היעשי    Isaiah

א    1

הדוהי-לע הזח רשא ץומא-ןב והיעשי ןוזח א  1
יכלמ והיקזחי זחא םתוי והיזע ימיב םלשוריו
:הדוהי
םינב רבד הוהי יכ ץרא יניזאהו םימש ועמש ב  2
:יב ועשפ םהו יתממורו יתלדג
אל לארשי וילעב סובא רומחו והנק רוש עדי ג  3
:ןנובתה אל ימע עדי
םינב םיערמ ערז ןוע דבכ םע אטח יוג יוה ד  4
לארשי שודק-תא וצאנ הוהי-תא ובזע םיתיחשמ
:רוחא ורזנ
ילחל שאר-לכ הרס ופיסות דוע וכת המ לע ה  5
:יוד בבל-לכו
הרובחו עצפ םתמ וב-ןיא שאר-דעו לגר-ףכמ ו  6
:ןמשב הככר אלו ושבח אלו ורז-אל הירט הכמו
םכדגנל םכתמדא שא תופרש םכירע הממש םכצרא ז  7
:םירז תכפהמכ הממשו התא םילכא םירז
השקמב הנולמכ םרכב הכסכ ןויצ-תב הרתונו ח  8
:הרוצנ ריעכ
םדסכ טעמכ דירש ונל ריתוה תואבצ הוהי ילול ט  9
:ונימד הרמעל ונייה
תרות וניזאה םדס יניצק הוהי-רבד ועמש י  10
:הרמע םע וניהלא
תולע יתעבש הוהי רמאי םכיחבז-בר יל-המל אי  11
םישבכו םירפ םדו םיאירמ בלחו םיליא
:יתצפח אל םידותעו
סמר םכדימ תאז שקב-ימ ינפ תוארל ואבת יכ בי  12
:ירצח
איה הבעות תרטק אוש-תחנמ איבה ופיסות אל גי  13
:הרצעו ןוא לכוא-אל ארקמ ארק תבשו שדח יל
חרטל ילע ויה ישפנ האנש םכידעומו םכישדח די  14
:אשנ יתיאלנ
וברת-יכ םג םכמ יניע םילעא םכיפכ םכשרפבו וט  15
:ואלמ םימד םכידי עמש ינניא הלפת
יניע דגנמ םכיללעמ ער וריסה וכזה וצחר זט  16
:ערה ולדח
םותי וטפש ץומח ורשא טפשמ ושרד בטיה ודמל זי  17
:הנמלא וביר
םכיאטח ויהי-םא הוהי רמאי החכונו אנ-וכל חי  18
רמצכ עלותכ ומידאי-םא וניבלי גלשכ םינשכ
:ויהי
:ולכאת ץראה בוט םתעמשו ובאת-םא טי  19
הוהי יפ יכ ולכאת ברח םתירמו ונאמת-םאו כ  20
:רבד
טפשמ יתאלמ הנמאנ הירק הנוזל התיה הכיא אכ  21
:םיחצרמ התעו הב ןילי קדצ
:םימב לוהמ ךאבס םיגיסל היה ךפסכ בכ  22
ףדרו דחש בהא ולכ םיבנג ירבחו םיררוס ךירש גכ  23
אובי-אל הנמלא בירו וטפשי אל םותי םינמלש
:םהילא
יוה לארשי ריבא תואבצ הוהי ןודאה םאנ ןכל דכ  24
:יביואמ המקנאו ירצמ םחנא
הריסאו ךיגיס רבכ ףרצאו ךילע ידי הבישאו הכ  25
:ךילידב-לכ
הלחתבכ ךיצעיו הנשארבכ ךיטפש הבישאו וכ  26
:הנמאנ הירק קדצה ריע ךל ארקי ןכ-ירחא
:הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ זכ  27
:ולכי הוהי יבזעו ודחי םיאטחו םיעשפ רבשו חכ  28
תונגהמ ורפחתו םתדמח רשא םיליאמ ושבי יכ טכ  29
:םתרחב רשא
ןיא םימ-רשא הנגכו הלע תלבנ הלאכ ויהת יכ ל  30
:הל
םהינש ורעבו ץוצינל ולעפו תרענל ןסחה היהו אל  31
:הבכמ ןיאו ודחי

ב    2

הדוהי-לע ץומא-ןב והיעשי הזח רשא רבדה א  1
:םלשוריו
הוהי-תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו ב  2
וילא ורהנו תועבגמ אשנו םירהה שארב
:םיוגה-לכ
הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו ג  3
ויכרדמ ונריו בקעי יהלא תיב-לא הוהי-רה-לא
הרות אצת ןויצמ יכ ויתחראב הכלנו
:םלשורימ הוהי-רבדו
ותתכו םיבר םימעל חיכוהו םיוגה ןיב טפשו ד  4
אשי-אל תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח
:המחלמ דוע ודמלי-אלו ברח יוג-לא יוג
:הוהי רואב הכלנו וכל בקעי תיב ה  5
םדקמ ואלמ יכ בקעי תיב ךמע התשטנ יכ ו  6
:וקיפשי םירכנ ידליבו םיתשלפכ םיננעו
ויתרצאל הצק ןיאו בהזו ףסכ וצרא אלמתו ז  7
:ויתבכרמל הצק ןיאו םיסוס וצרא אלמתו
רשאל ווחתשי וידי השעמל םילילא וצרא אלמתו ח  8
:ויתעבצא ושע
:םהל אשת-לאו שיא-לפשיו םדא חשיו ט  9
רדהמו הוהי דחפ ינפמ רפעב ןמטהו רוצב אוב י  10
:ונאג
בגשנו םישנא םור חשו לפש םדא תוהבג יניע אי  11
:אוהה םויב ודבל הוהי
לעו םרו האג-לכ לע תואבצ הוהיל םוי יכ בי  12
:לפשו אשנ-לכ
לעו םיאשנהו םימרה ןונבלה יזרא-לכ לעו גי  13
:ןשבה ינולא-לכ
:תואשנה תועבגה-לכ לעו םימרה םירהה-לכ לעו די  14
:הרוצב המוח-לכ לעו הבג לדגמ-לכ לעו וט  15
:הדמחה תויכש-לכ לעו שישרת תוינא-לכ לעו זט  16
הוהי בגשנו םישנא םור לפשו םדאה תוהבג חשו זי  17
:אוהה םויב ודבל
:ףלחי לילכ םילילאהו חי  18
דחפ ינפמ רפע תולחמבו םירצ תורעמב ואבו טי  19
:ץראה ץרעל ומוקב ונואג רדהמו הוהי
תאו ופסכ ילילא תא םדאה ךילשי אוהה םויב כ  20
תורפ רפחל תוחתשהל ול-ושע רשא ובהז ילילא
:םיפלטעלו
דחפ ינפמ םיעלסה יפעסבו םירצה תורקנב אובל אכ  21
:ץראה ץרעל ומוקב ונואג רדהמו הוהי
המב-יכ ופאב המשנ רשא םדאה-ןמ םכל ולדח בכ  22
:אוה בשחנ

ג    3

םלשורימ ריסמ תואבצ הוהי ןודאה הנה יכ א  1
לכו םחל-ןעשמ לכ הנעשמו ןעשמ הדוהימו
:םימ-ןעשמ
:ןקזו םסקו איבנו טפוש המחלמ שיאו רובג ב  2
םישרח םכחו ץעויו םינפ אושנו םישמח-רש ג  3
:שחל ןובנו
:םב-ולשמי םילולעתו םהירש םירענ יתתנו ד  4
רענה ובהרי והערב שיאו שיאב שיא םעה שגנו ה  5
:דבכנב הלקנהו ןקזב
ןיצק הכל הלמש ויבא תיב ויחאב שיא שפתי-יכ ו  6
:ךדי תחת תאזה הלשכמהו ונל-היהת
יתיבבו שבח היהא-אל רמאל אוהה םויב אשי ז  7
:םע ןיצק ינמישת אל הלמש ןיאו םחל ןיא
םנושל-יכ לפנ הדוהיו םלשורי הלשכ יכ ח  8
:ודובכ ינע תורמל הוהי-לא םהיללעמו
אל ודיגה םדסכ םתאטחו םב התנע םהינפ תרכה ט  9
:הער םהל ולמג-יכ םשפנל יוא ודחכ
:ולכאי םהיללעמ ירפ-יכ בוט-יכ קידצ ורמא י  10
:ול השעי וידי לומג-יכ ער עשרל יוא אי  11
ךירשאמ ימע וב ולשמ םישנו ללועמ וישגנ ימע בי  12
:ועלב ךיתחרא ךרדו םיעתמ
:םימע ןידל דמעו הוהי בירל בצנ גי  13
םתאו וירשו ומע ינקז-םע אובי טפשמב הוהי די  14
:םכיתבב ינעה תלזג םרכה םתרעב
ינדא-םאנ ונחטת םיינע ינפו ימע ואכדת םכלמ וט  15
:תואבצ הוהי
הנכלתו ןויצ תונב והבג יכ ןעי הוהי רמאיו זט  16
הנכלת ףפטו ךולה םיניע תורקשמו ןורג תווטנ
:הנסכעת םהילגרבו
ןהתפ הוהיו ןויצ תונב דקדק ינדא חפשו זי  17
:הרעי
םיסכעה תראפת תא ינדא ריסי אוהה םויב חי  18
:םינרהשהו םיסיבשהו
:תולערהו תורישהו תופיטנה טי  19
שפנה יתבו םירשקהו תודעצהו םיראפה כ  20
:םישחלהו
:ףאה ימזנו תועבטה אכ  21
:םיטירחהו תוחפטמהו תופטעמהו תוצלחמה בכ  22
:םידידרהו תופינצהו םינידסהו םינילגהו גכ  23
הפקנ הרוגח תחתו היהי קמ םשב תחת היהו דכ  24
קש תרגחמ ליגיתפ תחתו החרק השקמ השעמ תחתו
:יפי תחת-יכ
:המחלמב ךתרובגו ולפי ברחב ךיתמ הכ  25
:בשת ץראל התקנו היחתפ ולבאו ונאו וכ  26

ד    4

רמאל אוהה םויב דחא שיאב םישנ עבש וקיזחהו א  1
ךמש ארקי קר שבלנ ונתלמשו לכאנ ונמחל
:ונתפרח ףסא ונילע
ירפו דובכלו יבצל הוהי חמצ היהי אוהה םויב ב  2
:לארשי תטילפל תראפתלו ןואגל ץראה
שודק םלשוריב רתונהו ןויצב ראשנה היהו ג  3
:םלשוריב םייחל בותכה-לכ ול רמאי
ימד-תאו ןויצ-תונב תאצ תא ינדא ץחר םא ד  4
:רעב חורבו טפשמ חורב הברקמ חידי םלשורי
הארקמ-לעו ןויצ-רה ןוכמ-לכ לע הוהי ארבו ה  5
יכ הליל הבהל שא הגנו ןשעו םמוי ןנע
:הפח דובכ-לכ-לע
רותסמלו הסחמלו ברחמ םמוי-לצל היהת הכסו ו  6
:רטממו םרזמ

ה    5

היה םרכ ומרכל ידוד תריש ידידיל אנ הרישא א  1
:ןמש-ןב ןרקב ידידיל
לדגמ ןביו קרש והעטיו והלקסיו והקזעיו ב  2
םיבנע תושעל וקיו וב בצח בקי-םגו וכותב
:םישאב שעיו
יניב אנ-וטפש הדוהי שיאו םלשורי בשוי התעו ג  3
:ימרכ ןיבו
עודמ וב יתישע אלו ימרכל דוע תושעל-המ ד  4
:םישאב שעיו םיבנע תושעל יתיוק
ימרכל השע ינא-רשא תא םכתא אנ-העידוא התעו ה  5
היהו ורדג ץרפ רעבל היהו ותכושמ רסה
:סמרמל
רימש הלעו רדעי אלו רמזי אל התב והתישאו ו  6
:רטמ וילע ריטמהמ הוצא םיבעה לעו תישו
הדוהי שיאו לארשי תיב תואבצ הוהי םרכ יכ ז  7
הקדצל חפשמ הנהו טפשמל וקיו ויעושעש עטנ
:הקעצ הנהו
דע ובירקי הדשב הדש תיבב תיב יעיגמ יוה ח  8
:ץראה ברקב םכדבל םתבשוהו םוקמ ספא
המשל םיבר םיתב אל-םא תואבצ הוהי ינזאב ט  9
:בשוי ןיאמ םיבוטו םילדג ויהי
רמח ערזו תחא תב ושעי םרכ-ידמצ תרשע יכ י  10
:הפיא השעי
ןיי ףשנב ירחאמ ופדרי רכש רקבב ימיכשמ יוה אי  11
:םקילדי
תאו םהיתשמ ןייו לילחו ףת לבנו רונכ היהו בי  12
:ואר אל וידי השעמו וטיבי אל הוהי לעפ
בער יתמ ודובכו תעד-ילבמ ימע הלג ןכל גי  13
:אמצ החצ ונומהו
קח-ילבל היפ הרעפו השפנ לואש הביחרה ןכל די  14
:הב זלעו הנואשו הנומהו הרדה דריו
:הנלפשת םיהבג יניעו שיא-לפשיו םדא חשיו וט  15
שדקנ שודקה לאהו טפשמב תואבצ הוהי הבגיו זט  16
:הקדצב
:ולכאי םירג םיחמ תוברחו םרבדכ םישבכ וערו זי  17
הלגעה תובעכו אושה ילבחב ןועה יכשמ יוה חי  18
:האטח
ברקתו הארנ ןעמל והשעמ השיחי רהמי םירמאה טי  19
:העדנו לארשי שודק תצע האובתו
ךשח םימש ער בוטלו בוט ערל םירמאה יוה כ  20
:רמל קותמו קותמל רמ םימש ךשחל רואו רואל
:םינבנ םהינפ דגנו םהיניעב םימכח יוה אכ  21
:רכש ךסמל ליח-ישנאו ןיי תותשל םירובג יוה בכ  22
וריסי םיקידצ תקדצו דחש בקע עשר יקידצמ גכ  23
:ונממ
םשרש הפרי הבהל ששחו שא ןושל שק לכאכ ןכל דכ  24
תרות תא וסאמ יכ הלעי קבאכ םחרפו היהי קמכ
:וצאנ לארשי-שודק תרמא תאו תואבצ הוהי
וילע ודי טיו ומעב הוהי-ףא הרח ןכ-לע הכ  25
ברקב החוסכ םתלבנ יהתו םירהה וזגריו והכיו
:היוטנ ודי דועו ופא בש-אל תאז-לכב תוצוח
ץראה הצקמ ול קרשו קוחרמ םיוגל סנ-אשנו וכ  26
:אובי לק הרהמ הנהו
ןשיי אלו םוני אל וב לשוכ-ןיאו ףיע-ןיא זכ  27
:וילענ ךורש קתנ אלו ויצלח רוזא חתפנ אלו
תוסרפ תוכרד ויתתשק-לכו םינונש ויצח רשא חכ  28
:הפוסכ וילגלגו ובשחנ רצכ ויסוס
זחאיו םהניו םיריפככ גאשו איבלכ ול הגאש טכ  29
:ליצמ ןיאו טילפיו ףרט
ץראל טבנו םי-תמהנכ אוהה םויב וילע םהניו ל  30
:היפירעב ךשח רואו רצ ךשח-הנהו

ו    6

בשי ינדא-תא האראו והיזע ךלמה תומ-תנשב א  1
:לכיהה-תא םיאלמ וילושו אשנו םר אסכ-לע
םיפנכ שש םיפנכ שש ול לעממ םידמע םיפרש ב  2
וילגר הסכי םיתשבו וינפ הסכי םיתשב דחאל
:ףפועי םיתשבו
הוהי שודק שודק שודק רמאו הז-לא הז ארקו ג  3
:ודובכ ץראה-לכ אלמ תואבצ
אלמי תיבהו ארוקה לוקמ םיפסה תומא ועניו ד  4
:ןשע
םיתפש-אמט שיא יכ יתימדנ-יכ יל-יוא רמאו ה  5
יכ בשוי יכנא םיתפש אמט-םע ךותבו יכנא
:יניע ואר תואבצ הוהי ךלמה-תא
הפצר ודיבו םיפרשה-ןמ דחא ילא ףעיו ו  6
:חבזמה לעמ חקל םיחקלמב
רסו ךיתפש-לע הז עגנ הנה רמאיו יפ-לע עגיו ז  7
:רפכת ךתאטחו ךנוע
ימו חלשא ימ-תא רמא ינדא לוק-תא עמשאו ח  8
:ינחלש יננה רמאו ונל-ךלי
עומש ועמש הזה םעל תרמאו ךל רמאיו ט  9
:ועדת-לאו ואר וארו וניבת-לאו
עשה ויניעו דבכה וינזאו הזה םעה-בל ןמשה י  10
ןיבי ובבלו עמשי וינזאבו ויניעב הארי-ןפ
:ול אפרו בשו
ואש-םא רשא דע רמאיו ינדא יתמ-דע רמאו אי  11
המדאהו םדא ןיאמ םיתבו בשוי ןיאמ םירע
:הממש האשת
:ץראה ברקב הבוזעה הברו םדאה-תא הוהי קחרו בי  12
הלאכ רעבל התיהו הבשו הירשע הב דועו גי  13
:התבצמ שדק ערז םב תבצמ תכלשב רשא ןולאכו

ז    7

הדוהי ךלמ והיזע-ןב םתוי-ןב זחא ימיב יהיו א  1
והילמר-ןב חקפו םרא-ךלמ ןיצר הלע
לכי אלו הילע המחלמל םלשורי לארשי-ךלמ
:הילע םחלהל
עניו םירפא-לע םרא החנ רמאל דוד תיבל דגיו ב  2
:חור-ינפמ רעי-יצע עונכ ומע בבלו ובבל
התא זחא תארקל אנ-אצ והיעשי-לא הוהי רמאיו ג  3
הנוילעה הכרבה תלעת הצק-לא ךנב בושי ראשו
:סבוכ הדש תלסמ-לא
ךבבלו ארית-לא טקשהו רמשה וילא תרמאו ד  4
הלאה םינשעה םידואה תובנז ינשמ ךרי-לא
:והילמר-ןבו םראו ןיצר ףא-ירחב
והילמר-ןבו םירפא הער םרא ךילע ץעי-יכ ןעי ה  5
:רמאל
ךילמנו ונילא הנעקבנו הנציקנו הדוהיב הלענ ו  6
:לאבט-ןב תא הכותב ךלמ
:היהת אלו םוקת אל הוהי ינדא רמא הכ ז  7
דועבו ןיצר קשמד שארו קשמד םרא שאר יכ ח  8
:םעמ םירפא תחי הנש שמחו םישש
םא והילמר-ןב ןורמש שארו ןורמש םירפא שארו ט  9
:ונמאת אל יכ ונימאת אל
:רמאל זחא-לא רבד הוהי ףסויו י  10
וא הלאש קמעה ךיהלא הוהי םעמ תוא ךל-לאש אי  11
:הלעמל הבגה
:הוהי-תא הסנא-אלו לאשא-אל זחא רמאיו בי  12
תואלה םכמ טעמה דוד תיב אנ-ועמש רמאיו גי  13
:יהלא-תא םג ואלת יכ םישנא
הרה המלעה הנה תוא םכל אוה ינדא ןתי ןכל די  14
:לא ונמע ומש תארקו ןב תדליו
רוחבו ערב סואמ ותעדל לכאי שבדו האמח וט  15
:בוטב
בזעת בוטב רחבו ערב סאמ רענה עדי םרטב יכ זט  16
:היכלמ ינש ינפמ ץק התא רשא המדאה
םימי ךיבא תיב-לעו ךמע-לעו ךילע הוהי איבי זי  17
תא הדוהי לעמ םירפא-רוס םוימל ואב-אל רשא
:רושא ךלמ
הצקב רשא בובזל הוהי קרשי אוהה םויב היהו חי  18
:רושא ץראב רשא הרובדלו םירצמ יראי
םיעלסה יקיקנבו תותבה ילחנב םלכ וחנו ואבו טי  19
:םיללהנה לכבו םיצוצענה לכבו
ירבעב הריכשה רעתב ינדא חלגי אוהה םויב כ  20
םגו םילגרה רעשו שארה-תא רושא ךלמב רהנ
:הפסת ןקזה-תא
רקב תלגע שיא-היחי אוהה םויב היהו אכ  21
:ןאצ-יתשו
שבדו האמח-יכ האמח לכאי בלח תושע ברמ היהו בכ  22
:ץראה ברקב רתונה-לכ לכאי
םש-היהי רשא םוקמ-לכ היהי אוהה םויב היהו גכ  23
:היהי תישלו רימשל ףסכ ףלאב ןפג ףלא
היהת תישו רימש-יכ המש אובי תשקבו םיצחב דכ  24
:ץראה-לכ
המש אובת-אל ןורדעי רדעמב רשא םירהה לכו הכ  25
:הש סמרמלו רוש חלשמל היהו תישו רימש תארי

ח    8

בתכו לודג ןוילג ךל-חק ילא הוהי רמאיו א  1
:זב שח ללש רהמל שונא טרחב וילע
ןהכה הירוא תא םינמאנ םידע יל הדיעאו ב  2
:והיכרבי ןב והירכז-תאו
הוהי רמאיו ןב דלתו רהתו האיבנה-לא ברקאו ג  3
:זב שח ללש רהמ ומש ארק ילא
ליח-תא אשי ימאו יבא ארק רענה עדי םרטב יכ ד  4
:רושא ךלמ ינפל ןורמש ללש תאו קשמד
:רמאל דוע ילא רבד הוהי ףסיו ה  5
טאל םיכלהה חלשה ימ תא הזה םעה סאמ יכ ןעי ו  6
:והילמר-ןבו ןיצר-תא שושמו
רהנה ימ-תא םהילע הלעמ ינדא הנה ןכלו ז  7
ודובכ-לכ-תאו רושא ךלמ-תא םיברהו םימוצעה
:ויתודג-לכ-לע ךלהו ויקיפא-לכ-לע הלעו
היהו עיגי ראוצ-דע רבעו ףטש הדוהיב ףלחו ח  8
:לא ונמע ךצרא-בחר אלמ ויפנכ תוטמ
ץרא-יקחרמ לכ וניזאהו ותחו םימע וער ט  9
:ותחו ורזאתה ותחו ורזאתה
ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד רפתו הצע וצע י  10
:לא
תכלמ ינרסיו דיה תקזחכ ילא הוהי רמא הכ יכ אי  11
:רמאל הזה-םעה ךרדב
רשק הזה םעה רמאי-רשא לכל רשק ןורמאת-אל בי  12
:וצירעת אלו וארית-אל וארומ-תאו
םכארומ אוהו ושידקת ותא תואבצ הוהי-תא גי  13
:םכצרעמ אוהו
ינשל לושכמ רוצלו ףגנ ןבאלו שדקמל היהו די  14
:םלשורי בשויל שקומלו חפל לארשי יתב
ושקונו ורבשנו ולפנו םיבר םב ולשכו וט  15
:ודכלנו
:ידמלב הרות םותח הדועת רוצ זט  16
בקעי תיבמ וינפ ריתסמה הוהיל יתיכחו זי  17
:ול-יתיוקו
תותאל הוהי יל-ןתנ רשא םידליהו יכנא הנה חי  18
רהב ןכשה תואבצ הוהי םעמ לארשיב םיתפומלו
:ןויצ
תובאה-לא ושרד םכילא ורמאי-יכו טי  19
םע-אולה םיגהמהו םיפצפצמה םינעדיה-לאו
:םיתמה-לא םייחה דעב שרדי ויהלא-לא
רשא הזה רבדכ ורמאי אל-םא הדועתלו הרותל כ  20
:רחש ול-ןיא
ףצקתהו בערי-יכ היהו בערו השקנ הב רבעו אכ  21
:הלעמל הנפו ויהלאבו וכלמב ללקו
הקוצ ףועמ הכשחו הרצ הנהו טיבי ץרא-לאו בכ  22
:חדנמ הלפאו
לקה ןושארה תעכ הל קצומ רשאל ףעומ אל יכ גכ  23
ךרד דיבכה ןורחאהו ילתפנ הצראו ןולבז הצרא
:םיוגה לילג ןדריה רבע םיה

ט    9

ץראב יבשי לודג רוא ואר ךשחב םיכלהה םעה א  1
:םהילע הגנ רוא תומלצ
ךינפל וחמש החמשה תלדגה אל יוגה תיברה ב  2
:ללש םקלחב וליגי רשאכ ריצקב תחמשכ
וב שגנה טבש ומכש הטמ תאו ולבס לע-תא יכ ג  3
:ןידמ םויכ תתחה
םימדב הללוגמ הלמשו שערב ןאס ןואס-לכ יכ ד  4
:שא תלכאמ הפרשל התיהו
הרשמה יהתו ונל-ןתנ ןב ונל-דלי דלי-יכ ה  5
דעיבא רובג לא ץעוי אלפ ומש ארקיו ומכש-לע
:םולש-רש
דוד אסכ-לע ץק-ןיא םולשלו הרשמה הברםל ו  6
הקדצבו טפשמב הדעסלו התא ןיכהל ותכלממ-לעו
:תאז-השעת תואבצ הוהי תאנק םלוע-דעו התעמ
:לארשיב לפנו בקעיב ינדא חלש רבד ז  7
הואגב ןורמש בשויו םירפא ולכ םעה ועדיו ח  8
:רמאל בבל לדגבו
םיזראו ועדג םימקש הנבנ תיזגו ולפנ םינבל ט  9
:ףילחנ
ויביא-תאו וילע ןיצר ירצ-תא הוהי בגשיו י  10
:ךסכסי
לארשי-תא ולכאיו רוחאמ םיתשלפו םדקמ םרא אי  11
:היוטנ ודי דועו ופא בש-אל תאז-לכב הפ-לכב
אל תואבצ הוהי-תאו והכמה-דע בש-אל םעהו בי  12
:ושרד
ןומגאו הפכ בנזו שאר לארשימ הוהי תרכיו גי  13
:דחא םוי
רקש-הרומ איבנו שארה אוה םינפ-אושנו ןקז די  14
:בנזה אוה
וירשאמו םיעתמ הזה-םעה ירשאמ ויהיו וט  15
:םיעלבמ
וימתי-תאו ינדא חמשי-אל וירוחב-לע ןכ-לע זט  16
ערמו ףנח ולכ יכ םחרי אל ויתנמלא-תאו
דועו ופא בש-אל תאז-לכב הלבנ רבד הפ-לכו
:היוטנ ודי
תצתו לכאת תישו רימש העשר שאכ הרעב-יכ זי  17
:ןשע תואג וכבאתיו רעיה יכבסב
םעה יהיו ץרא םתענ תואבצ הוהי תרבעב חי  18
:ולמחי אל ויחא-לא שיא שא תלכאמכ
אלו לואמש-לע לכאיו בערו ןימי-לע רזגיו טי  19
:ולכאי וערז-רשב שיא ועבש
המה ודחי השנמ-תא םירפאו םירפא-תא השנמ כ  20
ודי דועו ופא בש-אל תאז-לכב הדוהי-לע
:היוטנ

י    10

:ובתכ למע םיבתכמו ןוא-יקקח םיקקחה יוה א  1
ימע יינע טפשמ לזגלו םילד ןידמ תוטהל ב  2
:וזבי םימותי-תאו םללש תונמלא תויהל
אובת קחרממ האושלו הדקפ םויל ושעת-המו ג  3
:םכדובכ ובזעת הנאו הרזעל וסונת ימ-לע
ולפי םיגורה תחתו ריסא תחת ערכ יתלב ד  4
:היוטנ ודי דועו ופא בש-אל תאז-לכב
:ימעז םדיב אוה-הטמו יפא טבש רושא יוה ה  5
ללשל ונוצא יתרבע םע-לעו ונחלשא ףנח יוגב ו  6
:תוצוח רמחכ סמרמ ומישלו זב זבלו ללש
יכ בשחי ןכ-אל ובבלו המדי ןכ-אל אוהו ז  7
:טעמ אל םיוג תירכהלו ובבלב דימשהל
:םיכלמ ודחי ירש אלה רמאי יכ ח  8
אל-םא תמח דפראכ אל-םא ונלכ שימכרככ אלה ט  9
:ןורמש קשמדכ
םהיליספו לילאה תכלממל ידי האצמ רשאכ י  10
:ןורמשמו םלשורימ
השעא ןכ הילילאלו ןורמשל יתישע רשאכ אלה אי  11
:היבצעלו םלשוריל
ןויצ רהב והשעמ-לכ-תא ינדא עצבי-יכ היהו בי  12
רושא-ךלמ בבל לדג-ירפ-לע דקפא םלשוריבו
:ויניע םור תראפת-לעו
יתונבנ יכ יתמכחבו יתישע ידי חכב רמא יכ גי  13
דירואו יתשוש םהיתדיתעו םימע תלובג ריסאו
:םיבשוי ריבאכ
םיציב ףסאכו םימעה ליחל ידי ןקכ אצמתו די  14
ףנכ דדנ היה אלו יתפסא ינא ץראה-לכ תובזע
:ףצפצמו הפ הצפו
רושמה לדגתי-םא וב בצחה לע ןזרגה ראפתיה וט  15
הטמ םירהכ וימירמ-תאו טבש ףינהכ ופינמ-לע
:ץע-אל
ןוזר וינמשמב תואבצ הוהי ןודאה חלשי ןכל זט  16
:שא דוקיכ דקי דקי ודבכ תחתו
הרעבו הבהלל ושודקו שאל לארשי-רוא היהו זי  17
:דחא םויב ורימשו ותיש הלכאו
היהו הלכי רשב-דעו שפנמ ולמרכו ורעי דובכו חי  18
:ססנ ססמכ
:םבתכי רענו ויהי רפסמ ורעי ץע ראשו טי  19
לארשי ראש דוע ףיסוי-אל אוהה םויב היהו כ  20
ןעשנו והכמ-לע ןעשהל בקעי-תיב תטילפו
:תמאב לארשי שודק הוהי-לע
:רובג לא-לא בקעי ראש בושי ראש אכ  21
בושי ראש םיה לוחכ לארשי ךמע היהי-םא יכ בכ  22
:הקדצ ףטוש ץורח ןוילכ וב
ברקב השע תואבצ הוהי ינדא הצרחנו הלכ יכ גכ  23
:ץראה-לכ
ימע ארית-לא תואבצ הוהי ינדא רמא-הכ ןכל דכ  24
ךילע-אשי והטמו הככי טבשב רושאמ ןויצ בשי
:םירצמ ךרדב
:םתילבת-לע יפאו םעז הלכו רעזמ טעמ דוע-יכ הכ  25
רוצב ןידמ תכמכ טוש תואבצ הוהי וילע ררועו וכ  26
:םירצמ ךרדב ואשנו םיה-לע והטמו ברוע
ולעו ךמכש לעמ ולבס רוסי אוהה םויב היהו זכ  27
:ןמש-ינפמ לע לבחו ךראוצ לעמ
:וילכ דיקפי שמכמל ןורגמב רבע תיע-לע אב חכ  28
תעבג המרה הדרח ונל ןולמ עבג הרבעמ ורבע טכ  29
:הסנ לואש
הינע השיל יבישקה םילג-תב ךלוק ילהצ ל  30
:תותנע
:וזיעה םיבגה יבשי הנמדמ הדדנ אל  31
ןויצ-תיב רה ודי ףפני דמעל בנב םויה דוע בל  32
:םלשורי תעבג
הצרעמב הראפ ףעסמ תואבצ הוהי ןודאה הנה גל  33
:ולפשי םיהבגהו םיעודג המוקה ימרו
:לופי רידאב ןונבלהו לזרבב רעיה יכבס ףקנו דל  34

אי    11

:הרפי וישרשמ רצנו ישי עזגמ רטח אציו א  1
חור הניבו המכח חור הוהי חור וילע החנו ב  2
:הוהי תאריו תעד חור הרובגו הצע
טופשי ויניע הארמל-אלו הוהי תאריב וחירהו ג  3
:חיכוי וינזא עמשמל-אלו
ץרא-יונעל רושימב חיכוהו םילד קדצב טפשו ד  4
:עשר תימי ויתפש חורבו ויפ טבשב ץרא-הכהו
:ויצלח רוזא הנומאהו וינתמ רוזא קדצ היהו ה  5
לגעו ץברי ידג-םע רמנו שבכ-םע באז רגו ו  6
:םב גהנ ןטק רענו ודחי אירמו ריפכו
היראו ןהידלי וצברי ודחי הניערת בדו הרפו ז  7
:ןבת-לכאי רקבכ
ינועפצ תרואמ לעו ןתפ רח-לע קנוי עשעשו ח  8
:הדה ודי לומג
האלמ-יכ ישדק רה-לכב ותיחשי-אלו וערי-אל ט  9
:םיסכמ םיל םימכ הוהי-תא העד ץראה
םימע סנל דמע רשא ישי שרש אוהה םויב היהו י  10
:דובכ ותחנמ התיהו ושרדי םיוג וילא
תונקל ודי תינש ינדא ףיסוי אוהה םויב היהו אי  11
םירצממו רושאמ ראשי רשא ומע ראש-תא
ייאמו תמחמו רענשמו םליעמו שוכמו סורתפמו
:םיה
תוצפנו לארשי יחדנ ףסאו םיוגל סנ אשנו בי  12
:ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי
םירפא ותרכי הדוהי יררצו םירפא תאנק הרסו גי  13
:םירפא-תא רצי-אל הדוהיו הדוהי-תא אנקי-אל
וזבי ודחי המי םיתשלפ ףתכב ופעו די  14
ינבו םדי חולשמ באומו םודא םדק-ינב-תא
:םתעמשמ ןומע
ודי ףינהו םירצמ-םי ןושל תא הוהי םירחהו וט  15
םילחנ העבשל והכהו וחור םיעב רהנה-לע
:םילענב ךירדהו
רשאכ רושאמ ראשי רשא ומע ראשל הלסמ התיהו זט  16
:םירצמ ץראמ ותלע םויב לארשיל התיה

בי    12

בשי יב תפנא יכ הוהי ךדוא אוהה םויב תרמאו א  1
:ינמחנתו ךפא
תרמזו יזע-יכ דחפא אלו חטבא יתעושי לא הנה ב  2
:העושיל יל-יהיו הוהי הי
:העושיה יניעממ ןוששב םימ-םתבאשו ג  3
ומשב וארק הוהיל ודוה אוהה םויב םתרמאו ד  4
:ומש בגשנ יכ וריכזה ויתלילע םימעב ועידוה
תאז תעדימ השע תואג יכ הוהי ורמז ה  5
:ץראה-לכב
שודק ךברקב לודג-יכ ןויצ תבשוי ינרו ילהצ ו  6
:לארשי

גי    13

:ץומא-ןב והיעשי הזח רשא לבב אשמ א  1
די ופינה םהל לוק ומירה סנ-ואש הפשנ-רה לע ב  2
:םיבידנ יחתפ ואביו
יפאל ירובג יתארק םג ישדקמל יתיוצ ינא ג  3
:יתואג יזילע
ןואש לוק בר-םע תומד םירהב ןומה לוק ד  4
אבצ דקפמ תואבצ הוהי םיפסאנ םיוג תוכלממ
:המחלמ
ומעז ילכו הוהי םימשה הצקמ קחרמ ץראמ םיאב ה  5
:ץראה-לכ לבחל
:אובי ידשמ דשכ הוהי םוי בורק יכ וליליה ו  6
:סמי שונא בבל-לכו הניפרת םידי-לכ ןכ-לע ז  7
ןוליחי הדלויכ ןוזחאי םילבחו םיריצ ולהבנו ח  8
:םהינפ םיבהל ינפ והמתי והער-לא שיא
ףא ןורחו הרבעו ירזכא אב הוהי-םוי הנה ט  9
:הנממ דימשי היאטחו המשל ץראה םושל
ךשח םרוא ולהי אל םהיליסכו םימשה יבכוכ-יכ י  10
:ורוא היגי-אל חריו ותאצב שמשה
יתבשהו םנוע םיעשר-לעו הער לבת-לע יתדקפו אי  11
:ליפשא םיצירע תואגו םידז ןואג
:ריפוא םתכמ םדאו זפמ שונא ריקוא בי  12
תרבעב המוקממ ץראה שערתו זיגרא םימש ןכ-לע גי  13
:ופא ןורח םויבו תואבצ הוהי
ומע-לא שיא ץבקמ ןיאו ןאצכו חדמ יבצכ היהו די  14
:וסוני וצרא-לא שיאו ונפי
:ברחב לופי הפסנה-לכו רקדי אצמנה-לכ וט  15
םהישנו םהיתב וסשי םהיניעל ושטרי םהיללעו זט  16
:הנלגשת
ובשחי אל ףסכ-רשא ידמ-תא םהילע ריעמ יננה זי  17
:וב-וצפחי אל בהזו
ומחרי אל ןטב-ירפו הנשטרת םירענ תותשקו חי  18
:םניע סוחת-אל םינב-לע
םידשכ ןואג תראפת תוכלממ יבצ לבב התיהו טי  19
:הרמע-תאו םדס-תא םיהלא תכפהמכ
להי-אלו רודו רוד-דע ןכשת אלו חצנל בשת-אל כ  20
:םש וצברי-אל םיערו יברע םש
םש ונכשו םיחא םהיתב ואלמו םייצ םש-וצברו אכ  21
:םש-ודקרי םיריעשו הנעי תונב
גנע ילכיהב םינתו ויתונמלאב םייא הנעו בכ  22
:וכשמי אל הימיו התע אובל בורקו

די    14

לארשיב דוע רחבו בקעי-תא הוהי םחרי יכ א  1
וחפסנו םהילע רגה הולנו םתמדא-לע םחינהו
:בקעי תיב-לע
םולחנתהו םמוקמ-לא םואיבהו םימע םוחקלו ב  2
תוחפשלו םידבעל הוהי תמדא לע לארשי-תיב
:םהישגנב ודרו םהיבשל םיבש ויהו
ךזגרמו ךבצעמ ךל הוהי חינה םויב היהו ג  3
:ךב-דבע רשא השקה הדבעה-ןמו
תבש ךיא תרמאו לבב ךלמ-לע הזה לשמה תאשנו ד  4
:הבהדמ התבש שגנ
:םילשמ טבש םיעשר הטמ הוהי רבש ה  5
םיוג ףאב הדר הרס יתלב תכמ הרבעב םימע הכמ ו  6
:ךשח ילב ףדרמ
:הנר וחצפ ץראה-לכ הטקש החנ ז  7
תבכש זאמ ןונבל יזרא ךל וחמש םישורב-םג ח  8
:ונילע תרכה הלעי-אל
ךל ררוע ךאוב תארקל ךל הזגר תחתמ לואש ט  9
יכלמ לכ םתואסכמ םיקה ץרא ידותע-לכ םיאפר
:םיוג
ונומכ תילח התא-םג ךילא ורמאיו ונעי םלכ י  10
:תלשמנ ונילא
המר עצי ךיתחת ךילבנ תימה ךנואג לואש דרוה אי  11
:העלות ךיסכמו
ץראל תעדגנ רחש-ןב לליה םימשמ תלפנ ךיא בי  12
:םיוג-לע שלוח
לעממ הלעא םימשה ךבבלב תרמא התאו גי  13
יתכריב דעומ-רהב בשאו יאסכ םירא לא-יבכוכל
:ןופצ
:ןוילעל המדא בע יתמב-לע הלעא די  14
:רוב-יתכרי-לא דרות לואש-לא ךא וט  15
שיאה הזה וננובתי ךילא וחיגשי ךילא ךיאר זט  16
:תוכלממ שיערמ ץראה זיגרמ
חתפ-אל ויריסא סרה וירעו רבדמכ לבת םש זי  17
:התיב
:ותיבב שיא דובכב ובכש םלכ םיוג יכלמ-לכ חי  18
םיגרה שובל בעתנ רצנכ ךרבקמ תכלשה התאו טי  19
:סבומ רגפכ רוב-ינבא-לא ידרוי ברח ינעטמ
תגרה ךמע תחש ךצרא-יכ הרובקב םתא דחת-אל כ  20
:םיערמ ערז םלועל ארקי-אל
ומקי-לב םתובא ןועב חבטמ וינבל וניכה אכ  21
:םירע לבת-ינפ ואלמו ץרא ושריו
לבבל יתרכהו תואבצ הוהי םאנ םהילע יתמקו בכ  22
:הוהי-םאנ דכנו ןינו ראשו םש
היתאטאטו םימ-ימגאו דפק שרומל היתמשו גכ  23
:תואבצ הוהי םאנ דמשה אטאטמב
ןכ יתימד רשאכ אל-םא רמאל תואבצ הוהי עבשנ דכ  24
:םוקת איה יתצעי רשאכו התיה
רסו ונסובא ירה-לעו יצראב רושא רבשל הכ  25
:רוסי ומכש לעמ ולבסו ולע םהילעמ
דיה תאזו ץראה-לכ-לע הצועיה הצעה תאז וכ  26
:םיוגה-לכ-לע היוטנה
היוטנה ודיו רפי ימו ץעי תואבצ הוהי-יכ זכ  27
:הנבישי ימו
:הזה אשמה היה זחא ךלמה תומ-תנשב חכ  28
ךכמ טבש רבשנ יכ ךלכ תשלפ יחמשת-לא טכ  29
:ףפועמ ףרש וירפו עפצ אצי שחנ שרשמ-יכ
וצברי חטבל םינויבאו םילד ירוכב וערו ל  30
:גרהי ךתיראשו ךשרש בערב יתמהו
יכ ךלכ תשלפ גומנ ריע-יקעז רעש יליליה אל  31
:וידעומב דדוב ןיאו אב ןשע ןופצמ
הבו ןויצ דסי הוהי יכ יוג-יכאלמ הנעי-המו בל  32
:ומע יינע וסחי

וט    15

יכ המדנ באומ רע דדש לילב יכ באומ אשמ א  1
:המדנ באומ-ריק דדש לילב
לעו ובנ-לע יכבל תומבה ןבידו תיבה הלע ב  2
ןקז-לכ החרק וישאר-לכב ליליי באומ אבדימ
:העורג
הלכ היתבחרבו היתוגג לע קש ורגח ויתצוחב ג  3
:יכבב דרי ליליי
םלוק עמשנ ץהי-דע הלעלאו ןובשח קעזתו ד  4
:ול הערי ושפנ ועירי באומ יצלח ןכ-לע
הישלש תלגע רעצ-דע החירב קעזי באומל יבל ה  5
ךרד יכ וב-הלעי יכבב תיחולה הלעמ יכ
:ורעעי רבש-תקעז םינרוח
הלכ ריצח שבי-יכ ויהי תומשמ םירמנ ימ-יכ ו  6
:היה אל קרי אשד
םיברעה לחנ לע םתדקפו השע הרתי ןכ-לע ז  7
:םואשי
םילגא-דע באומ לובג-תא הקעזה הפיקה-יכ ח  8
:התללי םיליא ראבו התללי
ןומיד-לע תישא-יכ םד ואלמ ןומיד ימ יכ ט  9
:המדא תיראשלו הירא באומ תטילפל תופסונ

זט    16

רה-לא הרבדמ עלסמ ץרא-לשמ רכ-וחלש א  1
:ןויצ-תב
באומ תונב הנייהת חלשמ ןק דדונ-ףועכ היהו ב  2
:ןונראל תרבעמ
ךותב ךלצ לילכ יתיש הלילפ ושע הצע ואיבה ג  3
:ילגת-לא דדנ םיחדנ ירתס םירהצ
דדוש ינפמ ומל רתס-יוה באומ יחדנ ךב ורוגי ד  4
:ץראה-ןמ סמר ומת דש הלכ ץמה ספא-יכ
דוד להאב תמאב וילע בשיו אסכ דסחב ןכוהו ה  5
:קדצ רהמו טפשמ שרדו טפש
ונואגו ותואג דאמ אג באומ-ןואג ונעמש ו  6
:וידב ןכ-אל ותרבעו
ישישאל ליליי הלכ באומל באומ ליליי ןכל ז  7
:םיאכנ-ךא וגהת תשרח-ריק
םיוג ילעב המבש ןפג ללמא ןובשח תומדש יכ ח  8
רבדמ ועת ועגנ רזעי-דע היקורש ומלה
:םי ורבע ושטנ היתוחלש
ךוירא המבש ןפג רזעי יכבב הכבא ןכ-לע ט  9
ךריצק-לעו ךציק-לע יכ הלעלאו ןובשח יתעמד
:לפנ דדיה
ןנרי-אל םימרכבו למרכה-ןמ ליגו החמש ףסאנו י  10
דדיה ךרדה ךרדי-אל םיבקיב ןיי עערי אל
:יתבשה
ריקל יברקו ומהי רונככ באומל יעמ ןכ-לע אי  11
:שרח
אבו המבה-לע באומ האלנ-יכ הארנ-יכ היהו בי  12
:לכוי אלו ללפתהל ושדקמ-לא
:זאמ באומ-לא הוהי רבד רשא רבדה הז גי  13
ריכש ינשכ םינש שלשב רמאל הוהי רבד התעו די  14
טעמ ראשו ברה ןומהה לכב באומ דובכ הלקנו
:ריבכ אול רעזמ

זי    17

יעמ התיהו ריעמ רסומ קשמד הנה קשמד אשמ א  1
:הלפמ
ןיאו וצברו הנייהת םירדעל רערע ירע תובזע ב  2
:דירחמ
םרא ראשו קשמדמ הכלממו םירפאמ רצבמ תבשנו ג  3
:תואבצ הוהי םאנ ויהי לארשי-ינב דובככ
ורשב ןמשמו בקעי דובכ לדי אוהה םויב היהו ד  4
:הזרי
רוצקי םילבש וערזו המק ריצק ףסאכ היהו ה  5
:םיאפר קמעב םילבש טקלמכ היהו
םירגרג השלש םינש תיז ףקנכ תללוע וב-ראשנו ו  6
הירפ היפעסב השמח העברא רימא שארב
:לארשי יהלא הוהי-םאנ
ויניעו והשע-לע םדאה העשי אוהה םויב ז  7
:הניארת לארשי שודק-לא
ושע רשאו וידי השעמ תוחבזמה-לא העשי אלו ח  8
:םינמחהו םירשאהו הארי אל ויתעבצא
שרחה תבוזעכ וזעמ ירע ויהי אוהה םויב ט  9
התיהו לארשי ינב ינפמ ובזע רשא רימאהו
:הממש
תרכז אל ךזעמ רוצו ךעשי יהלא תחכש יכ י  10
:ונערזת רז תרמזו םינמענ יעטנ יעטת ןכ-לע
דנ יחירפת ךערז רקבבו יגשגשת ךעטנ םויב אי  11
:שונא באכו הלחנ םויב ריצק
ןוימהי םימי תומהכ םיבר םימע ןומה יוה בי  12
:ןואשי םיריבכ םימ ןואשכ םימאל ןואשו
סנו וב רעגו ןואשי םיבר םימ ןואשכ םימאל גי  13
ינפל לגלגכו חור-ינפל םירה ץמכ ףדרו קחרממ
:הפוס
קלח הז ונניא רקב םרטב ההלב הנהו ברע תעל די  14
:וניזזבל לרוגו וניסוש

חי    18

:שוכ-ירהנל רבעמ רשא םיפנכ לצלצ ץרא יוה א  1
וכל םימ-ינפ-לע אמג-ילכבו םיריצ םיב חלשה ב  2
ארונ םע-לא טרומו ךשממ יוג-לא םילק םיכאלמ
ואזב-רשא הסובמו וק-וק יוג האלהו אוה-ןמ
:וצרא םירהנ
וארת םירה סנ-אשנכ ץרא ינכשו לבת יבשי-לכ ג  3
:ועמשת רפוש עקתכו
ינוכמב הטיבאו הטוקשא ילא הוהי רמא הכ יכ ד  4
:ריצק םחב לט בעכ רוא-ילע חצ םחכ
הצנ היהי למג רסבו חרפ-םתכ ריצק ינפל-יכ ה  5
ריסה תושיטנה-תאו תורמזמב םילזלזה תרכו
:זתה
ץקו ץראה תמהבלו םירה טיעל ודחי ובזעי ו  6
:ףרחת וילע ץראה תמהב-לכו טיעה וילע
ךשממ םע תואבצ הוהיל יש-לבוי איהה תעב ז  7
וק-וק יוג האלהו אוה-ןמ ארונ םעמו טרומו
םוקמ-לא וצרא םירהנ ואזב רשא הסובמו
:ןויצ-רה תואבצ הוהי-םש

טי    19

אבו לק בע-לע בכר הוהי הנה םירצמ אשמ א  1
םירצמ בבלו וינפמ םירצמ ילילא וענו םירצמ
:וברקב סמי
ויחאב-שיא ומחלנו םירצמב םירצמ יתכסכסו ב  2
:הכלממב הכלממ ריעב ריע והערב שיאו
ושרדו עלבא ותצעו וברקב םירצמ-חור הקבנו ג  3
תובאה-לאו םיטאה-לאו םילילאה-לא
:םינעדיה-לאו
זע ךלמו השק םינדא דיב םירצמ-תא יתרכסו ד  4
:תואבצ הוהי ןודאה םאנ םב-לשמי
:שביו ברחי רהנו םיהמ םימ-ותשנו ה  5
הנק רוצמ יראי וברחו וללד תורהנ וחינזאהו ו  6
:ולמק ףוסו
רואי ערזמ לכו רואי יפ-לע רואי-לע תורע ז  7
:ונניאו ףדנ שביי
הכח רואיב יכילשמ-לכ ולבאו םיגידה ונאו ח  8
:וללמא םימ-ינפ-לע תרמכמ ישרפו
:ירוח םיגראו תוקירש םיתשפ ידבע ושבו ט  9
:שפנ-ימגא רכש ישע-לכ םיאכדמ היתתש ויהו י  10
הצע הערפ יצעי ימכח ןעצ ירש םילוא-ךא אי  11
ינא םימכח-ןב הערפ-לא ורמאת ךיא הרעבנ
:םדק-יכלמ-ןב
ץעי-המ ועדיו ךל אנ ודיגיו ךימכח אופא םיא בי  12
:םירצמ-לע תואבצ הוהי
םירצמ-תא ועתה ףנ ירש ואשנ ןעצ ירש ולאונ גי  13
:היטבש תנפ
םירצמ-תא ועתהו םיעוע חור הברקב ךסמ הוהי די  14
:ואיקב רוכש תועתהכ והשעמ-לכב
בנזו שאר השעי רשא השעמ םירצמל היהי-אלו וט  15
:ןומגאו הפכ
דחפו דרחו םישנכ םירצמ היהי אוהה םויב זט  16
ףינמ אוה-רשא תואבצ הוהי-די תפונת ינפמ
:וילע
רשא לכ אגחל םירצמל הדוהי תמדא התיהו זי  17
תואבצ הוהי תצע ינפמ דחפי וילא התא ריכזי
:וילע ץעוי אוה-רשא
םירצמ ץראב םירע שמח ויהי אוהה םויב חי  18
ריע תואבצ הוהיל תועבשנו ןענכ תפש תורבדמ
:תחאל רמאי סרהה
םירצמ ץרא ךותב הוהיל חבזמ היהי אוהה םויב טי  19
:הוהיל הלובג-לצא הבצמו
םירצמ ץראב תואבצ הוהיל דעלו תואל היהו כ  20
םהל חלשיו םיצחל ינפמ הוהי-לא וקעצי-יכ
:םליצהו ברו עישומ
הוהי-תא םירצמ ועדיו םירצמל הוהי עדונו אכ  21
רדנ-ורדנו החנמו חבז ודבעו אוהה םויב
:ומלשו הוהיל
ובשו אופרו ףגנ םירצמ-תא הוהי ףגנו בכ  22
:םאפרו םהל רתענו הוהי-דע
הרושא םירצממ הלסמ היהת אוהה םויב גכ  23
םירצמ ודבעו רושאב םירצמו םירצמב רושא-אבו
:רושא-תא
םירצמל הישילש לארשי היהי אוהה םויב דכ  24
:ץראה ברקב הכרב רושאלו
םירצמ ימע ךורב רמאל תואבצ הוהי וכרב רשא הכ  25
:לארשי יתלחנו רושא ידי השעמו

כ    20

ךלמ ןוגרס ותא חלשב הדודשא ןתרת אב תנשב א  1
:הדכליו דודשאב םחליו רושא
ץומא-ןב והיעשי דיב הוהי רבד איהה תעב ב  2
ץלחת ךלענו ךינתמ לעמ קשה תחתפו ךל רמאל
:ףחיו םורע ךלה ןכ שעיו ךילגר לעמ
םורע והיעשי ידבע ךלה רשאכ הוהי רמאיו ג  3
םירצמ-לע תפומו תוא םינש שלש ףחיו
:שוכ-לעו
תולג-תאו םירצמ יבש-תא רושא-ךלמ גהני ןכ ד  4
תש יפושחו ףחיו םורע םינקזו םירענ שוכ
:םירצמ תורע
:םתראפת םירצמ-ןמו םטבמ שוכמ ושבו ותחו ה  5
ונטבמ הכ-הנה אוהה םויב הזה יאה בשי רמאו ו  6
רושא ךלמ ינפמ לצנהל הרזעל םש ונסנ-רשא
:ונחנא טלמנ ךיאו

אכ    21

אב רבדממ ףלחל בגנב תופוסכ םי-רבדמ אשמ א  1
:הארונ ץראמ
דדוש דדושהו דגוב דגובה יל-דגה השק תוזח ב  2
:יתבשה התחנא-לכ ידמ ירוצ םליע ילע
יריצכ ינוזחא םיריצ הלחלח ינתמ ואלמ ןכ-לע ג  3
:תוארמ יתלהבנ עמשמ יתיוענ הדלוי
יל םש יקשח ףשנ תא ינתתעב תוצלפ יבבל העת ד  4
:הדרחל
םירשה ומוק התש לוכא תיפצה הפצ ןחלשה ךרע ה  5
:ןגמ וחשמ
רשא הפצמה דמעה ךל ינדא ילא רמא הכ יכ ו  6
:דיגי הארי
למג בכר רומח בכר םישרפ דמצ בכר הארו ז  7
:בשק-בר בשק בישקהו
דימת דמע יכנא ינדא הפצמ-לע הירא ארקיו ח  8
:תולילה-לכ בצנ יכנא יתרמשמ-לעו םמוי
רמאיו ןעיו םישרפ דמצ שיא בכר אב הז-הנהו ט  9
:ץראל רבש היהלא יליספ-לכו לבב הלפנ הלפנ
תואבצ הוהי תאמ יתעמש רשא ינרג-ןבו יתשדמ י  10
:םכל יתדגה לארשי יהלא
רמש הלילמ-המ רמש ריעשמ ארק ילא המוד אשמ אי  11
:לילמ-המ
ויעב ןויעבת-םא הליל-םגו רקב התא רמש רמא בי  12
:ויתא ובש
:םינדד תוחרא ונילת ברעב רעיב ברעב אשמ גי  13
ומחלב אמית ץרא יבשי םימ ויתה אמצ תארקל די  14
:דדנ ומדק
ינפמו השוטנ ברח ינפמ ודדנ תוברח ינפמ-יכ וט  15
:המחלמ דבכ ינפמו הכורד תשק
ריכש ינשכ הנש דועב ילא ינדא רמא הכ-יכ זט  16
:רדק דובכ-לכ הלכו
יכ וטעמי רדק-ינב ירובג תשק-רפסמ ראשו זי  17
:רבד לארשי-יהלא הוהי

בכ    22

ךלכ תילע-יכ אופא ךל-המ ןויזח איג אשמ א  1
:תוגגל
אל ךיללח הזילע הירק הימוה ריע האלמ תואשת ב  2
:המחלמ יתמ אלו ברח-יללח
ךיאצמנ-לכ ורסא תשקמ דחי-ודדנ ךיניצק-לכ ג  3
:וחרב קוחרמ ודחי ורסא
וציאת-לא יכבב ררמא ינמ ועש יתרמא ןכ-לע ד  4
:ימע-תב דש-לע ינמחנל
הוהי ינדאל הכובמו הסובמו המוהמ םוי יכ ה  5
:רהה-לא עושו רק רקרקמ ןויזח איגב תואבצ
הרע ריקו םישרפ םדא בכרב הפשא אשנ םליעו ו  6
:ןגמ
ותש תש םישרפהו בכר ואלמ ךיקמע-רחבמ יהיו ז  7
:הרעשה
קשנ-לא אוהה םויב טבתו הדוהי ךסמ תא לגיו ח  8
:רעיה תיב
וצבקתו ובר-יכ םתיאר דוד-ריע יעיקב תאו ט  9
:הנותחתה הכרבה ימ-תא
רצבל םיתבה וצתתו םתרפס םלשורי יתב-תאו י  10
:המוחה
הנשיה הכרבה ימל םיתמחה ןיב םתישע הוקמו אי  11
:םתיאר אל קוחרמ הרציו הישע-לא םתטבה אלו
יכבל אוהה םויב תואבצ הוהי ינדא ארקיו בי  12
:קש רגחלו החרקלו דפסמלו
רשב לכא ןאצ טחשו רקב גרה החמשו ןושש הנהו גי  13
:תומנ רחמ יכ ותשו לוכא ןיי תותשו
הזה ןועה רפכי-םא תואבצ הוהי ינזאב הלגנו די  14
:תואבצ הוהי ינדא רמא ןותמת-דע םכל
הזה ןכסה-לא אב-ךל תואבצ הוהי ינדא רמא הכ וט  15
:תיבה-לע רשא אנבש-לע
רבק הפ ךל תבצח-יכ הפ ךל ימו הפ ךל-המ זט  16
:ול ןכשמ עלסב יקקח ורבק םורמ יבצח
:הטע ךטעו רבג הלטלט ךלטלטמ הוהי הנה זי  17
םידי תבחר ץרא-לא רודכ הפנצ ךפנצי ףונצ חי  18
תיב ןולק ךדובכ תובכרמ המשו תומת המש
:ךינדא
:ךסרהי ךדמעממו ךבצממ ךיתפדהו טי  19
םיקילאל ידבעל יתארקו אוהה םויב היהו כ  20
:והיקלח-ןב
ןתא ךתלשממו ונקזחא ךטנבאו ךתנתכ ויתשבלהו אכ  21
:הדוהי תיבלו םלשורי בשויל באל היהו ודיב
רגס ןיאו חתפו ומכש-לע דוד-תיב חתפמ יתתנו בכ  22
:חתפ ןיאו רגסו
דובכ אסכל היהו ןמאנ םוקמב דתי ויתעקתו גכ  23
:ויבא תיבל
םיאצאצה ויבא-תיב דובכ לכ וילע ולתו דכ  24
דעו תונגאה ילכמ ןטקה ילכ לכ תועפצהו
:םילבנה ילכ-לכ
דתיה שומת תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב הכ  25
תרכנו הלפנו העדגנו ןמאנ םוקמב העוקתה
:רבד הוהי יכ הילע-רשא אשמה

גכ    23

תיבמ דדש-יכ שישרת תוינא וליליה רצ אשמ א  1
:ומל-הלגנ םיתכ ץראמ אובמ
:ךואלמ םי רבע ןודיצ רחס יא יבשי ומד ב  2
יהתו התאובת רואי ריצק רחש ערז םיבר םימבו ג  3
:םיוג רחס
רמאל םיה זועמ םי רמא-יכ ןודיצ ישוב ד  4
םירוחב יתלדג אלו יתדלי-אלו יתלח-אל
:תולותב יתממור
:רצ עמשכ וליחי םירצמל עמש-רשאכ ה  5
:יא יבשי וליליה השישרת ורבע ו  6
הולבי התמדק םדק-ימימ הזילע םכל תאזה ז  7
:רוגל קוחרמ הילגר
םירש הירחס רשא הריטעמה רצ-לע תאז ץעי ימ ח  8
:ץרא-ידבכנ הינענכ
לקהל יבצ-לכ ןואג ללחל הצעי תואבצ הוהי ט  9
:ץרא-ידבכנ-לכ
:דוע חזמ ןיא שישרת-תב ראיכ ךצרא ירבע י  10
הוצ הוהי תוכלממ זיגרה םיה-לע הטנ ודי אי  11
:הינזעמ דמשל ןענכ-לא
תלותב הקשעמה זולעל דוע יפיסות-אל רמאיו בי  12
חוני-אל םש-םג ירבע ימוק םייתכ ןודיצ-תב
:ךל
הדסי רושא היה אל םעה הז םידשכ ץרא ןה גי  13
המש היתונמרא וררע ויניחב ומיקה םייצל
:הלפמל
:ןכזעמ דדש יכ שישרת תוינא וליליה די  14
ימיכ הנש םיעבש רצ תחכשנו אוהה םויב היהו וט  15
תרישכ רצל היהי הנש םיעבש ץקמ דחא ךלמ
:הנוזה
ןגנ יביטיה החכשנ הנוז ריע יבס רונכ יחק זט  16
:ירכזת ןעמל ריש-יברה
הבשו רצ-תא הוהי דקפי הנש םיעבש ץקמ היהו זי  17
ינפ-לע ץראה תוכלממ-לכ-תא התנזו הננתאל
:המדאה
אלו רצאי אל הוהיל שדק הננתאו הרחס היהו חי  18
לכאל הרחס היהי הוהי ינפל םיבשיל יכ ןסחי
:קיתע הסכמלו העבשל

דכ    24

הינפ הועו הקלובו ץראה קקוב הוהי הנה א  1
:היבשי ץיפהו
התרבגכ החפשכ וינדאכ דבעכ ןהככ םעכ היהו ב  2
:וב אשנ רשאכ השנכ הולכ הולמכ רכומכ הנוקכ
רבד הוהי יכ זובת זובהו ץראה קובת קובה ג  3
:הזה רבדה-תא
םורמ וללמא לבת הלבנ הללמא ץראה הלבנ הלבא ד  4
:ץראה-םע
ופלח תרות ורבע-יכ היבשי תחת הפנח ץראהו ה  5
:םלוע תירב ורפה קח
ןכ-לע הב יבשי ומשאיו ץרא הלכא הלא ןכ-לע ו  6
:רעזמ שונא ראשנו ץרא יבשי ורח
:בל-יחמש-לכ וחנאנ ןפג-הללמא שורית לבא ז  7
שושמ תבש םיזילע ןואש לדח םיפת שושמ תבש ח  8
:רונכ
:ויתשל רכש רמי ןיי-ותשי אל רישב ט  9
:אובמ תיב-לכ רגס והת-תירק הרבשנ י  10
הלג החמש-לכ הברע תוצוחב ןייה-לע החוצ אי  11
:ץראה שושמ
:רעש-תכי היאשו המש ריעב ראשנ בי  12
תיז ףקנכ םימעה ךותב ץראה ברקב היהי הכ יכ גי  13
:ריצב הלכ-םא תללועכ
:םימ ולהצ הוהי ןואגב ונרי םלוק ואשי המה די  14
הוהי םש םיה ייאב הוהי ודבכ םיראב ןכ-לע וט  15
:לארשי יהלא
רמאו קידצל יבצ ונעמש תרמז ץראה ףנכמ זט  16
דגבו ודגב םידגב יל יוא יל-יזר יל-יזר
:ודגב םידגוב
:ץראה בשוי ךילע חפו תחפו דחפ זי  17
הלועהו תחפה-לא לפי דחפה לוקמ סנה היהו חי  18
וחתפנ םורממ תוברא-יכ חפב דכלי תחפה ךותמ
:ץרא ידסומ ושעריו
טומ ץרא הררופתה רופ ץראה העערתה הער טי  19
:ץרא הטטומתה
דבכו הנולמכ הדדונתהו רוכשכ ץרא עונת עונ כ  20
:םוק ףיסת-אלו הלפנו העשפ הילע
םורמה אבצ-לע הוהי דקפי אוהה םויב היהו אכ  21
:המדאה-לע המדאה יכלמ-לעו םורמב
רגסמ-לע ורגסו רוב-לע ריסא הפסא ופסאו בכ  22
:ודקפי םימי ברמו
תואבצ הוהי ךלמ-יכ המחה השובו הנבלה הרפחו גכ  23
:דובכ וינקז דגנו םלשוריבו ןויצ רהב

הכ    25

תישע יכ ךמש הדוא ךממורא התא יהלא הוהי א  1
:ןמא הנומא קוחרמ תוצע אלפ
ןומרא הלפמל הרוצב הירק לגל ריעמ תמש יכ ב  2
:הנבי אל םלועל ריעמ םירז
םיצירע םיוג תירק זע-םע ךודבכי ןכ-לע ג  3
:ךואריי
הסחמ ול-רצב ןויבאל זועמ לדל זועמ תייה-יכ ד  4
:ריק םרזכ םיצירע חור יכ ברחמ לצ םרזמ
בע לצב ברח עינכת םירז ןואש ןויצב ברחכ ה  5
:הנעי םיצירע רימז
התשמ הזה רהב םימעה-לכל תואבצ הוהי השעו ו  6
םירמש םיחממ םינמש םירמש התשמ םינמש
:םיקקזמ
םימעה-לכ-לע טולה טולה-ינפ הזה רהב עלבו ז  7
:םיוגה-לכ-לע הכוסנה הכסמהו
לעמ העמד הוהי ינדא החמו חצנל תומה עלב ח  8
יכ ץראה-לכ לעמ ריסי ומע תפרחו םינפ-לכ
:רבד הוהי
ול וניוק הז וניהלא הנה אוהה םויב רמאו ט  9
החמשנו הליגנ ול וניוק הוהי הז ונעישויו
:ותעושיב
ויתחת באומ שודנו הזה רהב הוהי-די חונת-יכ י  10
:הנמדמ ימב ןבתמ שודהכ
תוחשל החשה שרפי רשאכ וברקב וידי שרפו אי  11
:וידי תוברא םע ותואג ליפשהו
ץראל עיגה ליפשה חשה ךיתמוח בגשמ רצבמו בי  12
:רפע-דע

וכ    26

ריע הדוהי ץראב הזה-רישה רשוי אוהה םויב א  1
:לחו תומוח תישי העושי ונל-זע
:םינמא רמש קידצ-יוג אביו םירעש וחתפ ב  2
:חוטב ךב יכ םולש םולש רצת ךומס רצי ג  3
רוצ הוהי היב יכ דע-ידע הוהיב וחטב ד  4
:םימלוע
הנליפשי הבגשנ הירק םורמ יבשי חשה יכ ה  5
:רפע-דע הנעיגי ץרא-דע הליפשי
:םילד ימעפ ינע ילגר לגר הנסמרת ו  6
:סלפת קידצ לגעמ רשי םירשימ קידצל חרא ז  7
ךרכזלו ךמשל ךוניוק הוהי ךיטפשמ חרא ףא ח  8
:שפנ-תואת
יכ ךרחשא יברקב יחור-ףא הלילב ךיתיוא ישפנ ט  9
:לבת יבשי ודמל קדצ ץראל ךיטפשמ רשאכ
לועי תוחכנ ץראב קדצ דמל-לב עשר ןחי י  10
:הוהי תואג הארי-לבו
ושביו וזחי ןויזחי-לב ךדי המר הוהי אי  11
:םלכאת ךירצ שא-ףא םע-תאנק
תלעפ ונישעמ-לכ םג יכ ונל םולש תפשת הוהי בי  12
:ונל
ךב-דבל ךתלוז םינדא ונולעב וניהלא הוהי גי  13
:ךמש ריכזנ
תדקפ ןכל ומקי-לב םיאפר ויחי-לב םיתמ די  14
:ומל רכז-לכ דבאתו םדימשתו
תקחר תדבכנ יוגל תפסי הוהי יוגל תפסי וט  15
:ץרא-יוצק-לכ
:ומל ךרסומ שחל ןוקצ ךודקפ רצב הוהי זט  16
ןכ הילבחב קעזת ליחת תדלל בירקת הרה ומכ זי  17
:הוהי ךינפמ ונייה
השענ-לב תעושי חור ונדלי ומכ ונלח ונירה חי  18
:לבת יבשי ולפי-לבו ץרא
ינכש וננרו וציקה ןומוקי יתלבנ ךיתמ ויחי טי  19
:ליפת םיאפר ץראו ךלט תרוא לט יכ רפע
יבח ךדעב ךיתלד רגסו ךירדחב אב ימע ךל כ  20
:םעז-רובעי-דע עגר-טעמכ
ץראה-בשי ןוע דקפל ומוקממ אצי הוהי הנה-יכ אכ  21
דוע הסכת-אלו הימד-תא ץראה התלגו וילע
:היגורה-לע

זכ    27

הלודגהו השקה וברחב הוהי דקפי אוהה םויב א  1
שחנ ןתיול לעו חרב שחנ ןתיול לע הקזחהו
:םיב רשא ןינתה-תא גרהו ןותלקע
:הל-ונע דמח םרכ אוהה םויב ב  2
הילע דקפי ןפ הנקשא םיעגרל הרצנ הוהי ינא ג  3
:הנרצא םויו הליל
המחלמב תיש רימש יננתי-ימ יל ןיא המח ד  4
:דחי הנתיצא הב העשפא
םולש יל םולש השעי יזועמב קזחי וא ה  5
:יל-השעי
ואלמו לארשי חרפו ץיצי בקעי שרשי םיאבה ו  6
:הבונת לבת-ינפ
:גרה ויגרה גרהכ-םא והכה והכמ תכמכה ז  7
םויב השקה וחורב הגה הנבירת החלשב האסאסב ח  8
:םידק
רסה ירפ-לכ הזו בקעי-ןוע רפכי תאזב ןכל ט  9
תוצפנמ רג-ינבאכ חבזמ ינבא-לכ ומושב ותאטח
:םינמחו םירשא ומקי-אל
םש רבדמכ בזענו חלשמ הונ דדב הרוצב ריע יכ י  10
:היפעס הלכו ץברי םשו לגע הערי
התוא תוריאמ תואב םישנ הנרבשת הריצק שביב אי  11
והשע ונמחרי-אל ןכ-לע אוה תוניב-םע אל יכ
:וננחי אל ורציו
רהנה תלבשמ הוהי טבחי אוהה םויב היהו בי  12
ינב דחא דחאל וטקלת םתאו םירצמ לחנ-דע
:לארשי
ואבו לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו גי  13
םירצמ ץראב םיחדנהו רושא ץראב םידבאה
:םלשוריב שדקה רהב הוהיל ווחתשהו

חכ    28

יבצ לבנ ץיצו םירפא ירכש תואג תרטע יוה א  1
:ןיי ימולה םינמש-איג שאר-לע רשא ותראפת
םרזכ בטק רעש דרב םרזכ ינדאל ץמאו קזח הנה ב  2
:דיב ץראל חינה םיפטש םיריבכ םימ
:םירפא ירוכש תואג תרטע הנסמרת םילגרב ג  3
איג שאר-לע רשא ותראפת יבצ לבנ תציצ התיהו ד  4
התוא הארה הארי רשא ץיק םרטב הרוכבכ םינמש
:הנעלבי ופכב הדועב
יבצ תרטעל תואבצ הוהי היהי אוהה םויב ה  5
:ומע ראשל הראפת תריפצלו
יבישמ הרובגלו טפשמה-לע בשויל טפשמ חורלו ו  6
:הרעש המחלמ
וגש איבנו ןהכ ועת רכשבו וגש ןייב הלא-םגו ז  7
הארב וגש רכשה-ןמ ועת ןייה-ןמ ועלבנ רכשב
:הילילפ וקפ
:םוקמ ילב האצ איק ואלמ תונחלש-לכ יכ ח  8
ילומג העומש ןיבי ימ-תאו העד הרוי ימ-תא ט  9
:םידשמ יקיתע בלחמ
םש ריעז וקל וק וקל וק וצל וצ וצל וצ יכ י  10
:םש ריעז
םעה-לא רבדי תרחא ןושלבו הפש יגעלב יכ אי  11
:הזה
תאזו ףיעל וחינה החונמה תאז םהילא רמא רשא בי  12
:עומש אובא אלו העגרמה
וקל וק וצל וצ וצל וצ הוהי-רבד םהל היהו גי  13
ולשכו וכלי ןעמל םש ריעז םש ריעז וקל וק
:ודכלנו ושקונו ורבשנו רוחא
הזה םעה ילשמ ןוצל ישנא הוהי-רבד ועמש ןכל די  14
:םלשוריב רשא
לואש-םעו תומ-תא תירב ונתרכ םתרמא יכ וט  15
יכ ונאובי אל רבע-יכ ףטוש טיש הזח ונישע
:ונרתסנ רקשבו ונסחמ בזכ ונמש
ןבא ןויצב דסי יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל זט  16
אל ןימאמה דסומ דסומ תרקי תנפ ןחב ןבא
:שיחי
דרב העיו תלקשמל הקדצו וקל טפשמ יתמשו זי  17
:ופטשי םימ רתסו בזכ הסחמ
אל לואש-תא םכתוזחו תומ-תא םכתירב רפכו חי  18
:סמרמל ול םתייהו רבעי יכ ףטוש טוש םוקת
םויב רבעי רקבב רקבב-יכ םכתא חקי ורבע ידמ טי  19
:העומש ןיבה העוז-קר היהו הלילבו
:סנכתהכ הרצ הכסמהו ערתשהמ עצמה רצק-יכ כ  20
זגרי ןועבגב קמעכ הוהי םוקי םיצרפ-רהכ יכ אכ  21
הירכנ ותדבע דבעלו והשעמ רז והשעמ תושעל
:ותדבע
הלכ-יכ םכירסומ וקזחי-ןפ וצצולתת-לא התעו בכ  22
תואבצ הוהי ינדא תאמ יתעמש הצרחנו
:ץראה-לכ-לע
:יתרמא ועמשו ובישקה ילוק ועמשו וניזאה גכ  23
דדשיו חתפי ערזל שרחה שרחי םויה לכה דכ  24
:ותמדא
םשו קרזי ןמכו חצק ץיפהו הינפ הוש-םא אולה הכ  25
:ותלבג תמסכו ןמסנ הרעשו הרוש הטח
:ונרוי ויהלא טפשמל ורסיו וכ  26
ןמכ-לע הלגע ןפואו חצק שדוי ץורחב אל יכ זכ  27
:טבשב ןמכו חצק טבחי הטמב יכ בסוי
םמהו ונשודי שודא חצנל אל יכ קדוי םחל חכ  28
:ונקדי-אל וישרפו ותלגע לגלג
הצע אילפה האצי תואבצ הוהי םעמ תאז-םג טכ  29
:הישות לידגה

טכ    29

הנש ופס דוד הנח תירק לאירא לאירא יוה א  1
:ופקני םיגח הנש-לע
התיהו הינאו הינאת התיהו לאיראל יתוקיצהו ב  2
:לאיראכ יל
יתמיקהו בצמ ךילע יתרצו ךילע רודכ יתינחו ג  3
:תרצמ ךילע
היהו ךתרמא חשת רפעמו ירבדת ץראמ תלפשו ד  4
:ףצפצת ךתרמא רפעמו ךלוק ץראמ בואכ
ןומה רבע ץמכו ךירז ןומה קד קבאכ היהו ה  5
:םאתפ עתפל היהו םיצירע
לודג לוקו שערבו םערב דקפת תואבצ הוהי םעמ ו  6
:הלכוא שא בהלו הרעסו הפוס
םיוגה-לכ ןומה הליל ןוזח םולחכ היהו ז  7
םיקיצמהו התדצמו היבצ-לכו לאירא-לע םיאבצה
:הל
ץיקהו לכוא הנהו בערה םלחי רשאכ היהו ח  8
התש הנהו אמצה םלחי רשאכו ושפנ הקירו
ןומה היהי ןכ הקקוש ושפנו ףיע הנהו ץיקהו
:ןויצ רה-לע םיאבצה םיוגה-לכ
ןיי-אלו ורכש ועשו ועשעתשה והמתו והמהמתה ט  9
:רכש אלו וענ
םצעיו המדרת חור הוהי םכילע ךסנ-יכ י  10
םיזחה םכישאר-תאו םיאיבנה-תא םכיניע-תא
:הסכ
םותחה רפסה ירבדכ לכה תוזח םכל יהתו אי  11
הז-אנ ארק רמאל רפסה עדוי-לא ותא ונתי-רשא
:אוה םותח יכ לכוא אל רמאו
ארק רמאל רפס עדי-אל רשא לע רפסה ןתנו בי  12
:רפס יתעדי אל רמאו הז-אנ
ויפב הזה םעה שגנ יכ ןעי ינדא רמאיו גי  13
םתארי יהתו ינממ קחר ובלו ינודבכ ויתפשבו
:הדמלמ םישנא תוצמ יתא
אלפה הזה-םעה-תא אילפהל ףסוי יננה ןכל די  14
:רתתסת וינבנ תניבו וימכח תמכח הדבאו אלפו
ךשחמב היהו הצע רתסל הוהימ םיקימעמה יוה וט  15
:ונעדוי ימו ונאר ימ ורמאיו םהישעמ
השעמ רמאי-יכ בשחי רציה רמחכ-םא םככפה זט  16
:ןיבה אל ורצויל רמא רציו ינשע אל והשעל
למרכהו למרכל ןונבל בשו רעזמ טעמ דוע-אולה זי  17
:בשחי רעיל
לפאמו רפס-ירבד םישרחה אוהה-םויב ועמשו חי  18
:הניארת םירוע יניע ךשחמו
שודקב םדא ינויבאו החמש הוהיב םיונע ופסיו טי  19
:וליגי לארשי
:ןוא ידקש-לכ ותרכנו ץל הלכו ץירע ספא-יכ כ  20
וטיו ןושקי רעשב חיכומלו רבדב םדא יאיטחמ אכ  21
:קידצ והתב
הדפ רשא בקעי תיב-לא הוהי רמא-הכ ןכל בכ  22
וינפ התע אלו בקעי שובי התע-אל םהרבא-תא
:ורוחי
ימש ושידקי וברקב ידי השעמ וידלי ותארב יכ גכ  23
לארשי יהלא-תאו בקעי שודק-תא ושידקהו
:וצירעי
:חקל-ודמלי םינגורו הניב חור-יעת ועדיו דכ  24

ל    30

אלו הצע תושעל הוהי-םאנ םיררוס םינב יוה א  1
תאטח תופס ןעמל יחור אלו הכסמ ךסנלו ינמ
:תאטח-לע
זועמב זועל ולאש אל יפו םירצמ תדרל םיכלהה ב  2
:םירצמ לצב תוסחלו הערפ
םירצמ-לצב תוסחהו תשבל הערפ זועמ םכל היהו ג  3
:המלכל
:ועיגי סנח ויכאלמו וירש ןעצב ויה-יכ ד  4
אלו רזעל אל ומל וליעוי-אל םע-לע שיאבה לכ ה  5
:הפרחל-םגו תשבל יכ ליעוהל
שילו איבל הקוצו הרצ ץראב בגנ תומהב אשמ ו  6
םיריע ףתכ-לע ואשי ףפועמ ףרשו העפא םהמ
אל םע-לע םתרצוא םילמג תשבד-לעו םהליח
:וליעוי
בהר תאזל יתארק ןכל ורזעי קירו לבה םירצמו ז  7
:תבש םה
יהתו הקח רפס-לעו םתא חול-לע הבתכ אוב התע ח  8
:םלוע-דע דעל ןורחא םויל
ובא-אל םינב םישחכ םינב אוה ירמ םע יכ ט  9
:הוהי תרות עומש
אל םיזחלו וארת אל םיארל ורמא רשא י  10
וזח תוקלח ונל-ורבד תוחכנ ונל-וזחת
:תולתהמ
ונינפמ ותיבשה חרא-ינמ וטה ךרד-ינמ ורוס אי  11
:לארשי שודק-תא
הזה רבדב םכסאמ ןעי לארשי שודק רמא הכ ןכל בי  12
:וילע ונעשתו זולנו קשעב וחטבתו
העבנ לפנ ץרפכ הזה ןועה םכל היהי ןכל גי  13
:הרבש אובי עתפל םאתפ-רשא הבגשנ המוחב
למחי אל תותכ םירצוי לבנ רבשכ הרבשו די  14
ףשחלו דוקימ שא תותחל שרח ותתכמב אצמי-אלו
:אבגמ םימ
הבושב לארשי שודק הוהי ינדא רמא-הכ יכ וט  15
םכתרובג היהת החטבבו טקשהב ןועשות תחנו
:םתיבא אלו
ןוסונת ןכ-לע סוננ סוס-לע יכ-אל ורמאתו זט  16
:םכיפדר ולקי ןכ-לע בכרנ לק-לעו
השמח תרעג ינפמ דחא תרעג ינפמ דחא ףלא זי  17
סנכו רהה שאר-לע ןרתכ םתרתונ-םא דע וסנת
:העבגה-לע
םכמחרל םורי ןכלו םכננחל הוהי הכחי ןכלו חי  18
:ול יכוח-לכ ירשא הוהי טפשמ יהלא-יכ
ןונח הכבת-אל וכב םלשוריב בשי ןויצב םע-יכ טי  19
:ךנע ותעמשכ ךקעז לוקל ךנחי
ףנכי-אלו ץחל םימו רצ םחל ינדא םכל ןתנו כ  20
:ךירומ-תא תואר ךיניע ויהו ךירומ דוע
ךרדה הז רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו אכ  21
:וליאמשת יכו ונימאת יכ וב וכל
תכסמ תדפא-תאו ךפסכ יליספ יופצ-תא םתאמטו בכ  22
:ול רמאת אצ הוד ומכ םרזת ךבהז
םחלו המדאה-תא ערזת-רשא ךערז רטמ ןתנו גכ  23
ךינקמ הערי ןמשו ןשד היהו המדאה תאובת
:בחרנ רכ אוהה םויב
ץימח לילב המדאה ידבע םיריעהו םיפלאהו דכ  24
:הרזמבו תחרב הרז-רשא ולכאי
םיגלפ האשנ העבג-לכ לעו הבג רה-לכ-לע היהו הכ  25
:םילדגמ לפנב בר גרה םויב םימ-ילבי
היהי המחה רואו המחה רואכ הנבלה-רוא היהו וכ  26
הוהי שבח םויב םימיה תעבש רואכ םיתעבש
:אפרי ותכמ ץחמו ומע רבש-תא
האשמ דבכו ופא רעב קחרממ אב הוהי-םש הנה זכ  27
:תלכא שאכ ונושלו םעז ואלמ ויתפש
םיוג הפנהל הצחי ראוצ-דע ףטוש לחנכ וחורו חכ  28
:םימע ייחל לע העתמ ןסרו אוש תפנב
בבל תחמשו גח-שדקתה לילכ םכל היהי רישה טכ  29
:לארשי רוצ-לא הוהי-רהב אובל לילחב ךלוהכ
הארי ועורז תחנו ולוק דוה-תא הוהי עימשהו ל  30
:דרב ןבאו םרזו ץפנ הלכוא שא בהלו ףא ףעזב
:הכי טבשב רושא תחי הוהי לוקמ-יכ אל  31
הוהי חיני רשא הדסומ הטמ רבעמ לכ היהו בל  32
הפונת תומחלמבו תורנכבו םיפתב וילע
:הב-םחלנ
ןכוה ךלמל אוה-םג התפת לומתאמ ךורע-יכ גל  33
הוהי תמשנ הברה םיצעו שא התרדמ בחרה קימעה
:הב הרעב תירפג לחנכ

אל    31

ונעשי םיסוס-לע הרזעל םירצמ םידריה יוה א  1
ומצע-יכ םישרפ לעו בר יכ בכר-לע וחטביו
אל הוהי-תאו לארשי שודק-לע ועש אלו דאמ
:ושרד
ריסה אל וירבד-תאו ער אביו םכח אוה-םגו ב  2
:ןוא ילעפ תרזע-לעו םיערמ תיב-לע םקו
חור-אלו רשב םהיסוסו לא-אלו םדא םירצמו ג  3
ודחיו רזע לפנו רזוע לשכו ודי הטי הוהיו
:ןוילכי םלכ
היראה הגהי רשאכ ילא הוהי-רמא הכ יכ ד  4
םיער אלמ וילע ארקי רשא ופרט-לע ריפכהו
הוהי דרי ןכ הנעי אל םנומהמו תחי אל םלוקמ
:התעבג-לעו ןויצ-רה-לע אבצל תואבצ
םלשורי-לע תואבצ הוהי ןגי ןכ תופע םירפצכ ה  5
:טילמהו חספ ליצהו ןונג
:לארשי ינב הרס וקימעה רשאל ובוש ו  6
ופסכ ילילא שיא ןוסאמי אוהה םויב יכ ז  7
:אטח םכידי םכל ושע רשא ובהז ילילאו
ונלכאת םדא-אל ברחו שיא-אל ברחב רושא לפנו ח  8
:ויהי סמל וירוחבו ברח-ינפמ ול סנו
הוהי-םאנ וירש סנמ ותחו רובעי רוגממ ועלסו ט  9
:םלשוריב ול רונתו ןויצב ול רוא-רשא

בל    32

:ורשי טפשמל םירשלו ךלמ-ךלמי קדצל ןה א  1
םימ-יגלפכ םרז רתסו חור-אבחמכ שיא-היהו ב  2
:הפיע ץראב דבכ-עלס לצכ ןויצב
:הנבשקת םיעמש ינזאו םיאר יניע הניעשת אלו ג  3
רהמת םיגלע ןושלו תעדל ןיבי םירהמנ בבלו ד  4
:תוחצ רבדל
רמאי אל יליכלו בידנ לבנל דוע ארקי-אל ה  5
:עוש
ףנח תושעל ןוא-השעי ובלו רבדי הלבנ לבנ יכ ו  6
הקשמו בער שפנ קירהל העות הוהי-לא רבדלו
:ריסחי אמצ
םיונע לבחל ץעי תומז אוה םיער וילכ ילכו ז  7
:טפשמ ןויבא רבדבו רקש-ירמאב
:םוקי תובידנ-לע אוהו ץעי תובידנ בידנו ח  8
תוחטב תונב ילוק הנעמש הנמק תוננאש םישנ ט  9
:יתרמא הנזאה
ףסא ריצב הלכ יכ תוחטב הנזגרת הנש-לע םימי י  10
:אובי ילב
הרוגחו הרעו הטשפ תוחטב הזגר תוננאש ודרח אי  11
:םיצלח-לע
:הירפ ןפג-לע דמח-ידש-לע םידפס םידש-לע בי  12
יתב-לכ-לע יכ הלעת רימש ץוק ימע תמדא לע גי  13
:הזילע הירק שושמ
היה ןחבו לפע בזע ריע ןומה שטנ ןומרא-יכ די  14
:םירדע הערמ םיארפ שושמ םלוע-דע תורעמ דעב
למרכל רבדמ היהו םורממ חור ונילע הרעי-דע וט  15
:בשחי רעיל למרכו
:בשת למרכב הקדצו טפשמ רבדמב ןכשו זט  16
טקשה הקדצה תדבעו םולש הקדצה השעמ היהו זי  17
:םלוע-דע חטבו
םיחטבמ תונכשמבו םולש הונב ימע בשיו חי  18
:תוננאש תחונמבו
:ריעה לפשת הלפשבו רעיה תדרב דרבו טי  19
רושה-לגר יחלשמ םימ-לכ-לע יערז םכירשא כ  20
:רומחהו

גל    33

וב ודגב-אלו דגובו דודש אל התאו דדוש יוה א  1
:ךב-ודגבי דגבל ךתלנכ דשות דדוש ךמתהכ
םירקבל םערז היה וניוק ךל וננח הוהי ב  2
:הרצ תעב ונתעושי-ףא
:םיוג וצפנ ךתממורמ םימע ודדנ ןומה לוקמ ג  3
:וב קקוש םיבג קשמכ ליסחה ףסא םכללש ףסאו ד  4
טפשמ ןויצ אלמ םורמ ןכש יכ הוהי בגשנ ה  5
:הקדצו
תארי תעדו תמכח תעושי ןסח ךיתע תנומא היהו ו  6
:ורצוא איה הוהי
:ןויכבי רמ םולש יכאלמ הצח וקעצ םלארא ןה ז  7
םירע סאמ תירב רפה חרא רבע תבש תולסמ ומשנ ח  8
:שונא בשח אל
ןורשה היה למק ןונבל ריפחה ץרא הללמא לבא ט  9
:למרכו ןשב רענו הברעכ
:אשנא התע םמורא התע הוהי רמאי םוקא התע י  10
:םכלכאת שא םכחור שק ודלת ששח ורהת אי  11
שאב םיחוסכ םיצוק דיש תופרשמ םימע ויהו בי  12
:ותצי
:יתרבג םיבורק ועדו יתישע רשא םיקוחר ועמש גי  13
רוגי ימ םיפנח הדער הזחא םיאטח ןויצב ודחפ די  14
:םלוע ידקומ ונל רוגי-ימ הלכוא שא ונל
תוקשעמ עצבב סאמ םירשימ רבדו תוקדצ ךלה וט  15
םימד עמשמ ונזא םטא דחשב ךמתמ ויפכ רענ
:ערב תוארמ ויניע םצעו
ומחל ובגשמ םיעלס תודצמ ןכשי םימורמ אוה זט  16
:םינמאנ וימימ ןתנ
ץרא הניארת ךיניע הניזחת ויפיב ךלמ זי  17
:םיקחרמ
רפס היא לקש היא רפס היא המיא הגהי ךבל חי  18
:םילדגמה-תא
עומשמ הפש יקמע םע הארת אל זעונ םע-תא טי  19
:הניב ןיא ןושל געלנ
םלשורי הניארת ךיניע ונדעומ תירק ןויצ הזח כ  20
חצנל ויתדתי עסי-לב ןעצי-לב להא ןנאש הונ
:וקתני-לב וילבח-לכו
םיראי םירהנ-םוקמ ונל הוהי רידא םש-םא יכ אכ  21
אל רידא יצו טיש-ינא וב ךלת-לב םידי יבחר
:ונרבעי
אוה ונכלמ הוהי ונקקחמ הוהי ונטפש הוהי יכ בכ  22
:ונעישוי
סנ ושרפ-לב םנרת-ןכ וקזחי-לב ךילבח ושטנ גכ  23
:זב וזזב םיחספ הברמ ללש-דע קלח זא
:ןוע אשנ הב בשיה םעה יתילח ןכש רמאי-לבו דכ  24

דל    34

ץראה עמשת ובישקה םימאלו עמשל םיוג וברק א  1
:היאצאצ-לכו לבת האלמו
םאבצ-לכ-לע המחו םיוגה-לכ-לע הוהיל ףצק יכ ב  2
:חבטל םנתנ םמירחה
וסמנו םשאב הלעי םהירגפו וכלשי םהיללחו ג  3
:םמדמ םירה
םימשה רפסכ ולגנו םימשה אבצ-לכ וקמנו ד  4
תלבנכו ןפגמ הלע לבנכ לובי םאבצ-לכו
:הנאתמ
דרת םודא-לע הנה יברח םימשב התור-יכ ה  5
:טפשמל ימרח םע-לעו
םירכ םדמ בלחמ הנשדה םד האלמ הוהיל ברח ו  6
הוהיל חבז יכ םיליא תוילכ בלחמ םידותעו
:םודא ץראב לודג חבטו הרצבב
התורו םיריבא-םע םירפו םמע םימאר ודריו ז  7
:ןשדי בלחמ םרפעו םדמ םצרא
:ןויצ בירל םימולש תנש הוהיל םקנ םוי יכ ח  8
התיהו תירפגל הרפעו תפזל הילחנ וכפהנו ט  9
:הרעב תפזל הצרא
רודמ הנשע הלעי םלועל הבכת אל םמויו הליל י  10
:הב רבע ןיא םיחצנ חצנל ברחת רודל
הב-ונכשי ברעו ףושניו דופקו תאק הושריו אי  11
:והב-ינבאו והת-וק הילע הטנו
ויהי הירש-לכו וארקי הכולמ םש-ןיאו הירח בי  12
:ספא
הירצבמב חוחו שומק םיריס היתנמרא התלעו גי  13
:הנעי תונבל ריצח םינת הונ התיהו
ארקי והער-לע ריעשו םייא-תא םייצ ושגפו די  14
:חונמ הל האצמו תיליל העיגרה םש-ךא
הלצב הרגדו העקבו טלמתו זופק הננק המש וט  15
:התוער השא תויד וצבקנ םש-ךא
אל הנהמ תחא וארקו הוהי רפס-לעמ ושרד זט  16
הוצ אוה יפ-יכ ודקפ אל התוער השא הרדענ
:ןצבק אוה וחורו
וקב םהל התקלח ודיו לרוג ןהל ליפה-אוהו זי  17
:הב-ונכשי רודו רודל הושריי םלוע-דע

הל    35

:תלצבחכ חרפתו הברע לגתו היצו רבדמ םוששי א  1
ןונבלה דובכ ןנרו תליג ףא לגתו חרפת חרפ ב  2
וארי המה ןורשהו למרכה רדה הל-ןתנ
:וניהלא רדה הוהי-דובכ
:וצמא תולשכ םיכרבו תופר םידי וקזח ג  3
םכיהלא הנה וארית-לא וקזח בל-ירהמנל ורמא ד  4
:םכעשיו אובי אוה םיהלא לומג אובי םקנ
:הנחתפת םישרח ינזאו םירוע יניע הנחקפת זא ה  5
ועקבנ-יכ םלא ןושל ןרתו חספ ליאכ גלדי זא ו  6
:הברעב םילחנו םימ רבדמב
הונב םימ יעובמל ןואמצו םגאל ברשה היהו ז  7
:אמגו הנקל ריצח הצבר םינת
הל ארקי שדקה ךרדו ךרדו לולסמ םש-היהו ח  8
םיליואו ךרד ךלה ומל-אוהו אמט ונרבעי-אל
:ועתי אל
אל הנלעי-לב תויח ץירפו הירא םש היהי-אל ט  9
:םילואג וכלהו םש אצמת
תחמשו הנרב ןויצ ואבו ןובשי הוהי ייודפו י  10
ןוגי וסנו וגישי החמשו ןושש םשאר-לע םלוע
:החנאו

ול    36

הלע והיקזח ךלמל הנש הרשע עבראב יהיו א  1
תורצבה הדוהי ירע-לכ לע רושא-ךלמ בירחנס
:םשפתיו
המלשורי שיכלמ הקש-בר-תא רושא-ךלמ חלשיו ב  2
תלעתב דמעיו דבכ ליחב והיקזח ךלמה-לא
:סבוכ הדש תלסמב הנוילעה הכרבה
תיבה-לע רשא והיקלח-ןב םיקילא וילא אציו ג  3
:ריכזמה ףסא-ןב חאויו רפסה אנבשו
והיקזח-לא אנ-ורמא הקש-בר םהילא רמאיו ד  4
הזה ןוחטבה המ רושא ךלמ לודגה ךלמה רמא-הכ
:תחטב רשא
התע המחלמל הרובגו הצע םיתפש-רבד-ךא יתרמא ה  5
:יב תדרמ יכ תחטב ימ-לע
הזה ץוצרה הנקה תנעשמ-לע תחטב הנה ו  6
ופכב אבו וילע שיא ךמסי רשא םירצמ-לע
:וילע םיחטבה-לכל םירצמ-ךלמ הערפ ןכ הבקנו
ונחטב וניהלא הוהי-לא ילא רמאת-יכו ז  7
ויתמב-תא והיקזח ריסה רשא אוה-אולה
ינפל םלשורילו הדוהיל רמאיו ויתחבזמ-תאו
:ווחתשת הזה חבזמה
ךל הנתאו רושא ךלמה ינדא-תא אנ ברעתה התעו ח  8
:םהילע םיבכר ךל תתל לכות-םא םיסוס םיפלא
ינדא ידבע דחא תחפ ינפ תא בישת ךיאו ט  9
:םישרפלו בכרל םירצמ-לע ךל חטבתו םינטקה
תאזה ץראה-לע יתילע הוהי ידעלבמה התעו י  10
תאזה ץראה-לא הלע ילא רמא הוהי התיחשהל
:התיחשהו
הקש-בר-לא חאויו אנבשו םיקילא רמאיו אי  11
ונחנא םיעמש יכ תימרא ךידבע-לא אנ-רבד
רשא םעה ינזאב תידוהי ונילא רבדת-לאו
:המוחה-לע
ינדא ינחלש ךילאו ךינדא לאה הקש-בר רמאיו בי  12
םיבשיה םישנאה-לע אלה הלאה םירבדה-תא רבדל
םהיניש-תא תותשלו םהיארח-תא לכאל המוחה-לע
:םכמע
תידוהי לודג-לוקב ארקיו הקש-בר דמעיו גי  13
:רושא ךלמ לודגה ךלמה ירבד-תא ועמש רמאיו
לכוי-אל יכ והיקזח םכל אשי-לא ךלמה רמא הכ די  14
:םכתא ליצהל
לצה רמאל הוהי-לא והיקזח םכתא חטבי-לאו וט  15
ךלמ דיב תאזה ריעה ןתנת אל הוהי ונליצי
:רושא
רושא ךלמה רמא הכ יכ והיקזח-לא ועמשת-לא זט  16
ונפג-שיא ולכאו ילא ואצו הכרב יתא-ושע
:ורוב-ימ שיא ותשו ותנאת שיאו
ןגד ץרא םכצראכ ץרא-לא םכתא יתחקלו יאב-דע זי  17
:םימרכו םחל ץרא שוריתו
ונליצי הוהי רמאל והיקזח םכתא תיסי-ןפ חי  18
ךלמ דימ וצרא-תא שיא םיוגה יהלא וליצהה
:רושא
םיורפס יהלא היא דפראו תמח יהלא היא טי  19
:ידימ ןורמש-תא וליצה-יכו
וליצה-רשא הלאה תוצראה יהלא-לכב ימ כ  20
םלשורי-תא הוהי ליצי-יכ ידימ םצרא-תא
:ידימ
איה ךלמה תוצמ-יכ רבד ותא ונע-אלו ושירחיו אכ  21
:והנעת אל רמאל
אנבשו תיבה-לע-רשא והיקלח-ןב םיקילא אביו בכ  22
והיקזח-לא ריכזמה ףסא-ןב חאויו רפוסה
:הקש-בר ירבד תא ול ודיגיו םידגב יעורק

זל    37

וידגב-תא ערקיו והיקזח ךלמה עמשכ יהיו א  1
:הוהי תיב אביו קשב סכתיו
אנבש תאו תיבה-לע-רשא םיקילא-תא חלשיו ב  2
םיקשב םיסכתמ םינהכה ינקז תאו רפוסה
:איבנה ץומא-ןב והיעשי-לא
החכותו הרצ-םוי והיקזח רמא הכ וילא ורמאיו ג  3
חכו רבשמ-דע םינב ואב יכ הזה םויה הצאנו
:הדלל ןיא
רשא הקש-בר ירבד תא ךיהלא הוהי עמשי ילוא ד  4
חיכוהו יח םיהלא ףרחל וינדא רושא-ךלמ וחלש
דעב הלפת תאשנו ךיהלא הוהי עמש רשא םירבדב
:האצמנה תיראשה
:והיעשי-לא והיקזח ךלמה ידבע ואביו ה  5
םכינדא-לא ןורמאת הכ והיעשי םהילא רמאיו ו  6
תעמש רשא םירבדה ינפמ ארית-לא הוהי רמא הכ
:יתוא רושא-ךלמ ירענ ופדג רשא
וצרא-לא בשו העומש עמשו חור וב ןתונ יננה ז  7
:וצראב ברחב ויתלפהו
םחלנ רושא ךלמ-תא אצמיו הקש-בר בשיו ח  8
:שיכלמ עסנ יכ עמש יכ הנבל-לע
םחלהל אצי רמאל שוכ-ךלמ הקהרת-לע עמשיו ט  9
:רמאל והיקזח-לא םיכאלמ חלשיו עמשיו ךתא
רמאל הדוהי-ךלמ והיקזח-לא ןורמאת הכ י  10
אל רמאל וב חטוב התא רשא ךיהלא ךאשי-לא
:רושא ךלמ דיב םלשורי ןתנת
רושא יכלמ ושע רשא תעמש התא הנה אי  11
:לצנת התאו םמירחהל תוצראה-לכל
יתובא ותיחשה רשא םיוגה יהלא םתוא וליצהה בי  12
:רשלתב רשא ןדע-ינבו ףצרו ןרח-תאו ןזוג-תא
םיורפס ריעל ךלמו דפרא ךלמו תמח-ךלמ היא גי  13
:הועו ענה
םיכאלמה דימ םירפסה-תא והיקזח חקיו די  14
והיקזח והשרפיו הוהי תיב לעיו והארקיו
:הוהי ינפל
:רמאל הוהי-לא והיקזח ללפתיו וט  15
אוה-התא םיברכה בשי לארשי יהלא תואבצ הוהי זט  16
תישע התא ץראה תוכלממ לכל ךדבל םיהלאה
:ץראה-תאו םימשה-תא
הארו ךניע הוהי חקפ עמשו ךנזא הוהי הטה זי  17
ףרחל חלש רשא בירחנס ירבד-לכ תא עמשו
:יח םיהלא
תוצראה-לכ-תא רושא יכלמ ובירחה הוהי םנמא חי  18
:םצרא-תאו
יכ המה םיהלא אל יכ שאב םהיהלא-תא ןתנו טי  19
:םודבאיו ןבאו ץע םדא-ידי השעמ-םא
ועדיו ודימ ונעישוה וניהלא הוהי התעו כ  20
:ךדבל הוהי התא-יכ ץראה תוכלממ-לכ
רמאל והיקזח-לא ץומא-ןב והיעשי חלשיו אכ  21
ילא תללפתה רשא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ
:רושא ךלמ בירחנס-לא
ךל הגעל ךל הזב וילע הוהי רבד-רשא רבדה הז בכ  22
:םלשורי תב העינה שאר ךירחא ןויצ-תב תלותב
אשתו לוק התומירה ימ-לעו תפדגו תפרח ימ-תא גכ  23
:לארשי שודק-לא ךיניע םורמ
ינא יבכר ברב רמאתו ינדא תפרח ךידבע דיב דכ  24
תמוק תרכאו ןונבל יתכרי םירה םורמ יתילע
רעי וצק םורמ אובאו וישרב רחבמ ויזרא
:ולמרכ
לכ ימעפ-ףכב ברחאו םימ יתיתשו יתרק ינא הכ  25
:רוצמ יראי
םדק ימימ יתישע התוא קוחרמל תעמש-אולה וכ  26
םיצנ םילג תואשהל יהתו היתאבה התע היתרציו
:תורצב םירע
הדש בשע ויה ושבו ותח די-ירצק ןהיבשיו זכ  27
:המק ינפל המדשו תוגג ריצח אשד קריו
:ילא ךזגרתה תאו יתעדי ךאובו ךתאצו ךתבשו חכ  28
יתמשו ינזאב הלע ךננאשו ילא ךזגרתה ןעי טכ  29
ךרדב ךיתבישהו ךיתפשב יגתמו ךפאב יחח
:הב תאב-רשא
תינשה הנשבו חיפס הנשה לוכא תואה ךל-הזו ל  30
ועטנו ורצקו וערז תישילשה הנשבו סיחש
:םירפ לוכאו םימרכ
הטמל שרש הראשנה הדוהי-תיב תטילפ הפסיו אל  31
:הלעמל ירפ השעו
ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצת םלשורימ יכ בל  32
:תאז-השעת תואבצ הוהי תאנק
אובי אל רושא ךלמ-לא הוהי רמא-הכ ןכל גל  33
הנמדקי-אלו ץח םש הרוי-אלו תאזה ריעה-לא
:הללס הילע ךפשי-אלו ןגמ
אל תאזה ריעה-לאו בושי הב אב-רשא ךרדב דל  34
:הוהי-םאנ אובי
ןעמלו ינעמל העישוהל תאזה ריעה-לע יתונגו הל  35
:ידבע דוד
האמ רושא הנחמב הכיו הוהי ךאלמ אציו ול  36
םלכ הנהו רקבב ומיכשיו ףלא השמחו םינמשו
:םיתמ םירגפ
בשיו רושא-ךלמ בירחנס בשיו ךליו עסיו זל  37
:הונינב
ךלמרדאו ויהלא ךרסנ תיב הוחתשמ אוה יהיו חל  38
ץרא וטלמנ המהו ברחב והכה וינב רצארשו
:ויתחת ונב ןדח-רסא ךלמיו טררא

חל    38

וילא אוביו תומל והיקזח הלח םהה םימיב א  1
רמא-הכ וילא רמאיו איבנה ץומא-ןב והיעשי
:היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ הוהי
:הוהי-לא ללפתיו ריקה-לא וינפ והיקזח בסיו ב  2
יתכלהתה רשא תא אנ-רכז הוהי הנא רמאיו ג  3
יתישע ךיניעב בוטהו םלש בלבו תמאב ךינפל
:לודג יכב והיקזח ךביו
:רמאל והיעשי-לא הוהי-רבד יהיו ד  4
יהלא הוהי רמא-הכ והיקזח-לא תרמאו ךולה ה  5
ךתעמד-תא יתיאר ךתלפת-תא יתעמש ךיבא דוד
:הנש הרשע שמח ךימי-לע ףסוי יננה
יתונגו תאזה ריעה תאו ךליצא רושא-ךלמ ףכמו ו  6
:תאזה ריעה-לע
הוהי השעי רשא הוהי תאמ תואה ךל-הזו ז  7
:רבד רשא הזה רבדה-תא
תולעמב הדרי רשא תולעמה לצ-תא בישמ יננה ח  8
רשע שמשה בשתו תולעמ רשע תינרחא שמשב זחא
:הדרי רשא תולעמב תולעמ
:וילחמ יחיו ותלחב הדוהי-ךלמ והיקזחל בתכמ ט  9
יתדקפ לואש ירעשב הכלא ימי ימדב יתרמא ינא י  10
:יתונש רתי
טיבא-אל םייחה ץראב הי הי הארא-אל יתרמא אי  11
:לדח יבשוי-םע דוע םדא
גראכ יתדפק יער להאכ ינמ הלגנו עסנ ירוד בי  12
:ינמילשת הליל-דע םוימ ינעצבי הלדמ ייח
םוימ יתומצע-לכ רבשי ןכ יראכ רקב-דע יתיוש גי  13
:ינמילשת הליל-דע
יניע ולד הנויכ הגהא ףצפצא ןכ רוגע סוסכ די  14
:ינברע יל-הקשע ינדא םורמל
יתונש-לכ הדדא השע אוהו יל-רמאו רבדא-המ וט  15
:ישפנ רמ-לע
יחור ייח ןהב-לכלו ויחי םהילע ינדא זט  16
:יניחהו ינמילחתו
תחשמ ישפנ תקשח התאו רמ יל-רמ םולשל הנה זי  17
:יאטח-לכ ךוג ירחא תכלשה יכ ילב
ורבשי-אל ךללהי תומ ךדות לואש אל יכ חי  18
:ךתמא-לא רוב-ידרוי
עידוי םינבל בא םויה ינומכ ךדוי אוה יח יח טי  19
:ךתמא-לא
ונייח ימי-לכ ןגננ יתונגנו ינעישוהל הוהי כ  20
:הוהי תיב-לע
וחרמיו םינאת תלבד ואשי והיעשי רמאיו אכ  21
:יחיו ןיחשה-לע
:הוהי תיב הלעא יכ תוא המ והיקזח רמאיו בכ  22

טל    39

לבב-ךלמ ןדאלב-ןב ןדאלב ךדרמ חלש אוהה תעב א  1
הלח יכ עמשיו והיקזח-לא החנמו םירפס
:קזחיו
התכנ תיב-תא םאריו והיקזח םהילע חמשיו ב  2
ןמשה תאו םימשבה-תאו בהזה-תאו ףסכה-תא
אצמנ רשא-לכ תאו וילכ תיב-לכ תאו בוטה
והיקזח םארה-אל רשא רבד היה-אל ויתרצאב
:ותלשממ-לכבו ותיבב
רמאיו והיקזח ךלמה-לא איבנה והיעשי אביו ג  3
ךילא ואבי ןיאמו הלאה םישנאה ורמא המ וילא
:לבבמ ילא ואב הקוחר ץראמ והיקזח רמאיו
תא והיקזח רמאיו ךתיבב ואר המ רמאיו ד  4
רשא רבד היה-אל ואר יתיבב רשא-לכ
:יתרצואב םיתיארה-אל
הוהי-רבד עמש והיקזח-לא והיעשי רמאיו ה  5
:תואבצ
רשאו ךתיבב רשא-לכ אשנו םיאב םימי הנה ו  6
רבד רתוי-אל לבב הזה םויה-דע ךיתבא ורצא
:הוהי רמא
ויהו וחקי דילות רשא ךממ ואצי רשא ךינבמו ז  7
:לבב ךלמ לכיהב םיסירס
רשא הוהי-רבד בוט והיעשי-לא והיקזח רמאיו ח  8
:ימיב תמאו םולש היהי יכ רמאיו תרבד

מ    40

:םכיהלא רמאי ימע ומחנ ומחנ א  1
האלמ יכ הילא וארקו םלשורי בל-לע ורבד ב  2
םילפכ הוהי דימ החקל יכ הנוע הצרנ יכ האבצ
:היתאטח-לכב
הברעב ורשי הוהי ךרד ונפ רבדמב ארוק לוק ג  3
:וניהלאל הלסמ
בקעה היהו ולפשי העבגו רה-לכו אשני איג-לכ ד  4
:העקבל םיסכרהו רושימל
יפ יכ ודחי רשב-לכ וארו הוהי דובכ הלגנו ה  5
:רבד הוהי
ריצח רשבה-לכ ארקא המ רמאו ארק רמא לוק ו  6
:הדשה ץיצכ ודסח-לכו
ןכא וב הבשנ הוהי חור יכ ץיצ לבנ ריצח שבי ז  7
:םעה ריצח
:םלועל םוקי וניהלא-רבדו ץיצ לבנ ריצח שבי ח  8
חכב ימירה ןויצ תרשבמ ךל-ילע הבג-רה לע ט  9
ירמא יארית-לא ימירה םלשורי תרשבמ ךלוק
:םכיהלא הנה הדוהי ירעל
ול הלשמ וערזו אובי קזחב הוהי ינדא הנה י  10
:וינפל ותלעפו ותא ורכש הנה
וקיחבו םיאלט ץבקי וערזב הערי ורדע הערכ אי  11
:להני תולע אשי
שלשב לכו ןכת תרזב םימשו םימ ולעשב דדמ-ימ בי  12
:םינזאמב תועבגו םירה סלפב לקשו ץראה רפע
:ונעידוי ותצע שיאו הוהי חור-תא ןכת-ימ גי  13
טפשמ חראב והדמליו והניביו ץעונ ימ-תא די  14
:ונעידוי תונובת ךרדו תעד והדמליו
ןה ובשחנ םינזאמ קחשכו ילדמ רמכ םיוג ןה וט  15
:לוטי קדכ םייא
:הלוע יד ןיא ותיחו רעב יד ןיא ןונבלו זט  16
:ול-ובשחנ והתו ספאמ ודגנ ןיאכ םיוגה-לכ זי  17
:ול וכרעת תומד-המו לא ןוימדת ימ-לאו חי  18
ףסכ תוקתרו ונעקרי בהזב ףרצו שרח ךסנ לספה טי  19
:ףרוצ
םכח שרח רחבי בקרי-אל ץע המורת ןכסמה כ  20
:טומי אל לספ ןיכהל ול-שקבי
םכל שארמ דגה אולה ועמשת אולה ועדת אולה אכ  21
:ץראה תודסומ םתניבה אולה
קדכ הטונה םיבגחכ היבשיו ץראה גוח-לע בשיה בכ  22
:תבשל להאכ םחתמיו םימש
:השע והתכ ץרא יטפש ןיאל םינזור ןתונה גכ  23
ץראב שרש-לב ףא וערז-לב ףא ועטנ-לב ףא דכ  24
:םאשת שקכ הרעסו ושביו םהב ףשנ-םגו םעזג
:שודק רמאי הושאו ינוימדת ימ-לאו הכ  25
איצומה הלא ארב-ימ וארו םכיניע םורמ-ואש וכ  26
ץימאו םינוא ברמ ארקי םשב םלכל םאבצ רפסמב
:רדענ אל שיא חכ
יכרד הרתסנ לארשי רבדתו בקעי רמאת המל זכ  27
:רובעי יטפשמ יהלאמו הוהימ
ארוב הוהי םלוע יהלא תעמש אל-םא תעדי אולה חכ  28
רקח ןיא עגיי אלו ףעיי אל ץראה תוצק
:ותנובתל
:הברי המצע םינוא ןיאלו חכ ףעיל ןתנ טכ  29
:ולשכי לושכ םירוחבו ועגיו םירענ ופעיו ל  30
םירשנכ רבא ולעי חכ ופילחי הוהי יוקו אל  31
:ופעיי אלו וכלי ועגיי אלו וצורי

אמ    41

זא ושגי חכ ופילחי םימאלו םייא ילא ושירחה א  1
:הברקנ טפשמל ודחי ורבדי
וינפל ןתי ולגרל והארקי קדצ חרזממ ריעה ימ ב  2
ףדנ שקכ וברח רפעכ ןתי דרי םיכלמו םיוג
:ותשק
:אובי אל וילגרב חרא םולש רובעי םפדרי ג  3
הוהי ינא שארמ תורדה ארק השעו לעפ-ימ ד  4
:אוה-ינא םינרחא-תאו ןושאר
וברק ודרחי ץראה תוצק וארייו םייא ואר ה  5
:ןויתאיו
:קזח רמאי ויחאלו ורזעי והער-תא שיא ו  6
םעפ םלוה-תא שיטפ קילחמ ףרצ-תא שרח קזחיו ז  7
אל םירמסמב והקזחיו אוה בוט קבדל רמא
:טומי
ערז ךיתרחב רשא בקעי ידבע לארשי התאו ח  8
:יבהא םהרבא
ךיתארק היליצאמו ץראה תוצקמ ךיתקזחה רשא ט  9
:ךיתסאמ אלו ךיתרחב התא-ידבע ךל רמאו
ךיהלא ינא-יכ עתשת-לא ינא-ךמע יכ ארית-לא י  10
:יקדצ ןימיב ךיתכמת-ףא ךיתרזע-ףא ךיתצמא
ןיאכ ויהי ךב םירחנה לכ ומלכיו ושבי ןה אי  11
:ךביר ישנא ודבאיו
ןיאכ ויהי ךתצמ ישנא םאצמת אלו םשקבת בי  12
:ךתמחלמ ישנא ספאכו
ךל רמאה ךנימי קיזחמ ךיהלא הוהי ינא יכ גי  13
:ךיתרזע ינא ארית-לא
ךיתרזע ינא לארשי יתמ בקעי תעלות יארית-לא די  14
:לארשי שודק ךלאגו הוהי-םאנ
שודת תויפיפ לעב שדח ץורח גרומל ךיתמש הנה וט  15
:םישת ץמכ תועבגו קדתו םירה
ליגת התאו םתוא ץיפת הרעסו םאשת חורו םרזת זט  16
:ללהתת לארשי שודקב הוהיב
םנושל ןיאו םימ םישקבמ םינויבאהו םיינעה זי  17
אל לארשי יהלא םנעא הוהי ינא התשנ אמצב
:םבזעא
תוניעמ תועקב ךותבו תורהנ םייפש-לע חתפא חי  18
:םימ יאצומל היצ ץראו םימ-םגאל רבדמ םישא
םישא ןמש ץעו סדהו הטש זרא רבדמב ןתא טי  19
:ודחי רושאתו רהדת שורב הברעב
יכ ודחי וליכשיו ומישיו ועדיו וארי ןעמל כ  20
:הארב לארשי שודקו תאז התשע הוהי-די
רמאי םכיתומצע ושיגה הוהי רמאי םכביר וברק אכ  21
:בקעי ךלמ
תונשארה הנירקת רשא תא ונל ודיגיו ושיגי בכ  22
וא ןתירחא העדנו ונבל המישנו ודיגה הנה המ
:ונעימשה תואבה
םתא םיהלא יכ העדנו רוחאל תויתאה ודיגה גכ  23
:ודחי ארנו העתשנו וערתו וביטית-ףא
:םכב רחבי הבעות עפאמ םכלעפו ןיאמ םתא-ןה דכ  24
ימשב ארקי שמש-חרזממ תאיו ןופצמ יתוריעה הכ  25
:טיט-סמרי רצוי ומכו רמח-ומכ םינגס אביו
ףא קידצ רמאנו םינפלמו העדנו שארמ דיגה-ימ וכ  26
:םכירמא עמש-ןיא ףא עימשמ ןיא ףא דיגמ-ןיא
:ןתא רשבמ םלשורילו םנה הנה ןויצל ןושאר זכ  27
םלאשאו ץעוי ןיאו הלאמו שיא ןיאו אראו חכ  28
:רבד ובישיו
:םהיכסנ והתו חור םהישעמ ספא ןוא םלכ ןה טכ  29

במ    42

יתתנ ישפנ התצר יריחב וב-ךמתא ידבע ןה א  1
:איצוי םיוגל טפשמ וילע יחור
:ולוק ץוחב עימשי-אלו אשי אלו קעצי אל ב  2
הנבכי אל ההכ התשפו רובשי אל ץוצר הנק ג  3
:טפשמ איצוי תמאל
טפשמ ץראב םישי-דע ץורי אלו ההכי אל ד  4
:וליחיי םייא ותרותלו
עקר םהיטונו םימשה ארוב הוהי לאה רמא-הכ ה  5
חורו הילע םעל המשנ ןתנ היאצאצו ץראה
:הב םיכלהל
ךרצאו ךדיב קזחאו קדצב ךיתארק הוהי ינא ו  6
:םיוג רואל םע תירבל ךנתאו
תיבמ ריסא רגסממ איצוהל תורוע םיניע חקפל ז  7
:ךשח יבשי אלכ
ןתא-אל רחאל ידובכו ימש אוה הוהי ינא ח  8
:םיליספל יתלהתו
םרטב דיגמ ינא תושדחו ואב-הנה תונשארה ט  9
:םכתא עימשא הנחמצת
ידרוי ץראה הצקמ ותלהת שדח ריש הוהיל וריש י  10
:םהיבשיו םייא ואלמו םיה
יבשי ונרי רדק בשת םירצח וירעו רבדמ ואשי אי  11
:וחוצי םירה שארמ עלס
:ודיגי םייאב ותלהתו דובכ הוהיל ומישי בי  12
האנק ריעי תומחלמ שיאכ אצי רובגכ הוהי גי  13
:רבגתי ויביא-לע חירצי-ףא עירי
םשא העפא הדלויכ קפאתא שירחא םלועמ יתישחה די  14
:דחי ףאשאו
יתמשו שיבוא םבשע-לכו תועבגו םירה בירחא וט  15
:שיבוא םימגאו םייאל תורהנ
תוביתנב ועדי אל ךרדב םירוע יתכלוהו זט  16
רואל םהינפל ךשחמ םישא םכירדא ועדי-אל
אלו םתישע םירבדה הלא רושימל םישקעמו
:םיתבזע
םירמאה לספב םיחטבה תשב ושבי רוחא וגסנ זי  17
:וניהלא םתא הכסמל
:תוארל וטיבה םירועהו ועמש םישרחה חי  18
ימ חלשא יכאלמכ שרחו ידבע-םא יכ רוע ימ טי  19
:הוהי דבעכ רועו םלשמכ רוע
:עמשי אלו םינזא חוקפ רמשת אלו תובר תיאר כ  20
:רידאיו הרות לידגי וקדצ ןעמל ץפח הוהי אכ  21
יתבבו םלכ םירוחב חפה יוסשו זוזב-םע אוהו בכ  22
הסשמ ליצמ ןיאו זבל ויה ואבחה םיאלכ
:בשה רמא-ןיאו
:רוחאל עמשיו בשקי תאז ןיזאי םכב ימ גכ  23
אולה םיזזבל לארשיו בקעי הסושמל ןתנ-ימ דכ  24
אלו ךולה ויכרדב ובא-אלו ול ונאטח וז הוהי
:ותרותב ועמש
והטהלתו המחלמ זוזעו ופא המח וילע ךפשיו הכ  25
:בל-לע םישי-אלו וב-רעבתו עדי אלו ביבסמ

גמ    43

לארשי ךרציו בקעי ךארב הוהי רמא-הכ התעו א  1
:התא-יל ךמשב יתארק ךיתלאג יכ ארית-לא
ךופטשי אל תורהנבו ינא-ךתא םימב רבעת-יכ ב  2
:ךב-רעבת אל הבהלו הוכת אל שא-ומב ךלת-יכ
יתתנ ךעישומ לארשי שודק ךיהלא הוהי ינא יכ ג  3
:ךיתחת אבסו שוכ םירצמ ךרפכ
ןתאו ךיתבהא ינאו תדבכנ יניעב תרקי רשאמ ד  4
:ךשפנ תחת םימאלו ךיתחת םדא
ךערז איבא חרזממ ינא-ךתא יכ ארית-לא ה  5
:ךצבקא ברעממו
ינב יאיבה יאלכת-לא ןמיתלו ינת ןופצל רמא ו  6
:ץראה הצקמ יתונבו קוחרמ
ויתרצי ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ ז  7
:ויתישע-ףא
םינזאו םישרחו שי םיניעו רוע-םע איצוה ח  8
:ומל
םהב ימ םימאל ופסאיו ודחי וצבקנ םיוגה-לכ ט  9
םהידע ונתי ונעימשי תונשארו תאז דיגי
:תמא ורמאיו ועמשיו וקדציו
ןעמל יתרחב רשא ידבעו הוהי-םאנ ידע םתא י  10
ינפל אוה ינא-יכ וניבתו יל ונימאתו ועדת
:היהי אל ירחאו לא רצונ-אל
:עישומ ידעלבמ ןיאו הוהי יכנא יכנא אי  11
רז םכב ןיאו יתעמשהו יתעשוהו יתדגה יכנא בי  12
:לא-ינאו הוהי-םאנ ידע םתאו
ימו לעפא ליצמ ידימ ןיאו אוה ינא םוימ-םג גי  13
:הנבישי
םכנעמל לארשי שודק םכלאג הוהי רמא-הכ די  14
םידשכו םלכ םיחירב יתדרוהו הלבב יתחלש
:םתנר תוינאב
:םככלמ לארשי ארוב םכשודק הוהי ינא וט  15
םיזע םימבו ךרד םיב ןתונה הוהי רמא הכ זט  16
:הביתנ
ובכשי ודחי זוזעו ליח סוסו-בכר איצומה זי  17
:ובכ התשפכ וכעד ומוקי-לב
:וננבתת-לא תוינמדקו תונשאר ורכזת-לא חי  18
ףא הועדת אולה חמצת התע השדח השע יננה טי  19
:תורהנ ןומשיב ךרד רבדמב םישא
יתתנ-יכ הנעי תונבו םינת הדשה תיח ינדבכת כ  20
:יריחב ימע תוקשהל ןמישיב תורהנ םימ רבדמב
:ורפסי יתלהת יל יתרצי וז-םע אכ  21
:לארשי יב תעגי-יכ בקעי תארק יתא-אלו בכ  22
אל ינתדבכ אל ךיחבזו ךיתלע הש יל תאיבה-אל גכ  23
:הנובלב ךיתעגוה אלו החנמב ךיתדבעה
אל ךיחבז בלחו הנק ףסכב יל תינק-אל דכ  24
ינתעגוה ךיתואטחב ינתדבעה ךא ינתיורה
:ךיתנועב
אל ךיתאטחו ינעמל ךיעשפ החמ אוה יכנא יכנא הכ  25
:רכזא
:קדצת ןעמל התא רפס דחי הטפשנ ינריכזה וכ  26
:יב ועשפ ךיצילמו אטח ןושארה ךיבא זכ  27
לארשיו בקעי םרחל הנתאו שדק ירש ללחאו חכ  28
:םיפודגל

דמ    44

:וב יתרחב לארשיו ידבע בקעי עמש התעו א  1
ארית-לא ךרזעי ןטבמ ךרציו ךשע הוהי רמא-הכ ב  2
:וב יתרחב ןורשיו בקעי ידבע
קצא השבי-לע םילזנו אמצ-לע םימ-קצא יכ ג  3
:ךיאצאצ-לע יתכרבו ךערז-לע יחור
:םימ-ילבי-לע םיברעכ ריצח ןיבב וחמצו ד  4
הזו בקעי-םשב ארקי הזו ינא הוהיל רמאי הז ה  5
:הנכי לארשי םשבו הוהיל ודי בתכי
תואבצ הוהי ולאגו לארשי-ךלמ הוהי רמא-הכ ו  6
:םיהלא ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינא
ימושמ יל הכרעיו הדיגיו ארקי ינומכ-ימו ז  7
:ומל ודיגי הנאבת רשאו תויתאו םלוע-םע
יתדגהו ךיתעמשה זאמ אלה והרת-לאו ודחפת-לא ח  8
רוצ ןיאו ידעלבמ הולא שיה ידע םתאו
:יתעדי-לב
וליעוי-לב םהידומחו והת םלכ לספ-ירצי ט  9
:ושבי ןעמל ועדי-לבו וארי-לב המה םהידעו
:ליעוה יתלבל ךסנ לספו לא רצי-ימ י  10
וצבקתי םדאמ המה םישרחו ושבי וירבח-לכ ןה אי  11
:דחי ושבי ודחפי ודמעי םלכ
והרצי תובקמבו םחפב לעפו דצעמ לזרב שרח בי  12
התש-אל חכ ןיאו בער-םג וחכ עורזב והלעפיו
:ףעייו םימ
והשעי דרשב והראתי וק הטנ םיצע שרח גי  13
שיא תינבתכ והשעיו והראתי הגוחמבו תועצקמב
:תיב תבשל םדא תראפתכ
ול-ץמאיו ןולאו הזרת חקיו םיזרא ול-תרכל די  14
:לדגי םשגו ןרא עטנ רעי-יצעב
קישי-ףא םחיו םהמ חקיו רעבל םדאל היהו וט  15
לספ והשע וחתשיו לא-לעפי-ףא םחל הפאו
:ומל-דגסיו
הלצי לכאי רשב ויצח-לע שא-ומב ףרש ויצח זט  16
יתיאר יתומח חאה רמאיו םחי-ףא עבשיו ילצ
:רוא
וחתשיו ול-דוגסי ולספל השע לאל ותיראשו זי  17
:התא ילא יכ ינליצה רמאיו וילא ללפתיו
םהיניע תוארמ חט יכ וניבי אלו ועדי אל חי  18
:םתבל ליכשהמ
רמאל הנובת-אלו תעד אלו ובל-לא בישי-אלו טי  19
םחל וילחג-לע יתיפא ףאו שא-ומב יתפרש ויצח
ץע לובל השעא הבעותל ורתיו לכאו רשב הלצא
:דוגסא
ושפנ-תא ליצי-אלו והטה לתוה בל רפא הער כ  20
:ינימיב רקש אולה רמאי אלו
ךיתרצי התא-ידבע יכ לארשיו בקעי הלא-רכז אכ  21
:ינשנת אל לארשי התא יל-דבע
ילא הבוש ךיתואטח ןנעכו ךיעשפ בעכ יתיחמ בכ  22
:ךיתלאג יכ
ץרא תויתחת ועירה הוהי השע-יכ םימש ונר גכ  23
הוהי לאג-יכ וב ץע-לכו רעי הנר םירה וחצפ
:ראפתי לארשיבו בקעי
הוהי יכנא ןטבמ ךרציו ךלאג הוהי רמא-הכ דכ  24
:יתא ימ ץראה עקר ידבל םימש הטנ לכ השע
םימכח בישמ ללוהי םימסקו םידב תותא רפמ הכ  25
:לכשי םתעדו רוחא
רמאה םילשי ויכאלמ תצעו ודבע רבד םיקמ וכ  26
היתוברחו הנינבת הדוהי ירעלו בשות םלשוריל
:םמוקא
:שיבוא ךיתרהנו יברח הלוצל רמאה זכ  27
רמאלו םלשי יצפח-לכו יער שרוכל רמאה חכ  28
:דסות לכיהו הנבת םלשוריל

המ    45

יתקזחה-רשא שרוכל וחישמל הוהי רמא-הכ א  1
חתפא םיכלמ ינתמו םיוג וינפל-דרל ונימיב
:ורגסי אל םירעשו םיתלד וינפל חתפל
השוחנ תותלד רשוא םירודהו ךלא ךינפל ינא ב  2
:עדגא לזרב יחירבו רבשא
ןעמל םירתסמ ינמטמו ךשח תורצוא ךל יתתנו ג  3
:לארשי יהלא ךמשב ארוקה הוהי ינא-יכ עדת
ךל ארקאו יריחב לארשיו בקעי ידבע ןעמל ד  4
:ינתעדי אלו ךנכא ךמשב
ךרזאא םיהלא ןיא יתלוז דוע ןיאו הוהי ינא ה  5
:ינתעדי אלו
ידעלב ספא-יכ הברעממו שמש-חרזממ ועדי ןעמל ו  6
:דוע ןיאו הוהי ינא
ינא ער ארובו םולש השע ךשח ארובו רוא רצוי ז  7
:הלא-לכ השע הוהי
קדצ-ולזי םיקחשו לעממ םימש ופיערה ח  8
ינא דחי חימצת הקדצו עשי-ורפיו ץרא-חתפת
:ויתארב הוהי
רמאיה המדא ישרח-תא שרח ורצי-תא בר יוה ט  9
:ול םידי-ןיא ךלעפו השעת-המ ורציל רמח
:ןיליחת-המ השאלו דילות-המ באל רמא יוה י  10
תויתאה ורציו לארשי שודק הוהי רמא-הכ אי  11
:ינוצת ידי לעפ-לעו ינב-לע ינולאש
ידי ינא יתארב הילע םדאו ץרא יתישע יכנא בי  12
:יתיוצ םאבצ-לכו םימש וטנ
רשיא ויכרד-לכו קדצב והתריעה יכנא גי  13
אלו ריחמב אל חלשי יתולגו יריע הנבי-אוה
:תואבצ הוהי רמא דחשב
םיאבסו שוכ-רחסו םירצמ עיגי הוהי רמא הכ די  14
וכלי ךירחא ויהי ךלו ורבעי ךילע הדמ ישנא
ךא וללפתי ךילא ווחתשי ךילאו ורבעי םיקזב
:םיהלא ספא דוע ןיאו לא ךב
:עישומ לארשי יהלא רתתסמ לא התא ןכא וט  15
ישרח המלכב וכלה ודחי םלכ ומלכנ-םגו ושוב זט  16
:םיריצ
ושבת-אל םימלוע תעושת הוהיב עשונ לארשי זי  17
:דע ימלוע-דע ומלכת-אלו
רצי םיהלאה אוה םימשה ארוב הוהי-רמא הכ יכ חי  18
תבשל הארב והת-אל הננוכ אוה השעו ץראה
:דוע ןיאו הוהי ינא הרצי
יתרמא אל ךשח ץרא םוקמב יתרבד רתסב אל טי  19
קדצ רבד הוהי ינא ינושקב והת בקעי ערזל
:םירשימ דיגמ
אל םיוגה יטילפ ודחי ושגנתה ואבו וצבקה כ  20
אל לא-לא םיללפתמו םלספ ץע-תא םיאשנה ועדי
:עישוי
תאז עימשה ימ ודחי וצעוי ףא ושיגהו ודיגה אכ  21
דוע-ןיאו הוהי ינא אולה הדיגה זאמ םדקמ
:יתלוז ןיא עישומו קידצ-לא ידעלבמ םיהלא
לא-ינא יכ ץרא-יספא-לכ ועשוהו ילא-ונפ בכ  22
:דוע ןיאו
בושי אלו רבד הקדצ יפמ אצי יתעבשנ יב גכ  23
:ןושל-לכ עבשת ךרב-לכ ערכת יל-יכ
אובי וידע זעו תוקדצ רמא יל הוהיב ךא דכ  24
:וב םירחנה לכ ושביו
:לארשי ערז-לכ וללהתיו וקדצי הוהיב הכ  25

ומ    46

המהבלו היחל םהיבצע ויה ובנ סרק לב ערכ א  1
:הפיעל אשמ תוסומע םכיתאשנ
םשפנו אשמ טלמ ולכי אל ודחי וערכ וסרק ב  2
:הכלה יבשב
לארשי תיב תיראש-לכו בקעי תיב ילא ועמש ג  3
:םחר-ינמ םיאשנה ןטב-ינמ םיסמעה
ינא לבסא ינא הביש-דעו אוה ינא הנקז-דעו ד  4
:טלמאו לבסא ינאו אשא ינאו יתישע
:המדנו ינולשמתו וושתו ינוימדת ימל ה  5
ורכשי ולקשי הנקב ףסכו סיכמ בהז םילזה ו  6
:ווחתשי-ףא ודגסי לא והשעיו ףרוצ
דמעיו ויתחת והחיניו והלבסי ףתכ-לע והאשי ז  7
הנעי אלו וילא קעצי-ףא שימי אל ומוקממ
:ונעישוי אל ותרצמ
:בל-לע םיעשופ ובישה וששאתהו תאז-ורכז ח  8
דוע ןיאו לא יכנא יכ םלועמ תונשאר ורכז ט  9
:ינומכ ספאו םיהלא
רמא ושענ-אל רשא םדקמו תירחא תישארמ דיגמ י  10
:השעא יצפח-לכו םוקת יתצע
ותצע שיא קחרמ ץראמ טיע חרזממ ארק אי  11
:הנשעא-ףא יתרצי הנאיבא-ףא יתרבד-ףא
:הקדצמ םיקוחרה בל יריבא ילא ועמש בי  12
רחאת אל יתעושתו קחרת אל יתקדצ יתברק גי  13
:יתראפת לארשיל העושת ןויצב יתתנו

זמ    47

ץראל-יבש לבב-תב תלותב רפע-לע יבשו ידר א  1
ךל-וארקי יפיסות אל יכ םידשכ-תב אסכ-ןיא
:הגנעו הכר
לבש-יפשח ךתמצ ילג חמק ינחטו םיחר יחק ב  2
:תורהנ ירבע קוש-ילג
עגפא אלו חקא םקנ ךתפרח הארת םג ךתורע לגת ג  3
:םדא
:לארשי שודק ומש תואבצ הוהי ונלאג ד  4
יפיסות אל יכ םידשכ-תב ךשחב יאבו םמוד יבש ה  5
:תוכלממ תרבג ךל-וארקי
ךדיב םנתאו יתלחנ יתללח ימע-לע יתפצק ו  6
:דאמ ךלע תדבכה ןקז-לע םימחר םהל תמש-אל
הלא תמש-אל דע תרבג היהא םלועל ירמאתו ז  7
:התירחא תרכז אל ךבל-לע
הרמאה חטבל תבשויה הנידע תאז-יעמש התעו ח  8
עדא אלו הנמלא בשא אל דוע יספאו ינא הבבלב
:לוכש
לוכש דחא םויב עגר הלא-יתש ךל הנאבתו ט  9
תמצעב ךיפשכ ברב ךילע ואב םמתכ ןמלאו
:דאמ ךירבח
ךתעדו ךתמכח ינאר ןיא תרמא ךתערב יחטבתו י  10
:דוע יספאו ינא ךבלב ירמאתו ךתבבוש איה
הוה ךילע לפתו הרחש יעדת אל הער ךילע אבו אי  11
אל האוש םאתפ ךילע אבתו הרפכ ילכות אל
:יעדת
תעגי רשאב ךיפשכ ברבו ךירבחב אנ-ידמע בי  12
:יצורעת ילוא ליעוה ילכות ילוא ךירוענמ
ורבה ךעישויו אנ-ודמעי ךיתצע ברב תיאלנ גי  13
רשאמ םישדחל םעידומ םיבכוכב םיזחה םימש
:ךילע ואבי
םשפנ-תא וליצי-אל םתפרש שא שקכ ויה הנה די  14
:ודגנ תבשל רוא םמחל תלחג-ןיא הבהל דימ
שיא ךירוענמ ךירחס תעגי רשא ךל-ויה ןכ וט  15
:ךעישומ ןיא ועת ורבעל

חמ    48

יממו לארשי םשב םיארקנה בקעי-תיב תאז-ועמש א  1
לארשי יהלאבו הוהי םשב םיעבשנה ואצי הדוהי
:הקדצב אלו תמאב אל וריכזי
וכמסנ לארשי יהלא-לעו וארקנ שדקה ריעמ-יכ ב  2
:ומש תואבצ הוהי
םאתפ םעימשאו ואצי יפמו יתדגה זאמ תונשארה ג  3
:הנאבתו יתישע
ךחצמו ךפרע לזרב דיגו התא השק יכ יתעדמ ד  4
:השוחנ
רמאת-ןפ ךיתעמשה אובת םרטב זאמ ךל דיגאו ה  5
:םוצ יכסנו ילספו םשע יבצע
ךיתעמשה ודיגת אולה םתאו הלכ הזח תעמש ו  6
:םתעדי אלו תורצנו התעמ תושדח
םתעמש אלו םוי-ינפלו זאמ אלו וארבנ התע ז  7
:ןיתעדי הנה רמאת-ןפ
החתפ-אל זאמ םג תעדי אל םג תעמש-אל םג ח  8
ארק ןטבמ עשפו דוגבת דוגב יתעדי יכ ךנזא
:ךל
יתלבל ךל-םטחא יתלהתו יפא ךיראא ימש ןעמל ט  9
:ךתירכה
:ינע רוכב ךיתרחב ףסכב אלו ךיתפרצ הנה י  10
רחאל ידובכו לחי ךיא יכ השעא ינעמל ינעמל אי  11
:ןתא-אל
ינא אוה-ינא יארקמ לארשיו בקעי ילא עמש בי  12
:ןורחא ינא ףא ןושאר
ינא ארק םימש החפט ינימיו ץרא הדסי ידי-ףא גי  13
:ודחי ודמעי םהילא
הוהי הלא-תא דיגה םהב ימ ועמשו םכלכ וצבקה די  14
:םידשכ וערזו לבבב וצפח השעי ובהא
חילצהו ויתאיבה ויתארק-ףא יתרבד ינא ינא וט  15
:וכרד
תעמ יתרבד רתסב שארמ אל תאז-ועמש ילא וברק זט  16
:וחורו ינחלש הוהי ינדא התעו ינא םש התויה
הוהי ינא לארשי שודק ךלאג הוהי רמא-הכ זי  17
:ךלת ךרדב ךכירדמ ליעוהל ךדמלמ ךיהלא
ךתקדצו ךמולש רהנכ יהיו יתוצמל תבשקה אול חי  18
:םיה ילגכ
ויתעמכ ךיעמ יאצאצו ךערז לוחכ יהיו טי  19
:ינפלמ ומש דמשי-אלו תרכי-אל
ודיגה הנר לוקב םידשכמ וחרב לבבמ ואצ כ  20
לאג ורמא ץראה הצק-דע הואיצוה תאז ועימשה
:בקעי ודבע הוהי
ומל ליזה רוצמ םימ םכילוה תוברחב ואמצ אלו אכ  21
:םימ ובזיו רוצ-עקביו
:םיעשרל הוהי רמא םולש ןיא בכ  22

טמ    49

הוהי קוחרמ םימאל ובישקהו ילא םייא ועמש א  1
:ימש ריכזה ימא יעממ ינארק ןטבמ
ינמישיו ינאיבחה ודי לצב הדח ברחכ יפ םשיו ב  2
:ינריתסה ותפשאב רורב ץחל
:ראפתא ךב-רשא לארשי התא-ידבע יל רמאיו ג  3
יחכ לבהו והתל יתעגי קירל יתרמא ינאו ד  4
:יהלא-תא יתלעפו הוהי-תא יטפשמ ןכא יתילכ
בבושל ול דבעל ןטבמ ירצי הוהי רמא התעו ה  5
יניעב דבכאו ףסאי אל לארשיו וילא בקעי
:יזע היה יהלאו הוהי
יטבש-תא םיקהל דבע יל ךתויהמ לקנ רמאיו ו  6
םיוג רואל ךיתתנו בישהל לארשי יריצנו בקעי
:ץראה הצק-דע יתעושי תויהל
שפנ-הזבל ושודק לארשי לאג הוהי-רמא הכ ז  7
ומקו וארי םיכלמ םילשמ דבעל יוג בעתמל
שדק ןמאנ רשא הוהי ןעמל ווחתשיו םירש
:ךרחביו לארשי
העושי םויבו ךיתינע ןוצר תעב הוהי רמא הכ ח  8
ץרא םיקהל םע תירבל ךנתאו ךרצאו ךיתרזע
:תוממש תולחנ ליחנהל
םיכרד-לע ולגה ךשחב רשאל ואצ םירוסאל רמאל ט  9
:םתיערמ םייפש-לכבו וערי
שמשו ברש םכי-אלו ואמצי אלו ובערי אל י  10
:םלהני םימ יעובמ-לעו םגהני םמחרמ-יכ
:ןומרי יתלסמו ךרדל ירה-לכ יתמשו אי  11
םימו ןופצמ הלא-הנהו ואבי קוחרמ הלא-הנה בי  12
:םיניס ץראמ הלאו
םחנ-יכ הנר םירה וחצפי ץרא יליגו םימש ונר גי  13
:םחרי וינעו ומע הוהי
:ינחכש ינדאו הוהי ינבזע ןויצ רמאתו די  14
הלא-םג הנטב-ןב םחרמ הלוע השא חכשתה וט  15
:ךחכשא אל יכנאו הנחכשת
:דימת ידגנ ךיתמוח ךיתקח םיפכ-לע ןה זט  16
:ואצי ךממ ךיברחמו ךיסרהמ ךינב ורהמ זי  17
ךל-ואב וצבקנ םלכ יארו ךיניע ביבס-יאש חי  18
ישבלת ידעכ םלכ יכ הוהי-םאנ ינא-יח
:הלככ םירשקתו
התע יכ ךיתסרה ץראו ךיתממשו ךיתברח יכ טי  19
:ךיעלבמ וקחרו בשוימ ירצת
םוקמה יל-רצ ךילכש ינב ךינזאב ורמאי דוע כ  20
:הבשאו יל-השג
הלוכש ינאו הלא-תא יל-דלי ימ ךבבלב תרמאו אכ  21
ינא ןה לדג ימ הלאו הרוסו הלג הדומלגו
:םה הפיא הלא ידבל יתראשנ
ידי םיוג-לא אשא הנה הוהי ינדא רמא-הכ בכ  22
ןצחב ךינב ואיבהו יסנ םירא םימע-לאו
:הנאשנת ףתכ-לע ךיתנבו
םיפא ךיתקינימ םהיתורשו ךינמא םיכלמ ויהו גכ  23
תעדיו וכחלי ךילגר רפעו ךל ווחתשי ץרא
:יוק ושבי-אל רשא הוהי ינא-יכ
:טלמי קידצ יבש-םאו חוקלמ רובגמ חקיה דכ  24
חוקלמו חקי רובג יבש-םג הוהי רמא הכ-יכ הכ  25
ךינב-תאו בירא יכנא ךבירי-תאו טלמי ץירע
:עישוא יכנא
םמד סיסעכו םרשב-תא ךינומ-תא יתלכאהו וכ  26
ךעישומ הוהי ינא יכ רשב-לכ ועדיו ןורכשי
:בקעי ריבא ךלאגו

נ    50

רשא םכמא תותירכ רפס הז יא הוהי רמא הכ א  1
ןה ול םכתא יתרכמ-רשא ישונמ ימ וא היתחלש
:םכמא החלש םכיעשפבו םתרכמנ םכיתנועב
רוצקה הנוע ןיאו יתארק שיא ןיאו יתאב עודמ ב  2
ןה ליצהל חכ יב-ןיא-םאו תודפמ ידי הרצק
שאבת רבדמ תורהנ םישא םי בירחא יתרעגב
:אמצב תמתו םימ ןיאמ םתגד
:םתוסכ םישא קשו תורדק םימש שיבלא ג  3
תועל תעדל םידומל ןושל יל ןתנ הוהי ינדא ד  4
ןזא יל ריעי רקבב רקבב ריעי רבד ףעי-תא
:םידומלכ עמשל
רוחא יתירמ אל יכנאו ןזא יל-חתפ הוהי ינדא ה  5
:יתגוסנ אל
אל ינפ םיטרמל ייחלו םיכמל יתתנ יוג ו  6
:קרו תומלכמ יתרתסה
ןכ-לע יתמלכנ אל ןכ-לע יל-רזעי הוהי ינדאו ז  7
:שובא אל-יכ עדאו שימלחכ ינפ יתמש
לעב-ימ דחי הדמענ יתא בירי-ימ יקידצמ בורק ח  8
:ילא שגי יטפשמ
ןה ינעישרי אוה-ימ יל-רזעי הוהי ינדא ןה ט  9
:םלכאי שע ולבי דגבכ םלכ
ךלה רשא ודבע לוקב עמש הוהי ארי םכב ימ י  10
ןעשיו הוהי םשב חטבי ול הגנ ןיאו םיכשח
:ויהלאב
רואב וכל תוקיז ירזאמ שא יחדק םכלכ ןה אי  11
םכל תאז-התיה ידימ םתרעב תוקיזבו םכשא
:ןובכשת הבצעמל

אנ    51

וטיבה הוהי ישקבמ קדצ יפדר ילא ועמש א  1
:םתרקנ רוב תבקמ-לאו םתבצח רוצ-לא
םכללוחת הרש-לאו םכיבא םהרבא-לא וטיבה ב  2
:והבראו והכרבאו ויתארק דחא-יכ
םשיו היתברח-לכ םחנ ןויצ הוהי םחנ-יכ ג  3
החמשו ןושש הוהי-ןגכ התברעו ןדעכ הרבדמ
:הרמז לוקו הדות הב אצמי
הרות יכ וניזאה ילא ימואלו ימע ילא ובישקה ד  4
:עיגרא םימע רואל יטפשמו אצת יתאמ
ילא וטפשי םימע יערזו יעשי אצי יקדצ בורק ה  5
:ןולחיי יערז-לאו ווקי םייא
תחתמ ץראה-לא וטיבהו םכיניע םימשל ואש ו  6
הלבת דגבכ ץראהו וחלמנ ןשעכ םימש-יכ
היהת םלועל יתעושיו ןותומי ןכ-ומכ היבשיו
:תחת אל יתקדצו
וארית-לא םבלב יתרות םע קדצ יעדי ילא ועמש ז  7
:ותחת-לא םתפדגמו שונא תפרח
יתקדצו סס םלכאי רמצכו שע םלכאי דגבכ יכ ח  8
:םירוד רודל יתעושיו היהת םלועל
ימיכ ירוע הוהי עורז זע-ישבל ירוע ירוע ט  9
בהר תבצחמה איה-תא אולה םימלוע תורד םדק
:ןינת תללוחמ
המשה הבר םוהת ימ םי תברחמה איה-תא אולה י  10
:םילואג רבעל ךרד םי-יקמעמ
תחמשו הנרב ןויצ ואבו ןובושי הוהי ייודפו אי  11
ןוגי וסנ ןוגישי החמשו ןושש םשאר-לע םלוע
:החנאו
שונאמ יאריתו תא-ימ םכמחנמ אוה יכנא יכנא בי  12
:ןתני ריצח םדא-ןבמו תומי
דחפתו ץרא דסיו םימש הטונ ךשע הוהי חכשתו גי  13
ןנוכ רשאכ קיצמה תמח ינפמ םויה-לכ דימת
:קיצמה תמח היאו תיחשהל
רסחי אלו תחשל תומי-אלו חתפהל העצ רהמ די  14
:ומחל
הוהי וילג ומהיו םיה עגר ךיהלא הוהי יכנאו וט  15
:ומש תואבצ
עטנל ךיתיסכ ידי לצבו ךיפב ירבד םישאו זט  16
:התא-ימע ןויצל רמאלו ץרא דסילו םימש
דימ תיתש רשא םלשורי ימוק יררועתה יררועתה זי  17
תיתש הלערתה סוכ תעבק-תא ותמח סוכ-תא הוהי
:תיצמ
קיזחמ ןיאו הדלי םינב-לכמ הל להנמ-ןיא חי  18
:הלדג םינב-לכמ הדיב
רבשהו דשה ךל דוני ימ ךיתארק הנה םיתש טי  19
:ךמחנא ימ ברחהו בערהו
רמכמ אותכ תוצוח-לכ שארב ובכש ופלע ךינב כ  20
:ךיהלא תרעג הוהי-תמח םיאלמה
:ןיימ אלו תרכשו הינע תאז אנ-יעמש ןכל אכ  21
הנה ומע בירי ךיהלאו הוהי ךינדא רמא-הכ בכ  22
סוכ תעבק-תא הלערתה סוכ-תא ךדימ יתחקל
:דוע התותשל יפיסות-אל יתמח
יחש ךשפנל ורמא-רשא ךיגומ-דיב היתמשו גכ  23
:םירבעל ץוחכו ךוג ץראכ ימישתו הרבענו

בנ    52

ךתראפת ידגב ישבל ןויצ ךזע ישבל ירוע ירוע א  1
דוע ךב-אבי ףיסוי אל יכ שדקה ריע םלשורי
:אמטו לרע
ירסומ וחתפתה םלשורי יבש ימוק רפעמ ירענתה ב  2
:ןויצ-תב היבש ךראוצ
ףסכב אלו םתרכמנ םנח הוהי רמא הכ-יכ ג  3
:ולאגת
הנשארב ימע-דרי םירצמ הוהי ינדא רמא הכ יכ ד  4
:וקשע ספאב רושאו םש רוגל
םנח ימע חקל-יכ הוהי-םאנ הפ-יל-המ התעו ה  5
ימש םויה-לכ דימתו הוהי-םאנ וליליהי ולשמ
:ץאנמ
אוה-ינא-יכ אוהה םויב ןכל ימש ימע עדי ןכל ו  6
:יננה רבדמה
םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה-לע וואנ-המ ז  7
ךלמ ןויצל רמא העושי עימשמ בוט רשבמ
:ךיהלא
ןיעב ןיע יכ וננרי ודחי לוק ואשנ ךיפצ לוק ח  8
:ןויצ הוהי בושב וארי
הוהי םחנ-יכ םלשורי תוברח ודחי וננר וחצפ ט  9
:םלשורי לאג ומע
םיוגה-לכ יניעל ושדק עורז-תא הוהי ףשח י  10
:וניהלא תעושי תא ץרא-יספא-לכ וארו
הכותמ ואצ ועגת-לא אמט םשמ ואצ ורוס ורוס אי  11
:הוהי ילכ יאשנ ורבה
ןוכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפחב אל יכ בי  12
:לארשי יהלא םכפסאמו הוהי םכינפל ךלה-יכ
:דאמ הבגו אשנו םורי ידבע ליכשי הנה גי  13
והארמ שיאמ תחשמ-ןכ םיבר ךילע וממש רשאכ די  14
:םדא ינבמ וראתו
םהיפ םיכלמ וצפקי וילע םיבר םיוג הזי ןכ וט  15
ועמש-אל רשאו ואר םהל רפס-אל רשא יכ
:וננובתה

גנ    53

:התלגנ ימ-לע הוהי עורזו ונתעמשל ןימאה ימ א  1
ראת-אל היצ ץראמ שרשכו וינפל קנויכ לעיו ב  2
:והדמחנו הארמ-אלו והארנו רדה אלו ול
ילח עודיו תובאכמ שיא םישיא לדחו הזבנ ג  3
:והנבשח אלו הזבנ ונממ םינפ רתסמכו
ונחנאו םלבס וניבאכמו אשנ אוה ונילח ןכא ד  4
:הנעמו םיהלא הכמ עוגנ והנבשח
רסומ וניתנועמ אכדמ ונעשפמ ללחמ אוהו ה  5
:ונל-אפרנ ותרבחבו וילע ונמולש
הוהיו ונינפ וכרדל שיא וניעת ןאצכ ונלכ ו  6
:ונלכ ןוע תא וב עיגפה
לבוי חבטל השכ ויפ-חתפי אלו הנענ אוהו שגנ ז  7
:ויפ חתפי אלו המלאנ היזזג ינפל לחרכו
יכ חחושי ימ ורוד-תאו חקל טפשממו רצעמ ח  8
:ומל עגנ ימע עשפמ םייח ץראמ רזגנ
לע ויתמב רישע-תאו ורבק םיעשר-תא ןתיו ט  9
:ויפב המרמ אלו השע סמח-אל
ושפנ םשא םישת-םא ילחה ואכד ץפח הוהיו י  10
:חלצי ודיב הוהי ץפחו םימי ךיראי ערז הארי
קידצ קידצי ותעדב עבשי הארי ושפנ למעמ אי  11
:לבסי אוה םתנועו םיברל ידבע
ללש קלחי םימוצע-תאו םיברב ול-קלחא ןכל בי  12
הנמנ םיעשפ-תאו ושפנ תומל הרעה רשא תחת
:עיגפי םיעשפלו אשנ םיבר-אטח אוהו

דנ    54

הלח-אל ילהצו הנר יחצפ הדלי אל הרקע ינר א  1
:הוהי רמא הלועב ינבמ הממוש-ינב םיבר-יכ
וטי ךיתונכשמ תועיריו ךלהא םוקמ יביחרה ב  2
:יקזח ךיתדתיו ךירתימ יכיראה יכשחת-לא
שריי םיוג ךערזו יצרפת לואמשו ןימי-יכ ג  3
:ובישוי תומשנ םירעו
אל יכ ימלכת-לאו ישובת אל-יכ יארית-לא ד  4
תפרחו יחכשת ךימולע תשב יכ יריפחת
:דוע-ירכזת אל ךיתונמלא
שודק ךלאגו ומש תואבצ הוהי ךישע ךילעב יכ ה  5
:ארקי ץראה-לכ יהלא לארשי
תשאו הוהי ךארק חור תבוצעו הבוזע השאכ-יכ ו  6
:ךיהלא רמא סאמת יכ םירוענ
:ךצבקא םילדג םימחרבו ךיתבזע ןטק עגרב ז  7
םלוע דסחבו ךממ עגר ינפ יתרתסה ףצק ףצשב ח  8
:הוהי ךלאג רמא ךיתמחר
חנ-ימ רבעמ יתעבשנ רשא יל תאז חנ ימ-יכ ט  9
ךילע ףצקמ יתעבשנ ןכ ץראה-לע דוע
:ךב-רעגמו
ךתאמ ידסחו הנטומת תועבגהו ושומי םירהה יכ י  10
ךמחרמ רמא טומת אל ימולש תירבו שומי-אל
:הוהי
ךופב ץיברמ יכנא הנה המחנ אל הרעס הינע אי  11
:םיריפסב ךיתדסיו ךינבא
חדקא ינבאל ךירעשו ךיתשמש דכדכ יתמשו בי  12
:ץפח-ינבאל ךלובג-לכו
:ךינב םולש ברו הוהי ידומל ךינב-לכו גי  13
יארית אל-יכ קשעמ יקחר יננוכת הקדצב די  14
:ךילא ברקת-אל יכ התחממו
ךילע ךתא רג-ימ יתואמ ספא רוגי רוג ןה וט  15
:לופי
ילכ איצומו םחפ שאב חפנ שרח יתארב יכנא ןה זט  16
:לבחל תיחשמ יתארב יכנאו והשעמל
ןושל-לכו חלצי אל ךילע רצוי ילכ-לכ זי  17
הוהי ידבע תלחנ תאז יעישרת טפשמל ךתא-םוקת
:הוהי-םאנ יתאמ םתקדצו

הנ    55

וכל ףסכ ול-ןיא רשאו םימל וכל אמצ-לכ יוה א  1
ריחמ אולבו ףסכ-אולב ורבש וכלו ולכאו ורבש
:בלחו ןיי
אולב םכעיגיו םחל-אולב ףסכ-ולקשת המל ב  2
גנעתתו בוט-ולכאו ילא עומש ועמש העבשל
:םכשפנ ןשדב
םכשפנ יחתו ועמש ילא וכלו םכנזא וטה ג  3
:םינמאנה דוד ידסח םלוע תירב םכל התרכאו
:םימאל הוצמו דיגנ ויתתנ םימואל דע ןה ד  4
ךילא ךועדי-אל יוגו ארקת עדת-אל יוג ןה ה  5
יכ לארשי שודקלו ךיהלא הוהי ןעמל וצורי
:ךראפ
:בורק ותויהב והארק ואצמהב הוהי ושרד ו  6
בשיו ויתבשחמ ןוא שיאו וכרד עשר בזעי ז  7
הברי-יכ וניהלא-לאו והמחריו הוהי-לא
:חולסל
יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ ח  8
:הוהי םאנ
םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ץראמ םימש והבג-יכ ט  9
:םכיתבשחממ יתבשחמו
אל המשו םימשה-ןמ גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ י  10
החימצהו הדילוהו ץראה-תא הורה-םא יכ בושי
:לכאל םחלו ערזל ערז ןתנו
ילא בושי-אל יפמ אצי רשא ירבד היהי ןכ אי  11
רשא חילצהו יתצפח רשא-תא השע-םא יכ םקיר
:ויתחלש
םירהה ןולבות םולשבו ואצת החמשב-יכ בי  12
הדשה יצע-לכו הנר םכינפל וחצפי תועבגהו
:ףכ-ואחמי
סדה הלעי דפרסה תחת שורב הלעי ץוצענה תחת גי  13
:תרכי אל םלוע תואל םשל הוהיל היהו

ונ    56

הבורק-יכ הקדצ ושעו טפשמ ורמש הוהי רמא הכ א  1
:תולגהל יתקדצו אובל יתעושי
רמש הב קיזחי םדא-ןבו תאז-השעי שונא ירשא ב  2
:ער-לכ תושעמ ודי רמשו וללחמ תבש
לדבה רמאל הוהי-לא הולנה רכנה-ןב רמאי-לאו ג  3
ןה סירסה רמאי-לאו ומע לעמ הוהי ינלידבי
:שבי ץע ינא
ורמשי רשא םיסירסל הוהי רמא הכ-יכ ד  4
םיקיזחמו יתצפח רשאב ורחבו יתותבש-תא
:יתירבב
םינבמ בוט םשו די יתמוחבו יתיבב םהל יתתנו ה  5
:תרכי אל רשא ול-ןתא םלוע םש תונבמו
הבהאלו ותרשל הוהי-לע םיולנה רכנה ינבו ו  6
תבש רמש-לכ םידבעל ול תויהל הוהי םש-תא
:יתירבב םיקיזחמו וללחמ
יתלפת תיבב םיתחמשו ישדק רה-לא םיתואיבהו ז  7
יתיב יכ יחבזמ-לע ןוצרל םהיחבזו םהיתלוע
:םימעה-לכל ארקי הלפת-תיב
ץבקא דוע לארשי יחדנ ץבקמ הוהי ינדא םאנ ח  8
:ויצבקנל וילע
:רעיב ותיח-לכ לכאל ויתא ידש ותיח לכ ט  9
אל םימלא םיבלכ םלכ ועדי אל םלכ םירוע ופצ י  10
:םונל יבהא םיבכש םיזה חבנל ולכוי
םיער המהו העבש ועדי אל שפנ-יזע םיבלכהו אי  11
ועצבל שיא ונפ םכרדל םלכ ןיבה ועדי אל
:והצקמ
םוי הזכ היהו רכש האבסנו ןיי-החקא ויתא בי  12
:דאמ רתי לודג רחמ

זנ    57

דסח-ישנאו בל-לע םש שיא ןיאו דבא קידצה א  1
ףסאנ הערה ינפמ-יכ ןיבמ ןיאב םיפסאנ
:קידצה
:וחכנ ךלה םתובכשמ-לע וחוני םולש אובי ב  2
:הנזתו ףאנמ ערז הננע ינב הנה-וברק םתאו ג  3
ןושל וכיראת הפ וביחרת ימ-לע וגנעתת ימ-לע ד  4
:רקש ערז עשפ-ידלי םתא-אולה
םידליה יטחש ןנער ץע-לכ תחת םילאב םימחנה ה  5
:םיעלסה יפעס תחת םילחנב
תכפש םהל-םג ךלרוג םה םה ךקלח לחנ-יקלחב ו  6
:םחנא הלא לעה החנמ תילעה ךסנ
חבזל תילע םש-םג ךבכשמ תמש אשנו הבג-רה לע ז  7
:חבז
יתאמ יכ ךנורכז תמש הזוזמהו תלדה רחאו ח  8
תבהא םהמ ךל-תרכתו ךבכשמ תבחרה ילעתו תילג
:תיזח די םבכשמ
ךירצ יחלשתו ךיחקר יברתו ןמשב ךלמל ירשתו ט  9
:לואש-דע יליפשתו קחרמ-דע
תאצמ ךדי תיח שאונ תרמא אל תעגי ךכרד ברב י  10
:תילח אל ןכ-לע
אל יתואו יבזכת יכ יאריתו תגאד ימ-תאו אי  11
םלעמו השחמ ינא אלה ךבל-לע תמש-אל תרכז
:יארית אל יתואו
:ךוליעוי אלו ךישעמ-תאו ךתקדצ דיגא ינא בי  12
חור-אשי םלכ-תאו ךיצובק ךליצי ךקעזב גי  13
שרייו ץרא-לחני יב הסוחהו לבה-חקי
:ישדק-רה
ךרדמ לושכמ ומירה ךרד-ונפ ולס-ולס רמאו די  14
:ימע
םורמ ומש שודקו דע ןכש אשנו םר רמא הכ יכ וט  15
חור תויחהל חור-לפשו אכד-תאו ןוכשא שודקו
:םיאכדנ בל תויחהלו םילפש
חור-יכ ףוצקא חצנל אלו בירא םלועל אל יכ זט  16
:יתישע ינא תומשנו ףוטעי ינפלמ
ךליו ףצקאו רתסה והכאו יתפצק ועצב ןועב זי  17
:ובל ךרדב בבוש
םימחנ םלשאו והחנאו והאפראו יתיאר ויכרד חי  18
:וילבאלו ול
בורקלו קוחרל םולש םולש םיתפש בונ ארוב טי  19
:ויתאפרו הוהי רמא
ושרגיו לכוי אל טקשה יכ שרגנ םיכ םיעשרהו כ  20
:טיטו שפר וימימ
:םיעשרל יהלא רמא םולש ןיא אכ  21

חנ    58

דגהו ךלוק םרה רפושכ ךשחת-לא ןורגב ארק א  1
:םתאטח בקעי תיבלו םעשפ ימעל
ןוצפחי יכרד תעדו ןושרדי םוי םוי יתואו ב  2
בזע אל ויהלא טפשמו השע הקדצ-רשא יוגכ
:ןוצפחי םיהלא תברק קדצ-יטפשמ ינולאשי
ןה עדת אלו ונשפנ ונינע תיאר אלו ונמצ המל ג  3
:ושגנת םכיבצע-לכו ץפח-ואצמת םכמצ םויב
עשר ףרגאב תוכהלו ומוצת הצמו בירל ןה ד  4
:םכלוק םורמב עימשהל םויכ ומוצת-אל
ושפנ םדא תונע םוי והרחבא םוצ היהי הזכה ה  5
הזלה עיצי רפאו קשו ושאר ןמגאכ ףכלה
:הוהיל ןוצר םויו םוצ-ארקת
רתה עשר תובצרח חתפ והרחבא םוצ הז אולה ו  6
הטומ-לכו םישפח םיצוצר חלשו הטומ תודגא
:וקתנת
איבת םידורמ םיינעו ךמחל בערל סרפ אולה ז  7
:םלעתת אל ךרשבמו ותיסכו םרע הארת-יכ תיב
ךלהו חמצת הרהמ ךתכראו ךרוא רחשכ עקבי זא ח  8
:ךפסאי הוהי דובכ ךקדצ ךינפל
יננה רמאיו עושת הנעי הוהיו ארקת זא ט  9
:ןוא-רבדו עבצא חלש הטומ ךכותמ ריסת-םא
ךשחב חרזו עיבשת הנענ שפנו ךשפנ בערל קפתו י  10
:םירהצכ ךתלפאו ךרוא
ךשפנ תוחצחצב עיבשהו דימת הוהי ךחנו אי  11
םימ אצומכו הור ןגכ תייהו ץילחי ךיתמצעו
:וימימ ובזכי-אל רשא
םמוקת רודו-רוד ידסומ םלוע תוברח ךממ ונבו בי  12
:תבשל תוביתנ בבשמ ץרפ רדג ךל ארקו
ישדק םויב ךיצפח תושע ךלגר תבשמ בישת-םא גי  13
ותדבכו דבכמ הוהי שודקל גנע תבשל תארקו
:רבד רבדו ךצפח אוצממ ךיכרד תושעמ
ץרא יתומב-לע ךיתבכרהו הוהי-לע גנעתת זא די  14
:רבד הוהי יפ יכ ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו

טנ    59

ונזא הדבכ-אלו עישוהמ הוהי-די הרצק-אל ןה א  1
:עומשמ
ןיבל םכניב םילדבמ ויה םכיתנוע-םא יכ ב  2
:עומשמ םכמ םינפ וריתסה םכיתואטחו םכיהלא
ןועב םכיתועבצאו םדב ולאגנ םכיפכ יכ ג  3
:הגהת הלוע םכנושל רקש-ורבד םכיתותפש
חוטב הנומאב טפשנ ןיאו קדצב ארק-ןיא ד  4
:ןוא דילוהו למע ורה אוש-רבדו והת-לע
לכאה וגראי שיבכע ירוקו ועקב ינועפצ יציב ה  5
:העפא עקבת הרוזהו תומי םהיציבמ
םהישעמב וסכתי אלו דגבל ויהי-אל םהירוק ו  6
:םהיפכב סמח לעפו ןוא-ישעמ םהישעמ
יקנ םד ךפשל ורהמיו וצרי ערל םהילגר ז  7
:םתולסמב רבשו דש ןוא תובשחמ םהיתובשחמ
םתולגעמב טפשמ ןיאו ועדי אל םולש ךרד ח  8
עדי אל הב ךרד לכ םהל ושקע םהיתוביתנ
:םולש
הוקנ הקדצ ונגישת אלו ונממ טפשמ קחר ןכ-לע ט  9
:ךלהנ תולפאב תוהגנל ךשח-הנהו רואל
ונלשכ הששגנ םיניע ןיאכו ריק םירועכ הששגנ י  10
:םיתמכ םינמשאב ףשנכ םירהצב
הוקנ הגהנ הגה םינויכו ונלכ םיבדכ המהנ אי  11
:ונממ הקחר העושיל ןיאו טפשמל
ונב התנע וניתואטחו ךדגנ וניעשפ ובר-יכ בי  12
:םונעדי וניתנועו ונתא וניעשפ-יכ
קשע-רבד וניהלא רחאמ גוסנו הוהיב שחכו עשפ גי  13
:רקש-ירבד בלמ וגהו ורה הרסו
הלשכ-יכ דמעת קוחרמ הקדצו טפשמ רוחא גסהו די  14
:אובל לכות-אל החכנו תמא בוחרב
הוהי אריו ללותשמ ערמ רסו תרדענ תמאה יהתו וט  15
:טפשמ ןיא-יכ ויניעב עריו
עיגפמ ןיא יכ םמותשיו שיא ןיא-יכ אריו זט  16
:והתכמס איה ותקדצו וערז ול עשותו
שבליו ושארב העושי עבוכו ןירשכ הקדצ שבליו זי  17
:האנק ליעמכ טעיו תשבלת םקנ ידגב
ויביאל לומג וירצל המח םלשי לעכ תולמג לעכ חי  18
:םלשי לומג םייאל
שמש-חרזממו הוהי םש-תא ברעממ וארייו טי  19
הססנ הוהי חור רצ רהנכ אובי-יכ ודובכ-תא
:וב
:הוהי םאנ בקעיב עשפ יבשלו לאוג ןויצל אבו כ  20
רשא יחור הוהי רמא םתוא יתירב תאז ינאו אכ  21
ךיפמ ושומי-אל ךיפב יתמש-רשא ירבדו ךילע
התעמ הוהי רמא ךערז ערז יפמו ךערז יפמו
:םלוע-דעו

ס    60

ךילע הוהי דובכו ךרוא אב יכ ירוא ימוק א  1
:חרז
ךילעו םימאל לפרעו ץרא-הסכי ךשחה הנה-יכ ב  2
:הארי ךילע ודובכו הוהי חרזי
:ךחרז הגנל םיכלמו ךרואל םיוג וכלהו ג  3
ךל-ואב וצבקנ םלכ יארו ךיניע ביבס-יאש ד  4
:הנמאת דצ-לע ךיתנבו ואבי קוחרמ ךינב
ךפהי-יכ ךבבל בחרו דחפו תרהנו יארת זא ה  5
:ךל ואבי םיוג ליח םי ןומה ךילע
אבשמ םלכ הפיעו ןידמ ירכב ךסכת םילמג תעפש ו  6
:ורשבי הוהי תלהתו ואשי הנובלו בהז ואבי
ךנותרשי תויבנ יליא ךל וצבקי רדק ןאצ-לכ ז  7
:ראפא יתראפת תיבו יחבזמ ןוצר-לע ולעי
:םהיתברא-לא םינויכו הניפועת בעכ הלא-ימ ח  8
הנשארב שישרת תוינאו ווקי םייא יל-יכ ט  9
הוהי םשל םתא םבהזו םפסכ קוחרמ ךינב איבהל
:ךראפ יכ לארשי שודקלו ךיהלא
יכ ךנותרשי םהיכלמו ךיתמח רכנ-ינב ונבו י  10
:ךיתמחר ינוצרבו ךיתיכה יפצקב
ורגסי אל הלילו םמוי דימת ךירעש וחתפו אי  11
:םיגוהנ םהיכלמו םיוג ליח ךילא איבהל
ודבאי ךודבעי-אל רשא הכלממהו יוגה-יכ בי  12
:וברחי ברח םיוגהו
רושאתו רהדת שורב אובי ךילא ןונבלה דובכ גי  13
:דבכא ילגר םוקמו ישדקמ םוקמ ראפל ודחי
ווחתשהו ךינעמ ינב חוחש ךילא וכלהו די  14
ריע ךל וארקו ךיצאנמ-לכ ךילגר תופכ-לע
:לארשי שודק ןויצ הוהי
ךיתמשו רבוע ןיאו האונשו הבוזע ךתויה תחת וט  15
:רודו רוד שושמ םלוע ןואגל
יכ תעדיו יקנית םיכלמ דשו םיוג בלח תקניו זט  16
:בקעי ריבא ךלאגו ךעישומ הוהי ינא
ףסכ איבא לזרבה תחתו בהז איבא תשחנה תחת זי  17
יתמשו לזרב םינבאה תחתו תשחנ םיצעה תחתו
:הקדצ ךישגנו םולש ךתדקפ
ךילובגב רבשו דש ךצראב סמח דוע עמשי-אל חי  18
:הלהת ךירעשו ךיתמוח העושי תארקו
חריה הגנלו םמוי רואל שמשה דוע ךל-היהי-אל טי  19
ךיהלאו םלוע רואל הוהי ךל-היהו ךל ריאי-אל
:ךתראפתל
הוהי יכ ףסאי אל ךחריו ךשמש דוע אובי-אל כ  20
:ךלבא ימי ומלשו םלוע רואל ךל-היהי
ועטמ רצנ ץרא ושריי םלועל םיקידצ םלכ ךמעו אכ  21
:ראפתהל ידי השעמ
הוהי ינא םוצע יוגל ריעצהו ףלאל היהי ןטקה בכ  22
:הנשיחא התעב

אס    61

רשבל יתא הוהי חשמ ןעי ילע הוהי ינדא חור א  1
םיובשל ארקל בל-ירבשנל שבחל ינחלש םיונע
:חוק-חקפ םירוסאלו רורד
וניהלאל םקנ םויו הוהיל ןוצר-תנש ארקל ב  2
:םילבא-לכ םחנל
ןמש רפא תחת ראפ םהל תתל ןויצ ילבאל םושל ג  3
ארקו ההכ חור תחת הלהת הטעמ לבא תחת ןושש
:ראפתהל הוהי עטמ קדצה יליא םהל
וממוקי םינשאר תוממש םלוע תוברח ונבו ד  4
:רודו רוד תוממש ברח ירע ושדחו
םכירכא רכנ ינבו םכנאצ וערו םירז ודמעו ה  5
:םכימרכו
רמאי וניהלא יתרשמ וארקת הוהי ינהכ םתאו ו  6
:ורמיתת םדובכבו ולכאת םיוג ליח םכל
םצראב ןכל םקלח ונרי המלכו הנשמ םכתשב תחת ז  7
:םהל היהת םלוע תחמש ושריי הנשמ
יתתנו הלועב לזג אנש טפשמ בהא הוהי ינא יכ ח  8
:םהל תורכא םלוע תירבו תמאב םתלעפ
םימעה ךותב םהיאצאצו םערז םיוגב עדונו ט  9
:הוהי ךרב ערז םה יכ םוריכי םהיאר-לכ
ינשיבלה יכ יהלאב ישפנ לגת הוהיב שישא שוש י  10
ראפ ןהכי ןתחכ ינטעי הקדצ ליעמ עשי-ידגב
:הילכ הדעת הלככו
ןכ חימצת היעורז הנגכו החמצ איצות ץראכ יכ אי  11
:םיוגה-לכ דגנ הלהתו הקדצ חימצי הוהי ינדא

בס    62

טוקשא אל םלשורי ןעמלו השחא אל ןויצ ןעמל א  1
:רעבי דיפלכ התעושיו הקדצ הגנכ אצי-דע
ךל ארקו ךדובכ םיכלמ-לכו ךקדצ םיוג וארו ב  2
:ונבקי הוהי יפ רשא שדח םש
הכולמ ףונצו הוהי-דיב תראפת תרטע תייהו ג  3
:ךיהלא-ףכב
דוע רמאי-אל ךצראלו הבוזע דוע ךל רמאי-אל ד  4
הלועב ךצראלו הב-יצפח ארקי ךל יכ הממש
:לעבת ךצראו ךב הוהי ץפח-יכ
ןתח שושמו ךינב ךולעבי הלותב רוחב לעבי-יכ ה  5
:ךיהלא ךילע שישי הלכ-לע
םויה-לכ םירמש יתדקפה םלשורי ךיתמוח-לע ו  6
הוהי-תא םירכזמה ושחי אל דימת הלילה-לכו
:םכל ימד-לא
םישי-דעו ןנוכי-דע ול ימד ונתת-לאו ז  7
:ץראב הלהת םלשורי-תא
ןתא-םא וזע עורזבו ונימיב הוהי עבשנ ח  8
רכנ-ינב ותשי-םאו ךיביאל לכאמ דוע ךנגד-תא
:וב תעגי רשא ךשורית
ויצבקמו הוהי-תא וללהו והלכאי ויפסאמ יכ ט  9
:ישדק תורצחב והתשי
ולס ולס םעה ךרד ונפ םירעשב ורבע ורבע י  10
:םימעה-לע סנ ומירה ןבאמ ולקס הלסמה
ןויצ-תבל ורמא ץראה הצק-לא עימשה הוהי הנה אי  11
:וינפל ותלעפו ותא ורכש הנה אב ךעשי הנה
ארקי ךלו הוהי ילואג שדקה-םע םהל וארקו בי  12
:הבזענ אל ריע השורד

גס    63

רודה הז הרצבמ םידגב ץומח םודאמ אב הז-ימ א  1
בר הקדצב רבדמ ינא וחכ ברב העצ ושובלב
:עישוהל
:תגב ךרדכ ךידגבו ךשובלל םדא עודמ ב  2
יתא שיא-ןיא םימעמו ידבל יתכרד הרופ ג  3
םחצנ זיו יתמחב םסמראו יפאב םכרדאו
:יתלאגא ישובלמ-לכו ידגב-לע
:האב ילואג תנשו יבלב םקנ םוי יכ ד  4
עשותו ךמוס ןיאו םמותשאו רזע ןיאו טיבאו ה  5
:ינתכמס איה יתמחו יערז יל
ץראל דירואו יתמחב םרכשאו יפאב םימע סובאו ו  6
:םחצנ
לכ לעכ הוהי תלהת ריכזא הוהי ידסח ז  7
לארשי תיבל בוט-ברו הוהי ונלמג-רשא
:וידסח ברכו וימחרכ םלמג-רשא
םהל יהיו ורקשי אל םינב המה ימע-ךא רמאיו ח  8
:עישומל
ותבהאב םעישוה וינפ ךאלמו רצ אל םתרצ-לכב ט  9
ימי-לכ םאשניו םלטניו םלאג אוה ותלמחבו
:םלוע
םהל ךפהיו ושדק חור-תא ובצעו ורמ המהו י  10
:םב-םחלנ אוה ביואל
תא םימ םלעמה היא ומע השמ םלוע-ימי רכזיו אי  11
:ושדק חור-תא וברקב םשה היא ונאצ יער
םימ עקוב ותראפת עורז השמ ןימיל ךילומ בי  12
:םלוע םש ול תושעל םהינפמ
:ולשכי אל רבדמב סוסכ תומהתב םכילומ גי  13
תגהנ ןכ ונחינת הוהי חור דרת העקבב המהבכ די  14
:תראפת םש ךל תושעל ךמע
היא ךתראפתו ךשדק לבזמ הארו םימשמ טבה וט  15
ילא ךימחרו ךיעמ ןומה ךתרובגו ךתאנק
:וקפאתה
אל לארשיו ונעדי אל םהרבא יכ וניבא התא-יכ זט  16
:ךמש םלועמ ונלאג וניבא הוהי התא ונריכי
ךתארימ ונבל חישקת ךיכרדמ הוהי ונעתת המל זי  17
:ךתלחנ יטבש ךידבע ןעמל בוש
:ךשדקמ וססוב ונירצ ךשדק-םע ושרי רעצמל חי  18
םהילע ךמש ארקנ-אל םב תלשמ-אל םלועמ ונייה טי  19
:ולזנ םירה ךינפמ תדרי םימש תערק-אול

דס    64

ךמש עידוהל שא-העבת םימ םיסמה שא חדקכ א  1
:וזגרי םיוג ךינפמ ךירצל
םירה ךינפמ תדרי הוקנ אל תוארונ ךתושעב ב  2
:ולזנ
התאר-אל ןיע וניזאה אל ועמש-אל םלועמו ג  3
:ול-הכחמל השעי ךתלוז םיהלא
התא-ןה ךורכזי ךיכרדב קדצ השעו שש-תא תעגפ ד  4
:עשונו םלוע םהב אטחנו תפצק
וניתקדצ-לכ םידע דגבכו ונלכ אמטכ יהנו ה  5
:ונאשי חורכ וננועו ונלכ הלעכ לבנו
תרתסה-יכ ךב קיזחהל ררועתמ ךמשב ארוק-ןיאו ו  6
:וננוע-דיב ונגומתו ונממ ךינפ
התאו רמחה ונחנא התא וניבא הוהי התעו ז  7
:ונלכ ךדי השעמו ונרצי
ןה ןוע רכזת דעל-לאו דאמ-דע הוהי ףצקת-לא ח  8
:ונלכ ךמע אנ-טבה
םלשורי התיה רבדמ ןויצ רבדמ ויה ךשדק ירע ט  9
:הממש
היה וניתבא ךוללה רשא ונתראפתו ונשדק תיב י  10
:הברחל היה ונידמחמ-לכו שא תפרשל
:דאמ-דע וננעתו השחת הוהי קפאתת הלא-לעה אי  11

הס    65

יתרמא ינשקב אלל יתאצמנ ולאש אולל יתשרדנ א  1
:ימשב ארק-אל יוג-לא יננה יננה
ךרדה םיכלהה ררוס םע-לא םויה-לכ ידי יתשרפ ב  2
:םהיתבשחמ רחא בוט-אל
םיחבז דימת ינפ-לע יתוא םיסיעכמה םעה ג  3
:םינבלה-לע םירטקמו תונגב
רשב םילכאה ונילי םירוצנבו םירבקב םיבשיה ד  4
:םהילכ םילגפ קרפו ריזחה
הלא ךיתשדק יכ יב-שגת-לא ךילא ברק םירמאה ה  5
:םויה-לכ תדקי שא יפאב ןשע
יתמלש-םא יכ השחא אל ינפל הבותכ הנה ו  6
:םקיח-לע יתמלשו
רשא הוהי רמא ודחי םכיתובא תנועו םכיתנוע ז  7
יתדמו ינופרח תועבגה-לעו םירהה-לע ורטק
:םקיח-לע הנשאר םתלעפ
רמאו לוכשאב שוריתה אצמי רשאכ הוהי רמא הכ ח  8
ידבע ןעמל השעא ןכ וב הכרב יכ והתיחשת-לא
:לכה תיחשה יתלבל
ירה שרוי הדוהימו ערז בקעימ יתאצוהו ט  9
:המש-ונכשי ידבעו יריחב הושריו
רקב ץברל רוכע קמעו ןאצ-הונל ןורשה היהו י  10
:ינושרד רשא ימעל
םיכרעה ישדק רה-תא םיחכשה הוהי יבזע םתאו אי  11
:ךסממ ינמל םיאלממהו ןחלש דגל
ןעי וערכת חבטל םכלכו ברחל םכתא יתינמו בי  12
ושעתו םתעמש אלו יתרבד םתינע אלו יתארק
:םתרחב יתצפח-אל רשאבו יניעב ערה
םתאו ולכאי ידבע הנה הוהי ינדא רמא-הכ ןכל גי  13
ידבע הנה ואמצת םתאו ותשי ידבע הנה ובערת
:ושבת םתאו וחמשי
בל באכמ וקעצת םתאו בל בוטמ ונרי ידבע הנה די  14
:ולילית חור רבשמו
ינדא ךתימהו יריחבל העובשל םכמש םתחנהו וט  15
:רחא םש ארקי וידבעלו הוהי
עבשנהו ןמא יהלאב ךרבתי ץראב ךרבתמה רשא זט  16
תורצה וחכשנ יכ ןמא יהלאב עבשי ץראב
:יניעמ ורתסנ יכו תונשארה
אלו השדח ץראו םישדח םימש ארוב יננה-יכ זי  17
:בל-לע הנילעת אלו תונשארה הנרכזת
יכ ארוב ינא רשא דע-ידע וליגו ושיש-םא-יכ חי  18
:שושמ המעו הליג םלשורי-תא ארוב יננה
דוע הב עמשי-אלו ימעב יתששו םלשוריב יתלגו טי  19
:הקעז לוקו יכב לוק
רשא ןקזו םימי לוע דוע םשמ היהי-אל כ  20
תומי הנש האמ-ןב רענה יכ וימי-תא אלמי-אל
:ללקי הנש האמ-ןב אטוחהו
:םירפ ולכאו םימרכ ועטנו ובשיו םיתב ונבו אכ  21
לכאי רחאו ועטי אל בשי רחאו ונבי אל בכ  22
ולבי םהידי השעמו ימע ימי ץעה ימיכ-יכ
:יריחב
ערז יכ הלהבל ודלי אלו קירל ועגיי אל גכ  23
:םתא םהיאצאצו המה הוהי יכורב
םירבדמ םה דוע הנעא ינאו וארקי-םרט היהו דכ  24
:עמשא ינאו
ןבת-לכאי רקבכ היראו דחאכ וערי הלטו באז הכ  25
רה-לכב ותיחשי-אלו וערי-אל ומחל רפע שחנו
:הוהי רמא ישדק

וס    66

ילגר םדה ץראהו יאסכ םימשה הוהי רמא הכ א  1
םוקמ הז-יאו יל-ונבת רשא תיב הז-יא
:יתחונמ
הלא-לכ ויהיו התשע ידי הלא-לכ-תאו ב  2
חור-הכנו ינע-לא טיבא הז-לאו הוהי-םאנ
:ירבד-לע דרחו
הלעמ בלכ ףרע השה חבוז שיא-הכמ רושה טחוש ג  3
המה-םג ןוא ךרבמ הנבל ריכזמ ריזח-םד החנמ
:הצפח םשפנ םהיצוקשבו םהיכרדב ורחב
םהל איבא םתרוגמו םהיללעתב רחבא ינא-םג ד  4
ושעיו ועמש אלו יתרבד הנוע ןיאו יתארק ןעי
:ורחב יתצפח-אל רשאבו יניעב ערה
םכיחא ורמא ורבד-לא םידרחה הוהי-רבד ועמש ה  5
הארנו הוהי דבכי ימש ןעמל םכידנמ םכיאנש
:ושבי םהו םכתחמשב
םלשמ הוהי לוק לכיהמ לוק ריעמ ןואש לוק ו  6
:ויביאל לומג
הטילמהו הל לבח אובי םרטב הדלי ליחת םרטב ז  7
:רכז
םויב ץרא לחויה הלאכ האר ימ תאזכ עמש-ימ ח  8
הדלי-םג הלח-יכ תחא םעפ יוג דלוי-םא דחא
:הינב-תא ןויצ
ינא-םא הוהי רמאי דילוא אלו ריבשא ינאה ט  9
:ךיהלא רמא יתרצעו דילומה
ושיש היבהא-לכ הב וליגו םלשורי-תא וחמש י  10
:הילע םילבאתמה-לכ שושמ התא
וצמת ןעמל הימחנת דשמ םתעבשו וקנית ןעמל אי  11
:הדובכ זיזמ םתגנעתהו
םולש רהנכ הילא-הטנ יננה הוהי רמא הכ-יכ בי  12
ואשנת דצ-לע םתקניו םיוג דובכ ףטוש לחנכו
:ועשעשת םיכרב-לעו
םכמחנא יכנא ןכ ונמחנת ומא רשא שיאכ גי  13
:ומחנת םלשוריבו
הנחרפת אשדכ םכיתומצעו םכבל ששו םתיארו די  14
:ויביא-תא םעזו וידבע-תא הוהי-די העדונו
ויתבכרמ הפוסכו אובי שאב הוהי הנה-יכ וט  15
:שא-יבהלב ותרעגו ופא המחב בישהל
וברו רשב-לכ-תא וברחבו טפשנ הוהי שאב יכ זט  16
:הוהי יללח
ךותב דחא רחא תונגה-לא םירהטמהו םישדקתמה זי  17
ופסי ודחי רבכעהו ץקשהו ריזחה רשב ילכא
:הוהי-םאנ
ץבקל האב םהיתבשחמו םהישעמ יכנאו חי  18
:ידובכ-תא וארו ואבו תונשלהו םיוגה-לכ-תא
םיוגה-לא םיטילפ םהמ יתחלשו תוא םהב יתמשו טי  19
םייאה ןויו לבת תשק יכשמ דולו לופ שישרת
ואר-אלו יעמש-תא ועמש-אל רשא םיקחרה
:םיוגב ידובכ-תא ודיגהו ידובכ-תא
הוהיל החנמ םיוגה-לכמ םכיחא-לכ-תא ואיבהו כ  20
לע תורכרכבו םידרפבו םיבצבו בכרבו םיסוסב
ינב ואיבי רשאכ הוהי רמא םלשורי ישדק רה
:הוהי תיב רוהט ילכב החנמה-תא לארשי
:הוהי רמא םיולל םינהכל חקא םהמ-םגו אכ  21
ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה רשאכ יכ בכ  22
םכערז דמעי ןכ הוהי-םאנ ינפל םידמע השע
:םכמשו
אובי ותבשב תבש ידמו ושדחב שדח-ידמ היהו גכ  23
:הוהי רמא ינפל תוחתשהל רשב-לכ
יכ יב םיעשפה םישנאה ירגפב וארו ואציו דכ  24
ןוארד ויהו הבכת אל םשאו תומת אל םתעלות
:רשב-לכל

This book in English or Latin