הימרי    Jeremiah

א    1

רשא םינהכה-ןמ והיקלח-ןב והימרי ירבד א  1
:ןמינב ץראב תותנעב
והישאי ימיב וילא הוהי-רבד היה רשא ב  2
:וכלמל הנש הרשע-שלשב הדוהי ךלמ ןומא-ןב
הדוהי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהי ימיב יהיו ג  3
והישאי-ןב והיקדצל הנש הרשע יתשע םת-דע
:ישימחה שדחב םלשורי תולג-דע הדוהי ךלמ
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו ד  4
םחרמ אצת םרטבו ךיתעדי ןטבב ךרוצא םרטב ה  5
:ךיתתנ םיוגל איבנ ךיתשדקה
רבד יתעדי-אל הנה הוהי ינדא ההא רמאו ו  6
:יכנא רענ-יכ
יכ יכנא רענ רמאת-לא ילא הוהי רמאיו ז  7
ךוצא רשא-לכ תאו ךלת ךחלשא רשא-לכ-לע
:רבדת
ךלצהל ינא ךתא-יכ םהינפמ ארית-לא ח  8
:הוהי-םאנ
הוהי רמאיו יפ-לע עגיו ודי-תא הוהי חלשיו ט  9
:ךיפב ירבד יתתנ הנה ילא
םיוגה-לע הזה םויה ךיתדקפה האר י  10
סורהלו דיבאהלו ץותנלו שותנל תוכלממה-לעו
:עוטנלו תונבל
והימרי האר התא-המ רמאל ילא הוהי-רבד יהיו אי  11
:האר ינא דקש לקמ רמאו
ינא דקש-יכ תוארל תבטיה ילא הוהי רמאיו בי  12
:ותשעל ירבד-לע
האר התא המ רמאל תינש ילא הוהי-רבד יהיו גי  13
:הנופצ ינפמ וינפו האר ינא חופנ ריס רמאו
לע הערה חתפת ןופצמ ילא הוהי רמאיו די  14
:ץראה יבשי-לכ
הנופצ תוכלממ תוחפשמ-לכל ארק יננה יכ וט  15
ירעש חתפ ואסכ שיא ונתנו ואבו הוהי-םאנ
ירע-לכ לעו ביבס היתמוח-לכ לעו םלשורי
:הדוהי
ינובזע רשא םתער-לכ לע םתוא יטפשמ יתרבדו זט  16
:םהידי ישעמל ווחתשיו םירחא םיהלאל ורטקיו
תא םהילא תרבדו תמקו ךינתמ רזאת התאו זי  17
ךתחא-ןפ םהינפמ תחת-לא ךוצא יכנא רשא-לכ
:םהינפל
דומעלו רצבמ ריעל םויה ךיתתנ הנה ינאו חי  18
הדוהי יכלמל ץראה-לכ-לע תשחנ תומחלו לזרב
:ץראה םעלו הינהכל הירשל
ינא ךתא-יכ ךל ולכוי-אלו ךילא ומחלנו טי  19
:ךליצהל הוהי-םאנ

ב    2

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
הוהי רמא הכ רמאל םלשורי ינזאב תארקו ךלה ב  2
ךתכל ךיתלולכ תבהא ךירוענ דסח ךל יתרכז
:העורז אל ץראב רבדמב ירחא
וילכא-לכ התאובת תישאר הוהיל לארשי שדק ג  3
:הוהי-םאנ םהילא אבת הער ומשאי
תיב תוחפשמ-לכו בקעי תיב הוהי-רבד ועמש ד  4
:לארשי
יכ לוע יב םכיתובא ואצמ-המ הוהי רמא הכ ה  5
:ולבהיו לבהה ירחא וכליו ילעמ וקחר
םירצמ ץראמ ונתא הלעמה הוהי היא ורמא אלו ו  6
ץראב החושו הברע ץראב רבדמב ונתא ךילומה
בשי-אלו שיא הב רבע-אל ץראב תומלצו היצ
:םש םדא
הבוטו הירפ לכאל למרכה ץרא-לא םכתא איבאו ז  7
:הבעותל םתמש יתלחנו יצרא-תא ואמטתו ואבתו
אל הרותה ישפתו הוהי היא ורמא אל םינהכה ח  8
לעבב ואבנ םיאיבנהו יב ועשפ םיערהו ינועדי
:וכלה ולעוי-אל ירחאו
םכינב ינב-תאו הוהי-םאנ םכתא בירא דע ןכל ט  9
:בירא
וחלש רדקו וארו םייתכ ייא ורבע יכ י  10
:תאזכ התיה ןה וארו דאמ וננובתהו
רימה ימעו םיהלא אל המהו םיהלא יוג רימיהה אי  11
:ליעוי אולב ודובכ
:הוהי-םאנ דאמ וברח ורעשו תאז-לע םימש ומש בי  12
םימ רוקמ ובזע יתא ימע השע תוער םיתש-יכ גי  13
רשא םירבשנ תראב תוראב םהל בצחל םייח
:םימה ולכי-אל
:זבל היה עודמ אוה תיב דילי-םא לארשי דבעה די  14
וצרא ותישיו םלוק ונתנ םירפכ וגאשי וילע וט  15
:בשי ילבמ התצנ וירע המשל
:דקדק ךוערי סנפחתו ףנ-ינב-םג זט  16
תעב ךיהלא הוהי-תא ךבזע ךל-השעת תאז-אולה זי  17
:ךרדב ךכילומ
רוחש ימ תותשל םירצמ ךרדל ךל-המ התעו חי  18
:רהנ ימ תותשל רושא ךרדל ךל-המו
יארו יעדו ךחכות ךיתובשמו ךתער ךרסית טי  19
יתדחפ אלו ךיהלא הוהי-תא ךבזע רמו ער-יכ
:תואבצ הוהי ינדא-םאנ ךילא
ירמאתו ךיתרסומ יתקתנ ךלע יתרבש םלועמ יכ כ  20
ץע-לכ תחתו ההבג העבג-לכ-לע יכ דבעא אל
:הנז העצ תא ןנער
תכפהנ ךיאו תמא ערז הלכ קרש ךיתעטנ יכנאו אכ  21
:הירכנ ןפגה ירוס יל
ךנוע םתכנ תירב ךל-יברתו רתנב יסבכת-םא יכ בכ  22
:הוהי ינדא םאנ ינפל
יתכלה אל םילעבה ירחא יתאמטנ אל ירמאת ךיא גכ  23
תכרשמ הלק הרכב תישע המ יעד איגב ךכרד יאר
:היכרד
ימ התנאת חור הפאש ושפנ תואב רבדמ דמל הרפ דכ  24
:הנואצמי השדחב ופעיי אל הישקבמ-לכ הנבישי
שאונ ירמאתו האמצמ ךנרוגו ףחימ ךלגר יענמ הכ  25
:ךלא םהירחאו םירז יתבהא-יכ אול
המה לארשי תיב ושיבה ןכ אצמי יכ בנג תשבכ וכ  26
:םהיאיבנו םהינהכו םהירש םהיכלמ
ונפ-יכ ינתדלי תא ןבאלו התא יבא ץעל םירמא זכ  27
המוק ורמאי םתער תעבו םינפ אלו ףרע ילא
:ונעישוהו
ךועישוי-םא ומוקי ךל תישע רשא ךיהלא היאו חכ  28
:הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ יכ ךתער תעב
:הוהי-םאנ יב םתעשפ םכלכ ילא ובירת המל טכ  29
הלכא וחקל אל רסומ םכינב-תא יתיכה אושל ל  30
:תיחשמ היראכ םכיאיבנ םכברח
לארשיל יתייה רבדמה הוהי-רבד ואר םתא רודה אל  31
ונדר ימע ורמא עודמ הילפאמ ץרא םא
:ךילא דוע אובנ-אול
ינוחכש ימעו הירשק הלכ הידע הלותב חכשתה בל  32
:רפסמ ןיא םימי
תוערה-תא םג ןכל הבהא שקבל ךכרד יבטית-המ גל  33
:ךיכרד-תא יתדמל
םייקנ םינויבא תושפנ םד ואצמנ ךיפנכב םג דל  34
:הלא-לכ-לע יכ םיתאצמ תרתחמב-אל
טפשנ יננה ינממ ופא בש ךא יתיקנ יכ ירמאתו הל  35
:יתאטח אל ךרמא-לע ךתוא
םירצממ םג ךכרד-תא תונשל דאמ ילזת-המ ול  36
:רושאמ תשב-רשאכ ישובת
הוהי סאמ-יכ ךשאר-לע ךידיו יאצת הז תאמ םג זל  37
:םהל יחילצת אלו ךיחטבמב

ג    3

ותאמ הכלהו ותשא-תא שיא חלשי ןה רמאל א  1
ףונח אולה דוע הילא בושיה רחא-שיאל התיהו
בושו םיבר םיער תינז תאו איהה ץראה ףנחת
:הוהי-םאנ ילא
תלגש אל הפיא יארו םיפש-לע ךיניע-יאש ב  2
יפינחתו רבדמב יברעכ םהל תבשי םיכרד-לע
:ךתערבו ךיתונזב ץרא
השא חצמו היה אול שוקלמו םיבבר וענמיו ג  3
:םלכה תנאמ ךל היה הנוז
:התא ירענ ףולא יבא יל יתארק התעמ אולה ד  4
ישעתו יתרבד הנה חצנל רמשי-םא םלועל רטניה ה  5
:לכותו תוערה
תיארה ךלמה והישאי ימיב ילא הוהי רמאיו ו  6
רה-לכ-לע איה הכלה לארשי הבשמ התשע רשא
:םש-ינזתו ןנער ץע-לכ תחת-לאו הבג
בושת ילא הלא-לכ-תא התושע ירחא רמאו ז  7
:הדוהי התוחא הדוגב הארתו הבש-אלו
לארשי הבשמ הפאנ רשא תודא-לכ-לע יכ אראו ח  8
הארי אלו הילא היתתירכ רפס-תא ןתאו היתחלש
:איה-םג ןזתו ךלתו התוחא הדוהי הדגב
ףאנתו ץראה-תא ףנחתו התונז לקמ היהו ט  9
:ץעה-תאו ןבאה-תא
הדוהי התוחא הדוגב ילא הבש-אל תאז-לכב-םגו י  10
:הוהי-םאנ רקשב-םא יכ הבל-לכב
לארשי הבשמ השפנ הקדצ ילא הוהי רמאיו אי  11
:הדוהי הדגבמ
תרמאו הנופצ הלאה םירבדה-תא תארקו ךלה בי  12
ינפ ליפא-אול הוהי-םאנ לארשי הבשמ הבוש
:םלועל רוטא אל הוהי-םאנ ינא דיסח-יכ םכב
ירזפתו תעשפ ךיהלא הוהיב יכ ךנוע יעד ךא גי  13
ילוקבו ןנער ץע-לכ תחת םירזל ךיכרד-תא
:הוהי-םאנ םתעמש-אל
יתלעב יכנא יכ הוהי-םאנ םיבבוש םינב ובוש די  14
החפשממ םינשו ריעמ דחא םכתא יתחקלו םכב
:ןויצ םכתא יתאבהו
העד םכתא וערו יבלכ םיער םכל יתתנו וט  15
:ליכשהו
המהה םימיב ץראב םתירפו וברת יכ היהו זט  16
אלו הוהי-תירב ןורא דוע ורמאי-אל הוהי-םאנ
אלו ודקפי אלו וב-ורכזי אלו בל-לע הלעי
:דוע השעי
ווקנו הוהי אסכ םלשוריל וארקי איהה תעב זי  17
וכלי-אלו םלשוריל הוהי םשל םיוגה-לכ הילא
:ערה םבל תוררש ירחא דוע
לארשי תיב-לע הדוהי-תיב וכלי המהה םימיב חי  18
יתלחנה רשא ץראה-לע ןופצ ץראמ ודחי ואביו
:םכיתובא-תא
ץרא ךל-ןתאו םינבב ךתישא ךיא יתרמא יכנאו טי  19
יבא רמאו םיוג תואבצ יבצ תלחנ הדמח
:ובושת אל ירחאמו יל-וארקת
לארשי תיב יב םתדגב ןכ הערמ השא הדגב ןכא כ  20
:הוהי-םאנ
לארשי ינב ינונחת יכב עמשנ םייפש-לע לוק אכ  21
:םהיהלא הוהי-תא וחכש םכרד-תא וועה יכ
ונתא וננה םכיתבושמ הפרא םיבבוש םינב ובוש בכ  22
:וניהלא הוהי התא יכ ךל
הוהיב ןכא םירה ןומה תועבגמ רקשל ןכא גכ  23
:לארשי תעושת וניהלא
ונירוענמ וניתובא עיגי-תא הלכא תשבהו דכ  24
:םהיתונב-תאו םהינב-תא םרקב-תאו םנאצ-תא
הוהיל יכ ונתמלכ ונסכתו ונתשבב הבכשנ הכ  25
ונירוענמ וניתובאו ונחנא ונאטח וניהלא
:וניהלא הוהי לוקב ונעמש אלו הזה םויה-דעו

ד    4

ריסת-םאו בושת ילא הוהי-םאנ לארשי בושת-םא א  1
:דונת אלו ינפמ ךיצוקש
וכרבתהו הקדצבו טפשמב תמאב הוהי-יח תעבשנו ב  2
:וללהתי ובו םיוג וב
ורינ םלשורילו הדוהי שיאל הוהי רמא הכ-יכ ג  3
:םיצוק-לא וערזת-לאו רינ םכל
הדוהי שיא םכבבל תולרע ורסהו הוהיל ולמה ד  4
ןיאו הרעבו יתמח שאכ אצת-ןפ םלשורי יבשיו
:םכיללעמ ער ינפמ הבכמ
ועקתו ורמאו ועימשה םלשוריבו הדוהיב ודיגה ה  5
האובנו ופסאה ורמאו ואלמ וארק ץראב רפוש
:רצבמה ירע-לא
יכנא הער יכ ודמעת-לא וזיעה הנויצ סנ-ואש ו  6
:לודג רבשו ןופצמ איבמ
ומקממ אצי עסנ םיוג תיחשמו וכבסמ הירא הלע ז  7
:בשוי ןיאמ הניצת ךירע המשל ךצרא םושל
בש-אל יכ וליליהו ודפס םיקש ורגח תאז-לע ח  8
:ונממ הוהי-ףא ןורח
בלו ךלמה-בל דבאי הוהי-םאנ אוהה-םויב היהו ט  9
:והמתי םיאיבנהו םינהכה ומשנו םירשה
הזה םעל תאשה אשה ןכא הוהי ינדא ההא רמאו י  10
ברח העגנו םכל היהי םולש רמאל םלשורילו
:שפנה-דע
חצ חור םלשורילו הזה-םעל רמאי איהה תעב אי  11
אולו תורזל אול ימע-תב ךרד רבדמב םייפש
:רבהל
רבדא ינא-םג התע יל אובי הלאמ אלמ חור בי  12
:םתוא םיטפשמ
ולק ויתובכרמ הפוסכו הלעי םיננעכ הנה גי  13
:ונדדש יכ ונל יוא ויסוס םירשנמ
יתמ-דע יעשות ןעמל םלשורי ךבל הערמ יסבכ די  14
:ךנוא תובשחמ ךברקב ןילת
:םירפא רהמ ןוא עימשמו ןדמ דיגמ לוק יכ וט  15
םירצנ םלשורי-לע ועימשה הנה םיוגל וריכזה זט  16
:םלוק הדוהי ירע-לע ונתיו קחרמה ץראמ םיאב
התרמ יתא-יכ ביבסמ הילע ויה ידש ירמשכ זי  17
:הוהי-םאנ
רמ יכ ךתער תאז ךל הלא ושע ךיללעמו ךכרד חי  18
:ךבל-דע עגנ יכ
אל יבל יל-המה יבל תוריק הלוחא יעמ יעמ טי  19
תעורת ישפנ יתעמש רפוש לוק יכ שירחא
:המחלמ
םאתפ ץראה-לכ הדדש יכ ארקנ רבש-לע רבש כ  20
:יתעירי עגר ילהא ודדש
:רפוש לוק העמשא סנ-הארא יתמ-דע אכ  21
המה םילכס םינב ועדי אל יתוא ימע ליוא יכ בכ  22
אל ביטיהלו ערהל המה םימכח המה םינובנ אלו
:ועדי
םימשה-לאו והבו והת-הנהו ץראה-תא יתיאר גכ  23
:םרוא ןיאו
תועבגה-לכו םישער הנהו םירהה יתיאר דכ  24
:ולקלקתה
:ודדנ םימשה ףוע-לכו םדאה ןיא הנהו יתיאר הכ  25
וצתנ וירע-לכו רבדמה למרכה הנהו יתיאר וכ  26
:ופא ןורח ינפמ הוהי ינפמ
אל הלכו ץראה-לכ היהת הממש הוהי רמא הכ-יכ זכ  27
:השעא
לע לעממ םימשה ורדקו ץראה לבאת תאז-לע חכ  28
:הנממ בושא-אלו יתמחנ אלו יתמז יתרבד-יכ
םיבעב ואב ריעה-לכ תחרב תשק המרו שרפ לוקמ טכ  29
ןהב בשוי-ןיאו הבוזע ריעה-לכ ולע םיפכבו
:שיא
ידעת-יכ ינש ישבלת-יכ ישעת-המ דודש יתאו ל  30
יפיתת אושל ךיניע ךופב יערקת-יכ בהז-ידע
:ושקבי ךשפנ םיבגע ךב-וסאמ
לוק הריכבמכ הרצ יתעמש הלוחכ לוק יכ אל  31
יל אנ-יוא היפכ שרפת חפיתת ןויצ-תב
:םיגרהל ישפנ הפיע-יכ

ה    5

ושקבו ועדו אנ-וארו םלשורי תוצוחב וטטוש א  1
טפשמ השע שי-םא שיא ואצמת-םא היתובוחרב
:הל חלסאו הנומא שקבמ
:ועבשי רקשל ןכל ורמאי הוהי-יח םאו ב  2
ולח-אלו םתא התיכה הנומאל אולה ךיניע הוהי ג  3
ונאמ עלסמ םהינפ וקזח רסומ תחק ונאמ םתילכ
:בושל
ועדי אל יכ ולאונ םה םילד-ךא יתרמא ינאו ד  4
:םהיהלא טפשמ הוהי ךרד
המה יכ םתוא הרבדאו םילדגה-לא יל-הכלא ה  5
ודחי המה ךא םהיהלא טפשמ הוהי ךרד ועדי
:תורסומ וקתנ לע ורבש
רמנ םדדשי תוברע באז רעימ הירא םכה ןכ-לע ו  6
ובר יכ ףרטי הנהמ אצויה-לכ םהירע-לע דקש
:םהיתובשמ ומצע םהיעשפ
אלב ועבשיו ינובזע ךינב ךל-חולסא תאזל יא ז  7
הנוז תיבו ופאניו םתוא עבשאו םיהלא
:ודדגתי
והער תשא-לא שיא ויה םיכשמ םינזימ םיסוס ח  8
:ולהצי
יוגב םאו הוהי-םאנ דקפא-אול הלא-לעה ט  9
:ישפנ םקנתת אל הזכ-רשא
וריסה ושעת-לא הלכו ותחשו היתורשב ולע י  10
:המה הוהיל אול יכ היתושיטנ
הדוהי תיבו לארשי תיב יב ודגב דוגב יכ אי  11
:הוהי-םאנ
ונילע אובת-אלו אוה-אל ורמאיו הוהיב ושחכ בי  12
:הארנ אול בערו ברחו הער
השעי הכ םהב ןיא רבדהו חורל ויהי םיאיבנהו גי  13
:םהל
םכרבד ןעי תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ ןכל די  14
םעהו שאל ךיפב ירבד ןתנ יננה הזה רבדה-תא
:םתלכאו םיצע הזה
לארשי תיב קחרממ יוג םכילע איבמ יננה וט  15
יוג אוה םלועמ יוג אוה ןתיא יוג הוהי-םאנ
:רבדי-המ עמשת אלו ונשל עדת-אל
:םירובג םלכ חותפ רבקכ ותפשא זט  16
לכאי ךיתונבו ךינב ולכאי ךמחלו ךריצק לכאו זי  17
ירע ששרי ךתנאתו ךנפג לכאי ךרקבו ךנאצ
:ברחב הנהב חטוב התא רשא ךירצבמ
םכתא השעא-אל הוהי-םאנ המהה םימיב םגו חי  18
:הלכ
ונל וניהלא הוהי השע המ תחת ורמאת יכ היהו טי  19
יתוא םתבזע רשאכ םהילא תרמאו הלא-לכ-תא
םירז ודבעת ןכ םכצראב רכנ יהלא ודבעתו
:םכל אל ץראב
הדוהיב הועימשהו בקעי תיבב תאז ודיגה כ  20
:רמאל
אלו םהל םיניע בל ןיאו לכס םע תאז אנ-ועמש אכ  21
:ועמשי אלו םהל םינזא וארי
וליחת אל ינפמ םא הוהי-םאנ וארית-אל יתואה בכ  22
אלו םלוע-קח םיל לובג לוח יתמש-רשא
אלו וילג ומהו ולכוי אלו ושעגתיו והנרבעי
:והנרבעי
:וכליו ורס הרומו ררוס בל היה הזה םעלו גכ  23
וניהלא הוהי-תא אנ ארינ םבבלב ורמא-אלו דכ  24
תוקח תועבש ותעב שוקלמו הריו םשג ןתנה
:ונל-רמשי ריצק
בוטה וענמ םכיתואטחו הלא-וטה םכיתונוע הכ  25
:םכמ
םישוקי ךשכ רושי םיעשר ימעב ואצמנ-יכ וכ  26
:ודכלי םישנא תיחשמ וביצה
ןכ-לע המרמ םיאלמ םהיתב ןכ ףוע אלמ בולככ זכ  27
:ורישעיו ולדג
ןיד ונד-אל ןיד ער-ירבד ורבע םג ותשע ונמש חכ  28
:וטפש אל םינויבא טפשמו וחילציו םותי
הזכ-רשא יוגב םא הוהי-םאנ דקפא-אל הלא-לעה טכ  29
:ישפנ םקנתת אל
:ץראב התיהנ הרורעשו המש ל  30
םהידי-לע ודרי םינהכהו רקשב-ואבנ םיאיבנה אל  31
:התירחאל ושעת-המו ןכ ובהא ימעו

ו    6

ועקת עוקתבו םלשורי ברקמ ןמינב ינב וזעה א  1
הפקשנ הער יכ תאשמ ואש םרכה תיב-לעו רפוש
:לודג רבשו ןופצמ
:ןויצ-תב יתימד הגנעמהו הונה ב  2
םילהא הילע ועקת םהירדעו םיער ואבי הילא ג  3
:ודי-תא שיא וער ביבס
יוא םירהצב הלענו ומוק המחלמ הילע ושדק ד  4
:ברע-יללצ וטני יכ םויה הנפ-יכ ונל
:היתונמרא התיחשנו הלילב הלענו ומוק ה  5
וכפשו הצע ותרכ תואבצ הוהי רמא הכ יכ ו  6
קשע הלכ דקפה ריעה איה הללס םלשורי-לע
:הברקב
דשו סמח התער הרקה ןכ הימימ רוב ריקהכ ז  7
:הכמו ילח דימת ינפ-לע הב עמשי
ךמישא-ןפ ךממ ישפנ עקת-ןפ םלשורי ירסוה ח  8
:הבשונ אול ץרא הממש
תיראש ןפגכ וללועי ללוע תואבצ הוהי רמא הכ ט  9
:תולסלס-לע רצובכ ךדי בשה לארשי
םנזא הלרע הנה ועמשיו הדיעאו הרבדא ימ-לע י  10
םהל היה הוהי-רבד הנה בישקהל ולכוי אלו
:וב-וצפחי אל הפרחל
ךפש ליכה יתיאלנ יתאלמ הוהי תמח תאו אי  11
ודחי םירוחב דוס לעו ץוחב ללוע-לע
:םימי אלמ-םע ןקז ודכלי השא-םע שיא-םג-יכ
ודחי םישנו תודש םירחאל םהיתב ובסנו בי  12
:הוהי-םאנ ץראה יבשי-לע ידי-תא הטא-יכ
איבנמו עצב עצוב ולכ םלודג-דעו םנטקמ יכ גי  13
:רקש השע ולכ ןהכ-דעו
םולש םולש רמאל הלקנ-לע ימע רבש-תא ואפריו די  14
:םולש ןיאו
ושובי-אל שוב-םג ושע הבעות יכ ושיבה וט  15
םילפנב ולפי ןכל ועדי אל םילכה-םג
:הוהי רמא ולשכי םיתדקפ-תעב
ולאשו וארו םיכרד-לע ודמע הוהי רמא הכ זט  16
ואצמו הב-וכלו בוטה ךרד הז-יא םלוע תובתנל
:ךלנ אל ורמאיו םכשפנל עוגרמ
רפוש לוקל ובישקה םיפצ םכילע יתמקהו זי  17
:בישקנ אל ורמאיו
:םב-רשא-תא הדע יעדו םיוגה ועמש ןכל חי  18
הזה םעה-לא הער איבמ יכנא הנה ץראה יעמש טי  19
יתרותו ובישקה אל ירבד-לע יכ םתובשחמ ירפ
:הב-וסאמיו
ץראמ בוטה הנקו אובת אבשמ הנובל יל הז-המל כ  20
וברע-אל םכיחבזו ןוצרל אל םכיתולע קחרמ
:יל
הזה םעה-לא ןתנ יננה הוהי רמא הכ ןכל אכ  21
וערו ןכש ודחי םינבו תובא םב ולשכו םילשכמ
:ודבאי
יוגו ןופצ ץראמ אב םע הנה הוהי רמא הכ בכ  22
:ץרא-יתכרימ רועי לודג
ומחרי אלו אוה ירזכא וקיזחי ןודיכו תשק גכ  23
שיאכ ךורע ובכרי םיסוס-לעו המהי םיכ םלוק
:ןויצ-תב ךילע המחלמל
ליח ונתקיזחה הרצ ונידי ופר ועמש-תא ונעמש דכ  24
:הדלויכ
ביאל ברח יכ יכלת-לא ךרדבו הדשה יאצת-לא הכ  25
:ביבסמ רוגמ
ישע דיחי לבא רפאב ישלפתהו קש-ירגח ימע-תב וכ  26
:ונילע דדשה אבי םאתפ יכ םירורמת דפסמ ךל
:םכרד-תא תנחבו עדתו רצבמ ימעב ךיתתנ ןוחב זכ  27
םלכ לזרבו תשחנ ליכר יכלה םיררוס ירס םלכ חכ  28
:המה םיתיחשמ
םיערו ףורצ ףרצ אושל תרפע םתשאמ חפמ רחנ טכ  29
:וקתנ אל
:םהב הוהי סאמ-יכ םהל וארק סאמנ ףסכ ל  30

ז    7

:רמאל הוהי תאמ והימרי-לא היה רשא רבדה א  1
הזה רבדה-תא םש תארקו הוהי תיב רעשב דמע ב  2
םיאבה הדוהי-לכ הוהי-רבד ועמש תרמאו
:הוהיל תוחתשהל הלאה םירעשב
וביטיה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ג  3
:הזה םוקמב םכתא הנכשאו םכיללעמו םכיכרד
הוהי לכיה רמאל רקשה ירבד-לא םכל וחטבת-לא ד  4
:המה הוהי לכיה הוהי לכיה
םכיללעמ-תאו םכיכרד-תא וביטית ביטיה-םא יכ ה  5
:והער ןיבו שיא ןיב טפשמ ושעת ושע-םא
וכפשת-לא יקנ םדו וקשעת אל הנמלאו םותי רג ו  6
ערל וכלת אל םירחא םיהלא ירחאו הזה םוקמב
:םכל
יתתנ רשא ץראב הזה םוקמב םכתא יתנכשו ז  7
:םלוע-דעו םלוע-ןמל םכיתובאל
יתלבל רקשה ירבד-לע םכל םיחטב םתא הנה ח  8
:ליעוה
ךלהו לעבל רטקו רקשל עבשהו ףאנו חצר בנגה ט  9
:םתעדי-אל רשא םירחא םיהלא ירחא
ימש-ארקנ רשא הזה תיבב ינפל םתדמעו םתאבו י  10
תא תושע ןעמל ונלצנ םתרמאו וילע
:הלאה תובעותה-לכ
ימש-ארקנ-רשא הזה תיבה היה םיצרפ תרעמה אי  11
:הוהי-םאנ יתיאר הנה יכנא םג םכיניעב וילע
יתנכש רשא ולישב רשא ימוקמ-לא אנ-וכל יכ בי  12
ינפמ ול יתישע-רשא תא וארו הנושארב םש ימש
:לארשי ימע תער
הלאה םישעמה-לכ-תא םכתושע ןעי התעו גי  13
םתעמש אלו רבדו םכשה םכילא רבדאו הוהי-םאנ
:םתינע אלו םכתא ארקאו
םתא רשא וילע ימש-ארקנ רשא תיבל יתישעו די  14
םכיתובאלו םכל יתתנ-רשא םוקמלו וב םיחטב
:ולשל יתישע רשאכ
יתכלשה רשאכ ינפ לעמ םכתא יתכלשהו וט  15
:םירפא ערז-לכ תא םכיחא-לכ-תא
םדעב אשת-לאו הזה םעה-דעב ללפתת-לא התאו זט  16
:ךתא עמש ינניא-יכ יב-עגפת-לאו הלפתו הנר
תוצחבו הדוהי ירעב םישע המה המ האר ךניאה זי  17
:םלשורי
שאה-תא םירעבמ תובאהו םיצע םיטקלמ םינבה חי  18
םימשה תכלמל םינוכ תושעל קצב תושל םישנהו
:ינסעכה ןעמל םירחא םיהלאל םיכסנ ךסהו
ןעמל םתא אולה הוהי-םאנ םיסעכמ םה יתאה טי  19
:םהינפ תשב
תכתנ יתמחו יפא הנה הוהי ינדא רמא-הכ ןכל כ  20
ץע-לעו המהבה-לעו םדאה-לע הזה םוקמה-לא
:הבכת אלו הרעבו המדאה ירפ-לעו הדשה
ופס םכיתולע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ אכ  21
:רשב ולכאו םכיחבז-לע
םויב םיתיוצ אלו םכיתובא-תא יתרבד-אל יכ בכ  22
:חבזו הלוע ירבד-לע םירצמ ץראמ םתוא איצוה
ועמש רמאל םתוא יתיוצ הזה רבדה-תא-םא יכ גכ  23
םעל יל-ויהת םתאו םיהלאל םכל יתייהו ילוקב
בטיי ןעמל םכתא הוצא רשא ךרדה-לכב םתכלהו
:םכל
תוצעמב וכליו םנזא-תא וטה-אלו ועמש אלו דכ  24
:םינפל אלו רוחאל ויהיו ערה םבל תוררשב
דע םירצמ ץראמ םכיתובא ואצי רשא םויה-ןמל הכ  25
םיאיבנה ידבע-לכ-תא םכילא חלשאו הזה םויה
:חלשו םכשה םוי
ושקיו םנזא-תא וטה אלו ילא ועמש אולו וכ  26
:םתובאמ וערה םפרע-תא
ועמשי אלו הלאה םירבדה-לכ-תא םהילא תרבדו זכ  27
:הכונעי אלו םהילא תארקו ךילא
לוקב ועמש-אול רשא יוגה הז םהילא תרמאו חכ  28
הנומאה הדבא רסומ וחקל אלו ויהלא הוהי
:םהיפמ התרכנו
יכ הניק םיפש-לע יאשו יכילשהו ךרזנ יזג טכ  29
:ותרבע רוד-תא שטיו הוהי סאמ
ומש הוהי-םואנ יניעב ערה הדוהי-ינב ושע-יכ ל  30
:ואמטל וילע ימש-ארקנ-רשא תיבב םהיצוקש
ףרשל םנה-ןב איגב רשא תפתה תומב ונבו אל  31
אלו יתיוצ אל רשא שאב םהיתנב-תאו םהינב-תא
:יבל-לע התלע
דוע רמאי-אלו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל בל  32
ורבקו הגרהה איג-םא יכ םנה-ןב איגו תפתה
:םוקמ ןיאמ תפתב
םימשה ףועל לכאמל הזה םעה תלבנ התיהו גל  33
:דירחמ ןיאו ץראה תמהבלו
ןושש לוק םלשורי תוצחמו הדוהי ירעמ יתבשהו דל  34
היהת הברחל יכ הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו
:ץראה

ח    8

תומצע-תא ואיציו הוהי-םאנ איהה תעב א  1
תומצע-תאו וירש-תומצע-תאו הדוהי-יכלמ
תומצע תאו םיאיבנה תומצע תאו םינהכה
:םהירבקמ םלשורי-יבשוי
רשא םימשה אבצ לכלו חרילו שמשל םוחטשו ב  2
רשאו םהירחא וכלה רשאו םודבע רשאו םובהא
ורבקי אלו ופסאי אל םהל ווחתשה רשאו םושרד
:ויהי המדאה ינפ-לע ןמדל
םיראשנה תיראשה לכל םייחמ תומ רחבנו ג  3
םיראשנה תומקמה-לכב תאזה הערה החפשמה-ןמ
:תואבצ הוהי םאנ םש םיתחדה רשא
ומוקי אלו ולפיה הוהי רמא הכ םהילא תרמאו ד  4
:בושי אלו בושי-םא
תחצנ הבשמ םלשורי הזה םעה הבבוש עודמ ה  5
:בושל ונאמ תימרתב וקיזחה
םחנ שיא ןיא ורבדי ןכ-אול עמשאו יתבשקה ו  6
םתוצרמב בש הלכ יתישע המ רמאל ותער-לע
:המחלמב ףטוש סוסכ
סוסו רתו הידעומ העדי םימשב הדיסח-םג ז  7
תא ועדי אל ימעו הנאב תע-תא ורמש רוגעו
:הוהי טפשמ
ונתא הוהי תרותו ונחנא םימכח ורמאת הכיא ח  8
:םירפס רקש טע השע רקשל הנה ןכא
הוהי-רבדב הנה ודכליו ותח םימכח ושיבה ט  9
:םהל המ-תמכחו וסאמ
םישרויל םהיתודש םירחאל םהישנ-תא ןתא ןכל י  10
איבנמ עצב עצב הלכ לודג-דעו ןטקמ יכ
:רקש השע הלכ ןהכ-דעו
םולש רמאל הלקנ-לע ימע-תב רבש-תא ופריו אי  11
:םולש ןיאו םולש
םלכהו ושבי-אל שוב-םג ושע הבעות יכ ושבה בי  12
ולשכי םתדקפ תעב םילפנב ולפי ןכל ועדי אל
:הוהי רמא
ןיאו ןפגב םיבנע ןיא הוהי-םאנ םפיסא ףסא גי  13
:םורבעי םהל ןתאו לבנ הלעהו הנאתב םינאת
ירע-לא אובנו ופסאה םיבשי ונחנא המ-לע די  14
ונמדה וניהלא הוהי יכ םש-המדנו רצבמה
:הוהיל ונאטח יכ שאר-ימ ונקשיו
:התעב הנהו הפרמ תעל בוט ןיאו םולשל הוק וט  15
ויריבא תולהצמ לוקמ ויסוס תרחנ עמשנ ןדמ זט  16
האולמו ץרא ולכאיו ואוביו ץראה-לכ השער
:הב יבשיו ריע
רשא םינעפצ םישחנ םכב חלשמ יננה יכ זי  17
:הוהי-םאנ םכתא וכשנו שחל םהל-ןיא
:יוד יבל ילע ןוגי ילע יתיגילבמ חי  18
הוהיה םיקחרמ ץראמ ימע-תב תעוש לוק-הנה טי  19
ינוסעכה עודמ הב ןיא הכלמ-םא ןויצב ןיא
:רכנ ילבהב םהילספב
:ונעשונ אול ונחנאו ץיק הלכ ריצק רבע כ  20
:ינתקזחה המש יתרדק יתרבשה ימע-תב רבש-לע אכ  21
אל עודמ יכ םש ןיא אפר-םא דעלגב ןיא ירצה בכ  22
:ימע-תב תכרא התלע
הכבאו העמד רוקמ יניעו םימ ישאר ןתי-ימ גכ  23
:ימע-תב יללח תא הלילו םמוי

ט    9

ימע-תא הבזעאו םיחרא ןולמ רבדמב יננתי-ימ א  1
:םידגב תרצע םיפאנמ םלכ יכ םתאמ הכלאו
ורבג הנומאל אלו רקש םתשק םנושל-תא וכרדיו ב  2
ועדי-אל יתאו ואצי הער-לא הערמ יכ ץראב
:הוהי-םאנ
יכ וחטבת-לא חא-לכ-לעו ורמשה והערמ שיא ג  3
:ךלהי ליכר ער-לכו בקעי בוקע חא-לכ
ודמל ורבדי אל תמאו ולתהי והערב שיאו ד  4
:ואלנ הועה רקש-רבד םנושל
יתוא-תעד ונאמ המרמב המרמ ךותב ךתבש ה  5
:הוהי-םאנ
םיתנחבו םפרוצ יננה תואבצ הוהי רמא הכ ןכל ו  6
:ימע-תב ינפמ השעא ךיא-יכ
והער-תא םולש ויפב רבד המרמ םנושל טחוש ץח ז  7
:וברא םישי וברקבו רבדי
יוגב םא הוהי-םאנ םב-דקפא-אל הלא-לעה ח  8
:ישפנ םקנתת אל הזכ-רשא
הניק רבדמ תואנ-לעו יהנו יכב אשא םירהה-לע ט  9
הנקמ לוק ועמש אלו רבע שיא-ילבמ ותצנ יכ
:וכלה ודדנ המהב-דעו םימשה ףועמ
ירע-תאו םינת ןועמ םילגל םלשורי-תא יתתנו י  10
:בשוי ילבמ הממש ןתא הדוהי
רבד רשאו תאז-תא ןביו םכחה שיאה-ימ אי  11
התצנ ץראה הדבא המ-לע הדגיו וילא הוהי-יפ
:רבע ילבמ רבדמכ
יתתנ רשא יתרות-תא םבזע-לע הוהי רמאיו בי  12
:הב וכלה-אלו ילוקב ועמש-אלו םהינפל
רשא םילעבה ירחאו םבל תוררש ירחא וכליו גי  13
:םתובא םודמל
יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ןכל די  14
:שאר-ימ םיתיקשהו הנעל הזה םעה-תא םליכאמ
םתובאו המה ועדי אל רשא םיוגב םיתוצפהו וט  15
:םתוא יתולכ דע ברחה-תא םהירחא יתחלשו
תוננוקמל וארקו וננובתה תואבצ הוהי רמא הכ זט  16
:הנאובתו וחלש תומכחה-לאו הניאובתו
וניניע הנדרתו יהנ ונילע הנשתו הנרהמתו זי  17
:םימ-ולזי וניפעפעו העמד
דאמ ונשב ונדדש ךיא ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ חי  18
:וניתונכשמ וכילשה יכ ץרא ונבזע-יכ
םכנזא חקתו הוהי-רבד םישנ הנעמש-יכ טי  19
התוער השאו יהנ םכיתונב הנדמלו ויפ-רבד
:הניק
תירכהל וניתונמראב אב ונינולחב תומ הלע-יכ כ  20
:תובחרמ םירוחב ץוחמ ללוע
ןמדכ םדאה תלבנ הלפנו הוהי-םאנ הכ רבד אכ  21
:ףסאמ ןיאו רצקה ירחאמ רימעכו הדשה ינפ-לע
ותמכחב םכח ללהתי-לא הוהי רמא הכ בכ  22
רישע ללהתי-לא ותרובגב רובגה ללהתי-לאו
:ורשעב
יתוא עדיו לכשה ללהתמה ללהתי תאזב-םא יכ גכ  23
ץראב הקדצו טפשמ דסח השע הוהי ינא יכ
:הוהי-םאנ יתצפח הלאב-יכ
לומ-לכ-לע יתדקפו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה דכ  24
:הלרעב
ןומע ינב-לעו םודא-לעו הדוהי-לעו םירצמ-לע הכ  25
רבדמב םיבשיה האפ יצוצק-לכ לעו באומ-לעו
:בל-ילרע לארשי תיב-לכו םילרע םיוגה-לכ יכ

י    10

תיב םכילע הוהי רבד רשא רבדה-תא ועמש א  1
:לארשי
תותאמו ודמלת-לא םיוגה ךרד-לא הוהי רמא הכ ב  2
:המהמ םיוגה ותחי-יכ ותחת-לא םימשה
ותרכ רעימ ץע-יכ אוה לבה םימעה תוקח-יכ ג  3
:דצעמב שרח-ידי השעמ
םוקזחי תובקמבו תורמסמב והפיי בהזבו ףסכב ד  4
:קיפי אולו
אל יכ אושני אושנ ורבדי אלו המה השקמ רמתכ ה  5
ביטיה-םגו וערי אל-יכ םהמ וארית-לא ודעצי
:םתוא ןיא
ךמש לודגו התא לודג הוהי ךומכ ןיאמ ו  6
:הרובגב
יכ התאי ךל יכ םיוגה ךלמ ךארי אל ימ ז  7
:ךומכ ןיאמ םתוכלמ-לכבו םיוגה ימכח-לכב
:אוה ץע םילבה רסומ ולסכיו ורעבי תחאבו ח  8
שרח השעמ זפואמ בהזו אבוי שישרתמ עקרמ ףסכ ט  9
םימכח השעמ םשובל ןמגראו תלכת ףרוצ ידיו
:םלכ
םלוע ךלמו םייח םיהלא-אוה תמא םיהלא הוהיו י  10
:ומעז םיוג ולכי-אלו ץראה שערת ופצקמ
אל אקראו אימש-יד איהלא םוהל ןורמאת הנדכ אי  11
:הלא אימש תוחת-ןמו אעראמ ודבאי ודבע
ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא השע בי  12
:םימש הטנ
הצקמ םיאשנ הלעיו םימשב םימ ןומה ותת לוקל גי  13
:ויתרצאמ חור אצויו השע רטמל םיקרב ץרא
יכ לספמ ףרוצ-לכ שיבה תעדמ םדא-לכ רעבנ די  14
:םב חור-אלו וכסנ רקש
:ודבאי םתדקפ תעב םיעתעת השעמ המה לבה וט  15
לארשיו אוה לכה רצוי-יכ בקעי קלח הלאכ-אל זט  16
:ומש תואבצ הוהי ותלחנ טבש
:רוצמב יתבשי ךתענכ ץראמ יפסא זי  17
ץראה יבשוי-תא עלוק יננה הוהי רמא הכ-יכ חי  18
:ואצמי ןעמל םהל יתורצהו תאזה םעפב
ךא יתרמא ינאו יתכמ הלחנ ירבש-לע יל יוא טי  19
:ונאשאו ילח הז
םניאו ינאצי ינב וקתנ ירתימ-לכו דדש ילהא כ  20
:יתועירי םיקמו ילהא דוע הטנ-ןיא
אל ןכ-לע ושרד אל הוהי-תאו םיערה ורעבנ יכ אכ  21
:הצופנ םתיערמ-לכו וליכשה
ןופצ ץראמ לודג שערו האב הנה העומש לוק בכ  22
:םינת ןועמ הממש הדוהי ירע-תא םושל
ךלה שיאל-אל וכרד םדאל אל יכ הוהי יתעדי גכ  23
:ודעצ-תא ןיכהו
:ינטעמת-ןפ ךפאב-לא טפשמב-ךא הוהי ינרסי דכ  24
לעו ךועדי-אל רשא םיוגה-לע ךתמח ךפש הכ  25
בקעי-תא ולכא-יכ וארק אל ךמשב רשא תוחפשמ
:ומשה והונ-תאו והלכיו והלכאו

אי    11

:רמאל הוהי תאמ והימרי-לא היה רשא רבדה א  1
שיא-לא םתרבדו תאזה תירבה ירבד-תא ועמש ב  2
:םלשורי יבשי-לעו הדוהי
רורא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו ג  3
:תאזה תירבה ירבד-תא עמשי אל רשא שיאה
םתוא-יאיצוה םויב םכיתובא-תא יתיוצ רשא ד  4
ילוקב ועמש רמאל לזרבה רוכמ םירצמ-ץראמ
יל םתייהו םכתא הוצא-רשא לככ םתוא םתישעו
:םיהלאל םכל היהא יכנאו םעל
םכיתובאל יתעבשנ-רשא העובשה-תא םיקה ןעמל ה  5
ןעאו הזה םויכ שבדו בלח תבז ץרא םהל תתל
:הוהי ןמא רמאו
הלאה םירבדה-לכ-תא ארק ילא הוהי רמאיו ו  6
ועמש רמאל םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב
:םתוא םתישעו תאזה תירבה ירבד-תא
םתוא יתולעה םויב םכיתובאב יתדעה דעה יכ ז  7
רמאל דעהו םכשה הזה םויה-דעו םירצמ ץראמ
:ילוקב ועמש
שיא וכליו םנזא-תא וטה-אלו ועמש אלו ח  8
ירבד-לכ-תא םהילע איבאו ערה םבל תורירשב
:ושע אלו תושעל יתיוצ-רשא תאזה-תירבה
הדוהי שיאב רשק-אצמנ ילא הוהי רמאיו ט  9
:םלשורי יבשיבו
עומשל ונאמ רשא םינשארה םתובא תנוע-לע ובש י  10
םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכלה המהו ירבד-תא
רשא יתירב-תא הדוהי תיבו לארשי-תיב ורפה
:םתובא-תא יתרכ
רשא הער םהילא איבמ יננה הוהי רמא הכ ןכל אי  11
עמשא אלו ילא וקעזו הנממ תאצל ולכוי-אל
:םהילא
וקעזו םלשורי יבשיו הדוהי ירע וכלהו בי  12
עשוהו םהל םירטקמ םה רשא םיהלאה-לא
:םתער תעב םהל ועישוי-אל
תוצח רפסמו הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ יכ גי  13
רטקל תוחבזמ תשבל תוחבזמ םתמש םלשורי
:לעבל
םדעב אשת-לאו הזה םעה-דעב ללפתת-לא התאו די  14
דעב ילא םארק תעב עמש ינניא יכ הלפתו הנר
:םתער
םיברה התמזמה התושע יתיבב ידידיל המ וט  15
:יזלעת זא יכתער יכ ךילעמ ורבעי שדק-רשבו
לוקל ךמש הוהי ארק ראת-ירפ הפי ןנער תיז זט  16
:ויתוילד וערו הילע שא תיצה הלדג הלומה
ללגב הער ךילע רבד ךתוא עטונה תואבצ הוהיו זי  17
םהל ושע רשא הדוהי תיבו לארשי-תיב תער
:לעבל רטקל ינסעכהל
:םהיללעמ ינתיארה זא העדאו ינעידוה הוהיו חי  18
יתעדי-אלו חובטל לבוי ףולא שבככ ינאו טי  19
ומחלב ץע התיחשנ תובשחמ ובשח ילע-יכ
:דוע רכזי-אל ומשו םייח ץראמ ונתרכנו
הארא בלו תוילכ ןחב קדצ טפש תואבצ הוהיו כ  20
:יביר-תא יתילג ךילא יכ םהמ ךתמקנ
םישקבמה תותנע ישנא-לע הוהי רמא-הכ ןכל אכ  21
תומת אלו הוהי םשב אבנת אל רמאל ךשפנ-תא
:ונדיב
םהילע דקפ יננה תואבצ הוהי רמא הכ ןכל בכ  22
ותמי םהיתונבו םהינב ברחב ותמי םירוחבה
:בערב
ישנא-לא הער איבא-יכ םהל היהת אל תיראשו גכ  23
:םתדקפ תנש תותנע

בי    12

םיטפשמ ךא ךילא בירא יכ הוהי התא קידצ א  1
ולש החלצ םיעשר ךרד עודמ ךתוא רבדא
:דגב ידגב-לכ
התא בורק ירפ ושע-םג וכלי ושרש-םג םתעטנ ב  2
:םהיתוילכמ קוחרו םהיפב
ךתא יבל תנחבו ינארת ינתעדי הוהי התאו ג  3
:הגרה םויל םשדקהו החבטל ןאצכ םקתה
תערמ שביי הדשה-לכ בשעו ץראה לבאת יתמ-דע ד  4
הארי אל ורמא יכ ףועו תומהב התפס הב-יבשי
:ונתירחא-תא
הרחתת ךיאו ךואליו התצר םילגר-תא יכ ה  5
השעת ךיאו חטוב התא םולש ץראבו םיסוסה-תא
:ןדריה ןואגב
ךב ודגב המה-םג ךיבא-תיבו ךיחא-םג יכ ו  6
םב ןמאת-לא אלמ ךירחא וארק המה-םג
:תובוט ךילא ורבדי-יכ
יתתנ יתלחנ-תא יתשטנ יתיב-תא יתבזע ז  7
:היביא ףכב ישפנ תודדי-תא
הלוקב ילע הנתנ רעיב היראכ יתלחנ יל-התיה ח  8
:היתאנש ןכ-לע
וכל הילע ביבס טיעה יל יתלחנ עובצ טיעה ט  9
:הלכאל ויתה הדשה תיח-לכ ופסא
ונתנ יתקלח-תא וססב ימרכ ותחש םיבר םיער י  10
:הממש רבדמל יתדמח תקלח-תא
יכ ץראה-לכ המשנ הממש ילע הלבא הממשל המש אי  11
:בל-לע םש שיא ןיא
הוהיל ברח יכ םידדש ואב רבדמב םיפש-לכ-לע בי  12
םולש ןיא ץראה הצק-דעו ץרא-הצקמ הלכא
:רשב-לכל
ושבו ולעוי אל ולחנ ורצק םיצקו םיטח וערז גי  13
:הוהי-ףא ןורחמ םכיתאובתמ
םיעגנה םיערה ינכש-לכ-לע הוהי רמא הכ די  14
יננה לארשי-תא ימע-תא יתלחנה-רשא הלחנב
:םכותמ שותא הדוהי תיב-תאו םתמדא לעמ םשתנ
םיתבשהו םיתמחרו בושא םתוא ישתנ ירחא היהו וט  15
:וצראל שיאו ותלחנל שיא
ימשב עבשהל ימע יכרד-תא ודמלי דמל-םא היהו זט  16
לעבב עבשהל ימע-תא ודמל רשאכ הוהי-יח
:ימע ךותב ונבנו
שותנ אוהה יוגה-תא יתשתנו ועמשי אל םאו זי  17
:הוהי-םאנ דבאו

גי    13

םיתשפ רוזא ךל תינקו ךולה ילא הוהי רמא-הכ א  1
:והאבת אל םימבו ךינתמ-לע ותמשו
:ינתמ-לע םשאו הוהי רבדכ רוזאה-תא הנקאו ב  2
:רמאל תינש ילא הוהי-רבד יהיו ג  3
םוקו ךינתמ-לע רשא תינק רשא רוזאה-תא חק ד  4
:עלסה קיקנב םש והנמטו התרפ ךל
:יתוא הוהי הוצ רשאכ תרפב והנמטאו ךלאו ה  5
ךל םוק ילא הוהי רמאיו םיבר םימי ץקמ יהיו ו  6
ךיתיוצ רשא רוזאה-תא םשמ חקו התרפ
:םש-ונמטל
םוקמה-ןמ רוזאה-תא חקאו רפחאו התרפ ךלאו ז  7
חלצי אל רוזאה תחשנ הנהו המש ויתנמט-רשא
:לכל
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו ח  8
הדוהי ןואג-תא תיחשא הככ הוהי רמא הכ ט  9
:ברה םלשורי ןואג-תאו
םיכלהה ירבד-תא עומשל םינאמה ערה הזה םעה י  10
םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכליו םבל תוררשב
חלצי-אל רשא הזה רוזאכ יהיו םהל תוחתשהלו
:לכל
יתקבדה ןכ שיא-ינתמ-לא רוזאה קבדי רשאכ יכ אי  11
הדוהי תיב-לכ-תאו לארשי תיב-לכ-תא ילא
הלהתלו םשלו םעל יל תויהל הוהי-םאנ
:ועמש אלו תראפתלו
יהלא הוהי רמא-הכ הזה רבדה-תא םהילא תרמאו בי  12
אל עדיה ךילא ורמאו ןיי אלמי לבנ-לכ לארשי
:ןיי אלמי לבנ-לכ יכ עדנ
אלממ יננה הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו גי  13
םיבשיה םיכלמה-תאו תאזה ץראה יבשי-לכ-תא
תאו םיאיבנה-תאו םינהכה-תאו ואסכ-לע דודל
:ןורכש םלשורי יבשי-לכ
ודחי םינבהו תובאהו ויחא-לא שיא םיתצפנו די  14
םחרא אלו סוחא-אלו לומחא-אל הוהי-םאנ
:םתיחשהמ
:רבד הוהי יכ והבגת-לא וניזאהו ועמש וט  15
םרטבו ךשחי םרטב דובכ םכיהלא הוהיל ונת זט  16
רואל םתיוקו ףשנ ירה-לע םכילגר ופגנתי
:לפרעל תישי תומלצל המשו
הוג ינפמ ישפנ-הכבת םירתסמב הועמשת אל םאו זי  17
רדע הבשנ יכ העמד יניע דרתו עמדת עמדו
:הוהי
דרי יכ ובש וליפשה הריבגלו ךלמל רמא חי  18
:םכתראפת תרטע םכיתושארמ
הלכ הדוהי תלגה חתפ ןיאו ורגס בגנה ירע טי  19
:םימולש תלגה
רדעה היא ןופצמ םיאבה יארו םכיניע יאש כ  20
:ךתראפת ןאצ ךל-ןתנ
ךילע םתא תדמל תאו ךילע דקפי-יכ ירמאת-המ אכ  21
תשא ומכ ךוזחאי םילבח אולה שארל םיפלא
:הדל
ךנוע ברב הלא ינארק עודמ ךבבלב ירמאת יכו בכ  22
:ךיבקע וסמחנ ךילוש ולגנ
םתא-םג ויתרברבח רמנו ורוע ישוכ ךפהיה גכ  23
:ערה ידמל ביטיהל ולכות
:רבדמ חורל רבוע-שקכ םציפאו דכ  24
תחכש רשא הוהי-םאנ יתאמ ךידמ-תנמ ךלרוג הז הכ  25
:רקשב יחטבתו יתוא
:ךנולק הארנו ךינפ-לע ךילוש יתפשח ינא-םגו וכ  26
הדשב תועבג-לע ךתונז תמז ךיתולהצמו ךיפאנ זכ  27
ירחא ירהטת אל םלשורי ךל יוא ךיצוקש יתיאר
:דע יתמ

די    14

ירבד-לע והימרי-לא הוהי-רבד היה רשא א  1
:תורצבה
תחוצו ץראל ורדק וללמא הירעשו הדוהי הלבא ב  2
:התלע םלשורי
םיבג-לע ואב םימל םהירועצ וחלש םהירדאו ג  3
ומלכהו ושב םקיר םהילכ ובש םימ ואצמ-אל
:םשאר ופחו
ושב ץראב םשג היה-אל יכ התח המדאה רובעב ד  4
:םשאר ופח םירכא
היה-אל יכ בוזעו הדלי הדשב תליא-םג יכ ה  5
:אשד
ולכ םינתכ חור ופאש םיפש-לע ודמע םיארפו ו  6
:בשע ןיא-יכ םהיניע
ךמש ןעמל השע הוהי ונב ונע ונינוע-םא ז  7
:ונאטח ךל וניתבושמ ובר-יכ
רגכ היהת המל הרצ תעב ועישומ לארשי הוקמ ח  8
:ןולל הטנ חראכו ץראב
עישוהל לכוי-אל רובגכ םהדנ שיאכ היהת המל ט  9
ארקנ ונילע ךמשו הוהי ונברקב התאו
:ונחנת-לא
םהילגר עונל ובהא ןכ הזה םעל הוהי רמא-הכ י  10
דקפיו םנוע רכזי התע םצר אל הוהיו וכשח אל
:םתאטח
הזה םעה-דעב ללפתת-לא ילא הוהי רמאיו אי  11
:הבוטל
הלע ולעי יכו םתנר-לא עמש ינניא ומצי יכ בי  12
יכנא רבדבו בערבו ברחב יכ םצר ינניא החנמו
:םתוא הלכמ
םהל םירמא םיאבנה הנה הוהי ינדא ההא רמאו גי  13
תמא םולש-יכ םכל היהי-אל בערו ברח וארת-אל
:הזה םוקמב םכל ןתא
אל ימשב םיאבנ םיאבנה רקש ילא הוהי רמאיו די  14
ןוזח םהילא יתרבד אלו םיתיוצ אלו םיתחלש
םיאבנתמ המה םבל תומרתו לולאו םסקו רקש
:םכל
ימשב םיאבנה םיאבנה-לע הוהי רמא-הכ ןכל וט  15
אל בערו ברח םירמא המהו םיתחלש-אל ינאו
םיאבנה ומתי בערבו ברחב תאזה ץראב היהי
:המהה
תוצחב םיכלשמ ויהי םהל םיאבנ המה-רשא םעהו זט  16
המהל רבקמ ןיאו ברחהו בערה ינפמ םלשורי
םהילע יתכפשו םהיתנבו םהינבו םהישנ המה
:םתער-תא
העמד יניע הנדרת הזה רבדה-תא םהילא תרמאו זי  17
הרבשנ לודג רבש יכ הנימדת-לאו םמויו הליל
:דאמ הלחנ הכמ ימע-תב תלותב
יתאב םאו ברח-יללח הנהו הדשה יתאצי-םא חי  18
ןהכ-םג איבנ-םג-יכ בער יאולחת הנהו ריעה
:ועדי אלו ץרא-לא ורחס
ךשפנ הלעג ןויצב-םא הדוהי-תא תסאמ סאמה טי  19
ןיאו םולשל הוק אפרמ ונל ןיאו ונתיכה עודמ
:התעב הנהו אפרמ תעלו בוט
ונאטח יכ וניתובא ןוע ונעשר הוהי ונעדי כ  20
:ךל
רכז ךדובכ אסכ לבנת-לא ךמש ןעמל ץאנת-לא אכ  21
:ונתא ךתירב רפת-לא
ונתי םימשה-םאו םימשגמ םיוגה ילבהב שיה בכ  22
ךל-הוקנו וניהלא הוהי אוה-התא אלה םיבבר
:הלא-לכ-תא תישע התא-יכ

וט    15

ינפל לאומשו השמ דמעי-םא ילא הוהי רמאיו א  1
:ואציו ינפ-לעמ חלש הזה םעה-לא ישפנ ןיא
םהילא תרמאו אצנ הנא ךילא ורמאי-יכ היהו ב  2
ברחל ברחל רשאו תומל תומל רשא הוהי רמא-הכ
:יבשל יבשל רשאו בערל בערל רשאו
הוהי-םאנ תוחפשמ עברא םהילע יתדקפו ג  3
ףוע-תאו בחסל םיבלכה-תאו גרהל ברחה-תא
:תיחשהלו לכאל ץראה תמהב-תאו םימשה
השנמ ללגב ץראה תוכלממ לכל העוזל םיתתנו ד  4
:םלשוריב השע-רשא לע הדוהי ךלמ והיקזחי-ןב
ימו ךל דוני ימו םלשורי ךילע למחי-ימ יכ ה  5
:ךל םלשל לאשל רוסי
טאו יכלת רוחא הוהי-םאנ יתא תשטנ תא ו  6
:םחנה יתיאלנ ךתיחשאו ךילע ידי-תא
יתדבא יתלכש ץראה ירעשב הרזמב םרזאו ז  7
:ובש-אול םהיכרדמ ימע-תא
םא-לע םהל יתאבה םימי לוחמ ותנמלא יל-ומצע ח  8
ריע םאתפ הילע יתלפה םירהצב דדש רוחב
:תולהבו
דעב השמש האב השפנ החפנ העבשה תדלי הללמא ט  9
ינפל ןתא ברחל םתיראשו הרפחו השוב םמוי
:הוהי-םאנ םהיביא
ןודמ שיאו ביר שיא ינתדלי יכ ימא יל-יוא י  10
הלכ יב-ושנ-אלו יתישנ-אל ץראה-לכל
:ינוללקמ
יתעגפה אול-םא בוטל ךתורש אל-םא הוהי רמא אי  11
:ביאה-תא הרצ תעבו הער-תעב ךב
:תשחנו ןופצמ לזרב לזרב עריה בי  12
ריחמב אל ןתא זבל ךיתורצואו ךליח גי  13
:ךילובג-לכבו ךיתואטח-לכבו
החדק שא-יכ תעדי אל ץראב ךיביא-תא יתרבעהו די  14
:דקות םכילע יפאב
יל םקנהו ינדקפו ינרכז הוהי תעדי התא וט  15
ךילע יתאש עד ינחקת ךפא ךראל-לא יפדרמ
:הפרח
ןוששל יל ךירבד יהיו םלכאו ךירבד ואצמנ זט  16
יהלא הוהי ילע ךמש ארקנ-יכ יבבל תחמשלו
:תואבצ
דדב ךדי ינפמ זלעאו םיקחשמ-דוסב יתבשי-אל זי  17
:ינתאלמ םעז-יכ יתבשי
אפרה הנאמ השונא יתכמו חצנ יבאכ היה המל חי  18
:ונמאנ אל םימ בזכא ומכ יל היהת ויה
דמעת ינפל ךבישאו בושת-םא הוהי רמא-הכ ןכל טי  19
המה ובשי היהת יפכ ללוזמ רקי איצות-םאו
:םהילא בושת-אל התאו ךילא
ומחלנו הרוצב תשחנ תמוחל הזה םעל ךיתתנו כ  20
ךעישוהל ינא ךתא-יכ ךל ולכוי-אלו ךילא
:הוהי-םאנ ךליצהלו
:םיצרע ףכמ ךיתדפו םיער דימ ךיתלצהו אכ  21

זט    16

:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו א  1
תונבו םינב ךל ויהי-אלו השא ךל חקת-אל ב  2
:הזה םוקמב
תונבה-לעו םינבה-לע הוהי רמא הכ-יכ ג  3
םתוא תודליה םתמא-לעו הזה םוקמב םידוליה
:תאזה ץראב םתוא םידלומה םתובא-לעו
ורבקי אלו ודפסי אל ותמי םיאלחת יתוממ ד  4
ולכי בערבו ברחבו ויהי המדאה ינפ-לע ןמדל
תמהבלו םימשה ףועל לכאמל םתלבנ התיהו
:ץראה
ךלת-לאו חזרמ תיב אובת-לא הוהי רמא הכ-יכ ה  5
תאמ ימולש-תא יתפסא-יכ םהל דנת-לאו דופסל
:םימחרה-תאו דסחה-תא הוהי-םאנ הזה-םעה
ורבקי אל תאזה ץראב םינטקו םילדג ותמו ו  6
:םהל חרקי אלו דדגתי אלו םהל ודפסי-אלו
תמ-לע ומחנל לבא-לע םהל וסרפי-אלו ז  7
ויבא-לע םימוחנת סוכ םתוא וקשי-אלו
:ומא-לעו
:תותשלו לכאל םתוא תבשל אובת-אל התשמ-תיבו ח  8
יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ ט  9
לוק םכימיבו םכיניעל הזה םוקמה-ןמ תיבשמ
:הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש
הלאה םירבדה-לכ תא הזה םעל דיגת יכ היהו י  10
תא ונילע הוהי רבד המ-לע ךילא ורמאו
ונתאטח המו וננוע המו תאזה הלודגה הערה-לכ
:וניהלא הוהיל ונאטח רשא
יתוא םכיתובא ובזע-רשא לע םהילא תרמאו אי  11
םודבעיו םירחא םיהלא ירחא וכליו הוהי-םאנ
:ורמש אל יתרות-תאו ובזע יתאו םהל ווחתשיו
םיכלה םכנהו םכיתובאמ תושעל םתערה םתאו בי  12
:ילא עמש יתלבל ערה-ובל תוררש ירחא שיא
אל רשא ץראה-לע תאזה ץראה לעמ םכתא יתלטהו גי  13
םיהלא-תא םש-םתדבעו םכיתובאו םתא םתעדי
:הנינח םכל ןתא-אל רשא הלילו םמוי םירחא
דוע רמאי-אלו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל די  14
ץראמ לארשי ינב-תא הלעה רשא הוהי-יח
:םירצמ
ץראמ לארשי ינב-תא הלעה רשא הוהי-יח-םא יכ וט  15
םיתבשהו המש םחידה רשא תוצראה לכמו ןופצ
:םתובאל יתתנ רשא םתמדא-לע
םוגידו הוהי-םאנ םיבר םיגודל חלש יננה זט  16
לעמ םודצו םידיצ םיברל חלשא ןכ-ירחאו
:םיעלסה יקיקנמו העבג-לכ לעמו רה-לכ
ינפלמ ורתסנ אל םהיכרד-לכ-לע יניע יכ זי  17
:יניע דגנמ םנוע ןפצנ-אלו
םללח לע םתאטחו םנוע הנשמ הנושאר יתמלשו חי  18
ואלמ םהיתובעותו םהיצוקש תלבנב יצרא-תא
:יתלחנ-תא
םיוג ךילא הרצ םויב יסונמו יזעמו יזע הוהי טי  19
ולחנ רקש-ךא ורמאיו ץרא-יספאמ ואבי
:ליעומ םב-ןיאו לבה וניתובא
:םיהלא אל המהו םיהלא םדא ול-השעיה כ  20
ידי-תא םעידוא תאזה םעפב םעידומ יננה ןכל אכ  21
:הוהי ימש-יכ ועדיו יתרובג-תאו

זי    17

רימש ןרפצב לזרב טעב הבותכ הדוהי תאטח א  1
:םכיתוחבזמ תונרקלו םבל חול-לע השורח
לע ןנער ץע-לע םהירשאו םתוחבזמ םהינב רכזכ ב  2
:תוהבגה תועבג
ךיתמב ןתא זבל ךיתורצוא-לכ ךליח הדשב יררה ג  3
:ךילובג-לכב תאטחב
ךיתדבעהו ךל יתתנ רשא ךתלחנמ ךבו התטמשו ד  4
םתחדק שא-יכ תעדי-אל רשא ץראב ךיביא-תא
:דקות םלוע-דע יפאב
םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא הוהי רמא הכ ה  5
:ובל רוסי הוהי-ןמו וערז רשב
בוט אובי-יכ הארי אלו הברעב רערעכ היהו ו  6
:בשת אלו החלמ ץרא רבדמב םיררח ןכשו
הוהי היהו הוהיב חטבי רשא רבגה ךורב ז  7
:וחטבמ
וישרש חלשי לבוי-לעו םימ-לע לותש ץעכ היהו ח  8
תנשבו ןנער והלע היהו םח אבי-יכ ארי אלו
:ירפ תושעמ שימי אלו גאדי אל תרצב
:ונעדי ימ אוה שנאו לכמ בלה בקע ט  9
שיאל תתלו תוילכ ןחב בל רקח הוהי ינא י  10
:ויללעמ ירפכ וכרדכ
יצחב טפשמב אלו רשע השע דלי אלו רגד ארק אי  11
:לבנ היהי ותירחאבו ונבזעי ומי
:ונשדקמ םוקמ ןושארמ םורמ דובכ אסכ בי  12
ץראב ירוסי ושבי ךיבזע-לכ הוהי לארשי הוקמ גי  13
:הוהי-תא םייח-םימ רוקמ ובזע יכ ובתכי
יתלהת יכ העשואו ינעישוה אפראו הוהי ינאפר די  14
:התא
:אנ אובי הוהי-רבד היא ילא םירמא המה-הנה וט  15
אל שונא םויו ךירחא הערמ יתצא-אל ינאו זט  16
:היה ךינפ חכנ יתפש אצומ תעדי התא יתיואתה
:הער םויב התא-יסחמ התחמל יל-היהת-לא זי  17
התחא-לאו המה ותחי ינא השבא-לאו יפדר ושבי חי  18
:םרבש ןורבש הנשמו הער םוי םהילע איבה ינא
םע-ינב רעשב תדמעו ךלה ילא הוהי רמא-הכ טי  19
לכבו וב ואצי רשאו הדוהי יכלמ וב ואבי רשא
:םלשורי ירעש
הדוהי יכלמ הוהי-רבד ועמש םהילא תרמאו כ  20
םירעשב םיאבה םלשורי יבשי לכו הדוהי-לכו
:הלאה
אשמ ואשת-לאו םכיתושפנב ורמשה הוהי רמא הכ אכ  21
:םלשורי ירעשב םתאבהו תבשה םויב
תבשה םויב םכיתבמ אשמ ואיצות-אלו בכ  22
תבשה םוי-תא םתשדקו ושעת אל הכאלמ-לכו
:םכיתובא-תא יתיוצ רשאכ
םפרע-תא ושקיו םנזא-תא וטה אלו ועמש אלו גכ  23
:רסומ תחק יתלבלו עמוש יתלבל
יתלבל הוהי-םאנ ילא ןועמשת עמש-םא היהו דכ  24
שדקלו תבשה םויב תאזה ריעה ירעשב אשמ איבה
:הכאלמ-לכ הב-תושע יתלבל תבשה םוי-תא
םיבשי םירשו םיכלמ תאזה ריעה ירעשב ואבו הכ  25
םהירשו המה םיסוסבו בכרב םיבכר דוד אסכ-לע
תאזה-ריעה הבשיו םלשורי יבשיו הדוהי שיא
:םלועל
ץראמו םלשורי תוביבסמו הדוהי-ירעמ ואבו וכ  26
םיאבמ בגנה-ןמו רהה-ןמו הלפשה-ןמו ןמינב
תיב הדות יאבמו הנובלו החנמו חבזו הלוע
:הוהי
יתלבלו תבשה םוי-תא שדקל ילא ועמשת אל-םאו זכ  27
יתצהו תבשה םויב םלשורי ירעשב אבו אשמ תאש
:הבכת אלו םלשורי תונמרא הלכאו הירעשב שא

חי    18

:רמאל הוהי תאמ והימרי-לא היה רשא רבדה א  1
:ירבד-תא ךעימשא המשו רצויה תיב תדריו םוק ב  2
הכאלמ השע והנהו רצויה תיב דראו ג  3
:םינבאה-לע
רצויה דיב רמחב השע אוה רשא ילכה תחשנו ד  4
רצויה יניעב רשי רשאכ רחא ילכ והשעיו בשו
:תושעל
:רומאל ילא הוהי-רבד יהיו ה  5
לארשי תיב םכל תושעל לכוא-אל הזה רצויכה ו  6
ידיב םתא-ןכ רצויה דיב רמחכ הנה הוהי-םאנ
:לארשי תיב
ץותנלו שותנל הכלממ-לעו יוג-לע רבדא עגר ז  7
:דיבאהלו
וילע יתרבד רשא ותערמ אוהה יוגה בשו ח  8
:ול תושעל יתבשח רשא הערה-לע יתמחנו
:עטנלו תנבל הכלממ-לעו יוג-לע רבדא עגרו ט  9
יתמחנו ילוקב עמש יתלבל יניעב הערה השעו י  10
:ותוא ביטיהל יתרמא רשא הבוטה-לע
יבשוי-לעו הדוהי-שיא-לא אנ-רמא התעו אי  11
רצוי יכנא הנה הוהי רמא הכ רמאל םלשורי
שיא אנ ובוש הבשחמ םכילע בשחו הער םכילע
:םכיללעמו םכיכרד וביטיהו הערה וכרדמ
שיאו ךלנ וניתובשחמ ירחא-יכ שאונ ורמאו בי  12
:השענ ערה-ובל תוררש
עמש ימ םיוגב אנ-ולאש הוהי רמא הכ ןכל גי  13
:לארשי תלותב דאמ התשע תררעש הלאכ
םימ ושתני-םא ןונבל גלש ידש רוצמ בזעיה די  14
:םילזונ םירק םירז
םהיכרדב םולשכיו ורטקי אושל ימע ינחכש-יכ וט  15
:הלולס אל ךרד תוביתנ תכלל םלוע יליבש
הילע רבוע לכ םלוע תקורש המשל םצרא םושל זט  16
:ושארב דיניו םשי
םינפ-אלו ףרע ביוא ינפל םציפא םידק-חורכ זי  17
:םדיא םויב םארא
יכ תובשחמ והימרי-לע הבשחנו וכל ורמאיו חי  18
איבנמ רבדו םכחמ הצעו ןהכמ הרות דבאת-אל
:וירבד-לכ-לא הבישקנ-לאו ןושלב והכנו וכל
:יבירי לוקל עמשו ילא הוהי הבישקה טי  19
רכז ישפנל החוש ורכ-יכ הער הבוט-תחת םלשיה כ  20
ךתמח-תא בישהל הבוט םהילע רבדל ךינפל ידמע
:םהמ
ברח-ידי-לע םרגהו בערל םהינב-תא ןת ןכל אכ  21
ויהי םהישנאו תונמלאו תולכש םהישנ הניהתו
:המחלמב ברח-יכמ םהירוחב תומ יגרה
םאתפ דודג םהילע איבת-יכ םהיתבמ הקעז עמשת בכ  22
:ילגרל ונמט םיחפו ינדכלל החיש ורכ-יכ
תומל ילע םתצע-לכ-תא תעדי הוהי התאו גכ  23
יחמת-לא ךינפלמ םתאטחו םנוע-לע רפכת-לא
:םהב השע ךפא תעב ךינפל םילשכמ ויהו

טי    19

שרח רצוי קבקב תינקו ךולה הוהי רמא הכ א  1
:םינהכה ינקזמו םעה ינקזמו
תוסרחה רעש חתפ רשא םנה-ןב איג-לא תאציו ב  2
:ךילא רבדא-רשא םירבדה-תא םש תארקו
יבשיו הדוהי יכלמ הוהי-רבד ועמש תרמאו ג  3
יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ םלשורי
הנלצת העמש-לכ רשא הזה םוקמה-לע הער איבמ
:וינזא
הזה םוקמה-תא ורכניו ינבזע רשא ןעי ד  4
המה םועדי-אל רשא םירחא םיהלאל וב-ורטקיו
הזה םוקמה-תא ואלמו הדוהי יכלמו םהיתובאו
:םיקנ םד
תולע שאב םהינב-תא ףרשל לעבה תומב-תא ונבו ה  5
התלע אלו יתרבד אלו יתיוצ-אל רשא לעבל
:יבל-לע
ארקי-אלו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל ו  6
איג-םא יכ םנה-ןב איגו תפתה דוע הזה םוקמל
:הגרהה
הזה םוקמב םלשוריו הדוהי תצע-תא יתקבו ז  7
םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא ינפל ברחב םיתלפהו
תמהבלו םימשה ףועל לכאמל םתלבנ-תא יתתנו
:ץראה
רבע לכ הקרשלו המשל תאזה ריעה-תא יתמשו ח  8
:התכמ-לכ-לע קרשיו םשי הילע
םהיתנב רשב תאו םהינב רשב-תא םיתלכאהו ט  9
רשא קוצמבו רוצמב ולכאי והער-רשב שיאו
:םשפנ ישקבמו םהיביא םהל וקיצי
:ךתוא םיכלהה םישנאה יניעל קבקבה תרבשו י  10
רבשא הככ תואבצ הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו אי  11
רבשי רשאכ תאזה ריעה-תאו הזה םעה-תא
תפתבו דוע הפרהל לכוי-אל רשא רצויה ילכ-תא
:רובקל םוקמ ןיאמ ורבקי
תתלו ויבשוילו הוהי-םאנ הזה םוקמל השעא-ןכ בי  12
:תפתכ תאזה ריעה-תא
םוקמכ הדוהי יכלמ יתבו םלשורי יתב ויהו גי  13
םהיתגג-לע ורטק רשא םיתבה לכל םיאמטה תפתה
:םירחא םיהלאל םיכסנ ךסהו םימשה אבצ לכל
אבנהל םש הוהי וחלש רשא תפתהמ והימרי אביו די  14
:םעה-לכ-לא רמאיו הוהי-תיב רצחב דמעיו
יבמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ וט  15
רשא הערה-לכ תא הירע-לכ-לעו תאזה ריעה-לא
עומש יתלבל םפרע-תא ושקה יכ הילע יתרבד
:ירבד-תא

כ    20

דיגנ דיקפ-אוהו ןהכה רמא-ןב רוחשפ עמשיו א  1
:הלאה םירבדה-תא אבנ והימרי-תא הוהי תיבב
ותא ןתיו איבנה והימרי תא רוחשפ הכיו ב  2
תיבב רשא ןוילעה ןמינב רעשב רשא תכפהמה-לע
:הוהי
והימרי-תא רוחשפ אציו תרחממ יהיו ג  3
ארק רוחשפ אל והימרי וילא רמאיו תכפהמה-ןמ
:ביבסמ רוגמ-םא יכ ךמש הוהי
ךל רוגמל ךנתנ יננה הוהי רמא הכ יכ ד  4
תואר ךיניעו םהיביא ברחב ולפנו ךיבהא-לכלו
הלבב םלגהו לבב-ךלמ דיב ןתא הדוהי-לכ-תאו
:ברחב םכהו
העיגי-לכ-תאו תאזה ריעה ןסח-לכ-תא יתתנו ה  5
ןתא הדוהי יכלמ תורצוא-לכ תאו הרקי-לכ-תאו
:הלבב םואיבהו םוחקלו םוזזבו םהיביא דיב
לבבו יבשב וכלת ךתיב יבשי לכו רוחשפ התאו ו  6
ךיבהא-לכו התא רבקת םשו תומת םשו אובת
:רקשב םהל תאבנ-רשא
יתייה לכותו ינתקזח תפאו הוהי ינתיתפ ז  7
:יל געל הלכ םויה-לכ קוחשל
היה-יכ ארקא דשו סמח קעזא רבדא ידמ-יכ ח  8
:םויה-לכ סלקלו הפרחל יל הוהי-רבד
היהו ומשב דוע רבדא-אלו ונרכזא-אל יתרמאו ט  9
לכלכ יתיאלנו יתמצעב רצע תרעב שאכ יבלב
:לכוא אלו
ודיגה ביבסמ רוגמ םיבר תבד יתעמש יכ י  10
ילוא יעלצ ירמש ימולש שונא לכ ונדיגנו
:ונממ ונתמקנ החקנו ול הלכונו התפי
ולשכי יפדר ןכ-לע ץירע רובגכ יתוא הוהיו אי  11
םלוע תמלכ וליכשה אל-יכ דאמ ושב ולכי אלו
:חכשת אל
הארא בלו תוילכ האר קידצ ןחב תואבצ הוהיו בי  12
:יביר-תא יתילג ךילא יכ םהמ ךתמקנ
שפנ-תא ליצה יכ הוהי-תא וללה הוהיל וריש גי  13
:םיערמ דימ ןויבא
ינתדלי-רשא םוי וב יתדלי רשא םויה רורא די  14
:ךורב יהי-לא ימא
ןב ךל-דלי רמאל יבא-תא רשב רשא שיאה רורא וט  15
:והחמש חמש רכז
אלו הוהי ךפה-רשא םירעכ אוהה שיאה היהו זט  16
:םירהצ תעב העורתו רקבב הקעז עמשו םחנ
ירבק ימא יל-יהתו םחרמ ינתתומ-אל רשא זי  17
:םלוע תרה המחרו
ולכיו ןוגיו למע תוארל יתאצי םחרמ הז המל חי  18
:ימי תשבב

אכ    21

חלשב הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה א  1
היכלמ-ןב רוחשפ-תא והיקדצ ךלמה וילא
:רמאל ןהכה הישעמ-ןב הינפצ-תאו
רצארדכובנ יכ הוהי-תא ונדעב אנ-שרד ב  2
ונתוא הוהי השעי ילוא ונילע םחלנ לבב-ךלמ
:ונילעמ הלעיו ויתאלפנ-לככ
:והיקדצ-לא ןרמאת הכ םהילא והימרי רמאיו ג  3
ילכ-תא בסמ יננה לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ד  4
םב םימחלנ םתא רשא םכדיב רשא המחלמה
ץוחמ םכילע םירצה םידשכה-תאו לבב ךלמ-תא
:תאזה ריעה ךות-לא םתוא יתפסאו המוחל
הקזח עורזבו היוטנ דיב םכתא ינא יתמחלנו ה  5
:לודג ףצקבו המחבו ףאבו
םדאה-תאו תאזה ריעה יבשוי-תא יתיכהו ו  6
:ותמי לודג רבדב המהבה-תאו
והיקדצ-תא ןתא הוהי-םאנ ןכ-ירחאו ז  7
םיראשנה-תאו םעה-תאו וידבע-תאו הדוהי-ךלמ
דיב בערה-ןמו ברחה-ןמ רבדה-ןמ תאזה ריעב
ישקבמ דיבו םהיביא דיבו לבב-ךלמ רצארדכובנ
למחי אלו םהילע סוחי-אל ברח-יפל םכהו םשפנ
:םחרי אלו
ןתנ יננה הוהי רמא הכ רמאת הזה םעה-לאו ח  8
:תומה ךרד-תאו םייחה ךרד-תא םכינפל
רבדבו בערבו ברחב תומי תאזה ריעב בשיה ט  9
היחי םכילע םירצה םידשכה-לע לפנו אצויהו
:ללשל ושפנ ול-התיהו
הבוטל אלו הערל תאזה ריעב ינפ יתמש יכ י  10
:שאב הפרשו ןתנת לבב ךלמ-דיב הוהי-םאנ
:הוהי-רבד ועמש הדוהי ךלמ תיבלו אי  11
טפשמ רקבל וניד הוהי רמא הכ דוד תיב בי  12
יתמח שאכ אצת-ןפ קשוע דימ לוזג וליצהו
:םהיללעמ ער ינפמ הבכמ ןיאו הרעבו
הוהי-םאנ רשימה רוצ קמעה תבשי ךילא יננה גי  13
:וניתונועמב אובי ימו ונילע תחי-ימ םירמאה
יתצהו הוהי-םאנ םכיללעמ ירפכ םכילע יתדקפו די  14
:היביבס-לכ הלכאו הרעיב שא

בכ    22

םש תרבדו הדוהי ךלמ-תיב דר הוהי רמא הכ א  1
:הזה רבדה-תא
אסכ-לע בשיה הדוהי ךלמ הוהי-רבד עמש תרמאו ב  2
:הלאה םירעשב םיאבה ךמעו ךידבעו התא דוד
לוזג וליצהו הקדצו טפשמ ושע הוהי רמא הכ ג  3
וסמחת-לא ונת-לא הנמלאו םותי רגו קושע דימ
:הזה םוקמב וכפשת-לא יקנ םדו
ירעשב ואבו הזה רבדה-תא ושעת ושע-םא יכ ד  4
םיבכר ואסכ-לע דודל םיבשי םיכלמ הזה תיבה
:ומעו ודבעו אוה םיסוסבו בכרב
יתעבשנ יב הלאה םירבדה-תא ועמשת אל םאו ה  5
:הזה תיבה היהי הברחל-יכ הוהי-םאנ
התא דעלג הדוהי ךלמ תיב-לע הוהי רמא הכ-יכ ו  6
אל םירע רבדמ ךתישא אל-םא ןונבלה שאר יל
:הבשונ
רחבמ ותרכו וילכו שיא םיתחשמ ךילע יתשדקו ז  7
:שאה-לע וליפהו ךיזרא
שיא ורמאו תאזה ריעה לע םיבר םיוג ורבעו ח  8
הלודגה ריעל הככ הוהי השע המ-לע והער-לא
:תאזה
םהיהלא הוהי תירב-תא ובזע רשא לע ורמאו ט  9
:םודבעיו םירחא םיהלאל ווחתשיו
יכ ךלהל וכב וכב ול ודנת-לאו תמל וכבת-לא י  10
:ותדלומ ץרא-תא הארו דוע בושי אל
ךלמ והישאי-ןב םלש-לא הוהי-רמא הכ יכ אי  11
אצי רשא ויבא והישאי תחת ךלמה הדוהי
:דוע םש בושי-אל הזה םוקמה-ןמ
ץראה-תאו תומי םש ותא ולגה-רשא םוקמב יכ בי  12
:דוע הארי-אל תאזה
טפשמ אלב ויתוילעו קדצ-אלב ותיב הנב יוה גי  13
:ול-ןתי אל ולעפו םנח דבעי והערב
ערקו םיחורמ תוילעו תודמ תיב יל-הנבא רמאה די  14
:רששב חושמו זראב ןופסו ינולח ול
לכא אולה ךיבא זראב הרחתמ התא יכ ךלמתה וט  15
:ול בוט זא הקדצו טפשמ השעו התשו
תעדה איה-אולה בוט זא ןויבאו ינע-ןיד ןד זט  16
:הוהי-םאנ יתא
לעו ךעצב-לע-םא יכ ךבלו ךיניע ןיא יכ זי  17
:תושעל הצורמה-לעו קשעה-לעו ךופשל יקנה-םד
ךלמ והישאי-ןב םיקיוהי-לא הוהי רמא-הכ ןכל חי  18
תוחא יוהו יחא יוה ול ודפסי-אל הדוהי
:הדה יוהו ןודא יוה ול ודפסי-אל
ירעשל האלהמ ךלשהו בוחס רבקי רומח תרובק טי  19
:םלשורי
יקעצו ךלוק ינת ןשבבו יקעצו ןונבלה ילע כ  20
:ךיבהאמ-לכ ורבשנ יכ םירבעמ
ךכרד הז עמשא אל תרמא ךיתולשב ךילא יתרבד אכ  21
:ילוקב תעמש-אל יכ ךירוענמ
זא יכ וכלי יבשב ךיבהאמו חור-הערת ךיער-לכ בכ  22
:ךתער לכמ תמלכנו ישבת
תנחנ-המ םיזראב יתננקמ ןונבלב יתבשי גכ  23
:הדליכ ליח םילבח ךל-אבב
והינכ היהי-םא יכ הוהי-םאנ ינא-יח דכ  24
יכ ינימי די-לע םתוח הדוהי ךלמ םיקיוהי-ןב
:ךנקתא םשמ
רוגי התא-רשא דיבו ךשפנ ישקבמ דיב ךיתתנו הכ  25
דיבו לבב-ךלמ רצארדכובנ דיבו םהינפמ
:םידשכה
ץראה לע ךתדלי רשא ךמא-תאו ךתא יתלטהו וכ  26
:ותומת םשו םש םתדלי-אל רשא תרחא
םש בושל םשפנ-תא םיאשנמ םה-רשא ץראה-לעו זכ  27
:ובושי אל המש
ןיא ילכ-םא והינכ הזה שיאה ץופנ הזבנ בצעה חכ  28
וכלשהו וערזו אוה ולטוה עודמ וב ץפח
:ועדי-אל רשא ץראה-לע
:הוהי-רבד יעמש ץרא ץרא ץרא טכ  29
רבג ירירע הזה שיאה-תא ובתכ הוהי רמא הכ ל  30
בשי שיא וערזמ חלצי אל יכ וימיב חלצי-אל
:הדוהיב דוע לשמו דוד אסכ-לע

גכ    23

יתיערמ ןאצ-תא םיצפמו םידבאמ םיער יוה א  1
:הוהי-םאנ
םיערה-לע לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ןכל ב  2
םוחדתו ינאצ-תא םתצפה םתא ימע-תא םיערה
ער-תא םכילע דקפ יננה םתא םתדקפ אלו
:הוהי-םאנ םכיללעמ
תוצראה לכמ ינאצ תיראש-תא ץבקא ינאו ג  3
ןהונ-לע ןהתא יתבשהו םש םתא יתחדה-רשא
:וברו ורפו
דוע ואריי-אלו םוערו םיער םהילע יתמקהו ד  4
:הוהי-םאנ ודקפי אלו ותחי-אלו
חמצ דודל יתמקהו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה ה  5
הקדצו טפשמ השעו ליכשהו ךלמ ךלמו קידצ
:ץראב
חטבל ןכשי לארשיו הדוהי עשות וימיב ו  6
:ונקדצ הוהי וארקי-רשא ומש-הזו
דוע ורמאי-אלו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל ז  7
ץראמ לארשי ינב-תא הלעה רשא הוהי-יח
:םירצמ
ערז-תא איבה רשאו הלעה רשא הוהי-יח-םא יכ ח  8
רשא תוצראה לכמו הנופצ ץראמ לארשי תיב
:םתמדא-לע ובשיו םש םיתחדה
יתומצע-לכ ופחר יברקב יבל רבשנ םיאבנל ט  9
הוהי ינפמ ןיי ורבע רבגכו רוכש שיאכ יתייה
:ושדק ירבד ינפמו
הלבא הלא ינפמ-יכ ץראה האלמ םיפאנמ יכ י  10
הער םתצורמ יהתו רבדמ תואנ ושבי ץראה
:ןכ-אל םתרובגו
יתאצמ יתיבב-םג ופנח ןהכ-םג איבנ-םג-יכ אי  11
:הוהי-םאנ םתער
וחדי הלפאב תוקלקלחכ םהל םכרד היהי ןכל בי  12
םתדקפ תנש הער םהילע איבא-יכ הב ולפנו
:הוהי-םאנ
לעבב ואבנה הלפת יתיאר ןורמש יאיבנבו גי  13
:לארשי-תא ימע-תא ועתיו
ךלהו ףואנ הרורעש יתיאר םלשורי יאבנבו די  14
ותערמ שיא ובש-יתלבל םיערמ ידי וקזחו רקשב
:הרמעכ היבשיו םדסכ םלכ יל-ויה
יננה םיאבנה-לע תואבצ הוהי רמא-הכ ןכל וט  15
תאמ יכ שאר-ימ םיתקשהו הנעל םתוא ליכאמ
:ץראה-לכל הפנח האצי םלשורי יאיבנ
ירבד-לע ועמשת-לא תואבצ הוהי רמא-הכ זט  16
ןוזח םכתא המה םילבהמ םכל םיאבנה םיאבנה
:הוהי יפמ אל ורבדי םבל
םכל היהי םולש הוהי רבד יצאנמל רומא םירמא זי  17
םכילע אובת-אל ורמא ובל תוררשב ךלה לכו
:הער
ורבד-תא עמשיו אריו הוהי דוסב דמע ימ יכ חי  18
:עמשיו ירבד בישקה-ימ
לע ללוחתמ רעסו האצי המח הוהי תרעס הנה טי  19
:לוחי םיעשר שאר
תומזמ ומיקה-דעו ותשע-דע הוהי-ףא בושי אל כ  20
:הניב הב וננובתת םימיה תירחאב ובל
יתרבד-אל וצר םהו םיאבנה-תא יתחלש-אל אכ  21
:ואבנ םהו םהילא
םובשיו ימע-תא ירבד ועמשיו ידוסב ודמע-םאו בכ  22
:םהיללעמ ערמו ערה םכרדמ
:קחרמ יהלא אלו הוהי-םאנ ינא ברקמ יהלאה גכ  23
ונארא-אל ינאו םירתסמב שיא רתסי-םא דכ  24
אלמ ינא ץראה-תאו םימשה-תא אולה הוהי-םאנ
:הוהי-םאנ
רקש ימשב םיאבנה םיאבנה ורמא-רשא תא יתעמש הכ  25
:יתמלח יתמלח רמאל
יאיבנו רקשה יאבנ םיאבנה בלב שיה יתמ-דע וכ  26
:םבל תמרת
רשא םתמולחב ימש ימע-תא חיכשהל םיבשחה זכ  27
ימש-תא םתובא וחכש רשאכ והערל שיא ורפסי
:לעבב
ירבד רשאו םולח רפסי םולח ותא-רשא איבנה חכ  28
רבה-תא ןבתל-המ תמא ירבד רבדי ותא
:הוהי-םאנ
ץצפי שיטפכו הוהי-םאנ שאכ ירבד הכ אולה טכ  29
:עלס
ירבד יבנגמ הוהי-םאנ םיאבנה-לע יננה ןכל ל  30
:והער תאמ שיא
םנושל םיחקלה הוהי-םאנ םאיבנה-לע יננה אל  31
:םאנ ומאניו
םורפסיו הוהי-םאנ רקש תומלח יאבנ-לע יננה בל  32
יכנאו םתוזחפבו םהירקשב ימע-תא ועתיו
וליעוי-אל ליעוהו םיתיוצ אלו םיתחלש-אל
:הוהי-םאנ הזה-םעל
רמאל ןהכ-וא איבנה-וא הזה םעה ךלאשי-יכו גל  33
יתשטנו אשמ-המ-תא םהילא תרמאו הוהי אשמ-המ
:הוהי-םאנ םכתא
הוהי אשמ רמאי רשא םעהו ןהכהו איבנהו דל  34
:ותיב-לעו אוהה שיאה-לע יתדקפו
הנע-המ ויחא-לא שיאו והער-לע שיא ורמאת הכ הל  35
:הוהי רבד-המו הוהי
שיאל היהי אשמה יכ דוע-ורכזת אל הוהי אשמו ול  36
הוהי םייח םיהלא ירבד-תא םתכפהו ורבד
:וניהלא תואבצ
רבד-המו הוהי ךנע-המ איבנה-לא רמאת הכ זל  37
:הוהי
ןעי הוהי רמא הכ ןכל ורמאת הוהי אשמ-םאו חל  38
םכילא חלשאו הוהי אשמ הזה רבדה-תא םכרמא
:הוהי אשמ ורמאת אל רמאל
םכתא יתשטנו אשנ םכתא יתישנו יננה ןכל טל  39
:ינפ לעמ םכיתובאלו םכל יתתנ רשא ריעה-תאו
אל רשא םלוע תומלכו םלוע תפרח םכילע יתתנו מ  40
:חכשת

דכ    24

םידעומ םינאת יאדוד ינש הנהו הוהי ינארה א  1
רצארדכובנ תולגה ירחא הוהי לכיה ינפל
הדוהי-ךלמ םיקיוהי-ןב והינכי-תא לבב-ךלמ
םלשורימ רגסמה-תאו שרחה-תאו הדוהי ירש-תאו
:לבב םאביו
תורכבה ינאתכ דאמ תובט םינאת דחא דודה ב  2
הנלכאת-אל רשא דאמ תוער םינאת דחא דודהו
:ערמ
רמאו והימרי האר התא-המ ילא הוהי רמאיו ג  3
תוער תוערהו דאמ תובט תובטה םינאתה םינאת
:ערמ הנלכאת-אל רשא דאמ
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו ד  4
הלאה תובטה םינאתכ לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ה  5
םוקמה-ןמ יתחלש רשא הדוהי תולג-תא ריכא-ןכ
:הבוטל םידשכ ץרא הזה
ץראה-לע םיתבשהו הבוטל םהילע יניע יתמשו ו  6
:שותא אלו םיתעטנו סרהא אלו םיתינבו תאזה
הוהי ינא יכ יתא תעדל בל םהל יתתנו ז  7
םיהלאל םהל היהא יכנאו םעל יל-ויהו
:םבל-לכב ילא ובשי-יכ
הכ-יכ ערמ הנלכאת-אל רשא תוערה םינאתכו ח  8
הדוהי-ךלמ והיקדצ-תא ןתא ןכ הוהי רמא
ץראב םיראשנה םלשורי תיראש תאו וירש-תאו
:םירצמ ץראב םיבשיהו תאזה
הפרחל ץראה תוכלממ לכל הערל העוזל םיתתנו ט  9
םחידא-רשא תומקמה-לכב הללקלו הנינשל לשמלו
:םש
רבדה-תאו בערה-תא ברחה-תא םב יתחלשו י  10
:םהיתובאלו םהל יתתנ-רשא המדאה לעמ םמת-דע

הכ    25

הדוהי םע-לכ-לע והימרי-לע היה-רשא רבדה א  1
הדוהי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהיל תיעברה הנשב
:לבב ךלמ רצארדכובנל תינשארה הנשה איה
לאו הדוהי םע-לכ-לע איבנה והימרי רבד רשא ב  2
:רמאל םלשורי יבשי-לכ
ךלמ ןומא-ןב והישאיל הנש הרשע שלש-ןמ ג  3
היה הנש םירשעו שלש הז הזה םויה דעו הדוהי
אלו רבדו םיכשא םכילא רבדאו ילא הוהי-רבד
:םתעמש
םכשה םיאבנה וידבע-לכ-תא םכילא הוהי חלשו ד  4
:עמשל םכנזא-תא םתיטה-אלו םתעמש אלו חלשו
םכיללעמ ערמו הערה וכרדמ שיא אנ-ובוש רמאל ה  5
םכיתובאלו םכל הוהי ןתנ רשא המדאה-לע ובשו
:םלוע-דעו םלוע-ןמל
תוחתשהלו םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכלת-לאו ו  6
ערא אלו םכידי השעמב יתוא וסיעכת-אלו םהל
:םכל
ינוסעכה ןעמל הוהי-םאנ ילא םתעמש-אלו ז  7
:םכל ערל םכידי השעמב
םתעמש-אל רשא ןעי תואבצ הוהי רמא הכ ןכל ח  8
:ירבד-תא
ןופצ תוחפשמ-לכ-תא יתחקלו חלש יננה ט  9
ידבע לבב-ךלמ רצארדכובנ-לאו הוהי-םאנ
לעו היבשי-לעו תאזה ץראה-לע םיתאבהו
המשל םיתמשו םיתמרחהו ביבס הלאה םיוגה-לכ
:םלוע תוברחלו הקרשלו
ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םהמ יתדבאהו י  10
:רנ רואו םיחר לוק הלכ לוקו
ודבעו המשל הברחל תאזה ץראה-לכ התיהו אי  11
:הנש םיעבש לבב ךלמ-תא הלאה םיוגה
לבב-ךלמ-לע דקפא הנש םיעבש תואלמכ היהו בי  12
ץרא-לעו םנוע-תא הוהי-םאנ אוהה יוגה-לעו
:םלוע תוממשל ותא יתמשו םידשכ
ירבד-לכ-תא איהה ץראה-לע יתיאבהו גי  13
הזה רפסב בותכה-לכ תא הילע יתרבד-רשא
:םיוגה-לכ-לע והימרי אבנ-רשא
םיכלמו םיבר םיוג המה-םג םב-ודבע יכ די  14
:םהידי השעמכו םלעפכ םהל יתמלשו םילודג
סוכ-תא חק ילא לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ וט  15
ותא התיקשהו ידימ תאזה המחה ןייה
:םהילא ךתוא חלש יכנא רשא םיוגה-לכ-תא
יכנא רשא ברחה ינפמ וללהתהו ושעגתהו ותשו זט  16
:םתניב חלש
םיוגה-לכ-תא הקשאו הוהי דימ סוכה-תא חקאו זי  17
:םהילא הוהי ינחלש-רשא
היכלמ-תאו הדוהי ירע-תאו םלשורי-תא חי  18
הללקלו הקרשל המשל הברחל םתא תתל הירש-תא
:הזה םויכ
וירש-תאו וידבע-תאו םירצמ-ךלמ הערפ-תא טי  19
:ומע-לכ-תאו
תאו ץועה ץרא יכלמ-לכ תאו ברעה-לכ תאו כ  20
הזע-תאו ןולקשא-תאו םיתשלפ ץרא יכלמ-לכ
:דודשא תיראש תאו ןורקע-תאו
:ןומע ינב-תאו באומ-תאו םודא-תא אכ  21
תאו ןודיצ יכלמ-לכ תאו רצ-יכלמ-לכ תאו בכ  22
:םיה רבעב רשא יאה יכלמ
יצוצק-לכ תאו זוב-תאו אמית-תאו ןדד-תאו גכ  23
:האפ
םינכשה ברעה יכלמ-לכ תאו ברע יכלמ-לכ תאו דכ  24
:רבדמב
תאו םליע יכלמ-לכ תאו ירמז יכלמ-לכ תאו הכ  25
:ידמ יכלמ-לכ
שיא םיקחרהו םיברקה ןופצה יכלמ-לכ תאו וכ  26
ינפ-לע רשא ץראה תוכלממה-לכ תאו ויחא-לא
:םהירחא התשי ךשש ךלמו המדאה
לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו זכ  27
ברחה ינפמ ומוקת אלו ולפנו ויקו ורכשו ותש
:םכיניב חלש יכנא רשא
תרמאו תותשל ךדימ סוכה-תחקל ונאמי יכ היהו חכ  28
:ותשת ותש תואבצ הוהי רמא הכ םהילא
לחמ יכנא הילע ימש-ארקנ רשא ריעב הנה יכ טכ  29
ינא ברח יכ וקנת אל וקנת הקנה םתאו ערהל
:תואבצ הוהי םאנ ץראה יבשי-לכ-לע ארק
תרמאו הלאה םירבדה-לכ תא םהילא אבנת התאו ל  30
ןתי ושדק ןועממו גאשי םורממ הוהי םהילא
הנעי םיכרדכ דדיה והונ-לע גאשי גאש ולוק
:ץראה יבשי-לכ לא
םיוגב הוהיל ביר יכ ץראה הצק-דע ןואש אב אל  31
ברחל םנתנ םיעשרה רשב-לכל אוה טפשנ
:הוהי-םאנ
יוגמ תאצי הער הנה תואבצ הוהי רמא הכ בל  32
:ץרא-יתכרימ רועי לודג רעסו יוג-לא
ץראה הצקמ אוהה םויב הוהי יללח ויהו גל  33
אלו ופסאי אלו ודפסי אל ץראה הצק-דעו
:ויהי המדאה ינפ-לע ןמדל ורבקי
ןאצה ירידא ושלפתהו וקעזו םיערה וליליה דל  34
םתלפנו םכיתוצופתו חובטל םכימי ואלמ-יכ
:הדמח ילככ
:ןאצה ירידאמ הטילפו םיערה-ןמ סונמ דבאו הל  35
דדש-יכ ןאצה ירידא תלליו םיערה תקעצ לוק ול  36
:םתיערמ-תא הוהי
:הוהי-ףא ןורח ינפמ םולשה תואנ ומדנו זל  37
ינפמ המשל םצרא התיה-יכ וכס ריפככ בזע חל  38
:ופא ןורח ינפמו הנויה ןורח

וכ    26

ךלמ והישאי-ןב םיקיוהי תוכלממ תישארב א  1
:רמאל הוהי תאמ הזה רבדה היה הדוהי
תרבדו הוהי-תיב רצחב דמע הוהי רמא הכ ב  2
הוהי-תיב תוחתשהל םיאבה הדוהי ירע-לכ-לע
םהילא רבדל ךיתיוצ רשא םירבדה-לכ תא
:רבד ערגת-לא
יתמחנו הערה וכרדמ שיא ובשיו ועמשי ילוא ג  3
ער ינפמ םהל תושעל בשח יכנא רשא הערה-לא
:םהיללעמ
ילא ועמשת אל-םא הוהי רמא הכ םהילא תרמאו ד  4
:םכינפל יתתנ רשא יתרותב תכלל
חלש יכנא רשא םיאבנה ידבע ירבד-לע עמשל ה  5
:םתעמש אלו חלשו םכשהו םכילא
התאזה ריעה-תאו הלשכ הזה תיבה-תא יתתנו ו  6
:ץראה ייוג לכל הללקל ןתא
והימרי-תא םעה-לכו םיאבנהו םינהכה ועמשיו ז  7
:הוהי תיבב הלאה םירבדה-תא רבדמ
הוצ-רשא-לכ תא רבדל והימרי תולככ יהיו ח  8
םינהכה ותא ושפתיו םעה-לכ-לא רבדל הוהי
:תומת תומ רמאל םעה-לכו םיאבנהו
תיבה היהי ולשכ רמאל הוהי-םשב תיבנ עודמ ט  9
להקיו בשוי ןיאמ ברחת תאזה ריעהו הזה
:הוהי תיבב והימרי-לא םעה-לכ
ולעיו הלאה םירבדה תא הדוהי ירש ועמשיו י  10
הוהי-רעש חתפב ובשיו הוהי תיב ךלמה-תיבמ
:שדחה
םירשה-לא םיאבנהו םינהכה ורמאיו אי  11
אבנ יכ הזה שיאל תומ-טפשמ רמאל םעה-לכ-לאו
:םכינזאב םתעמש רשאכ תאזה ריעה-לא
רמאל םעה-לכ-לאו םירשה-לכ-לא והימרי רמאיו בי  12
ריעה-לאו הזה תיבה-לא אבנהל ינחלש הוהי
:םתעמש רשא םירבדה-לכ תא תאזה
לוקב ועמשו םכיללעמו םכיכרד וביטיה התעו גי  13
רבד רשא הערה-לא הוהי םחניו םכיהלא הוהי
:םכילע
רשיכו בוטכ יל-ושע םכדיב יננה ינאו די  14
:םכיניעב
םד-יכ יתא םתא םיתממ-םא יכ ועדת עדי ךא וט  15
תאזה ריעה-לאו םכילע םינתנ םתא יקנ
רבדל םכילע הוהי ינחלש תמאב יכ היבשי-לאו
:הלאה םירבדה-לכ תא םכינזאב
םינהכה-לא םעה-לכו םירשה ורמאיו זט  16
םשב יכ תומ-טפשמ הזה שיאל-ןיא םיאיבנה-לאו
:ונילא רבד וניהלא הוהי
להק-לכ-לא ורמאיו ץראה ינקזמ םישנא ומקיו זי  17
:רמאל םעה
והיקזח ימיב אבנ היה יתשרומה היכימ חי  18
רמאל הדוהי םע-לכ-לא רמאיו הדוהי-ךלמ
םילשוריו שרחת הדש ןויצ תואבצ הוהי רמא-הכ
:רעי תומבל תיבה רהו היהת םייע
הדוהי-לכו הדוהי-ךלמ והיקזח והתמה תמהה טי  19
םחניו הוהי ינפ-תא לחיו הוהי-תא ארי אלה
םישע ונחנאו םהילע רבד-רשא הערה-לא הוהי
:וניתושפנ-לע הלודג הער
והירוא הוהי םשב אבנתמ היה שיא-םגו כ  20
ריעה-לע אבניו םירעיה תירקמ והיעמש-ןב
:והימרי ירבד לככ תאזה ץראה-לעו תאזה
םירשה-לכו וירובג-לכו םיקיוהי-ךלמה עמשיו אכ  21
והירוא עמשיו ותימה ךלמה שקביו וירבד-תא
:םירצמ אביו חרביו אריו
ןתנלא תא םירצמ םישנא םיקיוהי ךלמה חלשיו בכ  22
:םירצמ-לא ותא םישנאו רובכע-ןב
ךלמה-לא והאביו םירצממ והירוא-תא ואיצויו גכ  23
ותלבנ-תא ךלשיו ברחב והכיו םיקיוהי
:םעה ינב ירבק-לא
יתלבל והימרי-תא התיה ןפש-ןב םקיחא די ךא דכ  24
:ותימהל םעה-דיב ותא-תת

זכ    27

הדוהי ךלמ והישואי-ןב םקיוהי תכלממ תישארב א  1
:רמאל הוהי תאמ הימרי-לא הזה רבדה היה
תוטמו תורסומ ךל השע ילא הוהי רמא-הכ ב  2
:ךראוצ-לע םתתנו
ךלמ-לאו באומ ךלמ-לאו םודא ךלמ-לא םתחלשו ג  3
דיב ןודיצ ךלמ-לאו רצ ךלמ-לאו ןומע ינב
:הדוהי ךלמ והיקדצ-לא םלשורי םיאבה םיכאלמ
הוהי רמא-הכ רמאל םהינדא-לא םתא תיוצו ד  4
:םכינדא-לא ורמאת הכ לארשי יהלא תואבצ
רשא המהבה-תאו םדאה-תא ץראה-תא יתישע יכנא ה  5
היוטנה יעורזבו לודגה יחכב ץראה ינפ-לע
:יניעב רשי רשאל היתתנו
דיב הלאה תוצראה-לכ-תא יתתנ יכנא התעו ו  6
הדשה תיח-תא םגו ידבע לבב-ךלמ רצאנדכובנ
:ודבעל ול יתתנ
דע ונב-ןב-תאו ונב-תאו םיוגה-לכ ותא ודבעו ז  7
םיבר םיוג וב ודבעו אוה-םג וצרא תע-אב
:םילדג םיכלמו
ותא ודבעי-אל רשא הכלממהו יוגה היהו ח  8
ןתי-אל רשא תאו לבב-ךלמ רצאנדכובנ-תא
רבדבו בערבו ברחב לבב ךלמ לעב וראוצ-תא
םתא ימת-דע הוהי-םאנ אוהה יוגה-לע דקפא
:ודיב
לאו םכימסק-לאו םכיאיבנ-לא ועמשת-לא םתאו ט  9
םה-רשא םכיפשכ-לאו םכיננע-לאו םכיתמלח
:לבב ךלמ-תא ודבעת אל רמאל םכילא םירמא
לעמ םכתא קיחרה ןעמל םכל םיאבנ םה רקש יכ י  10
:םתדבאו םכתא יתחדהו םכתמדא
לבב-ךלמ לעב וראוצ-תא איבי רשא יוגהו אי  11
הדבעו הוהי-םאנ ותמדא-לע ויתחנהו ודבעו
:הב בשיו
םירבדה-לככ יתרבד הדוהי-ךלמ היקדצ-לאו בי  12
לבב-ךלמ לעב םכיראוצ-תא ואיבה רמאל הלאה
:ויחו ומעו ותא ודבעו
רשאכ רבדבו בערב ברחב ךמעו התא ותומת המל גי  13
:לבב ךלמ-תא דבעי-אל רשא יוגה-לא הוהי רבד
םכילא םירמאה םיאבנה ירבד-לא ועמשת-לאו די  14
םיאבנ םה רקש יכ לבב ךלמ-תא ודבעת אל רמאל
:םכל
ימשב םיאבנ םהו הוהי-םאנ םיתחלש אל יכ וט  15
םיאבנהו םתא םתדבאו םכתא יחידה ןעמל רקשל
:םכל םיאבנה
הכ רמאל יתרבד הזה םעה-לכ-לאו םינהכה-לאו זט  16
םיאבנה םכיאיבנ ירבד-לא ועמשת-לא הוהי רמא
הלבבמ םיבשומ הוהי-תיב ילכ הנה רמאל םכל
:םכל םיאבנ המה רקש יכ הרהמ התע
המל ויחו לבב-ךלמ-תא ודבע םהילא ועמשת-לא זי  17
:הברח תאזה ריעה היהת
םתא הוהי-רבד שי-םאו םה םיאבנ-םאו חי  18
םילכה ואב-יתלבל תואבצ הוהיב אנ-ועגפי
הדוהי ךלמ תיבו הוהי-תיבב םירתונה
:הלבב םלשוריבו
םיה-לעו םידמעה-לא תואבצ הוהי רמא הכ יכ טי  19
ריעב םירתונה םילכה רתי לעו תונכמה-לעו
:תאזה
ותולגב לבב ךלמ רצאנדכובנ םחקל-אל רשא כ  20
םלשורימ הדוהי-ךלמ םיקיוהי-ןב הינוכי-תא
:םלשוריו הדוהי ירח-לכ תאו הלבב
םילכה-לע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ אכ  21
:םלשוריו הדוהי-ךלמ תיבו הוהי תיב םירתונה
םתא ידקפ םוי דע ויהי המשו ואבוי הלבב בכ  22
:הזה םוקמה-לא םיתבישהו םיתילעהו הוהי-םאנ

חכ    28

היקדצ תכלממ תישארב איהה הנשב יהיו א  1
רמא ישימחה שדחב תיעברה תנשב הדוהי-ךלמ
תיבב ןועבגמ רשא איבנה רוזע-ןב היננח ילא
:רמאל םעה-לכו םינהכה יניעל הוהי
יתרבש רמאל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ב  2
:לבב ךלמ לע-תא
הזה םוקמה-לא בישמ ינא םימי םיתנש דועב ג  3
רצאנדכובנ חקל רשא הוהי תיב ילכ-לכ-תא
:לבב םאיביו הזה םוקמה-ןמ לבב-ךלמ
הדוהי-ךלמ םיקיוהי-ןב הינכי-תאו ד  4
בישמ ינא הלבב םיאבה הדוהי תולג-לכ-תאו
ךלמ לע-תא רבשא יכ הוהי-םאנ הזה םוקמה-לא
:לבב
יניעל איבנה היננח-לא איבנה הימרי רמאיו ה  5
:הוהי תיבב םידמעה םעה-לכ יניעלו םינהכה
םקי הוהי השעי ןכ ןמא איבנה הימרי רמאיו ו  6
ילכ בישהל תאבנ רשא ךירבד-תא הוהי
:הזה םוקמה-לא לבבמ הלוגה-לכו הוהי-תיב
ךינזאב רבד יכנא רשא הזה רבדה אנ-עמש-ךא ז  7
:םעה-לכ ינזאבו
םלועה-ןמ ךינפלו ינפל ויה רשא םיאיבנה ח  8
תולדג תוכלממ-לעו תובר תוצרא-לא ואבניו
:רבדלו הערלו המחלמל
עדוי איבנה רבד אבב םולשל אבני רשא איבנה ט  9
:תמאב הוהי וחלש-רשא איבנה
הימרי ראוצ לעמ הטומה-תא איבנה היננח חקיו י  10
:והרבשיו איבנה
רמא הכ רמאל םעה-לכ יניעל היננח רמאיו אי  11
לבב-ךלמ רצאנדכבנ לע-תא רבשא הככ הוהי
ךליו םיוגה-לכ ראוצ-לעמ םימי םיתנש דועב
:וכרדל איבנה הימרי
היננח רובש ירחא הימרי-לא הוהי-רבד יהיו בי  12
איבנה הימרי ראוצ לעמ הטומה-תא איבנה
:רמאל
הוהי רמא הכ רמאל היננח-לא תרמאו ךולה גי  13
:לזרב תוטמ ןהיתחת תישעו תרבש ץע תטומ
לזרב לע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ יכ די  14
דבעל הלאה םיוגה-לכ ראוצ-לע יתתנ
תיח-תא םגו והדבעו לבב-ךלמ רצאנדכבנ-תא
:ול יתתנ הדשה
אנ-עמש איבנה היננח-לא איבנה הימרי רמאיו וט  15
הזה םעה-תא תחטבה התאו הוהי ךחלש-אל היננח
:רקש-לע
המדאה ינפ לעמ ךחלשמ יננה הוהי רמא הכ ןכל זט  16
:הוהי-לא תרבד הרס-יכ תמ התא הנשה
:יעיבשה שדחב איהה הנשב איבנה היננח תמיו זי  17

טכ    29

איבנה הימרי חלש רשא רפסה ירבד הלאו א  1
םינהכה-לאו הלוגה ינקז רתי-לא םלשורימ
הלגה רשא םעה-לכ-לאו םיאיבנה-לאו
:הלבב םלשורימ רצאנדכובנ
ירש םיסירסהו הריבגהו ךלמה-הינכי תאצ ירחא ב  2
:םלשורימ רגסמהו שרחהו םלשוריו הדוהי
חלש רשא היקלח-ןב הירמגו ןפש-ןב השעלא דיב ג  3
לבב ךלמ רצאנדכובנ-לא הדוהי-ךלמ היקדצ
:רמאל הלבב
הלוגה-לכל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ ד  4
:הלבב םלשורימ יתילגה-רשא
:ןירפ-תא ולכאו תונג ועטנו ובשו םיתב ונב ה  5
םכינבל וחקו תונבו םינב ודילוהו םישנ וחק ו  6
םינב הנדלתו םישנאל ונת םכיתונב-תאו םישנ
:וטעמת-לאו םש-וברו תונבו
המש םכתא יתילגה רשא ריעה םולש-תא ושרדו ז  7
םכל היהי המולשב יכ הוהי-לא הדעב וללפתהו
:םולש
ואישי-לא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ ח  8
ועמשת-לאו םכימסקו םכברקב-רשא םכיאיבנ םכל
:םימלחמ םתא רשא םכיתמלח-לא
םיתחלש אל ימשב םכל םיאבנ םה רקשב יכ ט  9
:הוהי-םאנ
םיעבש לבבל תאלמ יפל יכ הוהי רמא הכ-יכ י  10
בוטה ירבד-תא םכילע יתמקהו םכתא דקפא הנש
:הזה םוקמה-לא םכתא בישהל
בשח יכנא רשא תבשחמה-תא יתעדי יכנא יכ אי  11
תתל הערל אלו םולש תובשחמ הוהי-םאנ םכילע
:הוקתו תירחא םכל
יתעמשו ילא םתללפתהו םתכלהו יתא םתארקו בי  12
:םכילא
:םכבבל-לכב ינשרדת יכ םתאצמו יתא םתשקבו גי  13
םכתיבש-תא יתבשו הוהי-םאנ םכל יתאצמנו די  14
רשא תומוקמה-לכמו םיוגה-לכמ םכתא יתצבקו
םכתא יתבשהו הוהי-םאנ םש םכתא יתחדה
:םשמ םכתא יתילגה-רשא םוקמה-לא
:הלבב םיאבנ הוהי ונל םיקה םתרמא יכ וט  15
דוד אסכ-לא בשויה ךלמה-לא הוהי רמא הכ-יכ זט  16
רשא םכיחא תאזה ריעב בשויה םעה-לכ-לאו
:הלוגב םכתא ואצי-אל
ברחה-תא םב חלשמ יננה תואבצ הוהי רמא הכ זי  17
םינאתכ םתוא יתתנו רבדה-תאו בערה-תא
:ערמ הנלכאת-אל רשא םירעשה
םיתתנו רבדבו בערב ברחב םהירחא יתפדרו חי  18
הקרשלו המשלו הלאל ץראה תוכלממ לכל העוזל
:םש םיתחדה-רשא םיוגה-לכב הפרחלו
רשא הוהי-םאנ ירבד-לא ועמש-אל-רשא תחת טי  19
אלו חלשו םכשה םיאבנה ידבע-תא םהילא יתחלש
:הוהי-םאנ םתעמש
יתחלש-רשא הלוגה-לכ הוהי-רבד ועמש םתאו כ  20
:הלבב םלשורימ
באחא-לא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ אכ  21
םכל םיאבנה הישעמ-ןב והיקדצ-לאו הילוק-ןב
רצארדכובנ דיב םתא ןתנ יננה רקש ימשב
:םכיניעל םכהו לבב-ךלמ
לבבב רשא הדוהי תולג לכל הללק םהמ חקלו בכ  22
םלק-רשא בחאכו והיקדצכ הוהי ךמשי רמאל
:שאב לבב-ךלמ
ישנ-תא ופאניו לארשיב הלבנ ושע רשא ןעי גכ  23
םתיוצ אול רשא רקש ימשב רבד ורבדיו םהיער
:הוהי-םאנ דעו עדיוה יכנאו
:רמאל רמאת ימלחנה והיעמש-לאו דכ  24
ןעי רמאל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ הכ  25
רשא םעה-לכ-לא םירפס הכמשב תחלש התא רשא
לאו ןהכה הישעמ-ןב הינפצ-לאו םלשוריב
:רמאל םינהכה-לכ
תויהל ןהכה עדיוהי תחת ןהכ ךנתנ הוהי וכ  26
התתנו אבנתמו עגשמ שיא-לכל הוהי תיב םידקפ
:קניצה-לאו תכפהמה-לא ותא
אבנתמה יתתנעה והימריב תרעג אל המל התעו זכ  27
:םכל
ונב איה הכרא רמאל לבב ונילא חלש ןכ-לע יכ חכ  28
:ןהירפ-תא ולכאו תונג ועטנו ובשו םיתב
ינזאב הזה רפסה-תא ןהכה הינפצ ארקיו טכ  29
:איבנה והימרי
:רמאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו ל  30
הוהי רמא הכ רמאל הלוגה-לכ-לע חלש אל  31
היעמש םכל אבנ רשא ןעי ימלחנה היעמש-לא
:רקש-לע םכתא חטביו ויתחלש אל ינאו
ימלחנה היעמש-לע דקפ יננה הוהי רמא-הכ ןכל בל  32
םעה-ךותב בשוי שיא ול היהי-אל וערז-לעו
ימעל-השע ינא-רשא בוטב הארי-אלו הזה
:הוהי-לע רבד הרס-יכ הוהי-םאנ

ל    30

:רמאל הוהי תאמ והימרי-לא היה רשא רבדה א  1
תא ךל-בתכ רמאל לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ב  2
:רפס-לא ךילא יתרבד-רשא םירבדה-לכ
תובש-תא יתבשו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה יכ ג  3
םיתבשהו הוהי רמא הדוהיו לארשי ימע
:הושריו םתובאל יתתנ-רשא ץראה-לא
לארשי-לא הוהי רבד רשא םירבדה הלאו ד  4
:הדוהי-לאו
ןיאו דחפ ונעמש הדרח לוק הוהי רמא הכ-יכ ה  5
:םולש
יתיאר עודמ רכז דלי-םא וארו אנ-ולאש ו  6
וכפהנו הדלויכ ויצלח-לע וידי רבג-לכ
:ןוקריל םינפ-לכ
הרצ-תעו והמכ ןיאמ אוהה םויה לודג יכ יוה ז  7
:עשוי הנממו בקעיל איה
ולע רבשא תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב היהו ח  8
וב-ודבעי-אלו קתנא ךיתורסומו ךראוצ לעמ
:םירז דוע
רשא םכלמ דוד תאו םהיהלא הוהי תא ודבעו ט  9
:םהל םיקא
תחת-לאו הוהי-םאנ בקעי ידבע ארית-לא התאו י  10
ץראמ ךערז-תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי
:דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בקעי בשו םיבש
הלכ השעא יכ ךעישוהל הוהי-םאנ ינא ךתא-יכ אי  11
השעא-אל ךתא ךא םש ךיתוצפה רשא םיוגה-לכב
:ךקנא אל הקנו טפשמל ךיתרסיו הלכ
:ךתכמ הלחנ ךרבשל שונא הוהי רמא הכ יכ בי  12
:ךל ןיא הלעת תואפר רוזמל ךניד ןד-ןיא גי  13
תכמ יכ ושרדי אל ךתוא ךוחכש ךיבהאמ-לכ די  14
ומצע ךנוע בר לע ירזכא רסומ ךיתיכה ביוא
:ךיתאטח
ךנוע בר לע ךבאכמ שונא ךרבש-לע קעזת-המ וט  15
:ךל הלא יתישע ךיתאטח ומצע
יבשב םלכ ךירצ-לכו ולכאי ךילכא-לכ ןכל זט  16
:זבל ןתא ךיזזב-לכו הסשמל ךיסאש ויהו וכלי
הוהי-םאנ ךאפרא ךיתוכממו ךל הכרא הלעא יכ זי  17
:הל ןיא שרד איה ןויצ ךל וארק החדנ יכ
בוקעי ילהא תובש בש-יננה הוהי רמא הכ חי  18
ןומראו הלת-לע ריע התנבנו םחרא ויתנכשמו
:בשי וטפשמ-לע
אלו םיתברהו םיקחשמ לוקו הדות םהמ אציו טי  19
:ורעצי אלו םיתדבכהו וטעמי
לע יתדקפו ןוכת ינפל ותדעו םדקכ וינב ויהו כ  20
:ויצחל-לכ
ויתברקהו אצי וברקמ ולשמו ונממ ורידא היהו אכ  21
תשגל ובל-תא ברע הז-אוה ימ יכ ילא שגנו
:הוהי-םאנ ילא
:םיהלאל םכל היהא יכנאו םעל יל םתייהו בכ  22
שאר לע ררוגתמ רעס האצי המח הוהי תרעס הנה גכ  23
:לוחי םיעשר
ומיקה-דעו ותשע-דע הוהי-ףא ןורח בושי אל דכ  24
:הב וננובתת םימיה תירחאב ובל תומזמ

אל    31

תוחפשמ לכל םיהלאל היהא הוהי-םאנ איהה תעב א  1
:םעל יל-ויהי המהו לארשי
ברח ידירש םע רבדמב ןח אצמ הוהי רמא הכ ב  2
:לארשי ועיגרהל ךולה
ךיתבהא םלוע תבהאו יל הארנ הוהי קוחרמ ג  3
:דסח ךיתכשמ ןכ-לע
ידעת דוע לארשי תלותב תינבנו ךנבא דוע ד  4
:םיקחשמ לוחמב תאציו ךיפת
םיעטנ ועטנ ןורמש ירהב םימרכ יעטת דוע ה  5
:וללחו
ומוק םירפא רהב םירצנ וארק םוי-שי יכ ו  6
:וניהלא הוהי-לא ןויצ הלענו
שארב ולהצו החמש בקעיל ונר הוהי רמא הכ-יכ ז  7
ךמע-תא הוהי עשוה ורמאו וללה ועימשה םיוגה
:לארשי תיראש תא
םיתצבקו ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה ח  8
ודחי תדליו הרה חספו רוע םב ץרא-יתכרימ
:הנה ובושי לודג להק
םכילוא םליבוא םינונחתבו ואבי יכבב ט  9
הב ולשכי אל רשי ךרדב םימ ילחנ-לא
:אוה ירכב םירפאו באל לארשיל יתייה-יכ
קחרממ םייאב ודיגהו םיוג הוהי-רבד ועמש י  10
:ורדע הערכ ורמשו ונצבקי לארשי הרזמ ורמאו
:ונממ קזח דימ ולאגו בקעי-תא הוהי הדפ-יכ אי  11
הוהי בוט-לא ורהנו ןויצ-םורמב וננרו ואבו בי  12
ןאצ-ינב-לעו רהצי-לעו שרית-לעו ןגד-לע
הבאדל ופיסוי-אלו הור ןגכ םשפנ התיהו רקבו
:דוע
ודחי םינקזו םירחבו לוחמב הלותב חמשת זא גי  13
םיתחמשו םיתמחנו ןוששל םלבא יתכפהו
:םנוגימ
ועבשי יבוט-תא ימעו ןשד םינהכה שפנ יתיורו די  14
:הוהי-םאנ
יכב יהנ עמשנ המרב לוק הוהי רמא הכ וט  15
םחנהל הנאמ הינב-לע הכבמ לחר םירורמת
:ונניא יכ הינב-לע
העמדמ ךיניעו יכבמ ךלוק יענמ הוהי רמא הכ זט  16
ץראמ ובשו הוהי-םאנ ךתלעפל רכש שי יכ
:ביוא
םינב ובשו הוהי-םאנ ךתירחאל הוקת-שיו זי  17
:םלובגל
רסואו ינתרסי דדונתמ םירפא יתעמש עומש חי  18
הוהי התא יכ הבושאו ינבישה דמל אל לגעכ
:יהלא
יתקפס יעדוה ירחאו יתמחנ יבוש ירחא-יכ טי  19
תפרח יתאשנ יכ יתמלכנ-םגו יתשב ךרי-לע
:ירוענ
ידמ-יכ םיעשעש דלי םא םירפא יל ריקי ןבה כ  20
ול יעמ ומה ןכ-לע דוע ונרכזא רכז וב ירבד
:הוהי-םאנ ונמחרא םחר
ךבל יתש םירורמת ךל ימש םיניצ ךל יביצה אכ  21
יבש לארשי תלותב יבוש יתכלה ךרד הלסמל
:הלא ךירע-לא
הוהי ארב-יכ הבבושה תבה ןיקמחתת יתמ-דע בכ  22
:רבג בבוסת הבקנ ץראב השדח
ורמאי דוע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ גכ  23
יבושב וירעבו הדוהי ץראב הזה רבדה-תא
:שדקה רה קדצ-הונ הוהי ךכרבי םתובש-תא
ועסנו םירכא ודחי וירע-לכו הדוהי הב ובשיו דכ  24
:רדעב
:יתאלמ הבאד שפנ-לכו הפיע שפנ יתיורה יכ הכ  25
:יל הברע יתנשו האראו יתציקה תאז-לע וכ  26
תיב-תא יתערזו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה זכ  27
:המהב ערזו םדא ערז הדוהי תיב-תאו לארשי
סרהלו ץותנלו שותנל םהילע יתדקש רשאכ היהו חכ  28
עוטנלו תונבל םהילע דקשא ןכ ערהלו דיבאהלו
:הוהי-םאנ
רסב ולכא תובא דוע ורמאי-אל םהה םימיב טכ  29
:הניהקת םינב ינשו
רסבה לכאה םדאה-לכ תומי ונועב שיא-םא יכ ל  30
:וינש הניהקת
תיב-תא יתרכו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה אל  31
:השדח תירב הדוהי תיב-תאו לארשי
יקיזחה םויב םתובא-תא יתרכ רשא תירבכ אל בל  32
ורפה המה-רשא םירצמ ץראמ םאיצוהל םדיב
:הוהי-םאנ םב יתלעב יכנאו יתירב-תא
ירחא לארשי תיב-תא תרכא רשא תירבה תאז יכ גל  33
םברקב יתרות-תא יתתנ הוהי-םאנ םהה םימיה
המהו םיהלאל םהל יתייהו הנבתכא םבל-לעו
:םעל יל-ויהי
ויחא-תא שיאו והער-תא שיא דוע ודמלי אלו דל  34
יתוא ועדי םלוכ-יכ הוהי-תא ועד רמאל
םנועל חלסא יכ הוהי-םאנ םלודג-דעו םנטקמל
:דוע-רכזא אל םתאטחלו
חרי תקח םמוי רואל שמש ןתנ הוהי רמא הכ הל  35
וילג ומהיו םיה עגר הליל רואל םיבכוכו
:ומש תואבצ הוהי
ערז םג הוהי-םאנ ינפלמ הלאה םיקחה ושמי-םא ול  36
:םימיה-לכ ינפל יוג תויהמ ותבשי לארשי
ורקחיו הלעמלמ םימש ודמי-םא הוהי רמא הכ זל  37
לארשי ערז-לכב סאמא ינא-םג הטמל ץרא-ידסומ
:הוהי-םאנ ושע רשא-לכ-לע
הוהיל ריעה התנבנו הוהי-םאנ םימי הנה חל  38
:הנפה רעש לאננח לדגממ
בסנו ברג תעבג לע ודגנ הדמה הוק דוע אציו טל  39
:התעג
לחנ-דע תומרשה-לכו ןשדהו םירגפה קמעה-לכו מ  40
הוהיל שדק החרזמ םיסוסה רעש תנפ-דע ןורדק
:םלועל דוע סרהי-אלו שתני-אל

בל    32

תנשב הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה א  1
הנשה איה הדוהי ךלמ והיקדצל תירשעה
:רצארדכובנל הנש הרשע-הנמש
והימריו םלשורי-לע םירצ לבב ךלמ ליח זאו ב  2
ךלמ-תיב רשא הרטמה רצחב אולכ היה איבנה
:הדוהי
התא עודמ רמאל הדוהי-ךלמ והיקדצ ואלכ רשא ג  3
ריעה-תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ רמאל אבנ
:הדכלו לבב-ךלמ דיב תאזה
יכ םידשכה דימ טלמי אל הדוהי ךלמ והיקדצו ד  4
ויפ-םע ויפ-רבדו לבב-ךלמ דיב ןתני ןתנה
:הניארת וניע-תא ויניעו
ותא ידקפ-דע היהי םשו והיקדצ-תא ךלוי לבבו ה  5
:וחילצת אל םידשכה-תא ומחלת יכ הוהי-םאנ
:רמאל ילא הוהי-רבד היה והימרי רמאיו ו  6
ךל הנק רמאל ךילא אב ךדד םלש-ןב לאמנח הנה ז  7
הלאגה טפשמ ךל יכ תותנעב רשא ידש-תא
:תונקל
רצח-לא הוהי רבדכ ידד-ןב לאמנח ילא אביו ח  8
תותנעב-רשא ידש-תא אנ הנק ילא רמאיו הרטמה
ךלו השריה טפשמ ךל-יכ ןימינב ץראב רשא
:אוה הוהי-רבד יכ עדאו ךל-הנק הלאגה
רשא ידד-ןב לאמנח תאמ הדשה-תא הנקאו ט  9
םילקש העבש ףסכה-תא ול-הלקשאו תותנעב
:ףסכה הרשעו
ףסכה לקשאו םידע דעאו םתחאו רפסב בתכאו י  10
:םינזאמב
םיקחהו הוצמה םותחה-תא הנקמה רפס-תא חקאו אי  11
:יולגה-תאו
הירנ-ןב ךורב-לא הנקמה רפסה-תא ןתאו בי  12
םידעה יניעלו ידד לאמנח יניעל היסחמ-ןב
םידוהיה-לכ יניעל הנקמה רפסב םיבתכה
:הרטמה רצחב םיבשיה
:רמאל םהיניעל ךורב תא הוצאו גי  13
חוקל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ די  14
תאו הזה הנקמה רפס תא הלאה םירפסה-תא
שרח-ילכב םתתנו הזה יולגה רפס תאו םותחה
:םיבר םימי ודמעי ןעמל
ונקי דוע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ וט  15
:תאזה ץראב םימרכו תודשו םיתב
הנקמה רפס-תא יתת ירחא הוהי-לא ללפתאו זט  16
:רמאל הירנ-ןב ךורב-לא
םימשה-תא תישע התא הנה הוהי ינדא ההא זי  17
היוטנה ךערזבו לודגה ךחכב ץראה-תאו
:רבד-לכ ךממ אלפי-אל
קיח-לא תובא ןוע םלשמו םיפלאל דסח השע חי  18
תואבצ הוהי רובגה לודגה לאה םהירחא םהינב
:ומש
תוחקפ ךיניע-רשא הילילעה ברו הצעה לדג טי  19
ירפכו ויכרדכ שיאל תתל םדא ינב יכרד-לכ-לע
:ויללעמ
םויה-דע םירצמ-ץראב םיתפמו תותא תמש-רשא כ  20
:הזה םויכ םש ךל-השעתו םדאבו לארשיבו הזה
תותאב םירצמ ץראמ לארשי-תא ךמע-תא אצתו אכ  21
ארומבו היוטנ עורזאבו הקזח דיבו םיתפומבו
:לודג
םתובאל תעבשנ-רשא תאזה ץראה-תא םהל ןתתו בכ  22
:שבדו בלח תבז ץרא םהל תתל
ךתורתבו ךלוקב ועמש-אלו התא ושריו ואביו גכ  23
ושע אל תושעל םהל התיוצ רשא-לכ תא וכלה-אל
:תאזה הערה-לכ תא םתא ארקתו
דיב הנתנ ריעהו הדכלל ריעה ואב תוללסה הנה דכ  24
בערהו ברחה ינפמ הילע םימחלנה םידשכה
:האר ךנהו היה תרבד רשאו רבדהו
ףסכב הדשה ךל-הנק הוהי ינדא ילא תרמא התאו הכ  25
:םידשכה דיב הנתנ ריעהו םידע דעהו
:רמאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו וכ  26
אלפי ינממה רשב-לכ יהלא הוהי ינא הנה זכ  27
:רבד-לכ
תאזה ריעה-תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ ןכל חכ  28
:הדכלו לבב-ךלמ רצארדכובנ דיבו םידשכה דיב
ותיצהו תאזה ריעה-לע םימחלנה םידשכה ואבו טכ  29
רשא םיתבה תאו הופרשו שאב תאזה ריעה-תא
םיהלאל םיכסנ וכסהו לעבל םהיתוגג-לע ורטק
:ינסעכה ןעמל םירחא
ערה םישע ךא הדוהי ינבו לארשי-ינב ויה-יכ ל  30
םיסעכמ ךא לארשי-ינב יכ םהיתרענמ יניעב
:הוהי-םאנ םהידי השעמב יתא
תאזה ריעה יל התיה יתמח-לעו יפא-לע יכ אל  31
הזה םויה דעו התוא ונב רשא םויה-ןמל
:ינפ לעמ הריסהל
ושע רשא הדוהי ינבו לארשי-ינב תער-לכ לע בל  32
םהיאיבנו םהינהכ םהירש םהיכלמ המה ינסעכהל
:םלשורי יבשיו הדוהי שיאו
םכשה םתא דמלו םינפ אלו ףרע ילא ונפיו גל  33
:רסומ תחקל םיעמש םניאו דמלו
וילע ימש-ארקנ-רשא תיבב םהיצוקש ומישיו דל  34
:ואמטל
םנה-ןב איגב רשא לעבה תומב-תא ונביו הל  35
רשא ךלמל םהיתונב-תאו םהינב-תא ריבעהל
הבעותה תושעל יבל-לע התלע אלו םיתיוצ-אל
:הדוהי-תא יטחה ןעמל תאזה
ריעה-לא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ןכל התעו ול  36
ברחב לבב-ךלמ דיב הנתנ םירמא םתא רשא תאזה
:רבדבו בערבו
יפאב םש םיתחדה רשא תוצראה-לכמ םצבקמ יננה זל  37
הזה םוקמה-לא םיתבשהו לודג ףצקבו יתמחבו
:חטבל םיתבשהו
:םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו חל  38
יתוא האריל דחא ךרדו דחא בל םהל יתתנו טל  39
:םהירחא םהינבלו םהל בוטל םימיה-לכ
םהירחאמ בושא-אל רשא םלוע תירב םהל יתרכו מ  40
יתלבל םבבלב ןתא יתארי-תאו םתוא יביטיהל
:ילעמ רוס
תאזה ץראב םיתעטנו םתוא ביטהל םהילע יתששו אמ  41
:ישפנ-לכבו יבל-לכב תמאב
תא הזה םעה-לא יתאבה רשאכ הוהי רמא הכ-יכ במ  42
םהילע איבמ יכנא ןכ תאזה הלודגה הערה-לכ
:םהילע רבד יכנא רשא הבוטה-לכ-תא
הממש םירמא םתא רשא תאזה ץראב הדשה הנקנו גמ  43
:םידשכה דיב הנתנ המהבו םדא ןיאמ איה
דעהו םותחו רפסב בותכו ונקי ףסכב תודש דמ  44
ירעבו םלשורי יביבסבו ןמינב ץראב םידע
בגנה ירעבו הלפשה ירעבו רהה ירעבו הדוהי
:הוהי-םאנ םתובש-תא בישא-יכ

גל    33

ונדוע אוהו תינש והימרי-לא הוהי-רבד יהיו א  1
:רמאל הרטמה רצחב רוצע
הניכהל התוא רצוי הוהי השע הוהי רמא-הכ ב  2
:ומש הוהי
אל תורצבו תולדג ךל הדיגאו ךנעאו ילא ארק ג  3
:םתעדי
ריעה יתב-לע לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ ד  4
תוללסה-לא םיצתנה הדוהי יכלמ יתב-לעו תאזה
:ברחה-לאו
םדאה ירגפ-תא םאלמלו םידשכה-תא םחלהל םיאב ה  5
ינפ יתרתסה רשאו יתמחבו יפאב יתיכה-רשא
:םתער-לכ לע תאזה ריעהמ
יתילגו םיתאפרו אפרמו הכרא הל-הלעמ יננה ו  6
:תמאו םולש תרתע םהל
לארשי תובש תאו הדוהי תובש-תא יתבשהו ז  7
:הנשארבכ םיתנבו
יתחלסו יל-ואטח רשא םנוע-לכמ םיתרהטו ח  8
:יב ועשפ רשאו יל-ואטח רשא םהיתונוע-לוכל
ייוג לכל תראפתלו הלהתל ןושש םשל יל התיהו ט  9
השע יכנא רשא הבוטה-לכ-תא ועמשי רשא ץראה
םולשה-לכ לעו הבוטה-לכ לע וזגרו ודחפו םתא
:הל השע יכנא רשא
םתא רשא הזה-םוקמב עמשי דוע הוהי רמא הכ י  10
ירעב המהב ןיאמו םדא ןיאמ אוה ברח םירמא
םדא ןיאמ תומשנה םלשורי תוצחבו הדוהי
:המהב ןיאמו בשוי ןיאמו
לוק הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק אי  11
הוהי בוט-יכ תואבצ הוהי-תא ודוה םירמא
הוהי תיב הדות םיאבמ ודסח םלועל-יכ
:הוהי רמא הנשארבכ ץראה-תובש-תא בישא-יכ
הזה םוקמב היהי דוע תואבצ הוהי רמא-הכ בי  12
הונ וירע-לכבו המהב-דעו םדא-ןיאמ ברחה
:ןאצ םיצברמ םיער
ץראבו בגנה ירעבו הלפשה ירעב רהה ירעב גי  13
דע הדוהי ירעבו םלשורי יביבסבו ןמינב
:הוהי רמא הנומ ידי-לע ןאצה הנרבעת
רבדה-תא יתמקהו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה די  14
תיב-לעו לארשי תיב-לא יתרבד רשא בוטה
:הדוהי
הקדצ חמצ דודל חימצא איהה תעבו םהה םימיב וט  15
:ץראב הקדצו טפשמ השעו
חטבל ןוכשת םלשוריו הדוהי עשות םהה םימיב זט  16
:ונקדצ הוהי הל-ארקי-רשא הזו
בשי שיא דודל תרכי-אל הוהי רמא הכ-יכ זי  17
:לארשי-תיב אסכ-לע
הלעמ ינפלמ שיא תרכי-אל םיולה םינהכלו חי  18
:םימיה-לכ חבז-השעו החנמ ריטקמו הלוע
:רומאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו טי  19
םויה יתירב-תא ורפת-םא הוהי רמא הכ כ  20
הלילו-םמוי תויה יתלבלו הלילה יתירב-תאו
:םתעב
ךלמ ןב ול-תויהמ ידבע דוד-תא רפת יתירב-םג אכ  21
:יתרשמ םינהכה םיולה-תאו ואסכ-לע
ןכ םיה לוח דמי אלו םימשה אבצ רפסי-אל רשא בכ  22
יתרשמ םיולה-תאו ידבע דוד ערז-תא הברא
:יתא
:רמאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו גכ  23
יתש רמאל ורבד הזה םעה-המ תיאר אולה דכ  24
ימע-תאו םסאמיו םהב הוהי רחב רשא תוחפשמה
:םהינפל יוג דוע תויהמ ןוצאני
תוקח הלילו םמוי יתירב אל-םא הוהי רמא הכ הכ  25
:יתמש-אל ץראו םימש
וערזמ תחקמ סאמא ידבע דודו בוקעי ערז-םג וכ  26
בושא-יכ בקעיו קחשי םהרבא ערז-לא םילשמ
:םיתמחרו םתובש-תא

דל    34

הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה א  1
תוכלממ-לכו וליח-לכו לבב-ךלמ רצארדכובנו
םלשורי-לע םימחלנ םימעה-לכו ודי תלשממ ץרא
:רמאל הירע-לכ-לעו
תרמאו ךלה לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ב  2
רמא הכ וילא תרמאו הדוהי ךלמ והיקדצ-לא
לבב-ךלמ דיב תאזה ריעה-תא ןתנ יננה הוהי
:שאב הפרשו
ןתנת ודיבו שפתת שפת יכ ודימ טלמת אל התאו ג  3
והיפו הניארת לבב-ךלמ יניע-תא ךיניעו
:אובת לבבו רבדי ךיפ-תא
רמא-הכ הדוהי ךלמ והיקדצ הוהי-רבד עמש ךא ד  4
:ברחב תומת אל ךילע הוהי
םיכלמה ךיתובא תופרשמכו תומת םולשב ה  5
יוהו ךל-ופרשי ןכ ךינפל ויה-רשא םינשארה
:הוהי-םאנ יתרבד-ינא רבד-יכ ךל-ודפסי ןודא
הדוהי ךלמ והיקדצ-לא איבנה והימרי רבדיו ו  6
:םלשוריב הלאה םירבדה-לכ תא
ירע-לכ לעו םלשורי-לע םימחלנ לבב-ךלמ ליחו ז  7
הנה יכ הקזע-לאו שיכל-לא תורתונה הדוהי
:רצבמ ירע הדוהי ירעב וראשנ
תרכ ירחא הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה ח  8
םלשוריב רשא םעה-לכ-תא תירב והיקדצ ךלמה
:רורד םהל ארקל
ירבעה ותחפש-תא שיאו ודבע-תא שיא חלשל ט  9
והיחא ידוהיב םב-דבע יתלבל םישפח הירבעהו
:שיא
תירבב ואב-רשא םעה-לכו םירשה-לכ ועמשיו י  10
םישפח ותחפש-תא שיאו ודבע-תא שיא חלשל
:וחלשיו ועמשיו דוע םב-דבע יתלבל
םידבעה-תא ובשיו ןכ-ירחא ובושיו אי  11
םושיבכיו םישפח וחלש רשא תוחפשה-תאו
:תוחפשלו םידבעל
:רמאל הוהי תאמ והימרי-לא הוהי-רבד יהיו בי  12
תירב יתרכ יכנא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ גי  13
םירצמ ץראמ םתוא יאצוה םויב םכיתובא-תא
:רמאל םידבע תיבמ
ירבעה ויחא-תא שיא וחלשת םינש עבש ץקמ די  14
ישפח ותחלשו םינש שש ךדבעו ךל רכמי-רשא
וטה אלו ילא םכיתובא ועמש-אלו ךמעמ
:םנזא-תא
ארקל יניעב רשיה-תא ושעתו םויה םתא ובשתו וט  15
תיבב ינפל תירב ותרכתו והערל שיא רורד
:וילע ימש ארקנ-רשא
ודבע-תא שיא ובשתו ימש-תא וללחתו ובשתו זט  16
םשפנל םישפח םתחלש-רשא ותחפש-תא שיאו
:תוחפשלו םידבעל םכל תויהל םתא ושבכתו
ארקל ילא םתעמש-אל םתא הוהי רמא-הכ ןכל זי  17
םכל ארק יננה והערל שיאו ויחאל שיא רורד
בערה-לאו רבדה-לא ברחה-לא הוהי-םאנ רורד
:ץראה תוכלממ לכל העוזל םכתא יתתנו
רשא יתרב-תא םירבעה םישנאה-תא יתתנו חי  18
ינפל ותרכ רשא תירבה ירבד-תא ומיקה-אל
:וירתב ןיב ורבעיו םינשל ותרכ רשא לגעה
לכו םינהכהו םיסרסה םלשורי ירשו הדוהי ירש טי  19
:לגעה ירתב ןיב םירבעה ץראה םע
םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא דיב םתוא יתתנו כ  20
תמהבלו םימשה ףועל לכאמל םתלבנ התיהו
:ץראה
דיב ןתא וירש-תאו הדוהי-ךלמ והיקדצ-תאו אכ  21
לבב ךלמ ליח דיבו םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא
:םכילעמ םילעה
תאזה ריעה-לא םיתבשהו הוהי-םאנ הוצמ יננה בכ  22
ירע-תאו שאב הפרשו הודכלו הילע ומחלנו
:בשי ןיאמ הממש ןתא הדוהי

הל    35

ימיב הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה א  1
:רמאל הדוהי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהי
םתואבהו םתוא תרבדו םיבכרה תיב-לא ךולה ב  2
:ןיי םתוא תיקשהו תוכשלה תחא-לא הוהי תיב
הינצבח-ןב והימרי-ןב הינזאי-תא חקאו ג  3
:םיבכרה תיב-לכ תאו וינב-לכ-תאו ויחא-תאו
ןנח ינב תכשל-לא הוהי תיב םתא אבאו ד  4
םירשה תכשל לצא-רשא םיהלאה שיא והילדגי-ןב
:ףסה רמש םלש-ןב והישעמ תכשלל לעממ רשא
ןיי םיאלמ םיעבג םיבכרה-תיב ינב ינפל ןתאו ה  5
:ןיי-ותש םהילא רמאו תוסכו
וניבא בכר-ןב בדנוי יכ ןיי-התשנ אל ורמאיו ו  6
םכינבו םתא ןיי-ותשת אל רמאל ונילע הוצ
:םלוע-דע
ועטת-אל םרכו וערזת-אל ערזו ונבת-אל תיבו ז  7
םכימי-לכ ובשת םילהאב יכ םכל היהי אלו
םתא רשא המדאה ינפ-לע םיבר םימי ויחת ןעמל
:םש םירג
רשא לכל וניבא בכר-ןב בדנוהי לוקב עמשנו ח  8
ונישנ ונחנא ונימי-לכ ןיי-תותש יתלבל ונוצ
:וניתנבו ונינב
ערזו הדשו םרכו ונתבשל םיתב תונב יתלבלו ט  9
:ונל-היהי אל
ונוצ-רשא לככ שענו עמשנו םילהאב בשנו י  10
:וניבא בדנוי
ץראה-לא לבב-ךלמ רצארדכובנ תולעב יהיו אי  11
םידשכה ליח ינפמ םלשורי אובנו ואב רמאנו
:םלשוריב בשנו םרא ליח ינפמו
:רמאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו בי  12
תרמאו ךלה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ גי  13
רסומ וחקת אולה םלשורי יבשוילו הדוהי שיאל
:הוהי-םאנ ירבד-לא עמשל
הוצ-רשא בכר-ןב בדנוהי ירבד-תא םקוה די  14
םויה-דע ותש אלו ןיי-תותש יתלבל וינב-תא
יתרבד יכנאו םהיבא תוצמ תא ועמש יכ הזה
:ילא םתעמש אלו רבדו םכשה םכילא
חלשו םיכשה םיאבנה ידבע-לכ-תא םכילא חלשאו וט  15
וביטיהו הערה וכרדמ שיא אנ-ובש רמאל
םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכלת-לאו םכיללעמ
אלו םכיתבאלו םכל יתתנ-רשא המדאה-לא ובשו
:ילא םתעמש אלו םכנזא-תא םתיטה
םהיבא תוצמ-תא בכר-ןב בדנוהי ינב ומיקה יכ זט  16
:ילא ועמש אל הזה םעהו םוצ רשא
לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ ןכל זי  17
םלשורי יבשוי-לכ לאו הדוהי-לא איבמ יננה
יתרבד ןעי םהילע יתרבד רשא הערה-לכ תא
:ונע אלו םהל ארקאו ועמש אלו םהילא
הוהי רמא-הכ והימרי רמא םיבכרה תיבלו חי  18
תוצמ-לע םתעמש רשא ןעי לארשי יהלא תואבצ
ושעתו ויתוצמ-לכ-תא ורמשתו םכיבא בדנוהי
:םכתא הוצ-רשא לככ
תרכי-אל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ ןכל טי  19
:םימיה-לכ ינפל דמע בכר-ןב בדנויל שיא

ול    36

ךלמ והישאי-ןב םיקיוהיל תעיברה הנשב יהיו א  1
הוהי תאמ והימרי-לא הזה רבדה היה הדוהי
:רמאל
םירבדה-לכ תא הילא תבתכו רפס-תלגמ ךל-חק ב  2
הדוהי-לעו לארשי-לע ךילא יתרבד-רשא
והישאי ימימ ךילא יתרבד םוימ םיוגה-לכ-לעו
:הזה םויה דעו
יכנא רשא הערה-לכ תא הדוהי תיב ועמשי ילוא ג  3
הערה וכרדמ שיא ובושי ןעמל םהל תושעל בשח
:םתאטחלו םנועל יתחלסו
ךורב בתכיו הירנ-ןב ךורב-תא והימרי ארקיו ד  4
וילא רבד-רשא הוהי ירבד-לכ תא והימרי יפמ
:רפס-תלגמ-לע
אל רוצע ינא רמאל ךורב-תא והימרי הוציו ה  5
:הוהי תיב אובל לכוא
יפמ-תבתכ-רשא הלגמב תארקו התא תאבו ו  6
םוצ םויב הוהי תיב םעה ינזאב הוהי ירבד-תא
:םארקת םהירעמ םיאבה הדוהי-לכ ינזאב םגו
וכרדמ שיא ובשיו הוהי ינפל םתנחת לפת ילוא ז  7
הוהי רבד-רשא המחהו ףאה לודג-יכ הערה
:הזה םעה-לא
והימרי והוצ-רשא לככ הירנ-ןב ךורב שעיו ח  8
:הוהי תיב הוהי ירבד רפסב ארקל איבנה
והישאי-ןב םיקיוהיל תישמחה הנשב יהיו ט  9
הוהי ינפל םוצ וארק יעשתה שדחב הדוהי-ךלמ
הדוהי ירעמ םיאבה םעה-לכו םלשוריב םעה-לכ
:םלשוריב
הוהי תיב והימרי ירבד-תא רפסב ךורב ארקיו י  10
חתפ ןוילעה רצחב רפסה ןפש-ןב והירמג תכשלב
:םעה-לכ ינזאב שדחה הוהי-תיב רעש
ירבד-לכ-תא ןפש-ןב והירמג-ןב והיכמ עמשיו אי  11
:רפסה לעמ הוהי
םש-הנהו רפסה תכשל-לע ךלמה-תיב דריו בי  12
והילדו רפסה עמשילא םיבשוי םירשה-לכ
ןפש-ןב והירמגו רובכע-ןב ןתנלאו והיעמש-ןב
:םירשה-לכו והיננח-ןב והיקדצו
ארקב עמש רשא םירבדה-לכ תא והיכמ םהל דגיו גי  13
:םעה ינזאב רפסב ךורב
ידוהי-תא ךורב-לא םירשה-לכ וחלשיו די  14
הלגמה רמאל ישוכ-ןב והימלש-ןב והינתנ-ןב
חקיו ךלו ךדיב הנחק םעה ינזאב הב תארק רשא
:םהילא אביו ודיב הלגמה-תא והירנ-ןב ךורב
ארקיו ונינזאב הנארקו אנ בש וילא ורמאיו וט  15
:םהינזאב ךורב
והער-לא שיא ודחפ םירבדה-לכ-תא םעמשכ יהיו זט  16
תא ךלמל דיגנ דיגה ךורב-לא ורמאיו
:הלאה םירבדה-לכ
תבתכ ךיא ונל אנ-דגה רמאל ולאש ךורב-תאו זי  17
:ויפמ הלאה םירבדה-לכ-תא
תא ילא ארקי ויפמ ךורב םהל רמאיו חי  18
:וידב רפסה-לע בתכ ינאו הלאה םירבדה-לכ
והימריו התא רתסה ךל ךורב-לא םירשה ורמאיו טי  19
:םתא הפיא עדי-לא שיאו
תכשלב ודקפה הלגמה-תאו הרצח ךלמה-לא ואביו כ  20
תא ךלמה ינזאב ודיגיו רפסה עמשילא
:םירבדה-לכ
החקיו הלגמה-תא תחקל ידוהי-תא ךלמה חלשיו אכ  21
ינזאב ידוהי הארקיו רפסה עמשילא תכשלמ
:ךלמה לעמ םידמעה םירשה-לכ ינזאבו ךלמה
חאה-תאו יעישתה שדחב ףרחה תיב בשוי ךלמהו בכ  22
:תרעבמ וינפל
הערקי העבראו תותלד שלש ידוהי אורקכ יהיו גכ  23
םת-דע חאה-לא רשא שאה-לא ךלשהו רפסה רעתב
:חאה-לע רשא שאה-לע הלגמה-לכ
ךלמה םהידגב-תא וערק אלו ודחפ אלו דכ  24
:הלאה םירבדה-לכ תא םיעמשה וידבע-לכו
ךלמב ועגפה והירמגו והילדו ןתנלא םגו הכ  25
:םהילא עמש אלו הלגמה-תא ףרש יתלבל
והירש-תאו ךלמה-ןב לאמחרי-תא ךלמה הוציו וכ  26
תחקל לאדבע-ןב והימלש-תאו לאירזע-ןב
םרתסיו איבנה והימרי תאו רפסה ךורב-תא
:הוהי
ךלמה ףרש ירחא והימרי-לא הוהי-רבד יהיו זכ  27
יפמ ךורב בתכ רשא םירבדה-תאו הלגמה-תא
:רמאל והימרי
תא הילע בתכו תרחא הלגמ ךל-חק בוש חכ  28
הלגמה-לע ויה רשא םינשארה םירבדה-לכ
:הדוהי-ךלמ םיקיוהי ףרש רשא הנשארה
הוהי רמא הכ רמאת הדוהי-ךלמ םיקיוהי-לעו טכ  29
תבתכ עודמ רמאל תאזה הלגמה-תא תפרש התא
ץראה-תא תיחשהו לבב-ךלמ אובי-אב רמאל הילע
:המהבו םדא הנממ תיבשהו תאזה
הדוהי ךלמ םיקיוהי-לע הוהי רמא-הכ ןכל ל  30
היהת ותלבנו דוד אסכ-לע בשוי ול-היהי-אל
:הלילב חרקלו םויב ברחל תכלשמ
םנוע-תא וידבע-לעו וערז-לעו וילע יתדקפו אל  31
שיא-לאו םלשורי יבשי-לעו םהילע יתאבהו
אלו םהילא יתרבד-רשא הערה-לכ תא הדוהי
:ועמש
ךורב-לא הנתיו תרחא הלגמ חקל והימריו בל  32
תא והימרי יפמ הילע בתכיו רפסה והירנ-ןב
הדוהי-ךלמ םיקיוהי ףרש רשא רפסה ירבד-לכ
:המהכ םיבר םירבד םהילע ףסונ דועו שאב

זל    37

והינכ תחת והישאי-ןב והיקדצ ךלמ-ךלמיו א  1
לבב-ךלמ רצארדכובנ ךילמה רשא םיקיוהי-ןב
:הדוהי ץראב
הוהי ירבד-לא ץראה םעו וידבעו אוה עמש אלו ב  2
:איבנה והימרי דיב רבד רשא
הימלש-ןב לכוהי-תא והיקדצ ךלמה חלשיו ג  3
איבנה והימרי-לא ןהכה הישעמ-ןב והינפצ-תאו
:וניהלא הוהי-לא ונדעב אנ-ללפתה רמאל
ותא ונתנ-אלו םעה ךותב אציו אב והימריו ד  4
:אילכה תיב
םירצה םידשכה ועמשיו םירצממ אצי הערפ ליחו ה  5
:םלשורי לעמ ולעיו םעמש-תא םלשורי-לע
:רמאל איבנה והימרי-לא הוהי-רבד יהיו ו  6
ךלמ-לא ורמאת הכ לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ז  7
הערפ ליח הנה ינשרדל ילא םכתא חלשה הדוהי
:םירצמ וצראל בש הרזעל םכל אציה
הדכלו תאזה ריעה-לע ומחלנו םידשכה ובשו ח  8
:שאב הפרשו
ךלה רמאל םכיתשפנ ואשת-לא הוהי רמא הכ ט  9
:וכלי אל-יכ םידשכה ונילעמ וכלי
םכתא םימחלנה םידשכ ליח-לכ םתיכה-םא יכ י  10
ומוקי ולהאב שיא םירקדמ םישנא םב וראשנו
:שאב תאזה ריעה-תא ופרשו
ינפמ םלשורי לעמ םידשכה ליח תולעהב היהו אי  11
:הערפ ליח
קלחל ןמינב ץרא תכלל םלשורימ והימרי אציו בי  12
:םעה ךותב םשמ
ומשו תדקפ לעב םשו ןמינב רעשב אוה-יהיו גי  13
והימרי-תא שפתיו היננח-ןב הימלש-ןב הייארי
:לפנ התא םידשכה-לא רמאל איבנה
אלו םידשכה-לע לפנ ינניא רקש והימרי רמאיו די  14
והאביו והימריב הייארי שפתיו וילא עמש
:םירשה-לא
ונתנו ותא וכהו והימרי-לע םירשה ופצקיו וט  15
ותא-יכ רפסה ןתנוהי תיב רוסאה תיב ותוא
:אלכה תיבל ושע
תוינחה-לאו רובה תיב-לא והימרי אב יכ זט  16
:םיבר םימי והימרי םש-בשיו
ךלמה והלאשיו והחקיו והיקדצ ךלמה חלשיו זי  17
רמאיו הוהי תאמ רבד שיה רמאיו רתסב ותיבב
:ןתנת לבב-ךלמ דיב רמאיו שי והימרי
ךל יתאטח המ והיקדצ ךלמה-לא והימרי רמאיו חי  18
תיב-לא יתוא םתתנ-יכ הזה םעלו ךידבעלו
:אלכה
אבי-אל רמאל םכל ואבנ-רשא םכיאיבנ ויאו טי  19
:תאזה ץראה לעו םכילע לבב-ךלמ
ךינפל יתנחת אנ-לפת ךלמה ינדא אנ-עמש התעו כ  20
:םש תומא אלו רפסה ןתנוהי תיב ינבשת-לאו
רצחב והימרי-תא ודקפיו והיקדצ ךלמה הוציו אכ  21
םיפאה ץוחמ םויל םחל-רככ ול ןתנו הרטמה
רצחב והימרי בשיו ריעה-ןמ םחלה-לכ םת-דע
:הרטמה

חל    38

רוחשפ-ןב והילדגו ןתמ-ןב היטפש עמשיו א  1
היכלמ-ןב רוחשפו והימלש-ןב לכויו
םעה-לכ-לא רבדמ והימרי רשא םירבדה-תא
:רמאל
ברחב תומי תאזה ריעב בשיה הוהי רמא הכ ב  2
ול-התיהו היחי םידשכה-לא אציהו רבדבו בערב
:יחו ללשל ושפנ
ליח דיב תאזה ריעה ןתנת ןתנה הוהי רמא הכ ג  3
:הדכלו לבב-ךלמ
הזה שיאה-תא אנ תמוי ךלמה-לא םירשה ורמאיו ד  4
המחלמה ישנא ידי-תא אפרמ-אוה ןכ-לע-יכ
רבדל םעה-לכ ידי תאו תאזה ריעב םיראשנה
שרד ונניא הזה שיאה יכ הלאה םירבדכ םהילא
:הערל-םא יכ הזה םעל םולשל
ןיא-יכ םכדיב אוה-הנה והיקדצ ךלמה רמאיו ה  5
:רבד םכתא לכוי ךלמה
רובה-לא ותא וכלשיו והימרי-תא וחקיו ו  6
וחלשיו הרטמה רצחב רשא ךלמה-ןב והיכלמ
טיט-םא יכ םימ-ןיא רובבו םילבחב והימרי-תא
:טיטב והימרי עבטיו
תיבב אוהו סירס שיא ישוכה ךלמ-דבע עמשיו ז  7
ךלמהו רובה-לא והימרי-תא ונתנ-יכ ךלמה
:ןמינב רעשב בשוי
ךלמה-לא רבדיו ךלמה תיבמ ךלמ-דבע אציו ח  8
:רמאל
ושע רשא-לכ תא הלאה םישנאה וערה ךלמה ינדא ט  9
תמיו רובה-לא וכילשה-רשא תא איבנה והימריל
:ריעב דוע םחלה ןיא יכ בערה ינפמ ויתחת
ךדיב חק רמאל ישוכה ךלמ-דבע תא ךלמה הוציו י  10
איבנה והימרי-תא תילעהו םישנא םישלש הזמ
:תומי םרטב רובה-ןמ
אביו ודיב םישנאה-תא ךלמ-דבע חקיו אי  11
יולב םשמ חקיו רצואה תחת-לא ךלמה-תיב
והימרי-לא םחלשיו םיחלמ יולבו תובחסה
:םילבחב רובה-לא
אנ םיש והימרי-לא ישוכה ךלמ-דבע רמאיו בי  12
תחתמ ךידי תולצא תחת םיחלמהו תובחסה יאולב
:ןכ והימרי שעיו םילבחל
ותא ולעיו םילבחב והימרי-תא וכשמיו גי  13
:הרטמה רצחב והימרי בשיו רובה-ןמ
איבנה והימרי-תא חקיו והיקדצ ךלמה חלשיו די  14
רמאיו הוהי תיבב רשא ישילשה אובמ-לא וילא
דחכת-לא רבד ךתא ינא לאש והימרי-לא ךלמה
:רבד ינממ
אולה ךל דיגא יכ והיקדצ-לא והימרי רמאיו וט  15
:ילא עמשת אל ךצעיא יכו ינתימת תמה
רמאל רתסב והימרי-לא והיקדצ ךלמה עבשיו זט  16
תאזה שפנה-תא ונל-השע רשא תא הוהי-יח
רשא הלאה םישנאה דיב ךנתא-םאו ךתימא-םא
:ךשפנ-תא םישקבמ
יהלא הוהי רמא-הכ והיקדצ-לא והימרי רמאיו זי  17
ירש-לא אצת אצי-םא לארשי יהלא תואבצ
ףרשת אל תאזה ריעהו ךשפנ התיחו לבב-ךלמ
:ךתיבו התא התיחו שאב
ריעה הנתנו לבב ךלמ ירש-לא אצת-אל םאו חי  18
טלמת-אל התאו שאב הופרשו םידשכה דיב תאזה
:םדימ
גאד ינא והימרי-לא והיקדצ ךלמה רמאיו טי  19
ונתי-ןפ םידשכה-לא ולפנ רשא םידוהיה-תא
:יב-וללעתהו םדיב יתא
הוהי לוקב אנ-עמש ונתי אל והימרי רמאיו כ  20
:ךשפנ יחתו ךל בטייו ךילא רבד ינא רשאל
:הוהי ינארה רשא רבדה הז תאצל התא ןאמ-םאו אכ  21
הדוהי-ךלמ תיבב וראשנ רשא םישנה-לכ הנהו בכ  22
ךותיסה תורמא הנהו לבב ךלמ ירש-לא תואצומ
וגסנ ךלגר ץבב ועבטה ךמלש ישנא ךל ולכיו
:רוחא
םידשכה-לא םיאצומ ךינב-תאו ךישנ-לכ-תאו גכ  23
שפתת לבב-ךלמ דיב יכ םדימ טלמת-אל התאו
:שאב ףרשת תאזה ריעה-תאו
עדי-לא שיא והימרי-לא והיקדצ רמאיו דכ  24
:תומת אלו הלאה-םירבדב
ךילא ואבו ךתא יתרבד-יכ םירשה ועמשי-יכו הכ  25
ךלמה-לא תרבד-המ ונל אנ-הדיגה ךילא ורמאו
ךילא רבד-המו ךתימנ אלו ונממ דחכת-לא
:ךלמה
ךלמה ינפל יתנחת ינא-ליפמ םהילא תרמאו וכ  26
:םש תומל ןתנוהי תיב ינבישה יתלבל
דגיו ותא ולאשיו והימרי-לא םירשה-לכ ואביו זכ  27
ושרחיו ךלמה הוצ רשא הלאה םירבדה-לככ םהל
:רבדה עמשנ-אל יכ ונממ
הדכלנ-רשא םוי-דע הרטמה רצחב והימרי בשיו חכ  28
:םלשורי הדכלנ רשאכ היהו םלשורי

טל    39

ירשעה שדחב הדוהי-ךלמ והיקדצל תיעשתה הנשב א  1
םלשורי-לא וליח-לכו לבב-ךלמ רצארדכובנ אב
:הילע ורציו
העשתב יעיברה שדחב והיקדצל הנש הרשע-יתשעב ב  2
:ריעה העקבה שדחל
ךותה רעשב ובשיו לבב-ךלמ ירש לכ ואביו ג  3
סירס-בר םיכס-רש ובנ-רגמס רצא-רש לגרנ
:לבב ךלמ ירש תיראש-לכו גמ-בר רצא-רש לגרנ
ישנא לכו הדוהי-ךלמ והיקדצ םאר רשאכ יהיו ד  4
ןג ךרד ריעה-ןמ הליל ואציו וחרביו המחלמה
:הברעה ךרד אציו םיתמחה ןיב רעשב ךלמה
והיקדצ-תא וגשיו םהירחא םידשכ-ליח ופדריו ה  5
והלעיו ותא וחקיו וחרי תוברעב
תמח ץראב התלבר לבב-ךלמ רצארדכובנ-לא
:םיטפשמ ותא רבדיו
ויניעל הלברב והיקדצ ינב-תא לבב ךלמ טחשיו ו  6
:לבב ךלמ טחש הדוהי ירח-לכ תאו
איבל םיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ יניע-תאו ז  7
:הלבב ותא
שאב םידשכה ופרש םעה תיב-תאו ךלמה תיב-תאו ח  8
:וצתנ םלשורי תומח-תאו
רשא םילפנה-תאו ריעב םיראשנה םעה רתי תאו ט  9
הלגה םיראשנה םעה רתי תאו וילע ולפנ
:לבב םיחבט-בר ןדא-רזובנ
ריאשה המואמ םהל-ןיא רשא םילדה םעה-ןמו י  10
םהל ןתיו הדוהי ץראב םיחבט-בר ןדארזובנ
:אוהה םויב םיבגיו םימרכ
דיב והימרי-לע לבב-ךלמ רצארדכובנ וציו אי  11
:רמאל םיחבט-בר ןדארזובנ
ער המואמ ול שעת-לאו וילע םיש ךיניעו ונחק בי  12
:ומע השע ןכ ךילא רבדי רשאכ םא יכ
סירס-בר ןבזשובנו םיחבט-בר ןדארזובנ חלשיו גי  13
:לבב-ךלמ יבר לכו גמ-בר רצא-רש לגרנו
ונתיו הרטמה רצחמ והימרי-תא וחקיו וחלשיו די  14
והאצוהל ןפש-ןב םקיחא-ןב והילדג-לא ותא
:םעה ךותב בשיו תיבה-לא
רצחב רוצע ותיהב הוהי-רבד היה והימרי-לאו וט  15
:רמאל הרטמה
רמא-הכ רמאל ישוכה ךלמ-דבעל תרמאו ךולה זט  16
ירבד-תא יבמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי
ךינפל ויהו הבוטל אלו הערל תאזה ריעה-לא
:אוהה םויב
דיב ןתנת אלו הוהי-םאנ אוהה-םויב ךיתלצהו זי  17
:םהינפמ רוגי התא-רשא םישנאה
ךשפנ ךל התיהו לפת אל ברחבו ךטלמא טלמ יכ חי  18
:הוהי-םאנ יב תחטב-יכ ללשל

מ    40

חלש רחא הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה א  1
ותא ותחקב המרה-ןמ םיחבט-בר ןדארזובנ ותא
םלשורי תולג-לכ ךותב םיקזאב רוסא-אוהו
:הלבב םילגמה הדוהיו
הוהי וילא רמאיו והימריל םיחבט-בר חקיו ב  2
:הזה םוקמה-לא תאזה הערה-תא רבד ךיהלא
הוהיל םתאטח-יכ רבד רשאכ הוהי שעיו אביו ג  3
:הזה רבד םכל היהו ולוקב םתעמש-אלו
רשא םיקזאה-ןמ םויה ךיתחתפ הנה התעו ד  4
אב לבב יתא אובל ךיניעב בוט-םא ךדי-לע
ךיניעב ער-םאו ךילע יניע-תא םישאו
ךינפל ץראה-לכ האר לדח לבב יתא-אובל
:ךל המש תכלל ךיניעב רשיה-לאו בוט-לא
םקיחא-ןב הילדג-לא הבשו בושי-אל ונדועו ה  5
בשו הדוהי ירעב לבב-ךלמ דיקפה רשא ןפש-ןב
תכלל ךיניעב רשיה-לכ-לא וא םעה ךותב ותא
:והחלשיו תאשמו החרא םיחבט-בר ול-ןתיו ךל
התפצמה םקיחא-ןב הילדג-לא והימרי אביו ו  6
:ץראב םיראשנה םעה ךותב ותא בשיו
המה הדשב רשא םיליחה ירש-לכ ועמשיו ז  7
והילדג-תא לבב-ךלמ דיקפה-יכ םהישנאו
םישנו םישנא ותא דיקפה יכו ץראב םקיחא-ןב
:הלבב ולגה-אל רשאמ ץראה תלדמו ףטו
והינתנ-ןב לאעמשיו התפצמה הילדג-לא ואביו ח  8
תמחנת-ןב הירשו חרק-ינב ןתנויו ןנחויו
המה יתכעמה-ןב והינזיו יתפטנה יפוע ינבו
:םהישנאו
ןפש-ןב םקיחא-ןב והילדג םהל עבשיו ט  9
ובש םידשכה דובעמ וארית-לא רמאל םהישנאלו
:םכל בטייו לבב ךלמ-תא ודבעו ץראב
רשא םידשכה ינפל דמעל הפצמב בשי יננה ינאו י  10
ומשו ןמשו ץיקו ןיי ופסא םתאו ונילא ואבי
:םתשפת-רשא םכירעב ובשו םכילכב
ןומע-ינבבו באומב-רשא םידוהיה-לכ םגו אי  11
ןתנ-יכ ועמש תוצראה-לכב רשאו םודאבו
םהילע דיקפה יכו הדוהיל תיראש לבב-ךלמ
:ןפש-ןב םקיחא-ןב והילדג-תא
םש-וחדנ רשא תומקמה-לכמ םידוהיה-לכ ובשיו בי  12
ופסאיו התפצמה והילדג-לא הדוהי-ץרא ואביו
:דאמ הברה ץיקו ןיי
הדשב רשא םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחויו גי  13
:התפצמה והילדג-לא ואב
ךלמ סילעב יכ עדת עדיה וילא ורמאיו די  14
ךתכהל הינתנ-ןב לאעמשי-תא חלש ןומע-ינב
:םקיחא-ןב והילדג םהל ןימאה-אלו שפנ
הפצמב רתסב והילדג-לא רמא חרק-ןב ןנחויו וט  15
הינתנ-ןב לאעמשי-תא הכאו אנ הכלא רמאל
הדוהי-לכ וצפנו שפנ הככי המל עדי אל שיאו
:הדוהי תיראש הדבאו ךילא םיצבקנה
חרק-ןב ןנחוי-לא םקיחא-ןב והילדג רמאיו זט  16
רבד התא רקש-יכ הזה רבדה-תא שעת-לא
:לאעמשי-לא

אמ    41

הינתנ-ןב לאעמשי אב יעיבשה שדחב יהיו א  1
הרשעו ךלמה יברו הכולמה ערזמ עמשילא-ןב
התפצמה םקיחא-ןב והילדג-לא ותא םישנא
:הפצמב ודחי םחל םש ולכאיו
םישנאה תרשעו הינתנ-ןב לאעמשי םקיו ב  2
םקיחא-ןב והילדג-תא וכיו ותא ויה-רשא
לבב-ךלמ דיקפה-רשא ותא תמיו ברחב ןפש-ןב
:ץראב
והילדג-תא ותא ויה-רשא םידוהיה-לכ תאו ג  3
ישנא תא םש-ואצמנ רשא םידשכה-תאו הפצמב
:לאעמשי הכה המחלמה
אל שיאו והילדג-תא תימהל ינשה םויב יהיו ד  4
:עדי
שיא םינמש ןורמשמו ולשמ םכשמ םישנא ואביו ה  5
החנמו םידדגתמו םידגב יערקו ןקז יחלגמ
:הוהי תיב איבהל םדיב הנובלו
ךלה הפצמה-ןמ םתארקל הינתנ-ןב לאעמשי אציו ו  6
ואב םהילא רמאיו םתא שגפכ יהיו הכבו ךלה
:םקיחא-ןב והילדג-לא
לאעמשי םטחשיו ריעה ךות-לא םאובכ יהיו ז  7
םישנאהו אוה רובה ךות-לא הינתנ-ןב
:ותא-רשא
לאעמשי-לא ורמאיו םב-ואצמנ םישנא הרשעו ח  8
םיטח הדשב םינמטמ ונל-שי-יכ ונתמת-לא
ךותב םתימה אלו לדחיו שבדו ןמשו םירעשו
:םהיחא
ירגפ-לכ תא לאעמשי םש ךילשה רשא רובהו ט  9
השע רשא אוה והילדג-דיב הכה רשא םישנאה
אלמ ותא לארשי-ךלמ אשעב ינפמ אסא ךלמה
:םיללח והינתנ-ןב לאעמשי
הפצמב רשא םעה תיראש-לכ-תא לאעמשי בשיו י  10
הפצמב םיראשנה םעה-לכ-תאו ךלמה תונב-תא
והילדג-תא םיחבט-בר ןדארזובנ דיקפה רשא
רבעל ךליו הינתנ-ןב לאעמשי םבשיו םקיחא-ןב
:ןומע ינב-לא
רשא םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחוי עמשיו אי  11
:הינתנ-ןב לאעמשי השע רשא הערה-לכ תא ותא
לאעמשי-םע םחלהל וכליו םישנאה-לכ-תא וחקיו בי  12
רשא םיבר םימ-לא ותא ואצמיו הינתנ-ןב
:ןועבגב
ןנחוי-תא לאעמשי-תא רשא םעה-לכ תוארכ יהיו גי  13
:וחמשיו ותא רשא םיליחה ירש-לכ תאו חרק-ןב
הפצמה-ןמ לאעמשי הבש-רשא םעה-לכ ובסיו די  14
:חרק-ןב ןנחוי-לא וכליו ובשיו
ינפמ םישנא הנמשב טלמנ הינתנ-ןב לאעמשיו וט  15
:ןומע ינב-לא ךליו ןנחוי
ותא-רשא םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחוי חקיו זט  16
לאעמשי תאמ בישה רשא םעה תיראש-לכ תא
הילדג-תא הכה רחא הפצמה-ןמ הינתנ-ןב
ףטו םישנו המחלמה ישנא םירבג םקיחא-ןב
:ןועבגמ בישה רשא םיסרסו
םחל תיב לצא-רשא םהומכ תורגב ובשיו וכליו זי  17
:םירצמ אובל תכלל
לאעמשי הכה-יכ םהינפמ וארי יכ םידשכה ינפמ חי  18
דיקפה-רשא םקיחא-ןב והילדג-תא הינתנ-ןב
:ץראב לבב-ךלמ

במ    42

הינזיו חרק-ןב ןנחויו םיליחה ירש-לכ ושגיו א  1
:לודג-דעו ןטקמ םעה-לכו היעשוה-ןב
ונתנחת אנ-לפת איבנה והימרי-לא ורמאיו ב  2
דעב ךיהלא הוהי-לא ונדעב ללפתהו ךינפל
רשאכ הברהמ טעמ ונראשנ-יכ תאזה תיראשה-לכ
:ונתא תואר ךיניע
הב-ךלנ רשא ךרדה-תא ךיהלא הוהי ונל-דגיו ג  3
:השענ רשא רבדה-תאו
יננה יתעמש איבנה והימרי םהילא רמאיו ד  4
היהו םכירבדכ םכיהלא הוהי-לא ללפתמ
םכל דיגא םכתא הוהי הנעי-רשא רבדה-לכ
:רבד םכמ ענמא-אל
תמא דעל ונב הוהי יהי והימרי-לא ורמא המהו ה  5
הוהי ךחלשי רשא רבדה-לככ אל-םא ןמאנו
:השענ ןכ ונילא ךיהלא
ונא רשא וניהלא הוהי לוקב ער-םאו בוט-םא ו  6
יכ ונל-בטיי רשא ןעמל עמשנ וילא ךתא םיחלש
:וניהלא הוהי לוקב עמשנ
הוהי-רבד יהיו םימי תרשע ץקמ יהיו ז  7
:והימרי-לא
םיליחה ירש-לכ לאו חרק-ןב ןנחוי-לא ארקיו ח  8
:לודג-דעו ןטקמל םעה-לכלו ותא רשא
רשא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהילא רמאיו ט  9
:וינפל םכתנחת ליפהל וילא יתא םתחלש
אלו םכתא יתינבו תאזה ץראב ובשת בוש-םא י  10
יתמחנ יכ שותא אלו םכתא יתעטנו סרהא
:םכל יתישע רשא הערה-לא
םיארי םתא-רשא לבב ךלמ ינפמ וארית-לא אי  11
ינא םכתא-יכ הוהי-םאנ ונממ וארית-לא וינפמ
:ודימ םכתא ליצהלו םכתא עישוהל
םכתא בישהו םכתא םחרו םימחר םכל ןתאו בי  12
:םכתמדא-לא
עמש יתלבל תאזה ץראב בשנ אל םתא םירמא-םאו גי  13
:םכיהלא הוהי לוקב
הארנ-אל רשא אובנ םירצמ ץרא יכ אל רמאל די  14
בערנ-אל םחללו עמשנ אל רפוש לוקו המחלמ
:בשנ םשו
הדוהי תיראש הוהי-רבד ועמש ןכל התעו וט  15
םוש םתא-םא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ
:םש רוגל םתאבו םירצמ אבל םכינפ ןומשת
גישת םש הנממ םיארי םתא רשא ברחה התיהו זט  16
ונממ םיגאד םתא-רשא בערהו םירצמ ץראב םכתא
:ותמת םשו םירצמ םכירחא קבדי םש
אובל םהינפ-תא ומש-רשא םישנאה-לכ ויהיו זי  17
רבדבו בערב ברחב ותומי םש רוגל םירצמ
רשא הערה ינפמ טילפו דירש םהל היהי-אלו
:םהילע איבמ ינא
ךתנ רשאכ לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ חי  18
יתמח ךתת ןכ םלשורי יבשי-לע יתמחו יפא
המשלו הלאל םתייהו םירצמ םכאבב םכילע
:הזה םוקמה-תא דוע וארת-אלו הפרחלו הללקלו
םירצמ ואבת-לא הדוהי תיראש םכילע הוהי רבד טי  19
:םויה םכב יתדיעה-יכ ועדת עדי
יתא םתחלש םתא-יכ םכיתושפנב םיתעתה יכ כ  20
הוהי-לא ונדעב ללפתה רמאל םכיהלא הוהי-לא
ןכ וניהלא הוהי רמאי רשא לככו וניהלא
:ונישעו ונל-דגה
םכיהלא הוהי לוקב םתעמש אלו םויה םכל דגאו אכ  21
:םכילא ינחלש-רשא לכלו
ותומת רבדבו בערב ברחב יכ ועדת עדי התעו בכ  22
:םש רוגל אובל םתצפח רשא םוקמב

גמ    43

םעה-לכ-לא רבדל והימרי תולככ יהיו א  1
הוהי וחלש רשא םהיהלא הוהי ירבד-לכ-תא
:הלאה םירבדה-לכ תא םהילא םהיהלא
חרק-ןב ןנחויו היעשוה-ןב הירזע רמאיו ב  2
התא רקש והימרי-לא םירמא םידזה םישנאה-לכו
ואבת-אל רמאל וניהלא הוהי ךחלש אל רבדמ
:םש רוגל םירצמ
תת ןעמל ונב ךתא תיסמ הירנ-ןב ךורב יכ ג  3
ונתא תולגהלו ונתא תימהל םידשכה-דיב ונתא
:לבב
םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחוי עמש-אלו ד  4
:הדוהי ץראב תבשל הוהי לוקב םעה-לכו
תא םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחוי חקיו ה  5
רשא םיוגה-לכמ ובש-רשא הדוהי תיראש-לכ
:הדוהי ץראב רוגל םש-וחדנ
תונב-תאו ףטה-תאו םישנה-תאו םירבגה-תא ו  6
ןדארזובנ חינה רשא שפנה-לכ תאו ךלמה
תאו ןפש-ןב םקיחא-ןב והילדג-תא םיחבט-בר
:והירנ-ןב ךורב-תאו איבנה והימרי
הוהי לוקב ועמש אל יכ םירצמ ץרא ואביו ז  7
:סחנפחת-דע ואביו
:רמאל סחנפחתב והימרי-לא הוהי-רבד יהיו ח  8
ןבלמב טלמב םתנמטו תולדג םינבא ךדיב חק ט  9
םישנא יניעל סחנפחתב הערפ-תיב חתפב רשא
:םידוהי
לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו י  10
לבב-ךלמ רצארדכובנ-תא יתחקלו חלש יננה
רשא הלאה םינבאל לעממ ואסכ יתמשו ידבע
:םהילע ורורפש-תא הטנו יתנמט
תומל תומל רשא םירצמ ץרא-תא הכהו האבו אי  11
:ברחל ברחל רשאו יבשל יבשל רשאו
הטעו םבשו םפרשו םירצמ יהלא יתבב שא יתצהו בי  12
אציו ודגב-תא הערה הטעי-רשאכ םירצמ ץרא-תא
:םולשב םשמ
םירצמ ץראב רשא שמש תיב תובצמ-תא רבשו גי  13
:שאב ףרשי םירצמ-יהלא יתב-תאו

דמ    44

םידוהיה-לכ לא והימרי-לא היה רשא רבדה א  1
סחנפחתבו לדגמב םיבשיה םירצמ ץראב םיבשיה
:רמאל סורתפ ץראבו ףנבו
םתיאר םתא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ב  2
לעו םלשורי-לע יתאבה רשא הערה-לכ תא
םהב ןיאו הזה םויה הברח םנהו הדוהי ירע-לכ
:בשוי
דבעל רטקל תכלל ינסעכהל ושע רשא םתער ינפמ ג  3
םתא המה םועדי אל רשא םירחא םיהלאל
:םכיתבאו
םיכשה םיאיבנה ידבע-לכ-תא םכילא חלשאו ד  4
תאזה הבעתה-רבד תא ושעת אנ-לא רמאל חלשו
:יתאנש רשא
םתערמ בושל םנזא-תא וטה-אלו ועמש אלו ה  5
:םירחא םיהלאל רטק יתלבל
תוצחבו הדוהי ירעב רעבתו יפאו יתמח ךתתו ו  6
:הזה םויכ הממשל הברחל הנייהתו םלשורי
לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ התעו ז  7
תירכהל םכתשפנ-לא הלודג הער םישע םתא המל
יתלבל הדוהי ךותמ קנויו ללוע השאו-שיא םכל
:תיראש םכל ריתוה
םירחא םיהלאל רטקל םכידי ישעמב ינסעכהל ח  8
ןעמל םש רוגל םיאב םתא-רשא םירצמ ץראב
לכב הפרחלו הללקל םכתויה ןעמלו םכל תירכה
:ץראה ייוג
יכלמ תוער-תאו םכיתובא תוער-תא םתחכשה ט  9
תער תאו םכתער תאו וישנ תוער תאו הדוהי
:םלשורי תוצחבו הדוהי ץראב ושע רשא םכישנ
וכלה-אלו וארי אלו הזה םויה דע ואכד אל י  10
ינפלו םכינפל יתתנ-רשא יתקחבו יתרותב
:םכיתובא
םש יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ןכל אי  11
:הדוהי-לכ-תא תירכהלו הערל םכב ינפ
אובל םהינפ ומש-רשא הדוהי תיראש-תא יתחקלו בי  12
םירצמ ץראב לכ ומתו םש רוגל םירצמ-ץרא
ברחב לודג-דעו ןטקמ ומתי בערב ברחב ולפי
:הפרחלו הללקלו המשל הלאל ויהו ותמי בערבו
יתדקפ רשאכ םירצמ ץראב םיבשויה לע יתדקפו גי  13
:רבדבו בערב ברחב םלשורי-לע
םיאבה הדוהי תיראשל דירשו טילפ היהי אלו די  14
הדוהי ץרא בושלו םירצמ ץראב םש-רוגל
יכ םש תבשל בושל םשפנ-תא םיאשנמ המה-רשא
:םיטלפ-םא יכ ובושי-אל
םיעדיה םישנאה-לכ והימרי-תא ונעיו וט  15
םישנה-לכו םירחא םיהלאל םהישנ תורטקמ-יכ
םיבשיה םעה-לכו לודג להק תודמעה
:רמאל סורתפב םירצמ-ץראב
םיעמש ונניא הוהי םשב ונילא תרבד-רשא רבדה זט  16
:ךילא
וניפמ אצי-רשא רבדה-לכ-תא השענ השע יכ זי  17
רשאכ םיכסנ הל-ךיסהו םימשה תכלמל רטקל
ירעב ונירשו וניכלמ וניתבאו ונחנא ונישע
היהנו םחל-עבשנו םלשורי תוצחבו הדוהי
:וניאר אל הערו םיבוט
הל-ךסהו םימשה תכלמל רטקל ונלדח זא-ןמו חי  18
:ונמת בערבו ברחבו לכ ונרסח םיכסנ
הל ךסהלו םימשה תכלמל םירטקמ ונחנא-יכו טי  19
םינוכ הל ונישע ונישנא ידעלבמה םיכסנ
:םיכסנ הל ךסהו הבצעהל
םירבגה-לע םעה-לכ-לא והימרי רמאיו כ  20
:רמאל רבד ותא םינעה םעה-לכ-לעו םישנה-לעו
תוצחבו הדוהי ירעב םתרטק רשא רטקה-תא אולה אכ  21
םעו םכירשו םכיכלמ םכיתובאו םתא םלשורי
:ובל-לע הלעתו הוהי רכז םתא ץראה
םכיללעמ ער ינפמ תאשל דוע הוהי לכוי-אלו בכ  22
הברחל םכצרא יהתו םתישע רשא תבעותה ינפמ
:הזה םויהכ בשוי ןיאמ הללקלו המשלו
אלו הוהיל םתאטח רשאו םתרטק רשא ינפמ גכ  23
ויתודעבו ויתקחבו ותרתבו הוהי לוקב םתעמש
םויכ תאזה הערה םכתא תארק ןכ-לע םתכלה אל
:הזה
ועמש םישנה-לכ לאו םעה-לכ-לא והימרי רמאיו דכ  24
:םירצמ ץראב רשא הדוהי-לכ הוהי-רבד
םתא רמאל לארשי יהלא תואבצ-הוהי רמא-הכ הכ  25
רמאל םתאלמ םכידיבו םכיפב הנרבדתו םכישנו
תכלמל רטקל ונרדנ רשא ונירדנ-תא השענ השע
הנמיקת םיקה םיכסנ הל ךסהלו םימשה
:םכירדנ-תא הנישעת השעו םכירדנ-תא
ץראב םיבשיה הדוהי-לכ הוהי-רבד ועמש ןכל וכ  26
הוהי רמא לודגה ימשב יתעבשנ יננה םירצמ
הדוהי שיא-לכ יפב ארקנ ימש דוע היהי-םא
:םירצמ ץרא-לכב הוהי ינדא-יח רמא
ומתו הבוטל אלו הערל םהילע דקש יננה זכ  27
בערבו ברחב םירצמ-ץראב רשא הדוהי שיא-לכ
:םתולכ-דע
הדוהי ץרא םירצמ ץרא-ןמ ןובשי ברח יטילפו חכ  28
םיאבה הדוהי תיראש-לכ ועדיו רפסמ יתמ
ינממ םוקי ימ-רבד םש רוגל םירצמ-ץראל
:םהמו
םכילע ינא דקפ-יכ הוהי-םאנ תואה םכל-תאזו טכ  29
ירבד ומוקי םוק יכ ועדת ןעמל הזה םוקמב
:הערל םכילע
ערפח הערפ-תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ ל  30
רשאכ ושפנ ישקבמ דיבו ויביא דיב םירצמ-ךלמ
רצארדכובנ דיב הדוהי-ךלמ והיקדצ-תא יתתנ
:ושפנ שקבמו וביא לבב-ךלמ

המ    45

ךורב-לא איבנה והימרי רבד רשא רבדה א  1
יפמ רפס-לע הלאה םירבדה-תא ובתכב הירנ-ןב
והישאי-ןב םיקיוהיל תיעברה הנשב והימרי
:רמאל הדוהי ךלמ
:ךורב ךילע לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ב  2
יבאכמ-לע ןוגי הוהי ףסי-יכ יל אנ-יוא תרמא ג  3
:יתאצמ אל החונמו יתחנאב יתעגי
יתינב-רשא הנה הוהי רמא הכ וילא רמאת הכ ד  4
שתנ ינא יתעטנ-רשא תאו סרה ינא
:איה ץראה-לכ-תאו
איבמ יננה יכ שקבת-לא תולדג ךל-שקבת התאו ה  5
ךשפנ-תא ךל יתתנו הוהי-םאנ רשב-לכ-לע הער
:םש-ךלת רשא תומקמה-לכ לע ללשל

ומ    46

איבנה והימרי-לא הוהי-רבד היה רשא א  1
:םיוגה-לע
היה-רשא םירצמ ךלמ וכנ הערפ ליח-לע םירצמל ב  2
ךלמ רצארדכובנ הכה רשא שמכרכב תרפ-רהנ-לע
ךלמ והישאי-ןב םיקיוהיל תיעיברה תנשב לבב
:הדוהי
:המחלמל ושגו הנצו ןגמ וכרע ג  3
םיעבוכב ובציתהו םישרפה ולעו םיסוסה ורסא ד  4
:תנירסה ושבל םיחמרה וקרמ
םהירובגו רוחא םיגסנ םיתח המה יתיאר עודמ ה  5
ביבסמ רוגמ ונפה אלו וסנ סונמו ותכי
:הוהי-םאנ
די-לע הנופצ רובגה טלמי-לאו לקה סוני-לא ו  6
:ולפנו ולשכ תרפ-רהנ
:וימימ ושעגתי תורהנכ הלעי ראיכ הז-ימ ז  7
רמאיו םימ ושעגתי תורהנכו הלעי ראיכ םירצמ ח  8
:הב יבשיו ריע הדיבא ץרא-הסכא הלעא
םירובגה ואציו בכרה וללהתהו םיסוסה ולע ט  9
:תשק יכרד ישפת םידולו ןגמ ישפת טופו שוכ
המקנ םוי תואבצ הוהי ינדאל אוהה םויהו י  10
םמדמ התורו העבשו ברח הלכאו וירצמ םקנהל
ןופצ ץראב תואבצ הוהי ינדאל חבז יכ
:תרפ-רהנ-לא
אושל םירצמ-תב תלותב ירצ יחקו דעלג ילע אי  11
:ךל ןיא הלעת תואפר יתיברה
רובג-יכ ץראה האלמ ךתחוצו ךנולק םיוג ועמש בי  12
:םהינש ולפנ וידחי ולשכ רובגב
אובל איבנה והימרי-לא הוהי רבד רשא רבדה גי  13
:םירצמ ץרא-תא תוכהל לבב ךלמ רצארדכובנ
ףנב ועימשהו לודגמב ועימשהו םירצמב ודיגה די  14
ברח הלכא-יכ ךל ןכהו בציתה ורמא סחנפחתבו
:ךיביבס
:ופדה הוהי יכ דמע אל ךיריבא ףחסנ עודמ וט  15
המוק ורמאיו והער-לא שיא לפנ-םג לשוכ הברה זט  16
ברח ינפמ ונתדלומ ץרא-לאו ונמע-לא הבשנו
:הנויה
:דעומה ריבעה ןואש םירצמ-ךלמ הערפ םש וארק זי  17
רובתכ יכ ומש תואבצ הוהי ךלמה-םאנ ינא-יח חי  18
:אובי םיב למרככו םירהב
ףנ-יכ םירצמ-תב תבשוי ךל ישע הלוג ילכ טי  19
:בשוי ןיאמ התצנו היהת המשל
:אב אב ןופצמ ץרק םירצמ היפ-הפי הלגע כ  20
ונפה המה-םג-יכ קברמ ילגעכ הברקב הירכש-םג אכ  21
םהילע אב םדיא םוי יכ ודמע אל וידחי וסנ
:םתדקפ תע
ואב תומדרקבו וכלי ליחב-יכ ךלי שחנכ הלוק בכ  22
:םיצע יבטחכ הל
ובר יכ רקחי אל יכ הוהי-םאנ הרעי ותרכ גכ  23
:רפסמ םהל ןיאו הבראמ
:ןופצ-םע דיב הנתנ םירצמ-תב השיבה דכ  24
דקופ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ  25
היהלא-לעו םירצמ-לעו הערפ-לעו אנמ ןומא-לא
:וב םיחטבה לעו הערפ-לעו היכלמ-לעו
רצארדכובנ דיבו םשפנ ישקבמ דיב םיתתנו וכ  26
ןכשת ןכ-ירחאו וידבע-דיבו לבב-ךלמ
:הוהי-םאנ םדק-ימיכ
יכ לארשי תחת-לאו בקעי ידבע ארית-לא התאו זכ  27
בשו םיבש ץראמ ךערז-תאו קוחרמ ךעשומ יננה
:דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בוקעי
ךתא יכ הוהי-םאנ בקעי ידבע ארית-לא התא חכ  28
המש ךיתחדה רשא םיוגה-לכב הלכ השעא יכ ינא
אל הקנו טפשמל ךיתרסיו הלכ השעא-אל ךתאו
:ךקנא

זמ    47

איבנה והימרי-לא הוהי-רבד היה רשא א  1
:הזע-תא הערפ הכי םרטב םיתשלפ-לא
לחנל ויהו ןופצמ םילע םימ-הנה הוהי רמא הכ ב  2
הב יבשיו ריע האולמו ץרא ופטשיו ףטוש
:ץראה בשוי לכ לליהו םדאה וקעזו
ןומה ובכרל שערמ ויריבא תוסרפ תטעש לוקמ ג  3
:םידי ןויפרמ םינב-לא תובא ונפה-אל וילגלג
תירכהל םיתשלפ-לכ-תא דודשל אבה םויה-לע ד  4
הוהי דדש-יכ רזע דירש לכ ןודיצלו רצל
:רותפכ יא תיראש םיתשלפ-תא
םקמע תיראש ןולקשא התמדנ הזע-לא החרק האב ה  5
:ידדוגתת יתמ-דע
יפסאה יטקשת אל הנא-דע הוהיל ברח יוה ו  6
:ימדו יעגרה ךרעת-לא
ףוח-לאו ןולקשא-לא הל-הוצ הוהיו יטקשת ךיא ז  7
:הדעי םש םיה

חמ    48

יוה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ באומל א  1
השיבה םיתירק הדכלנ השיבה הדדש יכ ובנ-לא
:התחו בגשמה
הער הילע ובשח ןובשחב באומ תלהת דוע ןיא ב  2
ךלת ךירחא ימדת ןמדמ-םג יוגמ הנתירכנו וכל
:ברח
:לודג רבשו דש םינורחמ הקעצ לוק ג  3
:הירועצ הקעז ועימשה באומ הרבשנ ד  4
דרומב יכ יכב-הלעי יכבב תוחלה הלעמ יכ ה  5
:ועמש רבש-תקעצ ירצ םינרוח
:רבדמב רעורעכ הנייהתו םכשפנ וטלמ וסנ ו  6
תא-םג ךיתורצואבו ךישעמב ךחטב ןעי יכ ז  7
:דחי וירשו וינהכ הלוגב שימכ אציו ידכלת
דבאו טלמת אל ריעו ריע-לכ-לא דדש אביו ח  8
:הוהי רמא רשא רשימה דמשנו קמעה
המשל הירעו אצת אצנ יכ באומל ץיצ-ונת ט  9
:ןהב בשוי ןיאמ הנייהת
וברח ענמ רוראו הימר הוהי תכאלמ השע רורא י  10
:םדמ
וירמש-לא אוה טקשו וירוענמ באומ ןנאש אי  11
ןכ-לע ךלה אל הלוגבו ילכ-לא ילכמ קרוה-אלו
:רמנ אל וחירו וב ומעט דמע
ול-יתחלשו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל בי  12
:וצפני םהילבנו וקירי וילכו והעצו םיעצ
תיבמ לארשי תיב ושב-רשאכ שומכמ באומ שבו גי  13
:םחטבמ לא
:המחלמל ליח-ישנאו ונחנא םירובג ורמאת ךיא די  14
ודרי וירוחב רחבמו הלע הירעו באומ דדש וט  15
:ומש תואבצ הוהי ךלמה-םאנ חבטל
:דאמ הרהמ ותערו אובל באומ-דיא בורק זט  16
הכיא ורמא ומש יעדי לכו ויביבס-לכ ול ודנ זי  17
:הראפת לקמ זע-הטמ רבשנ
דדש-יכ ןוביד-תב תבשי אמצב יבשי דובכמ ידר חי  18
:ךירצבמ תחש ךב הלע באומ
סנ-ילאש רעורע תבשוי יפצו ידמע ךרד-לא טי  19
:התיהנ-המ ירמא הטלמנו
ודיגה יקעזו יליליה התח-יכ באומ שיבה כ  20
:באומ דדש יכ ןונראב
הצהי-לאו ןולח-לא רשימה ץרא-לא אב טפשמו אכ  21
:תעפומ-לעו
:םיתלבד תיב-לעו ובנ-לעו ןוביד-לעו בכ  22
:ןועמ תיב-לעו לומג תיב-לעו םיתירק לעו גכ  23
באומ ץרא ירע-לכ לעו הרצב-לעו תוירק-לעו דכ  24
:תוברקהו תוקחרה
:הוהי םאנ הרבשנ וערזו באומ ןרק העדגנ הכ  25
ואיקב באומ קפסו לידגה הוהי-לע יכ והריכשה וכ  26
:אוה-םג קחשל היהו
םיבנגב-םא לארשי ךל היה קחשה אול םאו זכ  27
:דדונתת וב ךירבד ידמ-יכ האצמנ
ויהו באומ יבשי עלסב ונכשו םירע ובזע חכ  28
:תחפ-יפ ירבעב ןנקת הנויכ
ונואגו והבג דאמ האג באומ-ןואג ונעמש טכ  29
:ובל םרו ותואגו
וידב ןכ-אלו ותרבע הוהי-םאנ יתעדי ינא ל  30
:ושע ןכ-אל
קעזא הלכ באומלו ליליא באומ-לע ןכ-לע אל  31
:הגהי שרח-ריק ישנא-לא
ורבע ךיתשיטנ המבש ןפגה ךל-הכבא רזעי יכבמ בל  32
דדש ךריצב-לעו ךציק-לע ועגנ רזעי םי דע םי
:לפנ
ןייו באומ ץראמו למרכמ ליגו החמש הפסאנו גל  33
:דדיה אל דדיה דדיה ךרדי-אל יתבשה םיבקימ
םלוק ונתנ ץהי-דע הלעלא-דע ןובשח תקעזמ דל  34
םירמנ ימ-םג יכ הישלש תלגע םינרח-דע רעצמ
:ויהי תומשמל
ריטקמו המב הלעמ הוהי-םאנ באומל יתבשהו הל  35
:ויהלאל
ישנא-לא יבלו המהי םיללחכ באומל יבל ןכ-לע ול  36
השע תרתי ןכ-לע המהי םילילחכ שרח-ריק
:ודבא
םידי-לכ לע הערג ןקז-לכו החרק שאר-לכ יכ זל  37
:קש םינתמ-לעו תדדג
דפסמ הלכ היתבחרבו באומ תוגג-לכ לע חל  38
וב ץפח-ןיא ילככ באומ-תא יתרבש-יכ
:הוהי-םאנ
שוב באומ ףרע-הנפה ךיא וליליה התח ךיא טל  39
:ויביבס-לכל התחמלו קחשל באומ היהו
ויפנכ שרפו האדי רשנכ הנה הוהי רמא הכ-יכ מ  40
:באומ-לא
ירובג בל היהו השפתנ תודצמהו תוירקה הדכלנ אמ  41
:הרצמ השא בלכ אוהה םויב באומ
:לידגה הוהי-לע יכ םעמ באומ דמשנו במ  42
:הוהי-םאנ באומ בשוי ךילע חפו תחפו דחפ גמ  43
תחפה-ןמ הלעהו תחפה-לא לפי דחפה ינפמ סינה דמ  44
םתדקפ תנש באומ-לא הילא איבא-יכ חפב דכלי
:הוהי-םאנ
ןובשחמ אצי שא-יכ םיסנ חכמ ודמע ןובשח לצב המ  45
דקדקו באומ תאפ לכאתו ןוחיס ןיבמ הבהלו
:ןואש ינב
ךינב וחקל-יכ שומכ-םע דבא באומ ךל-יוא ומ  46
:היבשב ךיתנבו יבשב
הוהי-םאנ םימיה תירחאב באומ-תובש יתבשו זמ  47
:באומ טפשמ הנה-דע

טמ    49

לארשיל ןיא םינבה הוהי רמא הכ ןומע ינבל א  1
ומעו דג-תא םכלמ שרי עודמ ול ןיא שרוי-םא
:בשי וירעב
יתעמשהו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה ןכל ב  2
לתל התיהו המחלמ תעורת ןומע-ינב תבר-לא
לארשי שריו הנתצת שאב היתנבו הממש
:הוהי רמא וישרי-תא
הבר תונב הנקעצ יע-הדדש יכ ןובשח יליליה ג  3
יכ תורדגב הנטטושתהו הנדפס םיקש הנרגח
:וידחי וירשו וינהכ ךלי הלוגב םכלמ
הבבושה תבה ךקמע בז םיקמעב יללהתת-המ ד  4
:ילא אובי ימ היתרצאב החטבה
תואבצ הוהי ינדא-םאנ דחפ ךילע איבמ יננה ה  5
ץבקמ ןיאו וינפל שיא םתחדנו ךיביבס-לכמ
:דדנל
:הוהי-םאנ ןומע-ינב תובש-תא בישא ןכ-ירחאו ו  6
המכח דוע ןיאה תואבצ הוהי רמא הכ םודאל ז  7
:םתמכח החרסנ םינבמ הצע הדבא ןמיתב
ושע דיא יכ ןדד יבשי תבשל וקימעה ונפה וסנ ח  8
:ויתדקפ תע וילע יתאבה
םיבנג-םא תוללוע וראשי אל ךל ואב םירצב-םא ט  9
:םיד ותיחשה הלילב
וירתסמ-תא יתילג ושע-תא יתפשח ינא-יכ י  10
וינכשו ויחאו וערז דדש לכוי אל הבחנו
:ונניאו
:וחטבת ילע ךיתנמלאו היחא ינא ךימתי הבזע אי  11
תותשל םטפשמ ןיא-רשא הנה הוהי רמא הכ-יכ בי  12
הקנת אל הקנת הקנ אוה התאו ותשי ותש סוכה
:התשת התש יכ
ברחל הפרחל המשל-יכ הוהי-םאנ יתעבשנ יב יכ גי  13
תוברחל הנייהת הירע-לכו הרצב היהת הללקלו
:םלוע
חולש םיוגב ריצו הוהי תאמ יתעמש העומש די  14
:המחלמל ומוקו הילע ואבו וצבקתה
:םדאב יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הנה-יכ וט  15
עלסה יוגחב ינכש ךבל ןודז ךתא אישה ךתצלפת זט  16
םשמ ךנק רשנכ היבגת-יכ העבג םורמ ישפת
:הוהי-םאנ ךדירוא
קרשיו םשי הילע רבע לכ המשל םודא התיהו זי  17
:התוכמ-לכ-לע
בשי-אל הוהי רמא הינכשו הרמעו םדס תכפהמכ חי  18
:םדא-ןב הב רוגי-אלו שיא םש
ןתיא הונ-לא ןדריה ןואגמ הלעי היראכ הנה טי  19
הילא רוחב ימו הילעמ ונצירא העיגרא-יכ
הער הז-ימו ינדיעי ימו ינומכ ימ יכ דקפא
:ינפל דמעי רשא
םודא-לא ץעי רשא הוהי-תצע ועמש ןכל כ  20
אל-םא ןמית יבשי-לא בשח רשא ויתובשחמו
:םהונ םהילע םישי אל-םא ןאצה יריעצ םובחסי
עמשנ ףוס-םיב הקעצ ץראה השער םלפנ לוקמ אכ  21
:הלוק
הרצב-לע ויפנכ שרפיו האדיו הלעי רשנכ הנה בכ  22
השא בלכ אוהה םויב םודא ירובג בל היהו
:הרצמ
ועמש הער העמש-יכ דפראו תמח השוב קשמדל גכ  23
:לכוי אל טקשה הגאד םיב וגמנ
הרצ הקיזחה טטרו סונל התנפה קשמד התפר דכ  24
:הדלויכ התזחא םילבחו
:ישושמ תירק הלהת ריע הבזע-אל ךיא הכ  25
המחלמה ישנא-לכו היתבחרב הירוחב ולפי ןכל וכ  26
:תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב ומדי
:דדה-ןב תונמרא הלכאו קשמד תמוחב שא יתצהו זכ  27
רוצארדכובנ הכה רשא רוצח תוכלממלו רדקל חכ  28
רדק-לא ולע ומוק הוהי רמא הכ לבב-ךלמ
:םדק-ינב-תא ודדשו
םהילכ-לכו םהיתועירי וחקי םנאצו םהילהא טכ  29
:ביבסמ רוגמ םהילע וארקו םהל ואשי םהילמגו
רוצח יבשי תבשל וקימעה דאמ ודנ וסנ ל  30
לבב-ךלמ רצארדכובנ םכילע ץעי-יכ הוהי-םאנ
:הבשחמ םהילע בשחו הצע
הוהי-םאנ חטבל בשוי וילש יוג-לא ולע ומוק אל  31
:ונכשי דדב ול חירב-אלו םיתלד-אל
םיתרזו ללשל םהינקמ ןומהו זבל םהילמג ויהו בל  32
איבא וירבע-לכמו האפ יצוצק חור-לכל
:הוהי-םאנ םדיא-תא
םלוע-דע הממש םינת ןועמל רוצח התיהו גל  33
:םדא-ןב הב רוגי-אלו שיא םש בשי-אל
םליע-לא איבנה והימרי-לא הוהי-רבד היה רשא דל  34
:רמאל הדוהי-ךלמ היקדצ תוכלמ תישארב
םליע תשק-תא רבש יננה תואבצ הוהי רמא הכ הל  35
:םתרובג תישאר
תוצק עבראמ תוחור עברא םליע-לא יתאבהו ול  36
היהי-אלו הלאה תוחרה לכל םיתרזו םימשה
:םלוע יחדנ םש אובי-אל רשא יוגה
ישקבמ ינפלו םהיביא ינפל םליע-תא יתתחהו זל  37
יפא ןורח-תא הער םהילע יתאבהו םשפנ
יתולכ דע ברחה-תא םהירחא יתחלשו הוהי-םאנ
:םתוא
םירשו ךלמ םשמ יתדבאהו םליעב יאסכ יתמשו חל  38
:הוהי-םאנ
םליע תיבש-תא בושא םימיה תירחאב היהו טל  39
:הוהי-םאנ

נ    50

םידשכ ץרא-לא לבב-לא הוהי רבד רשא רבדה א  1
:איבנה והימרי דיב
ועימשה סנ-ואשו ועימשהו םיוגב ודיגה ב  2
ךדרמ תח לב שיבה לבב הדכלנ ורמא ודחכת-לא
:הילולג ותח היבצע ושיבה
הצרא-תא תישי-אוה ןופצמ יוג הילע הלע יכ ג  3
ודנ המהב-דעו םדאמ הב בשוי היהי-אלו המשל
:וכלה
ואבי הוהי-םאנ איהה תעבו המהה םימיב ד  4
וכבו ךולה ודחי הדוהי-ינבו המה לארשי-ינב
:ושקבי םהיהלא הוהי-תאו וכלי
וולנו ואב םהינפ הנה ךרד ולאשי ןויצ ה  5
:חכשת אל םלוע תירב הוהי-לא
םירה םועתה םהיער ימע היה תודבא ןאצ ו  6
:םצבר וחכש וכלה העבג-לא רהמ םיבבוש
תחת םשאנ אל ורמא םהירצו םולכא םהיאצומ-לכ ז  7
םהיתובא הוקמו קדצ-הונ הוהיל ואטח רשא
:הוהי
ויהו ואצי םידשכ ץראמו לבב ךותמ ודנ ח  8
:ןאצ-ינפל םידותעכ
םיוג-להק לבב-לע הלעמו ריעמ יכנא הנה יכ ט  9
ויצח דכלת םשמ הל וכרעו ןופצ ץראמ םילדג
:םקיר בושי אל ליכשמ רובגכ
ועבשי היללש-לכ ללשל םידשכ התיהו י  10
:הוהי-םאנ
ישופת יכ יתלחנ יסש יזלעת יכ יחמשת יכ אי  11
:םירבאכ ילהצתו השד הלגעכ
תירחא הנה םכתדלוי הרפח דאמ םכמא השוב בי  12
:הברעו היצ רבדמ םיוג
רבע לכ הלכ הממש התיהו בשת אל הוהי ףצקמ גי  13
:היתוכמ-לכ-לע קרשיו םשי לבב-לע
הילא ודי תשק יכרד-לכ ביבס לבב-לע וכרע די  14
:האטח הוהיל יכ ץח-לא ולמחת-לא
היתיושא ולפנ הדי הנתנ ביבס הילע ועירה וט  15
הב ומקנה איה הוהי תמקנ יכ היתומוח וסרהנ
:הל-ושע התשע רשאכ
ינפמ ריצק תעב לגמ שפתו לבבמ ערוז ותרכ זט  16
וצראל שיאו ונפי ומע-לא שיא הנויה ברח
:וסני
ולכא ןושארה וחידה תוירא לארשי הרוזפ הש זי  17
ךלמ רצארדכובנ ומצע ןורחאה הזו רושא ךלמ
:לבב
יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ןכל חי  18
יתדקפ רשאכ וצרא-לאו לבב ךלמ-לא דקפ
:רושא ךלמ-לא
ןשבהו למרכה הערו והונ-לא לארשי-תא יתבבשו טי  19
:ושפנ עבשת דעלגהו םירפא רהבו
ןוע-תא שקבי הוהי-םאנ איהה תעבו םהה םימיב כ  20
הניאצמת אלו הדוהי תאטח-תאו ונניאו לארשי
:ריאשא רשאל חלסא יכ
דוקפ יבשוי-לאו הילע הלע םיתרמ ץראה-לע אכ  21
רשא לככ השעו הוהי-םאנ םהירחא םרחהו ברח
:ךיתיוצ
:לודג רבשו ץראב המחלמ לוק בכ  22
התיה ךיא ץראה-לכ שיטפ רבשיו עדגנ ךיא גכ  23
:םיוגב לבב המשל
תאצמנ תעדי אל תאו לבב תדכלנ-םגו ךל יתשקי דכ  24
:תירגתה הוהיב יכ תשפתנ-םגו
ומעז ילכ-תא אצויו ורצוא-תא הוהי חתפ הכ  25
ץראב תואבצ הוהי ינדאל איה הכאלמ-יכ
:םידשכ
םימרע-ומכ הולס היסבאמ וחתפ ץקמ הל-ואב וכ  26
:תיראש הל-יהת-לא הומירחהו
אב-יכ םהילע יוה חבטל ודרי הירפ-לכ וברח זכ  27
:םתדקפ תע םמוי
ןויצב דיגהל לבב ץראמ םיטלפו םיסנ לוק חכ  28
:ולכיה תמקנ וניהלא הוהי תמקנ-תא
הילע ונח תשק יכרד-לכ םיבר לבב-לא ועימשה טכ  29
רשא לככ הלעפכ הל-ומלש הטילפ -יהי-לא ביבס
שודק-לא הדז הוהי-לא יכ הל-ושע התשע
:לארשי
התמחלמ ישנא-לכו היתבחרב הירוחב ולפי ןכל ל  30
:הוהי-םאנ אוהה םויב ומדי
אב יכ תואבצ הוהי ינדא-םאנ ןודז ךילא יננה אל  31
:ךיתדקפ תע ךמוי
שא יתצהו םיקמ ול ןיאו לפנו ןודז לשכו בל  32
:ויתביבס-לכ הלכאו וירעב
לארשי-ינב םיקושע תואבצ הוהי רמא הכ גל  33
ונאמ םב וקיזחה םהיבש-לכו ודחי הדוהי-ינבו
:םחלש
םביר-תא בירי ביר ומש תואבצ הוהי קזח םלאג דל  34
:לבב יבשיל זיגרהו ץראה-תא עיגרה ןעמל
לבב יבשי-לאו הוהי-םאנ םידשכ-לע ברח הל  35
:הימכח-לאו הירש-לאו
:ותחו הירובג-לא ברח ולאנו םידבה-לא ברח ול  36
רשא ברעה-לכ-לאו ובכר-לאו ויסוס-לא ברח זל  37
:וזזבו היתרצוא-לא ברח םישנל ויהו הכותב
איה םילספ ץרא יכ ושביו הימימ-לא ברח חל  38
:וללהתי םימיאבו
הנעי תונב הב ובשיו םייא-תא םייצ ובשי ןכל טל  39
:רודו רוד-דע ןוכשת אלו חצנל דוע בשת-אלו
הינכש-תאו הרמע-תאו םדס-תא םיהלא תכפהמכ מ  40
הב רוגי-אלו שיא םש בשי-אל הוהי-םאנ
:םדא-ןב
םיבר םיכלמו לודג יוגו ןופצמ אב םע הנה אמ  41
:ץרא-יתכרימ ורעי
ומחרי אלו המה ירזכא וקיזחי ןדיכו תשק במ  42
שיאכ ךורע ובכרי םיסוס-לעו המהי םיכ םלוק
:לבב-תב ךילע המחלמל
הרצ וידי ופרו םעמש-תא לבב-ךלמ עמש גמ  43
:הדלויכ ליח והתקיזחה
ןתיא הונ-לא ןדריה ןואגמ הלעי היראכ הנה דמ  44
דקפא הילא רוחב ימו הילעמ םצורא העגרא-יכ
רשא הער הז-ימו ינדעוי ימו ינומכ ימ יכ
:ינפל דמעי
לבב-לא ץעי רשא הוהי-תצע ועמש ןכל המ  45
אל-םא םידשכ ץרא-לא בשח רשא ויתובשחמו
:הונ םהילע םישי אל-םא ןאצה יריעצ םובחסי
םיוגב הקעזו ץראה השערנ לבב השפתנ לוקמ ומ  46
:עמשנ

אנ    51

בל יבשי-לאו לבב-לע ריעמ יננה הוהי רמא הכ א  1
:תיחשמ חור ימק
הצרא-תא וקקביו הורזו םירז לבבל יתחלשו ב  2
:הער םויב ביבסמ הילע ויה-יכ
ונירסב לעתי-לאו ותשק ךרדה ךרדי ךרדי-לא ג  3
:האבצ-לכ ומירחה הירחב-לא ולמחת-לאו
:היתוצוחב םירקדמו םידשכ ץראב םיללח ולפנו ד  4
הוהימ ויהלאמ הדוהיו לארשי ןמלא-אל יכ ה  5
:לארשי שודקמ םשא האלמ םצרא יכ תואבצ
ומדת-לא ושפנ שיא וטלמו לבב ךותמ וסנ ו  6
םלשמ אוה לומג הוהיל איה המקנ תע יכ הנועב
:הל
הניימ ץראה-לכ תרכשמ הוהי-דיב לבב בהז-סוכ ז  7
:םיוג וללהתי ןכ-לע םיוג ותש
ירצ וחק הילע וליליה רבשתו לבב הלפנ םאתפ ח  8
:אפרת ילוא הבואכמל
שיא ךלנו הובזע התפרנ אלו לבב-תא ונאפר ט  9
אשנו הטפשמ םימשה-לא עגנ-יכ וצראל
:םיקחש-דע
ןויצב הרפסנו ואב וניתקדצ-תא הוהי איצוה י  10
:וניהלא הוהי השעמ-תא
חור-תא הוהי ריעה םיטלשה ואלמ םיצחה ורבה אי  11
תמקנ-יכ התיחשהל ותמזמ לבב-לע-יכ ידמ יכלמ
:ולכיה תמקנ איה הוהי
ומיקה רמשמה וקיזחה סנ-ואש לבב תמוח-לא בי  12
השע-םג הוהי םמז-םג יכ םיבראה וניכה םירמש
:לבב יבשי-לא רבד-רשא תא
תמא ךצק אב תרצוא תבר םיבר םימ-לע יתנכש גי  13
:ךעצב
םדא ךיתאלמ-םא יכ ושפנב תואבצ הוהי עבשנ די  14
:דדיה ךילע ונעו קליכ
ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא השע וט  15
:םימש הטנ
םיאשנ לעיו םימשב םימ ןומה ותת לוקל זט  16
חור אציו השע רטמל םיקרב ץרא-הצקמ
:ויתרצאמ
רקש יכ לספמ ףרצ-לכ שיבה תעדמ םדא-לכ רעבנ זי  17
:םב חור-אלו וכסנ
:ודבאי םתדקפ תעב םיעתעת השעמ המה לבה חי  18
טבשו אוה לכה רצוי-יכ בוקעי קלח הלאכ-אל טי  19
:ומש תואבצ הוהי ותלחנ
םיוג ךב יתצפנו המחלמ ילכ יל התא-ץפמ כ  20
:תוכלממ ךב יתחשהו
:ובכרו בכר ךב יתצפנו ובכרו סוס ךב יתצפנו אכ  21
רענו ןקז ךב יתצפנו השאו שיא ךב יתצפנו בכ  22
:הלותבו רוחב ךב יתצפנו
ודמצו רכא ךב יתצפנו ורדעו הער ךב יתצפנו גכ  23
:םינגסו תוחפ ךב יתצפנו
םתער-לכ תא םידשכ יבשוי לכלו לבבל יתמלשו דכ  24
:הוהי םאנ םכיניעל ןויצב ושע-רשא
תיחשמה הוהי-םאנ תיחשמה רה ךילא יננה הכ  25
ךיתלגלגו ךילע ידי-תא יתיטנו ץראה-לכ-תא
:הפרש רהל ךיתתנו םיעלסה-ןמ
תודסומל ןבאו הנפל ןבא ךממ וחקי-אלו וכ  26
:הוהי-םאנ היהת םלוע תוממש-יכ
הילע ושדק םיוגב רפוש ועקת ץראב סנ-ואש זכ  27
זנכשאו ינמ טררא תוכלממ הילע ועימשה םיוג
:רמס קליכ סוס-ולעה רספט הילע ודקפ
היתוחפ-תא ידמ יכלמ-תא םיוג הילע ושדק חכ  28
:ותלשממ ץרא-לכ תאו הינגס-לכ-תאו
תובשחמ לבב-לע המק יכ לחתו ץראה שערתו טכ  29
:בשוי ןיאמ המשל לבב ץרא-תא םושל הוהי
התשנ תודצמב ובשי םחלהל לבב ירובג ולדח ל  30
ורבשנ היתנכשמ ותיצה םישנל ויה םתרובג
:היחירב
דיגהל דיגמ תארקל דיגמו ץורי ץר-תארקל ץר אל  31
:הצקמ וריע הדכלנ-יכ לבב ךלמל
ישנאו שאב ופרש םימגאה-תאו ושפתנ תורבעמהו בל  32
:ולהבנ המחלמה
לבב-תב לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ גל  33
:הל ריצקה-תע האבו טעמ דוע הכירדה תע ןרגכ
ילכ ונגיצה לבב ךלמ רצארדכובנ ונממה ונלכא דל  34
:ונחידה ינדעמ ושרכ אלמ ןינתכ ונעלב קיר
ימדו ןויצ תבשי רמאת לבב-לע יראשו יסמח הל  35
:םלשורי רמאת םידשכ יבשי-לא
יתמקנו ךביר-תא בר-יננה הוהי רמא הכ ןכל ול  36
:הרוקמ-תא יתשבהו המי-תא יתברחהו ךתמקנ-תא
ןיאמ הקרשו המש םינת-ןועמ םילגל לבב התיהו זל  37
:בשוי
:תוירא ירוגכ ורענ וגאשי םירפככ ודחי חל  38
וזלעי ןעמל םיתרכשהו םהיתשמ-תא תישא םמחב טל  39
:הוהי םאנ וציקי אלו םלוע-תנש ונשיו
:םידותע-םע םיליאכ חובטל םירככ םדירוא מ  40
ךיא ץראה-לכ תלהת שפתתו ךשש הדכלנ ךיא אמ  41
:םיוגב לבב המשל התיה
:התסכנ וילג ןומהב םיה לבב-לע הלע במ  42
בשי-אל ץרא הברעו היצ ץרא המשל הירע ויה גמ  43
:םדא-ןב ןהב רבעי-אלו שיא-לכ ןהב
ויפמ ועלב-תא יתאצהו לבבב לב-לע יתדקפו דמ  44
לבב תמוח-םג םיוג דוע וילא ורהני-אלו
:הלפנ
ןורחמ ושפנ-תא שיא וטלמו ימע הכותמ ואצ המ  45
:הוהי-ףא
ץראב תעמשנה העומשב ואריתו םכבבל ךרי-ןפו ומ  46
סמחו העומשה הנשב וירחאו העומשה הנשב אבו
:לשמ-לע לשמו ץראב
לבב יליספ-לע יתדקפו םיאב םימי הנה ןכל זמ  47
:הכותב ולפי היללח-לכו שובת הצרא-לכו
יכ םהב רשא לכו ץראו םימש לבב-לע וננרו חמ  48
:הוהי-םאנ םידדושה הל-אובי ןופצמ
יללח ולפנ לבבל-םג לארשי יללח לפנל לבב-םג טמ  49
:ץראה-לכ
קוחרמ ורכז ודמעת-לא וכלה ברחמ םיטלפ נ  50
:םכבבל-לע הלעת םלשוריו הוהי-תא
יכ ונינפ המלכ התסכ הפרח ונעמש-יכ ונשב אנ  51
:הוהי תיב ישדקמ-לע םירז ואב
יתדקפו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל בנ  52
:ללח קנאי הצרא-לכבו היליספ-לע
יתאמ הזע םורמ רצבת יכו םימשה לבב הלעת-יכ גנ  53
:הוהי-םאנ הל םידדש ואבי
:םידשכ ץראמ לודג רבשו לבבמ הקעז לוק דנ  54
לודג לוק הנממ דבאו לבב-תא הוהי דדש-יכ הנ  55
:םלוק ןואש ןתנ םיבר םימכ םהילג ומהו
הירובג ודכלנו דדוש לבב-לע הילע אב יכ ונ  56
:םלשי םלש הוהי תולמג לא יכ םתותשק התתח
הינגסו היתוחפ הימכחו הירש יתרכשהו זנ  57
וציקי אלו םלוע-תנש ונשיו הירובגו
:ומש תואבצ הוהי ךלמה-םאנ
רערע הבחרה לבב תומח תואבצ הוהי רמא-הכ חנ  58
םימע ועגיו ותצי שאב םיהבגה הירעשו רערעתת
:ופעיו שא-ידב םימאלו קיר-ידב
הירש-תא איבנה והימרי הוצ-רשא רבדה טנ  59
והיקדצ-תא ותכלב היסחמ-ןב הירנ-ןב
רש הירשו וכלמל תיעברה תנשב לבב הדוהי-ךלמ
:החונמ
לבב-לא אובת-רשא הערה-לכ תא והימרי בתכיו ס  60
םיבתכה הלאה םירבדה-לכ תא דחא רפס-לא
:לבב-לא
תיארו לבב ךאבכ הירש-לא והימרי רמאיו אס  61
:הלאה םירבדה-לכ תא תארקו
ותירכהל הזה םוקמה-לא תרבד התא הוהי תרמאו בס  62
המהב-דעו םדאמל בשוי וב-תויה יתלבל
:היהת םלוע תוממש-יכ
וילע רשקת הזה רפסה-תא ארקל ךתלככ היהו גס  63
:תרפ ךות-לא ותכלשהו ןבא
הערה ינפמ םוקת-אלו לבב עקשת הככ תרמאו דס  64
ירבד הנה-דע ופעיו הילע איבמ יכנא רשא
:והימרי

בנ    52

הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע-ןב א  1
והימרי-תב לטימח ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש
:הנבלמ
:םיקיוהי השע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו ב  2
הדוהיו םלשוריב התיה הוהי ףא-לע יכ ג  3
והיקדצ דרמיו וינפ לעמ םתוא וכילשה-דע
:לבב ךלמב
רושעב ירישעה שדחב וכלמל תיעשתה הנשב יהיו ד  4
וליח-לכו אוה לבב-ךלמ רצארדכובנ אב שדחל
קיד הילע ונביו הילע ונחיו םלשורי-לע
:ביבס
ךלמל הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו ה  5
:והיקדצ
ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב יעיברה שדחב ו  6
:ץראה םעל םחל היה-אלו
ואציו וחרבי המחלמה ישנא-לכו ריעה עקבתו ז  7
ןג-לע רשא םיתמחה-ןיב רעש ךרד הליל ריעהמ
ךרד וכליו ביבס ריעה-לע םידשכו ךלמה
:הברעה
וגישיו ךלמה ירחא םידשכ-ליח ופדריו ח  8
וצפנ וליח-לכו וחרי תברעב והיקדצ-תא
:וילעמ
לבב ךלמ-לא ותא ולעיו ךלמה-תא ושפתיו ט  9
:םיטפשמ ותא רבדיו תמח ץראב התלבר
םגו ויניעל והיקדצ ינב-תא לבב-ךלמ טחשיו י  10
:התלברב טחש הדוהי ירש-לכ-תא
םיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ יניע-תאו אי  11
תדקפה-תיבב והנתיו הלבב לבב-ךלמ והאביו
:ותומ םוי-דע
הרשע-עשת תנש איה שדחל רושעב ישימחה שדחבו בי  12
ןדארזובנ אב לבב-ךלמ רצארדכובנ ךלמל הנש
:םלשוריב לבב-ךלמ ינפל דמע םיחבט-בר
תאו ךלמה תיב-תאו הוהי-תיב-תא ףרשיו גי  13
:שאב ףרש לודגה תיב-לכ-תאו םלשורי יתב-לכ
ליח-לכ וצתנ ביבס םלשורי תומח-לכ-תאו די  14
:םיחבט-בר-תא רשא םידשכ
ריעב םיראשנה םעה רתי-תאו םעה תולדמו וט  15
רתי תאו לבב ךלמ-לא ולפנ רשא םילפנה-תאו
:םיחבט-בר ןדארזובנ הלגה ןומאה
םיחבט-בר ןדארזובנ ריאשה ץראה תולדמו זט  16
:םיבגילו םימרכל
תונכמה-תאו הוהי-תיבל רשא תשחנה ידומע-תאו זי  17
םידשכ ורבש הוהי-תיבב רשא תשחנה םי-תאו
:הלבב םתשחנ-לכ-תא ואשיו
תורמזמה-תאו םיעיה-תאו תורסה-תאו חי  18
תשחנה ילכ-לכ תאו תופכה-תאו תקרזמה-תאו
:וחקל םהב ותרשי-רשא
תוקרזמה-תאו תותחמה-תאו םיפסה-תאו טי  19
תופכה-תאו תורנמה-תאו תוריסה-תאו
חקל ףסכ ףסכ-רשאו בהז בהז רשא תויקנמה-תאו
:םיחבט-בר
תשחנ רשע-םינש רקבהו דחא םיה םינש םידומעה כ  20
תיבל המלש ךלמה השע רשא תונכמה תחת-רשא
:הלאה םילכה-לכ םתשחנל לקשמ היה-אל הוהי
דחאה דמעה המוק המא הרשע הנמש םידומעהו אכ  21
עברא ויבעו ונבסי המא הרשע-םיתש טוחו
:בובנ תועבצא
שמח תחאה תרתכה תמוקו תשחנ וילע תרתכו בכ  22
לכה ביבס תרתוכה-לע םינומרו הכבשו תומא
:םינומרו ינשה דומעל הלאכו תשחנ
םינומרה-לכ החור הששו םיעשת םינמרה ויהיו גכ  23
:ביבס הכבשה-לע האמ
הינפצ-תאו שארה ןהכ הירש-תא םיחבט-בר חקיו דכ  24
:ףסה ירמש תשלש-תאו הנשמה ןהכ
דיקפ היה-רשא דחא סירס חקל ריעה-ןמו הכ  25
ךלמה-ינפ יארמ םישנא העבשו המחלמה ישנא-לע
אבצמה אבצה רש רפס תאו ריעב ואצמנ רשא
םיאצמנה ץראה םעמ שיא םיששו ץראה םע-תא
:ריעה ךותב
םתוא ךליו םיחבט-בר ןדארזובנ םתוא חקיו וכ  26
:התלבר לבב ךלמ-לא
תמח ץראב הלברב םתמיו לבב ךלמ םתוא הכיו זכ  27
:ותמדא לעמ הדוהי לגיו
עבש-תנשב רצארדכובנ הלגה רשא םעה הז חכ  28
:השלשו םירשעו םיפלא תשלש םידוהי
שפנ םלשורימ רצארדכובנל הרשע הנומש תנשב טכ  29
:םינשו םישלש תואמ הנמש
ןדארזובנ הלגה רצארדכובנל םירשעו שלש תנשב ל  30
םיעברא תואמ עבש שפנ םידוהי םיחבט-בר
:תואמ ששו םיפלא תעברא שפנ-לכ השמחו
ןכיוהי תולגל הנש עבשו םישלשב יהיו אל  31
השמחו םירשעב שדח רשע םינשב הדוהי-ךלמ
ותכלמ תנשב לבב ךלמ ךדרמ ליוא אשנ שדחל
תיבמ ותוא אציו הדוהי-ךלמ ןיכיוהי שאר-תא
:אילכה
אסכל לעממ ואסכ-תא ןתיו תובט ותא רבדיו בל  32
:לבבב ותא רשא םיכלמ
דימת וינפל םחל לכאו ואלכ ידגב תא הנשו גל  33
:ויח ימי-לכ
לבב-ךלמ תאמ ול-הנתנ דימת תחרא ותחראו דל  34
:וייח ימי לכ ותומ םוי-דע ומויב םוי-רבד

This book in English or Latin