תישארב    Genesis

א    1

:ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב א  1
םוהת ינפ-לע ךשחו והבו והת התיה ץראהו ב  2
:םימה ינפ-לע תפחרמ םיהלא חורו
:רוא-יהיו רוא יהי םיהלא רמאיו ג  3
םיהלא לדביו בוט-יכ רואה-תא םיהלא אריו ד  4
:ךשחה ןיבו רואה ןיב
הליל ארק ךשחלו םוי רואל םיהלא ארקיו ה  5
:דחא םוי רקב-יהיו ברע-יהיו
יהיו םימה ךותב עיקר יהי םיהלא רמאיו ו  6
:םימל םימ ןיב לידבמ
רשא םימה ןיב לדביו עיקרה-תא םיהלא שעיו ז  7
עיקרל לעמ רשא םימה ןיבו עיקרל תחתמ
:ןכ-יהיו
רקב-יהיו ברע-יהיו םימש עיקרל םיהלא ארקיו ח  8
:ינש םוי
םוקמ-לא םימשה תחתמ םימה ווקי םיהלא רמאיו ט  9
:ןכ-יהיו השביה הארתו דחא
ארק םימה הוקמלו ץרא השביל םיהלא ארקיו י  10
:בוט-יכ םיהלא אריו םימי
ערז עירזמ בשע אשד ץראה אשדת םיהלא רמאיו אי  11
ץראה-לע וב-וערז רשא ונימל ירפ השע ירפ ץע
:ןכ-יהיו
ץעו והנימל ערז עירזמ בשע אשד ץראה אצותו בי  12
םיהלא אריו והנימל וב-וערז רשא ירפ-השע
:בוט-יכ
:ישילש םוי רקב-יהיו ברע-יהיו גי  13
לידבהל םימשה עיקרב תראמ יהי םיהלא רמאיו די  14
םידעומלו תתאל ויהו הלילה ןיבו םויה ןיב
:םינשו םימילו
ץראה-לע ריאהל םימשה עיקרב תרואמל ויהו וט  15
:ןכ-יהיו
רואמה-תא םילדגה תראמה ינש-תא םיהלא שעיו זט  16
תלשממל ןטקה רואמה-תאו םויה תלשממל לדגה
:םיבכוכה תאו הלילה
ריאהל םימשה עיקרב םיהלא םתא ןתיו זי  17
:ץראה-לע
ןיבו רואה ןיב לידבהלו הלילבו םויב לשמלו חי  18
:בוט-יכ םיהלא אריו ךשחה
:יעיבר םוי רקב-יהיו ברע-יהיו טי  19
ףועו היח שפנ ץרש םימה וצרשי םיהלא רמאיו כ  20
:םימשה עיקר ינפ-לע ץראה-לע ףפועי
שפנ-לכ תאו םילדגה םנינתה-תא םיהלא ארביו אכ  21
תאו םהנימל םימה וצרש רשא תשמרה היחה
:בוט-יכ םיהלא אריו והנימל ףנכ ףוע-לכ
ואלמו וברו ורפ רמאל םיהלא םתא ךרביו בכ  22
:ץראב ברי ףועהו םימיב םימה-תא
:ישימח םוי רקב-יהיו ברע-יהיו גכ  23
המהב הנימל היח שפנ ץראה אצות םיהלא רמאיו דכ  24
:ןכ-יהיו הנימל ץרא-ותיחו שמרו
המהבה-תאו הנימל ץראה תיח-תא םיהלא שעיו הכ  25
םיהלא אריו והנימל המדאה שמר-לכ תאו הנימל
:בוט-יכ
ונתומדכ ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו וכ  26
המהבבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודריו
:ץראה-לע שמרה שמרה-לכבו ץראה-לכבו
ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה-תא םיהלא ארביו זכ  27
:םתא ארב הבקנו רכז ותא
וברו ורפ םיהלא םהל רמאיו םיהלא םתא ךרביו חכ  28
ףועבו םיה תגדב ודרו השבכו ץראה-תא ואלמו
:ץראה-לע תשמרה היח-לכבו םימשה
ערז בשע-לכ-תא םכל יתתנ הנה םיהלא רמאיו טכ  29
וב-רשא ץעה-לכ-תאו ץראה-לכ ינפ-לע רשא ערז
:הלכאל היהי םכל ערז ערז ץע-ירפ
שמור לכלו םימשה ףוע-לכלו ץראה תיח-לכלו ל  30
בשע קרי-לכ-תא היח שפנ וב-רשא ץראה-לע
:ןכ-יהיו הלכאל
דאמ בוט-הנהו השע רשא-לכ-תא םיהלא אריו אל  31
:יששה םוי רקב-יהיו ברע-יהיו

ב    2

:םאבצ-לכו ץראהו םימשה ולכיו א  1
השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םיהלא לכיו ב  2
:השע רשא ותכאלמ-לכמ יעיבשה םויב תבשיו
יכ ותא שדקיו יעיבשה םוי-תא םיהלא ךרביו ג  3
:תושעל םיהלא ארב-רשא ותכאלמ-לכמ תבש וב
תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא ד  4
:םימשו ץרא םיהלא הוהי
הדשה בשע-לכו ץראב היהי םרט הדשה חיש לכו ה  5
ץראה-לע םיהלא הוהי ריטמה אל יכ חמצי םרט
:המדאה-תא דבעל ןיא םדאו
:המדאה-ינפ-לכ-תא הקשהו ץראה-ןמ הלעי דאו ו  6
המדאה-ןמ רפע םדאה-תא םיהלא הוהי רצייו ז  7
:היח שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו
םש םשיו םדקמ ןדעב-ןג םיהלא הוהי עטיו ח  8
:רצי רשא םדאה-תא
דמחנ ץע-לכ המדאה-ןמ םיהלא הוהי חמציו ט  9
ץעו ןגה ךותב םייחה ץעו לכאמל בוטו הארמל
:ערו בוט תעדה
דרפי םשמו ןגה-תא תוקשהל ןדעמ אצי רהנו י  10
:םישאר העבראל היהו
הליוחה ץרא-לכ תא בבסה אוה ןושיפ דחאה םש אי  11
:בהזה םש-רשא
:םהשה ןבאו חלדבה םש בוט אוהה ץראה בהזו בי  12
ץרא-לכ תא בבוסה אוה ןוחיג ינשה רהנה-םשו גי  13
:שוכ
רושא תמדק ךלהה אוה לקדח ישילשה רהנה םשו די  14
:תרפ אוה יעיברה רהנהו
ןדע-ןגב והחניו םדאה-תא םיהלא הוהי חקיו וט  15
:הרמשלו הדבעל
ןגה-ץע לכמ רמאל םדאה-לע םיהלא הוהי וציו זט  16
:לכאת לכא
םויב יכ ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו זי  17
:תומת תומ ונממ ךלכא
ודבל םדאה תויה בוט-אל םיהלא הוהי רמאיו חי  18
:ודגנכ רזע ול-השעא
תאו הדשה תיח-לכ המדאה-ןמ םיהלא הוהי רציו טי  19
תוארל םדאה-לא אביו םימשה ףוע-לכ
היח שפנ םדאה ול-ארקי רשא לכו ול-ארקי-המ
:ומש אוה
םימשה ףועלו המהבה-לכל תומש םדאה ארקיו כ  20
:ודגנכ רזע אצמ-אל םדאלו הדשה תיח לכלו
חקיו ןשייו םדאה-לע המדרת םיהלא הוהי לפיו אכ  21
:הנתחת רשב רגסיו ויתעלצמ תחא
םדאה-ןמ חקל-רשא עלצה-תא םיהלא הוהי ןביו בכ  22
:םדאה-לא האביו השאל
ירשבמ רשבו ימצעמ םצע םעפה תאז םדאה רמאיו גכ  23
:תאז-החקל שיאמ יכ השא ארקי תאזל
קבדו ומא-תאו ויבא-תא שיא-בזעי ןכ-לע דכ  24
:דחא רשבל ויהו ותשאב
אלו ותשאו םדאה םימורע םהינש ויהיו הכ  25
:וששבתי

ג    3

הוהי השע רשא הדשה תיח לכמ םורע היה שחנהו א  1
אל םיהלא רמא-יכ ףא השאה-לא רמאיו םיהלא
:ןגה ץע לכמ ולכאת
:לכאנ ןגה-ץע ירפמ שחנה-לא השאה רמאתו ב  2
אל םיהלא רמא ןגה-ךותב רשא ץעה ירפמו ג  3
:ןותמת-ןפ וב ועגת אלו ונממ ולכאת
:ןותמת תומ-אל השאה-לא שחנה רמאיו ד  4
וחקפנו ונממ םכלכא םויב יכ םיהלא עדי יכ ה  5
:ערו בוט יעדי םיהלאכ םתייהו םכיניע
אוה-הואת יכו לכאמל ץעה בוט יכ השאה ארתו ו  6
לכאתו וירפמ חקתו ליכשהל ץעה דמחנו םיניעל
:לכאיו המע השיאל-םג ןתתו
םה םמריע יכ ועדיו םהינש יניע הנחקפתו ז  7
:תרגח םהל ושעיו הנאת הלע ורפתיו
חורל ןגב ךלהתמ םיהלא הוהי לוק-תא ועמשיו ח  8
םיהלא הוהי ינפמ ותשאו םדאה אבחתיו םויה
:ןגה ץע ךותב
:הכיא ול רמאיו םדאה-לא םיהלא הוהי ארקיו ט  9
םריע-יכ אריאו ןגב יתעמש ךלק-תא רמאיו י  10
:אבחאו יכנא
רשא ץעה-ןמה התא םריע יכ ךל דיגה ימ רמאיו אי  11
:תלכא ונממ-לכא יתלבל ךיתיוצ
אוה ידמע התתנ רשא השאה םדאה רמאיו בי  12
:לכאו ץעה-ןמ יל-הנתנ
רמאתו תישע תאז-המ השאל םיהלא הוהי רמאיו גי  13
:לכאו ינאישה שחנה השאה
תאז תישע יכ שחנה-לא םיהלא הוהי רמאיו די  14
ךנחג-לע הדשה תיח לכמו המהבה-לכמ התא רורא
:ךייח ימי-לכ לכאת רפעו ךלת
ןיבו ךערז ןיבו השאה ןיבו ךניב תישא הביאו וט  15
:בקע ונפושת התאו שאר ךפושי אוה הערז
בצעב ךנרהו ךנובצע הברא הברה רמא השאה-לא זט  16
:ךב-לשמי אוהו ךתקושת ךשיא-לאו םינב ידלת
ץעה-ןמ לכאתו ךתשא לוקל תעמש-יכ רמא םדאלו זי  17
המדאה הרורא ונממ לכאת אל רמאל ךיתיוצ רשא
:ךייח ימי לכ הנלכאת ןובצעב ךרובעב
:הדשה בשע-תא תלכאו ךל חימצת רדרדו ץוקו חי  18
יכ המדאה-לא ךבוש דע םחל לכאת ךיפא תעזב טי  19
:בושת רפע-לאו התא רפע-יכ תחקל הנממ
םא התיה אוה יכ הוח ותשא םש םדאה ארקיו כ  20
:יח-לכ
רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא הוהי שעיו אכ  21
:םשבליו
ונממ דחאכ היה םדאה ןה םיהלא הוהי רמאיו בכ  22
םג חקלו ודי חלשי-ןפ התעו ערו בוט תעדל
:םלעל יחו לכאו םייחה ץעמ
המדאה-תא דבעל ןדע-ןגמ םיהלא הוהי והחלשיו גכ  23
:םשמ חקל רשא
ןדע-ןגל םדקמ ןכשיו םדאה-תא שרגיו דכ  24
רמשל תכפהתמה ברחה טהל תאו םיברכה-תא
:םייחה ץע ךרד-תא

ד    4

ןיק-תא דלתו רהתו ותשא הוח-תא עדי םדאהו א  1
:הוהי-תא שיא יתינק רמאתו
הער לבה-יהיו לבה-תא ויחא-תא תדלל ףסתו ב  2
:המדא דבע היה ןיקו ןאצ
החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו םימי ץקמ יהיו ג  3
:הוהיל
ןהבלחמו ונאצ תורכבמ אוה-םג איבה לבהו ד  4
:ותחנמ-לאו לבה-לא הוהי עשיו
דאמ ןיקל רחיו העש אל ותחנמ-לאו ןיק-לאו ה  5
:וינפ ולפיו
ולפנ המלו ךל הרח המל ןיק-לא הוהי רמאיו ו  6
:ךינפ
תאטח חתפל ביטית אל םאו תאש ביטית-םא אולה ז  7
:וב-לשמת התאו ותקושת ךילאו ץבר
הדשב םתויהב יהיו ויחא לבה-לא ןיק רמאיו ח  8
:והגרהיו ויחא לבה-לא ןיק םקיו
אל רמאיו ךיחא לבה יא ןיק-לא הוהי רמאיו ט  9
:יכנא יחא רמשה יתעדי
ילא םיקעצ ךיחא ימד לוק תישע המ רמאיו י  10
:המדאה-ןמ
היפ-תא התצפ רשא המדאה-ןמ התא רורא התעו אי  11
:ךדימ ךיחא ימד-תא תחקל
דנו ענ ךל החכ-תת ףסת-אל המדאה-תא דבעת יכ בי  12
:ץראב היהת
:אושנמ ינוע לודג הוהי-לא ןיק רמאיו גי  13
ךינפמו המדאה ינפ לעמ םויה יתא תשרג ןה די  14
יאצמ-לכ היהו ץראב דנו ענ יתייהו רתסא
:ינגרהי
םקי םיתעבש ןיק גרה-לכ ןכל הוהי ול רמאיו וט  15
ותא-תוכה יתלבל תוא ןיקל הוהי םשיו
:ואצמ-לכ
דונ-ץראב בשיו הוהי ינפלמ ןיק אציו זט  16
:ןדע-תמדק
יהיו ךונח-תא דלתו רהתו ותשא-תא ןיק עדיו זי  17
:ךונח ונב םשכ ריעה םש ארקיו ריע הנב
לאיוחמ-תא דלי דריעו דריע-תא ךונחל דלויו חי  18
דלי לאשותמו לאשותמ-תא דלי לאייחמו
:ךמל-תא
םשו הדע תחאה םש םישנ יתש ךמל ול-חקיו טי  19
:הלצ תינשה
להא בשי יבא היה אוה לבי-תא הדע דלתו כ  20
:הנקמו
רונכ שפת-לכ יבא היה אוה לבוי ויחא םשו אכ  21
:בגועו
שרח-לכ שטל ןיק לבות-תא הדלי אוה-םג הלצו בכ  22
:המענ ןיק-לבות תוחאו לזרבו תשחנ
ישנ ילוק ןעמש הלצו הדע וישנל ךמל רמאיו גכ  23
דליו יעצפל יתגרה שיא יכ יתרמא הנזאה ךמל
:יתרבחל
:העבשו םיעבש ךמלו ןיק-םקי םיתעבש יכ דכ  24
ארקתו ןב דלתו ותשא-תא דוע םדא עדיו הכ  25
לבה תחת רחא ערז םיהלא יל-תש יכ תש ומש-תא
:ןיק וגרה יכ
זא שונא ומש-תא ארקיו ןב-דלי אוה-םג תשלו וכ  26
:הוהי םשב ארקל לחוה

ה    5

םדא םיהלא ארב םויב םדא תדלות רפס הז א  1
:ותא השע םיהלא תומדב
םמש-תא ארקיו םתא ךרביו םארב הבקנו רכז ב  2
:םארבה םויב םדא
ותומדב דלויו הנש תאמו םישלש םדא יחיו ג  3
:תש ומש-תא ארקיו ומלצכ
תאמ הנמש תש-תא ודילוה ירחא םדא-ימי ויהיו ד  4
:תונבו םינב דלויו הנש
הנש תואמ עשת יח-רשא םדא ימי-לכ ויהיו ה  5
:תמיו הנש םישלשו
:שונא-תא דלויו הנש תאמו םינש שמח תש-יחיו ו  6
םינש עבש שונא-תא ודילוה ירחא תש-יחיו ז  7
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמשו
תואמ עשתו הנש הרשע םיתש תש-ימי-לכ ויהיו ח  8
:תמיו הנש
:ןניק-תא דלויו הנש םיעשת שונא יחיו ט  9
הרשע שמח ןניק-תא ודילוה ירחא שונא יחיו י  10
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמשו הנש
הנש תואמ עשתו םינש שמח שונא ימי-לכ ויהיו אי  11
:תמיו
:לאללהמ-תא דלויו הנש םיעבש ןניק יחיו בי  12
םיעברא לאללהמ-תא ודילוה ירחא ןניק יחיו גי  13
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמשו הנש
הנש תואמ עשתו םינש רשע ןניק ימי-לכ ויהיו די  14
:תמיו
דלויו הנש םיששו םינש שמח לאללהמ יחיו וט  15
:דרי-תא
הנש םישלש דרי-תא ודילוה ירחא לאללהמ יחיו זט  16
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמשו
הנמשו הנש םיעשתו שמח לאללהמ ימי-לכ ויהיו זי  17
:תמיו הנש תואמ
דלויו הנש תאמו הנש םיששו םיתש דרי-יחיו חי  18
:ךונח-תא
תואמ הנמש ךונח-תא ודילוה ירחא דרי-יחיו טי  19
:תונבו םינב דלויו הנש
עשתו הנש םיששו םיתש דרי-ימי-לכ ויהיו כ  20
:תמיו הנש תואמ
:חלשותמ-תא דלויו הנש םיששו שמח ךונח יחיו אכ  21
ודילוה ירחא םיהלאה-תא ךונח ךלהתיו בכ  22
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ שלש חלשותמ-תא
תואמ שלשו הנש םיששו שמח ךונח ימי-לכ יהיו גכ  23
:הנש
ותא חקל-יכ ונניאו םיהלאה-תא ךונח ךלהתיו דכ  24
:םיהלא
הנש תאמו הנש םינמשו עבש חלשותמ יחיו הכ  25
:ךמל-תא דלויו
םיתש ךמל-תא ודילוה ירחא חלשותמ יחיו וכ  26
םינב דלויו הנש תואמ עבשו הנש םינומשו
:תונבו
עשתו הנש םיששו עשת חלשותמ ימי-לכ ויהיו זכ  27
:תמיו הנש תואמ
דלויו הנש תאמו הנש םינמשו םיתש ךמל-יחיו חכ  28
:ןב
ונשעממ ונמחני הז רמאל חנ ומש-תא ארקיו טכ  29
:הוהי הררא רשא המדאה-ןמ ונידי ןובצעמו
םיעשתו שמח חנ-תא ודילוה ירחא ךמל-יחיו ל  30
:תונבו םינב דלויו הנש תאמ שמחו הנש
תואמ עבשו הנש םיעבשו עבש ךמל-ימי-לכ יהיו אל  31
:תמיו הנש
םש-תא חנ דלויו הנש תואמ שמח-ןב חנ-יהיו בל  32
:תפי-תאו םח-תא

ו    6

תונבו המדאה ינפ-לע ברל םדאה לחה-יכ יהיו א  1
:םהל ודלי
הנה תבט יכ םדאה תונב-תא םיהלאה-ינב ואריו ב  2
:ורחב רשא לכמ םישנ םהל וחקיו
םגשב םלעל םדאב יחור ןודי-אל הוהי רמאיו ג  3
:הנש םירשעו האמ וימי ויהו רשב אוה
ןכ-ירחא םגו םהה םימיב ץראב ויה םילפנה ד  4
ודליו םדאה תונב-לא םיהלאה ינב ואבי רשא
:םשה ישנא םלועמ רשא םירבגה המה םהל
רצי-לכו ץראב םדאה תער הבר יכ הוהי אריו ה  5
:םויה-לכ ער קר ובל תבשחמ
בצעתיו ץראב םדאה-תא השע-יכ הוהי םחניו ו  6
:ובל-לא
לעמ יתארב-רשא םדאה-תא החמא הוהי רמאיו ז  7
ףוע-דעו שמר-דע המהב-דע םדאמ המדאה ינפ
:םתישע יכ יתמחנ יכ םימשה
:הוהי יניעב ןח אצמ חנו ח  8
ויתרדב היה םימת קידצ שיא חנ חנ תדלות הלא ט  9
:חנ-ךלהתה םיהלאה-תא
:תפי-תאו םח-תא םש-תא םינב השלש חנ דלויו י  10
:סמח ץראה אלמתו םיהלאה ינפל ץראה תחשתו אי  11
תיחשה-יכ התחשנ הנהו ץראה-תא םיהלא אריו בי  12
:ץראה-לע וכרד-תא רשב-לכ
ינפל אב רשב-לכ ץק חנל םיהלא רמאיו גי  13
םתיחשמ יננהו םהינפמ סמח ץראה האלמ-יכ
:ץראה-תא
הבתה-תא השעת םינק רפג-יצע תבת ךל השע די  14
:רפכב ץוחמו תיבמ התא תרפכו
הבתה ךרא המא תואמ שלש התא השעת רשא הזו וט  15
:התמוק המא םישלשו הבחר המא םישמח
חתפו הלעמלמ הנלכת המא-לאו הבתל השעת רהצ זט  16
:השעת םישלשו םינש םיתחת םישת הדצב הבתה
תחשל ץראה-לע םימ לובמה-תא איבמ יננה ינאו זי  17
לכ םימשה תחתמ םייח חור וב-רשא רשב-לכ
:עוגי ץראב-רשא
התא הבתה-לא תאבו ךתא יתירב-תא יתמקהו חי  18
:ךתא ךינב-ישנו ךתשאו ךינבו
הבתה-לא איבת לכמ םינש רשב-לכמ יחה-לכמו טי  19
:ויהי הבקנו רכז ךתא תיחהל
שמר לכמ הנימל המהבה-ןמו והנימל ףועהמ כ  20
:תויחהל ךילא ואבי לכמ םינש והנימל המדאה
ךילא תפסאו לכאי רשא לכאמ-לכמ ךל-חק התאו אכ  21
:הלכאל םהלו ךל היהו
:השע ןכ םיהלא ותא הוצ רשא לככ חנ שעיו בכ  22

ז    7

הבתה-לא ךתיב-לכו התא-אב חנל הוהי רמאיו א  1
:הזה רודב ינפל קידצ יתיאר ךתא-יכ
שיא העבש העבש ךל-חקת הרוהטה המהבה לכמ ב  2
שיא םינש אוה הרהט אל רשא המהבה-ןמו ותשאו
:ותשאו
תויחל הבקנו רכז העבש העבש םימשה ףועמ םג ג  3
:ץראה-לכ ינפ-לע ערז
ץראה-לע ריטממ יכנא העבש דוע םימיל יכ ד  4
יתיחמו הליל םיעבראו םוי םיעברא
:המדאה ינפ לעמ יתישע רשא םוקיה-לכ-תא
:הוהי והוצ-רשא לככ חנ שעיו ה  5
םימ היה לובמהו הנש תואמ שש-ןב חנו ו  6
:ץראה-לע
ותא וינב-ישנו ותשאו וינבו חנ אביו ז  7
:לובמה ימ ינפמ הבתה-לא
הרהט הנניא רשא המהבה-ןמו הרוהטה המהבה-ןמ ח  8
:המדאה-לע שמר-רשא לכו ףועה-ןמו
הבקנו רכז הבתה-לא חנ-לא ואב םינש םינש ט  9
:חנ-תא םיהלא הוצ רשאכ
:ץראה-לע ויה לובמה ימו םימיה תעבשל יהיו י  10
ינשה שדחב חנ-ייחל הנש תואמ-שש תנשב אי  11
ועקבנ הזה םויב שדחל םוי רשע-העבשב
:וחתפנ םימשה תבראו הבר םוהת תוניעמ-לכ
םיעבראו םוי םיעברא ץראה-לע םשגה יהיו בי  12
:הליל
חנ-ינב תפיו םחו-םשו חנ אב הזה םויה םצעב גי  13
:הבתה-לא םתא וינב-ישנ תשלשו חנ תשאו
הנימל המהבה-לכו הנימל היחה-לכו המה די  14
ףועה-לכו והנימל ץראה-לע שמרה שמרה-לכו
:ףנכ-לכ רופצ לכ והנימל
רשבה-לכמ םינש םינש הבתה-לא חנ-לא ואביו וט  15
:םייח חור וב-רשא
הוצ רשאכ ואב רשב-לכמ הבקנו רכז םיאבהו זט  16
:ודעב הוהי רגסיו םיהלא ותא
םימה ובריו ץראה-לע םוי םיעברא לובמה יהיו זי  17
:ץראה לעמ םרתו הבתה-תא ואשיו
הבתה ךלתו ץראה-לע דאמ ובריו םימה ורבגיו חי  18
:םימה ינפ-לע
וסכיו ץראה-לע דאמ דאמ ורבג םימהו טי  19
:םימשה-לכ תחת-רשא םיהבגה םירהה-לכ
וסכיו םימה ורבג הלעמלמ המא הרשע שמח כ  20
:םירהה
המהבבו ףועב ץראה-לע שמרה רשב-לכ עוגיו אכ  21
:םדאה לכו ץראה-לע ץרשה ץרשה-לכבו היחבו
הברחב רשא לכמ ויפאב םייח חור-תמשנ רשא לכ בכ  22
:ותמ
םדאמ המדאה ינפ-לע רשא םוקיה-לכ-תא חמיו גכ  23
וחמיו םימשה ףוע-דעו שמר-דע המהב-דע
:הבתב ותא רשאו חנ-ךא ראשיו ץראה-ןמ
:םוי תאמו םישמח ץראה-לע םימה ורבגיו דכ  24

ח    8

היחה-לכ תאו חנ-תא םיהלא רכזיו א  1
םיהלא רבעיו הבתב ותא רשא המהבה-לכ-תאו
:םימה וכשיו ץראה-לע חור
םשגה אלכיו םימשה תבראו םוהת תניעמ ורכסיו ב  2
:םימשה-ןמ
ורסחיו בושו ךולה ץראה לעמ םימה ובשיו ג  3
:םוי תאמו םישמח הצקמ םימה
שדחל םוי רשע-העבשב יעיבשה שדחב הבתה חנתו ד  4
:טררא ירה לע
ירישעה שדחה דע רוסחו ךולה ויה םימהו ה  5
:םירהה ישאר וארנ שדחל דחאב ירישעב
ןולח-תא חנ חתפיו םוי םיעברא ץקמ יהיו ו  6
:השע רשא הבתה
תשבי-דע בושו אוצי אציו ברעה-תא חלשיו ז  7
:ץראה לעמ םימה
לעמ םימה ולקה תוארל ותאמ הנויה-תא חלשיו ח  8
:המדאה ינפ
וילא בשתו הלגר-ףכל חונמ הנויה האצמ-אלו ט  9
ודי חלשיו ץראה-לכ ינפ-לע םימ-יכ הבתה-לא
:הבתה-לא וילא התא אביו החקיו
חלש ףסיו םירחא םימי תעבש דוע לחיו י  10
:הבתה-ןמ הנויה-תא
ףרט תיז-הלע הנהו ברע תעל הנויה וילא אבתו אי  11
:ץראה לעמ םימה ולק-יכ חנ עדיו היפב
הנויה-תא חלשיו םירחא םימי תעבש דוע לחייו בי  12
:דוע וילא-בוש הפסי-אלו
שדחל דחאב ןושארב הנש תואמ-ששו תחאב יהיו גי  13
הבתה הסכמ-תא חנ רסיו ץראה לעמ םימה וברח
:המדאה ינפ וברח הנהו אריו
השבי שדחל םוי םירשעו העבשב ינשה שדחבו די  14
:ץראה
:רמאל חנ-לא םיהלא רבדיו וט  15
ךינב-ישנו ךינבו ךתשאו התא הבתה-ןמ אצ זט  16
:ךתא
המהבבו ףועב רשב-לכמ ךתא-רשא היחה-לכ זי  17
וצרשו ךתא אצוה ץראה-לע שמרה שמרה-לכבו
:ץראה-לע וברו ורפו ץראב
:ותא וינב-ישנו ותשאו וינבו חנ-אציו חי  18
ץראה-לע שמור לכ ףועה-לכו שמרה-לכ היחה-לכ טי  19
:הבתה-ןמ ואצי םהיתחפשמל
הרהטה המהבה לכמ חקיו הוהיל חבזמ חנ ןביו כ  20
:חבזמב תלע לעיו רוהטה ףועה לכמו
ובל-לא הוהי רמאיו חחינה חיר-תא הוהי חריו אכ  21
יכ םדאה רובעב המדאה-תא דוע ללקל ףסא-אל
תוכהל דוע ףסא-אלו וירענמ ער םדאה בל רצי
:יתישע רשאכ יח-לכ-תא
ץיקו םחו רקו ריצקו ערז ץראה ימי-לכ דע בכ  22
:ותבשי אל הלילו םויו ףרחו

ט    9

ורפ םהל רמאיו וינב-תאו חנ-תא םיהלא ךרביו א  1
:ץראה-תא ואלמו וברו
לעו ץראה תיח-לכ לע היהי םכתחו םכארומו ב  2
יגד-לכבו המדאה שמרת רשא לכב םימשה ףוע-לכ
:ונתנ םכדיב םיה
קריכ הלכאל היהי םכל יח-אוה רשא שמר-לכ ג  3
:לכ-תא םכל יתתנ בשע
:ולכאת אל ומד ושפנב רשב-ךא ד  4
היח-לכ דימ שרדא םכיתשפנל םכמד-תא ךאו ה  5
שרדא ויחא שיא דימ םדאה דימו ונשרדא
:םדאה שפנ-תא
םיהלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפש ו  6
:םדאה-תא השע
:הב-וברו ץראב וצרש וברו ורפ םתאו ז  7
:רמאל ותא וינב-לאו חנ-לא םיהלא רמאיו ח  8
םכערז-תאו םכתא יתירב-תא םיקמ יננה ינאו ט  9
:םכירחא
המהבב ףועב םכתא רשא היחה שפנ-לכ תאו י  10
תיח לכל הבתה יאצי לכמ םכתא ץראה תיח-לכבו
:ץראה
דוע רשב-לכ תרכי-אלו םכתא יתירב-תא יתמקהו אי  11
:ץראה תחשל לובמ דוע היהי-אלו לובמה יממ
ןתנ ינא-רשא תירבה-תוא תאז םיהלא רמאיו בי  12
םכתא רשא היח שפנ-לכ ןיבו םכיניבו יניב
:םלוע תרדל
יניב תירב תואל התיהו ןנעב יתתנ יתשק-תא גי  13
:ץראה ןיבו
:ןנעב תשקה התארנו ץראה-לע ןנע יננעב היהו די  14
ןיבו םכיניבו יניב רשא יתירב-תא יתרכזו וט  15
םימה דוע היהי-אלו רשב-לכב היח שפנ-לכ
:רשב-לכ תחשל לובמל
םלוע תירב רכזל היתיארו ןנעב תשקה התיהו זט  16
רשא רשב-לכב היח שפנ-לכ ןיבו םיהלא ןיב
:ץראה-לע
רשא תירבה-תוא תאז חנ-לא םיהלא רמאיו זי  17
:ץראה-לע רשא רשב-לכ ןיבו יניב יתמקה
תפיו םחו םש הבתה-ןמ םיאציה חנ-ינב ויהיו חי  18
:ןענכ יבא אוה םחו
:ץראה-לכ הצפנ הלאמו חנ-ינב הלא השלש טי  19
:םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו כ  20
:הלהא ךותב לגתיו רכשיו ןייה-ןמ תשיו אכ  21
דגיו ויבא תורע תא ןענכ יבא םח אריו בכ  22
:ץוחב ויחא-ינשל
םכש-לע ומישיו הלמשה-תא תפיו םש חקיו גכ  23
םהיבא תורע תא וסכיו תינרחא וכליו םהינש
:ואר אל םהיבא תורעו תינרחא םהינפו
ונב ול-השע-רשא תא עדיו וניימ חנ ץקייו דכ  24
:ןטקה
:ויחאל היהי םידבע דבע ןענכ רורא רמאיו הכ  25
דבע ןענכ יהיו םש יהלא הוהי ךורב רמאיו וכ  26
:ומל
ןענכ יהיו םש-ילהאב ןכשיו תפיל םיהלא תפי זכ  27
:ומל דבע
םישמחו הנש תואמ שלש לובמה רחא חנ-יחיו חכ  28
:הנש
הנש םישמחו הנש תואמ עשת חנ-ימי-לכ יהיו טכ  29
:תמיו

י    10

םהל ודלויו תפיו םח םש חנ-ינב תדלות הלאו א  1
:לובמה רחא םינב
ךשמו לבתו ןויו ידמו גוגמו רמג תפי ינב ב  2
:סריתו
:המרגתו תפירו זנכשא רמג ינבו ג  3
:םינדדו םיתכ שישרתו השילא ןוי ינבו ד  4
ונשלל שיא םתצראב םיוגה ייא ודרפנ הלאמ ה  5
:םהיוגב םתחפשמל
:ןענכו טופו םירצמו שוכ םח ינבו ו  6
אכתבסו המערו התבסו הליוחו אבס שוכ ינבו ז  7
:ןדדו אבש המער ינבו
:ץראב רבג תויהל לחה אוה דרמנ-תא דלי שוכו ח  8
רמאי ןכ-לע הוהי ינפל דיצ-רבג היה-אוה ט  9
:הוהי ינפל דיצ רובג דרמנכ
הנלכו דכאו ךראו לבב ותכלממ תישאר יהתו י  10
:רענש ץראב
הונינ-תא ןביו רושא אצי אוהה ץראה-ןמ אי  11
:חלכ-תאו ריע תבחר-תאו
ריעה אוה חלכ ןיבו הונינ ןיב ןסר-תאו בי  12
:הלדגה
םיבהל-תאו םימנע-תאו םידול-תא דלי םירצמו גי  13
:םיחתפנ-תאו
םשמ ואצי רשא םיחלסכ-תאו םיסרתפ-תאו די  14
:םירתפכ-תאו םיתשלפ
:תח-תאו ורכב ןדיצ-תא דלי ןענכו וט  15
:ישגרגה תאו ירמאה-תאו יסוביה-תאו זט  16
:יניסה-תאו יקרעה-תאו יוחה-תאו זי  17
וצפנ רחאו יתמחה-תאו ירמצה-תאו ידוראה-תאו חי  18
:ינענכה תוחפשמ
הזע-דע הררג הכאב ןדיצמ ינענכה לובג יהיו טי  19
:עשל-דע םיבצו המדאו הרמעו המדס הכאב
:םהיוגב םתצראב םתנשלל םתחפשמל םח-ינב הלא כ  20
תפי יחא רבע-ינב-לכ יבא אוה-םג דלי םשלו אכ  21
:לודגה
:םראו דולו דשכפראו רושאו םליע םש ינב בכ  22
:שמו רתגו לוחו ץוע םרא ינבו גכ  23
:רבע-תא דלי חלשו חלש-תא דלי דשכפראו דכ  24
וימיב יכ גלפ דחאה םש םינב ינש דלי רבעלו הכ  25
:ןטקי ויחא םשו ץראה הגלפנ
תומרצח-תאו ףלש-תאו דדומלא-תא דלי ןטקיו וכ  26
:חרי-תאו
:הלקד-תאו לזוא-תאו םרודה-תאו זכ  27
:אבש-תאו לאמיבא-תאו לבוע-תאו חכ  28
ינב הלא-לכ בבוי-תאו הליוח-תאו רפוא-תאו טכ  29
:ןטקי
:םדקה רה הרפס הכאב אשממ םבשומ יהיו ל  30
:םהיוגל םתצראב םתנשלל םתחפשמל םש-ינב הלא אל  31
הלאמו םהיוגב םתדלותל חנ-ינב תחפשמ הלא בל  32
:לובמה רחא ץראב םיוגה ודרפנ

אי    11

:םידחא םירבדו תחא הפש ץראה-לכ יהיו א  1
רענש ץראב העקב ואצמיו םדקמ םעסנב יהיו ב  2
:םש ובשיו
םינבל הנבלנ הבה והער-לא שיא ורמאיו ג  3
רמחהו ןבאל הנבלה םהל יהתו הפרשל הפרשנו
:רמחל םהל היה
ושארו לדגמו ריע ונל-הנבנ הבה ורמאיו ד  4
ינפ-לע ץופנ-ןפ םש ונל-השענו םימשב
:ץראה-לכ
ונב רשא לדגמה-תאו ריעה-תא תארל הוהי דריו ה  5
:םדאה ינב
הזו םלכל תחא הפשו דחא םע ןה הוהי רמאיו ו  6
ומזי רשא לכ םהמ רצבי-אל התעו תושעל םלחה
:תושעל
שיא ועמשי אל רשא םתפש םש הלבנו הדרנ הבה ז  7
:והער תפש
ולדחיו ץראה-לכ ינפ-לע םשמ םתא הוהי ץפיו ח  8
:ריעה תנבל
תפש הוהי ללב םש-יכ לבב המש ארק ןכ-לע ט  9
:ץראה-לכ ינפ-לע הוהי םציפה םשמו ץראה-לכ
דלויו הנש תאמ-ןב םש םש תדלות הלא י  10
:לובמה רחא םיתנש דשכפרא-תא
תואמ שמח דשכפרא-תא ודילוה ירחא םש-יחיו אי  11
:תונבו םינב דלויו הנש
:חלש-תא דלויו הנש םישלשו שמח יח דשכפראו בי  12
םינש שלש חלש-תא ודילוה ירחא דשכפרא יחיו גי  13
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ עבראו
:רבע-תא דלויו הנש םישלש יח חלשו די  14
םינש שלש רבע-תא ודילוה ירחא חלש-יחיו וט  15
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ עבראו
:גלפ-תא דלויו הנש םישלשו עברא רבע-יחיו זט  16
הנש םישלש גלפ-תא ודילוה ירחא רבע-יחיו זי  17
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ עבראו
:וער-תא דלויו הנש םישלש גלפ-יחיו חי  18
םינש עשת וער-תא ודילוה ירחא גלפ-יחיו טי  19
:תונבו םינב דלויו הנש םיתאמו
:גורש-תא דלויו הנש םישלשו םיתש וער יחיו כ  20
םינש עבש גורש-תא ודילוה ירחא וער יחיו אכ  21
:תונבו םינב דלויו הנש םיתאמו
:רוחנ-תא דלויו הנש םישלש גורש יחיו בכ  22
הנש םיתאמ רוחנ-תא ודילוה ירחא גורש יחיו גכ  23
:תונבו םינב דלויו
:חרת-תא דלויו הנש םירשעו עשת רוחנ יחיו דכ  24
הרשע-עשת חרת-תא ודילוה ירחא רוחנ יחיו הכ  25
:תונבו םינב דלויו הנש תאמו הנש
רוחנ-תא םרבא-תא דלויו הנש םיעבש חרת-יחיו וכ  26
:ןרה-תאו
רוחנ-תא םרבא-תא דילוה חרת חרת תדלות הלאו זכ  27
:טול-תא דילוה ןרהו ןרה-תאו
ותדלומ ץראב ויבא חרת ינפ-לע ןרה תמיו חכ  28
:םידשכ רואב
ירש םרבא-תשא םש םישנ םהל רוחנו םרבא חקיו טכ  29
יבאו הכלמ-יבא ןרה-תב הכלמ רוחנ-תשא םשו
:הכסי
:דלו הל ןיא הרקע ירש יהתו ל  30
ןרה-ןב טול-תאו ונב םרבא-תא חרת חקיו אל  31
ואציו ונב םרבא תשא ותלכ ירש תאו ונב-ןב
ואביו ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ םתא
:םש ובשיו ןרח-דע
תמיו הנש םיתאמו םינש שמח חרת-ימי ויהיו בל  32
:ןרחב חרת

בי    12

ךתדלוממו ךצראמ ךל-ךל םרבא-לא הוהי רמאיו א  1
:ךארא רשא ץראה-לא ךיבא תיבמו
היהו ךמש הלדגאו ךכרבאו לודג יוגל ךשעאו ב  2
:הכרב
לכ ךב וכרבנו ראא ךללקמו ךיכרבמ הכרבאו ג  3
:המדאה תחפשמ
ותא ךליו הוהי וילא רבד רשאכ םרבא ךליו ד  4
ותאצב הנש םיעבשו םינש שמח-ןב םרבאו טול
:ןרחמ
ויחא-ןב טול-תאו ותשא ירש-תא םרבא חקיו ה  5
ושע-רשא שפנה-תאו ושכר רשא םשוכר-לכ-תאו
הצרא ואביו ןענכ הצרא תכלל ואציו ןרחב
:ןענכ
הרומ ןולא דע םכש םוקמ דע ץראב םרבא רבעיו ו  6
:ץראב זא ינענכהו
ןתא ךערזל רמאיו םרבא-לא הוהי אריו ז  7
הארנה הוהיל חבזמ םש ןביו תאזה ץראה-תא
:וילא
הלהא טיו לא-תיבל םדקמ הרהה םשמ קתעיו ח  8
הוהיל חבזמ םש-ןביו םדקמ יעהו םימ לא-תיב
:הוהי םשב ארקיו
:הבגנה עוסנו ךולה םרבא עסיו ט  9
םש רוגל המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו י  10
:ץראב בערה דבכ-יכ
ירש-לא רמאיו המירצמ אובל בירקה רשאכ יהיו אי  11
:תא הארמ-תפי השא יכ יתעדי אנ-הנה ותשא
תאז ותשא ורמאו םירצמה ךתא וארי-יכ היהו בי  12
:ויחי ךתאו יתא וגרהו
ךרובעב יל-בטיי ןעמל תא יתחא אנ-ירמא גי  13
:ךללגב ישפנ התיחו
םירצמה ואריו המירצמ םרבא אובכ יהיו די  14
:דאמ אוה הפי-יכ השאה-תא
הערפ-לא התא וללהיו הערפ ירש התא ואריו וט  15
:הערפ תיב השאה חקתו
רקבו-ןאצ ול-יהיו הרובעב ביטיה םרבאלו זט  16
:םילמגו תנתאו תחפשו םידבעו םירמחו
ותיב-תאו םילדג םיעגנ הערפ-תא הוהי עגניו זי  17
:םרבא תשא ירש רבד-לע
יל תישע תאז-המ רמאיו םרבאל הערפ ארקיו חי  18
:אוה ךתשא יכ יל תדגה-אל המל
התעו השאל יל התא חקאו אוה יתחא תרמא המל טי  19
:ךלו חק ךתשא הנה
ותשא-תאו ותא וחלשיו םישנא הערפ וילע וציו כ  20
:ול-רשא-לכ-תאו

גי    13

ול-רשא-לכו ותשאו אוה םירצממ םרבא לעיו א  1
:הבגנה ומע טולו
:בהזבו ףסכב הנקמב דאמ דבכ םרבאו ב  2
םוקמה-דע לא-תיב-דעו בגנמ ויעסמל ךליו ג  3
ןיבו לא-תיב ןיב הלחתב הלהא םש היה-רשא
:יעה
םש ארקיו הנשארב םש השע-רשא חבזמה םוקמ-לא ד  4
:הוהי םשב םרבא
רקבו-ןאצ היה םרבא-תא ךלהה טולל-םגו ה  5
:םילהאו
םשוכר היה-יכ ודחי תבשל ץראה םתא אשנ-אלו ו  6
:ודחי תבשל ולכי אלו בר
יער ןיבו םרבא-הנקמ יער ןיב ביר-יהיו ז  7
:ץראב בשי זא יזרפהו ינענכהו טול-הנקמ
יניב הבירמ יהת אנ-לא טול-לא םרבא רמאיו ח  8
םיחא םישנא-יכ ךיער ןיבו יער ןיבו ךניבו
:ונחנא
לאמשה-םא ילעמ אנ דרפה ךינפל ץראה-לכ אלה ט  9
:הליאמשאו ןימיה-םאו הנמיאו
ןדריה רככ-לכ-תא אריו ויניע-תא טול-אשיו י  10
םדס-תא הוהי תחש ינפל הקשמ הלכ יכ
:רעצ הכאב םירצמ ץראכ הוהי-ןגכ הרמע-תאו
טול עסיו ןדריה רככ-לכ תא טול ול-רחביו אי  11
:ויחא לעמ שיא ודרפיו םדקמ
רככה ירעב בשי טולו ןענכ-ץראב בשי םרבא בי  12
:םדס-דע להאיו
:דאמ הוהיל םיאטחו םיער םדס ישנאו גי  13
אש ומעמ טול-דרפה ירחא םרבא-לא רמא הוהיו די  14
הנפצ םש התא-רשא םוקמה-ןמ הארו ךיניע אנ
:המיו המדקו הבגנו
הננתא ךל האר התא-רשא ץראה-לכ-תא יכ וט  15
:םלוע-דע ךערזלו
שיא לכוי-םא רשא ץראה רפעכ ךערז-תא יתמשו זט  16
:הנמי ךערז-םג ץראה רפע-תא תונמל
:הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק זי  17
רשא ארממ ינלאב בשיו אביו םרבא להאיו חי  18
:הוהיל חבזמ םש-ןביו ןורבחב

די    14

רסלא ךלמ ךוירא רענש-ךלמ לפרמא ימיב יהיו א  1
:םיוג ךלמ לעדתו םליע ךלמ רמעלרדכ
ךלמ עשרב-תאו םדס ךלמ ערב-תא המחלמ ושע ב  2
ךלמו םייבצ ךלמ רבאמשו המדא ךלמ באנש הרמע
:רעצ-איה עלב
:חלמה םי אוה םידשה קמע-לא ורבח הלא-לכ ג  3
הרשע-שלשו רמעלרדכ-תא ודבע הנש הרשע םיתש ד  4
:ודרמ הנש
רשא םיכלמהו רמעלרדכ אב הנש הרשע עבראבו ה  5
םינרק תרתשעב םיאפר-תא וכיו ותא
:םיתירק הושב םימיאה תאו םהב םיזוזה-תאו
רשא ןראפ ליא דע ריעש םררהב ירחה-תאו ו  6
:רבדמה-לע
וכיו שדק אוה טפשמ ןיע-לא ואביו ובשיו ז  7
ןצצחב בשיה ירמאה-תא םגו יקלמעה הדש-לכ-תא
:רמת
ךלמו המדא ךלמו הרמע ךלמו םדס-ךלמ אציו ח  8
המחלמ םתא וכרעיו רעצ-אוה עלב ךלמו םייבצ
:םידשה קמעב
םיוג ךלמ לעדתו םליע ךלמ רמעלרדכ תא ט  9
העברא רסלא ךלמ ךויראו רענש ךלמ לפרמאו
:השמחה-תא םיכלמ
םדס-ךלמ וסניו רמח תראב תראב םידשה קמעו י  10
:וסנ הרה םיראשנהו המש-ולפיו הרמעו
םלכא-לכ-תאו הרמעו םדס שכר-לכ-תא וחקיו אי  11
:וכליו
וכליו םרבא יחא-ןב ושכר-תאו טול-תא וחקיו בי  12
:םדסב בשי אוהו
ןכש אוהו ירבעה םרבאל דגיו טילפה אביו גי  13
םהו רנע יחאו לכשא יחא ירמאה ארממ ינלאב
:םרבא-תירב ילעב
ויכינח-תא קריו ויחא הבשנ יכ םרבא עמשיו די  14
ףדריו תואמ שלשו רשע הנמש ותיב ידילי
:ןד-דע
םפדריו םכיו וידבעו אוה הליל םהילע קלחיו וט  15
:קשמדל לאמשמ רשא הבוח-דע
ושכרו ויחא טול-תא םגו שכרה-לכ תא בשיו זט  16
:םעה-תאו םישנה-תא םגו בישה
תוכהמ ובוש ירחא ותארקל םדס-ךלמ אציו זי  17
קמע-לא ותא רשא םיכלמה-תאו רמעל-רדכ-תא
:ךלמה קמע אוה הוש
אוהו ןייו םחל איצוה םלש ךלמ קדצ-יכלמו חי  18
:ןוילע לאל ןהכ
הנק ןוילע לאל םרבא ךורב רמאיו והכרביו טי  19
:ץראו םימש
ול-ןתיו ךדיב ךירצ ןגמ-רשא ןוילע לא ךורבו כ  20
:לכמ רשעמ
שכרהו שפנה יל-ןת םרבא-לא םדס-ךלמ רמאיו אכ  21
:ךל-חק
הוהי-לא ידי יתמרה םדס ךלמ-לא םרבא רמאיו בכ  22
:ץראו םימש הנק ןוילע לא
ךל-רשא-לכמ חקא-םאו לענ-ךורש דעו טוחמ-םא גכ  23
:םרבא-תא יתרשעה ינא רמאת אלו
רשא םישנאה קלחו םירענה ולכא רשא קר ידעלב דכ  24
:םקלח וחקי םה ארממו לכשא רנע יתא וכלה

וט    15

םרבא-לא הוהי-רבד היה הלאה םירבדה רחא א  1
ךרכש ךל ןגמ יכנא םרבא ארית-לא רמאל הזחמב
:דאמ הברה
יכנאו יל-ןתת-המ הוהי ינדא םרבא רמאיו ב  2
:רזעילא קשמד אוה יתיב קשמ-ןבו ירירע ךלוה
הנהו ערז התתנ אל יל ןה םרבא רמאיו ג  3
:יתא שרוי יתיב-ןב
הז ךשריי אל רמאל וילא הוהי-רבד הנהו ד  4
:ךשריי אוה ךיעממ אצי רשא םא-יכ
רפסו המימשה אנ-טבה רמאיו הצוחה ותא אצויו ה  5
הכ ול רמאיו םתא רפסל לכות-םא םיבכוכה
:ךערז היהי
:הקדצ ול הבשחיו הוהיב ןמאהו ו  6
רואמ ךיתאצוה רשא הוהי ינא וילא רמאיו ז  7
:התשרל תאזה ץראה-תא ךל תתל םידשכ
:הנשריא יכ עדא המב הוהי ינדא רמאיו ח  8
תשלשמ זעו תשלשמ הלגע יל החק וילא רמאיו ט  9
:לזוגו רתו שלשמ ליאו
ןתיו ךותב םתא רתביו הלא-לכ-תא ול-חקיו י  10
:רתב אל רפצה-תאו והער תארקל ורתב-שיא
:םרבא םתא בשיו םירגפה-לע טיעה דריו אי  11
הנהו םרבא-לע הלפנ המדרתו אובל שמשה יהיו בי  12
:וילע תלפנ הלדג הכשח המיא
ץראב ךערז היהי רג-יכ עדת עדי םרבאל רמאיו גי  13
:הנש תואמ עברא םתא ונעו םודבעו םהל אל
ןכ-ירחאו יכנא ןד ודבעי רשא יוגה-תא םגו די  14
:לודג שכרב ואצי
הבישב רבקת םולשב ךיתבא-לא אובת התאו וט  15
:הבוט
ירמאה ןוע םלש-אל יכ הנה ובושי יעיבר רודו זט  16
:הנה-דע
ןשע רונת הנהו היה הטלעו האב שמשה יהיו זי  17
:הלאה םירזגה ןיב רבע רשא שא דיפלו
רמאל תירב םרבא-תא הוהי תרכ אוהה םויב חי  18
םירצמ רהנמ תאזה ץראה-תא יתתנ ךערזל
:תרפ-רהנ לדגה רהנה-דע
:ינמדקה תאו יזנקה-תאו יניקה-תא טי  19
:םיאפרה-תאו יזרפה-תאו יתחה-תאו כ  20
ישגרגה-תאו ינענכה-תאו ירמאה-תאו אכ  21
:יסוביה-תאו

זט    16

תירצמ החפש הלו ול הדלי אל םרבא תשא ירשו א  1
:רגה המשו
תדלמ הוהי ינרצע אנ-הנה םרבא-לא ירש רמאתו ב  2
םרבא עמשיו הנממ הנבא ילוא יתחפש-לא אנ-אב
:ירש לוקל
התחפש תירצמה רגה-תא םרבא-תשא ירש חקתו ג  3
ןתתו ןענכ ץראב םרבא תבשל םינש רשע ץקמ
:השאל ול השיא םרבאל התא
התרבג לקתו התרה יכ ארתו רהתו רגה-לא אביו ד  4
:היניעב
יתתנ יכנא ךילע יסמח םרבא-לא ירש רמאתו ה  5
היניעב לקאו התרה יכ ארתו ךקיחב יתחפש
:ךיניבו יניב הוהי טפשי
הל-ישע ךדיב ךתחפש הנה ירש-לא םרבא רמאיו ו  6
:הינפמ חרבתו ירש הנעתו ךיניעב בוטה
רבדמב םימה ןיע-לע הוהי ךאלמ האצמיו ז  7
:רוש ךרדב ןיעה-לע
יכלת הנאו תאב הזמ-יא ירש תחפש רגה רמאיו ח  8
:תחרב יכנא יתרבג ירש ינפמ רמאתו
ינעתהו ךתרבג-לא יבוש הוהי ךאלמ הל רמאיו ט  9
:הידי תחת
אלו ךערז-תא הברא הברה הוהי ךאלמ הל רמאיו י  10
:ברמ רפסי
ןב תדליו הרה ךנה הוהי ךאלמ הל רמאיו אי  11
:ךינע-לא הוהי עמש-יכ לאעמשי ומש תארקו
וב לכ דיו לכב ודי םדא ארפ היהי אוהו בי  12
:ןכשי ויחא-לכ ינפ-לעו
יכ יאר לא התא הילא רבדה הוהי-םש ארקתו גי  13
:יאר ירחא יתיאר םלה םגה הרמא
שדק-ןיב הנה יאר יחל ראב ראבל ארק ןכ-לע די  14
:דרב ןיבו
ונב-םש םרבא ארקיו ןב םרבאל רגה דלתו וט  15
:לאעמשי רגה הדלי-רשא
רגה-תדלב םינש ששו הנש םינמש-ןב םרבאו זט  16
:םרבאל לאעמשי-תא

זי    17

אריו םינש עשתו הנש םיעשת-ןב םרבא יהיו א  1
ךלהתה ידש לא-ינא וילא רמאיו םרבא-לא הוהי
:םימת היהו ינפל
דאמב ךתוא הבראו ךניבו יניב יתירב הנתאו ב  2
:דאמ
:רמאל םיהלא ותא רבדיו וינפ-לע םרבא לפיו ג  3
:םיוג ןומה באל תייהו ךתא יתירב הנה ינא ד  4
םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש-תא דוע ארקי-אלו ה  5
:ךיתתנ םיוג ןומה-בא יכ
םיכלמו םיוגל ךיתתנו דאמ דאמב ךתא יתרפהו ו  6
:ואצי ךממ
ךערז ןיבו ךניבו יניב יתירב-תא יתמקהו ז  7
םיהלאל ךל תויהל םלוע תירבל םתרדל ךירחא
:ךירחא ךערזלו
תא ךירגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו ח  8
םהל יתייהו םלוע תזחאל ןענכ ץרא-לכ
:םיהלאל
רמשת יתירב-תא התאו םהרבא-לא םיהלא רמאיו ט  9
:םתרדל ךירחא ךערזו התא
ןיבו םכיניבו יניב ורמשת רשא יתירב תאז י  10
:רכז-לכ םכל לומה ךירחא ךערז
יניב תירב תואל היהו םכתלרע רשב תא םתלמנו אי  11
:םכיניבו
םכיתרדל רכז-לכ םכל לומי םימי תנמש-ןבו בי  12
אל רשא רכנ-ןב לכמ ףסכ-תנקמו תיב דילי
:אוה ךערזמ
התיהו ךפסכ תנקמו ךתיב דילי לומי לומה גי  13
:םלוע תירבל םכרשבב יתירב
התרכנו ותלרע רשב-תא לומי-אל רשא רכז לרעו די  14
:רפה יתירב-תא הימעמ אוהה שפנה
ארקת-אל ךתשא ירש םהרבא-לא םיהלא רמאיו וט  15
:המש הרש יכ ירש המש-תא
היתכרבו ןב ךל הנממ יתתנ םגו התא יתכרבו זט  16
:ויהי הנממ םימע יכלמ םיוגל התיהו
ןבלה ובלב רמאיו קחציו וינפ-לע םהרבא לפיו זי  17
:דלת הנש םיעשת-תבה הרש-םאו דלוי הנש-האמ
היחי לאעמשי ול םיהלאה-לא םהרבא רמאיו חי  18
:ךינפל
ןב ךל תדלי ךתשא הרש לבא םיהלא רמאיו טי  19
ותא יתירב-תא יתמקהו קחצי ומש-תא תארקו
:וירחא וערזל םלוע תירבל
יתירפהו ותא יתכרב הנה ךיתעמש לאעמשילו כ  20
םאישנ רשע-םינש דאמ דאמב ותא יתיברהו ותא
:לודג יוגל ויתתנו דילוי
הרש ךל דלת רשא קחצי-תא םיקא יתירב-תאו אכ  21
:תרחאה הנשב הזה דעומל
:םהרבא לעמ םיהלא לעיו ותא רבדל לכיו בכ  22
ידילי-לכ תאו ונב לאעמשי-תא םהרבא חקיו גכ  23
תיב ישנאב רכז-לכ ופסכ תנקמ-לכ תאו ותיב
הזה םויה םצעב םתלרע רשב-תא למיו םהרבא
:םיהלא ותא רבד רשאכ
רשב ולמהב הנש עשתו םיעשת-ןב םהרבאו דכ  24
:ותלרע
רשב תא ולמהב הנש הרשע שלש-ןב ונב לאעמשיו הכ  25
:ותלרע
:ונב לאעמשיו םהרבא לומנ הזה םויה םצעב וכ  26
תאמ ףסכ-תנקמו תיב דילי ותיב ישנא-לכו זכ  27
:ותא ולמנ רכנ-ןב

חי    18

בשי אוהו ארממ ינלאב הוהי וילא אריו א  1
:םויה םחכ להאה-חתפ
םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו ב  2
וחתשיו להאה חתפמ םתארקל ץריו אריו וילע
:הצרא
אנ-לא ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא ינדא רמאיו ג  3
:ךדבע לעמ רבעת
תחת ונעשהו םכילגר וצחרו םימ-טעמ אנ-חקי ד  4
:ץעה
ורבעת רחא םכבל ודעסו םחל-תפ החקאו ה  5
השעת ןכ ורמאיו םכדבע-לע םתרבע ןכ-לע-יכ
:תרבד רשאכ
שלש ירהמ רמאיו הרש-לא הלהאה םהרבא רהמיו ו  6
:תוגע ישעו ישול תלס חמק םיאס
בוטו ךר רקב-ןב חקיו םהרבא ץר רקבה-לאו ז  7
:ותא תושעל רהמיו רענה-לא ןתיו
ןתיו השע רשא רקבה-ןבו בלחו האמח חקיו ח  8
:ולכאיו ץעה תחת םהילע דמע-אוהו םהינפל
:להאב הנה רמאיו ךתשא הרש היא וילא ורמאיו ט  9
הרשל ןב-הנהו היח תעכ ךילא בושא בוש רמאיו י  10
:וירחא אוהו להאה חתפ תעמש הרשו ךתשא
תויהל לדח םימיב םיאב םינקז הרשו םהרבאו אי  11
:םישנכ חרא הרשל
יל-התיה יתלב ירחא רמאל הברקב הרש קחצתו בי  12
:ןקז ינדאו הנדע
רמאל הרש הקחצ הז המל םהרבא-לא הוהי רמאיו גי  13
:יתנקז ינאו דלא םנמא ףאה
היח תעכ ךילא בושא דעומל רבד הוהימ אלפיה די  14
:ןב הרשלו
אל רמאיו הארי יכ יתקחצ אל רמאל הרש שחכתו וט  15
:תקחצ יכ
םדס ינפ-לע ופקשיו םישנאה םשמ ומקיו זט  16
:םחלשל םמע ךלה םהרבאו
:השע ינא רשא םהרבאמ ינא הסכמה רמא הוהיו זי  17
וכרבנו םוצעו לודג יוגל היהי ויה םהרבאו חי  18
:ץראה ייוג לכ וב
ותיב-תאו וינב-תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ טי  19
טפשמו הקדצ תושעל הוהי ךרד ורמשו וירחא
:וילע רבד-רשא תא םהרבא-לע הוהי איבה ןעמל
םתאטחו הבר-יכ הרמעו םדס תקעז הוהי רמאיו כ  20
:דאמ הדבכ יכ
הלכ ושע ילא האבה התקעצכה האראו אנ-הדרא אכ  21
:העדא אל-םאו
ונדוע םהרבאו המדס וכליו םישנאה םשמ ונפיו בכ  22
:הוהי ינפל דמע
:עשר-םע קידצ הפסת ףאה רמאיו םהרבא שגיו גכ  23
הפסת ףאה ריעה ךותב םקידצ םישמח שי ילוא דכ  24
רשא םקידצה םישמח ןעמל םוקמל אשת-אלו
:הברקב
עשר-םע קידצ תימהל הזה רבדכ תשעמ ךל הללח הכ  25
אל ץראה-לכ טפשה ךל הללח עשרכ קידצכ היהו
:טפשמ השעי
ךותב םקידצ םישמח םדסב אצמא-םא הוהי רמאיו וכ  26
:םרובעב םוקמה-לכל יתאשנו ריעה
רבדל יתלאוה אנ-הנה רמאיו םהרבא ןעיו זכ  27
:רפאו רפע יכנאו ינדא-לא
תיחשתה השמח םקידצה םישמח ןורסחי ילוא חכ  28
אצמא-םא תיחשא אל רמאיו ריעה-לכ-תא השמחב
:השמחו םיעברא םש
םש ןואצמי ילוא רמאיו וילא רבדל דוע ףסיו טכ  29
:םיעבראה רובעב השעא אל רמאיו םיעברא
ןואצמי ילוא הרבדאו ינדאל רחי אנ-לא רמאיו ל  30
:םישלש םש אצמא-םא השעא אל רמאיו םישלש םש
ילוא ינדא-לא רבדל יתלאוה אנ-הנה רמאיו אל  31
רובעב תיחשא אל רמאיו םירשע םש ןואצמי
:םירשעה
םעפה-ךא הרבדאו ינדאל רחי אנ-לא רמאיו בל  32
רובעב תיחשא אל רמאיו הרשע םש ןואצמי ילוא
:הרשעה
םהרבאו םהרבא-לא רבדל הלכ רשאכ הוהי ךליו גל  33
:ומקמל בש

טי    19

בשי טולו ברעב המדס םיכאלמה ינש ואביו א  1
וחתשיו םתארקל םקיו טול-אריו םדס-רעשב
:הצרא םיפא
םכדבע תיב-לא אנ ורוס ינדא-אנ הנה רמאיו ב  2
םככרדל םתכלהו םתמכשהו םכילגר וצחרו ונילו
:ןילנ בוחרב יכ אל ורמאיו
ותיב-לא ואביו וילא ורסיו דאמ םב-רצפיו ג  3
:ולכאיו הפא תוצמו התשמ םהל שעיו
ובסנ םדס ישנא ריעה ישנאו ובכשי םרט ד  4
:הצקמ םעה-לכ ןקז-דעו רענמ תיבה-לע
םישנאה היא ול ורמאיו טול-לא וארקיו ה  5
העדנו ונילא םאיצוה הלילה ךילא ואב-רשא
:םתא
:וירחא רגס תלדהו החתפה טול םהלא אציו ו  6
:וערת יחא אנ-לא רמאיו ז  7
שיא ועדי-אל רשא תונב יתש יל אנ-הנה ח  8
בוטכ ןהל ושעו םכילא ןהתא אנ-האיצוא
רבד ושעת-לא לאה םישנאל קר םכיניעב
:יתרק לצב ואב ןכ-לע-יכ
טפשיו רוגל-אב דחאה ורמאיו האלה-שג ורמאיו ט  9
דאמ טולב שיאב ורצפיו םהמ ךל ערנ התע טופש
:תלדה רבשל ושגיו
םהילא טול-תא ואיביו םדי-תא םישנאה וחלשיו י  10
:ורגס תלדה-תאו התיבה
ןטקמ םירונסב וכה תיבה חתפ-רשא םישנאה-תאו אי  11
:חתפה אצמל ואליו לודג-דעו
ןתח הפ ךל-ימ דע טול-לא םישנאה ורמאיו בי  12
אצוה ריעב ךל-רשא לכו ךיתנבו ךינבו
:םוקמה-ןמ
הלדג-יכ הזה םוקמה-תא ונחנא םיתחשמ-יכ גי  13
:התחשל הוהי ונחלשיו הוהי ינפ-תא םתקעצ
רמאיו ויתנב יחקל וינתח-לא רבדיו טול אציו די  14
הוהי תיחשמ-יכ הזה םוקמה-ןמ ואצ ומוק
:וינתח יניעב קחצמכ יהיו ריעה-תא
רמאל טולב םיכאלמה וציאיו הלע רחשה ומכו וט  15
תאצמנה ךיתנב יתש-תאו ךתשא-תא חק םוק
:ריעה ןועב הפסת-ןפ
ותשא-דיבו ודיב םישנאה וקיזחיו המהמתיו זט  16
והאציו וילע הוהי תלמחב ויתנב יתש דיבו
:ריעל ץוחמ והחניו
טלמה רמאיו הצוחה םתא םאיצוהכ יהיו זי  17
רככה-לכב דמעת-לאו ךירחא טיבת-לא ךשפנ-לע
:הפסת-ןפ טלמה הרהה
:ינדא אנ-לא םהלא טול רמאיו חי  18
רשא ךדסח לדגתו ךיניעב ןח ךדבע אצמ אנ-הנה טי  19
לכוא אל יכנאו ישפנ-תא תויחהל ידמע תישע
:יתמו הערה ינקבדת-ןפ הרהה טלמהל
רעצמ אוהו המש סונל הברק תאזה ריעה אנ-הנה כ  20
:ישפנ יחתו אוה רעצמ אלה המש אנ הטלמא
הזה רבדל םג ךינפ יתאשנ הנה וילא רמאיו אכ  21
:תרבד רשא ריעה-תא יכפה יתלבל
ךאב-דע רבד תושעל לכוא אל יכ המש טלמה רהמ בכ  22
:רעוצ ריעה-םש ארק ןכ-לע המש
:הרעצ אב טולו ץראה-לע אצי שמשה גכ  23
שאו תירפג הרמע-לעו םדס-לע ריטמה הוהיו דכ  24
:םימשה-ןמ הוהי תאמ
תאו רככה-לכ תאו לאה םירעה-תא ךפהיו הכ  25
:המדאה חמצו םירעה יבשי-לכ
:חלמ ביצנ יהתו וירחאמ ותשא טבתו וכ  26
םש דמע-רשא םוקמה-לא רקבב םהרבא םכשיו זכ  27
:הוהי ינפ-תא
ץרא ינפ-לכ-לעו הרמעו םדס ינפ-לע ףקשיו חכ  28
רטיקכ ץראה רטיק הלע הנהו אריו רככה
:ןשבכה
םיהלא רכזיו רככה ירע-תא םיהלא תחשב יהיו טכ  29
ךפהב הכפהה ךותמ טול-תא חלשיו םהרבא-תא
:טול ןהב בשי-רשא םירעה-תא
ומע ויתנב יתשו רהב בשיו רעוצמ טול לעיו ל  30
יתשו אוה הרעמב בשיו רעוצב תבשל ארי יכ
:ויתנב
שיאו ןקז וניבא הריעצה-לא הריכבה רמאתו אל  31
:ץראה-לכ ךרדכ ונילע אובל ץראב ןיא
היחנו ומע הבכשנו ןיי וניבא-תא הקשנ הכל בל  32
:ערז וניבאמ
אבתו אוה הלילב ןיי ןהיבא-תא ןיקשתו גל  33
הבכשב עדי-אלו היבא-תא בכשתו הריכבה
:המוקבו
הריעצה-לא הריכבה רמאתו תרחממ יהיו דל  34
הלילה-םג ןיי ונקשנ יבא-תא שמא יתבכש-ןה
:ערז וניבאמ היחנו ומע יבכש יאבו
םקתו ןיי ןהיבא-תא אוהה הלילב םג ןיקשתו הל  35
:המקבו הבכשב עדי-אלו ומע בכשתו הריעצה
:ןהיבאמ טול-תונב יתש ןירהתו ול  36
אוה באומ ומש ארקתו ןב הריכבה דלתו זל  37
:םויה-דע באומ-יבא
ימע-ןב ומש ארקתו ןב הדלי אוה-םג הריעצהו חל  38
:םויה-דע ןומע-ינב יבא אוה

כ    20

שדק-ןיב בשיו בגנה הצרא םהרבא םשמ עסיו א  1
:ררגב רגיו רוש ןיבו
חלשיו אוה יתחא ותשא הרש-לא םהרבא רמאיו ב  2
:הרש-תא חקיו ררג ךלמ ךלמיבא
רמאיו הלילה םולחב ךלמיבא-לא םיהלא אביו ג  3
תלעב אוהו תחקל-רשא השאה-לע תמ ךנה ול
:לעב
יוגה ינדא רמאיו הילא ברק אל ךלמיבאו ד  4
:גרהת קידצ-םג
הרמא אוה-םג-איהו אוה יתחא יל-רמא אוה אלה ה  5
:תאז יתישע יפכ ןיקנבו יבבל-םתב אוה יחא
יכ יתעדי יכנא םג םלחב םיהלאה וילא רמאיו ו  6
ךתוא יכנא-םג ךשחאו תאז תישע ךבבל-םתב
:הילא עגנל ךיתתנ-אל ןכ-לע יל-וטחמ
ללפתיו אוה איבנ-יכ שיאה-תשא בשה התעו ז  7
תומת תומ-יכ עד בישמ ךניא-םאו היחו ךדעב
:ךל-רשא-לכו התא
רבדיו וידבע-לכל ארקיו רקבב ךלמיבא םכשיו ח  8
םישנאה וארייו םהינזאב הלאה םירבדה-לכ-תא
:דאמ
ונל תישע-המ ול רמאיו םהרבאל ךלמיבא ארקיו ט  9
האטח יתכלממ-לעו ילע תאבה-יכ ךל יתאטח-המו
:ידמע תישע ושעי-אל רשא םישעמ הלדג
תישע יכ תיאר המ םהרבא-לא ךלמיבא רמאיו י  10
:הזה רבדה-תא
םיהלא תארי-ןיא קר יתרמא יכ םהרבא רמאיו אי  11
:יתשא רבד-לע ינוגרהו הזה םוקמב
ימא-תב אל ךא אוה יבא-תב יתחא הנמא-םגו בי  12
:השאל יל-יהתו
רמאו יבא תיבמ םיהלא יתא ועתה רשאכ יהיו גי  13
רשא םוקמה-לכ לא ידמע ישעת רשא ךדסח הז הל
:אוה יחא יל-ירמא המש אובנ
ןתיו תחפשו םידבעו רקבו ןאצ ךלמיבא חקיו די  14
:ותשא הרש תא ול בשיו םהרבאל
ךיניעב בוטב ךינפל יצרא הנה ךלמיבא רמאיו וט  15
:בש
הנה ךיחאל ףסכ ףלא יתתנ הנה רמא הרשלו זט  16
לכ תאו ךתא רשא לכל םיניע תוסכ ךל-אוה
:תחכנו
םיהלא אפריו םיהלאה-לא םהרבא ללפתיו זי  17
:ודליו ויתהמאו ותשא-תאו ךלמיבא-תא
ךלמיבא תיבל םחר-לכ דעב הוהי רצע רצע-יכ חי  18
:םהרבא תשא הרש רבד-לע

אכ    21

הרשל הוהי שעיו רמא רשאכ הרש-תא דקפ הוהיו א  1
:רבד רשאכ
דעומל וינקזל ןב םהרבאל הרש דלתו רהתו ב  2
:םיהלא ותא רבד-רשא
ול-דלונה ונב-םש-תא םהרבא ארקיו ג  3
:קחצי הרש ול-הדלי-רשא
רשאכ םימי תנמש-ןב ונב קחצי-תא םהרבא למיו ד  4
:םיהלא ותא הוצ
:ונב קחצי תא ול דלוהב הנש תאמ-ןב םהרבאו ה  5
עמשה-לכ םיהלא יל השע קחצ הרש רמאתו ו  6
:יל-קחצי
הרש םינב הקיניה םהרבאל ללמ ימ רמאתו ז  7
:וינקזל ןב יתדלי-יכ
לודג התשמ םהרבא שעיו למגיו דליה לדגיו ח  8
:קחצי-תא למגה םויב
הדלי-רשא תירצמה רגה-ןב-תא הרש ארתו ט  9
:קחצמ םהרבאל
אל יכ הנב-תאו תאזה המאה שרג םהרבאל רמאתו י  10
:קחצי-םע ינב-םע תאזה המאה-ןב שריי
:ונב תדוא לע םהרבא יניעב דאמ רבדה עריו אי  11
ךיניעב ערי-לא םהרבא-לא םיהלא רמאיו בי  12
הרש ךילא רמאת רשא לכ ךתמא-לעו רענה-לע
:ערז ךל ארקי קחציב יכ הלקב עמש
:אוה ךערז יכ ונמישא יוגל המאה-ןב-תא םגו גי  13
ןתיו םימ תמחו םחל-חקיו רקבב םהרבא םכשיו די  14
ךלתו החלשיו דליה-תאו המכש-לע םש רגה-לא
:עבש ראב רבדמב עתתו
דחא תחת דליה-תא ךלשתו תמחה-ןמ םימה ולכיו וט  15
:םחישה
יכ תשק יוחטמכ קחרה דגנמ הל בשתו ךלתו זט  16
אשתו דגנמ בשתו דליה תומב הארא-לא הרמא
:ךבתו הלק-תא
םיהלא ךאלמ ארקיו רענה לוק-תא םיהלא עמשיו זי  17
רגה ךל-המ הל רמאיו םימשה-ןמ רגה-לא
רשאב רענה לוק-לא םיהלא עמש-יכ יארית-לא
:םש-אוה
וב ךדי-תא יקיזחהו רענה-תא יאש ימוק חי  18
:ונמישא לודג יוגל-יכ
ךלתו םימ ראב ארתו היניע-תא םיהלא חקפיו טי  19
:רענה-תא קשתו םימ תמחה-תא אלמתו
יהיו רבדמב בשיו לדגיו רענה-תא םיהלא יהיו כ  20
:תשק הבר
ץראמ השא ומא ול-חקתו ןראפ רבדמב בשיו אכ  21
:םירצמ
ואבצ-רש לכיפו ךלמיבא רמאיו אוהה תעב יהיו בכ  22
:השע התא-רשא לכב ךמע םיהלא רמאל םהרבא-לא
יל רקשת-םא הנה םיהלאב יל העבשה התעו גכ  23
השעת ךמע יתישע-רשא דסחכ ידכנלו ינינלו
:הב התרג-רשא ץראה-םעו ידמע
:עבשא יכנא םהרבא רמאיו דכ  24
םימה ראב תודא-לע ךלמיבא-תא םהרבא חכוהו הכ  25
:ךלמיבא ידבע ולזג רשא
הזה רבדה-תא השע ימ יתעדי אל ךלמיבא רמאיו וכ  26
יתעמש אל יכנא םגו יל תדגה-אל התא-םגו
:םויה יתלב
ותרכיו ךלמיבאל ןתיו רקבו ןאצ םהרבא חקיו זכ  27
:תירב םהינש
:ןהדבל ןאצה תשבכ עבש-תא םהרבא בציו חכ  28
תשבכ עבש הנה המ םהרבא-לא ךלמיבא רמאיו טכ  29
:הנדבל תבצה רשא הלאה
רובעב ידימ חקת תשבכ עבש-תא יכ רמאיו ל  30
:תאזה ראבה-תא יתרפח יכ הדעל יל-היהת
ועבשנ םש יכ עבש ראב אוהה םוקמל ארק ןכ-לע אל  31
:םהינש
לכיפו ךלמיבא םקיו עבש ראבב תירב ותרכיו בל  32
:םיתשלפ ץרא-לא ובשיו ואבצ-רש
לא הוהי םשב םש-ארקיו עבש ראבב לשא עטיו גל  33
:םלוע
:םיבר םימי םיתשלפ ץראב םהרבא רגיו דל  34

בכ    22

הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו א  1
:יננה רמאיו םהרבא וילא רמאיו םהרבא-תא
תבהא-רשא ךדיחי-תא ךנב-תא אנ-חק רמאיו ב  2
םש והלעהו הירמה ץרא-לא ךל-ךלו קחצי-תא
:ךילא רמא רשא םירהה דחא לע הלעל
חקיו ורמח-תא שבחיו רקבב םהרבא םכשיו ג  3
יצע עקביו ונב קחצי תאו ותא וירענ ינש-תא
ול-רמא-רשא םוקמה-לא ךליו םקיו הלע
:םיהלאה
אריו ויניע-תא םהרבא אשיו ישילשה םויב ד  4
:קחרמ םוקמה-תא
רומחה-םע הפ םכל-ובש וירענ-לא םהרבא רמאיו ה  5
הבושנו הוחתשנו הכ-דע הכלנ רענהו ינאו
:םכילא
ונב קחצי-לע םשיו הלעה יצע-תא םהרבא חקיו ו  6
םהינש וכליו תלכאמה-תאו שאה-תא ודיב חקיו
:ודחי
רמאיו יבא רמאיו ויבא םהרבא-לא קחצי רמאיו ז  7
השה היאו םיצעהו שאה הנה רמאיו ינב יננה
:הלעל
ינב הלעל השה ול-הארי םיהלא םהרבא רמאיו ח  8
:ודחי םהינש וכליו
םש ןביו םיהלאה ול-רמא רשא םוקמה-לא ואביו ט  9
דקעיו םיצעה-תא ךרעיו חבזמה-תא םהרבא
לעממ חבזמה-לע ותא םשיו ונב קחצי-תא
:םיצעל
טחשל תלכאמה-תא חקיו ודי-תא םהרבא חלשיו י  10
:ונב-תא
רמאיו םימשה-ןמ הוהי ךאלמ וילא ארקיו אי  11
:יננה רמאיו םהרבא םהרבא
ול שעת-לאו רענה-לא ךדי חלשת-לא רמאיו בי  12
אלו התא םיהלא ארי-יכ יתעדי התע יכ המואמ
:ינממ ךדיחי-תא ךנב-תא תכשח
רחא ליא-הנהו אריו ויניע-תא םהרבא אשיו גי  13
ליאה-תא חקיו םהרבא ךליו וינרקב ךבסב זחאנ
:ונב תחת הלעל והלעיו
רשא הארי הוהי אוהה םוקמה-םש םהרבא ארקיו די  14
:הארי הוהי רהב םויה רמאי
:םימשה-ןמ תינש םהרבא-לא הוהי ךאלמ ארקיו וט  15
תישע רשא ןעי יכ הוהי-םאנ יתעבשנ יב רמאיו זט  16
:ךדיחי-תא ךנב-תא תכשח אלו הזה רבדה-תא
יבכוככ ךערז-תא הברא הברהו ךכרבא ךרב-יכ זי  17
תא ךערז שריו םיה תפש-לע רשא לוחכו םימשה
:ויביא רעש
תעמש רשא בקע ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו חי  18
:ילקב
ודחי וכליו ומקיו וירענ-לא םהרבא בשיו טי  19
:עבש ראבב םהרבא בשיו עבש ראב-לא
רמאל םהרבאל דגיו הלאה םירבדה ירחא יהיו כ  20
:ךיחא רוחנל םינב אוה-םג הכלמ הדלי הנה
יבא לאומק-תאו ויחא זוב-תאו ורכב ץוע-תא אכ  21
:םרא
תאו ףלדי-תאו שדלפ-תאו וזח-תאו דשכ-תאו בכ  22
:לאותב
הכלמ הדלי הלא הנמש הקבר-תא דלי לאותבו גכ  23
:םהרבא יחא רוחנל
חבט-תא אוה-םג דלתו המואר המשו ושגליפו דכ  24
:הכעמ-תאו שחת-תאו םחג-תאו

גכ    23

עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו א  1
:הרש ייח ינש םינש
ןענכ ץראב ןורבח אוה עברא תירקב הרש תמתו ב  2
:התכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו
תח-ינב-לא רבדיו ותמ ינפ לעמ םהרבא םקיו ג  3
:רמאל
םכמע רבק-תזחא יל ונת םכמע יכנא בשותו-רג ד  4
:ינפלמ יתמ הרבקאו
:ול רמאל םהרבא-תא תח-ינב ונעיו ה  5
רחבמב ונכותב התא םיהלא אישנ ינדא ונעמש ו  6
ורבק-תא ונממ שיא ךתמ-תא רבק ונירבק
:ךתמ רבקמ ךממ הלכי-אל
:תח-ינבל ץראה-םעל וחתשיו םהרבא םקיו ז  7
רבקל םכשפנ-תא שי-םא רמאל םתא רבדיו ח  8
ןורפעב יל-ועגפו ינועמש ינפלמ יתמ-תא
:רחצ-ןב
הצקב רשא ול-רשא הלפכמה תרעמ-תא יל-ןתיו ט  9
:רבק-תזחאל םככותב יל הננתי אלמ ףסכב והדש
יתחה ןורפע ןעיו תח-ינב ךותב בשי ןורפעו י  10
וריע-רעש יאב לכל תח-ינב ינזאב םהרבא-תא
:רמאל
וב-רשא הרעמהו ךל יתתנ הדשה ינעמש ינדא-אל אי  11
:ךתמ רבק ךל היתתנ ימע-ינב יניעל היתתנ ךל
:ץראה םע ינפל םהרבא וחתשיו בי  12
ךא רמאל ץראה-םע ינזאב ןורפע-לא רבדיו גי  13
ינממ חק הדשה ףסכ יתתנ ינעמש ול התא-םא
:המש יתמ-תא הרבקאו
:ול רמאל םהרבא-תא ןורפע ןעיו די  14
יניב ףסכ-לקש תאמ עברא ץרא ינעמש ינדא וט  15
:רבק ךתמ-תאו אוה-המ ךניבו
ןרפעל םהרבא לקשיו ןורפע-לא םהרבא עמשיו זט  16
תואמ עברא תח-ינב ינזאב רבד רשא ףסכה-תא
:רחסל רבע ףסכ לקש
ארממ ינפל רשא הלפכמב רשא ןורפע הדש םקיו זי  17
רשא הדשב רשא ץעה-לכו וב-רשא הרעמהו הדשה
:ביבס ולבג-לכב
יאב לכב תח-ינב יניעל הנקמל םהרבאל חי  18
:וריע-רעש
תרעמ-לא ותשא הרש-תא םהרבא רבק ןכ-ירחאו טי  19
ץראב ןורבח אוה ארממ ינפ-לע הלפכמה הדש
:ןענכ
רבק-תזחאל םהרבאל וב-רשא הרעמהו הדשה םקיו כ  20
:תח-ינב תאמ

דכ    24

םהרבא-תא ךרב הוהיו םימיב אב ןקז םהרבאו א  1
:לכב
לשמה ותיב ןקז ודבע-לא םהרבא רמאיו ב  2
:יכרי תחת ךדי אנ-םיש ול-רשא-לכב
רשא ץראה יהלאו םימשה יהלא הוהיב ךעיבשאו ג  3
יכנא רשא ינענכה תונבמ ינבל השא חקת-אל
:וברקב בשוי
ינבל השא תחקלו ךלת יתדלומ-לאו יצרא-לא יכ ד  4
:קחציל
תכלל השאה הבאת-אל ילוא דבעה וילא רמאיו ה  5
ךנב-תא בישא בשהה תאזה ץראה-לא ירחא
:םשמ תאצי-רשא ץראה-לא
ינב-תא בישת-ןפ ךל רמשה םהרבא וילא רמאיו ו  6
:המש
ץראמו יבא תיבמ ינחקל רשא םימשה יהלא הוהי ז  7
רמאל יל-עבשנ רשאו יל-רבד רשאו יתדלומ
וכאלמ חלשי אוה תאזה ץראה-תא ןתא ךערזל
:םשמ ינבל השא תחקלו ךינפל
יתעבשמ תיקנו ךירחא תכלל השאה הבאת אל-םאו ח  8
:המש בשת אל ינב-תא קר תאז
וינדא םהרבא ךרי תחת ודי-תא דבעה םשיו ט  9
:הזה רבדה-לע ול עבשיו
ךליו וינדא ילמגמ םילמג הרשע דבעה חקיו י  10
םרא-לא ךליו םקיו ודיב וינדא בוט-לכו
:רוחנ ריע-לא םירהנ
תעל םימה ראב-לא ריעל ץוחמ םילמגה ךרביו אי  11
:תבאשה תאצ תעל ברע
ינפל אנ-הרקה םהרבא ינדא יהלא הוהי רמאיו בי  12
:םהרבא ינדא םע דסח-השעו םויה
ריעה ישנא תונבו םימה ןיע-לע בצנ יכנא הנה גי  13
:םימ באשל תאצי
התשאו ךדכ אנ-יטה הילא רמא רשא רענה היהו די  14
ךדבעל תחכה התא הקשא ךילמג-םגו התש הרמאו
:ינדא-םע דסח תישע-יכ עדא הבו קחציל
רשא תאצי הקבר הנהו רבדל הלכ םרט אוה-יהיו וט  15
םהרבא יחא רוחנ תשא הכלמ-ןב לאותבל הדלי
:המכש-לע הדכו
העדי אל שיאו הלותב דאמ הארמ תבט רענהו זט  16
:לעתו הדכ אלמתו הניעה דרתו
אנ יניאימגה רמאיו התארקל דבעה ץריו זי  17
:ךדכמ םימ-טעמ
הדי-לע הדכ דרתו רהמתו ינדא התש רמאתו חי  18
:והקשתו
דע באשא ךילמגל םג רמאתו ותקשהל לכתו טי  19
:תתשל ולכ-םא
ראבה-לא דוע ץרתו תקשה-לא הדכ רעתו רהמתו כ  20
:וילמג-לכל באשתו באשל
הוהי חילצהה תעדל שירחמ הל האתשמ שיאהו אכ  21
:אל-םא וכרד
םזנ שיאה חקיו תותשל םילמגה ולכ רשאכ יהיו בכ  22
הרשע הידי-לע םידימצ ינשו ולקשמ עקב בהז
:םלקשמ בהז
ךיבא-תיב שיה יל אנ ידיגה תא ימ-תב רמאיו גכ  23
:ןילל ונל םוקמ
רשא הכלמ-ןב יכנא לאותב-תב וילא רמאתו דכ  24
:רוחנל הדלי
ונמע בר אופסמ-םג ןבת-םג וילא רמאתו הכ  25
:ןולל םוקמ-םג
:הוהיל וחתשיו שיאה דקיו וכ  26
רשא םהרבא ינדא יהלא הוהי ךורב רמאיו זכ  27
ךרדב יכנא ינדא םעמ ותמאו ודסח בזע-אל
:ינדא יחא תיב הוהי ינחנ
:הלאה םירבדכ המא תיבל דגתו רענה ץרתו חכ  28
שיאה-לא ןבל ץריו ןבל ומשו חא הקברלו טכ  29
:ןיעה-לא הצוחה
ותחא ידי-לע םידמצה-תאו םזנה-תא תארכ יהיו ל  30
ילא רבד-הכ רמאל ותחא הקבר ירבד-תא ועמשכו
םילמגה-לע דמע הנהו שיאה-לא אביו שיאה
:ןיעה-לע
יכנאו ץוחב דמעת המל הוהי ךורב אוב רמאיו אל  31
:םילמגל םוקמו תיבה יתינפ
ןבת ןתיו םילמגה חתפיו התיבה שיאה אביו בל  32
ילגרו וילגר ץחרל םימו םילמגל אופסמו
:ותא רשא םישנאה
דע לכא אל רמאיו לכאל וינפל םשייו גל  33
:רבד רמאיו ירבד יתרבד-םא
:יכנא םהרבא דבע רמאיו דל  34
ןאצ ול-ןתיו לדגיו דאמ ינדא-תא ךרב הוהיו הל  35
םילמגו תחפשו םדבעו בהזו ףסכו רקבו
:םירמחו
התנקז ירחא ינדאל ןב ינדא תשא הרש דלתו ול  36
:ול-רשא-לכ-תא ול-ןתיו
תונבמ ינבל השא חקת-אל רמאל ינדא ינעבשיו זל  37
:וצראב בשי יכנא רשא ינענכה
תחקלו יתחפשמ-לאו ךלת יבא-תיב-לא אל-םא חל  38
:ינבל השא
:ירחא השאה ךלת-אל ילא ינדא-לא רמאו טל  39
חלשי וינפל יתכלהתה-רשא הוהי ילא רמאיו מ  40
ינבל השא תחקלו ךכרד חילצהו ךתא וכאלמ
:יבא תיבמו יתחפשממ
אל-םאו יתחפשמ-לא אובת יכ יתלאמ הקנת זא אמ  41
:יתלאמ יקנ תייהו ךל ונתי
ינדא יהלא הוהי רמאו ןיעה-לא םויה אבאו במ  42
ךלה יכנא רשא יכרד חילצמ אנ-ךשי-םא םהרבא
:הילע
המלעה היהו םימה ןיע-לע בצנ יכנא הנה גמ  43
םימ-טעמ אנ-יניקשה הילא יתרמאו באשל תאציה
:ךדכמ
אוה באשא ךילמגל םגו התש התא-םג ילא הרמאו דמ  44
:ינדא-ןבל הוהי חיכה-רשא השאה
תאצי הקבר הנהו יבל-לא רבדל הלכא םרט ינא המ  45
הילא רמאו באשתו הניעה דרתו המכש-לע הדכו
:אנ יניקשה
התש רמאתו הילעמ הדכ דרותו רהמתו ומ  46
:התקשה םילמגה םגו תשאו הקשא ךילמג-םגו
לאותב-תב רמאתו תא ימ-תב רמאו התא לאשאו זמ  47
םזנה םשאו הכלמ ול-הדלי רשא רוחנ-ןב
:הידי-לע םידימצהו הפא-לע
יהלא הוהי-תא ךרבאו הוהיל הוחתשאו דקאו חמ  48
תחקל תמא ךרדב ינחנה רשא םהרבא ינדא
:ונבל ינדא יחא-תב-תא
ודיגה ינדא-תא תמאו דסח םישע םכשי-םא התעו טמ  49
וא ןימי-לע הנפאו יל ודיגה אל-םאו יל
:לאמש-לע
אל רבדה אצי הוהימ ורמאיו לאותבו ןבל ןעיו נ  50
:בוט-וא ער ךילא רבד לכונ
ךינדא-ןבל השא יהתו ךלו חק ךינפל הקבר-הנה אנ  51
:הוהי רבד רשאכ
וחתשיו םהירבד-תא םהרבא דבע עמש רשאכ יהיו בנ  52
:הוהיל הצרא
ןתיו םידגבו בהז ילכו ףסכ-ילכ דבעה אצויו גנ  53
:המאלו היחאל ןתנ תנדגמו הקברל
וניליו ומע-רשא םישנאהו אוה ותשיו ולכאיו דנ  54
:ינדאל ינחלש רמאיו רקבב ומוקיו
וא םימי ונתא רענה בשת המאו היחא רמאיו הנ  55
:ךלת רחא רושע
יכרד חילצה הוהיו יתא ורחאת-לא םהלא רמאיו ונ  56
:ינדאל הכלאו ינוחלש
:היפ-תא הלאשנו רענל ארקנ ורמאיו זנ  57
שיאה-םע יכלתה הילא ורמאיו הקברל וארקיו חנ  58
:ךלא רמאתו הזה
דבע-תאו התקנמ-תאו םתחא הקבר-תא וחלשיו טנ  59
:וישנא-תאו םהרבא
ייה תא ונתחא הל ורמאיו הקבר-תא וכרביו ס  60
:ויאנש רעש תא ךערז שרייו הבבר יפלאל
םילמגה-לע הנבכרתו היתרענו הקבר םקתו אס  61
:ךליו הקבר-תא דבעה חקיו שיאה ירחא הנכלתו
ץראב בשוי אוהו יאר יחל ראב אובמ אב קחציו בס  62
:בגנה
ויניע אשיו ברע תונפל הדשב חושל קחצי אציו גס  63
:םיאב םילמג הנהו אריו
לעמ לפתו קחצי-תא ארתו היניע-תא הקבר אשתו דס  64
:למגה
הדשב ךלהה הזלה שיאה-ימ דבעה-לא רמאתו הס  65
ףיעצה חקתו ינדא אוה דבעה רמאיו ונתארקל
:סכתתו
:השע רשא םירבדה-לכ תא קחציל דבעה רפסיו וס  66
הקבר-תא חקיו ומא הרש הלהאה קחצי האביו זס  67
:ומא ירחא קחצי םחניו הבהאיו השאל ול-יהתו

הכ    25

:הרוטק המשו השא חקיו םהרבא ףסיו א  1
ןדמ-תאו ןשקי-תאו ןרמז-תא ול דלתו ב  2
:חוש-תאו קבשי-תאו ןידמ-תאו
ויה ןדד ינבו ןדד-תאו אבש-תא דלי ןשקיו ג  3
:םימאלו םשוטלו םרושא
העדלאו עדיבאו ךנחו רפעו הפיע ןידמ ינבו ד  4
:הרוטק ינב הלא-לכ
:קחציל ול-רשא-לכ-תא םהרבא ןתיו ה  5
תנתמ םהרבא ןתנ םהרבאל רשא םישגליפה ינבלו ו  6
המדק יח ונדועב ונב קחצי לעמ םחלשיו
:םדק ץרא-לא
הנש תאמ יח-רשא םהרבא ייח-ינש ימי הלאו ז  7
:םינש שמחו הנש םיעבשו
עבשו ןקז הבוט הבישב םהרבא תמיו עוגיו ח  8
:וימע-לא ףסאיו
תרעמ-לא וינב לאעמשיו קחצי ותא ורבקיו ט  9
רשא יתחה רחצ-ןב ןרפע הדש-לא הלפכמה
:ארממ ינפ-לע
רבק המש תח-ינב תאמ םהרבא הנק-רשא הדשה י  10
:ותשא הרשו םהרבא
קחצי-תא םיהלא ךרביו םהרבא תומ ירחא יהיו אי  11
:יאר יחל ראב-םע קחצי בשיו ונב
רגה הדלי רשא םהרבא-ןב לאעמשי תדלת הלאו בי  12
:םהרבאל הרש תחפש תירצמה
רכב םתדלותל םתמשב לאעמשי ינב תומש הלאו גי  13
:םשבמו לאבדאו רדקו תיבנ לאעמשי
:אשמו המודו עמשמו די  14
:המדקו שיפנ רוטי אמיתו דדח וט  15
םהירצחב םתמש הלאו לאעמשי ינב םה הלא זט  16
:םתמאל םאישנ רשע-םינש םתריטבו
הנש םישלשו הנש תאמ לאעמשי ייח ינש הלאו זי  17
:וימע-לא ףסאיו תמיו עוגיו םינש עבשו
םירצמ ינפ-לע רשא רוש-דע הליוחמ ונכשיו חי  18
:לפנ ויחא-לכ ינפ-לע הרושא הכאב
דילוה םהרבא םהרבא-ןב קחצי תדלות הלאו טי  19
:קחצי-תא
הקבר-תא ותחקב הנש םיעברא-ןב קחצי יהיו כ  20
ימראה ןבל תוחא םרא ןדפמ ימראה לאותב-תב
:השאל ול
אוה הרקע יכ ותשא חכנל הוהיל קחצי רתעיו אכ  21
:ותשא הקבר רהתו הוהי ול רתעיו
הז המל ןכ-םא רמאתו הברקב םינבה וצצרתיו בכ  22
:הוהי-תא שרדל ךלתו יכנא
םימאל ינשו ךנטבב םייג ינש הל הוהי רמאיו גכ  23
דבעי ברו ץמאי םאלמ םאלו ודרפי ךיעממ
:ריעצ
:הנטבב םמות הנהו תדלל הימי ואלמיו דכ  24
וארקיו רעש תרדאכ ולכ ינומדא ןושארה אציו הכ  25
:ושע ומש
ושע בקעב תזחא ודיו ויחא אצי ןכ-ירחאו וכ  26
תדלב הנש םישש-ןב קחציו בקעי ומש ארקיו
:םתא
שיא דיצ עדי שיא ושע יהיו םירענה ולדגיו זכ  27
:םילהא בשי םת שיא בקעיו הדש
תבהא הקברו ויפב דיצ-יכ ושע-תא קחצי בהאיו חכ  28
:בקעי-תא
אוהו הדשה-ןמ ושע אביו דיזנ בקעי דזיו טכ  29
:ףיע
םדאה-ןמ אנ ינטיעלה בקעי-לא ושע רמאיו ל  30
:םודא ומש-ארק ןכ-לע יכנא ףיע יכ הזה םדאה
:יל ךתרכב-תא םויכ הרכמ בקעי רמאיו אל  31
יל הז-המלו תומל ךלוה יכנא הנה ושע רמאיו בל  32
:הרכב
רכמיו ול עבשיו םויכ יל העבשה בקעי רמאיו גל  33
:בקעיל ותרכב-תא
לכאיו םישדע דיזנו םחל ושעל ןתנ בקעיו דל  34
:הרכבה-תא ושע זביו ךליו םקיו תשיו

וכ    26

היה רשא ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו א  1
ךלמיבא-לא קחצי ךליו םהרבא ימיב
:הררג םיתשלפ-ךלמ
ןכש המירצמ דרת-לא רמאיו הוהי וילא אריו ב  2
:ךילא רמא רשא ץראב
ךל-יכ ךכרבאו ךמע היהאו תאזה ץראב רוג ג  3
יתמקהו לאה תצראה-לכ-תא ןתא ךערזלו
:ךיבא םהרבאל יתעבשנ רשא העבשה-תא
ךערזל יתתנו םימשה יבכוככ ךערז-תא יתיברהו ד  4
ייוג לכ ךערזב וכרבתהו לאה תצראה-לכ תא
:ץראה
יתרמשמ רמשיו ילקב םהרבא עמש-רשא בקע ה  5
:יתרותו יתוקח יתוצמ
:ררגב קחצי בשיו ו  6
אוה יתחא רמאיו ותשאל םוקמה ישנא ולאשיו ז  7
םוקמה ישנא ינגרהי-ןפ יתשא רמאל ארי יכ
:אוה הארמ תבוט-יכ הקבר-לע
ךלמיבא ףקשיו םימיה םש ול-וכרא יכ יהיו ח  8
קחצמ קחצי הנהו אריו ןולחה דעב םיתשלפ ךלמ
:ותשא הקבר תא
אוה ךתשא הנה ךא רמאיו קחציל ךלמיבא ארקיו ט  9
יכ קחצי וילא רמאיו אוה יתחא תרמא ךיאו
:הילע תומא-ןפ יתרמא
בכש טעמכ ונל תישע תאז-המ ךלמיבא רמאיו י  10
:םשא ונילע תאבהו ךתשא-תא םעה דחא
הזה שיאב עגנה רמאל םעה-לכ-תא ךלמיבא וציו אי  11
:תמוי תומ ותשאבו
האמ אוהה הנשב אצמיו אוהה ץראב קחצי ערזיו בי  12
:הוהי והכרביו םירעש
:דאמ לדג-יכ דע לדגו ךולה ךליו שיאה לדגיו גי  13
הבר הדבעו רקב הנקמו ןאצ-הנקמ ול-יהיו די  14
:םיתשלפ ותא ואנקיו
םהרבא ימיב ויבא ידבע ורפח רשא תראבה-לכו וט  15
:רפע םואלמיו םיתשלפ םומתס ויבא
ונמעמ ךל קחצי-לא ךלמיבא רמאיו זט  16
:דאמ ונממ-תמצע-יכ
:םש בשיו ררג-לחנב ןחיו קחצי םשמ ךליו זי  17
ורפח רשא םימה תראב-תא רפחיו קחצי בשיו חי  18
תומ ירחא םיתשלפ םומתסיו ויבא םהרבא ימיב
ןהל ארק-רשא תמשכ תומש ןהל ארקיו םהרבא
:ויבא
םימ ראב םש-ואצמיו לחנב קחצי-ידבע ורפחיו טי  19
:םייח
םימה ונל רמאל קחצי יער-םע ררג יער וביריו כ  20
:ומע וקשעתה יכ קשע ראבה-םש ארקיו
המש ארקיו הילע-םג וביריו תרחא ראב ורפחיו אכ  21
:הנטש
הילע ובר אלו תרחא ראב רפחיו םשמ קתעיו בכ  22
הוהי ביחרה התע-יכ רמאיו תובחר המש ארקיו
:ץראב ונירפו ונל
:עבש ראב םשמ לעיו גכ  23
יכנא רמאיו אוהה הלילב הוהי וילא אריו דכ  24
יכנא ךתא-יכ ארית-לא ךיבא םהרבא יהלא
םהרבא רובעב ךערז-תא יתיברהו ךיתכרבו
:ידבע
ולהא םש-טיו הוהי םשב ארקיו חבזמ םש ןביו הכ  25
:ראב קחצי-ידבע םש-ורכיו
לכיפו והערמ תזחאו ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו וכ  26
:ואבצ-רש
םתאנש םתאו ילא םתאב עודמ קחצי םהלא רמאיו זכ  27
:םכתאמ ינוחלשתו יתא
רמאנו ךמע הוהי היה-יכ וניאר ואר ורמאיו חכ  28
התרכנו ךניבו וניניב וניתוניב הלא אנ יהת
:ךמע תירב
רשאכו ךונעגנ אל רשאכ הער ונמע השעת-םא טכ  29
התע התא םולשב ךחלשנו בוט-קר ךמע ונישע
:הוהי ךורב
:ותשיו ולכאיו התשמ םהל שעיו ל  30
םחלשיו ויחאל שיא ועבשיו רקבב ומיכשיו אל  31
:םולשב ותאמ וכליו קחצי
ול ודגיו קחצי ידבע ואביו אוהה םויב יהיו בל  32
ונאצמ ול ורמאיו ורפח רשא ראבה תודא-לע
:םימ
דע עבש ראב ריעה-םש ןכ-לע העבש התא ארקיו גל  33
:הזה םויה
השא חקיו הנש םיעברא-ןב ושע יהיו דל  34
ןליא-תב תמשב-תאו יתחה יראב-תב תידוהי-תא
:יתחה
:הקברלו קחציל חור תרמ ןייהתו הל  35

זכ    27

ארקיו תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז-יכ יהיו א  1
רמאיו ינב וילא רמאיו לדגה ונב ושע-תא
:יננה וילא
:יתומ םוי יתעדי אל יתנקז אנ-הנה רמאיו ב  2
הדשה אצו ךתשקו ךילת ךילכ אנ-אש התעו ג  3
:הדיצ יל הדוצו
יל האיבהו יתבהא רשאכ םימעטמ יל-השעו ד  4
:תומא םרטב ישפנ ךכרבת רובעב הלכאו
ושע ךליו ונב ושע-לא קחצי רבדב תעמש הקברו ה  5
:איבהל דיצ דוצל הדשה
יתעמש הנה רמאל הנב בקעי-לא הרמא הקברו ו  6
:רמאל ךיחא ושע-לא רבדמ ךיבא-תא
הלכאו םימעטמ יל-השעו דיצ יל האיבה ז  7
:יתומ ינפל הוהי ינפל הככרבאו
:ךתא הוצמ ינא רשאל ילקב עמש ינב התעו ח  8
םיזע יידג ינש םשמ יל-חקו ןאצה-לא אנ-ךל ט  9
:בהא רשאכ ךיבאל םימעטמ םתא השעאו םיבט
ינפל ךכרבי רשא רבעב לכאו ךיבאל תאבהו י  10
:ותומ
שיא יחא ושע ןה ומא הקבר-לא בקעי רמאיו אי  11
:קלח שיא יכנאו רעש
עתעתמכ ויניעב יתייהו יבא ינשמי ילוא בי  12
:הכרב אלו הללק ילע יתאבהו
ילקב עמש ךא ינב ךתללק ילע ומא ול רמאתו גי  13
:יל-חק ךלו
רשאכ םימעטמ ומא שעתו ומאל אביו חקיו ךליו די  14
:ויבא בהא
רשא תדמחה לדגה הנב ושע ידגב-תא הקבר חקתו וט  15
:ןטקה הנב בקעי-תא שבלתו תיבב התא
לעו וידי-לע השיבלה םיזעה יידג תרע תאו זט  16
:ויראוצ תקלח
דיב התשע רשא םחלה-תאו םימעטמה-תא ןתתו זי  17
:הנב בקעי
התא ימ יננה רמאיו יבא רמאיו ויבא-לא אביו חי  18
:ינב
יתישע ךרכב ושע יכנא ויבא-לא בקעי רמאיו טי  19
ידיצמ הלכאו הבש אנ-םוק ילא תרבד רשאכ
:ךשפנ ינכרבת רובעב
ינב אצמל תרהמ הז-המ ונב-לא קחצי רמאיו כ  20
:ינפל ךיהלא הוהי הרקה יכ רמאיו
התאה ינב ךשמאו אנ-השג בקעי-לא קחצי רמאיו אכ  21
:אל-םא ושע ינב הז
לקה רמאיו והשמיו ויבא קחצי-לא בקעי שגיו בכ  22
:ושע ידי םידיהו בקעי לוק
תרעש ויחא ושע ידיכ וידי ויה-יכ וריכה אלו גכ  23
:והכרביו
:ינא רמאיו ושע ינב הז התא רמאיו דכ  24
ךכרבת ןעמל ינב דיצמ הלכאו יל השגה רמאיו הכ  25
:תשיו ןיי ול אביו לכאיו ול-שגיו ישפנ
:ינב יל-הקשו אנ-השג ויבא קחצי וילא רמאיו וכ  26
והכרביו וידגב חיר-תא חריו ול-קשיו שגיו זכ  27
וכרב רשא הדש חירכ ינב חיר האר רמאיו
:הוהי
ברו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיהלאה ךל-ןתיו חכ  28
:שריתו ןגד
ריבג הוה םימאל ךל וחתשיו םימע ךודבעי טכ  29
רורא ךיררא ךמא ינב ךל ווחתשיו ךיחאל
:ךורב ךיכרבמו
ךא יהיו בקעי-תא ךרבל קחצי הלכ רשאכ יהיו ל  30
ויחא ושעו ויבא קחצי ינפ תאמ בקעי אצי אצי
:ודיצמ אב
רמאיו ויבאל אביו םימעטמ אוה-םג שעיו אל  31
ינכרבת רבעב ונב דיצמ לכאיו יבא םקי ויבאל
:ךשפנ
ךנב ינא רמאיו התא-ימ ויבא קחצי ול רמאיו בל  32
:ושע ךרכב
רמאיו דאמ-דע הלדג הדרח קחצי דרחיו גל  33
לכמ לכאו יל אביו דיצ-דצה אוה אופא-ימ
:היהי ךורב-םג והכרבאו אובת םרטב
הלדג הקעצ קעציו ויבא ירבד-תא ושע עמשכ דל  34
ינא-םג ינכרב ויבאל רמאיו דאמ-דע הרמו
:יבא
:ךתכרב חקיו המרמב ךיחא אב רמאיו הל  35
םימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש ארק יכה רמאיו ול  36
רמאיו יתכרב חקל התע הנהו חקל יתרכב-תא
:הכרב יל תלצא-אלה
ךל ויתמש ריבג ןה ושעל רמאיו קחצי ןעיו זל  37
שריתו ןגדו םידבעל ול יתתנ ויחא-לכ-תאו
:ינב השעא המ אופא הכלו ויתכמס
יבא ךל-אוה תחא הכרבה ויבא-לא ושע רמאיו חל  38
:ךביו ולק ושע אשיו יבא ינא-םג ינכרב
ץראה ינמשמ הנה וילא רמאיו ויבא קחצי ןעיו טל  39
:לעמ םימשה לטמו ךבשומ היהי
רשאכ היהו דבעת ךיחא-תאו היחת ךברח-לעו מ  40
:ךראוצ לעמ ולע תקרפו דירת
ויבא וכרב רשא הכרבה-לע בקעי-תא ושע םטשיו אמ  41
הגרהאו יבא לבא ימי וברקי ובלב ושע רמאיו
:יחא בקעי-תא
חלשתו לדגה הנב ושע ירבד-תא הקברל דגיו במ  42
ושע הנה וילא רמאתו ןטקה הנב בקעיל ארקתו
:ךגרהל ךל םחנתמ ךיחא
יחא ןבל-לא ךל-חרב םוקו ילקב עמש ינב התעו גמ  43
:הנרח
תמח בושת-רשא דע םידחא םימי ומע תבשיו דמ  44
:ךיחא
ול תישע-רשא תא חכשו ךממ ךיחא-ףא בוש-דע המ  45
םוי םכינש-םג לכשא המל םשמ ךיתחקלו יתחלשו
:דחא
תונב ינפמ ייחב יתצק קחצי-לא הקבר רמאתו ומ  46
תונבמ הלאכ תח-תונבמ השא בקעי חקל-םא תח
:םייח יל המל ץראה

חכ    28

והוציו ותא ךרביו בקעי-לא קחצי ארקיו א  1
:ןענכ תונבמ השא חקת-אל ול רמאיו
ךמא יבא לאותב התיב םרא הנדפ ךל םוק ב  2
:ךמא יחא ןבל תונבמ השא םשמ ךל-חקו
להקל תייהו ךבריו ךרפיו ךתא ךרבי ידש לאו ג  3
:םימע
ךתא ךערזלו ךל םהרבא תכרב-תא ךל-ןתיו ד  4
:םהרבאל םיהלא ןתנ-רשא ךירגמ ץרא-תא ךתשרל
ןבל-לא םרא הנדפ ךליו בקעי-תא קחצי חלשיו ה  5
:ושעו בקעי םא הקבר יחא ימראה לאותב-ןב
ותא חלשו בקעי-תא קחצי ךרב-יכ ושע אריו ו  6
וציו ותא וכרבב השא םשמ ול-תחקל םרא הנדפ
:ןענכ תונבמ השא חקת-אל רמאל וילע
הנדפ ךליו ומא-לאו ויבא-לא בקעי עמשיו ז  7
:םרא
קחצי יניעב ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו ח  8
:ויבא
תלחמ-תא חקיו לאעמשי-לא ושע ךליו ט  9
ול וישנ-לע תויבנ תוחא םהרבא-ןב לאעמשי-תב
:השאל
:הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו י  10
חקיו שמשה אב-יכ םש ןליו םוקמב עגפיו אי  11
םוקמב בכשיו ויתשארמ םשיו םוקמה ינבאמ
:אוהה
עיגמ ושארו הצרא בצמ םלס הנהו םלחיו בי  12
:וב םידריו םילע םיהלא יכאלמ הנהו המימשה
יהלא הוהי ינא רמאיו וילע בצנ הוהי הנהו גי  13
בכש התא רשא ץראה קחצי יהלאו ךיבא םהרבא
:ךערזלו הננתא ךל הילע
המדקו המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז היהו די  14
המדאה תחפשמ-לכ ךב וכרבנו הבגנו הנפצו
:ךערזבו
ךלת-רשא לכב ךיתרמשו ךמע יכנא הנהו וט  15
רשא דע ךבזעא אל יכ תאזה המדאה-לא ךיתבשהו
:ךל יתרבד-רשא תא יתישע-םא
םוקמב הוהי שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקייו זט  16
:יתעדי אל יכנאו הזה
יכ הז ןיא הזה םוקמה ארונ-המ רמאיו ארייו זי  17
:םימשה רעש הזו םיהלא תיב-םא
םש-רשא ןבאה-תא חקיו רקבב בקעי םכשיו חי  18
:השאר-לע ןמש קציו הבצמ התא םשיו ויתשארמ
זול םלואו לא-תיב אוהה םוקמה-םש-תא ארקיו טי  19
:הנשארל ריעה-םש
ידמע םיהלא היהי-םא רמאל רדנ בקעי רדיו כ  20
יל-ןתנו ךלוה יכנא רשא הזה ךרדב ינרמשו
:שבלל דגבו לכאל םחל
יל הוהי היהו יבא תיב-לא םולשב יתבשו אכ  21
:םיהלאל
םיהלא תיב היהי הבצמ יתמש-רשא תאזה ןבאהו בכ  22
:ךל ונרשעא רשע יל-ןתת רשא לכו

טכ    29

:םדק-ינב הצרא ךליו וילגר בקעי אשיו א  1
ןאצ-ירדע השלש םש-הנהו הדשב ראב הנהו אריו ב  2
םירדעה וקשי אוהה ראבה-ןמ יכ הילע םיצבר
:ראבה יפ-לע הלדג ןבאהו
לעמ ןבאה-תא וללגו םירדעה-לכ המש-ופסאנו ג  3
ןבאה-תא ובישהו ןאצה-תא וקשהו ראבה יפ
:המקמל ראבה יפ-לע
ןרחמ ורמאיו םתא ןיאמ יחא בקעי םהל רמאיו ד  4
:ונחנא
ורמאיו רוחנ-ןב ןבל-תא םתעדיה םהל רמאיו ה  5
:ונעדי
לחר הנהו םולש ורמאיו ול םולשה םהל רמאיו ו  6
:ןאצה-םע האב ותב
הנקמה ףסאה תע-אל לודג םויה דוע ןה רמאיו ז  7
:וער וכלו ןאצה וקשה
םירדעה-לכ ופסאי רשא דע לכונ אל ורמאיו ח  8
:ןאצה וניקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה-תא וללגו
רשא ןאצה-םע האב לחרו םמע רבדמ ונדוע ט  9
:אוה הער יכ היבאל
ומא יחא ןבל-תב לחר-תא בקעי האר רשאכ יהיו י  10
לגיו בקעי שגיו ומא יחא ןבל ןאצ-תאו
יחא ןבל ןאצ-תא קשיו ראבה יפ לעמ ןבאה-תא
:ומא
:ךביו ולק-תא אשיו לחרל בקעי קשיו אי  11
יכו אוה היבא יחא יכ לחרל בקעי דגיו בי  12
:היבאל דגתו ץרתו אוה הקבר-ןב
ץריו ותחא-ןב בקעי עמש-תא ןבל עמשכ יהיו גי  13
ותיב-לא והאיביו ול-קשניו ול-קבחיו ותארקל
:הלאה םירבדה-לכ תא ןבלל רפסיו
ומע בשיו התא ירשבו ימצע ךא ןבל ול רמאיו די  14
:םימי שדח
םנח ינתדבעו התא יחא-יכה בקעיל ןבל רמאיו וט  15
:ךתרכשמ-המ יל הדיגה
הנטקה םשו האל הלדגה םש תונב יתש ןבללו זט  16
:לחר
תפיו ראת-תפי התיה לחרו תוכר האל יניעו זי  17
:הארמ
םינש עבש ךדבעא רמאיו לחר-תא בקעי בהאיו חי  18
:הנטקה ךתב לחרב
שיאל התא יתתמ ךל התא יתת בוט ןבל רמאיו טי  19
:ידמע הבש רחא
ויניעב ויהיו םינש עבש לחרב בקעי דבעיו כ  20
:התא ותבהאב םידחא םימיכ
ואלמ יכ יתשא-תא הבה ןבל-לא בקעי רמאיו אכ  21
:הילא האובאו ימי
:התשמ שעיו םוקמה ישנא-לכ-תא ןבל ףסאיו בכ  22
וילא התא אביו ותב האל-תא חקיו ברעב יהיו גכ  23
:הילא אביו
:החפש ותב האלל ותחפש הפלז-תא הל ןבל ןתיו דכ  24
ןבל-לא רמאיו האל אוה-הנהו רקבב יהיו הכ  25
המלו ךמע יתדבע לחרב אלה יל תישע תאז-המ
:ינתימר
הריעצה תתל ונמוקמב ןכ השעי-אל ןבל רמאיו וכ  26
:הריכבה ינפל
רשא הדבעב תאז-תא-םג ךל הנתנו תאז עבש אלמ זכ  27
:תורחא םינש-עבש דוע ידמע דבעת
ול-ןתיו תאז עבש אלמיו ןכ בקעי שעיו חכ  28
:השאל ול ותב לחר-תא
הל ותחפש ההלב-תא ותב לחרל ןבל ןתיו טכ  29
:החפשל
האלמ לחר-תא-םג בהאיו לחר-לא םג אביו ל  30
:תורחא םינש-עבש דוע ומע דבעיו
המחר-תא חתפיו האל האונש-יכ הוהי אריו אל  31
:הרקע לחרו
הרמא יכ ןבואר ומש ארקתו ןב דלתו האל רהתו בל  32
:ישיא ינבהאי התע יכ יינעב הוהי האר-יכ
הוהי עמש-יכ רמאתו ןב דלתו דוע רהתו גל  33
ומש ארקתו הז-תא-םג יל-ןתיו יכנא האונש-יכ
:ןועמש
הולי םעפה התע רמאתו ןב דלתו דוע רהתו דל  34
ןכ-לע םינב השלש ול יתדלי-יכ ילא ישיא
:יול ומש-ארק
הוהי-תא הדוא םעפה רמאתו ןב דלתו דוע רהתו הל  35
:תדלמ דמעתו הדוהי ומש הארק ןכ-לע

ל    30

לחר אנקתו בקעיל הדלי אל יכ לחר ארתו א  1
ןיא-םאו םינב יל-הבה בקעי-לא רמאתו התחאב
:יכנא התמ
יכנא םיהלא תחתה רמאיו לחרב בקעי ףא-רחיו ב  2
:ןטב-ירפ ךממ ענמ-רשא
יכרב-לע דלתו הילא אב ההלב יתמא הנה רמאתו ג  3
:הנממ יכנא-םג הנבאו
הילא אביו השאל התחפש ההלב-תא ול-ןתתו ד  4
:בקעי
:ןב בקעיל דלתו ההלב רהתו ה  5
ילקב עמש םגו םיהלא יננד לחר רמאתו ו  6
:ןד ומש הארק ןכ-לע ןב יל-ןתיו
ינש ןב לחר תחפש ההלב דלתו דוע רהתו ז  7
:בקעיל
יתחא-םע יתלתפנ םיהלא ילותפנ לחר רמאתו ח  8
:ילתפנ ומש ארקתו יתלכי-םג
התחפש הפלז-תא חקתו תדלמ הדמע יכ האל ארתו ט  9
:השאל בקעיל התא ןתתו
:ןב בקעיל האל תחפש הפלז דלתו י  10
:דג ומש-תא ארקתו דגב האל רמאתו אי  11
:בקעיל ינש ןב האל תחפש הפלז דלתו בי  12
ארקתו תונב ינורשא יכ ירשאב האל רמאתו גי  13
:רשא ומש-תא
םיאדוד אצמיו םיטח-ריצק ימיב ןבואר ךליו די  14
לחר רמאתו ומא האל-לא םתא אביו הדשב
:ךנב יאדודמ יל אנ-ינת האל-לא
םג תחקלו ישיא-תא ךתחק טעמה הל רמאתו וט  15
ךמע בכשי ןכל לחר רמאתו ינב יאדוד-תא
:ךנב יאדוד תחת הלילה
ותארקל האל אצתו ברעב הדשה-ןמ בקעי אביו זט  16
ינב יאדודב ךיתרכש רכש יכ אובת ילא רמאתו
:אוה הלילב המע בכשיו
ןב בקעיל דלתו רהתו האל-לא םיהלא עמשיו זי  17
:ישימח
יתחפש יתתנ-רשא ירכש םיהלא ןתנ האל רמאתו חי  18
:רכששי ומש ארקתו ישיאל
:בקעיל ישש-ןב דלתו האל דוע רהתו טי  19
םעפה בוט דבז יתא םיהלא ינדבז האל רמאתו כ  20
ארקתו םינב השש ול יתדלי-יכ ישיא ינלבזי
:ןולבז ומש-תא
:הניד המש-תא ארקתו תב הדלי רחאו אכ  21
םיהלא הילא עמשיו לחר-תא םיהלא רכזיו בכ  22
:המחר-תא חתפיו
:יתפרח-תא םיהלא ףסא רמאתו ןב דלתו רהתו גכ  23
ןב יל הוהי ףסי רמאל ףסוי ומש-תא ארקתו דכ  24
:רחא
בקעי רמאיו ףסוי-תא לחר הדלי רשאכ יהיו הכ  25
:יצראלו ימוקמ-לא הכלאו ינחלש ןבל-לא
ןהב ךתא יתדבע רשא ידלי-תאו ישנ-תא הנת וכ  26
:ךיתדבע רשא יתדבע-תא תעדי התא יכ הכלאו
ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא ןבל וילא רמאיו זכ  27
:ךללגב הוהי ינכרביו יתשחנ
:הנתאו ילע ךרכש הבקנ רמאיו חכ  28
תאו ךיתדבע רשא תא תעדי התא וילא רמאיו טכ  29
:יתא ךנקמ היה-רשא
ךרביו ברל ץרפיו ינפל ךל היה-רשא טעמ יכ ל  30
יכנא-םג השעא יתמ התעו ילגרל ךתא הוהי
:יתיבל
יל-ןתת-אל בקעי רמאיו ךל-ןתא המ רמאיו אל  31
הערא הבושא הזה רבדה יל-השעת-םא המואמ
:רמשא ךנאצ
דקנ הש-לכ םשמ רסה םויה ךנאצ-לכב רבעא בל  32
םיזעב דקנו אולטו םיבשכב םוח-הש-לכו אולטו
:ירכש היהו
ירכש-לע אובת-יכ רחמ םויב יתקדצ יב-התנעו גל  33
םוחו םיזעב אולטו דקנ ונניא-רשא לכ ךינפל
:יתא אוה בונג םיבשכב
:ךרבדכ יהי ול ןה ןבל רמאיו דל  34
םיאלטהו םידקעה םישיתה-תא אוהה םויב רסיו הל  35
וב ןבל-רשא לכ תאלטהו תודקנה םיזעה-לכ תאו
:וינב-דיב ןתיו םיבשכב םוח-לכו
בקעיו בקעי ןיבו וניב םימי תשלש ךרד םשיו ול  36
:תרתונה ןבל ןאצ-תא הער
ןומרעו זולו חל הנבל לקמ בקעי ול-חקיו זל  37
רשא ןבלה ףשחמ תונבל תולצפ ןהב לצפיו
:תולקמה-לע
תותקשב םיטהרב לצפ רשא תולקמה-תא גציו חל  38
ןאצה חכנל תותשל ןאצה ןאבת רשא םימה
:תותשל ןאבב הנמחיו
םידקע ןאצה ןדלתו תולקמה-לא ןאצה ומחיו טל  39
:םיאלטו םידקנ
דקע-לא ןאצה ינפ ןתיו בקעי דירפה םיבשכהו מ  40
אלו ודבל םירדע ול-תשיו ןבל ןאצב םוח-לכו
:ןבל ןאצ-לע םתש
בקעי םשו תורשקמה ןאצה םחי-לכב היהו אמ  41
הנמחיל םיטהרב ןאצה יניעל תולקמה-תא
:תולקמב
ןבלל םיפטעה היהו םישי אל ןאצה ףיטעהבו במ  42
:בקעיל םירשקהו
תובר ןאצ ול-יהיו דאמ דאמ שיאה ץרפיו גמ  43
:םירמחו םילמגו םידבעו תוחפשו

אל    31

תא בקעי חקל רמאל ןבל-ינב ירבד-תא עמשיו א  1
תא השע וניבאל רשאמו וניבאל רשא-לכ
:הזה דבכה-לכ
ומע ונניא הנהו ןבל ינפ-תא בקעי אריו ב  2
:םושלש לומתכ
ךיתובא ץרא-לא בוש בקעי-לא הוהי רמאיו ג  3
:ךמע היהאו ךתדלומלו
הדשה האללו לחרל ארקיו בקעי חלשיו ד  4
:ונאצ-לא
ונניא-יכ ןכיבא ינפ-תא יכנא האר ןהל רמאיו ה  5
:ידמע היה יבא יהלאו םשלש למתכ ילא
:ןכיבא-תא יתדבע יחכ-לכב יכ ןתעדי הנתאו ו  6
םינמ תרשע יתרכשמ-תא ףלחהו יב לתה ןכיבאו ז  7
:ידמע ערהל םיהלא ונתנ-אלו
ןאצה-לכ ודליו ךרכש היהי םידקנ רמאי הכ-םא ח  8
ודליו ךרכש היהי םידקע רמאי הכ-םאו םידקנ
:םידקע ןאצה-לכ
:יל-ןתיו םכיבא הנקמ-תא םיהלא לציו ט  9
םולחב אראו יניע אשאו ןאצה םחי תעב יהיו י  10
םידקנ םידקע ןאצה-לע םילעה םידתעה הנהו
:םידרבו
רמאו בקעי םולחב םיהלאה ךאלמ ילא רמאיו אי  11
:יננה
םילעה םידתעה-לכ הארו ךיניע אנ-אש רמאיו בי  12
תא יתיאר יכ םידרבו םידקנ םידקע ןאצה-לע
:ךל השע ןבל רשא-לכ
רשא הבצמ םש תחשמ רשא לא-תיב לאה יכנא גי  13
תאזה ץראה-ןמ אצ םוק התע רדנ םש יל תרדנ
:ךתדלומ ץרא-לא בושו
קלח ונל דועה ול הנרמאתו האלו לחר ןעתו די  14
:וניבא תיבב הלחנו
לכאיו ונרכמ יכ ול ונבשחנ תוירכנ אולה וט  15
:ונפסכ-תא לוכא-םג
אוה ונל וניבאמ םיהלא ליצה רשא רשעה-לכ יכ זט  16
:השע ךילא םיהלא רמא רשא לכ התעו ונינבלו
וישנ-תאו וינב-תא אשיו בקעי םקיו זי  17
:םילמגה-לע
שכר רשא ושכר-לכ-תאו והנקמ-לכ-תא גהניו חי  18
קחצי-לא אובל םרא ןדפב שכר רשא ונינק הנקמ
:ןענכ הצרא ויבא
לחר בנגתו ונאצ-תא זזגל ךלה ןבלו טי  19
:היבאל רשא םיפרתה-תא
דיגה ילב-לע ימראה ןבל בל-תא בקעי בנגיו כ  20
:אוה חרב יכ ול
רהנה-תא רבעיו םקיו ול-רשא-לכו אוה חרביו אכ  21
:דעלגה רה וינפ-תא םשיו
:בקעי חרב יכ ישילשה םויב ןבלל דגיו בכ  22
תעבש ךרד וירחא ףדריו ומע ויחא-תא חקיו גכ  23
:דעלגה רהב ותא קבדיו םימי
רמאיו הלילה םלחב ימראה ןבל-לא םיהלא אביו דכ  24
:ער-דע בוטמ בקעי-םע רבדת-ןפ ךל רמשה ול
רהב ולהא-תא עקת בקעיו בקעי-תא ןבל גשיו הכ  25
:דעלגה רהב ויחא-תא עקת ןבלו
יבבל-תא בנגתו תישע המ בקעיל ןבל רמאיו וכ  26
:ברח תויבשכ יתנב-תא גהנתו
יל תדגה-אלו יתא בנגתו חרבל תאבחנ המל זכ  27
:רונכבו ףתב םירשבו החמשב ךחלשאו
תלכסה התע יתנבלו ינבל קשנל ינתשטנ אלו חכ  28
:ושע
שמא םכיבא יהלאו ער םכמע תושעל ידי לאל-שי טכ  29
בוטמ בקעי-םע רבדמ ךל רמשה רמאל ילא רמא
:ער-דע
ךיבא תיבל התפסכנ ףסכנ-יכ תכלה ךלה התעו ל  30
:יהלא-תא תבנג המל
יתרמא יכ יתארי יכ ןבלל רמאיו בקעי ןעיו אל  31
:ימעמ ךיתונב-תא לזגת-ןפ
וניחא דגנ היחי אל ךיהלא-תא אצמת רשא םע בל  32
יכ בקעי עדי-אלו ךל-חקו ידמע המ ךל-רכה
:םתבנג לחר
יתש להאבו האל להאבו בקעי להאב ןבל אביו גל  33
להאב אביו האל להאמ אציו אצמ אלו תהמאה
:לחר
בשתו למגה רכב םמשתו םיפרתה-תא החקל לחרו דל  34
:אצמ אלו להאה-לכ-תא ןבל ששמיו םהילע
אול יכ ינדא יניעב רחי-לא היבא-לא רמאתו הל  35
אלו שפחיו יל םישנ ךרד-יכ ךינפמ םוקל לכוא
:םיפרתה-תא אצמ
רמאיו בקעי ןעיו ןבלב בריו בקעיל רחיו ול  36
:ירחא תקלד יכ יתאטח המ יעשפ-המ ןבלל
ךתיב-ילכ לכמ תאצמ-המ ילכ-לכ-תא תששמ-יכ זל  37
:ונינש ןיב וחיכויו ךיחאו יחא דגנ הכ םיש
אל ךיזעו ךילחר ךמע יכנא הנש םירשע הז חל  38
:יתלכא אל ךנאצ יליאו ולכש
ידימ הנטחא יכנא ךילא יתאבה-אל הפרט טל  39
:הליל יתבנגו םוי יתבנג הנשקבת
דדתו הלילב חרקו ברח ינלכא םויב יתייה מ  40
:יניעמ יתנש
הרשע-עברא ךיתדבע ךתיבב הנש םירשע יל-הז אמ  41
ףלחתו ךנאצב םינש ששו ךיתנב יתשב הנש
:םינמ תרשע יתרכשמ-תא
היה קחצי דחפו םהרבא יהלא יבא יהלא ילול במ  42
עיגי-תאו יינע-תא ינתחלש םקיר התע יכ יל
:שמא חכויו םיהלא האר יפכ
םינבהו יתנב תונבה בקעי-לא רמאיו ןבל ןעיו גמ  43
אוה-יל האר התא-רשא לכו ינאצ ןאצהו ינב
רשא ןהינבל וא םויה הלאל השעא-המ יתנבלו
:ודלי
דעל היהו התאו ינא תירב התרכנ הכל התעו דמ  44
:ךניבו יניב
:הבצמ המיריו ןבא בקעי חקיו המ  45
םינבא וחקיו םינבא וטקל ויחאל בקעי רמאיו ומ  46
:לגה-לע םש ולכאיו לג-ושעיו
ול ארק בקעיו אתודהש רגי ןבל ול-ארקיו זמ  47
:דעלג
םויה ךניבו יניב דע הזה לגה ןבל רמאיו חמ  48
:דעלג ומש-ארק ןכ-לע
יכ ךניבו יניב הוהי ףצי רמא רשא הפצמהו טמ  49
:והערמ שיא רתסנ
ןיא יתנב-לע םישנ חקת-םאו יתנב-תא הנעת-םא נ  50
:ךניבו יניב דע םיהלא האר ונמע שיא
הבצמה הנהו הזה לגה הנה בקעיל ןבל רמאיו אנ  51
:ךניבו יניב יתירי רשא
רבעא-אל ינא-םא הבצמה הדעו הזה לגה דע בנ  52
ילא רבעת-אל התא-םאו הזה לגה-תא ךילא
:הערל תאזה הבצמה-תאו הזה לגה-תא
יהלא וניניב וטפשי רוחנ יהלאו םהרבא יהלא גנ  53
:קחצי ויבא דחפב בקעי עבשיו םהיבא
םחל-לכאל ויחאל ארקיו רהב חבז בקעי חבזיו דנ  54
:רהב וניליו םחל ולכאיו

בל    32

ויתונבלו וינבל קשניו רקבב ןבל םכשיו א  1
:ומקמל ןבל בשיו ךליו םהתא ךרביו
:םיהלא יכאלמ וב-ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו ב  2
ארקיו הז םיהלא הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו ג  3
:םינחמ אוהה םוקמה-םש
הצרא ויחא ושע-לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו ד  4
:םודא הדש ריעש
הכ ושעל ינדאל ןורמאת הכ רמאל םתא וציו ה  5
:התע-דע רחאו יתרג ןבל-םע בקעי ךדבע רמא
החלשאו החפשו דבעו ןאצ רומחו רוש יל-יהיו ו  6
:ךיניעב ןח-אצמל ינדאל דיגהל
ךיחא-לא ונאב רמאל בקעי-לא םיכאלמה ובשיו ז  7
שיא תואמ-עבראו ךתארקל ךלה םגו ושע-לא
:ומע
םעה-תא ץחיו ול רציו דאמ בקעי ארייו ח  8
ינשל םילמגהו רקבה-תאו ןאצה-תאו ותא-רשא
:תונחמ
והכהו תחאה הנחמה-לא ושע אובי-םא רמאיו ט  9
:הטילפל ראשנה הנחמה היהו
קחצי יבא יהלאו םהרבא יבא יהלא בקעי רמאיו י  10
הביטיאו ךתדלומלו ךצראל בוש ילא רמאה הוהי
:ךמע
תישע רשא תמאה-לכמו םידסחה לכמ יתנטק אי  11
התעו הזה ןדריה-תא יתרבע ילקמב יכ ךדבע-תא
:תונחמ ינשל יתייה
יכנא ארי-יכ ושע דימ יחא דימ אנ ינליצה בי  12
:םינב-לע םא ינכהו אובי-ןפ ותא
ךערז-תא יתמשו ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו גי  13
:ברמ רפסי-אל רשא םיה לוחכ
החנמ ודיב אבה-ןמ חקיו אוהה הלילב םש ןליו די  14
:ויחא ושעל
םיתאמ םילחר םירשע םישיתו םיתאמ םיזע וט  15
:םירשע םיליאו
םיעברא תורפ םישלש םהינבו תוקינימ םילמג זט  16
:הרשע םריעו םירשע תנתא הרשע םירפו
רמאיו ודבל רדע רדע וידבע-דיב ןתיו זי  17
רדע ןיב ומישת חורו ינפל ורבע וידבע-לא
:רדע ןיבו
יחא ושע ךשגפי יכ רמאל ןושארה-תא וציו חי  18
הלא ימלו ךלת הנאו התא-ימל רמאל ךלאשו
:ךינפל
ינדאל החולש אוה החנמ בקעיל ךדבעל תרמאו טי  19
:ונירחא אוה-םג הנהו ושעל
םג ישילשה-תא םג ינשה-תא םג וציו כ  20
הזה רבדכ רמאל םירדעה ירחא םיכלהה-לכ-תא
:ותא םכאצמב ושע-לא ןורבדת
רמא-יכ ונירחא בקעי ךדבע הנה םג םתרמאו אכ  21
ןכ-ירחאו ינפל תכלהה החנמב וינפ הרפכא
:ינפ אשי ילוא וינפ הארא
אוהה-הלילב ןל אוהו וינפ-לע החנמה רבעתו בכ  22
:הנחמב
יתש-תאו וישנ יתש-תא חקיו אוה הלילב םקיו גכ  23
רבעמ תא רבעיו וידלי רשע דחא-תאו ויתחפש
:קבי
:ול-רשא-תא רבעיו לחנה-תא םרבעיו םחקיו דכ  24
תולע דע ומע שיא קבאיו ודבל בקעי רתויו הכ  25
:רחשה
עקתו וכרי-ףכב עגיו ול לכי אל יכ אריו וכ  26
:ומע וקבאהב בקעי ךרי-ףכ
ךחלשא אל רמאיו רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו זכ  27
:ינתכרב-םא יכ
:בקעי רמאיו ךמש-המ וילא רמאיו חכ  28
לארשי-םא יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו טכ  29
:לכותו םישנא-םעו םיהלא-םע תירש-יכ
המל רמאיו ךמש אנ-הדיגה רמאיו בקעי לאשיו ל  30
:םש ותא ךרביו ימשל לאשת הז
םיהלא יתיאר-יכ לאינפ םוקמה םש בקעי ארקיו אל  31
:ישפנ לצנתו םינפ-לא םינפ
עלצ אוהו לאונפ-תא רבע רשאכ שמשה ול-חרזיו בל  32
:וכרי-לע
רשא השנה דיג-תא לארשי-ינב ולכאי-אל ןכ-לע גל  33
ךרי-ףכב עגנ יכ הזה םויה דע ךריה ףכ-לע
:השנה דיגב בקעי

גל    33

ומעו אב ושע הנהו אריו ויניע בקעי אשיו א  1
האל-לע םידליה-תא ץחיו שיא תואמ עברא
:תוחפשה יתש לעו לחר-לעו
האל-תאו הנשאר ןהידלי-תאו תוחפשה-תא םשיו ב  2
:םינרחא ףסוי-תאו לחר-תאו םינרחא הידליו
םימעפ עבש הצרא וחתשיו םהינפל רבע אוהו ג  3
:ויחא-דע ותשג-דע
וראוצ-לע לפיו והקבחיו ותארקל ושע ץריו ד  4
:וכביו והקשיו
םידליה-תאו םישנה-תא אריו ויניע-תא אשיו ה  5
ןנח-רשא םידליה רמאיו ךל הלא-ימ רמאיו
:ךדבע-תא םיהלא
:ןיוחתשתו ןהידליו הנה תוחפשה ןשגתו ו  6
ףסוי שגנ רחאו ווחתשיו הידליו האל-םג שגתו ז  7
:ווחתשיו לחרו
רמאיו יתשגפ רשא הזה הנחמה-לכ ךל ימ רמאיו ח  8
:ינדא יניעב ןח-אצמל
:ךל-רשא ךל יהי יחא בר יל-שי ושע רמאיו ט  9
ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא אנ-לא בקעי רמאיו י  10
ךינפ יתיאר ןכ-לע יכ ידימ יתחנמ תחקלו
:ינצרתו םיהלא ינפ תארכ
םיהלא יננח-יכ ךל תאבה רשא יתכרב-תא אנ-חק אי  11
:חקיו וב-רצפיו לכ-יל-שי יכו
:ךדגנל הכלאו הכלנו העסנ רמאיו בי  12
ןאצהו םיכר םידליה-יכ עדי ינדא וילא רמאיו גי  13
ותמו דחא םוי םוקפדו ילע תולע רקבהו
:ןאצה-לכ
יטאל הלהנתא ינאו ודבע ינפל ינדא אנ-רבעי די  14
דע םידליה לגרלו ינפל-רשא הכאלמה לגרל
:הריעש ינדא-לא אבא-רשא
יתא רשא םעה-ןמ ךמע אנ-הגיצא ושע רמאיו וט  15
:ינדא יניעב ןח-אצמא הז המל רמאיו
:הריעש וכרדל ושע אוהה םויב בשיו זט  16
השע והנקמלו תיב ול ןביו התכס עסנ בקעיו זי  17
:תוכס םוקמה-םש ארק ןכ-לע תכס
ואבב ןענכ ץראב רשא םכש ריע םלש בקעי אביו חי  18
:ריעה ינפ-תא ןחיו םרא ןדפמ
דימ ולהא םש-הטנ רשא הדשה תקלח-תא ןקיו טי  19
:הטישק האמב םכש יבא רומח-ינב
:לארשי יהלא לא ול-ארקיו חבזמ םש-בציו כ  20

דל    34

תוארל בקעיל הדלי רשא האל-תב הניד אצתו א  1
:ץראה תונבב
חקיו ץראה אישנ יוחה רומח-ןב םכש התא אריו ב  2
:הנעיו התא בכשיו התא
רענה-תא בהאיו בקעי-תב הנידב ושפנ קבדתו ג  3
:רענה בל-לע רבדיו
יל-חק רמאל ויבא רומח-לא םכש רמאיו ד  4
:השאל תאזה הדליה-תא
ויה וינבו ותב הניד-תא אמט יכ עמש בקעיו ה  5
:םאב-דע בקעי שרחהו הדשב והנקמ-תא
:ותא רבדל בקעי-לא םכש-יבא רומח אציו ו  6
ובצעתיו םעמשכ הדשה-ןמ ואב בקעי ינבו ז  7
לארשיב השע הלבנ-יכ דאמ םהל רחיו םישנאה
:השעי אל ןכו בקעי-תב-תא בכשל
ושפנ הקשח ינב םכש רמאל םתא רומח רבדיו ח  8
:השאל ול התא אנ ונת םכתבב
וניתנב-תאו ונל-ונתת םכיתנב ונתא ונתחתהו ט  9
:םכל וחקת
הורחסו ובש םכינפל היהת ץראהו ובשת ונתאו י  10
:הב וזחאהו
ןח-אצמא היחא-לאו היבא-לא םכש רמאיו אי  11
:ןתא ילא ורמאת רשאו םכיניעב
ורמאת רשאכ הנתאו ןתמו רהמ דאמ ילע וברה בי  12
:השאל רענה-תא יל-ונתו ילא
ויבא רומח-תאו םכש-תא בקעי-ינב ונעיו גי  13
:םתחא הניד תא אמט רשא ורבדיו המרמב
תתל הזה רבדה תושעל לכונ אל םהילא ורמאיו די  14
אוה הפרח-יכ הלרע ול-רשא שיאל ונתחא-תא
:ונל
םכל למהל ונמכ ויהת םא םכל תואנ תאזב-ךא וט  15
:רכז-לכ
ונל-חקנ םכיתנב-תאו םכל וניתנב-תא ונתנו זט  16
:דחא םעל ונייהו םכתא ונבשיו
ונתב-תא ונחקלו לומהל ונילא ועמשת אל-םאו זי  17
:ונכלהו
םכש יניעבו רומח יניעב םהירבד ובטייו חי  18
:רומח-ןב
בקעי-תבב ץפח יכ רבדה תושעל רענה רחא-אלו טי  19
:ויבא תיב לכמ דבכנ אוהו
ורבדיו םריע רעש-לא ונב םכשו רומח אביו כ  20
:רמאל םריע ישנא-לא
ץראב ובשיו ונתא םה םימלש הלאה םישנאה אכ  21
םהינפל םידי-תבחר הנה ץראהו התא ורחסיו
ןתנ וניתנב-תאו םישנל ונל-חקנ םתנב-תא
:םהל
תויהל ונתא תבשל םישנאה ונל ותאי תאזב-ךא בכ  22
:םילמנ םה רשאכ רכז-לכ ונל לומהב דחא םעל
ךא םה ונל אולה םתמהב-לכו םנינקו םהנקמ גכ  23
:ונתא ובשיו םהל התואנ
רעש יאצי-לכ ונב םכש-לאו רומח-לא ועמשיו דכ  24
:וריע רעש יאצי-לכ רכז-לכ ולמיו וריע
וחקיו םיבאכ םתויהב ישילשה םויב יהיו הכ  25
שיא הניד יחא יולו ןועמש בקעי-ינב-ינש
:רכז-לכ וגרהיו חטב ריעה-לע ואביו וברח
וחקיו ברח-יפל וגרה ונב םכש-תאו רומח-תאו וכ  26
:ואציו םכש תיבמ הניד-תא
רשא ריעה וזביו םיללחה-לע ואב בקעי ינב זכ  27
:םתוחא ואמט
ריעב-רשא תאו םהירמח-תאו םרקב-תאו םנאצ-תא חכ  28
:וחקל הדשב רשא-תאו
ובש םהישנ-תאו םפט-לכ-תאו םליח-לכ-תאו טכ  29
:תיבב רשא-לכ תאו וזביו
יתא םתרכע יול-לאו ןועמש-לא בקעי רמאיו ל  30
ינאו יזרפבו ינענכב ץראה בשיב ינשיאבהל
ינא יתדמשנו ינוכהו ילע ופסאנו רפסמ יתמ
:יתיבו
:ונתוחא-תא השעי הנוזכה ורמאיו אל  31

הל    35

לא-תיב הלע םוק בקעי-לא םיהלא רמאיו א  1
ךחרבב ךילא הארנה לאל חבזמ םש-השעו םש-בשו
:ךיחא ושע ינפמ
ורסה ומע רשא-לכ לאו ותיב-לא בקעי רמאיו ב  2
ופילחהו ורהטהו םככתב רשא רכנה יהלא-תא
:םכיתלמש
לאל חבזמ םש-השעאו לא-תיב הלענו המוקנו ג  3
רשא ךרדב ידמע יהיו יתרצ םויב יתא הנעה
:יתכלה
םדיב רשא רכנה יהלא-לכ תא בקעי-לא ונתיו ד  4
בקעי םתא ןמטיו םהינזאב רשא םימזנה-תאו
:םכש-םע רשא הלאה תחת
רשא םירעה-לע םיהלא תתח יהיו ועסיו ה  5
:בקעי ינב ירחא ופדר אלו םהיתוביבס
לא-תיב אוה ןענכ ץראב רשא הזול בקעי אביו ו  6
:ומע-רשא םעה-לכו אוה
םש יכ לא-תיב לא םוקמל ארקיו חבזמ םש ןביו ז  7
:ויחא ינפמ וחרבב םיהלאה וילא ולגנ
לא-תיבל תחתמ רבקתו הקבר תקנימ הרבד תמתו ח  8
:תוכב ןולא ומש ארקיו ןולאה תחת
םרא ןדפמ ואבב דוע בקעי-לא םיהלא אריו ט  9
:ותא ךרביו
דוע ךמש ארקי-אל בקעי ךמש םיהלא ול-רמאיו י  10
ומש-תא ארקיו ךמש היהי לארשי-םא יכ בקעי
:לארשי
יוג הברו הרפ ידש לא ינא םיהלא ול רמאיו אי  11
:ואצי ךיצלחמ םיכלמו ךממ היהי םיוג להקו
הננתא ךל קחצילו םהרבאל יתתנ רשא ץראה-תאו בי  12
:ץראה-תא ןתא ךירחא ךערזלו
:ותא רבד-רשא םוקמב םיהלא וילעמ לעיו גי  13
תבצמ ותא רבד-רשא םוקמב הבצמ בקעי בציו די  14
:ןמש הילע קציו ךסנ הילע ךסיו ןבא
םש ותא רבד רשא םוקמה םש-תא בקעי ארקיו וט  15
:לא-תיב םיהלא
אובל ץראה-תרבכ דוע-יהיו לא תיבמ ועסיו זט  16
:התדלב שקתו לחר דלתו התרפא
תדלימה הל רמאתו התדלב התשקהב יהיו זי  17
:ןב ךל הז-םג-יכ יארית-לא
ינוא-ןב ומש ארקתו התמ יכ השפנ תאצב יהיו חי  18
:ןימינב ול-ארק ויבאו
:םחל תיב אוה התרפא ךרדב רבקתו לחר תמתו טי  19
תבצמ אוה התרבק-לע הבצמ בקעי בציו כ  20
:םויה-דע לחר-תרבק
:רדע-לדגמל האלהמ הלהא טיו לארשי עסיו אכ  21
ןבואר ךליו אוהה ץראב לארשי ןכשב יהיו בכ  22
לארשי עמשיו ויבא שגליפ ההלב-תא בכשיו
:רשע םינש בקעי-ינב ויהיו
יולו ןועמשו ןבואר בקעי רוכב האל ינב גכ  23
:ןולבזו רכששיו הדוהיו
:ןמינבו ףסוי לחר ינב דכ  24
:ילתפנו ןד לחר תחפש ההלב ינבו הכ  25
בקעי ינב הלא רשאו דג האל תחפש הפלז ינבו וכ  26
:םרא ןדפב ול-דלי רשא
עבראה תירק ארממ ויבא קחצי-לא בקעי אביו זכ  27
:קחציו םהרבא םש-רג-רשא ןורבח אוה
:הנש םינמשו הנש תאמ קחצי ימי ויהיו חכ  28
עבשו ןקז וימע-לא ףסאיו תמיו קחצי עוגיו טכ  29
:וינב בקעיו ושע ותא ורבקיו םימי

ול    36

:םודא אוה ושע תודלת הלאו א  1
הדע-תא ןענכ תונבמ וישנ-תא חקל ושע ב  2
הנע-תב המבילהא-תאו יתחה ןוליא-תב
:יוחה ןועבצ-תב
:תויבנ תוחא לאעמשי-תב תמשב-תאו ג  3
הדלי תמשבו זפילא-תא ושעל הדע דלתו ד  4
:לאוער-תא
חרק-תאו םלעי-תאו שיעי-תא הדלי המבילהאו ה  5
:ןענכ ץראב ול-ודלי רשא ושע ינב הלא
ויתנב-תאו וינב-תאו וישנ-תא ושע חקיו ו  6
ותמהב-לכ-תאו והנקמ-תאו ותיב תושפנ-לכ-תאו
ךליו ןענכ ץראב שכר רשא ונינק-לכ תאו
:ויחא בקעי ינפמ ץרא-לא
ץרא הלכי אלו ודחי תבשמ בר םשוכר היה-יכ ז  7
:םהינקמ ינפמ םתא תאשל םהירוגמ
:םודא אוה ושע ריעש רהב ושע בשיו ח  8
:ריעש רהב םודא יבא ושע תודלת הלאו ט  9
ושע תשא הדע-ןב זפילא ושע-ינב תומש הלא י  10
:ושע תשא תמשב-ןב לאוער
םתעגו ופצ רמוא ןמית זפילא ינב ויהיו אי  11
:זנקו
דלתו ושע-ןב זפילאל שגליפ התיה ענמתו בי  12
:ושע תשא הדע ינב הלא קלמע-תא זפילאל
ויה הלא הזמו המש חרזו תחנ לאוער ינב הלאו גי  13
:ושע תשא תמשב ינב
תשא ןועבצ-תב הנע-תב המבילהא ינב ויה הלאו די  14
:חרק-תאו םלעי-תאו שיעי-תא ושעל דלתו ושע
ושע רוכב זפילא ינב ושע-ינב יפולא הלא וט  15
:זנק ףולא ופצ ףולא רמוא ףולא ןמית ףולא
יפולא הלא קלמע ףולא םתעג ףולא חרק-ףולא זט  16
:הדע ינב הלא םודא ץראב זפילא
חרז ףולא תחנ ףולא ושע-ןב לאוער ינב הלאו זי  17
ץראב לאוער יפולא הלא הזמ ףולא המש ףולא
:ושע תשא תמשב ינב הלא םודא
ףולא שועי ףולא ושע תשא המבילהא ינב הלאו חי  18
הנע-תב המבילהא יפולא הלא חרק ףולא םלעי
:ושע תשא
:םודא אוה םהיפולא הלאו ושע-ינב הלא טי  19
לבושו ןטול ץראה יבשי ירחה ריעש-ינב הלא כ  20
:הנעו ןועבצו
ריעש ינב ירחה יפולא הלא ןשידו רצאו ןושדו אכ  21
:םודא ץראב
ןטול תוחאו םמיהו ירח ןטול-ינב ויהיו בכ  22
:ענמת
ופש לביעו תחנמו ןולע לבוש ינב הלאו גכ  23
:םנואו
אצמ רשא הנע אוה הנעו היאו ןועבצ-ינב הלאו דכ  24
ןועבצל םירמחה-תא ותערב רבדמב םמיה-תא
:ויבא
:הנע-תב המבילהאו ןשד הנע-ינב הלאו הכ  25
:ןרכו ןרתיו ןבשאו ןדמח ןשיד ינב הלאו וכ  26
:ןקעו ןועזו ןהלב רצא-ינב הלא זכ  27
:ןראו ץוע ןשיד-ינב הלא חכ  28
ףולא לבוש ףולא ןטול ףולא ירחה יפולא הלא טכ  29
:הנע ףולא ןועבצ
יפולא הלא ןשיד ףולא רצא ףולא ןשד ףולא ל  30
:ריעש ץראב םהיפלאל ירחה
ינפל םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה הלאו אל  31
:לארשי ינבל ךלמ-ךלמ
:הבהנד וריע םשו רועב-ןב עלב םודאב ךלמיו בל  32
:הרצבמ חרז-ןב בבוי ויתחת ךלמיו עלב תמיו גל  33
:ינמיתה ץראמ םשח ויתחת ךלמיו בבוי תמיו דל  34
הכמה דדב-ןב דדה ויתחת ךלמיו םשח תמיו הל  35
:תיוע וריע םשו באומ הדשב ןידמ-תא
:הקרשממ הלמש ויתחת ךלמיו דדה תמיו ול  36
:רהנה תובחרמ לואש ויתחת ךלמיו הלמש תמיו זל  37
:רובכע-ןב ןנח לעב ויתחת ךלמיו לואש תמיו חל  38
רדה ויתחת ךלמיו רובכע-ןב ןנח לעב תמיו טל  39
תב דרטמ-תב לאבטיהמ ותשא םשו ועפ וריע םשו
:בהז ימ
םתמשב םתמקמל םתחפשמל ושע יפולא תומש הלאו מ  40
:תתי ףולא הולע ףולא ענמת ףולא
:ןניפ ףולא הלא ףולא המבילהא ףולא אמ  41
:רצבמ ףולא ןמית ףולא זנק ףולא במ  42
םודא יפולא הלא םריע ףולא לאידגמ ףולא גמ  43
:םודא יבא ושע אוה םתזחא ץראב םתבשמל

זל    37

:ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו א  1
היה הנש הרשע-עבש-ןב ףסוי בקעי תודלת הלא ב  2
ההלב ינב-תא רענ אוהו ןאצב ויחא-תא הער
םתבד-תא ףסוי אביו ויבא ישנ הפלז ינב-תאו
:םהיבא-לא הער
םינקז-ןב-יכ וינב-לכמ ףסוי-תא בהא לארשיו ג  3
:םיספ תנתכ ול השעו ול אוה
ויחא-לכמ םהיבא בהא ותא-יכ ויחא ואריו ד  4
:םלשל ורבד ולכי אלו ותא ואנשיו
דוע ופסויו ויחאל דגיו םולח ףסוי םלחיו ה  5
:ותא אנש
:יתמלח רשא הזה םולחה אנ-ועמש םהילא רמאיו ו  6
הנהו הדשה ךותב םימלא םימלאמ ונחנא הנהו ז  7
םכיתמלא הניבסת הנהו הבצנ-םגו יתמלא המק
:יתמלאל ןיוחתשתו
לושמ-םא ונילע ךלמת ךלמה ויחא ול ורמאיו ח  8
ויתמלח-לע ותא אנש דוע ופסויו ונב לשמת
:וירבד-לעו
רמאיו ויחאל ותא רפסיו רחא םולח דוע םלחיו ט  9
דחאו חריהו שמשה הנהו דוע םולח יתמלח הנה
:יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע
ויבא וב-רעגיו ויחא-לאו ויבא-לא רפסיו י  10
אובנ אובה תמלח רשא הזה םולחה המ ול רמאיו
:הצרא ךל תוחתשהל ךיחאו ךמאו ינא
:רבדה-תא רמש ויבאו ויחא וב-ואנקיו אי  11
:םכשב םהיבא ןאצ-תא תוערל ויחא וכליו בי  12
םכשב םיער ךיחא אולה ףסוי-לא לארשי רמאיו גי  13
:יננה ול רמאיו םהילא ךחלשאו הכל
םולש-תאו ךיחא םולש-תא האר אנ-ךל ול רמאיו די  14
אביו ןורבח קמעמ והחלשיו רבד ינבשהו ןאצה
:המכש
שיאה והלאשיו הדשב העת הנהו שיא והאצמיו וט  15
:שקבת-המ רמאל
הפיא יל אנ-הדיגה שקבמ יכנא יחא-תא רמאיו זט  16
:םיער םה
הכלנ םירמא יתעמש יכ הזמ ועסנ שיאה רמאיו זי  17
:ןתדב םאצמיו ויחא רחא ףסוי ךליו הניתד
ולכנתיו םהילא ברקי םרטבו קחרמ ותא ואריו חי  18
:ותימהל ותא
הזלה תומלחה לעב הנה ויחא-לא שיא ורמאיו טי  19
:אב
תורבה דחאב והכלשנו והגרהנו וכל התעו כ  20
ויהי-המ הארנו והתלכא הער היח ונרמאו
:ויתמלח
ונכנ אל רמאיו םדימ והלציו ןבואר עמשיו אכ  21
:שפנ
ותא וכילשה םד-וכפשת-לא ןבואר םהלא רמאיו בכ  22
וב-וחלשת-לא דיו רבדמב רשא הזה רובה-לא
:ויבא-לא ובישהל םדימ ותא ליצה ןעמל
וטישפיו ויחא-לא ףסוי אב-רשאכ יהיו גכ  23
:וילע רשא םיספה תנתכ-תא ותנתכ-תא ףסוי-תא
וב ןיא קר רובהו הרבה ותא וכלשיו והחקיו דכ  24
:םימ
הנהו ואריו םהיניע ואשיו םחל-לכאל ובשיו הכ  25
םיאשנ םהילמגו דעלגמ האב םילאעמשי תחרא
:המירצמ דירוהל םיכלוה טלו ירצו תאכנ
גרהנ יכ עצב-המ ויחא-לא הדוהי רמאיו וכ  26
:ומד-תא וניסכו וניחא-תא
וב-יהת-לא ונדיו םילאעמשיל ונרכמנו וכל זכ  27
:ויחא ועמשיו אוה ונרשב וניחא-יכ
ולעיו וכשמיו םירחס םינידמ םישנא ורבעיו חכ  28
םילאעמשיל ףסוי-תא ורכמיו רובה-ןמ ףסוי-תא
:המירצמ ףסוי-תא ואיביו ףסכ םירשעב
רובב ףסוי-ןיא הנהו רובה-לא ןבואר בשיו טכ  29
:וידגב-תא ערקיו
הנא ינאו ונניא דליה רמאיו ויחא-לא בשיו ל  30
:אב-ינא
םיזע ריעש וטחשיו ףסוי תנתכ-תא וחקיו אל  31
:םדב תנתכה-תא ולבטיו
םהיבא-לא ואיביו םיספה תנתכ-תא וחלשיו בל  32
אוה ךנב תנתכה אנ-רכה ונאצמ תאז ורמאיו
:אל-םא
ףרט והתלכא הער היח ינב תנתכ רמאיו הריכיו גל  33
:ףסוי ףרט
לבאתיו וינתמב קש םשיו ויתלמש בקעי ערקיו דל  34
:םיבר םימי ונב-לע
ןאמיו ומחנל ויתנב-לכו וינב-לכ ומקיו הל  35
ךביו הלאש לבא ינב-לא דרא-יכ רמאיו םחנתהל
:ויבא ותא
סירס רפיטופל םירצמ-לא ותא ורכמ םינדמהו ול  36
:םיחבטה רש הערפ

חל    38

טיו ויחא תאמ הדוהי דריו אוהה תעב יהיו א  1
:הריח ומשו ימלדע שיא-דע
עוש ומשו ינענכ שיא-תב הדוהי םש-אריו ב  2
:הילא אביו החקיו
:רע ומש-תא ארקיו ןב דלתו רהתו ג  3
:ןנוא ומש-תא ארקתו ןב דלתו דוע רהתו ד  4
היהו הלש ומש-תא ארקתו ןב דלתו דוע ףסתו ה  5
:ותא התדלב ביזכב
:רמת המשו ורוכב רעל השא הדוהי חקיו ו  6
והתמיו הוהי יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו ז  7
:הוהי
םביו ךיחא תשא-לא אב ןנואל הדוהי רמאיו ח  8
:ךיחאל ערז םקהו התא
אב-םא היהו ערזה היהי ול אל יכ ןנוא עדיו ט  9
ערז-ןתנ יתלבל הצרא תחשו ויחא תשא-לא
:ויחאל
:ותא-םג תמיו השע רשא הוהי יניעב עריו י  10
ךיבא-תיב הנמלא יבש ותלכ רמתל הדוהי רמאיו אי  11
אוה-םג תומי-ןפ רמא יכ ינב הלש לדגי-דע
:היבא תיב בשתו רמת ךלתו ויחאכ
םחניו הדוהי-תשא עוש-תב תמתו םימיה ובריו בי  12
והער הריחו אוה ונאצ יזזג-לע לעיו הדוהי
:התנמת ימלדעה
זגל התנמת הלע ךימח הנה רמאל רמתל דגיו גי  13
:ונאצ
ףיעצב סכתו הילעמ התונמלא ידגב רסתו די  14
התנמת ךרד-לע רשא םיניע חתפב בשתו ףלעתתו
:השאל ול הנתנ-אל אוהו הלש לדג-יכ התאר יכ
:הינפ התסכ יכ הנוזל הבשחיו הדוהי האריו וט  15
ךילא אובא אנ-הבה רמאיו ךרדה-לא הילא טיו זט  16
יכ יל-ןתת-המ רמאתו אוה ותלכ יכ עדי אל יכ
:ילא אובת
רמאתו ןאצה-ןמ םיזע-ידג חלשא יכנא רמאיו זי  17
:ךחלש דע ןוברע ןתת-םא
ךמתח רמאתו ךל-ןתא רשא ןוברעה המ רמאיו חי  18
הילא אביו הל-ןתיו ךדיב רשא ךטמו ךליתפו
:ול רהתו
ידגב שבלתו הילעמ הפיעצ רסתו ךלתו םקתו טי  19
:התונמלא
ימלדעה והער דיב םיזעה ידג-תא הדוהי חלשיו כ  20
:האצמ אלו השאה דימ ןוברעה תחקל
אוה השדקה היא רמאל המקמ ישנא-תא לאשיו אכ  21
:השדק הזב התיה-אל ורמאיו ךרדה-לע םיניעב
ישנא םגו היתאצמ אל רמאיו הדוהי-לא בשיו בכ  22
:השדק הזב התיה-אל ורמא םוקמה
הנה זובל היהנ ןפ הל-חקת הדוהי רמאיו גכ  23
:התאצמ אל התאו הזה ידגה יתחלש
התנז רמאל הדוהיל דגיו םישדח שלשמכ יהיו דכ  24
הדוהי רמאיו םינונזל הרה הנה םגו ךתלכ רמת
:ףרשתו הואיצוה
שיאל רמאל הימח-לא החלש איהו תאצומ אוה הכ  25
ימל אנ-רכה רמאתו הרה יכנא ול הלא-רשא
:הלאה הטמהו םיליתפהו תמתחה
ןכ-לע-יכ ינממ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו וכ  26
:התעדל דוע ףסי-אלו ינב הלשל היתתנ-אל
:הנטבב םימואת הנהו התדל תעב יהיו זכ  27
רשקתו תדלימה חקתו די-ןתיו התדלב יהיו חכ  28
:הנשאר אצי הז רמאל ינש ודי-לע
רמאתו ויחא אצי הנהו ודי בישמכ יהיו טכ  29
:ץרפ ומש ארקיו ץרפ ךילע תצרפ-המ
ומש ארקיו ינשה ודי-לע רשא ויחא אצי רחאו ל  30
:חרז

טל    39

סירס רפיטופ והנקיו המירצמ דרוה ףסויו א  1
םילאעמשיה דימ ירצמ שיא םיחבטה רש הערפ
:המש והדרוה רשא
יהיו חילצמ שיא יהיו ףסוי-תא הוהי יהיו ב  2
:ירצמה וינדא תיבב
השע אוה-רשא לכו ותא הוהי יכ וינדא אריו ג  3
:ודיב חילצמ הוהי
והדקפיו ותא תרשיו ויניעב ןח ףסוי אצמיו ד  4
:ודיב ןתנ ול-שי-לכו ותיב-לע
רשא-לכ לעו ותיבב ותא דיקפה זאמ יהיו ה  5
ףסוי ללגב ירצמה תיב-תא הוהי ךרביו ול-שי
:הדשבו תיבב ול-שי רשא-לכב הוהי תכרב יהיו
ותא עדי-אלו ףסוי-דיב ול-רשא-לכ בזעיו ו  6
ףסוי יהיו לכוא אוה-רשא םחלה-םא יכ המואמ
:הארמ הפיו ראת-הפי
וינדא-תשא אשתו הלאה םירבדה רחא יהיו ז  7
:ימע הבכש רמאתו ףסוי-לא היניע-תא
עדי-אל ינדא ןה וינדא תשא-לא רמאיו ןאמיו ח  8
:ידיב ןתנ ול-שי-רשא לכו תיבב-המ יתא
ינממ ךשח-אלו ינממ הזה תיבב לודג ונניא ט  9
השעא ךיאו ותשא-תא רשאב ךתוא-םא יכ המואמ
:םיהלאל יתאטחו תאזה הלדגה הערה
הילא עמש-אלו םוי םוי ףסוי-לא הרבדכ יהיו י  10
:המע תויהל הלצא בכשל
ותכאלמ תושעל התיבה אביו הזה םויהכ יהיו אי  11
:תיבב םש תיבה ישנאמ שיא ןיאו
ודגב בזעיו ימע הבכש רמאל ודגבב והשפתתו בי  12
:הצוחה אציו סניו הדיב
:הצוחה סניו הדיב ודגב בזע-יכ התוארכ יהיו גי  13
איבה ואר רמאל םהל רמאתו התיב ישנאל ארקתו די  14
ימע בכשל ילא אב ונב קחצל ירבע שיא ונל
:לודג לוקב ארקאו
בזעיו ארקאו ילוק יתמירה-יכ ועמשכ יהיו וט  15
:הצוחה אציו סניו ילצא ודגב
:ותיב-לא וינדא אוב-דע הלצא ודגב חנתו זט  16
דבעה ילא-אב רמאל הלאה םירבדכ וילא רבדתו זי  17
:יב קחצל ונל תאבה-רשא ירבעה
ילצא ודגב בזעיו ארקאו ילוק ימירהכ יהיו חי  18
:הצוחה סניו
הרבד רשא ותשא ירבד-תא וינדא עמשכ יהיו טי  19
רחיו ךדבע יל השע הלאה םירבדכ רמאל וילא
:ופא
רהסה תיב-לא והנתיו ותא ףסוי ינדא חקיו כ  20
תיבב םש-יהיו םירוסא ךלמה ירוסא-רשא םוקמ
:רהסה
ונח ןתיו דסח וילא טיו ףסוי-תא הוהי יהיו אכ  21
:רהסה-תיב רש יניעב
םריסאה-לכ תא ףסוי-דיב רהסה-תיב רש ןתיו בכ  22
היה אוה םש םישע רשא-לכ תאו רהסה תיבב רשא
:השע
ודיב המואמ-לכ-תא האר רהסה-תיב רש ןיא גכ  23
:חילצמ הוהי השע אוה-רשאו ותא הוהי רשאב

מ    40

םירצמ-ךלמ הקשמ ואטח הלאה םירבדה רחא יהיו א  1
:םירצמ ךלמל םהינדאל הפאהו
םיקשמה רש לע ויסירס ינש לע הערפ ףצקיו ב  2
:םיפואה רש לעו
רהסה תיב-לא םיחבטה רש תיב רמשמב םתא ןתיו ג  3
:םש רוסא ףסוי רשא םוקמ
םתא תרשיו םתא ףסוי-תא םיחבטה רש דקפיו ד  4
:רמשמב םימי ויהיו
שיא דחא הלילב ומלח שיא םהינש םולח ומלחיו ה  5
םירצמ ךלמל רשא הפאהו הקשמה ומלח ןורתפכ
:רהסה תיבב םירוסא רשא
םנהו םתא אריו רקבב ףסוי םהילא אביו ו  6
:םיפעז
תיב רמשמב ותא רשא הערפ יסירס-תא לאשיו ז  7
:םויה םיער םכינפ עודמ רמאל וינדא
ותא ןיא רתפו ונמלח םולח וילא ורמאיו ח  8
םינרתפ םיהלאל אולה ףסוי םהלא רמאיו
:יל אנ-ורפס
ול רמאיו ףסויל ומלח-תא םיקשמה-רש רפסיו ט  9
:ינפל ןפג-הנהו ימולחב
הצנ התלע תחרפכ אוהו םגירש השלש ןפגבו י  10
:םיבנע היתלכשא ולישבה
םתא טחשאו םיבנעה-תא חקאו ידיב הערפ סוכו אי  11
:הערפ ףכ-לע סוכה-תא ןתאו הערפ סוכ-לא
תשלש םיגרשה תשלש ונרתפ הז ףסוי ול רמאיו בי  12
:םה םימי
ךבישהו ךשאר-תא הערפ אשי םימי תשלש דועב גי  13
ןושארה טפשמכ ודיב הערפ-סוכ תתנו ךנכ-לע
:והקשמ תייה רשא
אנ-תישעו ךל בטיי רשאכ ךתא ינתרכז-םא יכ די  14
ינתאצוהו הערפ-לא ינתרכזהו דסח ידמע
:הזה תיבה-ןמ
יתישע-אל הפ-םגו םירבעה ץראמ יתבנג בנג-יכ וט  15
:רובב יתא ומש-יכ המואמ
ףסוי-לא רמאיו רתפ בוט יכ םיפאה-רש אריו זט  16
:ישאר-לע ירח ילס השלש הנהו ימולחב ינא-ףא
ףועהו הפא השעמ הערפ לכאמ לכמ ןוילעה לסבו זי  17
:ישאר לעמ לסה-ןמ םתא לכא
תשלש םילסה תשלש ונרתפ הז רמאיו ףסוי ןעיו חי  18
:םה םימי
ךילעמ ךשאר-תא הערפ אשי םימי תשלש דועב טי  19
:ךילעמ ךרשב-תא ףועה לכאו ץע-לע ךתוא הלתו
שעיו הערפ-תא תדלה םוי ישילשה םויב יהיו כ  20
םיקשמה רש שאר-תא אשיו וידבע-לכל התשמ
:וידבע ךותב םיפאה רש שאר-תאו
סוכה ןתיו והקשמ-לע םיקשמה רש-תא בשיו אכ  21
:הערפ ףכ-לע
:ףסוי םהל רתפ רשאכ הלת םיפאה רש תאו בכ  22
:והחכשיו ףסוי-תא םיקשמה-רש רכז-אלו גכ  23

אמ    41

דמע הנהו םלח הערפו םימי םיתנש ץקמ יהיו א  1
:ראיה-לע
הארמ תופי תורפ עבש תלע ראיה-ןמ הנהו ב  2
:וחאב הניערתו רשב תאירבו
ראיה-ןמ ןהירחא תולע תורחא תורפ עבש הנהו ג  3
תורפה לצא הנדמעתו רשב תוקדו הארמ תוער
:ראיה תפש-לע
תא רשבה תקדו הארמה תוער תורפה הנלכאתו ד  4
:הערפ ץקייו תאירבהו הארמה תפי תורפה עבש
תולע םילבש עבש הנהו תינש םלחיו ןשייו ה  5
:תובטו תואירב דחא הנקב
תוחמצ םידק תפודשו תוקד םילבש עבש הנהו ו  6
:ןהירחא
םילבשה עבש תא תוקדה םילבשה הנעלבתו ז  7
:םולח הנהו הערפ ץקייו תואלמהו תואירבה
ארקיו חלשיו וחור םעפתו רקבב יהיו ח  8
רפסיו הימכח-לכ-תאו םירצמ ימטרח-לכ-תא
:הערפל םתוא רתופ-ןיאו ומלח-תא םהל הערפ
ינא יאטח-תא רמאל הערפ-תא םיקשמה רש רבדיו ט  9
:םויה ריכזמ
רש תיב רמשמב יתא ןתיו וידבע-לע ףצק הערפ י  10
:םיפאה רש תאו יתא םיחבטה
שיא אוהו ינא דחא הלילב םולח המלחנו אי  11
:ונמלח ומלח ןורתפכ
םיחבטה רשל דבע ירבע רענ ונתא םשו בי  12
ומלחכ שיא וניתמלח-תא ונל-רתפיו ול-רפסנו
:רתפ
ינכ-לע בישה יתא היה ןכ ונל-רתפ רשאכ יהיו גי  13
:הלת ותאו
רובה-ןמ והציריו ףסוי-תא ארקיו הערפ חלשיו די  14
:הערפ-לא אביו ויתלמש ףלחיו חלגיו
ןיא רתפו יתמלח םולח ףסוי-לא הערפ רמאיו וט  15
רתפל םולח עמשת רמאל ךילע יתעמש ינאו ותא
:ותא
הנעי םיהלא ידעלב רמאל הערפ-תא ףסוי ןעיו זט  16
:הערפ םולש-תא
תפש-לע דמע יננה ימלחב ףסוי-לא הערפ רבדיו זי  17
:ראיה
רשב תואירב תורפ עבש תלע ראיה-ןמ הנהו חי  18
:וחאב הניערתו ראת תפיו
תולד ןהירחא תולע תורחא תורפ-עבש הנהו טי  19
הנהכ יתיאר-אל רשב תוקרו דאמ ראת תוערו
:ערל םירצמ ץרא-לכב
תורפה עבש תא תוערהו תוקרה תורפה הנלכאתו כ  20
:תאירבה תונשארה
הנברק-לא ואב-יכ עדונ אלו הנברק-לא הנאבתו אכ  21
:ץקיאו הלחתב רשאכ ער ןהיארמו
דחא הנקב תלע םילבש עבש הנהו ימלחב אראו בכ  22
:תובטו תאלמ
םידק תופדש תוקד תומנצ םילבש עבש הנהו גכ  23
:םהירחא תוחמצ
תובטה םילבשה עבש תא תקדה םילבשה ןעלבתו דכ  24
:יל דיגמ ןיאו םימטרחה-לא רמאו
תא אוה דחא הערפ םולח הערפ-לא ףסוי רמאיו הכ  25
:הערפל דיגה השע םיהלאה רשא
םילבשה עבשו הנה םינש עבש תבטה תרפ עבש וכ  26
:אוה דחא םולח הנה םינש עבש תבטה
עבש ןהירחא תלעה תערהו תוקרה תורפה עבשו זכ  27
םידקה תופדש תוקרה םילבשה עבשו הנה םינש
:בער ינש עבש ויהי
םיהלאה רשא הערפ-לא יתרבד רשא רבדה אוה חכ  28
:הערפ-תא הארה השע
ץרא-לכב לודג עבש תואב םינש עבש הנה טכ  29
:םירצמ
עבשה-לכ חכשנו ןהירחא בער ינש עבש ומקו ל  30
:ץראה-תא בערה הלכו םירצמ ץראב
אוהה בערה ינפמ ץראב עבשה עדוי-אלו אל  31
:דאמ אוה דבכ-יכ ןכ-ירחא
ןוכנ-יכ םימעפ הערפ-לא םולחה תונשה לעו בל  32
:ותשעל םיהלאה רהממו םיהלאה םעמ רבדה
והתישיו םכחו ןובנ שיא הערפ ארי התעו גל  33
:םירצמ ץרא-לע
שמחו ץראה-לע םידקפ דקפיו הערפ השעי דל  34
:עבשה ינש עבשב םירצמ ץרא-תא
הלאה תאבה תובטה םינשה לכא-לכ-תא וצבקיו הל  35
:ורמשו םירעב לכא הערפ-די תחת רב-ורבציו
רשא בערה ינש עבשל ץראל ןודקפל לכאה היהו ול  36
:בערב ץראה תרכת-אלו םירצמ ץראב ןייהת
:וידבע-לכ יניעבו הערפ יניעב רבדה בטייו זל  37
רשא שיא הזכ אצמנה וידבע-לא הערפ רמאיו חל  38
:וב םיהלא חור
ךתוא םיהלא עידוה ירחא ףסוי-לא הערפ רמאיו טל  39
:ךומכ םכחו ןובנ-ןיא תאז-לכ-תא
קר ימע-לכ קשי ךיפ-לעו יתיב-לע היהת התא מ  40
:ךממ לדגא אסכה
לע ךתא יתתנ האר ףסוי-לא הערפ רמאיו אמ  41
:םירצמ ץרא-לכ
התא ןתיו ודי לעמ ותעבט-תא הערפ רסיו במ  42
דבר םשיו שש-ידגב ותא שבליו ףסוי די-לע
:וראוצ-לע בהזה
וארקיו ול-רשא הנשמה תבכרמב ותא בכריו גמ  43
:םירצמ ץרא-לכ לע ותא ןותנו ךרבא וינפל
ךידעלבו הערפ ינא ףסוי-לא הערפ רמאיו דמ  44
ץרא-לכב ולגר-תאו ודי-תא שיא םירי-אל
:םירצמ
ול-ןתיו חנעפ תנפצ ףסוי-םש הערפ ארקיו המ  45
אציו השאל ןא ןהכ ערפ יטופ-תב תנסא-תא
:םירצמ ץרא-לע ףסוי
הערפ ינפל ודמעב הנש םישלש-ןב ףסויו ומ  46
רבעיו הערפ ינפלמ ףסוי אציו םירצמ-ךלמ
:םירצמ ץרא-לכב
:םיצמקל עבשה ינש עבשב ץראה שעתו זמ  47
ץראב ויה רשא םינש עבש לכא-לכ-תא ץבקיו חמ  48
רשא ריעה-הדש לכא םירעב לכא-ןתיו םירצמ
:הכותב ןתנ היתביבס
דע דאמ הברה םיה לוחכ רב ףסוי רבציו טמ  49
:רפסמ ןיא-יכ רפסל לדח-יכ
בערה תנש אובת םרטב םינב ינש דלי ףסוילו נ  50
:ןוא ןהכ ערפ יטופ-תב תנסא ול-הדלי רשא
ינשנ-יכ השנמ רוכבה םש-תא ףסוי ארקיו אנ  51
:יבא תיב-לכ תאו ילמע-לכ-תא םיהלא
םיהלא ינרפה-יכ םירפא ארק ינשה םש תאו בנ  52
:יינע ץראב
:םירצמ ץראב היה רשא עבשה ינש עבש הנילכתו גנ  53
ףסוי רמא רשאכ אובל בערה ינש עבש הנילחתו דנ  54
היה םירצמ ץרא-לכבו תוצראה-לכב בער יהיו
:םחל
הערפ-לא םעה קעציו םירצמ ץרא-לכ בערתו הנ  55
ףסוי-לא וכל םירצמ-לכל הערפ רמאיו םחלל
:ושעת םכל רמאי-רשא
ףסוי חתפיו ץראה ינפ-לכ לע היה בערהו ונ  56
בערה קזחיו םירצמל רבשיו םהב רשא-לכ-תא
:םירצמ ץראב
קזח-יכ ףסוי-לא רבשל המירצמ ואב ץראה-לכו זנ  57
:ץראה-לכב בערה

במ    42

בקעי רמאיו םירצמב רבש-שי יכ בקעי אריו א  1
:וארתת המל וינבל
המש-ודר םירצמב רבש-שי יכ יתעמש הנה רמאיו ב  2
:תומנ אלו היחנו םשמ ונל-ורבשו
:םירצממ רב רבשל הרשע ףסוי-יחא ודריו ג  3
ויחא-תא בקעי חלש-אל ףסוי יחא ןימינב-תאו ד  4
:ןוסא ונארקי-ןפ רמא יכ
היה-יכ םיאבה ךותב רבשל לארשי ינב ואביו ה  5
:ןענכ ץראב בערה
ריבשמה אוה ץראה-לע טילשה אוה ףסויו ו  6
ול-ווחתשיו ףסוי יחא ואביו ץראה םע-לכל
:הצרא םיפא
םהילא רכנתיו םרכיו ויחא-תא ףסוי אריו ז  7
םתאב ןיאמ םהלא רמאיו תושק םתא רבדיו
:לכא-רבשל ןענכ ץראמ ורמאיו
:והרכה אל םהו ויחא-תא ףסוי רכיו ח  8
רמאיו םהל םלח רשא תומלחה תא ףסוי רכזיו ט  9
:םתאב ץראה תורע-תא תוארל םתא םילגרמ םהלא
:לכא-רבשל ואב ךידבעו ינדא אל וילא ורמאיו י  10
ויה-אל ונחנא םינכ ונחנ דחא-שיא ינב ונלכ אי  11
:םילגרמ ךידבע
:תוארל םתאב ץראה תורע-יכ אל םהלא רמאיו בי  12
ינב ונחנא םיחא ךידבע רשע םינש ורמאיו גי  13
וניבא-תא ןטקה הנהו ןענכ ץראב דחא-שיא
:ונניא דחאהו םויה
רמאל םכלא יתרבד רשא אוה ףסוי םהלא רמאיו די  14
:םתא םילגרמ
יכ הזמ ואצת-םא הערפ יח ונחבת תאזב וט  15
:הנה ןטקה םכיחא אובב-םא
ורסאה םתאו םכיחא-תא חקיו דחא םכמ וחלש זט  16
הערפ יח אל-םאו םכתא תמאה םכירבד ונחביו
:םתא םילגרמ יכ
:םימי תשלש רמשמ-לא םתא ףסאיו זי  17
ויחו ושע תאז ישילשה םויב ףסוי םהלא רמאיו חי  18
:ארי ינא םיהלאה-תא
םכרמשמ תיבב רסאי דחא םכיחא םתא םינכ-םא טי  19
:םכיתב ןובער רבש ואיבה וכל םתאו
םכירבד ונמאיו ילא ואיבת ןטקה םכיחא-תאו כ  20
:ןכ-ושעיו ותומת אלו
ונחנא םימשא לבא ויחא-לא שיא ורמאיו אכ  21
וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא וניחא-לע
הרצה ונילא האב ןכ-לע ונעמש אלו ונילא
:תאזה
םכילא יתרמא אולה רמאל םתא ןבואר ןעיו בכ  22
הנה ומד-םגו םתעמש אלו דליב ואטחת-לא רמאל
:שרדנ
:םתניב ץילמה יכ ףסוי עמש יכ ועדי אל םהו גכ  23
םהלא רבדיו םהלא בשיו ךביו םהילעמ בסיו דכ  24
:םהיניעל ותא רסאיו ןועמש-תא םתאמ חקיו
בישהלו רב םהילכ-תא ואלמיו ףסוי וציו הכ  25
שעיו ךרדל הדצ םהל תתלו וקש-לא שיא םהיפסכ
:ןכ םהל
:םשמ וכליו םהירמח-לע םרבש-תא ואשיו וכ  26
ןולמב ורמחל אופסמ תתל וקש-תא דחאה חתפיו זכ  27
:ותחתמא יפב אוה-הנהו ופסכ-תא אריו
יתחתמאב הנה םגו יפסכ בשוה ויחא-לא רמאיו חכ  28
תאז-המ רמאל ויחא-לא שיא ודרחיו םבל אציו
:ונל םיהלא השע
ול ודיגיו ןענכ הצרא םהיבא בקעי-לא ואביו טכ  29
:רמאל םתא תרקה-לכ תא
ונתא ןתיו תושק ונתא ץראה ינדא שיאה רבד ל  30
:ץראה-תא םילגרמכ
:םילגרמ ונייה אל ונחנא םינכ וילא רמאנו אל  31
ונניא דחאה וניבא ינב םיחא ונחנא רשע-םינש בל  32
:ןענכ ץראב וניבא-תא םויה ןטקהו
יכ עדא תאזב ץראה ינדא שיאה ונילא רמאיו גל  33
ןובער-תאו יתא וחינה דחאה םכיחא םתא םינכ
:וכלו וחק םכיתב
אל יכ העדאו ילא ןטקה םכיחא-תא ואיבהו דל  34
םכל ןתא םכיחא-תא םתא םינכ יכ םתא םילגרמ
:ורחסת ץראה-תאו
ופסכ-רורצ שיא-הנהו םהיקש םיקירמ םה יהיו הל  35
םהיבאו המה םהיפסכ תוררצ-תא ואריו וקשב
:וארייו
ףסוי םתלכש יתא םהיבא בקעי םהלא רמאיו ול  36
ילע וחקת ןמינב-תאו ונניא ןועמשו ונניא
:הנלכ ויה
תימת ינב ינש-תא רמאל ויבא-לא ןבואר רמאיו זל  37
ינאו ידי-לע ותא הנת ךילא ונאיבא אל-םא
:ךילא ונבישא
אוהו תמ ויחא-יכ םכמע ינב דרי-אל רמאיו חל  38
הב-וכלת רשא ךרדב ןוסא והארקו ראשנ ודבל
:הלואש ןוגיב יתביש-תא םתדרוהו

גמ    43

:ץראב דבכ בערהו א  1
ואיבה רשא רבשה-תא לכאל ולכ רשאכ יהיו ב  2
ונל-ורבש ובש םהיבא םהילא רמאיו םירצממ
:לכא-טעמ
שיאה ונב דעה דעה רמאל הדוהי וילא רמאיו ג  3
:םכתא םכיחא יתלב ינפ וארת-אל רמאל
ךל הרבשנו הדרנ ונתא וניחא-תא חלשמ ךשי-םא ד  4
:לכא
ונילא רמא שיאה-יכ דרנ אל חלשמ ךניא-םאו ה  5
:םכתא םכיחא יתלב ינפ וארת-אל
דועה שיאל דיגהל יל םתערה המל לארשי רמאיו ו  6
:חא םכל
רמאל ונתדלומלו ונל שיאה-לאש לואש ורמאיו ז  7
יפ-לע ול-דגנו חא םכל שיה יח םכיבא דועה
ודירוה רמאי יכ עדנ עודיה הלאה םירבדה
:םכיחא-תא
יתא רענה החלש ויבא לארשי-לא הדוהי רמאיו ח  8
ונחנא-םג תומנ אלו היחנו הכלנו המוקנו
:ונפט-םג התא-םג
ויתאיבה אל-םא ונשקבת ידימ ונברעא יכנא ט  9
:םימיה-לכ ךל יתאטחו ךינפל ויתגצהו ךילא
:םימעפ הז ונבש התע-יכ ונהמהמתה אלול יכ י  10
תאז אופא ןכ-םא םהיבא לארשי םהלא רמאיו אי  11
שיאל ודירוהו םכילכב ץראה תרמזמ וחק ושע
םינטב טלו תאכנ שבד טעמו ירצ טעמ החנמ
:םידקשו
יפב בשומה ףסכה-תאו םכדיב וחק הנשמ ףסכו בי  12
:אוה הגשמ ילוא םכדיב ובישת םכיתחתמא
:שיאה-לא ובוש ומוקו וחק םכיחא-תאו גי  13
םכל חלשו שיאה ינפל םימחר םכל ןתי ידש לאו די  14
יתלכש רשאכ ינאו ןימינב-תאו רחא םכיחא-תא
:יתלכש
ףסכ-הנשמו תאזה החנמה-תא םישנאה וחקיו וט  15
םירצמ ודריו ומקיו ןמינב-תאו םדיב וחקל
:ףסוי ינפל ודמעיו
רשאל רמאיו ןימינב-תא םתא ףסוי אריו זט  16
חבט חבטו התיבה םישנאה-תא אבה ותיב-לע
:םירהצב םישנאה ולכאי יתא יכ ןכהו
שיאה אביו ףסוי רמא רשאכ שיאה שעיו זי  17
:ףסוי התיב םישנאה-תא
ורמאיו ףסוי תיב ואבוה יכ םישנאה וארייו חי  18
ונחנא הלחתב וניתחתמאב בשה ףסכה רבד-לע
תחקלו ונילע לפנתהלו ונילע ללגתהל םיאבומ
:ונירמח-תאו םידבעל ונתא
ורבדיו ףסוי תיב-לע רשא שיאה-לא ושגיו טי  19
:תיבה חתפ וילא
:לכא-רבשל הלחתב ונדרי דרי ינדא יב ורמאיו כ  20
וניתחתמא-תא החתפנו ןולמה-לא ונאב-יכ יהיו אכ  21
ולקשמב ונפסכ ותחתמא יפב שיא-ףסכ הנהו
:ונדיב ותא בשנו
ונעדי אל לכא-רבשל ונדיב ונדרוה רחא ףסכו בכ  22
:וניתחתמאב ונפסכ םש-ימ
יהלאו םכיהלא וארית-לא םכל םולש רמאיו גכ  23
אב םכפסכ םכיתחתמאב ןומטמ םכל ןתנ םכיבא
:ןועמש-תא םהלא אצויו ילא
םימ-ןתיו ףסוי התיב םישנאה-תא שיאה אביו דכ  24
:םהירמחל אופסמ ןתיו םהילגר וצחריו
יכ םירהצב ףסוי אוב-דע החנמה-תא וניכיו הכ  25
:םחל ולכאי םש-יכ ועמש
החנמה-תא ול ואיביו התיבה ףסוי אביו וכ  26
:הצרא ול-ווחתשיו התיבה םדיב-רשא
ןקזה םכיבא םולשה רמאיו םולשל םהל לאשיו זכ  27
:יח ונדועה םתרמא רשא
ודקיו יח ונדוע וניבאל ךדבעל םולש ורמאיו חכ  28
:וחתשיו
ומא-ןב ויחא ןימינב-תא אריו ויניע אשיו טכ  29
רמאיו ילא םתרמא רשא ןטקה םכיחא הזה רמאיו
:ינב ךנחי םיהלא
שקביו ויחא-לא וימחר ורמכנ-יכ ףסוי רהמיו ל  30
:המש ךביו הרדחה אביו תוכבל
:םחל ומיש רמאיו קפאתיו אציו וינפ ץחריו אל  31
םילכאה םירצמלו םדבל םהלו ודבל ול ומישיו בל  32
לכאל םירצמה ןולכוי אל יכ םדבל ותא
:םירצמל אוה הבעות-יכ םחל םירבעה-תא
ותרעצכ ריעצהו ותרכבכ רכבה וינפל ובשיו גל  33
:והער-לא שיא םישנאה והמתיו
ןמינב תאשמ ברתו םהלא וינפ תאמ תאשמ אשיו דל  34
:ומע ורכשיו ותשיו תודי שמח םלכ תאשממ

דמ    44

תחתמא-תא אלמ רמאל ותיב-לע רשא-תא וציו א  1
שיא-ףסכ םישו תאש ןולכוי רשאכ לכא םישנאה
:ותחתמא יפב
ןטקה תחתמא יפב םישת ףסכה עיבג יעיבג-תאו ב  2
:רבד רשא ףסוי רבדכ שעיו ורבש ףסכ תאו
:םהירמחו המה וחלש םישנאהו רוא רקבה ג  3
רשאל רמא ףסויו וקיחרה אל ריעה-תא ואצי םה ד  4
תרמאו םתגשהו םישנאה ירחא ףדר םוק ותיב-לע
:הבוט תחת הער םתמלש המל םהלא
שחני שחנ אוהו וב ינדא התשי רשא הז אולה ה  5
:םתישע רשא םתערה וב
:הלאה םירבדה-תא םהלא רבדיו םגשיו ו  6
הלאה םירבדכ ינדא רבדי המל וילא ורמאיו ז  7
:הזה רבדכ תושעמ ךידבעל הלילח
ונבישה וניתחתמא יפב ונאצמ רשא ףסכ ןה ח  8
ףסכ ךינדא תיבמ בנגנ ךיאו ןענכ ץראמ ךילא
:בהז וא
היהנ ונחנא-םגו תמו ךידבעמ ותא אצמי רשא ט  9
:םידבעל ינדאל
ותא אצמי רשא אוה-ןכ םכירבדכ התע-םג רמאיו י  10
:םיקנ ויהת םתאו דבע יל-היהי
וחתפיו הצרא ותחתמא-תא שיא ודרויו ורהמיו אי  11
:ותחתמא שיא
עיבגה אצמיו הלכ ןטקבו לחה לודגב שפחיו בי  12
:ןמינב תחתמאב
ובשיו ורמח-לע שיא סמעיו םתלמש וערקיו גי  13
:הריעה
םש ונדוע אוהו ףסוי התיב ויחאו הדוהי אביו די  14
:הצרא וינפל ולפיו
םתישע רשא הזה השעמה-המ ףסוי םהל רמאיו וט  15
:ינמכ רשא שיא שחני שחנ-יכ םתעדי אולה
רבדנ-המ ינדאל רמאנ-המ הדוהי רמאיו זט  16
וננה ךידבע ןוע-תא אצמ םיהלאה קדטצנ-המו
עיבגה אצמנ-רשא םג ונחנא-םג ינדאל םידבע
:ודיב
אצמנ רשא שיאה תאז תושעמ יל הלילח רמאיו זי  17
ולע םתאו דבע יל-היהי אוה ודיב עיבגה
:םכיבא-לא םולשל
אנ-רבדי ינדא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו חי  18
יכ ךדבעב ךפא רחי-לאו ינדא ינזאב רבד ךדבע
:הערפכ ךומכ
:חא-וא בא םכל-שיה רמאל וידבע-תא לאש ינדא טי  19
םינקז דליו ןקז בא ונל-שי ינדא-לא רמאנו כ  20
ויבאו ומאל ודבל אוה רתויו תמ ויחאו ןטק
:ובהא
יניע המישאו ילא והדרוה ךידבע-לא רמאתו אכ  21
:וילע
ויבא-תא בזעל רענה לכוי-אל ינדא-לא רמאנו בכ  22
:תמו ויבא-תא בזעו
םכתא ןטקה םכיחא דרי אל-םא ךידבע-לא רמאתו גכ  23
:ינפ תוארל ןופסת אל
תא ול-דגנו יבא ךדבע-לא ונילע יכ יהיו דכ  24
:ינדא ירבד
:לכא-טעמ ונל-ורבש ובש וניבא רמאיו הכ  25
ונתא ןטקה וניחא שי-םא תדרל לכונ אל רמאנו וכ  26
וניחאו שיאה ינפ תוארל לכונ אל-יכ ונדריו
:ונתא ונניא ןטקה
םינש יכ םתעדי םתא ונילא יבא ךדבע רמאיו זכ  27
:יתשא יל-הדלי
אלו ףרט ףרט ךא רמאו יתאמ דחאה אציו חכ  28
:הנה-דע ויתיאר
ןוסא והרקו ינפ םעמ הז-תא-םג םתחקלו טכ  29
:הלאש הערב יתביש-תא םתדרוהו
ונתא ונניא רענהו יבא ךדבע-לא יאבכ התעו ל  30
:ושפנב הרושק ושפנו
ודירוהו תמו רענה ןיא-יכ ותוארכ היהו אל  31
:הלאש ןוגיב וניבא ךדבע תביש-תא ךידבע
אל-םא רמאל יבא םעמ רענה-תא ברע ךדבע יכ בל  32
:םימיה-לכ יבאל יתאטחו ךילא ונאיבא
ינדאל דבע רענה תחת ךדבע אנ-בשי התעו גל  33
:ויחא-םע לעי רענהו
ןפ יתא ונניא רענהו יבא-לא הלעא ךיא-יכ דל  34
:יבא-תא אצמי רשא ערב הארא

המ    45

וילע םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכי-אלו א  1
ותא שיא דמע-אלו ילעמ שיא-לכ ואיצוה ארקיו
:ויחא-לא ףסוי עדותהב
תיב עמשיו םירצמ ועמשיו יכבב ולק-תא ןתיו ב  2
:הערפ
יח יבא דועה ףסוי ינא ויחא-לא ףסוי רמאיו ג  3
:וינפמ ולהבנ יכ ותא תונעל ויחא ולכי-אלו
ושגיו ילא אנ-ושג ויחא-לא ףסוי רמאיו ד  4
יתא םתרכמ-רשא םכיחא ףסוי ינא רמאיו
:המירצמ
םתרכמ-יכ םכיניעב רחי-לאו ובצעת-לא התעו ה  5
:םכינפל םיהלא ינחלש היחמל יכ הנה יתא
םינש שמח דועו ץראה ברקב בערה םיתנש הז-יכ ו  6
:ריצקו שירח-ןיא רשא
ץראב תיראש םכל םושל םכינפל םיהלא ינחלשיו ז  7
:הלדג הטילפל םכל תויחהלו
םיהלאה יכ הנה יתא םתחלש םתא-אל התעו ח  8
לשמו ותיב-לכל ןודאלו הערפל באל ינמישיו
:םירצמ ץרא-לכב
ךנב רמא הכ וילא םתרמאו יבא-לא ולעו ורהמ ט  9
ילא הדר םירצמ-לכל ןודאל םיהלא ינמש ףסוי
:דמעת-לא
ךינבו התא ילא בורק תייהו ןשג-ץראב תבשיו י  10
:ךל-רשא-לכו ךרקבו ךנאצו ךינב ינבו
בער םינש שמח דוע-יכ םש ךתא יתלכלכו אי  11
:ךל-רשא-לכו ךתיבו התא שרות-ןפ
יפ-יכ ןימינב יחא יניעו תואר םכיניע הנהו בי  12
:םכילא רבדמה
תאו םירצמב ידובכ-לכ-תא יבאל םתדגהו גי  13
:הנה יבא-תא םתדרוהו םתרהמו םתיאר רשא-לכ
הכב ןמינבו ךביו ויחא-ןמינב יראוצ-לע לפיו די  14
:ויראוצ-לע
ורבד ןכ ירחאו םהלע ךביו ויחא-לכל קשניו וט  15
:ותא ויחא
ףסוי יחא ואב רמאל הערפ תיב עמשנ לקהו זט  16
:וידבע יניעבו הערפ יניעב בטייו
ושע תאז ךיחא-לא רמא ףסוי-לא הערפ רמאיו זי  17
:ןענכ הצרא ואב-וכלו םכריעב-תא ונעט
הנתאו ילא ואבו םכיתב-תאו םכיבא-תא וחקו חי  18
:ץראה בלח-תא ולכאו םירצמ ץרא בוט-תא םכל
םירצמ ץראמ םכל-וחק ושע תאז התיוצ התאו טי  19
םכיבא-תא םתאשנו םכישנלו םכפטל תולגע
:םתאבו
ץרא-לכ בוט-יכ םכילכ-לע סחת-לא םכניעו כ  20
:אוה םכל םירצמ
תולגע ףסוי םהל ןתיו לארשי ינב ןכ-ושעיו אכ  21
:ךרדל הדצ םהל ןתיו הערפ יפ-לע
שלש ןתנ ןמינבלו תלמש תופלח שיאל ןתנ םלכל בכ  22
:תלמש תפלח שמחו ףסכ תואמ
בוטמ םיאשנ םירמח הרשע תאזכ חלש ויבאלו גכ  23
ויבאל ןוזמו םחלו רב תאשנ תנתא רשעו םירצמ
:ךרדל
וזגרת-לא םהלא רמאיו וכליו ויחא-תא חלשיו דכ  24
:ךרדב
בקעי-לא ןענכ ץרא ואביו םירצממ ולעיו הכ  25
:םהיבא
לשמ אוה-יכו יח ףסוי דוע רמאל ול ודגיו וכ  26
:םהל ןימאה-אל יכ ובל גפיו םירצמ ץרא-לכב
םהלא רבד רשא ףסוי ירבד-לכ תא וילא ורבדיו זכ  27
ותא תאשל ףסוי חלש-רשא תולגעה-תא אריו
:םהיבא בקעי חור יחתו
הכלא יח ינב ףסוי-דוע בר לארשי רמאיו חכ  28
:תומא םרטב ונאראו

ומ    46

עבש הראב אביו ול-רשא-לכו לארשי עסיו א  1
:קחצי ויבא יהלאל םיחבז חבזיו
רמאיו הלילה תארמב לארשיל םיהלא רמאיו ב  2
:יננה רמאיו בקעי בקעי
הדרמ ארית-לא ךיבא יהלא לאה יכנא רמאיו ג  3
:םש ךמישא לודג יוגל-יכ המירצמ
הלע-םג ךלעא יכנאו המירצמ ךמע דרא יכנא ד  4
:ךיניע-לע ודי תישי ףסויו
לארשי-ינב ואשיו עבש ראבמ בקעי םקיו ה  5
תולגעב םהישנ-תאו םפט-תאו םהיבא בקעי-תא
:ותא תאשל הערפ חלש-רשא
ץראב ושכר רשא םשוכר-תאו םהינקמ-תא וחקיו ו  6
:ותא וערז-לכו בקעי המירצמ ואביו ןענכ
וינב תונבו ויתנב ותא וינב ינבו וינב ז  7
:המירצמ ותא איבה וערז-לכו
בקעי המירצמ םיאבה לארשי-ינב תומש הלאו ח  8
:ןבואר בקעי רכב וינבו
:ימרכו ןרצחו אולפו ךונח ןבואר ינבו ט  9
רחצו ןיכיו דהאו ןימיו לאומי ןועמש ינבו י  10
:תינענכה-ןב לואשו
:יררמו תהק ןושרג יול ינבו אי  11
תמיו חרזו ץרפו הלשו ןנואו רע הדוהי ינבו בי  12
ןרצח ץרפ-ינב ויהיו ןענכ ץראב ןנואו רע
:לומחו
:ןרמשו בויו הופו עלות רכששי ינבו גי  13
:לאלחיו ןולאו דרס ןולבז ינבו די  14
תאו םרא ןדפב בקעיל הדלי רשא האל ינב הלא וט  15
:שלשו םישלש ויתונבו וינב שפנ-לכ ותב הניד
ידוראו ירע ןבצאו ינוש יגחו ןויפצ דג ינבו זט  16
:ילאראו
חרשו העירבו יושיו הושיו הנמי רשא ינבו זי  17
:לאיכלמו רבח העירב ינבו םתחא
דלתו ותב האלל ןבל ןתנ-רשא הפלז ינב הלא חי  18
:שפנ הרשע שש בקעיל הלא-תא
:ןמינבו ףסוי בקעי תשא לחר ינב טי  19
תנסא ול-הדלי רשא םירצמ ץראב ףסויל דלויו כ  20
:םירפא-תאו השנמ-תא ןא ןהכ ערפ יטופ-תב
יחא ןמענו ארג לבשאו רכבו עלב ןמינב ינבו אכ  21
:דראו םיפחו םיפמ שארו
העברא שפנ-לכ בקעיל דלי רשא לחר ינב הלא בכ  22
:רשע
:םישח ןד-ינבו גכ  23
:םלשו רציו ינוגו לאצחי ילתפנ ינבו דכ  24
דלתו ותב לחרל ןבל ןתנ-רשא ההלב ינב הלא הכ  25
:העבש שפנ-לכ בקעיל הלא-תא
דבלמ וכרי יאצי המירצמ בקעיל האבה שפנה-לכ וכ  26
:ששו םישש שפנ-לכ בקעי-ינב ישנ
םינש שפנ םירצמב ול-דלי-רשא ףסוי ינבו זכ  27
:םיעבש המירצמ האבה בקעי-תיבל שפנה-לכ
וינפל תרוהל ףסוי-לא וינפל חלש הדוהי-תאו חכ  28
:ןשג הצרא ואביו הנשג
ויבא לארשי-תארקל לעיו ותבכרמ ףסוי רסאיו טכ  29
ךביו ויראוצ-לע לפיו וילא אריו הנשג
:דוע ויראוצ-לע
ירחא םעפה התומא ףסוי-לא לארשי רמאיו ל  30
:יח ךדוע יכ ךינפ-תא יתואר
הלעא ויבא תיב-לאו ויחא-לא ףסוי רמאיו אל  31
רשא יבא-תיבו יחא וילא הרמאו הערפל הדיגאו
:ילא ואב ןענכ-ץראב
םנאצו ויה הנקמ ישנא-יכ ןאצ יער םישנאהו בל  32
:ואיבה םהל רשא-לכו םרקבו
:םכישעמ-המ רמאו הערפ םכל ארקי-יכ היהו גל  33
ונירוענמ ךידבע ויה הנקמ ישנא םתרמאו דל  34
ובשת רובעב וניתבא-םג ונחנא-םג התע-דעו
:ןאצ הער-לכ םירצמ תבעות-יכ ןשג ץראב

זמ    47

יחאו יבא רמאיו הערפל דגיו ףסוי אביו א  1
ןענכ ץראמ ואב םהל רשא-לכו םרקבו םנאצו
:ןשג ץראב םנהו
ינפל םגציו םישנא השמח חקל ויחא הצקמו ב  2
:הערפ
ורמאיו םכישעמ-המ ויחא-לא הערפ רמאיו ג  3
ונחנא-םג ךידבע ןאצ הער הערפ-לא
:וניתובא-םג
ןיא-יכ ונאב ץראב רוגל הערפ-לא ורמאיו ד  4
ץראב בערה דבכ-יכ ךידבעל רשא ןאצל הערמ
:ןשג ץראב ךידבע אנ-ובשי התעו ןענכ
ואב ךיחאו ךיבא רמאל ףסוי-לא הערפ רמאיו ה  5
:ךילא
בשוה ץראה בטימב אוה ךינפל םירצמ ץרא ו  6
תעדי-םאו ןשג ץראב ובשי ךיחא-תאו ךיבא-תא
הנקמ ירש םתמשו ליח-ישנא םב-שיו
:יל-רשא-לע
הערפ ינפל והדמעיו ויבא בקעי-תא ףסוי אביו ז  7
:הערפ-תא בקעי ךרביו
:ךייח ינש ימי המכ בקעי-לא הערפ רמאיו ח  8
םישלש ירוגמ ינש ימי הערפ-לא בקעי רמאיו ט  9
אלו ייח ינש ימי ויה םיערו טעמ הנש תאמו
:םהירוגמ ימיב יתבא ייח ינש ימי-תא וגישה
:הערפ ינפלמ אציו הערפ-תא בקעי ךרביו י  10
םהל ןתיו ויחא-תאו ויבא-תא ףסוי בשויו אי  11
ססמער ץראב ץראה בטימב םירצמ ץראב הזחא
:הערפ הוצ רשאכ
תיב-לכ תאו ויחא-תאו ויבא-תא ףסוי לכלכיו בי  12
:ףטה יפל םחל ויבא
הלתו דאמ בערה דבכ-יכ ץראה-לכב ןיא םחלו גי  13
:בערה ינפמ ןענכ ץראו םירצמ ץרא
םירצמ-ץראב אצמנה ףסכה-לכ-תא ףסוי טקליו די  14
ףסוי אביו םירבש םה-רשא רבשב ןענכ ץראבו
:הערפ התיב ףסכה-תא
ואביו ןענכ ץראמו םירצמ ץראמ ףסכה םתיו וט  15
המלו םחל ונל-הבה רמאל ףסוי-לא םירצמ-לכ
:ףסכ ספא יכ ךדגנ תומנ
םכינקמב םכל הנתאו םכינקמ ובה ףסוי רמאיו זט  16
:ףסכ ספא-םא
ףסוי םהל ןתיו ףסוי-לא םהינקמ-תא ואיביו זי  17
רקבה הנקמבו ןאצה הנקמבו םיסוסב םחל
:אוהה הנשב םהנקמ-לכב םחלב םלהניו םירמחבו
תינשה הנשב וילא ואביו אוהה הנשה םתתו חי  18
ףסכה םת-םא יכ ינדאמ דחכנ-אל ול ורמאיו
ינדא ינפל ראשנ אל ינדא-לא המהבה הנקמו
:ונתמדאו ונתיוג-םא יתלב
ונתמדא םג ונחנא-םג ךיניעל תומנ המל טי  19
ונחנא היהנו םחלב ונתמדא-תאו ונתא-הנק
אלו היחנו ערז-ןתו הערפל םידבע ונתמדאו
:םשת אל המדאהו תומנ
ורכמ-יכ הערפל םירצמ תמדא-לכ-תא ףסוי ןקיו כ  20
יהתו בערה םהלע קזח-יכ והדש שיא םירצמ
:הערפל ץראה
םירצמ-לובג הצקמ םירעל ותא ריבעה םעה-תאו אכ  21
:והצק-דעו
תאמ םינהכל קח יכ הנק אל םינהכה תמדא קר בכ  22
ןכ-לע הערפ םהל ןתנ רשא םקח-תא ולכאו הערפ
:םתמדא-תא ורכמ אל
םויה םכתא יתינק ןה םעה-לא ףסוי רמאיו גכ  23
םתערזו ערז םכל-אה הערפל םכתמדא-תאו
:המדאה-תא
עבראו הערפל תישימח םתתנו תאובתב היהו דכ  24
רשאלו םכלכאלו הדשה ערזל םכל היהי תדיה
:םכפטל לכאלו םכיתבב
ונייהו ינדא יניעב ןח-אצמנ ונתיחה ורמאיו הכ  25
:הערפל םידבע
תמדא-לע הזה םויה-דע קחל ףסוי התא םשיו וכ  26
אל םדבל םינהכה תמדא קר שמחל הערפל םירצמ
:הערפל התיה
הב וזחאיו ןשג ץראב םירצמ ץראב לארשי בשיו זכ  27
:דאמ ובריו ורפיו
יהיו הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו חכ  28
תאמו םיעבראו םינש עבש וייח ינש בקעי-ימי
:הנש
ףסויל ונבל ארקיו תומל לארשי-ימי וברקיו טכ  29
אנ-םיש ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא ול רמאיו
אנ-לא תמאו דסח ידמע תישעו יכרי תחת ךדי
:םירצמב ינרבקת
ינתרבקו םירצממ ינתאשנו יתבא-םע יתבכשו ל  30
:ךרבדכ השעא יכנא רמאיו םתרבקב
לארשי וחתשיו ול עבשיו יל העבשה רמאיו אל  31
:הטמה שאר-לע

חמ    48

הנה ףסויל רמאיו הלאה םירבדה ירחא יהיו א  1
השנמ-תא ומע וינב ינש-תא חקיו הלח ךיבא
:םירפא-תאו
ךילא אב ףסוי ךנב הנה רמאיו בקעיל דגיו ב  2
:הטמה-לע בשיו לארשי קזחתיו
זולב ילא-הארנ ידש לא ףסוי-לא בקעי רמאיו ג  3
:יתא ךרביו ןענכ ץראב
להקל ךיתתנו ךתיברהו ךרפמ יננה ילא רמאיו ד  4
תזחא ךירחא ךערזל תאזה ץראה-תא יתתנו םימע
:םלוע
םירצמ ץראב ךל םידלונה ךינב-ינש התעו ה  5
השנמו םירפא םה-יל המירצמ ךילא יאב-דע
:יל-ויהי ןועמשו ןבוארכ
םש לע ויהי ךל םהירחא תדלוה-רשא ךתדלומו ו  6
:םתלחנב וארקי םהיחא
ןענכ ץראב לחר ילע התמ ןדפמ יאבב ינאו ז  7
םש הרבקאו התרפא אבל ץרא-תרבכ דועב ךרדב
:םחל תיב אוה תרפא ךרדב
:הלא-ימ רמאיו ףסוי ינב-תא לארשי אריו ח  8
יל-ןתנ-רשא םה ינב ויבא-לא ףסוי רמאיו ט  9
:םכרבאו ילא אנ-םחק רמאיו הזב םיהלא
שגיו תוארל לכוי אל ןקזמ ודבכ לארשי יניעו י  10
:םהל קבחיו םהל קשיו וילא םתא
יתללפ אל ךינפ האר ףסוי-לא לארשי רמאיו אי  11
:ךערז-תא םג םיהלא יתא הארה הנהו
ויפאל וחתשיו ויכרב םעמ םתא ףסוי אצויו בי  12
:הצרא
לאמשמ ונימיב םירפא-תא םהינש-תא ףסוי חקיו גי  13
שגיו לארשי ןימימ ולאמשב השנמ-תאו לארשי
:וילא
םירפא שאר-לע תשיו ונימי-תא לארשי חלשיו די  14
לכש השנמ שאר-לע ולאמש-תאו ריעצה אוהו
:רוכבה השנמ יכ וידי-תא
וכלהתה רשא םיהלאה רמאיו ףסוי-תא ךרביו וט  15
יתא הערה םיהלאה קחציו םהרבא וינפל יתבא
:הזה םויה-דע ידועמ
םירענה-תא ךרבי ער-לכמ יתא לאגה ךאלמה זט  16
וגדיו קחציו םהרבא יתבא םשו ימש םהב ארקיו
:ץראה ברקב ברל
שאר-לע ונימי-די ויבא תישי-יכ ףסוי אריו זי  17
ריסהל ויבא-די ךמתיו ויניעב עריו םירפא
:השנמ שאר-לע םירפא-שאר לעמ התא
רכבה הז-יכ יבא ןכ-אל ויבא-לא ףסוי רמאיו חי  18
:ושאר-לע ךנימי םיש
אוה-םג יתעדי ינב יתעדי רמאיו ויבא ןאמיו טי  19
ןטקה ויחא םלואו לדגי אוה-םגו םעל-היהי
:םיוגה-אלמ היהי וערזו ונממ לדגי
לארשי ךרבי ךב רומאל אוהה םויב םכרביו כ  20
םשיו השנמכו םירפאכ םיהלא ךמשי רמאל
:השנמ ינפל םירפא-תא
היהו תמ יכנא הנה ףסוי-לא לארשי רמאיו אכ  21
:םכיתבא ץרא-לא םכתא בישהו םכמע םיהלא
יתחקל רשא ךיחא-לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו בכ  22
:יתשקבו יברחב ירמאה דימ

טמ    49

הדיגאו ופסאה רמאיו וינב-לא בקעי ארקיו א  1
:םימיה תירחאב םכתא ארקי-רשא תא םכל
לארשי-לא ועמשו בקעי ינב ועמשו וצבקה ב  2
:םכיבא
תאש רתי ינוא תישארו יחכ התא ירכב ןבואר ג  3
:זע רתיו
זא ךיבא יבכשמ תילע יכ רתות-לא םימכ זחפ ד  4
:הלע יעוצי תללח
:םהיתרכמ סמח ילכ םיחא יולו ןועמש ה  5
יכ ידבכ דחת-לא םלהקב ישפנ אבת-לא םדסב ו  6
:רוש-ורקע םנצרבו שיא וגרה םפאב
םקלחא התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא רורא ז  7
:לארשיב םציפאו בקעיב
ךיביא ףרעב ךדי ךיחא ךודוי התא הדוהי ח  8
:ךיבא ינב ךל ווחתשי
ץבר ערכ תילע ינב ףרטמ הדוהי הירא רוג ט  9
:ונמיקי ימ איבלכו היראכ
דע וילגר ןיבמ קקחמו הדוהימ טבש רוסי-אל י  10
:םימע תהקי ולו הליש אבי-יכ
ןייב סבכ ונתא ינב הקרשלו הריע ןפגל ירסא אי  11
:התוס םיבנע-םדבו ושבל
:בלחמ םינש-ןבלו ןיימ םיניע ילילכח בי  12
תינא ףוחל אוהו ןכשי םימי ףוחל ןלובז גי  13
:ןדיצ-לע ותכריו
:םיתפשמה ןיב ץבר םרג רמח רכששי די  14
טיו המענ יכ ץראה-תאו בוט יכ החנמ אריו וט  15
:דבע-סמל יהיו לבסל ומכש
:לארשי יטבש דחאכ ומע ןידי ןד זט  16
ךשנה חרא-ילע ןפיפש ךרד-ילע שחנ ןד-יהי זי  17
:רוחא ובכר לפיו סוס-יבקע
:הוהי יתיוק ךתעושיל חי  18
:בקע דגי אוהו ונדוגי דודג דג טי  19
:ךלמ-ינדעמ ןתי אוהו ומחל הנמש רשאמ כ  20
:רפש-ירמא ןתנה החלש הליא ילתפנ אכ  21
הדעצ תונב ןיע-ילע תרפ ןב ףסוי תרפ ןב בכ  22
:רוש-ילע
:םיצח ילעב והמטשיו וברו והררמיו גכ  23
ידימ וידי יערז וזפיו ותשק ןתיאב בשתו דכ  24
:לארשי ןבא הער םשמ בקעי ריבא
םימש תכרב ךכרביו ידש תאו ךרזעיו ךיבא לאמ הכ  25
:םחרו םידש תכרב תחת תצבר םוהת תכרב לעמ
תעבג תואת-דע ירוה תכרב-לע ורבג ךיבא תכרב וכ  26
:ויחא ריזנ דקדקלו ףסוי שארל ןייהת םלוע
קלחי ברעלו דע לכאי רקבב ףרטי באז ןימינב זכ  27
:ללש
רבד-רשא תאזו רשע םינש לארשי יטבש הלא-לכ חכ  28
ךרב ותכרבכ רשא שיא םתוא ךרביו םהיבא םהל
:םתא
ימע-לא ףסאנ ינא םהלא רמאיו םתוא וציו טכ  29
ןורפע הדשב רשא הרעמה-לא יתבא-לא יתא ורבק
:יתחה
ארממ-ינפ-לע רשא הלפכמה הדשב רשא הרעמב ל  30
ןרפע תאמ הדשה-תא םהרבא הנק רשא ןענכ ץראב
:רבק-תזחאל יתחה
ורבק המש ותשא הרש תאו םהרבא-תא ורבק המש אל  31
:האל-תא יתרבק המשו ותשא הקבר תאו קחצי-תא
:תח-ינב תאמ וב-רשא הרעמהו הדשה הנקמ בל  32
וילגר ףסאיו וינב-תא תוצל בקעי לכיו גל  33
:וימע-לא ףסאיו עוגיו הטמה-לא

נ    50

:ול-קשיו וילע ךביו ויבא ינפ-לע ףסוי לפיו א  1
טנחל םיאפרה-תא וידבע-תא ףסוי וציו ב  2
:לארשי-תא םיאפרה וטנחיו ויבא-תא
ימי ואלמי ןכ יכ םוי םיעברא ול-ואלמיו ג  3
:םוי םיעבש םירצמ ותא וכביו םיטנחה
הערפ תיב-לא ףסוי רבדיו ותיכב ימי ורבעיו ד  4
אנ-ורבד םכיניעב ןח יתאצמ אנ-םא רמאל
:רמאל הערפ ינזאב
רשא ירבקב תמ יכנא הנה רמאל ינעיבשה יבא ה  5
התעו ינרבקת המש ןענכ ץראב יל יתירכ
:הבושאו יבא-תא הרבקאו אנ-הלעא
:ךעיבשה רשאכ ךיבא-תא רבקו הלע הערפ רמאיו ו  6
ידבע-לכ ותא ולעיו ויבא-תא רבקל ףסוי לעיו ז  7
:םירצמ-ץרא ינקז לכו ותיב ינקז הערפ
םפט קר ויבא תיבו ויחאו ףסוי תיב לכו ח  8
:ןשג ץראב ובזע םרקבו םנאצו
דבכ הנחמה יהיו םישרפ-םג בכר-םג ומע לעיו ט  9
:דאמ
ןדריה רבעב רשא דטאה ןרג-דע ואביו י  10
ויבאל שעיו דאמ דבכו לודג דפסמ םש-ודפסיו
:םימי תעבש לבא
דטאה ןרגב לבאה-תא ינענכה ץראה בשוי אריו אי  11
המש ארק ןכ-לע םירצמל הז דבכ-לבא ורמאיו
:ןדריה רבעב רשא םירצמ לבא
:םוצ רשאכ ןכ ול וינב ושעיו בי  12
ותא ורבקיו ןענכ הצרא וינב ותא ואשיו גי  13
הדשה-תא םהרבא הנק רשא הלפכמה הדש תרעמב
:ארממ ינפ-לע יתחה ןרפע תאמ רבק-תזחאל
ותא םילעה-לכו ויחאו אוה המירצמ ףסוי בשיו די  14
:ויבא-תא ורבק ירחא ויבא-תא רבקל
ול ורמאיו םהיבא תמ-יכ ףסוי-יחא ואריו וט  15
רשא הערה-לכ תא ונל בישי בשהו ףסוי ונמטשי
:ותא ונלמג
ותומ ינפל הוצ ךיבא רמאל ףסוי-לא ווציו זט  16
:רמאל
םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש אנא ףסויל ורמאת-הכ זי  17
יהלא ידבע עשפל אנ אש התעו ךולמג הער-יכ
:וילא םרבדב ףסוי ךביו ךיבא
ךל וננה ורמאיו וינפל ולפיו ויחא-םג וכליו חי  18
:םידבעל
םיהלא תחתה יכ וארית-לא ףסוי םהלא רמאיו טי  19
:ינא
ןעמל הבטל הבשח םיהלא הער ילע םתבשח םתאו כ  20
:בר-םע תיחהל הזה םויכ השע
םכפט-תאו םכתא לכלכא יכנא וארית-לא התעו אכ  21
:םבל-לע רבדיו םתוא םחניו
ףסוי יחיו ויבא תיבו אוה םירצמב ףסוי בשיו בכ  22
:םינש רשעו האמ
ריכמ ינב םג םישלש ינב םירפאל ףסוי אריו גכ  23
:ףסוי יכרב-לע ודלי השנמ-ןב
דקפ םיהלאו תמ יכנא ויחא-לא ףסוי רמאיו דכ  24
תאזה ץראה-ןמ םכתא הלעהו םכתא דקפי
:בקעילו קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה-לא
דקפי דקפ רמאל לארשי ינב-תא ףסוי עבשיו הכ  25
:הזמ יתמצע-תא םתלעהו םכתא םיהלא
ותא וטנחיו םינש רשעו האמ-ןב ףסוי תמיו וכ  26
:םירצמב ןוראב םשייו

This book in English or Latin