םירבד    Deuteronomy

א    1

רבעב לארשי-לכ-לא השמ רבד רשא םירבדה הלא א  1
ןראפ-ןיב ףוס לומ הברעב רבדמב ןדריה
:בהז ידו תרצחו ןבלו לפת-ןיבו
שדק דע ריעש-רה ךרד ברחמ םוי רשע דחא ב  2
:ענרב
שדחל דחאב שדח רשע-יתשעב הנש םיעבראב יהיו ג  3
הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב-לא השמ רבד
:םהלא ותא
בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיס תא ותכה ירחא ד  4
תרתשעב בשוי-רשא ןשבה ךלמ גוע תאו ןובשחב
:יערדאב
ראב השמ ליאוה באומ ץראב ןדריה רבעב ה  5
:רמאל תאזה הרותה-תא
םכל-בר רמאל ברחב ונילא רבד וניהלא הוהי ו  6
:הזה רהב תבש
וינכש-לכ-לאו ירמאה רה ואבו םכל ועסו ונפ ז  7
ץרא םיה ףוחבו בגנבו הלפשבו רהב הברעב
:תרפ-רהנ לדגה רהנה-דע ןונבלהו ינענכה
ץראה-תא ושרו ואב ץראה-תא םכינפל יתתנ האר ח  8
קחציל םהרבאל םכיתבאל הוהי עבשנ רשא
:םהירחא םערזלו םהל תתל בקעילו
תאש ידבל לכוא-אל רמאל אוהה תעב םכלא רמאו ט  9
:םכתא
יבכוככ םויה םכנהו םכתא הברה םכיהלא הוהי י  10
:ברל םימשה
םימעפ ףלא םככ םכילע ףסי םכתובא יהלא הוהי אי  11
:םכל רבד רשאכ םכתא ךרביו
:םכבירו םכאשמו םכחרט ידבל אשא הכיא בי  12
םיעדיו םינבנו םימכח םישנא םכל ובה גי  13
:םכישארב םמישאו םכיטבשל
תרבד-רשא רבדה-בוט ורמאתו יתא ונעתו די  14
:תושעל
םיעדיו םימכח םישנא םכיטבש ישאר-תא חקאו וט  15
ירשו םיפלא ירש םכילע םישאר םתוא ןתאו
םירטשו תרשע ירשו םישמח ירשו תואמ
:םכיטבשל
עמש רמאל אוהה תעב םכיטפש-תא הוצאו זט  16
ויחא-ןיבו שיא-ןיב קדצ םתטפשו םכיחא-ןיב
:ורג ןיבו
אל ןועמשת לדגכ ןטקכ טפשמב םינפ וריכת-אל זי  17
רבדהו אוה םיהלאל טפשמה יכ שיא-ינפמ ורוגת
:ויתעמשו ילא ןוברקת םכמ השקי רשא
רשא םירבדה-לכ תא אוהה תעב םכתא הוצאו חי  18
:ןושעת
ארונהו לודגה רבדמה-לכ תא ךלנו ברחמ עסנו טי  19
הוצ רשאכ ירמאה רה ךרד םתיאר רשא אוהה
:ענרב שדק דע אבנו ונתא וניהלא הוהי
הוהי-רשא ירמאה רה-דע םתאב םכלא רמאו כ  20
:ונל ןתנ וניהלא
שר הלע ץראה-תא ךינפל ךיהלא הוהי ןתנ האר אכ  21
ארית-לא ךל ךיתבא יהלא הוהי רבד רשאכ
:תחת-לאו
םישנא החלשנ ורמאתו םכלכ ילא ןוברקתו בכ  22
רבד ונתא ובשיו ץראה-תא ונל-ורפחיו ונינפל
אבנ רשא םירעה תאו הב-הלענ רשא ךרדה-תא
:ןהילא
םישנא רשע םינש םכמ חקאו רבדה יניעב בטייו גכ  23
:טבשל דחא שיא
לכשא לחנ-דע ואביו הרהה ולעיו ונפיו דכ  24
:התא ולגריו
ובשיו ונילא ודרויו ץראה ירפמ םדיב וחקיו הכ  25
הוהי-רשא ץראה הבוט ורמאיו רבד ונתא
:ונל ןתנ וניהלא
:םכיהלא הוהי יפ-תא ורמתו תלעל םתיבא אלו וכ  26
ונתא הוהי תאנשב ורמאתו םכילהאב ונגרתו זכ  27
ירמאה דיב ונתא תתל םירצמ ץראמ ונאיצוה
:ונדימשהל
רמאל ונבבל-תא וסמה וניחא םילע ונחנא הנא חכ  28
םימשב תרוצבו תלדג םירע ונממ םרו לודג םע
:םש וניאר םיקנע ינב-םגו
:םהמ ןוארית-אלו ןוצרעת-אל םכלא רמאו טכ  29
לככ םכל םחלי אוה םכינפל ךלהה םכיהלא הוהי ל  30
:םכיניעל םירצמב םכתא השע רשא
רשאכ ךיהלא הוהי ךאשנ רשא תיאר רשא רבדמבו אל  31
םתכלה רשא ךרדה-לכב ונב-תא שיא-אשי
:הזה םוקמה-דע םכאב-דע
:םכיהלא הוהיב םנימאמ םכניא הזה רבדבו בל  32
םכתנחל םוקמ םכל רותל ךרדב םכינפל ךלהה גל  33
ןנעבו הב-וכלת רשא ךרדב םכתארל הליל שאב
:םמוי
עבשיו ףצקיו םכירבד לוק-תא הוהי עמשיו דל  34
:רמאל
תא הזה ערה רודה הלאה םישנאב שיא הארי-םא הל  35
:םכיתבאל תתל יתעבשנ רשא הבוטה ץראה
ןתא-ולו הנארי אוה הנפי-ןב בלכ יתלוז ול  36
אלמ רשא ןעי וינבלו הב-ךרד רשא ץראה-תא
:הוהי ירחא
התא-םג רמאל םכללגב הוהי ףנאתה יב-םג זל  37
:םש אבת-אל
ותא המש אבי אוה ךינפל דמעה ןונ-ןב עשוהי חל  38
:לארשי-תא הנלחני אוה-יכ קזח
רשא םכינבו היהי זבל םתרמא רשא םכפטו טל  39
םהלו המש ואבי המה ערו בוט םויה ועדי-אל
:הושריי םהו הננתא
:ףוס-םי ךרד הרבדמה ועסו םכל ונפ םתאו מ  40
הלענ ונחנא הוהיל ונאטח ילא ורמאתו ונעתו אמ  41
ורגחתו וניהלא הוהי ונוצ-רשא לככ ונמחלנו
:הרהה תלעל וניהתו ותמחלמ ילכ-תא שיא
ומחלת-אלו ולעת אל םהל רמא ילא הוהי רמאיו במ  42
:םכיביא ינפל ופגנת אלו םכברקב ינניא יכ
הוהי יפ-תא ורמתו םתעמש אלו םכילא רבדאו גמ  43
:הרהה ולעתו ודזתו
ופדריו םכתארקל אוהה רהב בשיה ירמאה אציו דמ  44
ריעשב םכתא ותכיו םירבדה הנישעת רשאכ םכתא
:המרח-דע
םכלקב הוהי עמש-אלו הוהי ינפל וכבתו ובשתו המ  45
:םכילא ןיזאה אלו
:םתבשי רשא םימיכ םיבר םימי שדקב ובשתו ומ  46

ב    2

רבד רשאכ ףוס-םי ךרד הרבדמה עסנו ןפנו א  1
:םיבר םימי ריעש-רה-תא בסנו ילא הוהי
:רמאל ילא הוהי רמאיו ב  2
:הנפצ םכל ונפ הזה רהה-תא בס םכל-בר ג  3
םכיחא לובגב םירבע םתא רמאל וצ םעה-תאו ד  4
םתרמשנו םכמ וארייו ריעשב םיבשיה ושע-ינב
:דאמ
ךרדמ דע םצראמ םכל ןתא-אל יכ םב ורגתת-לא ה  5
:ריעש רה-תא יתתנ ושעל השרי-יכ לגר-ףכ
ורכת םימ-םגו םתלכאו ףסכב םתאמ ורבשת לכא ו  6
:םתיתשו ףסכב םתאמ
ךתכל עדי ךדי השעמ לכב ךכרב ךיהלא הוהי יכ ז  7
הוהי הנש םיעברא הז הזה לדגה רבדמה-תא
:רבד תרסח אל ךמע ךיהלא
ריעשב םיבשיה ושע-ינב וניחא תאמ רבענו ח  8
רבענו ןפנו רבג ןיצעמו תליאמ הברעה ךרדמ
:באומ רבדמ ךרד
רגתת-לאו באומ-תא רצת-לא ילא הוהי רמאיו ט  9
יכ השרי וצראמ ךל ןתא-אל יכ המחלמ םב
:השרי רע-תא יתתנ טול-ינבל
םרו ברו לודג םע הב ובשי םינפל םימאה י  10
:םיקנעכ
וארקי םיבאמהו םיקנעכ םה-ףא ובשחי םיאפר אי  11
:םימא םהל
םושריי ושע ינבו םינפל םירחה ובשי ריעשבו בי  12
השע רשאכ םתחת ובשיו םהינפמ םודימשיו
:םהל הוהי ןתנ-רשא ותשרי ץראל לארשי
רבענו דרז לחנ-תא םכל ורבעו ומק התע גי  13
:דרז לחנ-תא
ונרבע-רשא דע ענרב שדקמ ונכלה-רשא םימיהו די  14
רודה-לכ םת-דע הנש הנמשו םישלש דרז לחנ-תא
הוהי עבשנ רשאכ הנחמה ברקמ המחלמה ישנא
:םהל
דע הנחמה ברקמ םמהל םב התיה הוהי-די םגו וט  15
:םמת
ברקמ תומל המחלמה ישנא-לכ ומת-רשאכ יהיו זט  16
:םעה
:רמאל ילא הוהי רבדיו זי  17
:רע-תא באומ לובג-תא םויה רבע התא חי  18
םב רגתת-לאו םרצת-לא ןומע ינב לומ תברקו טי  19
יכ השרי ךל ןומע-ינב ץראמ ןתא-אל יכ
:השרי היתתנ טול-ינבל
הב-ובשי םיאפר אוה-ףא בשחת םיאפר-ץרא כ  20
:םימזמז םהל וארקי םינמעהו םינפל
הוהי םדימשיו םיקנעכ םרו ברו לודג םע אכ  21
:םתחת ובשיו םשרייו םהינפמ
דימשה רשא ריעשב םיבשיה ושע ינבל השע רשאכ בכ  22
םויה דע םתחת ובשיו םשרייו םהינפמ ירחה-תא
:הזה
םירתפכ הזע-דע םירצחב םיבשיה םיועהו גכ  23
:םתחת ובשיו םדימשה רתפכמ םיאציה
ךדיב יתתנ האר ןנרא לחנ-תא ורבעו ועס ומוק דכ  24
שר לחה וצרא-תאו ירמאה ןובשח-ךלמ ןחיס-תא
:המחלמ וב רגתהו
םימעה ינפ-לע ךתאריו ךדחפ תת לחא הזה םויה הכ  25
ולחו וזגרו ךעמש ןועמשי רשא םימשה-לכ תחת
:ךינפמ
ךלמ ןוחיס-לא תומדק רבדממ םיכאלמ חלשאו וכ  26
:רמאל םולש ירבד ןובשח
ןימי רוסא אל ךלא ךרדב ךרדב ךצראב הרבעא זכ  27
:לואמשו
יל-ןתת ףסכב םימו יתלכאו ינרבשת ףסכב לכא חכ  28
:ילגרב הרבעא קר יתיתשו
ריעשב םיבשיה ושע ינב יל-ושע רשאכ טכ  29
ןדריה-תא רבעא-רשא דע רעב םיבשיה םיבאומהו
:ונל ןתנ וניהלא הוהי-רשא ץראה-לא
השקה-יכ וב ונרבעה ןובשח ךלמ ןחיס הבא אלו ל  30
ותת ןעמל ובבל-תא ץמאו וחור-תא ךיהלא הוהי
:הזה םויכ ךדיב
ךינפל תת יתלחה האר ילא הוהי רמאיו אל  31
:וצרא-תא תשרל שר לחה וצרא-תאו ןחיס-תא
המחלמל ומע-לכו אוה ונתארקל ןחיס אציו בל  32
:הצהי
ותא ךנו ונינפל וניהלא הוהי והנתיו גל  33
:ומע-לכ-תאו ונב-תאו
םרחנו אוהה תעב וירע-לכ-תא דכלנו דל  34
ונראשה אל ףטהו םישנהו םתמ ריע-לכ-תא
:דירש
:ונדכל רשא םירעה ללשו ונל ונזזב המהבה קר הל  35
לחנב רשא ריעהו ןנרא לחנ-תפש-לע רשא רערעמ ול  36
ונממ הבגש רשא הירק התיה אל דעלגה-דעו
:ונינפל וניהלא הוהי ןתנ לכה-תא
קבי לחנ די-לכ תברק אל ןומע-ינב ץרא-לא קר זל  37
:וניהלא הוהי הוצ-רשא לכו רהה ירעו

ג    3

ןשבה-ךלמ גוע אציו ןשבה ךרד לענו ןפנו א  1
:יערדא המחלמל ומע-לכו אוה ונתארקל
יתתנ ךדיב יכ ותא ארית-לא ילא הוהי רמאיו ב  2
רשאכ ול תישעו וצרא-תאו ומע-לכ-תאו ותא
:ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיסל תישע
גוע-תא םג ונדיב וניהלא הוהי ןתיו ג  3
יתלב-דע והכנו ומע-לכ-תאו ןשבה-ךלמ
:דירש ול-ריאשה
הירק התיה אל אוהה תעב וירע-לכ-תא דכלנו ד  4
בגרא לבח-לכ ריע םישש םתאמ ונחקל-אל רשא
:ןשבב גוע תכלממ
חירבו םיתלד ההבג המוח תרצב םירע הלא-לכ ה  5
:דאמ הברה יזרפה ירעמ דבל
ןובשח ךלמ ןחיסל ונישע רשאכ םתוא םרחנו ו  6
:ףטהו םישנה םתמ ריע-לכ םרחה
:ונל ונוזב םירעה ללשו המהבה-לכו ז  7
ירמאה יכלמ ינש דימ ץראה-תא אוהה תעב חקנו ח  8
:ןומרח רה-דע ןנרא לחנמ ןדריה רבעב רשא
ול-וארקי ירמאהו ןירש ןומרחל וארקי םינדיצ ט  9
:רינש
הכלס-דע ןשבה-לכו דעלגה-לכו רשימה ירע לכ י  10
:ןשבב גוע תכלממ ירע יערדאו
הנה םיאפרה רתימ ראשנ ןשבה ךלמ גוע-קר יכ אי  11
עשת ןומע ינב תברב אוה הלה לזרב שרע ושרע
:שיא-תמאב הבחר תומא עבראו הכרא תומא
רערעמ אוהה תעב ונשרי תאזה ץראה-תאו בי  12
יתתנ וירעו דעלגה-רה יצחו ןנרא לחנ-לע-רשא
:ידגלו ינבוארל
יצחל יתתנ גוע תכלממ ןשבה-לכו דעלגה רתיו גי  13
אוהה ןשבה-לכל בגראה לבח לכ השנמה טבש
:םיאפר ץרא ארקי
לובג-דע בגרא לבח-לכ-תא חקל השנמ-ןב ריאי די  14
ןשבה-תא ומש-לע םתא ארקיו יתכעמהו ירושגה
:הזה םויה דע ריאי תוח
:דעלגה-תא יתתנ ריכמלו וט  15
לחנ-דעו דעלגה-ןמ יתתנ ידגלו ינבוארלו זט  16
ינב לובג לחנה קבי דעו לבגו לחנה ךות ןנרא
:ןומע
םי הברעה םי דעו תרנכמ לבגו ןדריהו הברעהו זי  17
:החרזמ הגספה תדשא תחת חלמה
ןתנ םכיהלא הוהי רמאל אוהה תעב םכתא וצאו חי  18
ינפל ורבעת םיצולח התשרל תאזה ץראה-תא םכל
:ליח-ינב-לכ לארשי-ינב םכיחא
בר הנקמ-יכ יתעדי םכנקמו םכפטו םכישנ קר טי  19
:םכל יתתנ רשא םכירעב ובשי םכל
םה-םג ושריו םככ םכיחאל הוהי חיני-רשא דע כ  20
רבעב םהל ןתנ םכיהלא הוהי רשא ץראה-תא
:םכל יתתנ רשא ותשריל שיא םתבשו ןדריה
ךיניע רמאל אוהה תעב יתיוצ עושוהי-תאו אכ  21
ינשל םכיהלא הוהי השע רשא-לכ תא תארה
רשא תוכלממה-לכל הוהי השעי-ןכ הלאה םיכלמה
:המש רבע התא
:םכל םחלנה אוה םכיהלא הוהי יכ םוארית אל בכ  22
:רמאל אוהה תעב הוהי-לא ןנחתאו גכ  23
ךדבע-תא תוארהל תולחה התא הוהי ינדא דכ  24
םימשב לא-ימ רשא הקזחה ךדי-תאו ךלדג-תא
:ךתרובגכו ךישעמכ השעי-רשא ץראבו
רבעב רשא הבוטה ץראה-תא האראו אנ-הרבעא הכ  25
:ןנבלהו הזה בוטה רהה ןדריה
רמאיו ילא עמש אלו םכנעמל יב הוהי רבעתיו וכ  26
רבדב דוע ילא רבד ףסות-לא ךל-בר ילא הוהי
:הזה
הנמיתו הנפצו המי ךיניע אשו הגספה שאר הלע זכ  27
ןדריה-תא רבעת אל-יכ ךיניעב הארו החרזמו
:הזה
רבעי אוה-יכ והצמאו והקזחו עשוהי-תא וצו חכ  28
רשא ץראה-תא םתוא ליחני אוהו הזה םעה ינפל
:הארת
:רועפ תיב לומ איגב בשנו טכ  29

ד    4

רשא םיטפשמה-לאו םיקחה-לא עמש לארשי התעו א  1
םתאבו ויחת ןעמל תושעל םכתא דמלמ יכנא
ןתנ םכיתבא יהלא הוהי רשא ץראה-תא םתשריו
:םכל
אלו םכתא הוצמ יכנא רשא רבדה-לע ופסת אל ב  2
רשא םכיהלא הוהי תוצמ-תא רמשל ונממ וערגת
:םכתא הוצמ יכנא
רועפ לעבב הוהי השע-רשא תא תוארה םכיניע ג  3
ודימשה רועפ-לעב ירחא ךלה רשא שיאה-לכ יכ
:ךברקמ ךיהלא הוהי
:םויה םכלכ םייח םכיהלא הוהיב םיקבדה םתאו ד  4
ינוצ רשאכ םיטפשמו םיקח םכתא יתדמל האר ה  5
םתא רשא ץראה ברקב ןכ תושעל יהלא הוהי
:התשרל המש םיאב
םכתניבו םכתמכח אוה יכ םתישעו םתרמשו ו  6
הלאה םיקחה-לכ תא ןועמשי רשא םימעה יניעל
:הזה לודגה יוגה ןובנו םכח-םע קר ורמאו
וילא םיברק םיהלא ול-רשא לודג יוג-ימ יכ ז  7
:וילא ונארק-לכב וניהלא הוהיכ
םקידצ םיטפשמו םיקח ול-רשא לודג יוג ימו ח  8
:םויה םכינפל ןתנ יכנא רשא תאזה הרותה לככ
חכשת-ןפ דאמ ךשפנ רמשו ךל רמשה קר ט  9
ךבבלמ ורוסי-ןפו ךיניע ואר-רשא םירבדה-תא
:ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו ךייח ימי לכ
רמאב ברחב ךיהלא הוהי ינפל תדמע רשא םוי י  10
ירבד-תא םעמשאו םעה-תא יל-להקה ילא הוהי
םה רשא םימיה-לכ יתא האריל ןודמלי רשא
:ןודמלי םהינב-תאו המדאה-לע םייח
שאב רעב רההו רהה תחת ןודמעתו ןוברקתו אי  11
:לפרעו ןנע ךשח םימשה בל-דע
םתא םירבד לוק שאה ךותמ םכילא הוהי רבדיו בי  12
:לוק יתלוז םיאר םכניא הנומתו םיעמש
תושעל םכתא הוצ רשא ותירב-תא םכל דגיו גי  13
:םינבא תוחל ינש-לע םבתכיו םירבדה תרשע
םיקח םכתא דמלל אוהה תעב הוהי הוצ יתאו די  14
םירבע םתא רשא ץראב םתא םכתשעל םיטפשמו
:התשרל המש
םתיאר אל יכ םכיתשפנל דאמ םתרמשנו וט  15
ךותמ ברחב םכילא הוהי רבד םויב הנומת-לכ
:שאה
למס-לכ תנומת לספ םכל םתישעו ןותחשת-ןפ זט  16
:הבקנ וא רכז תינבת
ףנכ רופצ-לכ תינבת ץראב רשא המהב-לכ תינבת זי  17
:םימשב ףועת רשא
םימב-רשא הגד-לכ תינבת המדאב שמר-לכ תינבת חי  18
:ץראל תחתמ
שמשה-תא תיארו המימשה ךיניע אשת-ןפו טי  19
תחדנו םימשה אבצ לכ םיבכוכה-תאו חריה-תאו
ךיהלא הוהי קלח רשא םתדבעו םהל תיוחתשהו
:םימשה-לכ תחת םימעה לכל םתא
לזרבה רוכמ םכתא אצויו הוהי חקל םכתאו כ  20
:הזה םויכ הלחנ םעל ול תויהל םירצממ
יתלבל עבשיו םכירבד-לע יב-ףנאתה הוהיו אכ  21
הבוטה ץראה-לא אב-יתלבלו ןדריה-תא ירבע
:הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא
ןדריה-תא רבע ינניא תאזה ץראב תמ יכנא יכ בכ  22
:תאזה הבוטה ץראה-תא םתשריו םירבע םתאו
םכיהלא הוהי תירב-תא וחכשת-ןפ םכל ורמשה גכ  23
רשא לכ תנומת לספ םכל םתישעו םכמע תרכ רשא
:ךיהלא הוהי ךוצ
:אנק לא אוה הלכא שא ךיהלא הוהי יכ דכ  24
ץראב םתנשונו םינב ינבו םינב דילות-יכ הכ  25
ערה םתישעו לכ תנומת לספ םתישעו םתחשהו
:וסיעכהל ךיהלא-הוהי יניעב
דבא-יכ ץראה-תאו םימשה-תא םויה םכב יתדיעה וכ  26
םירבע םתא רשא ץראה לעמ רהמ ןודבאת
הילע םימי ןכיראת-אל התשרל המש ןדריה-תא
:ןודמשת דמשה יכ
רפסמ יתמ םתראשנו םימעב םכתא הוהי ץיפהו זכ  27
:המש םכתא הוהי גהני רשא םיוגב
רשא ןבאו ץע םדא ידי השעמ םיהלא םש-םתדבעו חכ  28
אלו ןולכאי אלו ןועמשי אלו ןוארי-אל
:ןחירי
ונשרדת יכ תאצמו ךיהלא הוהי-תא םשמ םתשקבו טכ  29
:ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב
תירחאב הלאה םירבדה לכ ךואצמו ךל רצב ל  30
:ולקב תעמשו ךיהלא הוהי-דע תבשו םימיה
ךתיחשי אלו ךפרי אל ךיהלא הוהי םוחר לא יכ אל  31
:םהל עבשנ רשא ךיתבא תירב-תא חכשי אלו
ךינפל ויה-רשא םינשאר םימיל אנ-לאש יכ בל  32
ץראה-לע םדא םיהלא ארב רשא םויה-ןמל
רבדכ היהנה םימשה הצק-דעו םימשה הצקמלו
:והמכ עמשנה וא הזה לודגה
שאה-ךותמ רבדמ םיהלא לוק םע עמשה גל  33
:יחיו התא תעמש-רשאכ
יוג ברקמ יוג ול תחקל אובל םיהלא הסנה וא דל  34
הקזח דיבו המחלמבו םיתפומבו תתאב תסמב
השע-רשא לככ םילדג םיארומבו היוטנ עורזבו
:ךיניעל םירצמב םכיהלא הוהי םכל
דוע ןיא םיהלאה אוה הוהי יכ תעדל תארה התא הל  35
:ודבלמ
ץראה-לעו ךרסיל ולק-תא ךעימשה םימשה-ןמ ול  36
:שאה ךותמ תעמש וירבדו הלודגה ושא-תא ךארה
וירחא וערזב רחביו ךיתבא-תא בהא יכ תחתו זל  37
:םירצממ לדגה וחכב וינפב ךאצויו
ךינפמ ךממ םימצעו םילדג םיוג שירוהל חל  38
:הזה םויכ הלחנ םצרא-תא ךל-תתל ךאיבהל
אוה הוהי יכ ךבבל-לא תבשהו םויה תעדיו טל  39
:דוע ןיא תחתמ ץראה-לעו לעממ םימשב םיהלאה
ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ-תאו ויקח-תא תרמשו מ  40
ןעמלו ךירחא ךינבלו ךל בטיי רשא םויה
ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה-לע םימי ךיראת
:םימיה-לכ ךל
החרזמ ןדריה רבעב םירע שלש השמ לידבי זא אמ  41
:שמש
תעד-ילבב והער-תא חצרי רשא חצור המש סנל במ  42
תחא-לא סנו םשלש למתמ ול אנש-אל אוהו
:יחו לאה םירעה-ןמ
תמאר-תאו ינבוארל רשימה ץראב רבדמב רצב-תא גמ  43
:ישנמל ןשבב ןלוג-תאו ידגל דעלגב
:לארשי ינב ינפל השמ םש-רשא הרותה תאזו דמ  44
השמ רבד רשא םיטפשמהו םיקחהו תדעה הלא המ  45
:םירצממ םתאצב לארשי ינב-לא
ןחיס ץראב רועפ תיב לומ איגב ןדריה רבעב ומ  46
השמ הכה רשא ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ
:םירצממ םתאצב לארשי ינבו
ינש ןשבה-ךלמ גוע ץרא-תאו וצרא-תא ושרייו זמ  47
:שמש חרזמ ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ
ןאיש רה-דעו ןנרא לחנ-תפש-לע רשא רערעמ חמ  48
:ןומרח אוה
הברעה םי דעו החרזמ ןדריה רבע הברעה-לכו טמ  49
:הגספה תדשא תחת

ה    5

עמש םהלא רמאיו לארשי-לכ-לא השמ ארקיו א  1
רבד יכנא רשא םיטפשמה-תאו םיקחה-תא לארשי
:םתשעל םתרמשו םתא םתדמלו םויה םכינזאב
:ברחב תירב ונמע תרכ וניהלא הוהי ב  2
יכ תאזה תירבה-תא הוהי תרכ וניתבא-תא אל ג  3
:םייח ונלכ םויה הפ הלא ונחנא ונתא
:שאה ךותמ רהב םכמע הוהי רבד םינפב םינפ ד  4
דיגהל אוהה תעב םכיניבו הוהי-ןיב דמע יכנא ה  5
שאה ינפמ םתארי יכ הוהי רבד-תא םכל
:רמאל רהב םתילע-אלו
םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא הוהי יכנא ו  6
:םידבע תיבמ
:ינפ-לע םירחא םיהלא ךל-היהי אל ז  7
לעממ םימשב רשא הנומת-לכ לספ ךל-השעת-אל ח  8
:ץראל תחתמ םימב רשאו תחתמ ץראב רשאו
הוהי יכנא יכ םדבעת אלו םהל הוחתשת-אל ט  9
םינב-לע תובא ןוע דקפ אנק לא ךיהלא
:יאנשל םיעבר-לעו םישלש-לעו
:ותוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל דסח השעו י  10
הקני אל יכ אושל ךיהלא הוהי-םש-תא אשת אל אי  11
:אושל ומש-תא אשי-רשא תא הוהי
הוהי ךוצ רשאכ ושדקל תבשה םוי-תא רומש בי  12
:ךיהלא
:ךתכאלמ-לכ תישעו דבעת םימי תשש גי  13
השעת אל ךיהלא הוהיל תבש יעיבשה םויו די  14
ךרושו ךתמאו-ךדבעו ךתבו-ךנבו התא הכאלמ-לכ
ןעמל ךירעשב רשא ךרגו ךתמהב-לכו ךרמחו
:ךומכ ךתמאו ךדבע חוני
הוהי ךאציו םירצמ ץראב תייה דבע-יכ תרכזו וט  15
ךוצ ןכ-לע היוטנ ערזבו הקזח דיב םשמ ךיהלא
:תבשה םוי-תא תושעל ךיהלא הוהי
ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ךמא-תאו ךיבא-תא דבכ זט  16
המדאה לע ךל בטיי ןעמלו ךימי ןכיראי ןעמל
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא
:חצרת אל זי  17
:ףאנת אלו חי  18
:בנגת אלו טי  19
:אוש דע ךערב הנעת-אלו כ  20
והדש ךער תיב הואתת אלו ךער תשא דמחת אלו אכ  21
:ךערל רשא לכו ורמחו ורוש ותמאו ודבעו
רהב םכלהק-לכ-לא הוהי רבד הלאה םירבדה-תא בכ  22
ףסי אלו לודג לוק לפרעהו ןנעה שאה ךותמ
:ילא םנתיו םינבא תחל ינש-לע םבתכיו
רעב רההו ךשחה ךותמ לוקה-תא םכעמשכ יהיו גכ  23
:םכינקזו םכיטבש ישאר-לכ ילא ןוברקתו שאב
ודבכ-תא וניהלא הוהי ונארה ןה ורמאתו דכ  24
הזה םויה שאה ךותמ ונעמש ולק-תאו ולדג-תאו
:יחו םדאה-תא םיהלא רבדי-יכ וניאר
תאזה הלדגה שאה ונלכאת יכ תומנ המל התעו הכ  25
וניהלא הוהי לוק-תא עמשל ונחנא םיפסי-םא
:ונתמו דוע
רבדמ םייח םיהלא לוק עמש רשא רשב-לכ ימ יכ וכ  26
:יחיו ונמכ שאה-ךותמ
וניהלא הוהי רמאי רשא-לכ תא עמשו התא ברק זכ  27
הוהי רבדי רשא-לכ תא ונילא רבדת תאו
:ונישעו ונעמשו ךילא וניהלא
ילא םכרבדב םכירבד לוק-תא הוהי עמשיו חכ  28
הזה םעה ירבד לוק-תא יתעמש ילא הוהי רמאיו
:ורבד רשא-לכ וביטיה ךילא ורבד רשא
רמשלו יתא האריל םהל הז םבבל היהו ןתי-ימ טכ  29
םהל בטיי ןעמל םימיה-לכ יתוצמ-לכ-תא
:םלעל םהינבלו
:םכילהאל םכל ובוש םהל רמא ךל ל  30
הוצמה-לכ תא ךילא הרבדאו ידמע דמע הפ התאו אל  31
רשא ץראב ושעו םדמלת רשא םיטפשמהו םיקחהו
:התשרל םהל ןתנ יכנא
םכתא םכיהלא הוהי הוצ רשאכ תושעל םתרמשו בל  32
:לאמשו ןימי ורסת אל
וכלת םכתא םכיהלא הוהי הוצ רשא ךרדה-לכב גל  33
ץראב םימי םתכראהו םכל בוטו ןויחת ןעמל
:ןושרית רשא

ו    6

הוהי הוצ רשא םיטפשמהו םיקחה הוצמה תאזו א  1
םתא רשא ץראב תושעל םכתא דמלל םכיהלא
:התשרל המש םירבע
ויתקח-לכ-תא רמשל ךיהלא הוהי-תא ארית ןעמל ב  2
ךנב-ןבו ךנבו התא ךוצמ יכנא רשא ויתוצמו
:ךימי ןכראי ןעמלו ךייח ימי לכ
רשאו ךל בטיי רשא תושעל תרמשו לארשי תעמשו ג  3
ךל ךיתבא יהלא הוהי רבד רשאכ דאמ ןוברת
:שבדו בלח תבז ץרא
:דחא הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש ד  4
ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב ךיהלא הוהי תא תבהאו ה  5
:ךדאמ-לכבו
םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו ו  6
:ךבבל-לע
ךתכלבו ךתיבב ךתבשב םב תרבדו ךינבל םתננשו ז  7
:ךמוקבו ךבכשבו ךרדב
:ךיניע ןיב תפטטל ויהו ךדי-לע תואל םתרשקו ח  8
:ךירעשבו ךתיב תוזזמ-לע םתבתכו ט  9
רשא ץראה-לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ היהו י  10
ךל תתל בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל עבשנ
:תינב-אל רשא תבטו תלדג םירע
תרבו תאלמ-אל רשא בוט-לכ םיאלמ םיתבו אי  11
רשא םיתיזו םימרכ תבצח-אל רשא םיבוצח
:תעבשו תלכאו תעטנ-אל
ץראמ ךאיצוה רשא הוהי-תא חכשת-ןפ ךל רמשה בי  12
:םידבע תיבמ םירצמ
:עבשת ומשבו דבעת ותאו ארית ךיהלא הוהי-תא גי  13
םימעה יהלאמ םירחא םיהלא ירחא ןוכלת אל די  14
:םכיתוביבס רשא
הרחי-ןפ ךברקב ךיהלא הוהי אנק לא יכ וט  15
:המדאה ינפ לעמ ךדימשהו ךב ךיהלא הוהי-ףא
:הסמב םתיסנ רשאכ םכיהלא הוהי-תא וסנת אל זט  16
ויתדעו םכיהלא הוהי תוצמ-תא ןורמשת רומש זי  17
:ךוצ רשא ויקחו
ךל בטיי ןעמל הוהי יניעב בוטהו רשיה תישעו חי  18
הוהי עבשנ-רשא הבטה ץראה-תא תשריו תאבו
:ךיתבאל
:הוהי רבד רשאכ ךינפמ ךיביא-לכ-תא ףדהל טי  19
םיקחהו תדעה המ רמאל רחמ ךנב ךלאשי-יכ כ  20
:םכתא וניהלא הוהי הוצ רשא םיטפשמהו
םירצמב הערפל ונייה םידבע ךנבל תרמאו אכ  21
:הקזח דיב םירצממ הוהי ונאיציו
םירצמב םיערו םילדג םיתפמו תתוא הוהי ןתיו בכ  22
:וניניעל ותיב-לכבו הערפב
ונל תתל ונתא איבה ןעמל םשמ איצוה ונתואו גכ  23
:וניתבאל עבשנ רשא ץראה-תא
האריל הלאה םיקחה-לכ-תא תושעל הוהי ונוציו דכ  24
ונתיחל םימיה-לכ ונל בוטל וניהלא הוהי-תא
:הזה םויהכ
הוצמה-לכ-תא תושעל רמשנ-יכ ונל-היהת הקדצו הכ  25
:ונוצ רשאכ וניהלא הוהי ינפל תאזה

ז    7

התא-רשא ץראה-לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ א  1
יתחה ךינפמ םיבר-םיוג לשנו התשרל המש-אב
יוחהו יזרפהו ינענכהו ירמאהו ישגרגהו
:ךממ םימוצעו םיבר םיוג העבש יסוביהו
םירחת םרחה םתיכהו ךינפל ךיהלא הוהי םנתנו ב  2
:םנחת אלו תירב םהל תרכת-אל םתא
חקת-אל ותבו ונבל ןתת-אל ךתב םב ןתחתת אלו ג  3
:ךנבל
םירחא םיהלא ודבעו ירחאמ ךנב-תא ריסי-יכ ד  4
:רהמ ךדימשהו םכב הוהי-ףא הרחו
םתבצמו וצתת םהיתחבזמ םהל ושעת הכ-םא-יכ ה  5
ןופרשת םהיליספו ןועדגת םהרישאו ורבשת
:שאב
הוהי רחב ךב ךיהלא הוהיל התא שודק םע יכ ו  6
רשא םימעה לכמ הלגס םעל ול תויהל ךיהלא
:המדאה ינפ-לע
רחביו םכב הוהי קשח םימעה-לכמ םכברמ אל ז  7
:םימעה-לכמ טעמה םתא-יכ םכב
רשא העבשה-תא ורמשמו םכתא הוהי תבהאמ יכ ח  8
הקזח דיב םכתא הוהי איצוה םכיתבאל עבשנ
:םירצמ-ךלמ הערפ דימ םידבע תיבמ ךדפיו
ןמאנה לאה םיהלאה אוה ךיהלא הוהי-יכ תעדיו ט  9
ףלאל ותוצמ ירמשלו ויבהאל דסחהו תירבה רמש
:רוד
רחאי אל ודיבאהל וינפ-לא ויאנשל םלשמו י  10
:ול-םלשי וינפ-לא ואנשל
רשא םיטפשמה-תאו םיקחה-תאו הוצמה-תא תרמשו אי  11
:םתושעל םויה ךוצמ יכנא
םתרמשו הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו בי  12
תירבה-תא ךל ךיהלא הוהי רמשו םתא םתישעו
:ךיתבאל עבשנ רשא דסחה-תאו
ךנטב-ירפ ךרבו ךברהו ךכרבו ךבהאו גי  13
ךיפלא-רגש ךרהציו ךשריתו ךנגד ךתמדא-ירפו
תתל ךיתבאל עבשנ-רשא המדאה לע ךנאצ תרתשעו
:ךל
הרקעו רקע ךב היהי-אל םימעה-לכמ היהת ךורב די  14
:ךתמהבבו
םירצמ יודמ-לכו ילח-לכ ךממ הוהי ריסהו וט  15
םנתנו ךב םמישי אל תעדי רשא םיערה
:ךיאנש-לכב
ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא םימעה-לכ-תא תלכאו זט  16
םהיהלא-תא דבעת אלו םהילע ךניע סוחת-אל
:ךל אוה שקומ-יכ
הכיא ינממ הלאה םיוגה םיבר ךבבלב רמאת יכ זי  17
:םשירוהל לכוא
הוהי השע-רשא תא רכזת רכז םהמ ארית אל חי  18
:םירצמ-לכלו הערפל ךיהלא
םיתפמהו תתאהו ךיניע ואר-רשא תלדגה תסמה טי  19
הוהי ךאצוה רשא היוטנה ערזהו הקזחה דיהו
םימעה-לכל ךיהלא הוהי השעי-ןכ ךיהלא
:םהינפמ ארי התא-רשא
דבא-דע םב ךיהלא הוהי חלשי הערצה-תא םגו כ  20
:ךינפמ םירתסנהו םיראשנה
לא ךברקב ךיהלא הוהי-יכ םהינפמ ץרעת אל אכ  21
:ארונו לודג
טעמ ךינפמ לאה םיוגה-תא ךיהלא הוהי לשנו בכ  22
תיח ךילע הברת-ןפ רהמ םתלכ לכות אל טעמ
:הדשה
הלדג המוהמ םמהו ךינפל ךיהלא הוהי םנתנו גכ  23
:םדמשה דע
תחתמ םמש-תא תדבאהו ךדיב םהיכלמ ןתנו דכ  24
:םתא ךדמשה דע ךינפב שיא בציתי-אל םימשה
בהזו ףסכ דמחת-אל שאב ןופרשת םהיהלא יליספ הכ  25
הוהי תבעות יכ וב שקות ןפ ךל תחקלו םהילע
:אוה ךיהלא
והמכ םרח תייהו ךתיב-לא הבעות איבת-אלו וכ  26
:אוה םרח-יכ ונבעתת בעתו ונצקשת ץקש

ח    8

תושעל ןורמשת םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה-לכ א  1
ץראה-תא םתשריו םתאבו םתיברו ןויחת ןעמל
:םכיתבאל הוהי עבשנ-רשא
ךיהלא הוהי ךכילוה רשא ךרדה-לכ-תא תרכזו ב  2
תעדל ךתסנל ךתנע ןעמל רבדמב הנש םיעברא הז
:אל-םא ותוצמ רמשתה ךבבלב רשא-תא
תעדי-אל רשא ןמה-תא ךלכאיו ךבעריו ךנעיו ג  3
אל יכ ךעידוה ןעמל ךיתבא ןועדי אלו
אצומ-לכ-לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה-לע
:םדאה היחי הוהי-יפ
הז הקצב אל ךלגרו ךילעמ התלב אל ךתלמש ד  4
:הנש םיעברא
ונב-תא שיא רסיי רשאכ יכ ךבבל-םע תעדיו ה  5
:ךרסימ ךיהלא הוהי
ויכרדב תכלל ךיהלא הוהי תוצמ-תא תרמשו ו  6
:ותא הארילו
ילחנ ץרא הבוט ץרא-לא ךאיבמ ךיהלא הוהי יכ ז  7
:רהבו העקבב םיאצי תמהתו תניע םימ
תיז-ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו הטח ץרא ח  8
:שבדו ןמש
לכ רסחת-אל םחל הב-לכאת תנכסמב אל רשא ץרא ט  9
:תשחנ בצחת היררהמו לזרב הינבא רשא ץרא הב
ץראה-לע ךיהלא הוהי-תא תכרבו תעבשו תלכאו י  10
:ךל-ןתנ רשא הבטה
רמש יתלבל ךיהלא הוהי-תא חכשת-ןפ ךל רמשה אי  11
ךוצמ יכנא רשא ויתקחו ויטפשמו ויתוצמ
:םויה
:תבשיו הנבת םיבט םיתבו תעבשו לכאת-ןפ בי  12
לכו ךל-הברי בהזו ףסכו ןיברי ךנאצו ךרקבו גי  13
:הברי ךל-רשא
ךאיצומה ךיהלא הוהי-תא תחכשו ךבבל םרו די  14
:םידבע תיבמ םירצמ ץראמ
ברקעו ףרש שחנ ארונהו לדגה רבדמב ךכילומה וט  15
רוצמ םימ ךל איצומה םימ-ןיא רשא ןואמצו
:שימלחה
ןעמל ךיתבא ןועדי-אל רשא רבדמב ןמ ךלכאמה זט  16
:ךתירחאב ךבטיהל ךתסנ ןעמלו ךתנע
ליחה-תא יל השע ידי םצעו יחכ ךבבלב תרמאו זי  17
:הזה
חכ ךל ןתנה אוה יכ ךיהלא הוהי-תא תרכזו חי  18
עבשנ-רשא ותירב-תא םיקה ןעמל ליח תושעל
:הזה םויכ ךיתבאל
תכלהו ךיהלא הוהי-תא חכשת חכש-םא היהו טי  19
םהל תיוחתשהו םתדבעו םירחא םיהלא ירחא
:ןודבאת דבא יכ םויה םכב יתדעה
ןודבאת ןכ םכינפמ דיבאמ הוהי רשא םיוגכ כ  20
:םכיהלא הוהי לוקב ןועמשת אל בקע

ט    9

תשרל אבל ןדריה-תא םויה רבע התא לארשי עמש א  1
תרצבו תלדג םירע ךממ םימצעו םילדג םיוג
:םימשב
התאו תעדי התא רשא םיקנע ינב םרו לודג-םע ב  2
:קנע ינב ינפל בציתי ימ תעמש
ךינפל רבעה-אוה ךיהלא הוהי יכ םויה תעדיו ג  3
ךינפל םעינכי אוהו םדימשי אוה הלכא שא
:ךל הוהי רבד רשאכ רהמ םתדבאהו םתשרוהו
ךינפלמ םתא ךיהלא הוהי ףדהב ךבבלב רמאת-לא ד  4
ץראה-תא תשרל הוהי ינאיבה יתקדצב רמאל
םשירומ הוהי הלאה םיוגה תעשרבו תאזה
:ךינפמ
םצרא-תא תשרל אב התא ךבבל רשיבו ךתקדצב אל ה  5
םשירומ ךיהלא הוהי הלאה םיוגה תעשרב יכ
הוהי עבשנ רשא רבדה-תא םיקה ןעמלו ךינפמ
:בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל
ךל ןתנ ךיהלא הוהי ךתקדצב אל יכ תעדיו ו  6
ףרע-השק-םע יכ התשרל תאזה הבוטה ץראה-תא
:התא
ךיהלא הוהי-תא תפצקה-רשא תא חכשת-לא רכז ז  7
םירצמ ץראמ תאצי-רשא םויה-ןמל רבדמב
םתייה םירממ הזה םוקמה-דע םכאב-דע
:הוהי-םע
םכב הוהי ףנאתיו הוהי-תא םתפצקה ברחבו ח  8
:םכתא דימשהל
תירבה תחול םינבאה תחול תחקל הרהה יתלעב ט  9
םוי םיעברא רהב בשאו םכמע הוהי תרכ-רשא
:יתיתש אל םימו יתלכא אל םחל הליל םיעבראו
םיבתכ םינבאה תחול ינש-תא ילא הוהי ןתיו י  10
רבד רשא םירבדה-לככ םהילעו םיהלא עבצאב
:להקה םויב שאה ךותמ רהב םכמע הוהי
ןתנ הליל םיעבראו םוי םיעברא ץקמ יהיו אי  11
:תירבה תוחל םינבאה תחל ינש-תא ילא הוהי
ךמע תחש יכ הזמ רהמ דר םוק ילא הוהי רמאיו בי  12
רשא ךרדה-ןמ רהמ ורס םירצממ תאצוה רשא
:הכסמ םהל ושע םתיוצ
הזה םעה-תא יתיאר רמאל ילא הוהי רמאיו גי  13
:אוה ףרע-השק-םע הנהו
םימשה תחתמ םמש-תא החמאו םדימשאו ינממ ףרה די  14
:ונממ ברו םוצע-יוגל ךתוא השעאו
תחול ינשו שאב רעב רההו רהה-ןמ דראו ןפאו וט  15
:ידי יתש לע תירבה
םכל םתישע םכיהלא הוהיל םתאטח הנהו אראו זט  16
הוהי הוצ-רשא ךרדה-ןמ רהמ םתרס הכסמ לגע
:םכתא
ידי יתש לעמ םכלשאו תחלה ינשב שפתאו זי  17
:םכיניעל םרבשאו
םוי םיעברא הנשארכ הוהי ינפל לפנתאו חי  18
יתיתש אל םימו יתלכא אל םחל הליל םיעבראו
יניעב ערה תושעל םתאטח רשא םכתאטח-לכ לע
:וסיעכהל הוהי
הוהי ףצק רשא המחהו ףאה ינפמ יתרגי יכ טי  19
םעפב םג ילא הוהי עמשיו םכתא דימשהל םכילע
:אוהה
ללפתאו ודימשהל דאמ הוהי ףנאתה ןרהאבו כ  20
:אוהה תעב ןרהא דעב-םג
ףרשאו יתחקל לגעה-תא םתישע-רשא םכתאטח-תאו אכ  21
קד-רשא דע בטיה ןוחט ותא תכאו שאב ותא
:רהה-ןמ דריה לחנה-לא ורפע-תא ךלשאו רפעל
םתייה םיפצקמ הואתה תרבקבו הסמבו הרעבתבו בכ  22
:הוהי-תא
ושרו ולע רמאל ענרב שדקמ םכתא הוהי חלשבו גכ  23
הוהי יפ-תא ורמתו םכל יתתנ רשא ץראה-תא
:ולקב םתעמש אלו ול םתנמאה אלו םכיהלא
:םכתא יתעד םוימ הוהי-םע םתייה םירממ דכ  24
םויה םיעברא תא הוהי ינפל לפנתאו הכ  25
הוהי רמא-יכ יתלפנתה רשא הלילה םיעברא-תאו
:םכתא דימשהל
תחשת-לא הוהי ינדא רמאו הוהי-לא ללפתאו וכ  26
תאצוה-רשא ךלדגב תידפ רשא ךתלחנו ךמע
:הקזח דיב םירצממ
ןפת-לא בקעילו קחציל םהרבאל ךידבעל רכז זכ  27
:ותאטח-לאו ועשר-לאו הזה םעה ישק-לא
תלכי ילבמ םשמ ונתאצוה רשא ץראה ורמאי-ןפ חכ  28
ותאנשמו םהל רבד-רשא ץראה-לא םאיבהל הוהי
:רבדמב םתמהל םאיצוה םתוא
לדגה ךחכב תאצוה רשא ךתלחנו ךמע םהו טכ  29
:היוטנה ךערזבו

י    10

תחול-ינש ךל-לספ ילא הוהי רמא אוהה תעב א  1
ךל תישעו הרהה ילא הלעו םינשארכ םינבא
:ץע ןורא
תחלה-לע ויה רשא םירבדה-תא תחלה-לע בתכאו ב  2
:ןוראב םתמשו תרבש רשא םינשארה
םינבא תחל-ינש לספאו םיטש יצע ןורא שעאו ג  3
:ידיב תחלה ינשו הרהה לעאו םינשארכ
תרשע תא ןושארה בתכמכ תחלה-לע בתכיו ד  4
שאה ךותמ רהב םכילא הוהי רבד רשא םירבדה
:ילא הוהי םנתיו להקה םויב
רשא ןוראב תחלה-תא םשאו רהה-ןמ דראו ןפאו ה  5
:הוהי ינוצ רשאכ םש ויהיו יתישע
םש הרסומ ןקעי-ינב תראבמ ועסנ לארשי ינבו ו  6
:ויתחת ונב רזעלא ןהכיו םש רבקיו ןרהא תמ
ץרא התבטי הדגדגה-ןמו הדגדגה ועסנ םשמ ז  7
:םימ ילחנ
תאשל יולה טבש-תא הוהי לידבה אוהה תעב ח  8
ותרשל הוהי ינפל דמעל הוהי-תירב ןורא-תא
:הזה םויה דע ומשב ךרבלו
הוהי ויחא-םע הלחנו קלח יולל היה-אל ןכ-לע ט  9
:ול ךיהלא הוהי רבד רשאכ ותלחנ אוה
םוי םיעברא םינשארה םימיכ רהב יתדמע יכנאו י  10
אוהה םעפב םג ילא הוהי עמשיו הליל םיעבראו
:ךתיחשה הוהי הבא-אל
םעה ינפל עסמל ךל םוק ילא הוהי רמאיו אי  11
םתבאל יתעבשנ-רשא ץראה-תא ושרייו ואביו
:םהל תתל
יכ ךמעמ לאש ךיהלא הוהי המ לארשי התעו בי  12
ויכרד-לכב תכלל ךיהלא הוהי-תא האריל-םא
ךבבל-לכב ךיהלא הוהי-תא דבעלו ותא הבהאלו
:ךשפנ-לכבו
יכנא רשא ויתקח-תאו הוהי תוצמ-תא רמשל גי  13
:ךל בוטל םויה ךוצמ
ץראה םימשה ימשו םימשה ךיהלא הוהיל ןה די  14
:הב-רשא-לכו
רחביו םתוא הבהאל הוהי קשח ךיתבאב קר וט  15
:הזה םויכ םימעה-לכמ םכב םהירחא םערזב
:דוע ושקת אל םכפרעו םכבבל תלרע תא םתלמו זט  16
ינדאו םיהלאה יהלא אוה םכיהלא הוהי יכ זי  17
אשי-אל רשא ארונהו רבגה לדגה לאה םינדאה
:דחש חקי אלו םינפ
םחל ול תתל רג בהאו הנמלאו םותי טפשמ השע חי  18
:הלמשו
:םירצמ ץראב םתייה םירג-יכ רגה-תא םתבהאו טי  19
קבדת ובו דבעת ותא ארית ךיהלא הוהי-תא כ  20
:עבשת ומשבו
ךתא השע-רשא ךיהלא אוהו ךתלהת אוה אכ  21
:ךיניע ואר רשא הלאה תארונה-תאו תלדגה-תא
ךמש התעו המירצמ ךיתבא ודרי שפנ םיעבשב בכ  22
:ברל םימשה יבכוככ ךיהלא הוהי

אי    11

ויתקחו ותרמשמ תרמשו ךיהלא הוהי תא תבהאו א  1
:םימיה-לכ ויתוצמו ויטפשמו
ועדי-אל רשא םכינב-תא אל יכ םויה םתעדיו ב  2
ולדג-תא םכיהלא הוהי רסומ-תא ואר-אל רשאו
:היוטנה וערזו הקזחה ודי-תא
םירצמ ךותב השע רשא וישעמ-תאו ויתתא-תאו ג  3
:וצרא-לכלו םירצמ-ךלמ הערפל
רשא ובכרלו ויסוסל םירצמ ליחל השע רשאו ד  4
םכירחא םפדרב םהינפ-לע ףוס-םי ימ-תא ףיצה
:הזה םויה דע הוהי םדבאיו
:הזה םוקמה-דע םכאב-דע רבדמב םכל השע רשאו ה  5
ןבואר-ןב באילא ינב םריבאלו ןתדל השע רשאו ו  6
םהיתב-תאו םעלבתו היפ-תא ץראה התצפ רשא
ברקב םהילגרב רשא םוקיה-לכ תאו םהילהא-תאו
:לארשי-לכ
רשא לדגה הוהי השעמ-לכ-תא תארה םכיניע יכ ז  7
:השע
םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה-לכ-תא םתרמשו ח  8
םתא רשא ץראה-תא םתשריו םתאבו וקזחת ןעמל
:התשרל המש םירבע
הוהי עבשנ רשא המדאה-לע םימי וכיראת ןעמלו ט  9
:שבדו בלח תבז ץרא םערזלו םהל תתל םכיתבאל
ץראכ אל התשרל המש-אב התא רשא ץראה יכ י  10
ךערז-תא ערזת רשא םשמ םתאצי רשא אוה םירצמ
:קריה ןגכ ךלגרב תיקשהו
םירה ץרא התשרל המש םירבע םתא רשא ץראהו אי  11
:םימ-התשת םימשה רטמל תעקבו
יניע דימת התא שרד ךיהלא הוהי-רשא ץרא בי  12
:הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיהלא הוהי
הוצמ יכנא רשא יתוצמ-לא ועמשת עמש-םא היהו גי  13
ודבעלו םכיהלא הוהי-תא הבהאל םויה םכתא
:םכשפנ-לכבו םכבבל-לכב
תפסאו שוקלמו הרוי ותעב םכצרא-רטמ יתתנו די  14
:ךרהציו ךשריתו ךנגד
:תעבשו תלכאו ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו וט  15
םתדבעו םתרסו םכבבל התפי ןפ םכל ורמשה זט  16
:םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא
היהי-אלו םימשה-תא רצעו םכב הוהי-ףא הרחו זי  17
הרהמ םתדבאו הלובי-תא ןתת אל המדאהו רטמ
:םכל ןתנ הוהי רשא הבטה ץראה לעמ
םכשפנ-לעו םכבבל-לע הלא ירבד-תא םתמשו חי  18
ןיב תפטוטל ויהו םכדי-לע תואל םתא םתרשקו
:םכיניע
ךתיבב ךתבשב םב רבדל םכינב-תא םתא םתדמלו טי  19
:ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו
:ךירעשבו ךתיב תוזוזמ-לע םתבתכו כ  20
רשא המדאה לע םכינב ימיו םכימי וברי ןעמל אכ  21
םימשה ימיכ םהל תתל םכיתבאל הוהי עבשנ
:ץראה-לע
רשא תאזה הוצמה-לכ-תא ןורמשת רמש-םא יכ בכ  22
הוהי-תא הבהאל התשעל םכתא הוצמ יכנא
:וב-הקבדלו ויכרד-לכב תכלל םכיהלא
םכינפלמ הלאה םיוגה-לכ-תא הוהי שירוהו גכ  23
:םכמ םימצעו םילדג םיוג םתשריו
היהי םכל וב םכלגר-ףכ ךרדת רשא םוקמה-לכ דכ  24
םיה דעו תרפ-רהנ רהנה-ןמ ןונבלהו רבדמה-ןמ
:םכלבג היהי ןורחאה
ןתי םכארומו םכדחפ םכינפב שיא בציתי-אל הכ  25
הב-וכרדת רשא ץראה-לכ ינפ-לע םכיהלא הוהי
:םכל רבד רשאכ
:הללקו הכרב םויה םכינפל ןתנ יכנא האר וכ  26
םכיהלא הוהי תוצמ-לא ועמשת רשא הכרבה-תא זכ  27
:םויה םכתא הוצמ יכנא רשא
םכיהלא הוהי תוצמ-לא ועמשת אל-םא הללקהו חכ  28
םויה םכתא הוצמ יכנא רשא ךרדה-ןמ םתרסו
:םתעדי-אל רשא םירחא םיהלא ירחא תכלל
התא-רשא ץראה-לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ היהו טכ  29
םיזרג רה-לע הכרבה-תא התתנו התשרל המש-אב
:לביע רה-לע הללקה-תאו
שמשה אובמ ךרד ירחא ןדריה רבעב המה-אלה ל  30
לצא לגלגה לומ הברעב בשיה ינענכה ץראב
:הרמ ינולא
ץראה-תא תשרל אבל ןדריה-תא םירבע םתא יכ אל  31
התא םתשריו םכל ןתנ םכיהלא הוהי-רשא
:הב-םתבשיו
רשא םיטפשמה-תאו םיקחה-לכ תא תושעל םתרמשו בל  32
:םויה םכינפל ןתנ יכנא

בי    12

ץראב תושעל ןורמשת רשא םיטפשמהו םיקחה הלא א  1
התשרל ךל ךיתבא יהלא הוהי ןתנ רשא
:המדאה-לע םייח םתא-רשא םימיה-לכ
םש-ודבע רשא תומקמה-לכ-תא ןודבאת דבא ב  2
םהיהלא-תא םתא םישרי םתא רשא םיוגה
ץע-לכ תחתו תועבגה-לעו םימרה םירהה-לע
:ןנער
םהירשאו םתבצמ-תא םתרבשו םתחבזמ-תא םתצתנו ג  3
םתדבאו ןועדגת םהיהלא יליספו שאב ןופרשת
:אוהה םוקמה-ןמ םמש-תא
:םכיהלא הוהיל ןכ ןושעת-אל ד  4
םכיהלא הוהי רחבי-רשא םוקמה-לא-םא יכ ה  5
ושרדת ונכשל םש ומש-תא םושל םכיטבש-לכמ
:המש תאבו
םכיתרשעמ תאו םכיחבזו םכיתלע המש םתאבהו ו  6
תרכבו םכיתבדנו םכירדנו םכדי תמורת תאו
:םכנאצו םכרקב
לכב םתחמשו םכיהלא הוהי ינפל םש-םתלכאו ז  7
הוהי ךכרב רשא םכיתבו םתא םכדי חלשמ
:ךיהלא
שיא םויה הפ םישע ונחנא רשא לככ ןושעת אל ח  8
:ויניעב רשיה-לכ
הלחנה-לאו החונמה-לא התע-דע םתאב-אל יכ ט  9
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא
הוהי-רשא ץראב םתבשיו ןדריה-תא םתרבעו י  10
םכיביא-לכמ םכל חינהו םכתא ליחנמ םכיהלא
:חטב-םתבשיו ביבסמ
ןכשל וב םכיהלא הוהי רחבי-רשא םוקמה היהו אי  11
הוצמ יכנא רשא-לכ תא ואיבת המש םש ומש
םכדי תמרתו םכיתרשעמ םכיחבזו םכיתלוע םכתא
:הוהיל ורדת רשא םכירדנ רחבמ לכו
םכינבו םתא םכיהלא הוהי ינפל םתחמשו בי  12
רשא יולהו םכיתהמאו םכידבעו םכיתנבו
:םכתא הלחנו קלח ול ןיא יכ םכירעשב
:הארת רשא םוקמ-לכב ךיתלע הלעת-ןפ ךל רמשה גי  13
םש ךיטבש דחאב הוהי רחבי-רשא םוקמב-םא יכ די  14
:ךוצמ יכנא רשא לכ השעת םשו ךיתלע הלעת
תכרבכ רשב תלכאו חבזת ךשפנ תוא-לכב קר וט  15
אמטה ךירעש-לכב ךל-ןתנ רשא ךיהלא הוהי
:ליאכו יבצכ ונלכאי רוהטהו
:םימכ ונכפשת ץראה-לע ולכאת אל םדה קר זט  16
ךשריתו ךנגד רשעמ ךירעשב לכאל לכות-אל זי  17
רשא ךירדנ-לכו ךנאצו ךרקב תרכבו ךרהציו
:ךדי תמורתו ךיתבדנו רדת
רשא םוקמב ונלכאת ךיהלא הוהי ינפל-םא יכ חי  18
ךדבעו ךתבו ךנבו התא וב ךיהלא הוהי רחבי
הוהי ינפל תחמשו ךירעשב רשא יולהו ךתמאו
:ךדי חלשמ לכב ךיהלא
ךימי-לכ יולה-תא בזעת-ןפ ךל רמשה טי  19
:ךתמדא-לע
ךל-רבד רשאכ ךלבג-תא ךיהלא הוהי ביחרי-יכ כ  20
רשב לכאל ךשפנ הואת-יכ רשב הלכא תרמאו
:רשב לכאת ךשפנ תוא-לכב
ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה ךממ קחרי-יכ אכ  21
ןתנ רשא ךנאצמו ךרקבמ תחבזו םש ומש םושל
תוא לכב ךירעשב תלכאו ךתיוצ רשאכ ךל הוהי
:ךשפנ
ונלכאת ןכ ליאה-תאו יבצה-תא לכאי רשאכ ךא בכ  22
:ונלכאי ודחי רוהטהו אמטה
שפנה אוה םדה יכ םדה לכא יתלבל קזח קר גכ  23
:רשבה-םע שפנה לכאת-אלו
:םימכ ונכפשת ץראה-לע ונלכאת אל דכ  24
ךירחא ךינבלו ךל בטיי ןעמל ונלכאת אל הכ  25
:הוהי יניעב רשיה השעת-יכ
תאבו אשת ךירדנו ךל ויהי-רשא ךישדק קר וכ  26
:הוהי רחבי-רשא םוקמה-לא
ךיהלא הוהי חבזמ-לע םדהו רשבה ךיתלע תישעו זכ  27
רשבהו ךיהלא הוהי חבזמ-לע ךפשי ךיחבז-םדו
:לכאת
יכנא רשא הלאה םירבדה-לכ תא תעמשו רמש חכ  28
םלוע-דע ךירחא ךינבלו ךל בטיי ןעמל ךוצמ
:ךיהלא הוהי יניעב רשיהו בוטה השעת יכ
התא רשא םיוגה-תא ךיהלא הוהי תירכי-יכ טכ  29
תבשיו םתא תשריו ךינפמ םתוא תשרל המש-אב
:םצראב
ךינפמ םדמשה ירחא םהירחא שקנת-ןפ ךל רמשה ל  30
םיוגה ודבעי הכיא רמאל םהיהלאל שרדת-ןפו
:ינא-םג ןכ-השעאו םהיהלא-תא הלאה
הוהי תבעות-לכ יכ ךיהלא הוהיל ןכ השעת-אל אל  31
םהינב-תא םג יכ םהיהלאל ושע אנש רשא
:םהיהלאל שאב ופרשי םהיתנב-תאו

גי    13

ורמשת ותא םכתא הוצמ יכנא רשא רבדה-לכ תא א  1
:ונממ ערגת אלו וילע ףסת-אל תושעל
ךילא ןתנו םולח םלח וא איבנ ךברקב םוקי-יכ ב  2
:תפומ וא תוא
הכלנ רמאל ךילא רבד-רשא תפומהו תואה אבו ג  3
:םדבענו םתעדי-אל רשא םירחא םיהלא ירחא
םלוח-לא וא אוהה איבנה ירבד-לא עמשת אל ד  4
תעדל םכתא םכיהלא הוהי הסנמ יכ אוהה םולחה
םכבבל-לכב םכיהלא הוהי-תא םיבהא םכשיה
:םכשפנ-לכבו
וארית ותאו וכלת םכיהלא הוהי ירחא ה  5
ודבעת ותאו ועמשת ולקבו ורמשת ויתוצמ-תאו
:ןוקבדת ובו
יכ תמוי אוהה םולחה םלח וא אוהה איבנהו ו  6
ץראמ םכתא איצומה םכיהלא הוהי-לע הרס-רבד
ךרדה-ןמ ךחידהל םידבע תיבמ ךדפהו םירצמ
ערה תרעבו הב תכלל ךיהלא הוהי ךוצ רשא
:ךברקמ
וא ךתב-וא ךנב-וא ךמא-ןב ךיחא ךתיסי יכ ז  7
הכלנ רמאל רתסב ךשפנכ רשא ךער וא ךקיח תשא
התא תעדי אל רשא םירחא םיהלא הדבענו
:ךיתבאו
וא ךילא םיברקה םכיתביבס רשא םימעה יהלאמ ח  8
:ץראה הצק-דעו ץראה הצקמ ךממ םיקחרה
ךניע סוחת-אלו וילא עמשת אלו ול הבאת-אל ט  9
:וילע הסכת-אלו למחת-אלו וילע
ותימהל הנושארב וב-היהת ךדי ונגרהת גרה יכ י  10
:הנרחאב םעה-לכ דיו
הוהי לעמ ךחידהל שקב יכ תמו םינבאב ותלקסו אי  11
:םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךאיצומה ךיהלא
תושעל ופסוי-אלו ןואריו ועמשי לארשי-לכו בי  12
:ךברקב הזה ערה רבדכ
ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךירע תחאב עמשת-יכ גי  13
:רמאל םש תבשל
וחידיו ךברקמ לעילב-ינב םישנא ואצי די  14
םיהלא הדבענו הכלנ רמאל םריע יבשי-תא
:םתעדי-אל רשא םירחא
ןוכנ תמא הנהו בטיה תלאשו תרקחו תשרדו וט  15
:ךברקב תאזה הבעותה התשענ רבדה
םרחה ברח-יפל אוהה ריעה יבשי-תא הכת הכה זט  16
:ברח-יפל התמהב-תאו הב-רשא-לכ-תאו התא
שאב תפרשו הבחר ךות-לא ץבקת הללש-לכ-תאו זי  17
ךיהלא הוהיל לילכ הללש-לכ-תאו ריעה-תא
:דוע הנבת אל םלוע לת התיהו
בושי ןעמל םרחה-ןמ המואמ ךדיב קבדי-אלו חי  18
ךברהו ךמחרו םימחר ךל-ןתנו ופא ןורחמ הוהי
:ךיתבאל עבשנ רשאכ
רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ טי  19
תושעל םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ-לכ-תא
:ךיהלא הוהי יניעב רשיה

די    14

ודדגתת אל םכיהלא הוהיל םתא םינב א  1
:תמל םכיניע ןיב החרק ומישת-אלו
הוהי רחב ךבו ךיהלא הוהיל התא שודק םע יכ ב  2
ינפ-לע רשא םימעה לכמ הלגס םעל ול תויהל
:המדאה
:הבעות-לכ לכאת אל ג  3
השו םיבשכ הש רוש ולכאת רשא המהבה תאז ד  4
:םיזע
:רמזו ואתו ןשידו וקאו רומחיו יבצו ליא ה  5
תוסרפ יתש עסש תעסשו הסרפ תסרפמ המהב-לכו ו  6
:ולכאת התא המהבב הרג תלעמ
יסירפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז-תא ךא ז  7
ןפשה-תאו תבנראה-תאו למגה-תא העוסשה הסרפה
םה םיאמט וסירפה אל הסרפו המה הרג הלעמ-יכ
:םכל
אמט הרג אלו אוה הסרפ סירפמ-יכ ריזחה-תאו ח  8
:ועגת אל םתלבנבו ולכאת אל םרשבמ םכל אוה
ריפנס ול-רשא לכ םימב רשא לכמ ולכאת הז-תא ט  9
:ולכאת תשקשקו
אמט ולכאת אל תשקשקו ריפנס ול-ןיא רשא לכו י  10
:םכל אוה
:ולכאת הרהט רופצ-לכ אי  11
:הינזעהו סרפהו רשנה םהמ ולכאת-אל רשא הזו בי  12
:הנימל הידהו היאה-תאו הארהו גי  13
:ונימל ברע-לכ תאו די  14
ץנה-תאו ףחשה-תאו סמחתה-תאו הנעיה תב תאו וט  15
:והנימל
:תמשנתהו ףושניה-תאו סוכה-תא זט  16
:ךלשה-תאו המחרה-תאו תאקהו זי  17
:ףלטעהו תפיכודהו הנימל הפנאהו הדיסחהו חי  18
:ולכאי אל םכל אוה אמט ףועה ץרש לכו טי  19
:ולכאת רוהט ףוע-לכ כ  20
הננתת ךירעשב-רשא רגל הלבנ-לכ ולכאת אל אכ  21
הוהיל התא שודק םע יכ ירכנל רכמ וא הלכאו
:ומא בלחב ידג לשבת-אל ךיהלא
הנש הדשה אציה ךערז תאובת-לכ תא רשעת רשע בכ  22
:הנש
רחבי-רשא םוקמב ךיהלא הוהי ינפל תלכאו גכ  23
תרכבו ךרהציו ךשרית ךנגד רשעמ םש ומש ןכשל
ךיהלא הוהי-תא האריל דמלת ןעמל ךנאצו ךרקב
:םימיה-לכ
ותאש לכות אל יכ ךרדה ךממ הברי-יכו דכ  24
ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה ךממ קחרי-יכ
:ךיהלא הוהי ךכרבי יכ םש ומש םושל
םוקמה-לא תכלהו ךדיב ףסכה תרצו ףסכב התתנו הכ  25
:וב ךיהלא הוהי רחבי רשא
ןאצבו רקבב ךשפנ הואת-רשא לכב ףסכה התתנו וכ  26
םש תלכאו ךשפנ ךלאשת רשא לכבו רכשבו ןייבו
:ךתיבו התא תחמשו ךיהלא הוהי ינפל
קלח ול ןיא יכ ונבזעת אל ךירעשב-רשא יולהו זכ  27
:ךמע הלחנו
ךתאובת רשעמ-לכ-תא איצות םינש שלש הצקמ חכ  28
:ךירעשב תחנהו אוהה הנשב
רגהו ךמע הלחנו קלח ול-ןיא יכ יולה אבו טכ  29
ועבשו ולכאו ךירעשב רשא הנמלאהו םותיהו
רשא ךדי השעמ-לכב ךיהלא הוהי ךכרבי ןעמל
:השעת

וט    15

:הטמש השעת םינש-עבש ץקמ א  1
רשא ודי השמ לעב-לכ טומש הטמשה רבד הזו ב  2
ארק-יכ ויחא-תאו והער-תא שגי-אל והערב השי
:הוהיל הטמש
טמשת ךיחא-תא ךל היהי רשאו שגת ירכנה-תא ג  3
:ךדי
ךכרבי ךרב-יכ ןויבא ךב-היהי אל יכ ספא ד  4
הלחנ ךל-ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראב הוהי
:התשרל
רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת עומש-םא קר ה  5
ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה-לכ-תא תושעל
:םויה
תטבעהו ךל-רבד רשאכ ךכרב ךיהלא הוהי-יכ ו  6
םיבר םיוגב תלשמו טבעת אל התאו םיבר םיוג
:ולשמי אל ךבו
ךירעש דחאב ךיחא דחאמ ןויבא ךב היהי-יכ ז  7
ץמאת אל ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ךצראב
:ןויבאה ךיחאמ ךדי-תא ץפקת אלו ךבבל-תא
יד ונטיבעת טבעהו ול ךדי-תא חתפת חתפ-יכ ח  8
:ול רסחי רשא ורסחמ
רמאל לעילב ךבבל-םע רבד היהי-ןפ ךל רמשה ט  9
ךיחאב ךניע הערו הטמשה תנש עבשה-תנש הברק
היהו הוהי-לא ךילע ארקו ול ןתת אלו ןויבאה
:אטח ךב
ללגב יכ ול ךתתב ךבבל ערי-אלו ול ןתת ןותנ י  10
לכבו ךשעמ-לכב ךיהלא הוהי ךכרבי הזה רבדה
:ךדי חלשמ
יכנא ןכ-לע ץראה ברקמ ןויבא לדחי-אל יכ אי  11
ךינעל ךיחאל ךדי-תא חתפת חתפ רמאל ךוצמ
:ךצראב ךניבאלו
שש ךדבעו הירבעה וא ירבעה ךיחא ךל רכמי-יכ בי  12
:ךמעמ ישפח ונחלשת תעיבשה הנשבו םינש
:םקיר ונחלשת אל ךמעמ ישפח ונחלשת-יכו גי  13
רשא ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת קינעה די  14
:ול-ןתת ךיהלא הוהי ךכרב
הוהי ךדפיו םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו וט  15
:םויה הזה רבדה-תא ךוצמ יכנא ןכ-לע ךיהלא
ךבהא יכ ךמעמ אצא אל ךילא רמאי-יכ היהו זט  16
:ךמע ול בוט-יכ ךתיב-תאו
ךל היהו תלדבו ונזאב התתנו עצרמה-תא תחקלו זי  17
:ןכ-השעת ךתמאל ףאו םלוע דבע
יכ ךמעמ ישפח ותא ךחלשב ךניעב השקי-אל חי  18
הוהי ךכרבו םינש שש ךדבע ריכש רכש הנשמ
:השעת רשא לכב ךיהלא
רכזה ךנאצבו ךרקבב דלוי רשא רוכבה-לכ טי  19
אלו ךרוש רכבב דבעת אל ךיהלא הוהיל שידקת
:ךנאצ רוכב זגת
םוקמב הנשב הנש ונלכאת ךיהלא הוהי ינפל כ  20
:ךתיבו התא הוהי רחבי-רשא
אל ער םומ לכ רוע וא חספ םומ וב היהי-יכו אכ  21
:ךיהלא הוהיל ונחבזת
יבצכ ודחי רוהטהו אמטה ונלכאת ךירעשב בכ  22
:ליאכו
:םימכ ונכפשת ץראה-לע לכאת אל ומד-תא קר גכ  23

זט    16

ךיהלא הוהיל חספ תישעו ביבאה שדח-תא רומש א  1
םירצממ ךיהלא הוהי ךאיצוה ביבאה שדחב יכ
:הליל
םוקמב רקבו ןאצ ךיהלא הוהיל חספ תחבזו ב  2
:םש ומש ןכשל הוהי רחבי-רשא
וילע-לכאת םימי תעבש ץמח וילע לכאת-אל ג  3
םירצמ ץראמ תאצי ןוזפחב יכ ינע םחל תוצמ
ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי-תא רכזת ןעמל
:ךייח
םימי תעבש ךלבג-לכב ראש ךל הארי-אלו ד  4
םויב ברעב חבזת רשא רשבה-ןמ ןילי-אלו
:רקבל ןושארה
הוהי-רשא ךירעש דחאב חספה-תא חבזל לכות אל ה  5
:ךל ןתנ ךיהלא
ןכשל ךיהלא הוהי רחבי-רשא םוקמה-לא-םא יכ ו  6
דעומ שמשה אובכ ברעב חספה-תא חבזת םש ומש
:םירצממ ךתאצ
וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמב תלכאו תלשבו ז  7
:ךילהאל תכלהו רקבב תינפו
תרצע יעיבשה םויבו תוצמ לכאת םימי תשש ח  8
:הכאלמ השעת אל ךיהלא הוהיל
לחת המקב שמרח לחהמ ךל-רפסת תעבש העבש ט  9
:תועבש העבש רפסל
ךדי תבדנ תסמ ךיהלא הוהיל תועבש גח תישעו י  10
:ךיהלא הוהי ךכרבי רשאכ ןתת רשא
ךתבו ךנבו התא ךיהלא הוהי ינפל תחמשו אי  11
םותיהו רגהו ךירעשב רשא יולהו ךתמאו ךדבעו
הוהי רחבי רשא םוקמב ךברקב רשא הנמלאהו
:םש ומש ןכשל ךיהלא
תישעו תרמשו םירצמב תייה דבע-יכ תרכזו בי  12
:הלאה םיקחה-תא
ךנרגמ ךפסאב םימי תעבש ךל השעת תכסה גח גי  13
:ךבקימו
ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךגחב תחמשו די  14
:ךירעשב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו יולהו
רחבי-רשא םוקמב ךיהלא הוהיל גחת םימי תעבש וט  15
לכבו ךתאובת לכב ךיהלא הוהי ךכרבי יכ הוהי
:חמש ךא תייהו ךידי השעמ
ינפ-תא ךרוכז-לכ הארי הנשב םימעפ שולש זט  16
גחבו תוצמה גחב רחבי רשא םוקמב ךיהלא הוהי
הוהי ינפ-תא הארי אלו תוכסה גחבו תועבשה
:םקיר
רשא ךיהלא הוהי תכרבכ ודי תנתמכ שיא זי  17
:ךל-ןתנ
הוהי רשא ךירעש-לכב ךל-ןתת םירטשו םיטפש חי  18
םעה-תא וטפשו ךיטבשל ךל ןתנ ךיהלא
:קדצ-טפשמ
יכ דחש חקת-אלו םינפ ריכת אל טפשמ הטת-אל טי  19
:םקידצ ירבד ףלסיו םימכח יניע רועי דחשה
ץראה-תא תשריו היחת ןעמל ףדרת קדצ קדצ כ  20
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא
ךיהלא הוהי חבזמ לצא ץע-לכ הרשא ךל עטת-אל אכ  21
:ךל-השעת רשא
:ךיהלא הוהי אנש רשא הבצמ ךל םיקת-אלו בכ  22

זי    17

וב היהי רשא השו רוש ךיהלא הוהיל חבזת-אל א  1
:אוה ךיהלא הוהי תבעות יכ ער רבד לכ םומ
ךיהלא הוהי-רשא ךירעש דחאב ךברקב אצמי-יכ ב  2
יניעב ערה-תא השעי רשא השא-וא שיא ךל ןתנ
:ותירב רבעל ךיהלא-הוהי
שמשלו םהל וחתשיו םירחא םיהלא דבעיו ךליו ג  3
:יתיוצ-אל רשא םימשה אבצ-לכל וא חריל וא
ןוכנ תמא הנהו בטיה תשרדו תעמשו ךל-דגהו ד  4
:לארשיב תאזה הבעותה התשענ רבדה
רשא אוהה השאה-תא וא אוהה שיאה-תא תאצוהו ה  5
וא שיאה-תא ךירעש-לא הזה ערה רבדה-תא ושע
:ותמו םינבאב םתלקסו השאה-תא
אל תמה תמוי םידע השלש וא םידע םינש יפ-לע ו  6
:דחא דע יפ-לע תמוי
דיו ותימהל הנשארב וב-היהת םידעה די ז  7
:ךברקמ ערה תרעבו הנרחאב םעה-לכ
ןיד-ןיב םדל םד-ןיב טפשמל רבד ךממ אלפי יכ ח  8
תמקו ךירעשב תביר ירבד עגנל עגנ ןיבו ןידל
:וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה-לא תילעו
היהי רשא טפשה-לאו םיולה םינהכה-לא תאבו ט  9
:טפשמה רבד תא ךל ודיגהו תשרדו םהה םימיב
םוקמה-ןמ ךל ודיגי רשא רבדה יפ-לע תישעו י  10
רשא לככ תושעל תרמשו הוהי רחבי רשא אוהה
:ךורוי
טפשמה-לעו ךורוי רשא הרותה יפ-לע אי  11
רבדה-ןמ רוסת אל השעת ךל ורמאי-רשא
:לאמשו ןימי ךל ודיגי-רשא
ןהכה-לא עמש יתלבל ןודזב השעי-רשא שיאהו בי  12
טפשה-לא וא ךיהלא הוהי-תא םש תרשל דמעה
:לארשימ ערה תרעבו אוהה שיאה תמו
:דוע ןודיזי אלו ואריו ועמשי םעה-לכו גי  13
ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה-לא אבת-יכ די  14
ךלמ ילע המישא תרמאו הב התבשיו התשריו
:יתביבס רשא םיוגה-לככ
וב ךיהלא הוהי רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש וט  15
ךילע תתל לכות אל ךלמ ךילע םישת ךיחא ברקמ
:אוה ךיחא-אל רשא ירכנ שיא
םעה-תא בישי-אלו םיסוס ול-הברי-אל קר זט  16
אל םכל רמא הוהיו סוס תוברה ןעמל המירצמ
:דוע הזה ךרדב בושל ןופסת
בהזו ףסכו ובבל רוסי אלו םישנ ול-הברי אלו זי  17
:דאמ ול-הברי אל
הנשמ-תא ול בתכו ותכלממ אסכ לע ותבשכ היהו חי  18
:םיולה םינהכה ינפלמ רפס-לע תאזה הרותה
דמלי ןעמל וייח ימי-לכ וב ארקו ומע התיהו טי  19
ירבד-לכ-תא רמשל ויהלא הוהי-תא האריל
:םתשעל הלאה םיקחה-תאו תאזה הרותה
הוצמה-ןמ רוס יתלבלו ויחאמ ובבל-םור יתלבל כ  20
ותכלממ-לע םימי ךיראי ןעמל לואמשו ןימי
:לארשי ברקב וינבו אוה

חי    18

קלח יול טבש-לכ םיולה םינהכל היהי-אל א  1
:ןולכאי ותלחנו הוהי ישא לארשי-םע הלחנו
אוה הוהי ויחא ברקב ול-היהי-אל הלחנו ב  2
:ול-רבד רשאכ ותלחנ
יחבז תאמ םעה תאמ םינהכה טפשמ היהי הזו ג  3
םייחלהו ערזה ןהכל ןתנו הש-םא רוש-םא חבזה
:הבקהו
ךנאצ זג תישארו ךרהציו ךשרית ךנגד תישאר ד  4
:ול-ןתת
תרשל דמעל ךיטבש-לכמ ךיהלא הוהי רחב וב יכ ה  5
:םימיה-לכ וינבו אוה הוהי-םשב
לארשי-לכמ ךירעש דחאמ יולה אבי-יכו ו  6
םוקמה-לא ושפנ תוא-לכב אבו םש רג אוה-רשא
:הוהי רחבי-רשא
םיולה ויחא-לככ ויהלא הוהי םשב תרשו ז  7
:הוהי ינפל םש םידמעה
:תובאה-לע וירכממ דבל ולכאי קלחכ קלח ח  8
ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ץראה-לא אב התא יכ ט  9
:םהה םיוגה תבעותכ תושעל דמלת-אל
םימסק םסק שאב ותבו-ונב ריבעמ ךב אצמי-אל י  10
:ףשכמו שחנמו ןנועמ
:םיתמה-לא שרדו ינעדיו בוא לאשו רבח רבחו אי  11
תבעותה ללגבו הלא השע-לכ הוהי תבעות-יכ בי  12
:ךינפמ םתוא שירומ ךיהלא הוהי הלאה
:ךיהלא הוהי םע היהת םימת גי  13
םתוא שרוי התא רשא הלאה םיוגה יכ די  14
ןתנ ןכ אל התאו ועמשי םימסק-לאו םיננעמ-לא
:ךיהלא הוהי ךל
ךיהלא הוהי ךל םיקי ינמכ ךיחאמ ךברקמ איבנ וט  15
:ןועמשת וילא
םויב ברחב ךיהלא הוהי םעמ תלאש-רשא לככ זט  16
יהלא הוהי לוק-תא עמשל ףסא אל רמאל להקה
:תומא אלו דוע הארא-אל תאזה הלדגה שאה-תאו
:ורבד רשא וביטיה ילא הוהי רמאיו זי  17
ירבד יתתנו ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ חי  18
:ונוצא רשא-לכ תא םהילא רבדו ויפב
רבדי רשא ירבד-לא עמשי-אל רשא שיאה היהו טי  19
:ומעמ שרדא יכנא ימשב
רשא תא ימשב רבד רבדל דיזי רשא איבנה ךא כ  20
םירחא םיהלא םשב רבדי רשאו רבדל ויתיוצ-אל
:אוהה איבנה תמו
רשא רבדה-תא עדנ הכיא ךבבלב רמאת יכו אכ  21
:הוהי ורבד-אל
רבדה היהי-אלו הוהי םשב איבנה רבדי רשא בכ  22
ןודזב הוהי ורבד-אל רשא רבדה אוה אבי אלו
:ונממ רוגת אל איבנה ורבד

טי    19

הוהי רשא םיוגה-תא ךיהלא הוהי תירכי-יכ א  1
םהירעב תבשיו םתשריו םצרא-תא ךל ןתנ ךיהלא
:םהיתבבו
הוהי רשא ךצרא ךותב ךל לידבת םירע שולש ב  2
:התשרל ךל ןתנ ךיהלא
רשא ךצרא לובג-תא תשלשו ךרדה ךל ןיכת ג  3
:חצר-לכ המש סונל היהו ךיהלא הוהי ךליחני
הכי רשא יחו המש סוני-רשא חצרה רבד הזו ד  4
למתמ ול אנש-אל אוהו תעד-ילבב והער-תא
:םשלש
החדנו םיצע בטחל רעיב והער-תא אבי רשאו ה  5
ץעה-ןמ לזרבה לשנו ץעה תרכל ןזרגב ודי
תחא-לא סוני אוה תמו והער-תא אצמו
:יחו הלאה-םירעה
ובבל םחי-יכ חצרה ירחא םדה לאג ףדרי-ןפ ו  6
ןיא ולו שפנ והכהו ךרדה הברי-יכ וגישהו
:םושלש לומתמ ול אוה אנש אל יכ תומ-טפשמ
:ךל לידבת םירע שלש רמאל ךוצמ יכנא ןכ-לע ז  7
עבשנ רשאכ ךלבג-תא ךיהלא הוהי ביחרי-םאו ח  8
תתל רבד רשא ץראה-לכ-תא ךל ןתנו ךיתבאל
:ךיתבאל
יכנא רשא התשעל תאזה הוצמה-לכ-תא רמשת-יכ ט  9
תכללו ךיהלא הוהי-תא הבהאל םויה ךוצמ
לע םירע שלש דוע ךל תפסיו םימיה-לכ ויכרדב
:הלאה שלשה
ךיהלא הוהי רשא ךצרא ברקב יקנ םד ךפשי אלו י  10
:םימד ךילע היהו הלחנ ךל ןתנ
וילע םקו ול בראו והערל אנש שיא היהי-יכו אי  11
:לאה םירעה תחא-לא סנו תמו שפנ והכהו
ותא ונתנו םשמ ותא וחקלו וריע ינקז וחלשו בי  12
:תמו םדה לאג דיב
לארשימ יקנה-םד תרעבו וילע ךניע סוחת-אל גי  13
:ךל בוטו
ךתלחנב םינשאר ולבג רשא ךער לובג גיסת אל די  14
ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראב לחנת רשא
:התשרל
תאטח-לכלו ןוע-לכל שיאב דחא דע םוקי-אל וט  15
יפ-לע וא םידע ינש יפ-לע אטחי רשא אטח-לכב
:רבד םוקי םידע-השלש
:הרס וב תונעל שיאב סמח-דע םוקי-יכ זט  16
הוהי ינפל בירה םהל-רשא םישנאה-ינש ודמעו זי  17
:םהה םימיב ויהי רשא םיטפשהו םינהכה ינפל
רקש דעה רקש-דע הנהו בטיה םיטפשה ושרדו חי  18
:ויחאב הנע
ערה תרעבו ויחאל תושעל םמז רשאכ ול םתישעו טי  19
:ךברקמ
דוע תושעל ופסי-אלו ואריו ועמשי םיראשנהו כ  20
:ךברקב הזה ערה רבדכ
ןשב ןש ןיעב ןיע שפנב שפנ ךניע סוחת אלו אכ  21
:לגרב לגר דיב די

כ    20

םע בכרו סוס תיארו ךביא-לע המחלמל אצת-יכ א  1
ךמע ךיהלא הוהי-יכ םהמ ארית אל ךממ בר
:םירצמ ץראמ ךלעמה
רבדו ןהכה שגנו המחלמה-לא םכברקכ היהו ב  2
:םעה-לא
םויה םיברק םתא לארשי עמש םהלא רמאו ג  3
וארית-לא םכבבל ךרי-לא םכיביא-לע המחלמל
:םהינפמ וצרעת-לאו וזפחת-לאו
םכל םחלהל םכמע ךלהה םכיהלא הוהי יכ ד  4
:םכתא עישוהל םכיביא-םע
הנב רשא שיאה-ימ רמאל םעה-לא םירטשה ורבדו ה  5
תומי-ןפ ותיבל בשיו ךלי וכנח אלו שדח-תיב
:ונכנחי רחא שיאו המחלמב
בשיו ךלי וללח אלו םרכ עטנ-רשא שיאה-ימו ו  6
:ונללחי רחא שיאו המחלמב תומי-ןפ ותיבל
בשיו ךלי החקל אלו השא שרא-רשא שיאה-ימו ז  7
:הנחקי רחא שיאו המחלמב תומי-ןפ ותיבל
שיאה-ימ ורמאו םעה-לא רבדל םירטשה ופסיו ח  8
סמי אלו ותיבל בשיו ךלי בבלה ךרו אריה
:ובבלכ ויחא בבל-תא
ירש ודקפו םעה-לא רבדל םירטשה תלככ היהו ט  9
:םעה שארב תואבצ
הילא תארקו הילע םחלהל ריע-לא ברקת-יכ י  10
:םולשל
םעה-לכ היהו ךל החתפו ךנעת םולש-םא היהו אי  11
:ךודבעו סמל ךל ויהי הב-אצמנה
תרצו המחלמ ךמע התשעו ךמע םילשת אל-םאו בי  12
:הילע
הרוכז-לכ-תא תיכהו ךדיב ךיהלא הוהי הנתנו גי  13
:ברח-יפל
ריעב היהי רשא לכו המהבהו ףטהו םישנה קר די  14
רשא ךיביא ללש-תא תלכאו ךל זבת הללש-לכ
:ךל ךיהלא הוהי ןתנ
רשא דאמ ךממ תקחרה םירעה-לכל השעת ןכ וט  15
:הנה הלאה-םיוגה ירעמ-אל
ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא הלאה םימעה ירעמ קר זט  16
:המשנ-לכ היחת אל הלחנ
יזרפהו ינענכה ירמאהו יתחה םמירחת םרחה-יכ זי  17
:ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ יסוביהו יוחה
םתבעות לככ תושעל םכתא ודמלי-אל רשא ןעמל חי  18
:םכיהלא הוהיל םתאטחו םהיהלאל ושע רשא
הילע םחלהל םיבר םימי ריע-לא רוצת-יכ טי  19
יכ ןזרג וילע חדנל הצע-תא תיחשת-אל השפתל
הדשה ץע םדאה יכ תרכת אל ותאו לכאת ונממ
:רוצמב ךינפמ אבל
ותא אוה לכאמ ץע-אל-יכ עדת-רשא ץע קר כ  20
אוה-רשא ריעה-לע רוצמ תינבו תרכו תיחשת
:התדר דע המחלמ ךמע השע

אכ    21

ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאב ללח אצמי-יכ א  1
:והכה ימ עדונ אל הדשב לפנ התשרל
רשא םירעה-לא ודדמו ךיטפשו ךינקז ואציו ב  2
:ללחה תביבס
ריעה ינקז וחקלו ללחה-לא הברקה ריעה היהו ג  3
הכשמ-אל רשא הב דבע-אל רשא רקב תלגע אוהה
:לעב
לחנ-לא הלגעה-תא אוהה ריעה ינקז ודרוהו ד  4
םש-ופרעו ערזי אלו וב דבעי-אל רשא ןתיא
:לחנב הלגעה-תא
הוהי רחב םב יכ יול ינב םינהכה ושגנו ה  5
היהי םהיפ-לעו הוהי םשב ךרבלו ותרשל ךיהלא
:עגנ-לכו ביר-לכ
וצחרי ללחה-לא םיברקה אוהה ריעה ינקז לכו ו  6
:לחנב הפורעה הלגעה-לע םהידי-תא
הזה םדה-תא הכפש אל ונידי ורמאו ונעו ז  7
:ואר אל וניניעו
םד ןתת-לאו הוהי תידפ-רשא לארשי ךמעל רפכ ח  8
:םדה םהל רפכנו לארשי ךמע ברקב יקנ
רשיה השעת-יכ ךברקמ יקנה םדה רעבת התאו ט  9
:הוהי יניעב
ךיהלא הוהי ונתנו ךיביא-לע המחלמל אצת-יכ י  10
:ויבש תיבשו ךדיב
תחקלו הב תקשחו ראת-תפי תשא היבשב תיארו אי  11
:השאל ךל
התשעו השאר-תא החלגו ךתיב ךות-לא התאבהו בי  12
:הינרפצ-תא
ךתיבב הבשיו הילעמ היבש תלמש-תא הריסהו גי  13
ןכ רחאו םימי חרי המא-תאו היבא-תא התכבו
:השאל ךל התיהו התלעבו הילא אובת
רכמו השפנל התחלשו הב תצפח אל-םא היהו די  14
רשא תחת הב רמעתת-אל ףסכב הנרכמת-אל
:התינע
תחאהו הבוהא תחאה םישנ יתש שיאל ןייהת-יכ וט  15
היהו האונשהו הבוהאה םינב ול-ודליו האונש
:האינשל רכבה ןבה
ול היהי-רשא תא וינב-תא וליחנה םויב היהו זט  16
ינפ-לע הבוהאה-ןב-תא רכבל לכוי אל
:רכבה האונשה-ןב
םינש יפ ול תתל ריכי האונשה-ןב רכבה-תא יכ זי  17
טפשמ ול ונא תישאר אוה-יכ ול אצמי-רשא לכב
:הרכבה
עמש ונניא הרומו ררוס ןב שיאל היהי-יכ חי  18
עמשי אלו ותא ורסיו ומא לוקבו ויבא לוקב
:םהילא
ינקז-לא ותא ואיצוהו ומאו ויבא וב ושפתו טי  19
:ומקמ רעש-לאו וריע
הרמו ררוס הז וננב וריע ינקז-לא ורמאו כ  20
:אבסו ללוז ונלקב עמש ונניא
ערה תרעבו תמו םינבאב וריע ישנא-לכ והמגרו אכ  21
:ואריו ועמשי לארשי-לכו ךברקמ
תילתו תמוהו תומ-טפשמ אטח שיאב היהי-יכו בכ  22
:ץע-לע ותא
םויב ונרבקת רובק-יכ ץעה-לע ותלבנ ןילת-אל גכ  23
אמטת אלו יולת םיהלא תללק-יכ אוהה
:הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךתמדא-תא

בכ    22

םיחדנ ויש-תא וא ךיחא רוש-תא הארת-אל א  1
:ךיחאל םבישת בשה םהמ תמלעתהו
ותפסאו ותעדי אלו ךילא ךיחא בורק אל-םאו ב  2
ותא ךיחא שרד דע ךמע היהו ךתיב ךות-לא
:ול ותבשהו
השעת ןכו ותלמשל השעת ןכו ורמחל השעת ןכו ג  3
אל התאצמו ונממ דבאת-רשא ךיחא תדבא-לכל
:םלעתהל לכות
ךרדב םילפנ ורוש וא ךיחא רומח-תא הארת-אל ד  4
:ומע םיקת םקה םהמ תמלעתהו
תלמש רבג שבלי-אלו השא-לע רבג-ילכ היהי-אל ה  5
:הלא השע-לכ ךיהלא הוהי תבעות יכ השא
וא ץע-לכב ךרדב ךינפל רופצ-ןק ארקי יכ ו  6
תצבר םאהו םיציב וא םיחרפא ץראה-לע
םאה חקת-אל םיציבה-לע וא םיחרפאה-לע
:םינבה-לע
ןעמל ךל-חקת םינבה-תאו םאה-תא חלשת חלש ז  7
:םימי תכראהו ךל בטיי
םישת-אלו ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ ח  8
:ונממ לפנה לפי-יכ ךתיבב םימד
ערזה האלמה שדקת-ןפ םיאלכ ךמרכ ערזת-אל ט  9
:םרכה תאובתו ערזת רשא
:ודחי רמחבו-רושב שרחת-אל י  10
:ודחי םיתשפו רמצ זנטעש שבלת אל אי  11
רשא ךתוסכ תופנכ עברא-לע ךל-השעת םילדג בי  12
:הב-הסכת
:האנשו הילא אבו השא שיא חקי-יכ גי  13
רמאו ער םש הילע אצוהו םירבד תלילע הל םשו די  14
יתאצמ-אלו הילא ברקאו יתחקל תאזה השאה-תא
:םילותב הל
רענה ילותב-תא ואיצוהו המאו רענה יבא חקלו וט  15
:הרעשה ריעה ינקז-לא
שיאל יתתנ יתב-תא םינקזה-לא רענה יבא רמאו זט  16
:האנשיו השאל הזה
יתאצמ-אל רמאל םירבד תלילע םש אוה-הנהו זי  17
הלמשה ושרפו יתב ילותב הלאו םילותב ךתבל
:ריעה ינקז ינפל
:ותא ורסיו שיאה-תא אוהה-ריעה ינקז וחקלו חי  18
יכ הרענה יבאל ונתנו ףסכ האמ ותא ושנעו טי  19
השאל היהת-ולו לארשי תלותב לע ער םש איצוה
:וימי-לכ החלשל לכוי-אל
םילותב ואצמנ-אל הזה רבדה היה תמא-םאו כ  20
:רענל
הולקסו היבא-תיב חתפ-לא רענה-תא ואיצוהו אכ  21
הלבנ התשע-יכ התמו םינבאב הריע ישנא
:ךברקמ ערה תרעבו היבא תיב תונזל לארשיב
ותמו לעב-תלעב השא-םע בכש שיא אצמי-יכ בכ  22
תרעבו השאהו השאה-םע בכשה שיאה םהינש-םג
:לארשימ ערה
שיא האצמו שיאל השראמ הלותב רענ היהי יכ גכ  23
:המע בכשו ריעב
םתלקסו אוהה ריעה רעש-לא םהינש-תא םתאצוהו דכ  24
רשא רבד-לע רענה-תא ותמו םינבאב םתא
הנע-רשא רבד-לע שיאה-תאו ריעב הקעצ-אל
:ךברקמ ערה תרעבו והער תשא-תא
השראמה רענה-תא שיאה אצמי הדשב-םאו הכ  25
בכש-רשא שיאה תמו המע בכשו שיאה הב-קיזחהו
:ודבל המע
יכ תומ אטח רענל ןיא רבד השעת-אל רענלו וכ  26
רבדה ןכ שפנ וחצרו והער-לע שיא םוקי רשאכ
:הזה
עישומ ןיאו השראמה רענה הקעצ האצמ הדשב יכ זכ  27
:הל
השפתו השרא-אל רשא הלותב רענ שיא אצמי-יכ חכ  28
:ואצמנו המע בכשו
ףסכ םישמח רענה יבאל המע בכשה שיאה ןתנו טכ  29
החלש לכוי-אל הנע רשא תחת השאל היהת-ולו
:וימי-לכ

גכ    23

ףנכ הלגי אלו ויבא תשא-תא שיא חקי-אל א  1
:ויבא
:הוהי להקב הכפש תורכו הכד-עוצפ אבי-אל ב  2
ירישע רוד םג הוהי להקב רזממ אבי-אל ג  3
:הוהי להקב ול אבי-אל
רוד םג הוהי להקב יבאומו ינומע אבי-אל ד  4
:םלוע-דע הוהי להקב םהל אבי-אל ירישע
ךרדב םימבו םחלב םכתא ומדק-אל רשא רבד-לע ה  5
םעלב-תא ךילע רכש רשאו םירצממ םכתאצב
:ךללקל םירהנ םרא רותפמ רועב-ןב
ךפהיו םעלב-לא עמשל ךיהלא הוהי הבא-אלו ו  6
ךבהא יכ הכרבל הללקה-תא ךל ךיהלא הוהי
:ךיהלא הוהי
:םלועל ךימי-לכ םתבטו םמלש שרדת-אל ז  7
ירצמ בעתת-אל אוה ךיחא יכ ימדא בעתת-אל ח  8
:וצראב תייה רג-יכ
םהל אבי ישילש רוד םהל ודלוי-רשא םינב ט  9
:הוהי להקב
:ער רבד לכמ תרמשנו ךיביא-לע הנחמ אצת-יכ י  10
רוהט היהי-אל רשא שיא ךב היהי-יכ אי  11
אבי אל הנחמל ץוחמ-לא אציו הליל-הרקמ
:הנחמה ךות-לא
אבי שמשה אבכו םימב ץחרי ברע-תונפל היהו בי  12
:הנחמה ךות-לא
:ץוח המש תאציו הנחמל ץוחמ ךל היהת דיו גי  13
ץוח ךתבשב היהו ךנזא-לע ךל היהת דתיו די  14
:ךתאצ-תא תיסכו תבשו הב התרפחו
ךליצהל ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיהלא הוהי יכ וט  15
שודק ךינחמ היהו ךינפל ךיביא תתלו
:ךירחאמ בשו רבד תורע ךב הארי-אלו
םעמ ךילא לצני-רשא וינדא-לא דבע ריגסת-אל זט  16
:וינדא
ךירעש דחאב רחבי-רשא םוקמב ךברקב בשי ךמע זי  17
:וננות אל ול בוטב
שדק היהי-אלו לארשי תונבמ השדק היהת-אל חי  18
:לארשי ינבמ
הוהי תיב בלכ ריחמו הנוז ןנתא איבת-אל טי  19
ךיהלא הוהי תבעות יכ רדנ-לכל ךיהלא
:םהינש-םג
רבד-לכ ךשנ לכא ךשנ ףסכ ךשנ ךיחאל ךישת-אל כ  20
:ךשי רשא
ךכרבי ןעמל ךישת אל ךיחאלו ךישת ירכנל אכ  21
התא-רשא ץראה-לע ךדי חלשמ לכב ךיהלא הוהי
:התשרל המש-אב
ומלשל רחאת אל ךיהלא הוהיל רדנ רדת-יכ בכ  22
ךב היהו ךמעמ ךיהלא הוהי ונשרדי שרד-יכ
:אטח
:אטח ךב היהי-אל רדנל לדחת יכו גכ  23
הוהיל תרדנ רשאכ תישעו רמשת ךיתפש אצומ דכ  24
:ךיפב תרבד רשא הבדנ ךיהלא
ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ הכ  25
:ןתת אל ךילכ-לאו
שמרחו ךדיב תלילמ תפטקו ךער תמקב אבת יכ וכ  26
:ךער תמק לע ףינת אל

דכ    24

ןח-אצמת אל-םא היהו הלעבו השא שיא חקי-יכ א  1
רפס הל בתכו רבד תורע הב אצמ-יכ ויניעב
:ותיבמ החלשו הדיב ןתנו תתירכ
:רחא-שיאל התיהו הכלהו ותיבמ האציו ב  2
ןתנו תתירכ רפס הל בתכו ןורחאה שיאה האנשו ג  3
ןורחאה שיאה תומי יכ וא ותיבמ החלשו הדיב
:השאל ול החקל-רשא
התחקל בושל החלש-רשא ןושארה הלעב לכוי-אל ד  4
הבעות-יכ האמטה רשא ירחא השאל ול תויהל
הוהי רשא ץראה-תא איטחת אלו הוהי ינפל אוה
:הלחנ ךל ןתנ ךיהלא
רבעי-אלו אבצב אצי אל השדח השא שיא חקי-יכ ה  5
חמשו תחא הנש ותיבל היהי יקנ רבד-לכל וילע
:חקל-רשא ותשא-תא
:לבח אוה שפנ-יכ בכרו םיחר לבחי-אל ו  6
לארשי ינבמ ויחאמ שפנ בנג שיא אצמי-יכ ז  7
ערה תרעבו אוהה בנגה תמו ורכמו וב-רמעתהו
:ךברקמ
לככ תושעלו דאמ רמשל תערצה-עגנב רמשה ח  8
םתיוצ רשאכ םיולה םינהכה םכתא ורוי-רשא
:תושעל ורמשת
ךרדב םירמל ךיהלא הוהי השע-רשא תא רוכז ט  9
:םירצממ םכתאצב
ותיב-לא אבת-אל המואמ תאשמ ךערב השת-יכ י  10
:וטבע טבעל
איצוי וב השנ התא רשא שיאהו דמעת ץוחב אי  11
:הצוחה טובעה-תא ךילא
:וטבעב בכשת אל אוה ינע שיא-םאו בי  12
בכשו שמשה אובכ טובעה-תא ול בישת בשה גי  13
הוהי ינפל הקדצ היהת ךלו ךכרבו ותמלשב
:ךיהלא
ךרגמ וא ךיחאמ ןויבאו ינע ריכש קשעת-אל די  14
:ךירעשב ךצראב רשא
ינע יכ שמשה וילע אובת-אלו ורכש ןתת ומויב וט  15
ךילע ארקי-אלו ושפנ-תא אשנ אוה וילאו אוה
:אטח ךב היהו הוהי-לא
ותמוי-אל םינבו םינב-לע תובא ותמוי-אל זט  16
:ותמוי ואטחב שיא תובא-לע
:הנמלא דגב לבחת אלו םותי רג טפשמ הטת אל זי  17
הוהי ךדפיו םירצמב תייה דבע יכ תרכזו חי  18
רבדה-תא תושעל ךוצמ יכנא ןכ-לע םשמ ךיהלא
:הזה
אל הדשב רמע תחכשו ךדשב ךריצק רצקת יכ טי  19
ןעמל היהי הנמלאלו םותיל רגל ותחקל בושת
:ךידי השעמ לכב ךיהלא הוהי ךכרבי
םותיל רגל ךירחא ראפת אל ךתיז טבחת יכ כ  20
:היהי הנמלאלו
םותיל רגל ךירחא ללועת אל ךמרכ רצבת יכ אכ  21
:היהי הנמלאלו
יכנא ןכ-לע םירצמ ץראב תייה דבע-יכ תרכזו בכ  22
:הזה רבדה-תא תושעל ךוצמ

הכ    25

טפשמה-לא ושגנו םישנא ןיב ביר היהי-יכ א  1
:עשרה-תא ועישרהו קידצה-תא וקידצהו םוטפשו
והכהו טפשה וליפהו עשרה תוכה ןב-םא היהו ב  2
:רפסמב ותעשר ידכ וינפל
הלא-לע ותכהל ףיסי-ןפ ףיסי אל ונכי םיעברא ג  3
:ךיניעל ךיחא הלקנו הבר הכמ
:ושידב רוש םסחת-אל ד  4
ול-ןיא ןבו םהמ דחא תמו ודחי םיחא ובשי-יכ ה  5
אבי המבי רז שיאל הצוחה תמה-תשא היהת-אל
:המביו השאל ול החקלו הילע
תמה ויחא םש-לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו ו  6
:לארשימ ומש החמי-אלו
התלעו ותמבי-תא תחקל שיאה ץפחי אל-םאו ז  7
ימבי ןאמ הרמאו םינקזה-לא הרעשה ותמבי
:ימבי הבא אל לארשיב םש ויחאל םיקהל
רמאו דמעו וילא ורבדו וריע-ינקז ול-וארקו ח  8
:התחקל יתצפח אל
ולענ הצלחו םינקזה יניעל וילא ותמבי השגנו ט  9
הככ הרמאו התנעו וינפב הקריו ולגר לעמ
:ויחא תיב-תא הנבי-אל רשא שיאל השעי
:לענה ץולח תיב לארשיב ומש ארקנו י  10
תשא הברקו ויחאו שיא ודחי םישנא וצני-יכ אי  11
הדי החלשו והכמ דימ השיא-תא ליצהל דחאה
:וישבמב הקיזחהו
:ךניע סוחת אל הפכ-תא התצקו בי  12
:הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי-אל גי  13
:הנטקו הלודג הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי-אל די  14
קדצו המלש הפיא ךל-היהי קדצו המלש ןבא וט  15
המדאה לע ךימי וכיראי ןעמל ךל-היהי
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא
השע לכ הלא השע-לכ ךיהלא הוהי תבעות יכ זט  16
:לוע
םכתאצב ךרדב קלמע ךל השע-רשא תא רוכז זי  17
:םירצממ
ךירחא םילשחנה-לכ ךב בנזיו ךרדב ךרק רשא חי  18
:םיהלא ארי אלו עגיו ףיע התאו
ביבסמ ךיביא-לכמ ךל ךיהלא הוהי חינהב היהו טי  19
התשרל הלחנ ךל ןתנ ךיהלא-הוהי רשא ץראב
:חכשת אל םימשה תחתמ קלמע רכז-תא החמת

וכ    26

ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה-לא אובת-יכ היהו א  1
:הב תבשיו התשריו הלחנ ךל
ךצראמ איבת רשא המדאה ירפ-לכ תישארמ תחקלו ב  2
תכלהו אנטב תמשו ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא
ומש ןכשל ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה-לא
:םש
תרמאו םהה םימיב היהי רשא ןהכה-לא תאבו ג  3
יתאב-יכ ךיהלא הוהיל םויה יתדגה וילא
:ונל תתל וניתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה-לא
חבזמ ינפל וחינהו ךדימ אנטה ןהכה חקלו ד  4
:ךיהלא הוהי
יבא דבא ימרא ךיהלא הוהי ינפל תרמאו תינעו ה  5
םש-יהיו טעמ יתמב םש רגיו המירצמ דריו
:ברו םוצע לודג יוגל
ונילע ונתיו ונונעיו םירצמה ונתא ועריו ו  6
:השק הדבע
הוהי עמשיו וניתבא יהלא הוהי-לא קעצנו ז  7
ונלמע-תאו ונינע-תא אריו ונלק-תא
:ונצחל-תאו
היוטנ ערזבו הקזח דיב םירצממ הוהי ונאצויו ח  8
:םיתפמבו תותאבו לדג ארמבו
ץראה-תא ונל-ןתיו הזה םוקמה-לא ונאביו ט  9
:שבדו בלח תבז ץרא תאזה
המדאה ירפ תישאר-תא יתאבה הנה התעו י  10
ךיהלא הוהי ינפל ותחנהו הוהי יל התתנ-רשא
:ךיהלא הוהי ינפל תיוחתשהו
ךיהלא הוהי ךל-ןתנ רשא בוטה-לכב תחמשו אי  11
:ךברקב רשא רגהו יולהו התא ךתיבלו
הנשב ךתאובת רשעמ-לכ-תא רשעל הלכת יכ בי  12
םותיל רגל יולל התתנו רשעמה תנש תשילשה
:ועבשו ךירעשב ולכאו הנמלאלו
תיבה-ןמ שדקה יתרעב ךיהלא הוהי ינפל תרמאו גי  13
הנמלאלו םותיל רגלו יולל ויתתנ םגו
ךיתוצממ יתרבע-אל ינתיוצ רשא ךתוצמ-לככ
:יתחכש אלו
אמטב ונממ יתרעב-אלו ונממ ינאב יתלכא-אל די  14
יהלא הוהי לוקב יתעמש תמל ונממ יתתנ-אלו
:ינתיוצ רשא לככ יתישע
ךמע-תא ךרבו םימשה-ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה וט  15
רשאכ ונל התתנ רשא המדאה תאו לארשי-תא
:שבדו בלח תבז ץרא וניתבאל תעבשנ
םיקחה-תא תושעל ךוצמ ךיהלא הוהי הזה םויה זט  16
םתוא תישעו תרמשו םיטפשמה-תאו הלאה
:ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב
תכללו םיהלאל ךל תויהל םויה תרמאה הוהי-תא זי  17
עמשלו ויטפשמו ויתוצמו ויקח רמשלו ויכרדב
:ולקב
רשאכ הלגס םעל ול תויהל םויה ךרימאה הוהיו חי  18
:ויתוצמ-לכ רמשלו ךל-רבד
הלהתל השע רשא םיוגה-לכ לע ןוילע ךתתלו טי  19
ךיהלא הוהיל שדק-םע ךתיהלו תראפתלו םשלו
:רבד רשאכ

זכ    27

רמש רמאל םעה-תא לארשי ינקזו השמ וציו א  1
:םויה םכתא הוצמ יכנא רשא הוצמה-לכ-תא
ץראה-לא ןדריה-תא ורבעת רשא םויב היהו ב  2
םינבא ךל תמקהו ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא
:דישב םתא תדשו תולדג
ךרבעב תאזה הרותה ירבד-לכ-תא ןהילע תבתכו ג  3
ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ץראה-לא אבת רשא ןעמל
הוהי רבד רשאכ שבדו בלח תבז ץרא ךל
:ךל ךיתבא-יהלא
םינבאה-תא ומיקת ןדריה-תא םכרבעב היהו ד  4
לביע רהב םויה םכתא הוצמ יכנא רשא הלאה
:דישב םתוא תדשו
םינבא חבזמ ךיהלא הוהיל חבזמ םש תינבו ה  5
:לזרב םהילע ףינת-אל
ךיהלא הוהי חבזמ-תא הנבת תומלש םינבא ו  6
:ךיהלא הוהיל תלוע וילע תילעהו
הוהי ינפל תחמשו םש תלכאו םימלש תחבזו ז  7
:ךיהלא
תאזה הרותה ירבד-לכ-תא םינבאה-לע תבתכו ח  8
:בטיה ראב
רמאל לארשי-לכ לא םיולה םינהכהו השמ רבדיו ט  9
הוהיל םעל תייהנ הזה םויה לארשי עמשו תכסה
:ךיהלא
ותוצמ-תא תישעו ךיהלא הוהי לוקב תעמשו י  10
:םויה ךוצמ יכנא רשא ויקח-תאו
:רמאל אוהה םויב םעה-תא השמ וציו אי  11
םכרבעב םיזרג רה-לע םעה-תא ךרבל ודמעי הלא בי  12
ףסויו רכששיו הדוהיו יולו ןועמש ןדריה-תא
:ןמינבו
דג ןבואר לביע רהב הללקה-לע ודמעי הלאו גי  13
:ילתפנו ןד ןלובזו רשאו
:םר לוק לארשי שיא-לכ-לא ורמאו םיולה ונעו די  14
הוהי תבעות הכסמו לספ השעי רשא שיאה רורא וט  15
ורמאו םעה-לכ ונעו רתסב םשו שרח ידי השעמ
:ןמא
:ןמא םעה-לכ רמאו ומאו ויבא הלקמ רורא זט  16
:ןמא םעה-לכ רמאו והער לובג גיסמ רורא זי  17
:ןמא םעה-לכ רמאו ךרדב רוע הגשמ רורא חי  18
םעה-לכ רמאו הנמלאו םותי-רג טפשמ הטמ רורא טי  19
:ןמא
ויבא ףנכ הלג יכ ויבא תשא-םע בכש רורא כ  20
:ןמא םעה-לכ רמאו
:ןמא םעה-לכ רמאו המהב-לכ-םע בכש רורא אכ  21
רמאו ומא-תב וא ויבא-תב ותחא-םע בכש רורא בכ  22
:ןמא םעה-לכ
:ןמא םעה-לכ רמאו ותנתח-םע בכש רורא גכ  23
:ןמא םעה-לכ רמאו רתסב והער הכמ רורא דכ  24
רמאו יקנ םד שפנ תוכהל דחש חקל רורא הכ  25
:ןמא םעה-לכ
תאזה-הרותה ירבד-תא םיקי-אל רשא רורא וכ  26
:ןמא םעה-לכ רמאו םתוא תושעל

חכ    28

רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת עומש-םא היהו א  1
םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ-לכ-תא תושעל
:ץראה ייוג-לכ לע ןוילע ךיהלא הוהי ךנתנו
עמשת יכ ךגישהו הלאה תוכרבה-לכ ךילע ואבו ב  2
:ךיהלא הוהי לוקב
:הדשב התא ךורבו ריעב התא ךורב ג  3
רגש ךתמהב ירפו ךתמדא ירפו ךנטב-ירפ ךורב ד  4
:ךנאצ תורתשעו ךיפלא
:ךתראשמו ךאנט ךורב ה  5
:ךתאצב התא ךורבו ךאבב התא ךורב ו  6
ךינפל םיפגנ ךילע םימקה ךיביא-תא הוהי ןתי ז  7
וסוני םיכרד העבשבו ךילא ואצי דחא ךרדב
:ךינפל
חלשמ לכבו ךימסאב הכרבה-תא ךתא הוהי וצי ח  8
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ץראב ךכרבו ךדי
יכ ךל-עבשנ רשאכ שודק םעל ול הוהי ךמיקי ט  9
:ויכרדב תכלהו ךיהלא הוהי תוצמ-תא רמשת
ךילע ארקנ הוהי םש יכ ץראה ימע-לכ וארו י  10
:ךממ ואריו
ךתמהב ירפבו ךנטב ירפב הבוטל הוהי ךרתוהו אי  11
הוהי עבשנ רשא המדאה לע ךתמדא ירפבו
:ךל תתל ךיתבאל
תתל םימשה-תא בוטה ורצוא-תא ךל הוהי חתפי בי  12
ךדי השעמ-לכ תא ךרבלו ותעב ךצרא-רטמ
:הולת אל התאו םיבר םיוג תיולהו
הלעמל קר תייהו בנזל אלו שארל הוהי ךנתנו גי  13
ךיהלא הוהי תוצמ-לא עמשת-יכ הטמל היהת אלו
:תושעלו רמשל םויה ךוצמ יכנא רשא
םכתא הוצמ יכנא רשא םירבדה-לכמ רוסת אלו די  14
םירחא םיהלא ירחא תכלל לואמשו ןימי םויה
:םדבעל
רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת אל-םא היהו וט  15
ךוצמ יכנא רשא ויתקחו ויתוצמ-לכ-תא תושעל
:ךוגישהו הלאה תוללקה-לכ ךילע ואבו םויה
:הדשב התא רוראו ריעב התא רורא זט  16
:ךתראשמו ךאנט רורא זי  17
ךיפלא רגש ךתמדא ירפו ךנטב-ירפ רורא חי  18
:ךנאצ תרתשעו
:ךתאצב התא רוראו ךאבב התא רורא טי  19
המוהמה-תא הראמה-תא ךב הוהי חלשי כ  20
דע השעת רשא ךדי חלשמ-לכב תרעגמה-תאו
רשא ךיללעמ ער ינפמ רהמ ךדבא-דעו ךדמשה
:ינתבזע
לעמ ךתא ותלכ דע רבדה-תא ךב הוהי קבדי אכ  21
:התשרל המש-אב התא-רשא המדאה
רחרחבו תקלדבו תחדקבו תפחשב הוהי הככי בכ  22
:ךדבא דע ךופדרו ןוקריבו ןופדשבו ברחבו
ץראהו תשחנ ךשאר-לע רשא ךימש ויהו גכ  23
:לזרב ךיתחת-רשא
םימשה-ןמ רפעו קבא ךצרא רטמ-תא הוהי ןתי דכ  24
:ךדמשה דע ךילע דרי
אצת דחא ךרדב ךיביא ינפל ףגנ הוהי ךנתי הכ  25
הועזל תייהו וינפל סונת םיכרד העבשבו וילא
:ץראה תוכלממ לכל
תמהבלו םימשה ףוע-לכל לכאמל ךתלבנ התיהו וכ  26
:דירחמ ןיאו ץראה
ברגבו םילפעבו םירצמ ןיחשב הוהי הככי זכ  27
:אפרהל לכות-אל רשא סרחבו
:בבל ןוהמתבו ןורועבו ןועגשב הוהי הככי חכ  28
הלפאב רועה ששמי רשאכ םירהצב ששממ תייהו טכ  29
לוזגו קושע ךא תייהו ךיכרד-תא חילצת אלו
:עישומ ןיאו םימיה-לכ
הנבת תיב הנלגשי רחא שיאו שראת השא ל  30
:ונללחת אלו עטת םרכ וב בשת-אלו
לוזג ךרמח ונממ לכאת אלו ךיניעל חובט ךרוש אל  31
ךיביאל תונתנ ךנאצ ךל בושי אלו ךינפלמ
:עישומ ךל ןיאו
תואר ךיניעו רחא םעל םינתנ ךיתנבו ךינב בל  32
:ךדי לאל ןיאו םויה-לכ םהילא תולכו
תעדי-אל רשא םע לכאי ךעיגי-לכו ךתמדא ירפ גל  33
:םימיה-לכ ץוצרו קושע קר תייהו
:הארת רשא ךיניע הארממ עגשמ תייהו דל  34
םיקשה-לעו םיכרבה-לע ער ןיחשב הוהי הככי הל  35
:ךדקדק דעו ךלגר ףכמ אפרהל לכות-אל רשא
ךילע םיקת רשא ךכלמ-תאו ךתא הוהי ךלוי ול  36
םש תדבעו ךיתבאו התא תעדי-אל רשא יוג-לא
:ןבאו ץע םירחא םיהלא
םימעה לכב הנינשלו לשמל המשל תייהו זל  37
:המש הוהי ךגהני-רשא
ונלסחי יכ ףסאת טעמו הדשה איצות בר ערז חל  38
:הבראה
יכ רגאת אלו התשת-אל ןייו תדבעו עטת םימרכ טל  39
:תעלתה ונלכאת
יכ ךוסת אל ןמשו ךלובג-לכב ךל ויהי םיתיז מ  40
:ךתיז לשי
וכלי יכ ךל ויהי-אלו דילות תונבו םינב אמ  41
:יבשב
:לצלצה שריי ךתמדא ירפו ךצע-לכ במ  42
התאו הלעמ הלעמ ךילע הלעי ךברקב רשא רגה גמ  43
:הטמ הטמ דרת
שארל היהי אוה ונולת אל התאו ךולי אוה דמ  44
:בנזל היהת התאו
ךוגישהו ךופדרו הלאה תוללקה-לכ ךילע ואבו המ  45
רמשל ךיהלא הוהי לוקב תעמש אל-יכ ךדמשה דע
:ךוצ רשא ויתקחו ויתוצמ
:םלוע-דע ךערזבו תפומלו תואל ךב ויהו ומ  46
החמשב ךיהלא הוהי-תא תדבע-אל רשא תחת זמ  47
:לכ ברמ בבל בוטבו
בערב ךב הוהי ונחלשי רשא ךיביא-תא תדבעו חמ  48
לזרב לע ןתנו לכ רסחבו םריעבו אמצבו
:ךתא ודימשה דע ךראוצ-לע
רשאכ ץראה הצקמ קחרמ יוג ךילע הוהי אשי טמ  49
:ונשל עמשת-אל רשא יוג רשנה האדי
אל רענו ןקזל םינפ אשי-אל רשא םינפ זע יוג נ  50
:ןחי
רשא ךדמשה דע ךתמדא-ירפו ךתמהב ירפ לכאו אנ  51
ךיפלא רגש רהציו שורית ןגד ךל ריאשי-אל
:ךתא ודיבאה דע ךנאצ תרתשעו
תהבגה ךיתמח תדר דע ךירעש-לכב ךל רצהו בנ  52
ךל רצהו ךצרא-לכב ןהב חטב התא רשא תורצבהו
ךיהלא הוהי ןתנ רשא ךצרא-לכב ךירעש-לכב
:ךל
רשא ךיתנבו ךינב רשב ךנטב-ירפ תלכאו גנ  53
קיצי-רשא קוצמבו רוצמב ךיהלא הוהי ךל-ןתנ
:ךביא ךל
ויחאב וניע ערת דאמ גנעהו ךב ךרה שיאה דנ  54
:ריתוי רשא וינב רתיבו וקיח תשאבו
ילבמ לכאי רשא וינב רשבמ םהמ דחאל תתמ הנ  55
ךל קיצי רשא קוצמבו רוצמב לכ ול-ריאשה
:ךירעש-לכב ךביא
גצה הלגר-ףכ התסנ-אל רשא הגנעהו ךב הכרה ונ  56
הקיח שיאב הניע ערת ךרמו גנעתהמ ץראה-לע
:התבבו הנבבו
דלת רשא הינבבו הילגר ןיבמ תצויה התילשבו זנ  57
רשא קוצמבו רוצמב רתסב לכ-רסחב םלכאת-יכ
:ךירעשב ךביא ךל קיצי
תאזה הרותה ירבד-לכ-תא תושעל רמשת אל-םא חנ  58
דבכנה םשה-תא האריל הזה רפסב םיבתכה
:ךיהלא הוהי תא הזה ארונהו
תוכמ ךערז תוכמ תאו ךתכמ-תא הוהי אלפהו טנ  59
:םינמאנו םיער םילחו תונמאנו תלדג
תרגי רשא םירצמ הודמ-לכ תא ךב בישהו ס  60
:ךב וקבדו םהינפמ
הרותה רפסב בותכ אל רשא הכמ-לכו ילח-לכ םג אס  61
:ךדמשה דע ךילע הוהי םלעי תאזה
יבכוככ םתייה רשא תחת טעמ יתמב םתראשנו בס  62
:ךיהלא הוהי לוקב תעמש אל-יכ ברל םימשה
םכתא ביטיהל םכילע הוהי שש-רשאכ היהו גס  63
דיבאהל םכילע הוהי שישי ןכ םכתא תוברהלו
המדאה לעמ םתחסנו םכתא דימשהלו םכתא
:התשרל המש-אב התא-רשא
הצק-דעו ץראה הצקמ םימעה-לכב הוהי ךציפהו דס  64
תעדי-אל רשא םירחא םיהלא םש תדבעו ץראה
:ןבאו ץע ךיתבאו התא
חונמ היהי-אלו עיגרת אל םהה םיוגבו הס  65
ןוילכו זגר בל םש ךל הוהי ןתנו ךלגר-ףכל
:שפנ ןובאדו םיניע
םמויו הליל תדחפו דגנמ ךל םיאלת ךייח ויהו וס  66
:ךייחב ןימאת אלו
ןתי-ימ רמאת ברעבו ברע ןתי-ימ רמאת רקבב זס  67
רשא ךיניע הארממו דחפת רשא ךבבל דחפמ רקב
:הארת
יתרמא רשא ךרדב תוינאב םירצמ הוהי ךבישהו חס  68
ךיביאל םש םתרכמתהו התארל דוע ףיסת-אל ךל
:הנק ןיאו תוחפשלו םידבעל
תרכל השמ-תא הוהי הוצ-רשא תירבה ירבד הלא טס  69
תירבה דבלמ באומ ץראב לארשי ינב-תא
:ברחב םתא תרכ-רשא

טכ    29

םתא םהלא רמאיו לארשי-לכ-לא השמ ארקיו א  1
ץראב םכיניעל הוהי השע רשא-לכ תא םתיאר
:וצרא-לכלו וידבע-לכלו הערפל םירצמ
םיתפמהו תתאה ךיניע ואר רשא תלדגה תוסמה ב  2
:םהה םילדגה
תוארל םיניעו תעדל בל םכל הוהי ןתנ-אלו ג  3
:הזה םויה דע עמשל םינזאו
ולב-אל רבדמב הנש םיעברא םכתא ךלואו ד  4
:ךלגר לעמ התלב-אל ךלענו םכילעמ םכיתמלש
ןעמל םתיתש אל רכשו ןייו םתלכא אל םחל ה  5
:םכיהלא הוהי ינא יכ ועדת
ןובשח-ךלמ ןחיס אציו הזה םוקמה-לא ואבתו ו  6
:םכנו המחלמל ונתארקל ןשבה-ךלמ גועו
ידגלו ינבוארל הלחנל הנתנו םצרא-תא חקנו ז  7
:ישנמה טבש יצחלו
םתא םתישעו תאזה תירבה ירבד-תא םתרמשו ח  8
:ןושעת רשא-לכ תא וליכשת ןעמל
םכיהלא הוהי ינפל םכלכ םויה םיבצנ םתא ט  9
שיא לכ םכירטשו םכינקז םכיטבש םכישאר
:לארשי
ךיצע בטחמ ךינחמ ברקב רשא ךרגו םכישנ םכפט י  10
:ךימימ באש דע
הוהי רשא ותלאבו ךיהלא הוהי תירבב ךרבעל אי  11
:םויה ךמע תרכ ךיהלא
ךל-היהי אוהו םעל ול םויה ךתא-םיקה ןעמל בי  12
ךיתבאל עבשנ רשאכו ךל-רבד רשאכ םיהלאל
:בקעילו קחציל םהרבאל
תאזה תירבה-תא תרכ יכנא םכדבל םכתא אלו גי  13
:תאזה הלאה-תאו
ינפל םויה דמע ונמע הפ ונשי רשא-תא יכ די  14
:םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו וניהלא הוהי
תאו םירצמ ץראב ונבשי-רשא תא םתעדי םתא-יכ וט  15
:םתרבע רשא םיוגה ברקב ונרבע-רשא
ףסכ ןבאו ץע םהיללג תאו םהיצוקש-תא וארתו זט  16
:םהמע רשא בהזו
רשא טבש-וא החפשמ וא השא-וא שיא םכב שי-ןפ זי  17
דבעל תכלל וניהלא הוהי םעמ םויה הנפ ובבל
שאר הרפ שרש םכב שי-ןפ םהה םיוגה יהלא-תא
:הנעלו
ךרבתהו תאזה הלאה ירבד-תא ועמשב היהו חי  18
יבל תוררשב יכ יל-היהי םולש רמאל ובבלב
:האמצה-תא הורה תופס ןעמל ךלא
הוהי-ףא ןשעי זא יכ ול חלס הוהי הבאי-אל טי  19
הבותכה הלאה-לכ וב הצברו אוהה שיאב ותאנקו
:םימשה תחתמ ומש-תא הוהי החמו הזה רפסב
לככ לארשי יטבש לכמ הערל הוהי ולידבהו כ  20
:הזה הרותה רפסב הבותכה תירבה תולא
םכירחאמ ומוקי רשא םכינב ןורחאה רודה רמאו אכ  21
תוכמ-תא וארו הקוחר ץראמ אבי רשא ירכנהו
:הב הוהי הלח-רשא היאלחת-תאו אוהה ץראה
חמצת אלו ערזת אל הצרא-לכ הפרש חלמו תירפג בכ  22
המדא הרמעו םדס תכפהמכ בשע-לכ הב הלעי-אלו
:ותמחבו ופאב הוהי ךפה רשא םייבצו
ץראל הככ הוהי השע המ-לע םיוגה-לכ ורמאו גכ  23
:הזה לודגה ףאה ירח המ תאזה
םתבא יהלא הוהי תירב-תא ובזע רשא לע ורמאו דכ  24
:םירצמ ץראמ םתא ואיצוהב םמע תרכ רשא
םהל ווחתשיו םירחא םיהלא ודבעיו וכליו הכ  25
:םהל קלח אלו םועדי-אל רשא םיהלא
הילע איבהל אוהה ץראב הוהי ףא-רחיו וכ  26
:הזה רפסב הבותכה הללקה-לכ-תא
ףצקבו המחבו ףאב םתמדא לעמ הוהי םשתיו זכ  27
:הזה םויכ תרחא ץרא-לא םכלשיו לודג
ונינבלו ונל תלגנהו וניהלא הוהיל תרתסנה חכ  28
:תאזה הרותה ירבד-לכ-תא תושעל םלוע-דע

ל    30

הכרבה הלאה םירבדה-לכ ךילע ואבי-יכ היהו א  1
ךבבל-לא תבשהו ךינפל יתתנ רשא הללקהו
:המש ךיהלא הוהי ךחידה רשא םיוגה-לכב
לככ ולקב תעמשו ךיהלא הוהי-דע תבשו ב  2
ךבבל-לכב ךינבו התא םויה ךוצמ יכנא-רשא
:ךשפנ-לכבו
ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש-תא ךיהלא הוהי בשו ג  3
:המש ךיהלא הוהי ךציפה רשא םימעה-לכמ
הוהי ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי-םא ד  4
:ךחקי םשמו ךיהלא
ךיתבא ושרי-רשא ץראה-לא ךיהלא הוהי ךאיבהו ה  5
:ךיתבאמ ךברהו ךבטיהו התשריו
ךערז בבל-תאו ךבבל-תא ךיהלא הוהי למו ו  6
ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב ךיהלא הוהי-תא הבהאל
:ךייח ןעמל
הלאה תולאה-לכ תא ךיהלא הוהי ןתנו ז  7
:ךופדר רשא ךיאנש-לעו ךיביא-לע
תישעו הוהי לוקב תעמשו בושת התאו ח  8
:םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ-לכ-תא
ירפב ךדי השעמ לכב ךיהלא הוהי ךריתוהו ט  9
יכ הבטל ךתמדא ירפבו ךתמהב ירפבו ךנטב
שש-רשאכ בוטל ךילע שושל הוהי בושי
:ךיתבא-לע
ויתוצמ רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ י  10
בושת יכ הזה הרותה רפסב הבותכה ויתקחו
:ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב ךיהלא הוהי-לא
םויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה יכ אי  11
:אוה הקחר אלו ךממ אוה תאלפנ-אל
המימשה ונל-הלעי ימ רמאל אוה םימשב אל בי  12
:הנשענו התא ונעמשיו ונל החקיו
רבע-לא ונל-רבעי ימ רמאל אוה םיל רבעמ-אלו גי  13
:הנשענו התא ונעמשיו ונל החקיו םיה
:ותשעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק-יכ די  14
בוטה-תאו םייחה-תא םויה ךינפל יתתנ האר וט  15
:ערה-תאו תומה-תאו
ךיהלא הוהי-תא הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא זט  16
ויטפשמו ויתקחו ויתוצמ רמשלו ויכרדב תכלל
ץראב ךיהלא הוהי ךכרבו תיברו תייחו
:התשרל המש-אב התא-רשא
תיוחתשהו תחדנו עמשת אלו ךבבל הנפי-םאו זי  17
:םתדבעו םירחא םיהלאל
ןכיראת-אל ןודבאת דבא יכ םויה םכל יתדגה חי  18
אובל ןדריה-תא רבע התא רשא המדאה-לע םימי
:התשרל המש
םייחה ץראה-תאו םימשה-תא םויה םכב יתדעה טי  19
תרחבו הללקהו הכרבה ךינפל יתתנ תומהו
:ךערזו התא היחת ןעמל םייחב
וב-הקבדלו ולקב עמשל ךיהלא הוהי-תא הבהאל כ  20
רשא המדאה-לע תבשל ךימי ךראו ךייח אוה יכ
תתל בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל הוהי עבשנ
:םהל

אל    31

הלאה םירבדה-תא רבדיו השמ ךליו א  1
:לארשי-לכ-לא
םויה יכנא הנש םירשעו האמ-ןב םהלא רמאיו ב  2
אל ילא רמא הוהיו אובלו תאצל דוע לכוא-אל
:הזה ןדריה-תא רבעת
דימשי-אוה ךינפל רבע אוה ךיהלא הוהי ג  3
אוה עשוהי םתשריו ךינפלמ הלאה םיוגה-תא
:הוהי רבד רשאכ ךינפל רבע
יכלמ גועלו ןוחיסל השע רשאכ םהל הוהי השעו ד  4
:םתא דימשה רשא םצראלו ירמאה
הוצמה-לככ םהל םתישעו םכינפל הוהי םנתנו ה  5
:םכתא יתיוצ רשא
יכ םהינפמ וצרעת-לאו וארית-לא וצמאו וקזח ו  6
אלו ךפרי אל ךמע ךלהה אוה ךיהלא הוהי
:ךבזעי
יניעל וילא רמאיו עשוהיל השמ ארקיו ז  7
הזה םעה-תא אובת התא יכ ץמאו קזח לארשי-לכ
התאו םהל תתל םתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה-לא
:םתוא הנליחנת
אל ךמע היהי אוה ךינפל ךלהה אוה הוהיו ח  8
:תחת אלו ארית אל ךבזעי אלו ךפרי
םינהכה-לא הנתיו תאזה הרותה-תא השמ בתכיו ט  9
הוהי תירב ןורא-תא םיאשנה יול ינב
:לארשי ינקז-לכ-לאו
תנש דעמב םינש עבש ץקמ רמאל םתוא השמ וציו י  10
:תוכסה גחב הטמשה
ךיהלא הוהי ינפ-תא תוארל לארשי-לכ אובב אי  11
דגנ תאזה הרותה-תא ארקת רחבי רשא םוקמב
:םהינזאב לארשי-לכ
רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה םעה-תא להקה בי  12
ואריו ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל ךירעשב
ירבד-לכ-תא תושעל ורמשו םכיהלא הוהי-תא
:תאזה הרותה
האריל ודמלו ועמשי ועדי-אל רשא םהינבו גי  13
םייח םתא רשא םימיה-לכ םכיהלא הוהי-תא
המש ןדריה-תא םירבע םתא רשא המדאה-לע
:התשרל
ארק תומל ךימי וברק ןה השמ-לא הוהי רמאיו די  14
ךליו ונוצאו דעומ להאב ובציתהו עשוהי-תא
:דעומ להאב ובציתיו עשוהיו השמ
ןנעה דומע דמעיו ןנע דומעב להאב הוהי אריו וט  15
:להאה חתפ-לע
םקו ךיתבא-םע בכש ךנה השמ-לא הוהי רמאיו זט  16
אוה רשא ץראה-רכנ יהלא ירחא הנזו הזה םעה
רשא יתירב-תא רפהו ינבזעו וברקב המש-אב
:ותא יתרכ
יתרתסהו םיתבזעו אוהה-םויב וב יפא הרחו זי  17
תורצו תובר תוער והאצמו לכאל היהו םהמ ינפ
יברקב יהלא ןיא-יכ לע אלה אוהה םויב רמאו
:הלאה תוערה ינואצמ
לע אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו חי  18
:םירחא םיהלא-לא הנפ יכ השע רשא הערה-לכ
הדמלו תאזה הרישה-תא םכל ובתכ התעו טי  19
יל-היהת ןעמל םהיפב המיש לארשי-ינב-תא
:לארשי ינבב דעל תאזה הרישה
תבז ויתבאל יתעבשנ-רשא המדאה-לא ונאיבא-יכ כ  20
םיהלא-לא הנפו ןשדו עבשו לכאו שבדו בלח
:יתירב-תא רפהו ינוצאנו םודבעו םירחא
התנעו תורצו תובר תוער ותא ןאצמת-יכ היהו אכ  21
וערז יפמ חכשת אל יכ דעל וינפל תאזה הרישה
םרטב םויה השע אוה רשא ורצי-תא יתעדי יכ
:יתעבשנ רשא ץראה-לא ונאיבא
הדמליו אוהה םויב תאזה הרישה-תא השמ בתכיו בכ  22
:לארשי ינב-תא
יכ ץמאו קזח רמאיו ןונ-ןב עשוהי-תא וציו גכ  23
יתעבשנ-רשא ץראה-לא לארשי ינב-תא איבת התא
:ךמע היהא יכנאו םהל
תאזה-הרותה ירבד-תא בתכל השמ תולככ יהיו דכ  24
:םמת דע רפס-לע
הוהי-תירב ןורא יאשנ םיולה-תא השמ וציו הכ  25
:רמאל
ןורא דצמ ותא םתמשו הזה הרותה רפס תא חקל וכ  26
:דעל ךב םש-היהו םכיהלא הוהי-תירב
ןה השקה ךפרע-תאו ךירמ-תא יתעדי יכנא יכ זכ  27
הוהי-םע םתיה םירממ םויה םכמע יח ינדועב
:יתומ ירחא-יכ ףאו
םכירטשו םכיטבש ינקז-לכ-תא ילא וליהקה חכ  28
םב הדיעאו הלאה םירבדה תא םהינזאב הרבדאו
:ץראה-תאו םימשה-תא
םתרסו ןותחשת תחשה-יכ יתומ ירחא יתעדי יכ טכ  29
הערה םכתא תארקו םכתא יתיוצ רשא ךרדה-ןמ
הוהי יניעב ערה-תא ושעת-יכ םימיה תירחאב
:םכידי השעמב וסיעכהל
ירבד-תא לארשי להק-לכ ינזאב השמ רבדיו ל  30
:םמת דע תאזה הרישה

בל    32

:יפ-ירמא ץראה עמשתו הרבדאו םימשה וניזאה א  1
םריעשכ יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ףרעי ב  2
:בשע-ילע םיביברכו אשד-ילע
:וניהלאל לדג ובה ארקא הוהי םש יכ ג  3
הנומא לא טפשמ ויכרד-לכ יכ ולעפ םימת רוצה ד  4
:אוה רשיו קידצ לוע ןיאו
:לתלתפו שקע רוד םמומ וינב אל ול תחש ה  5
םכח אלו לבנ םע תאז-ולמגת הוהיל-ה ו  6
:ךננכיו ךשע אוה ךנק ךיבא אוה-אולה
ךיבא לאש רדו-רד תונש וניב םלוע תומי רכז ז  7
:ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו
בצי םדא ינב ודירפהב םיוג ןוילע לחנהב ח  8
:לארשי ינב רפסמל םימע תלבג
:ותלחנ לבח בקעי ומע הוהי קלח יכ ט  9
והנבבסי ןמשי ללי והתבו רבדמ ץראב והאצמי י  10
:וניע ןושיאכ והנרצי והננובי
ויפנכ שרפי ףחרי וילזוג-לע ונק ריעי רשנכ אי  11
:ותרבא-לע והאשי והחקי
:רכנ לא ומע ןיאו ונחני דדב הוהי בי  12
ידש תבונת לכאיו ץרא יתומב-לע והבכרי גי  13
:רוצ שימלחמ ןמשו עלסמ שבד והקניו
םיליאו םירכ בלח-םע ןאצ בלחו רקב תאמח די  14
בנע-םדו הטח תוילכ בלח-םע םידותעו ןשב-ינב
:רמח-התשת
שטיו תישכ תיבע תנמש טעביו ןורשי ןמשיו וט  15
:ותעשי רוצ לבניו והשע הולא
:והסיעכי תבעותב םירזב והאנקי זט  16
םישדח םועדי אל םיהלא הלא אל םידשל וחבזי זי  17
:םכיתבא םורעש אל ואב ברקמ
:ךללחמ לא חכשתו ישת ךדלי רוצ חי  18
:ויתנבו וינב סעכמ ץאניו הוהי אריו טי  19
יכ םתירחא המ הארא םהמ ינפ הריתסא רמאיו כ  20
:םב ןמא-אל םינב המה תכפהת רוד
ינאו םהילבהב ינוסעכ לא-אלב ינואנק םה אכ  21
:םסיעכא לבנ יוגב םע-אלב םאינקא
תיתחת לואש-דע דקיתו יפאב החדק שא-יכ בכ  22
:םירה ידסומ טהלתו הלביו ץרא לכאתו
:םב-הלכא יצח תוער ומילע הפסא גכ  23
תמהב-ןשו ירירמ בטקו ףשר ימחלו בער יזמ דכ  24
:רפע ילחז תמח-םע םב-חלשא
רוחב-םג המיא םירדחמו ברח-לכשת ץוחמ הכ  25
:הביש שיא-םע קנוי הלותב-םג
:םרכז שונאמ התיבשא םהיאפא יתרמא וכ  26
ומירצ ורכני-ןפ רוגא ביוא סעכ ילול זכ  27
:תאז-לכ לעפ הוהי אלו המר ונדי ורמאי-ןפ
:הנובת םהב ןיאו המה תוצע דבא יוג-יכ חכ  28
:םתירחאל וניבי תאז וליכשי ומכח ול טכ  29
אל-םא הבבר וסיני םינשו ףלא דחא ףדרי הכיא ל  30
:םריגסה הוהיו םרכמ םרוצ-יכ
:םילילפ וניביאו םרוצ ונרוצכ אל יכ אל  31
ומבנע הרמע תמדשמו םנפג םדס ןפגמ-יכ בל  32
:ומל תררמ תלכשא שור-יבנע
:רזכא םינתפ שארו םניי םנינת תמח גל  33
:יתרצואב םותח ידמע סמכ אוה-אלה דל  34
םוי בורק יכ םלגר טומת תעל םלשו םקנ יל הל  35
:ומל תדתע שחו םדיא
הארי יכ םחנתי וידבע-לעו ומע הוהי ןידי-יכ ול  36
:בוזעו רוצע ספאו די תלזא-יכ
:וב ויסח רוצ ומיהלא יא רמאו זל  37
םכיסנ ןיי ותשי ולכאי ומיחבז בלח רשא חל  38
:הרתס םכילע יהי םכרזעיו ומוקי
ידמע םיהלא ןיאו אוה ינא ינא יכ התע ואר טל  39
ידימ ןיאו אפרא ינאו יתצחמ היחאו תימא ינא
:ליצמ
:םלעל יכנא יח יתרמאו ידי םימש-לא אשא-יכ מ  40
בישא ידי טפשמב זחאתו יברח קרב יתונש-םא אמ  41
:םלשא יאנשמלו ירצל םקנ
ללח םדמ רשב לכאת יברחו םדמ יצח ריכשא במ  42
:ביוא תוערפ שארמ היבשו
םקנו םוקי וידבע-םד יכ ומע םיוג ונינרה גמ  43
:ומע ותמדא רפכו וירצל בישי
תאזה-הרישה ירבד-לכ-תא רבדיו השמ אביו דמ  44
:ןונ-ןב עשוהו אוה םעה ינזאב
הלאה םירבדה-לכ-תא רבדל השמ לכיו המ  45
:לארשי-לכ-לא
רשא םירבדה-לכל םכבבל ומיש םהלא רמאיו ומ  46
םכינב-תא םוצת רשא םויה םכב דיעמ יכנא
:תאזה הרותה ירבד-לכ-תא תושעל רמשל
רבדבו םכייח אוה-יכ םכמ אוה קר רבד-אל יכ זמ  47
םירבע םתא רשא המדאה-לע םימי וכיראת הזה
:התשרל המש ןדריה-תא
:רמאל הזה םויה םצעב השמ-לא הוהי רבדיו חמ  48
ץראב רשא ובנ-רה הזה םירבעה רה-לא הלע טמ  49
ןענכ ץרא-תא הארו וחרי ינפ-לע רשא באומ
:הזחאל לארשי ינבל ןתנ ינא רשא
ךימע-לא ףסאהו המש הלע התא רשא רהב תמו נ  50
:וימע-לא ףסאיו רהה רהב ךיחא ןרהא תמ-רשאכ
תבירמ-ימב לארשי ינב ךותב יב םתלעמ רשא לע אנ  51
ךותב יתוא םתשדק-אל רשא לע ןצ-רבדמ שדק
:לארשי ינב
אובת אל המשו ץראה-תא הארת דגנמ יכ בנ  52
:לארשי ינבל ןתנ ינא-רשא ץראה-לא

גל    33

ינב-תא םיהלאה שיא השמ ךרב רשא הכרבה תאזו א  1
:ותומ ינפל לארשי
עיפוה ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ הוהי רמאיו ב  2
:ומל תדשא ונימימ שדק תבברמ התאו ןראפ רהמ
ךלגרל וכת םהו ךדיב וישדק-לכ םימע בבח ףא ג  3
:ךיתרבדמ אשי
:בקעי תלהק השרומ השמ ונל-הוצ הרות ד  4
יטבש דחי םע ישאר ףסאתהב ךלמ ןורשיב יהיו ה  5
:לארשי
:רפסמ ויתמ יהיו תמי-לאו ןבואר יחי ו  6
הדוהי לוק הוהי עמש רמאיו הדוהיל תאזו ז  7
וירצמ רזעו ול בר וידי ונאיבת ומע-לאו
:היהת
רשא ךדיסח שיאל ךירואו ךימת רמא יוללו ח  8
:הבירמ ימ-לע והבירת הסמב ותיסנ
אל ויחא-תאו ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמאה ט  9
ךתירבו ךתרמא ורמש יכ עדי אל ונב-תאו ריכה
:ורצני
ומישי לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי י  10
:ךחבזמ-לע לילכו ךפאב הרוטק
םינתמ ץחמ הצרת וידי לעפו וליח הוהי ךרב אי  11
:ןומוקי-ןמ ויאנשמו וימק
ףפח וילע חטבל ןכשי הוהי דידי רמא ןמינבל בי  12
:ןכש ויפתכ ןיבו םויה-לכ וילע
לטמ םימש דגממ וצרא הוהי תכרבמ רמא ףסוילו גי  13
:תחת תצבר םוהתמו
:םיחרי שרג דגממו שמש תאובת דגממו די  14
:םלוע תועבג דגממו םדק-יררה שארמו וט  15
התאובת הנס ינכש ןוצרו האלמו ץרא דגממו זט  16
:ויחא ריזנ דקדקלו ףסוי שארל
םהב וינרק םאר ינרקו ול רדה ורוש רוכב זי  17
םירפא תובבר םהו ץרא-יספא ודחי חגני םימע
:השנמ יפלא םהו
רכששיו ךתאצב ןלובז חמש רמא ןלובזלו חי  18
:ךילהאב
עפש יכ קדצ-יחבז וחבזי םש וארקי-רה םימע טי  19
:לוח ינומט ינפשו וקניי םימי
ףרטו ןכש איבלכ דג ביחרמ ךורב רמא דגלו כ  20
:דקדק-ףא עורז
אתיו ןופס קקחמ תקלח םש-יכ ול תישאר אריו אכ  21
:לארשי-םע ויטפשמו השע הוהי תקדצ םע ישאר
:ןשבה-ןמ קנזי הירא רוג ןד רמא ןדלו בכ  22
תכרב אלמו ןוצר עבש ילתפנ רמא ילתפנלו גכ  23
:השרי םורדו םי הוהי
ויחא יוצר יהי רשא םינבמ ךורב רמא רשאלו דכ  24
:ולגר ןמשב לבטו
:ךאבד ךימיכו ךלענמ תשחנו לזרב הכ  25
ותואגבו ךרזעב םימש בכר ןורשי לאכ ןיא וכ  26
:םיקחש
שרגיו םלוע תערז תחתמו םדק יהלא הנעמ זכ  27
:דמשה רמאיו ביוא ךינפמ
ןגד ץרא-לא בקעי ןיע דדב חטב לארשי ןכשיו חכ  28
:לט ופרעי וימש-ףא שוריתו
ןגמ הוהיב עשונ םע ךומכ ימ לארשי ךירשא טכ  29
התאו ךל ךיביא ושחכיו ךתואג ברח-רשאו ךרזע
:ךרדת ומיתומב-לע

דל    34

הגספה שאר ובנ רה-לא באומ תברעמ השמ לעיו א  1
ץראה-לכ-תא הוהי והאריו וחרי ינפ-לע רשא
:ןד-דע דעלגה-תא
תאו השנמו םירפא ץרא-תאו ילתפנ-לכ תאו ב  2
:ןורחאה םיה דע הדוהי ץרא-לכ
םירמתה ריע וחרי תעקב רככה-תאו בגנה-תאו ג  3
:רעצ-דע
יתעבשנ רשא ץראה תאז וילא הוהי רמאיו ד  4
הננתא ךערזל רמאל בקעילו קחציל םהרבאל
:רבעת אל המשו ךיניעב ךיתיארה
יפ-לע באומ ץראב הוהי-דבע השמ םש תמיו ה  5
:הוהי
רועפ תיב לומ באומ ץראב יגב ותא רבקיו ו  6
:הזה םויה דע ותרבק-תא שיא עדי-אלו
וניע התהכ-אל ותמב הנש םירשעו האמ-ןב השמו ז  7
:החל סנ-אלו
םישלש באומ תברעב השמ-תא לארשי ינב וכביו ח  8
:השמ לבא יכב ימי ומתיו םוי
השמ ךמס-יכ המכח חור אלמ ןונ-ןב עשוהיו ט  9
ושעיו לארשי-ינב וילא ועמשיו וילע וידי-תא
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ
ועדי רשא השמכ לארשיב דוע איבנ םק-אלו י  10
:םינפ-לא םינפ הוהי
תושעל הוהי וחלש רשא םיתפומהו תתאה-לכל אי  11
:וצרא-לכלו וידבע-לכלו הערפל םירצמ ץראב
השע רשא לודגה ארומה לכלו הקזחה דיה לכלו בי  12
:לארשי-לכ יניעל השמ

This book in English or Latin