיו בל  32
:תומבה תיבב םהל םישע ויהיו תומב ינהכ
םידבע ויה םהיהלא-תאו םיארי ויה הוהי-תא גל  33
:םשמ םתא ולגה-רשא םיוגה טפשמכ
םניא םינשארה םיטפשמכ םישע םה הזה םויה דע דל  34
םטפשמכו םתקחכ םישע םניאו הוהי-תא םיארי
בקעי ינב-תא הוהי הוצ רשא הוצמכו הרותכו
:לארשי ומש םש-רשא
וארית אל רמאל םוציו תירב םתא הוהי תרכיו הל  35
םודבעת אלו םהל ווחתשת-אלו םירחא םיהלא
:םהל וחבזת אלו
םירצמ ץראמ םכתא הלעה רשא הוהי-תא-םא יכ ול  36
ולו וארית ותא היוטנ עורזבו לודג חכב
:וחבזת ולו ווחתשת
רשא הוצמהו הרותהו םיטפשמה-תאו םיקחה-תאו זל  37
וארית אלו םימיה-לכ תושעל ןורמשת םכל בתכ
:םירחא םיהלא
וארית אלו וחכשת אל םכתא יתרכ-רשא תירבהו חל  38
:םירחא םיהלא
ליצי אוהו וארית םכיהלא הוהי-תא-םא יכ טל  39
:םכיביא-לכ דימ םכתא
:םישע םה ןושארה םטפשמכ-םא יכ ועמש אלו מ  40
הוהי-תא םיארי הלאה םיוגה ויהיו אמ  41
ינבו םהינב-םג םידבע ויה םהיליספ-תאו
:הזה םויה דע םישע םה םתבא ושע רשאכ םהינב

חי    18

ךלמ לארשי ךלמ הלא-ןב עשוהל שלש תנשב יהיו א  1
:הדוהי ךלמ זחא-ןב היקזח
עשתו םירשעו וכלמב היה הנש שמחו םירשע-ןב ב  2
:הירכז-תב יבא ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
דוד השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו ג  3
:ויבא
תרכו תבצמה-תא רבשו תומבה-תא ריסה אוה ד  4
יכ השמ השע-רשא תשחנה שחנ תתכו הרשאה-תא
ול םירטקמ לארשי-ינב ויה המהה םימיה-דע
:ןתשחנ ול-ארקיו
והמכ היה-אל וירחאו חטב לארשי-יהלא הוהיב ה  5
:וינפל ויה רשאו הדוהי יכלמ לכב
ויתוצמ רמשיו וירחאמ רס-אל הוהיב קבדיו ו  6
:השמ-תא הוהי הוצ-רשא
דרמיו ליכשי אצי-רשא לכב ומע הוהי היהו ז  7
:ודבע אלו רושא-ךלמב
הילובג-תאו הזע-דע םיתשלפ-תא הכה-אוה ח  8
:רצבמ ריע-דע םירצונ לדגממ
הנשה איה והיקזח ךלמל תיעיברה הנשב יהיו ט  9
הלע לארשי ךלמ הלא-ןב עשוהל תיעיבשה
:הילע רציו ןורמש-לע רושא-ךלמ רסאנמלש
איה היקזחל שש-תנשב םינש שלש הצקמ הדכליו י  10
:ןורמש הדכלנ לארשי ךלמ עשוהל עשת-תנש
חלחב םחניו הרושא לארשי-תא רושא-ךלמ לגיו אי  11
:ידמ ירעו ןזוג רהנ רובחבו
ורבעיו םהיהלא הוהי לוקב ועמש-אל רשא לע בי  12
אלו הוהי דבע השמ הוצ רשא-לכ תא ותירב-תא
:ושע אלו ועמש
בירחנס הלע היקזח ךלמל הנש הרשע עבראבו גי  13
:םשפתיו תורצבה הדוהי ירע-לכ לע רושא-ךלמ
השיכל רושא-ךלמ-לא הדוהי-ךלמ היקזח חלשיו די  14
אשא ילע ןתת-רשא תא ילעמ בוש יתאטח רמאל
שלש הדוהי-ךלמ היקזח-לע רושא-ךלמ םשיו
:בהז רככ םישלשו ףסכ-רככ תואמ
הוהי-תיב אצמנה ףסכה-לכ-תא היקזח ןתיו וט  15
:ךלמה תיב תורצאבו
הוהי לכיה תותלד-תא היקזח ץצק איהה תעב זט  16
םנתיו הדוהי ךלמ היקזח הפצ רשא תונמאה-תאו
:רושא ךלמל
סירס-בר-תאו ןתרת-תא רושא-ךלמ חלשיו זי  17
ליחב והיקזח ךלמה-לא שיכל-ןמ הקש-בר-תאו
ולעיו םלשורי ואביו ולעיו םלשורי דבכ
רשא הנוילעה הכרבה תלעתב ודמעיו ואביו
:סבוכ הדש תלסמב
םיקילא םהלא אציו ךלמה-לא וארקיו חי  18
חאויו רפסה הנבשו תיבה-לע רשא והיקלח-ןב
:ריכזמה ףסא-ןב
והיקזח-לא אנ-ורמא הקש-בר םהלא רמאיו טי  19
הזה ןוחטבה המ רושא ךלמ לודגה ךלמה רמא-הכ
:תחטב רשא
התע המחלמל הרובגו הצע םיתפש-רבד-ךא תרמא כ  20
:יב תדרמ יכ תחטב ימ-לע
הזה ץוצרה הנקה תנעשמ-לע ךל תחטב הנה התע אכ  21
ופכב אבו וילע שיא ךמסי רשא םירצמ-לע
:וילע םיחטבה-לכל םירצמ-ךלמ הערפ ןכ הבקנו
ונחטב וניהלא הוהי-לא ילא ןורמאת-יכו בכ  22
ויתמב-תא והיקזח ריסה רשא אוה-אולה
ינפל םלשורילו הדוהיל רמאיו ויתחבזמ-תאו
:םלשוריב ווחתשת הזה חבזמה
הנתאו רושא ךלמ-תא ינדא-תא אנ ברעתה התעו גכ  23
םיבכר ךל תתל לכות-םא םיסוס םיפלא ךל
:םהילע
ינדא ידבע דחא תחפ ינפ תא בישת ךיאו דכ  24
:םישרפלו בכרל םירצמ-לע ךל חטבתו םינטקה
הזה םוקמה-לע יתילע הוהי ידעלבמה התע הכ  25
תאזה ץראה-לע הלע ילא רמא הוהי ותחשהל
:התיחשהו
חאויו הנבשו והיקלח-ןב םיקילא רמאיו וכ  26
םיעמש יכ תימרא ךידבע-לא אנ-רבד הקש-בר-לא
רשא םעה ינזאב תידוהי ונמע רבדת-לאו ונחנא
:המחה-לע
ינחלש ךילאו ךינדא לעה הקש-בר םהילא רמאיו זכ  27
םישנאה-לע אלה הלאה םירבדה-תא רבדל ינדא
תותשלו םהירח תא לכאל המחה-לע םיבשיה
:םכמע םהיניש-תא
תידוהי לודג-לוקב ארקיו הקש-בר דמעיו חכ  28
ךלמ לודגה ךלמה-רבד ועמש רמאיו רבדיו
:רושא
אל-יכ והיקזח םכל אישי-לא ךלמה רמא הכ טכ  29
:ודימ םכתא ליצהל לכוי
לצה רמאל הוהי-לא והיקזח םכתא חטבי-לאו ל  30
דיב תאזה ריעה-תא ןתנת אלו הוהי ונליצי
:רושא ךלמ
רושא ךלמ רמא הכ יכ והיקזח-לא ועמשת-לא אל  31
ונפג-שיא ולכאו ילא ואצו הכרב יתא-ושע
:ורוב-ימ שיא ותשו ותנאת שיאו
ןגד ץרא םכצראכ ץרא-לא םכתא יתחקלו יאב-דע בל  32
שבדו רהצי תיז ץרא םימרכו םחל ץרא שוריתו
והיקזח-לא ועמשת-לאו ותמת אלו ויחו
:ונליצי הוהי רמאל םכתא תיסי-יכ
דימ וצרא-תא שיא םיוגה יהלא וליצה לצהה גל  33
:רושא ךלמ
ענה םיורפס יהלא היא דפראו תמח יהלא היא דל  34
:ידימ ןורמש-תא וליצה-יכ הועו
םצרא-תא וליצה-רשא תוצראה יהלא-לכב ימ הל  35
:ידימ םלשורי-תא הוהי ליצי-יכ ידימ
ךלמה תוצמ-יכ רבד ותא ונע-אלו םעה ושירחהו ול  36
:והנעת אל רמאל איה
אנבשו תיבה-לע-רשא היקלח-ןב םיקילא אביו זל  37
יעורק והיקזח-לא ריכזמה ףסא-ןב חאויו רפסה
:הקש-בר ירבד ול ודגיו םידגב

טי    19

וידגב-תא ערקיו והיקזח ךלמה עמשכ יהיו א  1
:הוהי תיב אביו קשב סכתיו
רפסה אנבשו תיבה-לע-רשא םיקילא-תא חלשיו ב  2
והיעשי-לא םיקשב םיסכתמ םינהכה ינקז תאו
:ץומא-ןב איבנה
החכותו הרצ-םוי והיקזח רמא הכ וילא ורמאיו ג  3
חכו רבשמ-דע םינב ואב יכ הזה םויה הצאנו
:הדלל ןיא
הקש-בר ירבד-לכ תא ךיהלא הוהי עמשי ילוא ד  4
יח םיהלא ףרחל וינדא רושא-ךלמ וחלש רשא
תאשנו ךיהלא הוהי עמש רשא םירבדב חיכוהו
:האצמנה תיראשה דעב הלפת
:והיעשי-לא והיקזח ךלמה ידבע ואביו ה  5
הכ םכינדא-לא ןורמאת הכ והיעשי םהל רמאיו ו  6
תעמש רשא םירבדה ינפמ ארית-לא הוהי רמא
:יתא רושא-ךלמ ירענ ופדג רשא
וצראל בשו העומש עמשו חור וב ןתנ יננה ז  7
:וצראב ברחב ויתלפהו
םחלנ רושא ךלמ-תא אצמיו הקש-בר בשיו ח  8
:שיכלמ עסנ יכ עמש יכ הנבל-לע
אצי הנה רמאל שוכ-ךלמ הקהרת-לא עמשיו ט  9
והיקזח-לא םיכאלמ חלשיו בשיו ךתא םחלהל
:רמאל
רמאל הדוהי-ךלמ והיקזח-לא ןורמאת הכ י  10
אל רמאל וב חטב התא רשא ךיהלא ךאשי-לא
:רושא ךלמ דיב םלשורי ןתנת
רושא יכלמ ושע רשא תא תעמש התא הנה אי  11
:לצנת התאו םמירחהל תוצראה-לכל
יתובא ותחש רשא םיוגה יהלא םתא וליצהה בי  12
רשא ןדע-ינבו ףצרו ןרח-תאו ןזוג-תא
:רשאלתב
םיורפס ריעל ךלמו דפרא ךלמו תמח-ךלמ ויא גי  13
:הועו ענה
םארקיו םיכאלמה דימ םירפסה-תא והיקזח חקיו די  14
:הוהי ינפל והיקזח והשרפיו הוהי תיב לעיו
יהלא הוהי רמאיו הוהי ינפל והיקזח ללפתיו וט  15
לכל ךדבל םיהלאה אוה-התא םיברכה בשי לארשי
:ץראה-תאו םימשה-תא תישע התא ץראה תוכלממ
הארו ךיניע הוהי חקפ עמשו ךנזא הוהי הטה זט  16
םיהלא ףרחל וחלש רשא בירחנס ירבד תא עמשו
:יח
םיוגה-תא רושא יכלמ ובירחה הוהי םנמא זי  17
:םצרא-תאו
יכ המה םיהלא אל יכ שאב םהיהלא-תא ונתנו חי  18
:םודבאיו ןבאו ץע םדא-ידי השעמ-םא
ועדיו ודימ אנ ונעישוה וניהלא הוהי התעו טי  19
:ךדבל םיהלא הוהי התא יכ ץראה תוכלממ-לכ
רמאל והיקזח-לא ץומא-ןב והיעשי חלשיו כ  20
ילא תללפתה רשא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ
:יתעמש רושא-ךלמ ברחנס-לא
ךל הגעל ךל הזב וילע הוהי רבד-רשא רבדה הז אכ  21
:םלשורי תב העינה שאר ךירחא ןויצ-תב תלותב
אשתו לוק תומירה ימ-לעו תפדגו תפרח ימ-תא בכ  22
:לארשי שודק-לע ךיניע םורמ
ינא יבכר בכרב רמאתו ינדא תפרח ךיכאלמ דיב גכ  23
תמוק תרכאו ןונבל יתכרי םירה םורמ יתילע
רעי הצק ןולמ האובאו וישרב רוחבמ ויזרא
:ולמרכ
ימעפ-ףכב ברחאו םירז םימ יתיתשו יתרק ינא דכ  24
:רוצמ יראי לכ
םדק ימימל יתישע התא קוחרמל תעמש-אלה הכ  25
םיצנ םילג תושהל יהתו היתאיבה התע היתרציו
:תורצב םירע
הדש בשע ויה ושביו ותח די-ירצק ןהיבשיו וכ  26
:המק ינפל הפדשו תוגג ריצח אשד קריו
:ילא ךזגרתה תאו יתעדי ךאבו ךתאצו ךתבשו זכ  27
יתמשו ינזאב הלע ךננאשו ילא ךזגרתה ןעי חכ  28
ךרדב ךיתבשהו ךיתפשב יגתמו ךפאב יחח
:הב תאב-רשא
תינשה הנשבו חיפס הנשה לוכא תואה ךל-הזו טכ  29
ועטנו ורצקו וערז תישילשה הנשבו שיחס
:םירפ ולכאו םימרכ
הטמל שרש הראשנה הדוהי-תיב תטילפ הפסיו ל  30
:הלעמל ירפ השעו
ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצת םלשורימ יכ אל  31
:תאז-השעת הוהי תאנק
אבי אל רושא ךלמ-לא הוהי רמא-הכ ןכל בל  32
הנמדקי-אלו ץח םש הרוי-אלו תאזה ריעה-לא
:הללס הילע ךפשי-אלו ןגמ
אל תאזה ריעה-לאו בושי הב אבי-רשא ךרדב גל  33
:הוהי-םאנ אבי
ןעמלו ינעמל העישוהל תאזה ריעה-לא יתונגו דל  34
:ידבע דוד
הנחמב ךיו הוהי ךאלמ אציו אוהה הלילב יהיו הל  35
רקבב ומיכשיו ףלא השמחו םינומש האמ רושא
:םיתמ םירגפ םלכ הנהו
בשיו רושא-ךלמ בירחנס בשיו ךליו עסיו ול  36
:הונינב
ךלמרדאו ויהלא ךרסנ תיב הוחתשמ אוה יהיו זל  37
טררא ץרא וטלמנ המהו ברחב והכה רצארשו
:ויתחת ונב ןדח-רסא ךלמיו

כ    20

וילא אביו תומל והיקזח הלח םהה םימיב א  1
רמא-הכ וילא רמאיו איבנה ץומא-ןב והיעשי
:היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ הוהי
הוהי-לא ללפתיו ריקה-לא וינפ-תא בסיו ב  2
:רמאל
ךינפל יתכלהתה רשא תא אנ-רכז הוהי הנא ג  3
ךביו יתישע ךיניעב בוטהו םלש בבלבו תמאב
:לודג יכב והיקזח
הוהי-רבדו הנכיתה ריעה אצי אל והיעשי יהיו ד  4
:רמאל וילא היה
הוהי רמא-הכ ימע-דיגנ והיקזח-לא תרמאו בוש ה  5
יתיאר ךתלפת-תא יתעמש ךיבא דוד יהלא
הלעת ישילשה םויב ךל אפר יננה ךתעמד-תא
:הוהי תיב
ףכמו הנש הרשע שמח ךימי-לע יתפסהו ו  6
יתונגו תאזה ריעה תאו ךליצא רושא-ךלמ
:ידבע דוד ןעמלו ינעמל תאזה ריעה-לע
ומישיו וחקיו םינאת תלבד וחק והיעשי רמאיו ז  7
:יחיו ןיחשה-לע
אפרי-יכ תוא המ והיעשי-לא והיקזח רמאיו ח  8
:הוהי תיב ישילשה םויב יתילעו יל הוהי
השעי יכ הוהי תאמ תואה ךל-הז והיעשי רמאיו ט  9
תולעמ רשע לצה ךלה רבד רשא רבדה-תא הוהי
:תולעמ רשע בושי-םא
אל תולעמ רשע תוטנל לצל לקנ והיקזחי רמאיו י  10
:תולעמ רשע תינרחא לצה בושי יכ
לצה-תא בשיו הוהי-לא איבנה והיעשי ארקיו אי  11
רשע תינרחא זחא תולעמב הדרי רשא תולעמב
:תולעמ
ןדאלב-ןב ןדאלב ךדארב חלש איהה תעב בי  12
יכ עמש יכ והיקזח-לא החנמו םירפס לבב-ךלמ
:והיקזח הלח
התכנ תיב-לכ-תא םאריו והיקזח םהילע עמשיו גי  13
בוטה ןמש תאו םימשבה-תאו בהזה-תאו ףסכה-תא
ויתרצואב אצמנ רשא-לכ תאו וילכ תיב תאו
ותיבב והיקזח םארה-אל רשא רבד היה-אל
:ותלשממ-לכבו
רמאיו והיקזח ךלמה-לא איבנה והיעשי אביו די  14
ךילא ואבי ןיאמו הלאה םישנאה ורמא המ וילא
:לבבמ ואב הקוחר ץראמ והיקזח רמאיו
תא והיקזח רמאיו ךתיבב ואר המ רמאיו וט  15
רשא רבד היה-אל ואר יתיבב רשא-לכ
:יתרצאב םתיארה-אל
:הוהי-רבד עמש והיקזח-לא והיעשי רמאיו זט  16
רשאו ךתיבב רשא-לכ אשנו םיאב םימי הנה זי  17
רבד רתוי-אל הלבב הזה םויה-דע ךיתבא ורצא
:הוהי רמא
ויהו חקי דילות רשא ךממ ואצי רשא ךינבמו חי  18
:לבב ךלמ לכיהב םיסירס
רשא הוהי-רבד בוט והיעשי-לא והיקזח רמאיו טי  19
:ימיב היהי תמאו םולש-םא אולה רמאיו תרבד
השע רשאו ותרובג-לכו והיקזח ירבד רתיו כ  20
הריעה םימה-תא אביו הלעתה-תאו הכרבה-תא
יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה
:הדוהי
ונב השנמ ךלמיו ויתבא-םע והיקזח בכשיו אכ  21
:ויתחת

אכ    21

שמחו םישמחו וכלמב השנמ הנש הרשע םיתש-ןב א  1
:הב-יצפח ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
רשא םיוגה תבעותכ הוהי יניעב ערה שעיו ב  2
:לארשי ינב ינפמ הוהי שירוה
ויבא והיקזח דבא רשא תומבה-תא ןביו בשיו ג  3
באחא השע רשאכ הרשא שעיו לעבל תחבזמ םקיו
דבעיו םימשה אבצ-לכל וחתשיו לארשי ךלמ
:םתא
הוהי רמא רשא הוהי תיבב תחבזמ הנבו ד  4
:ימש-תא םישא םלשוריב
תורצח יתשב םימשה אבצ-לכל תוחבזמ ןביו ה  5
:הוהי-תיב
בוא השעו שחנו ןנועו שאב ונב-תא ריבעהו ו  6
הוהי יניעב ערה תושעל הברה םינעדיו
:סיעכהל
רמא רשא תיבב השע רשא הרשאה לספ-תא םשיו ז  7
הזה תיבב ונב המלש-לאו דוד-לא הוהי
םישא לארשי יטבש לכמ יתרחב רשא םלשוריבו
:םלועל ימש-תא
רשא המדאה-ןמ לארשי לגר דינהל ףיסא אלו ח  8
רשא לככ תושעל ורמשי-םא קר םתובאל יתתנ
:השמ ידבע םתא הוצ-רשא הרותה-לכלו םיתיוצ
ערה-תא תושעל השנמ םעתיו ועמש אלו ט  9
:לארשי ינב ינפמ הוהי דימשה רשא םיוגה-ןמ
:רמאל םיאיבנה וידבע-דיב הוהי רבדיו י  10
הלאה תובעתה הדוהי-ךלמ השנמ השע רשא ןעי אי  11
אטחיו וינפל רשא ירמאה ושע-רשא לכמ ערה
:וילולגב הדוהי-תא-םג
הער איבמ יננה לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ןכל בי  12
יתש הנלצת ויעמש-לכ רשא הדוהיו םלשורי-לע
:וינזא
תלקשמ-תאו ןורמש וק תא םלשורי-לע יתיטנו גי  13
החמי-רשאכ םלשורי-תא יתיחמו באחא תיב
:הינפ-לע ךפהו החמ תחלצה-תא
םהיביא דיב םיתתנו יתלחנ תיראש תא יתשטנו די  14
:םהיביא-לכל הסשמלו זבל ויהו
םיסעכמ ויהיו יניעב ערה-תא ושע רשא ןעי וט  15
דעו םירצממ םתובא ואצי רשא םויה-ןמ יתא
:הזה םויה
אלמ-רשא דע דאמ הברה השנמ ךפש יקנ םד םגו זט  16
איטחה רשא ותאטחמ דבל הפל הפ םלשורי-תא
:הוהי יניעב ערה תושעל הדוהי-תא
רשא ותאטחו השע רשא-לכו השנמ ירבד רתיו זי  17
םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה אטח
:הדוהי יכלמל
ותיב-ןגב רבקיו ויתבא-םע השנמ בכשיו חי  18
:ויתחת ונב ןומא ךלמיו אזע-ןגב
םינש םיתשו וכלמב ןומא הנש םיתשו םירשע-ןב טי  19
ץורח-תב תמלשמ ומא םשו םלשוריב ךלמ
:הבטי-ןמ
:ויבא השנמ השע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו כ  20
דבעיו ויבא ךלה-רשא ךרדה-לכב ךליו אכ  21
:םהל וחתשיו ויבא דבע רשא םיללגה-תא
ךרדב ךלה אלו ויתבא יהלא הוהי-תא בזעיו בכ  22
:הוהי
ךלמה-תא ותימיו וילע ןומא-ידבע ורשקיו גכ  23
:ותיבב
ןומא ךלמה-לע םירשקה-לכ תא ץראה-םע ךיו דכ  24
:ויתחת ונב והישאי-תא ץראה-םע וכילמיו
םיבותכ םה-אלה השע רשא ןומא ירבד רתיו הכ  25
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע
והישאי ךלמיו אזע-ןגב ותרבקב ותא רבקיו וכ  26
:ויתחת ונב

בכ    22

הנש תחאו םישלשו וכלמב והישאי הנש הנמש-ןב א  1
:תקצבמ הידע-תב הדידי ומא םשו םלשוריב ךלמ
דוד ךרד-לכב ךליו הוהי יניעב רשיה שעיו ב  2
:לואמשו ןימי רס-אלו ויבא
ךלמה חלש והישאי ךלמל הנש הרשע הנמשב יהיו ג  3
הוהי תיב רפסה םלשמ-ןב והילצא-ןב ןפש-תא
:רמאל
ףסכה-תא םתיו לודגה ןהכה והיקלח-לא הלע ד  4
תאמ ףסה ירמש ופסא רשא הוהי תיב אבומה
:םעה
הוהי תיבב םידקפמה הכאלמה ישע די-לע הנתיו ה  5
קזחל הוהי תיבב רשא הכאלמה ישעל ותא ונתיו
:תיבה קדב
ינבאו םיצע תונקלו םירדגלו םינבלו םישרחל ו  6
:תיבה-תא קזחל בצחמ
יכ םדי-לע ןתנה ףסכה םתא בשחי-אל ךא ז  7
:םישע םה הנומאב
רפס רפסה ןפש-לע לודגה ןהכה והיקלח רמאיו ח  8
רפסה-תא היקלח ןתיו הוהי תיבב יתאצמ הרותה
:והארקיו ןפש-לא
רבד ךלמה-תא בשיו ךלמה-לא רפסה ןפש אביו ט  9
תיבב אצמנה ףסכה-תא ךידבע וכיתה רמאיו
תיב םידקפמה הכאלמה ישע די-לע והנתיו
:הוהי
היקלח יל ןתנ רפס רמאל ךלמל רפסה ןפש דגיו י  10
:ךלמה ינפל ןפש והארקיו ןהכה
ערקיו הרותה רפס ירבד-תא ךלמה עמשכ יהיו אי  11
:וידגב-תא
ןפש-ןב םקיחא-תאו ןהכה היקלח-תא ךלמה וציו בי  12
הישע תאו רפסה ןפש תאו היכימ-ןב רובכע-תאו
:רמאל ךלמה-דבע
דעבו םעה-דעבו ידעב הוהי-תא ושרד וכל גי  13
הלודג-יכ הזה אצמנה רפסה ירבד-לע הדוהי-לכ
ועמש-אל רשא לע ונב התצנ איה-רשא הוהי תמח
בותכה-לככ תושעל הזה רפסה ירבד-לע וניתבא
:ונילע
ןפשו רובכעו םקיחאו ןהכה והיקלח ךליו די  14
הוקת-ןב םלש תשא האיבנה הדלח-לא הישעו
םלשוריב תבשי איהו םידגבה רמש סחרח-ןב
:הילא ורבדיו הנשמב
ורמא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהילא רמאתו וט  15
:ילא םכתא חלש-רשא שיאל
הזה םוקמה-לא הער איבמ יננה הוהי רמא הכ זט  16
ךלמ ארק רשא רפסה ירבד-לכ תא ויבשי-לעו
:הדוהי
ןעמל םירחא םיהלאל ורטקיו ינובזע רשא תחת זי  17
םוקמב יתמח התצנו םהידי השעמ לכב ינסיעכה
:הבכת אלו הזה
הכ הוהי-תא שרדל םכתא חלשה הדוהי ךלמ-לאו חי  18
םירבדה לארשי יהלא הוהי רמא-הכ וילא ורמאת
:תעמש רשא
רשא ךעמשב הוהי ינפמ ענכתו ךבבל-ךר ןעי טי  19
המשל תויהל ויבשי-לעו הזה םוקמה-לע יתרבד
םגו ינפל הכבתו ךידגב-תא ערקתו הללקלו
:הוהי-םאנ יתעמש יכנא
ךיתרבק-לא תפסאנו ךיתבא-לע ךפסא יננה ןכל כ  20
ינא-רשא הערה לכב ךיניע הניארת-אלו םולשב
:רבד ךלמה-תא ובישיו הזה םוקמה-לע איבמ

גכ    23

הדוהי ינקז-לכ וילא ופסאיו ךלמה חלשיו א  1
:םלשוריו
הדוהי שיא-לכו הוהי-תיב ךלמה לעיו ב  2
םיאיבנהו םינהכהו ותא םלשורי יבשי-לכו
םהינזאב ארקיו לודג-דעו ןטקמל םעה-לכו
:הוהי תיבב אצמנה תירבה רפס ירבד-לכ-תא
ינפל תירבה-תא תרכיו דומעה-לע ךלמה דמעיו ג  3
ויתוצמ רמשלו הוהי רחא תכלל הוהי
שפנ-לכבו בל-לכב ויתקח-תאו ויתודע-תאו
רפסה-לע םיבתכה תאזה תירבה ירבד-תא םיקהל
:תירבב םעה-לכ דמעיו הזה
ינהכ-תאו לודגה ןהכה והיקלח-תא ךלמה וציו ד  4
תא הוהי לכיהמ איצוהל ףסה ירמש-תאו הנשמה
אבצ לכלו הרשאלו לעבל םיושעה םילכה-לכ
ןורדק תומדשב םלשוריל ץוחמ םפרשיו םימשה
:לא-תיב םרפע-תא אשנו
הדוהי יכלמ ונתנ רשא םירמכה-תא תיבשהו ה  5
םלשורי יבסמו הדוהי ירעב תומבב רטקיו
לכלו תולזמלו חרילו שמשל לעבל םירטקמה-תאו
:םימשה אבצ
םלשוריל ץוחמ הוהי תיבמ הרשאה-תא אציו ו  6
קדיו ןורדק לחנב התא ףרשיו ןורדק לחנ-לא
:םעה ינב רבק-לע הרפע-תא ךלשיו רפעל
רשא הוהי תיבב רשא םישדקה יתב-תא ץתיו ז  7
:הרשאל םיתב םש תוגרא םישנה
אמטיו הדוהי ירעמ םינהכה-לכ-תא אביו ח  8
ראב-דע עבגמ םינהכה המש-ורטק רשא תומבה-תא
רעש חתפ-רשא םירעשה תומב-תא ץתנו עבש
רעשב שיא לואמש-לע-רשא ריעה-רש עשוהי
:ריעה
הוהי חבזמ-לא תומבה ינהכ ולעי אל ךא ט  9
:םהיחא ךותב תוצמ ולכא-םא יכ םלשוריב
יתלבל םנה-ינב יגב רשא תפתה-תא אמטו י  10
:ךלמל שאב ותב-תאו ונב-תא שיא ריבעהל
שמשל הדוהי יכלמ ונתנ רשא םיסוסה-תא תבשיו אי  11
רשא סירסה ךלמ-ןתנ תכשל-לא הוהי-תיב אבמ
:שאב ףרש שמשה תובכרמ-תאו םירורפב
ושע-רשא זחא תילע גגה-לע רשא תוחבזמה-תאו בי  12
יתשב השנמ השע-רשא תוחבזמה-תאו הדוהי יכלמ
ךילשהו םשמ ץריו ךלמה ץתנ הוהי-תיב תורצח
:ןורדק לחנ-לא םרפע-תא
ןימימ רשא םלשורי ינפ-לע רשא תומבה-תאו גי  13
תרתשעל לארשי-ךלמ המלש הנב רשא תיחשמה-רהל
תבעות םכלמלו באומ ץקש שומכלו םינדיצ ץקש
:ךלמה אמט ןומע-ינב
אלמיו םירשאה-תא תרכיו תובצמה-תא רבשו די  14
:םדא תומצע םמוקמ-תא
השע רשא המבה לא-תיבב רשא חבזמה-תא םגו וט  15
םג לארשי-תא איטחה רשא טבנ-ןב םעברי
המבה-תא ףרשיו ץתנ המבה-תאו אוהה חבזמה-תא
:הרשא ףרשו רפעל קדה
רהב םש-רשא םירבקה-תא אריו והישאי ןפיו זט  16
ףרשיו םירבקה-ןמ תומצעה-תא חקיו חלשיו
שיא ארק רשא הוהי רבדכ והאמטיו חבזמה-לע
:הלאה םירבדה-תא ארק רשא םיהלאה
ורמאיו האר ינא רשא זלה ןויצה המ רמאיו זי  17
אב-רשא םיהלאה-שיא רבקה ריעה ישנא וילא
לע תישע רשא הלאה םירבדה-תא ארקיו הדוהימ
:לא-תיב חבזמה
וטלמיו ויתמצע עני-לא שיא ול וחינה רמאיו חי  18
:ןורמשמ אב-רשא איבנה תומצע תא ויתמצע
רשא ןורמש ירעב רשא תומבה יתב-לכ-תא םגו טי  19
שעיו והישאי ריסה סיעכהל לארשי יכלמ ושע
:לא-תיבב השע רשא םישעמה-לככ םהל
תוחבזמה-לע םש-רשא תומבה ינהכ-לכ-תא חבזיו כ  20
:םלשורי בשיו םהילע םדא תומצע-תא ףרשיו
הוהיל חספ ושע רמאל םעה-לכ-תא ךלמה וציו אכ  21
:הזה תירבה רפס לע בותככ םכיהלא
וטפש רשא םיטפשה ימימ הזה חספכ השענ אל יכ בכ  22
:הדוהי יכלמו לארשי יכלמ ימי לכו לארשי-תא
השענ והישאי ךלמל הנש הרשע הנמשב-םא יכ גכ  23
:םלשוריב הוהיל הזה חספה
םיפרתה-תאו םינעדיה-תאו תובאה-תא םגו דכ  24
ץראב וארנ רשא םיצקשה-לכ תאו םיללגה-תאו
םיקה ןעמל והישאי רעב םלשוריבו הדוהי
אצמ רשא רפסה-לע םיבתכה הרותה ירבד-תא
:הוהי תיב ןהכה והיקלח
הוהי-לא בש-רשא ךלמ וינפל היה-אל והמכו הכ  25
תרות לככ ודאמ-לכבו ושפנ-לכבו ובבל-לכב
:והמכ םק-אל וירחאו השמ
הרח-רשא לודגה ופא ןורחמ הוהי בש-אל ךא וכ  26
:השנמ וסיעכה רשא םיסעכה-לכ לע הדוהיב ופא
רשאכ ינפ לעמ ריסא הדוהי-תא םג הוהי רמאיו זכ  27
תאזה ריעה-תא יתסאמו לארשי-תא יתרסה
יתרמא רשא תיבה-תאו םלשורי-תא יתרחב-רשא
:םש ימש היהי
םה-אלה השע רשא-לכו והישאי ירבד רתיו חכ  28
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
רושא ךלמ-לע םירצמ-ךלמ הכנ הערפ הלע וימיב טכ  29
ותארקל והישאי ךלמה ךליו תרפ-רהנ-לע
:ותא ותארכ ודגמב והתימיו
םלשורי והאביו ודגממ תמ וידבע והבכריו ל  30
זחאוהי-תא ץראה-םע חקיו ותרבקב והרבקיו
תחת ותא וכילמיו ותא וחשמיו והישאי-ןב
:ויבא
השלשו וכלמב זחאוהי הנש שלשו םירשע-ןב אל  31
לטומח ומא םשו םלשוריב ךלמ םישדח
:הנבלמ והימרי-תב
:ויתבא ושע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו בל  32
ךלמב תמח ץראב הלברב הכנ הערפ והרסאיו גל  33
ףסכ-רככ האמ ץראה-לע שנע-ןתיו םלשוריב
:בהז רככו
תחת והישאי-ןב םיקילא-תא הכנ הערפ ךלמיו דל  34
םיקיוהי ומש-תא בסיו ויבא והישאי
:םש תמיו םירצמ אביו חקל זחאוהי-תאו
ךירעה ךא הערפל םיקיוהי ןתנ בהזהו ףסכהו הל  35
וכרעכ שיא הערפ יפ-לע ףסכה-תא תתל ץראה-תא
תתל ץראה םע-תא בהזה-תאו ףסכה-תא שגנ
:הכנ הערפל
תחאו וכלמב םיקיוהי הנש שמחו םירשע-ןב ול  36
הדיבז ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש הרשע
:המור-ןמ הידפ-תב
:ויתבא ושע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו זל  37

דכ    24

ול-יהיו לבב ךלמ רצאנדכבנ הלע וימיב א  1
:וב-דרמיו בשיו םינש שלש דבע םיקיוהי
ידודג-תאו םידשכ ידודג-תא וב הוהי חלשיו ב  2
ןומע-ינב ידודג תאו באומ ידודג תאו םרא
רבד רשא הוהי רבדכ ודיבאהל הדוהיב םחלשיו
:םיאיבנה וידבע דיב
וינפ לעמ ריסהל הדוהיב התיה הוהי יפ-לע ךא ג  3
:השע רשא לככ השנמ תאטחב
םד םלשורי-תא אלמיו ךפש רשא יקנה-םד םגו ד  4
:חלסל הוהי הבא-אלו יקנ
םה-אלה השע רשא-לכו םיקיוהי ירבד רתיו ה  5
:הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
ונב ןיכיוהי ךלמיו ויתבא-םע םיקיוהי בכשיו ו  6
:ויתחת
חקל-יכ וצראמ תאצל םירצמ ךלמ דוע ףיסה-אלו ז  7
רשא לכ תרפ-רהנ-דע םירצמ לחנמ לבב ךלמ
:םירצמ ךלמל התיה
השלשו וכלמב ןיכיוהי הנש הרשע הנמש-ןב ח  8
ןתנלא-תב אתשחנ ומא םשו םלשוריב ךלמ םישדח
:םלשורימ
:ויבא השע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו ט  9
לבב-ךלמ רצאנדכבנ ידבע הלע איהה תעב י  10
:רוצמב ריעה אבתו םלשורי
וידבעו ריעה-לע לבב-ךלמ רצאנדכובנ אביו אי  11
:הילע םירצ
אוה לבב ךלמ-לע הדוהי-ךלמ ןיכיוהי אציו בי  12
ךלמ ותא חקיו ויסירסו וירשו וידבעו ומאו
:וכלמל הנמש תנשב לבב
תורצואו הוהי תיב תורצוא-לכ-תא םשמ אצויו גי  13
השע רשא בהזה ילכ-לכ-תא ץצקיו ךלמה תיב
:הוהי רבד רשאכ הוהי לכיהב לארשי-ךלמ המלש
תאו םירשה-לכ-תאו םלשורי-לכ-תא הלגהו די  14
שרחה-לכו הלוג םיפלא הרשע ליחה ירובג-לכ
:ץראה-םע תלד תלוז ראשנ אל רגסמהו
ישנ-תאו ךלמה םא-תאו הלבב ןיכיוהי-תא לגיו וט  15
הלוג ךילוה ץראה ילוא תאו ויסירס-תאו ךלמה
:הלבב םלשורימ
רגסמהו שרחהו םיפלא תעבש ליחה ישנא-לכ תאו זט  16
לבב-ךלמ םאיביו המחלמ ישע םירובג לכה ףלא
:הלבב הלוג
בסיו ויתחת ודד הינתמ-תא לבב-ךלמ ךלמיו זי  17
:והיקדצ ומש-תא
הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע-ןב חי  18
והימרי-תב לטימח ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
:הנבלמ
:םיקיוהי השע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו טי  19
הדוהיבו םלשוריב התיה הוהי ףא-לע יכ כ  20
ךלמב והיקדצ דרמיו וינפ לעמ םתא וכלשה-דע
:לבב

הכ    25

ירישעה שדחב וכלמל תיעישתה תנשב יהיו א  1
אוה לבב-ךלמ רצאנדכבנ אב שדחל רושעב
הילע ונביו הילע ןחיו םלשורי-לע וליח-לכו
:ביבס קיד
ךלמל הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו ב  2
:והיקדצ
םחל היה-אלו ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב ג  3
:ץראה םעל
רעש ךרד הלילה המחלמה ישנא-לכו ריעה עקבתו ד  4
ריעה-לע םידשכו ךלמה ןג-לע רשא םיתמחה ןיב
:הברעה ךרד ךליו ביבס
ותא וגשיו ךלמה רחא םידשכ-ליח ופדריו ה  5
:וילעמ וצפנ וליח-לכו וחרי תוברעב
לבב ךלמ-לא ותא ולעיו ךלמה-תא ושפתיו ו  6
:טפשמ ותא ורבדיו התלבר
יניע-תאו ויניעל וטחש והיקדצ ינב-תאו ז  7
:לבב והאביו םיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ
הרשע-עשת תנש איה שדחל העבשב ישימחה שדחבו ח  8
ןדארזובנ אב לבב-ךלמ רצאנדכבנ ךלמל הנש
:םלשורי לבב-ךלמ דבע םיחבט-בר
תאו ךלמה תיב-תאו הוהי-תיב-תא ףרשיו ט  9
:שאב ףרש לודג תיב-לכ-תאו םלשורי יתב-לכ
םידשכ ליח-לכ וצתנ ביבס םלשורי תמוח-תאו י  10
:םיחבט-בר רשא
רשא םילפנה-תאו ריעב םיראשנה םעה רתי תאו אי  11
הלגה ןומהה רתי תאו לבב ךלמה-לע ולפנ
:םיחבט-בר ןדארזובנ
םימרכל םיחבט-בר ריאשה ץראה תלדמו בי  12
:םיבגילו
תונכמה-תאו הוהי-תיב רשא תשחנה ידומע-תאו גי  13
םידשכ ורבש הוהי-תיבב רשא תשחנה םי-תאו
:הלבב םתשחנ-תא ואשיו
תורמזמה-תאו םיעיה-תאו תריסה-תאו די  14
םב-ותרשי רשא תשחנה ילכ-לכ תאו תופכה-תאו
:וחקל
בהז בהז רשא תוקרזמה-תאו תותחמה-תאו וט  15
:םיחבט-בר חקל ףסכ ףסכ-רשאו
השע-רשא תונכמהו דחאה םיה םינש םידומעה זט  16
תשחנל לקשמ היה-אל הוהי תיבל המלש
:הלאה םילכה-לכ
וילע תרתכו דחאה דומעה תמוק המא הרשע הנמש זי  17
םינמרו הכבשו המא שלש תרתכה תמוקו תשחנ
ינשה דומעל הלאכו תשחנ לכה ביבס תרתכה-לע
:הכבשה-לע
שארה ןהכ הירש-תא םיחבט-בר חקיו חי  18
:ףסה ירמש תשלש-תאו הנשמ ןהכ והינפצ-תאו
דיקפ אוה-רשא דחא סירס חקל ריעה-ןמו טי  19
ךלמה-ינפ יארמ םישנא השמחו המחלמה ישנא-לע
אבצמה אבצה רש רפסה תאו ריעב ואצמנ רשא
םיאצמנה ץראה םעמ שיא םיששו ץראה םע-תא
:ריעב
םתא ךליו םיחבט-בר ןדארזובנ םתא חקיו כ  20
:התלבר לבב ךלמ-לע
תמח ץראב הלברב םתימיו לבב ךלמ םתא ךיו אכ  21
:ותמדא לעמ הדוהי לגיו
ריאשה רשא הדוהי ץראב ראשנה םעהו בכ  22
והילדג-תא םהילע דקפיו לבב ךלמ רצאנדכובנ
:ןפש-ןב םקיחא-ןב
םישנאהו המה םיליחה ירש-לכ ועמשיו גכ  23
ואביו והילדג-תא לבב-ךלמ דיקפה-יכ
ןנחויו הינתנ-ןב לאעמשיו הפצמה והילדג-לא
והינזאיו יתפטנה תמחנת-ןב הירשו חרק-ןב
:םהישנאו המה יתכעמה-ןב
םהל רמאיו םהישנאלו והילדג םהל עבשיו דכ  24
ודבעו ץראב ובש םידשכה ידבעמ וארית-לא
:םכל בטיו לבב ךלמ-תא
הינתנ-ןב לאעמשי אב יעיבשה שדחב יהיו הכ  25
ותא םישנא הרשעו הכולמה ערזמ עמשילא-ןב
םידוהיה-תאו תמיו והילדג-תא וכיו
:הפצמב ותא ויה-רשא םידשכה-תאו
םיליחה ירשו לודג-דעו ןטקמ םעה-לכ ומקיו וכ  26
:םידשכ ינפמ וארי יכ םירצמ ואביו
ןיכיוהי תולגל הנש עבשו םישלשב יהיו זכ  27
העבשו םירשעב שדח רשע םינשב הדוהי-ךלמ
וכלמ תנשב לבב ךלמ ךדרמ ליוא אשנ שדחל
:אלכ תיבמ הדוהי-ךלמ ןיכיוהי שאר-תא
אסכ לעמ ואסכ-תא ןתיו תובט ותא רבדיו חכ  28
:לבבב ותא רשא םיכלמה
וינפל דימת םחל לכאו ואלכ ידגב תא אנשו טכ  29
:וייח ימי-לכ
ךלמה תאמ ול-הנתנ דימת תחרא ותחראו ל  30
:ויח ימי לכ ומויב םוי-רבד

This book in English or Latin