תומש    Exodus

א    1

בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו א  1
:ואב ותיבו שיא
:הדוהיו יול ןועמש ןבואר ב  2
:ןמינבו ןלובז רכששי ג  3
:רשאו דג ילתפנו ןד ד  4
שפנ םיעבש בקעי-ךרי יאצי שפנ-לכ יהיו ה  5
:םירצמב היה ףסויו
:אוהה רודה לכו ויחא-לכו ףסוי תמיו ו  6
דאמב ומצעיו ובריו וצרשיו ורפ לארשי ינבו ז  7
:םתא ץראה אלמתו דאמ
עדי-אל רשא םירצמ-לע שדח-ךלמ םקיו ח  8
:ףסוי-תא
םוצעו בר לארשי ינב םע הנה ומע-לא רמאיו ט  9
:ונממ
הנארקת-יכ היהו הברי-ןפ ול המכחתנ הבה י  10
ונב-םחלנו וניאנש-לע אוה-םג ףסונו המחלמ
:ץראה-ןמ הלעו
םתלבסב ותנע ןעמל םיסמ ירש וילע ומישיו אי  11
:ססמער-תאו םתפ-תא הערפל תונכסמ ירע ןביו
וצקיו ץרפי ןכו הברי ןכ ותא ונעי רשאכו בי  12
:לארשי ינב ינפמ
:ךרפב לארשי ינב-תא םירצמ ודבעיו גי  13
םינבלבו רמחב השק הדבעב םהייח-תא וררמיו די  14
םהב ודבע-רשא םתדבע-לכ תא הדשב הדבע-לכבו
:ךרפב
םש רשא תירבעה תדלימל םירצמ ךלמ רמאיו וט  15
:העופ תינשה םשו הרפש תחאה
םינבאה-לע ןתיארו תוירבעה-תא ןכדליב רמאיו זט  16
:היחו אוה תב-םאו ותא ןתמהו אוה ןב-םא
רבד רשאכ ושע אלו םיהלאה-תא תדלימה ןאריתו זי  17
:םידליה-תא ןייחתו םירצמ ךלמ ןהילא
עודמ ןהל רמאיו תדלימל םירצמ-ךלמ ארקיו חי  18
:םידליה-תא ןייחתו הזה רבדה ןתישע
תירצמה םישנכ אל יכ הערפ-לא תדלימה ןרמאתו טי  19
תדלימה ןהלא אובת םרטב הנה תויח-יכ תירבעה
:ודליו
:דאמ ומצעיו םעה בריו תדלימל םיהלא בטייו כ  20
םהל שעיו םיהלאה-תא תדלימה וארי-יכ יהיו אכ  21
:םיתב
דוליה ןבה-לכ רמאל ומע-לכל הערפ וציו בכ  22
:ןויחת תבה-לכו והכילשת הראיה

ב    2

:יול-תב-תא חקיו יול תיבמ שיא ךליו א  1
אוה בוט-יכ ותא ארתו ןב דלתו השאה רהתו ב  2
:םיחרי השלש והנפצתו
אמג תבת ול-חקתו וניפצה דוע הלכי-אלו ג  3
םשתו דליה-תא הב םשתו תפזבו רמחב הרמחתו
:ראיה תפש-לע ףוסב
:ול השעי-המ העדל קחרמ ותחא בצתתו ד  4
תכלה היתרענו ראיה-לע ץחרל הערפ-תב דרתו ה  5
חלשתו ףוסה ךותב הבתה-תא ארתו ראיה די-לע
:החקתו התמא-תא
למחתו הכב רענ-הנהו דליה-תא והארתו חתפתו ו  6
:הז םירבעה ידלימ רמאתו וילע
השא ךל יתארקו ךלאה הערפ-תב-לא ותחא רמאתו ז  7
:דליה-תא ךל קניתו תירבעה ןמ תקנימ
ארקתו המלעה ךלתו יכל הערפ-תב הל-רמאתו ח  8
:דליה םא-תא
הזה דליה-תא יכיליה הערפ-תב הל רמאתו ט  9
השאה חקתו ךרכש-תא ןתא ינאו יל והקניהו
:והקינתו דליה
ןבל הל-יהיו הערפ-תבל והאבתו דליה לדגיו י  10
:והתישמ םימה-ןמ יכ רמאתו השמ ומש ארקתו
ויחא-לא אציו השמ לדגיו םהה םימיב יהיו אי  11
ירבע-שיא הכמ ירצמ שיא אריו םתלבסב אריו
:ויחאמ
ירצמה-תא ךיו שיא ןיא יכ אריו הכו הכ ןפיו בי  12
:לוחב והנמטיו
םיצנ םירבע םישנא-ינש הנהו ינשה םויב אציו גי  13
:ךער הכת המל עשרל רמאיו
ינגרהלה ונילע טפשו רש שיאל ךמש ימ רמאיו די  14
השמ ארייו ירצמה-תא תגרה רשאכ רמא התא
:רבדה עדונ ןכא רמאיו
השמ-תא גרהל שקביו הזה רבדה-תא הערפ עמשיו וט  15
בשיו ןידמ-ץראב בשיו הערפ ינפמ השמ חרביו
:ראבה-לע
הנלדתו הנאבתו תונב עבש ןידמ ןהכלו זט  16
:ןהיבא ןאצ תוקשהל םיטהרה-תא הנאלמתו
קשיו ןעשויו השמ םקיו םושרגיו םיערה ואביו זי  17
:םנאצ-תא
ןתרהמ עודמ רמאיו ןהיבא לאוער-לא הנאבתו חי  18
:םויה אב
הלד-םגו םיערה דימ ונליצה ירצמ שיא ןרמאתו טי  19
:ןאצה-תא קשיו ונל הלד
שיאה-תא ןתבזע הז המל ויאו ויתנב-לא רמאיו כ  20
:םחל לכאיו ול ןארק
ותב הרפצ-תא ןתיו שיאה-תא תבשל השמ לאויו אכ  21
:השמל
רג רמא יכ םשרג ומש-תא ארקיו ןב דלתו בכ  22
:הירכנ ץראב יתייה
םירצמ ךלמ תמיו םהה םיברה םימיב יהיו גכ  23
לעתו וקעזיו הדבעה-ןמ לארשי-ינב וחנאיו
:הדבעה-ןמ םיהלאה-לא םתעוש
םיהלא רכזיו םתקאנ-תא םיהלא עמשיו דכ  24
:בקעי-תאו קחצי-תא םהרבא-תא ותירב-תא
:םיהלא עדיו לארשי ינב-תא םיהלא אריו הכ  25

ג    3

ןידמ ןהכ ונתח ורתי ןאצ-תא הער היה השמו א  1
רה-לא אביו רבדמה רחא ןאצה-תא גהניו
:הברח םיהלאה
הנסה ךותמ שא-תבלב וילא הוהי ךאלמ אריו ב  2
:לכא ונניא הנסהו שאב רעב הנסה הנהו אריו
לדגה הארמה-תא האראו אנ-הרסא השמ רמאיו ג  3
:הנסה רעבי-אל עודמ הזה
םיהלא וילא ארקיו תוארל רס יכ הוהי אריו ד  4
:יננה רמאיו השמ השמ רמאיו הנסה ךותמ
יכ ךילגר לעמ ךילענ-לש םלה ברקת-לא רמאיו ה  5
:אוה שדק-תמדא וילע דמוע התא רשא םוקמה
יהלא םהרבא יהלא ךיבא יהלא יכנא רמאיו ו  6
ארי יכ וינפ השמ רתסיו בקעי יהלאו קחצי
:םיהלאה-לא טיבהמ
רשא ימע ינע-תא יתיאר האר הוהי רמאיו ז  7
יכ וישגנ ינפמ יתעמש םתקעצ-תאו םירצמב
:ויבאכמ-תא יתעדי
ץראה-ןמ ותלעהלו םירצמ דימ וליצהל דראו ח  8
בלח תבז ץרא-לא הבחרו הבוט ץרא-לא אוהה
יזרפהו ירמאהו יתחהו ינענכה םוקמ-לא שבדו
:יסוביהו יוחהו
ילא האב לארשי-ינב תקעצ הנה התעו ט  9
:םתא םיצחל םירצמ רשא ץחלה-תא יתיאר-םגו
ימע-תא אצוהו הערפ-לא ךחלשאו הכל התעו י  10
:םירצממ לארשי-ינב
ךלא יכ יכנא ימ םיהלאה-לא השמ רמאיו אי  11
:םירצממ לארשי ינב-תא איצוא יכו הערפ-לא
יכנא יכ תואה ךל-הזו ךמע היהא-יכ רמאיו בי  12
ןודבעת םירצממ םעה-תא ךאיצוהב ךיתחלש
:הזה רהה לע םיהלאה-תא
ינב-לא אב יכנא הנה םיהלאה-לא השמ רמאיו גי  13
ינחלש םכיתובא יהלא םהל יתרמאו לארשי
:םהלא רמא המ ומש-המ יל-ורמאו םכילא
רמאיו היהא רשא היהא השמ-לא םיהלא רמאיו די  14
:םכילא ינחלש היהא לארשי ינבל רמאת הכ
ינב-לא רמאת-הכ השמ-לא םיהלא דוע רמאיו וט  15
יהלא םהרבא יהלא םכיתבא יהלא הוהי לארשי
םלעל ימש-הז םכילא ינחלש בקעי יהלאו קחצי
:רד רדל ירכז הזו
הוהי םהלא תרמאו לארשי ינקז-תא תפסאו ךל זט  16
קחצי םהרבא יהלא ילא הארנ םכיתבא יהלא
םכל יושעה-תאו םכתא יתדקפ דקפ רמאל בקעיו
:םירצמב
ינענכה ץרא-לא םירצמ ינעמ םכתא הלעא רמאו זי  17
ץרא-לא יסוביהו יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחהו
:שבדו בלח תבז
ךלמ-לא לארשי ינקזו התא תאבו ךלקל ועמשו חי  18
הרקנ םיירבעה יהלא הוהי וילא םתרמאו םירצמ
רבדמב םימי תשלש ךרד אנ-הכלנ התעו ונילע
:וניהלא הוהיל החבזנו
ךלהל םירצמ ךלמ םכתא ןתי-אל יכ יתעדי ינאו טי  19
:הקזח דיב אלו
יתאלפנ לכב םירצמ-תא יתיכהו ידי-תא יתחלשו כ  20
:םכתא חלשי ןכ-ירחאו וברקב השעא רשא
יכ היהו םירצמ יניעב הזה-םעה ןח-תא יתתנו אכ  21
:םקיר וכלת אל ןוכלת
ילכו ףסכ-ילכ התיב תרגמו התנכשמ השא הלאשו בכ  22
םכיתנב-לעו םכינב-לע םתמשו תלמשו בהז
:םירצמ-תא םתלצנו

ד    4

אלו יל ונימאי-אל ןהו רמאיו השמ ןעיו א  1
:הוהי ךילא הארנ-אל ורמאי יכ ילקב ועמשי
:הטמ רמאיו ךדיב הזמ הוהי וילא רמאיו ב  2
יהיו הצרא והכלשיו הצרא והכילשה רמאיו ג  3
:וינפמ השמ סניו שחנל
ובנזב זחאו ךדי חלש השמ-לא הוהי רמאיו ד  4
:ופכב הטמל יהיו וב קזחיו ודי חלשיו
םתבא יהלא הוהי ךילא הארנ-יכ ונימאי ןעמל ה  5
:בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא
אביו ךקיחב ךדי אנ-אבה דוע ול הוהי רמאיו ו  6
:גלשכ תערצמ ודי הנהו האצויו וקיחב ודי
וקיח-לא ודי בשיו ךקיח-לא ךדי בשה רמאיו ז  7
:ורשבכ הבש-הנהו וקיחמ האצויו
תאה לקל ועמשי אלו ךל ונימאי אל-םא היהו ח  8
:ןורחאה תאה לקל ונימאהו ןושארה
אלו הלאה תותאה ינשל םג ונימאי אל-םא היהו ט  9
השביה תכפשו ראיה ימיממ תחקלו ךלקל ןועמשי
םדל ויהו ראיה-ןמ חקת רשא םימה ויהו
:תשביב
םירבד שיא אל ינדא יב הוהי-לא השמ רמאיו י  10
ךרבד זאמ םג םשלשמ םג לומתמ םג יכנא
:יכנא ןושל דבכו הפ-דבכ יכ ךדבע-לא
םושי-ימ וא םדאל הפ םש ימ וילא הוהי רמאיו אי  11
:הוהי יכנא אלה רוע וא חקפ וא שרח וא םלא
רשא ךיתירוהו ךיפ-םע היהא יכנאו ךל התעו בי  12
:רבדת
:חלשת-דיב אנ-חלש ינדא יב רמאיו גי  13
ךיחא ןרהא אלה רמאיו השמב הוהי ףא-רחיו די  14
אוה-הנה םגו אוה רבדי רבד-יכ יתעדי יולה
:ובלב חמשו ךארו ךתארקל אצי
יכנאו ויפב םירבדה-תא תמשו וילא תרבדו וט  15
רשא תא םכתא יתירוהו והיפ-םעו ךיפ-םע היהא
:ןושעת
הפל ךל-היהי אוה היהו םעה-לא ךל אוה-רבדו זט  16
:םיהלאל ול-היהת התאו
וב-השעת רשא ךדיב חקת הזה הטמה-תאו זי  17
:תתאה-תא
הכלא ול רמאיו ונתח רתי-לא בשיו השמ ךליו חי  18
םדועה האראו םירצמב-רשא יחא-לא הבושאו אנ
:םולשל ךל השמל ורתי רמאיו םייח
םירצמ בש ךל ןידמב השמ-לא הוהי רמאיו טי  19
:ךשפנ-תא םישקבמה םישנאה-לכ ותמ-יכ
רמחה-לע םבכריו וינב-תאו ותשא-תא השמ חקיו כ  20
םיהלאה הטמ-תא השמ חקיו םירצמ הצרא בשיו
:ודיב
האר המירצמ בושל ךתכלב השמ-לא הוהי רמאיו אכ  21
הערפ ינפל םתישעו ךדיב יתמש-רשא םיתפמה-לכ
:םעה-תא חלשי אלו ובל-תא קזחא ינאו
ירכב ינב הוהי רמא הכ הערפ-לא תרמאו בכ  22
:לארשי
וחלשל ןאמתו ינדבעיו ינב-תא חלש ךילא רמאו גכ  23
:ךרכב ךנב-תא גרה יכנא הנה
שקביו הוהי והשגפיו ןולמב ךרדב יהיו דכ  24
:ותימה
עגתו הנב תלרע-תא תרכתו רצ הרפצ חקתו הכ  25
:יל התא םימד-ןתח יכ רמאתו וילגרל
:תלומל םימד ןתח הרמא זא ונממ ףריו וכ  26
הרבדמה השמ תארקל ךל ןרהא-לא הוהי רמאיו זכ  27
:ול-קשיו םיהלאה רהב והשגפיו ךליו
וחלש רשא הוהי ירבד-לכ תא ןרהאל השמ דגיו חכ  28
:והוצ רשא תתאה-לכ תאו
ינב ינקז-לכ-תא ופסאיו ןרהאו השמ ךליו טכ  29
:לארשי
הוהי רבד-רשא םירבדה-לכ תא ןרהא רבדיו ל  30
:םעה יניעל תתאה שעיו השמ-לא
ינב-תא הוהי דקפ-יכ ועמשיו םעה ןמאיו אל  31
:ווחתשיו ודקיו םינע-תא האר יכו לארשי

ה    5

רמא-הכ הערפ-לא ורמאיו ןרהאו השמ ואב רחאו א  1
יל וגחיו ימע-תא חלש לארשי יהלא הוהי
:רבדמב
חלשל ולקב עמשא רשא הוהי ימ הערפ רמאיו ב  2
לארשי-תא םגו הוהי-תא יתעדי אל לארשי-תא
:חלשא אל
אנ הכלנ ונילע ארקנ םירבעה יהלא ורמאיו ג  3
וניהלא הוהיל החבזנו רבדמב םימי תשלש ךרד
:ברחב וא רבדב ונעגפי-ןפ
ןרהאו השמ המל םירצמ ךלמ םהלא רמאיו ד  4
:םכיתלבסל וכל וישעממ םעה-תא ועירפת
םתבשהו ץראה םע התע םיבר-ןה הערפ רמאיו ה  5
:םתלבסמ םתא
םעב םישגנה-תא אוהה םויב הערפ וציו ו  6
:רמאל וירטש-תאו
לומתכ םינבלה ןבלל םעל ןבת תתל ןופסאת אל ז  7
:ןבת םהל וששקו וכלי םה םשלש
םשלש לומת םישע םה רשא םינבלה תנכתמ-תאו ח  8
םה םיפרנ-יכ ונממ וערגת אל םהילע ומישת
:וניהלאל החבזנ הכלנ רמאל םיקעצ םה ןכ-לע
ועשי-לאו הב-ושעיו םישנאה-לע הדבעה דבכת ט  9
:רקש-ירבדב
רמאל םעה-לא ורמאיו וירטשו םעה ישגנ ואציו י  10
:ןבת םכל ןתנ ינניא הערפ רמא הכ
ןיא יכ ואצמת רשאמ ןבת םכל וחק וכל םתא אי  11
:רבד םכתדבעמ ערגנ
:ןבתל שק ששקל םירצמ ץרא-לכב םעה ץפיו בי  12
םוי-רבד םכישעמ ולכ רמאל םיצא םישגנהו גי  13
:ןבתה תויהב רשאכ ומויב
ישגנ םהלע ומש-רשא לארשי ינב ירטש וכיו די  14
לומתכ ןבלל םכקח םתילכ אל עודמ רמאל הערפ
:םויה-םג לומת-םג םשלש
רמאל הערפ-לא וקעציו לארשי ינב ירטש ואביו וט  15
:ךידבעל הכ השעת המל
ושע ונל םירמא םינבלו ךידבעל ןתנ ןיא ןבת זט  16
:ךמע תאטחו םיכמ ךידבע הנהו
םירמא םתא ןכ-לע םיפרנ םתא םיפרנ רמאיו זי  17
:הוהיל החבזנ הכלנ
ןכתו םכל ןתני-אל ןבתו ודבע וכל התעו חי  18
:ונתת םינבל
רמאל ערב םתא לארשי-ינב ירטש ואריו טי  19
:ומויב םוי-רבד םכינבלמ וערגת-אל
םתארקל םיבצנ ןרהא-תאו השמ-תא ועגפיו כ  20
:הערפ תאמ םתאצב
רשא טפשיו םכילע הוהי ארי םהלא ורמאיו אכ  21
וידבע יניעבו הערפ יניעב ונחיר-תא םתשאבה
:ונגרהל םדיב ברח-תתל
התערה המל ינדא רמאיו הוהי-לא השמ בשיו בכ  22
:ינתחלש הז המל הזה םעל
הזה םעל ערה ךמשב רבדל הערפ-לא יתאב זאמו גכ  23
:ךמע-תא תלצה-אל לצהו

ו    6

השעא רשא הארת התע השמ-לא הוהי רמאיו א  1
םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ הערפל
:וצראמ
:הוהי ינא וילא רמאיו השמ-לא םיהלא רבדיו ב  2
ידש לאב בקעי-לאו קחצי-לא םהרבא-לא אראו ג  3
:םהל יתעדונ אל הוהי ימשו
ץרא-תא םהל תתל םתא יתירב-תא יתמקה םגו ד  4
:הב ורג-רשא םהירגמ ץרא תא ןענכ
רשא לארשי ינב תקאנ-תא יתעמש ינא םגו ה  5
:יתירב-תא רכזאו םתא םידבעמ םירצמ
םכתא יתאצוהו הוהי ינא לארשי-ינבל רמא ןכל ו  6
םתדבעמ םכתא יתלצהו םירצמ תלבס תחתמ
:םילדג םיטפשבו היוטנ עורזב םכתא יתלאגו
םיהלאל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו ז  7
םכתא איצומה םכיהלא הוהי ינא יכ םתעדיו
:םירצמ תולבס תחתמ
תתל ידי-תא יתאשנ רשא ץראה-לא םכתא יתאבהו ח  8
םכל התא יתתנו בקעילו קחציל םהרבאל התא
:הוהי ינא השרומ
ועמש אלו לארשי ינב-לא ןכ השמ רבדיו ט  9
:השק הדבעמו חור רצקמ השמ-לא
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו י  10
חלשיו םירצמ ךלמ הערפ-לא רבד אב אי  11
:וצראמ לארשי-ינב-תא
לארשי-ינב ןה רמאל הוהי ינפל השמ רבדיו בי  12
לרע ינאו הערפ ינעמשי ךיאו ילא ועמש-אל
:םיתפש
ינב-לא םוציו ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו גי  13
איצוהל םירצמ ךלמ הערפ-לאו לארשי
:םירצמ ץראמ לארשי-ינב-תא
לארשי רכב ןבואר ינב םתבא-תיב ישאר הלא די  14
:ןבואר תחפשמ הלא ימרכו ןרצח אולפו ךונח
רחצו ןיכיו דהאו ןימיו לאומי ןועמש ינבו וט  15
:ןועמש תחפשמ הלא תינענכה-ןב לואשו
תהקו ןושרג םתדלתל יול-ינב תומש הלאו זט  16
:הנש תאמו םישלשו עבש יול ייח ינשו יררמו
:םתחפשמל יעמשו ינבל ןושרג ינב זי  17
ינשו לאיזעו ןורבחו רהציו םרמע תהק ינבו חי  18
:הנש תאמו םישלשו שלש תהק ייח
יולה תחפשמ הלא ישומו ילחמ יררמ ינבו טי  19
:םתדלתל
ול דלתו השאל ול ותדד דבכוי-תא םרמע חקיו כ  20
םישלשו עבש םרמע ייח ינשו השמ-תאו ןרהא-תא
:הנש תאמו
:ירכזו גפנו חרק רהצי ינבו אכ  21
:ירתסו ןפצלאו לאשימ לאיזע ינבו בכ  22
ןושחנ תוחא בדנימע-תב עבשילא-תא ןרהא חקיו גכ  23
אוהיבא-תאו בדנ-תא ול דלתו השאל ול
:רמתיא-תאו רזעלא-תא
תחפשמ הלא ףסאיבאו הנקלאו ריסא חרק ינבו דכ  24
:יחרקה
ול לאיטופ תונבמ ול-חקל ןרהא-ןב רזעלאו הכ  25
תובא ישאר הלא סחניפ-תא ול דלתו השאל
:םתחפשמל םיולה
ואיצוה םהל הוהי רמא רשא השמו ןרהא אוה וכ  26
:םתאבצ-לע םירצמ ץראמ לארשי ינב-תא
איצוהל םירצמ-ךלמ הערפ-לא םירבדמה םה זכ  27
:ןרהאו השמ אוה םירצממ לארשי-ינב-תא
:םירצמ ץראב השמ-לא הוהי רבד םויב יהיו חכ  28
רבד הוהי ינא רמאל השמ-לא הוהי רבדיו טכ  29
רבד ינא רשא-לכ תא םירצמ ךלמ הערפ-לא
:ךילא
םיתפש לרע ינא ןה הוהי ינפל השמ רמאיו ל  30
:הערפ ילא עמשי ךיאו

ז    7

הערפל םיהלא ךיתתנ האר השמ-לא הוהי רמאיו א  1
:ךאיבנ היהי ךיחא ןרהאו
רבדי ךיחא ןרהאו ךוצא רשא-לכ תא רבדת התא ב  2
:וצראמ לארשי-ינב-תא חלשו הערפ-לא
יתתא-תא יתיברהו הערפ בל-תא השקא ינאו ג  3
:םירצמ ץראב יתפומ-תאו
םירצמב ידי-תא יתתנו הערפ םכלא עמשי-אלו ד  4
ץראמ לארשי-ינב ימע-תא יתאבצ-תא יתאצוהו
:םילדג םיטפשב םירצמ
ידי-תא יתטנב הוהי ינא-יכ םירצמ ועדיו ה  5
:םכותמ לארשי-ינב-תא יתאצוהו םירצמ-לע
:ושע ןכ םתא הוהי הוצ רשאכ ןרהאו השמ שעיו ו  6
םינמשו שלש-ןב ןרהאו הנש םינמש-ןב השמו ז  7
:הערפ-לא םרבדב הנש
:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו ח  8
תפומ םכל ונת רמאל הערפ םכלא רבדי יכ ט  9
הערפ-ינפל ךלשהו ךטמ-תא חק ןרהא-לא תרמאו
:ןינתל יהי
הוצ רשאכ ןכ ושעיו הערפ-לא ןרהאו השמ אביו י  10
ינפלו הערפ ינפל והטמ-תא ןרהא ךלשיו הוהי
:ןינתל יהיו וידבע
ושעיו םיפשכמלו םימכחל הערפ-םג ארקיו אי  11
:ןכ םהיטהלב םירצמ ימטרח םה-םג
עלביו םנינתל ויהיו והטמ שיא וכילשיו בי  12
:םתטמ-תא ןרהא-הטמ
רבד רשאכ םהלא עמש אלו הערפ בל קזחיו גי  13
:הוהי
חלשל ןאמ הערפ בל דבכ השמ-לא הוהי רמאיו די  14
:םעה
תבצנו המימה אצי הנה רקבב הערפ-לא ךל וט  15
שחנל ךפהנ-רשא הטמהו ראיה תפש-לע ותארקל
:ךדיב חקת
ךילא ינחלש םירבעה יהלא הוהי וילא תרמאו זט  16
הנהו רבדמב ינדבעיו ימע-תא חלש רמאל
:הכ-דע תעמש-אל
הנה הוהי ינא יכ עדת תאזב הוהי רמא הכ זי  17
ראיב רשא םימה-לע ידיב-רשא הטמב הכמ יכנא
:םדל וכפהנו
ואלנו ראיה שאבו תומת ראיב-רשא הגדהו חי  18
:ראיה-ןמ םימ תותשל םירצמ
ךטמ חק ןרהא-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו טי  19
םתרהנ-לע םירצמ ימימ-לע ךדי-הטנו
םהימימ הוקמ-לכ לעו םהימגא-לעו םהיראי-לע
םיצעבו םירצמ ץרא-לכב םד היהו םד-ויהיו
:םינבאבו
םריו הוהי הוצ רשאכ ןרהאו השמ ןכ-ושעיו כ  20
הערפ יניעל ראיב רשא םימה-תא ךיו הטמב
ראיב-רשא םימה-לכ וכפהיו וידבע יניעלו
:םדל
ולכי-אלו ראיה שאביו התמ ראיב-רשא הגדהו אכ  21
ץרא-לכב םדה יהיו ראיה-ןמ םימ תותשל םירצמ
:םירצמ
קזחיו םהיטלב םירצמ ימטרח ןכ-ושעיו בכ  22
:הוהי רבד רשאכ םהלא עמש-אלו הערפ-בל
ובל תש-אלו ותיב-לא אביו הערפ ןפיו גכ  23
:תאזל-םג
יכ תותשל םימ ראיה תביבס םירצמ-לכ ורפחיו דכ  24
:ראיה ימיממ תתשל ולכי אל
:ראיה-תא הוהי-תוכה ירחא םימי תעבש אלמיו הכ  25
וילא תרמאו הערפ-לא אב השמ-לא הוהי רמאיו וכ  26
:ינדבעיו ימע-תא חלש הוהי רמא הכ
ףגנ יכנא הנה חלשל התא ןאמ-םאו זכ  27
:םיעדרפצב ךלובג-לכ-תא
רדחבו ךתיבב ואבו ולעו םיעדרפצ ראיה ץרשו חכ  28
ךמעבו ךידבע תיבבו ךתטמ-לעו ךבכשמ
:ךיתוראשמבו ךירונתבו
:םיעדרפצה ולעי ךידבע-לכבו ךמעבו הכבו טכ  29

ח    8

ךדי-תא הטנ ןרהא-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו א  1
לעהו םימגאה-לעו םיראיה-לע תרהנה-לע ךטמב
:םירצמ ץרא-לע םיעדרפצה-תא
לעתו םירצמ ימימ לע ודי-תא ןרהא טיו ב  2
:םירצמ ץרא-תא סכתו עדרפצה
ולעיו םהיטלב םימטרחה ןכ-ושעיו ג  3
:םירצמ ץרא-לע םיעדרפצה-תא
וריתעה רמאיו ןרהאלו השמל הערפ ארקיו ד  4
החלשאו ימעמו ינממ םיעדרפצה רסיו הוהי-לא
:הוהיל וחבזיו םעה-תא
ךל ריתעא יתמל ילע ראפתה הערפל השמ רמאיו ה  5
ךיתבמו ךממ םיעדרפצה תירכהל ךמעלו ךידבעלו
:הנראשת ראיב קר
ןיא-יכ עדת ןעמל ךרבדכ רמאיו רחמל רמאיו ו  6
:וניהלא הוהיכ
ךמעמו ךידבעמו ךיתבמו ךממ םיעדרפצה ורסו ז  7
:הנראשת ראיב קר
השמ קעציו הערפ םעמ ןרהאו השמ אציו ח  8
:הערפל םש-רשא םיעדרפצה רבד-לע הוהי-לא
םיעדרפצה ותמיו השמ רבדכ הוהי שעיו ט  9
:תדשה-ןמו תרצחה-ןמ םיתבה-ןמ
:ץראה שאבתו םרמח םרמח םתא ורבציו י  10
אלו ובל-תא דבכהו החורה התיה יכ הערפ אריו אי  11
:הוהי רבד רשאכ םהלא עמש
ךטמ-תא הטנ ןרהא-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו בי  12
:םירצמ ץרא-לכב םנכל היהו ץראה רפע-תא ךהו
ךיו והטמב ודי-תא ןרהא טיו ןכ-ושעיו גי  13
רפע-לכ המהבבו םדאב םנכה יהתו ץראה רפע-תא
:םירצמ ץרא-לכב םינכ היה ץראה
םינכה-תא איצוהל םהיטלב םימטרחה ןכ-ושעיו די  14
:המהבבו םדאב םנכה יהתו ולכי אלו
אוה םיהלא עבצא הערפ-לא םמטרחה ורמאיו וט  15
רבד רשאכ םהלא עמש-אלו הערפ-בל קזחיו
:הוהי
ינפל בציתהו רקבב םכשה השמ-לא הוהי רמאיו זט  16
רמא הכ וילא תרמאו המימה אצוי הנה הערפ
:ינדבעיו ימע חלש הוהי
ךב חילשמ יננה ימע-תא חלשמ ךניא-םא יכ זי  17
יתב ואלמו ברעה-תא ךיתבבו ךמעבו ךידבעבו
:הילע םה-רשא המדאה םגו ברעה-תא םירצמ
דמע ימע רשא ןשג ץרא-תא אוהה םויב יתילפהו חי  18
ינא יכ עדת ןעמל ברע םש-תויה יתלבל הילע
:ץראה ברקב הוהי
תאה היהי רחמל ךמע ןיבו ימע ןיב תדפ יתמשו טי  19
:הזה
תיבו הערפ התיב דבכ ברע אביו ןכ הוהי שעיו כ  20
ינפמ ץראה תחשת םירצמ ץרא-לכבו וידבע
:ברעה
וחבז וכל רמאיו ןרהאלו השמ-לא הערפ ארקיו אכ  21
:ץראב םכיהלאל
תבעות יכ ןכ תושעל ןוכנ אל השמ רמאיו בכ  22
תבעות-תא חבזנ ןה וניהלא הוהיל חבזנ םירצמ
:ונלקסי אלו םהיניעל םירצמ
הוהיל ונחבזו רבדמב ךלנ םימי תשלש ךרד גכ  23
:ונילא רמאי רשאכ וניהלא
הוהיל םתחבזו םכתא חלשא יכנא הערפ רמאיו דכ  24
תכלל וקיחרת-אל קחרה קר רבדמב םכיהלא
:ידעב וריתעה
יתרתעהו ךמעמ אצוי יכנא הנה השמ רמאיו הכ  25
רחמ ומעמו וידבעמ הערפמ ברעה רסו הוהי-לא
חבזל םעה-תא חלש יתלבל לתה הערפ ףסי-לא קר
:הוהיל
:הוהי-לא רתעיו הערפ םעמ השמ אציו וכ  26
הערפמ ברעה רסיו השמ רבדכ הוהי שעיו זכ  27
:דחא ראשנ אל ומעמו וידבעמ
חלש אלו תאזה םעפב םג ובל-תא הערפ דבכיו חכ  28
:םעה-תא

ט    9

וילא תרבדו הערפ-לא אב השמ-לא הוהי רמאיו א  1
ימע-תא חלש םירבעה יהלא הוהי רמא-הכ
:ינדבעיו
:םב קיזחמ ךדועו חלשל התא ןאמ-םא יכ ב  2
םיסוסב הדשב רשא ךנקמב היוה הוהי-די הנה ג  3
:דאמ דבכ רבד ןאצבו רקבב םילמגב םירמחב
הנקמ ןיבו לארשי הנקמ ןיב הוהי הלפהו ד  4
:רבד לארשי ינבל-לכמ תומי אלו םירצמ
רבדה הוהי השעי רחמ רמאל דעומ הוהי םשיו ה  5
:ץראב הזה
הנקמ לכ תמיו תרחממ הזה רבדה-תא הוהי שעיו ו  6
:דחא תמ-אל לארשי-ינב הנקממו םירצמ
דחא-דע לארשי הנקממ תמ-אל הנהו הערפ חלשיו ז  7
:םעה-תא חלש אלו הערפ בל דבכיו
אלמ םכל וחק ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו ח  8
יניעל המימשה השמ וקרזו ןשבכ חיפ םכינפח
:הערפ
םדאה-לע היהו םירצמ ץרא-לכ לע קבאל היהו ט  9
ץרא-לכב תעבעבא חרפ ןיחשל המהבה-לעו
:םירצמ
הערפ ינפל ודמעיו ןשבכה חיפ-תא וחקיו י  10
תעבעבא ןיחש יהיו המימשה השמ ותא קרזיו
:המהבבו םדאב חרפ
ינפמ השמ ינפל דמעל םימטרחה ולכי-אלו אי  11
:םירצמ-לכבו םמטרחב ןיחשה היה-יכ ןיחשה
רשאכ םהלא עמש אלו הערפ בל-תא הוהי קזחיו בי  12
:השמ-לא הוהי רבד
ינפל בציתהו רקבב םכשה השמ-לא הוהי רמאיו גי  13
םירבעה יהלא הוהי רמא-הכ וילא תרמאו הערפ
:ינדבעיו ימע-תא חלש
ךבל-לא יתפגמ-לכ-תא חלש ינא תאזה םעפב יכ די  14
ינמכ ןיא יכ עדת רובעב ךמעבו ךידבעבו
:ץראה-לכב
ךמע-תאו ךתוא ךאו ידי-תא יתחלש התע יכ וט  15
:ץראה-ןמ דחכתו רבדב
ךתארה רובעב ךיתדמעה תאז רובעב םלואו זט  16
:ץראה-לכב ימש רפס ןעמלו יחכ-תא
:םחלש יתלבל ימעב ללותסמ ךדוע זי  17
רשא דאמ דבכ דרב רחמ תעכ ריטממ יננה חי  18
הדסוה םויה-ןמל םירצמב והמכ היה-אל
:התע-דעו
הדשב ךל רשא-לכ תאו ךנקמ-תא זעה חלש התעו טי  19
ףסאי אלו הדשב אצמי-רשא המהבהו םדאה-לכ
:ותמו דרבה םהלע דריו התיבה
סינה הערפ ידבעמ הוהי רבד-תא אריה כ  20
:םיתבה-לא והנקמ-תאו וידבע-תא
בזעיו הוהי רבד-לא ובל םש-אל רשאו אכ  21
:הדשב והנקמ-תאו וידבע-תא
םימשה-לע ךדי-תא הטנ השמ-לא הוהי רמאיו בכ  22
המהבה-לעו םדאה-לע םירצמ ץרא-לכב דרב יהיו
:םירצמ ץראב הדשה בשע-לכ לעו
תלק ןתנ הוהיו םימשה-לע והטמ-תא השמ טיו גכ  23
ץרא-לע דרב הוהי רטמיו הצרא שא ךלהתו דרבו
:םירצמ
דאמ דבכ דרבה ךותב תחקלתמ שאו דרב יהיו דכ  24
התיה זאמ םירצמ ץרא-לכב והמכ היה-אל רשא
:יוגל
הדשב רשא-לכ תא םירצמ ץרא-לכב דרבה ךיו הכ  25
דרבה הכה הדשה בשע-לכ תאו המהב-דעו םדאמ
:רבש הדשה ץע-לכ-תאו
:דרב היה אל לארשי ינב םש-רשא ןשג ץראב קר וכ  26
םהלא רמאיו ןרהאלו השמל ארקיו הערפ חלשיו זכ  27
:םיעשרה ימעו ינאו קידצה הוהי םעפה יתאטח
דרבו םיהלא תלק תיהמ ברו הוהי-לא וריתעה חכ  28
:דמעל ןופסת אלו םכתא החלשאו
יפכ-תא שרפא ריעה-תא יתאצכ השמ וילא רמאיו טכ  29
דוע-היהי אל דרבהו ןולדחי תולקה הוהי-לא
:ץראה הוהיל יכ עדת ןעמל
ינפמ ןוארית םרט יכ יתעדי ךידבעו התאו ל  30
:םיהלא הוהי
התשפהו ביבא הרעשה יכ התכנ הרעשהו התשפהו אל  31
:לעבג
:הנה תליפא יכ וכנ אל תמסכהו הטחהו בל  32
ויפכ שרפיו ריעה-תא הערפ םעמ השמ אציו גל  33
ךתנ-אל רטמו דרבהו תולקה ולדחיו הוהי-לא
:הצרא
ףסיו תלקהו דרבהו רטמה לדח-יכ הערפ אריו דל  34
:וידבעו אוה ובל דבכיו אטחל
רשאכ לארשי ינב-תא חלש אלו הערפ בל קזחיו הל  35
:השמ-דיב הוהי רבד

י    10

ינא-יכ הערפ-לא אב השמ-לא הוהי רמאיו א  1
יתתא יתש ןעמל וידבע בל-תאו ובל-תא יתדבכה
:וברקב הלא
רשא תא ךנב-ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמלו ב  2
םב יתמש-רשא יתתא-תאו םירצמב יתללעתה
:הוהי ינא-יכ םתעדיו
וילא ורמאיו הערפ-לא ןרהאו השמ אביו ג  3
תנעל תנאמ יתמ-דע םירבעה יהלא הוהי רמא-הכ
:ינדבעיו ימע חלש ינפמ
רחמ איבמ יננה ימע-תא חלשל התא ןאמ-םא יכ ד  4
:ךלבגב הברא
ץראה-תא תארל לכוי אלו ץראה ןיע-תא הסכו ה  5
דרבה-ןמ םכל תראשנה הטלפה רתי-תא לכאו
:הדשה-ןמ םכל חמצה ץעה-לכ-תא לכאו
םירצמ-לכ יתבו ךידבע-לכ יתבו ךיתב ואלמו ו  6
םתויה םוימ ךיתבא תובאו ךיתבא ואר-אל רשא
:הערפ םעמ אציו ןפיו הזה םויה דע המדאה-לע
ונל הז היהי יתמ-דע וילא הערפ ידבע ורמאיו ז  7
הוהי-תא ודבעיו םישנאה-תא חלש שקומל
:םירצמ הדבא יכ עדת םרטה םהיהלא
םהלא רמאיו הערפ-לא ןרהא-תאו השמ-תא בשויו ח  8
:םיכלהה ימו ימ םכיהלא הוהי-תא ודבע וכל
ונינבב ךלנ ונינקזבו ונירענב השמ רמאיו ט  9
הוהי-גח יכ ךלנ ונרקבבו וננאצב ונתונבבו
:ונל
חלשא רשאכ םכמע הוהי ןכ יהי םהלא רמאיו י  10
:םכינפ דגנ הער יכ ואר םכפט-תאו םכתא
התא יכ הוהי-תא ודבעו םירבגה אנ-וכל ןכ אל אי  11
:הערפ ינפ תאמ םתא שרגיו םישקבמ םתא
םירצמ ץרא-לע ךדי הטנ השמ-לא הוהי רמאיו בי  12
בשע-לכ-תא לכאיו םירצמ ץרא-לע לעיו הבראב
:דרבה ריאשה רשא-לכ תא ץראה
גהנ הוהיו םירצמ ץרא-לע והטמ-תא השמ טיו גי  13
הלילה-לכו אוהה םויה-לכ ץראב םידק חור
:הבראה-תא אשנ םידקה חורו היה רקבה
לובג לכב חניו םירצמ ץרא-לכ לע הבראה לעיו די  14
והמכ הברא ןכ היה-אל וינפל דאמ דבכ םירצמ
:ןכ-היהי אל וירחאו
לכאיו ץראה ךשחתו ץראה-לכ ןיע-תא סכיו וט  15
ריתוה רשא ץעה ירפ-לכ תאו ץראה בשע-לכ-תא
הדשה בשעבו ץעב קרי-לכ רתונ-אלו דרבה
:םירצמ ץרא-לכב
יתאטח רמאיו ןרהאלו השמל ארקל הערפ רהמיו זט  16
:םכלו םכיהלא הוהיל
הוהיל וריתעהו םעפה ךא יתאטח אנ אש התעו זי  17
:הזה תומה-תא קר ילעמ רסיו םכיהלא
:הוהי-לא רתעיו הערפ םעמ אציו חי  18
הבראה-תא אשיו דאמ קזח םי-חור הוהי ךפהיו טי  19
לכב דחא הברא ראשנ אל ףוס המי והעקתיו
:םירצמ לובג
ינב-תא חלש אלו הערפ בל-תא הוהי קזחיו כ  20
:לארשי
יהיו םימשה-לע ךדי הטנ השמ-לא הוהי רמאיו אכ  21
:ךשח שמיו םירצמ ץרא-לע ךשח
הלפא-ךשח יהיו םימשה-לע ודי-תא השמ טיו בכ  22
:םימי תשלש םירצמ ץרא-לכב
ויתחתמ שיא ומק-אלו ויחא-תא שיא ואר-אל גכ  23
רוא היה לארשי ינב-לכלו םימי תשלש
:םתבשומב
הוהי-תא ודבע וכל רמאיו השמ-לא הערפ ארקיו דכ  24
:םכמע ךלי םכפט-םג גצי םכרקבו םכנאצ קר
תלעו םיחבז ונדיב ןתת התא-םג השמ רמאיו הכ  25
:וניהלא הוהיל ונישעו
ונממ יכ הסרפ ראשת אל ונמע ךלי וננקמ-םגו וכ  26
עדנ-אל ונחנאו וניהלא הוהי-תא דבעל חקנ
:המש ונאב-דע הוהי-תא דבענ-המ
:םחלשל הבא אלו הערפ בל-תא הוהי קזחיו זכ  27
ףסת-לא ךל רמשה ילעמ ךל הערפ ול-רמאיו חכ  28
:תומת ינפ ךתאר םויב יכ ינפ תואר
:ךינפ תואר דוע ףסא-אל תרבד ןכ השמ רמאיו טכ  29

אי    11

איבא דחא עגנ דוע השמ-לא הוהי רמאיו א  1
הזמ םכתא חלשי ןכ-ירחא םירצמ-לעו הערפ-לע
:הזמ םכתא שרגי שרג הלכ וחלשכ
והער תאמ שיא ולאשיו םעה ינזאב אנ-רבד ב  2
:בהז ילכו ףסכ-ילכ התוער תאמ השאו
שיאה םג םירצמ יניעב םעה ןח-תא הוהי ןתיו ג  3
הערפ-ידבע יניעב םירצמ ץראב דאמ לודג השמ
:םעה יניעבו
ינא הלילה תצחכ הוהי רמא הכ השמ רמאיו ד  4
:םירצמ ךותב אצוי
בשיה הערפ רוכבמ םירצמ ץראב רוכב-לכ תמו ה  5
לכו םיחרה רחא רשא החפשה רוכב דע ואסכ-לע
:המהב רוכב
והמכ רשא םירצמ ץרא-לכב הלדג הקעצ התיהו ו  6
:ףסת אל והמכו התיהנ אל
שיאמל ונשל בלכ-ץרחי אל לארשי ינב לכלו ז  7
ןיב הוהי הלפי רשא ןועדת ןעמל המהב-דעו
:לארשי ןיבו םירצמ
רמאל יל-ווחתשהו ילא הלא ךידבע-לכ ודריו ח  8
אצא ןכ-ירחאו ךילגרב-רשא םעה-לכו התא אצ
:ףא-ירחב הערפ-םעמ אציו
הערפ םכילא עמשי-אל השמ-לא הוהי רמאיו ט  9
:םירצמ ץראב יתפומ תובר ןעמל
ינפל הלאה םיתפמה-לכ-תא ושע ןרהאו השמו י  10
חלש-אלו הערפ בל-תא הוהי קזחיו הערפ
:וצראמ לארשי-ינב-תא

בי    12

םירצמ ץראב ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו א  1
:רמאל
םכל אוה ןושאר םישדח שאר םכל הזה שדחה ב  2
:הנשה ישדחל
הזה שדחל רשעב רמאל לארשי תדע-לכ-לא ורבד ג  3
:תיבל הש תבא-תיבל הש שיא םהל וחקיו
ונכשו אוה חקלו השמ תויהמ תיבה טעמי-םאו ד  4
ולכא יפל שיא תשפנ תסכמב ותיב-לא ברקה
:השה-לע וסכת
םישבכה-ןמ םכל היהי הנש-ןב רכז םימת הש ה  5
:וחקת םיזעה-ןמו
שדחל םוי רשע העברא דע תרמשמל םכל היהו ו  6
ןיב לארשי-תדע להק לכ ותא וטחשו הזה
:םיברעה
תזוזמה יתש-לע ונתנו םדה-ןמ וחקלו ז  7
:םהב ותא ולכאי-רשא םיתבה לע ףוקשמה-לעו
תוצמו שא-ילצ הזה הלילב רשבה-תא ולכאו ח  8
:והלכאי םיררמ-לע
יכ םימב לשבמ לשבו אנ ונממ ולכאת-לא ט  9
:וברק-לעו ויערכ-לע ושאר שא-ילצ-םא
רקב-דע ונממ רתנהו רקב-דע ונממ וריתות-אלו י  10
:ופרשת שאב
םכילענ םירגח םכינתמ ותא ולכאת הככו אי  11
ןוזפחב ותא םתלכאו םכדיב םכלקמו םכילגרב
:הוהיל אוה חספ
יתיכהו הזה הלילב םירצמ-ץראב יתרבעו בי  12
המהב-דעו םדאמ םירצמ ץראב רוכב-לכ
:הוהי ינא םיטפש השעא םירצמ יהלא-לכבו
םש םתא רשא םיתבה לע תאל םכל םדה היהו גי  13
םכב היהי-אלו םכלע יתחספו םדה-תא יתיארו
:םירצמ ץראב יתכהב תיחשמל ףגנ
גח ותא םתגחו ןורכזל םכל הזה םויה היהו די  14
:והגחת םלוע תקח םכיתרדל הוהיל
ןושארה םויב ךא ולכאת תוצמ םימי תעבש וט  15
התרכנו ץמח לכא-לכ יכ םכיתבמ ראש ותיבשת
םוי-דע ןשארה םוימ לארשימ אוהה שפנה
:יעבשה
יעיבשה םויבו שדק-ארקמ ןושארה םויבו זט  16
םהב השעי-אל הכאלמ-לכ םכל היהי שדק-ארקמ
:םכל השעי ודבל אוה שפנ-לכל לכאי רשא ךא
יתאצוה הזה םויה םצעב יכ תוצמה-תא םתרמשו זי  17
םויה-תא םתרמשו םירצמ ץראמ םכיתואבצ-תא
:םלוע תקח םכיתרדל הזה
תצמ ולכאת ברעב שדחל םוי רשע העבראב ןשארב חי  18
:ברעב שדחל םירשעו דחאה םוי דע
לכא-לכ יכ םכיתבב אצמי אל ראש םימי תעבש טי  19
רגב לארשי תדעמ אוהה שפנה התרכנו תצמחמ
:ץראה חרזאבו
ולכאת םכיתבשומ לכב ולכאת אל תצמחמ-לכ כ  20
:תוצמ
וכשמ םהלא רמאיו לארשי ינקז-לכל השמ ארקיו אכ  21
:חספה וטחשו םכיתחפשמל ןאצ םכל וחקו
ףסב-רשא םדב םתלבטו בוזא תדגא םתחקלו בכ  22
םדה-ןמ תזוזמה יתש-לאו ףוקשמה-לא םתעגהו
ותיב-חתפמ שיא ואצת אל םתאו ףסב רשא
:רקב-דע
םדה-תא הארו םירצמ-תא ףגנל הוהי רבעו גכ  23
הוהי חספו תזוזמה יתש לעו ףוקשמה-לע
םכיתב-לא אבל תיחשמה ןתי אלו חתפה-לע
:ףגנל
ךינבלו ךל-קחל הזה רבדה-תא םתרמשו דכ  24
:םלוע-דע
םכל הוהי ןתי רשא ץראה-לא ואבת-יכ היהו הכ  25
:תאזה הדבעה-תא םתרמשו רבד רשאכ
תאזה הדבעה המ םכינב םכילא ורמאי-יכ היהו וכ  26
:םכל
יתב-לע חספ רשא הוהיל אוה חספ-חבז םתרמאו זכ  27
םירצמ-תא ופגנב םירצמב לארשי-ינב
:ווחתשיו םעה דקיו ליצה וניתב-תאו
הוהי הוצ רשאכ לארשי ינב ושעיו וכליו חכ  28
:ושע ןכ ןרהאו השמ-תא
ץראב רוכב-לכ הכה הוהיו הלילה יצחב יהיו טכ  29
רוכב דע ואסכ-לע בשיה הערפ רכבמ םירצמ
:המהב רוכב לכו רובה תיבב רשא יבשה
םירצמ-לכו וידבע-לכו אוה הליל הערפ םקיו ל  30
רשא תיב ןיא-יכ םירצמב הלדג הקעצ יהתו
:תמ םש-ןיא
ואצ ומוק רמאיו הליל ןרהאלו השמל ארקיו אל  31
ודבע וכלו לארשי ינב-םג םתא-םג ימע ךותמ
:םכרבדכ הוהי-תא
וכלו םתרבד רשאכ וחק םכרקב-םג םכנאצ-םג בל  32
:יתא-םג םתכרבו
יכ ץראה-ןמ םחלשל רהמל םעה-לע םירצמ קזחתו גל  33
:םיתמ ונלכ ורמא
תררצ םתראשמ ץמחי םרט וקצב-תא םעה אשיו דל  34
:םמכש-לע םתלמשב
םירצממ ולאשיו השמ רבדכ ושע לארשי-ינבו הל  35
:תלמשו בהז ילכו ףסכ-ילכ
םולאשיו םירצמ יניעב םעה ןח-תא ןתנ הוהיו ול  36
:םירצמ-תא ולצניו
ףלא תואמ-ששכ התכס ססמערמ לארשי-ינב ועסיו זל  37
:ףטמ דבל םירבגה ילגר
דבכ הנקמ רקבו ןאצו םתא הלע בר ברע-םגו חל  38
:דאמ
תוצמ תגע םירצממ ואיצוה רשא קצבה-תא ופאיו טל  39
ולכי אלו םירצממ ושרג-יכ ץמח אל יכ
:םהל ושע-אל הדצ-םגו המהמתהל
םישלש םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו מ  40
:הנש תואמ עבראו הנש
יהיו הנש תואמ עבראו הנש םישלש ץקמ יהיו אמ  41
ץראמ הוהי תואבצ-לכ ואצי הזה םויה םצעב
:םירצמ
םירצמ ץראמ םאיצוהל הוהיל אוה םירמש ליל במ  42
לארשי ינב-לכל םירמש הוהיל הזה הלילה-אוה
:םתרדל
חספה תקח תאז ןרהאו השמ-לא הוהי רמאיו גמ  43
:וב לכאי-אל רכנ-ןב-לכ
לכאי זא ותא התלמו ףסכ-תנקמ שיא דבע-לכו דמ  44
:וב
:וב-לכאי-אל ריכשו בשות המ  45
רשבה-ןמ תיבה-ןמ איצות-אל לכאי דחא תיבב ומ  46
:וב-ורבשת אל םצעו הצוח
:ותא ושעי לארשי תדע-לכ זמ  47
ול לומה הוהיל חספ השעו רג ךתא רוגי-יכו חמ  48
ץראה חרזאכ היהו ותשעל ברקי זאו רכז-לכ
:וב לכאי-אל לרע-לכו
:םככותב רגה רגלו חרזאל היהי תחא הרות טמ  49
השמ-תא הוהי הוצ רשאכ לארשי ינב-לכ ושעיו נ  50
:ושע ןכ ןרהא-תאו
ינב-תא הוהי איצוה הזה םויה םצעב יהיו אנ  51
:םתאבצ-לע םירצמ ץראמ לארשי

גי    13

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
לארשי ינבב םחר-לכ רטפ רוכב-לכ יל-שדק ב  2
:אוה יל המהבבו םדאב
רשא הזה םויה-תא רוכז םעה-לא השמ רמאיו ג  3
איצוה די קזחב יכ םידבע תיבמ םירצממ םתאצי
:ץמח לכאי אלו הזמ םכתא הוהי
:ביבאה שדחב םיאצי םתא םויה ד  4
יתחהו ינענכה ץרא-לא הוהי ךאיבי-יכ היהו ה  5
תתל ךיתבאל עבשנ רשא יסוביהו יוחהו ירמאהו
תאזה הדבעה-תא תדבעו שבדו בלח תבז ץרא ךל
:הזה שדחב
גח יעיבשה םויבו תצמ לכאת םימי תעבש ו  6
:הוהיל
ץמח ךל הארי-אלו םימיה תעבש תא לכאי תוצמ ז  7
:ךלבג-לכב ראש ךל הארי-אלו
השע הז רובעב רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו ח  8
:םירצממ יתאצב יל הוהי
ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי-לע תואל ךל היהו ט  9
הקזח דיב יכ ךיפב הוהי תרות היהת ןעמל
:םירצממ הוהי ךאצוה
:המימי םימימ הדעומל תאזה הקחה-תא תרמשו י  10
רשאכ ינענכה ץרא-לא הוהי ךאבי-יכ היהו אי  11
:ךל הנתנו ךיתבאלו ךל עבשנ
המהב רגש רטפ-לכו הוהיל םחר-רטפ-לכ תרבעהו בי  12
:הוהיל םירכזה ךל היהי רשא
ותפרעו הדפת אל-םאו השב הדפת רמח רטפ-לכו גי  13
:הדפת ךינבב םדא רוכב לכו
תרמאו תאז-המ רמאל רחמ ךנב ךלאשי-יכ היהו די  14
תיבמ םירצממ הוהי ונאיצוה די קזחב וילא
:םידבע
הוהי גרהיו ונחלשל הערפ השקה-יכ יהיו וט  15
רוכב-דעו םדא רכבמ םירצמ ץראב רוכב-לכ
םחר רטפ-לכ הוהיל חבז ינא ןכ-לע המהב
:הדפא ינב רוכב-לכו םירכזה
יכ ךיניע ןיב תפטוטלו הכדי-לע תואל היהו זט  16
:םירצממ הוהי ונאיצוה די קזחב
ךרד םיהלא םחנ-אלו םעה-תא הערפ חלשב יהיו זי  17
םיהלא רמא יכ אוה בורק יכ םיתשלפ ץרא
:המירצמ ובשו המחלמ םתארב םעה םחני-ןפ
ףוס-םי רבדמה ךרד םעה-תא םיהלא בסיו חי  18
:םירצמ ץראמ לארשי-ינב ולע םישמחו
עיבשה עבשה יכ ומע ףסוי תומצע-תא השמ חקיו טי  19
םכתא םיהלא דקפי דקפ רמאל לארשי ינב-תא
:םכתא הזמ יתמצע-תא םתילעהו
:רבדמה הצקב םתאב ונחיו תכסמ ועסיו כ  20
םתחנל ןנע דומעב םמוי םהינפל ךלה הוהיו אכ  21
םמוי תכלל םהל ריאהל שא דומעב הלילו ךרדה
:הלילו
הליל שאה דומעו םמוי ןנעה דומע שימי-אל בכ  22
:םעה ינפל

די    14

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
יפ ינפל ונחיו ובשיו לארשי ינב-לא רבד ב  2
ןפצ לעב ינפל םיה ןיבו לדגמ ןיב תריחה
:םיה-לע ונחת וחכנ
רגס ץראב םה םיכבנ לארשי ינבל הערפ רמאו ג  3
:רבדמה םהילע
הדבכאו םהירחא ףדרו הערפ-בל-תא יתקזחו ד  4
הוהי ינא-יכ םירצמ ועדיו וליח-לכבו הערפב
:ןכ-ושעיו
בבל ךפהיו םעה חרב יכ םירצמ ךלמל דגיו ה  5
ונישע תאז-המ ורמאיו םעה-לא וידבעו הערפ
:ונדבעמ לארשי-תא ונחלש-יכ
:ומע חקל ומע-תאו ובכר-תא רסאיו ו  6
םירצמ בכר לכו רוחב בכר תואמ-שש חקיו ז  7
:ולכ-לע םשלשו
ףדריו םירצמ ךלמ הערפ בל-תא הוהי קזחיו ח  8
:המר דיב םיאצי לארשי ינבו לארשי ינב ירחא
םינח םתוא וגישיו םהירחא םירצמ ופדריו ט  9
וליחו וישרפו הערפ בכר סוס-לכ םיה-לע
:ןפצ לעב ינפל תריחה יפ-לע
םהיניע-תא לארשי-ינב ואשיו בירקה הערפו י  10
וקעציו דאמ וארייו םהירחא עסנ םירצמ הנהו
:הוהי-לא לארשי-ינב
םירצמב םירבק-ןיא ילבמה השמ-לא ורמאיו אי  11
ונל תישע תאז-המ רבדמב תומל ונתחקל
:םירצממ ונאיצוהל
רמאל םירצמב ךילא ונרבד רשא רבדה הז-אלה בי  12
דבע ונל בוט יכ םירצמ-תא הדבענו ונממ לדח
:רבדמב ונתממ םירצמ-תא
וארו ובציתה וארית-לא םעה-לא השמ רמאיו גי  13
רשא יכ םויה םכל השעי-רשא הוהי תעושי-תא
דוע םתארל ופסת אל םויה םירצמ-תא םתיאר
:םלוע-דע
:ןושרחת םתאו םכל םחלי הוהי די  14
רבד ילא קעצת-המ השמ-לא הוהי רמאיו וט  15
:ועסיו לארשי-ינב-לא
םיה-לע ךדי-תא הטנו ךטמ-תא םרה התאו זט  16
:השביב םיה ךותב לארשי-ינב ואביו והעקבו
םהירחא ואביו םירצמ בל-תא קזחמ יננה ינאו זי  17
:וישרפבו ובכרב וליח-לכבו הערפב הדבכאו
הערפב ידבכהב הוהי ינא-יכ םירצמ ועדיו חי  18
:וישרפבו ובכרב
לארשי הנחמ ינפל ךלהה םיהלאה ךאלמ עסיו טי  19
דמעיו םהינפמ ןנעה דומע עסיו םהירחאמ ךליו
:םהירחאמ
יהיו לארשי הנחמ ןיבו םירצמ הנחמ ןיב אביו כ  20
הז ברק-אלו הלילה-תא ראיו ךשחהו ןנעה
:הלילה-לכ הז-לא
םיה-תא הוהי ךלויו םיה-לע ודי-תא השמ טיו אכ  21
הברחל םיה-תא םשיו הלילה-לכ הזע םידק חורב
:םימה ועקביו
םהל םימהו השביב םיה ךותב לארשי-ינב ואביו בכ  22
:םלאמשמו םנימימ המוח
הערפ סוס לכ םהירחא ואביו םירצמ ופדריו גכ  23
:םיה ךות-לא וישרפו ובכר
הנחמ-לא הוהי ףקשיו רקבה תרמשאב יהיו דכ  24
:םירצמ הנחמ תא םהיו ןנעו שא דומעב םירצמ
רמאיו תדבכב והגהניו ויתבכרמ ןפא תא רסיו הכ  25
םהל םחלנ הוהי יכ לארשי ינפמ הסונא םירצמ
:םירצמב
םיה-לע ךדי-תא הטנ השמ-לא הוהי רמאיו וכ  26
:וישרפ-לעו ובכר-לע םירצמ-לע םימה ובשיו
רקב תונפל םיה בשיו םיה-לע ודי-תא השמ טיו זכ  27
הוהי רעניו ותארקל םיסנ םירצמו ונתיאל
:םיה ךותב םירצמ-תא
לכל םישרפה-תאו בכרה-תא וסכיו םימה ובשיו חכ  28
םהב ראשנ-אל םיב םהירחא םיאבה הערפ ליח
:דחא-דע
םהל םימהו םיה ךותב השביב וכלה לארשי ינבו טכ  29
:םלאמשמו םנימימ המח
םירצמ דימ לארשי-תא אוהה םויב הוהי עשויו ל  30
:םיה תפש-לע תמ םירצמ-תא לארשי אריו
הוהי השע רשא הלדגה דיה-תא לארשי אריו אל  31
הוהיב ונימאיו הוהי-תא םעה וארייו םירצמב
:ודבע השמבו

וט    15

תאזה הרישה-תא לארשי ינבו השמ-רישי זא א  1
האג האג-יכ הוהיל הרישא רמאל ורמאיו הוהיל
:םיב המר ובכרו סוס
ילא הז העושיל יל-יהיו הי תרמזו יזע ב  2
:והנממראו יבא יהלא והונאו
:ומש הוהי המחלמ שיא הוהי ג  3
וישלש רחבמו םיב הרי וליחו הערפ תבכרמ ד  4
:ףוס-םיב ועבט
:ןבא-ומכ תלוצמב ודרי ומיסכי תמהת ה  5
ץערת הוהי ךנימי חכב ירדאנ הוהי ךנימי ו  6
:ביוא
ומלכאי ךנרח חלשת ךימק סרהת ךנואג ברבו ז  7
:שקכ
םילזנ דנ-ומכ ובצנ םימ ומרענ ךיפא חורבו ח  8
:םי-בלב תמהת ואפק
ישפנ ומאלמת ללש קלחא גישא ףדרא ביוא רמא ט  9
:ידי ומשירות יברח קירא
םימב תרפועכ וללצ םי ומסכ ךחורב תפשנ י  10
:םירידא
ארונ שדקב רדאנ הכמכ ימ הוהי םלאב הכמכ-ימ אי  11
:אלפ השע תלהת
:ץרא ומעלבת ךנימי תיטנ בי  12
הונ-לא ךזעב תלהנ תלאג וז-םע ךדסחב תיחנ גי  13
:ךשדק
:תשלפ יבשי זחא ליח ןוזגרי םימע ועמש די  14
דער ומזחאי באומ יליא םודא יפולא ולהבנ זא וט  15
:ןענכ יבשי לכ וגמנ
ומדי ךעורז לדגב דחפו התמיא םהילע לפת זט  16
וז-םע רבעי-דע הוהי ךמע רבעי-דע ןבאכ
:תינק
תלעפ ךתבשל ןוכמ ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת זי  17
:ךידי וננוכ ינדא שדקמ הוהי
:דעו םלעל ךלמי הוהי חי  18
בשיו םיב וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב יכ טי  19
וכלה לארשי ינבו םיה ימ-תא םהלע הוהי
:םיה ךותב השביב
הדיב ףתה-תא ןרהא תוחא האיבנה םירמ חקתו כ  20
:תלחמבו םיפתב הירחא םישנה-לכ ןאצתו
סוס האג האג-יכ הוהיל וריש םירמ םהל ןעתו אכ  21
:םיב המר ובכרו
ואציו ףוס-םימ לארשי-תא השמ עסיו בכ  22
רבדמב םימי-תשלש וכליו רוש-רבדמ-לא
:םימ ואצמ-אלו
יכ הרממ םימ תתשל ולכי אלו התרמ ואביו גכ  23
:הרמ המש-ארק ןכ-לע םה םירמ
:התשנ-המ רמאל השמ-לע םעה ונליו דכ  24
ךלשיו ץע הוהי והרויו הוהי-לא קעציו הכ  25
טפשמו קח ול םש םש םימה וקתמיו םימה-לא
:והסנ םשו
רשיהו ךיהלא הוהי לוקל עמשת עומש-םא רמאיו וכ  26
ויקח-לכ תרמשו ויתוצמל תנזאהו השעת ויניעב
יכ ךילע םישא-אל םירצמב יתמש-רשא הלחמה-לכ
:ךאפר הוהי ינא
םימ תניע הרשע םיתש םשו המליא ואביו זכ  27
:םימה-לע םש-ונחיו םירמת םיעבשו

זט    16

לארשי-ינב תדע-לכ ואביו םליאמ ועסיו א  1
השמחב יניס ןיבו םליא-ןיב רשא ןיס-רבדמ-לא
:םירצמ ץראמ םתאצל ינשה שדחל םוי רשע
ןרהא-לעו השמ-לע לארשי-ינב תדע-לכ וניליו ב  2
:רבדמב
ונתומ ןתי-ימ לארשי ינב םהלא ורמאיו ג  3
רשבה ריס-לע ונתבשב םירצמ ץראב הוהי-דיב
רבדמה-לא ונתא םתאצוה-יכ עבשל םחל ונלכאב
:בערב הזה להקה-לכ-תא תימהל הזה
םחל םכל ריטממ יננה השמ-לא הוהי רמאיו ד  4
ומויב םוי-רבד וטקלו םעה אציו םימשה-ןמ
:אל-םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל
היהו ואיבי-רשא תא וניכהו יששה םויב היהו ה  5
:םוי םוי וטקלי-רשא לע הנשמ
ברע לארשי ינב-לכ-לא ןרהאו השמ רמאיו ו  6
:םירצמ ץראמ םכתא איצוה הוהי יכ םתעדיו
ועמשב הוהי דובכ-תא םתיארו רקבו ז  7
ונולת יכ המ ונחנו הוהי-לע םכיתנלת-תא
:ונילע
לכאל רשב ברעב םכל הוהי תתב השמ רמאיו ח  8
םכיתנלת-תא הוהי עמשב עבשל רקבב םחלו
ונילע-אל המ ונחנו וילע םנילמ םתא-רשא
:הוהי-לע יכ םכיתנלת
ינב תדע-לכ-לא רמא ןרהא-לא השמ רמאיו ט  9
:םכיתנלת תא עמש יכ הוהי ינפל וברק לארשי
ונפיו לארשי-ינב תדע-לכ-לא ןרהא רבדכ יהיו י  10
:ןנעב הארנ הוהי דובכ הנהו רבדמה-לא
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו אי  11
רמאל םהלא רבד לארשי ינב תנולת-תא יתעמש בי  12
םחל-ועבשת רקבבו רשב ולכאת םיברעה ןיב
:םכיהלא הוהי ינא יכ םתעדיו
רקבבו הנחמה-תא סכתו ולשה לעתו ברעב יהיו גי  13
:הנחמל ביבס לטה תבכש התיה
ספסחמ קד רבדמה ינפ-לע הנהו לטה תבכש לעתו די  14
:ץראה-לע רפככ קד
ןמ ויחא-לא שיא ורמאיו לארשי-ינב ואריו וט  15
אוה םהלא השמ רמאיו אוה-המ ועדי אל יכ אוה
:הלכאל םכל הוהי ןתנ רשא םחלה
יפל שיא ונממ וטקל הוהי הוצ רשא רבדה הז זט  16
רשאל שיא םכיתשפנ רפסמ תלגלגל רמע ולכא
:וחקת ולהאב
:טיעממהו הברמה וטקליו לארשי ינב ןכ-ושעיו זי  17
אל טיעממהו הברמה ףידעה אלו רמעב ודמיו חי  18
:וטקל ולכא-יפל שיא ריסחה
:רקב-דע ונממ רתוי-לא שיא םהלא השמ רמאיו טי  19
רקב-דע ונממ םישנא ורתויו השמ-לא ועמש-אלו כ  20
:השמ םהלע ףצקיו שאביו םיעלות םריו
םחו ולכא יפכ שיא רקבב רקבב ותא וטקליו אכ  21
:סמנו שמשה
רמעה ינש הנשמ םחל וטקל יששה םויב יהיו בכ  22
:השמל ודיגיו הדעה יאישנ-לכ ואביו דחאל
ןותבש הוהי רבד רשא אוה םהלא רמאיו גכ  23
תאו ופא ופאת-רשא תא רחמ הוהיל שדק-תבש
םכל וחינה ףדעה-לכ תאו ולשב ולשבת-רשא
:רקבה-דע תרמשמל
אלו השמ הוצ רשאכ רקבה-דע ותא וחיניו דכ  24
:וב התיה-אל המרו שיאבה
הוהיל םויה תבש-יכ םויה והלכא השמ רמאיו הכ  25
:הדשב והאצמת אל םויה
אל תבש יעיבשה םויבו והטקלת םימי תשש וכ  26
:וב-היהי
אלו טקלל םעה-ןמ ואצי יעיבשה םויב יהיו זכ  27
:ואצמ
רמשל םתנאמ הנא-דע השמ-לא הוהי רמאיו חכ  28
:יתרותו יתוצמ
ןתנ אוה ןכ-לע תבשה םכל ןתנ הוהי-יכ ואר טכ  29
ויתחת שיא ובש םימוי םחל יששה םויב םכל
:יעיבשה םויב ומקממ שיא אצי-לא
:יעבשה םויב םעה ותבשיו ל  30
דג ערזכ אוהו ןמ ומש-תא לארשי-תיב וארקיו אל  31
:שבדב תחיפצכ ומעטו ןבל
רמעה אלמ הוהי הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו בל  32
םחלה-תא וארי ןעמל םכיתרדל תרמשמל ונממ
ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא
:םירצמ
המש-ןתו תחא תנצנצ חק ןרהא-לא השמ רמאיו גל  33
תרמשמל הוהי ינפל ותא חנהו ןמ רמעה-אלמ
:םכיתרדל
ינפל ןרהא והחיניו השמ-לא הוהי הוצ רשאכ דל  34
:תרמשמל תדעה
םאב-דע הנש םיעברא ןמה-תא ולכא לארשי ינבו הל  35
הצק-לא םאב-דע ולכא ןמה-תא תבשונ ץרא-לא
:ןענכ ץרא
:אוה הפיאה תירשע רמעהו ול  36

זי    17

םהיעסמל ןיס-רבדממ לארשי-ינב תדע-לכ ועסיו א  1
תתשל םימ ןיאו םידיפרב ונחיו הוהי יפ-לע
:םעה
התשנו םימ ונל-ונת ורמאיו השמ-םע םעה בריו ב  2
ןוסנת-המ ידמע ןובירת-המ השמ םהל רמאיו
:הוהי-תא
רמאיו השמ-לע םעה ןליו םימל םעה םש אמציו ג  3
ינב-תאו יתא תימהל םירצממ ונתילעה הז המל
:אמצב ינקמ-תאו
הזה םעל השעא המ רמאל הוהי-לא השמ קעציו ד  4
:ינלקסו טעמ דוע
ךתא חקו םעה ינפל רבע השמ-לא הוהי רמאיו ה  5
חק ראיה-תא וב תיכה רשא ךטמו לארשי ינקזמ
:תכלהו ךדיב
תיכהו ברחב רוצה-לע םש ךינפל דמע יננה ו  6
השמ ןכ שעיו םעה התשו םימ ונממ ואציו רוצב
:לארשי ינקז יניעל
ינב ביר-לע הבירמו הסמ םוקמה םש ארקיו ז  7
הוהי שיה רמאל הוהי-תא םתסנ לעו לארשי
:ןיא-םא ונברקב
:םדיפרב לארשי-םע םחליו קלמע אביו ח  8
אצו םישנא ונל-רחב עשוהי-לא השמ רמאיו ט  9
העבגה שאר-לע בצנ יכנא רחמ קלמעב םחלה
:ידיב םיהלאה הטמו
קלמעב םחלהל השמ ול-רמא רשאכ עשוהי שעיו י  10
:העבגה שאר ולע רוחו ןרהא השמו
רשאכו לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו אי  11
:קלמע רבגו ודי חיני
ויתחת ומישיו ןבא-וחקיו םידבכ השמ ידיו בי  12
דחא הזמ וידיב וכמת רוחו ןרהאו הילע בשיו
:שמשה אב-דע הנומא וידי יהיו דחא הזמו
:ברח-יפל ומע-תאו קלמע-תא עשוהי שלחיו גי  13
רפסב ןורכז תאז בתכ השמ-לא הוהי רמאיו די  14
קלמע רכז-תא החמא החמ-יכ עשוהי ינזאב םישו
:םימשה תחתמ
:יסנ הוהי ומש ארקיו חבזמ השמ ןביו וט  15
קלמעב הוהיל המחלמ הי סכ-לע די-יכ רמאיו זט  16
:רד רדמ

חי    18

רשא-לכ תא השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו א  1
הוהי איצוה-יכ ומע לארשילו השמל םיהלא השע
:םירצממ לארשי-תא
רחא השמ תשא הרפצ-תא השמ ןתח ורתי חקיו ב  2
:היחולש
רג רמא יכ םשרג דחאה םש רשא הינב ינש תאו ג  3
:הירכנ ץראב יתייה
ינלציו ירזעב יבא יהלא-יכ רזעילא דחאה םשו ד  4
:הערפ ברחמ
השמ-לא ותשאו וינבו השמ ןתח ורתי אביו ה  5
:םיהלאה רה םש הנח אוה-רשא רבדמה-לא
ךתשאו ךילא אב ורתי ךנתח ינא השמ-לא רמאיו ו  6
:המע הינב ינשו
ול-קשיו וחתשיו ונתח תארקל השמ אציו ז  7
:הלהאה ואביו םולשל והערל-שיא ולאשיו
הערפל הוהי השע רשא-לכ תא ונתחל השמ רפסיו ח  8
רשא האלתה-לכ תא לארשי תדוא לע םירצמלו
:הוהי םלציו ךרדב םתאצמ
הוהי השע-רשא הבוטה-לכ לע ורתי דחיו ט  9
:םירצמ דימ וליצה רשא לארשיל
דימ םכתא ליצה רשא הוהי ךורב ורתי רמאיו י  10
תחתמ םעה-תא ליצה רשא הערפ דימו םירצמ
:םירצמ-די
יכ םיהלאה-לכמ הוהי לודג-יכ יתעדי התע אי  11
:םהילע ודז רשא רבדב
אביו םיהלאל םיחבזו הלע השמ ןתח ורתי חקיו בי  12
השמ ןתח-םע םחל-לכאל לארשי ינקז לכו ןרהא
:םיהלאה ינפל
דמעיו םעה-תא טפשל השמ בשיו תרחממ יהיו גי  13
:ברעה-דע רקבה-ןמ השמ-לע םעה
רמאיו םעל השע אוה-רשא-לכ תא השמ ןתח אריו די  14
התא עודמ םעל השע התא רשא הזה רבדה-המ
רקב-ןמ ךילע בצנ םעה-לכו ךדבל בשוי
:ברע-דע
שרדל םעה ילא אבי-יכ ונתחל השמ רמאיו וט  15
:םיהלא
שיא ןיב יתטפשו ילא אב רבד םהל היהי-יכ זט  16
םיהלאה יקח-תא יתעדוהו והער ןיבו
:ויתרות-תאו
התא רשא רבדה בוט-אל וילא השמ ןתח רמאיו זי  17
:השע
דבכ-יכ ךמע רשא הזה םעה-םג התא-םג לבת לבנ חי  18
:ךדבל והשע לכות-אל רבדה ךממ
היה ךמע םיהלא יהיו ךצעיא ילקב עמש התע טי  19
םירבדה-תא התא תאבהו םיהלאה לומ םעל התא
:םיהלאה-לא
תעדוהו תרותה-תאו םיקחה-תא םהתא התרהזהו כ  20
:ןושעי רשא השעמה-תאו הב וכלי ךרדה-תא םהל
םיהלא יארי ליח-ישנא םעה-לכמ הזחת התאו אכ  21
םיפלא ירש םהלע תמשו עצב יאנש תמא ישנא
:תרשע ירשו םישמח ירש תואמ ירש
לדגה רבדה-לכ היהו תע-לכב םעה-תא וטפשו בכ  22
לקהו םה-וטפשי ןטקה רבדה-לכו ךילא ואיבי
:ךתא ואשנו ךילעמ
דמע תלכיו םיהלא ךוצו השעת הזה רבדה-תא םא גכ  23
:םולשב אבי ומקמ-לע הזה םעה-לכ םגו
:רמא רשא לכ שעיו ונתח לוקל השמ עמשיו דכ  24
םתא ןתיו לארשי-לכמ ליח-ישנא השמ רחביו הכ  25
ירש תואמ ירש םיפלא ירש םעה-לע םישאר
:תרשע ירשו םישמח
ןואיבי השקה רבדה-תא תע-לכב םעה-תא וטפשו וכ  26
:םה וטופשי ןטקה רבדה-לכו השמ-לא
:וצרא-לא ול ךליו ונתח-תא השמ חלשיו זכ  27

טי    19

םירצמ ץראמ לארשי-ינב תאצל ישילשה שדחב א  1
:יניס רבדמ ואב הזה םויב
ונחיו יניס רבדמ ואביו םידיפרמ ועסיו ב  2
:רהה דגנ לארשי םש-ןחיו רבדמב
הוהי וילא ארקיו םיהלאה-לא הלע השמו ג  3
ינבל דיגתו בקעי תיבל רמאת הכ רמאל רהה-ןמ
:לארשי
םכתא אשאו םירצמל יתישע רשא םתיאר םתא ד  4
:ילא םכתא אבאו םירשנ יפנכ-לע
יתירב-תא םתרמשו ילקב ועמשת עומש-םא התעו ה  5
:ץראה-לכ יל-יכ םימעה-לכמ הלגס יל םתייהו
הלא שודק יוגו םינהכ תכלממ יל-ויהת םתאו ו  6
:לארשי ינב-לא רבדת רשא םירבדה
תא םהינפל םשיו םעה ינקזל ארקיו השמ אביו ז  7
:הוהי והוצ רשא הלאה םירבדה-לכ
הוהי רבד-רשא לכ ורמאיו ודחי םעה-לכ ונעיו ח  8
:הוהי-לא םעה ירבד-תא השמ בשיו השענ
בעב ךילא אב יכנא הנה השמ-לא הוהי רמאיו ט  9
ךב-םגו ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב ןנעה
םעה ירבד-תא השמ דגיו םלועל ונימאי
:הוהי-לא
םויה םתשדקו םעה-לא ךל השמ-לא הוהי רמאיו י  10
:םתלמש וסבכו רחמו
דרי ישלשה םויב יכ ישילשה םויל םינכנ ויהו אי  11
:יניס רה-לע םעה-לכ יניעל הוהי
תולע םכל ורמשה רמאל ביבס םעה-תא תלבגהו בי  12
:תמוי תומ רהב עגנה-לכ והצקב עגנו רהב
הריי הרי-וא לקסי לוקס-יכ די וב עגת-אל גי  13
המה לביה ךשמב היחי אל שיא-םא המהב-םא
:רהב ולעי
םעה-תא שדקיו םעה-לא רהה-ןמ השמ דריו די  14
:םתלמש וסבכיו
םימי תשלשל םינכנ ויה םעה-לא רמאיו וט  15
:השא-לא ושגת-לא
תלק יהיו רקבה תיהב ישילשה םויב יהיו זט  16
דאמ קזח רפש לקו רהה-לע דבכ ןנעו םיקרבו
:הנחמב רשא םעה-לכ דרחיו
הנחמה-ןמ םיהלאה תארקל םעה-תא השמ אצויו זי  17
:רהה תיתחתב ובציתיו
הוהי וילע דרי רשא ינפמ ולכ ןשע יניס רהו חי  18
רהה-לכ דרחיו ןשבכה ןשעכ ונשע לעיו שאב
:דאמ
רבדי השמ דאמ קזחו ךלוה רפשה לוק יהיו טי  19
:לוקב וננעי םיהלאהו
ארקיו רהה שאר-לא יניס רה-לע הוהי דריו כ  20
:השמ לעיו רהה שאר-לא השמל הוהי
וסרהי-ןפ םעב דעה דר השמ-לא הוהי רמאיו אכ  21
:בר ונממ לפנו תוארל הוהי-לא
ץרפי-ןפ ושדקתי הוהי-לא םישגנה םינהכה םגו בכ  22
:הוהי םהב
רה-לא תלעל םעה לכוי-אל הוהי-לא השמ רמאיו גכ  23
רהה-תא לבגה רמאל ונב התדעה התא-יכ יניס
:ותשדקו
ןרהאו התא תילעו דר-ךל הוהי וילא רמאיו דכ  24
הוהי-לא תלעל וסרהי-לא םעהו םינהכהו ךמע
:םב-ץרפי-ןפ
:םהלא רמאיו םעה-לא השמ דריו הכ  25

כ    20

:רמאל הלאה םירבדה-לכ תא םיהלא רבדיו א  1
םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא הוהי יכנא ב  2
:םידבע תיבמ
:ינפ-לע םירחא םיהלא ךל-היהי אל ג  3
לעממ םימשב רשא הנומת-לכו לספ ךל-השעת אל ד  4
:ץראל תחתמ םימב רשאו תחתמ ץראב רשאו
הוהי יכנא יכ םדבעת אלו םהל הוחתשת-אל ה  5
םינב-לע תבא ןוע דקפ אנק לא ךיהלא
:יאנשל םיעבר-לעו םישלש-לע
:יתוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל דסח השעו ו  6
הקני אל יכ אושל ךיהלא הוהי-םש-תא אשת אל ז  7
:אושל ומש-תא אשי-רשא תא הוהי
:ושדקל תבשה םוי-תא רוכז ח  8
:ךתכאלמ-לכ תישעו דבעת םימי תשש ט  9
השעת-אל ךיהלא הוהיל תבש יעיבשה םויו י  10
ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו-ךנבו התא הכאלמ-לכ
:ךירעשב רשא ךרגו
ץראה-תאו םימשה-תא הוהי השע םימי-תשש יכ אי  11
יעיבשה םויב חניו םב-רשא-לכ-תאו םיה-תא
:והשדקיו תבשה םוי-תא הוהי ךרב ןכ-לע
לע ךימי ןוכראי ןעמל ךמא-תאו ךיבא-תא דבכ בי  12
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא המדאה
:חצרת אל גי  13
:ףאנת אל די  14
:בנגת אל וט  15
:רקש דע ךערב הנעת-אל זט  16
ודבעו ךער תשא דמחת-אל ךער תיב דמחת אל זי  17
:ךערל רשא לכו ורמחו ורושו ותמאו
לוק תאו םדיפלה-תאו תלוקה-תא םיאר םעה-לכו חי  18
ודמעיו ועניו םעה אריו ןשע רהה-תאו רפשה
:קחרמ
העמשנו ונמע התא-רבד השמ-לא ורמאיו טי  19
:תומנ-ןפ םיהלא ונמע רבדי-לאו
תוסנ רובעבל יכ וארית-לא םעה-לא השמ רמאיו כ  20
ותארי היהת רובעבו םיהלאה אב םכתא
:ואטחת יתלבל םכינפ-לע
םש-רשא לפרעה-לא שגנ השמו קחרמ םעה דמעיו אכ  21
:םיהלאה
לארשי ינב-לא רמאת הכ השמ-לא הוהי רמאיו בכ  22
:םכמע יתרבד םימשה-ןמ יכ םתיאר םתא
ושעת אל בהז יהלאו ףסכ יהלא יתא ןושעת אל גכ  23
:םכל
ךיתלע-תא וילע תחבזו יל-השעת המדא חבזמ דכ  24
רשא םוקמה-לכב ךרקב-תאו ךנאצ-תא ךימלש-תאו
:ךיתכרבו ךילא אובא ימש-תא ריכזא
תיזג ןהתא הנבת-אל יל-השעת םינבא חבזמ-םאו הכ  25
:הללחתו הילע תפנה ךברח יכ
הלגת-אל רשא יחבזמ-לע תלעמב הלעת-אלו וכ  26
:וילע ךתורע

אכ    21

:םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו א  1
אצי תעבשבו דבעי םינש שש ירבע דבע הנקת יכ ב  2
:םנח ישפחל
אוה השא לעב-םא אצי ופגב אבי ופגב-םא ג  3
:ומע ותשא האציו
וא םינב ול-הדליו השא ול-ןתי וינדא-םא ד  4
אצי אוהו הינדאל היהת הידליו השאה תונב
:ופגב
יתשא-תא ינדא-תא יתבהא דבעה רמאי רמא-םאו ה  5
:ישפח אצא אל ינב-תאו
וא תלדה-לא ושיגהו םיהלאה-לא וינדא ושיגהו ו  6
ודבעו עצרמב ונזא-תא וינדא עצרו הזוזמה-לא
:םלעל
תאצכ אצת אל המאל ותב-תא שיא רכמי-יכו ז  7
:םידבעה
םעל הדפהו הדעי אל-רשא הינדא יניעב הער-םא ח  8
:הב-ודגבב הרכמל לשמי-אל ירכנ
:הל-השעי תונבה טפשמכ הנדעיי ונבל-םאו ט  9
:ערגי אל התנעו התוסכ הראש ול-חקי תרחא-םא י  10
ןיא םנח האציו הל השעי אל הלא-שלש-םאו אי  11
:ףסכ
:תמוי תומ תמו שיא הכמ בי  12
ךל יתמשו ודיל הנא םיהלאהו הדצ אל רשאו גי  13
:המש סוני רשא םוקמ
םעמ המרעב וגרהל והער-לע שיא דזי-יכו די  14
:תומל ונחקת יחבזמ
:תמוי תומ ומאו ויבא הכמו וט  15
:תמוי תומ ודיב אצמנו ורכמו שיא בנגו זט  16
:תמוי תומ ומאו ויבא ללקמו זי  17
וא ןבאב והער-תא שיא-הכהו םישנא ןבירי-יכו חי  18
:בכשמל לפנו תומי אלו ףרגאב
הכמה הקנו ותנעשמ-לע ץוחב ךלהתהו םוקי-םא טי  19
:אפרי אפרו ןתי ותבש קר
תמו טבשב ותמא-תא וא ודבע-תא שיא הכי-יכו כ  20
:םקני םקנ ודי תחת
ופסכ יכ םקי אל דמעי םימוי וא םוי-םא ךא אכ  21
:אוה
הידלי ואציו הרה השא ופגנו םישנא וצני-יכו בכ  22
וילע תישי רשאכ שנעי שונע ןוסא היהי אלו
:םיללפב ןתנו השאה לעב
:שפנ תחת שפנ התתנו היהי ןוסא-םאו גכ  23
תחת לגר די תחת די ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע דכ  24
:לגר
תחת הרובח עצפ תחת עצפ היוכ תחת היוכ הכ  25
:הרובח
ותמא ןיע-תא-וא ודבע ןיע-תא שיא הכי-יכו וכ  26
:וניע תחת ונחלשי ישפחל התחשו
ונחלשי ישפחל ליפי ותמא ןש-וא ודבע ןש-םאו זכ  27
:ונש תחת
לוקס תמו השא-תא וא שיא-תא רוש חגי-יכו חכ  28
רושה לעבו ורשב-תא לכאי אלו רושה לקסי
:יקנ
וילעבב דעוהו םשלש למתמ אוה חגנ רוש םאו טכ  29
לקסי רושה השא וא שיא תימהו ונרמשי אלו
:תמוי וילעב-םגו
לככ ושפנ ןידפ ןתנו וילע תשוי רפכ-םא ל  30
:וילע תשוי-רשא
:ול השעי הזה טפשמכ חגי תב-וא חגי ןב-וא אל  31
םילקש םישלש ףסכ המא וא רושה חגי דבע-םא בל  32
:לקסי רושהו וינדאל ןתי
אלו רב שיא הרכי-יכ וא רוב שיא חתפי-יכו גל  33
:רומח וא רוש המש-לפנו ונסכי
תמהו וילעבל בישי ףסכ םלשי רובה לעב דל  34
:ול-היהי
ורכמו תמו והער רוש-תא שיא-רוש ףגי-יכו הל  35
תמה-תא םגו ופסכ-תא וצחו יחה רושה-תא
:ןוצחי
אלו םשלש לומתמ אוה חגנ רוש יכ עדונ וא ול  36
תמהו רושה תחת רוש םלשי םלש וילעב ונרמשי
:ול-היהי
השמח ורכמ וא וחבטו הש-וא רוש שיא-בנגי יכ זל  37
:השה תחת ןאצ-עבראו רושה תחת םלשי רקב

בכ    22

ול ןיא תמו הכהו בנגה אצמי תרתחמב-םא א  1
:םימד
םלשי םלש ול םימד וילע שמשה החרז-םא ב  2
:ותבנגב רכמנו ול ןיא-םא
רומח-דע רושמ הבנגה ודיב אצמת אצמה-םא ג  3
:םלשי םינש םייח הש-דע
הריעב-תא חלשו םרכ-וא הדש שיא-רעבי יכ ד  4
:םלשי ומרכ בטימו והדש בטימ רחא הדשב רעבו
המקה וא שידג לכאנו םיצק האצמו שא אצת-יכ ה  5
:הרעבה-תא רעבמה םלשי םלש הדשה וא
בנגו רמשל םילכ-וא ףסכ והער-לא שיא ןתי-יכ ו  6
:םינש םלשי בנגה אצמי-םא שיאה תיבמ
םיהלאה-לא תיבה-לעב ברקנו בנגה אצמי אל-םא ז  7
:והער תכאלמב ודי חלש אל-םא
הש-לע רומח-לע רוש-לע עשפ-רבד-לכ-לע ח  8
דע הז אוה-יכ רמאי רשא הדבא-לכ-לע המלש-לע
םיהלא ןעישרי רשא םהינש-רבד אבי םיהלאה
:והערל םינש םלשי
הש-וא רוש-וא רומח והער-לא שיא ןתי-יכ ט  9
ןיא הבשנ-וא רבשנ-וא תמו רמשל המהב-לכו
:האר
ודי חלש אל-םא םהינש ןיב היהת הוהי תעבש י  10
:םלשי אלו וילעב חקלו והער תכאלמב
:וילעבל םלשי ומעמ בנגי בנג-םאו אי  11
:םלשי אל הפרטה דע והאבי ףרטי ףרט-םא בי  12
וילעב תמ-וא רבשנו והער םעמ שיא לאשי-יכו גי  13
:םלשי םלש ומע-ןיא
אב אוה ריכש-םא םלשי אל ומע וילעב-םא די  14
:ורכשב
המע בכשו השרא-אל רשא הלותב שיא התפי-יכו וט  15
:השאל ול הנרהמי רהמ
רהמכ לקשי ףסכ ול התתל היבא ןאמי ןאמ-םא זט  16
:תלותבה
:היחת אל הפשכמ זי  17
:תמוי תומ המהב-םע בכש-לכ חי  18
:ודבל הוהיל יתלב םרחי םיהלאל חבז טי  19
םתייה םירג-יכ ונצחלת אלו הנות-אל רגו כ  20
:םירצמ ץראב
:ןונעת אל םותיו הנמלא-לכ אכ  21
עמש ילא קעצי קעצ-םא יכ ותא הנעת הנע-םא בכ  22
:ותקעצ עמשא
םכישנ ויהו ברחב םכתא יתגרהו יפא הרחו גכ  23
:םימתי םכינבו תונמלא
היהת-אל ךמע ינעה-תא ימע-תא הולת ףסכ-םא דכ  24
:ךשנ וילע ןומישת-אל השנכ ול
ונבישת שמשה אב-דע ךער תמלש לבחת לבח-םא הכ  25
:ול
המב ורעל ותלמש אוה הדבל התוסכ אוה יכ וכ  26
ןונח-יכ יתעמשו ילא קעצי-יכ היהו בכשי
:ינא
:ראת אל ךמעב אישנו ללקת אל םיהלא זכ  27
:יל-ןתת ךינב רוכב רחאת אל ךעמדו ךתאלמ חכ  28
ומא-םע היהי םימי תעבש ךנאצל ךרשל השעת-ןכ טכ  29
:יל-ונתת ינימשה םויב
אל הפרט הדשב רשבו יל ןויהת שדק-ישנאו ל  30
:ותא ןוכלשת בלכל ולכאת

גכ    23

דע תיהל עשר-םע ךדי תשת-לא אוש עמש אשת אל א  1
:סמח
בר-לע הנעת-אלו תערל םיבר-ירחא היהת-אל ב  2
:תטהל םיבר ירחא תטנל
:ובירב רדהת אל לדו ג  3
ונבישת בשה העת ורמח וא ךביא רוש עגפת יכ ד  4
:ול
תלדחו ואשמ תחת ץבר ךאנש רומח הארת-יכ ה  5
:ומע בזעת בזע ול בזעמ
:ובירב ךניבא טפשמ הטת אל ו  6
יכ גרהת-לא קידצו יקנו קחרת רקש-רבדמ ז  7
:עשר קידצא-אל
ףלסיו םיחקפ רועי דחשה יכ חקת אל דחשו ח  8
:םיקידצ ירבד
רגה שפנ-תא םתעדי םתאו ץחלת אל רגו ט  9
:םירצמ ץראב םתייה םירג-יכ
:התאובת-תא תפסאו ךצרא-תא ערזת םינש ששו י  10
ךמע יניבא ולכאו התשטנו הנטמשת תעיבשהו אי  11
:ךתיזל ךמרכל השעת-ןכ הדשה תיח לכאת םרתיו
תבשת יעיבשה םויבו ךישעמ השעת םימי תשש בי  12
:רגהו ךתמא-ןב שפניו ךרמחו ךרוש חוני ןעמל
םיהלא םשו ורמשת םכילא יתרמא-רשא לכבו גי  13
:ךיפ-לע עמשי אל וריכזת אל םירחא
:הנשב יל גחת םילגר שלש די  14
תוצמ לכאת םימי תעבש רמשת תוצמה גח-תא וט  15
תאצי וב-יכ ביבאה שדח דעומל ךתיוצ רשאכ
:םקיר ינפ וארי-אלו םירצממ
גחו הדשב ערזת רשא ךישעמ ירוכב ריצקה גחו זט  16
:הדשה-ןמ ךישעמ-תא ךפסאב הנשה תאצב ףסאה
ןדאה ינפ-לא ךרוכז-לכ הארי הנשב םימעפ שלש זי  17
:הוהי
יגח-בלח ןילי-אלו יחבז-םד ץמח-לע חבזת-אל חי  18
:רקב-דע
ךיהלא הוהי תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר טי  19
:ומא בלחב ידג לשבת-אל
ךרדב ךרמשל ךינפל ךאלמ חלש יכנא הנה כ  20
:יתנכה רשא םוקמה-לא ךאיבהלו
אשי אל יכ וב רמת-לא ולקב עמשו וינפמ רמשה אכ  21
:וברקב ימש יכ םכעשפל
רבדא רשא לכ תישעו ולקב עמשת עומש-םא יכ בכ  22
:ךיררצ-תא יתרצו ךיביא-תא יתביאו
יתחהו ירמאה-לא ךאיבהו ךינפל יכאלמ ךלי-יכ גכ  23
:ויתדחכהו יסוביהו יוחה ינענכהו יזרפהו
השעת אלו םדבעת אלו םהיהלאל הוחתשת-אל דכ  24
:םהיתבצמ רבשת רבשו םסרהת סרה יכ םהישעמכ
ךמחל-תא ךרבו םכיהלא הוהי תא םתדבעו הכ  25
:ךברקמ הלחמ יתרסהו ךימימ-תאו
ךימי רפסמ-תא ךצראב הרקעו הלכשמ היהת אל וכ  26
:אלמא
רשא םעה-לכ-תא יתמהו ךינפל חלשא יתמיא-תא זכ  27
:ףרע ךילא ךיביא-לכ-תא יתתנו םהב אבת
יוחה-תא השרגו ךינפל הערצה-תא יתחלשו חכ  28
:ךינפלמ יתחה-תאו ינענכה-תא
ץראה היהת-ןפ תחא הנשב ךינפמ ונשרגא אל טכ  29
:הדשה תיח ךילע הברו הממש
תלחנו הרפת רשא דע ךינפמ ונשרגא טעמ טעמ ל  30
:ץראה-תא
םיתשלפ םי-דעו ףוס-םימ ךלבג-תא יתשו אל  31
ץראה יבשי תא םכדיב ןתא יכ רהנה-דע רבדממו
:ךינפמ ומתשרגו
:תירב םהיהלאלו םהל תרכת-אל בל  32
דבעת יכ יל ךתא ואיטחי-ןפ ךצראב ובשי אל גל  33
:שקומל ךל היהי-יכ םהיהלא-תא

דכ    24

בדנ ןרהאו התא הוהי-לא הלע רמא השמ-לאו א  1
םתיוחתשהו לארשי ינקזמ םיעבשו אוהיבאו
:קחרמ
םעהו ושגי אל םהו הוהי-לא ודבל השמ שגנו ב  2
:ומע ולעי אל
תאו הוהי ירבד-לכ תא םעל רפסיו השמ אביו ג  3
ורמאיו דחא לוק םעה-לכ ןעיו םיטפשמה-לכ
:השענ הוהי רבד-רשא םירבדה-לכ
רקבב םכשיו הוהי ירבד-לכ תא השמ בתכיו ד  4
םינשל הבצמ הרשע םיתשו רהה תחת חבזמ ןביו
:לארשי יטבש רשע
וחבזיו תלע ולעיו לארשי ינב ירענ-תא חלשיו ה  5
:םירפ הוהיל םימלש םיחבז
קרז םדה יצחו תנגאב םשיו םדה יצח השמ חקיו ו  6
:חבזמה-לע
לכ ורמאיו םעה ינזאב ארקיו תירבה רפס חקיו ז  7
:עמשנו השענ הוהי רבד-רשא
הנה רמאיו םעה-לע קרזיו םדה-תא השמ חקיו ח  8
םירבדה-לכ לע םכמע הוהי תרכ רשא תירבה-םד
:הלאה
ינקזמ םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו השמ לעיו ט  9
:לארשי
השעמכ וילגר תחתו לארשי יהלא תא ואריו י  10
:רהטל םימשה םצעכו ריפסה תנבל
וזחיו ודי חלש אל לארשי ינב יליצא-לאו אי  11
:ותשיו ולכאיו םיהלאה-תא
םש-היהו הרהה ילא הלע השמ-לא הוהי רמאיו בי  12
רשא הוצמהו הרותהו ןבאה תחל-תא ךל הנתאו
:םתרוהל יתבתכ
רה-לא השמ לעיו ותרשמ עשוהיו השמ םקיו גי  13
:םיהלאה
בושנ-רשא דע הזב ונל-ובש רמא םינקזה-לאו די  14
םירבד לעב-ימ םכמע רוחו ןרהא הנהו םכילא
:םהלא שגי
:רהה-תא ןנעה סכיו רהה-לא השמ לעיו וט  15
ןנעה והסכיו יניס רה-לע הוהי-דובכ ןכשיו זט  16
ךותמ יעיבשה םויב השמ-לא ארקיו םימי תשש
:ןנעה
יניעל רהה שארב תלכא שאכ הוהי דובכ הארמו זי  17
:לארשי ינב
השמ יהיו רהה-לא לעיו ןנעה ךותב השמ אביו חי  18
:הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב

הכ    25

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
תאמ המורת יל-וחקיו לארשי ינב-לא רבד ב  2
:יתמורת-תא וחקת ובל ונבדי רשא שיא-לכ
ףסכו בהז םתאמ וחקת רשא המורתה תאזו ג  3
:תשחנו
:םיזעו ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכתו ד  4
:םיטש יצעו םישחת תרעו םימדאמ םליא תרעו ה  5
:םימסה תרטקלו החשמה ןמשל םימשב ראמל ןמש ו  6
:ןשחלו דפאל םיאלמ ינבאו םהש-ינבא ז  7
:םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו ח  8
תאו ןכשמה תינבת תא ךתוא הארמ ינא רשא לככ ט  9
:ושעת ןכו וילכ-לכ תינבת
המאו וכרא יצחו םיתמא םיטש יצע ןורא ושעו י  10
:ותמק יצחו המאו ובחר יצחו
ונפצת ץוחמו תיבמ רוהט בהז ותא תיפצו אי  11
:ביבס בהז רז וילע תישעו
עברא לע התתנו בהז תעבט עברא ול תקציו בי  12
תעבט יתשו תחאה ועלצ-לע תעבט יתשו ויתמעפ
:תינשה ועלצ-לע
:בהז םתא תיפצו םיטש יצע ידב תישעו גי  13
תאשל ןראה תעלצ לע תעבטב םידבה-תא תאבהו די  14
:םהב ןראה-תא
:ונממ ורסי אל םידבה ויהי ןראה תעבטב וט  15
:ךילא ןתא רשא תדעה תא ןראה-לא תתנו זט  16
המאו הכרא יצחו םיתמא רוהט בהז תרפכ תישעו זי  17
:הבחר יצחו
ינשמ םתא השעת השקמ בהז םיברכ םינש תישעו חי  18
:תרפכה תוצק
הצקמ דחא-בורכו הזמ הצקמ דחא בורכ השעו טי  19
ינש-לע םיברכה-תא ושעת תרפכה-ןמ הזמ
:ויתוצק
םיככס הלעמל םיפנכ ישרפ םיברכה ויהו כ  20
ויחא-לא שיא םהינפו תרפכה-לע םהיפנכב
:םיברכה ינפ ויהי תרפכה-לא
ןראה-לאו הלעמלמ ןראה-לע תרפכה-תא תתנו אכ  21
:ךילא ןתא רשא תדעה-תא ןתת
ןיבמ תרפכה לעמ ךתא יתרבדו םש ךל יתדעונו בכ  22
רשא-לכ תא תדעה ןורא-לע רשא םיברכה ינש
:לארשי ינב-לא ךתוא הוצא
ובחר המאו וכרא םיתמא םיטש יצע ןחלש תישעו גכ  23
:ותמק יצחו המאו
:ביבס בהז רז ול תישעו רוהט בהז ותא תיפצו דכ  24
בהז-רז תישעו ביבס חפט תרגסמ ול תישעו הכ  25
:ביבס ותרגסמל
לע תעבטה-תא תתנו בהז תעבט עברא ול תישעו וכ  26
:וילגר עבראל רשא תאפה עברא
תאשל םידבל םיתבל תעבטה ןייהת תרגסמה תמעל זכ  27
:ןחלשה-תא
בהז םתא תיפצו םיטש יצע םידבה-תא תישעו חכ  28
:ןחלשה-תא םב-אשנו
רשא ויתיקנמו ויתושקו ויתפכו ויתרעק תישעו טכ  29
:םתא השעת רוהט בהז ןהב ךסי
:דימת ינפל םינפ םחל ןחלשה-לע תתנו ל  30
הרונמה השעית השקמ רוהט בהז תרנמ תישעו אל  31
הנממ היחרפו הירתפכ היעיבג הנקו הכרי
:ויהי
הדצמ הרנמ ינק השלש הידצמ םיאצי םינק הששו בל  32
:ינשה הדצמ הרנמ ינק השלשו דחאה
חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש גל  33
חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלשו
:הרנמה-ןמ םיאציה םינקה תששל ןכ
:היחרפו הירתפכ םידקשמ םיעבג העברא הרנמבו דל  34
ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הל  35
תששל הנממ םינקה ינש-תחת רתפכו הנממ םינקה
:הרנמה-ןמ םיאציה םינקה
בהז תחא השקמ הלכ ויהי הנממ םתנקו םהירתפכ ול  36
:רוהט
ריאהו היתרנ-תא הלעהו העבש היתרנ-תא תישעו זל  37
:הינפ רבע-לע
:רוהט בהז היתתחמו היחקלמו חל  38
:הלאה םילכה-לכ תא התא השעי רוהט בהז רככ טל  39
:רהב הארמ התא-רשא םתינבתב השעו הארו מ  40

וכ    26

תלכתו רזשמ שש תעירי רשע השעת ןכשמה-תאו א  1
השעת בשח השעמ םיברכ ינש תעלתו ןמגראו
:םתא
בחרו המאב םירשעו הנמש תחאה העיריה ךרא ב  2
תחא הדמ תחאה העיריה המאב עברא
:תעיריה-לכל
שמחו התחא-לא השא תרבח ןייהת תעיריה שמח ג  3
:התחא-לא השא תרבח תעירי
הצקמ תחאה העיריה תפש לע תלכת תאלל תישעו ד  4
הנוציקה העיריה תפשב השעת ןכו תרבחב
:תינשה תרבחמב
תאלל םישמחו תחאה העיריב השעת תאלל םישמח ה  5
תליבקמ תינשה תרבחמב רשא העיריה הצקב השעת
:התחא-לא השא תאללה
השא תעיריה-תא תרבחו בהז יסרק םישמח תישעו ו  6
:דחא ןכשמה היהו םיסרקב התחא-לא
הרשע-יתשע ןכשמה-לע להאל םיזע תעירי תישעו ז  7
:םתא השעת תעירי
עברא בחרו המאב םישלש תחאה העיריה ךרא ח  8
הרשע יתשעל תחא הדמ תחאה העיריה המאב
:תעירי
תעיריה שש-תאו דבל תעיריה שמח-תא תרבחו ט  9
ינפ לומ-לא תיששה העיריה-תא תלפכו דבל
:להאה
תחאה העיריה תפש לע תאלל םישמח תישעו י  10
העיריה תפש לע תאלל םישמחו תרבחב הנציקה
:תינשה תרבחה
םיסרקה-תא תאבהו םישמח תשחנ יסרק תישעו אי  11
:דחא היהו להאה-תא תרבחו תאללב
תפדעה העיריה יצח להאה תעיריב ףדעה חרסו בי  12
:ןכשמה ירחא לע חרסת
להאה תעירי ךראב ףדעב הזמ המאהו הזמ המאהו גי  13
:ותסכל הזמו הזמ ןכשמה ידצ-לע חורס היהי
הסכמו םימדאמ םליא תרע להאל הסכמ תישעו די  14
:הלעמלמ םישחת תרע
:םידמע םיטש יצע ןכשמל םישרקה-תא תישעו וט  15
בחר המאה יצחו המאו שרקה ךרא תומא רשע זט  16
:דחאה שרקה
ןכ התחא-לא השא תבלשמ דחאה שרקל תודי יתש זי  17
:ןכשמה ישרק לכל השעת
תאפל שרק םירשע ןכשמל םישרקה-תא תישעו חי  18
:הנמית הבגנ
ינש שרקה םירשע תחת השעת ףסכ-ינדא םיעבראו טי  19
ינשו ויתדי יתשל דחאה שרקה-תחת םינדא
:ויתדי יתשל דחאה שרקה-תחת םינדא
:שרק םירשע ןופצ תאפל תינשה ןכשמה עלצלו כ  20
שרקה תחת םינדא ינש ףסכ םהינדא םיעבראו אכ  21
:דחאה שרקה תחת םינדא ינשו דחאה
:םישרק השש השעת המי ןכשמה יתכרילו בכ  22
:םיתכריב ןכשמה תעצקמל השעת םישרק ינשו גכ  23
ושאר-לע םימת ויהי ודחיו הטמלמ םמאת ויהיו דכ  24
תעצקמה ינשל םהינשל היהי ןכ תחאה תעבטה-לא
:ויהי
רשע השש ףסכ םהינדאו םישרק הנמש ויהו הכ  25
םינדא ינשו דחאה שרקה תחת םינדא ינש םינדא
:דחאה שרקה תחת
ישרקל השמח םיטש יצע םחירב תישעו וכ  26
:דחאה ןכשמה-עלצ
השמחו תינשה ןכשמה-עלצ ישרקל םחירב השמחו זכ  27
:המי םיתכריל ןכשמה עלצ ישרקל םחירב
הצקה-ןמ חרבמ םישרקה ךותב ןכיתה חירבהו חכ  28
:הצקה-לא
בהז השעת םהיתעבט-תאו בהז הפצת םישרקה-תאו טכ  29
:בהז םחירבה-תא תיפצו םחירבל םיתב
:רהב תיארה רשא וטפשמכ ןכשמה-תא תמקהו ל  30
ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת תכרפ תישעו אל  31
:םיברכ התא השעי בשח השעמ רזשמ
בהז םיפצמ םיטש ידומע העברא-לע התא התתנו בל  32
:ףסכ-ינדא העברא-לע בהז םהיוו
תיבמ המש תאבהו םיסרקה תחת תכרפה-תא התתנו גל  33
םכל תכרפה הלידבהו תודעה ןורא תא תכרפל
:םישדקה שדק ןיבו שדקה ןיב
:םישדקה שדקב תדעה ןורא לע תרפכה-תא תתנו דל  34
חכנ הרנמה-תאו תכרפל ץוחמ ןחלשה-תא תמשו הל  35
ןתת ןחלשהו הנמית ןכשמה עלצ לע ןחלשה
:ןופצ עלצ-לע
תעלותו ןמגראו תלכת להאה חתפל ךסמ תישעו ול  36
:םקר השעמ רזשמ ששו ינש
בהז םתא תיפצו םיטש ידומע השמח ךסמל תישעו זל  37
:תשחנ ינדא השמח םהל תקציו בהז םהיוו

זכ    27

ךרא תומא שמח םיטש יצע חבזמה-תא תישעו א  1
תומא שלשו חבזמה היהי עובר בחר תומא שמחו
:ותמק
ןייהת ונממ ויתנפ עברא לע ויתנרק תישעו ב  2
:תשחנ ותא תיפצו ויתנרק
ויתקרזמו ויעיו ונשדל ויתריס תישעו ג  3
:תשחנ השעת וילכ-לכל ויתתחמו ויתגלזמו
תישעו תשחנ תשר השעמ רבכמ ול תישעו ד  4
:ויתוצק עברא לע תשחנ תעבט עברא תשרה-לע
התיהו הטמלמ חבזמה בכרכ תחת התא התתנו ה  5
:חבזמה יצח דע תשרה
םתא תיפצו םיטש יצע ידב חבזמל םידב תישעו ו  6
:תשחנ
יתש-לע םידבה ויהו תעבטב וידב-תא אבוהו ז  7
:ותא תאשב חבזמה תעלצ
ןכ רהב ךתא הארה רשאכ ותא השעת תחל בובנ ח  8
:ושעי
םיעלק הנמית-בגנ תאפל ןכשמה רצח תא תישעו ט  9
:תחאה האפל ךרא המאב האמ רזשמ שש רצחל
יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע וידמעו י  10
:ףסכ םהיקשחו םידמעה
ודמעו ךרא האמ םיעלק ךראב ןופצ תאפל ןכו אי  11
םידמעה יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע
:ףסכ םהיקשחו
םהידמע המא םישמח םיעלק םי-תאפל רצחה בחרו בי  12
:הרשע םהינדאו הרשע
:המא םישמח החרזמ המדק תאפל רצחה בחרו גי  13
השלש םהידמע ףתכל םיעלק המא הרשע שמחו די  14
:השלש םהינדאו
השלש םהידמע םיעלק הרשע שמח תינשה ףתכלו וט  15
:השלש םהינדאו
ןמגראו תלכת המא םירשע ךסמ רצחה רעשלו זט  16
םהידמע םקר השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו
:העברא םהינדאו העברא
ףסכ םהיוו ףסכ םיקשחמ ביבס רצחה ידומע-לכ זי  17
:תשחנ םהינדאו
המקו םישמחב םישמח בחרו המאב האמ רצחה ךרא חי  18
:תשחנ םהינדאו רזשמ שש תומא שמח
ויתדתי-לכו ותדבע לכב ןכשמה ילכ לכל טי  19
:תשחנ רצחה תדתי-לכו
ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב-תא הוצת התאו כ  20
:דימת רנ תלעהל רואמל תיתכ ךז תיז
ךרעי תדעה-לע רשא תכרפל ץוחמ דעומ להאב אכ  21
תקח הוהי ינפל רקב-דע ברעמ וינבו ןרהא ותא
:לארשי ינב תאמ םתרדל םלוע

חכ    28

ותא וינב-תאו ךיחא ןרהא-תא ךילא ברקה התאו א  1
אוהיבאו בדנ ןרהא יל-ונהכל לארשי ינב ךותמ
:ןרהא ינב רמתיאו רזעלא
:תראפתלו דובכל ךיחא ןרהאל שדק-ידגב תישעו ב  2
חור ויתאלמ רשא בל-ימכח-לכ-לא רבדת התאו ג  3
:יל-ונהכל ושדקל ןרהא ידגב-תא ושעו המכח
ליעמו דופאו ןשח ושעי רשא םידגבה הלאו ד  4
שדק-ידגב ושעו טנבאו תפנצמ ץבשת תנתכו
:יל-ונהכל וינבלו ךיחא ןרהאל
ןמגראה-תאו תלכתה-תאו בהזה-תא וחקי םהו ה  5
:ששה-תאו ינשה תעלות-תאו
ינש תעלות ןמגראו תלכת בהז דפאה-תא ושעו ו  6
:בשח השעמ רזשמ ששו
ויתוצק ינש-לא ול-היהי תרבח תפתכ יתש ז  7
:רבחו
בהז היהי ונממ והשעמכ וילע רשא ותדפא בשחו ח  8
:רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת
תומש םהילע תחתפו םהש-ינבא יתש-תא תחקלו ט  9
:לארשי ינב
הששה תומש-תאו תחאה ןבאה לע םתמשמ השש י  10
:םתדלותכ תינשה ןבאה-לע םירתונה
יתש-תא חתפת םתח יחותפ ןבא שרח השעמ אי  11
בהז תוצבשמ תבסמ לארשי ינב תמש-לע םינבאה
:םתא השעת
ינבא דפאה תפתכ לע םינבאה יתש-תא תמשו בי  12
ינפל םתומש-תא ןרהא אשנו לארשי ינבל ןרכז
:ןרכזל ויפתכ יתש-לע הוהי
:בהז תצבשמ תישעו גי  13
השעמ םתא השעת תלבגמ רוהט בהז תרשרש יתשו די  14
:תצבשמה-לע תתבעה תרשרש-תא התתנו תבע
ונשעת דפא השעמכ בשח השעמ טפשמ ןשח תישעו וט  15
השעת רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז
:ותא
:ובחר תרזו וכרא תרז לופכ היהי עובר זט  16
רוט ןבא םירוט העברא ןבא תאלמ וב תאלמו זי  17
:דחאה רוטה תקרבו הדטפ םדא
:םלהיו ריפס ךפנ ינשה רוטהו חי  18
:המלחאו ובש םשל ישילשה רוטהו טי  19
בהז םיצבשמ הפשיו םהשו שישרת יעיברה רוטהו כ  20
:םתאולמב ויהי
הרשע םיתש לארשי-ינב תמש-לע ןייהת םינבאהו אכ  21
ינשל ןייהת ומש-לע שיא םתוח יחותפ םתמש-לע
:טבש רשע
בהז תבע השעמ תלבג תשרש ןשחה-לע תישעו בכ  22
:רוהט
יתש-תא תתנו בהז תועבט יתש ןשחה-לע תישעו גכ  23
:ןשחה תוצק ינש-לע תועבטה
תעבטה יתש-לע בהזה תתבע יתש-תא התתנו דכ  24
:ןשחה תוצק-לא
יתש-לע ןתת תתבעה יתש תוצק יתש תאו הכ  25
:וינפ לומ-לא דפאה תופתכ-לע התתנו תוצבשמה
תוצק ינש-לע םתא תמשו בהז תועבט יתש תישעו וכ  26
:התיב דופאה רבע-לא רשא ותפש-לע ןשחה
יתש-לע םתא התתנו בהז תועבט יתש תישעו זכ  27
ותרבחמ תמעל וינפ לוממ הטמלמ דופאה תופתכ
:דופאה בשחל לעממ
דופאה תעבט-לא ותעבטמ ןשחה-תא וסכריו חכ  28
חזי-אלו דופאה בשח-לע תויהל תלכת ליתפב
:דופאה לעמ ןשחה
טפשמה ןשחב לארשי-ינב תומש-תא ןרהא אשנו טכ  29
הוהי-ינפל ןרכזל שדקה-לא ואבב ובל-לע
:דימת
םימתה-תאו םירואה-תא טפשמה ןשח-לא תתנו ל  30
ןרהא אשנו הוהי ינפל ואבב ןרהא בל-לע ויהו
:דימת הוהי ינפל ובל-לע לארשי-ינב טפשמ-תא
:תלכת לילכ דופאה ליעמ-תא תישעו אל  31
ביבס ויפל היהי הפש וכותב ושאר-יפ היהו בל  32
:ערקי אל ול-היהי ארחת יפכ גרא השעמ
תעלותו ןמגראו תלכת ינמר וילוש-לע תישעו גל  33
:ביבס םכותב בהז ינמעפו ביבס וילוש-לע ינש
ילוש-לע ןומרו בהז ןמעפ ןומרו בהז ןמעפ דל  34
:ביבס ליעמה
ואבב ולוק עמשנו תרשל ןרהא-לע היהו הל  35
:תומי אלו ותאצבו הוהי ינפל שדקה-לא
םתח יחותפ וילע תחתפו רוהט בהז ץיצ תישעו ול  36
:הוהיל שדק
תפנצמה-לע היהו תלכת ליתפ-לע ותא תמשו זל  37
:היהי תפנצמה-ינפ לומ-לא
םישדקה ןוע-תא ןרהא אשנו ןרהא חצמ-לע היהו חל  38
םהישדק תנתמ-לכל לארשי ינב ושידקי רשא
:הוהי ינפל םהל ןוצרל דימת וחצמ-לע היהו
השעת טנבאו שש תפנצמ תישעו שש תנתכה תצבשו טל  39
:םקר השעמ
םיטנבא םהל תישעו תנתכ השעת ןרהא ינבלו מ  40
:תראפתלו דובכל םהל השעת תועבגמו
ותא וינב-תאו ךיחא ןרהא-תא םתא תשבלהו אמ  41
ונהכו םתא תשדקו םדי-תא תאלמו םתא תחשמו
:יל
םינתממ הורע רשב תוסכל דב-יסנכמ םהל השעו במ  42
:ויהי םיכרי-דעו
דעומ להא-לא םאבב וינב-לעו ןרהא-לע ויהו גמ  43
ןוע ואשי-אלו שדקב תרשל חבזמה-לא םתשגב וא
:וירחא וערזלו ול םלוע תקח ותמו

טכ    29

יל ןהכל םתא שדקל םהל השעת-רשא רבדה הזו א  1
:םמימת םינש םליאו רקב-ןב דחא רפ חקל
יקיקרו ןמשב תלולב תצמ תלחו תוצמ םחלו ב  2
:םתא השעת םיטח תלס ןמשב םיחשמ תוצמ
לסב םתא תברקהו דחא לס-לע םתוא תתנו ג  3
:םליאה ינש תאו רפה-תאו
דעומ להא חתפ-לא בירקת וינב-תאו ןרהא-תאו ד  4
:םימב םתא תצחרו
תנתכה-תא ןרהא-תא תשבלהו םידגבה-תא תחקלו ה  5
ול תדפאו ןשחה-תאו דפאה-תאו דפאה ליעמ תאו
:דפאה בשחב
שדקה רזנ-תא תתנו ושאר-לע תפנצמה תמשו ו  6
:תפנצמה-לע
תחשמו ושאר-לע תקציו החשמה ןמש-תא תחקלו ז  7
:ותא
:תנתכ םתשבלהו בירקת וינב-תאו ח  8
םהל תשבחו וינבו ןרהא טנבא םתא תרגחו ט  9
תאלמו םלוע תקחל הנהכ םהל התיהו תעבגמ
:וינב-דיו ןרהא-די
ןרהא ךמסו דעומ להא ינפל רפה-תא תברקהו י  10
:רפה שאר-לע םהידי-תא וינבו
:דעומ להא חתפ הוהי ינפל רפה-תא תטחשו אי  11
ךעבצאב חבזמה תנרק-לע התתנו רפה םדמ תחקלו בי  12
:חבזמה דוסי-לא ךפשת םדה-לכ-תאו
תרתיה תאו ברקה-תא הסכמה בלחה-לכ-תא תחקלו גי  13
ןהילע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו דבכה-לע
:החבזמה תרטקהו
שאב ףרשת ושרפ-תאו ורע-תאו רפה רשב-תאו די  14
:אוה תאטח הנחמל ץוחמ
וינבו ןרהא וכמסו חקת דחאה ליאה-תאו וט  15
:ליאה שאר-לע םהידי-תא
תקרזו ומד-תא תחקלו ליאה-תא תטחשו זט  16
:ביבס חבזמה-לע
ויערכו וברק תצחרו ויחתנל חתנת ליאה-תאו זי  17
:ושאר-לעו ויחתנ-לע תתנו
הוהיל אוה הלע החבזמה ליאה-לכ-תא תרטקהו חי  18
:אוה הוהיל השא חוחינ חיר
וינבו ןרהא ךמסו ינשה ליאה תא תחקלו טי  19
:ליאה שאר-לע םהידי-תא
ךונת-לע התתנו ומדמ תחקלו ליאה-תא תטחשו כ  20
תינמיה וינב ןזא ךונת-לעו ןרהא ןזא
תינמיה םלגר ןהב-לעו תינמיה םדי ןהב-לעו
:ביבס חבזמה-לע םדה-תא תקרזו
החשמה ןמשמו חבזמה-לע רשא םדה-ןמ תחקלו אכ  21
וינב-לעו וידגב-לעו ןרהא-לע תיזהו
וינבו וידגבו אוה שדקו ותא וינב ידגב-לעו
:ותא וינב ידגבו
הסכמה בלחה-תאו הילאהו בלחה ליאה-ןמ תחקלו בכ  22
תילכה יתש תאו דבכה תרתי תאו ברקה-תא
ליא יכ ןימיה קוש תאו ןהילע רשא בלחה-תאו
:אוה םיאלמ
דחא קיקרו תחא ןמש םחל תלחו תחא םחל רככו גכ  23
:הוהי ינפל רשא תוצמה לסמ
תפנהו וינב יפכ לעו ןרהא יפכ לע לכה תמשו דכ  24
:הוהי ינפל הפונת םתא
הלעה-לע החבזמה תרטקהו םדימ םתא תחקלו הכ  25
:הוהיל אוה השא הוהי ינפל חוחינ חירל
ןרהאל רשא םיאלמה ליאמ הזחה-תא תחקלו וכ  26
:הנמל ךל היהו הוהי ינפל הפונת ותא תפנהו
רשא המורתה קוש תאו הפונתה הזח תא תשדקו זכ  27
ןרהאל רשאמ םיאלמה ליאמ םרוה רשאו ףנוה
:וינבל רשאמו
לארשי ינב תאמ םלוע-קחל וינבלו ןרהאל היהו חכ  28
לארשי-ינב תאמ היהי המורתו אוה המורת יכ
:הוהיל םתמורת םהימלש יחבזמ
וירחא וינבל ויהי ןרהאל רשא שדקה ידגבו טכ  29
:םדי-תא םב-אלמלו םהב החשמל
אבי רשא וינבמ ויתחת ןהכה םשבלי םימי תעבש ל  30
:שדקב תרשל דעומ להא-לא
םקמב ורשב-תא תלשבו חקת םיאלמה ליא תאו אל  31
:שדק
רשא םחלה-תאו ליאה רשב-תא וינבו ןרהא לכאו בל  32
:דעומ להא חתפ לסב
שדקל םדי-תא אלמל םהב רפכ רשא םתא ולכאו גל  33
:םה שדק-יכ לכאי-אל רזו םתא
רקבה-דע םחלה-ןמו םיאלמה רשבמ רתוי-םאו דל  34
:אוה שדק-יכ לכאי אל שאב רתונה-תא תפרשו
יתיוצ-רשא לככ הככ וינבלו ןרהאל תישעו הל  35
:םדי אלמת םימי תעבש הכתא
תאטחו םירפכה-לע םויל השעת תאטח רפו ול  36
:ושדקל ותא תחשמו וילע ךרפכב חבזמה-לע
היהו ותא תשדקו חבזמה-לע רפכת םימי תעבש זל  37
:שדקי חבזמב עגנה-לכ םישדק שדק חבזמה
םינש הנש-ינב םישבכ חבזמה-לע השעת רשא הזו חל  38
:דימת םויל
ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחאה שבכה-תא טל  39
:םיברעה ןיב השעת
ךסנו ןיהה עבר תיתכ ןמשב לולב תלס ןרשעו מ  40
:דחאה שבכל ןיי ןיהה תעיבר
רקבה תחנמכ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו אמ  41
:הוהיל השא חחינ חירל הל-השעת הכסנכו
הוהי ינפל דעומ-להא חתפ םכיתרדל דימת תלע במ  42
:םש ךילא רבדל המש םכל דעוא רשא
:ידבכב שדקנו לארשי ינבל המש יתדענו גמ  43
ןרהא-תאו חבזמה-תאו דעומ להא-תא יתשדקו דמ  44
:יל ןהכל שדקא וינב-תאו
:םיהלאל םהל יתייהו לארשי ינב ךותב יתנכשו המ  45
םתא יתאצוה רשא םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו ומ  46
:םהיהלא הוהי ינא םכותב ינכשל םירצמ ץראמ

ל    30

:ותא השעת םיטש יצע תרטק רטקמ חבזמ תישעו א  1
ותמק םיתמאו היהי עובר ובחר המאו וכרא המא ב  2
:ויתנרק ונממ
ויתריק-תאו וגג-תא רוהט בהז ותא תיפצו ג  3
:ביבס בהז רז ול תישעו ויתנרק-תאו ביבס
יתש לע ורזל תחתמ ול-השעת בהז תעבט יתשו ד  4
םידבל םיתבל היהו וידצ ינש-לע השעת ויתעלצ
:המהב ותא תאשל
:בהז םתא תיפצו םיטש יצע םידבה-תא תישעו ה  5
תדעה ןרא-לע רשא תכרפה ינפל ותא התתנו ו  6
:המש ךל דעוא רשא תדעה-לע רשא תרפכה ינפל
רקבב רקבב םימס תרטק ןרהא וילע ריטקהו ז  7
:הנריטקי תרנה-תא וביטיהב
הנריטקי םיברעה ןיב תרנה-תא ןרהא תלעהבו ח  8
:םכיתרדל הוהי ינפל דימת תרטק
אל ךסנו החנמו הלעו הרז תרטק וילע ולעת-אל ט  9
:וילע וכסת
תאטח םדמ הנשב תחא ויתנרק-לע ןרהא רפכו י  10
םכיתרדל וילע רפכי הנשב תחא םירפכה
:הוהיל אוה םישדק-שדק
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו אי  11
ונתנו םהידקפל לארשי-ינב שאר-תא אשת יכ בי  12
םהב היהי-אלו םתא דקפב הוהיל ושפנ רפכ שיא
:םתא דקפב ףגנ
לקשה תיצחמ םידקפה-לע רבעה-לכ ונתי הז גי  13
לקשה תיצחמ לקשה הרג םירשע שדקה לקשב
:הוהיל המורת
הלעמו הנש םירשע ןבמ םידקפה-לע רבעה לכ די  14
:הוהי תמורת ןתי
לקשה תיצחממ טיעמי אל לדהו הברי-אל רישעה וט  15
:םכיתשפנ-לע רפכל הוהי תמורת-תא תתל
תתנו לארשי ינב תאמ םירפכה ףסכ-תא תחקלו זט  16
לארשי ינבל היהו דעומ להא תדבע-לע ותא
:םכיתשפנ-לע רפכל הוהי ינפל ןורכזל
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו זי  17
ותא תתנו הצחרל תשחנ ונכו תשחנ רויכ תישעו חי  18
:םימ המש תתנו חבזמה ןיבו דעומ להא-ןיב
םהידי-תא ונממ וינבו ןרהא וצחרו טי  19
:םהילגר-תאו
וא ותמי אלו םימ-וצחרי דעומ להא-לא םאבב כ  20
:הוהיל השא ריטקהל תרשל חבזמה-לא םתשגב
םהל התיהו ותמי אלו םהילגרו םהידי וצחרו אכ  21
:םתרדל וערזלו ול םלוע-קח
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו בכ  22
תואמ שמח רורד-רמ שאר םימשב ךל-חק התאו גכ  23
םשב-הנקו םיתאמו םישמח ותיצחמ םשב-ןמנקו
:םיתאמו םישמח
:ןיה תיז ןמשו שדקה לקשב תואמ שמח הדקו דכ  24
השעמ תחקרמ חקר שדק-תחשמ ןמש ותא תישעו הכ  25
:היהי שדק-תחשמ ןמש חקר
:תדעה ןורא תאו דעומ להא-תא וב תחשמו וכ  26
הילכ-תאו הרנמה-תאו וילכ-לכ-תאו ןחלשה-תאו זכ  27
:תרטקה חבזמ תאו
ריכה-תאו וילכ-לכ-תאו הלעה חבזמ-תאו חכ  28
:ונכ-תאו
םהב עגנה-לכ םישדק שדק ויהו םתא תשדקו טכ  29
:שדקי
ןהכל םתא תשדקו חשמת וינב-תאו ןרהא-תאו ל  30
:יל
שדק-תחשמ ןמש רמאל רבדת לארשי ינב-לאו אל  31
:םכיתרדל יל הז היהי
והמכ ושעת אל ותנכתמבו ךסיי אל םדא רשב-לע בל  32
:םכל היהי שדק אוה שדק
רז-לע ונממ ןתי רשאו והמכ חקרי רשא שיא גל  33
:וימעמ תרכנו
תלחשו ףטנ םימס ךל-חק השמ-לא הוהי רמאיו דל  34
:היהי דבב דב הכז הנבלו םימס הנבלחו
רוהט חלממ חקור השעמ חקר תרטק התא תישעו הל  35
:שדק
להאב תדעה ינפל הנממ התתנו קדה הנממ תקחשו ול  36
:םכל היהת םישדק שדק המש ךל דעוא רשא דעומ
שדק םכל ושעת אל התנכתמב השעת רשא תרטקהו זל  37
:הוהיל ךל היהת
:וימעמ תרכנו הב חירהל הומכ השעי-רשא שיא חל  38

אל    31

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
הטמל רוח-ןב ירוא-ןב לאלצב םשב יתארק האר ב  2
:הדוהי
תעדבו הנובתבו המכחב םיהלא חור ותא אלמאו ג  3
:הכאלמ-לכבו
:תשחנבו ףסכבו בהזב תושעל תבשחמ בשחל ד  4
תושעל ץע תשרחבו תאלמל ןבא תשרחבו ה  5
:הכאלמ-לכב
ךמסיחא-ןב באילהא תא ותא יתתנ הנה ינאו ו  6
תא ושעו המכח יתתנ בל-םכח-לכ בלבו ןד-הטמל
:ךתיוצ רשא-לכ
רשא תרפכה-תאו תדעל ןראה-תאו דעומ להא תא ז  7
:להאה ילכ-לכ תאו וילע
הרהטה הרנמה-תאו וילכ-תאו ןחלשה-תאו ח  8
:תרטקה חבזמ תאו הילכ-לכ-תאו
רויכה-תאו וילכ-לכ-תאו הלעה חבזמ-תאו ט  9
:ונכ-תאו
ןהכה ןרהאל שדקה ידגב-תאו דרשה ידגב תאו י  10
:ןהכל וינב ידגב-תאו
לככ שדקל םימסה תרטק-תאו החשמה ןמש תאו אי  11
:ושעי ךתיוצ-רשא
:רמאל השמ-לא הוהי רמאיו בי  12
יתתבש-תא ךא רמאל לארשי ינב-לא רבד התאו גי  13
םכיתרדל םכיניבו יניב אוה תוא יכ ורמשת
:םכשדקמ הוהי ינא יכ תעדל
תומ היללחמ םכל אוה שדק יכ תבשה-תא םתרמשו די  14
שפנה התרכנו הכאלמ הב השעה-לכ יכ תמוי
:הימע ברקמ אוהה
תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעי םימי תשש וט  15
תבשה םויב הכאלמ השעה-לכ הוהיל שדק ןותבש
:תמוי תומ
תבשה-תא תושעל תבשה-תא לארשי-ינב ורמשו זט  16
:םלוע תירב םתרדל
תשש-יכ םלעל אוה תוא לארשי ינב ןיבו יניב זי  17
םויבו ץראה-תאו םימשה-תא הוהי השע םימי
:שפניו תבש יעיבשה
ינש יניס רהב ותא רבדל ותלככ השמ-לא ןתיו חי  18
:םיהלא עבצאב םיבתכ ןבא תחל תדעה תחל

בל    32

להקיו רהה-ןמ תדרל השמ ששב-יכ םעה אריו א  1
ונל-השע םוק וילא ורמאיו ןרהא-לע םעה
רשא שיאה השמ הז-יכ ונינפל וכלי רשא םיהלא
:ול היה-המ ונעדי אל םירצמ ץראמ ונלעה
ינזאב רשא בהזה ימזנ וקרפ ןרהא םהלא רמאיו ב  2
:ילא ואיבהו םכיתנבו םכינב םכישנ
םהינזאב רשא בהזה ימזנ-תא םעה-לכ וקרפתיו ג  3
:ןרהא-לא ואיביו
הכסמ לגע והשעיו טרחב ותא רציו םדימ חקיו ד  4
ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא הלא ורמאיו
:םירצמ
ןרהא ארקיו וינפל חבזמ ןביו ןרהא אריו ה  5
:רחמ הוהיל גח רמאיו
בשיו םימלש ושגיו תלע ולעיו תרחממ ומיכשיו ו  6
:קחצל ומקיו ותשו לכאל םעה
רשא ךמע תחש יכ דר-ךל השמ-לא הוהי רבדיו ז  7
:םירצמ ץראמ תילעה
לגע םהל ושע םתיוצ רשא ךרדה-ןמ רהמ ורס ח  8
הלא ורמאיו ול-וחבזיו ול-ווחתשיו הכסמ
:םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא
הנהו הזה םעה-תא יתיאר השמ-לא הוהי רמאיו ט  9
:אוה ףרע-השק-םע
השעאו םלכאו םהב יפא-רחיו יל החינה התעו י  10
:לודג יוגל ךתוא
המל רמאיו ויהלא הוהי ינפ-תא השמ לחיו אי  11
םירצמ ץראמ תאצוה רשא ךמעב ךפא הרחי הוהי
:הקזח דיבו לודג חכב
גרהל םאיצוה הערב רמאל םירצמ ורמאי המל בי  12
ןורחמ בוש המדאה ינפ לעמ םתלכלו םירהב םתא
:ךמעל הערה-לע םחנהו ךפא
תעבשנ רשא ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רכז גי  13
יבכוככ םכערז-תא הברא םהלא רבדתו ךב םהל
םכערזל ןתא יתרמא רשא תאזה ץראה-לכו םימשה
:םלעל ולחנו
:ומעל תושעל רבד רשא הערה-לע הוהי םחניו די  14
ודיב תדעה תחל ינשו רהה-ןמ השמ דריו ןפיו וט  15
:םיבתכ םה הזמו הזמ םהירבע ינשמ םיבתכ תחל
םיהלא בתכמ בתכמהו המה םיהלא השעמ תחלהו זט  16
:תחלה-לע תורח אוה
השמ-לא רמאיו הערב םעה לוק-תא עשוהי עמשיו זי  17
:הנחמב המחלמ לוק
תונע לוק ןיאו הרובג תונע לוק ןיא רמאיו חי  18
:עמש יכנא תונע לוק השולח
לגעה-תא אריו הנחמה-לא ברק רשאכ יהיו טי  19
תחלה-תא ודימ ךלשיו השמ ףא-רחיו תלחמו
:רהה תחת םתא רבשיו
דע ןחטיו שאב ףרשיו ושע רשא לגעה-תא חקיו כ  20
ינב-תא קשיו םימה ינפ-לע רזיו קד-רשא
:לארשי
הזה םעה ךל השע-המ ןרהא-לא השמ רמאיו אכ  21
:הלדג האטח וילע תאבה-יכ
תעדי התא ינדא ףא רחי-לא ןרהא רמאיו בכ  22
:אוה ערב יכ םעה-תא
ונינפל וכלי רשא םיהלא ונל-השע יל ורמאיו גכ  23
אל םירצמ ץראמ ונלעה רשא שיאה השמ הז-יכ
:ול היה-המ ונעדי
והכלשאו יל-ונתיו וקרפתה בהז ימל םהל רמאו דכ  24
:הזה לגעה אציו שאב
ןרהא הערפ-יכ אוה ערפ יכ םעה-תא השמ אריו הכ  25
:םהימקב הצמשל
ילא הוהיל ימ רמאיו הנחמה רעשב השמ דמעיו וכ  26
:יול ינב-לכ וילא ופסאיו
ומיש לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהל רמאיו זכ  27
רעשל רעשמ ובושו ורבע וכרי-לע וברח-שיא
והער-תא שיאו ויחא-תא-שיא וגרהו הנחמב
:וברק-תא שיאו
םויב םעה-ןמ לפיו השמ רבדכ יול-ינב ושעיו חכ  28
:שיא יפלא תשלשכ אוהה
שיא יכ הוהיל םויה םכדי ואלמ השמ רמאיו טכ  29
:הכרב םויה םכילע תתלו ויחאבו ונבב
םתאטח םתא םעה-לא השמ רמאיו תרחממ יהיו ל  30
הרפכא ילוא הוהי-לא הלעא התעו הלדג האטח
:םכתאטח דעב
הזה םעה אטח אנא רמאיו הוהי-לא השמ בשיו אל  31
:בהז יהלא םהל ושעיו הלדג האטח
ךרפסמ אנ ינחמ ןיא-םאו םתאטח אשת-םא התעו בל  32
:תבתכ רשא
ונחמא יל-אטח רשא ימ השמ-לא הוהי רמאיו גל  33
:ירפסמ
הנה ךל יתרבד-רשא לא םעה-תא החנ ךל התעו דל  34
םהלע יתדקפו ידקפ םויבו ךינפל ךלי יכאלמ
:םתאטח
רשא לגעה-תא ושע רשא לע םעה-תא הוהי ףגיו הל  35
:ןרהא השע

גל    33

םעהו התא הזמ הלע ךל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
יתעבשנ רשא ץראה-לא םירצמ ץראמ תילעה רשא
:הננתא ךערזל רמאל בקעילו קחציל םהרבאל
ירמאה ינענכה-תא יתשרגו ךאלמ ךינפל יתחלשו ב  2
:יסוביהו יוחה יזרפהו יתחהו
יכ ךברקב הלעא אל יכ שבדו בלח תבז ץרא-לא ג  3
:ךרדב ךלכא-ןפ התא ףרע-השק-םע
ולבאתיו הזה ערה רבדה-תא םעה עמשיו ד  4
:וילע וידע שיא ותש-אלו
םתא לארשי-ינב-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו ה  5
ךיתילכו ךברקב הלעא דחא עגר ףרע-השק-םע
:ךל-השעא המ העדאו ךילעמ ךידע דרוה התעו
:ברוח רהמ םידע-תא לארשי-ינב ולצנתיו ו  6
קחרה הנחמל ץוחמ ול-הטנו להאה-תא חקי השמו ז  7
שקבמ-לכ היהו דעומ להא ול ארקו הנחמה-ןמ
:הנחמל ץוחמ רשא דעומ להא-לא אצי הוהי
ובצנו םעה-לכ ומוקי להאה-לא השמ תאצכ היהו ח  8
ואב-דע השמ ירחא וטיבהו ולהא חתפ שיא
:הלהאה
דמעו ןנעה דומע דרי הלהאה השמ אבכ היהו ט  9
:השמ-םע רבדו להאה חתפ
להאה חתפ דמע ןנעה דומע-תא םעה-לכ הארו י  10
:ולהא חתפ שיא ווחתשהו םעה-לכ םקו
רבדי רשאכ םינפ-לא םינפ השמ-לא הוהי רבדו אי  11
עשוהי ותרשמו הנחמה-לא בשו והער-לא שיא
:להאה ךותמ שימי אל רענ ןונ-ןב
לעה ילא רמא התא האר הוהי-לא השמ רמאיו בי  12
חלשת-רשא תא ינתעדוה אל התאו הזה םעה-תא
ןח תאצמ-םגו םשב ךיתעדי תרמא התאו ימע
:יניעב
אנ ינעדוה ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא התעו גי  13
הארו ךיניעב ןח-אצמא ןעמל ךעדאו ךכרד-תא
:הזה יוגה ךמע יכ
:ךל יתחנהו וכלי ינפ רמאיו די  14
ונלעת-לא םיכלה ךינפ ןיא-םא וילא רמאיו וט  15
:הזמ
ינא ךיניעב ןח יתאצמ-יכ אופא עדוי המבו זט  16
ךמעו ינא ונילפנו ונמע ךתכלב אולה ךמעו
:המדאה ינפ-לע רשא םעה-לכמ
רשא הזה רבדה-תא םג השמ-לא הוהי רמאיו זי  17
:םשב ךעדאו יניעב ןח תאצמ-יכ השעא תרבד
:ךדבכ-תא אנ ינארה רמאיו חי  18
יתארקו ךינפ-לע יבוט-לכ ריבעא ינא רמאיו טי  19
יתמחרו ןחא רשא-תא יתנחו ךינפל הוהי םשב
:םחרא רשא-תא
ינארי-אל יכ ינפ-תא תארל לכות אל רמאיו כ  20
:יחו םדאה
:רוצה-לע תבצנו יתא םוקמ הנה הוהי רמאיו אכ  21
יתכשו רוצה תרקנב ךיתמשו ידבכ רבעב היהו בכ  22
:ירבע-דע ךילע יפכ
אל ינפו ירחא-תא תיארו יפכ-תא יתרסהו גכ  23
:וארי

דל    34

םינבא תחל-ינש ךל-לספ השמ-לא הוהי רמאיו א  1
ויה רשא םירבדה-תא תחלה-לע יתבתכו םינשארכ
:תרבש רשא םינשארה תחלה-לע
יניס רה-לא רקבב תילעו רקבל ןוכנ היהו ב  2
:רהה שאר-לע םש יל תבצנו
רהה-לכב ארי-לא שיא-םגו ךמע הלעי-אל שיאו ג  3
:אוהה רהה לומ-לא וערי-לא רקבהו ןאצה-םג
השמ םכשיו םינשארכ םינבא תחל-ינש לספיו ד  4
ותא הוהי הוצ רשאכ יניס רה-לא לעיו רקבב
:םינבא תחל ינש ודיב חקיו
םשב ארקיו םש ומע בציתיו ןנעב הוהי דריו ה  5
:הוהי
לא הוהי הוהי ארקיו וינפ-לע הוהי רבעיו ו  6
:תמאו דסח-ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר
הקנו האטחו עשפו ןוע אשנ םיפלאל דסח רצנ ז  7
ינב-לעו םינב-לע תובא ןוע דקפ הקני אל
:םיעבר-לעו םישלש-לע םינב
:וחתשיו הצרא דקיו השמ רהמיו ח  8
אנ-ךלי ינדא ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא רמאיו ט  9
תחלסו אוה ףרע-השק-םע יכ ונברקב ינדא
:ונתלחנו ונתאטחלו וננועל
השעא ךמע-לכ דגנ תירב תרכ יכנא הנה רמאיו י  10
םיוגה-לכבו ץראה-לכב וארבנ-אל רשא תאלפנ
הוהי השעמ-תא וברקב התא-רשא םעה-לכ הארו
:ךמע השע ינא רשא אוה ארונ-יכ
שרג יננה םויה ךוצמ יכנא רשא תא ךל-רמש אי  11
יזרפהו יתחהו ינענכהו ירמאה-תא ךינפמ
:יסוביהו יוחהו
התא רשא ץראה בשויל תירב תרכת-ןפ ךל רמשה בי  12
:ךברקב שקומל היהי-ןפ הילע אב
ןורבשת םתבצמ-תאו ןוצתת םתחבזמ-תא יכ גי  13
:ןותרכת וירשא-תאו
לא ומש אנק הוהי יכ רחא לאל הוחתשת אל יכ די  14
:אוה אנק
םהיהלא ירחא ונזו ץראה בשויל תירב תרכת-ןפ וט  15
:וחבזמ תלכאו ךל ארקו םהיהלאל וחבזו
ירחא ויתנב ונזו ךינבל ויתנבמ תחקלו זט  16
:ןהיהלא ירחא ךינב-תא ונזהו ןהיהלא
:ךל-השעת אל הכסמ יהלא זי  17
רשא תוצמ לכאת םימי תעבש רמשת תוצמה גח-תא חי  18
תאצי ביבאה שדחב יכ ביבאה שדח דעומל ךתיוצ
:םירצממ
:השו רוש רטפ רכזת ךנקמ-לכו יל םחר רטפ-לכ טי  19
לכ ותפרעו הדפת אל-םאו השב הדפת רומח רטפו כ  20
:םקיר ינפ וארי-אלו הדפת ךינב רוכב
שירחב תבשת יעיבשה םויבו דבעת םימי תשש אכ  21
:תבשת ריצקבו
גחו םיטח ריצק ירוכב ךל השעת תעבש גחו בכ  22
:הנשה תפוקת ףיסאה
ןדאה ינפ-תא ךרוכז-לכ הארי הנשב םימעפ שלש גכ  23
:לארשי יהלא הוהי
ךלבג-תא יתבחרהו ךינפמ םיוג שירוא-יכ דכ  24
ינפ-תא תוארל ךתלעב ךצרא-תא שיא דמחי-אלו
:הנשב םימעפ שלש ךיהלא הוהי
חבז רקבל ןילי-אלו יחבז-םד ץמח-לע טחשת-אל הכ  25
:חספה גח
ךיהלא הוהי תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר וכ  26
:ומא בלחב ידג לשבת-אל
הלאה םירבדה-תא ךל-בתכ השמ-לא הוהי רמאיו זכ  27
תירב ךתא יתרכ הלאה םירבדה יפ-לע יכ
:לארשי-תאו
הליל םיעבראו םוי םיעברא הוהי-םע םש-יהיו חכ  28
תא תחלה-לע בתכיו התש אל םימו לכא אל םחל
:םירבדה תרשע תירבה ירבד
תדעה תחל ינשו יניס רהמ השמ תדרב יהיו טכ  29
ןרק יכ עדי-אל השמו רהה-ןמ ותדרב השמ-דיב
:ותא ורבדב וינפ רוע
ןרק הנהו השמ-תא לארשי ינב-לכו ןרהא אריו ל  30
:וילא תשגמ וארייו וינפ רוע
ןרהא וילא ובשיו השמ םהלא ארקיו אל  31
:םהלא השמ רבדיו הדעב םיאשנה-לכו
תא םוציו לארשי ינב-לכ ושגנ ןכ-ירחאו בל  32
:יניס רהב ותא הוהי רבד רשא-לכ
:הוסמ וינפ-לע ןתיו םתא רבדמ השמ לכיו גל  33
ריסי ותא רבדל הוהי ינפל השמ אבבו דל  34
לארשי ינב-לא רבדו אציו ותאצ-דע הוסמה-תא
:הוצי רשא תא
ינפ רוע ןרק יכ השמ ינפ-תא לארשי-ינב וארו הל  35
ואב-דע וינפ-לע הוסמה-תא השמ בישהו השמ
:ותא רבדל

הל    35

םהלא רמאיו לארשי ינב תדע-לכ-תא השמ להקיו א  1
:םתא תשעל הוהי הוצ-רשא םירבדה הלא
היהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש ב  2
הכאלמ וב השעה-לכ הוהיל ןותבש תבש שדק םכל
:תמוי
:תבשה םויב םכיתבשמ לכב שא ורעבת-אל ג  3
הז רמאל לארשי-ינב תדע-לכ-לא השמ רמאיו ד  4
:רמאל הוהי הוצ-רשא רבדה
האיבי ובל בידנ לכ הוהיל המורת םכתאמ וחק ה  5
:תשחנו ףסכו בהז הוהי תמורת תא
:םיזעו ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכתו ו  6
:םיטש יצעו םישחת תרעו םימדאמ םליא תרעו ז  7
תרטקלו החשמה ןמשל םימשבו רואמל ןמשו ח  8
:םימסה
:ןשחלו דופאל םיאלמ ינבאו םהש-ינבאו ט  9
הוצ רשא-לכ תא ושעיו ואבי םכב בל-םכח-לכו י  10
:הוהי
ויסרק-תא והסכמ-תאו ולהא-תא ןכשמה-תא אי  11
:וינדא-תאו וידמע-תא וחירב-תא וישרק-תאו
:ךסמה תכרפ תאו תרפכה-תא וידב-תאו ןראה-תא בי  12
םחל תאו וילכ-לכ-תאו וידב-תאו ןחלשה-תא גי  13
:םינפה
תאו היתרנ-תאו הילכ-תאו רואמה תרנמ-תאו די  14
:רואמה ןמש
החשמה ןמש תאו וידב-תאו תרטקה חבזמ-תאו וט  15
:ןכשמה חתפל חתפה ךסמ-תאו םימסה תרטק תאו
ול-רשא תשחנה רבכמ-תאו הלעה חבזמ תא זט  16
:ונכ-תאו ריכה-תא וילכ-לכ-תאו וידב-תא
ךסמ תאו הינדא-תאו וידמע-תא רצחה יעלק תא זי  17
:רצחה רעש
:םהירתימ-תאו רצחה תדתי-תאו ןכשמה תדתי-תא חי  18
שדקה ידגב-תא שדקב תרשל דרשה ידגב-תא טי  19
:ןהכל וינב ידגב-תאו ןהכה ןרהאל
:השמ ינפלמ לארשי-ינב תדע-לכ ואציו כ  20
הבדנ רשא לכו ובל ואשנ-רשא שיא-לכ ואביו אכ  21
להא תכאלמל הוהי תמורת-תא ואיבה ותא וחור
:שדקה ידגבלו ותדבע-לכלו דעומ
ואיבה בל בידנ לכ םישנה-לע םישנאה ואביו בכ  22
שיא-לכו בהז ילכ-לכ זמוכו תעבטו םזנו חח
:הוהיל בהז תפונת ףינה רשא
תעלותו ןמגראו תלכת ותא אצמנ-רשא שיא-לכו גכ  23
תרעו םימדאמ םליא תרעו םיזעו ששו ינש
:ואיבה םישחת
תמורת תא ואיבה תשחנו ףסכ תמורת םירמ-לכ דכ  24
תכאלמ-לכל םיטש יצע ותא אצמנ רשא לכו הוהי
:ואיבה הדבעה
הוטמ ואיביו ווט הידיב בל-תמכח השא-לכו הכ  25
ינשה תעלות-תא ןמגראה-תאו תלכתה-תא
:ששה-תאו
ווט המכחב הנתא ןבל אשנ רשא םישנה-לכו וכ  26
:םיזעה-תא
ינבא תאו םהשה ינבא תא ואיבה םאשנהו זכ  27
:ןשחלו דופאל םיאלמה
החשמה ןמשלו רואמל ןמשה-תאו םשבה-תאו חכ  28
:םימסה תרטקלו
איבהל םתא םבל בדנ רשא השאו שיא-לכ טכ  29
השמ-דיב תושעל הוהי הוצ רשא הכאלמה-לכל
:הוהיל הבדנ לארשי-ינב ואיבה
םשב הוהי ארק ואר לארשי ינב-לא השמ רמאיו ל  30
:הדוהי הטמל רוח-ןב ירוא-ןב לאלצב
תעדבו הנובתב המכחב םיהלא חור ותא אלמיו אל  31
:הכאלמ-לכבו
:תשחנבו ףסכבו בהזב תשעל תבשחמ בשחלו בל  32
תושעל ץע תשרחבו תאלמל ןבא תשרחבו גל  33
:תבשחמ תכאלמ-לכב
ךמסיחא-ןב באילהאו אוה ובלב ןתנ תרוהלו דל  34
:ןד-הטמל
בשחו שרח תכאלמ-לכ תושעל בל-תמכח םתא אלמ הל  35
גראו ששבו ינשה תעלותב ןמגראבו תלכתב םקרו
:תבשחמ יבשחו הכאלמ-לכ ישע

ול    36

רשא בל-םכח שיא לכו באילהאו לאלצב השעו א  1
תשעל תעדל המהב הנובתו המכח הוהי ןתנ
:הוהי הוצ-רשא לכל שדקה תדבע תכאלמ-לכ-תא
שיא-לכ לאו באילהא-לאו לאלצב-לא השמ ארקיו ב  2
רשא לכ ובלב המכח הוהי ןתנ רשא בל-םכח
:התא תשעל הכאלמה-לא הברקל ובל ואשנ
ואיבה רשא המורתה-לכ תא השמ ינפלמ וחקיו ג  3
םהו התא תשעל שדקה תדבע תכאלמל לארשי ינב
:רקבב רקבב הבדנ דוע וילא ואיבה
שדקה תכאלמ-לכ תא םישעה םימכחה-לכ ואביו ד  4
:םישע המה-רשא ותכאלממ שיא-שיא
ידמ איבהל םעה םיברמ רמאל השמ-לא ורמאיו ה  5
:התא תשעל הוהי הוצ-רשא הכאלמל הדבעה
השאו שיא רמאל הנחמב לוק וריבעיו השמ וציו ו  6
םעה אלכיו שדקה תמורתל הכאלמ דוע-ושעי-לא
:איבהמ
התא תושעל הכאלמה-לכל םיד התיה הכאלמהו ז  7
:רתוהו
רשע ןכשמה-תא הכאלמה ישעב בל-םכח-לכ ושעיו ח  8
ינש תעלותו ןמגראו תלכתו רזשמ שש תעירי
:םתא השע בשח השעמ םיברכ
בחרו המאב םירשעו הנמש תחאה העיריה ךרא ט  9
תחא הדמ תחאה העיריה המאב עברא
:תעיריה-לכל
שמחו תחא-לא תחא תעיריה שמח-תא רבחיו י  10
:תחא-לא תחא רבח תעירי
הצקמ תחאה העיריה תפש לע תלכת תאלל שעיו אי  11
תרבחמב הנוציקה העיריה תפשב השע ןכ תרבחמב
:תינשה
תאלל םישמחו תחאה העיריב השע תאלל םישמח בי  12
תליבקמ תינשה תרבחמב רשא העיריה הצקב השע
:תחא-לא תחא תאללה
תחא תעיריה-תא רבחיו בהז יסרק םישמח שעיו גי  13
:דחא ןכשמה יהיו םיסרקב תחא-לא
הרשע-יתשע ןכשמה-לע להאל םיזע תעירי שעיו די  14
:םתא השע תעירי
תומא עבראו המאב םישלש תחאה העיריה ךרא וט  15
הרשע יתשעל תחא הדמ תחאה העיריה בחר
:תעירי
תעיריה שש-תאו דבל תעיריה שמח-תא רבחיו זט  16
:דבל
הנציקה העיריה תפש לע םישמח תאלל שעיו זי  17
העיריה תפש-לע השע תאלל םישמחו תרבחמב
:תינשה תרבחה
תיהל להאה-תא רבחל םישמח תשחנ יסרק שעיו חי  18
:דחא
תרע הסכמו םימדאמ םליא תרע להאל הסכמ שעיו טי  19
:הלעמלמ םישחת
:םידמע םיטש יצע ןכשמל םישרקה-תא שעיו כ  20
שרקה בחר המאה יצחו המאו שרקה ךרא תמא רשע אכ  21
:דחאה
ןכ תחא-לא תחא תבלשמ דחאה שרקל תדי יתש בכ  22
:ןכשמה ישרק לכל השע
תאפל םישרק םירשע ןכשמל םישרקה-תא שעיו גכ  23
:הנמית בגנ
םישרקה םירשע תחת השע ףסכ-ינדא םיעבראו דכ  24
ינשו ויתדי יתשל דחאה שרקה-תחת םינדא ינש
:ויתדי יתשל דחאה שרקה-תחת םינדא
םירשע השע ןופצ תאפל תינשה ןכשמה עלצלו הכ  25
:םישרק
שרקה תחת םינדא ינש ףסכ םהינדא םיעבראו וכ  26
:דחאה שרקה תחת םינדא ינשו דחאה
:םישרק השש השע המי ןכשמה יתכרילו זכ  27
:םיתכריב ןכשמה תעצקמל השע םישרק ינשו חכ  28
ושאר-לא םימת ויהי ודחיו הטמלמ םמאות ויהו טכ  29
:תעצקמה ינשל םהינשל השע ןכ תחאה תעבטה-לא
רשע השש ףסכ םהינדאו םישרק הנמש ויהו ל  30
:דחאה שרקה תחת םינדא ינש םינדא ינש םינדא
ןכשמה-עלצ ישרקל השמח םיטש יצע יחירב שעיו אל  31
:תחאה
השמחו תינשה ןכשמה-עלצ ישרקל םחירב השמחו בל  32
:המי םיתכריל ןכשמה ישרקל םחירב
םישרקה ךותב חרבל ןכיתה חירבה-תא שעיו גל  33
:הצקה-לא הצקה-ןמ
בהז השע םתעבט-תאו בהז הפצ םישרקה-תאו דל  34
:בהז םחירבה-תא ףציו םחירבל םיתב
ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת תכרפה-תא שעיו הל  35
:םיברכ התא השע בשח השעמ רזשמ
םהיוו בהז םפציו םיטש ידומע העברא הל שעיו ול  36
:ףסכ-ינדא העברא םהל קציו בהז
תעלותו ןמגראו תלכת להאה חתפל ךסמ שעיו זל  37
:םקר השעמ רזשמ ששו ינש
םהישאר הפצו םהיוו-תאו השמח וידומע-תאו חל  38
:תשחנ השמח םהינדאו בהז םהיקשחו

זל    37

יצחו םיתמא םיטש יצע ןראה-תא לאלצב שעיו א  1
:ותמק יצחו המאו ובחר יצחו המאו וכרא
רז ול שעיו ץוחמו תיבמ רוהט בהז והפציו ב  2
:ביבס בהז
ויתמעפ עברא לע בהז תעבט עברא ול קציו ג  3
ועלצ-לע תעבט יתשו תחאה ועלצ-לע תעבט יתשו
:תינשה
:בהז םתא ףציו םיטש יצע ידב שעיו ד  4
תאשל ןראה תעלצ לע תעבטב םידבה-תא אביו ה  5
:ןראה-תא
המאו הכרא יצחו םיתמא רוהט בהז תרפכ שעיו ו  6
:הבחר יצחו
ינשמ םתא השע השקמ בהז םיברכ ינש שעיו ז  7
:תרפכה תוצק
הזמ הצקמ דחא-בורכו הזמ הצקמ דחא-בורכ ח  8
:ותווצק ינשמ םיברכה-תא השע תרפכה-ןמ
םיככס הלעמל םיפנכ ישרפ םיברכה ויהיו ט  9
ויחא-לא שיא םהינפו תרפכה-לע םהיפנכב
:םיברכה ינפ ויה תרפכה-לא
המאו וכרא םיתמא םיטש יצע ןחלשה-תא שעיו י  10
:ותמק יצחו המאו ובחר
:ביבס בהז רז ול שעיו רוהט בהז ותא ףציו אי  11
בהז-רז שעיו ביבס חפט תרגסמ ול שעיו בי  12
:ביבס ותרגסמל
לע תעבטה-תא ןתיו בהז תעבט עברא ול קציו גי  13
:וילגר עבראל רשא תאפה עברא
תאשל םידבל םיתב תעבטה ויה תרגסמה תמעל די  14
:ןחלשה-תא
תאשל בהז םתא ףציו םיטש יצע םידבה-תא שעיו וט  15
:ןחלשה-תא
ויתרעק-תא ןחלשה-לע רשא םילכה-תא שעיו זט  16
ךסי רשא תושקה-תאו ויתיקנמ תאו ויתפכ-תאו
:רוהט בהז ןהב
הרנמה-תא השע השקמ רוהט בהז הרנמה-תא שעיו זי  17
:ויה הנממ היחרפו הירתפכ היעיבג הנקו הכרי
הדצמ הרנמ ינק השלש הידצמ םיאצי םינק הששו חי  18
:ינשה הדצמ הרנמ ינק השלשו דחאה
חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש טי  19
ןכ חרפו רתפכ דחא הנקב םידקשמ םיעבג השלשו
:הרנמה-ןמ םיאציה םינקה תששל
:היחרפו הירתפכ םידקשמ םיעבג העברא הרנמבו כ  20
ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו אכ  21
תששל הנממ םינקה ינש-תחת רתפכו הנממ םינקה
:הנממ םיאציה םינקה
בהז תחא השקמ הלכ ויה הנממ םתנקו םהירתפכ בכ  22
:רוהט
בהז היתתחמו היחקלמו העבש היתרנ-תא שעיו גכ  23
:רוהט
:הילכ-לכ תאו התא השע רוהט בהז רככ דכ  24
וכרא המא םיטש יצע תרטקה חבזמ-תא שעיו הכ  25
ויה ונממ ותמק םיתמאו עובר ובחר המאו
:ויתנרק
ביבס ויתריק-תאו וגג-תא רוהט בהז ותא ףציו וכ  26
:ביבס בהז רז ול שעיו ויתנרק-תאו
יתש לע ורזל תחתמ ול-השע בהז תעבט יתשו זכ  27
ותא תאשל םידבל םיתבל וידצ ינש לע ויתעלצ
:םהב
:בהז םתא ףציו םיטש יצע םידבה-תא שעיו חכ  28
םימסה תרטק-תאו שדק החשמה ןמש-תא שעיו טכ  29
:חקר השעמ רוהט

חל    38

וכרא תומא שמח םיטש יצע הלעה חבזמ-תא שעיו א  1
:ותמק תומא שלשו עובר ובחר תומא-שמחו
ויה ונממ ויתנפ עברא לע ויתנרק שעיו ב  2
:תשחנ ותא ףציו ויתנרק
םיעיה-תאו תריסה-תא חבזמה ילכ-לכ-תא שעיו ג  3
וילכ-לכ תתחמה-תאו תגלזמה-תא תקרזמה-תאו
:תשחנ השע
ובכרכ תחת תשחנ תשר השעמ רבכמ חבזמל שעיו ד  4
:ויצח-דע הטמלמ
תשחנה רבכמל תוצקה עבראב תעבט עברא קציו ה  5
:םידבל םיתב
:תשחנ םתא ףציו םיטש יצע םידבה-תא שעיו ו  6
תאשל חבזמה תעלצ לע תעבטב םידבה-תא אביו ז  7
:ותא השע תחל בובנ םהב ותא
תארמב תשחנ ונכ תאו תשחנ רויכה תא שעיו ח  8
:דעומ להא חתפ ואבצ רשא תאבצה
שש רצחה יעלק הנמית בגנ תאפל רצחה-תא שעיו ט  9
:המאב האמ רזשמ
יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע םהידומע י  10
:ףסכ םהיקשחו םידומעה
םירשע םהידומע המאב האמ ןופצ תאפלו אי  11
םהיקשחו םידומעה יוו תשחנ םירשע םהינדאו
:ףסכ
הרשע םהידומע המאב םישמח םיעלק םי-תאפלו בי  12
:ףסכ םהיקושחו םידמעה יוו הרשע םהינדאו
:המא םישמח החרזמ המדק תאפלו גי  13
השלש םהידומע ףתכה-לא המא הרשע-שמח םיעלק די  14
:השלש םהינדאו
שמח םיעלק רצחה רעשל הזמו הזמ תינשה ףתכלו וט  15
:השלש םהינדאו השלש םהידמע המא הרשע
:רזשמ שש ביבס רצחה יעלק-לכ זט  16
םהיקושחו םידומעה יוו תשחנ םידמעל םינדאהו זי  17
לכ ףסכ םיקשחמ םהו ףסכ םהישאר יופצו ףסכ
:רצחה ידמע
ןמגראו תלכת םקר השעמ רצחה רעש ךסמו חי  18
המוקו ךרא המא םירשעו רזשמ ששו ינש תעלותו
:רצחה יעלק תמעל תומא שמח בחרב
םהיוו תשחנ העברא םהינדאו העברא םהידמעו טי  19
:ףסכ םהיקשחו םהישאר יופצו ףסכ
:תשחנ ביבס רצחלו ןכשמל תדתיה-לכו כ  20
יפ-לע דקפ רשא תדעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא אכ  21
:ןהכה ןרהא-ןב רמתיא דיב םיולה תדבע השמ
תא השע הדוהי הטמל רוח-ןב ירוא-ןב לאלצבו בכ  22
:השמ-תא הוהי הוצ-רשא-לכ
בשחו שרח ןד-הטמל ךמסיחא-ןב באילהא ותאו גכ  23
:ששבו ינשה תעלותבו ןמגראבו תלכתב םקרו
יהיו שדקה תכאלמ לכב הכאלמל יושעה בהזה-לכ דכ  24
תואמ עבשו רככ םירשעו עשת הפונתה בהז
:שדקה לקשב לקש םישלשו
תואמ עבשו ףלאו רככ תאמ הדעה ידוקפ ףסכו הכ  25
:שדקה לקשב לקש םיעבשו השמחו
רבעה לכל שדקה לקשב לקשה תיצחמ תלגלגל עקב וכ  26
תואמ-ששל הלעמו הנש םירשע ןבמ םידקפה-לע
:םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא
תאו שדקה ינדא תא תקצל ףסכה רככ תאמ יהיו זכ  27
:ןדאל רככ רככה תאמל םינדא תאמ תכרפה ינדא
השע םיעבשו השמחו תואמה עבשו ףלאה-תאו חכ  28
:םתא קשחו םהישאר הפצו םידומעל םיוו
תואמ-עבראו םיפלאו רככ םיעבש הפונתה תשחנו טכ  29
:לקש
חבזמ תאו דעומ להא חתפ ינדא-תא הב שעיו ל  30
ילכ-לכ תאו ול-רשא תשחנה רבכמ-תאו תשחנה
:חבזמה
תאו רצחה רעש ינדא-תאו ביבס רצחה ינדא-תאו אל  31
:ביבס רצחה תדתי-לכ-תאו ןכשמה תדתי-לכ

טל    39

ושע ינשה תעלותו ןמגראהו תלכתה-ןמו א  1
שדקה ידגב-תא ושעיו שדקב תרשל דרש-ידגב
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ןרהאל רשא
ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז דפאה-תא שעיו ב  2
:רזשמ ששו
ךותב תושעל םליתפ ץצקו בהזה יחפ-תא ועקריו ג  3
ינשה תעלות ךותבו ןמגראה ךותבו תלכתה
:בשח השעמ ששה ךותבו
:רבח ותווצק ינש-לע תרבח ול-ושע תפתכ ד  4
בהז והשעמכ אוה ונממ וילע רשא ותדפא בשחו ה  5
הוצ רשאכ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת
:השמ-תא הוהי
תחתפמ בהז תצבשמ תבסמ םהשה ינבא-תא ושעיו ו  6
:לארשי ינב תומש-לע םתוח יחותפ
ינבל ןורכז ינבא דפאה תפתכ לע םתא םשיו ז  7
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ לארשי
תלכת בהז דפא השעמכ בשח השעמ ןשחה-תא שעיו ח  8
:רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו
תרזו וכרא תרז ןשחה-תא ושע לופכ היה עובר ט  9
:לופכ ובחר
הדטפ םדא רוט ןבא ירוט העברא וב-ואלמיו י  10
:דחאה רוטה תקרבו
:םלהיו ריפס ךפנ ינשה רוטהו אי  11
:המלחאו ובש םשל ישילשה רוטהו בי  12
תצבשמ תבסומ הפשיו םהש שישרת יעיברה רוטהו גי  13
:םתאלמב בהז
הרשע םיתש הנה לארשי-ינב תמש-לע םינבאהו די  14
רשע םינשל ומש-לע שיא םתח יחותפ םתמש-לע
:טבש
בהז תבע השעמ תלבג תרשרש ןשחה-לע ושעיו וט  15
:רוהט
ונתיו בהז תעבט יתשו בהז תצבשמ יתש ושעיו זט  16
:ןשחה תוצק ינש-לע תעבטה יתש-תא
תעבטה יתש-לע בהזה תתבעה יתש ונתיו זי  17
:ןשחה תוצק-לע
יתש-לע ונתנ תתבעה יתש תוצק יתש תאו חי  18
:וינפ לומ-לא דפאה תפתכ-לע םנתיו תצבשמה
תוצק ינש-לע ומישיו בהז תעבט יתש ושעיו טי  19
:התיב דפאה רבע-לא רשא ותפש-לע ןשחה
תפתכ יתש-לע םנתיו בהז תעבט יתש ושעיו כ  20
לעממ ותרבחמ תמעל וינפ לוממ הטמלמ דפאה
:דפאה בשחל
דפאה תעבט-לא ויתעבטמ ןשחה-תא וסכריו אכ  21
ןשחה חזי-אלו דפאה בשח-לע תיהל תלכת ליתפב
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ דפאה לעמ
:תלכת לילכ גרא השעמ דפאה ליעמ-תא שעיו בכ  22
ביבס ויפל הפש ארחת יפכ וכותב ליעמה-יפו גכ  23
:ערקי אל
ןמגראו תלכת ינומר ליעמה ילוש-לע ושעיו דכ  24
:רזשמ ינש תעלותו
םינמעפה-תא ונתיו רוהט בהז ינמעפ ושעיו הכ  25
ךותב ביבס ליעמה ילוש-לע םינמרה ךותב
:םינמרה
ביבס ליעמה ילוש-לע ןמרו ןמעפ ןמרו ןמעפ וכ  26
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ תרשל
:וינבלו ןרהאל גרא השעמ שש תנתכה-תא ושעיו זכ  27
שש תעבגמה יראפ-תאו שש תפנצמה תאו חכ  28
:רזשמ שש דבה יסנכמ-תאו
תעלותו ןמגראו תלכתו רזשמ שש טנבאה-תאו טכ  29
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ םקר השעמ ינש
ובתכיו רוהט בהז שדקה-רזנ ץיצ-תא ושעיו ל  30
:הוהיל שדק םתוח יחותפ בתכמ וילע
תפנצמה-לע תתל תלכת ליתפ וילע ונתיו אל  31
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הלעמלמ
ינב ושעיו דעומ להא ןכשמ תדבע-לכ לכתו בל  32
:ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ רשא לככ לארשי
להאה-תא השמ-לא ןכשמה-תא ואיביו גל  33
וידמעו וחירב וישרק ויסרק וילכ-לכ-תאו
:וינדאו
תרע הסכמ-תאו םימדאמה םליאה תרוע הסכמ-תאו דל  34
:ךסמה תכרפ תאו םישחתה
:תרפכה תאו וידב-תאו תדעה ןורא-תא הל  35
:םינפה םחל תאו וילכ-לכ-תא ןחלשה-תא ול  36
הכרעמה תרנ היתרנ-תא הרהטה הרנמה-תא זל  37
:רואמה ןמש תאו הילכ-לכ-תאו
תרטק תאו החשמה ןמש תאו בהזה חבזמ תאו חל  38
:להאה חתפ ךסמ תאו םימסה
ול-רשא תשחנה רבכמ-תאו תשחנה חבזמ תא טל  39
:ונכ-תאו ריכה-תא וילכ-לכ-תאו וידב-תא
ךסמה-תאו הינדא-תאו הידמע-תא רצחה יעלק תא מ  40
ילכ-לכ תאו היתדתיו וירתימ-תא רצחה רעשל
:דעומ להאל ןכשמה תדבע
שדקה ידגב-תא שדקב תרשל דרשה ידגב-תא אמ  41
:ןהכל וינב ידגב-תאו ןהכה ןרהאל
לארשי ינב ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ-רשא לככ במ  42
:הדבעה-לכ תא
רשאכ התא ושע הנהו הכאלמה-לכ-תא השמ אריו גמ  43
:השמ םתא ךרביו ושע ןכ הוהי הוצ

מ    40

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ןכשמ-תא םיקת שדחל דחאב ןושארה שדחה-םויב ב  2
:דעומ להא
ןראה-לע תכסו תודעה ןורא תא םש תמשו ג  3
:תכרפה-תא
תאבהו וכרע-תא תכרעו ןחלשה-תא תאבהו ד  4
:היתרנ-תא תילעהו הרנמה-תא
תדעה ןורא ינפל תרטקל בהזה חבזמ-תא התתנו ה  5
:ןכשמל חתפה ךסמ-תא תמשו
ןכשמ חתפ ינפל הלעה חבזמ תא התתנו ו  6
:דעומ-להא
חבזמה ןיבו דעומ להא-ןיב ריכה-תא תתנו ז  7
:םימ םש תתנו
:רצחה רעש ךסמ-תא תתנו ביבס רצחה-תא תמשו ח  8
ןכשמה-תא תחשמו החשמה ןמש-תא תחקלו ט  9
היהו וילכ-לכ-תאו ותא תשדקו וב-רשא-לכ-תאו
:שדק
תשדקו וילכ-לכ-תאו הלעה חבזמ-תא תחשמו י  10
:םישדק שדק חבזמה היהו חבזמה-תא
:ותא תשדקו ונכ-תאו ריכה-תא תחשמו אי  11
דעומ להא חתפ-לא וינב-תאו ןרהא-תא תברקהו בי  12
:םימב םתא תצחרו
ותא תחשמו שדקה ידגב תא ןרהא-תא תשבלהו גי  13
:יל ןהכו ותא תשדקו
:תנתכ םתא תשבלהו בירקת וינב-תאו די  14
יל ונהכו םהיבא-תא תחשמ רשאכ םתא תחשמו וט  15
:םתרדל םלוע תנהכל םתחשמ םהל תיהל התיהו
:השע ןכ ותא הוהי הוצ רשא לככ השמ שעיו זט  16
שדחל דחאב תינשה הנשב ןושארה שדחב יהיו זי  17
:ןכשמה םקוה
םשיו וינדא-תא ןתיו ןכשמה-תא השמ םקיו חי  18
:וידומע-תא םקיו ויחירב-תא ןתיו וישרק-תא
להאה הסכמ-תא םשיו ןכשמה-לע להאה-תא שרפיו טי  19
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הלעמלמ וילע
םידבה-תא םשיו ןראה-לא תדעה-תא ןתיו חקיו כ  20
:הלעמלמ ןראה-לע תרפכה-תא ןתיו ןראה-לע
ךסמה תכרפ תא םשיו ןכשמה-לא ןראה-תא אביו אכ  21
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ תודעה ןורא לע ךסיו
ןכשמה ךרי לע דעומ להאב ןחלשה-תא ןתיו בכ  22
:תכרפל ץוחמ הנפצ
הוצ רשאכ הוהי ינפל םחל ךרע וילע ךרעיו גכ  23
:השמ-תא הוהי
ךרי לע ןחלשה חכנ דעומ להאב הרנמה-תא םשיו דכ  24
:הבגנ ןכשמה
הוהי הוצ רשאכ הוהי ינפל תרנה לעיו הכ  25
:השמ-תא
:תכרפה ינפל דעומ להאב בהזה חבזמ-תא םשיו וכ  26
הוהי הוצ רשאכ םימס תרטק וילע רטקיו זכ  27
:השמ-תא
:ןכשמל חתפה ךסמ-תא םשיו חכ  28
לעיו דעומ-להא ןכשמ חתפ םש הלעה חבזמ תאו טכ  29
הוהי הוצ רשאכ החנמה-תאו הלעה-תא וילע
:השמ-תא
חבזמה ןיבו דעומ להא-ןיב ריכה-תא םשיו ל  30
:הצחרל םימ המש ןתיו
םהידי-תא וינבו ןרהאו השמ ונממ וצחרו אל  31
:םהילגר-תאו
וצחרי חבזמה-לא םתברקבו דעומ להא-לא םאבב בל  32
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ
ןתיו חבזמלו ןכשמל ביבס רצחה-תא םקיו גל  33
:הכאלמה-תא השמ לכיו רצחה רעש ךסמ-תא
אלמ הוהי דובכו דעומ להא-תא ןנעה סכיו דל  34
:ןכשמה-תא
וילע ןכש-יכ דעומ להא-לא אובל השמ לכי-אלו הל  35
:ןכשמה-תא אלמ הוהי דובכו ןנעה
לארשי ינב ועסי ןכשמה לעמ ןנעה תולעהבו ול  36
:םהיעסמ לכב
:ותלעה םוי-דע ועסי אלו ןנעה הלעי אל-םאו זל  37
הליל היהת שאו םמוי ןכשמה-לע הוהי ןנע יכ חל  38
:םהיעסמ-לכב לארשי-תיב-לכ יניעל וב

This book in English or Latin