רתסא    Esther

א    1

ודהמ ךלמה שורושחא אוה שורושחא ימיב יהיו א  1
:הנידמ האמו םירשעו עבש שוכ-דעו
אסכ לע שורושחא ךלמה תבשכ םהה םימיב ב  2
:הריבה ןשושב רשא ותוכלמ
וידבעו וירש-לכל התשמ השע וכלמל שולש תנשב ג  3
:וינפל תונידמה ירשו םימתרפה ידמו סרפ ליח
תראפת רקי-תאו ותוכלמ דובכ רשע-תא ותארהב ד  4
:םוי תאמו םינומש םיבר םימי ותלודג
םעה-לכל ךלמה השע הלאה םימיה תאולמבו ה  5
התשמ ןטק-דעו לודגמל הריבה ןשושב םיאצמנה
:ךלמה ןתיב תנג רצחב םימי תעבש
ןמגראו ץוב-ילבחב זוחא תלכתו ספרכ רוח ו  6
לע ףסכו בהז תוטמ שש ידומעו ףסכ ילילג-לע
:תרחסו רדו ששו-טהב תפצר
ןייו םינוש םילכמ םילכו בהז ילכב תוקשהו ז  7
:ךלמה דיכ בר תוכלמ
לע ךלמה דסי ןכ-יכ סנא ןיא תדכ היתשהו ח  8
:שיאו-שיא ןוצרכ תושעל ותיב בר-לכ
תוכלמה תיב םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג ט  9
:שורושחא ךלמל רשא
ןמוהמל רמא ןייב ךלמה-בל בוטכ יעיבשה םויב י  10
תעבש סכרכו רתז אתגבאו אתגב אנוברח אתזב
:שורושחא ךלמה ינפ-תא םיתרשמה םיסירסה
תוכלמ רתכב ךלמה ינפל הכלמה יתשו-תא איבהל אי  11
הארמ תבוט-יכ היפי-תא םירשהו םימעה תוארהל
:איה
דיב רשא ךלמה רבדב אובל יתשו הכלמה ןאמתו בי  12
:וב הרעב ותמחו דאמ ךלמה ףצקיו םיסירסה
רבד ןכ-יכ םיתעה יעדי םימכחל ךלמה רמאיו גי  13
:ןידו תד יעדי-לכ ינפל ךלמה
סרמ שישרת אתמדא רתש אנשרכ וילא ברקהו די  14
ינפ יאר ידמו סרפ ירש תעבש ןכוממ אנסרמ
:תוכלמב הנשאר םיבשיה ךלמה
התשע-אל רשא לע יתשו הכלמב תושעל-המ תדכ וט  15
:םיסירסה דיב שורושחא ךלמה רמאמ-תא
ךלמה-לע אל םירשהו ךלמה ינפל ןכמומ רמאיו זט  16
םירשה-לכ-לע יכ הכלמה יתשו התוע ודבל
ךלמה תונידמ-לכב רשא םימעה-לכ-לעו
:שורושחא
תוזבהל םישנה-לכ-לע הכלמה-רבד אצי-יכ זי  17
רמא שורושחא ךלמה םרמאב ןהיניעב ןהילעב
:האב-אלו וינפל הכלמה יתשו-תא איבהל
ועמש רשא ידמו-סרפ תורש הנרמאת הזה םויהו חי  18
ןויזב ידכו ךלמה ירש לכל הכלמה רבד-תא
:ףצקו
וינפלמ תוכלמ-רבד אצי בוט ךלמה-לע-םא טי  19
רשא רובעי אלו ידמו-סרפ יתדב בתכיו
התוכלמו שורושחא ךלמה ינפל יתשו אובת-אל
:הנממ הבוטה התוערל ךלמה ןתי
יכ ותוכלמ-לכב השעי-רשא ךלמה םגתפ עמשנו כ  20
ןהילעבל רקי ונתי םישנה-לכו איה הבר
:ןטק-דעו לודגמל
ךלמה שעיו םירשהו ךלמה יניעב רבדה בטייו אכ  21
:ןכוממ רבדכ
הנידמ-לא ךלמה תונידמ-לכ-לא םירפס חלשיו בכ  22
תויהל ונושלכ םעו םע-לאו הבתככ הנידמו
:ומע ןושלכ רבדמו ותיבב ררש שיא-לכ

ב    2

רכז שורושחא ךלמה תמח ךשכ הלאה םירבדה רחא א  1
:הילע רזגנ-רשא תאו התשע-רשא תאו יתשו-תא
תורענ ךלמל ושקבי ויתרשמ ךלמה-ירענ ורמאיו ב  2
:הארמ תובוט תולותב
ותוכלמ תונידמ-לכב םידיקפ ךלמה דקפיו ג  3
הארמ תבוט הלותב-הרענ-לכ-תא וצבקיו
אגה די-לא םישנה תיב-לא הריבה ןשוש-לא
:ןהיקרמת ןותנו םישנה רמש ךלמה סירס
יתשו תחת ךלמת ךלמה יניעב בטית רשא הרענהו ד  4
:ןכ שעיו ךלמה יניעב רבדה בטייו
ןב יכדרמ ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא ה  5
:ינימי שיא שיק-ןב יעמש-ןב ריאי
םע התלגה רשא הלגה-םע םילשורימ הלגה רשא ו  6
ךלמ רצנדכובנ הלגה רשא הדוהי-ךלמ הינכי
:לבב
ןיא יכ ודד-תב רתסא איה הסדה-תא ןמא יהיו ז  7
הארמ תבוטו ראת-תפי הרענהו םאו בא הל
:תבל ול יכדרמ החקל המאו היבא תומבו
תורענ ץבקהבו ותדו ךלמה-רבד עמשהב יהיו ח  8
רתסא חקלתו יגה די-לא הריבה ןשוש-לא תובר
:םישנה רמש יגה די-לא ךלמה תיב-לא
להביו וינפל דסח אשתו ויניעב הרענה בטיתו ט  9
עבש תאו הל תתל התונמ-תאו היקורמת-תא
הנשיו ךלמה תיבמ הל-תתל תויארה תורענה
:םישנה תיב בוטל היתורענ-תאו
יכדרמ יכ התדלומ-תאו המע-תא רתסא הדיגה-אל י  10
:דיגת-אל רשא הילע הוצ
רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ םויו םוי-לכבו אי  11
:הב השעי-המו רתסא םולש-תא תעדל םישנה-תיב
ךלמה-לא אובל הרענו הרענ רת עיגהבו בי  12
רשע םינש םישנה תדכ הל תויה ץקמ שורושחא
םישדח השש ןהיקורמ ימי ואלמי ןכ יכ שדח
יקורמתבו םימשבב םישדח הששו רמה ןמשב
:םישנה
רמאת רשא-לכ תא ךלמה-לא האב הרענה הזבו גי  13
:ךלמה תיב-דע םישנה תיבמ המע אובל הל ןתני
םישנה תיב-לא הבש איה רקבבו האב איה ברעב די  14
םישגליפה רמש ךלמה סירס זגשעש די-לא ינש
ךלמה הב ץפח-םא יכ ךלמה-לא דוע אובת-אל
:םשב הארקנו
רשא יכדרמ דד ליחיבא-תב רתסא-רת עיגהבו וט  15
יכ רבד השקב אל ךלמה-לא אובל תבל ול-חקל
םישנה רמש ךלמה-סירס יגה רמאי רשא-תא םא
:היאר-לכ יניעב ןח תאשנ רתסא יהתו
ותוכלמ תיב-לא שורושחא ךלמה-לא רתסא חקלתו זט  16
עבש-תנשב תבט שדח-אוה ירישעה שדחב
:ותוכלמל
ןח-אשתו םישנה-לכמ רתסא-תא ךלמה בהאיו זי  17
תוכלמ-רתכ םשיו תולותבה-לכמ וינפל דסחו
:יתשו תחת הכילמיו השארב
תא וידבעו וירש-לכל לודג התשמ ךלמה שעיו חי  18
תאשמ ןתיו השע תונידמל החנהו רתסא התשמ
:ךלמה דיכ
:ךלמה-רעשב בשי יכדרמו תינש תולותב ץבקהבו טי  19
הוצ רשאכ המע-תאו התדלומ תדגמ רתסא ןיא כ  20
רשאכ השע רתסא יכדרמ רמאמ-תאו יכדרמ הילע
:ותא הנמאב התיה
ןתגב ףצק ךלמה-רעשב בשוי יכדרמו םהה םימיב אכ  21
ושקביו ףסה ירמשמ ךלמה יסירס-ינש שרתו
:שרושחא ךלמב די חלשל
רמאתו הכלמה רתסאל דגיו יכדרמל רבדה עדויו בכ  22
:יכדרמ םשב ךלמל רתסא
בתכיו ץע-לע םהינש ולתיו אצמיו רבדה שקביו גכ  23
:ךלמה ינפל םימיה ירבד רפסב

ג    3

ןמה-תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא א  1
לעמ ואסכ-תא םשיו והאשניו יגגאה אתדמה-ןב
:ותא רשא םירשה-לכ
םיערכ ךלמה רעשב-רשא ךלמה ידבע-לכו ב  2
יכדרמו ךלמה ול-הוצ ןכ-יכ ןמהל םיוחתשמו
:הוחתשי אלו ערכי אל
יכדרמל ךלמה רעשב-רשא ךלמה ידבע ורמאיו ג  3
:ךלמה תוצמ תא רבוע התא עודמ
םהילא עמש אלו םויו םוי וילא םרמאב יהיו ד  4
יכדרמ ירבד ודמעיה תוארל ןמהל ודיגיו
:ידוהי אוה-רשא םהל דיגה-יכ
ול הוחתשמו ערכ יכדרמ ןיא-יכ ןמה אריו ה  5
:המח ןמה אלמיו
ודיגה-יכ ודבל יכדרמב די חלשל ויניעב זביו ו  6
דימשהל ןמה שקביו יכדרמ םע-תא ול
םע שורושחא תוכלמ-לכב רשא םידוהיה-לכ-תא
:יכדרמ
הרשע םיתש תנשב ןסינ שדח-אוה ןושארה שדחב ז  7
ןמה ינפל לרוגה אוה רופ ליפה שורושחא ךלמל
שדח-אוה רשע-םינש שדחל שדחמו םויל םוימ
:רדא
רזפמ דחא-םע ונשי שורושחא ךלמל ןמה רמאיו ח  8
םהיתדו ךתוכלמ תונידמ לכב םימעה ןיב דרפמו
ךלמלו םישע םניא ךלמה יתד-תאו םע-לכמ תונש
:םחינהל הוש-ןיא
םיפלא תרשעו םדבאל בתכי בוט ךלמה-לע-םא ט  9
איבהל הכאלמה ישע ידי-לע לוקשא ףסכ-רככ
:ךלמה יזנג-לא
ןמהל הנתיו ודי לעמ ותעבט-תא ךלמה רסיו י  10
:םידוהיה ררצ יגגאה אתדמה-ןב
תושעל םעהו ךל ןותנ ףסכה ןמהל ךלמה רמאיו אי  11
:ךיניעב בוטכ וב
רשע השולשב ןושארה שדחב ךלמה ירפס וארקיו בי  12
לא ןמה הוצ-רשא-לככ בתכיו וב םוי
הנידמ-לע רשא תוחפה-לאו ךלמה-ינפרדשחא
הבתככ הנידמו הנידמ םעו םע ירש-לאו הנידמו
בתכנ שרושחא ךלמה םשב ונושלכ םעו םעו
:ךלמה תעבטב םתחנו
ךלמה תונידמ-לכ-לא םיצרה דיב םירפס חולשנו גי  13
רענמ םידוהיה-לכ-תא דבאלו גרהל דימשהל
רשע השולשב דחא םויב םישנו ףט ןקז-דעו
:זובל םללשו רדא שדח-אוה רשע-םינש שדחל
הנידמו הנידמ-לכב תד ןתנהל בתכה ןגשתפ די  14
:הזה םויל םידתע תויהל םימעה-לכל יולג
הנתנ תדהו ךלמה רבדב םיפוחד ואצי םיצרה וט  15
ריעהו תותשל ובשי ןמהו ךלמהו הריבה ןשושב
:הכובנ ןשוש

ד    4

יכדרמ ערקיו השענ רשא-לכ-תא עדי יכדרמו א  1
ריעה ךותב אציו רפאו קש שבליו וידגב-תא
:הרמו הלודג הקעז קעזיו
אובל ןיא יכ ךלמה-רעש ינפל דע אוביו ב  2
:קש שובלב ךלמה רעש-לא
ותדו ךלמה-רבד רשא םוקמ הנידמו הנידמ-לכבו ג  3
קש דפסמו יכבו םוצו םידוהיל לודג לבא עיגמ
:םיברל עצי רפאו
הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ הניאובתו ד  4
שיבלהל םידגב חלשתו דאמ הכלמה לחלחתתו
:לבק אלו וילעמ וקש ריסהלו יכדרמ-תא
דימעה רשא ךלמה יסירסמ ךתהל רתסא ארקתו ה  5
הז-המ תעדל יכדרמ-לע והוצתו הינפל
:הז-המ-לעו
ינפל רשא ריעה בוחר-לא יכדרמ-לא ךתה אציו ו  6
:ךלמה-רעש
תשרפ תאו והרק רשא-לכ תא יכדרמ ול-דגיו ז  7
ךלמה יזנג-לע לוקשל ןמה רמא רשא ףסכה
:םדבאל םיידוהיב
םדימשהל ןשושב ןתנ-רשא תדה-בתכ ןגשתפ-תאו ח  8
תווצלו הל דיגהלו רתסא-תא תוארהל ול ןתנ
וינפלמ שקבלו ול-ןנחתהל ךלמה-לא אובל הילע
:המע-לע
:יכדרמ ירבד תא רתסאל דגיו ךתה אוביו ט  9
:יכדרמ-לא והוצתו ךתהל רתסא רמאתו י  10
רשא םיעדי ךלמה תונידמ-םעו ךלמה ידבע-לכ אי  11
רצחה-לא ךלמה-לא-אובי רשא השאו שיא-לכ
דבל תימהל ותד תחא ארקי-אל רשא תימינפה
היחו בהזה טיברש-תא ךלמה ול-טישוי רשאמ
םישולש הז ךלמה-לא אובל יתארקנ אל ינאו
:םוי
:רתסא ירבד תא יכדרמל ודיגיו בי  12
ךשפנב ימדת-לא רתסא-לא בישהל יכדרמ רמאיו גי  13
:םידוהיה-לכמ ךלמה-תיב טלמהל
הלצהו חור תאזה תעב ישירחת שרחה-םא יכ די  14
ךיבא-תיבו תאו רחא םוקממ םידוהיל דומעי
:תוכלמל תעגה תאזכ תעל-םא עדוי ימו ודבאת
:יכדרמ-לא בישהל רתסא רמאתו וט  15
ןשושב םיאצמנה םידוהיה-לכ-תא סונכ ךל זט  16
םימי תשלש ותשת-לאו ולכאת-לאו ילע ומוצו
ןכבו ןכ םוצא יתרענו ינא-םג םויו הליל
יתדבא רשאכו תדכ-אל רשא ךלמה-לא אובא
:יתדבא
:רתסא וילע התוצ-רשא לככ שעיו יכדרמ רבעיו זי  17

ה    5

דמעתו תוכלמ רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו א  1
ךלמהו ךלמה תיב חכנ תימינפה ךלמה-תיב רצחב
חתפ חכנ תוכלמה תיבב ותוכלמ אסכ-לע בשוי
:תיבה
רצחב תדמע הכלמה רתסא-תא ךלמה תוארכ יהיו ב  2
טיברש-תא רתסאל ךלמה טשויו ויניעב ןח האשנ
שארב עגתו רתסא ברקתו ודיב רשא בהזה
:טיברשה
ךתשקב-המו הכלמה רתסא ךל-המ ךלמה הל רמאיו ג  3
:ךל ןתניו תוכלמה יצח-דע
ןמהו ךלמה אובי בוט ךלמה-לע-םא רתסא רמאתו ד  4
:ול יתישע-רשא התשמה-לא םויה
רתסא רבד-תא תושעל ןמה-תא ורהמ ךלמה רמאיו ה  5
:רתסא התשע-רשא התשמה-לא ןמהו ךלמה אביו
ךתלאש-המ ןייה התשמב רתסאל ךלמה רמאיו ו  6
:שעתו תוכלמה יצח-דע ךתשקב-המו ךל ןתניו
:יתשקבו יתלאש רמאתו רתסא ןעתו ז  7
בוט ךלמה-לע-םאו ךלמה יניעב ןח יתאצמ-םא ח  8
ךלמה אובי יתשקב-תא תושעלו יתלאש-תא תתל
השעא רחמו םהל השעא רשא התשמה-לא ןמהו
:ךלמה רבדכ
תוארכו בל בוטו חמש אוהה םויב ןמה אציו ט  9
עז-אלו םק-אלו ךלמה רעשב יכדרמ-תא ןמה
:המח יכדרמ-לע ןמה אלמיו ונממ
אביו חלשיו ותיב-לא אוביו ןמה קפאתיו י  10
:ותשא שרז-תאו ויבהא-תא
תאו וינב ברו ורשע דובכ-תא ןמה םהל רפסיו אי  11
םירשה-לע ואשנ רשא תאו ךלמה ולדג רשא-לכ
:ךלמה ידבעו
ךלמה-םע הכלמה רתסא האיבה-אל ףא ןמה רמאיו בי  12
רחמל-םגו יתוא-םא יכ התשע-רשא התשמה-לא
:ךלמה-םע הל-אורק ינא
האר ינא רשא תע-לכב יל הוש ונניא הז-לכו גי  13
:ךלמה רעשב בשוי ידוהיה יכדרמ-תא
הבג ץע-ושעי ויבהא-לכו ותשא שרז ול רמאתו די  14
יכדרמ-תא ולתיו ךלמל רמא רקבבו המא םישמח
רבדה בטייו חמש התשמה-לא ךלמה-םע-אבו וילע
:ץעה שעיו ןמה ינפל

ו    6

איבהל רמאיו ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב א  1
םיארקנ ויהיו םימיה ירבד תונרכזה רפס-תא
:ךלמה ינפל
שרתו אנתגב-לע יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו ב  2
חלשל ושקב רשא ףסה ירמשמ ךלמה יסירס ינש
:שורושחא ךלמב די
יכדרמל הלודגו רקי השענ-המ ךלמה רמאיו ג  3
השענ-אל ויתרשמ ךלמה ירענ ורמאיו הז-לע
:רבד ומע
ךלמה-תיב רצחל אב ןמהו רצחב ימ ךלמה רמאיו ד  4
ץעה-לע יכדרמ-תא תולתל ךלמל רמאל הנוציחה
:ול ןיכה-רשא
רצחב דמע ןמה הנה וילא ךלמה ירענ ורמאיו ה  5
:אובי ךלמה רמאיו
שיאב תושעל-המ ךלמה ול רמאיו ןמה אוביו ו  6
ימל ובלב ןמה רמאיו ורקיב ץפח ךלמה רשא
:ינממ רתוי רקי תושעל ךלמה ץפחי
ץפח ךלמה רשא שיא ךלמה-לא ןמה רמאיו ז  7
:ורקיב
סוסו ךלמה וב-שבל רשא תוכלמ שובל ואיבי ח  8
תוכלמ רתכ ןתנ רשאו ךלמה וילע בכר רשא
:ושארב
ךלמה ירשמ שיא-די-לע סוסהו שובלה ןותנו ט  9
ץפח ךלמה רשא שיאה-תא ושבלהו םימתרפה
וארקו ריעה בוחרב סוסה-לע והביכרהו ורקיב
:ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ וינפל
סוסה-תאו שובלה-תא חק רהמ ןמהל ךלמה רמאיו י  10
בשויה ידוהיה יכדרמל ןכ-השעו תרבד רשאכ
:תרבד רשא לכמ רבד לפת-לא ךלמה רעשב
שבליו סוסה-תאו שובלה-תא ןמה חקיו אי  11
וינפל ארקיו ריעה בוחרב והביכריו יכדרמ-תא
:ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ
ותיב-לא ףחדנ ןמהו ךלמה רעש-לא יכדרמ בשיו בי  12
:שאר יופחו לבא
רשא-לכ תא ויבהא-לכלו ותשא שרזל ןמה רפסיו גי  13
ערזמ םא ותשא שרזו וימכח ול ורמאיו והרק
וינפל לפנל תולחה רשא יכדרמ םידוהיה
:וינפל לופת לופנ-יכ ול לכות-אל
ולהביו ועיגה ךלמה יסירסו ומע םירבדמ םדוע די  14
:רתסא התשע-רשא התשמה-לא ןמה-תא איבהל

ז    7

:הכלמה רתסא-םע תותשל ןמהו ךלמה אביו א  1
ןייה התשמב ינשה םויב םג רתסאל ךלמה רמאיו ב  2
ךתשקב-המו ךל ןתנתו הכלמה רתסא ךתלאש-המ
:שעתו תוכלמה יצח-דע
ךיניעב ןח יתאצמ-םא רמאתו הכלמה רתסא ןעתו ג  3
יתלאשב ישפנ יל-ןתנת בוט ךלמה-לע-םאו ךלמה
:יתשקבב ימעו
דבאלו גורהל דימשהל ימעו ינא ונרכמנ יכ ד  4
ןיא יכ יתשרחה ונרכמנ תוחפשלו םידבעל ולאו
:ךלמה קזנב הוש רצה
ימ הכלמה רתסאל רמאיו שורושחא ךלמה רמאיו ה  5
:ןכ תושעל ובל ואלמ-רשא אוה הז-יאו הז אוה
ןמהו הזה ערה ןמה ביואו רצ שיא רתסא-רמאתו ו  6
:הכלמהו ךלמה ינפלמ תעבנ
ןתיבה תנג-לא ןייה התשממ ותמחב םק ךלמהו ז  7
האר יכ הכלמה רתסאמ ושפנ-לע שקבל דמע ןמהו
:ךלמה תאמ הערה וילא התלכ-יכ
ןייה התשמ תיב-לא ןתיבה תנגמ בש ךלמהו ח  8
רמאיו הילע רתסא רשא הטמה-לע לפנ ןמהו
רבדה תיבב ימע הכלמה-תא שובכל םגה ךלמה
:ופח ןמה ינפו ךלמה יפמ אצי
םג ךלמה ינפל םיסירסה-ןמ דחא הנוברח רמאיו ט  9
בוט-רבד רשא יכדרמל ןמה השע-רשא ץעה-הנה
רמאיו המא םישמח הבג ןמה תיבב דמע ךלמה-לע
:וילע והלת ךלמה
תמחו יכדרמל ןיכה-רשא ץעה-לע ןמה-תא ולתיו י  10
:הככש ךלמה

ח    8

הכלמה רתסאל שורושחא ךלמה ןתנ אוהה םויב א  1
ינפל אב יכדרמו םיידוהיה ררצ ןמה תיב-תא
:הל-אוה המ רתסא הדיגה-יכ ךלמה
הנתיו ןמהמ ריבעה רשא ותעבט-תא ךלמה רסיו ב  2
:ןמה תיב-לע יכדרמ-תא רתסא םשתו יכדרמל
ינפל לפתו ךלמה ינפל רבדתו רתסא ףסותו ג  3
ןמה תער-תא ריבעהל ול-ןנחתתו ךבתו וילגר
:םידוהיה-לע בשח רשא ותבשחמ תאו יגגאה
רתסא םקתו בהזה טברש תא רתסאל ךלמה טשויו ד  4
:ךלמה ינפל דמעתו
וינפל ןח יתאצמ-םאו בוט ךלמה-לע-םא רמאתו ה  5
ויניעב ינא הבוטו ךלמה ינפל רבדה רשכו
אתדמה-ןב ןמה תבשחמ םירפסה-תא בישהל בתכי
רשא םידוהיה-תא דבאל בתכ רשא יגגאה
:ךלמה תונידמ-לכב
אצמי-רשא הערב יתיארו לכוא הככיא יכ ו  6
:יתדלומ ןדבאב יתיארו לכוא הככיאו ימע-תא
יכדרמלו הכלמה רתסאל שרושחא ךלמה רמאיו ז  7
ולת ותאו רתסאל יתתנ ןמה-תיב הנה ידוהיה
:םיידוהיב ודי חלש-רשא לע ץעה-לע
םשב םכיניעב בוטכ םידוהיה-לע ובתכ םתאו ח  8
בתכנ-רשא בתכ-יכ ךלמה תעבטב ומתחו ךלמה
:בישהל ןיא ךלמה תעבטב םותחנו ךלמה-םשב
ישילשה שדחב איהה-תעב ךלמה-ירפס וארקיו ט  9
בתכיו וב םירשעו השולשב ןויס שדח-אוה
לאו םידוהיה-לא יכדרמ הוצ-רשא-לככ
ודהמ רשא תונידמה ירשו תוחפהו-םינפרדשחאה
הנידמ הנידמ האמו םירשעו עבש שוכ-דעו
םידוהיה-לאו ונשלכ םעו םעו הבתככ הנידמו
:םנושלכו םבתככ
ךלמה תעבטב םתחיו שרושחא ךלמה םשב בתכיו י  10
שכרה יבכר םיסוסב םיצרה דיב םירפס חלשיו
:םיכמרה ינב םינרתשחאה
ריעו-ריע-לכב רשא םידוהיל ךלמה ןתנ רשא אי  11
דבאלו גרהלו דימשהל םשפנ-לע דמעלו להקהל
םישנו ףט םתא םירצה הנידמו םע ליח-לכ-תא
:זובל םללשו
השולשב שורושחא ךלמה תונידמ-לכב דחא םויב בי  12
:רדא שדח-אוה רשע-םינש שדחל רשע
הנידמו הנידמ-לכב תד ןתנהל בתכה ןגשתפ גי  13
םידותע םיידוהיה תויהלו םימעה-לכל יולג
:םהיביאמ םקנהל הזה םויל
םילהבמ ואצי םינרתשחאה שכרה יבכר םיצרה די  14
:הריבה ןשושב הנתנ תדהו ךלמה רבדב םיפוחדו
תלכת תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו וט  15
ןמגראו ץוב ךירכתו הלודג בהז תרטעו רוחו
:החמשו הלהצ ןשוש ריעהו
:רקיו ןששו החמשו הרוא התיה םידוהיל זט  16
רשא םוקמ ריעו ריע-לכבו הנידמו הנידמ-לכבו זי  17
םידוהיל ןוששו החמש עיגמ ותדו ךלמה-רבד
םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו בוט םויו התשמ
:םהילע םידוהיה-דחפ לפנ-יכ

ט    9

רשע השולשב רדא שדח-אוה שדח רשע םינשבו א  1
תושעהל ותדו ךלמה-רבד עיגה רשא וב םוי
םהב טולשל םידוהיה יביא ורבש רשא םויב
המה םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו
:םהיאנשב
ךלמה תונידמ-לכב םהירעב םידוהיה ולהקנ ב  2
דמע-אל שיאו םתער ישקבמב די חלשל שורושחא
:םימעה-לכ-לע םדחפ לפנ-יכ םהינפל
ישעו תוחפהו םינפרדשחאהו תונידמה ירש-לכו ג  3
לפנ-יכ םידוהיה-תא םיאשנמ ךלמל רשא הכאלמה
:םהילע יכדרמ-דחפ
ךלוה ועמשו ךלמה תיבב יכדרמ לודג-יכ ד  4
:לודגו ךלוה יכדרמ שיאה-יכ תונידמה-לכב
גרהו ברח-תכמ םהיביא-לכב םידוהיה וכיו ה  5
:םנוצרכ םהיאנשב ושעיו ןדבאו
תואמ שמח דבאו םידוהיה וגרה הריבה ןשושבו ו  6
:שיא
:אתפסא תאו ןופלד תאו אתדנשרפ תאו ז  7
:אתדירא תאו אילדא תאו אתרופ תאו ח  8
תאו ידירא תאו יסירא תאו אתשמרפ תאו ט  9
:אתזיו
וגרה םידוהיה ררצ אתדמה-ןב ןמה ינב תרשע י  10
:םדי-תא וחלש אל הזבבו
הריבה ןשושב םיגורהה רפסמ אב אוהה םויב אי  11
:ךלמה ינפל
וגרה הריבה ןשושב הכלמה רתסאל ךלמה רמאיו בי  12
תרשע תאו שיא תואמ שמח דבאו םידוהיה
ושע המ ךלמה תונידמ ראשב ןמה-ינב
:שעתו דוע ךתשקב-המו ךל ןתניו ךתלאש-המו
רחמ-םג ןתני בוט ךלמה-לע-םא רתסא רמאתו גי  13
תאו םויה תדכ תושעל ןשושב רשא םידוהיל
:ץעה-לע ולתי ןמה-ינב תרשע
תאו ןשושב תד ןתנתו ןכ תושעהל ךלמה רמאיו די  14
:ולת ןמה-ינב תרשע
העברא םויב םג ןשושב-רשא םיידוהיה ולהקיו וט  15
שיא תואמ שלש ןשושב וגרהיו רדא שדחל רשע
:םדי-תא וחלש אל הזבבו
דמעו ולהקנ ךלמה תונידמב רשא םידוהיה ראשו זט  16
השמח םהיאנשב גורהו םהיביאמ חונו םשפנ-לע
:םדי-תא וחלש אל הזבבו ףלא םיעבשו
רשע העבראב חונו רדא שדחל רשע השולש-םויב זי  17
:החמשו התשמ םוי ותא השעו וב
וב רשע השולשב ולהקנ ןשושב-רשא םיידוהיהו חי  18
השעו וב רשע השמחב חונו וב רשע העבראבו
:החמשו התשמ םוי ותא
תוזרפה ירעב םיבשיה םיזורפה םידוהיה ןכ-לע טי  19
החמש רדא שדחל רשע העברא םוי תא םישע
:והערל שיא תונמ חולשמו בוט םויו התשמו
םירפס חלשיו הלאה םירבדה-תא יכדרמ בתכיו כ  20
ךלמה תונידמ-לכב רשא םידוהיה-לכ-לא
:םיקוחרהו םיבורקה שורושחא
רשע העברא םוי תא םישע תויהל םהילע םיקל אכ  21
הנש-לכב וב רשע השמח-םוי תאו רדא שדחל
:הנשו
שדחהו םהיביאמ םידוהיה םהב וחנ-רשא םימיכ בכ  22
בוט םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא
שיא תונמ חלשמו החמשו התשמ ימי םתוא תושעל
:םיניבאל תונתמו והערל
תאו תושעל ולחה-רשא תא םידוהיה לבקו גכ  23
:םהילא יכדרמ בתכ-רשא
בשח םידוהיה-לכ ררצ יגגאה אתדמה-ןב ןמה יכ דכ  24
םמהל לרוגה אוה רופ לפהו םדבאל םידוהיה-לע
:םדבאלו
ותבשחמ בושי רפסה-םע רמא ךלמה ינפל האבבו הכ  25
ותא ולתו ושאר-לע םידוהיה-לע בשח-רשא הערה
:ץעה-לע וינב-תאו
רופה םש-לע םירופ הלאה םימיל וארק ןכ-לע וכ  26
ואר-המו תאזה תרגאה ירבד-לכ-לע ןכ-לע
:םהילא עיגה המו הככ-לע
לעו םערז-לעו םהילע םידוהיה לבקו ומיק זכ  27
תא םישע תויהל רובעי אלו םהילע םיולנה-לכ
הנש-לכב םנמזכו םבתככ הלאה םימיה ינש
:הנשו
רודו רוד-לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיהו חכ  28
ימיו ריעו ריעו הנידמו הנידמ החפשמו החפשמ
םרכזו םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה
:םערזמ ףוסי-אל
ידוהיה יכדרמו ליחיבא-תב הכלמה רתסא בתכתו טכ  29
:תינשה תאזה םירפה תרגא תא םיקל ףקת-לכ-תא
םירשעו עבש-לא םידוהיה-לכ-לא םירפס חלשיו ל  30
:תמאו םולש ירבד שורושחא תוכלמ הנידמ האמו
םיק רשאכ םהינמזב הלאה םירפה ימי-תא םיקל אל  31
רשאכו הכלמה רתסאו ידוהיה יכדרמ םהילע
תומוצה ירבד םערז-לעו םשפנ-לע ומיק
:םתקעזו
בתכנו הלאה םירפה ירבד םיק רתסא רמאמו בל  32
:רפסב

י    10

:םיה ייאו ץראה-לע סמ שרשחא ךלמה םשיו א  1
יכדרמ תלדג תשרפו ותרובגו ופקת השעמ-לכו ב  2
ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה ךלמה ולדג רשא
:סרפו ידמ יכלמל םימיה
לודגו שורושחא ךלמל הנשמ ידוהיה יכדרמ יכ ג  3
רבדו ומעל בוט שרד ויחא ברל יוצרו םידוהיל
:וערז-לכל םולש

This book in English or Latin