לאקזחי    Ezekiel

א    1

ינאו שדחל השמחב יעיברב הנש םישלשב יהיו א  1
האראו םימשה וחתפנ רבכ-רהנ-לע הלוגה-ךותב
:םיהלא תוארמ
ךלמה תולגל תישימחה הנשה איה שדחל השמחב ב  2
:ןיכיוי
ןהכה יזוב-ןב לאקזחי-לא הוהי-רבד היה היה ג  3
םש וילע יהתו רבכ-רהנ-לע םידשכ ץראב
:הוהי-די
לודג ןנע ןופצה-ןמ האב הרעס חור הנהו אראו ד  4
ןיעכ הכותמו ביבס ול הגנו תחקלתמ שאו
:שאה ךותמ למשחה
תומד ןהיארמ הזו תויח עברא תומד הכותמו ה  5
:הנהל םדא
:םהל תחאל םיפנכ עבראו תחאל םינפ העבראו ו  6
לגע לגר ףככ םהילגר ףכו הרשי לגר םהילגרו ז  7
:ללק תשחנ ןיעכ םיצצנו
םהיעבר תעברא לע םהיפנכ תחתמ םדא ודיו ח  8
:םתעבראל םהיפנכו םהינפו
ןתכלב ובסי-אל םהיפנכ התוחא-לא השא תרבח ט  9
:וכלי וינפ רבע-לא שיא
ןימיה-לא הירא ינפו םדא ינפ םהינפ תומדו י  10
ןתעבראל לואמשהמ רוש-ינפו םתעבראל
:ןתעבראל רשנ-ינפו
םיתש שיאל הלעמלמ תודרפ םהיפנכו םהינפו אי  11
:הנהיתיוג תא תוסכמ םיתשו שיא תורבח
המש-היהי רשא לא וכלי וינפ רבע-לא שיאו בי  12
:ןתכלב ובסי אל וכלי תכלל חורה
הארמכ תורעב שא-ילחגכ םהיארמ תויחה תומדו גי  13
שאל הגנו תויחה ןיב תכלהתמ איה םידפלה
:קרב אצוי שאה-ןמו
:קזבה הארמכ בושו אוצר תויחהו די  14
תויחה לצא ץראב דחא ןפוא הנהו תויחה אראו וט  15
:וינפ תעבראל
תומדו שישרת ןיעכ םהישעמו םינפואה הארמ זט  16
היהי רשאכ םהישעמו םהיארמו ןתעבראל דחא
:ןפואה ךותב ןפואה
ובסי אל וכלי םתכלב ןהיעבר תעברא-לע זי  17
:ןתכלב
תאלמ םתבגו םהל האריו םהל הבגו ןהיבגו חי  18
:ןתעבראל ביבס םיניע
אשנהבו םלצא םינפואה וכלי תויחה תכלבו טי  19
:םינפואה ואשני ץראה לעמ תויחה
חורה המש וכלי תכלל חורה םש-היהי רשא לע כ  20
היחה חור יכ םתמעל ואשני םינפואהו תכלל
:םינפואב
ץראה לעמ םאשנהבו ודמעי םדמעבו וכלי םתכלב אכ  21
:םינפואב היחה חור יכ םתמעל םינפואה ואשני
ארונה חרקה ןיעכ עיקר היחה ישאר-לע תומדו בכ  22
:הלעמלמ םהישאר-לע יוטנ
התוחא-לא השא תורשי םהיפנכ עיקרה תחתו גכ  23
תוסכמ םיתש שיאלו הנהל תוסכמ םיתש שיאל
:םהיתיוג תא הנהל
םיבר םימ לוקכ םהיפנכ לוק-תא עמשאו דכ  24
םדמעב הנחמ לוקכ הלמה לוק םתכלב ידש-לוקכ
:ןהיפנכ הניפרת
םדמעב םשאר-לע רשא עיקרל לעמ לוק-יהיו הכ  25
:ןהיפנכ הניפרת
ריפס-ןבא הארמכ םשאר-לע רשא עיקרל לעממו וכ  26
םדא הארמכ תומד אסכה תומד לעו אסכ תומד
:הלעמלמ וילע
ביבס הל-תיב שא-הארמכ למשח ןיעכ אראו זכ  27
הטמלו וינתמ הארממו הלעמלו וינתמ הארממ
:ביבס ול הגנו שא-הארמכ יתיאר
ןכ םשגה םויב ןנעב היהי רשא תשקה הארמכ חכ  28
הוהי-דובכ תומד הארמ אוה ביבס הגנה הארמ
:רבדמ לוק עמשאו ינפ-לע לפאו האראו

ב    2

:ךתא רבדאו ךילגר-לע דמע םדא-ןב ילא רמאיו א  1
ילגר-לע ינדמעתו ילא רבד רשאכ חור יב אבתו ב  2
:ילא רבדמ תא עמשאו
ינב-לא ךתוא ינא חלוש םדא-ןב ילא רמאיו ג  3
המה יב-ודרמ רשא םידרומה םיוג-לא לארשי
:הזה םויה םצע-דע יב ועשפ םתובאו
ךתוא חלוש ינא בל-יקזחו םינפ ישק םינבהו ד  4
:הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו םהילא
המה ירמ תיב יכ ולדחי-םאו ועמשי-םא המהו ה  5
:םכותב היה איבנ יכ ועדיו
ארית-לא םהירבדמו םהמ ארית-לא םדא-ןב התאו ו  6
התא םיברקע-לאו ךתוא םינולסו םיברס יכ
יכ תחת-לא םהינפמו ארית-לא םהירבדמ בשוי
:המה ירמ תיב
ולדחי-םאו ועמשי-םא םהילא ירבד-תא תרבדו ז  7
:המה ירמ יכ
ךילא רבדמ ינא-רשא תא עמש םדא-ןב התאו ח  8
תא לכאו ךיפ הצפ ירמה תיבכ ירמ-יהת-לא
:ךילא ןתנ ינא-רשא
וב-הנהו ילא החולש די-הנהו האראו ט  9
:רפס-תלגמ
רוחאו םינפ הבותכ איהו ינפל התוא שרפיו י  10
:יהו הגהו םינק הילא בותכו

ג    3

לוכא לוכא אצמת-רשא תא םדא-ןב ילא רמאיו א  1
:לארשי תיב-לא רבד ךלו תאזה הלגמה-תא
:תאזה הלגמה תא ינלכאיו יפ-תא חתפאו ב  2
תא אלמת ךיעמו לכאת ךנטב םדא-ןב ילא רמאיו ג  3
יהתו הלכאו ךילא ןתנ ינא רשא תאזה הלגמה
:קותמל שבדכ יפב
לארשי תיב-לא אב-ךל םדא-ןב ילא רמאיו ד  4
:םהילא ירבדב תרבדו
חולש התא ןושל ידבכו הפש יקמע םע-לא אל יכ ה  5
:לארשי תיב-לא
רשא ןושל ידבכו הפש יקמע םיבר םימע-לא אל ו  6
המה ךיתחלש םהילא אל-םא םהירבד עמשת-אל
:ךילא ועמשי
םניא-יכ ךילא עמשל ובאי אל לארשי תיבו ז  7
חצמ-יקזח לארשי תיב-לכ יכ ילא עמשל םיבא
:המה בל-ישקו
םהינפ תמעל םיקזח ךינפ-תא יתתנ הנה ח  8
:םחצמ תמעל קזח ךחצמ-תאו
םתוא ארית-אל ךחצמ יתתנ רצמ קזח רימשכ ט  9
:המה ירמ-תיב יכ םהינפמ תחת-אלו
רבדא רשא ירבד-לכ-תא םדא-ןב ילא רמאיו י  10
:עמש ךינזאבו ךבבלב חק ךילא
םהילא תרבדו ךמע ינב-לא הלוגה-לא אב ךלו אי  11
ועמשי-םא הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו
:ולדחי-םאו
ךורב לודג שער לוק ירחא עמשאו חור ינאשתו בי  12
:ומוקממ הוהי-דובכ
לוקו התוחא-לא השא תוקישמ תויחה יפנכ לוקו גי  13
:לודג שער לוקו םתמעל םינפואה
יחור תמחב רמ ךלאו ינחקתו ינתאשנ חורו די  14
:הקזח ילע הוהי-דיו
רבכ-רהנ-לא םיבשיה ביבא לת הלוגה-לא אובאו וט  15
םימי תעבש םש בשאו םש םיבשוי המה רשאו
:םכותב םימשמ
ילא הוהי-רבד יהיו םימי תעבש הצקמ יהיו זט  16
:רמאל
יפמ תעמשו לארשי תיבל ךיתתנ הפצ םדא-ןב זי  17
:ינממ םתוא תרהזהו רבד
תרבד אלו ותרהזה אלו תומת תומ עשרל ירמאב חי  18
עשר אוה ותיחל העשרה וכרדמ עשר ריהזהל
:שקבא ךדימ ומדו תומי ונועב
וכרדמו ועשרמ בש-אלו עשר תרהזה-יכ התאו טי  19
:תלצה ךשפנ-תא התאו תומי ונועב אוה העשרה
לושכמ יתתנו לוע השעו וקדצמ קידצ בושבו כ  20
תומי ותאטחב ותרהזה אל יכ תומי אוה וינפל
:שקבא ךדימ ומדו השע רשא ותקדצ ןרכזת אלו
אוהו קידצ אטח יתלבל קידצ ותרהזה יכ התאו אכ  21
ךשפנ-תא התאו רהזנ יכ היחי ויח אטח-אל
:תלצה
אצ םוק ילא רמאיו הוהי-די םש ילע יהתו בכ  22
:ךתוא רבדא םשו העקבה-לא
הוהי-דובכ םש-הנהו העקבה-לא אצאו םוקאו גכ  23
לפאו רבכ-רהנ-לע יתיאר רשא דובככ דמע
:ינפ-לע
יתא רבדיו ילגר-לע ינדמעתו חור יב-אבתו דכ  24
:ךתיב ךותב רגסה אב ילא רמאיו
ךורסאו םיתובע ךילע ונתנ הנה םדא-ןב התאו הכ  25
:םכותב אצת אלו םהב
םהל היהת-אלו תמלאנו ךכח-לא קיבדא ךנושלו וכ  26
:המה ירמ תיב יכ חיכומ שיאל
הכ םהילא תרמאו ךיפ-תא חתפא ךתוא ירבדבו זכ  27
יכ לדחי לדחהו עמשי עמשה הוהי ינדא רמא
:המה ירמ תיב

ד    4

ךינפל התוא התתנו הנבל ךל-חק םדא-ןב התאו א  1
:םלשורי-תא ריע הילע תוקחו
תכפשו קיד הילע תינבו רוצמ הילע התתנו ב  2
הילע-םישו תונחמ הילע התתנו הללס הילע
:ביבס םירכ
לזרב ריק התוא התתנו לזרב תבחמ ךל-חק התאו ג  3
הילא ךינפ-תא התניכהו ריעה ןיבו ךניב
תיבל איה תוא הילע תרצו רוצמב התיהו
:לארשי
ןוע-תא תמשו ילאמשה ךדצ-לע בכש התאו ד  4
וילע בכשת רשא םימיה רפסמ וילע לארשי-תיב
:םנוע-תא אשת
םימי רפסמל םנוע ינש-תא ךל יתתנ ינאו ה  5
:לארשי-תיב ןוע תאשנו םוי םיעשתו תואמ-שלש
תינש ינומיה ךדצ-לע תבכשו הלא-תא תילכו ו  6
םוי םוי םיעברא הדוהי-תיב ןוע-תא תאשנו
:ךל ויתתנ הנשל םוי הנשל
הפושח ךערזו ךינפ ןיכת םלשורי רוצמ-לאו ז  7
:הילע תאבנו
ךדצמ ךפהת-אלו םיתובע ךילע יתתנ הנהו ח  8
:ךרוצמ ימי ךתולכ-דע ךדצ-לא
ןחדו םישדעו לופו םירעשו ןיטח ךל-חק התאו ט  9
ךל םתוא תישעו דחא ילכב םתוא התתנו םימסכו
ךדצ-לע בכוש התא-רשא םימיה רפסמ םחלל
:ונלכאת םוי םיעשתו תואמ-שלש
םויל לקש םירשע לוקשמב ונלכאת רשא ךלכאמו י  10
:ונלכאת תע-דע תעמ
תע-דע תעמ ןיהה תישש התשת הרושמב םימו אי  11
:התשת
םדאה תאצ יללגב איהו הנלכאת םירעש תגעו בי  12
:םהיניעל הנגעת
םמחל-תא לארשי-ינב ולכאי הככ הוהי רמאיו גי  13
:םש םחידא רשא םיוגב אמט
האמטמ אל ישפנ הנה הוהי ינדא ההא רמאו די  14
התע-דעו ירוענמ יתלכא-אל הפרטו הלבנו
:לוגפ רשב יפב אב-אלו
תחת רקבה יעופצ-תא ךל יתתנ האר ילא רמאיו וט  15
:םהילע ךמחל-תא תישעו םדאה יללג
םחל-הטמ רבש יננה םדא-ןב ילא רמאיו זט  16
םימו הגאדבו לקשמב םחל-ולכאו םלשוריב
:ותשי ןוממשבו הרושמב
ויחאו שיא ומשנו םימו םחל ורסחי ןעמל זי  17
:םנועב וקמנו

ה    5

םיבלגה רעת הדח ברח ךל-חק םדא-ןב התאו א  1
תחקלו ךנקז-לעו ךשאר-לע תרבעהו ךל הנחקת
:םתקלחו לקשמ ינזאמ ךל
ימי תאלמכ ריעה ךותב ריעבת רואב תישלש ב  2
היתוביבס ברחב הכת תישלשה-תא תחקלו רוצמה
:םהירחא קירא ברחו חורל הרזת תישלשהו
:ךיפנכב םתוא תרצו רפסמב טעמ םשמ תחקלו ג  3
שאה ךות-לא םתוא תכלשהו חקת דוע םהמו ד  4
תיב-לכ-לא שא-אצת ונממ שאב םתא תפרשו
:לארשי
םיוגה ךותב םלשורי תאז הוהי ינדא רמא הכ ה  5
:תוצרא היתוביבסו היתמש
יתוקח-תאו םיוגה-ןמ העשרל יטפשמ-תא רמתו ו  6
וסאמ יטפשמב יכ היתוביבס רשא תוצראה-ןמ
:םהב וכלה-אל יתוקחו
םיוגה-ןמ םכנמה ןעי הוהי ינדא רמא-הכ ןכל ז  7
יטפשמ-תאו םתכלה אל יתוקחב םכיתוביבס רשא
אל םכיתוביבס רשא םיוגה יטפשמכו םתישע אל
:םתישע
ינא-םג ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל ח  8
:םיוגה יניעל םיטפשמ ךכותב יתישעו
תאו יתישע-אל רשא תא ךב יתישעו ט  9
:ךיתבעות-לכ ןעי דוע והמכ השעא-אל-רשא
ולכאי םינבו ךכותב םינב ולכאי תובא ןכל י  10
יתירזו םיטפש ךב יתישעו םתובא
:חור-לכל ךתיראש-לכ-תא
ןעי אל-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח ןכל אי  11
ךיתבעות-לכבו ךיצוקש-לכב תאמט ישדקמ-תא
אל ינא-םגו יניע סוחת-אלו ערגא ינא-םגו
:לומחא
ךכותב ולכי בערבו ותומי רבדב ךיתשלש בי  12
תישילשהו ךיתוביבס ולפי ברחב תישלשהו
:םהירחא קירא ברחו הרזא חור-לכל
ועדיו יתמחנהו םב יתמח יתוחנהו יפא הלכו גי  13
:םב יתמח יתולכב יתאנקב יתרבד הוהי ינא-יכ
ךיתוביבס רשא םיוגב הפרחלו הברחל ךנתאו די  14
:רבוע-לכ יניעל
רשא םיוגל המשמו רסומ הפודגו הפרח התיהו וט  15
המחבו ףאב םיטפש ךב יתושעב ךיתוביבס
:יתרבד הוהי ינא המח תוחכתבו
ויה רשא םהב םיערה בערה יצח-תא יחלשב זט  16
ףסא בערו םכתחשל םתוא חלשא-רשא תיחשמל
:םחל-הטמ םכל יתרבשו םכילע
םדו רבדו ךלכשו הער היחו בער םכילע יתחלשו זי  17
:יתרבד הוהי ינא ךילע איבא ברחו ךב-רבעי

ו    6

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
אבנהו לארשי ירה-לא ךינפ םיש םדא-ןב ב  2
:םהילא
הוהי ינדא-רבד ועמש לארשי ירה תרמאו ג  3
םיקיפאל תועבגלו םירהל הוהי ינדא רמא-הכ
יתדבאו ברח םכילע איבמ ינא יננה תיאגלו
:םכיתומב
יתלפהו םכינמח ורבשנו םכיתוחבזמ ומשנו ד  4
:םכילולג ינפל םכיללח
םהילולג ינפל לארשי ינב ירגפ-תא יתתנו ה  5
:םכיתוחבזמ תוביבס םכיתומצע-תא יתירזו
הנמשית תומבהו הנברחת םירעה םכיתובשומ לכב ו  6
ורבשנו םכיתוחבזמ ומשאיו וברחי ןעמל
וחמנו םכינמח ועדגנו םכילולג ותבשנו
:םכישעמ
:הוהי ינא-יכ םתעדיו םככותב ללח לפנו ז  7
םיוגב ברח יטילפ םכל תויהב יתרתוהו ח  8
:תוצראב םכיתורזהב
רשא םש-ובשנ רשא םיוגב יתוא םכיטילפ ורכזו ט  9
תאו ילעמ רס-רשא הנוזה םבל-תא יתרבשנ
םהינפב וטקנו םהילולג ירחא תונזה םהיניע
:םהיתבעות לכל ושע רשא תוערה-לא
תושעל יתרבד םנח-לא אל הוהי ינא-יכ ועדיו י  10
:תאזה הערה םהל
ךלגרב עקרו ךפכב הכה הוהי ינדא רמא-הכ אי  11
רשא לארשי תיב תוער תובעות-לכ לא חא-רמאו
:ולפי רבדבו בערב ברחב
ראשנהו לופי ברחב בורקהו תומי רבדב קוחרה בי  12
:םב יתמח יתילכו תומי בערב רוצנהו
ךותב םהיללח תויהב הוהי ינא-יכ םתעדיו גי  13
המר העבג-לכ לא םהיתוחבזמ תוביבס םהילולג
תחתו ןנער ץע-לכ תחתו םירהה ישאר לכב
חחינ חיר םש-ונתנ רשא םוקמ התבע הלא-לכ
:םהילולג לכל
הממש ץראה-תא יתתנו םהילע ידי-תא יתיטנו די  14
ועדיו םהיתובשומ לכב התלבד רבדממ המשמו
:הוהי ינא-יכ

ז    7

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
לארשי תמדאל הוהי ינדא רמא-הכ םדא-ןב התאו ב  2
:ץראה תופנכ תעברא-לע ץקה אב ץק
ךיתטפשו ךב יפא יתחלשו ךילע ץקה התע ג  3
:ךיתבעות-לכ תא ךילע יתתנו ךיכרדכ
ךיכרד יכ לומחא אלו ךילע יניע סוחת-אלו ד  4
םתעדיו ןייהת ךכותב ךיתובעותו ןתא ךילע
:הוהי ינא-יכ
:האב הנה הער תחא הער הוהי ינדא רמא הכ ה  5
:האב הנה ךילא ץיקה ץקה אב אב ץק ו  6
בורק תעה אב ץראה בשוי ךילא הריפצה האב ז  7
:םירה דה-אלו המוהמ םויה
ךב יפא יתילכו ךילע יתמח ךופשא בורקמ התע ח  8
תא ךילע יתתנו ךיכרדכ ךיתטפשו
:ךיתובעות-לכ
ןתא ךילע ךיכרדכ לומחא אלו יניע סוחת-אלו ט  9
הוהי ינא יכ םתעדיו ןייהת ךכותב ךיתובעותו
:הכמ
חרפ הטמה ץצ הרפצה האצי האב הנה םויה הנה י  10
:ןודזה
אלו םנומהמ אלו םהמ-אל עשר-הטמל םק סמחה אי  11
:םהב הנ-אלו םהמהמ
רכומהו חמשי-לא הנוקה םויה עיגה תעה אב בי  12
:הנומה-לכ-לא ןורח יכ לבאתי-לא
םייחב דועו בושי אל רכממה-לא רכומה יכ גי  13
שיאו בושי אל הנומה-לכ-לא ןוזח-יכ םתיח
:וקזחתי אל ותיח ונועב
יכ המחלמל ךלה ןיאו לכה ןיכהו עוקתב ועקת די  14
:הנומה-לכ-לא ינורח
ברחב הדשב רשא תיבמ בערהו רבדהו ץוחב ברחה וט  15
:ונלכאי רבדו בער ריעב רשאו תומי
תויאגה ינויכ םירהה-לא ויהו םהיטילפ וטלפו זט  16
:ונועב שיא תומה םלכ
:םימ הנכלת םיכרב-לכו הניפרת םידיה-לכ זי  17
םינפ-לכ לאו תוצלפ םתוא התסכו םיקש ורגחו חי  18
:החרק םהישאר-לכבו השוב
םפסכ היהי הדנל םבהזו וכילשי תוצוחב םפסכ טי  19
םשפנ הוהי תרבע םויב םליצהל לכוי-אל םבהזו
םנוע לושכמ-יכ ואלמי אל םהיעמו ועבשי אל
:היה
םתבעות ימלצו והמש ןואגל וידע יבצו כ  20
:הדנל םהל ויתתנ ןכ-לע וב ושע םהיצוקש
ללשל ץראה יעשרלו זבל םירזה-דיב ויתתנו אכ  21
:הללחו
הב-ואבו ינופצ-תא וללחו םהמ ינפ יתובסהו בכ  22
:הוללחו םיצירפ
ריעהו םימד טפשמ האלמ ץראה יכ קותרה השע גכ  23
:סמח האלמ
יתבשהו םהיתב-תא ושריו םיוג יער יתאבהו דכ  24
:םהישדקמ ולחנו םיזע ןואג
:ןיאו םולש ושקבו אב-הדפק הכ  25
היהת העומש-לא העמשו אובת הוה-לע הוה וכ  26
הצעו ןהכמ דבאת הרותו איבנמ ןוזח ושקבו
:םינקזמ
ץראה-םע ידיו הממש שבלי אישנו לבאתי ךלמה זכ  27
םטפשא םהיטפשמבו םתוא השעא םכרדמ הנלהבת
:הוהי ינא-יכ ועדיו

ח    8

בשוי ינא שדחל השמחב יששב תיששה הנשב יהיו א  1
ילע לפתו ינפל םיבשוי הדוהי ינקזו יתיבב
:הוהי ינדא די םש
וינתמ הארממ שא-הארמכ תומד הנהו האראו ב  2
ןיעכ רהז-הארמכ הלעמלו וינתממו שא הטמלו
:הלמשחה
אשתו ישאר תציצב ינחקיו די תינבת חלשיו ג  3
יתא אבתו םימשה ןיבו ץראה-ןיב חור יתא
תימינפה רעש חתפ-לא םיהלא תוארמב המלשורי
:הנקמה האנקה למס בשומ םש-רשא הנופצ הנופה
יתיאר רשא הארמכ לארשי יהלא דובכ םש-הנהו ד  4
:העקבב
הנופצ ךרד ךיניע אנ-אש םדא-ןב ילא רמאיו ה  5
רעשל ןופצמ הנהו הנופצ ךרד יניע אשאו
:האבב הזה האנקה למס חבזמה
םישע םהמ התא הארה םדא-ןב ילא רמאיו ו  6
הקחרל הפ םישע לארשי-תיב רשא תולדג תובעות
:תולדג תובעות הארת בושת דועו ישדקמ לעמ
דחא-רח הנהו האראו רצחה חתפ-לא יתא אביו ז  7
:ריקב
ריקב רתחאו ריקב אנ-רתח םדא-ןב ילא רמאיו ח  8
:דחא חתפ הנהו
רשא תוערה תובעותה-תא הארו אב ילא רמאיו ט  9
:הפ םישע םה
ץקש המהבו שמר תינבת-לכ הנהו האראו אובאו י  10
ביבס ריקה-לע הקחמ לארשי תיב ילולג-לכו
:ביבס
והינזאיו לארשי-תיב ינקזמ שיא םיעבשו אי  11
שיאו םהינפל םידמע םכותב דמע ןפש-ןב
:הלע תרטקה-ןנע רתעו ודיב ותרטקמ
ינקז רשא םדא-ןב תיארה ילא רמאיו בי  12
יכ ותיכשמ ירדחב שיא ךשחב םישע לארשי-תיב
הוהי בזע ונתא האר הוהי ןיא םירמא
:ץראה-תא
תולדג תובעות הארת בושת דוע ילא רמאיו גי  13
:םישע המה-רשא
רשא הוהי-תיב רעש חתפ-לא יתא אביו די  14
תוכבמ תובשי םישנה םש-הנהו הנופצה-לא
:זומתה-תא
הארת בושת דוע םדא-ןב תיארה ילא רמאיו וט  15
:הלאמ תולדג תובעות
תימינפה הוהי-תיב רצח-לא יתא אביו זט  16
חבזמה ןיבו םלואה ןיב הוהי לכיה חתפ-הנהו
הוהי לכיה-לא םהירחא שיא השמחו םירשעכ
:שמשל המדק םתיוחתשמ המהו המדק םהינפו
הדוהי תיבל לקנה םדא-ןב תיארה ילא רמאיו זי  17
ואלמ-יכ הפ-ושע רשא תובעותה-תא תושעמ
םיחלש םנהו ינסיעכהל ובשיו סמח ץראה-תא
:םפא-לא הרומזה-תא
למחא אלו יניע סוחת-אל המחב השעא ינא-םגו חי  18
:םתוא עמשא אלו לודג לוק ינזאב וארקו

ט    9

תודקפ וברק רמאל לודג לוק ינזאב ארקיו א  1
:ודיב ותחשמ ילכ שיאו ריעה
רשא ןוילעה רעש-ךרדמ םיאב םישנא השש הנהו ב  2
דחא-שיאו ודיב וצפמ ילכ שיאו הנופצ הנפמ
ואביו וינתמב רפסה תסקו םידב שבל םכותב
:תשחנה חבזמ לצא ודמעיו
היה רשא בורכה לעמ הלענ לארשי יהלא דובכו ג  3
שבלה שיאה-לא ארקיו תיבה ןתפמ לא וילע
:וינתמב רפסה תסק רשא םידבה
םלשורי ךותב ריעה ךותב רבע ולא הוהי רמאיו ד  4
םיחנאנה םישנאה תוחצמ-לע ות תיותהו
:הכותב תושענה תובעותה-לכ לע םיקנאנהו
וכהו וירחא ריעב ורבע ינזאב רמא הלאלו ה  5
:ולמחת-לאו םכיניע סחת-לע
תיחשמל וגרהת םישנו ףטו הלותבו רוחב ןקז ו  6
ישדקממו ושגת-לא ותה וילע-רשא שיא-לכ-לעו
:תיבה ינפל רשא םינקזה םישנאב ולחיו ולחת
תורצחה-תא ואלמו תיבה-תא ואמט םהילא רמאיו ז  7
:ריעב וכהו ואציו ואצ םיללח
ינפ-לע הלפאו ינא ראשאנו םתוכהכ יהיו ח  8
תא התא תיחשמה הוהי ינדא ההא רמאו קעזאו
:םלשורי-לע ךתמח-תא ךכפשב לארשי תיראש-לכ
דאמב לודג הדוהיו לארשי-תיב ןוע ילא רמאיו ט  9
יכ הטמ האלמ ריעהו םימד ץראה אלמתו דאמ
:האר הוהי ןיאו ץראה-תא הוהי בזע ורמא
םשארב םכרד למחא אלו יניע סוחת-אל ינא-םגו י  10
:יתתנ
בישמ וינתמב תסקה רשא םידבה שבל שיאה הנהו אי  11
:ינתיוצ רשאכ יתישע רמאל רבד

י    10

םיברכה שאר-לע רשא עיקרה-לא הנהו האראו א  1
:םהילע הארנ אסכ תומד הארמכ ריפס ןבאכ
אב רמאיו םידבה שבל שיאה-לא רמאיו ב  2
ךינפח אלמו בורכל תחת-לא לגלגל תוניב-לא
אביו ריעה-לע קרזו םיברכל תוניבמ שא-ילחג
:יניעל
ןנעהו שיאה ואבב תיבל ןימימ םידמע םיברכהו ג  3
:תימינפה רצחה-תא אלמ
תיבה ןתפמ לע בורכה לעמ הוהי-דובכ םריו ד  4
הגנ-תא האלמ רצחהו ןנעה-תא תיבה אלמיו
:הוהי דובכ
הנציחה רצחה-דע עמשנ םיבורכה יפנכ לוקו ה  5
:ורבדב ידש-לא לוקכ
שא חק רמאל םידבה-שבל שיאה-תא ותוצב יהיו ו  6
דמעיו אביו םיבורכל תוניבמ לגלגל תוניבמ
:ןפואה לצא
שאה-לא םיבורכל תוניבמ ודי-תא בורכה חלשיו ז  7
שבל ינפח-לא ןתיו אשיו םיברכה תוניב רשא
:אציו חקיו םידבה
:םהיפנכ תחת םדא-די תינבת םיברכל אריו ח  8
ןפוא םיבורכה לצא םינפוא העברא הנהו האראו ט  9
בורכה לצא דחא ןפואו דחא בורכה לצא דחא
:שישרת ןבא ןיעכ םינפואה הארמו דחא
ןפואה היהי רשאכ םתעבראל דחא תומד םהיארמו י  10
:ןפואה ךותב
םתכלב ובסי אל וכלי םהיעבר תעברא-לא םתכלב אי  11
אל וכלי וירחא שארה הנפי-רשא םוקמה יכ
:םתכלב ובסי
םינפואהו םהיפנכו םהידיו םהבגו םרשב-לכו בי  12
:םהינפוא םתעבראל ביבס םיניע םיאלמ
:ינזאב לגלגה ארוק םהל םינפואל גי  13
ינפו בורכה ינפ דחאה ינפ דחאל םינפ העבראו די  14
יעיברהו הירא ינפ ישילשהו םדא ינפ ינשה
:רשנ-ינפ
יתיאר רשא היחה איה םיבורכה ומריו וט  15
:רבכ-רהנב
תאשבו םלצא םינפואה וכלי םיבורכה תכלבו זט  16
ובסי-אל ץראה לעמ םורל םהיפנכ-תא םיבורכה
:םלצאמ םה-םג םינפואה
חור יכ םתוא ומורי םמורבו ודמעי םדמעב זי  17
:םהב היחה
דמעיו תיבה ןתפמ לעמ הוהי דובכ אציו חי  18
:םיבורכה-לע
ץראה-ןמ ומוריו םהיפנכ-תא םיבורכה ואשיו טי  19
רעש חתפ דמעיו םתמעל םינפואהו םתאצב יניעל
םהילע לארשי-יהלא דובכו ינומדקה הוהי-תיב
:הלעמלמ
לארשי-יהלא תחת יתיאר רשא היחה איה כ  20
:המה םיבורכ יכ עדאו רבכ-רהנב
דחאל םיפנכ עבראו דחאל םינפ העברא העברא אכ  21
:םהיפנכ תחת םדא ידי תומדו
יתיאר רשא םינפה המה םהינפ תומדו בכ  22
וינפ רבע-לא שיא םתואו םהיארמ רבכ-רהנ-לע
:וכלי

אי    11

הוהי-תיב רעש-לא יתא אבתו חור יתא אשתו א  1
םירשע רעשה חתפב הנהו המידק הנופה ינומדקה
רזע-ןב הינזאי-תא םכותב האראו שיא השמחו
:םעה ירש והינב-ןב והיטלפ-תאו
ןוא םיבשחה םישנאה הלא םדא-ןב ילא רמאיו ב  2
:תאזה ריעב ער-תצע םיצעיהו
ריסה איה םיתב תונב בורקב אל םירמאה ג  3
:רשבה ונחנאו
:םדא-ןב אבנה םהילע אבנה ןכל ד  4
רמא-הכ רמא ילא רמאיו הוהי חור ילע לפתו ה  5
ינא םכחור תולעמו לארשי תיב םתרמא ןכ הוהי
:היתעדי
היתצוח םתאלמו תאזה ריעב םכיללח םתיברה ו  6
:ללח
םתמש רשא םכיללח הוהי ינדא רמא-הכ ןכל ז  7
איצוה םכתאו ריסה איהו רשבה המה הכותב
:הכותמ
:הוהי ינדא םאנ םכילע איבא ברחו םתארי ברח ח  8
םירז-דיב םכתא יתתנו הכותמ םכתא יתאצוהו ט  9
:םיטפש םכב יתישעו
םכתא טופשא לארשי לובג-לע ולפת ברחב י  10
:הוהי ינא-יכ םתעדיו
הכותב ויהת םתאו ריסל םכל היהת-אל איה אי  11
:םכתא טפשא לארשי לובג-לא רשבל
םתכלה אל יקחב רשא הוהי ינא-יכ םתעדיו בי  12
רשא םיוגה יטפשמכו םתישע אל יטפשמו
:םתישע םכיתוביבס
לפאו תמ הינב-ןב והיטלפו יאבנהכ יהיו גי  13
הוהי ינדא ההא רמאו לודג-לוק קעזאו ינפ-לע
:לארשי תיראש תא השע התא הלכ
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו די  14
תיב-לכו ךתלאג ישנא ךיחא ךיחא םדא-ןב וט  15
וקחר םלשורי יבשי םהל ורמא רשא הלכ לארשי
:השרומל ץראה הנתנ איה ונל הוהי לעמ
םיתקחרה יכ הוהי ינדא רמא-הכ רמא ןכל זט  16
שדקמל םהל יהאו תוצראב םיתוציפה יכו םיוגב
:םש ואב-רשא תוצראב טעמ
םכתא יתצבקו הוהי ינדא רמא-הכ רמא ןכל זי  17
רשא תוצראה-ןמ םכתא יתפסאו םימעה-ןמ
:לארשי תמדא-תא םכל יתתנו םהב םתוצפנ
היצוקש-לכ-תא וריסהו המש-ואבו חי  18
:הנממ היתובעות-לכ-תאו
םכברקב ןתא השדח חורו דחא בל םהל יתתנו טי  19
:רשב בל םהל יתתנו םרשבמ ןבאה בל יתרסהו
םתא ושעו ורמשי יטפשמ-תאו וכלי יתקחב ןעמל כ  20
:םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל-ויהו
םכרד ךלה םבל םהיתובעותו םהיצוקש בל-לאו אכ  21
:הוהי ינדא םאנ יתתנ םשארב
םתמעל םינפואהו םהיפנכ-תא םיבורכה ואשיו בכ  22
:הלעמלמ םהילע לארשי-יהלא דובכו
רהה-לע דמעיו ריעה ךות לעמ הוהי דובכ לעיו גכ  23
:ריעל םדקמ רשא
הלוגה-לא המידשכ ינאיבתו ינתאשנ חורו דכ  24
רשא הארמה ילעמ לעיו םיהלא חורב הארמב
:יתיאר
רשא הוהי ירבד-לכ תא הלוגה-לא רבדאו הכ  25
:ינארה

בי    12

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
םיניע רשא בשי התא ירמה-תיב ךותב םדא-ןב ב  2
אלו עמשל םהל םינזא ואר אלו תוארל םהל
:םה ירמ תיב יכ ועמש
םמוי הלגו הלוג ילכ ךל השע םדא-ןב התאו ג  3
םהיניעל רחא םוקמ-לא ךמוקממ תילגו םהיניעל
:המה ירמ תיב יכ וארי ילוא
התאו םהיניעל םמוי הלוג ילככ ךילכ תאצוהו ד  4
:הלוג יאצומכ םהיניעל ברעב אצת
:וב תאצוהו ריקב ךל-רתח םהיניעל ה  5
הסכת ךינפ איצות הטלעב אשת ףתכ-לע םהיניעל ו  6
תיבל ךיתתנ תפומ-יכ ץראה-תא הארת אלו
:לארשי
הלוג ילככ יתאצוה ילכ יתיוצ רשאכ ןכ שעאו ז  7
הטלעב דיב ריקב יל-יתרתח ברעבו םמוי
:םהיניעל יתאשנ ףתכ-לע יתאצוה
:רמאל רקבב ילא הוהי-רבד יהיו ח  8
ירמה תיב לארשי תיב ךילא ורמא אלה םדא-ןב ט  9
:השע התא המ
אשמה אישנה הוהי ינדא רמא הכ םהילא רמא י  10
:םכותב המה-רשא לארשי תיב-לכו םלשוריב הזה
םהל השעי ןכ יתישע רשאכ םכתפומ ינא רמא אי  11
:וכלי יבשב הלוגב
אציו הטלעב אשי ףתכ-לא םכותב-רשא אישנהו בי  12
רשא ןעי הסכי וינפ וב איצוהל ורתחי ריקב
:ץראה-תא אוה ןיעל הארי-אל
יתאבהו יתדוצמב שפתנו וילע יתשר-תא יתשרפו גי  13
םשו הארי-אל התואו םידשכ ץרא הלבב ותא
:תומי
הרזא ויפגא-לכו הרזע ויתביבס רשא לכו די  14
:םהירחא קירא ברחו חור-לכל
םיוגב םתוא יציפהב הוהי ינא-יכ ועדיו וט  15
:תוצראב םתוא יתירזו
רבדמו בערמ ברחמ רפסמ ישנא םהמ יתרתוהו זט  16
ואב-רשא םיוגב םהיתובעות-לכ-תא ורפסי ןעמל
:הוהי ינא-יכ ועדיו םש
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו זי  17
הזגרב ךימימו לכאת שערב ךמחל םדא-ןב חי  18
:התשת הגאדבו
יבשויל הוהי ינדא רמא-הכ ץראה םע-לא תרמאו טי  19
ולכאי הגאדב םמחל לארשי תמדא-לא םלשורי
האלממ הצרא םשת ןעמל ותשי ןוממשב םהימימו
:הב םיבשיה-לכ סמחמ
היהת הממש ץראהו הנברחת תובשונה םירעהו כ  20
:הוהי ינא-יכ םתעדיו
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו אכ  21
לארשי תמדא-לע םכל הזה לשמה-המ םדא-ןב בכ  22
:ןוזח-לכ דבאו םימיה וכראי רמאל
יתבשה הוהי ינדא רמא-הכ םהילא רמא ןכל גכ  23
יכ לארשיב דוע ותא ולשמי-אלו הזה לשמה-תא
:ןוזח-לכ רבדו םימיה וברק םהילא רבד-םא
קלח םסקמו אוש ןוזח-לכ דוע היהי אל יכ דכ  24
:לארשי תיב ךותב
השעיו רבד רבדא רשא תא רבדא הוהי ינא יכ הכ  25
רבד רבדא ירמה תיב םכימיב יכ דוע ךשמת אל
:הוהי ינדא םאנ ויתישעו
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו וכ  26
אוה-רשא ןוזחה םירמא לארשי-תיב הנה םדא-ןב זכ  27
:אבנ אוה תוקוחר םיתעלו םיבר םימיל הזח
ךשמת-אל הוהי ינדא רמא הכ םהילא רמא ןכל חכ  28
ינדא םאנ השעיו רבד רבדא רשא ירבד-לכ דוע
:הוהי

גי    13

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
תרמאו םיאבנה לארשי יאיבנ-לא אבנה םדא-ןב ב  2
:הוהי-רבד ועמש םבלמ יאיבנל
םילבנה םיאיבנה-לע יוה הוהי ינדא רמא הכ ג  3
:ואר יתלבלו םחור רחא םיכלה רשא
:ויה לארשי ךיאיבנ תוברחב םילעשכ ד  4
לארשי תיב-לע רדג ורדגתו תוצרפב םתילע אל ה  5
:הוהי םויב המחלמב דמעל
הוהיו הוהי-םאנ םירמאה בזכ םסקו אוש וזח ו  6
:רבד םיקל ולחיו םחלש אל
םתרמא בזכ םסקמו םתיזח אוש-הזחמ אולה ז  7
:יתרבד אל ינאו הוהי-םאנ םירמאו
אוש םכרבד ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל ח  8
:הוהי ינדא םאנ םכילא יננה ןכל בזכ םתיזחו
םימסקהו אוש םיזחה םיאיבנה-לא ידי התיהו ט  9
אל לארשי-תיב בתכבו ויהי-אל ימע דוסב בזכ
יכ םתעדיו ואבי אל לארשי תמדא-לאו ובתכי
:הוהי ינדא ינא
ןיאו םולש רמאל ימע-תא ועטה ןעיבו ןעי י  10
:לפת ותא םיחט םנהו ץיח הנב אוהו םולש
הנתאו ףטוש םשג היה לפיו לפת יחט-לא רמא אי  11
:עקבת תורעס חורו הנלפת שיבגלא ינבא
חיטה היא םכילא רמאי אולה ריקה לפנ הנהו בי  12
:םתחט רשא
תורעס-חור יתעקבו הוהי ינדא רמא הכ ןכל גי  13
שיבגלא ינבאו היהי יפאב ףטש םשגו יתמחב
:הלכל המחב
והיתעגהו לפת םתחט-רשא ריקה-תא יתסרהו די  14
הכותב םתילכו הלפנו ודסי הלגנו ץראה-לא
:הוהי ינא-יכ םתעדיו
רמאו לפת ותא םיחטבו ריקב יתמח-תא יתילכו וט  15
:ותא םיחטה ןיאו ריקה ןיא םכל
הל םיזחהו םלשורי-לא םיאבנה לארשי יאיבנ זט  16
:הוהי ינדא םאנ םלש ןיאו םלש ןוזח
ךמע תונב-לא ךינפ םיש םדא-ןב התאו זי  17
:ןהילע אבנהו ןהבלמ תואבנתמה
תותסכ תורפתמל יוה הוהי ינדא רמא-הכ תרמאו חי  18
שאר-לע תוחפסמה תושעו ידי יליצא-לכ לע
ימעל הנדדוצת תושפנה תושפנ דדוצל המוק-לכ
:הנייחת הנכל תושפנו
יתותפבו םירעש ילעשב ימע-לא יתא הנללחתו טי  19
תויחלו הנתומת-אל רשא תושפנ תימהל םחל
יעמש ימעל םכבזכב הנייחת-אל רשא תושפנ
:בזכ
הנכיתותסכ-לא יננה הוהי ינדא רמא-הכ ןכל כ  20
תוחרפל תושפנה-תא םש תודדצמ הנתא רשא
תושפנה-תא יתחלשו םכיתעורז לעמ םתא יתערקו
:תחרפל םישפנ-תא תודדצמ םתא רשא
ןכדימ ימע-תא יתלצהו םכיתחפסמ-תא יתערקו אכ  21
ינא-יכ ןתעדיו הדוצמל ןכדיב דוע ויהי-אלו
:הוהי
ויתבאכה אל ינאו רקש קידצ-בל תואכה ןעי בכ  22
ערה וכרדמ בוש-יתלבל עשר ידי קזחלו
:ותיחהל
דוע הנמסקת-אל םסקו הניזחת אל אוש ןכל גכ  23
:הוהי ינא-יכ ןתעדיו ןכדימ ימע-תא יתלצהו

די    14

:ינפל ובשיו לארשי ינקזמ םישנא ילא אוביו א  1
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו ב  2
םבל-לע םהילולג ולעה הלאה םישנאה םדא-ןב ג  3
שרדא שרדאה םהינפ חכנ ונתנ םנוע לושכמו
:םהל
ינדא רמא-הכ םהילא תרמאו םתוא-רבד ןכל ד  4
הלעי רשא לארשי תיבמ שיא שיא הוהי
חכנ םישי ונוע לושכמו ובל-לא וילולג-תא
הב ול יתינענ הוהי ינא איבנה-לא אבו וינפ
:וילולג ברב
ילעמ ורזנ רשא םבלב לארשי-תיב-תא שפת ןעמל ה  5
:םלכ םהילולגב
הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב-לא רמא ןכל ו  6
םכיתבעות-לכ לעמו םכילולג לעמ ובישהו ובוש
:םכינפ ובישה
רוגי-רשא רגהמו לארשי תיבמ שיא שיא יכ ז  7
ובל-לא וילולג לעיו ירחאמ רזניו לארשיב
איבנה-לא אבו וינפ חכנ םישי ונוע לושכמו
:יב ול-הנענ הוהי ינא יב ול-שרדל
תואל והיתמשהו אוהה שיאב ינפ יתתנו ח  8
ינא-יכ םתעדיו ימע ךותמ ויתרכהו םילשמלו
:הוהי
יתיתפ הוהי ינא רבד רבדו התפי-יכ איבנהו ט  9
וילע ידי-תא יתיטנו אוהה איבנה תא
:לארשי ימע ךותמ ויתדמשהו
:היהי איבנה ןועכ שרדה ןועכ םנוע ואשנו י  10
ירחאמ לארשי-תיב דוע ועתי-אל ןעמל אי  11
םעל יל ויהו םהיעשפ-לכב דוע ואמטי-אלו
:הוהי ינדא םאנ םיהלאל םהל היהא ינאו
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו בי  12
יתיטנו לעמ-לעמל יל-אטחת יכ ץרא םדא-ןב גי  13
הב-יתחלשהו םחל-הטמ הל יתרבשו הילע ידי
:המהבו םדא הנממ יתרכהו בער
לאנד חנ הכותב הלאה םישנאה תשלש ויהו די  14
ינדא םאנ םשפנ ולצני םתקדצב המה בויאו
:הוהי
הממש התיהו התלכשו ץראב ריבעא הער היח-ול וט  15
:היחה ינפמ רבוע ילבמ
ינדא םאנ ינא-יח הכותב הלאה םישנאה תשלש זט  16
םדבל המה וליצי תונב-םאו םינב-םא הוהי
:הממש היהת ץראהו ולצני
רבעת ברח יתרמאו איהה ץראה-לע איבא ברח וא זי  17
:המהבו םדא הנממ יתרכהו ץראב
ינדא םאנ ינא-יח הכותב הלאה םישנאה תשלשו חי  18
םדבל םה יכ תונבו םינב וליצי אל הוהי
:ולצני
יתמח יתכפשו איהה ץראה-לא חלשא רבד וא טי  19
:המהבו םדא הנממ תירכהל םדב הילע
ינדא םאנ ינא-יח הכותב בויאו לאנד חנו כ  20
וליצי םתקדצב המה וליצי תב-םא ןב-םא הוהי
:םשפנ
יטפש תעברא-יכ ףא הוהי ינדא רמא הכ יכ אכ  21
יתחלש רבדו הער היחו בערו ברח םיערה
:המהבו םדא הנממ תירכהל םלשורי-לא
תונבו םינב םיאצומה הטלפ הב-הרתונ הנהו בכ  22
םכרד-תא םתיארו םכילא םיאצוי םנה
יתאבה רשא הערה-לע םתמחנו םתולילע-תאו
:הילע יתאבה רשא-לכ תא םלשורי-לע
םתולילע-תאו םכרד-תא וארת-יכ םכתא ומחנו גכ  23
יתישע-רשא-לכ תא יתישע םנח אל יכ םתעדיו
:הוהי ינדא םאנ הב

וט    15

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
רשא הרומזה ץע-לכמ ןפגה-ץע היהי-המ םדא-ןב ב  2
:רעיה יצעב היה
ונממ וחקי-םא הכאלמל תושעל ץע ונממ חקיה ג  3
:ילכ-לכ וילע תולתל דתי
שאה הלכא ויתוצק ינש תא הלכאל ןתנ שאל הנה ד  4
:הכאלמל חלציה רחנ וכותו
שא-יכ ףא הכאלמל השעי אל םימת ותויהב הנה ה  5
:הכאלמל דוע השענו רחיו והתלכא
ץעב ןפגה-ץע רשאכ הוהי ינדא רמא הכ ןכל ו  6
יבשי-תא יתתנ ןכ הלכאל שאל ויתתנ-רשא רעיה
:םלשורי
םלכאת שאהו ואצי שאהמ םהב ינפ-תא יתתנו ז  7
:םהב ינפ-תא ימושב הוהי ינא-יכ םתעדיו
ינדא םאנ לעמ ולעמ ןעי הממש ץראה-תא יתתנו ח  8
:הוהי

זט    16

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
:היתבעות-תא םלשורי-תא עדוה םדא-ןב ב  2
ךיתרכמ םלשוריל הוהי ינדא רמא-הכ תרמאו ג  3
ךמאו ירמאה ךיבא ינענכה ץראמ ךיתדלמו
:תיתח
ךרש תרכ-אל ךתא תדלוה םויב ךיתודלומו ד  4
לתחהו תחלמה אל חלמהו יעשמל תצחר-אל םימבו
:תלתח אל
הלמחל הלאמ תחא ךל תושעל ןיע ךילע הסח-אל ה  5
םויב ךשפנ לעגב הדשה ינפ-לא יכלשתו ךילע
:ךתא תדלה
ךל רמאו ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רבעאו ו  6
:ייח ךימדב ךל רמאו ייח ךימדב
יאבתו ילדגתו יברתו ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר ז  7
םרע תאו חמצ ךרעשו ונכנ םידש םיידע ידעב
:הירעו
שרפאו םידד תע ךתע הנהו ךאראו ךילע רבעאו ח  8
אובאו ךל עבשאו ךתורע הסכאו ךילע יפנכ
:יל ייהתו הוהי ינדא םאנ ךתא תירבב
:ןמשב ךכסאו ךילעמ ךימד ףטשאו םימב ךצחראו ט  9
ךסכאו ששב ךשבחאו שחת ךלענאו המקר ךשיבלאו י  10
:ישמ
דיברו ךידי-לע םידימצ הנתאו ידע ךדעאו אי  11
:ךנורג-לע
תרטעו ךינזא-לע םיליגעו ךפא-לע םזנ ןתאו בי  12
:ךשארב תראפת
המקרו ישמו ישש ךשובלמו ףסכו בהז ידעתו גי  13
דאמ דאמב יפיתו יתלכא ןמשו שבדו תלס
:הכולמל יחלצתו
ירדהב אוה לילכ יכ ךיפיב םיוגב םש ךל אציו די  14
:הוהי ינדא םאנ ךילע יתמש-רשא
יכפשתו ךמש-לע ינזתו ךיפיב יחטבתו וט  15
:יהי-ול רבוע-לכ-לע ךיתונזת-תא
ינזתו תואלט תומב ךל-ישעתו ךידגבמ יחקתו זט  16
:היהי אלו תואב אל םהילע
יתתנ רשא יפסכמו יבהזמ ךתראפת ילכ יחקתו זי  17
:םב-ינזתו רכז ימלצ ךל-ישעתו ךל
יתרטקו ינמשו םיסכתו ךתמקר ידגב-תא יחקתו חי  18
:םהינפל יתתנ
ךיתלכאה שבדו ןמשו תלס ךל יתתנ-רשא ימחלו טי  19
ינדא םאנ יהיו חחינ חירל םהינפל והיתתנו
:הוהי
יל תדלי רשא ךיתונב-תאו ךינב-תא יחקתו כ  20
:ךתנזתמ טעמה לוכאל םהל םיחבזתו
:םהל םתוא ריבעהב םינתתו ינב-תא יטחשתו אכ  21
ימי-תא יתרכז אל ךיתנזתו ךיתבעות-לכ תאו בכ  22
ךמדב תססובתמ הירעו םרע ךתויהב ךירוענ
:תייה
ינדא םאנ ךל יוא יוא ךתער-לכ ירחא יהיו גכ  23
:הוהי
:בוחר-לכב המר ךל-ישעתו בג ךל-ינבתו דכ  24
ךיפי-תא יבעתתו ךתמר תינב ךרד שאר-לכ-לא הכ  25
:ךתנזת-תא יברתו רבוע-לכל ךילגר-תא יקשפתו
יברתו רשב ילדג ךינכש םירצמ-ינב-לא ינזתו וכ  26
:ינסיעכהל ךתנזת-תא
שפנב ךנתאו ךקח ערגאו ךילע ידי יתיטנ הנהו זכ  27
:המז ךכרדמ תומלכנה םיתשלפ תונב ךיתואנש
םגו םינזתו ךתעבש יתלבמ רושא ינב-לא ינזתו חכ  28
:תעבש אל
המידשכ ןענכ ץרא-לא ךתונזת-תא יברתו טכ  29
:תעבש אל תאזב-םגו
ךתושעב הוהי ינדא םאנ ךתבל הלמא המ ל  30
:תטלש הנוז-השא השעמ הלא-לכ-תא
יתישע ךתמרו ךרד-לכ שארב ךבג ךיתונבב אל  31
:ןנתא סלקל הנוזכ יתייה-אלו בוחר-לכב
:םירז-תא חקת השיא תחת תפאנמה השאה בל  32
ךינדנ-תא תתנ תאו הדנ-ונתי תונז-לכל גל  33
ביבסמ ךילא אובל םתוא ידחשתו ךיבהאמ-לכל
:ךיתונזתב
אל ךירחאו ךיתונזתב םישנה-ןמ ךפה ךב-יהיו דל  34
יהתו ךל-ןתנ אל ןנתאו ןנתא ךתתבו הנוז
:ךפהל
:הוהי-רבד יעמש הנוז ןכל הל  35
הלגתו ךתשחנ ךפשה ןעי הוהי ינדא רמא-הכ ול  36
ילולג-לכ לעו ךיבהאמ-לע ךיתונזתב ךתורע
:םהל תתנ רשא ךינב ימדכו ךיתובעות
תברע רשא ךיבהאמ-לכ-תא ץבקמ יננה ןכל זל  37
תאנש רשא-לכ לע תבהא רשא-לכ תאו םהילע
םהלא ךתורע יתילגו ביבסמ ךילע םתא יתצבקו
:ךתורע-לכ-תא וארו
םד ךיתתנו םד תכפשו תופאנ יטפשמ ךיתטפשו חל  38
:האנקו המח
ךיתמר וצתנו ךבג וסרהו םדיב ךתוא יתתנו טל  39
ךתראפת ילכ וחקלו ךידגב ךתוא וטישפהו
:הירעו םריע ךוחינהו
ךוקתבו ןבאב ךתוא ומגרו להק ךילע ולעהו מ  40
:םתוברחב
םישנ יניעל םיטפש ךב-ושעו שאב ךיתב ופרשו אמ  41
:דוע-ינתת אל ןנתא-םגו הנוזמ ךיתבשהו תובר
אלו יתטקשו ךממ יתאנק הרסו ךב יתמח יתחנהו במ  42
:דוע סעכא
יל-יזגרתו ךירוענ ימי-תא יתרכז-אל רשא ןעי גמ  43
םאנ יתתנ שארב ךכרד אה ינא-םגו הלא-לכב
לע המזה-תא יתישע אלו הוהי ינדא
:ךיתבעות-לכ
:התב המאכ רמאל לשמי ךילע לשמה-לכ הנה דמ  44
תא ךתוחא תוחאו הינבו השיא תלעג תא ךמא-תב המ  45
ןכיבאו תיתח ןכמא ןהינבו ןהישנא ולעג רשא
:ירמא
תבשויה היתונבו איה ןורמש הלודגה ךתוחאו ומ  46
ךנימימ תבשויה ךממ הנטקה ךתוחאו ךלואמש-לע
:היתונבו םדס
טעמכ יתישע ןהיתובעותבו תכלה ןהיכרדב אלו זמ  47
:ךיכרד-לכב ןהמ יתחשתו טק
ךתוחא םדס התשע-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח חמ  48
:ךיתונבו תא תישע רשאכ היתונבו איה
םחל-תעבש ןואג ךתוחא םדס ןוע היה הז-הנה טמ  49
ינע-דיו היתונבלו הל היה טקשה תולשו
:הקיזחה אל ןויבאו
ןהתא ריסאו ינפל הבעות הנישעתו הניהבגתו נ  50
:יתיאר רשאכ
יברתו האטח אל ךיתאטח יצחכ ןורמשו אנ  51
ךתוחא-תא יקדצתו הנהמ ךיתובעות-תא
:יתישע רשא ךיתובעות-לכב
ךיתאטחב ךתוחאל תללפ רשא ךתמלכ יאש תא-םג בנ  52
ישוב תא-םגו ךממ הנקדצת ןהמ תבעתה-רשא
:ךתויחא ךתקדצב ךתמלכ יאשו
היתונבו םדס תיבש-תא ןהתיבש-תא יתבשו גנ  53
ךיתיבש תיבשו היתונבו ןורמש תיבש-תאו
:הנהכותב
תישע רשא לכמ תמלכנו ךתמלכ יאשת ןעמל דנ  54
:ןתא ךמחנב
ןורמשו ןתמדקל ןבשת היתונבו םדס ךיתוחאו הנ  55
הניבשת ךיתונבו תאו ןתמדקל ןבשת היתונבו
:ןכתמדקל
םויב ךיפב העומשל ךתוחא םדס התיה אולו ונ  56
:ךינואג
םרא-תונב תפרח תע ומכ ךתער הלגת םרטב זנ  57
ךתוא תוטאשה םיתשלפ תונב היתוביבס-לכו
:ביבסמ
:הוהי םאנ םיתאשנ תא ךיתובעות-תאו ךתמז-תא חנ  58
תישע רשאכ ךתוא תישעו הוהי ינדא רמא הכ יכ טנ  59
:תירב רפהל הלא תיזב-רשא
ךירוענ ימיב ךתוא יתירב-תא ינא יתרכזו ס  60
:םלוע תירב ךל יתומקהו
ךיתוחא-תא ךתחקב תמלכנו ךיכרד-תא תרכזו אס  61
ךל ןהתא יתתנו ךממ תונטקה-לא ךממ תולדגה
:ךתירבמ אלו תונבל
ינא-יכ תעדיו ךתא יתירב-תא ינא יתומיקהו בס  62
:הוהי
הפ ןוחתפ דוע ךל-היהי אלו תשבו ירכזת ןעמל גס  63
םאנ תישע רשא-לכל ךל-ירפכב ךתמלכ ינפמ
:הוהי ינדא

זי    17

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
:לארשי תיב-לא לשמ לשמו הדיח דוח םדא-ןב ב  2
לודג לודגה רשנה הוהי ינדא רמא-הכ תרמאו ג  3
המקרה ול-רשא הצונה אלמ רבאה ךרא םיפנכה
:זראה תרמצ-תא חקיו ןונבלה-לא אב
ןענכ ץרא-לא והאיביו ףטק ויתוקיני שאר תא ד  4
:ומש םילכר ריעב
םימ-לע חק ערז-הדשב והנתיו ץראה ערזמ חקיו ה  5
:ומש הפצפצ םיבר
תונפל המוק תלפש תחרס ןפגל יהיו חמציו ו  6
ןפגל יהתו ויהי ויתחת וישרשו וילא ויתוילד
:תוראפ חלשתו םידב שעתו
הצונ-ברו םיפנכ לודג לודג דחא-רשנ יהיו ז  7
ויתוילדו וילע הישרש הנפכ תאזה ןפגה הנהו
:העטמ תוגרעמ התוא תוקשהל ול-החלש
תושעל הלותש איה םיבר םימ-לא בוט הדש-לא ח  8
:תרדא ןפגל תויהל ירפ תאשלו ףנע
הישרש-תא אולה חלצת הוהי ינדא רמא הכ רמא ט  9
החמצ יפרט-לכ שביו ססוקי הירפ-תאו קתני
התוא תואשמל בר-םעבו הלודג ערזב-אלו שבית
:הישרשמ
םידקה חור הב תעגכ אולה חלצתה הלותש הנהו י  10
:שבית החמצ תגרע-לע שבי שבית
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו אי  11
רמא הלא-המ םתעדי אלה ירמה תיבל אנ-רמא בי  12
הכלמ-תא חקיו םלשורי לבב-ךלמ אב-הנה
:הלבב וילא םתוא אביו הירש-תאו
ותא אביו תירב ותא תרכיו הכולמה ערזמ חקיו גי  13
:חקל ץראה יליא-תאו הלאב
רמשל אשנתה יתלבל הלפש הכלממ תויהל די  14
:הדמעל ותירב-תא
םיסוס ול-תתל םירצמ ויכאלמ חלשל וב-דרמיו וט  15
תירב רפהו הלא השעה טלמיה חלציה בר-םעו
:טלמנו
ךלמה םוקמב אל-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח זט  16
רפה רשאו ותלא-תא הזב רשא ותא ךילממה
:תומי לבב-ךותב ותא ותירב-תא
הערפ ותוא השעי בר להקבו לודג ליחב אלו זי  17
תושפנ תירכהל קיד תונבבו הללס ךפשב המחלמב
:תובר
הלא-לכו ודי ןתנ הנהו תירב רפהל הלא הזבו חי  18
:טלמי אל השע
יתלא אל-םא ינא-יח הוהי ינדא רמא-הכ ןכל טי  19
:ושארב ויתתנו ריפה רשא יתירבו הזב רשא
יתדוצמב שפתנו יתשר וילע יתשרפו כ  20
רשא ולעמ םש ותא יתטפשנו הלבב והיתואיבהו
:יב-לעמ
ולפי ברחב ויפגא-לכב וחרבמ-לכ תאו אכ  21
ינא יכ םתעדיו ושרפי חור-לכל םיראשנהו
:יתרבד הוהי
זראה תרמצמ ינא יתחקלו הוהי ינדא רמא הכ בכ  22
יתלתשו ףטקא ךר ויתוקני שארמ יתתנו המרה
:לולתו הבג-רה לע ינא
ירפ השעו ףנע אשנו ונלתשא לארשי םורמ רהב גכ  23
רופצ לכ ויתחת ונכשו רידא זראל היהו
:הנכשת ויתוילד לצב ףנכ-לכ
ץע יתלפשה הוהי ינא יכ הדשה יצע-לכ ועדיו דכ  24
יתחרפהו חל ץע יתשבוה לפש ץע יתהבגה הבג
:יתישעו יתרבד הוהי ינא שבי ץע

חי    18

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
תמדא-לע הזה לשמה-תא םילשמ םתא םכל-המ ב  2
םינבה ינשו רסב ולכאי תובא רמאל לארשי
:הניהקת
לשמ דוע םכל היהי-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח ג  3
:לארשיב הזה לשמה
ןבה שפנכו באה שפנכ הנה יל תושפנה-לכ ןה ד  4
:תומת איה תאטחה שפנה הנה-יל
:הקדצו טפשמ השעו קידצ היהי-יכ שיאו ה  5
ילולג-לא אשנ אל ויניעו לכא אל םירהה-לא ו  6
השא-לאו אמט אל והער תשא-תאו לארשי תיב
:ברקי אל הדנ
לזגי אל הלזג בישי בוח ותלבח הנוי אל שיאו ז  7
:דגב-הסכי םריעו ןתי בערל ומחל
ודי בישי לועמ חקי אל תיברתו ןתי-אל ךשנב ח  8
:שיאל שיא ןיב השעי תמא טפשמ
קידצ תמא תושעל רמש יטפשמו ךלהי יתוקחב ט  9
:הוהי ינדא םאנ היחי היח אוה
:הלאמ דחאמ חא השעו םד ךפש ץירפ-ןב דילוהו י  10
לכא םירהה-לא םג יכ השע אל הלא-לכ-תא אוהו אי  11
:אמט והער תשא-תאו
בישי אל לבח לזג תולזג הנוה ןויבאו ינע בי  12
:השע הבעות ויניע אשנ םילולגה-לאו
תא היחי אל יחו חקל תיברתו ןתנ ךשנב גי  13
וב וימד תמוי תומ השע הלאה תובעותה-לכ
:היהי
רשא ויבא תאטח-לכ-תא אריו ןב דילוה הנהו די  14
:ןהכ השעי אלו האריו השע
ילולג-לא אשנ אל ויניעו לכא אל םירהה-לע וט  15
:אמט אל והער תשא-תא לארשי תיב
לזג אל הלזגו לבח אל לבח הנוה אל שיאו זט  16
:דגב-הסכ םורעו ןתנ בערל ומחל
יטפשמ חקל אל תיברתו ךשנ ודי בישה ינעמ זי  17
היח ויבא ןועב תומי אל אוה ךלה יתוקחב השע
:היחי
בוט-אל רשאו חא לזג לזג קשע קשע-יכ ויבא חי  18
:ונועב תמ-הנהו וימע ךותב השע
טפשמ ןבהו באה ןועב ןבה אשנ-אל עדמ םתרמאו טי  19
היח םתא השעיו רמש יתוקח-לכ תא השע הקדצו
:היחי
באה ןועב אשי-אל ןב תומת איה תאטחה שפנה כ  20
היהת וילע קידצה תקדצ ןבה ןועב אשי אל באו
:היהת וילע עשר תעשרו
רמשו השע רשא ותאטח-לכמ בושי יכ עשרהו אכ  21
אל היחי היח הקדצו טפשמ השעו יתוקח-לכ-תא
:תומי
ותקדצב ול ורכזי אל השע רשא ויעשפ-לכ בכ  22
:היחי השע-רשא
אולה הוהי ינדא םאנ עשר תומ ץפחא ץפחה גכ  23
:היחו ויכרדמ ובושב
תובעותה לככ לוע השעו ותקדצמ קידצ בושבו דכ  24
השע-רשא ותקדצ-לכ יחו השעי עשרה השע-רשא
אטח-רשא ותאטחבו לעמ-רשא ולעמב הנרכזת אל
:תומי םב
תיב אנ-ועמש ינדא ךרד ןכתי אל םתרמאו הכ  25
:ונכתי אל םכיכרד אלה ןכתי אל יכרדה לארשי
םהילע תמו לוע השעו ותקדצמ קידצ-בושב וכ  26
:תומי השע-רשא ולועב
הקדצו טפשמ שעיו השע רשא ותעשרמ עשר בושבו זכ  27
:היחי ושפנ-תא אוה
היחי ויח השע רשא ויעשפ-לכמ בושיו האריו חכ  28
:תומי אל
יכרדה ינדא ךרד ןכתי אל לארשי תיב ורמאו טכ  29
:ןכתי אל םכיכרד אלה לארשי תיב ונכתי אל
םאנ לארשי תיב םכתא טפשא ויכרדכ שיא ןכל ל  30
םכיעשפ-לכמ ובישהו ובוש הוהי ינדא
:ןוע לושכמל םכל היהי-אלו
םב םתעשפ רשא םכיעשפ-לכ-תא םכילעמ וכילשה אל  31
תיב ותמת המלו השדח חורו שדח בל םכל ושעו
:לארשי
ובישהו הוהי ינדא םאנ תמה תומב ץפחא אל יכ בל  32
:ויחו

טי    19

:לארשי יאישנ-לא הניק אש התאו א  1
ךותב הצבר תוירא ןיב איבל ךמא המ תרמאו ב  2
:הירוג התבר םירפכ
ףרט-ףרטל דמליו היה ריפכ הירגמ דחא לעתו ג  3
:לכא םדא
םיחחב והאביו שפתנ םתחשב םיוג וילא ועמשיו ד  4
:םירצמ ץרא-לא
הירגמ דחא חקתו התוקת הדבא הלחונ יכ ארתו ה  5
:והתמש ריפכ
דמליו היה ריפכ תוירא-ךותב ךלהתיו ו  6
:לכא םדא ףרט-ףרטל
ץרא םשתו בירחה םהירעו ויתונמלא עדיו ז  7
:ותגאש לוקמ האלמו
וילע ושרפיו תונידממ ביבס םיוג וילע ונתיו ח  8
:שפתנ םתחשב םתשר
לבב ךלמ-לא והאביו םיחחב רגוסב והנתיו ט  9
דוע ולוק עמשי-אל ןעמל תודצמב והאבי
:לארשי ירה-לא
הפנעו הירפ הלותש םימ-לע ךמדב ןפגכ ךמא י  10
:םיבר םיממ התיה
הבגתו םילשמ יטבש-לא זע תוטמ הל-ויהיו אי  11
ברב והבגב אריו םיתבע ןיב-לע ותמוק
:ויתילד
שיבוה םידקה חורו הכלשה ץראל המחב שתתו בי  12
:והתלכא שא הזע הטמ ושביו וקרפתה הירפ
:אמצו היצ ץראב רבדמב הלותש התעו גי  13
הב היה-אלו הלכא הירפ הידב הטממ שא אצתו די  14
:הניקל יהתו איה הניק לושמל טבש זע-הטמ

כ    20

ואב שדחל רושעב ישמחב תיעיבשה הנשב יהיו א  1
ובשיו הוהי-תא שרדל לארשי ינקזמ םישנא
:ינפל
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו ב  2
הכ םהלא תרמאו לארשי ינקז-תא רבד םדא-ןב ג  3
ינא-יח םיאב םתא יתא שרדלה הוהי ינדא רמא
:הוהי ינדא םאנ םכל שרדא-םא
םתובא תבעות-תא םדא-ןב טופשתה םתא טפשתה ד  4
:םעידוה
ירחב םויב הוהי ינדא רמא-הכ םהילא תרמאו ה  5
םהל עדואו בקעי תיב ערזל ידי אשאו לארשיב
הוהי ינא רמאל םהל ידי אשאו םירצמ ץראב
:םכיהלא
ץראמ םאיצוהל םהל ידי יתאשנ אוהה םויב ו  6
שבדו בלח תבז םהל יתרת-רשא ץרא-לא םירצמ
:תוצראה-לכל איה יבצ
ילולגבו וכילשה ויניע יצוקש שיא םהלא רמאו ז  7
:םכיהלא הוהי ינא ואמטת-לא םירצמ
יצוקש-תא שיא ילא עמשל ובא אלו יב-ורמיו ח  8
ובזע אל םירצמ ילולג-תאו וכילשה אל םהיניע
ךותב םהב יפא תולכל םהילע יתמח ךפשל רמאו
:םירצמ ץרא
םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו ט  9
םהיניעל םהילא יתעדונ רשא םכותב המה-רשא
:םירצמ ץראמ םאיצוהל
:רבדמה-לא םאבאו םירצמ ץראמ םאיצואו י  10
םתוא יתעדוה יטפשמ-תאו יתוקח-תא םהל ןתאו אי  11
:םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא
יניב תואל תויהל םהל יתתנ יתותבש-תא םגו בי  12
:םשדקמ הוהי ינא יכ תעדל םהיניבו
וכלה-אל יתוקחב רבדמב לארשי-תיב יב-ורמיו גי  13
םהב יחו םדאה םתא השעי רשא וסאמ יטפשמ-תאו
םהילע יתמח ךפשל רמאו דאמ וללח יתתבש-תאו
:םתולכל רבדמב
רשא םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל השעאו די  14
:םהיניעל םיתאצוה
איבה יתלבל רבדמב םהל ידי יתאשנ ינא-םגו וט  15
יבצ שבדו בלח תבז יתתנ-רשא ץראה-לא םתוא
:תוצראה-לכל איה
םהב וכלה-אל יתוקח-תאו וסאמ יטפשמב ןעי זט  16
:ךלה םבל םהילולג ירחא יכ וללח יתותבש-תאו
הלכ םתוא יתישע-אלו םתחשמ םהילע יניע סחתו זי  17
:רבדמב
םכיתובא יקוחב רבדמב םהינב-לא רמאו חי  18
םהילולגבו ורמשת-לא םהיטפשמ-תאו וכלת-לא
:ואמטת-לא
יטפשמ-תאו וכל יתוקחב םכיהלא הוהי ינא טי  19
:םתוא ושעו ורמש
םכיניבו יניב תואל ויהו ושדק יתותבש-תאו כ  20
:םכיהלא הוהי ינא יכ תעדל
יטפשמ-תאו וכלה-אל יתוקחב םינבה יב-ורמיו אכ  21
םדאה םתוא השעי רשא םתוא תושעל ורמש-אל
יתמח ךפשל רמאו וללח יתותבש-תא םהב יחו
:רבדמב םב יפא תולכל םהילע
לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו ידי-תא יתבשהו בכ  22
:םהיניעל םתוא יתאצוה-רשא םיוגה יניעל
םתא ץיפהל רבדמב םהל ידי-תא יתאשנ ינא-םג גכ  23
:תוצראב םתוא תורזלו םיוגב
יתותבש-תאו וסאמ יתוקחו ושע-אל יטפשמ ןעי דכ  24
:םהיניע ויה םתובא ילולג ירחאו וללח
םיטפשמו םיבוט אל םיקח םהל יתתנ ינא-םגו הכ  25
:םהב ויחי אל
םחר רטפ-לכ ריבעהב םתונתמב םתוא אמטאו וכ  26
:הוהי ינא רשא ועדי רשא ןעמל םמשא ןעמל
םהילא תרמאו םדא-ןב לארשי תיב-לא רבד ןכל זכ  27
יתוא ופדג תאז דוע הוהי ינדא רמא הכ
:לעמ יב םלעמב םכיתובא
התוא תתל ידי-תא יתאשנ רשא ץראה-לא םאיבאו חכ  28
תבע ץע-לכו המר העבג-לכ ואריו םהל
םנברק סעכ םש-ונתיו םהיחבז-תא םש-וחבזיו
םש וכיסיו םהיחוחינ חיר םש ומישיו
:םהיכסנ-תא
ארקיו םש םיאבה םתא-רשא המבה המ םהלא רמאו טכ  29
:הזה םויה דע המב המש
הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב-לא רמא ןכל ל  30
םהיצוקש ירחאו םיאמטנ םתא םכיתובא ךרדבה
:םינז םתא
םתא שאב םכינב ריבעהב םכיתנתמ תאשבו אל  31
םכל שרדא ינאו םויה-דע םכילולג-לכל םיאמטנ
שרדא-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח לארשי תיב
:םכל
םירמא םתא רשא היהת אל ויה םכחור-לע הלעהו בל  32
:ןבאו ץע תרשל תוצראה תוחפשמכ םיוגכ היהנ
הקזח דיב אל-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח גל  33
:םכילע ךולמא הכופש המחבו היוטנ עורזבו
םכתא יתצבקו םימעה-ןמ םכתא יתאצוהו דל  34
עורזבו הקזח דיב םב םתצופנ רשא תוצראה-ןמ
:הכופש המחבו היוטנ
םכתא יתטפשנו םימעה רבדמ-לא םכתא יתאבהו הל  35
:םינפ-לא םינפ םש
םירצמ ץרא רבדמב םכיתובא-תא יתטפשנ רשאכ ול  36
:הוהי ינדא םאנ םכתא טפשא ןכ
תרסמב םכתא יתאבהו טבשה תחת םכתא יתרבעהו זל  37
:תירבה
ץראמ יב םיעשופהו םידרמה םכמ יתורבו חל  38
אל לארשי תמדא-לאו םתוא איצוא םהירוגמ
:הוהי ינא-יכ םתעדיו אובי
שיא הוהי ינדא רמא-הכ לארשי-תיב םתאו טל  39
ילא םיעמש םכניא-םא רחאו ודבע וכל וילולג
םכיתונתמב דוע-וללחת אל ישדק םש-תאו
:םכילולגבו
הוהי ינדא םאנ לארשי םורמ רהב ישדק-רהב יכ מ  40
םצרא םש ץראב הלכ לארשי תיב-לכ ינדבעי םש
םכיתואשמ תישאר-תאו םכיתמורת-תא שורדא םשו
:םכישדק-לכב
םכתא יאיצוהב םכתא הצרא חחינ חירב אמ  41
םתצפנ רשא תוצראה-ןמ םכתא יתצבקו םימעה-ןמ
:םיוגה יניעל םכב יתשדקנו םב
תמדא-לא םכתא יאיבהב הוהי ינא-יכ םתעדיו במ  42
התוא תתל ידי-תא יתאשנ רשא ץראה-לא לארשי
:םכיתובאל
רשא םכיתולילע-לכ תאו םכיכרד-תא םש-םתרכזו גמ  43
רשא םכיתוער-לכב םכינפב םתטקנו םב םתאמטנ
:םתישע
ימש ןעמל םכתא יתושעב הוהי ינא-יכ םתעדיו דמ  44
תיב תותחשנה םכיתולילעכו םיערה םכיכרדכ אל
:הוהי ינדא םאנ לארשי

אכ    21

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
םורד-לא ףטהו הנמית ךרד ךינפ םיש םדא-ןב ב  2
:בגנ הדשה רעי-לא אבנהו
ינדא רמא-הכ הוהי-רבד עמש בגנה רעיל תרמאו ג  3
חל-ץע-לכ ךב הלכאו שא ךב-תיצמ יננה הוהי
הב-וברצנו תבהלש תבהל הבכת-אל שבי ץע-לכו
:הנופצ בגנמ םינפ-לכ
:הבכת אל היתרעב הוהי ינא יכ רשב-לכ וארו ד  4
לשממ אלה יל םירמא המה הוהי ינדא ההא רמאו ה  5
:אוה םילשמ
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו ו  6
םישדקמ-לא ףטהו םלשורי-לא ךינפ םיש םדא-ןב ז  7
:לארשי תמדא-לא אבנהו
ךילא יננה הוהי רמא הכ לארשי תמדאל תרמאו ח  8
:עשרו קידצ ךממ יתרכהו הרעתמ יברח יתאצוהו
יברח אצת ןכל עשרו קידצ ךממ יתרכה-רשא ןעי ט  9
:ןופצ בגנמ רשב-לכ-לא הרעתמ
יברח יתאצוה הוהי ינא יכ רשב-לכ ועדיו י  10
:דוע בושת אל הרעתמ
תורירמבו םינתמ ןורבשב חנאה םדא-ןב התאו אי  11
:םהיניעל חנאת
תרמאו חנאנ התא המ-לע ךילא ורמאי-יכ היהו בי  12
םידי-לכ ופרו בל-לכ סמנו האב-יכ העומש-לא
האב הנה םימ הנכלת םיכרב-לכו חור-לכ התהכו
:הוהי ינדא םאנ התיהנו
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו גי  13
ברח רמא ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא-ןב די  14
:הטורמ-םגו הדחוה ברח
הטרמ קרב הל-היה-ןעמל הדחוה חבט חבט ןעמל וט  15
:ץע-לכ תסאמ ינב טבש שישנ וא
ברח הדחוה-איה ףכב שפתל הטרמל התא ןתיו זט  16
:גרוה-דיב התוא תתל הטרמ איהו
איה ימעב התיה איה-יכ םדא-ןב לליהו קעז זי  17
ימע-תא ויה ברח-לא ירוגמ לארשי יאישנ-לכב
:ךרי-לא קפס ןכל
םאנ היהי אל תסאמ טבש-םג-םא המו ןחב יכ חי  18
:הוהי ינדא
ברח לפכתו ףכ-לא ףכ ךהו אבנה םדא-ןב התאו טי  19
תרדחה לודגה ללח ברח איה םיללח ברח התשילש
:םהל
םהירעש-לכ לע םילשכמה הברהו בל גומל ןעמל כ  20
:חבטל הטעמ קרבל היושע חא ברח-תחבא יתתנ
ךינפ הנא ילימשה ימישה ינמיה ידחאתה אכ  21
:תודעמ
ינא יתמח יתחנהו יפכ-לא יפכ הכא ינא-םגו בכ  22
:יתרבד הוהי
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו גכ  23
ברח אובל םיכרד םינש ךל-םיש םדא-ןב התאו דכ  24
שארב ארב דיו םהינש ואצי דחא ץראמ לבב-ךלמ
:ארב ריע-ךרד
ןומע-ינב תבר תא ברח אובל םישת ךרד הכ  25
:הרוצב םלשוריב הדוהי-תאו
ינש שארב ךרדה םא-לא לבב-ךלמ דמע-יכ וכ  26
םיפרתב לאש םיצחב לקלק םסק-םסקל םיכרדה
:דבכב האר
הפ חתפל םירכ םושל םלשורי םסקה היה ונימיב זכ  27
םירעש-לע םירכ םושל העורתב לוק םירהל חצרב
:קיד תונבל הללס ךפשל
תועבש יעבש םהיניעב אוש-םוסקכ םהל היהו חכ  28
:שפתהל ןוע ריכזמ-אוהו םהל
םכנוע םכרכזה ןעי הוהי ינדא רמא-הכ ןכל טכ  29
לכב םכיתואטח תוארהל םכיעשפ תולגהב
:ושפתת ףכב םכרכזה ןעי םכיתולילע
תעב ומוי אב-רשא לארשי אישנ עשר ללח התאו ל  30
:ץק ןוע
הרטעה םירהו תפנצמה ריסה הוהי ינדא רמא הכ אל  31
:ליפשה הבגהו הבגה הלפשה תאז-אל תאז
אב-דע היה אל תאז-םג הנמישא הוע הוע הוע בל  32
:ויתתנו טפשמה ול-רשא
הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא-ןב התאו גל  33
ברח ברח תרמאו םתפרח-לאו ןומע ינב-לא
:קרב ןעמל ליכהל הטורמ חבטל החותפ
ךתוא תתל בזכ ךל-םסקב אוש ךל תוזחב דל  34
ןוע תעב םמוי אב-רשא םיעשר יללח יראוצ-לא
:ץק
ךיתורכמ ץראב תארבנ-רשא םוקמב הרעת-לא בשה הל  35
:ךתא טפשא
ךילע חיפא יתרבע שאב ימעז ךילע יתכפשו ול  36
:תיחשמ ישרח םירעב םישנא דיב ךיתתנו
אל ץראה ךותב היהי ךמד הלכאל היהת שאל זל  37
:יתרבד הוהי ינא יכ ירכזת

בכ    22

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
םימדה ריע-תא טפשתה טפשתה םדא-ןב התאו ב  2
:היתובעות-לכ תא התעדוהו
הכותב םד תכפש ריע הוהי ינדא רמא הכ תרמאו ג  3
:האמטל הילע םילולג התשעו התע אובל
תישע-רשא ךילולגבו תמשא תכפש-רשא ךמדב ד  4
ןכ-לע ךיתונש-דע אובתו ךימי יבירקתו תאמט
:תוצראה-לכל הסלקו םיוגל הפרח ךיתתנ
םשה תאמט ךב-וסלקתי ךממ תוקחרהו תוברקה ה  5
:המוהמה תבר
ןעמל ךב ויה וערזל שיא לארשי יאישנ הנה ו  6
:םד-ךפש
םותי ךכותב קשעב ושע רגל ךב ולקה םאו בא ז  7
:ךב ונוה הנמלאו
:תללח יתתבש-תאו תיזב ישדק ח  8
םירהה-לאו םד-ךפש ןעמל ךב ויה ליכר ישנא ט  9
:ךכותב ושע המז ךב ולכא
:ךב-ונע הדנה תאמט ךב-הלג בא-תורע י  10
ותלכ-תא שיאו הבעות השע והער תשא-תא שיאו אי  11
:ךב-הנע ויבא-תב ותחא-תא שיאו המזב אמט
תחקל תיברתו ךשנ םד-ךפש ןעמל ךב-וחקל דחש בי  12
ינדא םאנ תחכש יתאו קשעב ךיער יעצבתו
:הוהי
ךמד-לעו תישע רשא ךעצב-לא יפכ יתיכה הנהו גי  13
:ךכותב ויה רשא
ינא רשא םימיל ךידי הנקזחת-םא ךבל דמעיה די  14
:יתישעו יתרבד הוהי ינא ךתוא השע
תוצראב ךיתירזו םיוגב ךתוא יתוציפהו וט  15
:ךממ ךתאמט יתמתהו
:הוהי ינא-יכ תעדיו םיוג יניעל ךב תלחנו זט  16
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו זי  17
תשחנ םלכ גוסל לארשי-תיב יל-ויה םדא-ןב חי  18
ףסכ םיגס רוכ ךותב תרפועו לזרבו לידבו
:ויה
םיגסל םכלכ תויה ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל טי  19
:םלשורי ךות-לא םכתא ץבק יננה ןכל
ךות-לא לידבו תרפועו לזרבו תשחנו ףסכ תצבק כ  20
יפאב ץבקא ןכ ךיתנהל שא וילע-תחפל רוכ
:םכתא יתכתהו יתחנהו יתמחבו
יתרבע שאב םכילע יתחפנו םכתא יתסנכו אכ  21
:הכותב םתכתנו
םתעדיו הכותב וכתת ןכ רוכ ךותב ףסכ ךותהכ בכ  22
:םכילע יתמח יתכפש הוהי ינא-יכ
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו גכ  23
אל איה הרהטמ אל ץרא תא הל-רמא םדא-ןב דכ  24
:םעז םויב המשג
שפנ ףרט ףרט גאוש יראכ הכותב היאיבנ רשק הכ  25
:הכותב וברה היתונמלא וחקי רקיו ןסח ולכא
לחל שדק-ןיב ישדק וללחיו יתרות וסמח הינהכ וכ  26
ועידוה אל רוהטל אמטה-ןיבו ולידבה אל
:םכותב לחאו םהיניע ומילעה יתותבשמו
דבאל םד-ךפשל ףרט יפרט םיבאזכ הברקב הירש זכ  27
:עצב עצב ןעמל תושפנ
םהל םימסקו אוש םיזח לפת םהל וחט היאיבנו חכ  28
:רבד אל הוהיו הוהי ינדא רמא הכ םירמא בזכ
ןויבאו ינעו לזג ולזגו קשע וקשע ץראה םע טכ  29
:טפשמ אלב וקשע רגה-תאו ונוה
דעב ינפל ץרפב דמעו רדג-רדג שיא םהמ שקבאו ל  30
:יתאצמ אלו התחש יתלבל ץראה
םכרד םיתילכ יתרבע שאב ימעז םהילע ךפשאו אל  31
:הוהי ינדא םאנ יתתנ םשארב

גכ    23

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
:ויה תחא-םא תונב םישנ םיתש םדא-ןב ב  2
וכעמ המש ונז ןהירוענב םירצמב הנינזתו ג  3
:ןהילותב ידד ושע םשו ןהידש
הנייהתו התוחא הבילהאו הלודגה הלהא ןתומשו ד  4
הלהא ןורמש ןתומשו תונבו םינב הנדלתו יל
:הבילהא םלשוריו
רושא-לא היבהאמ-לע בגעתו יתחת הלהא ןזתו ה  5
:םיבורק
םלכ דמח ירוחב םינגסו תוחפ תלכת ישבל ו  6
:םיסוס יבכר םישרפ
םלכ רושא-ינב רחבמ םהילע היתונזת ןתתו ז  7
:האמטנ םהילולג-לכב הבגע-רשא לכבו
ובכש התוא יכ הבזע אל םירצממ היתונזת-תאו ח  8
וכפשיו הילותב ידד ושע המהו הירוענב
:הילע םתונזת
רשא רושא ינב דיב היבהאמ-דיב היתתנ ןכל ט  9
:םהילע הבגע
התואו וחקל היתונבו הינב התורע ולג המה י  10
:הב ושע םיטופשו םישנל םש-יהתו וגרה ברחב
הנממ התבגע תחשתו הבילהא התוחא ארתו אי  11
:התוחא ינונזמ היתונזת-תאו
ישבל םיברק םינגסו תוחפ הבגע רושא ינב-לא בי  12
:םלכ דמח ירוחב םיסוס יבכר םישרפ לולכמ
:ןהיתשל דחא ךרד האמטנ יכ אראו גי  13
ריקה-לע הקחמ ישנא ארתו היתונזת-לא ףסותו די  14
:רששב םיקקח םיידשכ ימלצ
םהישארב םילובט יחורס םהינתמב רוזא ירוגח וט  15
ץרא םידשכ לבב-ינב תומד םלכ םישלש הארמ
:םתדלומ
םיכאלמ חלשתו היניע הארמל םהילע בגעתו זט  16
:המידשכ םהילא
ואמטיו םידד בכשמל לבב-ינב הילא ואביו זי  17
:םהמ השפנ עקתו םב-אמטתו םתונזתב התוא
ישפנ עקתו התורע-תא לגתו היתונזת לגתו חי  18
:התוחא לעמ ישפנ העקנ רשאכ הילעמ
רשא הירוענ ימי-תא רכזל היתונזת-תא הברתו טי  19
:םירצמ ץראב התנז
םרשב םירומח-רשב רשא םהישגלפ לע הבגעתו כ  20
:םתמרז םיסוס תמרזו
ךידד םירצממ תושעב ךירוענ תמז תא ידקפתו אכ  21
:ךירוענ ידש ןעמל
ריעמ יננה הוהי ינדא רמא-הכ הבילהא ןכל בכ  22
םהמ ךשפנ העקנ-רשא תא ךילע ךיבהאמ-תא
:ביבסמ ךילע םיתאבהו
ינב-לכ עוקו עושו דוקפ םידשכ-לכו לבב ינב גכ  23
םלכ םינגסו תוחפ דמח ירוחב םתוא רושא
:םלכ םיסוס יבכר םיאורקו םישלש
הנצ םימע להקבו לגלגו בכר ןצה ךילע ואבו דכ  24
םהינפל יתתנו ביבס ךילע ומישי עבוקו ןגמו
:םהיטפשמב ךוטפשו טפשמ
ךינזאו ךפא המחב ךתוא ושעו ךב יתאנק יתתנו הכ  25
ךיתונבו ךינב המה לופת ברחב ךתירחאו וריסי
:שאב לכאת ךתירחאו וחקי
:ךתראפת ילכ וחקלו ךידגב-תא ךוטישפהו וכ  26
םירצמ ץראמ ךתונז-תאו ךממ ךתמז יתבשהו זכ  27
אל םירצמו םהילא ךיניע יאשת-אלו
:דוע-ירכזת
רשא דיב ךנתנ יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ חכ  28
:םהמ ךשפנ העקנ-רשא דיב תאנש
ךובזעו ךעיגי-לכ וחקלו האנשב ךתוא ושעו טכ  29
ךתמזו ךינונז תורע הלגנו הירעו םריע
:ךיתונזתו
תאמטנ-רשא לע םיוג ירחא ךתונזב ךל הלא השע ל  30
:םהילולגב
:ךדיב הסוכ יתתנו תכלה ךתוחא ךרדב אל  31
הקמעה יתשת ךתוחא סוכ הוהי ינדא רמא הכ בל  32
:ליכהל הברמ געללו קחצל היהת הבחרהו
סוכ הממשו המש סוכ יאלמת ןוגיו ןורכש גל  33
:ןורמש ךתוחא
ךידשו ימרגת הישרח-תאו תיצמו התוא תיתשו דל  34
:הוהי ינדא םאנ יתרבד ינא יכ יקתנת
יתוא תחכש ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל הל  35
ךתמז יאש תא-םגו ךוג ירחא יתוא יכילשתו
:ךיתונזת-תאו
הלהא-תא טופשתה םדא-ןב ילא הוהי רמאיו ול  36
:ןהיתובעות תא ןהל דגהו הבילהא-תאו
םגו ופאנ ןהילולג-תאו ןהידיב םדו ופאנ יכ זל  37
:הלכאל םהל וריבעה יל-ודלי רשא ןהינב-תא
אוהה םויב ישדקמ-תא ואמט יל ושע תאז דוע חל  38
:וללח יתותבש-תאו
ישדקמ-לא ואביו םהילולגל םהינב-תא םטחשבו טל  39
:יתיב ךותב ושע הכ-הנהו וללחל אוהה םויב
ךאלמ רשא קחרממ םיאב םישנאל הנחלשת יכ ףאו מ  40
ךיניע תלחכ תצחר רשאל ואב-הנהו םהילא חולש
:ידע תידעו
הינפל ךורע ןחלשו הדובכ הטמ-לע תבשיו אמ  41
:הילע תמש ינמשו יתרטקו
םדא ברמ םישנא-לאו הב ולש ןומה לוקו במ  42
םידימצ ונתיו רבדממ םיאבוס םיאבומ
:ןהישאר-לע תראפת תרטעו ןהידי-לא
:איהו התונזת הנזי תע םיפואנ הלבל רמאו גמ  43
ואב ןכ הנוז השא-לא אובכ הילא אוביו דמ  44
:המזה תשא הבילהא-לאו הלהא-לא
תופאנ טפשמ םהתוא וטפשי המה םקידצ םישנאו המ  45
:ןהידיב םדו הנה תפאנ יכ םד תוכפש טפשמו
ןתנו להק םהילע הלעה הוהי ינדא רמא הכ יכ ומ  46
:זבלו הועזל ןהתא
םתוברחב ןהתוא ארבו להק ןבא ןהילע ומגרו זמ  47
:ופרשי שאב ןהיתבו וגרהי םהיתונבו םהינב
אלו םישנה-לכ ורסונו ץראה-ןמ המז יתבשהו חמ  48
:הנכתמזכ הנישעת
הניאשת ןכילולג יאטחו ןכילע הנכתמז ונתנו טמ  49
:הוהי ינדא ינא יכ םתעדיו

דכ    24

שדחב תיעישתה הנשב ילא הוהי-רבד יהיו א  1
:רמאל שדחל רושעב ירישעה
םויה םצע-תא םויה םש-תא ךל-בותכ םדא-ןב ב  2
:הזה םויה םצעב םלשורי-לא לבב-ךלמ ךמס הזה
רמא הכ םהילא תרמאו לשמ ירמה-תיב-לא לשמו ג  3
:םימ וב קצי-םגו תפש ריסה תפש הוהי ינדא
רחבמ ףתכו ךרי בוט חתנ-לכ הילא היחתנ ףסא ד  4
:אלמ םימצע
חתר היתחת םימצעה רוד םגו חוקל ןאצה רחבמ ה  5
:הכותב הימצע ולשב-םג היחתר
ריס םימדה ריע יוא הוהי ינדא רמא-הכ ןכל ו  6
היחתנל הנממ האצי אל התאלחו הב התאלח רשא
:לרוג הילע לפנ-אל האיצוה היחתנל
אל והתמש עלס חיחצ-לע היה הכותב המד יכ ז  7
:רפע וילע תוסכל ץראה-לע והתכפש
חיחצ-לע המד-תא יתתנ םקנ םקנל המח תולעהל ח  8
:תוסכה יתלבל עלס
םימדה ריע יוא הוהי ינדא רמא הכ ןכל ט  9
:הרודמה לידגא ינא-םג
חקרהו רשבה םתה שאה קלדה םיצעה הברה י  10
:ורחי תומצעהו החקרמה
התשחנ הרחו םחת ןעמל הקר הילחג-לע הדימעהו אי  11
:התאלח םתת התאמט הכותב הכתנו
שאב התאלח תבר הנממ אצת-אלו תאלה םינאת בי  12
:התאלח
אל ךתאמטמ תרהט אלו ךיתרהט ןעי המז ךתאמטב גי  13
:ךב יתמח-תא יחינה-דע דוע-ירהטת
ערפא-אל יתישעו האב יתרבד הוהי ינא די  14
ךיתולילעכו ךיכרדכ םחנא אלו סוחא-אלו
:הוהי ינדא םאנ ךוטפש
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו וט  15
הפגמב ךיניע דמחמ-תא ךממ חקל יננה םדא-ןב זט  16
:ךתעמד אובת אולו הכבת אלו דפסת אלו
ךילע שובח ךראפ השעת-אל לבא םיתמ םד קנאה זי  17
םחלו םפש-לע הטעת אלו ךילגרב םישת ךילענו
:לכאת אל םישנא
שעאו ברעב יתשא תמתו רקבב םעה-לא רבדאו חי  18
:יתיוצ רשאכ רקבב
ונל הלא-המ ונל דיגת-אלה םעה ילא ורמאיו טי  19
:השע התא יכ
:רמאל ילא היה הוהי-רבד םהילא רמאו כ  20
יננה הוהי ינדא רמא-הכ לארשי תיבל רמא אכ  21
םכיניע דמחמ םכזע ןואג ישדקמ-תא ללחמ
םתבזע רשא םכיתונבו םכינבו םכשפנ למחמו
:ולפי ברחב
םחלו וטעת אל םפש-לע יתישע רשאכ םתישעו בכ  22
:ולכאת אל םישנא
אל םכילגרב םכילענו םכישאר-לע םכראפו גכ  23
םתמהנו םכיתנועב םתקמנו וכבת אלו ודפסת
:ויחא-לא שיא
ושעת השע-רשא לככ תפומל םכל לאקזחי היהו דכ  24
:הוהי ינדא ינא יכ םתעדיו האבב
םזועמ-תא םהמ יתחק םויב אולה םדא-ןב התאו הכ  25
םשפנ אשמ-תאו םהיניע דמחמ-תא םתראפת שושמ
:םהיתונבו םהינב
:םינזא תועמשהל ךילא טילפה אובי אוהה םויב וכ  26
אלו רבדתו טילפה-תא ךיפ חתפי אוהה םויב זכ  27
ינא-יכ ועדיו תפומל םהל תייהו דוע םלאת
:הוהי

הכ    25

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
:םהילע אבנהו ןומע ינב-לא ךינפ םיש םדא-ןב ב  2
הוהי ינדא-רבד ועמש ןומע ינבל תרמאו ג  3
ישדקמ-לא חאה ךרמא ןעי הוהי ינדא רמא-הכ
תיב-לאו המשנ יכ לארשי תמדא-לאו לחנ-יכ
:הלוגב וכלה יכ הדוהי
ובשיו השרומל םדק-ינבל ךנתנ יננה ןכל ד  4
ולכאי המה םהינכשמ ךב ונתנו ךב םהיתוריט
:ךבלח ותשי המהו ךירפ
ןומע ינב-תאו םילמג הונל הבר-תא יתתנו ה  5
:הוהי ינא-יכ םתעדיו ןאצ-ץברמל
ךעקרו די ךאחמ ןעי הוהי ינדא רמא הכ יכ ו  6
:לארשי תמדא-לא שפנב ךטאש-לכב חמשתו לגרב
גבל-ךיתתנו ךילע ידי-תא יתיטנ יננה ןכל ז  7
ךיתדבאהו םימעה-ןמ ךיתרכהו םיוגל
:הוהי ינא-יכ תעדיו ךדימשא תוצראה-ןמ
הנה ריעשו באומ רמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ ח  8
:הדוהי תיב םיוגה-לככ
וירעמ םירעהמ באומ ףתכ-תא חתפ יננה ןכל ט  9
ןועמ לעב תמישיה תיב ץרא יבצ והצקמ
:המתירקו
ןעמל השרומל היתתנו ןומע ינב-לע םדק-ינבל י  10
:םיוגב ןומע-ינב רכזת-אל
:הוהי ינא-יכ ועדיו םיטפש השעא באומבו אי  11
םקנ םקנב םודא תושע ןעי הוהי ינדא רמא הכ בי  12
:םהב ומקנו םושא ומשאיו הדוהי תיבל
םודא-לע ידי יתטנו הוהי ינדא רמא הכ ןכל גי  13
ןמיתמ הברח היתתנו המהבו םדא הנממ יתרכהו
:ולפי ברחב הנדדו
ושעו לארשי ימע דיב םודאב יתמקנ-תא יתתנו די  14
םאנ יתמקנ-תא ועדיו יתמחכו יפאכ םודאב
:הוהי ינדא
המקנב םיתשלפ תושע ןעי הוהי ינדא רמא הכ וט  15
:םלוע תביא תיחשמל שפנב טאשב םקנ ומקניו
ידי הטונ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל זט  16
יתדבאהו םיתרכ-תא יתרכהו םיתשלפ-לע
:םיה ףוח תיראש-תא
ועדיו המח תוחכותב תולדג תומקנ םב יתישעו זי  17
:םב יתמקנ-תא יתתב הוהי ינא-יכ

וכ    26

היה שדחל דחאב הנש הרשע-יתשעב יהיו א  1
:רמאל ילא הוהי-רבד
חאה םלשורי-לע רצ הרמא-רשא ןעי םדא-ןב ב  2
:הברחה האלמא ילא הבסנ םימעה תותלד הרבשנ
רצ ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל ג  3
:וילגל םיה תולעהכ םיבר םיוג ךילע יתילעהו
הרפע יתיחסו הילדגמ וסרהו רצ תומח ותחשו ד  4
:עלס חיחצל התוא יתתנו הנממ
יתרבד ינא יכ םיה ךותב היהת םימרח חטשמ ה  5
:םיוגל זבל התיהו הוהי ינדא םאנ
ועדיו הנגרהת ברחב הדשב רשא היתונבו ו  6
:הוהי ינא-יכ
רצ-לא איבמ יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ ז  7
סוסב םיכלמ ךלמ ןופצמ לבב-ךלמ רצארדכובנ
:בר-םעו להקו םישרפבו בכרבו
ךפשו קיד ךילע ןתנו גרהי ברחב הדשב ךיתונב ח  8
:הנצ ךילע םיקהו הללס ךילע
ץתי ךיתלדגמו ךיתומחב ןתי ולבק יחמו ט  9
:ויתוברחב
לגלגו שרפ לוקמ םקבא ךסכי ויסוס תעפשמ י  10
יאובמכ ךירעשב ואבב ךיתומוח הנשערת בכרו
:העקבמ ריע
ברחב ךמע ךיתוצוח-לכ-תא סמרי ויסוס תוסרפב אי  11
:דרת ץראל ךזע תובצמו גרהי
ךיתומוח וסרהו ךתלכר וזזבו ךליח וללשו בי  12
ךותב ךרפעו ךיצעו ךינבאו וצתי ךתדמח יתבו
:ומישי םימ
עמשי אל ךירונכ לוקו ךיריש ןומה יתבשהו גי  13
:דוע
הנבת אל היהת םימרח חטשמ עלס חיחצל ךיתתנו די  14
:הוהי ינדא םאנ יתרבד הוהי ינא יכ דוע
ךתלפמ לוקמ אלה רוצל הוהי ינדא רמא הכ וט  15
:םייאה ושערי ךכותב גרה גרהב ללח קנאב
וריסהו םיה יאישנ לכ םתואסכ לעמ ודריו זט  16
תודרח וטשפי םתמקר ידגב-תאו םהיליעמ-תא
וממשו םיעגרל ודרחו ובשי ץראה-לע ושבלי
:ךילע
תבשונ תדבא ךיא ךל ורמאו הניק ךילע ואשנו זי  17
איה םיב הקזח התיה רשא הללהה ריעה םימימ
:היבשוי-לכל םתיתח ונתנ-רשא היבשיו
םייאה ולהבנו ךתלפמ םוי ןיאה ודרחי התע חי  18
:ךתאצמ םיב-רשא
תברחנ ריע ךתא יתתב הוהי ינדא רמא הכ יכ טי  19
םוהת-תא ךילע תולעהב ובשונ-אל רשא םירעכ
:םיברה םימה ךוסכו
םלוע םע-לא רוב ידרוי-תא ךיתדרוהו כ  20
םלועמ תוברחכ תויתחת ץראב ךיתבשוהו
ץראב יבצ יתתנו יבשת אל ןעמל רוב ידרוי-תא
:םייח
דוע יאצמת-אלו ישקבתו ךניאו ךנתא תוהלב אכ  21
:הוהי ינדא םאנ םלועל

זכ    27

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
:הניק רצ-לע אש םדא-ןב התאו ב  2
םימעה תלכר םי תאובמ-לע יתבשיה רוצל תרמאו ג  3
תא רוצ הוהי ינדא רמא הכ םיבר םייא-לא
:יפי תלילכ ינא תרמא
:ךיפי וללכ ךינב ךילובג םימי בלב ד  4
זרא םיתחל-לכ תא ךל ונב רינשמ םישורב ה  5
:ךילע ןרת תושעל וחקל ןונבלמ
ןש-ושע ךשרק ךיטושמ ושע ןשבמ םינולא ו  6
:םיתכ ייאמ םירשא-תב
סנל ךל תויהל ךשרפמ היה םירצממ המקרב-שש ז  7
:ךסכמ היה השילא ייאמ ןמגראו תלכת
רוצ ךימכח ךל םיטש ויה דוראו ןודיצ יבשי ח  8
:ךילבח המה ךב ויה
ךקדב יקיזחמ ךב ויה הימכחו לבג ינקז ט  9
:ךברעמ ברעל ךב ויה םהיחלמו םיה תוינא-לכ
ןגמ ךתמחלמ ישנא ךליחב ויה טופו דולו סרפ י  10
:ךרדה ונתנ המה ךב-ולת עבוכו
םידמגו ביבס ךיתומוח-לע ךליחו דורא ינב אי  11
ביבס ךיתומוח-לע ולת םהיטלש ויה ךיתולדגמב
:ךיפי וללכ המה
לידב לזרב ףסכב ןוה-לכ ברמ ךתרחס שישרת בי  12
:ךינובזע ונתנ תרפועו
ילכו םדא שפנב ךילכר המה ךשמו לבת ןוי גי  13
:ךברעמ ונתנ תשחנ
ונתנ םידרפו םישרפו םיסוס המרגות תיבמ די  14
:ךינובזע
תונרק ךדי תרחס םיבר םייא ךילכר ןדד ינב וט  15
:ךרכשא ובישה םינבוהו ןש
המקרו ןמגרא ךפנב ךישעמ ברמ ךתרחס םרא זט  16
:ךינובזעב ונתנ דכדכו תמארו ץובו
תינמ יטחב ךילכר המה לארשי ץראו הדוהי זי  17
:ךברעמ ונתנ ירצו ןמשו שבדו גנפו
ןייב ןוה-לכ ברמ ךישעמ ברב ךתרחס קשמד חי  18
:רחצ רמצו ןובלח
תושע לזרב ונתנ ךינובזעב לזואמ ןויו ןדו טי  19
:היה ךברעמב הנקו הדק
:הבכרל שפח-ידגבב ךתלכר ןדד כ  20
םירכב ךדי ירחס המה רדק יאישנ-לכו ברע אכ  21
:ךירחס םב םידותעו םיליאו
םשב-לכ שארב ךילכר המה המערו אבש ילכר בכ  22
:ךינובזע ונתנ בהזו הרקי ןבא-לכבו
:ךתלכר דמלכ רושא אבש ילכר ןדעו הנכו ןרח גכ  23
המקרו תלכת ימולגב םיללכמב ךילכר המה דכ  24
םיזראו םישבח םילבחב םימרב יזנגבו
:ךתלכרמב
ידבכתו יאלמתו ךברעמ ךיתורש שישרת תוינא הכ  25
:םימי בלב דאמ
םידקה חור ךתא םיטשה ךואיבה םיבר םימב וכ  26
:םימי בלב ךרבש
יקיזחמ ךילבחו ךיחלמ ךברעמ ךינובזעו ךנוה זכ  27
ךב-רשא ךתמחלמ ישנא-לכו ךברעמ יברעו ךקדב
םויב םימי בלב ולפי ךכותב רשא ךלהק-לכבו
:ךתלפמ
:תושרגמ ושערי ךילבח תקעז לוקל חכ  28
לכ םיחלמ טושמ ישפת לכ םהיתוינאמ ודריו טכ  29
:ודמעי ץראה-לא םיה ילבח
רפע ולעיו הרמ וקעזיו םלוקב ךילע ועימשהו ל  30
:ושלפתי רפאב םהישאר-לע
ךילא וכבו םיקש ורגחו החרק ךילא וחירקהו אל  31
:רמ דפסמ שפנ-רמב
ימ ךילע וננוקו הניק םהינב ךילא ואשנו בל  32
:םיה ךותב המדכ רוצכ
ברב םיבר םימע תעבשה םימימ ךינובזע תאצב גל  33
:ץרא-יכלמ תרשעה ךיברעמו ךינוה
ךלהק-לכו ךברעמ םימ-יקמעמב םימימ תרבשנ תע דל  34
:ולפנ ךכותב
רעש ורעש םהיכלמו ךילע וממש םייאה יבשי לכ הל  35
:םינפ ומער
ךניאו תייה תוהלב ךילע וקרש םימעב םירחס ול  36
:םלוע-דע

חכ    28

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
ןעי הוהי ינדא רמא-הכ רצ דיגנל רמא םדא-ןב ב  2
יתבשי םיהלא בשומ ינא לא רמאתו ךבל הבג
בלכ ךבל ןתתו לא-אלו םדא התאו םימי בלב
:םיהלא
:ךוממע אל םותס-לכ לאנדמ התא םכח הנה ג  3
בהז שעתו ליח ךל תישע ךתנובתבו ךתמכחב ד  4
:ךיתורצואב ףסכו
ךבבל הבגיו ךליח תיברה ךתלכרב ךתמכח ברב ה  5
:ךליחב
בלכ ךבבל-תא ךתת ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל ו  6
:םיהלא
םיוג יצירע םירז ךילע איבמ יננה ןכל ז  7
:ךתעפי וללחו ךתמכח יפי-לע םתוברח וקירהו
:םימי בלב ללח יתוממ התמו ךודרוי תחשל ח  8
םדא התאו ךגרה ינפל ינא םיהלא רמאת רמאה ט  9
:ךיללחמ דיב לא-אלו
יתרבד ינא יכ םירז-דיב תומת םילרע יתומ י  10
:הוהי ינדא םאנ
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו אי  11
הכ ול תרמאו רוצ ךלמ-לע הניק אש םדא-ןב בי  12
המכח אלמ תינכת םתוח התא הוהי ינדא רמא
:יפי לילכו
םדא ךתכסמ הרקי ןבא-לכ תייה םיהלא-ןג ןדעב גי  13
ךפנ ריפס הפשיו םהש שישרת םלהיו הדטפ
םויב ךב ךיבקנו ךיפת תכאלמ בהזו תקרבו
:וננוכ ךארבה
םיהלא שדק רהב ךיתתנו ךכוסה חשממ בורכ-תא די  14
:תכלהתה שא-ינבא ךותב תייה
התלוע אצמנ-דע ךארבה םוימ ךיכרדב התא םימת וט  15
:ךב
רהמ ךללחאו אטחתו סמח ךכות ולמ ךתלכר ברב זט  16
:שא-ינבא ךותמ ךכסה בורכ ךדבאו םיהלא
ץרא-לע ךתעפי-לע ךתמכח תחש ךיפיב ךבל הבג זי  17
:ךב הוארל ךיתתנ םיכלמ ינפל ךיתכלשה
ךישדקמ תללח ךתלכר לועב ךינוע ברמ חי  18
רפאל ךנתאו ךתלכא איה ךכותמ שא-אצואו
:ךיאר-לכ יניעל ץראה-לע
תייה תוהלב ךילע וממש םימעב ךיעדוי-לכ טי  19
:םלוע-דע ךניאו
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו כ  20
:הילע אבנהו ןודיצ-לא ךינפ םיש םדא-ןב אכ  21
ןודיצ ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו בכ  22
יתושעב הוהי ינא-יכ ועדיו ךכותב יתדבכנו
:הב יתשדקנו םיטפש הב
ללח ללפנו היתוצוחב םדו רבד הב-יתחלשו גכ  23
:הוהי ינא-יכ ועדיו ביבסמ הילע ברחב הכותב
ץוקו ריאממ ןולס לארשי תיבל דוע היהי-אלו דכ  24
ינא יכ ועדיו םתוא םיטאשה םתביבס לכמ באכמ
:הוהי ינדא
לארשי תיב-תא יצבקב הוהי ינדא רמא-הכ הכ  25
יניעל םב יתשדקנו םב וצפנ רשא םימעה-ןמ
ידבעל יתתנ רשא םתמדא-לע ובשיו םיוגה
:בקעיל
םימרכ ועטנו םיתב ונבו חטבל הילע ובשיו וכ  26
םתא םיטאשה לכב םיטפש יתושעב חטבל ובשיו
:םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו םתוביבסמ

טכ    29

היה שדחל רשע םינשב ירשעב תירישעה הנשב א  1
:רמאל ילא הוהי-רבד
אבנהו םירצמ ךלמ הערפ-לע ךינפ םיש םדא-ןב ב  2
:הלכ םירצמ-לעו וילע
ךילע יננה הוהי ינדא רמא-הכ תרמאו רבד ג  3
ךותב ץברה לודגה םינתה םירצמ-ךלמ הערפ
:ינתישע ינאו יראי יל רמא רשא ויראי
ךיראי-תגד יתקבדהו ךייחלב םייחח יתתנו ד  4
תגד-לכ תאו ךיראי ךותמ ךיתילעהו ךיתשקשקב
:קבדת ךיתשקשקב ךיראי
ךיראי תגד-לכ תאו ךתוא הרבדמה ךיתשטנו ה  5
תיחל ץבקת אלו ףסאת אל לופת הדשה ינפ-לע
:הלכאל ךיתתנ םימשה ףועלו ץראה
ןעי הוהי ינא יכ םירצמ יבשי-לכ ועדיו ו  6
:לארשי תיבל הנק תנעשמ םתויה
ףתכ-לכ םהל תעקבו ץורת ךפכב ךב םשפתב ז  7
:םינתמ-לכ םהל תדמעהו רבשת ךילע םנעשהבו
ברח ךילע איבמ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל ח  8
:המהבו םדא ךממ יתרכהו
ינא-יכ ועדיו הברחו הממשל םירצמ-ץרא התיהו ט  9
:יתישע ינאו יל ראי רמא ןעי הוהי
ץרא-תא יתתנו ךיראי-לאו ךילא יננה ןכל י  10
הנוס לדגממ הממש ברח תוברחל םירצמ
:שוכ לובג-דעו
הב-רבעת אל המהב לגרו םדא לגר הב-רבעת אל אי  11
:הנש םיעברא בשת אלו
תומשנ תוצרא ךותב הממש םירצמ ץרא-תא יתתנו בי  12
םיעברא הממש ןייהת תוברחמ םירע ךותב הירעו
םיתירזו םיוגב םירצמ-תא יתצפהו הנש
:תוצראב
ץבקא הנש םיעברא ץקמ הוהי ינדא רמא הכ יכ גי  13
:המש וצפנ-רשא םימעה-ןמ םירצמ-תא
סורתפ ץרא םתא יתבשהו םירצמ תובש-תא יתבשו די  14
:הלפש הכלממ םש ויהו םתרוכמ ץרא-לע
דוע אשנתת-אלו הלפש היהת תוכלממה-ןמ וט  15
:םיוגב תודר יתלבל םיתטעמהו םיוגה-לע
ןוע ריכזמ חטבמל לארשי תיבל דוע-היהי אלו זט  16
:הוהי ינדא ינא יכ ועדיו םהירחא םתונפב
שדחל דחאב ןושארב הנש עבשו םירשעב יהיו זי  17
:רמאל ילא הוהי-רבד היה
וליח-תא דיבעה לבב-ךלמ רצארדכובנ םדא-ןב חי  18
ףתכ-לכו חרקמ שאר-לכ רצ-לא הלדג הדבע
הדבעה-לע רצמ וליחלו ול היה-אל רכשו הטורמ
:הילע דבע-רשא
רצארדכובנל ןתנ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל טי  19
הללש ללשו הנמה אשנו םירצמ ץרא-תא לבב-ךלמ
:וליחל רכש התיהו הזב זזבו
םירצמ ץרא-תא ול יתתנ הב דבע-רשא ותלעפ כ  20
:הוהי ינדא םאנ יל ושע רשא
ןתא ךלו לארשי תיבל ןרק חימצא אוהה םויב אכ  21
:הוהי ינא-יכ ועדיו םכותב הפ-ןוחתפ

ל    30

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא-ןב ב  2
:םויל הה וליליה
תע ןנע םוי הוהיל םוי בורקו םוי בורק-יכ ג  3
:היהי םיוג
לפנב שוכב הלחלח התיהו םירצמב ברח האבו ד  4
:היתדוסי וסרהנו הנומה וחקלו םירצמב ללח
ץרא ינבו בוכו ברעה-לכו דולו טופו שוכ ה  5
:ולפי ברחב םתא תירבה
ןואג דריו םירצמ יכמס ולפנו הוהי רמא הכ ו  6
ינדא םאנ הב-ולפי ברחב הנוס לדגממ הזע
:הוהי
םירע-ךותב וירעו תומשנ תוצרא ךותב ומשנו ז  7
:הנייהת תוברחנ
ורבשנו םירצמב שא-יתתב הוהי ינא-יכ ועדיו ח  8
:הירזע-לכ
דירחהל םיצב ינפלמ םיכאלמ ואצי אוהה םויב ט  9
יכ םירצמ םויב םהב הלחלח התיהו חטב שוכ-תא
:האב הנה
םירצמ ןומה-תא יתבשהו הוהי ינדא רמא הכ י  10
:לבב-ךלמ רצארדכובנ דיב
ץראה תחשל םיאבומ םיוג יצירע ותא ומעו אוה אי  11
ץראה-תא ואלמו םירצמ-לע םתוברח וקירהו
:ללח
םיער-דיב ץראה-תא יתרכמו הברח םיראי יתתנו בי  12
הוהי ינא םירז-דיב האלמו ץרא יתמשהו
:יתרבד
יתבשהו םילולג יתדבאהו הוהי ינדא רמא-הכ גי  13
דוע-היהי אל םירצמ-ץראמ אישנו ףנמ םילילא
:םירצמ ץראב הארי יתתנו
יתישעו ןעצב שא יתתנו סורתפ-תא יתמשהו די  14
:אנב םיטפש
יתרכהו םירצמ זועמ ןיס-לע יתמח יתכפשו וט  15
:אנ ןומה-תא
היהת אנו ןיס ליחת לוח םירצמב שא יתתנו זט  16
:םמוי ירצ ףנו עקבהל
יבשב הנהו ולפי ברחב תסב-יפו ןוא ירוחב זי  17
:הנכלת
םירצמ תוטמ-תא םש-ירבשב םויה ךשח סחנפחתבו חי  18
היתונבו הנסכי ןנע איה הזע ןואג הב-תבשנו
:הנכלת יבשב
:הוהי ינא-יכ ועדיו םירצמב םיטפש יתישעו טי  19
היה שדחל העבשב ןושארב הנש הרשע תחאב יהיו כ  20
:רמאל ילא הוהי-רבד
הנהו יתרבש םירצמ-ךלמ הערפ עורז-תא םדא-ןב אכ  21
הקזחל השבחל לותח םושל תואפר תתל השבח-אל
:ברחב שפתל
הערפ-לא יננה הוהי ינדא רמא-הכ ןכל בכ  22
הקזחה-תא ויתערז-תא יתרבשו םירצמ-ךלמ
:ודימ ברחה-תא יתלפהו תרבשנה-תאו
:תוצראב םתירזו םיוגב םירצמ-תא יתוצפהו גכ  23
יברח-תא יתתנו לבב ךלמ תוערז-תא יתקזחו דכ  24
ללח תוקאנ קאנו הערפ תוערז-תא יתרבשו ודיב
:וינפל
הערפ תוערזו לבב ךלמ תוערז-תא יתקזחהו הכ  25
דיב יברח יתתב הוהי ינא-יכ ועדיו הנלפת
:םירצמ ץרא-לא התוא הטנו לבב-ךלמ
םתוא יתירזו םיוגב םירצמ-תא יתוצפהו וכ  26
:הוהי ינא-יכ ועדיו תוצראב

אל    31

היה שדחל דחאב ישילשב הנש הרשע תחאב יהיו א  1
:רמאל ילא הוהי-רבד
ונומה-לאו םירצמ-ךלמ הערפ-לא רמא םדא-ןב ב  2
:ךלדגב תימד ימ-לא
לצמ שרחו ףנע הפי ןונבלב זרא רושא הנה ג  3
:ותרמצ התיה םיתבע ןיבו המוק הבגו
ךלה היתרהנ-תא והתממר םוהת והולדג םימ ד  4
יצע-לכ לא החלש היתלעת-תאו העטמ תוביבס
:הדשה
הניברתו הדשה יצע לכמ ותמק אהבג ןכ-לע ה  5
:וחלשב םיבר םיממ ותראפ הנכראתו ויתפערס
ויתראפ תחתו םימשה ףוע-לכ וננק ויתפעסב ו  6
םיוג לכ ובשי ולצבו הדשה תיח לכ ודלי
:םיבר
ושרש היה-יכ ויתוילד ךראב ולדגב ףייו ז  7
:םיבר םימ-לא
ומד אל םישורב םיהלא-ןגב והממע-אל םיזרא ח  8
ץע-לכ ויתראפכ ויה-אל םינמרעו ויתפעס-לא
:ויפיב וילא המד-אל םיהלא-ןגב
והאנקיו ויתוילד ברב ויתישע הפי ט  9
:םיהלאה ןגב רשא ןדע-יצע-לכ
המוקב תהבג רשא ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל י  10
:והבגב ובבל םרו םיתובע ןיב-לא ותרמצ ןתיו
ועשרכ ול השעי ושע םיוג ליא דיב והנתאו אי  11
:והתשרג
םירהה-לא והשטיו םיוג יצירע םירז והתרכיו בי  12
ויתראפ הנרבשתו ויתוילד ולפנ תויאג-לכבו
ץראה ימע-לכ ולצמ ודריו ץראה יקיפא לכב
:והשטיו
ויתראפ-לאו םימשה ףוע-לכ ונכשי ותלפמ-לע גי  13
:הדשה תיח לכ ויה
םימ-יצע-לכ םתמוקב והבגי-אל רשא ןעמל די  14
ודמעי-אלו םיתבע ןיב-לא םתרמצ-תא ונתי-אלו
תומל ונתנ םלכ-יכ םימ יתש-לכ םהבגב םהילא
:רוב ידרוי-לא םדא ינב ךותב תיתחת ץרא-לא
יתלבאה הלואש ותדר םויב הוהי ינדא רמא-הכ וט  15
ואלכיו היתורהנ ענמאו םוהת-תא וילע יתסכ
הדשה יצע-לכו ןונבל וילע רדקאו םיבר םימ
:הפלע וילע
הלואש ותא ידרוהב םיוג יתשערה ותלפמ לוקמ זט  16
תיתחת ץראב ומחניו רוב ידרוי-תא
:םימ יתש-לכ ןונבל-בוטו רחבמ ןדע-יצע-לכ
וערזו ברח-יללח-לא הלואש ודרי ותא םה-םג זי  17
:םיוג ךותב ולצב ובשי
ןדע-יצעב לדגבו דובכב הככ תימד ימ-לא חי  18
ךותב תיתחת ץרא-לא ןדע-יצע-תא תדרוהו
הערפ אוה ברח-יללח-תא בכשת םילרע
:הוהי ינדא םאנ הנומה-לכו

בל    32

דחאב שדח רשע-ינשב הנש הרשע יתשב יהיו א  1
:רמאל ילא הוהי-רבד היה שדחל
תרמאו םירצמ-ךלמ הערפ-לע הניק אש םדא-ןב ב  2
םימיב םינתכ התאו תימדנ םיוג ריפכ וילא
ספרתו ךילגרב םימ-חלדתו ךיתורהנב חגתו
:םתורהנ
יתשר-תא ךילע יתשרפו הוהי ינדא רמא הכ ג  3
:ימרחב ךולעהו םיבר םימע להקב
יתנכשהו ךליטא הדשה ינפ-לע ץראב ךיתשטנו ד  4
תיח ךממ יתעבשהו םימשה ףוע-לכ ךילע
:ץראה-לכ
תויאגה יתאלמו םירהה-לע ךרשב-תא יתתנו ה  5
:ךתומר
םיקפאו םירהה-לא ךמדמ ךתפצ ץרא יתיקשהו ו  6
:ךממ ןואלמי
שמש םהיבככ-תא יתרדקהו םימש ךתובכב יתיסכו ז  7
:ורוא ריאי-אל חריו ונסכא ןנעב
ךשח יתתנו ךילע םרידקא םימשב רוא ירואמ-לכ ח  8
:הוהי ינדא םאנ ךצרא-לע
םיוגב ךרבש יאיבהב םיבר םימע בל יתסעכהו ט  9
:םתעדי-אל רשא תוצרא-לע
ורעשי םהיכלמו םיבר םימע ךילע יתומשהו י  10
ודרחו םהינפ-לע יברח יפפועב רעש ךילע
:ךתלפמ םויב ושפנל שיא םיעגרל
:ךאובת לבב-ךלמ ברח הוהי ינדא רמא הכ יכ אי  11
םלכ םיוג יצירע ךנומה ליפא םירובג תוברחב בי  12
:הנומה-לכ דמשנו םירצמ ןואג-תא ודדשו
אלו םיבר םימ לעמ התמהב-לכ-תא יתדבאהו גי  13
:םחלדת אל המהב תוסרפו דוע םדא-לגר םחלדת
םאנ ךילוא ןמשכ םתורהנו םהימימ עיקשא זא די  14
:הוהי ינדא
האלממ ץרא המשנו הממש םירצמ ץרא-תא יתתב וט  15
:הוהי ינא-יכ ועדיו הב יבשוי-לכ-תא יתוכהב
התוא הננוקת םיוגה תונב הוננוקו איה הניק זט  16
םאנ התוא הננוקת הנומה-לכ-לעו םירצמ-לע
:הוהי ינדא
היה שדחל רשע השמחב הנש הרשע יתשב יהיו זי  17
:רמאל ילא הוהי-רבד
התוא והדרוהו םירצמ ןומה-לע ההנ םדא-ןב חי  18
ידרוי-תא תויתחת ץרא-לא םרדא םיוג תונבו
:רוב
:םילרע-תא הבכשהו הדר תמענ יממ טי  19
התוא וכשמ הנתנ ברח ולפי ברח-יללח ךותב כ  20
:הינומה-לכו
וירזע-תא לואש ךותמ םירובג ילא ול-ורבדי אכ  21
:ברח-יללח םילרעה ובכש ודרי
םלכ ויתרבק ויתוביבס הלהק-לכו רושא םש בכ  22
:ברחב םילפנה םיללח
הלהק יהיו רוב-יתכריב היתרבק ונתנ רשא גכ  23
ברחב םילפנ םיללח םלכ התרבק תוביבס
:םייח ץראב תיתח ונתנ-רשא
םיללח םלכ התרבק תוביבס הנומה-לכו םליע םש דכ  24
תויתחת ץרא-לא םילרע ודרי-רשא ברחב םילפנה
םתמלכ ואשיו םייח ץראב םתיתח ונתנ רשא
:רוב ידרוי-תא
הנומה-לכב הל בכשמ ונתנ םיללח ךותב הכ  25
ןתנ-יכ ברח-יללח םילרע םלכ התרבק ויתוביבס
רוב ידרוי-תא םתמלכ ואשיו םייח ץראב םתיתח
:ןתנ םיללח ךותב
היתורבק ויתוביבס הנומה-לכו לבת ךשמ םש וכ  26
ץראב םתיתח ונתנ-יכ ברח יללחמ םילרע םלכ
:םייח
רשא םילרעמ םילפנ םירובג-תא ובכשי אלו זכ  27
םתוברח-תא ונתיו םתמחלמ-ילכב לואש-ודרי
תיתח-יכ םתומצע-לע םתנוע יהתו םהישאר תחת
:םייח ץראב םירובג
:ברח-יללח-תא בכשתו רבשת םילרע ךותב התאו חכ  28
ונתנ-רשא היאישנ-לכו היכלמ םודא המש טכ  29
ובכשי םילרע-תא המה ברח-יללח-תא םתרובגב
:רוב ידרי-תאו
ודרי-רשא ינדצ-לכו םלכ ןופצ יכיסנ המש ל  30
ובכשיו םישוב םתרובגמ םתיתחב םיללח-תא
ידרוי-תא םתמלכ ואשיו ברח-יללח-תא םילרע
:רוב
ברח-יללח הנומה-לכ-לע םחנו הערפ הארי םתוא אל  31
:הוהי ינדא םאנ וליח-לכו הערפ
ךותב בכשהו םייח ץראב ותיתח-תא יתתנ-יכ בל  32
םאנ הנומה-לכו הערפ ברח-יללח-תא םילרע
:הוהי ינדא

גל    33

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
ץרא םהילא תרמאו ךמע-ינב-לא רבד םדא-ןב ב  2
דחא שיא ץראה-םע וחקלו ברח הילע איבא-יכ
:הפצל םהל ותא ונתנו םהיצקמ
רפושב עקתו ץראה-לע האב ברחה-תא הארו ג  3
:םעה-תא ריהזהו
אובתו רהזנ אלו רפושה לוק-תא עמשה עמשו ד  4
:היהי ושארב ומד והחקתו ברח
היהי וב ומד רהזנ אלו עמש רפושה לוק תא ה  5
:טלמ ושפנ רהזנ אוהו
רפושב עקת-אלו האב ברחה-תא הארי-יכ הפצהו ו  6
אוה שפנ םהמ חקתו ברח אובתו רהזנ-אל םעהו
:שרדא הפצה-דימ ומדו חקלנ ונועב
תעמשו לארשי תיבל ךיתתנ הפצ םדא-ןב התאו ז  7
:ינממ םתא תרהזהו רבד יפמ
ריהזהל תרבד אלו תומת תומ עשר עשרל ירמאב ח  8
ךדימ ומדו תומי ונועב עשר אוה וכרדמ עשר
:שקבא
בש-אלו הנממ בושל וכרדמ עשר תרהזה-יכ התאו ט  9
:תלצה ךשפנ התאו תומי ונועב אוה וכרדמ
םתרמא ןכ לארשי תיב-לא רמא םדא-ןב התאו י  10
ונחנא םבו ונילע וניתאטחו וניעשפ-יכ רמאל
:היחנ ךיאו םיקמנ
ץפחא-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח םהילא רמא אי  11
ובוש היחו וכרדמ עשר בושב-םא יכ עשרה תומב
:לארשי תיב ותומת המלו םיערה םכיכרדמ ובוש
אל קידצה תקדצ ךמע-ינב-לא רמא םדא-ןב התאו בי  12
הב לשכי-אל עשרה תעשרו ועשפ םויב ונליצת
הב תויחל לכוי אל קידצו ועשרמ ובוש םויב
:ותאטח םויב
ותקדצ-לע חטב-אוהו היחי היח קידצל ירמאב גי  13
ולועבו הנרכזת אל ותקדצ-לכ לוע השעו
:תומי וב השע-רשא
השעו ותאטחמ בשו תומת תומ עשרל ירמאבו די  14
:הקדצו טפשמ
ךלה םייחה תוקחב םלשי הלזג עשר בישי לבח וט  15
:תומי אל היחי ויח לוע תושע יתלבל
הקדצו טפשמ ול הנרכזת אל אטח רשא ותאטח-לכ זט  16
:היחי ויח השע
םכרד המהו ינדא ךרד ןכתי אל ךמע ינב ורמאו זי  17
:ןכתי-אל
:םהב תמו לוע השעו ותקדצמ קידצ-בושב חי  18
םהילע הקדצו טפשמ השעו ותעשרמ עשר בושבו טי  19
:היחי אוה
טופשא ויכרדכ שיא ינדא ךרד ןכתי אל םתרמאו כ  20
:לארשי תיב םכתא
שדחל השמחב ירשעב הנש הרשע יתשב יהיו אכ  21
התכה רמאל םלשורימ טילפה ילא-אב ונתולגל
:ריעה
טילפה אוב ינפל ברעב ילא התיה הוהי-דיו בכ  22
אלו יפ חתפיו רקבב ילא אוב-דע יפ-תא חתפיו
:דוע יתמלאנ
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו גכ  23
לארשי תמדא-לע הלאה תוברחה יבשי םדא-ןב דכ  24
ץראה-תא שרייו םהרבא היה דחא רמאל םירמא
:השרומל ץראה הנתנ ונל םיבר ונחנאו
םדה-לע הוהי ינדא רמא-הכ םהילא רמא ןכל הכ  25
וכפשת םדו םכילולג-לא ואשת םכניעו ולכאת
:ושרית ץראהו
תשא-תא שיאו הבעות ןתישע םכברח-לע םתדמע וכ  26
:ושרית ץראהו םתאמט והער
ינא-יח הוהי ינדא רמא-הכ םהלא רמאת-הכ זכ  27
ינפ-לע רשאו ולפי ברחב תוברחב רשא אל-םא
תודצמב רשאו ולכאל ויתתנ היחל הדשה
:ותומי רבדב תורעמבו
הזע ןואג תבשנו המשמו הממש ץראה-תא יתתנו חכ  28
:רבוע ןיאמ לארשי ירה וממשו
הממש ץראה-תא יתתב הוהי ינא-יכ ועדיו טכ  29
:ושע רשא םתבעות-לכ לע המשמו
לצא ךב םירבדנה ךמע ינב םדא-ןב התאו ל  30
שיא דחא-תא דח-רבדו םיתבה יחתפבו תוריקה
אצויה רבדה המ ועמשו אנ-ואב רמאל ויחא-תא
:הוהי תאמ
ימע ךינפל ובשיו םע-אובמכ ךילא ואוביו אל  31
םיבגע-יכ ושעי אל םתואו ךירבד-תא ועמשו
:ךלה םבל םעצב ירחא םישע המה םהיפב
ןגנ בטמו לוק הפי םיבגע רישכ םהל ךנהו בל  32
:םתוא םניא םישעו ךירבד-תא ועמשו
:םכותב היה איבנ יכ ועדיו האב הנה האבבו גל  33

דל    34

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
תרמאו אבנה לארשי יעור-לע אבנה םדא-ןב ב  2
יוה הוהי ינדא רמא הכ םיערל םהילא
ןאצה אולה םתוא םיער ויה רשא לארשי-יער
:םיערה וערי
האירבה ושבלת רמצה-תאו ולכאת בלחה-תא ג  3
:וערת אל ןאצה וחבזת
םתאפר-אל הלוחה-תאו םתקזח אל תולחנה-תא ד  4
םתבשה אל תחדנה-תאו םתשבח אל תרבשנלו
םתא םתידר הקזחבו םתשקב אל תדבאה-תאו
:ךרפבו
תיח-לכל הלכאל הנייהתו הער ילבמ הניצופתו ה  5
:הניצופתו הדשה
לעו המר העבג-לכ לעו םירהה-לכב ינאצ וגשי ו  6
ןיאו שרוד ןיאו ינאצ וצפנ ץראה ינפ-לכ
:שקבמ
:הוהי רבד-תא ועמש םיער ןכל ז  7
ינאצ-תויה ןעי אל-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח ח  8
ןיאמ הדשה תיח-לכל הלכאל ינאצ הנייהתו זבל
םיערה ועריו ינאצ-תא יער ושרד-אלו הער
:וער אל ינאצ-תאו םתוא
:הוהי-רבד ועמש םיערה ןכל ט  9
יתשרדו םיערה-לא יננה הוהי ינדא רמא-הכ י  10
וערי-אלו ןאצ תוערמ םיתבשהו םדימ ינאצ-תא
םהיפמ ינאצ יתלצהו םתוא םיערה דוע
:הלכאל םהל ןייהת-אלו
יתשרדו ינא-יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ אי  11
:םיתרקבו ינאצ-תא
ונאצ-ךותב ותויה-םויב ורדע הער תרקבכ בי  12
םהתא יתלצהו ינאצ-תא רקבא ןכ תושרפנ
:לפרעו ןנע םויב םש וצפנ רשא תמוקמה-לכמ
תוצראה-ןמ םיתצבקו םימעה-ןמ םיתאצוהו גי  13
לארשי ירה-לא םיתיערו םתמדא-לא םיתאיבהו
:ץראה יבשומ לכבו םיקיפאב
היהי לארשי-םורמ ירהבו םתא הערא בוט-הערמב די  14
הניערת ןמש הערמו בוט הונב הנצברת םש םהונ
:לארשי ירה-לא
:הוהי ינדא םאנ םציברא ינאו ינאצ הערא ינא וט  15
תרבשנלו בישא תחדנה-תאו שקבא תדבאה-תא זט  16
הקזחה-תאו הנמשה-תאו קזחא הלוחה-תאו שבחא
:טפשמב הנערא דימשא
טפש יננה הוהי ינדא רמא הכ ינאצ הנתאו זי  17
:םידותעלו םיליאל השל הש-ןיב
םכיערמ רתיו וערת בוטה הערמה םכמ טעמה חי  18
םירתונה תאו ותשת םימ-עקשמו םכילגרב וסמרת
:ןושפרת םכילגרב
םכילגר שפרמו הניערת םכילגר סמרמ ינאצו טי  19
:הניתשת
ינא-יננה םהילא הוהי ינדא רמא הכ ןכל כ  20
:הזר הש ןיבו הירב הש-ןיב יתטפשו
וחגנת םכינרקבו ופדהת ףתכבו דצב ןעי אכ  21
:הצוחה-לא הנתוא םתוציפה רשא דע תולחנה-לכ
יתטפשו זבל דוע הנייהת-אלו ינאצל יתעשוהו בכ  22
:השל הש ןיב
ידבע תא ןהתא הערו דחא הער םהילע יתמקהו גכ  23
:הערל ןהל היהי-אוהו םתא הערי אוה דיוד
אישנ דוד ידבעו םיהלאל םהל היהא הוהי ינאו דכ  24
:יתרבד הוהי ינא םכותב
הער-היח יתבשהו םולש תירב םהל יתרכו הכ  25
:םירעיב ונשיו חטבל רבדמב ובשיו ץראה-ןמ
יתדרוהו הכרב יתעבג תוביבסו םתוא יתתנו וכ  26
:ויהי הכרב ימשג ותעב םשגה
הלובי ןתת ץראהו וירפ-תא הדשה ץע ןתנו זכ  27
הוהי ינא-יכ ועדיו חטבל םתמדא-לע ויהו
םידבעה דימ םיתלצהו םלע תוטמ-תא ירבשב
:םהב
םלכאת אל ץראה תיחו םיוגל זב דוע ויהי-אלו חכ  28
:דירחמ ןיאו חטבל ובשיו
בער יפסא דוע ויהי-אלו םשל עטמ םהל יתמקהו טכ  29
:םיוגה תמלכ דוע ואשי-אלו ץראב
ימע המהו םתא םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו ל  30
:הוהי ינדא םאנ לארשי תיב
םכיהלא ינא םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו אל  31
:הוהי ינדא םאנ

הל    35

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
:וילע אבנהו ריעש רה-לע ךינפ םיש םדא-ןב ב  2
ךילא יננה הוהי ינדא רמא הכ ול תרמאו ג  3
הממש ךיתתנו ךילע ידי יתיטנו ריעש-רה
:המשמו
תעדיו היהת הממש התאו םישא הברח ךירע ד  4
:הוהי ינא-יכ
לארשי-ינב-תא רגתו םלוע תביא ךל תויה ןעי ה  5
:ץק ןוע תעב םדיא תעב ברח-ידי-לע
םדו ךשעא םדל-יכ הוהי ינדא םאנ ינא-יח ןכל ו  6
:ךפדרי םדו תאנש םד אל-םא ךפדרי
ונממ יתרכהו הממשו הממשל ריעש רה-תא יתתנו ז  7
:בשו רבע
ךיתואגו ךיתועבג ויללח וירה-תא יתאלמו ח  8
:םהב ולפי ברח-יללח ךיקיפא-לכו
םתעדיו הנבשית אל ךירעו ךנתא םלוע תוממש ט  9
:הוהי ינא-יכ
יל תוצראה יתש-תאו םיוגה ינש-תא ךרמא ןעי י  10
:היה םש הוהיו הונשריו הנייהת
ךפאכ יתישעו הוהי ינדא םאנ ינא-יח ןכל אי  11
םב יתעדונו םב ךיתאנשמ התישע רשא ךתאנקכו
:ךטפשא רשאכ
ךיתוצאנ-לכ-תא יתעמש הוהי ינא-יכ תעדיו בי  12
ונתנ ונל הממש רמאל לארשי ירה-לע תרמא רשא
:הלכאל
ינא םכירבד ילע םתרתעהו םכיפב ילע ולידגתו גי  13
:יתעמש
הממש ץראה-לכ חמשכ הוהי ינדא רמא הכ די  14
:ךל-השעא
ןכ הממש-רשא לע לארשי-תיב תלחנל ךתחמשכ וט  15
הלכ םודא-לכו ריעש-רה היהת הממש ךל-השעא
:הוהי ינא-יכ ועדיו

ול    36

ירה תרמאו לארשי ירה-לא אבנה םדא-ןב התאו א  1
:הוהי-רבד ועמש לארשי
חאה םכילע ביואה רמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ ב  2
:ונל התיה השרומל םלוע תומבו
ןעיב ןעי הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה ןכל ג  3
השרומ םכתויהל ביבסמ םכתא ףאשו תומש
:םע-תבדו ןושל תפש-לע ולעתו םיוגה תיראשל
רמא-הכ הוהי ינדא-רבד ועמש לארשי ירה ןכל ד  4
תויאגלו םיקיפאל תועבגלו םירהל הוהי ינדא
ויה רשא תובזענה םירעלו תוממשה תוברחלו
:ביבסמ רשא םיוגה תיראשל געללו זבל
יתאנק שאב אל-םא הוהי ינדא רמא-הכ ןכל ה  5
רשא אלכ םודא-לעו םיוגה תיראש-לע יתרבד
בבל-לכ תחמשב השרומל םהל יצרא-תא-ונתנ
:זבל השרגמ ןעמל שפנ טאשב
םירהל תרמאו לארשי תמדא-לע אבנה ןכל ו  6
הוהי ינדא רמא-הכ תויאגלו םיקיפאל תועבגלו
םיוג תמלכ ןעי יתרבד יתמחבו יתאנקב יננה
:םתאשנ
ידי-תא יתאשנ ינא הוהי ינדא רמא הכ ןכל ז  7
םתמלכ המה ביבסמ םכל רשא םיוגה אל-םא
:ואשי
ואשת םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו ח  8
:אובל וברק יכ לארשי ימעל
םתדבענו םכילא יתינפו םכילא יננה יכ ט  9
:םתערזנו
ובשנו הלכ לארשי תיב-לכ םדא םכילע יתיברהו י  10
:הנינבת תוברחהו םירעה
ורפו וברו המהבו םדא םכילע יתיברהו אי  11
םכיתשארמ יתבטהו םכיתומדקכ םכתא יתבשוהו
:הוהי ינא-יכ םתעדיו
ךושריו לארשי ימע-תא םדא םכילע יתכלוהו בי  12
:םלכשל דוע ףסות-אלו הלחנל םהל תייהו
םדא תלכא םכל םירמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ גי  13
:תייה ךיוג תלכשמו יתא
דוע-ילשכת אל ךיוגו דוע ילכאת-אל םדא ןכל די  14
:הוהי ינדא םאנ
םימע תפרחו םיוגה תמלכ דוע ךילא עימשא-אלו וט  15
ינדא םאנ דוע ילשכת-אל ךיוגו דוע-יאשת אל
:הוהי
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו זט  16
ואמטיו םתמדא-לע םיבשי לארשי תיב םדא-ןב זי  17
התיה הדנה תאמטכ םתולילעבו םכרדב התוא
:ינפל םכרד
ץראה-לע וכפש-רשא םדה-לע םהילע יתמח ךפשאו חי  18
:הואמט םהילולגבו
םכרדכ תוצראב ורזיו םיוגב םתא ץיפאו טי  19
:םיתטפש םתולילעכו
םש-תא וללחיו םש ואב-רשא םיוגה-לא אוביו כ  20
:ואצי וצראמו הלא הוהי-םע םהל רמאב ישדק
לארשי תיב והוללח רשא ישדק םש-לע למחאו אכ  21
:המש ואב-רשא םיוגב
אל הוהי ינדא רמא הכ לארשי-תיבל רמא ןכל בכ  22
ישדק-םשל-םא יכ לארשי תיב השע ינא םכנעמל
:םש םתאב-רשא םיוגב םתללח רשא
רשא םיוגב ללחמה לודגה ימש-תא יתשדקו גכ  23
םאנ הוהי ינא-יכ םיוגה ועדיו םכותב םתללח
:םהיניעל םכב ישדקהב הוהי ינדא
םכתא יתצבקו םיוגה-ןמ םכתא יתחקלו דכ  24
:םכתמדא-לא םכתא יתאבהו תוצראה-לכמ
לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו הכ  25
:םכתא רהטא םכילולג-לכמו םכיתואמט
םכברקב ןתא השדח חורו שדח בל םכל יתתנו וכ  26
בל םכל יתתנו םכרשבמ ןבאה בל-תא יתרסהו
:רשב
יקחב-רשא תא יתישעו םכברקב ןתא יחור-תאו זכ  27
:םתישעו ורמשת יטפשמו וכלת
יל םתייהו םכיתבאל יתתנ רשא ץראב םתבשיו חכ  28
:םיהלאל םכל היהא יכנאו םעל
ןגדה-לא יתארקו םכיתואמט לכמ םכתא יתעשוהו טכ  29
:בער םכילע ןתא-אלו ותא יתיברהו
רשא ןעמל הדשה תבונתו ץעה ירפ-תא יתיברהו ל  30
:םיוגב בער תפרח דוע וחקת אל
רשא םכיללעמו םיערה םכיכרד-תא םתרכזו אל  31
לעו םכיתנוע לע םכינפב םתטקנו םיבוט-אל
:םכיתובעות
םכל עדוי הוהי ינדא םאנ השע-ינא םכנעמל אל בל  32
:לארשי תיב םכיכרדמ ומלכהו ושוב
לכמ םכתא ירהט םויב הוהי ינדא רמא הכ גל  33
:תוברחה ונבנו םירעה-תא יתבשוהו םכיתונוע
יניעל הממש התיה רשא תחת דבעת המשנה ץראהו דל  34
:רבוע-לכ
ןדע-ןגכ התיה המשנה וזלה ץראה ורמאו הל  35
תורוצב תוסרהנהו תומשנהו תוברחה םירעהו
:ובשי
ינא יכ םכיתוביבס וראשי רשא םיוגה ועדיו ול  36
הוהי ינא המשנה יתעטנ תוסרהנה יתינב הוהי
:יתישעו יתרבד
לארשי-תיבל שרדא תאז דוע הוהי ינדא רמא הכ זל  37
:םדא ןאצכ םתא הברא םהל תושעל
הנייהת ןכ הידעומב םלשורי ןאצכ םישדק ןאצכ חל  38
ינא-יכ ועדיו םדא ןאצ תואלמ תוברחה םירעה
:הוהי

זל    37

הוהי חורב ינאצויו הוהי-די ילע התיה א  1
:תומצע האלמ איהו העקבה ךותב ינחיניו
דאמ תובר הנהו ביבס ביבס םהילע ינריבעהו ב  2
:דאמ תושבי הנהו העקבה ינפ-לע
הלאה תומצעה הנייחתה םדא-ןב ילא רמאיו ג  3
:תעדי התא הוהי ינדא רמאו
תרמאו הלאה תומצעה-לע אבנה ילא רמאיו ד  4
:הוהי-רבד ועמש תושביה תומצעה םהילא
ינא הנה הלאה תומצעל הוהי ינדא רמא הכ ה  5
:םתייחו חור םכב איבמ
יתמרקו רשב םכילע יתלעהו םידג םכילע יתתנו ו  6
םתעדיו םתייחו חור םכב יתתנו רוע םכילע
:הוהי ינא-יכ
יאבנהכ לוק-יהיו יתיוצ רשאכ יתאבנו ז  7
:ומצע-לא םצע תומצע וברקתו שער-הנהו
םרקיו הלע רשבו םידג םהילע-הנהו יתיארו ח  8
:םהב ןיא חורו הלעמלמ רוע םהילע
תרמאו םדא-ןב אבנה חורה-לא אבנה ילא רמאיו ט  9
יאב תוחור עבראמ הוהי ינדא רמא-הכ חורה-לא
:ויחיו הלאה םיגורהב יחפו חורה
ויחיו חורה םהב אובתו ינוצ רשאכ יתאבנהו י  10
:דאמ-דאמ לודג ליח םהילגר-לע ודמעיו
תיב-לכ הלאה תומצעה םדא-ןב ילא רמאיו אי  11
הדבאו וניתומצע ושבי םירמא הנה המה לארשי
:ונל ונרזגנ ונתוקת
הוהי ינדא רמא-הכ םהילא תרמאו אבנה ןכל בי  12
םכתא יתילעהו םכיתורבק-תא חתפ ינא הנה
:לארשי תמדא-לא םכתא יתאבהו ימע םכיתורבקמ
םכיתורבק-תא יחתפב הוהי ינא-יכ םתעדיו גי  13
:ימע םכיתורבקמ םכתא יתולעהבו
םכתא יתחנהו םתייחו םכב יחור יתתנו די  14
יתרבד הוהי ינא-יכ םתעדיו םכתמדא-לע
:הוהי-םאנ יתישעו
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו וט  15
וילע בתכו דחא ץע ךל-חק םדא-ןב התאו זט  16
דחא ץע חקלו ורבח לארשי ינבלו הדוהיל
לארשי תיב-לכו םירפא ץע ףסויל וילע בותכו
:ורבח
ויהו דחא ץעל ךל דחא-לא דחא םתא ברקו זי  17
:ךדיב םידחאל
דיגת-אולה רמאל ךמע ינב ךילא ורמאי רשאכו חי  18
:ךל הלא-המ ונל
חקל ינא הנה הוהי ינדא רמא-הכ םהלא רבד טי  19
לארשי יטבשו םירפא-דיב רשא ףסוי ץע-תא
םתישעו הדוהי ץע-תא וילע םתוא יתתנו ורבח
:ידיב דחא ויהו דחא ץעל
:םהיניעל ךדיב םהילע בתכת-רשא םיצעה ויהו כ  20
חקל ינא הנה הוהי ינדא רמא-הכ םהילא רבדו אכ  21
םש-וכלה רשא םיוגה ןיבמ לארשי ינב-תא
:םתמדא-לא םתוא יתאבהו ביבסמ םתא יתצבקו
ךלמו לארשי ירהב ץראב דחא יוגל םתא יתישעו בכ  22
ינשל דוע-היהי אלו ךלמל םלכל היהי דחא
:דוע תוכלממ יתשל דוע וצחי אלו םיוג
לכבו םהיצוקשבו םהילולגב דוע ואמטי אלו גכ  23
ואטח רשא םהיתבשומ לכמ םתא יתעשוהו םהיעשפ
היהא ינאו םעל יל-ויהו םתוא יתרהטו םהב
:םיהלאל םהל
םלכל היהי דחא העורו םהילע ךלמ דוד ידבעו דכ  24
:םתוא ושעו ורמשי יתקחו וכלי יטפשמבו
רשא בקעיל ידבעל יתתנ רשא ץראה-לע ובשיו הכ  25
םהינבו המה הילע ובשיו םכיתובא הב-ובשי
םהל אישנ ידבע דודו םלוע-דע םהינב ינבו
:םלועל
םתוא היהי םלוע תירב םולש תירב םהל יתרכו וכ  26
םכותב ישדקמ-תא יתתנו םתוא יתיברהו םיתתנו
:םלועל
המהו םיהלאל םהל יתייהו םהילע ינכשמ היהו זכ  27
:םעל יל-ויהי
לארשי-תא שדקמ הוהי ינא יכ םיוגה ועדיו חכ  28
:םלועל םכותב ישדקמ תויהב

חל    38

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
אישנ גוגמה ץרא גוג-לא ךינפ םיש םדא-ןב ב  2
:וילע אבנהו לבתו ךשמ שאר
גוג ךילא יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו ג  3
:לבתו ךשמ שאר אישנ
ךתוא יתאצוהו ךייחלב םיחח יתתנו ךיתבבושו ד  4
םלכ לולכמ ישבל םישרפו םיסוס ךליח-לכ-תאו
:םלכ תוברח ישפת ןגמו הנצ בר להק
:עבוכו ןגמ םלכ םתא טופו שוכ סרפ ה  5
ןופצ יתכרי המרגות תיב היפגא-לכו רמג ו  6
:ךתא םיבר םימע ויפגא-לכ-תאו
ךילע םילהקנה ךלהק-לכו התא ךל ןכהו ןכה ז  7
:רמשמל םהל תייהו
ץרא-לא אובת םינשה תירחאב דקפת םיבר םימימ ח  8
ירה לע םיבר םימעמ תצבקמ ברחמ תבבושמ
םימעמ איהו דימת הברחל ויה-רשא לארשי
:םלכ חטבל ובשיו האצוה
התא היהת ץראה תוסכל ןנעכ אובת האשכ תילעו ט  9
:ךתוא םיבר םימעו ךיפגא-לכו
ולעי אוהה םויב היהו הוהי ינדא רמא הכ י  10
:הער תבשחמ תבשחו ךבבל-לע םירבד
יבשי םיטקשה אובא תוזרפ ץרא-לע הלעא תרמאו אי  11
םיתלדו חירבו המוח ןיאב םיבשי םלכ חטבל
:םהל ןיא
תוברח-לע ךדי בישהל זב זבלו ללש ללשל בי  12
ןינקו הנקמ השע םיוגמ ףסאמ םע-לאו תבשונ
:ץראה רובט-לע יבשי
ךל ורמאי הירפכ-לכו שישרת ירחסו ןדדו אבש גי  13
תאשל ךלהק תלהקה זב זבלה אב התא ללש ללשלה
:לודג ללש ללשל ןינקו הנקמ תחקל בהזו ףסכ
ינדא רמא הכ גוגל תרמאו םדא-ןב אבנה ןכל די  14
חטבל לארשי ימע תבשב אוהה םויב אולה הוהי
:עדת
םיבר םימעו התא ןופצ יתכרימ ךמוקממ תאבו וט  15
:בר ליחו לודג להק םלכ םיסוס יבכר ךתא
ץראה תוסכל ןנעכ לארשי ימע-לע תילעו זט  16
ןעמל יצרא-לע ךיתואבהו היהת םימיה תירחאב
:גוג םהיניעל ךב ישדקהב יתא םיוגה תעד
יתרבד-רשא אוה-התאה הוהי ינדא רמא-הכ זי  17
לארשי יאיבנ ידבע דיב םינומדק םימיב
:םהילע ךתא איבהל םינש םהה םימיב םיאבנה
תמדא-לע גוג אוב םויב אוהה םויב היהו חי  18
:יפאב יתמח הלעת הוהי ינדא םאנ לארשי
אוהה םויב אל-םא יתרבד יתרבע-שאב יתאנקבו טי  19
:לארשי תמדא לע לודג שער היהי
הדשה תיחו םימשה ףועו םיה יגד ינפמ ושערו כ  20
רשא םדאה לכו המדאה-לע שמרה שמרה-לכו
תוגרדמה ולפנו םירהה וסרהנו המדאה ינפ-לע
:לופת ץראל המוח-לכו
הוהי ינדא םאנ ברח ירה-לכל וילע יתארקו אכ  21
:היהת ויחאב שיא ברח
ינבאו ףטוש םשגו םדבו רבדב ותא יתטפשנו בכ  22
ויפגא-לעו וילע ריטמא תירפגו שא שיבגלא
:ותא רשא םיבר םימע-לעו
םיוג יניעל יתעדונו יתשדקתהו יתלדגתהו גכ  23
:הוהי ינא-יכ ועדיו םיבר

טל    39

רמא הכ תרמאו גוג-לע אבנה םדא-ןב התאו א  1
ךשמ שאר אישנ גוג ךילא יננה הוהי ינדא
:לבתו
ןופצ יתכרימ ךיתילעהו ךיתאששו ךיתבבשו ב  2
:לארשי ירה-לע ךתואבהו
ךנימי דימ ךיצחו ךלואמש דימ ךתשק יתיכהו ג  3
:ליפא
םימעו ךיפגא-לכו התא לופת לארשי ירה-לע ד  4
ךיתתנ הדשה תיחו ףנכ-לכ רופצ טיעל ךתא רשא
:הלכאל
ינדא םאנ יתרבד ינא יכ לופת הדשה ינפ-לע ה  5
:הוהי
ועדיו חטבל םייאה יבשיבו גוגמב שא-יתחלשו ו  6
:הוהי ינא-יכ
לחא-אלו לארשי ימע ךותב עידוא ישדק םש-תאו ז  7
הוהי ינא-יכ םיוגה ועדיו דוע ישדק-םש-תא
:לארשיב שודק
םויה אוה הוהי ינדא םאנ התיהנו האב הנה ח  8
:יתרבד רשא
קשנב וקישהו ורעבו לארשי ירע יבשי ואציו ט  9
חמרבו די לקמבו םיצחבו תשקב הנצו ןגמו
:םינש עבש שא םהב ורעבו
ובטחי אלו הדשה-ןמ םיצע ואשי-אלו י  10
וללשו שא-ורעבי קשנב יכ םירעיה-ןמ
:הוהי ינדא םאנ םהיזזב-תא וזזבו םהיללש-תא
רבק םש-םוקמ גוגל ןתא אוהה םויב היהו אי  11
איה תמסחו םיה תמדק םירבעה יג לארשיב
הנומה-לכ-תאו גוג-תא םש ורבקו םירבעה-תא
:גוג ןומה איג וארקו
העבש ץראה-תא רהט ןעמל לארשי תיב םורבקו בי  12
:םישדח
ידבכה םוי םשל םהל היהו ץראה םע-לכ ורבקו גי  13
:הוהי ינדא םאנ
םירבקמ ץראב םירבע ולידבי דימת ישנאו די  14
הרהטל ץראה ינפ-לע םירתונה-תא םירבעה-תא
:ורקחי םישדח-העבש הצקמ
ולצא הנבו םדא םצע הארו ץראב םירבעה ורבעו וט  15
ןומה איג-לא םירבקמה ותא ורבק דע ןויצ
:גוג
:ץראה ורהטו הנומה ריע-םש םגו זט  16
רופצל רמא הוהי ינדא רמא-הכ םדא-ןב התאו זי  17
ופסאה ואבו וצבקה הדשה תיח לכלו ףנכ-לכ
לודג חבז םכל חבז ינא רשא יחבז-לע ביבסמ
:םד םתיתשו רשב םתלכאו לארשי ירה לע
ותשת ץראה יאישנ-םדו ולכאת םירובג רשב חי  18
:םלכ ןשב יאירמ םירפ םידותעו םירכ םיליא
יחבזמ ןורכשל םד םתיתשו העבשל בלח-םתלכאו טי  19
:םכל יתחבז-רשא
שיא-לכו רובג בכרו סוס ינחלש-לע םתעבשו כ  20
:הוהי ינדא םאנ המחלמ
םיוגה-לכ וארו םיוגב ידובכ-תא יתתנו אכ  21
:םהב יתמש-רשא ידי-תאו יתישע רשא יטפשמ-תא
םהיהלא הוהי ינא יכ לארשי תיב ועדיו בכ  22
:האלהו אוהה םויה-ןמ
לע לארשי-תיב ולג םנועב יכ םיוגה ועדיו גכ  23
דיב םנתאו םהמ ינפ רתסאו יב-ולעמ רשא
:םלכ ברחב ולפיו םהירצ
:םהמ ינפ רתסאו םתא יתישע םהיעשפכו םתאמטכ דכ  24
תיבש-תא בישא התע הוהי ינדא רמא הכ ןכל הכ  25
םשל יתאנקו לארשי תיב-לכ יתמחרו בקעי
:ישדק
יב-ולעמ רשא םלעמ-לכ-תאו םתמלכ-תא ושנו וכ  26
:דירחמ ןיאו חטבל םתמדא-לע םתבשב
תוצראמ םתא יתצבקו םימעה-ןמ םתוא יבבושב זכ  27
:םיבר םיוגה יניעל םב יתשדקנו םהיביא
םתא יתולגהב םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו חכ  28
דוע ריתוא-אלו םתמדא-לע םיתסנכו םיוגה-לא
:םש םהמ
יחור-תא יתכפש רשא םהמ ינפ דוע ריתסא-אלו טכ  29
:הוהי ינדא םאנ לארשי תיב-לע

מ    40

רושעב הנשה שארב ונתולגל הנש שמחו םירשעב א  1
ריעה התכה רשא רחא הנש הרשע עבראב שדחל
יתא אביו הוהי-די ילע התיה הזה םויה םצעב
:המש
ינחיניו לארשי ץרא-לא ינאיבה םיהלא תוארמב ב  2
:בגנמ ריע-הנבמכ וילעו דאמ הבג רה-לא
תשחנ הארמכ והארמ שיא-הנהו המש יתוא איביו ג  3
דמע אוהו הדמה הנקו ודיב םיתשפ-ליתפו
:רעשב
ךינזאבו ךיניעב האר םדא-ןב שיאה ילא רבדיו ד  4
יכ ךתוא הארמ ינא-רשא לכל ךבל םישו עמש
התא-רשא-לכ-תא דגה הנה התאבה הכתוארה ןעמל
:לארשי תיבל האר
שיאה דיבו ביבס ביבס תיבל ץוחמ המוח הנהו ה  5
בחר-תא דמיו חפטו המאב תומא-שש הדמה הנק
:דחא הנק המוקו דחא הנק ןינבה
לעיו המידקה ךרד וינפ רשא רעש-לא אוביו ו  6
תאו בחר דחא הנק רעשה ףס-תא דמיו ותולעמב
:בחר דחא הנק דחא ףס
םיאתה ןיבו בחר דחא הנקו ךרא דחא הנק אתהו ז  7
תיבהמ רעשה םלוא לצאמ רעשה ףסו תומא שמח
:דחא הנק
:דחא הנק תיבהמ רעשה םלא-תא דמיו ח  8
םיתש וליאו תומא הנמש רעשה םלא-תא דמיו ט  9
:תיבהמ רעשה םלאו תומא
הפמ השלשו הפמ השלש םידקה ךרד רעשה יאתו י  10
:ופמו הפמ םליאל תחא הדמו םתשלשל תחא הדמ
רעשה ךרא תומא רשע רעשה-חתפ בחר-תא דמיו אי  11
:תומא הרשע שולש
לובג תחא-המאו תחא המא תואתה ינפל לובגו בי  12
:ופמ תומא ששו ופמ תומא-שש אתהו הפמ
שמחו םירשע בחר וגגל אתה גגמ רעשה-תא דמיו גי  13
:חתפ דגנ חתפ תומא
רעשה רצחה ליא-לאו המא םישש םיליא-תא שעיו די  14
:ביבס ביבס
רעשה םלא ינפל-לע ןותאיה רעשה ינפ לעו וט  15
:המא םישמח ימינפה
המינפל המהילא לאו םיאתה-לא תומטא תונלחו זט  16
ביבס תונולחו תומלאל ןכו ביבס ביבס רעשל
:םירמת ליא-לאו המינפל ביבס
הפצרו תוכשל הנהו הנוציחה רצחה-לא ינאיביו זי  17
תוכשל םישלש ביבס ביבס רצחל יושע
:הפצרה-לא
םירעשה ךרא תמעל םירעשה ףתכ-לא הפצרהו חי  18
:הנותחתה הפצרה
רצחה ינפל הנותחתה רעשה ינפלמ בחר דמיו טי  19
:ןופצהו םידקה המא האמ ץוחמ ימינפה
הנוציחה רצחל ןופצה ךרד וינפ רשא רעשהו כ  20
:ובחרו וכרא דדמ
היה ומלאו וליאו ופמ השלשו ופמ השולש ואתו אכ  21
שמח בחרו וכרא המא םישמח ןושארה רעשה תדמכ
:המאב םירשעו
וינפ רשא רעשה תדמכ ורמתו ומלאו ונולחו בכ  22
ומליאו וב-ולעי עבש תולעמבו םידקה ךרד
:םהינפל
םידקלו ןופצל רעשה דגנ ימינפה רצחל רעשו גכ  23
:המא האמ רעש-לא רעשמ דמיו
םורדה ךרד רעש-הנהו םורדה ךרד ינכלויו דכ  24
:הלאה תודמכ ומליאו וליא דדמו
תונלחהכ ביבס ביבס ומליאלו ול םינולחו הכ  25
:המא םירשעו שמח בחרו ךרא המא םישמח הלאה
ול םירמתו םהינפל ומלאו ותולע העבש תולעמו וכ  26
:וליא-לא ופמ דחאו ופמ דחא
רעשמ דמיו םורדה ךרד ימינפה רצחל רעשו זכ  27
:תומא האמ םורדה ךרד רעשה-לא
דמיו םורדה רעשב ימינפה רצח-לא ינאיביו חכ  28
:הלאה תודמכ םורדה רעשה-תא
ול תונולחו הלאה תודמכ ומלאו וליאו ואתו טכ  29
בחרו ךרא המא םישמח ביבס ביבס ומלאלו
:תומא שמחו םירשע
בחרו המא םירשעו שמח ךרא ביבס ביבס תומלאו ל  30
:תומא שמח
וליא-לא םירמתו הנוצחה רצח-לא ומלאו אל  31
:ולעמ הנומש תולעמו
דמיו םידקה ךרד ימינפה רצחה-לא ינאיביו בל  32
:הלאה תודמכ רעשה-תא
ול תונולחו הלאה תודמכ ומלאו ולאו ואתו גל  33
שמח בחרו המא םישמח ךרא ביבס ביבס ומלאלו
:המא םירשעו
ופמ ולא-לא םירמתו הנוציחה רצחל ומלאו דל  34
:ולעמ תולעמ הנמשו ופמו
:הלאה תודמכ דדמו ןופצה רעש-לא ינאיביו הל  35
ךרא ביבס ביבס ול תונולחו ומלאו ולא ואת ול  36
:המא םירשעו שמח בחרו המא םישמח
ופמ וליא-לא םירמתו הנוציחה רצחל וליאו זל  37
:ולעמ תולעמ הנמשו ופמו
וחידי םש םירעשה םיליאב החתפו הכשלו חל  38
:הלעה-תא
תונחלש םינשו ופמ תונחלש םינש רעשה םלאבו טל  39
:םשאהו תאטחהו הלועה םהילא טוחשל הפמ
הנופצה רעשה חתפל הלועל הצוחמ ףתכה-לאו מ  40
רעשה םלאל רשא תרחאה ףתכה-לאו תונחלש םינש
:תונחלש םינש
ףתכל הפמ תונחלש העבראו הפמ תונחלש העברא אמ  41
:וטחשי םהילא תונחלש הנומש רעשה
המא ךרא תיזג ינבא הלועל תונחלש העבראו במ  42
תחא המא הבגו יצחו תחא המא בחרו יצחו תחא
הלועה-תא וטחשי רשא םילכה-תא וחיניו םהילא
:חבזהו םב
ביבס ביבס תיבב םינכומ דחא חפט םיתפשהו גמ  43
:ןברקה רשב תונחלשה-לאו
רצחב םירש תוכשל ימינפה רעשל הצוחמו דמ  44
ךרד םהינפו ןופצה רעש ףתכ-לא רשא ימינפה
:ןפצה ךרד ינפ םידקה רעש ףתכ-לא דחא םורדה
םורדה ךרד הינפ רשא הכשלה הז ילא רבדיו המ  45
:תיבה תרמשמ ירמש םינהכל
ירמש םינהכל ןופצה ךרד הינפ רשא הכשלהו ומ  46
יול-ינבמ םיברקה קודצ-ינב המה חבזמה תרמשמ
:ותרשל הוהי-לא
המא האמ בחרו המא האמ ךרא רצחה-תא דמיו זמ  47
:תיבה ינפל חבזמהו תעברמ
תומא שמח םלא לא דמיו תיבה םלא-לא ינאביו חמ  48
ופמ תומא שלש רעשה בחרו הפמ תומא שמחו הפמ
:ופמ תומא שלשו
המא הרשע יתשע בחרו המא םירשע םלאה ךרא טמ  49
םיליאה-לא םידמעו וילא ולעי רשא תולעמבו
:הפמ דחאו הפמ דחא

אמ    41

תומא-שש םיליאה-תא דמיו לכיהה-לא ינאיביו א  1
:להאה בחר ופמ בחר-תומא-ששו ופמ-בחר
תומא שמח חתפה תופתכו תומא רשע חתפה בחרו ב  2
המא םיעברא וכרא דמיו ופמ תומא שמחו ופמ
:המא םירשע בחרו
חתפהו תומא םיתש חתפה-ליא דמיו המינפל אבו ג  3
:תומא עבש חתפה בחרו תומא שש
המא םירשע בחרו המא םירשע וכרא-תא דמיו ד  4
:םישדקה שדק הז ילא רמאיו לכיהה ינפ-לא
עברא עלצה בחרו תומא שש תיבה-ריק דמיו ה  5
:ביבס תיבל ביבס ביבס תומא
םימעפ םישלשו שולש עלצ-לא עלצ תועלצהו ו  6
ביבס ביבס תועלצל תיבל-רשא ריקב תואבו
:תיבה ריקב םיזוחא ויהי-אלו םיזוחא תויהל
יכ תועלצל הלעמל הלעמל הבסנו הבחרו ז  7
תיבל ביבס ביבס הלעמל הלעמל תיבה-בסומ
הלעי הנותחתה ןכו הלעמל תיבל-בחר ןכ-לע
:הנוכיתל הנוילעה-לע
תועלצה תודסימ ביבס ביבס הבג תיבל יתיארו ח  8
:הליצא תומא שש הנקה ולמ
רשאו תומא שמח ץוחה-לא עלצל-רשא ריקה בחר ט  9
:תיבל רשא תועלצ תיב חנמ
ביבס תיבל ביבס המא םירשע בחר תוכשלה ןיבו י  10
:ביבס
חתפו ןופצה ךרד דחא חתפ חנמל עלצה חתפו אי  11
ביבס תומא שמח חנמה םוקמ בחרו םורדל דחא
:ביבס
בחר םיה-ךרד תאפ הרזגה ינפ-לא רשא ןינבהו בי  12
ביבס בחר תומא-שמח ןינבה ריקו המא םיעבש
:המא םיעשת וכראו ביבס
הינבהו הרזגהו המא האמ ךרא תיבה-תא דדמו גי  13
:המא האמ ךרא היתוריקו
:המא האמ םידקל הרזגהו תיבה ינפ בחרו די  14
הירחא-לע רשא הרזגה ינפ-לא ןינבה-ךרא דדמו וט  15
ימינפה לכיההו המא האמ ופמו ופמ אהיקותאו
:רצחה ימלאו
ביבס םיקיתאהו תומטאה םינולחהו םיפסה זט  16
ץראהו ביבס ביבס ץע ףיחש ףסה דגנ םתשלשל
:תוסכמ תונלחהו תונלחה-דע
ץוחלו ימינפה תיבה-דעו חתפה לעמ-לע זי  17
ןוציחבו ימינפב ביבס ביבס ריקה-לכ-לאו
:תודמ
בורכל בורכ-ןיב הרמתו םירמתו םיבורכ יושעו חי  18
:בורכל םינפ םינשו
הרמתה-לא ריפכ-ינפו ופמ הרמתה-לא םדא ינפו טי  19
:ביבס ביבס תיבה-לכ-לא יושע ופמ
םיושע םירמתהו םיבורכה חתפה לעמ-דע ץראהמ כ  20
:לכיהה ריקו
:הארמכ הארמה שדקה ינפו העבר תזוזמ לכיהה אכ  21
תומא-םיתש וכראו הבג תומא שולש ץע חבזמה בכ  22
ילא רבדיו ץע ויתריקו וכראו ול ויתועצקמו
:הוהי ינפל רשא ןחלשה הז
:שדקלו לכיהל תותלד םיתשו גכ  23
תותלד תובסומ םיתש תותלדל תותלד םיתשו דכ  24
:תרחאל תותלד יתשו תחא תלדל םיתש
םיבורכ לכיהה תותלד-לא ןהילא היושעו הכ  25
ינפ-לא ץע בעו תוריקל םיושע רשאכ םירמתו
:ץוחהמ םלואה
תופתכ-לא ופמו ופמ םירמתו תומטא םינולחו וכ  26
:םיבעהו תיבה תועלצו םלואה

במ    42

ןופצה ךרד ךרדה הנוציחה רצחה-לא ינאצויו א  1
דגנ-רשאו הרזגה דגנ רשא הכשלה-לא ינאביו
:ןופצה-לא ןינבה
בחרהו ןופצה חתפ האמה תומא ךרא-ינפ-לא ב  2
:תומא םישמח
רשא הפצר דגנו ימינפה רצחל רשא םירשעה דגנ ג  3
:םישלשב קיתא-ינפ-לא קיתא הנוציחה רצחל
בחר תומא רשע ךלהמ תוכשלה ינפלו ד  4
:ןופצל םהיחתפו תחא המא ךרד תימינפה-לא
םיקיתא ולכוי-יכ תורצק תנוילעה תוכשלהו ה  5
:ןינב תונכתהמו תונתחתהמ הנהמ
ידומעכ םידומע ןהל ןיאו הנה תושלשמ יכ ו  6
תונכיתהמו תונותחתהמ לצאנ ןכ-לע תורצחה
:ץראהמ
רצחה ךרד תוכשלה תמעל ץוחל-רשא רדגו ז  7
:המא םישמח וכרא תוכשלה ינפ-לא הנוצחה
המא םישמח הנוצחה רצחל רשא תוכשלה ךרא-יכ ח  8
:המא האמ לכיהה ינפ-לע הנהו
הנהל ואבב םידקהמ אובמה הלאה תוכשל התחתמו ט  9
:הנצחה רצחהמ
הרזגה ינפ-לא םידקה ךרד רצחה רדג בחרב י  10
:תוכשל ןינבה ינפ-לאו
ןופצה ךרד רשא תוכשלה הארמכ םהינפל ךרדו אי  11
ןהיטפשמכו ןהיאצומ לכו ןבחר ןכ ןכראכ
:ןהיחתפכו
ךרד שארב חתפ םורדה ךרד רשא תוכשלה יחתפכו בי  12
:ןאובב םידקה ךרד הניגה תרדגה ינפב ךרד
רשא םורדה תוכשל ןופצה תוכשל ילא רמאיו גי  13
םש-ולכאי רשא שדקה תוכשל הנה הרזגה ינפ-לא
םש םישדקה ישדק הוהיל םיבורק-רשא םינהכה
יכ םשאהו תאטחהו החנמהו םישדקה ישדק וחיני
:שדק םוקמה
רצחה-לא שדקהמ ואצי-אלו םינהכה םאבב די  14
ןהב ותרשי-רשא םהידגב וחיני םשו הנוציחה
וברקו םירחא םידגב ושבלי הנה שדק-יכ
:םעל רשא-לא
ךרד ינאיצוהו ימינפה תיבה תודמ-תא הלכו וט  15
:ביבס ביבס ודדמו םידקה ךרד וינפ רשא רעשה
םינק תומא-שמח הדמה הנקב םידקה חור דדמ זט  16
:ביבס הדמה הנקב
הדמה הנקב םינק תואמ-שמח ןופצה חור דדמ זי  17
:ביבס
הנקב םינק תואמ-שמח דדמ םורדה חור תא חי  18
:הדמה
הנקב םינק תואמ-שמח דדמ םיה חור-לא בבס טי  19
:הדמה
ךרא ביבס ביבס ול המוח ודדמ תוחור עבראל כ  20
שדקה ןיב לידבהל תואמ שמח בחרו תואמ שמח
:לחל

גמ    43

:םידקה ךרד הנפ רשא רעש רעשה-לא ינכלויו א  1
ולוקו םידקה ךרדמ אב לארשי יהלא דובכ הנהו ב  2
:ודבכמ הריאה ץראהו םיבר םימ לוקכ
יתיאר-רשא הארמכ יתיאר רשא הארמה הארמכו ג  3
יתיאר רשא הארמכ תוארמו ריעה-תא תחשל יאבב
:ינפ-לא לפאו רבכ-רהנ-לא
וינפ רשא רעש ךרד תיבה-לא אב הוהי דובכו ד  4
:םידקה ךרד
הנהו ימינפה רצחה-לא ינאיבתו חור ינאשתו ה  5
:תיבה הוהי-דובכ אלמ
:ילצא דמע היה שיאו תיבהמ ילא רבדמ עמשאו ו  6
םוקמ-תאו יאסכ םוקמ-תא םדא-ןב ילא רמאיו ז  7
לארשי-ינב ךותב םש-ןכשא רשא ילגר תופכ
ישדק םש לארשי-תיב דוע ואמטי אלו םלועל
:םתומב םהיכלמ ירגפבו םתונזב םהיכלמו המה
ריקהו יתזוזמ לצא םתזוזמו יפס-תא םפס םתתב ח  8
םתובעותב ישדק םש-תא ואמטו םהיניבו יניב
:יפאב םתא לכאו ושע רשא
ינממ םהיכלמ ירגפו םתונז-תא וקחרי התע ט  9
:םלועל םכותב יתנכשו
תיבה-תא לארשי-תיב-תא דגה םדא-ןב התא י  10
:תינכת-תא ודדמו םהיתונועמ ומלכיו
ותנוכתו תיבה תרוצ ושע-רשא לכמ ומלכנ-םאו אי  11
ויתקח-לכ תאו ותרוצ-לכו ויאבומו ויאצומו
בתכו םתוא עדוה ותרות-לכו ותרוצ-לכו
ויתקח-לכ-תאו ותרוצ-לכ-תא ורמשיו םהיניעל
:םתוא ושעו
ביבס ולבג-לכ רהה שאר-לע תיבה תרות תאז בי  12
:תיבה תרות תאז-הנה םישדק שדק ביבס
קיחו חפטו המא המא תומאב חבזמה תודמ הלאו גי  13
תרז ביבס התפש-לא הלובגו בחר-המאו המאה
:חבזמה בג הזו דחאה
תומא םיתש הנותחתה הרזעה-דע ץראה קיחמו די  14
הרזעה-דע הנטקה הרזעהמו תחא המא בחרו
:המאה בחרו תומא עברא הלודגה
תונרקה הלעמלו ליאראהמו תומא עברא לארההו וט  15
:עברא
בחר הרשע םיתשב ךרא הרשע םיתש ליאראהו זט  16
:ויעבר תעברא לא עובר
לא בחר הרשע עבראב ךרא הרשע עברא הרזעהו זי  17
המאה יצח התוא ביבס לובגהו היעבר תעברא
:םידק תונפ והתלעמו ביבס המא הל-קיחהו
הלא הוהי ינדא רמא הכ םדא-ןב ילא רמאיו חי  18
הלוע וילע תולעהל ותושעה םויב חבזמה תוקח
:םד וילע קרזלו
קודצ ערזמ םה רשא םיולה םינהכה-לא התתנו טי  19
רפ ינתרשל הוהי ינדא םאנ ילא םיברקה
:תאטחל רקב-ןב
עברא-לאו ויתנרק עברא-לע התתנו ומדמ תחקלו כ  20
ותוא תאטחו ביבס לובגה-לאו הרזעה תונפ
:והתרפכו
ץוחמ תיבה דקפמב ופרשו תאטחה רפה תא תחקלו אכ  21
:שדקמל
תאטחל םימת םיזע-ריעש בירקת ינשה םויבו בכ  22
:רפב ואטח רשאכ חבזמה-תא ואטחו
ליאו םימת רקב-ןב רפ בירקת אטחמ ךתולכב גכ  23
:םימת ןאצה-ןמ
םהילע םינהכה וכילשהו הוהי ינפל םתברקהו דכ  24
:הוהיל הלע םתוא ולעהו חלמ
רקב-ןב רפו םויל תאטח-ריעש השעת םימי תעבש הכ  25
:ושעי םימימת ןאצה-ןמ ליאו
ואלמו ותא ורהטו חבזמה-תא ורפכי םימי תעבש וכ  26
:ודי
האלהו ינימשה םויב היהו םימיה-תא ולכיו זכ  27
םכיתולוע-תא חבזמה-לע םינהכה ושעי
:הוהי ינדא םאנ םכתא יתאצרו םכימלש-תאו

דמ    44

םידק הנפה ןוציחה שדקמה רעש ךרד יתא בשיו א  1
:רוגס אוהו
אל היהי רוגס הזה רעשה הוהי ילא רמאיו ב  2
לארשי-יהלא הוהי יכ וב אבי-אל שיאו חתפי
:רוגס היהו וב אב
ינפל םחל-לוכאל וב-בשי אוה אישנ אישנה-תא ג  3
:אצי וכרדמו אובי רעשה םלא ךרדמ הוהי
אראו תיבה ינפ-לא ןופצה רעש-ךרד ינאיביו ד  4
לפאו הוהי תיב-תא הוהי-דובכ אלמ הנהו
:ינפ-לא
הארו ךבל םיש םדא-ןב הוהי ילא רמאיו ה  5
רבדמ ינא רשא-לכ תא עמש ךינזאבו ךיניעב
תמשו ותרות-לכלו הוהי-תיב תוקח-לכל ךתא
:שדקמה יאצומ לכב תיבה אובמל ךבל
ינדא רמא הכ לארשי תיב-לא ירמ-לא תרמאו ו  6
:לארשי תיב םכיתובעות-לכמ םכל-בר הוהי
תויהל רשב ילרעו בל-ילרע רכנ-ינב םכאיבהב ז  7
ימחל-תא םכבירקהב יתיב-תא וללחל ישדקמב
:םכיתובעות-לכ לא יתירב-תא ורפיו םדו בלח
ירמשל ןומישתו ישדק תרמשמ םתרמש אלו ח  8
:םכל ישדקמב יתרמשמ
לרעו בל לרע רכנ-ןב-לכ הוהי ינדא רמא-הכ ט  9
ךותב רשא רכנ-ןב-לכל ישדקמ-לא אובי אל רשב
:לארשי ינב
לארשי תועתב ילעמ וקחר רשא םיולה-םא יכ י  10
:םנוע ואשנו םהילולג ירחא ילעמ ועת רשא
תיבה ירעש-לא תודקפ םיתרשמ ישדקמב ויהו אי  11
הלעה-תא וטחשי המה תיבה-תא םיתרשמו
:םתרשל םהינפל ודמעי המהו םעל חבזה-תאו
ויהו םהילולג ינפל םתוא ותרשי רשא ןעי בי  12
ידי יתאשנ ןכ-לע ןוע לושכמל לארשי-תיבל
:םנוע ואשנו הוהי ינדא םאנ םהילע
ישדק-לכ-לע תשגלו יל ןהכל ילא ושגי-אלו גי  13
רשא םתובעותו םתמלכ ואשנו םישדקה ישדק-לא
:ושע
ותדבע לכל תיבה תרמשמ ירמש םתוא יתתנו די  14
:וב השעי רשא לכלו
תרמשמ-תא ורמש רשא קודצ ינב םיולה םינהכהו וט  15
ילא וברקי המה ילעמ לארשי-ינב תועתב ישדקמ
םאנ םדו בלח יל בירקהל ינפל ודמעו ינתרשל
:הוהי ינדא
ינחלש-לא וברקי המהו ישדקמ-לא ואבי המה זט  16
:יתרמשמ-תא ורמשו ינתרשל
ידגב תימינפה רצחה ירעש-לא םאובב היהו זי  17
םתרשב רמצ םהילע הלעי-אלו ושבלי םיתשפ
:התיבו תימינפה רצחה ירעשב
םיתשפ יסנכמו םשאר-לע ויהי םיתשפ יראפ חי  18
:עזיב ורגחי אל םהינתמ-לע ויהי
הנוציחה רצחה-לא הנוציחה רצחה-לא םתאצבו טי  19
םב םתרשמ המה-רשא םהידגב-תא וטשפי םעה-לא
םירחא םידגב ושבלו שדקה תכשלב םתוא וחינהו
:םהידגבב םעה-תא ושדקי-אלו
ומסכי םוסכ וחלשי אל ערפו וחלגי אל םשארו כ  20
:םהישאר-תא
רצחה-לא םאובב ןהכ-לכ ותשי-אל ןייו אכ  21
:תימינפה
יכ םישנל םהל וחקי-אל השורגו הנמלאו בכ  22
היהת רשא הנמלאהו לארשי תיב ערזמ תלותב-םא
:וחקי ןהכמ הנמלא
רוהטל אמט-ןיבו לחל שדק ןיב ורוי ימע-תאו גכ  23
:םעדוי
והטפשו יטפשמב טפשל ודמעי המה ביר-לעו דכ  24
ורמשי ידעומ-לכב יתקח-תאו יתרות-תאו
:ושדקי יתותבש-תאו
םאלו באל-םא יכ האמטל אובי אל םדא תמ-לאו הכ  25
שיאל התיה-אל-רשא תוחאלו חאל תבלו ןבלו
:ואמטי
:ול-ורפסי םימי תעבש ותרהט ירחאו וכ  26
תרשל תימינפה רצחה-לא שדקה-לא ואב םויבו זכ  27
:הוהי ינדא םאנ ותאטח בירקי שדקב
ונתת-אל הזחאו םתלחנ ינא הלחנל םהל התיהו חכ  28
:םתזחא ינא לארשיב םהל
םרח-לכו םולכאי המה םשאהו תאטחהו החנמה טכ  29
:היהי םהל לארשיב
לכמ לכ תמורת-לכו לכ ירוכב-לכ תישארו ל  30
םכיתוסרע תישארו היהי םינהכל םכיתומורת
:ךתיב-לא הכרב חינהל ןהכל ונתת
ולכאי אל המהבה-ןמו ףועה-ןמ הפרטו הלבנ-לכ אל  31
:םינהכה

המ    45

הוהיל המורת ומירת הלחנב ץראה-תא םכליפהבו א  1
בחרו ךרא ףלא םירשעו השמח ךרא ץראה-ןמ שדק
:ביבס הלובג-לכב אוה-שדק ףלא הרשע
עברמ תואמ שמחב תואמ שמח שדקה-לא הזמ היהי ב  2
:ביבס ול שרגמ המא םישמחו ביבס
ףלא םירשעו שמח ךרא דומת תאזה הדמה-ןמו ג  3
שדק שדקמה היהי-ובו םיפלא תרשע בחרו
:םישדק
היהי שדקמה יתרשמ םינהכל אוה ץראה-ןמ שדק ד  4
םיתבל םוקמ םהל היהו הוהי-תא תרשל םיברקה
:שדקמל שדקמו
בחר םיפלא תרשעו ךרא ףלא םירשעו השמחו ה  5
םירשע הזחאל םהל תיבה יתרשמ םיולל היהי
:תכשל
השמח ךראו בחר םיפלא תשמח ונתת ריעה תזחאו ו  6
לארשי תיב-לכל שדקה תמורת תמעל ףלא םירשעו
:היהי
ריעה תזחאלו שדקה תמורתל הזמו הזמ אישנלו ז  7
ריעה תזחא ינפ-לאו שדקה-תמורת ינפ-לא
תומעל ךראו המידק המדק-תאפמו המי םי-תאפמ
:המידק לובג-לא םי לובגמ םיקלחה דחא
דוע ונוי-אלו לארשיב הזחאל ול-היהי ץראל ח  8
לארשי-תיבל ונתי ץראהו ימע-תא יאישנ
:םהיטבשל
סמח לארשי יאישנ םכל-בר הוהי ינדא רמא-הכ ט  9
םכיתשרג ומירה ושע הקדצו טפשמו וריסה דשו
:הוהי ינדא םאנ ימע לעמ
:םכל יהי קדצ-תבו קדצ-תפיאו קדצ-ינזאמ י  10
רמחה רשעמ תאשל היהי דחא ןכת תבהו הפיאה אי  11
היהי רמחה-לא הפיאה רמחה תרישעו תבה
:ותנכתמ
םירשעו השמח םילקש םירשע הרג םירשע לקשהו בי  12
:םכל היהי הנמה לקש השמחו הרשע םילקש
רמחמ הפיאה תישש ומירת רשא המורתה תאז גי  13
:םירעשה רמחמ הפיאה םתיששו םיטחה
תרשע רכה-ןמ תבה רשעמ ןמשה תבה ןמשה קחו די  14
:רמח םיתבה תרשע-יכ רמח םיתבה
לארשי הקשממ םיתאמה-ןמ ןאצה-ןמ תחא-השו וט  15
ינדא םאנ םהילע רפכל םימלשלו הלועלו החנמל
:הוהי
אישנל תאזה המורתה-לא ויהי ץראה םעה לכ זט  16
:לארשיב
םיגחב ךסנהו החנמהו תולועה היהי אישנה-לעו זי  17
לארשי תיב ידעומ-לכב תותבשבו םישדחבו
הלועה-תאו החנמה-תאו תאטחה-תא השעי-אוה
:לארשי-תיב דעב רפכל םימלשה-תאו
חקת שדחל דחאב ןושארב הוהי ינדא רמא-הכ חי  18
:שדקמה-תא תאטחו םימת רקב-ןב-רפ
תיבה תזוזמ-לא ןתנו תאטחה םדמ ןהכה חקלו טי  19
רעש תזוזמ-לעו חבזמל הרזעה תונפ עברא-לאו
:תימינפה רצחה
יתפמו הגש שיאמ שדחב העבשב השעת ןכו כ  20
:תיבה-תא םתרפכו
חספה םכל היהי שדחל םוי רשע העבראב ןושארב אכ  21
:לכאי תוצמ םימי תועבש גח
םע-לכ דעבו ודעב אוהה םויב אישנה השעו בכ  22
:תאטח רפ ץראה
םירפ תעבש הוהיל הלוע השעי גחה-ימי תעבשו גכ  23
תאטחו םימיה תעבש םויל םמימת םיליא תעבשו
:םויל םיזע ריעש
ןיה ןמשו השעי ליאל הפיאו רפל הפיא החנמו דכ  24
:הפיאל
הלאכ השעי גחב שדחל םוי רשע השמחב יעיבשב הכ  25
:ןמשכו החנמכו הלעכ תאטחכ םימיה תעבש

ומ    46

הנפה תימינפה רצחה רעש הוהי ינדא רמא-הכ א  1
תבשה םויבו השעמה ימי תשש רוגס היהי םידק
:חתפי שדחה םויבו חתפי
דמעו ץוחמ רעשה םלוא ךרד אישנה אבו ב  2
ותלוע-תא םינהכה ושעו רעשה תזוזמ-לע
אציו רעשה ןתפמ-לע הוחתשהו וימלש-תאו
:ברעה-דע רגסי-אל רעשהו
תותבשב אוהה רעשה חתפ ץראה-םע ווחתשהו ג  3
:הוהי ינפל םישדחבו
השש תבשה םויב הוהיל אישנה ברקי-רשא הלעהו ד  4
:םימת ליאו םמימת םישבכ
ודי תתמ החנמ םישבכלו ליאל הפיא החנמו ה  5
:הפיאל ןיה ןמשו
םשבכ תששו םמימת רקב-ןב רפ שדחה םויבו ו  6
:ויהי םמימת ליאו
םישבכלו החנמ השעי ליאל הפיאו רפל הפיאו ז  7
:הפיאל ןיה ןמשו ודי גישת רשאכ
וכרדבו אובי רעשה םלוא ךרד אישנה אובבו ח  8
:אצי
אבה םידעומב הוהי ינפל ץראה-םע אובבו ט  9
בגנ רעש-ךרד אצי תוחתשהל ןופצ רעש-ךרד
אל הנופצ רעש-ךרד אצי בגנ רעש-ךרד אבהו
:ואצי וחכנ יכ וב אב-רשא רעשה ךרד בושי
:ואצי םתאצבו אובי םאובב םכותב אישנהו י  10
רפל הפיא החנמה היהת םידעומבו םיגחבו אי  11
ןיה ןמשו ודי תתמ םישבכלו ליאל הפיאו
:הפיאל
הבדנ םימלש-וא הלוע הבדנ אישנה השעי-יכו בי  12
השעו םידק הנפה רעשה תא ול חתפו הוהיל
תבשה םויב השעי רשאכ וימלש-תאו ותלע-תא
:ותאצ ירחא רעשה-תא רגסו אציו
הוהיל םויל הלוע השעת םימת ותנש-ןב שבכו גי  13
:ותא השעת רקבב רקבב
הפיאה תישש רקבב רקבב וילע השעת החנמו די  14
הוהיל החנמ תלסה-תא סרל ןיהה תישילש ןמשו
:דימת םלוע תוקח
רקבב ןמשה-תאו החנמה-תאו שבכה-תא ושעו וט  15
:דימת תלוע רקבב
שיאל הנתמ אישנה ןתי-יכ הוהי ינדא רמא-הכ זט  16
איה םתזחא היהת וינבל איה ותלחנ וינבמ
:הלחנב
ול התיהו וידבעמ דחאל ותלחנמ הנתמ ןתי-יכו זי  17
וינב ותלחנ ךא אישנל תבשו רורדה תנש-דע
:היהת םהל
םתזחאמ םתנוהל םעה תלחנמ אישנה חקי-אלו חי  18
ימע וצפי-אל רשא ןעמל וינב-תא לחני ותזחאמ
:ותזחאמ שיא
תוכשלה-לא רעשה ףתכ-לע רשא אובמב ינאיביו טי  19
םוקמ םש-הנהו הנופצ תונפה םינהכה-לא שדקה
:המי םתכריב
םינהכה םש-ולשבי רשא םוקמה הז ילא רמאיו כ  20
החנמה-תא ופאי רשא תאטחה-תאו םשאה-תא
:םעה-תא שדקל הנוציחה רצחה-לא איצוה יתלבל
ינריבעיו הנציחה רצחה-לא ינאיצויו אכ  21
רצחה עצקמב רצח הנהו רצחה יעוצקמ תעברא-לא
:רצחה עצקמב רצח
םיעברא תורטק תורצח רצחה תועצקמ תעבראב בכ  22
:תועצקהמ םתעבראל תחא הדמ בחר םישלשו ךרא
יושע תולשבמו םתעבראל ביבס םהב ביבס רוטו גכ  23
:ביבס תוריטה תחתמ
םש-ולשבי רשא םילשבמה תיב הלא ילא רמאיו דכ  24
:םעה חבז-תא תיבה יתרשמ

זמ    47

תחתמ םיאצי םימ-הנהו תיבה חתפ-לא ינבשיו א  1
םימהו םידק תיבה ינפ-יכ המידק תיבה ןתפמ
:חבזמל בגנמ תינמיה תיבה ףתכמ תחתמ םידרי
ץוח ךרד ינבסיו הנופצ רעש-ךרד ינאצויו ב  2
םימ-הנהו םידק הנופה ךרד ץוחה רעש-לא
:תינמיה ףתכה-ןמ םיכפמ
המאב ףלא דמיו ודיב וקו םידק שיאה-תאצב ג  3
:םיספא ימ םימב ינרבעיו
ףלא דמיו םיכרב םימ םימב ינרבעיו ףלא דמיו ד  4
:םינתמ ימ ינרבעיו
ואג-יכ רבעל לכוא-אל רשא לחנ ףלא דמיו ה  5
:רבעי-אל רשא לחנ וחש ימ םימה
ינבשיו ינכלויו םדא-ןב תיארה ילא רמאיו ו  6
:לחנה תפש
הזמ דאמ בר ץע לחנה תפש-לא הנהו ינבושב ז  7
:הזמו
הלילגה-לא םיאצוי הלאה םימה ילא רמאיו ח  8
המיה-לא המיה ואבו הברעה-לע ודריו הנומדקה
:םימה ואפרנו םיאצומה
אובי רשא-לכ לא ץרשי-רשא היח שפנ-לכ היהו ט  9
ואב יכ דאמ הבר הגדה היהו היחי םילחנ םש
המש אובי-רשא לכ יחו ואפריו הלאה םימה המש
:לחנה
ןיע-דעו ידג ןיעמ םיגוד וילע ודמעי היהו י  10
םתגד היהת הנימל ויהי םימרחל חוטשמ םילגע
:דאמ הבר לודגה םיה תגדכ
:ונתנ חלמל ואפרי אלו ויאבגו ותאצב אי  11
הזמו הזמ ותפש-לע הלעי לחנה-לעו בי  12
וירפ םתי-אלו והלע לובי-אל לכאמ-ץע-לכ
םיאצוי המה שדקמה-ןמ וימימ יכ רכבי וישדחל
:הפורתל והלעו לכאמל וירפ ויהו
ולחנתת רשא לובג הג הוהי ינדא רמא הכ גי  13
:םילבח ףסוי לארשי יטבש רשע ינשל ץראה-תא
ידי-תא יתאשנ רשא ויחאכ שיא התוא םתלחנו די  14
:הלחנב םכל תאזה ץראה הלפנו םכיתבאל התתל
לודגה םיה-ןמ הנופצ תאפל ץראה לובג הזו וט  15
:הדדצ אובל ןלתח ךרדה
ןיבו קשמד לובג-ןיב רשא םירבס התורב תמח זט  16
:ןרוח לובג-לא רשא ןוכיתה רצח תמח לובג
קשמד לובג ןוניע רצח םיה-ןמ לובג היהו זי  17
:ןופצ תאפ תאו תמח לובגו הנופצ ןופצו
ןיבמו קשמד-ןיבמו ןרוח ןיבמ םידק תאפו חי  18
םיה-לע לובגמ ןדריה לארשי ץרא ןיבמו דעלגה
:המידק תאפ תאו ודמת ינומדקה
שדק תובירמ ימ-דע רמתמ הנמית בגנ תאפו טי  19
:הבגנ הנמית-תאפ תאו לודגה םיה-לא הלחנ
תמח אובל חכנ-דע לובגמ לודגה םיה םי-תאפו כ  20
:םי-תאפ תאז
:לארשי יטבשל םכל תאזה ץראה-תא םתקלחו אכ  21
םירגה םירגהלו םכל הלחנב התוא ולפת היהו בכ  22
םכל ויהו םככותב םינב ודלוה-רשא םככותב
ךותב הלחנב ולפי םכתא לארשי ינבב חרזאכ
:לארשי יטבש
ותלחנ ונתת םש ותא רגה רג-רשא טבשב היהו גכ  23
:הוהי ינדא םאנ

חמ    48

די-לא הנופצ הצקמ םיטבשה תומש הלאו א  1
קשמד לובג ןניע רצח תמח-אובל ןלתח-ךרד
ןד םיה םידק-תאפ ול-ויהו תמח די-לא הנופצ
:דחא
רשא המי-תאפ-דע םידק תאפמ ןד לובג לעו ב  2
:דחא
המי-תאפ-דעו המידק תאפמ רשא לובג לעו ג  3
:דחא ילתפנ
השנמ המי-תאפ-דע המדק תאפמ ילתפנ לובג לעו ד  4
:דחא
םירפא המי-תאפ-דע המדק תאפמ השנמ לובג לעו ה  5
:דחא
המי-תאפ-דעו םידק תאפמ םירפא לובג לעו ו  6
:דחא ןבואר
המי-תאפ-דע םידק תאפמ ןבואר לובג לעו ז  7
:דחא הדוהי
היהת המי-תאפ-דע םידק תאפמ הדוהי לובג לעו ח  8
בחר ףלא םירשעו השמח ומירת-רשא המורתה
המי-תאפ-דע המידק תאפמ םיקלחה דחאכ ךראו
:וכותב שדקמה היהו
םירשעו השמח ךרא הוהיל ומירת רשא המורתה ט  9
:םיפלא תרשע בחרו ףלא
השמח הנופצ םינהכל שדקה-תמורת היהת הלאלו י  10
המידקו םיפלא תרשע בחר המיו ףלא םירשעו
ףלא םירשעו השמח ךרא הבגנו םיפלא תרשע בחר
:וכותב הוהי-שדקמ היהו
יתרמשמ ורמש רשא קודצ ינבמ שדקמה םינהכל אי  11
ועת רשאכ לארשי ינב תועתב ועת-אל רשא
:םיולה
םישדק שדק ץראה תמורתמ הימורת םהל התיהו בי  12
:םיולה לובג-לא
ףלא םירשעו השמח םינהכה לובג תמעל םיולהו גי  13
םירשעו השמח ךרא-לכ םיפלא תרשע בחרו ךרא
:םיפלא תרשע בחרו ףלא
תישאר רובעי אלו רמי אלו ונממ ורכמי-אלו די  14
:הוהיל שדק-יכ ץראה
השמח ינפ-לע בחרב רתונה םיפלא תשמחו וט  15
שרגמלו בשומל ריעל אוה-לח ףלא םירשעו
:הכותב ריעה התיהו
תעבראו תואמ שמח ןופצ תאפ היתודמ הלאו זט  16
םיפלא תעבראו תואמ שמח שמח בגנ-תאפו םיפלא
םיפלא תעבראו תואמ שמח םידק תאפמו
:םיפלא תעבראו תואמ שמח המי-תאפו
הבגנו םיתאמו םישמח הנופצ ריעל שרגמ היהו זי  17
המיו םיתאמו םישמח המידקו םיתאמו םישמח
:םיתאמו םישמח
םיפלא תרשע שדקה תמורת תמעל ךראב רתונהו חי  18
תמורת תמעל היהו המי םיפלא תרשעו המידק
:ריעה ידבעל םחלל התאובת התיהו שדקה
:לארשי יטבש לכמ והודבעי ריעה דבעהו טי  19
םירשעו השמחב ףלא םירשעו השמח המורתה-לכ כ  20
תזחא-לא שדקה תמורת-תא ומירת תיעיבר ףלא
:ריעה
תזחאלו שדקה-תמורתל הזמו הזמ אישנל רתונהו אכ  21
המורת ףלא םירשעו השמח ינפ-לא ריעה
םירשעו השמח ינפ-לע המיו המידק לובג-דע
התיהו אישנל םיקלח תמעל המי לובג-לע ףלא
:הכותב תיבה שדקמו שדקה תמורת
אישנל רשא ךותב ריעה תזחאמו םיולה תזחאמו בכ  22
ןמינב לובג ןיבו הדוהי לובג ןיב היהי
:היהי אישנל
ןמינב המי-תאפ-דע המידק תאפמ םיטבשה רתיו גכ  23
:דחא
המי-תאפ-דע המידק תאפמ ןמינב לובג לעו דכ  24
:דחא ןועמש
המי-תאפ-דע המידק תאפמ ןועמש לובג לעו הכ  25
:דחא רכששי
המי-תאפ-דע המידק תאפמ רכששי לובג לעו וכ  26
:דחא ןלובז
דג המי-תאפ-דע המדק תאפמ ןלובז לובג לעו זכ  27
:דחא
לובג היהו הנמית בגנ תאפ-לא דג לובג לעו חכ  28
:לודגה םיה-לע הלחנ שדק תבירמ ימ רמתמ
לארשי יטבשל הלחנמ וליפת-רשא ץראה תאז טכ  29
:הוהי ינדא םאנ םתוקלחמ הלאו
תואמ שמח ןופצ תאפמ ריעה תאצות הלאו ל  30
:הדמ םיפלא תעבראו
םירעש לארשי יטבש תומש-לע ריעה ירעשו אל  31
דחא הדוהי רעש דחא ןבואר רעש הנופצ השולש
:דחא יול רעש
םיפלא תעבראו תואמ שמח המידק תאפ-לאו בל  32
דחא ןמינב רעש דחא ףסוי רעשו השלש םירעשו
:דחא ןד רעש
הדמ םיפלא תעבראו תואמ שמח הבגנ-תאפו גל  33
דחא רכששי רעש דחא ןועמש רעש השלש םירעשו
:דחא ןלובז רעש
םהירעש םיפלא תעבראו תואמ שמח המי-תאפ דל  34
ילתפנ רעש דחא רשא רעש דחא דג רעש השלש
:דחא
הוהי םוימ ריעה-םשו ףלא רשע הנמש ביבס הל  35
:המש

This book in English or Latin