קוקבח    Habakkuk

א    1

:איבנה קוקבח הזח רשא אשמה א  1
סמח ךילא קעזא עמשת אלו יתעוש הוהי הנא-דע ב  2
:עישות אלו
ידגנל סמחו דשו טיבת למעו ןוא ינארת המל ג  3
:אשי ןודמו ביר יהיו
עשר יכ טפשמ חצנל אצי-אלו הרות גופת ןכ-לע ד  4
:לקעמ טפשמ אצי ןכ-לע קידצה-תא ריתכמ
לעפ לעפ-יכ והמת והמתהו וטיבהו םיוגב ואר ה  5
:רפסי יכ ונימאת אל םכימיב
רהמנהו רמה יוגה םידשכה-תא םיקמ יננה-יכ ו  6
:ול-אל תונכשמ תשרל ץרא-יבחרמל ךלוהה
:אצי ותאשו וטפשמ ונממ אוה ארונו םיא ז  7
ושפו ברע יבאזמ ודחו ויסוס םירמנמ ולקו ח  8
שח רשנכ ופעי ואבי קוחרמ וישרפו וישרפ
:לוכאל
ףסאיו המידק םהינפ תמגמ אובי סמחל הלכ ט  9
:יבש לוחכ
אוה ול קחשמ םינזרו סלקתי םיכלמב אוהו י  10
:הדכליו רפע רבציו קחשי רצבמ-לכל
:והלאל וחכ וז םשאו רבעיו חור ףלח זא אי  11
תומנ אל ישדק יהלא הוהי םדקמ התא אולה בי  12
:ותדסי חיכוהל רוצו ותמש טפשמל הוהי
לכות אל למע-לא טיבהו ער תוארמ םיניע רוהט גי  13
קידצ עשר עלבב שירחת םידגוב טיבת המל
:ונממ
:וב לשמ-אל שמרכ םיה יגדכ םדא השעתו די  14
והפסאיו ומרחב והרגי הלעה הכחב הלכ וט  15
:ליגיו חמשי ןכ-לע ותרמכמב
המהב יכ ותרמכמל רטקיו ומרחל חבזי ןכ-לע זט  16
:הארב ולכאמו וקלח ןמש
אל םיוג גרהל דימתו ומרח קירי ןכ לעה זי  17
:לומחי

ב    2

הפצאו רוצמ-לע הבציתאו הדמעא יתרמשמ-לע א  1
:יתחכות-לע בישא המו יב-רבדי-המ תוארל
ראבו ןוזח בותכ רמאיו הוהי יננעיו ב  2
:וב ארוק ץורי ןעמל תוחלה-לע
בזכי אלו ץקל חפיו דעומל ןוזח דוע יכ ג  3
:רחאי אל אבי אב-יכ ול-הכח המהמתי-םא
ותנומאב קידצו וב ושפנ הרשי-אל הלפע הנה ד  4
:היחי
רשא הוני אלו ריהי רבג דגוב ןייה-יכ ףאו ה  5
עבשי אלו תומכ אוהו ושפנ לואשכ ביחרה
:םימעה-לכ וילא ץבקיו םיוגה-לכ וילא ףסאיו
תודיח הצילמו ואשי לשמ וילע םלכ הלא-אולה ו  6
דיבכמו יתמ-דע ול-אל הברמה יוה רמאיו ול
:טיטבע וילע
תייהו ךיעזעזמ וצקיו ךיכשנ ומוקי עתפ אולה ז  7
:ומל תוסשמל
םימע רתי-לכ ךולשי םיבר םיוג תולש התא יכ ח  8
:הב יבשי-לכו הירק ץרא-סמחו םדא ימדמ
ונק םורמב םושל ותיבל ער עצב עצב יוה ט  9
:ער-ףכמ לצנהל
אטוחו םיבר םימע-תוצק ךתיבל תשב תצעי י  10
:ךשפנ
:הננעי ץעמ סיפכו קעזת ריקמ ןבא-יכ אי  11
:הלועב הירק ןנוכו םימדב ריע הנב יוה בי  12
םימע ועגייו תואבצ הוהי תאמ הנה אולה גי  13
:ופעי קיר-ידב םימאלו שא-ידב
וסכי םימכ הוהי דובכ-תא תעדל ץראה אלמת יכ די  14
:םי-לע
ןעמל רכש ףאו ךתמח חפסמ והער הקשמ יוה וט  15
:םהירועמ-לע טיבה
בוסת לרעהו התא-םג התש דובכמ ןולק תעבש זט  16
:ךדובכ-לע ןולקיקו הוהי ןימי סוכ ךילע
ימדמ ןתיחי תומהב דשו ךסכי ןונבל סמח יכ זי  17
:הב יבשי-לכו הירק ץרא-סמחו םדא
רקש הרומו הכסמ ורצי ולספ יכ לספ ליעוה-המ חי  18
:םימלא םילילא תושעל וילע ורצי רצי חטב יכ
אוה םמוד ןבאל ירוע הציקה ץעל רמא יוה טי  19
ןיא חור-לכו ףסכו בהז שופת אוה-הנה הרוי
:וברקב
:ץראה-לכ וינפמ סה ושדק לכיהב הוהיו כ  20

ג    3

:תוניגש לע איבנה קוקבחל הלפת א  1
ברקב ךלעפ הוהי יתארי ךעמש יתעמש הוהי ב  2
םחר זגרב עידות םינש ברקב והייח םינש
:רוכזת
הסכ הלס ןראפ-רהמ שודקו אובי ןמיתמ הולא ג  3
:ץראה האלמ ותלהתו ודוה םימש
ןויבח םשו ול ודימ םינרק היהת רואכ הגנו ד  4
:הזע
:וילגרל ףשר אציו רבד ךלי וינפל ה  5
וצצפתיו םיוג רתיו האר ץרא דדמיו דמע ו  6
:ול םלוע תוכילה םלוע תועבג וחש דע-יררה
תועירי ןוזגרי ןשוכ ילהא יתיאר ןוא תחת ז  7
:ןידמ ץרא
םיב-םא ךפא םירהנב םא הוהי הרח םירהנבה ח  8
:העושי ךיתבכרמ ךיסוס-לע בכרת יכ ךתרבע
תורהנ הלס רמא תוטמ תועבש ךתשק רועת הירע ט  9
:ץרא-עקבת
םוהת ןתנ רבע םימ םרז םירה וליחי ךואר י  10
:אשנ והידי םור ולוק
הגנל וכלהי ךיצח רואל הלבז דמע חרי שמש אי  11
:ךתינח קרב
:םיוג שודת ףאב ץרא-דעצת םעזב בי  12
שאר תצחמ ךחישמ-תא עשיל ךמע עשיל תאצי גי  13
:הלס ראוצ-דע דוסי תורע עשר תיבמ
םתצילע ינציפהל ורעסי וזרפ שאר ויטמב תבקנ די  14
:רתסמב ינע לכאל-ומכ
:םיבר םימ רמח ךיסוס םיב תכרד וט  15
בקר אובי יתפש וללצ לוקל ינטב זגרתו יתעמש זט  16
תולעל הרצ םויל חונא רשא זגרא יתחתו ימצעב
:ונדוגי םעל
שחכ םינפגב לובי ןיאו חרפת-אל הנאת-יכ זי  17
ןאצ הלכממ רזג לכא השע-אל תומדשו תיז-השעמ
:םיתפרב רקב ןיאו
:יעשי יהלאב הליגא הזולעא הוהיב ינאו חי  18
לעו תוליאכ ילגר םשיו יליח ינדא הוהי טי  19
:יתוניגנב חצנמל ינכרדי יתומב

This book in English or Latin