עשוה    Hosea

א    1

ימיב יראב-ןב עשוה-לא היה רשא הוהי-רבד א  1
ימיבו הדוהי יכלמ היקזחי זחא םתוי היזע
:לארשי ךלמ שאוי-ןב םעברי
עשוה-לא הוהי רמאיו עשוהב הוהי-רבד תלחת ב  2
הנז-יכ םינונז ידליו םינונז תשא ךל-חק ךל
:הוהי ירחאמ ץראה הנזת
ול-דלתו רהתו םילבד-תב רמג-תא חקיו ךליו ג  3
:ןב
דוע-יכ לאערזי ומש ארק וילא הוהי רמאיו ד  4
אוהי תיב-לע לאערזי ימד-תא יתדקפו טעמ
:לארשי תיב תוכלממ יתבשהו
קמעב לארשי תשק-תא יתרבשו אוהה םויב היהו ה  5
:לאערזי
אל המש ארק ול רמאיו תב דלתו דוע רהתו ו  6
לארשי תיב-תא םחרא דוע ףיסוא אל יכ המחר
:םהל אשא אשנ-יכ
םהיהלא הוהיב םיתעשוהו םחרא הדוהי תיב-תאו ז  7
םיסוסב המחלמבו ברחבו תשקב םעישוא אלו
:םישרפבו
:ןב דלתו רהתו המחר אל-תא למגתו ח  8
יכנאו ימע אל םתא יכ ימע אל ומש ארק רמאיו ט  9
:םכל היהא-אל

ב    2

דמי-אל רשא םיה לוחכ לארשי-ינב רפסמ היהו א  1
ימע-אל םהל רמאי-רשא םוקמב היהו רפסי אלו
:יח-לא ינב םהל רמאי םתא
ומשו ודחי לארשי-ינבו הדוהי-ינב וצבקנו ב  2
םוי לודג יכ ץראה-ןמ ולעו דחא שאר םהל
:לאערזי
:המחר םכיתוחאלו ימע םכיחאל ורמא ג  3
אל יכנאו יתשא אל איה-יכ וביר םכמאב וביר ד  4
ןיבמ היפופאנו הינפמ הינונז רסתו השיא
:הידש
הדלוה םויכ היתגצהו המרע הנטישפא-ןפ ה  5
:אמצב היתמהו היצ ץראכ התשו רבדמכ היתמשו
:המה םינונז ינב-יכ םחרא אל הינב-תאו ו  6
הכלא הרמא יכ םתרוה השיבה םמא התנז יכ ז  7
יתשפו ירמצ ימימו ימחל ינתנ יבהאמ ירחא
:ייוקשו ינמש
יתרדגו םיריסב ךכרד-תא ךש-יננה ןכל ח  8
:אצמת אל היתוביתנו הרדג-תא
אלו םתשקבו םתא גישת-אלו היבהאמ-תא הפדרו ט  9
יכ ןושארה ישיא-לא הבושאו הכלא הרמאו אצמת
:התעמ זא יל בוט
ןגדה הל יתתנ יכנא יכ העדי אל איהו י  10
ושע בהזו הל יתיברה ףסכו רהציהו שוריתהו
:לעבל
ודעומב ישוריתו ותעב ינגד יתחקלו בושא ןכל אי  11
:התורע-תא תוסכל יתשפו ירמצ יתלצהו
שיאו היבהאמ יניעל התלבנ-תא הלגא התעו בי  12
:ידימ הנליצי-אל
לכו התבשו השדח הגח השושמ-לכ יתבשהו גי  13
:הדעומ
יל המה הנתא הרמא רשא התנאתו הנפג יתמשהו די  14
תיח םתלכאו רעיל םיתמשו יבהאמ יל-ונתנ רשא
:הדשה
םהל ריטקת רשא םילעבה ימי-תא הילע יתדקפו וט  15
יתאו היבהאמ ירחא ךלתו התילחו המזנ דעתו
:הוהי-םאנ החכש
יתרבדו רבדמה היתכלהו היתפמ יכנא הנה ןכל זט  16
:הבל-לע
חתפל רוכע קמע-תאו םשמ הימרכ-תא הל יתתנו זי  17
התלע םויכו הירוענ ימיכ המש התנעו הוקת
:םירצמ-ץראמ
ישיא יארקת הוהי-םאנ אוהה-םויב היהו חי  18
:ילעב דוע יל-יארקת-אלו
דוע ורכזי-אלו היפמ םילעבה תומש-תא יתרסהו טי  19
:םמשב
הדשה תיח-םע אוהה םויב תירב םהל יתרכו כ  20
ברחו תשקו המדאה שמרו םימשה ףוע-םעו
:חטבל םיתבכשהו ץראה-ןמ רובשא המחלמו
טפשמבו קדצב יל ךיתשראו םלועל יל ךיתשראו אכ  21
:םימחרבו דסחבו
:הוהי-תא תעדיו הנומאב יל ךיתשראו בכ  22
הנעא הוהי-םאנ הנעא אוהה םויב היהו גכ  23
:ץראה-תא ונעי םהו םימשה-תא
רהציה-תאו שוריתה-תאו ןגדה-תא הנעת ץראהו דכ  24
:לאערזי-תא ונעי םהו
יתרמאו המחר אל-תא יתמחרו ץראב יל היתערזו הכ  25
:יהלא רמאי אוהו התא-ימע ימע-אלל

ג    3

ער תבהא השא-בהא ךל דוע ילא הוהי רמאיו א  1
םינפ םהו לארשי ינב-תא הוהי תבהאכ תפאנמו
:םיבנע ישישא יבהאו םירחא םיהלא-לא
ךתלו םירעש רמחו ףסכ רשע השמחב יל הרכאו ב  2
:םירעש
אלו ינזת אל יל יבשת םיבר םימי הילא רמאו ג  3
:ךילא ינא-םגו שיאל ייהת
ןיאו ךלמ ןיא לארשי ינב ובשי םיבר םימי יכ ד  4
:םיפרתו דופא ןיאו הבצמ ןיאו חבז ןיאו רש
םהיהלא הוהי-תא ושקבו לארשי ינב ובשי רחא ה  5
ובוט-לאו הוהי-לא ודחפו םכלמ דוד תאו
:םימיה תירחאב

ד    4

הוהיל ביר יכ לארשי ינב הוהי-רבד ועמש א  1
דסח-ןיאו תמא-ןיא יכ ץראה יבשוי-םע
:ץראב םיהלא תעד-ןיאו
םימדב םימדו וצרפ ףאנו בנגו חצרו שחכו הלא ב  2
:ועגנ
תיחב הב בשוי-לכ ללמאו ץראה לבאת ןכ-לע ג  3
:ופסאי םיה יגד-םגו םימשה ףועבו הדשה
יבירמכ ךמעו שיא חכוי-לאו ברי-לא שיא ךא ד  4
:ןהכ
יתימדו הליל ךמע איבנ-םג לשכו םויה תלשכו ה  5
:ךמא
תסאמ תעדה התא-יכ תעדה ילבמ ימע ומדנ ו  6
חכשא ךיהלא תרות חכשתו יל ןהכמ ךאסאמאו
:ינא-םג ךינב
:רימא ןולקב םדובכ יל-ואטח ןכ םברכ ז  7
:ושפנ ואשי םנוע-לאו ולכאי ימע תאטח ח  8
ויללעמו ויכרד וילע יתדקפו ןהככ םעכ היהו ט  9
:ול בישא
וצרפי אלו ונזה ועבשי אלו ולכאו י  10
:רמשל ובזע הוהי-תא-יכ
:בל-חקי שוריתו ןייו תונז אי  11
חור יכ ול דיגי ולקמו לאשי וצעב ימע בי  12
:םהיהלא תחתמ ונזיו העתה םינונז
תחת ורטקי תועבגה-לעו וחבזי םירהה ישאר-לע גי  13
הנינזת ןכ-לע הלצ בוט יכ הלאו הנבלו ןולא
:הנפאנת םכיתולכו םכיתונב
הנינזת יכ םכיתונב-לע דוקפא-אל די  14
תונזה-םע םה-יכ הנפאנת יכ םכיתולכ-לעו
:טבלי ןיבי-אל םעו וחבזי תושדקה-םעו ודרפי
ואבת-לאו הדוהי םשאי-לא לארשי התא הנז-םא וט  15
ועבשת-לאו ןוא תיב ולעת-לאו לגלגה
:הוהי-יח
הוהי םערי התע לארשי ררס הררס הרפכ יכ זט  16
:בחרמב שבככ
:ול-חנה םירפא םיבצע רובח זי  17
:הינגמ ןולק ובה ובהא ונזה הנזה םאבס רס חי  18
:םתוחבזמ ושביו היפנכב התוא חור ררצ טי  19

ה    5

תיבו לארשי תיב ובישקהו םינהכה תאז-ועמש א  1
םתייה חפ-יכ טפשמה םכל יכ וניזאה ךלמה
:רובת-לע השורפ תשרו הפצמל
:םלכל רסומ ינאו וקימעה םיטש הטחשו ב  2
יכ ינממ דחכנ-אל לארשיו םירפא יתעדי ינא ג  3
:לארשי אמטנ םירפא תינזה התע
חור יכ םהיהלא-לא בושל םהיללעמ ונתי אל ד  4
:ועדי אל הוהי-תאו םברקב םינונז
םירפאו לארשיו וינפב לארשי-ןואג הנעו ה  5
:םמע הדוהי-םג לשכ םנועב ולשכי
ואצמי אלו הוהי-תא שקבל וכלי םרקבבו םנאצב ו  6
:םהמ ץלח
םלכאי התע ודלי םירז םינב-יכ ודגב הוהיב ז  7
:םהיקלח-תא שדח
ןוא תיב ועירה המרב הרצצח העבגב רפוש ועקת ח  8
:ןימינב ךירחא
לארשי יטבשב החכות םויב היהת המשל םירפא ט  9
:הנמאנ יתעדוה
ךופשא םהילע לובג יגיסמכ הדוהי ירש ויה י  10
:יתרבע םימכ
ךלה ליאוה יכ טפשמ ץוצר םירפא קושע אי  11
:וצ-ירחא
:הדוהי תיבל בקרכו םירפאל שעכ ינאו בי  12
ךליו ורזמ-תא הדוהיו וילח-תא םירפא אריו גי  13
אל אוהו ברי ךלמ-לא חלשיו רושא-לא םירפא
:רוזמ םכמ ההגי-אלו םכל אפרל לכוי
הדוהי תיבל ריפככו םירפאל לחשכ יכנא יכ די  14
:ליצמ ןיאו אשא ךלאו ףרטא ינא ינא
ושקבו ומשאי-רשא דע ימוקמ-לא הבושא ךלא וט  15
:יננרחשי םהל רצב ינפ

ו    6

ךי ונאפריו ףרט אוה יכ הוהי-לא הבושנו וכל א  1
:ונשבחיו
היחנו ונמקי ישילשה םויב םימימ וניחי ב  2
:וינפל
ואצומ ןוכנ רחשכ הוהי-תא תעדל הפדרנ העדנו ג  3
:ץרא הרוי שוקלמכ ונל םשגכ אוביו
םכדסחו הדוהי ךל-השעא המ םירפא ךל-השעא המ ד  4
:ךלה םיכשמ לטכו רקב-ןנעכ
יפ-ירמאב םיתגרה םיאיבנב יתבצח ןכ-לע ה  5
:אצי רוא ךיטפשמו
:תולעמ םיהלא תעדו חבז-אלו יתצפח דסח יכ ו  6
:יב ודגב םש תירב ורבע םדאכ המהו ז  7
:םדמ הבקע ןוא ילעפ תירק דעלג ח  8
ךרד םינהכ רבח םידודג שיא יכחכו ט  9
:ושע המז יכ המכש-וחצרי
םירפאל תונז םש הירירעש יתיאר לארשי תיבב י  10
:לארשי אמטנ
:ימע תובש יבושב ךל ריצק תש הדוהי-םג אי  11

ז    7

ןורמש תוערו םירפא ןוע הלגנו לארשיל יאפרכ א  1
:ץוחב דודג טשפ אובי בנגו רקש ולעפ יכ
םובבס התע יתרכז םתער-לכ םבבלל ורמאי-לבו ב  2
:ויה ינפ דגנ םהיללעמ
:םירש םהישחכבו ךלמ-וחמשי םתערב ג  3
ריעמ תובשי הפאמ הרעב רונת ומכ םיפאנמ םלכ ד  4
:ותצמח-דע קצב שולמ
ודי ךשמ ןיימ תמח םירש ולחה ונכלמ םוי ה  5
:םיצצל-תא
ןשי הלילה-לכ םבראב םבל רונתכ וברק-יכ ו  6
:הבהל שאכ רעב אוה רקב םהפא
םהיכלמ-לכ םהיטפש-תא ולכאו רונתכ ומחי םלכ ז  7
:ילא םהב ארק-ןיא ולפנ
ילב הגע היה םירפא ללובתי אוה םימעב םירפא ח  8
:הכופה
הקרז הביש-םג עדי אל אוהו וחכ םירז ולכא ט  9
:עדי אל אוהו וב
הוהי-לא ובש-אלו וינפב לארשי-ןואג הנעו י  10
:תאז-לכב והשקב אלו םהיהלא
וארק םירצמ בל ןיא התופ הנויכ םירפא יהיו אי  11
:וכלה רושא
םימשה ףועכ יתשר םהילע שורפא וכלי רשאכ בי  12
:םתדעל עמשכ םרסיא םדירוא
יב ועשפ-יכ םהל דש ינממ ודדנ-יכ םהל יוא גי  13
:םיבזכ ילע ורבד המהו םדפא יכנאו
םתובכשמ-לע וליליי יכ םבלב ילא וקעז-אלו די  14
:יב ורוסי וררוגתי שוריתו ןגד-לע
:ער-ובשחי ילאו םתעורז יתקזח יתרסי ינאו וט  15
ברחב ולפי הימר תשקכ ויה לע אל ובושי זט  16
:םירצמ ץראב םגעל וז םנושל םעזמ םהירש

ח    8

ורבע ןעי הוהי תיב-לע רשנכ רפש ךכח-לא א  1
:ועשפ יתרות-לעו יתירב
:לארשי ךונעדי יהלא וקעזי יל ב  2
:ופדרי ביוא בוט לארשי חנז ג  3
םפסכ יתעדי אלו ורישה ינממ אלו וכילמה םה ד  4
:תרכי ןעמל םיבצע םהל ושע םבהזו
אל יתמ-דע םב יפא הרח ןורמש ךלגע חנז ה  5
:ןיקנ ולכוי
אוה םיהלא אלו והשע שרח אוהו לארשימ יכ ו  6
:ןורמש לגע היהי םיבבש-יכ
חמצ ול-ןיא המק ורצקי התפוסו וערזי חור יכ ז  7
:והעלבי םירז השעי ילוא חמק-השעי ילב
ץפח-ןיא ילככ םיוגב ויה התע לארשי עלבנ ח  8
:וב
ונתה םירפא ול דדוב ארפ רושא ולע המה-יכ ט  9
:םיבהא
טעמ ולחיו םצבקא התע םיוגב ונתי-יכ םג י  10
:םירש ךלמ אשממ
תוחבזמ ול-ויה אטחל תחבזמ םירפא הברה-יכ אי  11
:אטחל
:ובשחנ רז-ומכ יתרות ובר ול-בותכא בי  12
םצר אל הוהי ולכאיו רשב וחבזי יבהבה יחבז גי  13
םירצמ המה םתואטח דקפיו םנוע רכזי התע
:ובושי
הדוהיו תולכיה ןביו והשע-תא לארשי חכשיו די  14
הלכאו וירעב שא-יתחלשו תורצב םירע הברה
:היתנמרא

ט    9

לעמ תינז יכ םימעכ ליג-לא לארשי חמשת-לא א  1
:ןגד תונרג-לכ לע ןנתא תבהא ךיהלא
:הב שחכי שוריתו םערי אל בקיו ןרג ב  2
רושאבו םירצמ םירפא בשו הוהי ץראב ובשי אל ג  3
:ולכאי אמט
םהיחבז ול-וברעי אלו ןיי הוהיל וכסי-אל ד  4
םמחל-יכ ואמטי וילכא-לכ םהל םינוא םחלכ
:הוהי תיב אובי אל םשפנל
:הוהי-גח םוילו דעומ םויל ושעת-המ ה  5
םרבקת ףמ םצבקת םירצמ דשמ וכלה הנה-יכ ו  6
:םהילהאב חוח םשריי שומק םפסכל דמחמ
לארשי ועדי םלשה ימי ואב הדקפה ימי ואב ז  7
הברו ךנוע בר לע חורה שיא עגשמ איבנה ליוא
:המטשמ
שוקי חפ איבנ יהלא-םע םירפא הפצ ח  8
:ויהלא תיבב המטשמ ויכרד-לכ-לע
דוקפי םנוע רוכזי העבגה ימיכ ותחש-וקימעה ט  9
:םתואטח
הנאתב הרוכבכ לארשי יתאצמ רבדמב םיבנעכ י  10
רועפ-לעב ואב המה םכיתובא יתיאר התישארב
:םבהאכ םיצוקש ויהיו תשבל ורזניו
ןטבמו הדלמ םדובכ ףפועתי ףועכ םירפא אי  11
:ןוירהמו
םדאמ םיתלכשו םהינב-תא ולדגי-םא יכ בי  12
:םהמ ירושב םהל יוא-םג-יכ
םירפאו הונב הלותש רוצל יתיאר-רשאכ םירפא גי  13
:וינב גרה-לא איצוהל
ליכשמ םחר םהל-ןת ןתת-המ הוהי םהל-ןת די  14
:םיקמצ םידשו
םהיללעמ ער לע םיתאנש םש-יכ לגלגב םתער-לכ וט  15
םהירש-לכ םתבהא ףסוא אל םשרגא יתיבמ
:םיררס
יכ םג ןושעי-ילב ירפ שבי םשרש םירפא הכה זט  16
:םנטב ידמחמ יתמהו ןודלי
םידדנ ויהיו ול ועמש אל יכ יהלא םסאמי זי  17
:םיוגב

י    10

וירפל ברכ ול-הושי ירפ לארשי קקוב ןפג א  1
:תובצמ וביטיה וצראל בוטכ תוחבזמל הברה
דדשי םתוחבזמ ףרעי אוה ומשאי התע םבל קלח ב  2
:םתובצמ
ונארי אל יכ ונל ךלמ ןיא ורמאי התע יכ ג  3
:ונל-השעי-המ ךלמהו הוהי-תא
שארכ חרפו תירב תרכ אוש תולא םירבד ורבד ד  4
:ידש ימלת לע טפשמ
לבא-יכ ןורמש ןכש ורוגי ןוא תיב תולגעל ה  5
ודובכ-לע וליגי וילע וירמכו ומע וילע
:ונממ הלג-יכ
הנשב ברי ךלמל החנמ לבוי רושאל ותוא-םג ו  6
:ותצעמ לארשי שוביו חקי םירפא
:םימ-ינפ-לע ףצקכ הכלמ ןורמש המדנ ז  7
רדרדו ץוק לארשי תאטח ןוא תומב ודמשנו ח  8
ונוסכ םירהל ורמאו םתוחבזמ-לע הלעי
:ונילע ולפנ תועבגלו
םגישת-אל ודמע םש לארשי תאטח העבגה ימימ ט  9
:הולע ינב-לע המחלמ העבגב
יתשל םרסאב םימע םהילע ופסאו םרסאו יתואב י  10
:םתניע
יתרבע ינאו שודל יתבהא הדמלמ הלגע םירפאו אי  11
הדוהי שורחי םירפא ביכרא הראוצ בוט-לע
:בקעי ול-דדשי
רינ םכל ורינ דסח-יפל ורצק הקדצל םכל וערז בי  12
:םכל קדצ הריו אובי-דע הוהי-תא שורדל תעו
שחכ-ירפ םתלכא םתרצק התלוע עשר-םתשרח גי  13
:ךירובג ברב ךכרדב תחטב-יכ
ןמלש דשכ דשוי ךירצבמ-לכו ךמעב ןואש םאקו די  14
:השטר םינב-לע םא המחלמ םויב לאברא תיב
רחשב םכתער תער ינפמ לא-תיב םכל השע הככ וט  15
:לארשי ךלמ המדנ המדנ

אי    11

:ינבל יתארק םירצממו והבהאו לארשי רענ יכ א  1
וחבזי םילעבל םהינפמ וכלה ןכ םהל וארק ב  2
:ןורטקי םילספלו
אלו ויתעורז-לע םחק םירפאל יתלגרת יכנאו ג  3
:םיתאפר יכ ועדי
םהל היהאו הבהא תותבעב םכשמא םדא ילבחב ד  4
:ליכוא וילא טאו םהיחל לע לע ימירמכ
יכ וכלמ אוה רושאו םירצמ ץרא-לא בושי אל ה  5
:בושל ונאמ
הלכאו וידב התלכו וירעב ברח הלחו ו  6
:םהיתוצעממ
אל דחי והארקי לע-לאו יתבושמל םיאולת ימעו ז  7
:םמורי
ךנתא ךיא לארשי ךנגמא םירפא ךנתא ךיא ח  8
דחי יבל ילע ךפהנ םיאבצכ ךמישא המדאכ
:ימוחנ ורמכנ
יכ םירפא תחשל בושא אל יפא ןורח השעא אל ט  9
אובא אלו שודק ךברקב שיא-אלו יכנא לא
:ריעב
גאשי אוה-יכ גאשי היראכ וכלי הוהי ירחא י  10
:םימ םינב ודרחיו
רושא ץראמ הנויכו םירצממ רופצכ ודרחי אי  11
:הוהי-םאנ םהיתב-לע םיתבשוהו

בי    12

הדוהיו לארשי תיב המרמבו םירפא שחכב ינבבס א  1
:ןמאנ םישודק-םעו לא-םע דר דע
דשו בזכ םויה-לכ םידק ףדרו חור הער םירפא ב  2
םירצמל ןמשו ותרכי רושא-םע תירבו הברי
:לבוי
ויכרדכ בקעי-לע דקפלו הדוהי-םע הוהיל בירו ג  3
:ול בישי ויללעמכ
:םיהלא-תא הרש ונואבו ויחא-תא בקע ןטבב ד  4
לא-תיב ול-ןנחתיו הכב לכיו ךאלמ-לא רשיו ה  5
:ונמע רבדי םשו ונאצמי
:ורכז הוהי תואבצה יהלא הוהיו ו  6
הוקו רמש טפשמו דסח בושת ךיהלאב התאו ז  7
:דימת ךיהלא-לא
:בהא קשעל המרמ ינזאמ ודיב ןענכ ח  8
יל ןוא יתאצמ יתרשע ךא םירפא רמאיו ט  9
:אטח-רשא ןוע יל-ואצמי אל יעיגי-לכ
ךבישוא דע םירצמ ץראמ ךיהלא הוהי יכנאו י  10
:דעומ ימיכ םילהאב
דיבו יתיברה ןוזח יכנאו םיאיבנה-לע יתרבדו אי  11
:המדא םיאיבנה
וחבז םירוש לגלגב ויה אוש-ךא ןוא דעלג-םא בי  12
:ידש ימלת לע םילגכ םתוחבזמ םג
השאב לארשי דבעיו םרא הדש בקעי חרביו גי  13
:רמש השאבו
איבנבו םירצממ לארשי-תא הוהי הלעה איבנבו די  14
:רמשנ
שוטי וילע וימדו םירורמת םירפא סיעכה וט  15
:וינדא ול בישי ותפרחו

גי    13

לעבב םשאיו לארשיב אוה אשנ תתר םירפא רבדכ א  1
:תמיו
םפסכמ הכסמ םהל ושעיו אטחל ופסוי התעו ב  2
םירמא םה םהל הלכ םישרח השעמ םיבצע םנובתכ
:ןוקשי םילגע םדא יחבז
ץמכ ךלה םיכשמ לטכו רקב-ןנעכ ויהי ןכל ג  3
:הבראמ ןשעכו ןרגמ רעסי
יתלוז םיהלאו םירצמ ץראמ ךיהלא הוהי יכנאו ד  4
:יתלב ןיא עישומו עדת אל
:תובאלת ץראב רבדמב ךיתעדי ינא ה  5
ןכ-לע םבל םריו ועבש ועבשיו םתיערמכ ו  6
:ינוחכש
:רושא ךרד-לע רמנכ לחש-ומכ םהל יהאו ז  7
םש םלכאו םבל רוגס ערקאו לוכש בדכ םשגפא ח  8
:םעקבת הדשה תיח איבלכ
:ךרזעב יב-יכ לארשי ךתחש ט  9
ךיטפשו ךירע-לכב ךעישויו אופא ךכלמ יהא י  10
:םירשו ךלמ יל-הנת תרמא רשא
:יתרבעב חקאו יפאב ךלמ ךל-ןתא אי  11
:ותאטח הנופצ םירפא ןוע רורצ בי  12
תע-יכ םכח אל ןב-אוה ול ואבי הדלוי ילבח גי  13
:םינב רבשמב דמעי-אל
תומ ךירבד יהא םלאגא תוממ םדפא לואש דימ די  14
:יניעמ רתסי םחנ לואש ךבטק יהא
הוהי חור םידק אובי אירפי םיחא ןב אוה יכ וט  15
אוה וניעמ ברחיו ורוקמ שוביו הלע רבדממ
:הדמח ילכ-לכ רצוא הסשי

די    14

ולפי ברחב היהלאב התרמ יכ ןורמש םשאת א  1
:ועקבי ויתוירהו ושטרי םהיללע
:ךנועב תלשכ יכ ךיהלא הוהי דע לארשי הבוש ב  2
וילא ורמא הוהי-לא ובושו םירבד םכמע וחק ג  3
:וניתפש םירפ המלשנו בוט-חקו ןוע אשת-לכ
רמאנ-אלו בכרנ אל סוס-לע ונעישוי אל רושא ד  4
:םותי םחרי ךב-רשא ונידי השעמל וניהלא דוע
:ונממ יפא בש יכ הבדנ םבהא םתבושמ אפרא ה  5
וישרש ךיו הנשושכ חרפי לארשיל לטכ היהא ו  6
:ןונבלכ
ול חירו ודוה תיזכ יהיו ויתוקני וכלי ז  7
:ןונבלכ
ורכז ןפגכ וחרפיו ןגד ויחי ולצב יבשי ובשי ח  8
:ןונבל ןייכ
ונרושאו יתינע ינא םיבצעל דוע יל-המ םירפא ט  9
:אצמנ ךירפ ינממ ןנער שורבכ ינא
יכרד םירשי-יכ םעדיו ןובנ הלא ןביו םכח ימ י  10
:םב ולשכי םיעשפו םב וכלי םיקדצו הוהי

This book in English or Latin