תלהק    Ecclesiastes

א    1

:םלשוריב ךלמ דוד-ןב תלהק ירבד א  1
:לבה לכה םילבה לבה תלהק רמא םילבה לבה ב  2
:שמשה תחת למעיש ולמע-לכב םדאל ןורתי-המ ג  3
:תדמע םלועל ץראהו אב רודו ךלה רוד ד  4
חרוז ףאוש ומוקמ-לאו שמשה אבו שמשה חרזו ה  5
:םש אוה
ךלוה בבס בבוס ןופצ-לא בבוסו םורד-לא ךלוה ו  6
:חורה בש ויתביבס-לעו חורה
אלמ ונניא םיהו םיה-לא םיכלה םילחנה-לכ ז  7
:תכלל םיבש םה םש םיכלה םילחנהש םוקמ-לא
עבשת-אל רבדל שיא לכוי-אל םיעגי םירבדה-לכ ח  8
:עמשמ ןזא אלמת-אלו תוארל ןיע
השעיש אוה השענש-המו היהיש אוה היהש-המ ט  9
:שמשה תחת שדח-לכ ןיאו
היה רבכ אוה שדח הז-האר רמאיש רבד שי י  10
:וננפלמ היה רשא םימלעל
ויהיש םינרחאל םגו םינשארל ןורכז ןיא אי  11
:הנרחאל ויהיש םע ןורכז םהל היהי-אל
:םלשוריב לארשי-לע ךלמ יתייה תלהק ינא בי  12
רשא-לכ לע המכחב רותלו שורדל יבל-תא יתתנו גי  13
םיהלא ןתנ ער ןינע אוה םימשה תחת השענ
:וב תונעל םדאה ינבל
הנהו שמשה תחת ושענש םישעמה-לכ-תא יתיאר די  14
:חור תוערו לבה לכה
:תונמהל לכוי-אל ןורסחו ןקתל לכוי-אל תועמ וט  15
יתלדגה הנה ינא רמאל יבל-םע ינא יתרבד זט  16
ינפל היה-רשא-לכ לע המכח יתפסוהו
:תעדו המכח הברה האר יבלו םלשורי-לע
תולכשו תוללוה תעדו המכח תעדל יבל הנתאו זי  17
:חור ןויער אוה הז-םגש יתעדי
ףיסוי תעד ףיסויו סעכ-בר המכח ברב יכ חי  18
:בואכמ

ב    2

הארו החמשב הכסנא אנ-הכל יבלב ינא יתרמא א  1
:לבה אוה-םג הנהו בוטב
:השע הז-המ החמשלו ללוהמ יתרמא קוחשל ב  2
גהנ יבלו ירשב-תא ןייב ךושמל יבלב יתרת ג  3
בוט הז-יא הארא-רשא דע תולכסב זחאלו המכחב
ימי רפסמ םימשה תחת ושעי רשא םדאה ינבל
:םהייח
יל יתעטנ םיתב יל יתינב ישעמ יתלדגה ד  4
:םימרכ
ץע םהב יתעטנו םיסדרפו תונג יל יתישע ה  5
:ירפ-לכ
חמוצ רעי םהמ תוקשהל םימ תוכרב יל יתישע ו  6
:םיצע
םג יל היה תיב-ינבו תוחפשו םידבע יתינק ז  7
ינפל ויהש לכמ יל היה הברה ןאצו רקב הנקמ
:םלשוריב
םיכלמ תלגסו בהזו ףסכ-םג יל יתסנכ ח  8
ינב תגונעתו תורשו םירש יל יתישע תונידמהו
:תודשו הדש םדאה
ףא םלשוריב ינפל היהש לכמ יתפסוהו יתלדגו ט  9
:יל הדמע יתמכח
יתענמ-אל םהמ יתלצא אל יניע ולאש רשא לכו י  10
ילמע-לכמ חמש יבל-יכ החמש-לכמ יבל-תא
:ילמע-לכמ יקלח היה-הזו
למעבו ידי ושעש ישעמ-לכב ינא יתינפו אי  11
ןיאו חור תוערו לבה לכה הנהו תושעל יתלמעש
:שמשה תחת ןורתי
יכ תולכסו תוללוהו המכח תוארל ינא יתינפו בי  12
רבכ-רשא תא ךלמה ירחא אוביש םדאה המ
:והושע
תולכסה-ןמ המכחל ןורתי שיש ינא יתיארו גי  13
:ךשחה-ןמ רואה ןורתיכ
יתעדיו ךלוה ךשחב ליסכהו ושארב ויניע םכחה די  14
:םלכ-תא הרקי דחא הרקמש ינא-םג
ינרקי ינא-םג ליסכה הרקמכ יבלב ינא יתרמאו וט  15
יבלב יתרבדו רתוי זא ינא יתמכח המלו
:לבה הז-םגש
רבכשב םלועל ליסכה-םע םכחל ןורכז ןיא יכ זט  16
םכחה תומי ךיאו חכשנ לכה םיאבה םימיה
:ליסכה-םע
השענש השעמה ילע ער יכ םייחה-תא יתאנשו זי  17
:חור תוערו לבה לכה-יכ שמשה תחת
שמשה תחת למע ינאש ילמע-לכ-תא ינא יתאנשו חי  18
:ירחא היהיש םדאל ונחינאש
ילמע-לכב טלשיו לכס וא היהי םכחה עדוי ימו טי  19
:לבה הז-םג שמשה תחת יתמכחשו יתלמעש
יתלמעש למעה-לכ לע יבל-תא שאיל ינא יתובסו כ  20
:שמשה תחת
ןורשכבו תעדבו המכחב ולמעש םדא שי-יכ אכ  21
לבה הז-םג וקלח וננתי וב-למע אלש םדאלו
:הבר הערו
אוהש ובל ןויערבו ולמע-לכב םדאל הוה-המ יכ בכ  22
:שמשה תחת למע
הלילב-םג ונינע סעכו םיבאכמ וימי-לכ יכ גכ  23
:אוה לבה הז-םג ובל בכש-אל
ושפנ-תא הארהו התשו לכאיש םדאב בוט-ןיא דכ  24
םיהלאה דימ יכ ינא יתיאר הז-םג ולמעב בוט
:איה
:ינממ ץוח שוחי ימו לכאי ימ יכ הכ  25
החמשו תעדו המכח ןתנ וינפל בוטש םדאל יכ וכ  26
בוטל תתל סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו
:חור תוערו לבה הז-םג םיהלאה ינפל

ג    3

:םימשה תחת ץפח-לכל תעו ןמז לכל א  1
:עוטנ רוקעל תעו תעטל תע תומל תעו תדלל תע ב  2
:תונבל תעו ץורפל תע אופרל תעו גורהל תע ג  3
:דוקר תעו דופס תע קוחשל תעו תוכבל תע ד  4
קובחל תע םינבא סונכ תעו םינבא ךילשהל תע ה  5
:קבחמ קחרל תעו
:ךילשהל תעו רומשל תע דבאל תעו שקבל תע ו  6
:רבדל תעו תושחל תע רופתל תעו עורקל תע ז  7
:םולש תעו המחלמ תע אנשל תעו בהאל תע ח  8
:למע אוה רשאב השועה ןורתי-המ ט  9
םדאה ינבל םיהלא ןתנ רשא ןינעה-תא יתיאר י  10
:וב תונעל
םבלב ןתנ םלעה-תא םג ותעב הפי השע לכה-תא אי  11
השע-רשא השעמה-תא םדאה אצמי-אל רשא ילבמ
:ףוס-דעו שארמ םיהלאה
תושעלו חומשל-םא יכ םב בוט ןיא יכ יתעדי בי  12
:וייחב בוט
ולמע-לכב בוט הארו התשו לכאיש םדאה-לכ םגו גי  13
:איה םיהלא תתמ
היהי אוה םיהלאה השעי רשא-לכ יכ יתעדי די  14
ערגל ןיא ונממו ףיסוהל ןיא וילע םלועל
:וינפלמ ואריש השע םיהלאהו
היה רבכ תויהל רשאו אוה רבכ היהש-המ וט  15
:ףדרנ-תא שקבי םיהלאהו
עשרה המש טפשמה םוקמ שמשה תחת יתיאר דועו זט  16
:עשרה המש קדצה םוקמו
טפשי עשרה-תאו קידצה-תא יבלב ינא יתרמא זי  17
:םש השעמה-לכ לעו ץפח-לכל תע-יכ םיהלאה
םרבל םדאה ינב תרבד-לע יבלב ינא יתרמא חי  18
:םהל המה המהב-םהש תוארלו םיהלאה
דחא הרקמו המהבה הרקמו םדאה-ינב הרקמ יכ טי  19
רתומו לכל דחא חורו הז תומ ןכ הז תומכ םהל
:לבה לכה יכ ןיא המהבה-ןמ םדאה
רפעה-ןמ היה לכה דחא םוקמ-לא ךלוה לכה כ  20
:רפעה-לא בש לכהו
חורו הלעמל איה הלעה םדאה ינב חור עדוי ימ אכ  21
:ץראל הטמל איה תדריה המהבה
וישעמב םדאה חמשי רשאמ בוט ןיא יכ יתיארו בכ  22
היהיש המב תוארל ונאיבי ימ יכ וקלח אוה-יכ
:וירחא

ד    4

םישענ רשא םיקשעה-לכ-תא האראו ינא יתבשו א  1
םחנמ םהל ןיאו םיקשעה תעמד הנהו שמשה תחת
:םחנמ םהל ןיאו חכ םהיקשע דימו
רשא םייחה-ןמ ותמ רבכש םיתמה-תא ינא חבשו ב  2
:הנדע םייח המה
האר-אל רשא היה אל ןדע-רשא תא םהינשמ בוטו ג  3
:שמשה תחת השענ רשא ערה השעמה-תא
השעמה ןורשכ-לכ תאו למע-לכ-תא ינא יתיארו ד  4
תוערו לבה הז-םג והערמ שיא-תאנק איה יכ
:חור
:ורשב-תא לכאו וידי-תא קבח ליסכה ה  5
:חור תוערו למע םינפח אלממ תחנ ףכ אלמ בוט ו  6
:שמשה תחת לבה האראו ינא יתבשו ז  7
ץק ןיאו ול-ןיא חאו ןב םג ינש ןיאו דחא שי ח  8
ינא ימלו רשע עבשת-אל ויניע-םג ולמע-לכל
ןינעו לבה הז-םג הבוטמ ישפנ-תא רסחמו למע
:אוה ער
בוט רכש םהל-שי רשא דחאה-ןמ םינשה םיבוט ט  9
:םלמעב
דחאה וליאו ורבח-תא םיקי דחאה ולפי-םא יכ י  10
:ומיקהל ינש ןיאו לופיש
:םחי ךיא דחאלו םהל םחו םינש ובכשי-םא םג אי  11
טוחהו ודגנ ודמעי םינשה דחאה ופקתי-םאו בי  12
:קתני הרהמב אל שלשמה
רשא ליסכו ןקז ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט גי  13
:דוע רהזהל עדי-אל
ותוכלמב םג יכ ךלמל אצי םירוסה תיבמ-יכ די  14
:שר דלונ
םע שמשה תחת םיכלהמה םייחה-לכ-תא יתיאר וט  15
:ויתחת דמעי רשא ינשה דליה
םג םהינפל היה-רשא לכל םעה-לכל ץק-ןיא זט  16
ןויערו לבה הז-םג-יכ וב-וחמשי אל םינורחאה
:חור
בורקו םיהלאה תיב-לא ךלת רשאכ ךילגר רמש זי  17
םיעדוי םניא-יכ חבז םיליסכה תתמ עמשל
:ער תושעל

ה    5

רבד איצוהל רהמי-לא ךבלו ךיפ-לע להבת-לא א  1
ץראה-לע התאו םימשב םיהלאה יכ םיהלאה ינפל
:םיטעמ ךירבד ויהי ןכ-לע
ברב ליסכ לוקו ןינע ברב םולחה אב יכ ב  2
:םירבד
ןיא יכ ומלשל רחאת-לא םיהלאל רדנ רדת רשאכ ג  3
:םלש רדת-רשא תא םיליסכב ץפח
:םלשת אלו רודתשמ רדת-אל רשא בוט ד  4
רמאת-לאו ךרשב-תא איטחל ךיפ-תא ןתת-לא ה  5
םיהלאה ףצקי המל איה הגגש יכ ךאלמה ינפל
:ךידי השעמ-תא לבחו ךלוק-לע
יכ הברה םירבדו םילבהו תומלח ברב יכ ו  6
:ארי םיהלאה-תא
הנידמב הארת קדצו טפשמ לזגו שר קשע-םא ז  7
רמש הבג לעמ הבג יכ ץפחה-לע המתת-לא
:םהילע םיהבגו
:דבענ הדשל ךלמ איה לכב ץרא ןורתיו ח  8
אל ןומהב בהא-ימו ףסכ עבשי-אל ףסכ בהא ט  9
:לבה הז-םג האובת
הילעבל ןורשכ-המו הילכוא ובר הבוטה תוברב י  10
:ויניע תיאר-םא יכ
לכאי הברה-םאו טעמ-םא דבעה תנש הקותמ אי  11
:ןושיל ול חינמ ונניא רישעל עבשהו
רומש רשע שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי בי  12
:ותערל וילעבל
ןיאו ןב דילוהו ער ןינעב אוהה רשעה דבאו גי  13
:המואמ ודיב
אבשכ תכלל בושי םורע ומא ןטבמ אצי רשאכ די  14
:ודיב ךליש ולמעב אשי-אל המואמו
ךלי ןכ אבש תמע-לכ הלוח הער הז-םגו וט  15
:חורל למעיש ול ןורתי-המו
וילחו הברה סעכו לכאי ךשחב וימי-לכ םג זט  16
:ףצקו
הפי-רשא בוט ינא יתיאר-רשא הנה זי  17
למעיש ולמע-לכב הבוט תוארלו תותשלו-לוכאל
םיהלאה ול-ןתנ-רשא ויח-ימי רפסמ שמשה-תחת
:וקלח אוה-יכ
םיסכנו רשע םיהלאה ול-ןתנ רשא םדאה-לכ םג חי  18
חמשלו וקלח-תא תאשלו ונממ לכאל וטילשהו
:איה םיהלא תתמ הז ולמעב
םיהלאה יכ וייח ימי-תא רכזי הברה אל יכ טי  19
:ובל תחמשב הנעמ

ו    6

איה הברו שמשה תחת יתיאר רשא הער שי א  1
:םדאה-לע
דובכו םיסכנו רשע םיהלאה ול-ןתי רשא שיא ב  2
הואתי-רשא לכמ ושפנל רסח ונניאו
ירכנ שיא יכ ונממ לכאל םיהלאה ונטילשי-אלו
:אוה ער ילחו לבה הז ונלכאי
ברו היחי תובר םינשו האמ שיא דילוי-םא ג  3
הבוטה-ןמ עבשת-אל ושפנו וינש-ימי ויהיש
ונממ בוט יתרמא ול התיה-אל הרובק-םגו
:לפנה
:הסכי ומש ךשחבו ךלי ךשחבו אב לבהב-יכ ד  4
:הזמ הזל תחנ עדי אלו האר-אל שמש-םג ה  5
אלה האר אל הבוטו םימעפ םינש ףלא היח ולאו ו  6
:ךלוה לכה דחא םוקמ-לא
:אלמת אל שפנה-םגו והיפל םדאה למע-לכ ז  7
עדוי ינעל-המ ליסכה-ןמ םכחל רתוי-המ יכ ח  8
:םייחה דגנ ךלהל
תוערו לבה הז-םג שפנ-ךלהמ םיניע הארמ בוט ט  9
:חור
םדא אוה-רשא עדונו ומש ארקנ רבכ היהש-המ י  10
:ונממ ףיקתהש םע ןידל לכוי-אלו
:םדאל רתי-המ לבה םיברמ הברה םירבד-שי יכ אי  11
רפסמ םייחב םדאל בוט-המ עדוי-ימ יכ בי  12
םדאל דיגי-ימ רשא לצכ םשעיו ולבה ייח-ימי
:שמשה תחת וירחא היהי-המ

ז    7

:ודלוה םוימ תומה םויו בוט ןמשמ םש בוט א  1
התשמ תיב-לא תכלמ לבא-תיב-לא תכלל בוט ב  2
:ובל-לא ןתי יחהו םדאה-לכ ףוס אוה רשאב
:בל בטיי םינפ ערב-יכ קחשמ סעכ בוט ג  3
:החמש תיבב םיליסכ בלו לבא תיבב םימכח בל ד  4
:םיליסכ ריש עמש שיאמ םכח תרעג עמשל בוט ה  5
ליסכה קחש ןכ ריסה תחת םיריסה לוקכ יכ ו  6
:לבה הז-םגו
:הנתמ בל-תא דבאיו םכח ללוהי קשעה יכ ז  7
חור-ךרא בוט ותישארמ רבד תירחא בוט ח  8
:חור-הבגמ
םיליסכ קיחב סעכ יכ סועכל ךחורב להבת-לא ט  9
:חוני
םיבוט ויה םינשארה םימיהש היה המ רמאת-לא י  10
:הז-לע תלאש המכחמ אל יכ הלאמ
:שמשה יארל רתיו הלחנ-םע המכח הבוט אי  11
המכחה תעד ןורתיו ףסכה לצב המכחה לצב יכ בי  12
:הילעב היחת
תא ןקתל לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ-תא האר גי  13
:ותוע רשא
םג האר הער םויבו בוטב היה הבוט םויב די  14
אלש תרבד-לע םיהלאה השע הז-תמעל הז-תא
:המואמ וירחא םדאה אצמי
וקדצב דבא קידצ שי ילבה ימיב יתיאר לכה-תא וט  15
:ותערב ךיראמ עשר שיו
המל רתוי םכחתת-לאו הברה קידצ יהת-לא זט  16
:םמושת
אלב תומת המל לכס יהת-לאו הברה עשרת-לא זי  17
:ךתע
ךדי-תא חנת-לא הזמ-םגו הזב זחאת רשא בוט חי  18
:םלכ-תא אצי םיהלא ארי-יכ
ויה רשא םיטילש הרשעמ םכחל זעת המכחה טי  19
:ריעב
אלו בוט-השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ כ  20
:אטחי
רשא ךבל ןתת-לא ורבדי רשא םירבדה-לכל םג אכ  21
:ךללקמ ךדבע-תא עמשת-אל
תללק תא-םג רשא ךבל עדי תובר םימעפ-םג יכ בכ  22
:םירחא
הקוחר איהו המכחא יתרמא המכחב יתיסנ הז-לכ גכ  23
:ינממ
:ונאצמי ימ קמע קמעו היהש-המ קוחר דכ  24
המכח שקבו רותלו תעדל יבלו ינא יתובס הכ  25
:תוללוה תולכסהו לסכ עשר תעדלו ןובשחו
םידוצמ איה-רשא השאה-תא תוממ רמ ינא אצומו וכ  26
םיהלאה ינפל בוט הידי םירוסא הבל םימרחו
:הב דכלי אטוחו הנממ טלמי
אצמל תחאל תחא תלהק הרמא יתאצמ הז האר זכ  27
:ןובשח
ףלאמ דחא םדא יתאצמ אלו ישפנ השקב-דוע רשא חכ  28
:יתאצמ אל הלא-לכב השאו יתאצמ
םדאה-תא םיהלאה השע רשא יתאצמ הז-האר דבל טכ  29
:םיבר תונבשח ושקב המהו רשי

ח    8

ריאת םדא תמכח רבד רשפ עדוי ימו םכחהכ ימ א  1
:אנשי וינפ זעו וינפ
:םיהלא תעובש תרבד לעו רומש ךלמ-יפ ינא ב  2
יכ ער רבדב דמעת-לא ךלת וינפמ להבת-לא ג  3
:השעי ץפחי רשא-לכ
:השעת-המ ול-רמאי ימו ןוטלש ךלמ-רבד רשאב ד  4
בל עדי טפשמו תעו ער רבד עדי אל הוצמ רמוש ה  5
:םכח
הבר םדאה תער-יכ טפשמו תע שי ץפח-לכל יכ ו  6
:וילע
ימ היהי רשאכ יכ היהיש-המ עדי ונניא-יכ ז  7
:ול דיגי
ןיאו חורה-תא אולכל חורב טילש םדא ןיא ח  8
המחלמב תחלשמ ןיאו תומה םויב ןוטלש
:וילעב-תא עשר טלמי-אלו
רשא השעמ-לכל יבל-תא ןותנו יתיאר הז-לכ-תא ט  9
ערל םדאב םדאה טלש רשא תע שמשה תחת השענ
:ול
שודק םוקממו ואבו םירבק םיעשר יתיאר ןכבו י  10
:לבה הז-םג ושע-ןכ רשא ריעב וחכתשיו וכלהי
ןכ-לע הרהמ הערה השעמ םגתפ השענ-ןיא רשא אי  11
:ער תושעל םהב םדאה-ינב בל אלמ
עדוי-םג יכ ול ךיראמו תאמ ער השע אטח רשא בי  12
ואריי רשא םיהלאה יאריל בוט-היהי רשא ינא
:וינפלמ
רשא לצכ םימי ךיראי-אלו עשרל היהי-אל בוטו גי  13
:םיהלא ינפלמ ארי ונניא
םיקידצ שי רשא ץראה-לע השענ רשא לבה-שי די  14
םיעשר שיו םיעשרה השעמכ םהלא עיגמ רשא
הז-םגש יתרמא םיקידצה השעמכ םהלא עיגמש
:לבה
תחת םדאל בוט-ןיא רשא החמשה-תא ינא יתחבשו וט  15
אוהו חומשלו תותשלו לוכאל-םא יכ שמשה
םיהלאה ול-ןתנ-רשא וייח ימי ולמעב ונולי
:שמשה תחת
תוארלו המכח תעדל יבל-תא יתתנ רשאכ זט  16
םויב םג יכ ץראה-לע השענ רשא ןינעה-תא
:האר ונניא ויניעב הנש הלילבו
םדאה לכוי אל יכ םיהלאה השעמ-לכ-תא יתיארו זי  17
רשא לשב שמשה-תחת השענ רשא השעמה-תא אוצמל
םכחה רמאי-םא םגו אצמי אלו שקבל םדאה למעי
:אצמל לכוי אל תעדל

ט    9

הז-לכ-תא רובלו יבל-לא יתתנ הז-לכ-תא יכ א  1
םיהלאה דיב םהידבעו םימכחהו םיקידצה רשא
לכה םדאה עדוי ןיא האנש-םג הבהא-םג
:םהינפל
בוטל עשרלו קידצל דחא הרקמ לכל רשאכ לכה ב  2
בוטכ חבז ונניא רשאלו חבזלו אמטלו רוהטלו
:ארי העובש רשאכ עבשנה אטחכ
דחא הרקמ-יכ שמשה תחת השענ-רשא לכב ער הז ג  3
םבבלב תוללוהו ער-אלמ םדאה-ינב בל םגו לכל
:םיתמה-לא וירחאו םהייחב
ןוחטב שי םייחה-לכ לא רחבי רשא ימ-יכ ד  4
:תמה היראה-ןמ בוט אוה יח בלכל-יכ
םיעדוי םניא םיתמהו ותמיש םיעדוי םייחה יכ ה  5
:םרכז חכשנ יכ רכש םהל דוע-ןיאו המואמ
קלחו הדבא רבכ םתאנק-םג םתאנש-םג םתבהא םג ו  6
:שמשה תחת השענ-רשא לכב םלועל דוע םהל-ןיא
יכ ךניי בוט-בלב התשו ךמחל החמשב לכא ךל ז  7
:ךישעמ-תא םיהלאה הצר רבכ
ךשאר-לע ןמשו םינבל ךידגב ויהי תע-לכב ח  8
:רסחי-לא
ךלבה ייח ימי-לכ תבהא-רשא השא-םע םייח האר ט  9
אוה יכ ךלבה ימי לכ שמשה תחת ךל-ןתנ רשא
:שמשה תחת למע התא-רשא ךלמעבו םייחב ךקלח
ןיא יכ השע ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ י  10
ךלה התא רשא לואשב המכחו תעדו ןובשחו השעמ
:המש
אלו ץורמה םילקל אל יכ שמשה-תחת הארו יתבש אי  11
אל םגו םחל םימכחל אל םגו המחלמה םירובגל
עגפו תע-יכ ןח םיעדיל אל םגו רשע םינבנל
:םלכ-תא הרקי
םיזחאנש םיגדכ ותע-תא םדאה עדי-אל םג יכ בי  12
םישקוי םהכ חפב תוזחאה םירפצכו הער הדוצמב
:םאתפ םהילע לופתשכ הער תעל םדאה ינב
איה הלודגו שמשה תחת המכח יתיאר הז-םג גי  13
:ילא
לודג ךלמ הילא-אבו טעמ הב םישנאו הנטק ריע די  14
:םילדג םידוצמ הילע הנבו התא בבסו
ריעה-תא אוה-טלמו םכח ןכסמ שיא הב אצמו וט  15
:אוהה ןכסמה שיאה-תא רכז אל םדאו ותמכחב
ןכסמה תמכחו הרובגמ המכח הבוט ינא יתרמאו זט  16
:םיעמשנ םניא וירבדו היוזב
לשומ תקעזמ םיעמשנ תחנב םימכח ירבד זי  17
:םיליסכב
הבוט דבאי דחא אטוחו ברק ילכמ המכח הבוט חי  18
:הברה

י    10

המכחמ רקי חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז א  1
:טעמ תולכס דובכמ
:ולאמשל ליסכ בלו ונימיל םכח בל ב  2
לכס לכל רמאו רסח ובל ךלה לכסהשכ ךרדב-םגו ג  3
:אוה
יכ חנת-לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור-םא ד  4
:םילודג םיאטח חיני אפרמ
ינפלמ אציש הגגשכ שמשה תחת יתיאר הער שי ה  5
:טילשה
:ובשי לפשב םירישעו םיבר םימורמב לכסה ןתנ ו  6
םידבעכ םיכלה םירשו םיסוס-לע םידבע יתיאר ז  7
:ץראה-לע
:שחנ ונכשי רדג ץרפו לופי וב ץמוג רפח ח  8
:םב ןכסי םיצע עקוב םהב בצעי םינבא עיסמ ט  9
םיליחו לקלק םינפ-אל אוהו לזרבה ההק-םא י  10
:המכח רישכה ןורתיו רבגי
לעבל ןורתי ןיאו שחל-אולב שחנה ךשי-םא אי  11
:ןושלה
:ונעלבת ליסכ תותפשו ןח םכח-יפ ירבד בי  12
תוללוה והיפ תירחאו תולכס והיפ-ירבד תלחת גי  13
:הער
היהיש-המ םדאה עדי-אל םירבד הברי לכסהו די  14
:ול דיגי ימ וירחאמ היהי רשאו
תכלל עדי-אל רשא ונעגית םיליסכה למע וט  15
:ריע-לא
:ולכאי רקבב ךירשו רענ ךכלמש ץרא ךל-יא זט  16
ולכאי תעב ךירשו םירוח-ןב ךכלמש ץרא ךירשא זי  17
:יתשב אלו הרובגב
ףלדי םידי תולפשבו הרקמה ךמי םיתלצעב חי  18
:תיבה
הנעי ףסכהו םייח חמשי ןייו םחל םישע קוחשל טי  19
:לכה-תא
ךבכשמ ירדחבו ללקת-לא ךלמ ךעדמב םג כ  20
לוקה-תא ךילוי םימשה ףוע יכ רישע ללקת-לא
:רבד דיגי םיפנכה לעבו

אי    11

םימיה ברב-יכ םימה ינפ-לע ךמחל חלש א  1
:ונאצמת
עדת אל יכ הנומשל םגו העבשל קלח-ןת ב  2
:ץראה-לע הער היהי-המ
וקירי ץראה-לע םשג םיבעה ואלמי-םא ג  3
לופיש םוקמ ןופצב םאו םורדב ץע לופי-םאו
:אוהי םש ץעה
:רוצקי אל םיבעב הארו ערזי אל חור רמש ד  4
ןטבב םימצעכ חורה ךרד-המ עדוי ךניא רשאכ ה  5
השעי רשא םיהלאה השעמ-תא עדת אל הככ האלמה
:לכה-תא
יכ ךדי חנת-לא ברעלו ךערז-תא ערז רקבב ו  6
םהינש-םאו הז-וא הזה רשכי הז יא עדוי ךניא
:םיבוט דחאכ
:שמשה-תא תוארל םיניעל בוטו רואה קותמו ז  7
חמשי םלכב םדאה היחי הברה םינש-םא יכ ח  8
אבש-לכ ויהי הברה-יכ ךשחה ימי-תא רכזיו
:לבה
ימיב ךבל ךביטיו ךיתודליב רוחב חמש ט  9
עדו ךיניע יארמבו ךבל יכרדב ךלהו ךתורוחב
:טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא-לכ-לע יכ
תודליה-יכ ךרשבמ הער רבעהו ךבלמ סעכ רסהו י  10
:לבה תורחשהו

בי    12

רשא דע ךיתרוחב ימיב ךיארוב-תא רכזו א  1
רמאת רשא םינש ועיגהו הערה ימי ואבי-אל
:ץפח םהב יל-ןיא
םיבכוכהו חריהו רואהו שמשה ךשחת-אל רשא דע ב  2
:םשגה רחא םיבעה ובשו
ליחה ישנא ותועתהו תיבה ירמש ועזיש םויב ג  3
:תובראב תוארה וכשחו וטעמ יכ תונחטה ולטבו
םוקיו הנחטה לוק לפשב קושב םיתלד ורגסו ד  4
:רישה תונב-לכ וחשיו רופצה לוקל
דקשה ץאניו ךרדב םיתחתחו וארי הבגמ םג ה  5
םדאה ךלה-יכ הנויבאה רפתו בגחה לבתסיו
:םידפסה קושב ובבסו ומלוע תיב-לא
בהזה תלג ץרתו ףסכה לבח קחרי-אל רשא דע ו  6
:רובה-לא לגלגה ץרנו עובמה-לע דכ רבשתו
בושת חורהו היהשכ ץראה-לע רפעה בשיו ז  7
:הנתנ רשא םיהלאה-לא
:לבה לכה תלהוקה רמא םילבה לבה ח  8
םעה-תא תעד-דמל דוע םכח תלהק היהש רתיו ט  9
:הברה םילשמ ןקת רקחו ןזאו
ירבד רשי בותכו ץפח-ירבד אצמל תלהק שקב י  10
:תמא
ילעב םיעוטנ תורמשמכו תונברדכ םימכח ירבד אי  11
:דחא הערמ ונתנ תופסא
ןיא הברה םירפס תושע רהזה ינב המהמ רתיו בי  12
:רשב תעגי הברה גהלו ץק
ארי םיהלאה-תא עמשנ לכה רבד ףוס גי  13
:םדאה-לכ הז-יכ רומש ויתוצמ-תאו
לע טפשמב אבי םיהלאה השעמ-לכ-תא יכ די  14
:ער-םאו בוט-םא םלענ-לכ

This book in English or Latin