בויא    Job

א    1

אוהה שיאה היהו ומש בויא ץוע-ץראב היה שיא א  1
:ערמ רסו םיהלא אריו רשיו םת
:תונב שולשו םינב העבש ול ודלויו ב  2
יפלא תשלשו ןאצ-יפלא תעבש והנקמ יהיו ג  3
תונותא תואמ שמחו רקב-דמצ תואמ שמחו םילמג
לודג אוהה שיאה יהיו דאמ הבר הדבעו
:םדק-ינב-לכמ
וחלשו ומוי שיא תיב התשמ ושעו וינב וכלהו ד  4
:םהמע תותשלו לכאל םהיתיחא תשלשל וארקו
בויא חלשיו התשמה ימי ופיקה יכ יהיו ה  5
םלכ רפסמ תולע הלעהו רקבב םיכשהו םשדקיו
םיהלא וכרבו ינב ואטח ילוא בויא רמא יכ
:םימיה-לכ בויא השעי הככ םבבלב
בציתהל םיהלאה ינב ואביו םויה יהיו ו  6
:םכותב ןטשה-םג אוביו הוהי-לע
ןטשה ןעיו אבת ןיאמ ןטשה-לא הוהי רמאיו ז  7
:הב ךלהתהמו ץראב טושמ רמאיו הוהי-תא
בויא ידבע-לע ךבל תמשה ןטשה-לא הוהי רמאיו ח  8
םיהלא ארי רשיו םת שיא ץראב והמכ ןיא יכ
:ערמ רסו
בויא ארי םנחה רמאיו הוהי-תא ןטשה ןעיו ט  9
:םיהלא
ול-רשא-לכ דעבו ותיב-דעבו ודעב תכש תא-אלה י  10
:ץראב ץרפ והנקמו תכרב וידי השעמ ביבסמ
אל-םא ול-רשא-לכב עגו ךדי אנ-חלש םלואו אי  11
:ךכרבי ךינפ-לע
קר ךדיב ול-רשא-לכ הנה ןטשה-לא הוהי רמאיו בי  12
:הוהי ינפ םעמ ןטשה אציו ךדי חלשת-לא וילא
ןיי םיתשו םילכא ויתנבו וינבו םויה יהיו גי  13
:רוכבה םהיחא תיבב
תושרח ויה רקבה רמאיו בויא-לא אב ךאלמו די  14
:םהידי-לע תוער תונתאהו
ברח-יפל וכה םירענה-תאו םחקתו אבש לפתו וט  15
:ךל דיגהל ידבל ינא-קר הטלמאו
הלפנ םיהלא שא רמאיו אב הזו רבדמ הז דוע זט  16
םלכאתו םירענבו ןאצב רעבתו םימשה-ןמ
:ךל דיגהל ידבל ינא-קר הטלמאו
השלש ומש םידשכ רמאיו אב הזו רבדמ הז דוע זי  17
םירענה-תאו םוחקיו םילמגה-לע וטשפיו םישאר
:ךל דיגהל ידבל ינא-קר הטלמאו ברח-יפל וכה
ךיתונבו ךינב רמאיו אב הזו רבדמ הז דע חי  18
:רוכבה םהיחא תיבב ןיי םיתשו םילכא
עבראב עגיו רבדמה רבעמ האב הלודג חור הנהו טי  19
הטלמאו ותומיו םירענה-לע לפיו תיבה תונפ
:ךל דיגהל ידבל ינא-קר
ושאר-תא זגיו ולעמ-תא ערקיו בויא םקיו כ  20
:וחתשיו הצרא לפיו
המש בושא םרעו ימא ןטבמ יתצי םרע רמאיו אכ  21
:ךרבמ הוהי םש יהי חקל הוהיו ןתנ הוהי
:םיהלאל הלפת ןתנ-אלו בויא אטח-אל תאז-לכב בכ  22

ב    2

בציתהל םיהלאה ינב ואביו םויה יהיו א  1
בציתהל םכתב ןטשה-םג אוביו הוהי-לע
:הוהי-לע
ןטשה ןעיו אבת הזמ יא ןטשה-לא הוהי רמאיו ב  2
:הב ךלהתהמו ץראב טשמ רמאיו הוהי-תא
בויא ידבע-לא ךבל תמשה ןטשה-לא הוהי רמאיו ג  3
םיהלא ארי רשיו םת שיא ץראב והמכ ןיא יכ
וב ינתיסתו ותמתב קיזחמ ונדעו ערמ רסו
:םנח ועלבל
לכו רוע-דעב רוע רמאיו הוהי-תא ןטשה ןעיו ד  4
:ושפנ דעב ןתי שיאל רשא
ורשב-לאו ומצע-לא עגו ךדי אנ-חלש םלוא ה  5
:ךכרבי ךינפ-לא אל-םא
ושפנ-תא ךא ךדיב ונה ןטשה-לא הוהי רמאיו ו  6
:רמש
ןיחשב בויא-תא ךיו הוהי ינפ תאמ ןטשה אציו ז  7
:ודקדק דע ולגר ףכמ ער
בשי אוהו וב דרגתהל שרח ול-חקיו ח  8
:רפאה-ךותב
םיהלא ךרב ךתמתב קיזחמ ךדע ותשא ול רמאתו ט  9
:תמו
םג ירבדת תולבנה תחא רבדכ הילא רמאיו י  10
לבקנ אל ערה-תאו םיהלאה תאמ לבקנ בוטה-תא
:ויתפשב בויא אטח-אל תאז-לכב
תאזה הערה-לכ תא בויא יער תשלש ועמשיו אי  11
ינמיתה זפילא ומקממ שיא ואביו וילע האבה
ודחי ודעויו יתמענה רפוצו יחושה דדלבו
:ומחנלו ול-דונל אובל
ואשיו והריכה אלו קוחרמ םהיניע-תא ואשיו בי  12
רפע וקרזיו ולעמ שיא וערקיו וכביו םלוק
:המימשה םהישאר-לע
תוליל תעבשו םימי תעבש ץראל ותא ובשיו גי  13
באכה לדג-יכ ואר יכ רבד וילא רבד-ןיאו
:דאמ

ג    3

:ומוי-תא ללקיו והיפ-תא בויא חתפ ןכ-ירחא א  1
:רמאיו בויא ןעיו ב  2
:רבג הרה רמא הלילהו וב דלוא םוי דבאי ג  3
לעממ הולא והשרדי-לא ךשח יהי אוהה םויה ד  4
:הרהנ וילע עפות-לאו
והתעבי הננע וילע-ןכשת תומלצו ךשח והלאגי ה  5
:םוי ירירמכ
הנש ימיב דחי-לא לפא והחקי אוהה הלילה ו  6
:אבי-לא םיחרי רפסמב
:וב הננר אבת-לא דומלג יהי אוהה הלילה הנה ז  7
:ןתיול ררע םידיתעה םוי-יררא והבקי ח  8
הארי-לאו ןיאו רואל-וקי ופשנ יבכוכ וכשחי ט  9
:רחש-יפעפעב
:יניעמ למע רתסיו ינטב יתלד רגס אל יכ י  10
:עוגאו יתאצי ןטבמ תומא םחרמ אל המל אי  11
:קניא יכ םידש-המו םיכרב ינומדק עודמ בי  12
:יל חוני זא יתנשי טוקשאו יתבכש התע-יכ גי  13
:ומל תוברח םינבה ץרא יצעיו םיכלמ-םע די  14
:ףסכ םהיתב םיאלממה םהל בהז םירש-םע וא וט  15
:רוא ואר-אל םיללעכ היהא אל ןומט לפנכ וא זט  16
:חכ יעיגי וחוני םשו זגר ולדח םיעשר םש זי  17
:שגנ לוק ועמש אל וננאש םיריסא דחי חי  18
:וינדאמ ישפח דבעו אוה םש לודגו ןטק טי  19
:שפנ ירמל םייחו רוא למעל ןתי המל כ  20
:םינומטממ והרפחיו ונניאו תומל םיכחמה אכ  21
:רבק-ואצמי יכ ושישי ליג-ילא םיחמשה בכ  22
:ודעב הולא ךסיו הרתסנ וכרד-רשא רבגל גכ  23
:יתגאש םימכ וכתיו אבת יתחנא ימחל ינפל-יכ דכ  24
:יל אבי יתרגי רשאו יניתאיו יתדחפ דחפ יכ הכ  25
:זגר אביו יתחנ-אלו יתטקש אלו יתולש אל וכ  26

ד    4

:רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו א  1
:לכוי ימ ןילמב רצעו האלת ךילא רבד הסנה ב  2
:קזחת תופר םידיו םיבר תרסי הנה ג  3
:ץמאת תוערכ םיכרבו ךילמ ןומיקי לשוכ ד  4
:להבתו ךידע עגת אלתו ךילא אובת התע יכ ה  5
:ךיכרד םתו ךתוקת ךתלסכ ךתארי אלה ו  6
:ודחכנ םירשי הפיאו דבא יקנ אוה ימ אנ-רכז ז  7
:והרצקי למע יערזו ןוא ישרח יתיאר רשאכ ח  8
:ולכי ופא חורמו ודבאי הולא תמשנמ ט  9
:ועתנ םיריפכ ינשו לחש לוקו הירא תגאש י  10
:ודרפתי איבל ינבו ףרט-ילבמ דבא שיל אי  11
:והנמ ץמש ינזא חקתו בנגי רבד ילאו בי  12
:םישנא-לע המדרת לפנב הליל תוניזחמ םיפעשב גי  13
:דיחפה יתומצע ברו הדערו ינארק דחפ די  14
:ירשב תרעש רמסת ףלחי ינפ-לע חורו וט  15
הממד יניע דגנל הנומת והארמ ריכא-אלו דמעי זט  16
:עמשא לוקו
:רבג-רהטי והשעמ םא קדצי הולאמ שונאה זי  17
:הלהת םישי ויכאלמבו ןימאי אל וידבעב ןה חי  18
םואכדי םדוסי רפעב-רשא רמח-יתב ינכש ףא טי  19
:שע-ינפל
:ודבאי חצנל םישמ ילבמ ותכי ברעל רקבמ כ  20
:המכחב אלו ותומי םב םרתי עסנ-אלה אכ  21

ה    5

:הנפת םישדקמ ימ-לאו ךנוע שיה אנ-ארק א  1
:האנק תימת התפו שעכ-גרהי ליואל-יכ ב  2
:םאתפ והונ בוקאו שירשמ ליוא יתיאר-ינא ג  3
:ליצמ ןיאו רעשב ואכדיו עשימ וינב וקחרי ד  4
ףאשו והחקי םינצמ-לאו לכאי בער וריצק רשא ה  5
:םליח םימצ
:למע חמצי-אל המדאמו ןוא רפעמ אצי-אל יכ ו  6
:ףוע והיבגי ףשר-ינבו דלוי למעל םדא-יכ ז  7
םישא םיהלא-לאו לא-לא שרדא ינא םלוא ח  8
:יתרבד
:רפסמ ןיא-דע תואלפנ רקח ןיאו תולדג השע ט  9
ינפ-לע םימ חלשו ץרא-ינפ-לע רטמ ןתנה י  10
:תוצוח
:עשי ובגש םירדקו םורמל םילפש םושל אי  11
םהידי הנישעת-אלו םימורע תובשחמ רפמ בי  12
:הישות
:הרהמנ םילתפנ תצעו םמרעב םימכח דכל גי  13
:םירהצב וששמי הלילכו ךשח-ושגפי םמוי די  14
:ןויבא קזח דימו םהיפמ ברחמ עשיו וט  15
:היפ הצפק התלעו הוקת לדל יהתו זט  16
ידש רסומו הולא ונחכוי שונא ירשא הנה זי  17
:סאמת-לא
:הניפרת ודיו ץחמי שבחיו ביאכי אוה יכ חי  18
:ער ךב עגי-אל עבשבו ךליצי תורצ ששב טי  19
:ברח ידימ המחלמבו תוממ ךדפ בערב כ  20
:אובי יכ דשמ ארית-אלו אבחת ןושל טושב אכ  21
:ארית-לא ץראה תיחמו קחשת ןפכלו דשל בכ  22
הדשה תיחו ךתירב הדשה ינבא-םע יכ גכ  23
:ךל-המלשה
:אטחת אלו ךונ תדקפו ךלהא םולש-יכ תעדיו דכ  24
:ץראה בשעכ ךיאצאצו ךערז בר-יכ תעדיו הכ  25
:ותעב שידג תולעכ רבק-ילא חלכב אובת וכ  26
:ךל-עד התאו הנעמש איה-ןכ הונרקח תאז-הנה זכ  27

ו    6

:רמאיו בויא ןעיו א  1
םינזאמב יתיהו ישעכ לקשי לוקש ול ב  2
:דחי-ואשי
:ועל ירבד ןכ-לע דבכי םימי לוחמ התע-יכ ג  3
יתועב יחור התש םתמח רשא ידמע ידש יצח יכ ד  4
:ינוכרעי הולא
:ולילב-לע רוש-העגי םא אשד-ילע ארפ-קהניה ה  5
:תומלח רירב םעט-שי-םא חלמ-ילבמ לפת לכאיה ו  6
:ימחל יודכ המה ישפנ עוגנל הנאמ ז  7
:הולא ןתי יתוקתו יתלאש אובת ןתי-ימ ח  8
:ינעצביו ודי רתי ינאכדיו הולא לאיו ט  9
לומחי אל הליחב הדלסאו יתמחנ דוע יהתו י  10
:שודק ירמא יתדחכ אל-יכ
:ישפנ ךיראא-יכ יצק-המו לחיא-יכ יחכ-המ אי  11
:שוחנ ירשב-םא יחכ םינבא חכ-םא בי  12
:ינממ החדנ הישתו יב יתרזע ןיא םאה גי  13
:בוזעי ידש תאריו דסח והערמ סמל די  14
:ורבעי םילחנ קיפאכ לחנ-ומכ ודגב יחא וט  15
:גלש-םלעתי ומילע חרק-ינמ םירדקה זט  16
:םמוקממ וכעדנ ומחב ותמצנ וברזי תעב זי  17
:ודבאיו והתב ולעי םכרד תוחרא ותפלי חי  18
:ומל-ווק אבש תכילה אמת תוחרא וטיבה טי  19
:ורפחיו הידע ואב חטב-יכ ושב כ  20
:ואריתו תתח וארת אל םתייה התע-יכ אכ  21
:ידעב ודחש םכחכמו יל ובה יתרמא-יכה בכ  22
:ינודפת םיצירע דימו רצ-דימ ינוטלמו גכ  23
:יל וניבה יתיגש-המו שירחא ינאו ינורוה דכ  24
:םכמ חכוה חיכוי-המו רשי-ירמא וצרמנ-המ הכ  25
:שאנ ירמא חורלו ובשחת םילמ חכוהלה וכ  26
:םכעיר-לע ורכתו וליפת םותי-לע-ףא זכ  27
:בזכא-םא םכינפ-לעו יב-ונפ וליאוה התעו חכ  28
:הב-יקדצ דוע יבשו הלוע יהת-לא אנ-ובש טכ  29
:תווה ןיבי-אל יכח-םא הלוע ינושלב-שיה ל  30

ז    7

:וימי ריכש ימיכו ץרא-לע שונאל אבצ-אלה א  1
:ולעפ הוקי ריכשכו לצ-ףאשי דבעכ ב  2
:יל-ונמ למע תולילו אוש-יחרי יל יתלחנה ןכ ג  3
יתעבשו ברע-דדמו םוקא יתמ יתרמאו יתבכש-םא ד  4
:ףשנ-ידע םידדנ
:סאמיו עגר ירוע רפע שיגו המר ירשב שבל ה  5
:הוקת ספאב ולכיו גרא-ינמ ולק ימי ו  6
:בוט תוארל יניע בושת-אל ייח חור-יכ רכז ז  7
:ינניאו יב ךיניע יאר ןיע ינרושת-אל ח  8
:הלעי אל לואש דרוי ןכ ךליו ןנע הלכ ט  9
:ומקמ דוע ונריכי-אלו ותיבל דוע בושי-אל י  10
החישא יחור רצב הרבדא יפ ךשחא אל ינא-םג אי  11
:ישפנ רמב
:רמשמ ילע םישת-יכ ןינת-םא ינא-םיה בי  12
:יבכשמ יחישב אשי ישרע ינמחנת יתרמא-יכ גי  13
:ינתעבת תוניזחמו תומלחב ינתתחו די  14
:יתומצעמ תומ ישפנ קנחמ רחבתו וט  15
:ימי לבה-יכ ינממ לדח היחא םלעל-אל יתסאמ זט  16
:ךבל וילא תישת-יכו ונלדגת יכ שונא-המ זי  17
:וננחבת םיעגרל םירקבל ונדקפתו חי  18
:יקר יעלב-דע ינפרת-אל ינממ העשת-אל המכ טי  19
ינתמש המל םדאה רצנ ךל לעפא המ יתאטח כ  20
:אשמל ילע היהאו ךל עגפמל
התע-יכ ינוע-תא ריבעתו יעשפ אשת-אל המו אכ  21
:ינניאו ינתרחשו בכשא רפעל

ח    8

:רמאיו יחושה דדלב ןעיו א  1
:ךיפ-ירמא ריבכ חורו הלא-ללמת ןא-דע ב  2
:קדצ-תועי ידש-םאו טפשמ תועי לאה ג  3
:םעשפ-דיב םחלשיו ול-ואטח ךינב-םא ד  4
:ןנחתת ידש-לאו לא-לא רחשת התא-םא ה  5
תונ םלשו ךילע ריעי התע-יכ התא רשיו ךז-םא ו  6
:ךקדצ
:דאמ הגשי ךתירחאו רעצמ ךתישאר היהו ז  7
:םתובא רקחל ןנוכו ןושיר רדל אנ-לאש-יכ ח  8
ונימי לצ יכ עדנ אלו ונחנא לומת-יכ ט  9
:ץרא-ילע
:םילמ ואצוי םבלמו ךל ורמאי ךורוי םה-אלה י  10
:םימ-ילב וחא-הגשי הצב אלב אמג-האגיה אי  11
:שביי ריצח-לכ ינפלו ףטקי אל ובאב ונדע בי  12
:דבאת ףנח תוקתו לא יחכש-לכ תוחרא ןכ גי  13
:וחטבמ שיבכע תיבו ולסכ טוקי-רשא די  14
:םוקי אלו וב קיזחי דמעי אלו ותיב-לע ןעשי וט  15
:אצת ותקני ותנג לעו שמש-ינפל אוה בטר זט  16
:הזחי םינבא תיב וכבסי וישרש לג-לע זי  17
:ךיתיאר אל וב שחכו ומוקממ ונעלבי-םא חי  18
:וחמצי רחא רפעמו וכרד שושמ אוה-ןה טי  19
:םיערמ-דיב קיזחי-אלו םת-סאמי אל לא-ןה כ  20
:העורת ךיתפשו ךיפ קוחש הלמי-דע אכ  21
:ונניא םיעשר להאו תשב-ושבלי ךיאנש בכ  22

ט    9

:רמאיו בויא ןעיו א  1
:לא-םע שונא קדצי-המו ןכ-יכ יתעדי םנמא ב  2
:ףלא-ינמ תחא וננעי-אל ומע בירל ץפחי-םא ג  3
:םלשיו וילא השקה-ימ חכ ץימאו בבל םכח ד  4
:ופאב םכפה רשא ועדי אלו םירה קיתעמה ה  5
:ןוצלפתי הידומעו המוקממ ץרא זיגרמה ו  6
:םתחי םיבכוכ דעבו חרזי אלו סרחל רמאה ז  7
:םי יתמב-לע ךרודו ודבל םימש הטנ ח  8
:ןמת ירדחו המיכו ליסכ שע-השע ט  9
ןיא-דע תואלפנו רקח ןיא-דע תולדג השע י  10
:רפסמ
:ול ןיבא-אלו ףלחיו הארא אלו ילע רבעי ןה אי  11
:השעת-המ וילא רמאי-ימ ונבישי ימ ףתחי ןה בי  12
:בהר ירזע וחחש ותחת ופא בישי-אל הולא גי  13
:ומע ירבד הרחבא וננעא יכנא-יכ ףא די  14
:ןנחתא יטפשמל הנעא אל יתקדצ-םא רשא וט  15
:ילוק ןיזאי-יכ ןימאא-אל יננעיו יתארק-םא זט  16
:םנח יעצפ הברהו ינפושי הרעשב-רשא זי  17
:םיררממ ינעבשי יכ יחור בשה יננתי-אל חי  18
:ינדיעוי ימ טפשמל-םאו הנה ץימא חכל-םא טי  19
:ינשקעיו ינא-םת ינעישרי יפ קדצא-םא כ  20
:ייח סאמא ישפנ עדא-אל ינא-םת אכ  21
:הלכמ אוה עשרו םת יתרמא ןכ-לע איה תחא בכ  22
:געלי םיקנ תסמל םאתפ תימי טוש-םא גכ  23
אל-םא הסכי היטפש-ינפ עשר-דיב הנתנ ץרא דכ  24
:אוה-ימ אופא
:הבוט ואר-אל וחרב ץר-ינמ ולק ימיו הכ  25
:לכא-ילע שוטי רשנכ הבא תוינא-םע ופלח וכ  26
:הגילבאו ינפ הבזעא יחיש החכשא ירמא-םא זכ  27
:ינקנת אל-יכ יתעדי יתבצע-לכ יתרגי חכ  28
:עגיא לבה הז-המל עשרא יכנא טכ  29
:יפכ רבב יתוכזהו גלש-ומב יתצחרתה-םא ל  30
:יתומלש ינובעתו ינלבטת תחשב זא אל  31
:טפשמב ודחי אובנ וננעא ינמכ שיא-אל-יכ בל  32
:ונינש-לע ודי תשי חיכומ וניניב-שי אל גל  33
:ינתעבת-לא ותמאו וטבש ילעמ רסי דל  34
:ידמע יכנא ןכ-אל יכ ונאריא אלו הרבדא הל  35

י    10

רמב הרבדא יחיש ילע הבזעא ייחב ישפנ הטקנ א  1
:ישפנ
לע ינעידוה ינעישרת-לא הולא-לא רמא ב  2
:ינבירת-המ
ךיפכ עיגי סאמת-יכ קשעת-יכ ךל בוטה ג  3
:תעפוה םיעשר תצע-לעו
:הארת שונא תוארכ-םא ךל רשב יניעה ד  4
:רבג ימיכ ךיתונש-םא ךימי שונא ימיכה ה  5
:שורדת יתאטחלו ינועל שקבת-יכ ו  6
:ליצמ ךדימ ןיאו עשרא אל-יכ ךתעד-לע ז  7
:ינעלבתו ביבס דחי ינושעיו ינובצע ךידי ח  8
:ינבישת רפע-לאו ינתישע רמחכ-יכ אנ-רכז ט  9
:ינאיפקת הנבגכו ינכיתת בלחכ אלה י  10
:ינככסת םידיגו תומצעבו ינשיבלת רשבו רוע אי  11
:יחור הרמש ךתדקפו ידמע תישע דסחו םייח בי  12
:ךמע תאז-יכ יתעדי ךבבלב תנפצ הלאו גי  13
:ינקנת אל ינועמו ינתרמשו יתאטח-םא די  14
עבש ישאר אשא-אל יתקדצו יל יללא יתעשר-םא וט  15
:יינע הארו ןולק
:יב-אלפתת בשתו ינדוצת לחשכ האגיו זט  16
תופילח ידמע ךשעכ ברתו ידגנ ךידע שדחת זי  17
:ימע אבצו
:ינארת-אל ןיעו עוגא ינתאצה םחרמ המלו חי  18
:לבוא רבקל ןטבמ היהא יתייה-אל רשאכ טי  19
:טעמ הגילבאו ינממ תישי לדחי ימי טעמ-אלה כ  20
:תומלצו ךשח ץרא-לא בושא אלו ךלא םרטב אכ  21
עפתו םירדס אלו תומלצ לפא ומכ התפיע ץרא בכ  22
:לפא-ומכ

אי    11

:רמאיו יתמענה רפצ ןעיו א  1
:קדצי םיתפש שיא-םאו הנעי אל םירבד ברה ב  2
:םלכמ ןיאו געלתו ושירחי םיתמ ךידב ג  3
:ךיניעב יתייה רבו יחקל ךז רמאתו ד  4
:ךמע ויתפש חתפיו רבד הולא ןתי-ימ םלואו ה  5
עדו הישותל םילפכ-יכ המכח תומלעת ךל-דגיו ו  6
:ךנועמ הולא ךל השי-יכ
:אצמת ידש תילכת-דע םא אצמת הולא רקחה ז  7
:עדת-המ לואשמ הקמע לעפת-המ םימש יהבג ח  8
:םי-ינמ הבחרו הדמ ץראמ הכרא ט  9
:ונבישי ימו ליהקיו ריגסיו ףלחי-םא י  10
:ןנובתי אלו ןוא-אריו אוש-יתמ עדי אוה-יכ אי  11
:דלוי םדא ארפ ריעו בבלי בובנ שיאו בי  12
:ךפכ וילא תשרפו ךבל תוניכה התא-םא גי  13
ךילהאב ןכשת-לאו והקיחרה ךדיב ןוא-םא די  14
:הלוע
:ארית אלו קצמ תייהו םוממ ךינפ אשת זא-יכ וט  15
:רכזת ורבע םימכ חכשת למע התא-יכ זט  16
:היהת רקבכ הפעת דלח םוקי םירהצמו זי  17
:בכשת חטבל תרפחו הוקת שי-יכ תחטבו חי  18
:םיבר ךינפ ולחו דירחמ ןיאו תצברו טי  19
םתוקתו םהנמ דבא סונמו הנילכת םיעשר יניעו כ  20
:שפנ-חפמ

בי    12

:רמאיו בויא ןעיו א  1
:המכח תומת םכמעו םע-םתא יכ םנמא ב  2
םכמ יכנא לפנ-אל םכומכ בבל יל-םג ג  3
:הלא-ומכ ןיא-ימ-תאו
קוחש והנעיו הולאל ארק היהא והערל קחש ד  4
:םימת קידצ
:לגר ידעומל ןוכנ ןנאש תותשעל זוב דיפל ה  5
לא יזיגרמל תוחטבו םידדשל םילהא וילשי ו  6
:ודיב הולא איבה רשאל
םימשה ףועו ךרתו תומהב אנ-לאש םלואו ז  7
:ךל-דגיו
:םיה יגד ךל ורפסיו ךרתו ץראל חיש וא ח  8
:תאז התשע הוהי-די יכ הלא-לכב עדי-אל ימ ט  9
:שיא-רשב-לכ חורו יח-לכ שפנ ודיב רשא י  10
:ול-םעטי לכא ךחו ןחבת ןילמ ןזא-אלה אי  11
:הנובת םימי ךראו המכח םישישיב בי  12
:הנובתו הצע ול הרובגו המכח ומע גי  13
:חתפי אלו שיא-לע רגסי הנבי אלו סורהי ןה די  14
:ץרא וכפהיו םחלשיו ושביו םימב רצעי ןה וט  15
:הגשמו גגש ול הישותו זע ומע זט  16
:ללוהי םיטפשו ללוש םיצעוי ךילומ זי  17
:םהינתמב רוזא רסאיו חתפ םיכלמ רסומ חי  18
:ףלסי םינתאו ללוש םינהכ ךילומ טי  19
:חקי םינקז םעטו םינמאנל הפש ריסמ כ  20
:הפר םיקיפא חיזמו םיבידנ-לע זוב ךפוש אכ  21
:תומלצ רואל אציו ךשח-ינמ תוקמע הלגמ בכ  22
:םחניו םיוגל חטש םדבאיו םיוגל איגשמ גכ  23
:ךרד-אל והתב םעתיו ץראה-םע ישאר בל ריסמ דכ  24
:רוכשכ םעתיו רוא-אלו ךשח-וששמי הכ  25

גי    13

:הל ןבתו ינזא העמש יניע התאר לכ-ןה א  1
:םכמ יכנא לפנ-אל ינא-םג יתעדי םכתעדכ ב  2
:ץפחא לא-לא חכוהו רבדא ידש-לא ינא םלוא ג  3
:םכלכ ללא יאפר רקש-ילפט םתא םלואו ד  4
:המכחל םכל יהתו ןושירחת שרחה ןתי-ימ ה  5
:ובישקה יתפש תוברו יתחכות אנ-ועמש ו  6
:הימר ורבדת ולו הלוע ורבדת לאלה ז  7
:ןובירת לאל-םא ןואשת וינפה ח  8
ולתהת שונאב לתהכ-םא םכתא רקחי-יכ בוטה ט  9
:וב
:ןואשת םינפ רתסב-םא םכתא חיכוי חכוה י  10
:םכילע לפי ודחפו םכתא תעבת ותאש אלה אי  11
:םכיבג רמח-יבגל רפא-ילשמ םכינרכז בי  12
:המ ילע רבעיו ינא-הרבדאו ינממ ושירחה גי  13
:יפכב םישא ישפנו ינשב ירשב אשא המ-לע די  14
:חיכוא וינפ-לא יכרד-ךא לחיא אל ינלטקי ןה וט  15
:אובי ףנח וינפל אל-יכ העושיל יל-אוה-םג זט  16
:םכינזאב יתוחאו יתלמ עומש ועמש זי  17
:קדצא ינא-יכ יתעדי טפשמ יתכרע אנ-הנה חי  18
:עוגאו שירחא התע-יכ ידמע בירי אוה-ימ טי  19
:רתסא אל ךינפמ זא ידמע שעת-לא םיתש-ךא כ  20
:ינתעבת-לא ךתמאו קחרה ילעמ ךפכ אכ  21
:ינבישהו רבדא-וא הנעא יכנאו ארקו בכ  22
:ינעידה יתאטחו יעשפ תואטחו תונוע יל המכ גכ  23
:ךל ביואל ינבשחתו ריתסת ךינפ-המל דכ  24
:ףדרת שבי שק-תאו ץורעת ףדנ הלעה הכ  25
:ירוענ תונוע ינשירותו תוררמ ילע בתכת-יכ וכ  26
ישרש-לע יתוחרא-לכ רומשתו ילגר דסב םשתו זכ  27
:הקחתת ילגר
:שע ולכא דגבכ הלבי בקרכ אוהו חכ  28

די    14

:זגר-עבשו םימי רצק השא דולי םדא א  1
:דומעי אלו לצכ חרביו למיו אצי ץיצכ ב  2
:ךמע טפשמב איבת יתאו ךניע תחקפ הז-לע-ףא ג  3
:דחא אל אמטמ רוהט ןתי-ימ ד  4
תישע וקח ךתא וישדח-רפסמ וימי םיצורח םא ה  5
:רובעי אלו
:ומוי ריכשכ הצרי-דע לדחיו וילעמ העש ו  6
ותקניו ףילחי דועו תרכי-םא הוקת ץעל שי יכ ז  7
:לדחת אל
:ועזג תומי רפעבו ושרש ץראב ןיקזי-םא ח  8
:עטנ-ומכ ריצק השעו חרפי םימ חירמ ט  9
:ויאו םדא עוגיו שלחיו תומי רבגו י  10
:שביו ברחי רהנו םי-ינמ םימ-ולזא אי  11
וציקי אל םימש יתלב-דע םוקי-אלו בכש שיאו בי  12
:םתנשמ ורעי-אלו
ךפא בוש-דע ינריתסת יננפצת לואשב ןתי ימ גי  13
:ינרכזתו קח יל תישת
לחיא יאבצ ימי-לכ היחיה רבג תומי-םא די  14
:יתפילח אוב-דע
:ףסכת ךידי השעמל ךנעא יכנאו ארקת וט  15
:יתאטח-לע רומשת-אל רופסת ידעצ התע-יכ זט  16
:ינוע-לע לפטתו יעשפ רורצב םתח זי  17
:ומקממ קתעי רוצו לובי לפונ-רה םלואו חי  18
תוקתו ץרא-רפע היחיפס-ףטשת םימ וקחש םינבא טי  19
:תדבאה שונא
:והחלשתו וינפ הנשמ ךלהיו חצנל והפקתת כ  20
:ומל ןיבי-אלו ורעציו עדי אלו וינב ודבכי אכ  21
:לבאת וילע ושפנו באכי וילע ורשב-ךא בכ  22

וט    15

:רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו א  1
:ונטב םידק אלמיו חור-תעד הנעי םכחה ב  2
:םב ליעוי-אל םילמו ןוכסי אל רבדב חכוה ג  3
:לא-ינפל החיש ערגתו הארי רפת התא-ףא ד  4
:םימורע ןושל רחבתו ךיפ ךנוע ףלאי יכ ה  5
:ךב-ונעי ךיתפשו ינא-אלו ךיפ ךעישרי ו  6
:תללוח תועבג ינפלו דלות םדא ןושיארה ז  7
:המכח ךילא ערגתו עמשת הולא דוסבה ח  8
:אוה ונמע-אלו ןיבת עדנ אלו תעדי-המ ט  9
:םימי ךיבאמ ריבכ ונב שישי-םג בש-םג י  10
:ךמע טאל רבדו לא תומחנת ךממ טעמה אי  11
:ךיניע ןומזרי-המו ךבל ךחקי-המ בי  12
:ןילמ ךיפמ תאצהו ךחור לא-לא בישת-יכ גי  13
:השא דולי קדצי-יכו הכזי-יכ שונא-המ די  14
:ויניעב וכז-אל םימשו ןימאי אל ושדקב ןה וט  15
:הלוע םימכ התש-שיא חלאנו בעתנ-יכ ףא זט  16
:הרפסאו יתיזח-הזו יל-עמש ךוחא זי  17
:םתובאמ ודחכ אלו ודיגי םימכח-רשא חי  18
:םכותב רז רבע-אלו ץראה הנתנ םדבל םהל טי  19
ונפצנ םינש רפסמו ללוחתמ אוה עשר ימי-לכ כ  20
:ץירעל
:ונאובי דדוש םולשב וינזאב םידחפ-לוק אכ  21
:ברח-ילא אוה ופצו ךשח-ינמ בוש ןימאי-אל בכ  22
ודיב ןוכנ-יכ עדי היא םחלל אוה דדנ גכ  23
:ךשח-םוי
דיתע ךלמכ והפקתת הקוצמו רצ והתעבי דכ  24
:רודיכל
:רבגתי ידש-לאו ודי לא-לא הטנ-יכ הכ  25
:וינגמ יבג יבעב ראוצב וילא ץורי וכ  26
:לסכ-ילע המיפ שעיו ובלחב וינפ הסכ-יכ זכ  27
רשא ומל ובשי-אל םיתב תודחכנ םירע ןוכשיו חכ  28
:םילגל ודתעתה
:םלנמ ץראל הטי-אלו וליח םוקי-אלו רשעי-אל טכ  29
רוסיו תבהלש שבית ותקני ךשח-ינמ רוסי-אל ל  30
:ויפ חורב
:ותרומת היהת אוש-יכ העתנ ושב ןמאי-לא אל  31
:הננער אל ותפכו אלמת ומוי-אלב בל  32
:ותצנ תיזכ ךלשיו ורסב ןפגכ סמחי גל  33
:דחש-ילהא הלכא שאו דומלג ףנח תדע-יכ דל  34
:המרמ ןיכת םנטבו ןוא דליו למע הרה הל  35

זט    16

:רמאיו בויא ןעיו א  1
:םכלכ למע ימחנמ תובר הלאכ יתעמש ב  2
:הנעת יכ ךצירמי-המ וא חור-ירבדל ץקה ג  3
ישפנ תחת םכשפנ שי-ול הרבדא םככ יכנא םג ד  4
ומב םכילע העינאו םילמב םכילע הריבחא
:ישאר
:ךשחי יתפש דינו יפ-ומב םכצמאא ה  5
ינמ-המ הלדחאו יבאכ ךשחי-אל הרבדא-םא ו  6
:ךלהי
:יתדע-לכ תומשה ינאלה התע-ךא ז  7
:הנעי ינפב ישחכ יב םקיו היה דעל ינטמקתו ח  8
שוטלי ירצ וינשב ילע קרח ינמטשיו ףרט ופא ט  9
:יל ויניע
ילע דחי ייחל וכה הפרחב םהיפב ילע ורעפ י  10
:ןואלמתי
:ינטרי םיעשר ידי-לעו ליוע לא לא ינריגסי אי  11
ינצפצפיו יפרעב זחאו ינרפרפיו יתייה ולש בי  12
:הרטמל ול ינמיקיו
ךפשי לומחי אלו יתוילכ חלפי ויבר ילע ובסי גי  13
:יתררמ ץראל
:רובגכ ילע ץרי ץרפ-ינפ-לע ץרפ ינצרפי די  14
:ינרק רפעב יתללעו ידלג ילע יתרפת קש וט  15
:תומלצ יפעפע לעו יכב-ינמ הרמרמח ינפ זט  16
:הכז יתלפתו יפכב סמח-אל לע זי  17
:יתקעזל םוקמ יהי-לאו ימד יסכת-לא ץרא חי  18
:םימורמב ידהשו ידע םימשב-הנה התע-םג טי  19
:יניע הפלד הולא-לא יער יצילמ כ  20
:והערל םדא-ןבו הולא-םע רבגל חכויו אכ  21
:ךלהא בושא-אל חראו ויתאי רפסמ תונש-יכ בכ  22

זי    17

:יל םירבק וכעזנ ימי הלבח יחור א  1
:יניע ןלת םתורמהבו ידמע םילתה אל-םא ב  2
:עקתי ידיל אוה ימ ךמע ינברע אנ-המיש ג  3
:םמרת אל ןכ-לע לכשמ תנפצ םבל-יכ ד  4
:הנלכת וינב יניעו םיער דיגי קלחל ה  5
:היהא םינפל תפתו םימע לשמל ינגצהו ו  6
:םלכ לצכ ירציו יניע שעכמ הכתו ז  7
:ררעתי ףנח-לע יקנו תאז-לע םירשי ומשי ח  8
:ץמא ףיסי םידי-רהטו וכרד קידצ זחאיו ט  9
:םכח םכב אצמא-אלו אנ ואבו ובשת םלכ םלואו י  10
:יבבל ישרומ וקתנ יתמז ורבע ימי אי  11
:ךשח-ינפמ בורק רוא ומישי םויל הליל בי  12
:יעוצי יתדפר ךשחב יתיב לואש הוקא-םא גי  13
:המרל יתחאו ימא התא יבא יתארק תחשל די  14
:הנרושי ימ יתוקתו יתוקת ופא היאו וט  15
:תחנ רפע-לע דחי-םא הנדרת לאש ידב זט  16

חי    18

:רמאיו יחשה דדלב ןעיו א  1
רחאו וניבת ןילמל יצנק ןומישת הנא-דע ב  2
:רבדנ
:םכיניעב ונימטנ המהבכ ונבשחנ עודמ ג  3
רוצ-קתעיו ץרא בזעת ךנעמלה ופאב ושפנ ףרט ד  4
:ומקממ
:ושא ביבש הגי-אלו ךעדי םיעשר רוא םג ה  5
:ךעדי וילע ורנו ולהאב ךשח רוא ו  6
:ותצע והכילשתו ונוא ידעצ ורצי ז  7
:ךלהתי הכבש-לעו וילגרב תשרב חלש-יכ ח  8
:םימצ וילע קזחי חפ בקעב זחאי ט  9
:ביתנ ילע ותדכלמו ולבח ץראב ןומט י  10
:וילגרל והציפהו תוהלב והתעב ביבס אי  11
:ועלצל ןוכנ דיאו ונא בער-יהי בי  12
:תומ רוכב וידב לכאי ורוע ידב לכאי גי  13
:תוהלב ךלמל והדעצתו וחטבמ ולהאמ קתני די  14
:תירפג והונ-לע הרזי ול-ילבמ ולהאב ןוכשת וט  15
:וריצק למי לעממו ושבי וישרש תחתמ זט  16
:ץוח-ינפ-לע ול םש-אלו ץרא-ינמ דבא-ורכז זי  17
:והדני לבתמו ךשח-לא רואמ והפדהי חי  18
דירש ןיאו ומעב דכנ-אלו ול ןינ אל טי  19
:וירוגמב
:רעש וזחא םינמדקו םינרחא ומשנ ומוי-לע כ  20
:לא-עדי-אל םוקמ הזו לוע תונכשמ הלא-ךא אכ  21

טי    19

:רמאיו בויא ןעיו א  1
:םילמב יננואכדתו ישפנ ןויגות הנא-דע ב  2
:יל-ורכהת ושבת-אל ינומילכת םימעפ רשע הז ג  3
:יתגושמ ןילת יתא יתיגש םנמא-ףאו ד  4
:יתפרח ילע וחיכותו ולידגת ילע םנמא-םא ה  5
:ףיקה ילע ודוצמו ינתוע הולא-יכ ופא-ועד ו  6
:טפשמ ןיאו עושא הנעא אלו סמח קעצא ןה ז  7
:םישי ךשח יתוביתנ לעו רובעא אלו רדג יחרא ח  8
:ישאר תרטע רסיו טישפה ילעמ ידובכ ט  9
:יתוקת ץעכ עסיו ךלאו ביבס ינצתי י  10
:וירצכ ול ינבשחיו ופא ילע רחיו אי  11
ונחיו םכרד ילע ולסיו וידודג ואבי דחי בי  12
:ילהאל ביבס
:ינממ ורז-ךא יעדיו קיחרה ילעמ יחא גי  13
:ינוחכש יעדימו יבורק ולדח די  14
יתייה ירכנ ינבשחת רזל יתהמאו יתיב ירג וט  15
:םהיניעב
:ול-ןנחתא יפ-ומב הנעי אלו יתארק ידבעל זט  16
:ינטב ינבל יתנחו יתשאל הרז יחור זי  17
:יב-ורבדיו המוקא יב וסאמ םיליוע-םג חי  18
:יב-וכפהנ יתבהא-הזו ידוס יתמ-לכ ינובעת טי  19
:ינש רועב הטלמתאו ימצע הקבד ירשבבו ירועב כ  20
:יב העגנ הולא-די יכ יער םתא יננח יננח אכ  21
:ועבשת אל ירשבמו לא-ומכ ינפדרת המל בכ  22
רפסב ןתי-ימ ילמ ןובתכיו ופא ןתי-ימ גכ  23
:וקחיו
:ןובצחי רוצב דעל תרפעו לזרב-טעב דכ  24
:םוקי רפע-לע ןורחאו יח ילאג יתעדי ינאו הכ  25
:הולא הזחא ירשבמו תאז-ופקנ ירוע רחאו וכ  26
ולכ רז-אלו ואר יניעו יל-הזחא ינא רשא זכ  27
:יקחב יתילכ
:יב-אצמנ רבד שרשו ול-ףדרנ-המ ורמאת יכ חכ  28
ןעמל ברח תונוע המח-יכ ברח-ינפמ םכל ורוג טכ  29
:ןידש ןועדת

כ    20

:רמאיו יתמענה רפצ ןעיו א  1
:יב ישוח רובעבו ינובישי יפעש ןכל ב  2
:יננעי יתניבמ חורו עמשא יתמלכ רסומ ג  3
:ץרא-ילע םדא םיש ינמ דע-ינמ תעדי תאזה ד  4
:עגר-ידע ףנח תחמשו בורקמ םיעשר תננר יכ ה  5
:עיגי בעל ושארו ואיש םימשל הלעי-םא ו  6
:ויא ורמאי ויאר דבאי חצנל וללגכ ז  7
:הליל ןויזחכ דדיו והואצמי אלו ףועי םולחכ ח  8
ונרושת דוע-אלו ףיסות אלו ותפזש ןיע ט  9
:ומוקמ
:ונוא הנבשת וידיו םילד וצרי וינב י  10
:בכשת רפע-לע ומעו ומולע ואלמ ויתומצע אי  11
:ונושל תחת הנדיחכי הער ויפב קיתמת-םא בי  12
:וכח ךותב הנענמיו הנבזעי אלו הילע למחי גי  13
:וברקב םינתפ תרורמ ךפהנ ויעמב ומחל די  14
:לא ונשרוי ונטבמ ונאקיו עלב ליח וט  15
:העפא ןושל והגרהת קניי םינתפ-שאר זט  16
:האמחו שבד ילחנ ירהנ תוגלפב ארי-לא זי  17
:סלעי אלו ותרומת ליחכ עלבי אלו עגי בישמ חי  18
:והנבי אלו לזג תיב םילד בזע ץצר-יכ טי  19
:טלמי אל ודומחב ונטבב ולש עדי-אל יכ כ  20
:ובוט ליחי-אל ןכ-לע ולכאל דירש-ןיא אכ  21
:ונאובת למע די-לכ ול רצי וקפש תואלמב בכ  22
רטמיו ופא ןורח וב-חלשי ונטב אלמל יהי גכ  23
:ומוחלב ומילע
:השוחנ תשק והפלחת לזרב קשנמ חרבי דכ  24
וילע ךלהי ותררממ קרבו הוגמ אציו ףלש הכ  25
:םימא
ערי חפנ-אל שא והלכאת וינופצל ןומט ךשח-לכ וכ  26
:ולהאב דירש
:ול הממוקתמ ץראו ונוע םימש ולגי זכ  27
:ופא םויב תורגנ ותיב לובי לגי חכ  28
:לאמ ורמא תלחנו םיהלאמ עשר םדא-קלח הז טכ  29

אכ    21

:רמאיו בויא ןעיו א  1
:םכיתמוחנת תאז-יהתו יתלמ עומש ועמש ב  2
:גיעלת ירבד רחאו רבדא יכנאו ינואש ג  3
:יחור רצקת-אל עודמ-םאו יחיש םדאל יכנאה ד  4
:הפ-לע די ומישו ומשהו ילא-ונפ ה  5
:תוצלפ ירשב זחאו יתלהבנו יתרכז-םאו ו  6
:ליח ורבג-םג וקתע ויחי םיעשר עודמ ז  7
:םהיניעל םהיאצאצו םמע םהינפל ןוכנ םערז ח  8
:םהילע הולא טבש אלו דחפמ םולש םהיתב ט  9
:לכשת אלו ותרפ טלפת לעגי אלו רבע ורוש י  10
:ןודקרי םהידליו םהיליוע ןאצכ וחלשי אי  11
:בגוע לוקל וחמשיו רונכו ףתכ ואשי בי  12
:ותחי לואש עגרבו םהימי בוטב ולבי גי  13
:ונצפח אל ךיכרד תעדו ונממ רוס לאל ורמאיו די  14
:וב-עגפנ יכ ליעונ-המו ונדבענ-יכ ידש-המ וט  15
:ינמ הקחר םיעשר תצע םבוט םדיב אל ןה זט  16
םילבח םדיא ומילע אביו ךעדי םיעשר-רנ המכ זי  17
:ופאב קלחי
:הפוס ותבנג ץמכו חור-ינפל ןבתכ ויהי חי  18
:עדיו וילא םלשי ונוא וינבל-ןפצי הולא טי  19
:התשי ידש תמחמו ודיכ וניע וארי כ  20
:וצצח וישדח רפסמו וירחא ותיבב וצפח-המ יכ אכ  21
:טופשי םימר אוהו תעד-דמלי לאלה בכ  22
:וילשו ןנאלש ולכ ומת םצעב תומי הז גכ  23
:הקשי ויתומצע חמו בלח ואלמ ויניטע דכ  24
:הבוטב לכא-אלו הרמ שפנב תומי הזו הכ  25
:םהילע הסכת המרו ובכשי רפע-לע דחי וכ  26
:וסמחת ילע תומזמו םכיתובשחמ יתעדי ןה זכ  27
תונכשמ להא היאו בידנ-תיב היא ורמאת יכ חכ  28
:םיעשר
:ורכנת אל םתתאו ךרד ירבוע םתלאש אלה טכ  29
:ולבוי תורבע םויל ער ךשחי דיא םויל יכ ל  30
ימ השע-אוהו וכרד וינפ-לע דיגי-ימ אל  31
:ול-םלשי
:דוקשי שידג-לעו לבוי תורבקל אוהו בל  32
ךושמי םדא-לכ וירחאו לחנ יבגר ול-וקתמ גל  33
:רפסמ ןיא וינפלו
:לעמ-ראשנ םכיתבושתו לבה ינומחנת ךיאו דל  34

בכ    22

:רמאיו ינמתה זפילא ןעיו א  1
:ליכשמ ומילע ןכסי-יכ רבג-ןכסי לאלה ב  2
:ךיכרד םתת-יכ עצב-םאו קדצת יכ ידשל ץפחה ג  3
:טפשמב ךמע אובי ךחיכי ךתארימה ד  4
:ךיתנועל ץק-ןיאו הבר ךתער אלה ה  5
:טישפת םימורע ידגבו םנח ךיחא לבחת-יכ ו  6
:םחל-ענמת בערמו הקשת ףיע םימ-אל ז  7
:הב בשי םינפ אושנו ץראה ול עורז שיאו ח  8
:אכדי םימתי תוערזו םקיר תחלש תונמלא ט  9
:םאתפ דחפ ךלהביו םיחפ ךיתוביבס ןכ-לע י  10
:ךסכת םימ-תעפשו הארת-אל ךשח-וא אי  11
םיבכוכ שאר הארו םימש הבג הולא-אלה בי  12
:ומר-יכ
:טופשי לפרע דעבה לא עדי-המ תרמאו גי  13
:ךלהתי םימש גוחו הארי אלו ול-רתס םיבע די  14
:ןוא-יתמ וכרד רשא רמשת םלוע חראה וט  15
:םדוסי קצוי רהנ תע-אלו וטמק-רשא זט  16
:ומל ידש לעפי-המו ונממ רוס לאל םירמאה זי  17
:ינמ הקחר םיעשר תצעו בוט םהיתב אלמ אוהו חי  18
:ומל-געלי יקנו וחמשיו םיקידצ וארי טי  19
:שא הלכא םרתיו ונמיק דחכנ אל-םא כ  20
:הבוט ךתאובת םהב םלשו ומע אנ-ןכסה אכ  21
:ךבבלב וירמא םישו הרות ויפמ אנ-חק בכ  22
:ךלהאמ הלוע קיחרת הנבת ידש-דע בושת-םא גכ  23
:ריפוא םילחנ רוצבו רצב רפע-לע-תישו דכ  24
:ךל תופעות ףסכו ךירצב ידש היהו הכ  25
:ךינפ הולא-לא אשתו גנעתת ידש-לע זא-יכ וכ  26
:םלשת ךירדנו ךעמשיו וילא ריתעת זכ  27
:רוא הגנ ךיכרד-לעו ךל םקיו רמוא-רזגתו חכ  28
:עשוי םיניע חשו הוג רמאתו וליפשה-יכ טכ  29
:ךיפכ רבב טלמנו יקנ-יא טלמי ל  30

גכ    23

:רמאיו בויא ןעיו א  1
:יתחנא-לע הדבכ ידי יחש ירמ םויה-םג ב  2
:ותנוכת-דע אובא והאצמאו יתעדי ןתי-ימ ג  3
:תוחכות אלמא יפו טפשמ וינפל הכרעא ד  4
:יל רמאי-המ הניבאו יננעי םילמ העדא ה  5
:יב םשי אוה-ךא אל ידמע בירי חכ-ברבה ו  6
:יטפשמ חצנל הטלפאו ומע חכונ רשי םש ז  7
:ול ןיבא-אלו רוחאו ונניאו ךלהא םדק ןה ח  8
:הארא אלו ןימי ףטעי זחא-אלו ותשעב לואמש ט  9
:אצא בהזכ יננחב ידמע ךרד עדי-יכ י  10
:טא-אלו יתרמש וכרד ילגר הזחא ורשאב אי  11
:ויפ-ירמא יתנפצ יקחמ שימא אלו ויתפש תוצמ בי  12
:שעיו התוא ושפנו ונבישי ימו דחאב אוהו גי  13
:ומע תובר הנהכו יקח םילשי יכ די  14
:ונממ דחפאו ןנובתא להבא וינפמ ןכ-לע וט  15
:ינליהבה ידשו יבל ךרה לאו זט  16
:לפא-הסכ ינפמו ךשח-ינפמ יתמצנ אל-יכ זי  17

דכ    24

וזח-אל ועדיו םיתע ונפצנ-אל ידשמ עודמ א  1
:וימי
:ועריו ולזג רדע וגישי תולבג ב  2
:הנמלא רוש ולבחי וגהני םימותי רומח ג  3
:ץרא-יינע ואבח דחי ךרדמ םינויבא וטי ד  4
ףרטל ירחשמ םלעפב ואצי רבדמב םיארפ ןה ה  5
:םירענל םחל ול הברע
:ושקלי עשר םרכו וריצקי ולילב הדשב ו  6
:הרקב תוסכ ןיאו שובל ילבמ ונילי םורע ז  7
:רוצ-וקבח הסחמ ילבמו ובטרי םירה םרזמ ח  8
:ולבחי ינע-לעו םותי דשמ ולזגי ט  9
:רמע ואשנ םיבערו שובל ילב וכלה םורע י  10
:ואמציו וכרד םיבקי וריהצי םתרוש-ןיב אי  11
הולאו עושת םיללח-שפנו וקאני םיתמ ריעמ בי  12
:הלפת םישי-אל
אלו ויכרד וריכה-אל רוא-ידרמב ויה המה גי  13
:ויתביתנב ובשי
הלילבו ןויבאו ינע-לטקי חצור םוקי רואל די  14
:בנגכ יהי
ןיע ינרושת-אל רמאל ףשנ הרמש ףאנ ןיעו וט  15
:םישי םינפ רתסו
:רוא ועדי-אל ומל-ומתח םמוי םיתב ךשחב רתח זט  16
תוהלב ריכי-יכ תומלצ ומל רקב ודחי יכ זי  17
:תומלצ
ץראב םתקלח ללקת םימ-ינפ-לע אוה-לק חי  18
:םימרכ ךרד הנפי-אל
:ואטח לואש גלש-ימימ ולזגי םח-םג היצ טי  19
רבשתו רכזי-אל דוע המר וקתמ םחר והחכשי כ  20
:הלוע ץעכ
:ביטיי אל הנמלאו דלת אל הרקע הער אכ  21
:ןייחב ןימאי-אלו םוקי וחכב םיריבא ךשמו בכ  22
:םהיכרד-לע והיניעו ןעשיו חטבל ול-ןתי גכ  23
שארכו ןוצפקי לככ וכמהו ונניאו טעמ ומור דכ  24
:ולמי תלבש
:יתלמ לאל םשיו ינביזכי ימ ופא אל-םאו הכ  25

הכ    25

:רמאיו יחשה דדלב ןעיו א  1
:וימורמב םולש השע ומע דחפו לשמה ב  2
:והרוא םוקי-אל ימ-לעו וידודגל רפסמ שיה ג  3
:השא דולי הכזי-המו לא-םע שונא קדצי-המו ד  4
וכז-אל םיבכוכו ליהאי אלו חרי-דע ןה ה  5
:ויניעב
:העלות םדא-ןבו המר שונא-יכ ףא ו  6

וכ    26

:רמאיו בויא ןעיו א  1
:זע-אל עורז תעשוה חכ-אלל תרזע-המ ב  2
:תעדוה ברל הישותו המכח אלל תצעי-המ ג  3
:ךממ האצי ימ-תמשנו ןילמ תדגה ימ-תא ד  4
:םהינכשו םימ תחתמ וללוחי םיאפרה ה  5
:ןודבאל תוסכ ןיאו ודגנ לואש םורע ו  6
:המ-ילב-לע ץרא הלת והת-לע ןופצ הטנ ז  7
:םתחת ןנע עקבנ-אלו ויבעב םימ-ררצ ח  8
:וננע וילע זשרפ הסכ-ינפ זחאמ ט  9
:ךשח-םע רוא תילכת-דע םימ-ינפ-לע גח-קח י  10
:ותרעגמ והמתיו ופפורי םימש ידומע אי  11
:בהר ץחמ ותנבותבו םיה עגר וחכב בי  12
:חירב שחנ ודי הללח הרפש םימש וחורב גי  13
וב-עמשנ רבד ץמש-המו וכרד תוצק הלא-ןה די  14
:ןנובתי ימ ותרובג םערו

זכ    27

:רמאיו ולשמ תאש בויא ףסיו א  1
:ישפנ רמה ידשו יטפשמ ריסה לא-יח ב  2
:יפאב הולא חורו יב יתמשנ דוע-לכ-יכ ג  3
:הימר הגהי-םא ינושלו הלוע יתפש הנרבדת-םא ד  4
ריסא-אל עוגא-דע םכתא קידצא-םא יל הלילח ה  5
:ינממ יתמת
יבבל ףרחי-אל הפרא אלו יתקזחה יתקדצב ו  6
:ימימ
:לועכ יממוקתמו יביא עשרכ יהי ז  7
:ושפנ הולא לשי יכ עצבי יכ ףנח תוקת-המ יכ ח  8
:הרצ וילע אובת-יכ לא עמשי ותקעצה ט  9
:תע-לכב הולא ארקי גנעתי ידש-לע-םא י  10
:דחכא אל ידש-םע רשא לא-דיב םכתא הרוא אי  11
:ולבהת לבה הז-המלו םתיזח םכלכ םתא-ןה בי  12
ידשמ םיצירע תלחנו לא-םע עשר םדא-קלח הז גי  13
:וחקי
אל ויאצאצו ברח-ומל וינב וברי-םא די  14
:םחל-ועבשי
:הניכבת אל ויתנמלאו ורבקי תומב ודירש וט  15
:שובלמ ןיכי רמחכו ףסכ רפעכ רבצי-םא זט  16
:קלחי יקנ ףסכו שבלי קידצו ןיכי זי  17
:רצנ השע הכסכו ותיב שעכ הנב חי  18
:ונניאו חקפ ויניע ףסאי אלו בכשי רישע טי  19
:הפוס ותבנג הליל תוהלב םימכ והגישת כ  20
:ומקממ והרעשיו ךליו םידק והאשי אכ  21
:חרבי חורב ודימ למחי אלו וילע ךלשיו בכ  22
:ומקממ וילע קרשיו ומיפכ ומילע קפשי גכ  23

חכ    28

:וקזי בהזל םוקמו אצומ ףסכל שי יכ א  1
:השוחנ קוצי ןבאו חקי רפעמ לזרב ב  2
לפא ןבא רקוח אוה תילכת-לכלו ךשחל םש ץק ג  3
:תומלצו
שונאמ ולד לגר-ינמ םיחכשנה רג-םעמ לחנ ץרפ ד  4
:וענ
:שא-ומכ ךפהנ היתחתו םחל-אצי הנממ ץרא ה  5
:ול בהז תרפעו הינבא ריפס-םוקמ ו  6
:היא ןיע ותפזש אלו טיע ועדי-אל ביתנ ז  7
:לחש וילע הדע-אל ץחש-ינב והכירדה-אל ח  8
:םירה שרשמ ךפה ודי חלש שימלחב ט  9
:וניע התאר רקי-לכו עקב םיראי תורוצב י  10
:רוא אצי המלעתו שבח תורהנ יכבמ אי  11
:הניב םוקמ הז יאו אצמת ןיאמ המכחהו בי  12
:םייחה ץראב אצמת אלו הכרע שונא עדי-אל גי  13
:ידמע ןיא רמא םיו איה-יב אל רמא םוהת די  14
:הריחמ ףסכ לקשי אלו היתחת רוגס ןתי-אל וט  15
:ריפסו רקי םהשב ריפוא םתכב הלסת-אל זט  16
:זפ-ילכ התרומתו תיכוכזו בהז הנכרעי-אל זי  17
:םינינפמ המכח ךשמו רכזי אל שיבגו תומאר חי  18
:הלסת אל רוהט םתכב שוכ-תדטפ הנכרעי-אל טי  19
:הניב םוקמ הז יאו אובת ןיאמ המכחהו כ  20
:הרתסנ םימשה ףועמו יח-לכ יניעמ המלענו אכ  21
:העמש ונעמש ונינזאב ורמא תומו ןודבא בכ  22
:המוקמ-תא עדי אוהו הכרד ןיבה םיהלא גכ  23
םימשה-לכ תחת טיבי ץראה-תוצקל אוה-יכ דכ  24
:הארי
:הדמב ןכת םימו לקשמ חורל תושעל הכ  25
:תולק זיזחל ךרדו קח רטמל ותשעב וכ  26
:הרקח-םגו הניכה הרפסיו האר זא זכ  27
רוסו המכח איה ינדא תארי ןה םדאל רמאיו חכ  28
:הניב ערמ

טכ    29

:רמאיו ולשמ תאש בויא ףסיו א  1
:ינרמשי הולא ימיכ םדק-יחריכ יננתי-ימ ב  2
:ךשח ךלא ורואל ישאר ילע ורנ ולהב ג  3
:ילהא ילע הולא דוסב יפרח ימיב יתייה רשאכ ד  4
:ירענ יתוביבס ידמע ידש דועב ה  5
:ןמש-יגלפ ידמע קוצי רוצו המחב יכילה ץחרב ו  6
:יבשומ ןיכא בוחרב תרק-ילע רעש יתאצב ז  7
:ודמע ומק םישישיו ואבחנו םירענ ינואר ח  8
:םהיפל ומישי ףכו םילמב ורצע םירש ט  9
:הקבד םכחל םנושלו ואבחנ םידיגנ-לוק י  10
:ינדיעתו התאר ןיעו ינרשאתו העמש ןזא יכ אי  11
:ול רזע-אלו םותיו עושמ ינע טלמא-יכ בי  12
:ןנרא הנמלא בלו אבת ילע דבא תכרב גי  13
:יטפשמ ףינצו ליעמכ ינשבליו יתשבל קדצ די  14
:ינא חספל םילגרו רועל יתייה םיניע וט  15
:והרקחא יתעדי-אל ברו םינויבאל יכנא בא זט  16
:ףרט ךילשא וינשמו לוע תועלתמ הרבשאו זי  17
:םימי הברא לוחכו עוגא ינק-םע רמאו חי  18
:יריצקב ןילי לטו םימ-ילא חותפ ישרש טי  19
:ףילחת ידיב יתשקו ידמע שדח ידובכ כ  20
:יתצע ומל ומדיו ולחיו ועמש-יל אכ  21
:יתלמ ףטת ומילעו ונשי אל ירבד ירחא בכ  22
:שוקלמל ורעפ םהיפו יל רטמכ ולחיו גכ  23
:ןוליפי אל ינפ רואו ונימאי אל םהלא קחשא דכ  24
דודגב ךלמכ ןוכשאו שאר בשאו םכרד רחבא הכ  25
:םחני םילבא רשאכ

ל    30

םימיל ינממ םיריעצ ילע וקחש התעו א  1
:ינאצ יבלכ-םע תישל םתובא יתסאמ-רשא
:חלכ דבא ומילע יל המל םהידי חכ-םג ב  2
האוש שמא היצ םיקרעה דומלג ןפכבו רסחב ג  3
:האשמו
:םמחל םימתר שרשו חיש-ילע חולמ םיפטקה ד  4
:בנגכ ומילע ועירי ושרגי וג-ןמ ה  5
:םיפכו רפע ירח ןכשל םילחנ ץורעב ו  6
:וחפסי לורח תחת וקהני םיחיש-ןיב ז  7
:ץראה-ןמ ואכנ םש-ילב ינב-םג לבנ-ינב ח  8
:הלמל םהל יהאו יתייה םתניגנ התעו ט  9
:קר וכשח-אל ינפמו ינמ וקחר ינובעת י  10
:וחלש ינפמ ןסרו יננעיו חתפ ורתי-יכ אי  11
ילע ולסיו וחלש ילגר ומוקי חחרפ ןימי-לע בי  12
:םדיא תוחרא
:ומל רזע אל וליעי יתוהל יתביתנ וסתנ גי  13
:ולגלגתה האש תחת ויתאי בחר ץרפכ די  14
הרבע בעכו יתבדנ חורכ ףדרת תוהלב ילע ךפהה וט  15
:יתעשי
:ינע-ימי ינוזחאי ישפנ ךפתשת ילע התעו זט  16
:ןובכשי אל יקרעו ילעמ רקנ ימצע הליל זי  17
:ינרזאי יתנתכ יפכ ישובל שפחתי חכ-ברב חי  18
:רפאו רפעכ לשמתאו רמחל ינרה טי  19
:יב ןנבתתו יתדמע יננעת אלו ךילא עושא כ  20
:ינמטשת ךדי םצעב יל רזכאל ךפהת אכ  21
:הושת ינגגמתו ינביכרת חור-לא ינאשת בכ  22
:יח-לכל דעומ תיבו ינבישת תומ יתעדי-יכ גכ  23
:עוש ןהל ודיפב-םא די-חלשי יעב-אל ךא דכ  24
:ןויבאל ישפנ המגע םוי-השקל יתיכב אל-םא הכ  25
אביו רואל הלחיאו ער אביו יתיוק בוט יכ וכ  26
:לפא
:ינע-ימי ינמדק ומד-אלו וחתר יעמ זכ  27
:עושא להקב יתמק המח אלב יתכלה רדק חכ  28
:הנעי תונבל ערו םינתל יתייה חא טכ  29
:ברח-ינמ הרח-ימצעו ילעמ רחש ירוע ל  30
:םיכב לוקל יבגעו ירנכ לבאל יהיו אל  31

אל    31

:הלותב-לע ןנובתא המו יניעל יתרכ תירב א  1
:םימרממ ידש תלחנו לעממ הולא קלח המו ב  2
:ןוא ילעפל רכנו לועל דיא-אלה ג  3
:רופסי ידעצ-לכו יכרד הארי אוה-אלה ד  4
:ילגר המרמ-לע שחתו אוש-םע יתכלה-םא ה  5
:יתמת הולא עדיו קדצ-ינזאמב ינלקשי ו  6
יבל ךלה יניע רחאו ךרדה ינמ ירשא הטת םא ז  7
:םואמ קבד יפכבו
:ושרשי יאצאצו לכאי רחאו הערזא ח  8
:יתברא יער חתפ-לעו השא-לע יבל התפנ-םא ט  9
:ןירחא ןוערכי הילעו יתשא רחאל ןחטת י  10
:םילילפ ןוע איהו המז אוה-יכ אי  11
יתאובת-לכבו לכאת ןודבא-דע איה שא יכ בי  12
:שרשת
:ידמע םברב יתמאו ידבע טפשמ סאמא-םא גי  13
:ונבישא המ דקפי-יכו לא םוקי-יכ השעא המו די  14
:דחא םחרב וננכיו והשע ינשע ןטבב-אלה וט  15
:הלכא הנמלא יניעו םילד ץפחמ ענמא-םא זט  16
:הנממ םותי לכא-אלו ידבל יתפ לכאו זי  17
:הנחנא ימא ןטבמו באכ ינלדג ירוענמ יכ חי  18
:ןויבאל תוסכ ןיאו שובל ילבמ דבוא הארא-םא טי  19
:םמחתי ישבכ זגמו וצלח ינוכרב אל-םא כ  20
רעשב הארא-יכ ידי םותי-לע יתופינה-םא אכ  21
:יתרזע
:רבשת הנקמ יערזאו לופת המכשמ יפתכ בכ  22
:לכוא אל ותאשמו לא דיא ילא דחפ יכ גכ  23
:יחטבמ יתרמא םתכלו ילסכ בהז יתמש-םא דכ  24
:ידי האצמ ריבכ-יכו יליח בר-יכ חמשא-םא הכ  25
:ךלה רקי חריו להי יכ רוא הארא-םא וכ  26
:יפל ידי קשתו יבל רתסב תפיו זכ  27
:לעממ לאל יתשחכ-יכ ילילפ ןוע אוה-םג חכ  28
:ער ואצמ-יכ יתררעתהו יאנשמ דיפב חמשא-םא טכ  29
:ושפנ הלאב לאשל יכח אטחל יתתנ-אלו ל  30
אל ורשבמ ןתי-ימ ילהא יתמ ורמא אל-םא אל  31
:עבשנ
:חתפא חראל יתלד רג ןילי-אל ץוחב בל  32
:ינוע יבחב ןומטל יעשפ םדאכ יתיסכ-םא גל  33
םדאו ינתחי תוחפשמ-זובו הבר ןומה ץורעא יכ דל  34
:חתפ אצא-אל
רפסו יננעי ידש יות-ןה יל עמש יל-ןתי ימ הל  35
:יביר שיא בתכ
:יל תורטע ונדנעא ונאשא ימכש-לע אל-םא ול  36
:ונברקא דיגנ-ומכ ונדיגא ידעצ רפסמ זל  37
:ןויכבי הימלת דחיו קעזת יתמדא ילע-םא חל  38
:יתחפה הילעב שפנו ףסכ-ילב יתלכא החכ-םא טל  39
ירבד ומת השאב הרעש-תחתו חוח אצי הטח תחת מ  40
:בויא

בל    32

יכ בויא-תא תונעמ הלאה םישנאה תשלש ותבשיו א  1
:ויניעב קידצ אוה
םר תחפשממ יזובה לאכרב-ןב אוהילא ףא רחיו ב  2
:םיהלאמ ושפנ וקדצ-לע ופא הרח בויאב
הנעמ ואצמ-אל רשא לע ופא הרח ויער תשלשבו ג  3
:בויא-תא ועישריו
המה-םינקז יכ םירבדב בויא-תא הכח והילאו ד  4
:םימיל ונממ
םישנאה תשלש יפב הנעמ ןיא יכ אוהילא אריו ה  5
:ופא רחיו
ריעצ רמאיו יזובה לאכרב-ןב אוהילא ןעיו ו  6
אריאו יתלחז ןכ-לע םישישי םתאו םימיל ינא
:םכתא יעד תוחמ
:המכח ועידי םינש ברו ורבדי םימי יתרמא ז  7
:םניבת ידש תמשנו שונאב איה-חור ןכא ח  8
:טפשמ וניבי םינקזו ומכחי םיבר-אל ט  9
:ינא-ףא יעד הוחא יל-העמש יתרמא ןכל י  10
םכיתנובת-דע ןיזא םכירבדל יתלחוה ןה אי  11
:ןילמ ןורקחת-דע
הנוע חיכומ בויאל ןיא הנהו ןנובתא םכידעו בי  12
:םכמ וירמא
:שיא-אל ונפדי לא המכח ונאצמ ורמאת-ןפ גי  13
:ונבישא אל םכירמאבו ןילמ ילא ךרע-אלו די  14
:םילמ םהמ וקיתעה דוע ונע-אל ותח וט  15
:דוע ונע-אל ודמע יכ ורבדי אל-יכ יתלחוהו זט  16
:ינא-ףא יעד הוחא יקלח ינא-ףא הנעא זי  17
:ינטב חור ינתקיצה םילמ יתלמ יכ חי  18
:עקבי םישדח תובאכ חתפי-אל ןייכ ינטב-הנה טי  19
:הנעאו יתפש חתפא יל-חוריו הרבדא כ  20
:הנכא אל םדא-לאו שיא-ינפ אשא אנ-לא אכ  21
:ינשע ינאשי טעמכ הנכא יתעדי אל יכ בכ  22

גל    33

:הניזאה ירבד-לכו ילמ בויא אנ-עמש םלואו א  1
:יכחב ינושל הרבד יפ יתחתפ אנ-הנה ב  2
:וללמ רורב יתפש תעדו ירמא יבל-רשי ג  3
:יניחת ידש תמשנו ינתשע לא-חור ד  4
:הבציתה ינפל הכרע ינבישה לכות-םא ה  5
:ינא-םג יתצרק רמחמ לאל ךיפכ ינא-ןה ו  6
:דבכי-אל ךילע יפכאו ךתעבת אל יתמא הנה ז  7
:עמשא ןילמ לוקו ינזאב תרמא ךא ח  8
:יל ןוע אלו יכנא ףח עשפ ילב ינא ךז ט  9
:ול ביואל ינבשחי אצמי ילע תואונת ןה י  10
:יתחרא-לכ רמשי ילגר דסב םשי אי  11
:שונאמ הולא הברי-יכ ךנעא תקדצ-אל תאז-ןה בי  12
:הנעי-אל וירבד-לכ יכ תוביר וילא עודמ גי  13
:הנרושי אל םיתשבו לא-רבדי תחאב-יכ די  14
םישנא-לע המדרת לפנב הליל ןויזח םולחב וט  15
:בכשמ ילע תומונתב
:םתחי םרסמבו םישנא ןזא הלגי זא זט  16
:הסכי רבגמ הוגו השעמ םדא ריסהל זי  17
:חלשב רבעמ ותיחו תחש-ינמ ושפנ ךשחי חי  18
:ןתא וימצע בירו ובכשמ-לע בואכמב חכוהו טי  19
:הואת לכאמ ושפנו םחל ותיח ותמהזו כ  20
:ואר אל ויתומצע יפשו יארמ ורשב לכי אכ  21
:םיתממל ותיחו ושפנ תחשל ברקתו בכ  22
דיגהל ףלא-ינמ דחא ץילמ ךאלמ וילע שי-םא גכ  23
:ורשי םדאל
:רפכ יתאצמ תחש תדרמ והעדפ רמאיו וננחיו דכ  24
:וימולע ימיל בושי רענמ ורשב שפטר הכ  25
העורתב וינפ אריו והצריו הולא-לא רתעי וכ  26
:ותקדצ שונאל בשיו
יתיועה רשיו יתאטח רמאיו םישנא-לע רשי זכ  27
:יל הוש-אלו
:הארת רואב יתיחו תחשב רבעמ ישפנ הדפ חכ  28
:רבג-םע שולש םימעפ לא-לעפי הלא-לכ-ןה טכ  29
:םייחה רואב רואל תחש-ינמ ושפנ בישהל ל  30
:רבדא יכנאו שרחה יל-עמש בויא בשקה אל  31
:ךקדצ יתצפח-יכ רבד ינבישה ןילמ-שי-םא בל  32
:המכח ךפלאאו שרחה יל-עמש התא ןיא-םא גל  33

דל    34

:רמאיו אוהילא ןעיו א  1
:יל וניזאה םיעדיו ילמ םימכח ועמש ב  2
:לכאל םעטי ךחו ןחבת ןילמ ןזא-יכ ג  3
:בוט-המ וניניב העדנ ונל-הרחבנ טפשמ ד  4
:יטפשמ ריסה לאו יתקדצ בויא רמא-יכ ה  5
:עשפ-ילב יצח שונא בזכא יטפשמ-לע ו  6
:םימכ געל-התשי בויאכ רבג-ימ ז  7
תכללו ןוא ילעפ-םע הרבחל חראו ח  8
:עשר-ישנא-םע
:םיהלא-םע ותצרב רבג-ןכסי אל רמא-יכ ט  9
ידשו עשרמ לאל הללח יל ועמש בבל ישנא ןכל י  10
:לועמ
:ונאצמי שיא חראכו ול-םלשי םדא לעפ יכ אי  11
:טפשמ תועי-אל ידשו עישרי-אל לא םנמא-ףא בי  12
:הלכ לבת םש ימו הצרא וילע דקפ-ימ גי  13
:ףסאי וילא ותמשנו וחור ובל וילא םישי-םא די  14
:בושי רפע-לע םדאו דחי רשב-לכ עוגי וט  15
:ילמ לוקל הניזאה תאז-העמש הניב-םאו זט  16
:עישרת ריבכ קידצ-םאו שובחי טפשמ אנוש ףאה זי  17
:םיבידנ-לא עשר לעילב ךלמל רמאה חי  18
לד-ינפל עוש-רכנ אלו םירש ינפ אשנ-אל רשא טי  19
:םלכ וידי השעמ-יכ
ורבעיו םע ושעגי הליל תוצחו ותמי עגר כ  20
:דיב אל ריבא וריסיו
:הארי וידעצ-לכו שיא-יכרד-לע ויניע-יכ אכ  21
:ןוא ילעפ םש רתסהל תומלצ ןיאו ךשח-ןיא בכ  22
:טפשמב לא-לא ךלהל דוע םישי שיא-לע אל יכ גכ  23
:םתחת םירחא דמעיו רקח-אל םיריבכ ערי דכ  24
:ואכדיו הליל ךפהו םהידבעמ ריכי ןכל הכ  25
:םיאר םוקמב םקפס םיעשר-תחת וכ  26
אל ויכרד-לכו וירחאמ ורס ןכ-לע רשא זכ  27
:וליכשה
:עמשי םיינע תקעצו לד-תקעצ וילע איבהל חכ  28
ונרושי ימו םינפ רתסיו עשרי ימו טקשי אוהו טכ  29
:דחי םדא-לעו יוג-לעו
:םע ישקממ ףנח םדא ךלממ ל  30
:לבחא אל יתאשנ רמאה לא-לא-יכ אל  31
אל יתלעפ לוע-םא ינרה התא הזחא ידעלב בל  32
:ףיסא
ינא-אלו רחבת התא-יכ תסאמ-יכ הנמלשי ךמעמה גל  33
:רבד תעדי-המו
:יל עמש םכח רבגו יל ורמאי בבל ישנא דל  34
:ליכשהב אל וירבדו רבדי תעדב-אל בויא הל  35
:ןוא-ישנאב תבשת-לע חצנ-דע בויא ןחבי יבא ול  36
בריו קופסי וניניב עשפ ותאטח-לע ףיסי יכ זל  37
:לאל וירמא

הל    35

:רמאיו והילא ןעיו א  1
:לאמ יקדצ תרמא טפשמל תבשח תאזה ב  2
:יתאטחמ ליעא-המ ךל-ןכסי-המ רמאת-יכ ג  3
:ךמע ךיער-תאו ןילמ ךבישא ינא ד  4
:ךממ והבג םיקחש רושו הארו םימש טבה ה  5
ךיעשפ וברו וב-לעפת-המ תאטח-םא ו  6
:ול-השעת-המ
:חקי ךדימ-המ וא ול-ןתת-המ תקדצ-םא ז  7
:ךתקדצ םדא-ןבלו ךעשר ךומכ-שיאל ח  8
:םיבר עורזמ ועושי וקיעזי םיקושע ברמ ט  9
:הלילב תורמז ןתנ ישע הולא היא רמא-אלו י  10
:ונמכחי םימשה ףועמו ץרא תומהבמ ונפלמ אי  11
:םיער ןואג ינפמ הנעי אלו וקעצי םש בי  12
:הנרושי אל ידשו לא עמשי-אל אוש-ךא גי  13
ללוחתו וינפל ןיד ונרושת אל רמאת-יכ ףא די  14
:ול
:דאמ שפב עדי-אלו ופא דקפ ןיא-יכ התעו וט  15
:רבכי ןילמ תעד-ילבב והיפ-הצפי לבה בויאו זט  16

ול    36

:רמאיו אוהילא ףסיו א  1
:םילמ הולאל דוע יכ ךוחאו ריעז יל-רתכ ב  2
:קדצ-ןתא ילעפלו קוחרמל יעד אשא ג  3
:ךמע תועד םימת ילמ רקש-אל םנמא-יכ ד  4
:בל חכ ריבכ סאמי אלו ריבכ לא-ןה ה  5
:ןתי םיינע טפשמו עשר היחי-אל ו  6
אסכל םיכלמ-תאו ויניע קידצמ ערגי-אל ז  7
:והבגיו חצנל םבישיו
:ינע-ילבחב ןודכלי םיקזב םירוסא-םאו ח  8
:ורבגתי יכ םהיעשפו םלעפ םהל דגיו ט  9
:ןואמ ןובשי-יכ רמאיו רסומל םנזא לגיו י  10
םהינשו בוטב םהימי ולכי ודבעיו ועמשי-םא אי  11
:םימיענב
:תעד-ילבב ועוגיו ורבעי חלשב ועמשי אל-םאו בי  12
:םרסא יכ ועושי אל ףא ומישי בל-יפנחו גי  13
:םישדקב םתיחו םשפנ רענב תמת די  14
:םנזא ץחלב לגיו וינעב ינע ץלחי וט  15
תחנו היתחת קצומ-אל בחר רצ-יפמ ךתיסה ףאו זט  16
:ןשד אלמ ךנחלש
:וכמתי טפשמו ןיד תאלמ עשר-ןידו זי  17
:ךטי-לא רפכ-ברו קפסב ךתיסי-ןפ המח-יכ חי  18
:חכ-יצמאמ לכו רצב אל ךעוש ךרעיה טי  19
:םתחת םימע תולעל הלילה ףאשת-לא כ  20
:ינעמ תרחב הז-לע-יכ ןוא-לא ןפת-לא רמשה אכ  21
:הרומ והמכ ימ וחכב ביגשי לא-ןה בכ  22
:הלוע תלעפ רמא-ימו וכרד וילע דקפ-ימ גכ  23
:םישנא וררש רשא ולעפ איגשת-יכ רכז דכ  24
:קוחרמ טיבי שונא וב-וזח םדא-לכ הכ  25
:רקח-אלו וינש רפסמ עדנ אלו איגש לא-ןה וכ  26
:ודאל רטמ וקזי םימ-יפטנ ערגי יכ זכ  27
:בר םדא ילע ופערי םיקחש ולזי-רשא חכ  28
:ותכס תואשת בע-ישרפמ ןיבי-םא ףא טכ  29
:הסכ םיה ישרשו ורוא וילע שרפ-ןה ל  30
:ריבכמל לכא-ןתי םימע ןידי םב-יכ אל  31
:עיגפמב הילע וציו רוא-הסכ םיפכ-לע בל  32
:הלוע-לע ףא הנקמ וער וילע דיגי גל  33

זל    37

:ומוקממ רתיו יבל דרחי תאזל-ףא א  1
:אצי ויפמ הגהו ולק זגרב עומש ועמש ב  2
:ץראה תופנכ-לע ורואו והרשי םימשה-לכ-תחת ג  3
םבקעי אלו ונואג לוקב םערי לוק-גאשי וירחא ד  4
:ולוק עמשי-יכ
:עדנ אלו תולדג השע תואלפנ ולוקב לא םערי ה  5
תורטמ םשגו רטמ םשגו ץרא אוה רמאי גלשל יכ ו  6
:וזע
:והשעמ ישנא-לכ תעדל םותחי םדא-לכ-דיב ז  7
:ןכשת היתנועמבו ברא-ומב היח אבתו ח  8
:הרק םירזממו הפוס אובת רדחה-ןמ ט  9
:קצומב םימ בחרו חרק-ןתי לא-תמשנמ י  10
:ורוא ןנע ץיפי בע חירטי ירב-ףא אי  11
רשא לכ םלעפל ותלובחתב ךפהתמ תובסמ אוהו בי  12
:הצרא לבת ינפ-לע םוצי
:והאצמי דסחל-םא וצראל-םא טבשל-םא גי  13
:לא תואלפנ ןנובתהו דמע בויא תאז הניזאה די  14
:וננע רוא עיפוהו םהילע הולא-םושב עדתה וט  15
:םיעד םימת תואלפמ בע-ישלפמ-לע עדתה זט  16
:םורדמ ץרא טקשהב םימח ךידגב-רשא זי  17
:קצומ יארכ םיקזח םיקחשל ומע עיקרת חי  18
:ךשח-ינפמ ךרענ-אל ול רמאנ-המ ונעידוה טי  19
:עלבי יכ שיא רמא-םא רבדא יכ ול-רפסיה כ  20
חורו םיקחשב אוה ריהב רוא ואר אל התעו אכ  21
:םרהטתו הרבע
:דוה ארונ הולא-לע התאי בהז ןופצמ בכ  22
אל הקדצ-ברו טפשמו חכ-איגש והנאצמ-אל ידש גכ  23
:הנעי
:בל-ימכח-לכ הארי-אל םישנא והוארי ןכל דכ  24

חל    38

:רמאיו הרעסהנמ בויא-תא הוהי-ןעיו א  1
:תעד-ילב ןילמב הצע ךישחמ הז ימ ב  2
:ינעידוהו ךלאשאו ךיצלח רבגכ אנ-רזא ג  3
:הניב תעדי-םא דגה ץרא-ידסיב תייה הפיא ד  4
:וק הילע הטנ-ימ וא עדת יכ הידממ םש-ימ ה  5
:התנפ ןבא הרי-ימ וא ועבטה הינדא המ-לע ו  6
:םיהלא ינב-לכ ועיריו רקב יבכוכ דחי-ןרב ז  7
:אצי םחרמ וחיגב םי םיתלדב ךסיו ח  8
:ותלתח לפרעו ושבל ןנע ימושב ט  9
:םיתלדו חירב םישאו יקח וילע רבשאו י  10
ןואגב תישי-אפו ףיסת אלו אובת הפ-דע רמאו אי  11
:ךילג
:ומקמ רחש התעדי רקב תיוצ ךימימה בי  12
:הנממ םיעשר ורעניו ץראה תופנכב זחאל גי  13
:שובל ומכ ובציתיו םתוח רמחכ ךפהתת די  14
:רבשת המר עורזו םרוא םיעשרמ ענמיו וט  15
:תכלהתה םוהת רקחבו םי-יכבנ-דע תאבה זט  16
:הארת תומלצ ירעשו תומ-ירעש ךל ולגנה זי  17
:הלכ תעדי-םא דגה ץרא-יבחר-דע תננבתה חי  18
:ומקמ הז-יא ךשחו רוא-ןכשי ךרדה הז-יא טי  19
:ותיב תוביתנ ןיבת-יכו ולובג-לא ונחקת יכ כ  20
:םיבר ךימי רפסמו דלות זא-יכ תעדי אכ  21
:הארת דרב תורצאו גלש תורצא-לא תאבה בכ  22
:המחלמו ברק םויל רצ-תעל יתכשח-רשא גכ  23
:ץרא-ילע םידק ץפי רוא קלחי ךרדה הז-יא דכ  24
:תולק זיזחל ךרדו הלעת ףטשל גלפ-ימ הכ  25
:וב םדא-אל רבדמ שיא-אל ץרא-לע ריטמהל וכ  26
:אשד אצמ חימצהלו האשמו האש עיבשהל זכ  27
:לט-ילגא דילוה-ימ וא בא רטמל-שיה חכ  28
:ודלי ימ םימש רפכו חרקה אצי ימ ןטבמ טכ  29
:ודכלתי םוהת ינפו ואבחתי םימ ןבאכ ל  30
:חתפת ליסכ תוכשמ-וא המיכ תונדעמ רשקתה אל  31
:םחנת הינב-לע שיעו ותעב תורזמ איצתה בל  32
:ץראב ורטשמ םישת-םא םימש תוקח תעדיה גל  33
:ךסכת םימ-תעפשו ךלוק בעל םירתה דל  34
:וננה ךל ורמאיו וכליו םיקרב חלשתה הל  35
:הניב יוכשל ןתנ-ימ וא המכח תוחטב תש-ימ ול  36
:ביכשי ימ םימש ילבנו המכחב םיקחש רפסי-ימ זל  37
:וקבדי םיבגרו קצומל רפע תקצב חל  38
:אלמת םיריפכ תיחו ףרט איבלל דוצתה טל  39
:ברא-ומל הכסב ובשי תונועמב וחשי-יכ מ  40
ועושי לא-לא ודלי-יכ ודיצ ברעל ןיכי ימ אמ  41
:לכא-ילבל ועתי

טל    39

:רמשת תוליא ללח עלס-ילעי תדל תע תעדיה א  1
:הנתדל תע תעדיו הנאלמת םיחרי רפסת ב  2
:הנחלשת םהילבח הנחלפת ןהידלי הנערכת ג  3
:ומל ובש-אלו ואצי רבב וברי םהינב ומלחי ד  4
:חתפ ימ דורע תורסמו ישפח ארפ חלש-ימ ה  5
:החלמ ויתונכשמו ותיב הברע יתמש-רשא ו  6
:עמשי אל שגונ תואשת הירק ןומהל קחשי ז  7
:שורדי קורי-לכ רחאו והערמ םירה רותי ח  8
:ךסובא-לע ןילי-םא ךדבע םיר הבאיה ט  9
:ךירחא םיקמע דדשי-םא ותבע םלתב םיר-רשקתה י  10
:ךעיגי וילא בזעתו וחכ בר-יכ וב-חטבתה אי  11
:ףסאי ךנרגו ךערז בושי-יכ וב ןימאתה בי  12
:הצנו הדיסח הרבא-םא הסלענ םיננר-ףנכ גי  13
:םמחת רפע-לעו היצב ץראל בזעת-יכ די  14
:השודת הדשה תיחו הרוזת לגר-יכ חכשתו וט  15
:דחפ-ילב העיגי קירל הל-אלל הינב חישקה זט  16
:הניבב הל קלח-אלו המכח הולא השה-יכ זי  17
:ובכרלו סוסל קחשת אירמת םורמב תעכ חי  18
:המער וראוצ שיבלתה הרובג סוסל ןתתה טי  19
:המיא ורחנ דוה הבראכ ונשיערתה כ  20
:קשנ-תארקל אצי חכב שישיו קמעב ורפחי אכ  21
:ברח-ינפמ בושי-אלו תחי אלו דחפל קחשי בכ  22
:ןודיכו תינח בהל הפשא הנרת וילע גכ  23
לוק-יכ ןימאי-אלו ץרא-אמגי זגרו שערב דכ  24
:רפוש
םער המחלמ חירי קוחרמו חאה רמאי רפש ידב הכ  25
:העורתו םירש
:ןמיתל ופנכ שרפי ץנ-רבאי ךתניבמה וכ  26
:ונק םירי יכו רשנ היבגי ךיפ-לע-םא זכ  27
:הדוצמו עלס-ןש-לע ןנלתיו ןכשי עלס חכ  28
:וטיבי ויניע קוחרמל לכא-רפח םשמ טכ  29
:אוה םש םיללח רשאבו םד-ועלעי וחרפאו ל  30

מ    40

:רמאיו בויא-תא הוהי ןעיו א  1
:הננעי הולא חיכומ רוסי ידש-םע ברה ב  2
:רמאיו הוהי-תא בויא ןעיו ג  3
:יפ-ומל יתמש ידי ךבישא המ יתלק ןה ד  4
:ףיסוא אלו םיתשו הנעא אלו יתרבד תחא ה  5
:רמאיו הרעסנמ בויא-תא הוהי-ןעיו ו  6
:ינעידוהו ךלאשא ךיצלח רבגכ אנ-רזא ז  7
:קדצת ןעמל ינעישרת יטפשמ רפת ףאה ח  8
:םערת והמכ לוקבו ךל לאכ עורז-םאו ט  9
:שבלת רדהו דוהו הבגו ןואג אנ הדע י  10
:והליפשהו האג-לכ הארו ךפא תורבע ץפה אי  11
:םתחת םיעשר ךדהו והעינכה האג-לכ האר בי  12
:ןומטב שבח םהינפ דחי רפעב םנמט גי  13
:ךנימי ךל עשות-יכ ךדוא ינא-םגו די  14
רקבכ ריצח ךמע יתישע-רשא תומהב אנ-הנה וט  15
:לכאי
:ונטב ירירשב ונאו וינתמב וחכ אנ-הנה זט  16
:וגרשי ודחפ ידיג זרא-ומכ ובנז ץפחי זי  17
:לזרב ליטמכ וימרג השוחנ יקיפא וימצע חי  18
:וברח שגי ושעה לא-יכרד תישאר אוה טי  19
הדשה תיח-לכו ול-ואשי םירה לוב-יכ כ  20
:םש-וקחשי
:הצבו הנק רתסב בכשי םילאצ-תחת אכ  21
:לחנ-יברע והובסי וללצ םילאצ והכסי בכ  22
ןדרי חיגי-יכ חטבי זופחי אל רהנ קשעי ןה גכ  23
:והיפ-לא
:ףא-בקני םישקומב ונחקי ויניעב דכ  24
:ונשל עיקשת לבחבו הכחב ןתיול ךשמת הכ  25
:ויחל בוקת חוחבו ופאב ןומגא םישתה וכ  26
:תוכר ךילא רבדי-םא םינונחת ךילא הבריה זכ  27
:םלוע דבעל ונחקת ךמע תירב תרכיה חכ  28
:ךיתורענל ונרשקתו רופצכ וב-קחשתה טכ  29
:םינענכ ןיב והוצחי םירבח וילע ורכי ל  30
:ושאר םיגד לצלצבו ורוע תוכשב אלמתה אל  31
:ףסות-לא המחלמ רכז ךפכ וילע-םיש בל  32

אמ    41

:לטי ויארמ-לא םגה הבזכנ ותלחת-ןה א  1
:בציתי ינפל אוה ימו ונרועי יכ רזכא-אל ב  2
:אוה-יל םימשה-לכ תחת םלשאו ינמידקה ימ ג  3
:וכרע ןיחו תורובג-רבדו וידב שירחא-אל ד  4
:אובי ימ ונסר לפכב ושובל ינפ הלג-ימ ה  5
:המיא וינש תוביבס חתפ ימ וינפ יתלד ו  6
:רצ םתוח רוגס םינגמ יקיפא הואג ז  7
:םהיניב אובי-אל חורו ושגי דחאב דחא ח  8
:ודרפתי אלו ודכלתי וקבדי והיחאב-שיא ט  9
:רחש-יפעפעכ ויניעו רוא להת ויתשיטע י  10
:וטלמתי שא ידודיכ וכלהי םידיפל ויפמ אי  11
:ןמגאו חופנ דודכ ןשע אצי ויריחנמ בי  12
:אצי ויפמ בהלו טהלת םילחג ושפנ גי  13
:הבאד ץודת וינפלו זע ןילי וראוצב די  14
:טומי-לב וילע קוצי וקבד ורשב ילפמ וט  15
:תיתחת חלפכ קוציו ןבא-ומכ קוצי ובל זט  16
:ואטחתי םירבשמ םילא ורוגי ותשמ זי  17
:הירשו עסמ תינח םוקת ילב ברח והגישמ חי  18
:השוחנ ןובקר ץעל לזרב ןבתל בשחי טי  19
:עלק-ינבא ול-וכפהנ שקל תשק-ןב ונחירבי-אל כ  20
:ןודיכ שערל קחשיו חתות ובשחנ שקכ אכ  21
:טיט-ילע ץורח דפרי שרח ידודח ויתחת בכ  22
:החקרמכ םישי םי הלוצמ ריסכ חיתרי גכ  23
:הבישל םוהת בשחי ביתנ ריאי וירחא דכ  24
:תח-ילבל ושעה ולשמ רפע-לע-ןיא הכ  25
:ץחש-ינב-לכ-לע ךלמ אוה הארי הבג-לכ-תא וכ  26

במ    42

:רמאיו הוהי-תא בויא ןעיו א  1
:המזמ ךממ רצבי-אלו לכות לכ-יכ תעדי ב  2
אלו יתדגה ןכל תעד ילב הצע םילעמ הז ימ ג  3
:עדא אלו ינממ תואלפנ ןיבא
:ינעידוהו ךלאשא רבדא יכנאו אנ-עמש ד  4
:ךתאר יניע התעו ךיתעמש ןזא-עמשל ה  5
:רפאו רפע-לע יתמחנו סאמא ןכ-לע ו  6
בויא-לא הלאה םירבדה-תא הוהי רבד רחא יהיו ז  7
ךב יפא הרח ינמיתה זפילא-לא הוהי רמאיו
ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ ךיער ינשבו
:בויא
וכלו םיליא העבשו םירפ-העבש םכל-וחק התעו ח  8
בויאו םכדעב הלוע םתילעהו בויא ידבע-לא
יתלבל אשא וינפ-םא יכ םכילע ללפתי ידבע
הנוכנ ילא םתרבד אל יכ הלבנ םכמע תושע
:בויא ידבעכ
רפצ יחושה דדלבו ינמיתה זפילא וכליו ט  9
אשיו הוהי םהילא רבד רשאכ ושעיו יתמענה
:בויא ינפ-תא הוהי
והער דעב וללפתהב בויא תיבש-תא בש הוהיו י  10
:הנשמל בויאל רשא-לכ-תא הוהי ףסיו
ויעדי-לכו ויתיחא-לכו ויחא-לכ וילא ואביו אי  11
ול ודניו ותיבב םחל ומע ולכאיו םינפל
וילע הוהי איבה-רשא הערה-לכ לע ותא ומחניו
:דחא בהז םזנ שיאו תחא הטישק שיא ול-ונתיו
ול-יהיו ותשארמ בויא תירחא-תא ךרב הוהיו בי  12
םילמג םיפלא תששו ןאצ ףלא רשע העברא
:תונותא ףלאו רקב דמצ-ףלאו
:תונב שולשו םינב הנעבש ול-יהיו גי  13
םשו העיצק תינשה םשו המימי תחאה-םש ארקיו די  14
:ךופה ןרק תישילשה
ץראה-לכב בויא תונבכ תופי םישנ אצמנ אלו וט  15
:םהיחא ךותב הלחנ םהיבא םהל ןתיו
אריו הנש םיעבראו האמ תאז-ירחא בויא יחיו זט  16
:תורד העברא וינב ינב-תאו וינב-תא
:םימי עבשו ןקז בויא תמיו זי  17

This book in English or Latin