יגח    Haggai

א    1

דחא םויב יששה שדחב ךלמה שוירדל םיתש תנשב א  1
לבברז-לא איבנה יגח-דיב הוהי-רבד היה שדחל
קדצוהי-ןב עשוהי-לאו הדוהי תחפ לאיתלאש-ןב
:רמאל לודגה ןהכה
אל ורמא הזה םעה רמאל תואבצ הוהי רמא הכ ב  2
:תונבהל הוהי תיב-תע אב-תע
:רמאל איבנה יגח-דיב הוהי-רבד יהיו ג  3
הזה תיבהו םינופס םכיתבב תבשל םתא םכל תעה ד  4
:ברח
םכבבל ומיש תואבצ הוהי רמא הכ התעו ה  5
:םכיכרד-לע
ותש העבשל-ןיאו לוכא טעמ אבהו הברה םתערז ו  6
רכתשמהו ול םחל-ןיאו שובל הרכשל-ןיאו
:בוקנ רורצ-לא רכתשמ
:םכיכרד-לע םכבבל ומיש תואבצ הוהי רמא הכ ז  7
וב-הצראו תיבה ונבו ץע םתאבהו רהה ולע ח  8
:הוהי רמא דבכאו
יתחפנו תיבה םתאבהו טעמל הנהו הברה-לא הנפ ט  9
יתיב ןעי תואבצ הוהי םאנ המ ןעי וב
:ותיבל שיא םיצר םתאו ברח אוה-רשא
האלכ ץראהו לטמ םימש ואלכ םכילע ןכ-לע י  10
:הלובי
ןגדה-לעו םירהה-לעו ץראה-לע ברח ארקאו אי  11
המדאה איצות רשא לעו רהציה-לעו שוריתה-לעו
:םיפכ עיגי-לכ לעו המהבה-לעו םדאה-לעו
קדצוהי-ןב עשוהיו לאיתלש-ןב לבברז עמשיו בי  12
הוהי לוקב םעה תיראש לכו לודגה ןהכה
הוהי וחלש רשאכ איבנה יגח ירבד-לעו םהיהלא
:הוהי ינפמ םעה וארייו םהיהלא
םעל הוהי תוכאלמב הוהי ךאלמ יגח רמאיו גי  13
:הוהי-םאנ םכתא ינא רמאל
תחפ לאיתלש-ןב לבברז חור-תא הוהי רעיו די  14
לודגה ןהכה קדצוהי-ןב עשוהי חור-תאו הדוהי
הכאלמ ושעיו ואביו םעה תיראש לכ חור-תאו
:םהיהלא תואבצ הוהי-תיבב
םיתש תנשב יששב שדחל העבראו םירשע םויב וט  15
:ךלמה שוירדל

ב    2

הוהי-רבד היה שדחל דחאו םירשעב יעיבשב א  1
:רמאל איבנה יגח-דיב
הדוהי תחפ לאיתלש-ןב לבברז-לא אנ-רמא ב  2
תיראש-לאו לודגה ןהכה קדצוהי-ןב עשוהי-לאו
:רמאל םעה
ודובכב הזה תיבה-תא האר רשא ראשנה םכב ימ ג  3
והמכ אולה התע ותא םיאר םתא המו ןושארה
:םכיניעב ןיאכ
עשוהי קזחו הוהי-םאנ לבברז קזח התעו ד  4
ץראה םע-לכ קזחו לודגה ןהכה קדצוהי-ןב
הוהי םאנ םכתא ינא-יכ ושעו הוהי-םאנ
:תואבצ
םירצממ םכתאצב םכתא יתרכ-רשא רבדה-תא ה  5
:וארית-לא םככותב תדמע יחורו
איה טעמ תחא דוע תואבצ הוהי רמא הכ יכ ו  6
םיה-תאו ץראה-תאו םימשה-תא שיערמ ינאו
:הברחה-תאו
םיוגה-לכ תדמח ואבו םיוגה-לכ-תא יתשערהו ז  7
:תואבצ הוהי רמא דובכ הזה תיבה-תא יתאלמו
:תואבצ הוהי םאנ בהזה ילו ףסכה יל ח  8
ןושארה-ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג ט  9
םאנ םולש ןתא הזה םוקמבו תואבצ הוהי רמא
:תואבצ הוהי
שוירדל םיתש תנשב יעישתל העבראו םירשעב י  10
:רמאל איבנה יגח-לא הוהי-רבד היה
הרות םינהכה-תא אנ-לאש תואבצ הוהי רמא הכ אי  11
:רמאל
ופנכב עגנו ודגב ףנכב שדק-רשב שיא-אשי ןה בי  12
ןמש-לאו ןייה-לאו דיזנה-לאו םחלה-לא
ורמאיו םינהכה ונעיו שדקיה לכאמ-לכ-לאו
:אל
אמטיה הלא-לכב שפנ-אמט עגי-םא יגח רמאיו גי  13
:אמטי ורמאיו םינהכה ונעיו
הזה יוגה-ןכו הזה-םעה ןכ רמאיו יגח ןעיו די  14
רשאו םהידי השעמ-לכ ןכו הוהי-םאנ ינפל
:אוה אמט םש ובירקי
הלעמו הזה םויה-ןמ םכבבל אנ-ומיש התעו וט  15
:הוהי לכיהב ןבא-לא ןבא-םוש םרטמ
אב הרשע התיהו םירשע תמרע-לא אב םתויהמ זט  16
:םירשע התיהו הרופ םישמח ףשחל בקיה-לא
תא דרבבו ןוקריבו ןופדשב םכתא יתיכה זי  17
:הוהי-םאנ ילא םכתא-ןיאו םכידי השעמ-לכ
םוימ הלעמו הזה םויה-ןמ םכבבל אנ-ומיש חי  18
דסי-רשא םויה-ןמל יעישתל העבראו םירשע
:םכבבל ומיש הוהי-לכיה
ןומרהו הנאתהו ןפגה-דעו הרוגמב ערזה דועה טי  19
:ךרבא הזה םויה-ןמ אשנ אל תיזה ץעו
העבראו םירשעב יגח-לא תינש הוהי-רבד יהיו כ  20
:רמאל שדחל
שיערמ ינא רמאל הדוהי-תחפ לבברז-לא רמא אכ  21
:ץראה-תאו םימשה-תא
תוכלממ קזח יתדמשהו תוכלממ אסכ יתכפהו בכ  22
םיסוס ודריו היבכרו הבכרמ יתכפהו םיוגה
:ויחא ברחב שיא םהיבכרו
לבברז ךחקא תואבצ הוהי-םאנ אוהה םויב גכ  23
םתוחכ ךיתמשו הוהי-םאנ ידבע לאיתלאש-ןב
:תואבצ הוהי םאנ יתרחב ךב-יכ

This book in English or Latin