סומע    Amos

א    1

הזח רשא עוקתמ םידקנב היה-רשא סומע ירבד א  1
םעברי ימיבו הדוהי-ךלמ היזע ימיב לארשי-לע
:שערה ינפל םיתנש לארשי ךלמ שאוי-ןב
ולוק ןתי םלשורימו גאשי ןויצמ הוהי רמאיו ב  2
:למרכה שאר שביו םיערה תואנ ולבאו
העברא-לעו קשמד יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ ג  3
:דעלגה-תא לזרבה תוצרחב םשוד-לע ונבישא אל
:דדה-ןב תונמרא הלכאו לאזח תיבב שא יתחלשו ד  4
ןוא-תעקבמ בשוי יתרכהו קשמד חירב יתרבשו ה  5
רמא הריק םרא-םע ולגו ןדע תיבמ טבש ךמותו
:הוהי
העברא-לעו הזע יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ ו  6
ריגסהל המלש תולג םתולגה-לע ונבישא אל
:םודאל
:היתנמרא הלכאו הזע תמוחב שא יתחלשו ז  7
ןולקשאמ טבש ךמותו דודשאמ בשוי יתרכהו ח  8
םיתשלפ תיראש ודבאו ןורקע-לע ידי יתובישהו
:הוהי ינדא רמא
אל העברא-לעו רצ-יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ ט  9
אלו םודאל המלש תולג םריגסה-לע ונבישא
:םיחא תירב ורכז
:היתנמרא הלכאו רצ תמוחב שא יתחלשו י  10
העברא-לעו םודא יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ אי  11
וימחר תחשו ויחא ברחב ופדר-לע ונבישא אל
:חצנ הרמש ותרבעו ופא דעל ףרטיו
:הרצב תונמרא הלכאו ןמיתב שא יתחלשו בי  12
ןומע-ינב יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ גי  13
דעלגה תורה םעקב-לע ונבישא אל העברא-לעו
:םלובג-תא ביחרה ןעמל
העורתב היתונמרא הלכאו הבר תמוחב שא יתצהו די  14
:הפוס םויב רעסב המחלמ םויב
:הוהי רמא ודחי וירשו אוה הלוגב םכלמ ךלהו וט  15

ב    2

העברא-לעו באומ יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ א  1
:דישל םודא-ךלמ תומצע ופרש-לע ונבישא אל
תמו תוירקה תונמרא הלכאו באומב שא-יתחלשו ב  2
:רפוש לוקב העורתב באומ ןואשב
רמא ומע גורהא הירש-לכו הברקמ טפוש יתרכהו ג  3
:הוהי
העברא-לעו הדוהי יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ ד  4
אל ויקחו הוהי תרות-תא םסאמ-לע ונבישא אל
םתובא וכלה-רשא םהיבזכ םועתיו ורמש
:םהירחא
:םלשורי תונמרא הלכאו הדוהיב שא יתחלשו ה  5
העברא-לעו לארשי יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ ו  6
רובעב ןויבאו קידצ ףסכב םרכמ-לע ונבישא אל
:םילענ
םיונע ךרדו םילד שארב ץרא-רפע-לע םיפאשה ז  7
ללח ןעמל הרענה-לא וכלי ויבאו שיאו וטי
:ישדק םש-תא
ןייו חבזמ-לכ לצא וטי םילבח םידגב-לעו ח  8
:םהיהלא תיב ותשי םישונע
הבגכ רשא םהינפמ ירמאה-תא יתדמשה יכנאו ט  9
וירפ דימשאו םינולאכ אוה ןסחו והבג םיזרא
:תחתמ וישרשו לעממ
םכתא ךלואו םירצמ ץראמ םכתא יתילעה יכנאו י  10
:ירמאה ץרא-תא תשרל הנש םיעברא רבדמב
םירזנל םכירוחבמו םיאיבנל םכינבמ םיקאו אי  11
:הוהי-םאנ לארשי ינב תאז-ןיא ףאה
םתיוצ םיאיבנה-לעו ןיי םירזנה-תא וקשתו בי  12
:ואבנת אל רמאל
הלגעה קיעת רשאכ םכיתחת קיעמ יכנא הנה גי  13
:רימע הל האלמה
רובגו וחכ ץמאי-אל קזחו לקמ סונמ דבאו די  14
:ושפנ טלמי-אל
טלמי אל וילגרב לקו דמעי אל תשקה שפתו וט  15
:ושפנ טלמי אל סוסה בכרו
אוהה-םויב סוני םורע םירובגב ובל ץימאו זט  16
:הוהי-םאנ

ג    3

ינב םכילע הוהי רבד רשא הזה רבדה-תא ועמש א  1
םירצמ ץראמ יתילעה רשא החפשמה-לכ לע לארשי
:רמאל
ןכ-לע המדאה תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא קר ב  2
:םכיתנוע-לכ תא םכילע דקפא
:ודעונ-םא יתלב ודחי םינש וכליה ג  3
ריפכ ןתיה ול ןיא ףרטו רעיב הירא גאשיה ד  4
:דכל-םא יתלב ותנעממ ולוק
הל ןיא שקומו ץראה חפ-לע רופצ לפתה ה  5
:דוכלי אל דוכלו המדאה-ןמ חפ-הלעיה
היהת-םא ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי-םא ו  6
:השע אל הוהיו ריעב הער
ודוס הלג-םא יכ רבד הוהי ינדא השעי אל יכ ז  7
:םיאיבנה וידבע-לא
אל ימ רבד הוהי ינדא אריי אל ימ גאש הירא ח  8
:אבני
ץראב תונמרא-לעו דודשאב תונמרא-לע ועימשה ט  9
וארו ןורמש ירה-לע ופסאה ורמאו םירצמ
:הברקב םיקושעו הכותב תובר תמוהמ
סמח םירצואה הוהי-םאנ החכנ-תושע ועדי-אלו י  10
:םהיתונמראב דשו
דרוהו ץראה ביבסו רצ הוהי ינדא רמא הכ ןכל אי  11
:ךיתונמרא וזבנו ךזע ךממ
יתש יראה יפמ הערה ליצי רשאכ הוהי רמא הכ בי  12
לארשי ינב ולצני ןכ ןזא-לדב וא םיערכ
:שרע קשמדבו הטמ תאפב ןורמשב םיבשיה
יהלא הוהי ינדא-םאנ בקעי תיבב ודיעהו ועמש גי  13
:תואבצה
יתדקפו וילע לארשי-יעשפ ידקפ םויב יכ די  14
חבזמה תונרק ועדגנו לא-תיב תוחבזמ-לע
:ץראל ולפנו
יתב ודבאו ץיקה תיב-לע ףרחה-תיב יתיכהו וט  15
:הוהי-םאנ םיבר םיתב ופסו ןשה

ד    4

ןורמש רהב רשא ןשבה תורפ הזה רבדה ועמש א  1
םהינדאל תרמאה םינויבא תוצצרה םילד תוקשעה
:התשנו האיבה
םיאב םימי הנה יכ ושדקב הוהי ינדא עבשנ ב  2
תוריסב ןכתירחאו תונצב םכתא אשנו םכילע
:הגוד
הנומרהה הנתכלשהו הדגנ השא הנאצת םיצרפו ג  3
:הוהי-םאנ
ואיבהו עשפל וברה לגלגה ועשפו לא-תיב ואב ד  4
:םכיתרשעמ םימי תשלשל םכיחבז רקבל
ןכ יכ ועימשה תובדנ וארקו הדות ץמחמ רטקו ה  5
:הוהי ינדא םאנ לארשי ינב םתבהא
םכירע-לכב םינש ןויקנ םכל יתתנ ינא-םגו ו  6
ידע םתבש-אלו םכיתמוקמ לכב םחל רסחו
:הוהי-םאנ
השלש דועב םשגה-תא םכמ יתענמ יכנא םגו ז  7
ריע-לעו תחא ריע-לע יתרטמהו ריצקל םישדח
הקלחו רטמת תחא הקלח ריטמא אל תחא
:שבית הילע ריטמת-אל-רשא
םימ תותשל תחא ריע-לא םירע שלש םיתש וענו ח  8
:הוהי-םאנ ידע םתבש-אלו ועבשי אלו
םכיתונג תוברה ןוקריבו ןופדשב םכתא יתיכה ט  9
םזגה לכאי םכיתיזו םכינאתו םכימרכו
:הוהי-םאנ ידע םתבש-אלו
ברחב יתגרה םירצמ ךרדב רבד םכב יתחלש י  10
םכינחמ שאב הלעאו םכיסוס יבש םע םכירוחב
:הוהי-םאנ ידע םתבש-אלו םכפאבו
הרמע-תאו םדס-תא םיהלא תכפהמכ םכב יתכפה אי  11
ידע םתבש-אלו הפרשמ לצמ דואכ ויהתו
:הוהי-םאנ
ךל-השעא תאז-יכ בקע לארשי ךל-השעא הכ ןכל בי  12
:לארשי ךיהלא-תארקל ןוכה
םדאל דיגמו חור ארבו םירה רצוי הנה יכ גי  13
ץרא יתמב-לע ךרדו הפיע רחש השע וחש-המ
:ומש תואבצ-יהלא הוהי

ה    5

הניק םכילע אשנ יכנא רשא הזה רבדה-תא ועמש א  1
:לארשי תיב
השטנ לארשי תלותב םוק ףיסות-אל הלפנ ב  2
:המיקמ ןיא התמדא-לע
ריאשת ףלא תאציה ריעה הוהי ינדא רמא הכ יכ ג  3
:לארשי תיבל הרשע ריאשת האמ תאצויהו האמ
:ויחו ינושרד לארשי תיבל הוהי רמא הכ יכ ד  4
עבש ראבו ואבת אל לגלגהו לא-תיב ושרדת-לאו ה  5
היהי לא-תיבו הלגי הלג לגלגה יכ ורבעת אל
:ןואל
ףסוי תיב שאכ חלצי-ןפ ויחו הוהי-תא ושרד ו  6
:לא-תיבל הבכמ-ןיאו הלכאו
:וחינה ץראל הקדצו טפשמ הנעלל םיכפהה ז  7
הליל םויו תומלצ רקבל ךפהו ליסכו המיכ השע ח  8
ץראה ינפ-לע םכפשיו םיה-ימל ארוקה ךישחה
:ומש הוהי
:אובי רצבמ-לע דשו זע-לע דש גילבמה ט  9
:ובעתי םימת רבדו חיכומ רעשב ואנש י  10
ונממ וחקת רב-תאשמו לד-לע םכסשוב ןעי ןכל אי  11
דמח-ימרכ םב ובשת-אלו םתינב תיזג יתב
:םניי-תא ותשת אלו םתעטנ
יררצ םכיתאטח םימצעו םכיעשפ םיבר יתעדי יכ בי  12
:וטה רעשב םינויבאו רפכ יחקל קידצ
:איה הער תע יכ םדי איהה תעב ליכשמה ןכל גי  13
הוהי ןכ-יהיו ויחת ןעמל ער-לאו בוט-ושרד די  14
:םתרמא רשאכ םכתא תואבצ-יהלא
ילוא טפשמ רעשב וגיצהו בוט ובהאו ער-ואנש וט  15
:ףסוי תיראש תואבצ-יהלא הוהי ןנחי
ינדא תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ ןכל זט  16
וה-וה ורמאי תוצוח-לכבו דפסמ תובחר-לכב
:יהנ יעדוי-לא דפסמו לבא-לא רכא וארקו
:הוהי רמא ךברקב רבעא-יכ דפסמ םימרכ-לכבו זי  17
םוי םכל הז-המל הוהי םוי-תא םיואתמה יוה חי  18
:רוא-אלו ךשח-אוה הוהי
אבו בדה ועגפו יראה ינפמ שיא סוני רשאכ טי  19
:שחנה וכשנו ריקה-לע ודי ךמסו תיבה
הגנ-אלו לפאו רוא-אלו הוהי םוי ךשח-אלה כ  20
:ול
:םכיתרצעב חירא אלו םכיגח יתסאמ יתאנש אכ  21
םלשו הצרא אל םכיתחנמו תולע יל-ולעת-םא יכ בכ  22
:טיבא אל םכיאירמ
:עמשא אל ךילבנ תרמזו ךירש ןומה ילעמ רסה גכ  23
:ןתיא לחנכ הקדצו טפשמ םימכ לגיו דכ  24
הנש םיעברא רבדמב יל-םתשגה החנמו םיחבזה הכ  25
:לארשי תיב
םכימלצ ןויכ תאו םככלמ תוכס תא םתאשנו וכ  26
:םכל םתישע רשא םכיהלא בכוכ
הוהי רמא קשמדל האלהמ םכתא יתילגהו זכ  27
:ומש תואבצ-יהלא

ו    6

יבקנ ןורמש רהב םיחטבהו ןויצב םיננאשה יוה א  1
:לארשי תיב םהל ואבו םיוגה תישאר
ודרו הבר תמח םשמ וכלו וארו הנלכ ורבע ב  2
בר-םא הלאה תוכלממה-ןמ םיבוטה םיתשלפ-תג
:םכלבגמ םלובג
:סמח תבש ןושיגתו ער םויל םידנמה ג  3
םתושרע-לע םיחרסו ןש תוטמ-לע םיבכשה ד  4
:קברמ ךותמ םילגעו ןאצמ םירכ םילכאו
םהל ובשח דיודכ לבנה יפ-לע םיטרפה ה  5
:ריש-ילכ
אלו וחשמי םינמש תישארו ןיי יקרזמב םיתשה ו  6
:ףסוי רבש-לע ולחנ
:םיחורס חזרמ רסו םילג שארב ולגי התע ןכל ז  7
תואבצ יהלא הוהי-םאנ ושפנב הוהי ינדא עבשנ ח  8
יתאנש ויתנמראו בקעי ןואג-תא יכנא באתמ
:האלמו ריע יתרגסהו
:ותמו דחא תיבב םישנא הרשע ורתוי-םא היהו ט  9
תיבה-ןמ םימצע איצוהל ופרסמו ודוד ואשנו י  10
ספא רמאו ךמע דועה תיבה יתכריב רשאל רמאו
:הוהי םשב ריכזהל אל יכ סה רמאו
םיסיסר לודגה תיבה הכהו הוצמ הוהי הנה-יכ אי  11
:םיעקב ןטקה תיבהו
םירקבב שורחי-םא םיסוס עלסב ןוצריה בי  12
:הנעלל הקדצ ירפו טפשמ שארל םתכפה-יכ
ונחקל ונקזחב אולה םירמאה רבד אלל םיחמשה גי  13
:םינרק ונל
הוהי-םאנ לארשי תיב םכילע םיקמ יננה יכ די  14
תמח אובלמ םכתא וצחלו יוג תואבצה יהלא
:הברעה לחנ-דע

ז    7

תלחתב יבג רצוי הנהו הוהי ינדא ינארה הכ א  1
:ךלמה יזג רחא שקל-הנהו שקלה תולע
ינדא רמאו ץראה בשע-תא לוכאל הלכ-םא היהו ב  2
:אוה ןטק יכ בקעי םוקי ימ אנ-חלס הוהי
:הוהי רמא היהת אל תאז-לע הוהי םחנ ג  3
ינדא שאב ברל ארק הנהו הוהי ינדא ינארה הכ ד  4
:קלחה-תא הלכאו הבר םוהת-תא לכאתו הוהי
יכ בקעי םוקי ימ אנ-לדח הוהי ינדא רמאו ה  5
:אוה ןטק
ינדא רמא היהת אל איה-םג תאז-לע הוהי םחנ ו  6
:הוהי
ודיבו ךנא תמוח-לע בצנ ינדא הנהו ינארה הכ ז  7
:ךנא
ךנא רמאו סומע האר התא-המ ילא הוהי רמאיו ח  8
לארשי ימע ברקב ךנא םש יננה ינדא רמאיו
:ול רובע דוע ףיסוא-אל
יתמקו וברחי לארשי ישדקמו קחשי תומב ומשנו ט  9
:ברחב םעברי תיב-לע
םעברי-לא לא-תיב ןהכ היצמא חלשיו י  10
תיב ברקב סומע ךילע רשק רמאל לארשי-ךלמ
:וירבד-לכ-תא ליכהל ץראה לכות-אל לארשי
לארשיו םעברי תומי ברחב סומע רמא הכ-יכ אי  11
:ותמדא לעמ הלגי הלג
ץרא-לא ךל-חרב ךל הזח סומע-לא היצמא רמאיו בי  12
:אבנת םשו םחל םש-לכאו הדוהי
ךלמ-שדקמ יכ אבנהל דוע ףיסות-אל לא-תיבו גי  13
:אוה הכלממ תיבו אוה
יכנא איבנ-אל היצמא-לא רמאיו סומע ןעיו די  14
סלובו יכנא רקוב-יכ יכנא איבנ-ןב אלו
:םימקש
ךל הוהי ילא רמאיו ןאצה ירחאמ הוהי ינחקיו וט  15
:לארשי ימע-לא אבנה
אבנת אל רמא התא הוהי-רבד עמש התעו זט  16
:קחשי תיב-לע ףיטת אלו לארשי-לע
ךינבו הנזת ריעב ךתשא הוהי רמא-הכ ןכל זי  17
התאו קלחת לבחב ךתמדאו ולפי ברחב ךיתנבו
לעמ הלגי הלג לארשיו תומת האמט המדא-לע
:ותמדא

ח    8

:ץיק בולכ הנהו הוהי ינדא ינארה הכ א  1
ץיק בולכ רמאו סומע האר התא-המ רמאיו ב  2
לארשי ימע-לא ץקה אב ילא הוהי רמאיו
:ול רובע דוע ףיסוא-אל
ינדא םאנ אוהה םויב לכיה תוריש וליליהו ג  3
:סה ךילשה םוקמ-לכב רגפה בר הוהי
:ץרא-יונע תיבשלו ןויבא םיפאשה תאז-ועמש ד  4
תבשהו רבש הריבשנו שדחה רבעי יתמ רמאל ה  5
תועלו לקש לידגהלו הפיא ןיטקהל רב-החתפנו
:המרמ ינזאמ
לפמו םילענ רובעב ןויבאו םילד ףסכב תונקל ו  6
:ריבשנ רב
חצנל חכשא-םא בקעי ןואגב הוהי עבשנ ז  7
:םהישעמ-לכ
הב בשוי-לכ לבאו ץראה זגרת-אל תאז לעה ח  8
:םירצמ רואיכ הקשנו השרגנו הלכ ראכ התלעו
שמשה יתאבהו הוהי ינדא םאנ אוהה םויב היהו ט  9
:רוא םויב ץראל יתכשחהו םירהצב
הניקל םכיריש-לכו לבאל םכיגח יתכפהו י  10
החרק שאר-לכ-לעו קש םינתמ-לכ-לע יתילעהו
:רמ םויכ התירחאו דיחי לבאכ היתמשו
בער יתחלשהו הוהי ינדא םאנ םיאב םימי הנה אי  11
עמשל-םא יכ םימל אמצ-אלו םחלל בער-אל ץראב
:הוהי ירבד תא
וטטושי חרזמ-דעו ןופצמו םי-דע םימ וענו בי  12
:ואצמי אלו הוהי-רבד-תא שקבל
םירוחבהו תופיה תלותבה הנפלעתת אוהה םויב גי  13
:אמצב
ןד ךיהלא יח ורמאו ןורמש תמשאב םיעבשנה די  14
:דוע ומוקי-אלו ולפנו עבש-ראב ךרד יחו

ט    9

ךה רמאיו חבזמה-לע בצנ ינדא-תא יתיאר א  1
םלכ שארב םעצבו םיפסה ושעריו רותפכה
סנ םהל סוני-אל גרהא ברחב םתירחאו
:טילפ םהל טלמי-אלו
ולעי-םאו םחקת ידי םשמ לואשב ורתחי-םא ב  2
:םדירוא םשמ םימשה
םיתחקלו שפחא םשמ למרכה שארב ואבחי-םאו ג  3
הוצא םשמ םיה עקרקב יניע דגנמ ורתסי-םאו
:םכשנו שחנה-תא
הוצא םשמ םהיביא ינפל יבשב וכלי-םאו ד  4
אלו הערל םהילע יניע יתמשו םתגרהו ברחה-תא
:הבוטל
ולבאו גומתו ץראב עגונה תואבצה הוהי ינדאו ה  5
ראיכ העקשו הלכ ראיכ התלעו הב יבשוי-לכ
:םירצמ
הדסי ץרא-לע ותדגאו ותולעמ םימשב הנובה ו  6
הוהי ץראה ינפ-לע םכפשיו םיה-ימל ארקה
:ומש
לארשי ינב יל םתא םיישכ ינבכ אולה ז  7
םירצמ ץראמ יתילעה לארשי-תא אולה הוהי-םאנ
:ריקמ םראו רותפכמ םייתשלפו
יתדמשהו האטחה הכלממב הוהי ינדא יניע הנה ח  8
דימשא דימשה אל יכ ספא המדאה ינפ לעמ התא
:הוהי-םאנ בקעי תיב-תא
םיוגה-לכב יתוענהו הוצמ יכנא הנה-יכ ט  9
לופי-אלו הרבכב עוני רשאכ לארשי תיב-תא
:ץרא רורצ
שיגת-אל םירמאה ימע יאטח לכ ותומי ברחב י  10
:הערה ונידעב םידקתו
יתרדגו תלפנה דיוד תכס-תא םיקא אוהה םויב אי  11
ימיכ היתינבו םיקא ויתסרהו ןהיצרפ-תא
:םלוע
םיוגה-לכו םודא תיראש-תא ושריי ןעמל בי  12
:תאז השע הוהי-םאנ םהילע ימש ארקנ-רשא
רצקב שרוח שגנו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה גי  13
סיסע םירהה ופיטהו ערזה ךשמב םיבנע ךרדו
:הנגגומתת תועבגה-לכו
תומשנ םירע ונבו לארשי ימע תובש-תא יתבשו די  14
תונג ושעו םניי-תא ותשו םימרכ ועטנו ובשיו
:םהירפ-תא ולכאו
םתמדא לעמ דוע ושתני אלו םתמדא-לע םיתעטנו וט  15
:ךיהלא הוהי רמא םהל יתתנ רשא

This book in English or Latin