עשוהי    Joshua

א    1

הוהי רמאיו הוהי דבע השמ תומ ירחא יהיו א  1
:רמאל השמ תרשמ ןונ-ןב עשוהי-לא
הזה ןדריה-תא רבע םוק התעו תמ ידבע השמ ב  2
םהל ןתנ יכנא רשא ץראה-לא הזה םעה-לכו התא
:לארשי ינבל
ויתתנ םכל וב םכלגר-ףכ ךרדת רשא םוקמ-לכ ג  3
:השמ-לא יתרבד רשאכ
לודגה רהנה-דעו הזה ןונבלהו רבדמהמ ד  4
אובמ לודגה םיה-דעו םיתחה ץרא לכ תרפ-רהנ
:םכלובג היהי שמשה
רשאכ ךייח ימי לכ ךינפל שיא בציתי-אל ה  5
:ךבזעא אלו ךפרא אל ךמע היהא השמ-םע יתייה
ץראה-תא הזה םעה-תא ליחנת התא יכ ץמאו קזח ו  6
:םהל תתל םתובאל יתעבשנ-רשא
רשא הרותה-לככ תושעל רמשל דאמ ץמאו קזח קר ז  7
לואמשו ןימי ונממ רוסת-לא ידבע השמ ךוצ
:ךלת רשא לכב ליכשת ןעמל
םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי-אל ח  8
זא-יכ וב בותכה-לככ תושעל רמשת ןעמל הלילו
:ליכשת זאו ךכרד-תא חילצת
יכ תחת-לאו ץרעת-לא ץמאו קזח ךיתיוצ אולה ט  9
:ךלת רשא לכב ךיהלא הוהי ךמע
:רמאל םעה ירטש-תא עשוהי וציו י  10
וניכה רמאל םעה-תא ווצו הנחמה ברקב ורבע אי  11
םירבע םתא םימי תשלש דועב יכ הדיצ םכל
הוהי רשא ץראה-תא תשרל אובל הזה ןדריה-תא
:התשרל םכל ןתנ םכיהלא
עשוהי רמא השנמה טבש יצחלו ידגלו ינבוארלו בי  12
:רמאל
הוהי-דבע השמ םכתא הוצ רשא רבדה-תא רוכז גי  13
םכל ןתנו םכל חינמ םכיהלא הוהי רמאל
:תאזה ץראה-תא
םכל ןתנ רשא ץראב ובשי םכינקמו םכפט םכישנ די  14
ינפל םישמח ורבעת םתאו ןדריה רבעב השמ
:םתוא םתרזעו ליחה ירובג לכ םכיחא
המה-םג ושריו םככ םכיחאל הוהי חיני-רשא דע וט  15
םתבשו םהל ןתנ םכיהלא הוהי-רשא ץראה-תא
השמ םכל ןתנ רשא התוא םתשריו םכתשרי ץראל
:שמשה חרזמ ןדריה רבעב הוהי דבע
השענ ונתיוצ-רשא לכ רמאל עשוהי-תא ונעיו זט  16
:ךלנ ונחלשת רשא-לכ-לאו
קר ךילא עמשנ ןכ השמ-לא ונעמש-רשא לככ זי  17
:השמ-םע היה רשאכ ךמע ךיהלא הוהי היהי
ךירבד-תא עמשי-אלו ךיפ-תא הרמי-רשא שיא-לכ חי  18
:ץמאו קזח קר תמוי ונוצת-רשא לכל

ב    2

םישנא-םינש םיטשה-ןמ ןונ-ןב-עשוהי חלשיו א  1
ץראה-תא ואר וכל רמאל שרח םילגרמ
המשו הנוז השא-תיב ואביו וכליו וחירי-תאו
:המש-ובכשיו בחר
הנה ואב םישנא הנה רמאל וחירי ךלמל רמאיו ב  2
:ץראה-תא רפחל לארשי ינבמ הלילה
יאיצוה רמאל בחר-לא וחירי ךלמ חלשיו ג  3
רפחל יכ ךתיבל ואב-רשא ךילא םיאבה םישנאה
:ואב ץראה-לכ-תא
ןכ רמאתו ונפצתו םישנאה ינש-תא השאה חקתו ד  4
:המה ןיאמ יתעדי אלו םישנאה ילא ואב
אל ואצי םישנאהו ךשחב רוגסל רעשה יהיו ה  5
יכ םהירחא רהמ ופדר םישנאה וכלה הנא יתעדי
:םוגישת
תוכרעה ץעה יתשפב םנמטתו הגגה םתלעה איהו ו  6
:גגה-לע הל
תורבעמה לע ןדריה ךרד םהירחא ופדר םישנאהו ז  7
:םהירחא םיפדרה ואצי רשאכ ירחא ורגס רעשהו
:גגה-לע םהילע התלע איהו ןובכשי םרט המהו ח  8
םכל הוהי ןתנ-יכ יתעדי םישנאה-לא רמאתו ט  9
וגמנ יכו ונילע םכתמיא הלפנ-יכו ץראה-תא
:םכינפמ ץראה יבשי-לכ
ףוס-םי ימ-תא הוהי שיבוה-רשא תא ונעמש יכ י  10
ינשל םתישע רשאו םירצממ םכתאצב םכינפמ
גועלו ןחיסל ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ
:םתוא םתמרחה רשא
שיאב חור דוע המק-אלו ונבבל סמיו עמשנו אי  11
םימשב םיהלא אוה םכיהלא הוהי יכ םכינפמ
:תחתמ ץראה-לעו לעממ
דסח םכמע יתישע-יכ הוהיב יל אנ-ועבשה התעו בי  12
יל םתתנו דסח יבא תיב-םע םתא-םג םתישעו
:תמא תוא
יתוחא-תאו יחא-תאו ימא-תאו יבא-תא םתיחהו גי  13
:תוממ וניתשפנ-תא םתלצהו םהל רשא-לכ תאו
אל םא תומל םכיתחת ונשפנ םישנאה הל ורמאיו די  14
ונל הוהי-תתב היהו הז ונרבד-תא ודיגת
:תמאו דסח ךמע ונישעו ץראה-תא
המוחה ריקב התיב יכ ןולחה דעב לבחב םדרותו וט  15
:תבשוי איה המוחבו
םיפדרה םכב ועגפי-ןפ וכל הרהה םהל רמאתו זט  16
רחאו םיפדרה בוש דע םימי תשלש המש םתבחנו
:םככרדל וכלת
הזה ךתעבשמ ונחנא םיקנ םישנאה הילא ורמאיו זי  17
:ונתעבשה רשא
הזה ינשה טוח תוקת-תא ץראב םיאב ונחנא הנה חי  18
ךיבא-תאו וב ונתדרוה רשא ןולחב ירשקת
יפסאת ךיבא תיב-לכ תאו ךיחא-תאו ךמא-תאו
:התיבה ךילא
ומד הצוחה ךתיב יתלדמ אצי-רשא לכ היהו טי  19
תיבב ךתא היהי רשא לכו םיקנ ונחנאו ושארב
:וב-היהת די-םא ונשארב ומד
ךתעבשמ םיקנ ונייהו הז ונרבד-תא ידיגת-םאו כ  20
:ונתעבשה רשא
רשקתו וכליו םחלשתו אוה-ןכ םכירבדכ רמאתו אכ  21
:ןולחב ינשה תוקת-תא
םימי תשלש םש ובשיו הרהה ואביו וכליו בכ  22
אלו ךרדה-לכב םיפדרה ושקביו םיפדרה ובש-דע
:ואצמ
ואביו ורבעיו רההמ ודריו םישנאה ינש ובשיו גכ  23
תואצמה-לכ תא ול-ורפסיו ןונ-ןב עשוהי-לא
:םתוא
ונדיב הוהי ןתנ-יכ עשוהי-לא ורמאיו דכ  24
:ונינפמ ץראה יבשי-לכ וגמנ-םגו ץראה-לכ-תא

ג    3

ואביו םיטשהמ ועסיו רקבב עשוהי םכשיו א  1
םרט םש ונליו לארשי ינב-לכו אוה ןדריה-דע
:ורבעי
ברקב םירטשה ורבעיו םימי תשלש הצקמ יהיו ב  2
:הנחמה
ןורא תא םכתוארכ רמאל םעה-תא ווציו ג  3
ותא םיאשנ םיולה םינהכהו םכיהלא הוהי-תירב
:וירחא םתכלהו םכמוקממ ועסת םתאו
המא םיפלאכ וניבו םכיניב היהי קוחר ךא ד  4
ךרדה-תא ועדת-רשא ןעמל וילא וברקת-לא הדמב
לומתמ ךרדב םתרבע אל יכ הב-וכלת רשא
:םושלש
השעי רחמ יכ ושדקתה םעה-לא עשוהי רמאיו ה  5
:תואלפנ םכברקב הוהי
ןורא-תא ואש רמאל םינהכה-לא עשוהי רמאיו ו  6
תירבה ןורא-תא ואשיו םעה ינפל ורבעו תירבה
:םעה ינפל וכליו
ךלדג לחא הזה םויה עשוהי-לא הוהי רמאיו ז  7
יתייה רשאכ יכ ןועדי רשא לארשי-לכ יניעב
:ךמע היהא השמ-םע
רמאל תירבה-ןורא יאשנ םינהכה-תא הוצת התאו ח  8
:ודמעת ןדריב ןדריה ימ הצק-דע םכאבכ
ועמשו הנה ושג לארשי ינב-לא עשוהי רמאיו ט  9
:םכיהלא הוהי ירבד-תא
םכברקב יח לא יכ ןועדת תאזב עשוהי רמאיו י  10
יתחה-תאו ינענכה-תא םכינפמ שירוי שרוהו
ירמאהו ישגרגה-תאו יזרפה-תאו יוחה-תאו
:יסוביהו
םכינפל רבע ץראה-לכ ןודא תירבה ןורא הנה אי  11
:ןדריב
לארשי יטבשמ שיא רשע ינש םכל וחק התעו בי  12
:טבשל דחא-שיא דחא-שיא
ןורא יאשנ םינהכה ילגר תופכ חונכ היהו גי  13
ןדריה ימ ןדריה ימב ץראה-לכ ןודא הוהי
:דחא דנ ודמעיו הלעמלמ םידריה םימה ןותרכי
ןדריה-תא רבעל םהילהאמ םעה עסנב יהיו די  14
:םעה ינפל תירבה ןוראה יאשנ םינהכהו
םינהכה ילגרו ןדריה-דע ןוראה יאשנ אובכו וט  15
אלמ ןדריהו םימה הצקב ולבטנ ןוראה יאשנ
:ריצק ימי לכ ויתודג-לכ-לע
דחא-דנ ומק הלעמלמ םידריה םימה ודמעיו זט  16
םידריהו ןתרצ דצמ רשא ריעה םדאב דאמ קחרה
ורבע םעהו ותרכנ ומת חלמה-םי הברעה םי לע
:וחירי דגנ
הברחב הוהי-תירב ןוראה יאשנ םינהכה ודמעיו זי  17
דע הברחב םירבע לארשי-לכו ןכה ןדריה ךותב
:ןדריה-תא רבעל יוגה-לכ ומת-רשא

ד    4

ןדריה-תא רובעל יוגה-לכ ומת-רשאכ יהיו א  1
:רמאל עשוהי-לא הוהי רמאיו
דחא-שיא םישנא רשע םינש םעה-ןמ םכל וחק ב  2
:טבשמ דחא-שיא
ןדריה ךותמ הזמ םכל-ואש רמאל םתוא ווצו ג  3
םינבא הרשע-םיתש ןיכה םינהכה ילגר בצממ
ןולמב םתוא םתחנהו םכמע םתוא םתרבעהו
:הלילה וב ונילת-רשא
ןיכה רשא שיא רשעה םינש-לא עשוהי ארקיו ד  4
:טבשמ דחא-שיא דחא-שיא לארשי ינבמ
הוהי ןורא ינפל ורבע עשוהי םהל רמאיו ה  5
ןבא שיא םכל ומירהו ןדריה ךות-לא םכיהלא
:לארשי-ינב יטבש רפסמל ומכש-לע תחא
םכינב ןולאשי-יכ םכברקב תוא תאז היהת ןעמל ו  6
:םכל הלאה םינבאה המ רמאל רחמ
ינפמ ןדריה ימימ ותרכנ רשא םהל םתרמאו ז  7
ימ ותרכנ ןדריב ורבעב הוהי-תירב ןורא
לארשי ינבל ןורכזל הלאה םינבאה ויהו ןדריה
:םלוע-דע
ואשיו עשוהי הוצ רשאכ לארשי-ינב ןכ-ושעיו ח  8
הוהי רבד רשאכ ןדריה ךותמ םינבא הרשע-יתש
םורבעיו לארשי-ינב יטבש רפסמל עשוהי-לא
:םש םוחניו ןולמה-לא םמע
ןדריה ךותב עשוהי םיקה םינבא הרשע םיתשו ט  9
תירבה ןורא יאשנ םינהכה ילגר בצמ תחת
:הזה םויה דע םש ויהיו
דע ןדריה ךותב םידמע ןוראה יאשנ םינהכהו י  10
רבדל עשוהי-תא הוהי הוצ-רשא רבדה-לכ םת
ורהמיו עשוהי-תא השמ הוצ-רשא לככ םעה-לא
:ורבעיו םעה
רבעיו רובעל םעה-לכ םת-רשאכ יהיו אי  11
:םעה ינפל םינהכהו הוהי-ןורא
השנמה טבש יצחו דג-ינבו ןבואר-ינב ורבעיו בי  12
:השמ םהילא רבד רשאכ לארשי ינב ינפל םישמח
הוהי ינפל ורבע אבצה יצולח ףלא םיעבראכ גי  13
:וחירי תוברע לא המחלמל
יניעב עשוהי-תא הוהי לדג אוהה םויב די  14
השמ-תא וארי רשאכ ותא ואריו לארשי-לכ
:וייח ימי-לכ
:רמאל עשוהי-לא הוהי רמאיו וט  15
ולעיו תודעה ןורא יאשנ םינהכה-תא הוצ זט  16
:ןדריה-ןמ
:ןדריה-ןמ ולע רמאל םינהכה-תא עשוהי וציו זי  17
הוהי-תירב ןורא יאשנ םינהכה תולעב יהיו חי  18
לא םינהכה ילגר תופכ וקתנ ןדריה ךותמ
וכליו םמוקמל ןדריה-ימ ובשיו הברחה
:ויתודג-לכ-לע םושלש-לומתכ
ןושארה שדחל רושעב ןדריה-ןמ ולע םעהו טי  19
:וחירי חרזמ הצקב לגלגב ונחיו
וחקל רשא הלאה םינבאה הרשע םיתש תאו כ  20
:לגלגב עשוהי םיקה ןדריה-ןמ
םכינב ןולאשי רשא רמאל לארשי ינב-לא רמאיו אכ  21
:הלאה םינבאה המ רמאל םתובא-תא רחמ
לארשי רבע השביב רמאל םכינב-תא םתעדוהו בכ  22
:הזה ןדריה-תא
םכינפמ ןדריה ימ-תא םכיהלא הוהי שיבוה-רשא גכ  23
ףוס-םיל םכיהלא הוהי השע רשאכ םכרבע-דע
:ונרבע-דע ונינפמ שיבוה-רשא
הקזח יכ הוהי די-תא ץראה ימע-לכ תעד ןעמל דכ  24
:םימיה-לכ םכיהלא הוהי-תא םתארי ןעמל איה

ה    5

ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ-לכ עמשכ יהיו א  1
תא םיה-לע רשא ינענכה יכלמ-לכו המי
ינפמ ןדריה ימ-תא הוהי שיבוה-רשא
םב היה-אלו םבבל סמיו ונרבע-דע לארשי-ינב
:לארשי-ינב ינפמ חור דוע
תוברח ךל השע עשוהי-לא הוהי רמא איהה תעב ב  2
:תינש לארשי-ינב-תא למ בושו םירצ
ינב-תא למיו םירצ תוברח עשוהי ול-שעיו ג  3
:תולרעה תעבג-לא לארשי
םירצממ אציה םעה-לכ עשוהי למ-רשא רבדה הזו ד  4
ךרדב רבדמב ותמ המחלמה ישנא לכ םירכזה
:םירצממ םתאצב
םידליה םעה-לכו םיאציה םעה-לכ ויה םילמ-יכ ה  5
:ולמ-אל םירצממ םתאצב ךרדב רבדמב
םת-דע רבדמב לארשי-ינב וכלה הנש םיעברא יכ ו  6
רשא םירצממ םיאציה המחלמה ישנא יוגה-לכ
םהל הוהי עבשנ רשא הוהי לוקב ועמש-אל
הוהי עבשנ רשא ץראה-תא םתוארה יתלבל
:שבדו בלח תבז ץרא ונל תתל םתובאל
עשוהי למ םתא םתחת םיקה םהינב-תאו ז  7
:ךרדב םתוא ולמ-אל יכ ויה םילרע-יכ
םתחת ובשיו לומהל יוגה-לכ ומת-רשאכ יהיו ח  8
:םתויח דע הנחמב
תפרח-תא יתולג םויה עשוהי-לא הוהי רמאיו ט  9
דע לגלג אוהה םוקמה םש ארקיו םכילעמ םירצמ
:הזה םויה
חספה-תא ושעיו לגלגב לארשי-ינב ונחיו י  10
:וחירי תוברעב ברעב שדחל םוי רשע העבראב
יולקו תוצמ חספה תרחממ ץראה רובעמ ולכאיו אי  11
:הזה םויה םצעב
היה-אלו ץראה רובעמ םלכאב תרחממ ןמה תבשיו בי  12
ןענכ ץרא תאובתמ ולכאיו ןמ לארשי ינבל דוע
:איהה הנשב
אריו ויניע אשיו וחיריב עשוהי תויהב יהיו גי  13
ךליו ודיב הפולש וברחו ודגנל דמע שיא-הנהו
:ונירצל-םא התא ונלה ול רמאיו וילא עשוהי
יתאב התע הוהי-אבצ-רש ינא יכ אל רמאיו די  14
ול רמאיו וחתשיו הצרא וינפ-לא עשוהי לפיו
:ודבע-לא רבדמ ינדא המ
לעמ ךלענ-לש עשוהי-לא הוהי אבצ-רש רמאיו וט  15
אוה שדק וילע דמע התא רשא םוקמה יכ ךלגר
:ןכ עשוהי שעיו

ו    6

ןיא לארשי ינב ינפמ תרגסמו תרגס וחיריו א  1
:אב ןיאו אצוי
ךדיב יתתנ האר עשוהי-לא הוהי רמאיו ב  2
:ליחה ירובג הכלמ-תאו וחירי-תא
ףיקה המחלמה ישנא לכ ריעה-תא םתבסו ג  3
:םימי תשש השעת הכ תחא םעפ ריעה-תא
םילבויה תורפוש העבש ואשי םינהכ העבשו ד  4
עבש ריעה-תא ובסת יעיבשה םויבו ןוראה ינפל
:תורפושב ועקתי םינהכהו םימעפ
רפושה לוק-תא םכעמשב לבויה ןרקב ךשמב היהו ה  5
ריעה תמוח הלפנו הלודג העורת םעה-לכ ועירי
:ודגנ שיא םעה ולעו היתחת
םהלא רמאיו םינהכה-לא ןונ-ןב עשוהי ארקיו ו  6
העבש ואשי םינהכ העבשו תירבה ןורא-תא ואש
:הוהי ןורא ינפל םילבוי תורפוש
ץולחהו ריעה-תא ובסו ורבע םעה-לא ורמאיו ז  7
:הוהי ןורא ינפל רבעי
םינהכה העבשו םעה-לא עשוהי רמאכ יהיו ח  8
ורבע הוהי ינפל םילבויה תורפוש העבש םיאשנ
ךלה הוהי תירב ןוראו תורפושב ועקתו
:םהירחא
תורפושה ועקת םינהכה ינפל ךלה ץולחהו ט  9
עוקתו ךולה ןוראה ירחא ךלה ףסאמהו
:תורפושב
ועירת אל רמאל עשוהי הוצ םעה-תאו י  10
דע רבד םכיפמ אצי-אלו םכלוק-תא ועימשת-אלו
:םתעירהו ועירה םכילא ירמא םוי
ואביו תחא םעפ ףקה ריעה-תא הוהי-ןורא בסיו אי  11
:הנחמב וניליו הנחמה
ןורא-תא םינהכה ואשיו רקבב עשוהי םכשיו בי  12
:הוהי
םילביה תורפוש העבש םיאשנ םינהכה העבשו גי  13
תורפושב ועקתו ךולה םיכלה הוהי ןורא ינפל
ןורא ירחא ךלה ףסאמהו םהינפל ךלה ץולחהו
:תורפושב עוקתו ךלוה הוהי
ובשיו תחא םעפ ינשה םויב ריעה-תא ובסיו די  14
:םימי תשש ושע הכ הנחמה
ובסיו רחשה תולעכ ומכשיו יעיבשה םויב יהיו וט  15
אוהה םויב קר םימעפ עבש הזה טפשמכ ריעה-תא
:םימעפ עבש ריעה-תא ובבס
תורפושב םינהכה ועקת תיעיבשה םעפב יהיו זט  16
םכל הוהי ןתנ-יכ ועירה םעה-לא עשוהי רמאיו
:ריעה-תא
קר הוהיל הב-רשא-לכו איה םרח ריעה התיהו זי  17
יכ תיבב התא רשא-לכו איה היחת הנוזה בחר
:ונחלש רשא םיכאלמה-תא התאבחה
םתחקלו ומירחת-ןפ םרחה-ןמ ורמש םתא-קרו חי  18
םתרכעו םרחל לארשי הנחמ-תא םתמשו םרחה-ןמ
:ותוא
אוה שדק לזרבו תשחנ ילכו בהזו ףסכ לכו טי  19
:אובי הוהי רצוא הוהיל
םעה עמשכ יהיו תורפשב ועקתיו םעה עריו כ  20
לפתו הלודג העורת םעה ועיריו רפושה לוק-תא
ודגנ שיא הריעה םעה לעיו היתחת המוחה
:ריעה-תא ודכליו
רענמ השא-דעו שיאמ ריעב רשא-לכ-תא ומירחיו אכ  21
:ברח-יפל רומחו השו רוש דעו ןקז-דעו
עשוהי רמא ץראה-תא םילגרמה םישנאה םינשלו בכ  22
השאה-תא םשמ ואיצוהו הנוזה השאה-תיב ואב
:הל םתעבשנ רשאכ הל-רשא-לכ-תאו
בחר-תא ואיציו םילגרמה םירענה ואביו גכ  23
הל-רשא-לכ-תאו היחא-תאו המא-תאו היבא-תאו
ץוחמ םוחיניו ואיצוה היתוחפשמ-לכ תאו
:לארשי הנחמל
בהזהו ףסכה קר הב-רשא-לכו שאב ופרש ריעהו דכ  24
:הוהי-תיב רצוא ונתנ לזרבהו תשחנה ילכו
הל-רשא-לכ-תאו היבא תיב-תאו הנוזה בחר-תאו הכ  25
הזה םויה דע לארשי ברקב בשתו עשוהי היחה
לגרל עשוהי חלש-רשא םיכאלמה-תא האיבחה יכ
:וחירי-תא
ינפל שיאה רורא רמאל איהה תעב עשוהי עבשיו וכ  26
וחירי-תא תאזה ריעה-תא הנבו םוקי רשא הוהי
:היתלד ביצי וריעצבו הנדסיי ורכבב
:ץראה-לכב ועמש יהיו עשוהי-תא הוהי יהיו זכ  27

ז    7

ןכע חקיו םרחב לעמ לארשי-ינב ולעמיו א  1
הדוהי הטמל חרז-ןב ידבז-ןב ימרכ-ןב
:לארשי ינבב הוהי ףא-רחיו םרחה-ןמ
תיב-םע רשא יעה וחירימ םישנא עשוהי חלשיו ב  2
ולע רמאל םהילא רמאיו לא-תיבל םדקמ ןוא
ולגריו םישנאה ולעיו ץראה-תא ולגרו
:יעה-תא
םעה-לכ לעי-לא וילא ורמאיו עשוהי-לא ובשיו ג  3
וכיו ולעי שיא םיפלא תשלשכ וא שיא םיפלאכ
:המה טעמ יכ םעה-לכ-תא המש-עגית-לא יעה-תא
וסניו שיא םיפלא תשלשכ המש םעה-ןמ ולעיו ד  4
:יעה ישנא ינפל
שיא הששו םישלשכ יעה ישנא םהמ וכיו ה  5
דרומב םוכיו םירבשה-דע רעשה ינפל םופדריו
:םימל יהיו םעה-בבל סמיו
הצרא וינפ-לע לפיו ויתלמש עשוהי ערקיו ו  6
לארשי ינקזו אוה ברעה-דע הוהי ןורא ינפל
:םשאר-לע רפע ולעיו
תרבעה המל הוהי ינדא ההא עשוהי רמאיו ז  7
דיב ונתא תתל ןדריה-תא הזה םעה-תא ריבעה
רבעב בשנו ונלאוה ולו ונדיבאהל ירמאה
:ןדריה
ףרע לארשי ךפה רשא ירחא רמא המ ינדא יב ח  8
:ויביא ינפל
ונילע ובסנו ץראה יבשי לכו ינענכה ועמשיו ט  9
ךמשל השעת-המו ץראה-ןמ ונמש-תא ותירכהו
:לודגה
לפנ התא הז המל ךל םק עשוהי-לא הוהי רמאיו י  10
:ךינפ-לע
יתיוצ רשא יתירב-תא ורבע םגו לארשי אטח אי  11
ושחכ םגו ובנג םגו םרחה-ןמ וחקל םגו םתוא
:םהילכב ומש םגו
ףרע םהיביא ינפל םוקל לארשי ינב ולכי אלו בי  12
ףיסוא אל םרחל ויה יכ םהיביא ינפל ונפי
:םכברקמ םרחה ודימשת אל-םא םכמע תויהל
הכ יכ רחמל ושדקתה תרמאו םעה-תא שדק םק גי  13
אל לארשי ךברקב םרח לארשי יהלא הוהי רמא
םרחה םכריסה-דע ךיביא ינפל םוקל לכות
:םכברקמ
טבשה היהו םכיטבשל רקבב םתברקנו די  14
החפשמהו תוחפשמל ברקי הוהי ונדכלי-רשא
רשא תיבהו םיתבל ברקת הוהי הנדכלי-רשא
:םירבגל ברקי הוהי ונדכלי
ותא שאב ףרשי םרחב דכלנה היהו וט  15
הוהי תירב-תא רבע יכ ול-רשא-לכ-תאו
:לארשיב הלבנ השע-יכו
ויטבשל לארשי-תא ברקיו רקבב עשוהי םכשיו זט  16
:הדוהי טבש דכליו
תחפשמ תא דכליו הדוהי תחפשמ-תא ברקיו זי  17
דכליו םירבגל יחרזה תחפשמ-תא ברקיו יחרזה
:ידבז
ימרכ-ןב ןכע דכליו םירבגל ותיב-תא ברקיו חי  18
:הדוהי הטמל חרז-ןב ידבז-ןב
הוהיל דובכ אנ-םיש ינב ןכע-לא עשוהי רמאיו טי  19
המ יל אנ-דגהו הדות ול-ןתו לארשי יהלא
:ינממ דחכת-לא תישע
יתאטח יכנא הנמא רמאיו עשוהי-תא ןכע ןעיו כ  20
:יתישע תאזכו תאזכו לארשי יהלא הוהיל
םיתאמו הבוט תחא רענש תרדא ללשב האראו אכ  21
םילקש םישמח דחא בהז ןושלו ףסכ םילקש
ךותב ץראב םינומט םנהו םחקאו םדמחאו ולקשמ
:היתחת ףסכהו ילהאה
הנהו הלהאה וצריו םיכאלמ עשוהי חלשיו בכ  22
:היתחת ףסכהו ולהאב הנומט
לאו עשוהי-לא םואביו להאה ךותמ םוחקיו גכ  23
:הוהי ינפל םקציו לארשי ינב-לכ
ףסכה-תאו חרז-ןב ןכע-תא עשוהי חקיו דכ  24
וינב-תאו בהזה ןושל-תאו תרדאה-תאו
ונאצ-תאו ורמח-תאו ורוש-תאו ויתנב-תאו
ומע לארשי-לכו ול-רשא-לכ-תאו ולהא-תאו
:רוכע קמע םתא ולעיו
םויב הוהי ךרכעי ונתרכע המ עשוהי רמאיו הכ  25
םתא ופרשיו ןבא לארשי-לכ ותא ומגריו הזה
:םינבאב םתא ולקסיו שאב
הזה םויה דע לודג םינבא-לג וילע ומיקיו וכ  26
םוקמה םש ארק ןכ-לע ופא ןורחמ הוהי בשיו
:הזה םויה דע רוכע קמע אוהה

ח    8

חק תחת-לאו ארית-לא עשוהי-לא הוהי רמאיו א  1
האר יעה הלע םוקו המחלמה םע-לכ תא ךמע
וריע-תאו ומע-תאו יעה ךלמ-תא ךדיב יתתנ
:וצרא-תאו
הכלמלו וחיריל תישע רשאכ הכלמלו יעל תישעו ב  2
ריעל ברא ךל-םיש םכל וזבת התמהבו הללש-קר
:הירחאמ
רחביו יעה תולעל המחלמה םע-לכו עשוהי םקיו ג  3
םחלשיו ליחה ירובג שיא ףלא םישלש עשוהי
:הליל
ירחאמ ריעל םיברא םתא ואר רמאל םתא וציו ד  4
םכלכ םתייהו דאמ ריעה-ןמ וקיחרת-לא ריעה
:םינכנ
היהו ריעה-לא ברקנ יתא רשא םעה-לכו ינאו ה  5
ונסנו הנשארב רשאכ ונתארקל ואצי-יכ
:םהינפל
יכ ריעה-ןמ םתוא ונקיתה דע ונירחא ואציו ו  6
ונסנו הנשארב רשאכ ונינפל םיסנ ורמאי
:םהינפל
הנתנו ריעה-תא םתשרוהו ברואהמ ומקת םתאו ז  7
:םכדיב םכיהלא הוהי
שאב ריעה-תא ותיצת ריעה-תא םכשפתכ היהו ח  8
:םכתא יתיוצ ואר ושעת הוהי רבדכ
ןיב ובשיו בראמה-לא וכליו עשוהי םחלשיו ט  9
הלילב עשוהי ןליו יעל םימ יעה ןיבו לא-תיב
:םעה ךותב אוהה
אוה לעיו םעה-תא דקפיו רקבב עשוהי םכשיו י  10
:יעה םעה ינפל לארשי ינקזו
ואביו ושגיו ולע ותא רשא המחלמה םעה-לכו אי  11
וניב יגהו יעל ןופצמ ונחיו ריעה דגנ
:יעה-ןיבו
ןיב ברא םתוא םשיו שיא םיפלא תשמחכ חקיו בי  12
:ריעל םימ יעה ןיבו לא-תיב
ריעל ןופצמ רשא הנחמה-לכ-תא םעה ומישיו גי  13
אוהה הלילב עשוהי ךליו ריעל םימ ובקע-תאו
:קמעה ךותב
ואציו ומיכשיו ורהמיו יעה-ךלמ תוארכ יהיו די  14
ומע-לכו אוה המחלמל לארשי-תארקל ריעה-ישנא
ול ברא-יכ עדי אל אוהו הברעה ינפל דעומל
:ריעה ירחאמ
ךרד וסניו םהינפל לארשי-לכו עשוהי ועגניו וט  15
:רבדמה
םהירחא ףדרל ריעב רשא םעה-לכ וקעזיו זט  16
:ריעה-ןמ וקתניו עשוהי ירחא ופדריו
ואצי-אל רשא לא תיבו יעב שיא ראשנ-אלו זי  17
ופדריו החותפ ריעה-תא ובזעיו לארשי ירחא
:לארשי ירחא
ךדיב-רשא ןודיכב הטנ עשוהי-לא הוהי רמאיו חי  18
ןודיכב עשוהי טיו הננתא ךדיב יכ יעה-לא
:ריעה-לא ודיב-רשא
ודי תוטנכ וצוריו ומוקממ הרהמ םק ברואהו טי  19
ריעה-תא ותיציו ורהמיו הודכליו ריעה ואביו
:שאב
ןשע הלע הנהו ואריו םהירחא יעה ישנא ונפיו כ  20
הנה סונל םידי םהב היה-אלו המימשה ריעה
:ףדורה-לא ךפהנ רבדמה סנה םעהו הנהו
ריעה-תא בראה דכל-יכ ואר לארשי-לכו עשוהיו אכ  21
:יעה ישנא-תא וכיו ובשיו ריעה ןשע הלע יכו
לארשיל ויהיו םתארקל ריעה-ןמ ואצי הלאו בכ  22
יתלב-דע םתוא וכיו הזמ הלאו הזמ הלא ךותב
:טילפו דירש ול-ריאשה
:עשוהי-לא ותא וברקיו יח ושפת יעה ךלמ-תאו גכ  23
יעה יבשי-לכ-תא גרהל לארשי תולככ יהיו דכ  24
םלכ ולפיו וב םופדר רשא רבדמב הדשב
וכיו יעה לארשי-לכ ובשיו םמת-דע ברח-יפל
:ברח-יפל התא
השא-דעו שיאמ אוהה םויב םילפנה-לכ יהיו הכ  25
:יעה ישנא לכ ףלא רשע םינש
רשא דע ןודיכב הטנ רשא ודי בישה-אל עשוהיו וכ  26
:יעה יבשי-לכ תא םירחה
לארשי םהל וזזב איהה ריעה ללשו המהבה קר זכ  27
:עשוהי-תא הוצ רשא הוהי רבדכ
הממש םלוע-לת המישיו יעה-תא עשוהי ףרשיו חכ  28
:הזה םויה דע
אובכו ברעה תע-דע ץעה-לע הלת יעה ךלמ-תאו טכ  29
ץעה-ןמ ותלבנ-תא ודיריו עשוהי הוצ שמשה
וילע ומיקיו ריעה רעש חתפ-לא התוא וכילשיו
:הזה םויה דע לודג םינבא-לג
רהב לארשי יהלא הוהיל חבזמ עשוהי הנבי זא ל  30
:לביע
בותככ לארשי ינב-תא הוהי-דבע השמ הוצ רשאכ אל  31
רשא תומלש םינבא חבזמ השמ תרות רפסב
הוהיל תולע וילע ולעיו לזרב ןהילע ףינה-אל
:םימלש וחבזיו
רשא השמ תרות הנשמ תא םינבאה-לע םש-בתכיו בל  32
:לארשי ינב ינפל בתכ
הזמ םידמע ויטפשו םירטשו וינקזו לארשי-לכו גל  33
ןורא יאשנ םיולה םינהכה דגנ ןוראל הזמו
םיזרג-רה לומ-לא ויצח חרזאכ רגכ הוהי-תירב
השמ הוצ רשאכ לביע-רה לומ-לא ויצחהו
:הנשארב לארשי םעה-תא ךרבל הוהי-דבע
הכרבה הרותה ירבד-לכ-תא ארק ןכ-ירחאו דל  34
:הרותה רפסב בותכה-לככ הללקהו
ארק-אל רשא השמ הוצ-רשא לכמ רבד היה-אל הל  35
רגהו ףטהו םישנהו לארשי להק-לכ דגנ עשוהי
:םברקב ךלהה

ט    9

רהב ןדריה רבעב רשא םיכלמה-לכ עמשכ יהיו א  1
ןונבלה לומ-לא לודגה םיה ףוח לכבו הלפשבו
:יסוביהו יוחה יזרפה ינענכה ירמאהו יתחה
הפ לארשי-םעו עשוהי-םע םחלהל ודחי וצבקתיו ב  2
:דחא
וחיריל עשוהי השע רשא תא ועמש ןועבג יבשיו ג  3
:יעלו
וחקיו וריטציו וכליו המרעב המה-םג ושעיו ד  4
םילב ןיי תודאנו םהירומחל םילב םיקש
:םיררצמו םיעקבמו
תולב תומלשו םהילגרב תואלטמו תולב תולענו ה  5
:םידקנ היה שבי םדיצ םחל לכו םהילע
ורמאיו לגלגה הנחמה-לא עשוהי-לא וכליו ו  6
התעו ונאב הקוחר ץראמ לארשי שיא-לאו וילא
:תירב ונל-ותרכ
התא יברקב ילוא יוחה-לא לארשי-שיא ורמאיו ז  7
:תירב ךל-תורכא ךיאו בשוי
םהלא רמאיו ונחנא ךידבע עשוהי-לא ורמאיו ח  8
:ואבת ןיאמו םתא ימ עשוהי
םשל ךידבע ואב דאמ הקוחר ץראמ וילא ורמאיו ט  9
השע רשא-לכ תאו ועמש ונעמש-יכ ךיהלא הוהי
:םירצמב
רבעב רשא ירמאה יכלמ ינשל השע רשא-לכ תאו י  10
ןשבה-ךלמ גועלו ןובשח ךלמ ןוחיסל ןדריה
:תורתשעב רשא
רמאל ונצרא יבשי-לכו וניניקז ונילא ורמאיו אי  11
םתרמאו םתארקל וכלו ךרדל הדיצ םכדיב וחק
:תירב ונל-ותרכ התעו ונחנא םכידבע םהילא
םויב וניתבמ ותא ונדיטצה םח ונמחל הז בי  12
היהו שבי הנה התעו םכילא תכלל ונתאצ
:םידקנ
הנהו םישדח ונאלמ רשא ןייה תודאנ הלאו גי  13
ברמ ולב ונילענו וניתומלש הלאו ועקבתה
:דאמ ךרדה
:ולאש אל הוהי יפ-תאו םדיצמ םישנאה וחקיו די  14
תירב םהל תרכיו םולש עשוהי םהל שעיו וט  15
:הדעה יאישנ םהל ועבשיו םתויחל
םהל ותרכ-רשא ירחא םימי תשלש הצקמ יהיו זט  16
םה וברקבו וילא םה םיברק-יכ ועמשיו תירב
:םיבשי
םויב םהירע-לא ואביו לארשי-ינב ועסיו זי  17
תירקו תוראבו הריפכהו ןועבג םהירעו ישילשה
:םירעי
יאישנ םהל ועבשנ-יכ לארשי ינב םוכה אלו חי  18
הדעה-לכ ונליו לארשי יהלא הוהיב הדעה
:םיאישנה-לע
ונחנא הדעה-לכ-לא םיאישנה-לכ ורמאיו טי  19
לכונ אל התעו לארשי יהלא הוהיב םהל ונעבשנ
:םהב עגנל
ונילע היהי-אלו םתוא היחהו םהל השענ תאז כ  20
:םהל ונעבשנ-רשא העובשה-לע ףצק
יבטח ויהיו ויחי םיאישנה םהילא ורמאיו אכ  21
םהל ורבד רשאכ הדעה-לכל םימ-יבאשו םיצע
:םיאישנה
המל רמאל םהילא רבדיו עשוהי םהל ארקיו בכ  22
דאמ םכמ ונחנא םיקוחר רמאל ונתא םתימר
:םיבשי ונברקב םתאו
יבטחו דבע םכמ תרכי-אלו םתא םירורא התעו גכ  23
:יהלא תיבל םימ-יבאשו םיצע
ךידבעל דגה דגה יכ ורמאיו עשוהי-תא ונעיו דכ  24
תתל ודבע השמ-תא ךיהלא הוהי הוצ רשא תא
ץראה יבשי-לכ-תא דימשהלו ץראה-לכ-תא םכל
השענו םכינפמ וניתשפנל דאמ ארינו םכינפמ
:הזה רבדה-תא
תושעל ךיניעב רשיכו בוטכ ךדיב וננה התעו הכ  25
:השע ונל
אלו לארשי-ינב דימ םתוא לציו ןכ םהל שעיו וכ  26
:םוגרה
יבאשו םיצע יבטח אוהה םויב עשוהי םנתיו זכ  27
הזה םויה-דע הוהי חבזמלו הדעל םימ
:רחבי רשא םוקמה-לא

י    10

דכל-יכ םלשורי ךלמ קדצ-ינדא עמשכ יהיו א  1
וחיריל השע רשאכ המירחיו יעה-תא עשוהי
יבשי ומילשה יכו הכלמלו יעל השע-ןכ הכלמלו
:םברקב ויהיו לארשי-תא ןועבג
ירע תחאכ ןועבג הלודג ריע יכ דאמ וארייו ב  2
הישנא-לכו יעה-ןמ הלודג איה יכו הכלממה
:םירבג
םהוה-לא םלשורי ךלמ קדצ-ינדא חלשיו ג  3
עיפי-לאו תומרי-ךלמ םארפ-לאו ןורבח-ךלמ
:רמאל ןולגע-ךלמ ריבד-לאו שיכל-ךלמ
המילשה-יכ ןועבג-תא הכנו ינרזעו ילא-ולע ד  4
:לארשי ינב-תאו עשוהי-תא
םלשורי ךלמ ירמאה יכלמ תשמח ולעיו ופסאיו ה  5
ןולגע-ךלמ שיכל-ךלמ תומרי-ךלמ ןורבח-ךלמ
ומחליו ןועבג-לע ונחיו םהינחמ-לכו םה
:הילע
הנחמה-לא עשוהי-לא ןועבג ישנא וחלשיו ו  6
ונילא הלע ךידבעמ ךידי ףרת-לא רמאל הלגלגה
ונילא וצבקנ יכ ונרזעו ונל העישוהו הרהמ
:רהה יבשי ירמאה יכלמ-לכ
המחלמה םע-לכו אוה לגלגה-ןמ עשוהי לעיו ז  7
:ליחה ירובג לכו ומע
ךדיב יכ םהמ ארית-לא עשוהי-לא הוהי רמאיו ח  8
:ךינפב םהמ שיא דמעי-אל םיתתנ
הלע הלילה-לכ םאתפ עשוהי םהילא אביו ט  9
:לגלגה-ןמ
הלודג-הכמ םכיו לארשי ינפל הוהי םמהיו י  10
םכיו ןרוח-תיב הלעמ ךרד םפדריו ןועבגב
:הדקמ-דעו הקזע-דע
ןרוח-תיב דרומב םה לארשי ינפמ םסנב יהיו אי  11
םימשה-ןמ תולדג םינבא םהילע ךילשה הוהיו
דרבה ינבאב ותמ-רשא םיבר ותמיו הקזע-דע
:ברחב לארשי ינב וגרה רשאמ
הוהי תת םויב הוהיל עשוהי רבדי זא בי  12
יניעל רמאיו לארשי ינב ינפל ירמאה-תא
:ןוליא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש לארשי
ויביא יוג םקי-דע דמע חריו שמשה םדיו גי  13
שמשה דמעיו רשיה רפס-לע הבותכ איה-אלה
:םימת םויכ אובל ץא-אלו םימשה יצחב
הוהי עמשל וירחאו וינפל אוהה םויכ היה אלו די  14
:לארשיל םחלנ הוהי יכ שיא לוקב
הנחמה-לא ומע לארשי-לכו עשוהי בשיו וט  15
:הלגלגה
הרעמב ואבחיו הלאה םיכלמה תשמח וסניו זט  16
:הדקמב
םיכלמה תשמח ואצמנ רמאל עשוהיל דגיו זי  17
:הדקמב הרעמב םיאבחנ
הרעמה יפ-לא תולדג םינבא ולג עשוהי רמאיו חי  18
:םרמשל םישנא הילע ודיקפהו
םתבנזו םכיביא ירחא ופדר ודמעת-לא םתאו טי  19
הוהי םנתנ יכ םהירע-לא אובל םונתת-לא םתוא
:םכדיב םכיהלא
הכמ םתוכהל לארשי ינבו עשוהי תולככ יהיו כ  20
ואביו םהמ ודרש םידירשהו םמת-דע דאמ-הלודג
:רצבמה ירע-לא
הדקמ עשוהי-לא הנחמה-לא םעה-לכ ובשיו אכ  21
:ונשל-תא שיאל לארשי ינבל ץרח-אל םולשב
ילא ואיצוהו הרעמה יפ-תא וחתפ עשוהי רמאיו בכ  22
:הרעמה-ןמ הלאה םיכלמה תשמח-תא
הלאה םיכלמה תשמח-תא וילא ואיציו ןכ ושעיו גכ  23
ןורבח ךלמ-תא םלשורי ךלמ תא הרעמה-ןמ
:ןולגע ךלמ-תא שיכל ךלמ-תא תומרי ךלמ-תא
עשוהי-לא הלאה םיכלמה-תא םאיצוהכ יהיו דכ  24
רמאיו לארשי שיא-לכ-לא עשוהי ארקיו
וברק ותא אוכלהה המחלמה ישנא יניצק-לא
הלאה םיכלמה יראוצ-לע םכילגר-תא ומיש
:םהיראוצ-לע םהילגר-תא ומישיו וברקיו
וקזח ותחת-לאו וארית-לא עשוהי םהילא רמאיו הכ  25
רשא םכיביא-לכל הוהי השעי הככ יכ וצמאו
:םתוא םימחלנ םתא
השמח לע םלתיו םתימיו ןכ-ירחא עשוהי םכיו וכ  26
:ברעה-דע םיצעה-לע םיולת ויהיו םיצע
לעמ םודיריו עשוהי הוצ שמשה אוב תעל יהיו זכ  27
ומשיו םש-ואבחנ רשא הרעמה-לא םכלשיו םיצעה
:הזה םויה םצע-דע הרעמה יפ-לע תולדג םינבא
הכיו אוהה םויב עשוהי דכל הדקמ-תאו חכ  28
שפנה-לכ-תאו םתוא םרחה הכלמ-תאו ברח-יפל
רשאכ הדקמ ךלמל שעיו דירש ריאשה אל הב-רשא
:וחירי ךלמל השע
הנבל הדקממ ומע לארשי-לכו עשוהי רבעיו טכ  29
:הנבל-םע םחליו
הכלמ-תאו לארשי דיב התוא-םג הוהי ןתיו ל  30
ריאשה-אל הב-רשא שפנה-לכ-תאו ברח-יפל הכיו
:וחירי ךלמל השע רשאכ הכלמל שעיו דירש הב
השיכל הנבלמ ומע לארשי-לכו עשוהי רבעיו אל  31
:הב םחליו הילע ןחיו
םויב הדכליו לארשי דיב שיכל-תא הוהי ןתיו בל  32
לככ הב-רשא שפנה-לכ-תאו ברח-יפל הכיו ינשה
:הנבלל השע-רשא
והכיו שיכל-תא רזעל רזג ךלמ םרה הלע זא גל  33
:דירש ול-ריאשה יתלב-דע ומע-תאו עשוהי
הנלגע שיכלמ ומע לארשי-לכו עשוהי רבעיו דל  34
:הילע ומחליו הילע ונחיו
תאו ברח-יפל הוכיו אוהה םויב הודכליו הל  35
לככ םירחה אוהה םויב הב-רשא שפנה-לכ
:שיכלל השע-רשא
הנורבח הנולגעמ ומע לארשי-לכו עשוהי לעיו ול  36
:הילע ומחליו
הכלמ-תאו ברח-יפל-הוכיו הודכליו זל  37
ריאשה-אל הב-רשא שפנה-לכ-תאו הירע-לכ-תאו
התוא םרחיו ןולגעל השע-רשא לככ דירש
:הב-רשא שפנה-לכ-תאו
םחליו הרבד ומע לארשי-לכו עשוהי בשיו חל  38
:הילע
םוכיו הירע-לכ-תאו הכלמ-תאו הדכליו טל  39
אל הב-רשא שפנ-לכ-תא ומירחיו ברח-יפל
הרבדל השע-ןכ ןורבחל השע רשאכ דירש ריאשה
:הכלמלו הנבלל השע רשאכו הכלמלו
הלפשהו בגנהו רהה ץראה-לכ-תא עשוהי הכיו מ  40
תאו דירש ריאשה אל םהיכלמ-לכ תאו תודשאהו
:לארשי יהלא הוהי הוצ רשאכ םירחה המשנה-לכ
ץרא-לכ תאו הזע-דעו ענרב שדקמ עשוהי םכיו אמ  41
:ןועבג-דעו ןשג
עשוהי דכל םצרא-תאו הלאה םיכלמה-לכ תאו במ  42
:לארשיל םחלנ לארשי יהלא הוהי יכ תחא םעפ
הנחמה-לא ומע לארשי-לכו עשוהי בשיו גמ  43
:הלגלגה

אי    11

בבוי-לא חלשיו רוצח-ךלמ ןיבי עמשכ יהיו א  1
:ףשכא ךלמ-לאו ןורמש ךלמ-לאו ןודמ ךלמ
בגנ הברעבו רהב ןופצמ רשא םיכלמה-לאו ב  2
:םימ רוד תופנבו הלפשבו תורנכ
יזרפהו יתחהו ירמאהו םימו חרזממ ינענכה ג  3
:הפצמה ץראב ןומרח תחת יוחהו רהב יסוביהו
רשא לוחכ בר-םע םמע םהינחמ-לכו םה ואציו ד  4
:דאמ-בר בכרו סוסו ברל םיה-תפש-לע
ודחי ונחיו ואביו הלאה םיכלמה לכ ודעויו ה  5
:לארשי-םע םחלהל םורמ ימ-לא
םהינפמ ארית-לא עשוהי-לא הוהי רמאיו ו  6
םיללח םלכ-תא ןתנ יכנא תאזה תעכ רחמ-יכ
םהיתבכרמ-תאו רקעת םהיסוס-תא לארשי ינפל
:שאב ףרשת
ימ-לע םהילע ומע המחלמה םע-לכו עשוהי אביו ז  7
:םהב ולפיו םאתפ םורמ
םופדריו םוכיו לארשי-דיב הוהי םנתיו ח  8
תעקב-דעו םימ תופרשמ דעו הבר ןודיצ-דע
:דירש םהל-ריאשה יתלב-דע םכיו החרזמ הפצמ
הוהי ול-רמא רשאכ עשוהי םהל שעיו ט  9
:שאב ףרש םהיתבכרמ-תאו רקע םהיסוס-תא
רוצח-תא דכליו איהה תעב עשוהי בשיו י  10
שאר איה םינפל רוצח-יכ ברחב הכה הכלמ-תאו
:הלאה תוכלממה-לכ
אל םרחה ברח-יפל הב-רשא שפנה-לכ-תא וכיו אי  11
:שאב ףרש רוצח-תאו המשנ-לכ רתונ
דכל םהיכלמ-לכ-תאו הלאה-םיכלמה ירע-לכ-תאו בי  12
הוצ רשאכ םתוא םירחה ברח-יפל םכיו עשוהי
:הוהי דבע השמ
לארשי םפרש אל םלת-לע תודמעה םירעה-לכ קר גי  13
:עשוהי ףרש הדבל רוצח-תא יתלוז
ינב םהל וזזב המהבהו הלאה םירעה ללש לכו די  14
םדמשה-דע ברח-יפל וכה םדאה-לכ-תא קר לארשי
:המשנ-לכ וריאשה אל םתוא
השמ הוצ-ןכ ודבע השמ-תא הוהי הוצ רשאכ וט  15
לכמ רבד ריסה-אל עשוהי השע ןכו עשוהי-תא
:השמ-תא הוהי הוצ-רשא
רהה תאזה ץראה-לכ-תא עשוהי חקיו זט  16
הלפשה-תאו ןשגה ץרא-לכ תאו בגנה-לכ-תאו
:התלפשו לארשי רה-תאו הברעה-תאו
תעקבב דג לעב-דעו ריעש הלועה קלחה רהה-ןמ זי  17
דכל םהיכלמ-לכ תאו ןומרח-רה תחת ןונבלה
:םתימיו םכיו
הלאה םיכלמה-לכ-תא עשוהי השע םיבר םימי חי  18
:המחלמ
יתלב לארשי ינב-לא המילשה רשא ריע התיה-אל טי  19
:המחלמב וחקל לכה-תא ןועבג יבשי יוחה
תארקל םבל-תא קזחל התיה הוהי תאמ יכ כ  20
יתלבל םמירחה ןעמל לארשי-תא המחלמה
הוצ רשאכ םדימשה ןעמל יכ הנחת םהל-תויה
:השמ-תא הוהי
םיקנעה-תא תרכיו איהה תעב עשוהי אביו אכ  21
רה לכמו בנע-ןמ רבד-ןמ ןורבח-ןמ רהה-ןמ
םמירחה םהירע-םע לארשי רה לכמו הדוהי
:עשוהי
תגב הזעב קר לארשי ינב ץראב םיקנע רתונ-אל בכ  22
:וראשנ דודשאבו
הוהי רבד רשא לככ ץראה-לכ-תא עשוהי חקיו גכ  23
םתקלחמכ לארשיל הלחנל עשוהי הנתיו השמ-לא
:המחלממ הטקש ץראהו םהיטבשל

בי    12

ושריו לארשי-ינב וכה רשא ץראה יכלמ הלאו א  1
ןונרא לחנמ שמשה החרזמ ןדריה רבעב םצרא-תא
:החרזמ הברעה-לכו ןומרח רה-דע
רעורעמ לשמ ןובשחב בשויה ירמאה ךלמ ןוחיס ב  2
יצחו לחנה ךותו ןונרא לחנ-תפש-לע רשא
:ןומע ינב לובג לחנה קבי דעו דעלגה
הברעה םי דעו החרזמ תורנכ םי-דע הברעהו ג  3
תחת ןמיתמו תומשיה תיב ךרד החרזמ חלמה-םי
:הגספה תודשא
בשויה םיאפרה רתימ ןשבה ךלמ גוע לובגו ד  4
:יערדאבו תורתשעב
לובג-דע ןשבה-לכבו הכלסבו ןומרח רהב לשמו ה  5
ןוחיס לובג דעלגה יצחו יתכעמהו ירושגה
:ןובשח-ךלמ
השמ הנתיו םוכה לארשי ינבו הוהי-דבע השמ ו  6
טבש יצחלו ידגלו ינבוארל השרי הוהי-דבע
:השנמה
לארשי ינבו עשוהי הכה רשא ץראה יכלמ הלאו ז  7
ןונבלה תעקבב דג לעבמ המי ןדריה רבעב
עשוהי הנתיו הריעש הלעה קלחה רהה-דעו
:םתקלחמכ השרי לארשי יטבשל
בגנבו רבדמבו תודשאבו הברעבו הלפשבו רהב ח  8
:יסוביהו יוחה יזרפה ינענכהו ירמאה יתחה
לא-תיב דצמ-רשא יעה ךלמ דחא וחירי ךלמ ט  9
:דחא
:דחא ןורבח ךלמ דחא םלשורי ךלמ י  10
:דחא שיכל ךלמ דחא תומרי ךלמ אי  11
:דחא רזג ךלמ דחא ןולגע ךלמ בי  12
:דחא רדג ךלמ דחא רבד ךלמ גי  13
:דחא דרע ךלמ דחא המרח ךלמ די  14
:דחא םלדע ךלמ דחא הנבל ךלמ וט  15
:דחא לא-תיב ךלמ דחא הדקמ ךלמ זט  16
:דחא רפח ךלמ דחא חופת ךלמ זי  17
:דחא ןורשל ךלמ דחא קפא ךלמ חי  18
:דחא רוצח ךלמ דחא ןודמ ךלמ טי  19
:דחא ףשכא ךלמ דחא ןוארמ ןורמש ךלמ כ  20
:דחא ודגמ ךלמ דחא ךנעת ךלמ אכ  21
:דחא למרכל םענקי-ךלמ דחא שדק ךלמ בכ  22
:דחא לגלגל םיוג-ךלמ דחא רוד תפנל רוד ךלמ גכ  23
:דחאו םישלש םיכלמ-לכ דחא הצרת ךלמ דכ  24

גי    13

התא וילא הוהי רמאיו םימיב אב ןקז עשוהיו א  1
דאמ-הברה הראשנ ץראהו םימיב תאב התנקז
:התשרל
םיתשלפה תולילג-לכ תראשנה ץראה תאז ב  2
:ירושגה-לכו
לובג דעו םירצמ ינפ-לע רשא רוחישה-ןמ ג  3
םיתשלפ ינרס תשמח בשחת ינענכל הנופצ ןורקע
ינורקעהו יתגה ינולקשאה ידודשאהו יתזעה
:םיועהו
םינדיצל רשא הרעמו ינענכה ץרא-לכ ןמיתמ ד  4
:ירמאה לובג דע הקפא-דע
דג לעבמ שמשה חרזמ ןונבלה-לכו ילבגה ץראהו ה  5
:תמח אובל דע ןומרח-רה תחת
םימ תפרשמ-דע ןונבלה-ןמ רהה יבשי-לכ ו  6
קר לארשי ינב ינפמ םשירוא יכנא םינדיצ-לכ
:ךיתיוצ רשאכ הלחנב לארשיל הלפה
םיטבשה תעשתל הלחנב תאזה ץראה-תא קלח התעו ז  7
:השנמה טבשה יצחו
םהל ןתנ רשא םתלחנ וחקל ידגהו ינבוארה ומע ח  8
השמ םהל ןתנ רשאכ החרזמ ןדריה רבעב השמ
:הוהי דבע
רשא ריעהו ןונרא לחנ-תפש-לע רשא רעורעמ ט  9
:ןוביד-דע אבדימ רשימה-לכו לחנה-ךותב
ןובשחב ךלמ רשא ירמאה ךלמ ןוחיס ירע לכו י  10
:ןומע ינב לובג-דע
ןומרח רה לכו יתכעמהו ירושגה לובגו דעלגהו אי  11
:הכלס-דע ןשבה-לכו
תורתשעב ךלמ-רשא ןשבב גוע תוכלממ-לכ בי  12
השמ םכיו םיאפרה רתימ ראשנ אוה יערדאבו
:םשריו
ירושגה-תא לארשי ינב ושירוה אלו גי  13
דע לארשי ברקב תכעמו רושג בשיו יתכעמה-תאו
:הזה םויה
יהלא הוהי ישא הלחנ ןתנ אל יולה טבשל קר די  14
:ול-רבד רשאכ ותלחנ אוה לארשי
:םתחפשמל ןבואר-ינב הטמל השמ ןתיו וט  15
לחנ-תפש-לע רשא רעורעמ לובגה םהל יהיו זט  16
רשימה-לכו לחנה-ךותב רשא ריעהו ןונרא
:אבדימ-לע
לעב תומבו ןוביד רשימב רשא הירע-לכו ןובשח זי  17
:ןועמ לעב תיבו
:תעפמו תמדקו הצהיו חי  18
:קמעה רהב רחשה תרצו המבשו םיתירקו טי  19
:תומשיה תיבו הגספה תודשאו רועפ תיבו כ  20
ירמאה ךלמ ןוחיס תוכלממ-לכו רשימה ירע לכו אכ  21
יאישנ-תאו ותא השמ הכה רשא ןובשחב ךלמ רשא
רוח-תאו רוצ-תאו םקר-תאו יוא-תא ןידמ
:ץראה יבשי ןוחיס יכיסנ עבר-תאו
לארשי-ינב וגרה םסוקה רועב-ןב םעלב-תאו בכ  22
:םהיללח-לא ברחב
תלחנ תאז לובגו ןדריה ןבואר ינב לובג יהיו גכ  23
:ןהירצחו םירעה םתחפשמל ןבואר-ינב
:םתחפשמל דג-ינבל דג-הטמל השמ ןתיו דכ  24
יצחו דעלגה ירע-לכו רזעי לובגה םהל יהיו הכ  25
:הבר ינפ-לע רשא רעורע-דע ןומע ינב ץרא
םינחממו םינטבו הפצמה תמר-דע ןובשחמו וכ  26
:רבדל לובג-דע
רתי ןופצו תוכסו הרמנ תיבו םרה תיב קמעבו זכ  27
הצק-דע לבגו ןדריה ןובשח ךלמ ןוחיס תוכלממ
:החרזמ ןדריה רבע תרנכ-םי
:םהירצחו םירעה םתחפשמל דג-ינב תלחנ תאז חכ  28
הטמ יצחל יהיו השנמ טבש יצחל השמ ןתיו טכ  29
:םתוחפשמל השנמ-ינב
גוע תוכלממ-לכ ןשבה-לכ םינחממ םלובג יהיו ל  30
:ריע םישש ןשבב רשא ריאי תוח-לכו ןשבה-ךלמ
גוע תוכלממ ירע יערדאו תורתשעו דעלגה יצחו אל  31
ריכמ-ינב יצחל השנמ-ןב ריכמ ינבל ןשבב
:םתוחפשמל
ןדריל רבעמ באומ תוברעב השמ לחנ-רשא הלא בל  32
:החרזמ וחירי
יהלא הוהי הלחנ השמ ןתנ-אל יולה טבשלו גל  33
:םהל רבד רשאכ םתלחנ אוה לארשי

די    14

רשא ןענכ ץראב לארשי-ינב ולחנ-רשא הלאו א  1
ישארו ןונ-ןב עשוהיו ןהכה רזעלא םתוא ולחנ
:לארשי ינבל תוטמה תובא
תעשתל השמ-דיב הוהי הוצ רשאכ םתלחנ לרוגב ב  2
:הטמה יצחו תוטמה
רבעמ הטמה יצחו תוטמה ינש תלחנ השמ ןתנ-יכ ג  3
:םכותב הלחנ ןתנ-אל םיוללו ןדריל
םירפאו השנמ תוטמ ינש ףסוי-ינב ויה-יכ ד  4
תבשל םירע-םא יכ ץראב םיולל קלח ונתנ-אלו
:םנינקלו םהינקמל םהישרגמו
לארשי ינב ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ה  5
:ץראה-תא וקלחיו
רמאיו לגלגב עשוהי-לא הדוהי-ינב ושגיו ו  6
רבדה-תא תעדי התא יזנקה הנפי-ןב בלכ וילא
יתודא לע םיהלאה-שיא השמ-לא הוהי רבד-רשא
:ענרב שדקב ךיתודא לעו
יתא הוהי-דבע השמ חלשב יכנא הנש םיעברא-ןב ז  7
רשאכ רבד ותא בשאו ץראה-תא לגרל ענרב שדקמ
:יבבל-םע
יכנאו םעה בל-תא ויסמה ימע ולע רשא יחאו ח  8
:יהלא הוהי ירחא יתאלמ
רשא ץראה אל-םא רמאל אוהה םויב השמ עבשיו ט  9
ךינבלו הלחנל היהת ךל הב ךלגר הכרד
:יהלא הוהי ירחא תאלמ יכ םלוע-דע
הז רבד רשאכ יתוא הוהי היחה הנה התעו י  10
הזה רבדה-תא הוהי רבד זאמ הנש שמחו םיעברא
יכנא הנה התעו רבדמב לארשי ךלה-רשא השמ-לא
:הנש םינומשו שמח-ןב םויה
השמ יתוא חלש םויב רשאכ קזח םויה ינדוע אי  11
:אובלו תאצלו המחלמל התע יחככו זא יחככ
םויב הוהי רבד-רשא הזה רהה-תא יל-הנת התעו בי  12
םש םיקנע-יכ אוהה םויב תעמש-התא יכ אוהה
יתוא הוהי ילוא תורצב תולדג םירעו
:הוהי רבד רשאכ םיתשרוהו
הנפי-ןב בלכל ןורבח-תא ןתיו עשוהי והכרביו גי  13
:הלחנל
יזנקה הנפי-ןב בלכל ןורבח-התיה ןכ-לע די  14
הוהי ירחא אלמ רשא ןעי הזה םויה דע הלחנל
:לארשי יהלא
לודגה םדאה עברא תירק םינפל ןורבח םשו וט  15
:המחלממ הטקש ץראהו אוה םיקנעב

וט    15

םתחפשמל הדוהי ינב הטמל לרוגה יהיו א  1
:ןמית הצקמ הבגנ ןצ-רבדמ םודא לובג-לא
ןשלה-ןמ חלמה םי הצקמ בגנ לובג םהל יהיו ב  2
:הבגנ הנפה
הלעו הנצ רבעו םיברקע הלעמל בגנמ-לא אציו ג  3
בסנו הרדא הלעו ןורצח רבעו ענרב שדקל בגנמ
:העקרקה
תואצת היהו םירצמ לחנ אציו הנומצע רבעו ד  4
:בגנ לובג םכל היהי-הז המי לובגה
לובגו ןדריה הצק-דע חלמה םי המדק לובגו ה  5
:ןדריה הצקמ םיה ןושלמ הנופצ תאפל
תיבל ןופצמ רבעו הלגח תיב לובגה הלעו ו  6
:ןבואר-ןב ןהב ןבא לובגה הלעו הברעה
הנפ הנופצו רוכע קמעמ הרבד לובגה הלעו ז  7
בגנמ רשא םימדא הלעמל חכנ-רשא לגלגה-לא
ויהו שמש ןיע-ימ-לא לובגה רבעו לחנל
:לגר ןיע-לא ויתאצת
בגנמ יסוביה ףתכ-לא םנה-ןב יג לובגה הלעו ח  8
רשא רהה שאר-לא לובגה הלעו םלשורי איה
םיאפר-קמע הצקב רשא המי םנה-יג ינפ-לע
:הנפצ
חותפנ ימ ןיעמ-לא רהה שארמ לובגה ראתו ט  9
איה הלעב לובגה ראתו ןורפע-רה ירע-לא אציו
:םירעי תירק
רבעו ריעש רה-לא המי הלעבמ לובגה בסנו י  10
דריו ןולסכ איה הנופצמ םירעי-רה ףתכ-לא
:הנמת רבעו שמש-תיב
לובגה ראתו הנופצ ןורקע ףתכ-לא לובגה אציו אי  11
ויהו לאנבי אציו הלעבה-רה רבעו הנורכש
:המי לובגה תואצת
לובג הז לובגו לודגה המיה םי לובגו בי  12
:םתחפשמל ביבס הדוהי-ינב
הדוהי-ינב ךותב קלח ןתנ הנפי-ןב בלכלו גי  13
קנעה יבא עברא תירק-תא עשוהיל הוהי יפ-לא
:ןורבח איה
ישש-תא קנעה ינב השולש-תא בלכ םשמ שריו די  14
:קנעה ידילי ימלת-תאו ןמיחא-תאו
םינפל רבד-םשו רבד יבשי-לא םשמ לעיו וט  15
:רפס-תירק
הדכלו רפס-תירק-תא הכי-רשא בלכ רמאיו זט  16
:השאל יתב הסכע-תא ול יתתנו
ול-ןתיו בלכ יחא זנק-ןב לאינתע הדכליו זי  17
:השאל ותב הסכע-תא
הדש היבא-תאמ לואשל והתיסתו האובב יהיו חי  18
:ךל-המ בלכ הל-רמאיו רומחה לעמ חנצתו
ינתתנ בגנה ץרא יכ הכרב יל-הנת רמאתו טי  19
תוילע תלג תא הל-ןתיו םימ תלג יל התתנו
:תויתחת תלג תאו
:םתחפשמל הדוהי-ינב הטמ תלחנ תאז כ  20
לובג-לא הדוהי-ינב הטמל הצקמ םירעה ויהיו אכ  21
:רוגיו רדעו לאצבק הבגנב םודא
:הדעדעו הנומידו הניקו בכ  22
:ןנתיו רוצחו שדקו גכ  23
:תולעבו םלטו ףיז דכ  24
:רוצח איה ןורצח תוירקו התדח רוצחו הכ  25
:הדלומו עמשו םמא וכ  26
:טלפ תיבו ןומשחו הדג רצחו זכ  27
:היתויזבו עבש ראבו לעוש רצחו חכ  28
:םצעו םייעו הלעב טכ  29
:המרחו ליסכו דלותלאו ל  30
:הנסנסו הנמדמו גלקצו אל  31
םירשע םירע-לכ ןומרו ןיעו םיחלשו תואבלו בל  32
:ןהירצחו עשתו
:הנשאו הערצו לואתשא הלפשב גל  33
:םניעהו חופת םינג ןיעו חונזו דל  34
:הקזעו הכוש םלדעו תומרי הל  35
םירע םיתרדגו הרדגהו םיתידעו םירעשו ול  36
:ןהירצחו הרשע-עברא
:דג-לדגמו השדחו ןנצ זל  37
:לאתקיו הפצמהו ןעלדו חל  38
:ןולגעו תקצבו שיכל טל  39
:שילתכו סמחלו ןובכו מ  40
הרשע-שש םירע הדקמו המענו ןוגד-תיב תורדגו אמ  41
:ןהירצחו
:ןשעו רתעו הנבל במ  42
:ביצנו הנשאו חתפיו גמ  43
:ןהירצחו עשת םירע השארמו ביזכאו הליעקו דמ  44
:הירצחו היתנבו ןורקע המ  45
:ןהירצחו דודשא די-לע-רשא לכ המיו ןורקעמ ומ  46
הירצחו היתונב הזע הירצחו היתונב דודשא זמ  47
:לובגו לובגה םיהו םירצמ לחנ-דע
:הכושו ריתיו רימש רהבו חמ  48
:רבד איה הנס-תירקו הנדו טמ  49
:םינעו המתשאו בנעו נ  50
:ןהירצחו הרשע-תחא םירע הלגו ןלחו ןשגו אנ  51
:ןעשאו המורו ברא בנ  52
:הקפאו חופת-תיבו םיניו גנ  53
םירע רעיצו ןורבח איה עברא תירקו הטמחו דנ  54
:ןהירצחו עשת
:הטויו ףיזו למרכ ןועמ הנ  55
:חונזו םעדקיו לאערזיו ונ  56
:ןהירצחו רשע םירע הנמתו העבג ןיקה זנ  57
:רודגו רוצ-תיב לוחלח חנ  58
:ןהירצחו שש םירע ןקתלאו תונע-תיבו תרעמו טנ  59
םיתש םירע הברהו םירעי תירק איה לעב-תירק ס  60
:ןהירצחו
:הככסו ןידמ הברעה תיב רבדמב אס  61
שש םירע ידג ןיעו חלמה-ריעו ןשבנהו בס  62
:ןהירצחו
ולכוי-אל םלשורי יבשוי יסוביה-תאו גס  63
ינב-תא יסוביה בשיו םשירוהל הדוהי-ינב
:הזה םויה דע םלשוריב הדוהי

זט    16

ימל וחירי ןדרימ ףסוי ינבל לרוגה אציו א  1
:לא-תיב רהב וחירימ הלע רבדמה החרזמ וחירי
יכראה לובג-לא רבעו הזול לא-תיבמ אציו ב  2
:תורטע
ןרוח-תיב לובג דע יטלפיה לובג-לא המי-דריו ג  3
:המי ותאצת ויהו רזג-דעו ןותחת
:םירפאו השנמ ףסוי-ינב ולחניו ד  4
לובג יהיו םתחפשמל םירפא-ינב לובג יהיו ה  5
:ןוילע ןרוח תיב-דע רדא תורטע החרזמ םתלחנ
לובגה בסנו ןופצמ תתמכמה המיה לובגה אציו ו  6
:החוני חרזממ ותוא רבעו הלש תנאת החרזמ
וחיריב עגפו התרענו תורטע החונימ דריו ז  7
:ןדריה אציו
ויתאצת ויהו הנק לחנ המי לובגה ךלי חופתמ ח  8
:םתחפשמל םירפא-ינב הטמ תלחנ תאז המיה
תלחנ ךותב םירפא ינבל תולדבמה םירעהו ט  9
:ןהירצחו םירעה-לכ השנמ-ינב
בשיו רזגב בשויה ינענכה-תא ושירוה אלו י  10
יהיו הזה םויה-דע םירפא ברקב ינענכה
:דבע-סמל

זי    17

ףסוי רוכב אוה-יכ השנמ הטמל לרוגה יהיו א  1
שיא היה אוה יכ דעלגה יבא השנמ רוכב ריכמל
:ןשבהו דעלגה ול-יהיו המחלמ
ינבל םתחפשמל םירתונה השנמ ינבל יהיו ב  2
םכש-ינבלו לאירשא ינבלו קלח-ינבלו רזעיבא
השנמ ינב הלא עדימש ינבלו רפח-ינבלו
:םתחפשמל םירכזה ףסוי-ןב
השנמ-ןב ריכמ-ןב דעלג-ןב רפח-ןב דחפלצלו ג  3
תומש הלאו תונב-םא יכ םינב ול ויה-אל
:הצרתו הכלמ הלגח הענו הלחמ ויתנב
עשוהי ינפלו ןהכה רזעלא ינפל הנברקתו ד  4
הוצ הוהי רמאל םיאישנה ינפלו ןונ-ןב
םהל ןתיו וניחא ךותב הלחנ ונל-תתל השמ-תא
:ןהיבא יחא ךותב הלחנ הוהי יפ-לא
דעלגה ץראמ דבל הרשע השנמ-ילבח ולפיו ה  5
:ןדריל רבעמ רשא ןשבהו
ץראו וינב ךותב הלחנ ולחנ השנמ תונב יכ ו  6
:םירתונה השנמ-ינבל התיה דעלגה
ינפ-לע רשא תתמכמה רשאמ השנמ-לובג יהיו ז  7
ןיע יבשי-לא ןימיה-לא לובגה ךלהו םכש
:חופת
השנמ לובג-לא חופתו חופת ץרא התיה השנמל ח  8
:םירפא ינבל
הלאה םירע לחנל הבגנ הנק לחנ לובגה דריו ט  9
ןופצמ השנמ לובגו השנמ ירע ךותב םירפאל
:המיה ויתאצת יהיו לחנל
ולובג םיה יהיו השנמל הנופצו םירפאל הבגנ י  10
:חרזממ רכששיבו ןופצמ ןועגפי רשאבו
היתונבו ןאש-תיב רשאבו רכששיב השנמל יהיו אי  11
היתונבו ראד יבשי-תאו היתונבו םעלביו
היתנבו ךנעת יבשיו היתנבו רד-ןיע יבשיו
:תפנה תשלש היתונבו ודגמ יבשיו
הלאה םירעה-תא שירוהל השנמ ינב ולכי אלו בי  12
:תאזה ץראב תבשל ינענכה לאויו
ינענכה-תא ונתיו לארשי ינב וקזח יכ יהיו גי  13
:ושירוה אל שרוהו סמל
התתנ עודמ רמאל עשוהי-תא ףסוי ינב ורבדיו די  14
דע בר-םע ינאו דחא לבחו דחא לרוג הלחנ יל
:הוהי ינכרב הכ-דע-רשא
ךל הלע התא בר-םע-םא עשוהי םהילא רמאיו וט  15
םיאפרהו יזרפה ץראב םש ךל תארבו הרעיה
:םירפא-רה ךל ץא-יכ
בכרו רהה ונל אצמי-אל ףסוי ינב ורמאיו זט  16
רשאל קמעה-ץראב בשיה ינענכה-לכב לזרב
:לאערזי קמעב רשאלו היתונבו ןאש-תיבב
השנמלו םירפאל ףסוי תיב-לא עשוהי רמאיו זי  17
ךל היהי-אל ךל לודג חכו התא בר-םע רמאל
:דחא לרוג
ךל היהו ותארבו אוה רעי-יכ ךל-היהי רה יכ חי  18
ול לזרב בכר יכ ינענכה-תא שירות-יכ ויתאצת
:אוה קזח יכ

חי    18

םש וניכשיו הלש לארשי-ינב תדע-לכ ולהקיו א  1
:םהינפל השבכנ ץראהו דעומ להא-תא
םתלחנ-תא וקלח-אל רשא לארשי ינבב ורתויו ב  2
:םיטבש העבש
םתא הנא-דע לארשי ינב-לא עשוהי רמאיו ג  3
םכל ןתנ רשא ץראה-תא תשרל אובל םיפרתמ
:םכיתובא יהלא הוהי
ומקיו םחלשאו טבשל םישנא השלש םכל ובה ד  4
ואביו םתלחנ יפל התוא ובתכיו ץראב וכלהתיו
:ילא
דמעי הדוהי םיקלח העבשל התא וקלחתהו ה  5
םלובג-לע ודמעי ףסוי תיבו בגנמ ולובג-לע
:ןופצמ
ילא םתאבהו םיקלח העבש ץראה-תא ובתכת םתאו ו  6
:וניהלא הוהי ינפל הפ לרוג םכל יתיריו הנה
הוהי תנהכ-יכ םכברקב םיולל קלח-ןיא יכ ז  7
וחקל השנמה טבש יצחו ןבוארו דגו ותלחנ
השמ םהל ןתנ רשא החרזמ ןדריל רבעמ םתלחנ
:הוהי דבע
םיכלהה-תא עשוהי וציו וכליו םישנאה ומקיו ח  8
ובתכו ץראב וכלהתהו וכל רמאל ץראה-תא בתכל
ינפל לרוג םכל ךילשא הפו ילא ובושו התוא
:הלשב הוהי
םירעל הובתכיו ץראב ורבעיו םישנאה וכליו ט  9
עשוהי-לא ואביו רפס-לע םיקלח העבשל
:הלש הנחמה-לא
הוהי ינפל הלשב לרוג עשוהי םהל ךלשיו י  10
לארשי ינבל ץראה-תא עשוהי םש-קלחיו
:םתקלחמכ
אציו םתחפשמל ןמינב-ינב הטמ לרוג לעיו אי  11
:ףסוי ינב ןיבו הדוהי ינב ןיב םלרוג לובג
הלעו ןדריה-ןמ הנופצ תאפל לובגה םהל יהיו בי  12
המי רהב הלעו ןופצמ וחירי ףתכ-לא לובגה
:ןוא תיב הרבדמ ויתאצת היהו
איה הבגנ הזול ףתכ-לא הזול לובגה םשמ רבעו גי  13
רשא רהה-לע רדא תורטע לובגה דריו לא-תיב
:ןותחת ןורח-תיבל בגנמ
רשא רהה-ןמ הבגנ םי-תאפל בסנו לובגה ראתו די  14
ויתאצת היהו הבגנ ןורח-תיב ינפ-לע
הדוהי ינב ריע םירעי תירק איה לעב-תירק-לא
:םי-תאפ תאז
המי לובגה אציו םירעי תירק הצקמ הבגנ-תאפו וט  15
:חותפנ ימ ןיעמ-לא אציו
יג ינפ-לע רשא רהה הצק-לא לובגה דריו זט  16
םנה יג דריו הנופצ םיאפר קמעב רשא םנה-ןב
:לגר ןיע דריו הבגנ יסוביה ףתכ-לא
תולילג-לא אציו שמש ןיע אציו ןופצמ ראתו זי  17
ןהב ןבא דריו םימדא הלעמ חכנ-רשא
:ןבואר-ןב
:התברעה דריו הנופצ הברעה-לומ ףתכ-לא רבעו חי  18
היהו הנופצ הלגח-תיב ףתכ-לא לובגה רבעו טי  19
הנופצ חלמה-םי ןושל-לא לובגה ויתואצת
:בגנ לובג הז הבגנ ןדריה הצק-לא
ינב תלחנ תאז המדק-תאפל ותא-לבגי ןדריהו כ  20
:םתחפשמל ביבס היתלובגל ןמינב
םהיתוחפשמל ןמינב ינב הטמל םירעה ויהו אכ  21
:ץיצק קמעו הלגח-תיבו וחירי
:לא-תיבו םירמצו הברעה תיבו בכ  22
:הרפעו הרפהו םיועהו גכ  23
הרשע-םיתש םירע עבגו ינפעהו ינמעה רפכו דכ  24
:ןהירצחו
:תוראבו המרהו ןועבג הכ  25
:הצמהו הריפכהו הפצמהו וכ  26
:הלארתו לאפריו םקרו זכ  27
תירק תעבג םלשורי איה יסוביהו ףלאה עלצו חכ  28
תלחנ תאז ןהירצחו הרשע-עברא םירע
:םתחפשמל ןמינב-ינב

טי    19

ןועמש-ינב הטמל ןועמשל ינשה לרוגה אציו א  1
:הדוהי-ינב תלחנ ךותב םתלחנ יהיו םתוחפשמל
:הדלומו עבשו עבש-ראב םתלחנב םהל יהיו ב  2
:םצעו הלבו לעוש רצחו ג  3
:המרחו לותבו דלותלאו ד  4
:הסוס רצחו תובכרמה-תיבו גלקצו ה  5
:ןהירצחו הרשע-שלש םירע ןחורשו תואבל תיבו ו  6
:ןהירצחו עברא םירע ןשעו רתעו ןומר ןיע ז  7
תלעב-דע הלאה םירעה תוביבס רשא םירצחה-לכו ח  8
ןועמש-ינב הטמ תלחנ תאז בגנ תמאר ראב
:םתחפשמל
קלח היה-יכ ןועמש ינב תלחנ הדוהי ינב לבחמ ט  9
ךותב ןועמש-ינב ולחניו םהמ בר הדוהי-ינב
:םתלחנ
םתחפשמל ןלובז ינבל ישילשה לרוגה לעיו י  10
:דירש-דע םתלחנ לובג יהיו
עגפו תשבדב עגפו הלערמו המיל םלובג הלעו אי  11
:םענקי ינפ-לע רשא לחנה-לא
תלסכ לובג-לע שמשה חרזמ המדק דירשמ בשו בי  12
:עיפי הלעו תרבדה-לא אציו רבת
ןיצק התע רפח התג החרזמ המדק רבע םשמו גי  13
:הענה ראתמה ןומר אציו
יג ויתאצת ויהו ןתנח ןופצמ לובגה ותא בסנו די  14
:לא-חתפי
םירע םחל תיבו הלאדיו ןורמשו ללהנו תטקו וט  15
:ןהירצחו הרשע-םיתש
הלאה םירעה םתוחפשמל ןלובז-ינב תלחנ תאז זט  16
:ןהירצחו
רכששי ינבל יעיברה לרוגה אצי רכששיל זי  17
:םתוחפשמל
:םנושו תלוסכהו הלאערזי םלובג יהיו חי  18
:תרחנאו ןאישו םירפחו טי  19
:ץבאו ןוישקו תיברהו כ  20
:ץצפ תיבו הדח ןיעו םינג-ןיעו תמרו אכ  21
ויהו שמש תיבו המוצחשו רובתב לובגה עגפו בכ  22
:ןהירצחו הרשע-שש םירע ןדריה םלובג תואצת
םירעה םתחפשמל רכששי-ינב הטמ תלחנ תאז גכ  23
:ןהירצחו
:םתוחפשמל רשא-ינב הטמל ישימחה לרוגה אציו דכ  24
:ףשכאו ןטבו ילחו תקלח םלובג יהיו הכ  25
המיה למרכב עגפו לאשמו דעמעו ךלמלאו וכ  26
:תנבל רוחישבו
יגבו ןולבזב עגפו ןגד תיב שמשה חרזמ בשו זכ  27
אציו לאיענו קמעה תיב הנופצ לא-חתפי
:לאמשמ לובכ-לא
:הבר ןודיצ דע הנקו ןומחו בחרו ןרבעו חכ  28
לובגה בשו רצ-רצבמ ריע-דעו המרה לובגה בשו טכ  29
:הביזכא לבחמ המיה ויתאצת ויהיו הסח
:ןהירצחו םיתשו םירשע םירע בחרו קפאו המעו ל  30
הלאה םירעה םתחפשמל רשא-ינב הטמ תלחנ תאז אל  31
:ןהירצחו
ילתפנ ינבל יששה לרוגה אצי ילתפנ ינבל בל  32
:םתחפשמל
בקנה ימדאו םיננעצב ןולאמ ףלחמ םלובג יהיו גל  33
:ןדריה ויתאצת יהיו םוקל-דע לאנביו
הקקוח םשמ אציו רובת תונזא המי לובגה בשו דל  34
הדוהיבו םימ עגפ רשאבו בגנמ ןולבזב עגפו
:שמשה חרזמ ןדריה
:תרנכו תקר תמחו רצ םידצה רצבמ ירעו הל  35
:רוצחו המרהו המדאו ול  36
:רוצח ןיעו יערדאו שדקו זל  37
שמש תיבו תנע-תיבו םרח לא-לדגמו ןואריו חל  38
:ןהירצחו הרשע-עשת םירע
םירעה םתחפשמל ילתפנ-ינב הטמ תלחנ תאז טל  39
:ןהירצחו
:יעיבשה לרוגה אצי םתחפשמל ןד-ינב הטמל מ  40
:שמש ריעו לואתשאו הערצ םתלחנ לובג יהיו אמ  41
:הלתיו ןוליאו ןיבלעשו במ  42
:ןורקעו התנמתו ןוליאו גמ  43
:תלעבו ןותבגו הקתלאו דמ  44
:ןומר-תגו קרב-ינבו דהיו המ  45
:ופי לומ לובגה-םע ןוקרהו ןוקריה ימו ומ  46
ומחליו ןד-ינב ולעיו םהמ ןד-ינב-לובג אציו זמ  47
ברח-יפל התוא וכיו התוא ודכליו םשל-םע
םשכ ןד םשלל וארקיו הב ובשיו התוא ושריו
:םהיבא ןד
הלאה םירעה םתחפשמל ןד-ינב הטמ תלחנ תאז חמ  48
:ןהירצחו
ונתיו היתלובגל ץראה-תא-לחנל ולכיו טמ  49
:םכותב ןונ-ןב עשוהיל הלחנ לארשי-ינב
לאש רשא ריעה-תא ול ונתנ הוהי יפ-לע נ  50
בשיו ריעה-תא הנביו םירפא רהב חרס-תנמת-תא
:הב
עשוהיו ןהכה רזעלא ולחנ רשא תלחנה הלא אנ  51
לרוגב לארשי-ינב תוטמל תובאה ישארו ןונ-ןב
קלחמ ולכיו דעומ להא חתפ הוהי ינפל הלשב
:ץראה-תא

כ    20

:רמאל עשוהי-לא הוהי רבדיו א  1
ירע-תא םכל ונת רמאל לארשי ינב-לא רבד ב  2
:השמ-דיב םכילא יתרבד-רשא טלקמה
תעד-ילבב הגגשב שפנ-הכמ חצור המש סונל ג  3
:םדה לאגמ טלקמל םכל ויהו
ריעה רעש חתפ דמעו הלאה םירעהמ תחא-לא סנו ד  4
ופסאו וירבד-תא איהה-ריעה ינקז ינזאב רבדו
:םמע בשיו םוקמ ול-ונתנו םהילא הריעה ותא
חצרה-תא ורגסי-אלו וירחא םדה לאג ףדרי יכו ה  5
אוה אנש-אלו והער-תא הכה תעד-ילבב יכ ודיב
:םושלש לומתמ ול
טפשמל הדעה ינפל ודמע-דע איהה ריעב בשיו ו  6
זא םהה םימיב היהי רשא לודגה ןהכה תומ-דע
ריעה-לא ותיב-לאו וריע-לא אבו חצורה בושי
:םשמ סנ-רשא
םכש-תאו ילתפנ רהב לילגב שדק-תא ושדקיו ז  7
רהב ןורבח איה עברא תירק-תאו םירפא רהב
:הדוהי
רצב-תא ונתנ החרזמ וחירי ןדריל רבעמו ח  8
דעלגב תמאר-תאו ןבואר הטממ רשימב רבדמב
:השנמ הטממ ןשבב ןולג-תאו דג-הטממ
רגלו לארשי ינב לכל הדעומה ירע ויה הלא ט  9
אלו הגגשב שפנ-הכמ-לכ המש סונל םכותב רגה
:הדעה ינפל ודמע-דע םדה לאג דיב תומי

אכ    21

ןהכה רזעלא-לא םיולה תובא ישאר ושגיו א  1
תוטמה תובא ישאר-לאו ןונ-ןב עשוהי-לאו
:לארשי ינבל
הוהי רמאל ןענכ ץראב הלשב םהילא ורבדיו ב  2
ןהישרגמו תבשל םירע ונל-תתל השמ-דיב הוצ
:ונתמהבל
הוהי יפ-לא םתלחנמ םיולל לארשי-ינב ונתיו ג  3
:ןהישרגמ-תאו הלאה םירעה-תא
ןרהא ינבל יהיו יתהקה תחפשמל לרוגה אציו ד  4
ינעמשה הטממו הדוהי הטממ םיולה-ןמ ןהכה
:הרשע שלש םירע לרוגב ןמינב הטממו
םירפא-הטמ תחפשממ םירתונה תהק ינבלו ה  5
:רשע םירע לרוגב השנמ הטמ יצחמו ןד-הטממו
רשא-הטממו רכששי-הטמ תוחפשממ ןושרג ינבלו ו  6
לרוגב ןשבב השנמ הטמ יצחמו ילתפנ הטממו
:הרשע שלש םירע
דג-הטממו ןבואר הטממ םתחפשמל יררמ ינבל ז  7
:הרשע םיתש םירע ןלובז הטממו
הלאה םירעה-תא םיולל לארשי-ינב ונתיו ח  8
:לרוגב השמ-דיב הוהי הוצ רשאכ ןהישרגמ-תאו
תא ןועמש ינב הטממו הדוהי ינב הטממ ונתיו ט  9
:םשב ןהתא ארקי-רשא הלאה םירעה
יכ יול ינבמ יתהקה תוחפשממ ןרהא ינבל יהיו י  10
:הנשאיר לרוגה היה םהל
איה קונעה יבא עברא תירק-תא םהל ונתיו אי  11
:היתביבס השרגמ-תאו הדוהי רהב ןורבח
הנפי-ןב בלכל ונתנ הירצח-תאו ריעה הדש-תאו בי  12
:ותזחאב
חצרה טלקמ ריע-תא ונתנ ןהכה ןרהא ינבלו גי  13
:השרגמ-תאו הנבל-תאו השרגמ-תאו ןורבח-תא
:השרגמ-תאו עמתשא-תאו השרגמ-תאו רתי-תאו די  14
:השרגמ-תאו רבד-תאו השרגמ-תאו ןלח-תאו וט  15
השרגמ-תאו הטי-תאו השרגמ-תאו ןיע-תאו זט  16
ינש תאמ עשת םירע השרגמ-תאו שמש תיב-תא
:הלאה םיטבשה
עבג-תא השרגמ-תאו ןועבג-תא ןמינב הטממו זי  17
:השרגמ-תאו
השרגמ-תאו ןומלע-תאו השרגמ-תאו תותנע-תא חי  18
:עברא םירע
םירע הרשע-שלש םינהכה ןרהא-ינב ירע-לכ טי  19
:ןהישרגמו
תהק ינבמ םירתונה םיולה תהק-ינב תוחפשמלו כ  20
:םירפא הטממ םלרוג ירע יהיו
םכש-תא חצרה טלקמ ריע-תא םהל ונתיו אכ  21
:השרגמ-תאו רזג-תאו םירפא רהב השרגמ-תאו
ןרוח תיב-תאו השרגמ-תאו םיצבק-תאו בכ  22
:עברא םירע השרגמ-תאו
ןותבג-תא השרגמ-תאו אקתלא-תא ןד-הטממו גכ  23
:השרגמ-תאו
השרגמ-תאו ןומר-תג-תא השרגמ-תאו ןוליא-תא דכ  24
:עברא םירע
השרגמ-תאו ךנעת-תא השנמ הטמ תיצחממו הכ  25
:םיתש םירע השרגמ-תאו ןומר-תג-תאו
תהק-ינב תוחפשמל ןהישרגמו רשע םירע-לכ וכ  26
:םירתונה
השנמ הטמ יצחמ םיולה תחפשממ ןושרג ינבלו זכ  27
השרגמ-תאו ןשבב ןולג-תא חצרה טלקמ ריע-תא
:םיתש םירע השרגמ-תאו הרתשעב-תאו
תרבד-תא השרגמ-תאו ןוישק-תא רכששי הטממו חכ  28
:השרגמ-תאו
השרגמ-תאו םינג ןיע-תא השרגמ-תאו תומרי-תא טכ  29
:עברא םירע
ןודבע-תא השרגמ-תאו לאשמ-תא רשא הטממו ל  30
:השרגמ-תאו
םירע השרגמ-תאו בחר-תאו השרגמ-תאו תקלח-תא אל  31
:עברא
שדק-תא חצרה טלקמ ריע-תא ילתפנ הטממו בל  32
השרגמ-תאו ראד תמח-תאו השרגמ-תאו לילגב
:שלש םירע השרגמ-תאו ןתרק-תאו
ריע הרשע-שלש םתחפשמל ינשרגה ירע-לכ גל  33
:ןהישרגמו
הטמ תאמ םירתונה םיולה יררמ-ינב תוחפשמלו דל  34
התרק-תא השרגמ-תאו םענקי-תא ןלובז
:השרגמ-תאו
םירע השרגמ-תאו ללהנ-תא השרגמ-תאו הנמד-תא הל  35
:עברא
הצהי-תאו השרגמ-תאו רצב-תא ןבואר הטממו ול  36
:השרגמ-תאו
השרגמ-תאו תעפימ-תאו השרגמ-תאו תומדק-תא זל  37
:עברא םירע
דעלגב תמר-תא חצרה טלקמ ריע-תא דג-הטממו חל  38
:השרגמ-תאו םינחמ-תאו השרגמ-תאו
השרגמ-תאו רזעי-תא השרגמ-תאו ןובשח-תא טל  39
:עברא םירע-לכ
םירתונה םתחפשמל יררמ ינבל םירעה-לכ מ  40
:הרשע םיתש םירע םלרוג יהיו םיולה תוחפשממ
םירע לארשי-ינב תזחא ךותב םיולה ירע לכ אמ  41
:ןהישרגמו הנמשו םיעברא
הישרגמו ריע ריע הלאה םירעה הנייהת במ  42
:הלאה םירעה-לכל ןכ היתביבס
תתל עבשנ רשא ץראה-לכ-תא לארשיל הוהי ןתיו גמ  43
:הב ובשיו הושריו םתובאל
םתובאל עבשנ-רשא לככ ביבסמ םהל הוהי חניו דמ  44
תא םהיביא-לכמ םהינפב שיא דמע-אלו
:םדיב הוהי ןתנ םהיביא-לכ
הוהי רבד-רשא בוטה רבדה לכמ רבד לפנ-אל המ  45
:אב לכה לארשי תיב-לא

בכ    22

הטמ יצחלו ידגלו ינבוארל עשוהי ארקי זא א  1
:השנמ
םכתא הוצ רשא-לכ תא םתרמש םתא םהילא רמאיו ב  2
יתיוצ-רשא לכל ילוקב ועמשתו הוהי דבע השמ
:םכתא
םויה דע םיבר םימי הז םכיחא-תא םתבזע-אל ג  3
:םכיהלא הוהי תוצמ תרמשמ-תא םתרמשו הזה
רבד רשאכ םכיחאל םכיהלא הוהי חינה התעו ד  4
ץרא-לא םכילהאל םכל וכלו ונפ התעו םהל
רבעב הוהי דבע השמ םכל ןתנ רשא םכתזחא
:ןדריה
רשא הרותה-תאו הוצמה-תא תושעל דאמ ורמש קר ה  5
הוהי-תא הבהאל הוהי-דבע השמ םכתא הוצ
ויתוצמ רמשלו ויכרד-לכב תכללו םכיהלא
:םכשפנ-לכבו םכבבל-לכב ודבעלו וב-הקבדלו
:םהילהא-לא וכליו םחלשיו עשוהי םכרביו ו  6
ןתנ ויצחלו ןשבב השמ ןתנ השנמה טבש יצחלו ז  7
יכ םגו המי ןדריה רבעמ םהיחא-םע עשוהי
:םכרביו םהילהא-לא עשוהי םחלש
ובוש םיבר םיסכנב רמאל םהילא רמאיו ח  8
בהזבו ףסכב דאמ-בר הנקמבו םכילהא-לא
וקלח דאמ הברה תומלשבו לזרבבו תשחנבו
:םכיחא-םע םכיביא-ללש
טבש יצחו דג-ינבו ןבואר-ינב וכליו ובשיו ט  9
ןענכ-ץראב רשא הלשמ לארשי ינב תאמ השנמה
רשא םתזחא ץרא-לא דעלגה ץרא-לא תכלל
:השמ-דיב הוהי יפ-לע הב-וזחאנ
ןענכ ץראב רשא ןדריה תולילג-לא ואביו י  10
השנמה טבש יצחו דג-ינבו ןבואר-ינב ונביו
:הארמל לודג חבזמ ןדריה-לע חבזמ םש
ןבואר-ינב ונב הנה רמאל לארשי-ינב ועמשיו אי  11
לומ-לא חבזמה-תא השנמה טבש יצחו דג-ינבו
ינב רבע-לא ןדריה תולילג-לא ןענכ ץרא
:לארשי
לארשי-ינב תדע-לכ ולהקיו לארשי ינב ועמשיו בי  12
:אבצל םהילע תולעל הלש
דג-ינב-לאו ןבואר-ינב-לא לארשי-ינב וחלשיו גי  13
סחניפ-תא דעלגה ץרא-לא השנמ-טבש יצח-לאו
:ןהכה רזעלא-ןב
תיבל דחא אישנ דחא אישנ ומע םיאשנ הרשעו די  14
המה םתובא-תיב שאר שיאו לארשי תוטמ לכל בא
:לארשי יפלאל
יצח-לאו דג-ינב-לאו ןבואר-ינב-לא ואביו וט  15
:רמאל םתא ורבדיו דעלגה ץרא-לא השנמ-טבש
רשא הזה לעמה-המ הוהי תדע לכ ורמא הכ זט  16
הוהי ירחאמ םויה בושל לארשי יהלאב םתלעמ
:הוהיב םויה םכדרמל חבזמ םכל םכתונבב
ונממ ונרהטה-אל רשא רועפ ןוע-תא ונל-טעמה זי  17
:הוהי תדעב ףגנה יהיו הזה םויה דע
ודרמת םתא היהו הוהי ירחאמ םויה ובשת םתאו חי  18
:ףצקי לארשי תדע-לכ-לא רחמו הוהיב םויה
ץרא-לא םכל ורבע םכתזחא ץרא האמט-םא ךאו טי  19
וזחאהו הוהי ןכשמ םש-ןכש רשא הוהי תזחא
ודרמת-לא ונתאו ודרמת-לא הוהיבו ונכותב
:וניהלא הוהי חבזמ ידעלבמ חבזמ םכל םכתנבב
תדע-לכ-לעו םרחב לעמ לעמ חרז-ןב ןכע אולה כ  20
:ונועב עוג אל דחא שיא אוהו ףצק היה לארשי
השנמה טבש יצחו דג-ינבו ןבואר-ינב ונעיו אכ  21
:לארשי יפלא ישאר-תא ורבדיו
עדי אוה הוהי םיהלא לא הוהי םיהלא לא בכ  22
הוהיב לעמב-םאו דרמב-םא עדי אוה לארשיו
:הזה םויה ונעישות-לא
הוהי ירחאמ בושל חבזמ ונל תונבל גכ  23
תושעל-םאו החנמו הלוע וילע תולעהל-םאו
:שקבי אוה הוהי םימלש יחבז וילע
רחמ רמאל תאז-תא ונישע רבדמ הגאדמ אל-םאו דכ  24
הוהילו םכל-המ רמאל ונינבל םכינב ורמאי
:לארשי יהלא
ןבואר-ינב םכיניבו ונניב הוהי-ןתנ לובגו הכ  25
הוהיב קלח םכל-ןיא ןדריה-תא דג-ינבו
ארי יתלבל ונינב-תא םכינב ותיבשהו
:הוהי-תא
אל חבזמה-תא תונבל ונל אנ-השענ רמאנו וכ  26
:חבזל אלו הלועל
וניתורד ןיבו םכיניבו וניניב אוה דע יכ זכ  27
וניתולעב וינפל הוהי תדבע-תא דבעל ונירחא
רחמ םכינב ורמאי-אלו ונימלשבו וניחבזבו
:הוהיב קלח םכל-ןיא ונינבל
רחמ וניתרד-לאו ונילא ורמאי-יכ היהו רמאנו חכ  28
ושע-רשא הוהי חבזמ תינבת-תא ואר ונרמאו
אוה דע-יכ חבזל אלו הלועל אל וניתובא
:םכיניבו וניניב
םויה בושלו הוהיב דרמל ונממ ונל הלילח טכ  29
חבזלו החנמל הלעל חבזמ תונבל הוהי ירחאמ
:ונכשמ ינפל רשא וניהלא הוהי חבזמ דבלמ
יפלא ישארו הדעה יאישנו ןהכה סחניפ עמשיו ל  30
ורבד רשא םירבדה-תא ותא רשא לארשי
בטייו השנמ ינבו דג-ינבו ןבואר-ינב
:םהיניעב
ןבואר-ינב-לא ןהכה רזעלא-ןב סחניפ רמאיו אל  31
ונעדי םויה השנמ ינב-לאו דג-ינב-לאו
לעמה הוהיב םתלעמ-אל רשא הוהי ונכותב-יכ
:הוהי דימ לארשי ינב-תא םתלצה זא הזה
תאמ םיאישנהו ןהכה רזעלא-ןב סחניפ בשיו בל  32
ץרא-לא דעלגה ץראמ דג-ינב תאמו ןבואר-ינב
:רבד םתוא ובשיו לארשי ינב-לא ןענכ
םיהלא וכרביו לארשי ינב יניעב רבדה בטייו גל  33
תחשל אבצל םהילע תולעל ורמא אלו לארשי ינב
:הב םיבשי דג-ינבו ןבואר-ינב רשא ץראה-תא
אוה דע יכ חבזמל דג-ינבו ןבואר-ינב וארקיו דל  34
:םיהלאה הוהי יכ וניתניב

גכ    23

הוהי חינה-רשא ירחא םיבר םימימ יהיו א  1
אב ןקז עשוהיו ביבסמ םהיביא-לכמ לארשיל
:םימיב
וישארלו וינקזל לארשי-לכל עשוהי ארקיו ב  2
יתנקז ינא םהלא רמאיו וירטשלו ויטפשלו
:םימיב יתאב
םכיהלא הוהי השע רשא-לכ תא םתיאר םתאו ג  3
אוה םכיהלא הוהי יכ םכינפמ הלאה םיוגה-לכל
:םכל םחלנה
הלאה םיראשנה םיוגה-תא םכל יתלפה ואר ד  4
רשא םיוגה-לכו ןדריה-ןמ םכיטבשל הלחנב
:שמשה אובמ לודגה םיהו יתרכה
םתא שירוהו םכינפמ םפדהי אוה םכיהלא הוהיו ה  5
הוהי רבד רשאכ םצרא-תא םתשריו םכינפלמ
:םכל םכיהלא
רפסב בותכה-לכ תא תושעלו רמשל דאמ םתקזחו ו  6
:לואמשו ןימי ונממ-רוס יתלבל השמ תרות
םכתא הלאה םיראשנה הלאה םיוגב אוב-יתלבל ז  7
אלו ועיבשת אלו וריכזת-אל םהיהלא םשבו
:םהל ווחתשת אלו םודבעת
דע םתישע רשאכ וקבדת םכיהלא הוהיב-םא יכ ח  8
:הזה םויה
םימוצעו םילדג םיוג םכינפמ הוהי שרויו ט  9
:הזה םויה דע םכינפב שיא דמע-אל םתאו
אוה םכיהלא הוהי יכ ףלא-ףדרי םכמ דחא-שיא י  10
:םכל רבד רשאכ םכל םחלנה
הוהי-תא הבהאל םכיתשפנל דאמ םתרמשנו אי  11
:םכיהלא
הלאה םיוגה רתיב םתקבדו ובושת בוש-םא יכ בי  12
םהב םתאבו םהב םתנתחתהו םכתא הלאה םיראשנה
:םכב םהו
שירוהל םכיהלא הוהי ףיסוי אל יכ ועדת עודי גי  13
חפל םכל ויהו םכינפלמ הלאה םיוגה-תא
םכיניעב םיננצלו םכידצב טטשלו שקומלו
ןתנ רשא תאזה הבוטה המדאה לעמ םכדבא-דע
:םכיהלא הוהי םכל
םתעדיו ץראה-לכ ךרדב םויה ךלוה יכנא הנהו די  14
דחא רבד לפנ-אל יכ םכשפנ-לכבו םכבבל-לכב
םכיהלא הוהי רבד רשא םיבוטה םירבדה לכמ
:דחא רבד ונממ לפנ-אל םכל ואב לכה םכילע
רבד רשא בוטה רבדה-לכ םכילע אב-רשאכ היהו וט  15
תא םכילע הוהי איבי ןכ םכילא םכיהלא הוהי
המדאה לעמ םכתוא ודימשה-דע ערה רבדה-לכ
:םכיהלא הוהי םכל ןתנ רשא תאזה הבוטה
םכתא הוצ רשא םכיהלא הוהי תירב-תא םכרבעב זט  16
םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו םתכלהו
ץראה לעמ הרהמ םתדבאו םכב הוהי-ףא הרחו
:םכל ןתנ רשא הבוטה

דכ    24

ארקיו המכש לארשי יטבש-לכ-תא עשוהי ףסאיו א  1
וירטשלו ויטפשלו וישארלו לארשי ינקזל
:םיהלאה ינפל ובציתיו
יהלא הוהי רמא-הכ םעה-לכ-לא עשוהי רמאיו ב  2
חרת םלועמ םכיתובא ובשי רהנה רבעב לארשי
:םירחא םיהלא ודבעיו רוחנ יבאו םהרבא יבא
ךלואו רהנה רבעמ םהרבא-תא םכיבא-תא חקאו ג  3
ול-ןתאו וערז-תא בראו ןענכ ץרא-לכב ותוא
:קחצי-תא
ושעל ןתאו ושע-תאו בקעי-תא קחציל ןתאו ד  4
ודרי וינבו בקעיו ותוא תשרל ריעש רה-תא
:םירצמ
רשאכ םירצמ-תא ףגאו ןרהא-תאו השמ-תא חלשאו ה  5
:םכתא יתאצוה רחאו וברקב יתישע
המיה ואבתו םירצממ םכיתובא-תא איצואו ו  6
םישרפבו בכרב םכיתובא ירחא םירצמ ופדריו
:ףוס-םי
ןיבו םכיניב לפאמ םשיו הוהי-לא וקעציו ז  7
הניארתו והסכיו םיה-תא וילע אביו םירצמה
רבדמב ובשתו םירצמב יתישע-רשא תא םכיניע
:םיבר םימי
ןדריה רבעב בשויה ירמאה ץרא-לא םכתא האבאו ח  8
ושריתו םכדיב םתוא ןתאו םכתא ומחליו
:םכינפמ םדימשאו םצרא-תא
לארשיב םחליו באומ ךלמ רופצ-ןב קלב םקיו ט  9
:םכתא ללקל רועב-ןב םעלבל ארקיו חלשיו
םכתא ךורב ךרביו םעלבל עמשל יתיבא אלו י  10
:ודימ םכתא לצאו
ומחליו וחירי-לא ואבתו ןדריה-תא ורבעתו אי  11
ינענכהו יזרפהו ירמאה וחירי-ילעב םכב
םתוא ןתאו יסוביהו יוחה ישגרגהו יתחהו
:םכדיב
םכינפמ םתוא שרגתו הערצה-תא םכינפל חלשאו בי  12
:ךתשקב אלו ךברחב אל ירמאה יכלמ ינש
רשא םירעו הב תעגי-אל רשא ץרא םכל ןתאו גי  13
רשא םיתיזו םימרכ םהב ובשתו םתינב-אל
:םילכא םתא םתעטנ-אל
תמאבו םימתב ותא ודבעו הוהי-תא וארי התעו די  14
רבעב םכיתובא ודבע רשא םיהלא-תא וריסהו
:הוהי-תא ודבעו םירצמבו רהנה
םכל ורחב הוהי-תא דבעל םכיניעב ער םאו וט  15
ודבע-רשא םיהלא-תא םא ןודבעת ימ-תא םויה
ירמאה יהלא-תא םאו רהנה רבעב רשא םכיתובא
דבענ יתיבו יכנאו םצראב םיבשי םתא רשא
:הוהי-תא
הוהי-תא בזעמ ונל הלילח רמאיו םעה ןעיו זט  16
:םירחא םיהלא דבעל
ונתא הלעמה אוה וניהלא הוהי יכ זי  17
רשאו םידבע תיבמ םירצמ ץראמ וניתובא-תאו
ונרמשיו הלאה תולדגה תותאה-תא וניניעל השע
רשא םימעה לכבו הב ונכלה רשא ךרדה-לכב
:םברקב ונרבע
בשי ירמאה-תאו םימעה-לכ-תא הוהי שרגיו חי  18
אוה-יכ הוהי-תא דבענ ונחנא-םג ונינפמ ץראה
:וניהלא
הוהי-תא דבעל ולכות אל םעה-לא עשוהי רמאיו טי  19
אשי-אל אוה אונק-לא אוה םישדק םיהלא-יכ
:םכיתואטחלו םכעשפל
בשו רכנ יהלא םתדבעו הוהי-תא ובזעת יכ כ  20
:םכל ביטיה-רשא ירחא םכתא הלכו םכל ערהו
:דבענ הוהי-תא יכ אל עשוהי-לא םעה רמאיו אכ  21
םתא-יכ םכב םתא םידע םעה-לא עשוהי רמאיו בכ  22
:םידע ורמאיו ותוא דבעל הוהי-תא םכל םתרחב
וטהו םכברקב רשא רכנה יהלא-תא וריסה התעו גכ  23
:לארשי יהלא הוהי-לא םכבבל-תא
דבענ וניהלא הוהי-תא עשוהי-לא םעה ורמאיו דכ  24
:עמשנ ולוקבו
ול םשיו אוהה םויב םעל תירב עשוהי תרכיו הכ  25
:םכשב טפשמו קח
תרות רפסב הלאה םירבדה-תא עשוהי בתכיו וכ  26
הלאה תחת םש המיקיו הלודג ןבא חקיו םיהלא
:הוהי שדקמב רשא
תאזה ןבאה הנה םעה-לכ-לא עשוהי רמאיו זכ  27
ירמא-לכ תא העמש איה-יכ הדעל ונב-היהת
הדעל םכב התיהו ונמע רבד רשא הוהי
:םכיהלאב ןושחכת-ןפ
:ותלחנל שיא םעה-תא עשוהי חלשיו חכ  28
ןונ-ןב עשוהי תמיו הלאה םירבדה ירחא יהיו טכ  29
:םינש רשעו האמ-ןב הוהי דבע
רשא חרס-תנמתב ותלחנ לובגב ותא ורבקיו ל  30
:שעג-רהל ןופצמ םירפא-רהב
ימי לכו עשוהי ימי לכ הוהי-תא לארשי דבעיו אל  31
רשאו עשוהי ירחא םימי וכיראה רשא םינקזה
:לארשיל השע רשא הוהי השעמ-לכ תא ועדי
םירצממ לארשי-ינב ולעה-רשא ףסוי תומצע-תאו בל  32
תאמ בקעי הנק רשא הדשה תקלחב םכשב ורבק
ויהיו הטישק האמב םכש-יבא רומח-ינב
:הלחנל ףסוי-ינבל
סחניפ תעבגב ותא ורבקיו תמ ןרהא-ןב רזעלאו גל  33
:םירפא רהב ול-ןתנ רשא ונב

This book in English or Latin