הנוי    Jonah

א    1

:רמאל יתמא-ןב הנוי-לא הוהי-רבד יהיו א  1
הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ-לא ךל םוק ב  2
:ינפל םתער התלע-יכ
דריו הוהי ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו ג  3
דריו הרכש ןתיו שישרת האב הינא אצמיו ופי
:הוהי ינפלמ השישרת םהמע אובל הב
יהיו םיה-לא הלודג-חור ליטה הוהיו ד  4
:רבשהל הבשח הינאהו םיב לודג-רעס
ולטיו ויהלא-לא שיא וקעזיו םיחלמה וארייו ה  5
םהילעמ לקהל םיה-לא הינאב רשא םילכה-תא
:םדריו בכשיו הניפסה יתכרי-לא דרי הנויו
םדרנ ךל-המ ול רמאיו לבחה בר וילא ברקיו ו  6
ונל םיהלאה תשעתי ילוא ךיהלא-לא ארק םוק
:דבאנ אלו
תולרוג הליפנו וכל והער-לא שיא ורמאיו ז  7
תולרוג ולפיו ונל תאזה הערה ימלשב העדנו
:הנוי-לע לרוגה לפיו
הערה-ימל רשאב ונל אנ-הדיגה וילא ורמאיו ח  8
ךצרא המ אובת ןיאמו ךתכאלמ-המ ונל תאזה
:התא םע הזמ-יאו
יהלא הוהי-תאו יכנא ירבע םהילא רמאיו ט  9
:השביה-תאו םיה-תא השע-רשא ארי ינא םימשה
וילא ורמאיו הלודג הארי םישנאה וארייו י  10
הוהי ינפלמ-יכ םישנאה ועדי-יכ תישע תאז-המ
:םהל דיגה יכ חרב אוה
ונילעמ םיה קתשיו ךל השענ-המ וילא ורמאיו אי  11
:רעסו ךלוה םיה יכ
קתשיו םיה-לא ינליטהו ינואש םהילא רמאיו בי  12
רעסה ילשב יכ ינא עדוי יכ םכילעמ םיה
:םכילע הזה לודגה
יכ ולכי אלו השביה-לא בישהל םישנאה ורתחיו גי  13
:םהילע רעסו ךלוה םיה
אנ-לא הוהי הנא ורמאיו הוהי-לא וארקיו די  14
םד ונילע ןתת-לאו הזה שיאה שפנב הדבאנ
:תישע תצפח רשאכ הוהי התא-יכ איקנ
םיה דמעיו םיה-לא והלטיו הנוי-תא ואשיו וט  15
:ופעזמ
הוהי-תא הלודג הארי םישנאה וארייו זט  16
:םירדנ ורדיו הוהיל חבז-וחבזיו

ב    2

הנוי יהיו הנוי-תא עלבל לודג גד הוהי ןמיו א  1
:תוליל השלשו םימי השלש גדה יעמב
:הגדה יעממ ויהלא הוהי-לא הנוי ללפתיו ב  2
ןטבמ יננעיו הוהי-לא יל הרצמ יתארק רמאיו ג  3
:ילוק תעמש יתעוש לואש
ינבבסי רהנו םימי בבלב הלוצמ ינכילשתו ד  4
:ורבע ילע ךילגו ךירבשמ-לכ
ףיסוא ךא ךיניע דגנמ יתשרגנ יתרמא ינאו ה  5
:ךשדק לכיה-לא טיבהל
שובח ףוס ינבבסי םוהת שפנ-דע םימ ינופפא ו  6
:ישארל
םלועל ידעב היחרב ץראה יתדרי םירה יבצקל ז  7
:יהלא הוהי ייח תחשמ לעתו
ךילא אובתו יתרכז הוהי-תא ישפנ ילע ףטעתהב ח  8
:ךשדק לכיה-לא יתלפת
:ובזעי םדסח אוש-ילבה םירמשמ ט  9
המלשא יתרדנ רשא ךל-החבזא הדות לוקב ינאו י  10
:הוהיל התעושי
:השביה-לא הנוי-תא אקיו גדל הוהי רמאיו אי  11

ג    3

:רמאל תינש הנוי-לא הוהי-רבד יהיו א  1
הילא ארקו הלודגה ריעה הונינ-לא ךל םוק ב  2
:ךילא רבד יכנא רשא האירקה-תא
הונינו הוהי רבדכ הונינ-לא ךליו הנוי םקיו ג  3
:םימי תשלש ךלהמ םיהלאל הלודג-ריע התיה
ארקיו דחא םוי ךלהמ ריעב אובל הנוי לחיו ד  4
:תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע רמאיו
םוצ-וארקיו םיהלאב הונינ ישנא ונימאיו ה  5
:םנטק-דעו םלודגמ םיקש ושבליו
רבעיו ואסכמ םקיו הונינ ךלמ-לא רבדה עגיו ו  6
:רפאה-לע בשיו קש סכיו וילעמ ותרדא
רמאל וילדגו ךלמה םעטמ הונינב רמאיו קעזיו ז  7
המואמ ומעטי-לא ןאצהו רקבה המהבהו םדאה
:ותשי-לא םימו וערי-לא
םיהלא-לא וארקיו המהבהו םדאה םיקש וסכתיו ח  8
רשא סמחה-ןמו הערה וכרדמ שיא ובשיו הקזחב
:םהיפכב
ופא ןורחמ בשו םיהלאה םחנו בושי עדוי-ימ ט  9
:דבאנ אלו
הערה םכרדמ ובש-יכ םהישעמ-תא םיהלאה אריו י  10
םהל-תושעל רבד-רשא הערה-לע םיהלאה םחניו
:השע אלו

ד    4

:ול רחיו הלודג הער הנוי-לא עריו א  1
הז-אולה הוהי הנא רמאיו הוהי-לא ללפתיו ב  2
חרבל יתמדק ןכ-לע יתמדא-לע יתויה-דע ירבד
ךרא םוחרו ןונח-לא התא יכ יתעדי יכ השישרת
:הערה-לע םחנו דסח-ברו םיפא
יתומ בוט יכ ינממ ישפנ-תא אנ-חק הוהי התעו ג  3
:ייחמ
:ךל הרח בטיהה הוהי רמאיו ד  4
ול שעיו ריעל םדקמ בשיו ריעה-ןמ הנוי אציו ה  5
הארי רשא דע לצב היתחת בשיו הכס םש
:ריעב היהי-המ
הנויל לעמ לעיו ןויקיק םיהלא-הוהי ןמיו ו  6
חמשיו ותערמ ול ליצהל ושאר-לע לצ תויהל
:הלודג החמש ןויקיקה-לע הנוי
ךתו תרחמל רחשה תולעב תעלות םיהלאה ןמיו ז  7
:שבייו ןויקיקה-תא
םידק חור םיהלא ןמיו שמשה חרזכ יהיו ח  8
לאשיו ףלעתיו הנוי שאר-לע שמשה ךתו תישירח
:ייחמ יתומ בוט רמאיו תומל ושפנ-תא
ךל-הרח בטיהה הנוי-לא םיהלא רמאיו ט  9
:תומ-דע יל-הרח בטיה רמאיו ןויקיקה-לע
רשא ןויקיקה-לע תסח התא הוהי רמאיו י  10
היה הליל-ןבש ותלדג אלו וב תלמע-אל
:דבא הליל-ןבו
רשא הלודגה ריעה הונינ-לע סוחא אל ינאו אי  11
עדי-אל רשא םדא ובר הרשע-םיתשמ הברה הב-שי
:הבר המהבו ולאמשל ונימי-ןיב

This book in English or Latin