ארזע    Ezra

א    1

הוהי-רבד תולכל סרפ ךלמ שרוכל תחא תנשבו א  1
סרפ-ךלמ שרכ חור-תא הוהי ריעה הימרי יפמ
:רמאל בתכמב-םגו ותוכלמ-לכב לוק-רבעיו
יל ןתנ ץראה תוכלממ לכ סרפ ךלמ שרכ רמא הכ ב  2
ול-תונבל ילע דקפ-אוהו םימשה יהלא הוהי
:הדוהיב רשא םלשוריב תיב
לעיו ומע ויהלא יהי ומע-לכמ םכב-ימ ג  3
יהלא הוהי תיב-תא ןביו הדוהיב רשא םלשוריל
:םלשוריב רשא םיהלאה אוה לארשי
םש-רג אוה רשא תומקמה-לכמ ראשנה-לכו ד  4
שוכרבו בהזבו ףסכב ומקמ ישנא והואשני
:םלשוריב רשא םיהלאה תיבל הבדנה-םע המהבבו
םינהכהו ןמינבו הדוהיל תובאה ישאר ומוקיו ה  5
תולעל וחור-תא םיהלאה ריעה לכל םיולהו
:םלשוריב רשא הוהי תיב-תא תונבל
בהזב ףסכ-ילכב םהידיב וקזח םהיתביבס-לכו ו  6
:בדנתה-לכ-לע דבל תונדגמבו המהבבו שוכרב
רשא הוהי-תיב ילכ-תא איצוה שרוכ ךלמהו ז  7
:ויהלא תיבב םנתיו םלשורימ רצנדכובנ איצוה
רבזגה תדרתמ די-לע סרפ ךלמ שרוכ םאיצויו ח  8
:הדוהיל אישנה רצבששל םרפסיו
ףסכ-ילטרגא םישלש בהז ילטרגא םרפסמ הלאו ט  9
:םירשעו העשת םיפלחמ ףלא
עברא םינשמ ףסכ ירופכ םישלש בהז ירופכ י  10
:ףלא םירחא םילכ הרשעו תואמ
תואמ עבראו םיפלא תשמח ףסכלו בהזל םילכ-לכ אי  11
לבבמ הלוגה תולעה םע רצבשש הלעה לכה
:םלשוריל

ב    2

רשא הלוגה יבשמ םילעה הנידמה ינב הלאו א  1
ובושיו לבבל לבב-ךלמ רוצנדכובנ הלגה
:וריעל שיא הדוהיו םלשוריל
הילער הירש הימחנ עושי לבברז-םע ואב-רשא ב  2
ישנא רפסמ הנעב םוחר יוגב רפסמ ןשלב יכדרמ
:לארשי םע
:םינשו םיעבש האמ םיפלא שערפ ינב ג  3
:םינשו םיעבש תואמ שלש היטפש ינב ד  4
:םיעבשו השמח תואמ עבש חרא ינב ה  5
הנמש םיפלא באוי עושי ינבל באומ תחפ-ינב ו  6
:רשע םינשו תואמ
:העבראו םישמח םיתאמ ףלא םליע ינב ז  7
:השמחו םיעבראו תואמ עשת אותז ינב ח  8
:םיששו תואמ עבש יכז ינב ט  9
:םינשו םיעברא תואמ שש ינב ינב י  10
:השלשו םירשע תואמ שש יבב ינב אי  11
:םינשו םירשע םיתאמ ףלא דגזע ינב בי  12
:הששו םישש תואמ שש םקינדא ינב גי  13
:הששו םישמח םיפלא יוגב ינב די  14
:העבראו םישמח תואמ עברא ןידע ינב וט  15
:הנמשו םיעשת היקזחיל רטא-ינב זט  16
:השלשו םירשע תואמ שלש יצב ינב זי  17
:רשע םינשו האמ הרוי ינב חי  18
:השלשו םירשע םיתאמ םשח ינב טי  19
:השמחו םיעשת רבג ינב כ  20
:השלשו םירשע האמ םחל-תיב ינב אכ  21
:הששו םישמח הפטנ ישנא בכ  22
:הנמשו םירשע האמ תותנע ישנא גכ  23
:םינשו םיעברא תומזע ינב דכ  24
תואמ עבש תוראבו הריפכ םירע תירק ינב הכ  25
:השלשו םיעבראו
:דחאו םירשע תואמ שש עבגו המרה ינב וכ  26
:םינשו םירשע האמ סמכמ ישנא זכ  27
:השלשו םירשע םיתאמ יעהו לא-תיב ישנא חכ  28
:םינשו םישמח ובנ ינב טכ  29
:הששו םישמח האמ שיבגמ ינב ל  30
:העבראו םישמח םיתאמ ףלא רחא םליע ינב אל  31
:םירשעו תואמ שלש םרח ינב בל  32
:השמחו םירשע תואמ עבש ונואו דידח דל-ינב גל  33
:השמחו םיעברא תואמ שלש וחרי ינב דל  34
:םישלשו תואמ ששו םיפלא תשלש האנס ינב הל  35
תואמ עשת עושי תיבל היעדי ינב םינהכה ול  36
:השלשו םיעבש
:םינשו םישמח ףלא רמא ינב זל  37
:העבשו םיעברא םיתאמ ףלא רוחשפ ינב חל  38
:רשע העבשו ףלא םרח ינב טל  39
םיעבש היודוה ינבל לאימדקו עושי-ינב םיולה מ  40
:העבראו
:הנמשו םירשע האמ ףסא ינב םיררשמה אמ  41
ןומלט-ינב רטא-ינב םולש-ינב םירעשה ינב במ  42
םישלש האמ לכה יבש ינב אטיטח ינב בוקע-ינב
:העשתו
:תועבט ינב אפושח-ינב אחיצ-ינב םיניתנה גמ  43
:ןודפ ינב אהעיס-ינב סרק-ינב דמ  44
:בוקע ינב הבגח-ינב הנבל-ינב המ  45
:ןנח ינב ילמש-ינב בגח-ינב ומ  46
:היאר ינב רחג-ינב לדג-ינב זמ  47
:םזג ינב אדוקנ-ינב ןיצר-ינב חמ  48
:יסב ינב חספ-ינב אזע-ינב טמ  49
:םיסיפנ ינב םיניעמ-ינב הנסא-ינב נ  50
:רוחרח ינב אפוקח-ינב קובקב-ינב אנ  51
:אשרח ינב אדיחמ-ינב תולצב-ינב בנ  52
:חמת-ינב ארסיס-ינב סוקרב-ינב גנ  53
:אפיטח ינב חיצנ ינב דנ  54
ינב תרפסה-ינב יטס-ינב המלש ידבע ינב הנ  55
:אדורפ
:לדג ינב ןוקרד-ינב הלעי-ינב ונ  56
ינב םייבצה תרכפ ינב ליטח-ינב היטפש ינב זנ  57
:ימא
םיעשת תואמ שלש המלש ידבע ינבו םיניתנה-לכ חנ  58
:םינשו
רמא ןדא בורכ אשרח לת חלמ לתמ םילעה הלאו טנ  59
לארשימ םא םערזו םתובא-תיב דיגהל ולכי אלו
:םה
תואמ שש אדוקנ ינב היבוט-ינב הילד-ינב ס  60
:םינשו םישמח
ילזרב ינב ץוקה ינב היבח ינב םינהכה ינבמו אס  61
ארקיו השא ידעלגה ילזרב תונבמ חקל רשא
:םמש-לע
ולאגיו ואצמנ אלו םישחיתמה םבתכ ושקב הלא בס  62
:הנהכה-ןמ
שדקמ ולכאי-אל רשא םהל אתשרתה רמאיו גס  63
:םימתלו םירואל ןהכ דמע דע םישדקה
תואמ-שלש םיפלא אובר עברא דחאכ להקה-לכ דס  64
:םישש
שלש םיפלא תעבש הלא םהיתהמאו םהידבע דבלמ הס  65
תוררשמו םיררשמ םהלו העבשו םישלש תואמ
:םיתאמ
םיתאמ םהידרפ הששו םישלש תואמ עבש םהיסוס וס  66
:השמחו םיעברא
תשש םירמח השמחו םישלש תואמ עברא םהילמג זס  67
:םירשעו תואמ עבש םיפלא
םלשוריב רשא הוהי תיבל םאובב תובאה ישארמו חס  68
:ונוכמ-לע ודימעהל םיהלאה תיבל ובדנתה
םינומכרד בהז הכאלמה רצואל ונתנ םחככ טס  69
תנתכו םיפלא תשמח םינמ ףסכו ףלאו תואבר-שש
:האמ םינהכ
םיררשמהו םעה-ןמו םיולהו םינהכה ובשיו ע  70
לארשי-לכו םהירעב םיניתנהו םירעושהו
:םהירעב

ג    3

ופסאיו םירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה עגיו א  1
:םלשורי-לא דחא שיאכ םעה
לבברזו םינהכה ויחאו קדצוי-ןב עושי םקיו ב  2
יהלא חבזמ-תא ונביו ויחאו לאיתלאש-ןב
השמ תרותב בותככ תולע וילע תולעהל לארשי
:םיהלאה-שיא
םהילע המיאב יכ ויתנוכמ-לע חבזמה וניכיו ג  3
תולע הוהיל תולע וילע לעיו תוצראה ימעמ
:ברעלו רקבל
םויב םוי תלעו בותככ תוכסה גח-תא ושעיו ד  4
:ומויב םוי-רבד טפשמכ רפסמב
הוהי ידעומ-לכלו םישדחלו דימת תלע ןכירחאו ה  5
:הוהיל הבדנ בדנתמ לכלו םישדקמה
תולע תולעהל ולחה יעיבשה שדחל דחא םוימ ו  6
:דסי אל הוהי לכיהו הוהיל
התשמו לכאמו םישרחלו םיבצחל ףסכ-ונתיו ז  7
םיזרא יצע איבהל םירצלו םינדצל ןמשו
סרפ-ךלמ שרוכ ןוישרכ אופי םי-לא ןונבלה-ןמ
:םהילע
םלשוריל םיהלאה תיב-לא םאובל תינשה הנשבו ח  8
עושיו לאיתלאש-ןב לבברז ולחה ינשה שדחב
םיולהו םינהכה םהיחא ראשו קדצוי-ןב
םיולה-תא ודימעיו םלשורי יבשהמ םיאבה-לכו
תכאלמ-לע חצנל הלעמו הנש םירשע ןבמ
:הוהי-תיב
וינבו לאימדק ויחאו וינב עושי דמעיו ט  9
תיבב הכאלמה השע-לע חצנל דחאכ הדוהי-ינב
:םיולה םהיחאו םהינב דדנח ינב םיהלאה
םינהכה ודימעיו הוהי לכיה-תא םינבה ודסיו י  10
םיתלצמב ףסא-ינב םיולהו תורצצחב םישבלמ
:לארשי-ךלמ דיוד ידי-לע הוהי-תא ללהל
םלועל-יכ בוט יכ הוהיל תדוהבו ללהב ונעיו אי  11
הלודג העורת ועירה םעה-לכו לארשי-לע ודסח
:הוהי-תיב דסוה לע הוהיל ללהב
םינקזה תובאה ישארו םיולהו םינהכהמ םיברו בי  12
תיבה הז ודסיב ןושארה תיבה-תא ואר רשא
העורתב םיברו לודג לוקב םיכב םהיניעב
:לוק םירהל החמשב
יכב לוקל החמשה תעורת לוק םיריכמ םעה ןיאו גי  13
עמשנ לוקהו הלודג העורת םיעירמ םעה יכ םעה
:קוחרמל-דע

ד    4

הלוגה ינב-יכ ןמינבו הדוהי ירצ ועמשיו א  1
:לארשי יהלא הוהיל לכיה םינוב
םהל ורמאיו תובאה ישאר-לאו לבברז-לא ושגיו ב  2
ונחנא אלו םכיהלאל שורדנ םככ יכ םכמע הנבנ
ונתא הלעמה רושא ךלמ ןדח רסא ימימ םיחבז
:הפ
תובאה ישאר ראשו עושיו לבברז םהל רמאיו ג  3
יכ וניהלאל תיב תונבל ונלו םכל-אל לארשיל
רשאכ לארשי יהלא הוהיל הנבנ דחי ונחנא
:סרפ-ךלמ שרוכ ךלמה ונוצ
םיהלבמו הדוהי-םע ידי םיפרמ ץראה-םע יהיו ד  4
:תונבל םתוא
ימי-לכ םתצע רפהל םיצעוי םהילע םירכסו ה  5
:סרפ-ךלמ שוירד תוכלמ-דעו סרפ ךלמ שרוכ
הנטש ובתכ ותוכלמ תלחתב שורושחא תוכלמבו ו  6
:םלשוריו הדוהי יבשי-לע
ראשו לאבט תדרתמ םלשב בתכ אתששחתרא ימיבו ז  7
ןותשנה בתכו סרפ ךלמ אתששחתרא-לע ותונכ
:תימרא םגרתמו תימרא בותכ
הדח הרגא ובתכ ארפס ישמשו םעט-לעב םוחר ח  8
:אמנכ אכלמ אתששחתראל םלשורי-לע
ראשו ארפס ישמשו םעט-לעב םוחר ןידא ט  9
איסרפא אילפרט איכתסרפאו איניד ןוהתונכ
:אימלע אוהד איכנשוש אילבב יוכרא
בתוהו אריקיו אבר רפנסא ילגה יד אימא ראשו י  10
:תנעכו הרהנ-רבע ראשו ןירמש יד הירקב ומה
יהולע וחלש יד אתרגא ןגשרפ הנד אי  11
הרהנ-רבע שנא ךידבע אכלמ אתששחתרא-לע
:תנעכו
וקלס יד אידוהי יד אכלמל אוהל עידי בי  12
אתדרמ אתירק םלשוריל ותא אנילע ךתול-ןמ
:וטיחי אישאו וללכשא ירושו ןינב אתשיאבו
אנבתת ךד אתירק ןה יד אכלמל אוהל עידי ןעכ גי  13
ןונתני אל ךלהו ולב-הדנמ ןוללכתשי הירושו
:קזנהת םיכלמ םתפאו
אכלמ תורעו אנחלמ אלכיה חלמ-יד לבק-לכ ןעכ די  14
אנעדוהו אנחלש הנד-לע אזחמל אנל-ךירא אל
:אכלמל
רפסב חכשהתו ךתהבא יד אינרכד-רפסב רקבי יד וט  15
אדרמ אירק ךד אתירק יד עדנתו אינרכד
הוגב ןידבע רודתשאו ןנדמו ןיכלמ תקזנהמו
:תברחה ךד אתירק הנד-לע אמלע תמוי-ןמ
אנבתת ךד אתירק ןה יד אכלמל הנחנא ןיעדוהמ זט  16
ארהנ רבעב קלח הנד לבקל ןוללכתשי הירושו
:ךל יתיא אל
ישמשו םעט-לעב םוחר-לע אכלמ חלש אמגתפ זי  17
ראשו ןירמשב ןיבתי יד ןוהתונכ ראשו ארפס
:תעכו םלש הרהנ-רבע
:ימדק ירק שרפמ אנילע ןותחלש יד אנותשנ חי  18
ךד אתירק יד וחכשהו ורקבו םעט םיש ינמו טי  19
דרמו האשנתמ ןיכלמ-לע אמלע תמוי-ןמ
:הב-דבעתמ רודתשאו
לכב ןיטילשו םלשורי-לע ווה ןיפיקת ןיכלמו כ  20
:ןוהל בהיתמ ךלהו ולב הדמו הרהנ רבע
ךד אתירקו ךלא אירבג אלטבל םעט ומיש ןעכ אכ  21
:םשתי אמעט ינמ-דע אנבתת אל
אגשי המל הנד-לע דבעמל ולש ווה ןיריהזו בכ  22
:ןיכלמ תקזנהל אלבח
אכלמ אתששחתרא יד אנותשנ ןגשרפ יד-ןמ ןידא גכ  23
ולזא ןוהתונכו ארפס ישמשו םוחר-םדק ירק
ערדאב ומה ולטבו אידוהי-לע םלשוריל וליהבב
:ליחו
םלשוריב יד אהלא-תיב תדיבע תלטב ןידאב דכ  24
שוירד תוכלמל ןיתרת תנש דע אלטב תוהו
:סרפ-ךלמ

ה    5

איאיבנ אודע-רב הירכזו האיבנ יגח יבנתהו א  1
הלא םשב םלשוריבו דוהיב יד אידוהי-לע
:ןוהילע לארשי
עושיו לאיתלאש-רב לבברז ומק ןידאב ב  2
םלשוריב יד אהלא תיב אנבמל וירשו קדצוי-רב
:ןוהל ןידעסמ אהלא-יד איאיבנ ןוהמעו
הרהנ-רבע תחפ ינתת ןוהילע אתא אנמז-הב ג  3
םש-ןמ םהל ןירמא ןכו ןוהתונכו ינזוב רתשו
:הללכשל הנד אנרשאו אנבל הנד אתיב םעט םכל
אירבג תהמש ןונא-ןמ םהל אנרמא אמנכ ןידא ד  4
:ןינב אנינב הנד-יד
ולטב-אלו אידוהי יבש-לע תוה םההלא ןיעו ה  5
ןוביתי ןידאו ךהי שוירדל אמעט-דע ומה
:הנד-לע אנותשנ
הרהנ-רבע תחפ ינתת חלש-יד אתרגא ןגשרפ ו  6
הרהנ רבעב יד איכסרפא התונכו ינזוב רתשו
:אכלמ שוירד-לע
שוירדל הוגב ביתכ הנדכו יהולע וחלש אמגתפ ז  7
:אלכ אמלש אכלמ
אתנידמ דוהיל אנלזא-יד אכלמל אוהל עידי ח  8
עאו ללג ןבא אנבתמ אוהו אבר אהלא תיבל
אדבעתמ אנרפסא ךד אתדיבעו אילתכב םשתמ
:םהדיב חלצמו
םהל אנרמא אמנכ ךלא איבשל אנלאש ןידא ט  9
הנד אנרשאו הינבמל הנד אתיב םעט םכל םש-ןמ
:הללכשל
בתכנ יד ךתועדוהל םהל אנלאש םהתהמש ףאו י  10
:םהישארב יד אירבג-םש
ומה אנחנא רממל אנוביתה אמגתפ אמנכו אי  11
אתיב ןינבו אעראו אימש הלא-יד יהודבע
ךלמו ןאיגש ןינש הנד תמדקמ הנב אוה-יד
:הללכשו יהנב בר לארשיל
ומה בהי אימש הלאל אנתהבא וזגרה יד-ןמ ןהל בי  12
הנד התיבו אידסכ לבב-ךלמ רצנדכובנ דיב
:לבבל ילגה המעו הרתס
אכלמ שרוכ לבב יד אכלמ שרוכל הדח תנשב םרב גי  13
:אנבל הנד אהלא-תיב םעט םש
יד אפסכו הבהד יד אהלא-תיב-יד אינאמ ףאו די  14
לביהו םלשוריב יד אלכיה-ןמ קפנה רצנדכובנ
אכלמ שרוכ ומה קפנה לבב יד אלכיהל ומה
החפ יד המש רצבששל וביהיו לבב יד אלכיה-ןמ
:המש
אלכיהב ומה תחא-לזא אש אינאמ הלא הל-רמאו וט  15
:הרתא-לע אנבתי אהלא תיבו םלשוריב יד
אהלא תיב-יד אישא בהי אתא ךד רצבשש ןידא זט  16
אלו אנבתמ ןעכ-דעו ןידא-ןמו םלשוריב יד
:םלש
איזנג תיבב רקבתי בט אכלמ-לע ןה ןעכו זי  17
שרוכ-ןמ-יד יתיא ןה לבבב יד המת אכלמ-יד
םלשוריב ךד אהלא-תיב אנבמל םעט םיש אכלמ
:אנילע חלשי הנד-לע אכלמ תוערו

ו    6

אירפס תיבב ורקבו םעט םש אכלמ שוירד ןידאב א  1
:לבבב המת ןיתחהמ איזנג יד
הלגמ התנידמ ידמב יד אתריבב אתמחאב חכתשהו ב  2
:הנורכד הוגב ביתכ-ןכו הדח
םעט םש אכלמ שרוכ אכלמ שרוכל הדח תנשב ג  3
ןיחבד-יד רתא אנבתי אתיב םלשוריב אהלא-תיב
היתפ ןיתש ןימא המור ןילבוסמ יהושאו ןיחבד
:ןיתש ןימא
תדח עא-יד ךבדנו אתלת ללג ןבא-יד ןיכבדנ ד  4
:בהיתת אכלמ תיב-ןמ אתקפנו
יד אפסכו הבהד יד אהלא-תיב ינאמ ףאו ה  5
לביהו םלשוריב-יד אלכיה-ןמ קפנה רצנדכובנ
םלשוריב-יד אלכיהל ךהיו ןוביתהי לבבל
:אהלא תיבב תחתו הרתאל
ןוהתונכו ינזוב רתש הרהנ-רבע תחפ ינתת ןעכ ו  6
:המת-ןמ ווה ןיקיחר הרהנ רבעב יד איכסרפא
יבשלו אידוהי תחפ ךד אהלא-תיב תדיבעל וקבש ז  7
:הרתא-לע ןונבי ךד אהלא-תיב אידוהי
אידוהי יבש-םע ןודבעת-יד אמל םעט םיש ינמו ח  8
תדמ יד אכלמ יסכנמו ךד אהלא-תיב אנבמל ךלא
אירבגל אבהיתמ אוהת אתקפנ אנרפסא הרהנ רבע
:אלטבל אל-יד ךלא
ןולעל ןירמאו ןירכדו ןירות ינבו ןחשח המו ט  9
אינהכ רמאמכ חשמו רמח חלמ ןיטנח אימש הלאל
אל-יד םויב םוי םהל בהיתמ אוהל םלשוריב-יד
:ולש
ןילצמו אימש הלאל ןיחוחינ ןיברקהמ ןוהל-יד י  10
:יהונבו אכלמ ייחל
אמגתפ אנשהי יד שנא-לכ יד םעט םיש ינמו אי  11
יהלע אחמתי ףיקזו התיב-ןמ עא חסנתי הנד
:הנד-לע דבעתי ולונ התיבו
יד םעו ךלמ-לכ רגמי המת המש ןכש יד אהלאו בי  12
יד ךד אהלא-תיב הלבחל הינשהל הדי חלשי
:דבעתי אנרפסא םעט תמש שוירד הנא םלשוריב
ינזוב רתש הרהנ-רבע תחפ ינתת ןידא גי  13
אמנכ אכלמ שוירד חלש-יד לבקל ןוהתונכו
:ודבע אנרפסא
יגח תאובנב ןיחלצמו ןינב אידוהי יבשו די  14
םעט-ןמ וללכשו ונבו אודע-רב הירכזו האיבנ
אתששחתראו שוירדו שרוכ םעטמו לארשי הלא
:סרפ ךלמ
רדא חריל התלת םוי דע הנד התיב איצישו וט  15
:אכלמ שוירד תוכלמל תש-תנש איה-יד
ראשו איולו אינהכ לארשי-ינב ודבעו זט  16
:הודחב הנד אהלא-תיב תכנח אתולג-ינב
האמ ןירות הנד אהלא-תיב תכנחל וברקהו זי  17
ןיזע יריפצו האמ עברא ןירמא ןיתאמ ןירכד
יטבש ןינמל רשע-ירת לארשי-לכ-לע איטחל
:לארשי
ןוהתקלחמב איולו ןוהתגלפב אינהכ ומיקהו חי  18
:השמ רפס בתככ םלשוריב יד אהלא תדיבע-לע
שדחל רשע העבראב חספה-תא הלוגה-ינב ושעיו טי  19
:ןושארה
םירוהט םלכ דחאכ םיולהו םינהכה ורהטה יכ כ  20
םינהכה םהיחאלו הלוגה ינב-לכל חספה וטחשיו
:םהלו
לדבנה לכו הלוגהמ םיבשה לארשי-ינב ולכאיו אכ  21
יהלא הוהיל שרדל םהלא ץראה-יוג תאמטמ
:לארשי
םחמש יכ החמשב םימי תעבש תוצמ-גח ושעיו בכ  22
םהידי קזחל םהילע רושא-ךלמ בל בסהו הוהי
:לארשי יהלא םיהלאה-תיב תכאלמב

ז    7

סרפ-ךלמ אתסשחתרא תוכלמב הלאה םירבדה רחאו א  1
:היקלח-ןב הירזע-ןב הירש-ןב ארזע
:בוטיחא-ןב קודצ-ןב םולש-ןב ב  2
:תוירמ-ןב הירזע-ןב הירמא-ןב ג  3
:יקב-ןב יזע-ןב היחרז-ןב ד  4
ןהכה ןרהא-ןב רזעלא-ןב סחניפ-ןב עושיבא-ןב ה  5
:שארה
תרותב ריהמ רפס-אוהו לבבמ הלע ארזע אוה ו  6
ךלמה ול-ןתיו לארשי יהלא הוהי ןתנ-רשא השמ
:ותשקב לכ וילע ויהלא הוהי-דיכ
םיולהו םינהכה-ןמו לארשי-ינבמ ולעיו ז  7
םלשורי-לא םיניתנהו םירעשהו םיררשמהו
:ךלמה אתסשחתראל עבש-תנשב
תיעיבשה תנש איה ישימחה שדחב םלשורי אביו ח  8
:ךלמל
לבבמ הלעמה דסי אוה ןושארה שדחל דחאב יכ ט  9
ויהלא-דיכ םלשורי-לא אב ישימחה שדחל דחאבו
:וילע הבוטה
הוהי תרות-תא שורדל ובבל ןיכה ארזע יכ י  10
:טפשמו קח לארשיב דמללו תשעלו
אתסשחתרא ךלמה ןתנ רשא ןותשנה ןגשרפ הזו אי  11
ויקחו הוהי-תוצמ ירבד רפס רפסה ןהכה ארזעל
:לארשי-לע
אתד רפס אנהכ ארזעל איכלמ ךלמ אתסשחתרא בי  12
:תנעכו רימג אימש הלא-יד
המע-ןמ יתוכלמב בדנתמ-לכ יד םעט םיש ינמ גי  13
ךמע םלשוריל ךהמל איולו יהונהכו לארשי
:ךהי
חילש יהטעי תעבשו אכלמ םדק-ןמ יד לבק-לכ די  14
:ךדיב יד ךהלא תדב םלשורילו דוהי-לע ארקבל
ובדנתה יהוטעיו אכלמ-יד בהדו ףסכ הלביהלו וט  15
:הנכשמ םלשוריב יד לארשי הלאל
םע לבב תנידמ לכב חכשהת יד בהדו ףסכ לכו זט  16
יד םההלא תיבל ןיבדנתמ אינהכו אמע תובדנתה
:םלשוריב
ןירות הנד אפסכב אנקת אנרפסא הנד לבק-לכ זי  17
ומה ברקתו ןוהיכסנו ןוהתחנמו ןירמא ןירכד
:םלשוריב יד םכהלא תיב יד החבדמ-לע
אפסכ ראשב בטיי ךיחא-לעו ךילע יד המו חי  18
:ןודבעת םכהלא תוערכ דבעמל הבהדו
םלשה ךהלא תיב ןחלפל ךל ןיבהיתמ-יד אינאמו טי  19
:םלשורי הלא םדק
ןתנת ןתנמל ךל-לפי יד ךהלא תיב תוחשח ראשו כ  20
:אכלמ יזנג תיב-ןמ
לכל םעט םיש אכלמ אתסשחתרא הנא ינמו אכ  21
ןוכנלאשי יד-לכ יד הרהנ רבעב יד אירבזג
אנרפסא אימש הלא-יד אתד רפס הנהכ ארזע
:דבעתי
האמ ןירכ ןיטנח-דעו האמ ןירככ ףסכ-דע בכ  22
חלמו האמ חשמ ןיתב-דעו האמ ןיתב רמח-דעו
:בתכ אל-יד
תיבל אדזרדא דבעתי אימש הלא םעט-ןמ יד-לכ גכ  23
אכלמ תוכלמ-לע ףצק אוהל המל-יד אימש הלא
:יהונבו
אירמז איולו אינהכ-לכ יד ןיעדוהמ םכלו דכ  24
ולב הדנמ הנד אהלא תיב יחלפו איניתנ איערת
:םהילע אמרמל טילש אל ךלהו
ןיטפש ינמ ךדיב-יד ךהלא תמכחכ ארזע תנאו הכ  25
רבעב יד המע-לכל ןינאד ןוהל-יד ןינידו
עדי אל ידו ךהלא יתד יעדי-לכל הרהנ
:ןועדוהת
יד אתדו ךהלא-יד אתד דבע אוהל אל-יד-לכו וכ  26
תומל ןה הנמ דבעתמ אוהל הניד אנרפסא אכלמ
:ןירוסאלו ןיסכנ שנעל-ןה ושרשל ןה
בלב תאזכ ןתנ רשא וניתובא יהלא הוהי ךורב זכ  27
:םלשוריב רשא הוהי תיב-תא ראפל ךלמה
ירש-לכלו ויצעויו ךלמה ינפל דסח-הטה ילעו חכ  28
יהלא הוהי-דיכ יתקזחתה ינאו םירבגה ךלמה
:ימע תולעל םישאר לארשימ הצבקאו ילע

ח    8

ימע םילעה םשחיתהו םהיתבא ישאר הלאו א  1
:לבבמ ךלמה אתסשחתרא תוכלמב
ינבמ לאינד רמתיא ינבמ םשרג סחניפ ינבמ ב  2
:שוטח דיוד
שחיתה ומעו הירכז שערפ ינבמ הינכש ינבמ ג  3
:םישמחו האמ םירכזל
ומעו היחרז-ןב יניעוהילא באומ תחפ ינבמ ד  4
:םירכזה םיתאמ
תואמ שלש ומעו לאיזחי-ןב הינכש ינבמ ה  5
:םירכזה
םישמח ומעו ןתנוי-ןב דבע ןידע ינבמו ו  6
:םירכזה
םיעבש ומעו הילתע-ןב היעשי םליע ינבמו ז  7
:םירכזה
םינמש ומעו לאכימ-ןב הידבז היטפש ינבמו ח  8
:םירכזה
םיתאמ ומעו לאיחי-ןב הידבע באוי ינבמ ט  9
:םירכזה רשע הנמשו
םיששו האמ ומעו היפסוי-ןב תימולש ינבמו י  10
:םירכזה
הנמשו םירשע ומעו יבב-ןב הירכז יבב ינבמו אי  11
:םירכזה
הרשעו האמ ומעו ןטקה-ןב ןנחוי דגזע ינבמו בי  12
:םירכזה
טלפילא םתומש הלאו םינרחא םקינדא ינבמו גי  13
:םירכזה םישש םהמעו היעמשו לאיעי
:םירכזה םיעבש ומעו דובזו יתוע יוגב ינבמו די  14
םימי םש הנחנו אוהא-לא אבה רהנה-לא םצבקאו וט  15
יול ינבמו םינהכבו םעב הניבאו השלש
:םש יתאצמ-אל
ןתנלאלו היעמשל לאיראל רזעילאל החלשאו זט  16
םלשמלו הירכזלו ןתנלו ןתנלאלו בירילו
:םיניבמ ןתנלאלו ביריוילו םישאר
םוקמה איפסכב שארה ודא-לע םתוא האצואו זי  17
ויחא ודא-לא רבדל םירבד םהיפב המישאו
םיתרשמ ונל-איבהל םוקמה איפסכב םינותנה
:וניהלא תיבל
שיא ונילע הבוטה וניהלא-דיכ ונל ואיביו חי  18
היברשו לארשי-ןב יול-ןב ילחמ ינבמ לכש
:רשע הנמש ויחאו וינבו
ויחא יררמ ינבמ היעשי ותאו היבשח-תאו טי  19
:םירשע םהינבו
םיולה תדבעל םירשהו דיוד ןתנש םיניתנה-ןמו כ  20
:תומשב ובקנ םלכ םירשעו םיתאמ םיניתנ
ינפל תונעתהל אוהא רהנה-לע םוצ םש ארקאו אכ  21
ונפטלו ונל הרשי ךרד ונממ שקבל וניהלא
:ונשוכר-לכלו
ונרזעל םישרפו ליח ךלמה-ןמ לואשל יתשב יכ בכ  22
וניהלא-די רמאל ךלמל ונרמא-יכ ךרדב ביואמ
לע ופאו וזעו הבוטל וישקבמ-לכ-לע
:ויבזע-לכ
:ונל רתעיו תאז-לע וניהלאמ השקבנו המוצנו גכ  23
היברשל רשע םינש םינהכה ירשמ הלידבאו דכ  24
:הרשע םהיחאמ םהמעו היבשח
םילכה-תאו בהזה-תאו ףסכה-תא םהל הלוקשאו הכ  25
ויצעיו ךלמה ומירהה וניהלא-תיב תמורת
:םיאצמנה לארשי-לכו וירשו
םישמחו תואמ-שש םירככ ףסכ םדי-לע הלקשאו וכ  26
:רככ האמ בהז םירככל האמ ףסכ-ילכו
תשחנ ילכו ףלא םינכרדאל םירשע בהז ירפכו זכ  27
:בהזכ תדומח םינש הבוט בהצמ
שדק םילכהו הוהיל שדק םתא םהלא הרמאו חכ  28
:םכיתבא יהלא הוהיל הבדנ בהזהו ףסכהו
םינהכה ירש ינפל ולקשת-דע ורמשו ודקש טכ  29
תוכשלה םלשוריב לארשיל תובאה-ירשו םיולהו
:הוהי תיב
בהזהו ףסכה לקשמ םיולהו םינהכה ולבקו ל  30
:וניהלא תיבל םלשוריל איבהל םילכהו
ןושארה שדחל רשע םינשב אוהא רהנמ העסנו אל  31
ונילע התיה וניהלא-דיו םלשורי תכלל
:ךרדה-לע ברואו ביוא ףכמ ונליציו
:השלש םימי םש בשנו םלשורי אובנו בל  32
תיבב םילכהו בהזהו ףסכה לקשנ יעיברה םויבו גל  33
ומעו ןהכה הירוא-ןב תומרמ-די לע וניהלא
עושי-ןב דבזוי םהמעו סחניפ-ןב רזעלא
:םיולה יונב-ןב הידעונו
:איהה תעב לקשמה-לכ בתכיו לכל לקשמב רפסמב דל  34
יהלאל תולע ובירקה הלוגה-ינב יבשהמ םיאבה הל  35
םיליא לארשי-לכ-לע רשע-םינש םירפ לארשי
תאטח יריפצ העבשו םיעבש םישבכ הששו םיעשת
:הוהיל הלוע לכה רשע םינש
תווחפו ךלמה ינפרדשחאל ךלמה יתד-תא ונתיו ול  36
:םיהלאה-תיב-תאו םעה-תא ואשנו רהנה רבע

ט    9

ולדבנ-אל רמאל םירשה ילא ושגנ הלא תולככו א  1
תוצראה ימעמ םיולהו םינהכהו לארשי םעה
ינמעה יסוביה יזרפה יתחה ינענכל םהיתבעותכ
:ירמאהו ירצמה יבאמה
ערז וברעתהו םהינבלו םהל םהיתנבמ ואשנ-יכ ב  2
התיה םינגסהו םירשה דיו תוצראה ימעב שדקה
:הנושאר הזה לעמב
יליעמו ידגב-תא יתערק הזה רבדה-תא יעמשכו ג  3
:םמושמ הבשאו ינקזו ישאר רעשמ הטרמאו
לע לארשי-יהלא ירבדב דרח לכ ופסאי ילאו ד  4
:ברעה תחנמל דע םמושמ בשי ינאו הלוגה לעמ
ידגב יערקבו יתינעתמ יתמק ברעה תחנמבו ה  5
הוהי-לא יפכ השרפאו יכרב-לע הערכאו יליעמו
:יהלא
ינפ יהלא םירהל יתמלכנו יתשב יהלא הרמאו ו  6
ונתמשאו שאר הלעמל ובר וניתנוע יכ ךילא
:םימשל דע הלדג
הזה םויה דע הלדג המשאב ונחנא וניתבא ימימ ז  7
דיב ונינהכ וניכלמ ונחנא ונתנ וניתנועבו
םינפ תשבבו הזבבו יבשב ברחב תוצראה יכלמ
:הזה םויהכ
וניהלא הוהי תאמ הנחת התיה עגר-טעמכ התעו ח  8
ושדק םוקמב דתי ונל-תתלו הטילפ ונל ריאשהל
טעמ היחמ ונתתלו וניהלא וניניע ריאהל
:ונתדבעב
וניהלא ונבזע אל ונתדבעבו ונחנא םידבע-יכ ט  9
היחמ ונל-תתל סרפ יכלמ ינפל דסח ונילע-טיו
ויתברח-תא דימעהלו וניהלא תיב-תא םמורל
:םלשוריבו הדוהיב רדג ונל-תתלו
ונבזע יכ תאז-ירחא וניהלא רמאנ-המ התעו י  10
:ךיתוצמ
רשא ץראה רמאל םיאיבנה ךידבע דיב תיוצ רשא אי  11
ימע תדנב איה הדנ ץרא התשרל םיאב םתא
הפ-לא הפמ הואלמ רשא םהיתבעותב תוצראה
:םתאמטב
םהיתנבו םהינבל ונתת-לא םכיתונב התעו בי  12
םתבוטו םמלש ושרדת-אלו םכינבל ואשת-לא
ץראה בוט-תא םתלכאו וקזחת ןעמל םלוע-דע
:םלוע-דע םכינבל םתשרוהו
םיערה ונישעמב ונילע אבה-לכ ירחאו גי  13
הטמל תכשח וניהלא התא יכ הלדגה ונתמשאבו
:תאזכ הטילפ ונל התתנו וננועמ
תובעתה ימעב ןתחתהלו ךיתוצמ רפהל בושנה די  14
תיראש ןיאל הלכ-דע ונב-ףנאת אולה הלאה
:הטילפו
הטילפ ונראשנ-יכ התא קידצ לארשי יהלא הוהי וט  15
ןיא יכ וניתמשאב ךינפל וננה הזה םויהכ
:תאז-לע ךינפל דומעל

י    10

ינפל לפנתמו הכב ותדותהכו ארזע ללפתהכו א  1
דאמ-בר להק לארשימ וילא וצבקנ םיהלאה תיב
:הכב-הברה םעה וכב-יכ םידליו םישנו םישנא
רמאיו םלוע ינבמ לאיחי-ןב הינכש ןעיו ב  2
םישנ בשנו וניהלאב ונלעמ ונחנא ארזעל
לארשיל הוקמ-שי התעו ץראה ימעמ תוירכנ
:תאז-לע
םישנ-לכ איצוהל וניהלאל תירב-תרכנ התעו ג  3
תוצמב םידרחהו ינדא תצעב םהמ דלונהו
:השעי הרותכו וניהלא
:השעו קזח ךמע ונחנאו רבדה ךילע-יכ םוק ד  4
םיולה םינהכה ירש-תא עבשיו ארזע םקיו ה  5
:ועבשיו הזה רבדכ תושעל לארשי-לכו
תכשל-לא ךליו םיהלאה תיב ינפלמ ארזע םקיו ו  6
םימו לכא-אל םחל םש ךליו בישילא-ןב ןנחוהי
:הלוגה לעמ-לע לבאתמ יכ התש-אל
הלוגה ינב לכל םלשוריו הדוהיב לוק וריבעיו ז  7
:םלשורי ץבקהל
םירשה תצעכ םימיה תשלשל אובי-אל רשא לכו ח  8
להקמ לדבי אוהו ושוכר-לכ םרחי םינקזהו
:הלוגה
תשלשל םלשורי ןמינבו הדוהי-ישנא-לכ וצבקיו ט  9
ובשיו שדחב םירשעב יעישתה שדח אוה םימיה
רבדה-לע םידיערמ םיהלאה תיב בוחרב םעה-לכ
:םימשגהמו
םתלעמ םתא םהלא רמאיו ןהכה ארזע םקיו י  10
:לארשי תמשא-לע ףיסוהל תוירכנ םישנ ובישתו
ושעו םכיתבא-יהלא הוהיל הדות ונת התעו אי  11
םישנה-ןמו ץראה ימעמ ולדבהו ונוצר
:תוירכנה
ךירבדכ ןכ לודג לוק ורמאיו להקה-לכ ונעיו בי  12
:תושעל ונילע
ץוחב דומעל חכ ןיאו םימשג תעהו בר םעה לבא גי  13
וניברה-יכ םינשל אלו דחא םויל-אל הכאלמהו
:הזה רבדב עשפל
ונירעב רשא לכו להקה-לכל ונירש אנ-ודמעי די  14
םהמעו םינמזמ םיתעל אבי תוירכנ םישנ בישהה
ןורח בישהל דע היטפשו ריעו ריע-ינקז
:הזה רבדל דע ונממ וניהלא-ףא
ודמע הוקת-ןב היזחיו לאהשע-ןב ןתנוי ךא וט  15
:םרזע יולה יתבשו םלשמו תאז-לע
ןהכה ארזע ולדביו הלוגה ינב ןכ-ושעיו זט  16
תומשב םלכו םתבא תיבל תובאה ישאר םישנא
:רבדה שוירדל ירישעה שדחל דחא םויב ובשיו
דע תוירכנ םישנ ובישהה םישנא לכב ולכיו זי  17
:ןושארה שדחל דחא םוי
תוירכנ םישנ ובישה רשא םינהכה ינבמ אצמיו חי  18
רזעילאו הישעמ ויחאו קדצוי-ןב עושי ינבמ
:הילדגו ביריו
ןאצ-ליא םימשאו םהישנ איצוהל םדי ונתיו טי  19
:םתמשא-לע
:הידבזו יננח רמא ינבמו כ  20
לאיחיו היעמשו הילאו הישעמ םרח ינבמו אכ  21
:היזעו
לאנתנ לאעמשי הישעמ יניעוילא רוחשפ ינבמו בכ  22
:השעלאו דבזוי
אטילק אוה הילקו יעמשו דבזוי םיולה-ןמו גכ  23
:רזעילאו הדוהי היחתפ
םלטו םלש םירעשה-ןמו בישילא םיררשמה-ןמו דכ  24
:ירואו
היכלמו היזיו הימר שערפ ינבמ לארשימו הכ  25
:הינבו היכלמו רזעלאו ןמימו
ידבעו לאיחיו הירכז הינתמ םליע ינבמו וכ  26
:הילאו תומריו
תומריו הינתמ בישילא ינעוילא אותז ינבמו זכ  27
:אזיזעו דבזו
:ילתע יבז היננח ןנחוהי יבב ינבמו חכ  28
לאשו בושי הידעו ךולמ םלשמ ינב ינבמו טכ  29
:תומרי
הישעמ הינב ללכו אנדע באומ תחפ ינבמו ל  30
:השנמו יונבו לאלצב הינתמ
:ןועמש היעמש היכלמ הישי רזעילא םרח ינבו אל  31
:הירמש ךולמ ןמינב בל  32
השנמ ימרי טלפילא דבז התתמ ינתמ םשח ינבמ גל  33
:יעמש
:לאואו םרמע ידעמ ינב ינבמ דל  34
:יהלכ הידב הינב הל  35
:בישילא תומרמ הינו ול  36
:ושעיו ינתמ הינתמ זל  37
:יעמש יונבו ינבו חל  38
:הידעו ןתנו הימלשו טל  39
:ירש ישש יבדנכמ מ  40
:הירמש והימלשו לארזע אמ  41
:ףסוי הירמא םולש במ  42
לאויו ודי אניבז דבז היתתמ לאיעי ובנ ינבמ גמ  43
:הינב
םישנ םהמ שיו תוירכנ םישנ ואשנ הלא-לכ דמ  44
:םינב ומישיו

This book in English or Latin