לאוי    Joel

א    1

:לאותפ-ןב לאוי-לא היה רשא הוהי-רבד א  1
ץראה יבשוי לכ וניזאהו םינקזה תאז-ועמש ב  2
:םכיתבא ימיב םאו םכימיב תאז התיהה
םהינבו םהינבל םכינבו ורפס םכינבל הילע ג  3
:רחא רודל
קליה לכא הבראה רתיו הבראה לכא םזגה רתי ד  4
:ליסחה לכא קליה רתיו
ןיי יתש-לכ ולליהו וכבו םירוכש וציקה ה  5
:םכיפמ תרכנ יכ סיסע-לע
וינש רפסמ ןיאו םוצע יצרא-לע הלע יוג-יכ ו  6
:ול איבל תועלתמו הירא ינש
הפשח ףשח הפצקל יתנאתו המשל ינפג םש ז  7
:היגירש וניבלה ךילשהו
:הירוענ לעב-לע קש-תרגח הלותבכ ילא ח  8
םינהכה ולבא הוהי תיבמ ךסנו החנמ תרכה ט  9
:הוהי יתרשמ
שורית שיבוה ןגד דדש יכ המדא הלבא הדש דדש י  10
:רהצי ללמא
הרעש-לעו הטח-לע םימרכ וליליה םירכא ושיבה אי  11
:הדש ריצק דבא יכ
רמת-םג ןומר הללמא הנאתהו השיבוה ןפגה בי  12
ןושש שיבה-יכ ושבי הדשה יצע-לכ חופתו
:םדא ינב-ןמ
ואב חבזמ יתרשמ וליליה םינהכה ודפסו ורגח גי  13
תיבמ ענמנ יכ יהלא יתרשמ םיקשב וניל
:ךסנו החנמ םכיהלא
יבשי לכ םינקז ופסא הרצע וארק םוצ-ושדק די  14
:הוהי-לא וקעזו םכיהלא הוהי תיב ץראה
ידשמ דשכו הוהי םוי בורק יכ םויל ההא וט  15
:אובי
וניהלא תיבמ תרכנ לכא וניניע דגנ אולה זט  16
:ליגו החמש
וסרהנ תורצא ומשנ םהיתפרגמ תחת תודרפ ושבע זי  17
:ןגד שיבה יכ תורגממ
הערמ ןיא יכ רקב ירדע וכבנ המהב החנאנ-המ חי  18
:ומשאנ ןאצה ירדע-םג םהל
רבדמ תואנ הלכא שא יכ ארקא הוהי ךילא טי  19
:הדשה יצע-לכ הטהל הבהלו
יקיפא ושבי יכ ךילא גורעת הדש תומהב-םג כ  20
:רבדמה תואנ הלכא שאו םימ

ב    2

לכ וזגרי ישדק רהב ועירהו ןויצב רפוש ועקת א  1
:בורק יכ הוהי-םוי אב-יכ ץראה יבשי
שרפ רחשכ לפרעו ןנע םוי הלפאו ךשח םוי ב  2
היהנ אל והמכ םוצעו בר םע םירהה-לע
:רודו רוד ינש-דע ףסוי אל וירחאו םלועה-ןמ
ןדע-ןגכ הבהל טהלת וירחאו שא הלכא וינפל ג  3
הטילפ-םגו הממש רבדמ וירחאו וינפל ץראה
:ול התיה-אל
:ןוצורי ןכ םישרפכו והארמ םיסוס הארמכ ד  4
לוקכ ןודקרי םירהה ישאר-לע תובכרמ לוקכ ה  5
:המחלמ ךורע םוצע םעכ שק הלכא שא בהל
:רוראפ וצבק םינפ-לכ םימע וליחי וינפמ ו  6
שיאו המוח ולעי המחלמ ישנאכ ןוצרי םירובגכ ז  7
:םתוחרא ןוטבעי אלו ןוכלי ויכרדב
ןוכלי ותלסמב רבג ןוקחדי אל ויחא שיאו ח  8
:ועצבי אל ולפי חלשה דעבו
דעב ולעי םיתבב ןוצרי המוחב וקשי ריעב ט  9
:בנגכ ואבי םינולחה
ורדק חריו שמש םימש ושער ץרא הזגר וינפל י  10
:םהגנ ופסא םיבכוכו
והנחמ דאמ בר יכ וליח ינפל ולוק ןתנ הוהיו אי  11
ארונו הוהי-םוי לודג-יכ ורבד השע םוצע יכ
:ונליכי ימו דאמ
םוצבו םכבבל-לכב ידע ובש הוהי-םאנ התע-םגו בי  12
:דפסמבו יכבבו
הוהי-לא ובושו םכידגב-לאו םכבבל וערקו גי  13
םיפא ךרא אוה םוחרו ןונח-יכ םכיהלא
:הערה-לע םחנו דסח-ברו
החנמ הכרב וירחא ריאשהו םחנו בושי עדוי ימ די  14
:םכיהלא הוהיל ךסנו
:הרצע וארק םוצ-ושדק ןויצב רפוש ועקת וט  15
םיללוע ופסא םינקז וצבק להק ושדק םע-ופסא זט  16
:התפחמ הלכו ורדחמ ןתח אצי םידש יקניו
הוהי יתרשמ םינהכה וכבי חבזמלו םלואה ןיב זי  17
ךתלחנ ןתת-לאו ךמע-לע הוהי הסוח ורמאיו
היא םימעב ורמאי המל םיוג םב-לשמל הפרחל
:םהיהלא
:ומע-לע למחיו וצראל הוהי אנקיו חי  18
םכל חלש יננה ומעל רמאיו הוהי ןעיו טי  19
ותא םתעבשו רהציהו שוריתהו ןגדה-תא
:םיוגב הפרח דוע םכתא ןתא-אלו
ץרא-לא ויתחדהו םכילעמ קיחרא ינופצה-תאו כ  20
ופסו ינמדקה םיה-לא וינפ-תא הממשו היצ
יכ ותנחצ לעתו ושאב הלעו ןורחאה םיה-לא
:תושעל לידגה
הוהי לידגה-יכ יחמשו יליג המדא יארית-לא אכ  21
:תושעל
רבדמ תואנ ואשד יכ ידש תומהב וארית-לא בכ  22
:םליח ונתנ ןפגו הנאת וירפ אשנ ץע-יכ
ןתנ-יכ םכיהלא הוהיב וחמשו וליג ןויצ ינבו גכ  23
הרומ םשג םכל דרויו הקדצל הרומה-תא םכל
:ןושארב שוקלמו
שורית םיבקיה וקישהו רב תונרגה ואלמו דכ  24
:רהציו
קליה הבראה לכא רשא םינשה-תא םכל יתמלשו הכ  25
:םכב יתחלש רשא לודגה יליח םזגהו ליסחהו
הוהי םש-תא םתללהו עובשו לוכא םתלכאו וכ  26
ימע ושבי-אלו אילפהל םכמע השע-רשא םכיהלא
:םלועל
הוהי ינאו ינא לארשי ברקב יכ םתעדיו זכ  27
:םלועל ימע ושבי-אלו דוע ןיאו םכיהלא

ג    3

רשב-לכ-לע יחור-תא ךופשא ןכ-ירחא היהו א  1
ןומלחי תומלח םכינקז םכיתונבו םכינב ואבנו
:וארי תוניזח םכירוחב
המהה םימיב תוחפשה-לעו םידבעה-לע םגו ב  2
:יחור-תא ךופשא
תורמיתו שאו םד ץראבו םימשב םיתפומ יתתנו ג  3
:ןשע
םוי אוב ינפל םדל חריהו ךשחל ךפהי שמשה ד  4
:ארונהו לודגה הוהי
יכ טלמי הוהי םשב ארקי-רשא לכ היהו ה  5
רמא רשאכ הטילפ היהת םלשוריבו ןויצ-רהב
:ארק הוהי רשא םידירשבו הוהי

ד    4

בושא רשא איהה תעבו המהה םימיב הנה יכ א  1
:םלשוריו הדוהי תובש-תא
קמע-לא םיתדרוהו םיוגה-לכ-תא יתצבקו ב  2
יתלחנו ימע-לע םש םמע יתטפשנו טפשוהי
:וקלח יצרא-תאו םיוגב ורזפ רשא לארשי
הדליהו הנוזב דליה ונתיו לרוג ודי ימע-לאו ג  3
:ותשיו ןייב ורכמ
תשלפ תולילג לכו ןודיצו רצ יל םתא-המ םגו ד  4
ילע םתא םילמג-םאו ילע םימלשמ םתא לומגה
:םכשארב םכלמג בישא הרהמ לק
םתאבה םיבטה ידמחמו םתחקל יבהזו יפסכ-רשא ה  5
:םכילכיהל
םינויה ינבל םתרכמ םלשורי ינבו הדוהי ינבו ו  6
:םלובג לעמ םקיחרה ןעמל
המש םתא םתרכמ-רשא םוקמה-ןמ םריעמ יננה ז  7
:םכשארב םכלמג יתבשהו
ינב דיב םכיתונב-תאו םכינב-תא יתרכמו ח  8
הוהי יכ קוחר יוג-לא םיאבשל םורכמו הדוהי
:רבד
םירובגה וריעה המחלמ ושדק םיוגב תאז-וארק ט  9
:המחלמה ישנא לכ ולעי ושגי
שלחה םיחמרל םכיתרמזמו תוברחל םכיתא ותכ י  10
:ינא רובג רמאי
תחנה המש וצבקנו ביבסמ םיוגה-לכ ואבו ושוע אי  11
:ךירובג הוהי
םש יכ טפשוהי קמע-לא םיוגה ולעיו ורועי בי  12
:ביבסמ םיוגה-לכ-תא טפשל בשא
תג האלמ-יכ ודר ואב ריצק לשב יכ לגמ וחלש גי  13
:םתער הבר יכ םיבקיה וקישה
םוי בורק יכ ץורחה קמעב םינומה םינומה די  14
:ץורחה קמעב הוהי
:םהגנ ופסא םיבכוכו ורדק חריו שמש וט  15
ושערו ולוק ןתי םלשורימו גאשי ןויצמ הוהיו זט  16
ינבל זועמו ומעל הסחמ הוהיו ץראו םימש
:לארשי
ןויצב ןכש םכיהלא הוהי ינא יכ םתעדיו זי  17
םירזו שדק םלשורי התיהו ישדק-רה
:דוע הב-ורבעי-אל
תועבגהו סיסע םירהה ופטי אוהה םויב היהו חי  18
ןיעמו םימ וכלי הדוהי יקיפא-לכו בלח הנכלת
:םיטשה לחנ-תא הקשהו אצי הוהי תיבמ
היהת הממש רבדמל םודאו היהת הממשל םירצמ טי  19
:םצראב איקנ-םד וכפש-רשא הדוהי ינב סמחמ
:רודו רודל םלשוריו בשת םלועל הדוהיו כ  20
:ןויצב ןכש הוהיו יתיקנ-אל םמד יתיקנו אכ  21

This book in English or Latin