לאינד    Daniel

א    1

אב הדוהי-ךלמ םיקיוהי תוכלמל שולש תנשב א  1
:הילע רציו םלשורי לבב-ךלמ רצאנדכובנ
הדוהי-ךלמ םיקיוהי-תא ודיב ינדא ןתיו ב  2
תיב רענש-ץרא םאיביו םיהלאה-תיב ילכ תצקמו
:ויהלא רצוא תיב איבה םילכה-תאו ויהלא
ינבמ איבהל ויסירס בר זנפשאל ךלמה רמאיו ג  3
:םימתרפה-ןמו הכולמה ערזמו לארשי
הארמ יבוטו םואמ-לכ םהב-ןיא רשא םידלי ד  4
עדמ יניבמו תעד יעדיו המכח-לכב םיליכשמו
רפס םדמללו ךלמה לכיהב דמעל םהב חכ רשאו
:םידשכ ןושלו
ךלמה גב-תפמ ומויב םוי-רבד ךלמה םהל ןמיו ה  5
םתצקמו שולש םינש םלדגלו ויתשמ ןיימו
:ךלמה ינפל ודמעי
לאשימ היננח לאינד הדוהי ינבמ םהב יהיו ו  6
:הירזעו
לאינדל םשיו תומש םיסירסה רש םהל םשיו ז  7
ךשימ לאשימלו ךרדש היננחלו רצאשטלב
:וגנ דבע הירזעלו
גבתפב לאגתי-אל רשא ובל-לע לאינד םשיו ח  8
רשא םיסירסה רשמ שקביו ויתשמ ןייבו ךלמה
:לאגתי אל
ינפל םימחרלו דסחל לאינד-תא םיהלאה ןתיו ט  9
:םיסירסה רש
ינדא-תא ינא ארי לאינדל םיסירסה רש רמאיו י  10
רשא םכיתשמ-תאו םכלכאמ-תא הנמ רשא ךלמה
רשא םידליה-ןמ םיפעז םכינפ-תא הארי המל
:ךלמל ישאר-תא םתביחו םכליגכ
םיסירסה רש הנמ רשא רצלמה-לא לאינד רמאיו אי  11
:הירזעו לאשימ היננח לאינד-לע
ונל-ונתיו הרשע םימי ךידבע-תא אנ-סנ בי  12
:התשנו םימו הלכאנו םיערזה-ןמ
םילכאה םידליה הארמו וניארמ ךינפל ואריו גי  13
:ךידבע-םע השע הארת רשאכו ךלמה גבתפ תא
:הרשע םימי םסניו הזה רבדל םהל עמשיו די  14
יאירבו בוט םהיארמ הארנ הרשע םימי תצקמו וט  15
:ךלמה גבתפ תא םילכאה םידליה-לכ-ןמ רשב
ןתנו םהיתשמ ןייו םגבתפ-תא אשנ רצלמה יהיו זט  16
:םינערז םהל
עדמ םיהלאה םהל ןתנ םתעברא הלאה םידליהו זי  17
ןוזח-לכב ןיבה לאינדו המכחו רפס-לכב לכשהו
:תומלחו
םאיביו םאיבהל ךלמה רמא-רשא םימיה תצקמלו חי  18
:רצנדכבנ ינפל םיסירסה רש
לאינדכ םלכמ אצמנ אלו ךלמה םתא רבדיו טי  19
:ךלמה ינפל ודמעיו הירזעו לאשימ היננח
ךלמה םהמ שקב-רשא הניב תמכח רבד לכו כ  20
רשא םיפשאה םימטרחה-לכ לע תודי רשע םאצמיו
:ותוכלמ-לכב
:ךלמה שרוכל תחא תנש-דע לאינד יהיו אכ  21

ב    2

רצנדכבנ םלח רצנדכבנ תוכלמל םיתש תנשבו א  1
:וילע התיהנ ותנשו וחור םעפתתו תומלח
םיפשכמלו םיפשאלו םימטרחל ארקל ךלמה רמאיו ב  2
ודמעיו ואביו ויתמלח ךלמל דיגהל םידשכלו
:ךלמה ינפל
יחור םעפתו יתמלח םולח ךלמה םהל רמאיו ג  3
:םולחה-תא תעדל
ייח ןימלעל אכלמ תימרא ךלמל םידשכה ורבדיו ד  4
:אוחנ ארשפו ךידבעל אמלח רמא
אל ןה אדזא ינמ אתלמ אידשכל רמאו אכלמ הנע ה  5
ןודבעתת ןימדה הרשפו אמלח יננועדוהת
:ןומשתי ילונ ןוכיתבו
רקיו הבזבנו ןנתמ ןוחהת הרשפו אמלח ןהו ו  6
הרשפו אמלח ןהל ימדק-ןמ ןולבקת איגש
:ינוחה
יהודבעל רמאי אמלח אכלמ ןירמאו תונינת ונע ז  7
:הוחהנ הרשפו
אנדע יד הנא עדי ביצי-ןמ רמאו אכלמ הנע ח  8
ינמ אדזא יד ןותיזח יד לבק-לכ ןינבז ןותנא
:אתלמ
ןוכתד איה-הדח יננעדוהת אל אמלח-ןה יד ט  9
דע ימדק רמאמל ןותנמזה התיחשו הבדכ הלמו
יד עדנאו יל ורמא אמלח ןהל אנתשי אנדע יד
:יננוחהת הרשפ
שנא יתיא-אל ןירמאו אכלמ-םדק אידשכ ונע י  10
לבק-לכ היוחהל לכוי אכלמ תלמ יד אתשבי-לע
לאש אל הנדכ הלמ טילשו בר ךלמ-לכ יד
:ידשכו ףשאו םטרח-לכל
יד יתיא אל ןרחאו הריקי לאש הכלמ-יד אתלמו אי  11
ןוהרדמ יד ןיהלא ןהל אכלמ םדק הנוחי
:יהותיא אל ארשב-םע
רמאו איגש ףצקו סנב אכלמ הנד לבק-לכ בי  12
:לבב ימיכח לכל הדבוהל
לאינד ועבו ןילטקתמ אימיכחו תקפנ אתדו גי  13
:הלטקתהל יהורבחו
ךויראל םעטו אטע ביתה לאינד ןידאב די  14
ימיכחל הלטקל קפנ יד אכלמ יד איחבט-בר
:לבב
אתד המ-לע אכלמ-יד אטילש ךויראל רמאו הנע וט  15
ךוירא עדוה אתלמ ןידא אכלמ םדק-ןמ הפצחהמ
:לאינדל
הל-ןתני ןמז יד אכלמ-ןמ העבו לע לאינדו זט  16
:אכלמל היוחהל ארשפו
לאשימ היננחלו לזא התיבל לאינד ןידא זי  17
:עדוה אתלמ יהורבח הירזעו
הנד הזר-לע אימש הלא םדק-ןמ אעבמל ןימחרו חי  18
ימיכח ראש-םע יהורבחו לאינד ןודבהי אל יד
:לבב
ןידא ילג הזר איליל-יד אוזחב לאינדל ןידא טי  19
:אימש הלאל ךרב לאינד
ךרבמ אהלא-יד המש אוהל רמאו לאינד הנע כ  20
יד אתרובגו אתמכח יד אמלע-דעו אמלע-ןמ
:איה-הל
ןיכלמ הדעהמ אינמזו אינדע אנשהמ אוהו אכ  21
אעדנמו ןימיכחל אתמכח בהי ןיכלמ םיקהמו
:הניב יעדיל
אכושחב המ עדי אתרתסמו אתקימע אלג אוה בכ  22
:ארש המע אריהנו
אתמכח יד הנא חבשמו אדוהמ יתהבא הלא ךל גכ  23
אניעב-יד ינתעדוה ןעכו יל תבהי אתרובגו
:אנתעדוה אכלמ תלמ-יד ךנמ
אכלמ ינמ יד ךוירא-לע לע לאינד הנד לבק-לכ דכ  24
ימיכחל הל-רמא ןכו לזא לבב ימיכחל הדבוהל
אכלמל ארשפו אכלמ םדק ינלעה דבוהת-לא לבב
:אוחא
אכלמ םדק לאינדל לענה הלהבתהב ךוירא ןידא הכ  25
יד אתולג ינב-ןמ רבג תחכשה-יד הל-רמא ןכו
:עדוהי אכלמל ארשפ יד דוהי
רצאשטלב המש יד לאינדל רמאו אכלמ הנע וכ  26
:הרשפו תיזח-יד אמלח ינתעדוהל להכ ךיתיאה
לאש אכלמ-יד הזר רמאו אכלמ םדק לאינד הנע זכ  27
ןילכי ןירזג ןימטרח ןיפשא ןימיכח אל
:אכלמל היוחהל
אכלמל עדוהו ןיזר אלג אימשב הלא יתיא םרב חכ  28
ךמלח אימוי תירחאב אוהל יד המ רצנדכובנ
:אוה הנד ךבכשמ-לע ךשאר יוזחו
יד המ וקלס ךבכשמ-לע ךנויער אכלמ התנא טכ  29
יד-המ ךעדוה איזר אלגו הנד ירחא אוהל
:אוהל
אזר אייח-לכ-ןמ יב יתיא-יד המכחב אל הנאו ל  30
אכלמל ארשפ יד תרבד-לע ןהל יל ילג הנד
:עדנת ךבבל ינויערו ןועדוהי
אמלצ איגש דח םלצ ולאו תיוה הזח אכלמ התנא אל  31
:ליחד הורו ךלבקל םאק ריתי הויזו בר ןכד
יד יהוערדו יהודח בט בהד-יד השאר אמלצ אוה בל  32
:שחנ יד התכריו יהועמ ףסכ
לזרפ יד ןוהנמ יהולגר לזרפ יד יהוקש גל  33
:ףסח יד ןוהנמו
ןידיב אל-יד ןבא תרזגתה יד דע תיוה הזח דל  34
אפסחו אלזרפ יד יהולגר-לע אמלצל תחמו
:ןומה תקדהו
אפסכ אשחנ אפסח אלזרפ הדחכ וקד ןידאב הל  35
ןומה אשנו טיק-ירדא-ןמ רועכ ווהו אבהדו
תחמ-יד אנבאו ןוהל חכתשה-אל רתא-לכו אחור
:אערא-לכ תלמו בר רוטל תוה אמלצל
:אכלמ-םדק רמאנ הרשפו אמלח הנד ול  36
אתוכלמ אימש הלא יד איכלמ ךלמ אכלמ התנא זל  37
:ךל-בהי ארקיו אפקתו אנסח
ארב תויח אשנא-ינב ןיראד יד-לכבו חל  38
התנא ןוהלכב ךטלשהו ךדיב בהי אימש-ףועו
:אבהד יד השאר אוה
וכלמו ךנמ אערא ירחא וכלמ םוקת ךרתבו טל  39
:אערא-לכב טלשת יד אשחנ יד ירחא איתילת
יד לבק-לכ אלזרפכ הפיקת אוהת היעיבר וכלמו מ  40
עערמ-יד אלזרפכו אלכ לשחו קדהמ אלזרפ
:ערתו קדת ןילא-לכ
רחפ-יד ףסח ןוהנמ אתעבצאו אילגר התיזח-ידו אמ  41
יד אתבצנ-ןמו הוהת הגילפ וכלמ לזרפ ןוהנמו
ברעמ אלזרפ התיזח יד לבק-לכ הב-אוהל אלזרפ
:אניט ףסחב
ףסח ןוהנמו לזרפ ןוהנמ אילגר תעבצאו במ  42
הוהת הנמו הפיקת הוהת אתוכלמ תצק-ןמ
:הריבת
ןיברעתמ אניט ףסחב ברעמ אלזרפ תיזח יד גמ  43
הנד-םע הנד ןיקבד ןוהל-אלו אשנא ערזב ןוהל
:אפסח-םע ברעתמ אל אלזרפ ידכ-אה
אימש הלא םיקי ןונא איכלמ יד ןוהימויבו דמ  44
ןרחא םעל התוכלמו לבחתת אל ןימלעל יד וכלמ
איהו אתוכלמ ןילא-לכ ףיסתו קדת קבתשת אל
:אימלעל םוקת
אל-יד ןבא תרזגתא ארוטמ יד תיזח-יד לבק-לכ המ  45
אבהדו אפסכ אפסח אשחנ אלזרפ תקדהו ןידיב
הנד ירחא אוהל יד המ אכלמל עדוה בר הלא
:הרשפ ןמיהמו אמלח ביציו
יהופנא-לע לפנ רצנדכובנ אכלמ ןידאב ומ  46
:הל הכסנל רמא ןיחחינו החנמו דגס לאינדלו
ןוכהלא יד טשק-ןמ רמאו לאינדל אכלמ הנע זמ  47
יד ןיזר הלגו ןיכלמ ארמו ןיהלא הלא אוה
:הנד הזר אלגמל תלכי
ןאיגש ןברבר ןנתמו יבר לאינדל אכלמ ןידא חמ  48
ןינגס-ברו לבב תנידמ-לכ לע הטלשהו הל-בהי
:לבב ימיכח-לכ לע
יד אתדיבע לע ינמו אכלמ-ןמ אעב לאינדו טמ  49
לאינדו וגנ דבעו ךשימ ךרדשל לבב תנידמ
:אכלמ ערתב

ג    3

ןימא המור בהד-יד םלצ דבע אכלמ רצנדכובנ א  1
ארוד תעקבב המיקא תש ןימא היתפ ןיתש
:לבב תנידמב
אינפרדשחאל שנכמל חלש אכלמ רצנדכובנו ב  2
אירבתד אירבדג אירזגרדא אתוחפו אינגס
אמלצ תכנחל אתמל אתנידמ ינטלש לכו איתפת
:אכלמ רצנדכובנ םיקה יד
אתוחפו אינגס אינפרדשחא ןישנכתמ ןידאב ג  3
ינטלש לכו איתפת אירבתד אירבדג אירזגרדא
אכלמ רצנדכובנ םיקה יד אמלצ תכנחל אתנידמ
:רצנדכובנ םיקה יד אמלצ לבקל ןימאקו
אימא איממע ןירמא ןוכל ליחב ארק אזורכו ד  4
:אינשלו
סורתיק אתיקורשמ אנרק לק ןועמשת-יד אנדעב ה  5
ןולפת ארמז ינז לכו הינפמוס ןירתנספ אכבס
:אכלמ רצנדכובנ םיקה יד אבהד םלצל ןודגסתו
אמרתי אתעש-הב דגסיו לפי אל-יד-ןמו ו  6
:אתדקי ארונ ןותא-אוגל
לק איממע-לכ ןיעמש ידכ אנמז-הב הנד לבק-לכ ז  7
ינז לכו ןירטנספ אכבש סרתיק אתיקורשמ אנרק
ןידגס אינשלו אימא איממע-לכ ןילפנ ארמז
:אכלמ רצנדכובנ םיקה יד אבהד םלצל
ןיאדשכ ןירבג וברק אנמז-הב הנד לבק-לכ ח  8
:אידוהי יד ןוהיצרק ולכאו
ןימלעל אכלמ אכלמ רצנדכובנל ןירמאו ונע ט  9
:ייח
לק עמשי-יד שנא-לכ יד םעט תמש אכלמ התנא י  10
הינפיסו ןירתנספ אכבש סרתיק אתיקרשמ אנרק
:אבהד םלצל דגסיו לפי ארמז ינז לכו
ארונ ןותא-אוגל אמרתי דגסיו לפי אל-יד-ןמו אי  11
:אתדקי
ןוהתי תינמ-יד ןיאדוהי ןירבג יתיא בי  12
וגנ דבעו ךשימ ךרדש לבב תנידמ תדיבע-לע
אל ךיהלאל םעט אכלמ ךילע ומש-אל ךלא אירבג
:ןידגס אל תמיקה יד אבהד םלצלו ןיחלפ
היתיהל רמא המחו זגרב רצנדכובנ ןידאב גי  13
ךלא אירבג ןידאב וגנ דבעו ךשימ ךרדשל
:אכלמ םדק ויתיה
ךשימ ךרדש אדצה ןוהל רמאו רצנדכבנ הנע די  14
םלצלו ןיחלפ ןוכיתיא אל יהלאל וגנ דבעו
:ןידגס אל תמיקה יד אבהד
ןועמשת-יד אנדעב יד ןידיתע ןוכיתיא ןה ןעכ וט  15
ןירתנספ אכבש סרתיק אתיקורשמ אנרק לק
ןודגסתו ןולפת ארמז ינז לכו הינפמוסו
התעש-הב ןודגסת אל ןהו תדבע-יד אמלצל
הלא אוה-ןמו אתדקי ארונ ןותא-אוגל ןומרתת
:ידי-ןמ ןוכנבזישי יד
אכלמל ןירמאו וגנ דבעו ךשימ ךרדש ונע זט  16
םגתפ הנד-לע הנחנא ןיחשח-אל רצנדכובנ
:ךתובתהל
לכי ןיחלפ אנחנא-יד אנהלא יתיא ןה זי  17
ךדי-ןמו אתדקי ארונ ןותא-ןמ אנתובזישל
:בזישי אכלמ
ךיהלאל יד אכלמ ךל-אוהל עידי אל ןהו חי  18
אל תמיקה יד אבהד םלצלו ןיחלפ אניתיא-אל
:דגסנ
יהופנא םלצו אמח ילמתה רצנדכובנ ןידאב טי  19
רמאו הנע וגנ דבעו ךשימ ךרדש-לע ונתשא
:היזמל הזח יד לע העבש-דח אנותאל אזמל
התפכל רמא הליחב יד ליח-ירבג ןירבגלו כ  20
ארונ ןותאל אמרמל וגנ דבעו ךשימ ךרדשל
:אתדקי
ןוהישיטפ ןוהילברסב ותפכ ךלא אירבג ןידאב אכ  21
ארונ ןותא-אוגל וימרו ןוהישבלו ןוהתלברכו
:אתדקי
אנותאו הפצחמ אכלמ תלמ יד-ןמ הנד לבק-לכ בכ  22
ךשימ ךרדשל וקסה יד ךלא אירבג אריתי הזא
:ארונ יד אביבש ןומה לטק וגנ דבעו
וגנ דבעו ךשימ ךרדש ןוהתלת ךלא אירבגו גכ  23
:ןיתפכמ אתדקי ארונ-ןותא-אוגל ולפנ
הנע הלהבתהב םקו הות אכלמ רצנדכובנ ןידא דכ  24
אנימר אתלת ןירבג אלה יהורבדהל רמאו
אביצי אכלמל ןירמאו ןינע ןיתפכמ ארונ-אוגל
:אכלמ
ןירש העברא ןירבג הזח הנא-אה רמאו הנע הכ  25
הורו ןוהב יתיא-אל לבחו ארונ-אוגב ןיכלהמ
:ןיהלא-רבל המד איעיבר יד
אתדקי ארונ ןותא ערתל רצנדכובנ ברק ןידאב וכ  26
יהודבע וגנ-דבעו ךשימ ךרדש רמאו הנע
ךרדש ןיקפנ ןידאב ותאו וקפ אילע אהלא-יד
:ארונ אוג-ןמ וגנ דבעו ךשימ
ירבדהו אתוחפו אינגס אינפרדשחא ןישנכתמו זכ  27
ארונ טלש-אל יד ךלא אירבגל ןיזח אכלמ
ןוהילברסו ךרחתה אל ןוהשאר רעשו ןוהמשגב
:ןוהב תדע אל רונ חירו ונש אל
ךרדש-יד ןוההלא ךירב רמאו רצנדכובנ הנע חכ  28
יהודבעל בזישו הכאלמ חלש-יד וגנ דבעו ךשימ
ובהיו וינש אכלמ תלמו יהולע וצחרתה יד
הלא-לכל ןודגסי-אלו ןוחלפי-אל יד ןוהימשג
:ןוההלאל ןהל
רמאי-יד ןשלו המא םע-לכ יד םעט םיש ינמו טכ  29
אוגנ דבעו ךשימ ךרדש-יד ןוההלא לע הלש
יד לבק-לכ הותשי ילונ התיבו דבעתי ןימדה
:הנדכ הלצהל לכי-יד ןרחא הלא יתיא אל
וגנ דבעו ךשימ ךרדשל חלצה אכלמ ןידאב ל  30
:לבב תנידמב
אינשלו אימא איממע-לכל אכלמ רצנדכובנ אל  31
:אגשי ןוכמלש אערא-לכב ןיראד-יד
רפש אילע אהלא ימע דבע יד איהמתו איתא בל  32
:היוחהל ימדק
ןיפיקת המכ יהוהמתו ןיברבר המכ יהותא גל  33
:רדו רד-םע הנטלשו םלע תוכלמ התוכלמ

ד    4

ןנערו יתיבב תיוה הלש רצנדכובנ הנא א  1
:ילכיהב
יוזחו יבכשמ-לע ןירהרהו יננלחדיו תיזח םלח ב  2
:יננלהבי ישאר
לבב ימיכח לכל ימדק הלענהל םעט םיש ינמו ג  3
:יננעדוהי אמלח רשפ-יד
אירזגו אידשכ איפשא אימטרח ןיללע ןידאב ד  4
ןיעדוהמ-אל הרשפו ןוהימדק הנא רמא אמלחו
:יל
רצאשטלב המש-יד לאינד ימדק לע ןירחא דעו ה  5
אמלחו הב ןישידק ןיהלא-חור ידו יהלא םשכ
:תרמא יהומדק
חור יד תעדי הנא יד אימטרח בר רצאשטלב ו  6
יוזח ךל סנא-אל זר-לכו ךב ןישידק ןיהלא
:רמא הרשפו תיזח-יד ימלח
ןליא ולאו תיוה הזח יבכשמ-לע ישאר יוזחו ז  7
:איגש המורו אערא אוגב
התוזחו אימשל אטמי המורו ףקתו אנליא הבר ח  8
:אערא-לכ ףוסל
הב-אלכל ןוזמו איגש הבנאו ריפש היפע ט  9
ירפצ ןורדי יהופנעבו ארב תויח ללטת יהותחת
:ארשב-לכ ןיזתי הנמו אימש
ריע ולאו יבכשמ-לע ישאר יוזחב תיוה הזח י  10
:תחנ אימש-ןמ שידקו
יהופנע וצצקו אנליא ודג רמא ןכו ליחב ארק אי  11
יהותחת-ןמ אתויח דנת הבנא ורדבו היפע ורתא
:יהופנע-ןמ אירפצו
לזרפ-יד רוסאבו וקבש אעראב יהושרש רקע םרב בי  12
עבטצי אימש לטבו ארב יד אאתדב שחנו
:אערא בשעב הקלח אתויח-םעו
הל בהיתי הויח בבלו ןונשי אשונא-ןמ הבבל גי  13
:יהולע ןופלחי ןינדע העבשו
אתלאש ןישידק רמאמו אמגתפ ןיריע תרזגב די  14
אילע טילש-יד אייח ןועדני יד תרבד-דע
לפשו הננתי אבצי יד-ןמלו אשונא תוכלמב
:הילע םיקי םישנא
התנאו רצנדכובנ אכלמ הנא תיזח אמלח הנד וט  15
ימיכח-לכ יד לבק-לכ רמא ארשפ רצאשטלב
להכ התנאו ינתעדוהל ארשפ ןילכי-אל יתוכלמ
:ךב ןישידק ןיהלא-חור יד
העשכ םמותשא רצאשטלב המש-יד לאינד ןידא זט  16
רצאשטלב רמאו אכלמ הנע הנלהבי יהניערו הדח
רמאו רצאשטלב הנע ךלהבי-לא ארשפו אמלח
:ךירעל הרשפו ךיאנשל אמלח יארמ
אטמי המורו ףקתו הבר יד תיזח יד אנליא זי  17
:אערא-לכל התוזחו אימשל
הב-אלכל ןוזמו איגש הבנאו ריפש היפעו חי  18
ירפצ ןנכשי יהופנעבו ארב תויח רודת יהותחת
:אימש
תבר ךתוברו תפקתו תיבר יד אכלמ אוה-התנא טי  19
:אערא ףוסל ךנטלשו אימשל תטמו
רמאו אימש-ןמ תחנ שידקו ריע אכלמ הזח ידו כ  20
אעראב יהושרש רקע םרב יהולבחו אנליא ודג
ארב יד אאתדב שחנו לזרפ-יד רוסאבו וקבש
דע הקלח ארב תויח-םעו עבטצי אימש לטבו
:יהולע ןופלחי ןינדע העבש-יד
תטמ יד איה אילע תרזגו אכלמ ארשפ הנד אכ  21
:אכלמ יארמ-לע
ךרדמ הוהל ארב תויח-םעו אשנא-ןמ ןידרט ךלו בכ  22
ךל אימש לטמו ןומעטי ךל ןירותכ אבשעו
דע ךילע ןופלחי ןינדע העבשו ןיעבצמ
יד-ןמלו אשנא תוכלמב אילע טילש-יד עדנת-יד
:הננתי אבצי
אנליא יד יהושרש רקע קבשמל ורמא ידו גכ  23
:אימש ןטלש יד עדנת יד-ןמ המיק ךל ךתוכלמ
קרפ הקדצב ךיטחו ךילע רפשי יכלמ אכלמ ןהל דכ  24
:ךתולשל הכרא אוהת ןה ןינע ןחמב ךתיועו
:אכלמ רצנדכובנ-לע אטמ אלכ הכ  25
לבב יד אתוכלמ לכיה-לע רשע-ירת ןיחרי תצקל וכ  26
:הוה ךלהמ
הנא-יד אתבר לבב איה-אד אלה רמאו אכלמ הנע זכ  27
:ירדה רקילו ינסח ףקתב וכלמ תיבל התינב
ךל לפנ אימש-ןמ לק אכלמ םפב אתלמ דוע חכ  28
:ךנמ תדע התוכלמ אכלמ רצנדכובנ ןירמא
אבשע ךרדמ ארב תויח-םעו ןידרט ךל אשנא-ןמו טכ  29
ךילע ןופלחי ןינדע העבשו ןומעטי ךל ןירותכ
אשנא תוכלמב אילע טילש-יד עדנת-יד דע
:הננתי אבצי יד-ןמלו
אשנא-ןמו רצנדכובנ-לע תפס אתלמ אתעש-הב ל  30
המשג אימש לטמו לכאי ןירותכ אבשעו דירט
יהורפטו הבר ןירשנכ הרעש יד דע עבטצי
:ןירפצכ
תלטנ אימשל יניע רצנדכובנ הנא הימוי תצקלו אל  31
אמלע יחלו תכרב אילעלו בותי ילע יעדנמו
התוכלמו םלע ןטלש הנטלש יד תרדהו תחבש
:רדו רד-םע
דבע היבצמכו ןיבישח הלכ אערא יראד-לכו בל  32
אחמי-יד יתיא אלו אערא יראדו אימש ליחב
:תדבע המ הל רמאיו הדיב
ירדה יתוכלמ רקילו ילע בותי יעדנמ אנמז-הב גל  33
ןועבי ינברברו ירבדה ילו ילע בותי יוזו
:יל תפסוה הריתי וברו תנקתה יתוכלמ-לעו
ךלמל רדהמו םמורמו חבשמ רצנדכובנ הנא ןעכ דל  34
ידו ןיד התחראו טשק יהודבעמ-לכ יד אימש
:הלפשהל לכי הוגב ןיכלהמ

ה    5

ףלא יהונברברל בר םחל דבע אכלמ רצאשלב א  1
:התש ארמח אפלא לבקלו
אבהד ינאמל היתיהל ארמח םעטב רמא רצאשלב ב  2
יד אלכיה-ןמ יהובא רצנדכובנ קפנה יד אפסכו
התלגש יהונברברו אכלמ ןוהב ןותשיו םלשוריב
:התנחלו
אלכיה-ןמ וקפנה יד אבהד ינאמ ויתיה ןידאב ג  3
אכלמ ןוהב ויתשאו םלשוריב יד אהלא תיב-יד
:התנחלו התלגש יהונברברו
אשחנ אפסכו אבהד יהלאל וחבשו ארמח ויתשא ד  4
:אנבאו אעא אלזרפ
לבקל ןבתכו שנא-די יד ןעבצא וקפנ התעש-הב ה  5
אכלמ יד אלכיה לתכ-יד אריג-לע אתשרבנ
:הבתכ יד הדי ספ הזח אכלמו
הנולהבי יהניערו יהונש יהויז אכלמ ןידא ו  6
:ןשקנ אדל אד התבכראו ןירתשמ הצרח ירטקו
אירזגו אידשכ איפשאל הלעהל ליחב אכלמ ארק ז  7
שנא-לכ יד לבב ימיכחל רמאו אכלמ הנע
אנוגרא יננוחי הרשפו הנד הבתכ הרקי-יד
יתלתו הראוצ-לע אבהד-יד אכנומהו שבלי
:טלשי אתוכלמב
אבתכ ןילהכ-אלו אכלמ ימיכח לכ ןיללע ןידא ח  8
:אכלמל העדוהל ארשפו ארקמל
ןינש יהויזו להבתמ איגש רצאשלב אכלמ ןידא ט  9
:ןישבתשמ יהונברברו יהולע
איתשמ תיבל יהונברברו אכלמ ילמ לבקל אתכלמ י  10
ייח ןימלעל אכלמ תרמאו אתכלמ תנע תללע
:ונתשי-לא ךיויזו ךנויער ךולהבי-לא
הב ןישידק ןיהלא חור יד ךתוכלמב רבג יתיא אי  11
המכחו ונתלכשו וריהנ ךובא ימויבו
ךובא רצנדכבנ אכלמו הב תחכתשה ןיהלא-תמכחכ
ךובא המיקה ןירזג ןיאדשכ ןיפשא ןימטרח בר
:אכלמ
רשפמ ונתלכשו עדנמו הריתי חור יד לבק-לכ בי  12
הב תחכתשה ןירטק ארשמו ןדיחא תיוחאו ןימלח
לאינד ןעכ רצאשטלב המש-םש אכלמ-יד לאינדב
:הוחהי הרשפו ירקתי
רמאו אכלמ הנע אכלמ םדק לעה לאינד ןידאב גי  13
יד אתולג ינב-ןמ-יד לאינד אוה-התנא לאינדל
:דוהי-ןמ יבא אכלמ יתיה יד דוהי
וריהנו ךב ןיהלא חור יד ךילע תעמשו די  14
:ךב תחכתשה הריתי המכחו ונתלכשו
הנד הבתכ-יד איפשא אימיכח ימדק ולעה ןעכו וט  15
אתלמ-רשפ ןילהכ-אלו ינתעדוהל הרשפו ןורקי
:היוחהל
רשפמל ןירשפ לכות-יד ךילע תעמש הנאו זט  16
ארקמל אבתכ לכות ןה ןעכ ארשמל ןירטקו
אכנומהו שבלת אנוגרא ינתעדוהל הרשפו
:טלשת אתוכלמב אתלתו ךראוצ-לע אבהד-יד
ךל ךתנתמ אכלמ םדק רמאו לאינד הנע ןידאב זי  17
ארקא אבתכ םרב בה ןרחאל ךתיבזבנו ןיוהל
:הנעדוהא ארשפו אכלמל
ארקיו אתוברו אתוכלמ אילע אהלא אכלמ התנא חי  18
:ךובא רצנדכבנל בהי הרדהו
אינשלו אימא איממע לכ הל-בהי יד אתובר-ןמו טי  19
אבצ הוה-יד יהומדק-ןמ ןילחדו ןיעאז ווה
אבצ הוה-ידו אחמ הוה אבצ הוה-ידו לטק אוה
:ליפשמ הוה אבצ הוה-ידו םירמ הוה
תחנה הדזהל תפקת החורו הבבל םר ידכו כ  20
:הנמ וידעה הרקיו התוכלמ אסרכ-ןמ
יוש אתויח-םע הבבלו דירט אשנא ינב-ןמו אכ  21
לטמו הנומעטי ןירותכ אבשע הרודמ אידרע-םעו
אהלא טילש-יד עדי-יד דע עבטצי המשג אימש
םיקהי הבצי יד-ןמלו אשנא תוכלמב אילע
:הילע
יד לבק-לכ ךבבל תלפשה אל רצאשלב הרב התנאו בכ  22
:תעדי הנד-לכ
התיב-יד אינאמלו תממורתה אימש-ארמ לעו גכ  23
ךתנחלו ךתלגש ךינברברו התנאו ךימדק ויתיה
אשחנ אבהדו-אפסכ יהלאלו ןוהב ןיתש ארמח
אלו ןיעמש-אלו ןיזח-אל יד אנבאו אעא אלזרפ
הדיב ךתמשנ-יד אהלאלו תחבש ןיעדי
:תרדה אל הל ךתחרא-לכו
אבתכו אדי-יד אספ חילש יהומדק-ןמ ןידאב דכ  24
:םישר הנד
:ןיסרפו לקת אנמ אנמ םישר יד אבתכ הנדו הכ  25
:המלשהו ךתוכלמ אהלא-הנמ אנמ אתלמ-רשפ הנד וכ  26
:ריסח תחכתשהו אינזאמב התליקת לקת זכ  27
:סרפו ידמל תביהיו ךתוכלמ תסירפ סרפ חכ  28
אנוגרא לאינדל ושיבלהו רצאשלב רמא ןידאב טכ  29
יהולע וזרכהו הראוצ-לע אבהד-יד אכנומהו
:אתוכלמב אתלת טילש אוהל-יד
:אידשכ אכלמ רצשאלב ליטק אילילב הב ל  30

ו    6

ןיתש ןינש רבכ אתוכלמ לבק אידמ שוירדו א  1
:ןיתרתו
אינפרדשחאל אתוכלמ-לע םיקהו שוירד םדק רפש ב  2
:אתוכלמ-לכב ןוהל יד ןירשעו האמ
ןוהנמ-דח לאינד יד אתלת ןיכרס ןוהנמ אלעו ג  3
אמעט ןוהל ןיבהי ןילא אינפרדשחא ןוהל-יד
:קזנ אוהל-אל אכלמו
איכרס-לע חצנתמ אוה הנד לאינד ןידא ד  4
אכלמו הב אריתי חור יד לבק-לכ אינפרדשחאו
:אתוכלמ-לכ-לע התומקהל תישע
הלע ןיעב ווה אינפרדשחאו איכרס ןידא ה  5
התיחשו הלע-לכו אתוכלמ דצמ לאינדל החכשהל
אוה ןמיהמ-יד לבק-לכ החכשהל ןילכי-אל
:יהולע תחכתשה אל התיחשו ולש-לכו
לאינדל חכשהנ אל יד ןירמא ךלא אירבג ןידא ו  6
:ההלא תדב יהולע הנחכשה ןהל אלע-לכ הנד
אכלמ-לע ושגרה ןלא אינפרדשחאו איכרס ןידא ז  7
:ייח ןימלעל אכלמ שוירד הל ןירמא ןכו
אינפרדשחאו אינגס אתוכלמ יכרס לכ וטעיתא ח  8
רסא הפקתלו אכלמ םיק המיקל אתוחפו אירבדה
שנאו הלא-לכ-ןמ ועב העבי-יד-לכ יד
בגל אמרתי אכלמ ךנמ ןהל ןיתלת ןימוי-דע
:אתוירא
אל יד אבתכ םשרתו ארסא םיקת אכלמ ןעכ ט  9
:אדעת אל-יד סרפו ידמ-תדכ הינשהל
:ארסאו אבתכ םשר שוירד אכלמ הנד לבק-לכ י  10
התיבל לע אבתכ םישר-יד עדי ידכ לאינדו אי  11
ןינמזו םלשורי דגנ התילעב הל ןחיתפ ןיוכו
אדומו אלצמו יהוכרב-לע ךרב אוה אמויב התלת
:הנד תמדק-ןמ דבע אוה-יד לבק-לכ ההלא םדק
אעב לאינדל וחכשהו ושגרה ךלא אירבג ןידא בי  12
:ההלא םדק ןנחתמו
אכלמ רסא-לע אכלמ-םדק ןירמאו ובירק ןידאב גי  13
הלא-לכ-ןמ העבי-יד שנא-לכ יד תמשר רסא אלה
אמרתי אכלמ ךנמ ןהל ןיתלת ןימוי-דע שנאו
אתלמ אביצי רמאו אכלמ הנע אתוירא בוגל
:אדעת אל-יד סרפו ידמ-תדכ
יד לאינד יד אכלמ םדק ןירמאו ונע ןידאב די  14
םעט אכלמ ךילע םש-אל דוהי יד אתולג ינב-ןמ
אעב אמויב התלת ןינמזו תמשר יד ארסא-לעו
:התועב
יהולע שאב איגש עמש אתלמ ידכ אכלמ ןידא וט  15
אשמש ילעמ דעו התובזישל לב םש לאינד לעו
:התולצהל רדתשמ אוה
ןירמאו אכלמ-לע ושגרה ךלא אירבג ןידאב זט  16
רסא-לכ-יד סרפו ידמל תד-יד אכלמ עד אכלמל
:הינשהל אל םיקהי אכלמ-יד םיקו
אבגל ומרו לאינדל ויתיהו רמא אכלמ ןידאב זי  17
יד ךהלא לאינדל רמאו אכלמ הנע אתוירא יד
:ךנבזישי אוה ארידתב הל-חלפ התנא
אכלמ המתחו אבג םפ-לע תמשו הדח ןבא תיתיהו חי  18
ובצ אנשת-אל יד יהונברבר תקזעבו התקזעב
:לאינדב
ןוחדו תוט תבו הלכיהל אכלמ לזא ןידא טי  19
:יהולע תדנ התנשו יהומדק לענה-אל
הלהבתהבו אהגנב םוקי ארפרפשב אכלמ ןידאב כ  20
:לזא אתוירא-יד אבגל
הנע קעז ביצע לקב לאינדל אבגל הברקמכו אכ  21
ךהלא איח אהלא דבע לאינד לאינדל רמאו אכלמ
ךתובזישל לכיה ארידתב הל-חלפ התנא יד
:אתוירא-ןמ
:ייח ןימלעל אכלמ ללמ אכלמ-םע לאינד ןידא בכ  22
ינולבח אלו אתוירא םפ רגסו הכאלמ חלש יהלא גכ  23
ךימדק ףאו יל תחכתשה וכז יהומדק יד לבק-לכ
:תדבע אל הלובח אכלמ
רמא לאינדלו יהולע באט איגש אכלמ ןידאב דכ  24
לבח-לכו אבג-ןמ לאינד קסהו אבג-ןמ הקסנהל
:ההלאב ןמיה יד הב חכתשה-אל
ולכא-יד ךלא אירבג ויתיהו אכלמ רמאו הכ  25
ןונא ומר אתוירא בגלו לאינד יד יהוצרק
דע אבג תיעראל וטמ-אלו ןוהישנו ןוהינב
:וקדה ןוהימרג-לכו אתוירא ןוהב וטלש-יד
אימא איממע-לכל בתכ אכלמ שוירד ןידאב וכ  26
:אגשי ןוכמלש אערא-לכב ןיראד-יד אינשלו
ןוהל יתוכלמ ןטלש-לכב יד םעט םיש ימדק-ןמ זכ  27
אוה-יד לאינד-יד ההלא םדק-ןמ ןילחדו ןיעאז
לבחתת אל-יד התוכלמו ןימלעל םיקו איח אהלא
:אפוס-דע הנטלשו
אעראבו אימשב ןיהמתו ןיתא דבעו לצמו בזישמ חכ  28
:אתוירא די-ןמ לאינדל ביזיש יד
תוכלמבו שוירד תוכלמב חלצה הנד לאינדו טכ  29
:איסרפ שרוכ

ז    7

הזח םלח לאינד לבב ךלמ רצשאלבל הדח תנשב א  1
שאר בתכ אמלח ןידאב הבכשמ-לע השאר יוזחו
:רמא ןילמ
איליל-םע יוזחב תיוה הזח רמאו לאינד הנע ב  2
:אבר אמיל ןחיגמ אימש יחור עברא וראו
אד ןינש אמי-ןמ ןקלס ןברבר ןויח עבראו ג  3
:אד-ןמ
דע תיוה הזח הל רשנ-יד ןיפגו היראכ אתימדק ד  4
ןילגר-לעו אערא-ןמ תליטנו היפג וטירמ-יד
:הל ביהי שנא בבלו תמיקה שנאכ
דח-רטשלו בדל הימד הנינת ירחא הויח וראו ה  5
ןירמא ןכו הינש ןיב המפב ןיעלע תלתו תמקה
:איגש רשב ילכא ימוק הל
הלו רמנכ ירחא וראו תיוה הזח הנד רתאב ו  6
ןישאר העבראו היבג-לע ףוע-יד עברא ןיפג
:הל ביהי ןטלשו אתויחל
הויח וראו איליל יוזחב תיוה הזח הנד רתאב ז  7
ןינשו אריתי אפיקתו ינתמיאו הליחד היעיבר
הילגרב אראשו הקדמו הלכא ןברבר הל לזרפ-יד
הימדק יד אתויח-לכ-ןמ הינשמ איהו הספר
:הל רשע ןינרקו
הריעז ירחא ןרק ולאו אינרקב תיוה לכתשמ ח  8
ורקעתא אתימדק אינרק-ןמ תלתו ןוהיניב תקלס
אד-אנרקב אשנא יניעכ ןיניע ולאו הימדק-ןמ
:ןברבר ללממ םפו
ןימוי קיתעו וימר ןוסרכ יד דע תיוה הזח ט  9
אקנ רמעכ השאר רעשו רוח גלתכ השובל בתי
:קלד רונ יהולגלג רונ-יד ןיביבש היסרכ
םיפלא ףלא יהומדק-ןמ קפנו דגנ רונ-יד רהנ י  10
בתי אניד ןומוקי יהומדק ןובר וברו הנושמשי
:וחיתפ ןירפסו
אנרק יד אתברבר אילמ לק-ןמ ןידאב תיוה הזח אי  11
דבוהו אתויח תליטק יד דע תיוה הזח הללממ
:אשא תדקיל תביהיו המשג
ןייחב הכראו ןוהנטלש וידעה אתויח ראשו בי  12
:ןדעו ןמז-דע ןוהל תביהי
אימש יננע-םע וראו איליל יוזחב תיוה הזח גי  13
הטמ אימוי קיתע-דעו הוה התא שנא רבכ
:יהוברקה יהומדקו
אימא איממע לכו וכלמו רקיו ןטלש ביהי הלו די  14
אל-יד םלע ןטלש הנטלש ןוחלפי הל אינשלו
:לבחתת אל-יד התוכלמו הדעי
יוזחו הנדנ אוגב לאינד הנא יחור תירכתא וט  15
:יננלהבי ישאר
הנמ-אעבא אביציו אימאק-ןמ דח-לע תברק זט  16
:יננעדוהי אילמ רשפו יל-רמאו הנד-לכ-לע
העברא עברא ןינא יד אתברבר אתויח ןילא זי  17
:אערא-ןמ ןומוקי ןיכלמ
ןונסחיו ןינוילע ישידק אתוכלמ ןולבקיו חי  18
:אימלע םלע דעו אמלע-דע אתוכלמ
תוה-יד אתיעיבר אתויח-לע אבציל תיבצ ןידא טי  19
לזרפ-יד הינש הריתי הליחד ןוהלכ-ןמ הינש
הילגרב אראשו הקדמ הלכא שחנ-יד הירפטו
:הספר
תקלס יד ירחאו השארב יד רשע אינרק-לעו כ  20
הל ןיניעו ןכד אנרקו תלת הימדק-ןמ ולפנו
:התרבח-ןמ בר הוזחו ןברבר ללממ םפו
ןישידק-םע ברק הדבע ןכד אנרקו תיוה הזח אכ  21
:ןוהל הלכיו
ישידקל בהי אנידו אימוי קיתע התא-יד דע בכ  22
:ןישידק ונסחה אתוכלמו הטמ אנמזו ןינוילע
אוהת איעיבר וכלמ אתיעיבר אתויח רמא ןכ גכ  23
אערא-לכ לכאתו אתוכלמ-לכ-ןמ אנשת יד אעראב
:הנקדתו הנשודתו
ןומקי ןיכלמ הרשע התוכלמ הנמ רשע אינרקו דכ  24
אימדק-ןמ אנשי אוהו ןוהירחא םוקי ןרחאו
:לפשהי ןיכלמ התלתו
אלבי ןינוילע ישידקלו ללמי אילע דצל ןילמו הכ  25
הדיב ןובהיתיו תדו ןינמז הינשהל רבסיו
:ןדע גלפו ןינדעו ןדע-דע
הדבוהלו הדמשהל ןודעהי הנטלשו בתי אנידו וכ  26
:אפוס-דע
תוחת תוכלמ יד אתוברו אנטלשו התוכלמו זכ  27
התוכלמ ןינוילע ישידק םעל תביהי אימש-לכ
:ןועמתשיו ןוחלפי הל אינטלש לכו םלע תוכלמ
ינויער איגש לאינד הנא אתלמ-יד אפוס הכ-דע חכ  28
יבלב אתלמו ילע ןונתשי יויזו יננלהבי
:תרטנ

ח    8

הארנ ןוזח ךלמה רצשאלב תוכלמל שולש תנשב א  1
:הלחתב ילא הארנה ירחא לאינד ינא ילא
הריבה ןשושב ינאו יתארב יהיו ןוזחב האראו ב  2
יתייה ינאו ןוזחב האראו הנידמה םליעב רשא
:ילוא לבוא-לע
ינפל דמע דחא ליא הנהו האראו יניע אשאו ג  3
ההבג תחאהו תוהבג םינרקהו םינרק ולו לבאה
:הנרחאב הלע ההבגהו תינשה-ןמ
הבגנו הנופצו המי חגנמ ליאה-תא יתיאר ד  4
ודימ ליצמ ןיאו וינפל ודמעי-אל תויח-לכו
:לידגהו ונצרכ השעו
אב םיזעה-ריפצ הנהו ןיבמ יתייה ינאו ה  5
ץראב עגונ ןיאו ץראה-לכ ינפ-לע ברעמה-ןמ
:ויניע ןיב תוזח ןרק ריפצהו
דמע יתיאר רשא םינרקה לעב ליאה-דע אביו ו  6
:וחכ תמחב וילא ץריו לבאה ינפל
ךיו וילא רמרמתיו ליאה לצא עיגמ ויתיארו ז  7
חכ היה-אלו וינרק יתש-תא רבשיו ליאה-תא
והסמריו הצרא והכילשיו וינפל דמעל ליאב
:ודימ ליאל ליצמ היה-אלו
הרבשנ ומצעכו דאמ-דע לידגה םיזעה ריפצו ח  8
עבראל היתחת עברא תוזח הנלעתו הלודגה ןרקה
:םימשה תוחור
הריעצמ תחא-ןרק אצי םהמ תחאה-ןמו ט  9
:יבצה-לאו חרזמה-לאו בגנה-לא רתי-לדגתו
אבצה-ןמ הצרא לפתו םימשה אבצ-דע לדגתו י  10
:םסמרתו םיבכוכה-ןמו
ךלשהו דימתה םירה ונממו לידגה אבצה-רש דעו אי  11
:ושדקמ ןוכמ
הצרא תמא ךלשתו עשפב דימתה-לע ןתנת אבצו בי  12
:החילצהו התשעו
שודק דחא רמאיו רבדמ שודק-דחא העמשאו גי  13
עשפהו דימתה ןוזחה יתמ-דע רבדמה ינומלפל
:סמרמ אבצו שדקו תת םמש
תואמ שלשו םיפלא רקב ברע דע ילא רמאיו די  14
:שדק קדצנו
השקבאו ןוזחה-תא לאינד ינא יתארב יהיו וט  15
:רבג-הארמכ ידגנל דמע הנהו הניב
רמאיו ארקיו ילוא ןיב םדא-לוק עמשאו זט  16
:הארמה-תא זלהל ןבה לאירבג
ינפ-לע הלפאו יתעבנ ואבבו ידמע לצא אביו זי  17
:ןוזחה ץק-תעל יכ םדא-ןב ןבה ילא רמאיו
יב-עגיו הצרא ינפ-לע יתמדרנ ימע ורבדבו חי  18
:ידמע-לע ינדימעיו
תירחאב היהי-רשא תא ךעידומ יננה רמאיו טי  19
:ץק דעומל יכ םעזה
:סרפו ידמ יכלמ םינרקה לעב תיאר-רשא ליאה כ  20
רשא הלודגה ןרקהו ןוי ךלמ ריעשה ריפצהו אכ  21
:ןושארה ךלמה אוה ויניע-ןיב
תויכלמ עברא היתחת עברא הנדמעתו תרבשנהו בכ  22
:וחכב אלו הנדמעי יוגמ
ךלמ דמעי םיעשפה םתהכ םתוכלמ תירחאבו גכ  23
:תודיח ןיבמו םינפ-זע
חילצהו תיחשי תואלפנו וחכב אלו וחכ םצעו דכ  24
:םישדק-םעו םימוצע תיחשהו השעו
לידגי ובבלבו ודיב המרמ חילצהו ולכש-לעו הכ  25
ספאבו דמעי םירש-רש-לעו םיבר תיחשי הולשבו
:רבשי די
התאו אוה תמא רמאנ רשא רקבהו ברעה הארמו וכ  26
:םיבר םימיל יכ ןוזחה םתס
םוקאו םימי יתילחנו יתייהנ לאינד ינאו זכ  27
הארמה-לע םמותשאו ךלמה תכאלמ-תא השעאו
:ןיבמ ןיאו

ט    9

רשא ידמ ערזמ שורושחא-ןב שוירדל תחא תנשב א  1
:םידשכ תוכלמ לע ךלמה
םירפסב יתניב לאינד ינא וכלמל תחא תנשב ב  2
הימרי-לא הוהי-רבד היה רשא םינשה רפסמ
:הנש םיעבש םלשורי תוברחל תואלמל איבנה
הלפת שקבל םיהלאה ינדא-לא ינפ-תא הנתאו ג  3
:רפאו קשו םוצב םינונחתו
ינדא אנא הרמאו הדותאו יהלא הוהיל הללפתאו ד  4
ויבהאל דסחהו תירבה רמש ארונהו לודגה לאה
:ויתוצמ ירמשלו
ךתוצממ רוסו ונדרמו ונעשרהו וניועו ונאטח ה  5
:ךיטפשממו
ךמשב ורבד רשא םיאיבנה ךידבע-לא ונעמש אלו ו  6
:ץראה םע-לכ לאו וניתבאו ונירש וניכלמ-לא
הזה םויכ םינפה תשב ונלו הקדצה ינדא ךל ז  7
לארשי-לכלו םלשורי יבשוילו הדוהי שיאל
םש םתחדה רשא תוצראה-לכב םיקחרהו םיברקה
:ךב-ולעמ רשא םלעמב
ונירשל וניכלמל םינפה תשב ונל הוהי ח  8
:ךל ונאטח רשא וניתבאלו
:וב ונדרמ יכ תוחלסהו םימחרה וניהלא ינדאל ט  9
ויתרותב תכלל וניהלא הוהי לוקב ונעמש אלו י  10
:םיאיבנה וידבע דיב ונינפל ןתנ רשא
עומש יתלבל רוסו ךתרות-תא ורבע לארשי-לכו אי  11
הבותכ רשא העבשהו הלאה ונילע ךתתו ךלקב
:ול ונאטח יכ םיהלאה-דבע השמ תרותב
וניטפש לעו ונילע רבד-רשא וירבד-תא םקיו בי  12
רשא הלדג הער ונילע איבהל ונוטפש רשא
התשענ רשאכ םימשה-לכ תחת התשענ-אל
:םלשוריב
האב תאזה הערה-לכ תא השמ תרותב בותכ רשאכ גי  13
בושל וניהלא הוהי ינפ-תא ונילח-אלו ונילע
:ךתמאב ליכשהלו וננועמ
קידצ-יכ ונילע האיביו הערה-לע הוהי דקשיו די  14
אלו השע רשא וישעמ-לכ-לע וניהלא הוהי
:ולקב ונעמש
ץראמ ךמע-תא תאצוה רשא וניהלא ינדא התעו וט  15
ונאטח הזה םויכ םש ךל-שעתו הקזח דיב םירצמ
:ונעשר
ךריעמ ךתמחו ךפא אנ-בשי ךתקדצ-לככ ינדא זט  16
וניתבא תונועבו וניאטחב יכ ךשדק-רה םלשורי
:וניתביבס-לכל הפרחל ךמעו םלשורי
וינונחת-לאו ךדבע תלפת-לא וניהלא עמש התעו זי  17
:ינדא ןעמל םמשה ךשדקמ-לע ךינפ ראהו
הארו ךיניע החקפ עמשו ךנזא יהלא הטה חי  18
אל יכ הילע ךמש ארקנ-רשא ריעהו וניתממש
ךינפל ונינונחת םיליפמ ונחנא וניתקדצ-לע
:םיברה ךימחר-לע יכ
השעו הבישקה ינדא החלס ינדא העמש ינדא טי  19
ךריע-לע ארקנ ךמש-יכ יהלא ךנעמל רחאת-לא
:ךמע-לעו
תאטחו יתאטח הדותמו ללפתמו רבדמ ינא דועו כ  20
לע יהלא הוהי ינפל יתנחת ליפמו לארשי ימע
:יהלא שדק-רה
רשא לאירבג שיאהו הלפתב רבדמ ינא דועו אכ  21
תעכ ילא עגנ ףעיב ףעמ הלחתב ןוזחב יתיאר
:ברע-תחנמ
יתאצי התע לאינד רמאיו ימע רבדיו ןביו בכ  22
:הניב ךליכשהל
יכ דיגהל יתאב ינאו רבד אצי ךינונחת תלחתב גכ  23
:הארמב ןבהו רבדב ןיבו התא תודומח
ךשדק ריע-לעו ךמע-לע ךתחנ םיעבש םיעבש דכ  24
איבהלו ןוע רפכלו תואטח םתחלו עשפה אלכל
שדק חשמלו איבנו ןוזח םתחלו םימלע קדצ
:םישדק
תונבלו בישהל רבד אצמ-ןמ לכשתו עדתו הכ  25
םיעבשו העבש םיעבש דיגנ חישמ-דע םלשורי
קוצבו ץורחו בוחר התנבנו בושת םינשו םישש
:םיתעה
ןיאו חישמ תרכי םינשו םישש םיעבשה ירחאו וכ  26
וצקו אבה דיגנ םע תיחשי שדקהו ריעהו ול
:תוממש תצרחנ המחלמ ץק דעו ףטשב
עובשה יצחו דחא עובש םיברל תירב ריבגהו זכ  27
םמשמ םיצוקש ףנכ לעו החנמו חבז תיבשי
:םמש-לע ךתת הצרחנו הלכ-דעו

י    10

לאינדל הלגנ רבד סרפ ךלמ שרוכל שולש תנשב א  1
לודג אבצו רבדה תמאו רצאשטלב ומש ארקנ-רשא
:הארמב ול הניבו רבדה-תא ןיבו
השלש לבאתמ יתייה לאינד ינא םהה םימיב ב  2
:םימי םיעבש
יפ-לא אב-אל ןייו רשבו יתלכא אל תודמח םחל ג  3
:םימי םיעבש תשלש תאלמ-דע יתכס-אל ךוסו
ינאו ןושארה שדחל העבראו םירשע םויבו ד  4
:לקדח אוה לודגה רהנה די לע יתייה
םידב שובל דחא-שיא הנהו אראו יניע-תא אשאו ה  5
:זפוא םתכב םירגח וינתמו
ויניעו קרב הארמכ וינפו שישרתכ ותיוגו ו  6
ללק תשחנ ןיעכ ויתלגרמו ויתערזו שא ידיפלכ
:ןומה לוקכ וירבד לוקו
םישנאהו הארמה-תא ידבל לאינד ינא יתיארו ז  7
הדרח לבא הארמה-תא ואר אל ימע ויה רשא
:אבחהב וחרביו םהילע הלפנ הלדג
הלדגה הארמה-תא האראו ידבל יתראשנ ינאו ח  8
ילע ךפהנ ידוהו חכ יב-ראשנ אלו תאזה
:חכ יתרצע אלו תיחשמל
וירבד לוק-תא יעמשכו וירבד לוק-תא עמשאו ט  9
:הצרא ינפו ינפ-לע םדרנ יתייה ינאו
תופכו יכרב-לע ינעינתו יב העגנ די-הנהו י  10
:ידי
רשא םירבדב ןבה תודמח-שיא לאינד ילא רמאיו אי  11
יתחלש התע יכ ךדמע-לע דמעו ךילא רבד יכנא
:דיערמ יתדמע הזה רבדה-תא ימע ורבדבו ךילא
םויה-ןמ יכ לאינד ארית-לא ילא רמאיו בי  12
תונעתהלו ןיבהל ךבל-תא תתנ רשא ןושארה
:ךירבדב יתאב-ינאו ךירבד ועמשנ ךיהלא ינפל
םוי דחאו םירשע ידגנל דמע סרפ תוכלמ רשו גי  13
ינרזעל אב םינשארה םירשה דחא לאכימ הנהו
:סרפ יכלמ לצא םש יתרתונ ינאו
תירחאב ךמעל הרקי-רשא תא ךניבהל יתאבו די  14
:םימיל ןוזח דוע-יכ םימיה
הצרא ינפ יתתנ הלאה םירבדכ ימע ורבדבו וט  15
:יתמלאנו
יפ-חתפאו יתפש-לע עגנ םדא ינב תומדכ הנהו זט  16
הארמב ינדא ידגנל דמעה-לא הרמאו הרבדאו
:חכ יתרצע אלו ילע יריצ וכפהנ
הז ינדא-םע רבדל הז ינדא דבע לכוי ךיהו זי  17
אל המשנו חכ יב-דמעי-אל התעמ ינאו
:יב-הראשנ
:ינקזחיו םדא הארמכ יב-עגיו ףסיו חי  18
קזחו קזח ךל םולש תודמח-שיא ארית-לא רמאיו טי  19
יכ ינדא רבדי הרמאו יתקזחתה ימע ורבדכו
:ינתקזח
בושא התעו ךילא יתאב-המל תעדיה רמאיו כ  20
ןוי-רש הנהו אצוי ינאו סרפ רש-םע םחלהל
:אב
דחא ןיאו תמא בתכב םושרה-תא ךל דיגא לבא אכ  21
:םכרש לאכימ-םא יכ הלא-לע ימע קזחתמ

אי    11

קיזחמל ידמע ידמה שוירדל תחא תנשב ינאו א  1
:ול זועמלו
םיכלמ השלש דוע-הנה ךל דיגא תמא התעו ב  2
לכמ לודג-רשע רישעי יעיברהו סרפל םידמע
:ןוי תוכלמ תא לכה ריעי ורשעב ותקזחכו
:ונוצרכ השעו בר לשממ לשמו רובג ךלמ דמעו ג  3
תוחור עבראל ץחתו ותוכלמ רבשת ודמעכו ד  4
יכ לשמ רשא ולשמכ אלו ותירחאל אלו םימשה
:הלא-דבלמ םירחאלו ותוכלמ שתנת
לשמו וילע קזחיו וירש-ןמו בגנה-ךלמ קזחיו ה  5
:ותלשממ בר לשממ
אובת בגנה-ךלמ תבו ורבחתי םינש ץקלו ו  6
חוכ רצעת-אלו םירשימ תושעל ןופצה ךלמ-לא
היאיבמו איה ןתנתו וערזו דמעי אלו עורזה
:םיתעב הקזחמו הדליהו
אביו ליחה-לא אביו ונכ הישרש רצנמ דמעו ז  7
:קיזחהו םהב השעו ןופצה ךלמ זועמב
ףסכ םתדמח ילכ-םע םהיכסנ-םע םהיהלא םגו ח  8
ךלממ דמעי םינש אוהו םירצמ אבי יבשב בהזו
:ןופצה
:ותמדא-לא בשו בגנה ךלמ תוכלמב אבו ט  9
אוב אבו םיבר םיליח ןומה ופסאו ורגתי ונבו י  10
:הזעמ-דע ורגתיו בשיו רבעו ףטשו
ךלמ-םע ומע םחלנו אציו בגנה ךלמ רמרמתיו אי  11
:ודיב ןומהה ןתנו בר ןומה דימעהו ןופצה
אלו תואבר ליפהו ובבל םורי ןומהה אשנו בי  12
:זועי
ןושארה-ןמ בר ןומה דימעהו ןופצה ךלמ בשו גי  13
לודג ליחב אוב אובי םינש םיתעה ץקלו
:בר שוכרבו
ינבו בגנה ךלמ-לע ודמעי םיבר םהה םיתעבו די  14
:ולשכנו ןוזח דימעהל ואשני ךמע יצירפ
ריע דכלו הללוס ךפשיו ןופצה ךלמ אביו וט  15
וירחבמ םעו ודמעי אל בגנה תוערזו תורצבמ
:דמעל חכ ןיאו
וינפל דמוע ןיאו ונוצרכ וילא אבה שעיו זט  16
:ודיב הלכו יבצה-ץראב דמעיו
ומע םירשיו ותוכלמ-לכ ףקתב אובל וינפ םשיו זי  17
דמעת אלו התיחשהל ול-ןתי םישנה תבו השעו
:היהת ול-אלו
ןיצק תיבשהו םיבר דכלו םייאל וינפ בשיו חי  18
:ול בישי ותפרח יתלב ול ותפרח
אלו לפנו לשכנו וצרא יזועמל וינפ בשיו טי  19
:אצמי
םימיבו תוכלמ רדה שגונ ריבעמ ונכ-לע דמעו כ  20
:המחלמב אלו םיפאב אלו רבשי םידחא
תוכלמ דוה וילע ונתנ-אלו הזבנ ונכ-לע דמעו אכ  21
:תוקלקלחב תוכלמ קיזחהו הולשב אבו
דיגנ םגו ורבשיו וינפלמ ופטשי ףטשה תוערזו בכ  22
:תירב
םצעו הלעו המרמ השעי וילא תורבחתה-ןמו גכ  23
:יוג-טעמב
ושע-אל רשא השעו אובי הנידמ ינמשמבו הולשב דכ  24
םהל שוכרו ללשו הזב ויתבא תובאו ויתבא
:תע-דעו ויתבשחמ בשחי םירצבמ לעו רוזבי
לודג ליחב בגנה ךלמ-לע ובבלו וחכ רעיו הכ  25
םוצעו לודג-ליחב המחלמל הרגתי בגנה ךלמו
:תובשחמ וילע ובשחי-יכ דמעי אלו דאמ-דע
ולפנו ףוטשי וליחו והורבשי וגב-תפ ילכאו וכ  26
:םיבר םיללח
בזכ דחא ןחלש-לעו ערמל םבבל םיכלמה םהינשו זכ  27
:דעומל ץק דוע-יכ חלצת אלו ורבדי
שדק תירב-לע ובבלו לודג שוכרב וצרא בשיו חכ  28
:וצראל בשו השעו
הנשארכ היהת-אלו בגנב אבו בושי דעומל טכ  29
:הנרחאכו
םעזו בשו האכנו םיתכ םייצ וב ואבו ל  30
תירב יבזע-לע ןביו בשו השעו שדוק-תירב-לע
:שדק
זועמה שדקמה וללחו ודמעי ונממ םיערזו אל  31
:םמושמ ץוקשה ונתנו דימתה וריסהו
ויהלא יעדי םעו תוקלחב ףינחי תירב יעישרמו בל  32
:ושעו וקזחי
ברחב ולשכנו םיברל וניבי םע יליכשמו גל  33
:םימי הזבבו יבשב הבהלבו
םיבר םהילע וולנו טעמ רזע ורזעי םלשכהבו דל  34
:תוקלקלחב
ןבללו ררבלו םהב ףורצל ולשכי םיליכשמה-ןמו הל  35
:דעומל דוע-יכ ץק תע-דע
לא-לכ-לע לדגתיו םמורתיו ךלמה ונוצרכ השעו ול  36
הלכ-דע חילצהו תואלפנ רבדי םילא לא לעו
:התשענ הצרחנ יכ םעז
םישנ תדמח-לעו ןיבי אל ויתבא יהלא-לעו זל  37
:לדגתי לכ-לע יכ ןיבי אל הולא-לכ-לעו
רשא הולאלו דבכי ונכ-לע םיזעמ הלאלו חל  38
ןבאבו ףסכבו בהזב דבכי ויתבא והעדי-אל
:תודמחבו הרקי
ריכה רשא רכנ הולא-םע םיזעמ ירצבמל השעו טל  39
קלחי המדאו םיברב םלישמהו דובכ הברי
:ריחמב
וילע רעתשיו בגנה ךלמ ומע חגנתי ץק תעבו מ  40
אבו תובר תוינאבו םישרפבו בכרב ןופצה ךלמ
:רבעו ףטשו תוצראב
וטלמי הלאו ולשכי תוברו יבצה ץראב אבו אמ  41
:ןומע ינב תישארו באומו םודא ודימ
היהת אל םירצמ ץראו תוצראב ודי חלשיו במ  42
:הטילפל
םירצמ תודמח לכבו ףסכהו בהזה ינמכמב לשמו גמ  43
:וידעצמב םישכו םיבלו
אמחב אציו ןופצמו חרזממ והלהבי תועמשו דמ  44
:םיבר םירחהלו דימשהל הלדג
אבו שדק-יבצ-רהל םימי ןיב ונדפא ילהא עטיו המ  45
:ול רזוע ןיאו וצק-דע

בי    12

דמעה לודגה רשה לאכימ דמעי איהה תעבו א  1
התיהנ-אל רשא הרצ תע התיהו ךמע ינב-לע
ךמע טלמי איהה תעבו איהה תעה דע יוג תויהמ
:רפסב בותכ אצמנה-לכ
םלוע ייחל הלא וציקי רפע-תמדא ינשימ םיברו ב  2
:םלוע ןוארדל תופרחל הלאו
םיברה יקידצמו עיקרה רהזכ ורהזי םילכשמהו ג  3
:דעו םלועל םיבכוככ
ץק תע-דע רפסה םתחו םירבדה םתס לאינד התאו ד  4
:תעדה הברתו םיבר וטטשי
םידמע םירחא םינש הנהו לאינד ינא יתיארו ה  5
:ראיה תפשל הנה דחאו ראיה תפשל הנה דחא
ימימל לעממ רשא םידבה שובל שיאל רמאיו ו  6
:תואלפה ץק יתמ-דע ראיה
ימימל לעממ רשא םידבה שובל שיאה-תא עמשאו ז  7
עבשיו םימשה-לא ולאמשו ונימי םריו ראיה
תולככו יצחו םידעומ דעומל יכ םלועה יחב
:הלא-לכ הנילכת שדק-םע-די ץפנ
תירחא המ ינדא הרמאו ןיבא אלו יתעמש ינאו ח  8
:הלא
םירבדה םימתחו םימתס-יכ לאינד ךל רמאיו ט  9
:ץק תע-דע
םיעשר ועישרהו םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי י  10
:וניבי םילכשמהו םיעשר-לכ וניבי אלו
ףלא םימי םמש ץוקש תתלו דימתה רסוה תעמו אי  11
:םיעשתו םיתאמ
תואמ שלש ףלא םימיל עיגיו הכחמה ירשא בי  12
:השמחו םישלש
:ןימיה ץקל ךלרגל דמעתו חונתו ץקל ךל התאו גי  13

This book in English or Latin