םיטפוש    Judges

א    1

לארשי ינב ולאשיו עשוהי תומ ירחא יהיו א  1
הלחתב ינענכה-לא ונל-הלעי ימ רמאל הוהיב
:וב םחלהל
ץראה-תא יתתנ הנה הלעי הדוהי הוהי רמאיו ב  2
:ודיב
ילרוגב יתא הלע ויחא ןועמשל הדוהי רמאיו ג  3
ךלרוגב ךתא ינא-םג יתכלהו ינענכב המחלנו
:ןועמש ותא ךליו
יזרפהו ינענכה-תא הוהי ןתיו הדוהי לעיו ד  4
:שיא םיפלא תרשע קזבב םוכיו םדיב
וכיו וב ומחליו קזבב קזב ינדא-תא ואצמיו ה  5
:יזרפה-תאו ינענכה-תא
ותא וזחאיו וירחא ופדריו קזב ינדא סניו ו  6
:וילגרו וידי תונהב-תא וצצקיו
םהידי תונהב םיכלמ םיעבש קזב-ינדא רמאיו ז  7
רשאכ ינחלש תחת םיטקלמ ויה םיצצקמ םהילגרו
םלשורי והאיביו םיהלא יל-םלש ןכ יתישע
:םש תמיו
התוא ודכליו םלשוריב הדוהי-ינב ומחליו ח  8
:שאב וחלש ריעה-תאו ברח-יפל הוכיו
בשוי ינענכב םחלהל הדוהי ינב ודרי רחאו ט  9
:הלפשהו בגנהו רהה
ןורבחב בשויה ינענכה-לא הדוהי ךליו י  10
ישש-תא וכיו עברא תירק םינפל ןורבח-םשו
:ימלת-תאו ןמיחא-תאו
םינפל ריבד-םשו ריבד יבשוי-לא םשמ ךליו אי  11
:רפס-תירק
הדכלו רפס-תירק-תא הכי-רשא בלכ רמאיו בי  12
:השאל יתב הסכע-תא ול יתתנו
ונממ ןטקה בלכ יחא זנק-ןב לאינתע הדכליו גי  13
:השאל ותב הסכע-תא ול-ןתיו
הדשה היבא-תאמ לואשל והתיסתו האובב יהיו די  14
:ךל-המ בלכ הל-רמאיו רומחה לעמ חנצתו
ינתתנ בגנה ץרא יכ הכרב יל-הבה ול רמאתו וט  15
תילע תלג תא בלכ הל-ןתיו םימ תלג יל התתנו
:תיתחת תלג תאו
ינב-תא םירמתה ריעמ ולע השמ ןתח יניק ינבו זט  16
בשיו ךליו דרע בגנב רשא הדוהי רבדמ הדוהי
:םעה-תא
ינענכה-תא וכיו ויחא ןועמש-תא הדוהי ךליו זי  17
ריעה-םש-תא ארקיו התוא ומירחיו תפצ בשוי
:המרח
ןולקשא-תאו הלובג-תאו הזע-תא הדוהי דכליו חי  18
:הלובג-תאו ןורקע-תאו הלובג-תאו
אל יכ רהה-תא שריו הדוהי-תא הוהי יהיו טי  19
:םהל לזרב בכר-יכ קמעה יבשי-תא שירוהל
שרויו השמ רבד רשאכ ןורבח-תא בלכל ונתיו כ  20
:קנעה ינב השלש-תא םשמ
ינב ושירוה אל םלשורי בשי יסוביה-תאו אכ  21
םלשוריב ןמינב ינב-תא יסוביה בשיו ןמינב
:הזה םויה דע
:םמע הוהיו לא-תיב םה-םג ףסוי-תיב ולעיו בכ  22
םינפל ריעה-םשו לא-תיבב ףסוי-תיב וריתיו גכ  23
:זול
ול ורמאיו ריעה-ןמ אצוי שיא םירמשה ואריו דכ  24
:דסח ךמע ונישעו ריעה אובמ-תא אנ ונארה
ברח-יפל ריעה-תא וכיו ריעה אובמ-תא םאריו הכ  25
:וחלש ותחפשמ-לכ-תאו שיאה-תאו
המש ארקיו ריע ןביו םיתחה ץרא שיאה ךליו וכ  26
:הזה םויה דע המש אוה זול
היתונב-תאו ןאש-תיב-תא השנמ שירוה-אלו זכ  27
רוד בשי-תאו היתנב-תאו ךנעת-תאו
היתנב-תאו םעלבי יבשוי-תאו היתונב-תאו
ינענכה לאויו היתונב-תאו ודגמ יבשוי-תאו
:תאזה ץראב תבשל
סמל ינענכה-תא םשיו לארשי קזח-יכ יהיו חכ  28
:ושירוה אל שירוהו
רזגב בשויה ינענכה-תא שירוה אל םירפאו טכ  29
:רזגב וברקב ינענכה בשיו
יבשוי-תאו ןורטק יבשוי-תא שירוה אל ןלובז ל  30
:סמל ויהיו וברקב ינענכה בשיו ללהנ
ןודיצ יבשוי-תאו וכע יבשי-תא שירוה אל רשא אל  31
קיפא-תאו הבלח-תאו ביזכא-תאו בלחא-תאו
:בחר-תאו
אל יכ ץראה יבשי ינענכה ברקב ירשאה בשיו בל  32
:ושירוה
יבשי-תאו שמש-תיב יבשי-תא שירוה-אל ילתפנ גל  33
יבשיו ץראה יבשי ינענכה ברקב בשיו תנע-תיב
:סמל םהל ויה תנע תיבו שמש-תיב
ונתנ אל-יכ הרהה ןד-ינב-תא ירמאה וצחליו דל  34
:קמעל תדרל
םיבלעשבו ןוליאב סרח-רהב תבשל ירמאה לאויו הל  35
:סמל ויהיו ףסוי-תיב די דבכתו
:הלעמו עלסהמ םיברקע הלעממ ירמאה לובגו ול  36

ב    2

רמאיו םיכבה-לא לגלגה-ןמ הוהי-ךאלמ לעיו א  1
רשא ץראה-לא םכתא איבאו םירצממ םכתא הלעא
םכתא יתירב רפא-אל רמאו םכיתבאל יתעבשנ
:םלועל
תאזה ץראה יבשויל תירב ותרכת-אל םתאו ב  2
תאז-המ ילקב םתעמש-אלו ןוצתת םהיתוחבזמ
:םתישע
םכל ויהו םכינפמ םתוא שרגא-אל יתרמא םגו ג  3
:שקומל םכל ויהי םהיהלאו םידצל
הלאה םירבדה-תא הוהי ךאלמ רבדכ יהיו ד  4
:וכביו םלוק-תא םעה ואשיו לארשי ינב-לכ-לא
םש-וחבזיו םיכב אוהה םוקמה-םש וארקיו ה  5
:הוהיל
שיא לארשי-ינב וכליו םעה-תא עשוהי חלשיו ו  6
:ץראה-תא תשרל ותלחנל
ימי לכו עשוהי ימי לכ הוהי-תא םעה ודבעיו ז  7
רשא עושוהי ירחא םימי וכיראה רשא םינקזה
השע רשא לודגה הוהי השעמ-לכ תא ואר
:לארשיל
רשעו האמ-ןב הוהי דבע ןונ-ןב עשוהי תמיו ח  8
:םינש
רהב סרח-תנמתב ותלחנ לובגב ותוא ורבקיו ט  9
:שעג-רהל ןופצמ םירפא
םקיו ויתובא-לא ופסאנ אוהה רודה-לכ םגו י  10
םגו הוהי-תא ועדי-אל רשא םהירחא רחא רוד
:לארשיל השע רשא השעמה-תא
ודבעיו הוהי יניעב ערה-תא לארשי-ינב ושעיו אי  11
:םילעבה-תא
םתוא איצומה םתובא יהלא הוהי-תא ובזעיו בי  12
יהלאמ םירחא םיהלא ירחא וכליו םירצמ ץראמ
וסעכיו םהל ווחתשיו םהיתוביבס רשא םימעה
:הוהי-תא
:תורתשעלו לעבל ודבעיו הוהי-תא ובזעיו גי  13
וסשיו םיסש-דיב םנתיו לארשיב הוהי ףא-רחיו די  14
ולכי-אלו ביבסמ םהיביוא דיב םרכמיו םתוא
:םהיביוא ינפל דמעל דוע
רשאכ הערל םב-התיה הוהי-די ואצי רשא לכב וט  15
םהל רציו םהל הוהי עבשנ רשאכו הוהי רבד
:דאמ
:םהיסש דימ םועישויו םיטפש הוהי םקיו זט  16
םיהלא ירחא ונז יכ ועמש אל םהיטפש-לא םגו זי  17
רשא ךרדה-ןמ רהמ ורס םהל ווחתשיו םירחא
:ןכ ושע-אל הוהי-תוצמ עמשל םתובא וכלה
הוהי היהו םיטפש םהל הוהי םיקה-יכו חי  18
טפושה ימי לכ םהיביא דימ םעישוהו טפשה-םע
:םהיקחדו םהיצחל ינפמ םתקאנמ הוהי םחני-יכ
תכלל םתובאמ ותיחשהו ובשי טפושה תומב היהו טי  19
אל םהל תוחתשהלו םדבעל םירחא םיהלא ירחא
:השקה םכרדמו םהיללעממ וליפה
ורבע רשא ןעי רמאיו לארשיב הוהי ףא-רחיו כ  20
אלו םתובא-תא יתיוצ רשא יתירב-תא הזה יוגה
:ילוקל ועמש
םהינפמ שיא שירוהל ףיסוא אל ינא-םג אכ  21
:תמיו עשוהי בזע-רשא םיוגה-ןמ
ךרד-תא םה םירמשה לארשי-תא םב תוסנ ןעמל בכ  22
:אל-םא םתובא ורמש רשאכ םב תכלל הוהי
רהמ םשירוה יתלבל הלאה םיוגה-תא הוהי חניו גכ  23
:עשוהי-דיב םנתנ אלו

ג    3

םב תוסנל הוהי חינה רשא םיוגה הלאו א  1
תומחלמ-לכ תא ועדי-אל רשא-לכ תא לארשי-תא
:ןענכ
המחלמ םדמלל לארשי-ינב תורד תעד ןעמל קר ב  2
:םועדי אל םינפל-רשא קר
ינדיצהו ינענכה-לכו םיתשלפ ינרס תשמח ג  3
דע ןומרח לעב רהמ ןונבלה רה בשי יוחהו
:תמח אובל
ועמשיה תעדל לארשי-תא םב תוסנל ויהיו ד  4
:השמ-דיב םתובא-תא הוצ-רשא הוהי תוצמ-תא
ירמאהו יתחה ינענכה ברקב ובשי לארשי ינבו ה  5
:יסוביהו יוחהו יזרפהו
םהיתונב-תאו םישנל םהל םהיתונב-תא וחקיו ו  6
:םהיהלא-תא ודבעיו םהינבל ונתנ
וחכשיו הוהי יניעב ערה-תא לארשי-ינב ושעיו ז  7
םילעבה-תא ודבעיו םהיהלא הוהי-תא
:תורשאה-תאו
ןשוכ דיב םרכמיו לארשיב הוהי ףא-רחיו ח  8
לארשי-ינב ודבעיו םירהנ םרא ךלמ םיתעשר
:םינש הנמש םיתעשר ןשוכ-תא
עישומ הוהי םקיו הוהי-לא לארשי-ינב וקעזיו ט  9
יחא זנק-ןב לאינתע תא םעישויו לארשי ינבל
:ונממ ןטקה בלכ
אציו לארשי-תא טפשיו הוהי-חור וילע יהתו י  10
ךלמ םיתעשר ןשוכ-תא ודיב הוהי ןתיו המחלמל
:םיתעשר ןשוכ לע ודי זעתו םרא
לאינתע תמיו הנש םיעברא ץראה טקשתו אי  11
:זנק-ןב
הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו בי  12
לע לארשי-לע באומ-ךלמ ןולגע-תא הוהי קזחיו
:הוהי יניעב ערה-תא ושע-יכ
ךיו ךליו קלמעו ןומע ינב-תא וילא ףסאיו גי  13
:םירמתה ריע-תא ושרייו לארשי-תא
הנומש באומ-ךלמ ןולגע-תא לארשי-ינב ודבעיו די  14
:הנש הרשע
םהל הוהי םקיו הוהי-לא לארשי-ינב וקעזיו וט  15
רטא שיא ינימיה-ןב ארג-ןב דוהא-תא עישומ
החנמ ודיב לארשי-ינב וחלשיו ונימי-די
:באומ ךלמ ןולגעל
הכרא דמג תויפ ינש הלו ברח דוהא ול שעיו זט  16
:ונימי ךרי לע וידמל תחתמ התוא רגחיו
ןולגעו באומ ךלמ ןולגעל החנמה-תא ברקיו זי  17
:דאמ אירב שיא
חלשיו החנמה-תא בירקהל הלכ רשאכ יהיו חי  18
:החנמה יאשנ םעה-תא
רמאיו לגלגה-תא רשא םיליספה-ןמ בש אוהו טי  19
ואציו סה רמאיו ךלמה ךילא יל רתס-רבד
:וילע םידמעה-לכ וילעמ
הרקמה תילעב בשי-אוהו וילא אב דוהאו כ  20
ךילא יל םיהלא-רבד דוהא רמאיו ודבל ול-רשא
:אסכה לעמ םקיו
לעמ ברחה-תא חקיו ולאמש די-תא דוהא חלשיו אכ  21
:ונטבב העקתיו ונימי ךרי
דעב בלחה רגסיו בהלה רחא בצנה-םג אביו בכ  22
:הנדשרפה אציו ונטבמ ברחה ףלש אל יכ בהלה
הילעה תותלד רגסיו הנורדסמה דוהא אציו גכ  23
:לענו ודעב
תותלד הנהו ואריו ואב וידבעו אצי אוהו דכ  24
וילגר-תא אוה ךיסמ ךא ורמאיו תולענ הילעה
:הרקמה רדחב
הילעה תותלד חתפ ונניא הנהו שוב-דע וליחיו הכ  25
לפנ םהינדא הנהו וחתפיו חתפמה-תא וחקיו
:תמ הצרא
רבע אוהו םהמהמתה דע טלמנ דוהאו וכ  26
:התריעשה טלמיו םיליספה-תא
ודריו םירפא רהב רפושב עקתיו ואובב יהיו זכ  27
:םהינפל אוהו רהה-ןמ לארשי-ינב ומע
הוהי ןתנ-יכ ירחא ופדר םהלא רמאיו חכ  28
וירחא ודריו םכדיב באומ-תא םכיביא-תא
ונתנ-אלו באומל ןדריה תורבעמ-תא ודכליו
:רבעל שיא
שיא םיפלא תרשעכ איהה תעב באומ-תא וכיו טכ  29
:שיא טלמנ אלו ליח שיא-לכו ןמש-לכ
טקשתו לארשי די תחת אוהה םויב באומ ענכתו ל  30
:הנש םינומש ץראה
םיתשלפ-תא ךיו תנע-ןב רגמש היה וירחאו אל  31
אוה-םג עשיו רקבה דמלמב שיא תואמ-שש
:לארשי-תא

ד    4

הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו א  1
:תמ דוהאו
ךלמ רשא ןענכ-ךלמ ןיבי דיב הוהי םרכמיו ב  2
תשרחב בשוי אוהו ארסיס ואבצ-רשו רוצחב
:םיוגה
תואמ עשת יכ הוהי-לא לארשי-ינב וקעציו ג  3
הקזחב לארשי ינב-תא ץחל אוהו ול לזרב-בכר
:הנש םירשע
הטפש איה תודיפל תשא האיבנ השא הרובדו ד  4
:איהה תעב לארשי-תא
ןיבו המרה ןיב הרובד רמת-תחת תבשוי איהו ה  5
לארשי ינב הילא ולעיו םירפא רהב לא-תיב
:טפשמל
ילתפנ שדקמ םעניבא-ןב קרבל ארקתו חלשתו ו  6
ךל לארשי-יהלא הוהי הוצ אלה וילא רמאתו
שיא םיפלא תרשע ךמע תחקלו רובת רהב תכשמו
:ןולבז ינבמו ילתפנ ינבמ
אבצ-רש ארסיס-תא ןושיק לחנ-לא ךילא יתכשמו ז  7
:ךדיב והיתתנו ונומה-תאו ובכר-תאו ןיבי
אל-םאו יתכלהו ימע יכלת-םא קרב הילא רמאיו ח  8
:ךלא אל ימע יכלת
ךתראפת היהת אל יכ ספא ךמע ךלא ךלה רמאתו ט  9
רכמי השא-דיב יכ ךלוה התא רשא ךרדה-לע
קרב-םע ךלתו הרובד םקתו ארסיס-תא הוהי
:השדק
לעיו השדק ילתפנ-תאו ןלובז-תא קרב קעזיו י  10
:הרובד ומע לעתו שיא יפלא תרשע וילגרב
השמ ןתח בבח ינבמ ןיקמ דרפנ יניקה רבחו אי  11
:שדק-תא רשא םינעצב ןולא-דע ולהא טיו
םעניבא-ןב קרב הלע יכ ארסיסל ודגיו בי  12
:רובת-רה
לזרב בכר תואמ עשת ובכר-לכ-תא ארסיס קעזיו גי  13
לחנ-לא םיוגה תשרחמ ותא רשא םעה-לכ-תאו
:ןושיק
ןתנ רשא םויה הז יכ םוק קרב-לא הרבד רמאתו די  14
ךינפל אצי הוהי אלה ךדיב ארסיס-תא הוהי
:וירחא שיא םיפלא תרשעו רובת רהמ קרב דריו
בכרה-לכ-תאו ארסיס-תא הוהי םהיו וט  15
ארסיס דריו קרב ינפל ברח-יפל הנחמה-לכ-תאו
:וילגרב סניו הבכרמה לעמ
תשרח דע הנחמה ירחאו בכרה ירחא ףדר קרבו זט  16
ראשנ אל ברח-יפל ארסיס הנחמ-לכ לפיו םיוגה
:דחא-דע
רבח תשא לעי להא-לא וילגרב סנ ארסיסו זי  17
תיב ןיבו רוצח-ךלמ ןיבי ןיב םולש יכ יניקה
:יניקה רבח
הרוס וילא רמאתו ארסיס תארקל לעי אצתו חי  18
הלהאה הילא רסיו ארית-לא ילא הרוס ינדא
:הכימשב והסכתו
יתאמצ יכ םימ-טעמ אנ-יניקשה הילא רמאיו טי  19
:והסכתו והקשתו בלחה דואנ-תא חתפתו
אובי שיא-םא היהו להאה חתפ דמע הילא רמאיו כ  20
:ןיא תרמאו שיא הפ-שיה רמאו ךלאשו
םשתו להאה דתי-תא רבח-תשא לעי חקתו אכ  21
עקתתו טאלב וילא אובתו הדיב תבקמה-תא
ףעיו םדרנ-אוהו ץראב חנצתו ותקרב דתיה-תא
:תמיו
ותארקל לעי אצתו ארסיס-תא ףדר קרב הנהו בכ  22
שקבמ התא-רשא שיאה-תא ךאראו ךל ול רמאתו
:ותקרב דתיהו תמ לפנ ארסיס הנהו הילא אביו
ןענכ-ךלמ ןיבי תא אוהה םויב םיהלא ענכיו גכ  23
:לארשי ינב ינפל
ןיבי לע השקו ךולה לארשי-ינב די ךלתו דכ  24
:ןענכ-ךלמ ןיבי תא ותירכה רשא דע ןענכ-ךלמ

ה    5

אוהה םויב םעניבא-ןב קרבו הרובד רשתו א  1
:רמאל
:הוהי וכרב םע בדנתהב לארשיב תוערפ ערפב ב  2
יכנא הוהיל יכנא םינזר וניזאה םיכלמ ועמש ג  3
:לארשי יהלא הוהיל רמזא הרישא
ץרא םודא הדשמ ךדעצב ריעשמ ךתאצב הוהי ד  4
:םימ ופטנ םיבע-םג ופטנ םימש-םג השער
הוהי ינפמ יניס הז הוהי ינפמ ולזנ םירה ה  5
:לארשי יהלא
תוחרא ולדח לעי ימיב תנע-ןב רגמש ימיב ו  6
:תולקלקע תוחרא וכלי תוביתנ יכלהו
הרובד יתמקש דע ולדח לארשיב ןוזרפ ולדח ז  7
:לארשיב םא יתמקש
ןגמ םירעש םחל זא םישדח םיהלא רחבי ח  8
:לארשיב ףלא םיעבראב חמרו הארי-םא
:הוהי וכרב םעב םיבדנתמה לארשי יקקוחל יבל ט  9
יכלהו ןידמ-לע יבשי תורחצ תונתא יבכר י  10
:וחיש ךרד-לע
תוקדצ ונתי םש םיבאשמ ןיב םיצצחמ לוקמ אי  11
םירעשל ודרי זא לארשיב ונזרפ תקדצ הוהי
:הוהי-םע
םוק ריש-ירבד ירוע ירוע הרובד ירוע ירוע בי  12
:םעניבא-ןב ךיבש הבשו קרב
יל-דרי הוהי םע םירידאל דירש דרי זא גי  13
:םירובגב
ךיממעב ןימינב ךירחא קלמעב םשרש םירפא ינמ די  14
טבשב םיכשמ ןלובזמו םיקקחמ ודרי ריכמ ינמ
:רפס
קמעב קרב ןכ רכששיו הרבד-םע רכששיב ירשו וט  15
:בל-יקקח םילדג ןבואר תוגלפב וילגרב חלש
םירדע תוקרש עמשל םיתפשמה ןיב תבשי המל זט  16
:בל-ירקח םילודג ןבואר תוגלפל
תוינא רוגי המל ןדו ןכש ןדריה רבעב דעלג זי  17
:ןוכשי ויצרפמ לעו םימי ףוחל בשי רשא
ימורמ לע ילתפנו תומל ושפנ ףרח םע ןולבז חי  18
:הדש
ךנעתב ןענכ יכלמ ומחלנ זא ומחלנ םיכלמ ואב טי  19
:וחקל אל ףסכ עצב ודגמ ימ-לע
ומחלנ םתולסממ םיבכוכה ומחלנ םימש-ןמ כ  20
:ארסיס-םע
ןושיק לחנ םימודק לחנ םפרג ןושיק לחנ אכ  21
:זע ישפנ יכרדת
:ויריבא תורהד תורהדמ סוס-יבקע ומלה זא בכ  22
היבשי רורא ורא הוהי ךאלמ רמא זורמ ורוא גכ  23
:םירובגב הוהי תרזעל הוהי תרזעל ואב-אל יכ
להאב םישנמ יניקה רבח תשא לעי םישנמ ךרבת דכ  24
:ךרבת
הבירקה םירידא לפסב הנתנ בלח לאש םימ הכ  25
:האמח
םילמע תומלהל הנימיו הנחלשת דתיל הדי וכ  26
:ותקר הפלחו הצחמו ושאר הקחמ ארסיס המלהו
לפנ ערכ הילגר ןיב בכש לפנ ערכ הילגר ןיב זכ  27
:דודש לפנ םש ערכ רשאב
בנשאה דעב ארסיס םא בביתו הפקשנ ןולחה דעב חכ  28
ימעפ ורחא עודמ אובל ובכר ששב עודמ
:ויתובכרמ
הירמא בישת איה-ףא הנינעת היתורש תומכח טכ  29
:הל
רבג שארל םיתמחר םחר ללש וקלחי ואצמי אלה ל  30
עבצ המקר םיעבצ ללש ארסיסל םיעבצ ללש
:ללש יראוצל םיתמקר
שמשה תאצכ ויבהאו הוהי ךיביוא-לכ ודבאי ןכ אל  31
:הנש םיעברא ץראה טקשתו ותרבגב

ו    6

םנתיו הוהי יניעב ערה לארשי-ינב ושעיו א  1
:םינש עבש ןידמ-דיב הוהי
םהל ושע ןידמ ינפמ לארשי-לע ןידמ-די זעתו ב  2
םירהב רשא תורהנמה-תא לארשי ינב
:תודצמה-תאו תורעמה-תאו
קלמעו ןידמ הלעו לארשי ערז-םא היהו ג  3
:וילע ולעו םדק-ינבו
ךאוב-דע ץראה לובי-תא ותיחשיו םהילע ונחיו ד  4
רושו השו לארשיב היחמ וריאשי-אלו הזע
:רומחו
הברא-ידכ ואבי םהילהאו ולעי םהינקמו םה יכ ה  5
ץראב ואביו רפסמ ןיא םהילמגלו םהלו ברל
:התחשל
וקעזיו ןידמ ינפמ דאמ לארשי לדיו ו  6
:הוהי-לא לארשי-ינב
תודא לע הוהי-לא לארשי-ינב וקעז-יכ יהיו ז  7
:ןידמ
רמאיו לארשי ינב-לא איבנ שיא הוהי חלשיו ח  8
יתילעה יכנא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהל
:םידבע תיבמ םכתא איצאו םירצממ םכתא
שרגאו םכיצחל-לכ דימו םירצמ דימ םכתא לצאו ט  9
:םצרא-תא םכל הנתאו םכינפמ םתוא
וארית אל םכיהלא הוהי ינא םכל הרמאו י  10
אלו םצראב םיבשוי םתא רשא ירמאה יהלא-תא
:ילוקב םתעמש
הרפעב רשא הלאה תחת בשיו הוהי ךאלמ אביו אי  11
םיטח טבח ונב ןועדגו ירזעה יבא שאויל רשא
:ןידמ ינפמ סינהל תגב
ךמע הוהי וילא רמאיו הוהי ךאלמ וילא אריו בי  12
:ליחה רובג
ונמע הוהי שיו ינדא יב ןועדג וילא רמאיו גי  13
רשא ויתאלפנ-לכ היאו תאז-לכ ונתאצמ המלו
ונלעה םירצממ אלה רמאל וניתובא ונל-ורפס
:ןידמ-ףכב וננתיו הוהי ונשטנ התעו הוהי
תעשוהו הז ךחכב ךל רמאיו הוהי וילא ןפיו די  14
:ךיתחלש אלה ןידמ ףכמ לארשי-תא
לארשי-תא עישוא המב ינדא יב וילא רמאיו וט  15
:יבא תיבב ריעצה יכנאו השנמב לדה יפלא הנה
תיכהו ךמע היהא יכ הוהי וילא רמאיו זט  16
:דחא שיאכ ןידמ-תא
תישעו ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא וילא רמאיו זי  17
:ימע רבדמ התאש תוא יל
יתאצהו ךילא יאב-דע הזמ שמת אנ-לא חי  18
דע בשא יכנא רמאיו ךינפל יתחנהו יתחנמ-תא
:ךבוש
תוצמ חמק-תפיאו םיזע-ידג שעיו אב ןועדגו טי  19
וילא אצויו רורפב םש קרמהו לסב םש רשבה
:שגיו הלאה תחת-לא
רשבה-תא חק םיהלאה ךאלמ וילא רמאיו כ  20
ךופש קרמה-תאו זלה עלסה-לא חנהו תוצמה-תאו
:ןכ שעיו
ודיב רשא תנעשמה הצק-תא הוהי ךאלמ חלשיו אכ  21
לכאתו רוצה-ןמ שאה לעתו תוצמבו רשבב עגיו
:ויניעמ ךלה הוהי ךאלמו תוצמה-תאו רשבה-תא
ןועדג רמאיו אוה הוהי ךאלמ-יכ ןועדג אריו בכ  22
הוהי ךאלמ יתיאר ןכ-לע-יכ הוהי ינדא ההא
:םינפ-לא םינפ
:תומת אל ארית-לא ךל םולש הוהי ול רמאיו גכ  23
הוהי ול-ארקיו הוהיל חבזמ ןועדג םש ןביו דכ  24
:ירזעה יבא תרפעב ונדוע הזה םויה דע םולש
חק הוהי ול רמאיו אוהה הלילב יהיו הכ  25
םינש עבש ינשה רפו ךיבאל רשא רושה-רפ-תא
הרשאה-תאו ךיבאל רשא לעבה חבזמ-תא תסרהו
:תרכת וילע-רשא
הזה זועמה שאר לע ךיהלא הוהיל חבזמ תינבו וכ  26
הלוע תילעהו ינשה רפה-תא תחקלו הכרעמב
:תרכת רשא הרשאה יצעב
רשאכ שעיו וידבעמ םישנא הרשע ןועדג חקיו זכ  27
ויבא תיב-תא ארי רשאכ יהיו הוהי וילא רבד
:הליל שעיו םמוי תושעמ ריעה ישנא-תאו
חבזמ ץתנ הנהו רקבב ריעה ישנא ומיכשיו חכ  28
ינשה רפה תאו התרכ וילע-רשא הרשאהו לעבה
:יונבה חבזמה-לע הלעה
הזה רבדה השע ימ והער-לא שיא ורמאיו טכ  29
השע שאוי-ןב ןועדג ורמאיו ושקביו ושרדיו
:הזה רבדה
ךנב-תא אצוה שאוי-לא ריעה ישנא ורמאיו ל  30
הרשאה תרכ יכו לעבה חבזמ-תא ץתנ יכ תמיו
:וילע-רשא
ןובירת םתאה וילע ודמע-רשא לכל שאוי רמאיו אל  31
ול בירי רשא ותוא ןועישות םתא-םא לעבל
ץתנ יכ ול ברי אוה םיהלא-םא רקבה-דע תמוי
:וחבזמ-תא
וב ברי רמאל לעברי אוהה-םויב ול-ארקיו בל  32
:וחבזמ-תא ץתנ יכ לעבה
ודחי ופסאנ םדק-ינבו קלמעו ןידמ-לכו גל  33
:לאערזי קמעב ונחיו ורבעיו
רפושב עקתיו ןועדג-תא השבל הוהי חורו דל  34
:וירחא רזעיבא קעזיו
וירחא אוה-םג קעזיו השנמ-לכב חלש םיכאלמו הל  35
ולעיו ילתפנבו ןולבזבו רשאב חלש םיכאלמו
:םתארקל
ידיב עישומ ךשי-םא םיהלאה-לא ןועדג רמאיו ול  36
:תרבד רשאכ לארשי-תא
לט םא ןרגב רמצה תזג-תא גיצמ יכנא הנה זל  37
יתעדיו ברח ץראה-לכ-לעו הדבל הזגה-לע היהי
:תרבד רשאכ לארשי-תא ידיב עישות-יכ
לט ץמיו הזגה-תא רזיו תרחממ םכשיו ןכ-יהיו חל  38
:םימ לפסה אולמ הזגה-ןמ
יב ךפא רחי-לא םיהלאה-לא ןועדג רמאיו טל  39
הזגב םעפה-קר-אנ הסנא םעפה ךא הרבדאו
ץראה-לכ-לעו הדבל הזגה-לא ברח אנ-יהי
:לט-היהי
ברח-יהיו אוהה הלילב ןכ םיהלא שעיו מ  40
:לט היה ץראה-לכ-לעו הדבל הזגה-לא

ז    7

ותא רשא םעה-לכו ןועדג אוה לעברי םכשיו א  1
ןופצמ ול-היה ןידמ הנחמו דרח ןיע-לע ונחיו
:קמעב הרומה תעבגמ
יתתמ ךתא רשא םעה בר ןועדג-לא הוהי רמאיו ב  2
ידי רמאל לארשי ילע ראפתי-ןפ םדיב ןידמ-תא
:יל העישוה
דרחו ארי-ימ רמאל םעה ינזאב אנ ארק התעו ג  3
םירשע םעה-ןמ בשיו דעלגה רהמ רפציו בשי
:וראשנ םיפלא תרשעו ףלא םינשו
םתוא דרוה בר םעה דוע ןועדג-לא הוהי רמאיו ד  4
ךילא רמא רשא היהו םש ךל ונפרצאו םימה-לא
ךילא רמא-רשא לכו ךתא ךלי אוה ךתא ךלי הז
:ךלי אל אוה ךמע ךלי-אל הז
ןועדג-לא הוהי רמאיו םימה-לא םעה-תא דרויו ה  5
בלכה קלי רשאכ םימה-ןמ ונושלב קלי-רשא לכ
ויכרב-לע ערכי-רשא לכו דבל ותוא גיצת
:תותשל
תואמ שלש םהיפ-לא םדיב םיקקלמה רפסמ יהיו ו  6
תותשל םהיכרב-לע וערכ םעה רתי לכו שיא
:םימ
שיאה תואמ שלשב ןועדג-לא הוהי רמאיו ז  7
ךדיב ןידמ-תא יתתנו םכתא עישוא םיקקלמה
:ומקמל שיא וכלי םעה-לכו
תאו םהיתרפוש תאו םדיב םעה הדצ-תא וחקיו ח  8
תואמ-שלשבו וילהאל שיא חלש לארשי שיא-לכ
:קמעב תחתמ ול היה ןידמ הנחמו קיזחה שיאה
דר םוק הוהי וילא רמאיו אוהה הלילב יהיו ט  9
:ךדיב ויתתנ יכ הנחמב
ךרענ הרפו התא דר תדרל התא ארי-םאו י  10
:הנחמה-לא
תדריו ךידי הנקזחת רחאו ורבדי-המ תעמשו אי  11
םישמחה הצק-לא ורענ הרפו אוה דריו הנחמב
:הנחמב רשא
הבראכ קמעב םילפנ םדק-ינב-לכו קלמעו ןידמו בי  12
םיה תפש-לעש לוחכ רפסמ ןיא םהילמגלו ברל
:ברל
םולח והערל רפסמ שיא-הנהו ןועדג אביו גי  13
םירעש םחל לולצ הנהו יתמלח םולח הנה רמאיו
לפיו והכיו להאה-דע אביו ןידמ הנחמב ךפהתמ
:להאה לפנו הלעמל והכפהיו
ברח-םא יתלב תאז ןיא רמאיו והער ןעיו די  14
ודיב םיהלאה ןתנ לארשי שיא שאוי-ןב ןועדג
:הנחמה-לכ-תאו ןידמ-תא
ורבש-תאו םולחה רפסמ-תא ןועדג עמשכ יהיו וט  15
ומוק רמאיו לארשי הנחמ-לא בשיו וחתשיו
:ןידמ הנחמ-תא םכדיב הוהי ןתנ-יכ
ןתיו םישאר השלש שיאה תואמ-שלש-תא ץחיו זט  16
ךותב םידפלו םיקר םידכו םלכ-דיב תורפוש
:םידכה
יכנא הנהו ושעת ןכו וארת ינממ םהילא רמאיו זי  17
:ןושעת ןכ השעא-רשאכ היהו הנחמה הצקב אב
םתעקתו יתא רשא-לכו יכנא רפושב יתעקתו חי  18
םתרמאו הנחמה-לכ תוביבס םתא-םג תורפושב
:ןועדגלו הוהיל
הנחמה הצקב ותא-רשא שיא-האמו ןועדג אביו טי  19
ומיקה םקה ךא הנוכיתה תרמשאה שאר
רשא םידכה ץופנו תורפושב ועקתיו םירמשה-תא
:םדיב
םידכה ורבשיו תורפושב םישארה תשלש ועקתיו כ  20
םנימי-דיבו םידפלב םלואמש-דיב וקיזחיו
:ןועדגלו הוהיל ברח וארקיו עוקתל תורפושה
ץריו הנחמל ביבס ויתחת שיא ודמעיו אכ  21
:וסיניו ועיריו הנחמה-לכ
ברח תא הוהי םשיו תורפושה תואמ-שלש ועקתיו בכ  22
תיב-דע הנחמה סניו הנחמה-לכבו והערב שיא
:תבט-לע הלוחמ לבא-תפש דע התררצ הטשה
רשא-ןמו ילתפנמ לארשי-שיא קעציו גכ  23
:ןידמ ירחא ופדריו השנמ-לכ-ןמו
ודר רמאל םירפא רה-לכב ןועדג חלש םיכאלמו דכ  24
הרב תיב דע םימה-תא םהל ודכלו ןידמ תארקל
ודכליו םירפא שיא-לכ קעציו ןדריה-תאו
:ןדריה-תאו הרב תיב דע םימה-תא
באז-תאו ברע-תא ןידמ ירש-ינש ודכליו הכ  25
וגרה באז-תאו ברוע-רוצב ברוע-תא וגרהיו
באזו ברע-שארו ןידמ-לא ופדריו באז-בקיב
:ןדריל רבעמ ןועדג-לא ואיבה

ח    8

תישע הזה רבדה-המ םירפא שיא וילא ורמאיו א  1
ןידמב םחלהל תכלה יכ ונל תוארק יתלבל ונל
:הקזחב ותא ןוביריו
בוט אולה םככ התע יתישע-המ םהילא רמאיו ב  2
:רזעיבא ריצבמ םירפא תוללע
ברע-תא ןידמ ירש-תא םיהלא ןתנ םכדיב ג  3
םחור התפר זא םככ תושע יתלכי-המו באז-תאו
:הזה רבדה ורבדב וילעמ
שיאה תואמ-שלשו אוה רבע הנדריה ןועדג אביו ד  4
:םיפדרו םיפיע ותא רשא
םעל םחל תורככ אנ-ונת תוכס ישנאל רמאיו ה  5
חבז ירחא ףדר יכנאו םה םיפיע-יכ ילגרב רשא
:ןידמ יכלמ ענמלצו
ךדיב התע ענמלצו חבז ףכה תוכס ירש רמאיו ו  6
:םחל ךאבצל ןתנ-יכ
חבז-תא הוהי תתב ןכל ןועדג רמאיו ז  7
יצוק-תא םכרשב-תא יתשדו ידיב ענמלצ-תאו
:םינקרבה-תאו רבדמה
ונעיו תאזכ םהילא רבדיו לאונפ םשמ לעיו ח  8
:תוכס ישנא ונע רשאכ לאונפ ישנא ותוא
םולשב יבושב רמאל לאונפ ישנאל-םג רמאיו ט  9
:הזה לדגמה-תא ץתא
רשע תשמחכ םמע םהינחמו רקרקב ענמלצו חבזו י  10
םילפנהו םדק-ינב הנחמ לכמ םירתונה לכ ףלא
:ברח ףלש שיא ףלא םירשעו האמ
חבנל םדקמ םילהאב ינוכשה ךרד ןועדג לעיו אי  11
:חטב היה הנחמהו הנחמה-תא ךיו ההבגיו
דכליו םהירחא ףדריו ענמלצו חבז וסוניו בי  12
ענמלצ-תאו חבז-תא ןידמ יכלמ ינש-תא
:דירחה הנחמה-לכו
הלעמלמ המחלמה-ןמ שאוי-ןב ןועדג בשיו גי  13
:סרחה
וילא בתכיו והלאשיו תוכס ישנאמ רענ-דכליו די  14
:שיא העבשו םיעבש הינקז-תאו תוכס ירש-תא
ענמלצו חבז הנה רמאיו תוכס ישנא-לא אביו וט  15
התע ענמלצו חבז ףכה רמאל יתוא םתפרח רשא
:םחל םיפעיה ךישנאל ןתנ יכ ךדיב
רבדמה יצוק-תאו ריעה ינקז-תא חקיו זט  16
:תוכס ישנא תא םהב עדיו םינקרבה-תאו
:ריעה ישנא-תא גרהיו ץתנ לאונפ לדגמ-תאו זי  17
רשא םישנאה הפיא ענמלצ-לאו חבז-לא רמאיו חי  18
ראתכ דחא םהומכ ךומכ ורמאיו רובתב םתגרה
:ךלמה ינב
םתיחה ול הוהי-יח םה ימא-ינב יחא רמאיו טי  19
:םכתא יתגרה אל םתוא
ףלש-אלו םתוא גרה םוק ורוכב רתיל רמאיו כ  20
:רענ ונדוע יכ ארי יכ וברח רענה
יכ ונב-עגפו התא םוק ענמלצו חבז רמאיו אכ  21
חבז-תא גרהיו ןועדג םקיו ותרובג שיאכ
יראוצב רשא םינרהשה-תא חקיו ענמלצ-תאו
:םהילמג
התא-םג ונב-לשמ ןועדג-לא לארשי-שיא ורמאיו בכ  22
:ןידמ דימ ונתעשוה יכ ךנב-ןב םג ךנב-םג
םכב ינא לשמא-אל ןועדג םהלא רמאיו גכ  23
:םכב לשמי הוהי םכב ינב לשמי-אלו
יל-ונתו הלאש םכמ הלאשא ןועדג םהלא רמאיו דכ  24
םילאעמשי יכ םהל בהז ימזנ-יכ וללש םזנ שיא
:םה
וכילשיו הלמשה-תא ושרפיו ןתנ ןותנ ורמאיו הכ  25
:וללש םזנ שיא המש
ףלא לאש רשא בהזה ימזנ לקשמ יהיו וכ  26
תופטנהו םינרהשה-ןמ דבל בהז תואמ-עבשו
דבלו ןידמ יכלמ לעש ןמגראה ידגבו
:םהילמג יראוצב רשא תוקנעה-ןמ
וריעב ותוא גציו דופאל ןועדג ותוא שעיו זכ  27
יהיו םש וירחא לארשי-לכ ונזיו הרפעב
:שקומל ותיבלו ןועדגל
תאשל ופסי אלו לארשי ינב ינפל ןידמ ענכיו חכ  28
:ןועדג ימיב הנש םיעברא ץראה טקשתו םשאר
:ותיבב בשיו שאוי-ןב לעברי ךליו טכ  29
םישנ-יכ וכרי יאצי םינב םיעבש ויה ןועדגלו ל  30
:ול ויה תובר
םשיו ןב איה-םג ול-הדלי םכשב רשא ושגליפו אל  31
:ךלמיבא ומש-תא
רבקב רבקיו הבוט הבישב שאוי-ןב ןועדג תמיו בל  32
:ירזעה יבא הרפעב ויבא שאוי
לארשי ינב ובושיו ןועדג תמ רשאכ יהיו גל  33
תירב לעב םהל ומישיו םילעבה ירחא ונזיו
:םיהלאל
ליצמה םהיהלא הוהי-תא לארשי ינב ורכז אלו דל  34
:ביבסמ םהיביא-לכ דימ םתוא
הבוטה-לככ ןועדג לעברי תיב-םע דסח ושע-אלו הל  35
:לארשי-םע השע רשא

ט    9

ומא יחא-לא המכש לעברי-ןב ךלמיבא ךליו א  1
ומא יבא-תיב תחפשמ-לכ-לאו םהילא רבדיו
:רמאל
םכל בוט-המ םכש ילעב-לכ ינזאב אנ-ורבד ב  2
לשמ-םא לעברי ינב לכ שיא םיעבש םכב לשמה
:ינא םכרשבו םכמצע-יכ םתרכזו דחא שיא םכב
תא םכש ילעב-לכ ינזאב וילע ומא-יחא ורבדיו ג  3
יכ ךלמיבא ירחא םבל טיו הלאה םירבדה-לכ
:אוה וניחא ורמא
רכשיו תירב לעב תיבמ ףסכ םיעבש ול-ונתיו ד  4
וכליו םיזחפו םיקיר םישנא ךלמיבא םהב
:וירחא
ויחא-תא גרהיו התרפע ויבא-תיב אביו ה  5
רתויו תחא ןבא-לע שיא םיעבש לעברי-ינב
:אבחנ יכ ןטקה לעברי-ןב םתוי
וכליו אולמ תיב-לכו םכש ילעב-לכ ופסאיו ו  6
רשא בצמ ןולא-םע ךלמל ךלמיבא-תא וכילמיו
:םכשב
םיזרג-רה שארב דמעיו ךליו םתויל ודגיו ז  7
ילעב ילא ועמש םהל רמאיו ארקיו ולוק אשיו
:םיהלא םכילא עמשיו םכש
ורמאיו ךלמ םהילע חשמל םיצעה וכלה ךולה ח  8
:ונילע הכולמ תיזל
יב-רשא ינשד-תא יתלדחה תיזה םהל רמאיו ט  9
:םיצעה-לע עונל יתכלהו םישנאו םיהלא ודבכי
:ונילע יכלמ תא-יכל הנאתל םיצעה ורמאיו י  10
יקתמ-תא יתלדחה הנאתה םהל רמאתו אי  11
:םיצעה-לע עונל יתכלהו הבוטה יתבונת-תאו
:ונילע יכולמ תא-יכל ןפגל םיצעה ורמאיו בי  12
חמשמה ישורית-תא יתלדחה ןפגה םהל רמאתו גי  13
:םיצעה-לע עונל יתכלהו םישנאו םיהלא
התא ךל דטאה-לא םיצעה-לכ ורמאיו די  14
:ונילע-ךלמ
םיחשמ םתא תמאב םא םיצעה-לא דטאה רמאיו וט  15
אצת ןיא-םאו ילצב וסח ואב םכילע ךלמל יתא
:ןונבלה יזרא-תא לכאתו דטאה-ןמ שא
וכילמתו םתישע םימתבו תמאב-םא התעו זט  16
לעברי-םע םתישע הבוט-םאו ךלמיבא-תא
:ול םתישע וידי לומגכ-םאו ותיב-םעו
דגנמ ושפנ-תא ךלשיו םכילע יבא םחלנ-רשא זי  17
:ןידמ דימ םכתא לציו
וינב-תא וגרהתו םויה יבא תיב-לע םתמק םתאו חי  18
ךלמיבא-תא וכילמתו תחא ןבא-לע שיא םיעבש
:אוה םכיחא יכ םכש ילעב-לע ותמא-ןב
ותיב-םעו לעברי-םע םתישע םימתבו תמאב-םאו טי  19
:םכב אוה-םג חמשיו ךלמיבאב וחמש הזה םויה
םכש ילעב-תא לכאתו ךלמיבאמ שא אצת ןיא-םאו כ  20
תיבמו םכש ילעבמ שא אצתו אולמ תיב-תאו
:ךלמיבא-תא לכאתו אולמ
ינפמ םש בשיו הראב ךליו חרביו םתוי סניו אכ  21
:ויחא ךלמיבא
:םינש שלש לארשי-לע ךלמיבא רשיו בכ  22
ילעב ןיבו ךלמיבא ןיב הער חור םיהלא חלשיו גכ  23
:ךלמיבאב םכש-ילעב ודגביו םכש
םושל םמדו לעברי-ינב םיעבש סמח אובל דכ  24
ילעב לעו םתוא גרה רשא םהיחא ךלמיבא-לע
:ויחא-תא גרהל וידי-תא וקזח-רשא םכש
םירהה ישאר לע םיבראמ םכש ילעב ול ומישיו הכ  25
דגיו ךרדב םהילע רבעי-רשא-לכ תא ולזגיו
:ךלמיבאל
םכשב ורבעיו ויחאו דבע-ןב לעג אביו וכ  26
:םכש ילעב וב-וחטביו
ושעיו וכרדיו םהימרכ-תא ורצביו הדשה ואציו זכ  27
ותשיו ולכאיו םהיהלא תיב ואביו םילולה
:ךלמיבא-תא וללקיו
יכ םכש-ימו ךלמיבא-ימ דבע-ןב לעג רמאיו חכ  28
ודבע ודיקפ לבזו לעברי-ןב אלה ונדבענ
:ונחנא ונדבענ עודמו םכש יבא רומח ישנא-תא
ךלמיבא-תא הריסאו ידיב הזה םעה-תא ןתי ימו טכ  29
:האצו ךאבצ הבר ךלמיבאל רמאיו
דבע-ןב לעג ירבד-תא ריעה-רש לבז עמשיו ל  30
:ופא רחיו
הנה רמאל המרתב ךלמיבא-לא םיכאלמ חלשיו אל  31
םירצ םנהו המכש םיאב ויחאו דבע-ןב לעג
:ךילע ריעה-תא
בראו ךתא-רשא םעהו התא הליל םוק התעו בל  32
:הדשב
ריעה-לע תטשפו םיכשת שמשה חרזכ רקבב היהו גל  33
תישעו ךילא םיאצי ותא-רשא םעהו אוה-הנהו
:ךדי אצמת רשאכ ול
ובראיו הליל ומע-רשא םעה-לכו ךלמיבא םקיו דל  34
:םישאר העברא םכש-לע
םקיו ריעה רעש חתפ דמעיו דבע-ןב לעג אציו הל  35
:בראמה-ןמ ותא-רשא םעהו ךלמיבא
דרוי םע-הנה לבז-לא רמאיו םעה-תא לעג-אריו ול  36
םירהה לצ תא לבז וילא רמאיו םירהה ישארמ
:םישנאכ האר התא
םידרוי םע-הנה רמאיו רבדל לעג דוע ףסיו זל  37
ןולא ךרדמ אב דחא-שארו ץראה רובט םעמ
:םיננועמ
ימ רמאת רשא ךיפ אופא היא לבז וילא רמאיו חל  38
וב התסאמ רשא םעה הז אלה ונדבענ יכ ךלמיבא
:וב םחלהו התע אנ-אצ
:ךלמיבאב םחליו םכש ילעב ינפל לעג אציו טל  39
םיללח ולפיו וינפמ סניו ךלמיבא והפדריו מ  40
:רעשה חתפ-דע םיבר
לעג-תא לבז שרגיו המוראב ךלמיבא בשיו אמ  41
:םכשב תבשמ ויחא-תאו
:ךלמיבאל ודגיו הדשה םעה אציו תרחממ יהיו במ  42
הדשב בראיו םישאר השלשל םצחיו םעה-תא חקיו גמ  43
םהילע םקיו ריעה-ןמ אצי םעה הנהו אריו
:םכיו
חתפ ודמעיו וטשפ ומע רשא םישארהו ךלמיבאו דמ  44
הדשב רשא-לכ-לע וטשפ םישארה ינשו ריעה רעש
:םוכיו
דכליו אוהה םויה לכ ריעב םחלנ ךלמיבאו המ  45
ריעה-תא ץתיו גרה הב-רשא םעה-תאו ריעה-תא
:חלמ הערזיו
חירצ-לא ואביו םכש-לדגמ ילעב-לכ ועמשיו ומ  46
:תירב לא תיב
:םכש-לדגמ ילעב-לכ וצבקתה יכ ךלמיבאל דגיו זמ  47
ותא-רשא םעה-לכו אוה ןומלצ-רה ךלמיבא לעיו חמ  48
תכוש תרכיו ודיב תומדרקה-תא ךלמיבא חקיו
םעה-לא רמאיו ומכש-לע םשיו האשיו םיצע
:ינומכ ושע ורהמ יתישע םתיאר המ ומע-רשא
ירחא וכליו הכוש שיא םעה-לכ-םג ותרכיו טמ  49
םהילע ותיציו חירצה-לע ומישיו ךלמיבא
םכש-לדגמ ישנא-לכ םג ותמיו שאב חירצה-תא
:השאו שיא ףלאכ
:הדכליו ץבתב ןחיו ץבת-לא ךלמיבא ךליו נ  50
המש וסניו ריעה-ךותב היה זע-לדגמו אנ  51
ורגסיו ריעה ילעב לכו םישנהו םישנאה-לכ
:לדגמה גג-לע ולעיו םדעב
שגיו וב םחליו לדגמה-דע ךלמיבא אביו בנ  52
:שאב ופרשל לדגמה חתפ-דע
ץרתו ךלמיבא שאר-לע בכר חלפ תחא השא ךלשתו גנ  53
:ותלגלג-תא
ףלש ול רמאיו וילכ אשנ רענה-לא הרהמ ארקיו דנ  54
והתגרה השא יל ורמאי-ןפ ינתתומו ךברח
:תמיו ורענ והרקדיו
שיא וכליו ךלמיבא תמ יכ לארשי-שיא ואריו הנ  55
:ומקמל
ויבאל השע רשא ךלמיבא תער תא םיהלא בשיו ונ  56
:ויחא םיעבש-תא גרהל
םשארב םיהלא בישה םכש ישנא תער-לכ תאו זנ  57
:לעברי-ןב םתוי תללק םהילא אבתו

י    10

עלות לארשי-תא עישוהל ךלמיבא ירחא םקיו א  1
רימשב בשי-אוהו רכששי שיא ודוד-ןב האופ-ןב
:םירפא רהב
רבקיו תמיו הנש שלשו םירשע לארשי-תא טפשיו ב  2
:רימשב
לארשי-תא טפשיו ידעלגה ריאי וירחא םקיו ג  3
:הנש םיתשו םירשע
םיריע םישלש-לע םיבכר םינב םישלש ול-יהיו ד  4
דע ריאי תוח וארקי םהל םהל םיריע םישלשו
:דעלגה ץראב רשא הזה םויה
:ןומקב רבקיו ריאי תמיו ה  5
הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו ו  6
יהלא-תאו תורתשעה-תאו םילעבה-תא ודבעיו
תאו באומ יהלא תאו ןודיצ יהלא-תאו םרא
ובזעיו םיתשלפ יהלא תאו ןומע-ינב יהלא
:והודבע אלו הוהי-תא
םיתשלפ-דיב םרכמיו לארשיב הוהי ףא-רחיו ז  7
:ןומע ינב דיבו
איהה הנשב לארשי ינב-תא וצצריו וצעריו ח  8
רבעב רשא לארשי ינב-לכ-תא הנש הרשע הנמש
:דעלגב רשא ירמאה ץראב ןדריה
הדוהיב-םג םחלהל ןדריה-תא ןומע-ינב ורבעיו ט  9
:דאמ לארשיל רצתו םירפא תיבבו ןימינבבו
ךל ונאטח רמאל הוהי-לא לארשי ינב וקעזיו י  10
:םילעבה-תא דבענו וניהלא-תא ונבזע יכו
םירצממ אלה לארשי ינב-לא הוהי רמאיו אי  11
:םיתשלפ-ןמו ןומע ינב-ןמו ירמאה-ןמו
וקעצתו םכתא וצחל ןועמו קלמעו םינודיצו בי  12
:םדימ םכתא העישואו ילא
ןכל םירחא םיהלא ודבעתו יתוא םתבזע םתאו גי  13
:םכתא עישוהל ףיסוא-אל
המה םב םתרחב רשא םיהלאה-לא וקעזו וכל די  14
:םכתרצ תעב םכל ועישוי
התא-השע ונאטח הוהי-לא לארשי-ינב ורמאיו וט  15
םויה אנ ונליצה ךא ךיניעב בוטה-לככ ונל
:הזה
הוהי-תא ודבעיו םברקמ רכנה יהלא-תא וריסיו זט  16
:לארשי למעב ושפנ רצקתו
ינב ופסאיו דעלגב ונחיו ןומע ינב וקעציו זי  17
:הפצמב ונחיו לארשי
שיאה ימ והער-לא שיא דעלג ירש םעה ורמאיו חי  18
לכל שארל היהי ןומע ינבב םחלהל לחי רשא
:דעלג יבשי

אי    11

השא-ןב אוהו ליח רובג היה ידעלגה חתפיו א  1
:חתפי-תא דעלג דלויו הנוז
השאה-ינב ולדגיו םינב ול דעלג-תשא דלתו ב  2
לחנת-אל ול ורמאיו חתפי-תא ושרגיו
:התא תרחא השא-ןב יכ וניבא-תיבב
בוט ץראב בשיו ויחא ינפמ חתפי חרביו ג  3
:ומע ואציו םיקיר םישנא חתפי-לא וטקלתיו
:לארשי-םע ןומע-ינב ומחליו םימימ יהיו ד  4
וכליו לארשי-םע ןומע-ינב ומחלנ-רשאכ יהיו ה  5
:בוט ץראמ חתפי-תא תחקל דעלג ינקז
המחלנו ןיצקל ונל התייהו הכל חתפיל ורמאיו ו  6
:ןומע ינבב
יתוא םתאנש םתא אלה דעלג ינקזל חתפי רמאיו ז  7
התע ילא םתאב עודמו יבא תיבמ ינושרגתו
:םכל רצ רשאכ
ונבש התע ןכל חתפי-לא דעלג ינקז ורמאיו ח  8
תייהו ןומע ינבב תמחלנו ונמע תכלהו ךילא
:דעלג יבשי לכל שארל ונל
םתא םיבישמ-םא דעלג ינקז-לא חתפי רמאיו ט  9
ינפל םתוא הוהי ןתנו ןומע ינבב םחלהל יתוא
:שארל םכל היהא יכנא
עמש היהי הוהי חתפי-לא דעלג-ינקז ורמאיו י  10
:השענ ןכ ךרבדכ אל-םא וניתוניב
ותוא םעה ומישיו דעלג ינקז-םע חתפי ךליו אי  11
וירבד-לכ-תא חתפי רבדיו ןיצקלו שארל םהילע
:הפצמב הוהי ינפל
רמאל ןומע-ינב ךלמ-לא םיכאלמ חתפי חלשיו בי  12
:יצראב םחלהל ילא תאב-יכ ךלו יל-המ
חקל-יכ חתפי יכאלמ-לא ןומע-ינב ךלמ רמאיו גי  13
ןונראמ םירצממ ותולעב יצרא-תא לארשי
ןהתא הבישה התעו ןדריה-דעו קביה-דעו
:םולשב
ינב ךלמ-לא םיכאלמ חלשיו חתפי דוע ףסויו די  14
:ןומע
ץרא-תא לארשי חקל-אל חתפי רמא הכ ול רמאיו וט  15
:ןומע ינב ץרא-תאו באומ
רבדמב לארשי ךליו םירצממ םתולעב יכ זט  16
:השדק אביו ףוס-םי-דע
רמאל םודא ךלמ-לא םיכאלמ לארשי חלשיו זי  17
םגו םודא ךלמ עמש אלו ךצראב אנ-הרבעא
:שדקב לארשי בשיו הבא אלו חלש באומ ךלמ-לא
באומ ץרא-תאו םודא ץרא-תא בסיו רבדמב ךליו חי  18
רבעב ןונחיו באומ ץראל שמש-חרזממ אביו
לובג ןונרא יכ באומ לובגב ואב-אלו ןונרא
:באומ
ירמאה-ךלמ ןוחיס-לא םיכאלמ לארשי חלשיו טי  19
ךצראב אנ-הרבענ לארשי ול רמאיו ןובשח ךלמ
:ימוקמ-דע
ףסאיו ולבגב רבע לארשי-תא ןוחיס ןימאה-אלו כ  20
םחליו הצהיב ונחיו ומע-לכ-תא ןוחיס
:לארשי-םע
ומע-לכ-תאו ןוחיס-תא לארשי-יהלא הוהי ןתיו אכ  21
ץרא-לכ תא לארשי שרייו םוכיו לארשי דיב
:איהה ץראה בשוי ירמאה
קביה-דעו ןונראמ ירמאה לובג-לכ תא ושרייו בכ  22
:ןדריה-דעו רבדמה-ןמו
ינפמ ירמאה-תא שירוה לארשי יהלא הוהי התעו גכ  23
:ונשרית התאו לארשי ומע
שרית ותוא ךיהלא שומכ ךשירוי רשא תא אלה דכ  24
ותוא ונינפמ וניהלא הוהי שירוה רשא-לכ תאו
:שרינ
באומ ךלמ רופצ-ןב קלבמ התא בוט בוטה התעו הכ  25
:םב םחלנ םחלנ-םא לארשי-םע בר בורה
רוערעבו היתונבבו ןובשחב לארשי תבשב וכ  26
שלש ןונרא ידי-לע רשא םירעה-לכבו היתונבבו
:איהה תעב םתלצה-אל עודמו הנש תואמ
םחלהל הער יתא השע התאו ךל יתאטח-אל יכנאו זכ  27
לארשי ינב ןיב םויה טפשה הוהי טפשי יב
:ןומע ינב ןיבו
רשא חתפי ירבד-לא ןומע ינב ךלמ עמש אלו חכ  28
:וילא חלש
דעלגה-תא רבעיו הוהי חור חתפי-לע יהתו טכ  29
דעלג הפצממו דעלג הפצמ-תא רבעיו השנמ-תאו
:ןומע ינב רבע
ןתת ןותנ-םא רמאיו הוהיל רדנ חתפי רדיו ל  30
:ידיב ןומע ינב-תא
יתארקל יתיב יתלדמ אצי רשא אצויה היהו אל  31
הוהיל היהו ןומע ינבמ םולשב יבושב
:הלוע והתילעהו
םנתיו םב םחלהל ןומע ינב-לא חתפי רבעיו בל  32
:ודיב הוהי
דעו ריע םירשע תינמ ךאוב-דעו רעורעמ םכיו גל  33
ןומע ינב וענכיו דאמ הלודג הכמ םימרכ לבא
:לארשי ינב ינפמ
תאצי ותב הנהו ותיב-לא הפצמה חתפי אביו דל  34
הדיחי איה קרו תולחמבו םיפתב ותארקל
:תב-וא ןב ונממ ול-ןיא
רמאיו וידגב-תא ערקיו התוא ותוארכ יהיו הל  35
ירכעב תייה תאו ינתערכה ערכה יתב ההא
:בושל לכוא אלו הוהי-לא יפ-יתיצפ יכנאו
השע הוהי-לא ךיפ-תא התיצפ יבא וילא רמאתו ול  36
הוהי ךל השע רשא ירחא ךיפמ אצי רשאכ יל
:ןומע ינבמ ךיביאמ תומקנ
ינממ הפרה הזה רבדה יל השעי היבא-לא רמאתו זל  37
הכבאו םירהה-לע יתדריו הכלאו םישדח םינש
:יתיערו יכנא ילותב-לע
איה ךלתו םישדח ינש התוא חלשיו יכל רמאיו חל  38
:םירהה-לע הילותב-לע ךבתו היתוערו
הל שעיו היבא-לא בשתו םישדח םינש ץקמ יהיו טל  39
קח-יהתו שיא העדי-אל איהו רדנ רשא ורדנ-תא
:לארשיב
תונתל לארשי תונב הנכלת המימי םימימ מ  40
:הנשב םימי תעברא ידעלגה חתפי-תבל

בי    12

חתפיל ורמאיו הנופצ רבעיו םירפא שיא קעציו א  1
תארק אל ונלו ןומע-ינבב םחלהל תרבע עודמ
:שאב ךילע ףרשנ ךתיב ךמע תכלל
ימעו ינא יתייה ביר שיא םהילא חתפי רמאיו ב  2
יתוא םתעשוה-אלו םכתא קעזאו דאמ ןומע-ינבו
:םדימ
יפכב ישפנ המישאו עישומ ךניא-יכ האראו ג  3
המלו ידיב הוהי םנתיו ןומע ינב-לא הרבעאו
:יב םחלהל הזה םויה ילא םתילע
םחליו דעלג ישנא-לכ-תא חתפי ץבקיו ד  4
ורמא יכ םירפא-תא דעלג ישנא וכיו םירפא-תא
ךותב םירפא ךותב דעלג םתא םירפא יטילפ
:השנמ
היהו םירפאל ןדריה תורבעמ-תא דעלג דכליו ה  5
ול ורמאיו הרבעא םירפא יטילפ ורמאי יכ
:אל רמאיו התא יתרפאה דעלג-ישנא
אלו תלבס רמאיו תלבש אנ-רמא ול ורמאיו ו  6
והוטחשיו ותוא וזחאיו ןכ רבדל ןיכי
םירפאמ איהה תעב לפיו ןדריה תורבעמ-לא
:ףלא םינשו םיעברא
חתפי תמיו םינש שש לארשי-תא חתפי טפשיו ז  7
:דעלג ירעב רבקיו ידעלגה
:םחל תיבמ ןצבא לארשי-תא וירחא טפשיו ח  8
הצוחה חלש תונב םישלשו םינב םישלש ול-יהיו ט  9
טפשיו ץוחה-ןמ וינבל איבה תונב םישלשו
:םינש עבש לארשי-תא
:םחל תיבב רבקיו ןצבא תמיו י  10
טפשיו ינלובזה ןוליא לארשי-תא וירחא טפשיו אי  11
:םינש רשע לארשי-תא
ץראב ןוליאב רבקיו ינלובזה ןולא תמיו בי  12
:ןלובז
ללה-ןב ןודבע לארשי-תא וירחא טפשיו גי  13
:ינותערפה
םינב ינב םישלשו םינב םיעברא ול-יהיו די  14
הנמש לארשי-תא טפשיו םריע םיעבש-לע םיבכר
:םינש
ןותערפב רבקיו ינותערפה ללה-ןב ןודבע תמיו וט  15
:יקלמעה רהב םירפא ץראב

גי    13

הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו א  1
:הנש םיעברא םיתשלפ-דיב הוהי םנתיו
חונמ ומשו ינדה תחפשממ הערצמ דחא שיא יהיו ב  2
:הדלי אלו הרקע ותשאו
אנ-הנה הילא רמאיו השאה-לא הוהי-ךאלמ אריו ג  3
:ןב תדליו תירהו תדלי אלו הרקע-תא
רכשו ןיי יתשת-לאו אנ ירמשה התעו ד  4
:אמט-לכ ילכאת-לאו
הלעי-אל הרומו ןב תדליו הרה ךנה יכ ה  5
ןטבה-ןמ רענה היהי םיהלא ריזנ-יכ ושאר-לע
:םיתשלפ דימ לארשי-תא עישוהל לחי אוהו
אב םיהלאה שיא רמאל השיאל רמאתו השאה אבתו ו  6
דאמ ארונ םיהלאה ךאלמ הארמכ והארמו ילא
דיגה-אל ומש-תאו אוה הזמ-יא והיתלאש אלו
:יל
יתשת-לא התעו ןב תדליו הרה ךנה יל רמאיו ז  7
םיהלא ריזנ-יכ האמט-לכ ילכאת-לאו רכשו ןיי
:ותומ םוי-דע ןטבה-ןמ רענה היהי
שיא ינודא יב רמאיו הוהי-לא חונמ רתעיו ח  8
ונרויו ונילא דוע אנ-אובי תחלש רשא םיהלאה
:דלויה רענל השענ-המ
םיהלאה ךאלמ אביו חונמ לוקב םיהלאה עמשיו ט  9
השיא חונמו הדשב תבשוי איהו השאה-לא דוע
:המע ןיא
וילא רמאתו השיאל דגתו ץרתו השאה רהמתו י  10
:ילא םויב אב-רשא שיאה ילא הארנ הנה
שיאה-לא אביו ותשא ירחא חונמ ךליו םקיו אי  11
השאה-לא תרבד-רשא שיאה התאה ול רמאיו
:ינא רמאיו
היהי-המ ךירבד אבי התע חונמ רמאיו בי  12
:והשעמו רענה-טפשמ
יתרמא-רשא לכמ חונמ-לא הוהי ךאלמ רמאיו גי  13
:רמשת השאה-לא
רכשו ןייו לכאת אל ןייה ןפגמ אצי-רשא לכמ די  14
היתיוצ-רשא לכ לכאת-לא האמט-לכו תשת-לא
:רמשת
ךתוא אנ-הרצענ הוהי ךאלמ-לא חונמ רמאיו וט  15
:םיזע ידג ךינפל השענו
לכא-אל ינרצעת-םא חונמ-לא הוהי ךאלמ רמאיו זט  16
עדי-אל יכ הנלעת הוהיל הלע השעת-םאו ךמחלב
:אוה הוהי ךאלמ-יכ חונמ
אבי-יכ ךמש ימ הוהי ךאלמ-לא חונמ רמאיו זי  17
:ךונדבכו ךירבד
ימשל לאשת הז המל הוהי ךאלמ ול רמאיו חי  18
:יאלפ-אוהו
לעיו החנמה-תאו םיזעה ידג-תא חונמ חקיו טי  19
ותשאו חונמו תושעל אלפמו הוהיל רוצה-לע
:םיאר
לעיו המימשה חבזמה לעמ בהלה תולעב יהיו כ  20
םיאר ותשאו חונמו חבזמה בהלב הוהי-ךאלמ
:הצרא םהינפ-לע ולפיו
חונמ-לא הארהל הוהי ךאלמ דוע ףסי-אלו אכ  21
:אוה הוהי ךאלמ-יכ חונמ עדי זא ותשא-לאו
םיהלא יכ תומנ תומ ותשא-לא חונמ רמאיו בכ  22
:וניאר
חקל-אל ונתימהל הוהי ץפח ול ותשא ול רמאתו גכ  23
תעכו הלא-לכ-תא ונארה אלו החנמו הלע ונדימ
:תאזכ ונעימשה אל
לדגיו ןושמש ומש-תא ארקתו ןב השאה דלתו דכ  24
:הוהי והכרביו רענה
הערצ ןיב ןד-הנחמב ומעפל הוהי חור לחתו הכ  25
:לאתשא ןיבו

די    14

תונבמ התנמתב השא אריו התנמת ןושמש דריו א  1
:םיתשלפ
יתיאר השא רמאיו ומאלו ויבאל דגיו לעיו ב  2
יל התוא-וחק התעו םיתשלפ תונבמ התנמתב
:השאל
ךיחא תונבב ןיאה ומאו ויבא ול רמאיו ג  3
השא תחקל ךלוה התא-יכ השא ימע-לכבו
התוא ויבא-לא ןושמש רמאיו םילרעה םיתשלפמ
:יניעב הרשי איה-יכ יל-חק
הנאת-יכ איה הוהימ יכ ועדי אל ומאו ויבאו ד  4
םילשמ םיתשלפ איהה תעבו םיתשלפמ שקבמ-אוה
:לארשיב
ואביו התנמת ומאו ויבאו ןושמש דריו ה  5
גאש תוירא ריפכ הנהו התנמת ימרכ-דע
:ותארקל
ידגה עסשכ והעסשיו הוהי חור וילע חלצתו ו  6
תא ומאלו ויבאל דיגה אלו ודיב ןיא המואמו
:השע רשא
:ןושמש יניעב רשיתו השאל רבדיו דריו ז  7
תלפמ תא תוארל רסיו התחקל םימימ בשיו ח  8
:שבדו היראה תיוגב םירובד תדע הנהו היראה
ךליו לכאו ךולה ךליו ויפכ-לא והדריו ט  9
דיגה-אלו ולכאיו םהל ןתיו ומא-לאו ויבא-לא
:שבדה הדר היראה תיוגמ יכ םהל
יכ התשמ ןושמש םש שעיו השאה-לא והיבא דריו י  10
:םירוחבה ושעי ןכ
ויהיו םיערמ םישלש וחקיו ותוא םתוארכ יהיו אי  11
:ותא
דגה-םא הדיח םכל אנ-הדוחא ןושמש םהל רמאיו בי  12
םתאצמו התשמה ימי תעבש יל התוא ודיגת
תפלח םישלשו םינידס םישלש םכל יתתנו
:םידגב
םישלש יל םתא םתתנו יל דיגהל ולכות אל-םאו גי  13
ול ורמאיו םידגב תופילח םישלשו םינידס
:הנעמשנו ךתדיח הדוח
קותמ אצי זעמו לכאמ אצי לכאהמ םהל רמאיו די  14
:םימי תשלש הדיחה דיגהל ולכי אלו
יתפ ןושמש-תשאל ורמאיו יעיבשה םויב יהיו וט  15
ךתוא ףרשנ-ןפ הדיחה-תא ונל-דגיו ךשיא-תא
:אלה ונל םתארק ונשרילה שאב ךיבא תיב-תאו
אלו ינתאנש-קר רמאתו וילע ןושמש תשא ךבתו זט  16
התדגה אל ילו ימע ינבל תדח הדיחה ינתבהא
ךלו יתדגה אל ימאלו יבאל הנה הל רמאיו
:דיגא
התשמה םהל היה-רשא םימיה תעבש וילע ךבתו זי  17
דגתו והתקיצה יכ הל-דגיו יעיבשה םויב יהיו
:המע ינבל הדיחה
אבי םרטב יעיבשה םויב ריעה ישנא ול ורמאיו חי  18
םהל רמאיו יראמ זע המו שבדמ קותמ-המ הסרחה
:יתדיח םתאצמ אל יתלגעב םתשרח אלול
םהמ ךיו ןולקשא דריו הוהי חור וילע חלצתו טי  19
תופילחה ןתיו םתוצילח-תא חקיו שיא םישלש
:והיבא תיב לעיו ופא רחיו הדיחה ידיגמל
:ול הער רשא והערמל ןושמש תשא יהתו כ  20

וט    15

ןושמש דקפיו םיטח-ריצק ימיב םימימ יהיו א  1
יתשא-לא האבא רמאיו םיזע ידגב ותשא-תא
:אובל היבא ונתנ-אלו הרדחה
הננתאו התאנש אנש-יכ יתרמא רמא היבא רמאיו ב  2
ךל אנ-יהת הנממ הבוט הנטקה התחא אלה ךערמל
:היתחת
םיתשלפמ םעפה יתיקנ ןושמש םהל רמאיו ג  3
:הער םמע ינא השע-יכ
חקיו םילעוש תואמ-שלש דכליו ןושמש ךליו ד  4
דחא דיפל םשיו בנז-לא בנז ןפיו םידפל
:ךותב תובנזה ינש-ןיב
םיתשלפ תומקב חלשיו םידיפלב שא-רעביו ה  5
:תיז םרכ-דעו המק-דעו שידגמ רעביו
ןושמש ורמאיו תאז השע ימ םיתשלפ ורמאיו ו  6
והערמל הנתיו ותשא-תא חקל יכ ינמתה ןתח
:שאב היבא-תאו התוא ופרשיו םיתשלפ ולעיו
יכ תאזכ ןושעת-םא ןושמש םהל רמאיו ז  7
:לדחא רחאו םכב יתמקנ-םא
בשיו דריו הלודג הכמ ךרי-לע קוש םתוא ךיו ח  8
:םטיע עלס ףיעסב
:יחלב ושטניו הדוהיב ונחיו םיתשלפ ולעיו ט  9
ורמאיו ונילע םתילע המל הדוהי שיא ורמאיו י  10
השע רשאכ ול תושעל ונילע ןושמש-תא רוסאל
:ונל
עלס ףיעס-לא הדוהימ שיא םיפלא תשלש ודריו אי  11
ונב םילשמ-יכ תעדי אלה ןושמשל ורמאיו םטיע
רשאכ םהל רמאיו ונל תישע תאז-המו םיתשלפ
:םהל יתישע ןכ יל ושע
םיתשלפ-דיב ךתתל ונדרי ךרסאל ול ורמאיו בי  12
יב ןועגפת-ןפ יל ועבשה ןושמש םהל רמאיו
:םתא
ךונתנו ךרסאנ רסא-יכ אל רמאל ול ורמאיו גי  13
םיתבע םינשב והרסאיו ךתימנ אל תמהו םדיב
:עלסה-ןמ והולעיו םישדח
חלצתו ותארקל ועירה םיתשלפו יחל-דע אב-אוה די  14
רשא םיתבעה הנייהתו הוהי חור וילע
וסמיו שאב ורעב רשא םיתשפכ ויתועורז-לע
:וידי לעמ וירוסא
החקיו ודי חלשיו הירט רומח-יחל אצמיו וט  15
:שיא ףלא הב-ךיו
יחלב םיתרמח רומח רומחה יחלב ןושמש רמאיו זט  16
:שיא ףלא יתיכה רומחה
ארקיו ודימ יחלה ךלשיו רבדל ותלככ יהיו זי  17
:יחל תמר אוהה םוקמל
תתנ התא רמאיו הוהי-לא ארקיו דאמ אמציו חי  18
תומא התעו תאזה הלדגה העושתה-תא ךדבע-דיב
:םילרעה דיב יתלפנו אמצב
ונממ ואציו יחלב-רשא שתכמה-תא םיהלא עקביו טי  19
המש ארק ןכ-לע יחיו וחור בשתו תשיו םימ
:הזה םויה דע יחלב רשא ארוקה ןיע
:הנש םירשע םיתשלפ ימיב לארשי-תא טפשיו כ  20

זט    16

אביו הנוז השא םש-אריו התזע ןושמש ךליו א  1
:הילא
ול-ובראיו ובסיו הנה ןושמש אב רמאל םיתזעל ב  2
רמאל הלילה-לכ ושרחתיו ריעה רעשב הלילה-לכ
:והנגרהו רקבה רוא-דע
הלילה יצחב םקיו הלילה יצח-דע ןושמש בכשיו ג  3
תוזוזמה יתשבו ריעה-רעש תותלדב זחאיו
םלעיו ויפתכ-לע םשיו חירבה-םע םעסיו
:ןורבח ינפ-לע רשא רהה שאר-לא
המשו קרש לחנב השא בהאיו ןכ-ירחא יהיו ד  4
:הלילד
יתפ הל ורמאיו םיתשלפ ינרס הילא ולעיו ה  5
ול לכונ המבו לודג וחכ המב יארו ותוא
האמו ףלא שיא ךל-ןתנ ונחנאו ותנעל והנרסאו
:ףסכ
ךחכ המב יל אנ-הדיגה ןושמש-לא הלילד רמאתו ו  6
:ךתונעל רסאת המבו לודג
םירתי העבשב ינרסאי-םא ןושמש הילא רמאיו ז  7
דחאכ יתייהו יתילחו וברח-אל רשא םיחל
:םדאה
רשא םיחל םירתי העבש םיתשלפ ינרס הל-ולעיו ח  8
:םהב והרסאתו וברח-אל
ךילע םיתשלפ וילא רמאתו רדחב הל בשי בראהו ט  9
קתני רשאכ םירתיה-תא קתניו ןושמש
:וחכ עדונ אלו שא וחירהב תרענה-ליתפ
רבדתו יב תלתה הנה ןושמש-לא הלילד רמאתו י  10
:רסאת המב יל אנ-הדיגה התע םיבזכ ילא
םישדח םיתבעב ינורסאי רוסא-םא הילא רמאיו אי  11
דחאכ יתייהו יתילחו הכאלמ םהב השענ-אל רשא
:םדאה
רמאתו םהב והרסאתו םישדח םיתבע הלילד חקתו בי  12
רדחב בשי בראהו ןושמש ךילע םיתשלפ וילא
:טוחכ ויתערז לעמ םקתניו
יב תלתה הנה-דע ןושמש-לא הלילד רמאתו גי  13
רמאיו רסאת המב יל הדיגה םיבזכ ילא רבדתו
ישאר תופלחמ עבש-תא יגראת-םא הילא
:תכסמה-םע
ןושמש ךילע םיתשלפ וילא רמאתו דתיב עקתתו די  14
:תכסמה-תאו גראה דתיה-תא עסיו ותנשמ ץקייו
יתא ןיא ךבלו ךיתבהא רמאת ךיא וילא רמאתו וט  15
ךחכ המב יל תדגה-אלו יב תלתה םימעפ שלש הז
:לודג
והצלאתו םימיה-לכ הירבדב ול הקיצה-יכ יהיו זט  16
:תומל ושפנ רצקתו
הלע-אל הרומ הל רמאיו ובל-לכ-תא הל-דגיו זי  17
ימא ןטבמ ינא םיהלא ריזנ-יכ ישאר-לע
יתייהו יתילחו יחכ ינממ רסו יתחלג-םא
:םדאה-לככ
חלשתו ובל-לכ-תא הל דיגה-יכ הלילד ארתו חי  18
דיגה-יכ םעפה ולע רמאל םיתשלפ ינרסל ארקתו
ולעיו םיתשלפ ינרס הילא ולעו ובל-לכ-תא הל
:םדיב ףסכה
עבש-תא חלגתו שיאל ארקתו היכרב-לע והנשיתו טי  19
:וילעמ וחכ רסיו ותונעל לחתו ושאר תופלחמ
רמאיו ותנשמ ץקיו ןושמש ךילע םיתשלפ רמאתו כ  20
הוהי יכ עדי אל אוהו רענאו םעפב םעפכ אצא
:וילעמ רס
ודירויו ויניע-תא ורקניו םיתשלפ והוזחאיו אכ  21
ןחוט יהיו םיתשחנב והורסאיו התזע ותוא
:םיריסאה תיבב
:חלג רשאכ חמצל ושאר-רעש לחיו בכ  22
ןוגדל לודג-חבז חבזל ופסאנ םיתשלפ ינרסו גכ  23
תא ונדיב וניהלא ןתנ ורמאיו החמשלו םהיהלא
:וניביוא ןושמש
ורמא יכ םהיהלא-תא וללהיו םעה ותא ואריו דכ  24
בירחמ תאו ונביוא-תא ונדיב וניהלא ןתנ
:וניללח-תא הברה רשאו ונצרא
ןושמשל וארק ורמאיו םבל בוט יכ יהיו הכ  25
םיריסאה תיבמ ןושמשל וארקיו ונל-קחשיו
:םידומעה ןיב ותוא ודימעיו םהינפל קחציו
החינה ודיב קיזחמה רענה-לא ןושמש רמאיו וכ  26
ןוכנ תיבה רשא םידמעה-תא ינשמיהו יתוא
:םהילע ןעשאו םהילע
ינרס לכ המשו םישנהו םישנאה אלמ תיבהו זכ  27
השאו שיא םיפלא תשלשכ גגה-לעו םיתשלפ
:ןושמש קוחשב םיארה
הוהי ינדא רמאיו הוהי-לא ןושמש ארקיו חכ  28
םיהלאה הזה םעפה ךא אנ ינקזחו אנ ינרכז
:םיתשלפמ יניע יתשמ תחא-םקנ המקנאו
תיבה רשא ךותה ידומע ינש-תא ןושמש תפליו טכ  29
דחאו ונימיב דחא םהילע ךמסיו םהילע ןוכנ
:ולאמשב
חכב טיו םיתשלפ-םע ישפנ תומת ןושמש רמאיו ל  30
וב-רשא םעה-לכ-לעו םינרסה-לע תיבה לפיו
רשאמ םיבר ותומב תימה רשא םיתמה ויהיו
:וייחב תימה
ולעיו ותא ואשיו והיבא תיב-לכו ויחא ודריו אל  31
רבקב לאתשא ןיבו הערצ ןיב ותוא ורבקיו
:הנש םירשע לארשי-תא טפש אוהו ויבא חונמ

זי    17

:והיכימ ומשו םירפא-רהמ שיא-יהיו א  1
יתאו ךל-חקל רשא ףסכה האמו ףלא ומאל רמאיו ב  2
ינא יתא ףסכה-הנה ינזאב תרמא םגו תילא
:הוהיל ינב ךורב ומא רמאתו ויתחקל
ומא רמאתו ומאל ףסכה האמו-ףלא-תא בשיו ג  3
ינבל ידימ הוהיל ףסכה-תא יתשדקה שדקה
:ךל ונבישא התעו הכסמו לספ תושעל
ףסכ םיתאמ ומא חקתו ומאל ףסכה-תא בשיו ד  4
תיבב יהיו הכסמו לספ והשעיו ףרוצל והנתתו
:והיכימ
םיפרתו דופא שעיו םיהלא תיב ול הכימ שיאהו ה  5
:ןהכל ול-יהיו וינבמ דחא די-תא אלמיו
ויניעב רשיה שיא לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב ו  6
:השעי
הדוהי תחפשממ הדוהי םחל תיבמ רענ-יהיו ז  7
:םש-רג אוהו יול אוהו
רשאב רוגל הדוהי םחל תיבמ ריעהמ שיאה ךליו ח  8
תושעל הכימ תיב-דע םירפא-רה אביו אצמי
:וכרד
יול וילא רמאיו אובת ןיאמ הכימ ול-רמאיו ט  9
רשאב רוגל ךלה יכנאו הדוהי םחל תיבמ יכנא
:אצמא
ןהכלו באל יל-היהו ידמע הבש הכימ ול רמאיו י  10
םידגב ךרעו םימיל ףסכ תרשע ךל-ןתא יכנאו
:יולה ךליו ךתיחמו
ול רענה יהיו שיאה-תא תבשל יולה לאויו אי  11
:וינבמ דחאכ
ןהכל רענה ול-יהיו יולה די-תא הכימ אלמיו בי  12
:הכימ תיבב יהיו
יכ יל הוהי ביטיי-יכ יתעדי התע הכימ רמאיו גי  13
:ןהכל יולה יל-היה

חי    18

טבש םהה םימיבו לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב א  1
ול הלפנ-אל יכ תבשל הלחנ ול-שקבמ ינדה
:הלחנב לארשי יטבש-ךותב אוהה םויה-דע
םתוצקמ םישנא השמח םתחפשממ ןד-ינב וחלשיו ב  2
ץראה-תא לגרל לאתשאמו הערצמ ליח-ינב םישנא
ץראה-תא ורקח וכל םהלא ורמאיו הרקחלו
:םש וניליו הכימ תיב-דע םירפא-רה ואביו
רענה לוק-תא וריכה המהו הכימ תיב-םע המה ג  3
םלה ךאיבה-ימ ול ורמאיו םש ורוסיו יולה
:הפ ךל-המו הזב השע התא-המו
ינרכשיו הכימ יל השע הזכו הזכ םהלא רמאיו ד  4
:ןהכל ול-יהאו
חילצתה העדנו םיהלאב אנ-לאש ול ורמאיו ה  5
:הילע םיכלה ונחנא רשא ונכרד
םככרד הוהי חכנ םולשל וכל ןהכה םהל רמאיו ו  6
:הב-וכלת רשא
ואריו השיל ואביו םישנאה תשמח וכליו ז  7
םינדצ טפשמכ חטבל-תבשוי הברקב-רשא םעה-תא
רצע שרוי ץראב רבד םילכמ-ןיאו חטבו טקש
:םדא-םע םהל-ןיא רבדו םינדצמ המה םיקחרו
םהל ורמאיו לאתשאו הערצ םהיחא-לא ואביו ח  8
:םתא המ םהיחא
ץראה-תא וניאר יכ םהילע הלענו המוק ורמאיו ט  9
תכלל ולצעת-לא םישחמ םתאו דאמ הבוט הנהו
:ץראה-תא תשרל אבל
םידי תבחר ץראהו חטב םע-לא ואבת םכאבכ י  10
םש-ןיא רשא םוקמ םכדיב םיהלא הנתנ-יכ
:ץראב רשא רבד-לכ רוסחמ
לאתשאמו הערצמ ינדה תחפשממ םשמ ועסיו אי  11
:המחלמ ילכ רוגח שיא תואמ-שש
ןכ-לע הדוהיב םירעי תירקב ונחיו ולעיו בי  12
הנה הזה םויה דע ןד-הנחמ אוהה םוקמל וארק
:םירעי תירק ירחא
:הכימ תיב-דע ואביו םירפא-רה םשמ ורבעיו גי  13
ץראה-תא לגרל םיכלהה םישנאה תשמח ונעיו די  14
םיתבב שי יכ םתעדיה םהיחא-לא ורמאיו שיל
ועד התעו הכסמו לספו םיפרתו דופא הלאה
:ושעת-המ
תיב יולה רענה-תיב-לא ואביו המש ורוסיו וט  15
:םולשל ול-ולאשיו הכימ
חתפ םיבצנ םתמחלמ ילכ םירוגח שיא תואמ-ששו זט  16
:ןד-ינבמ רשא רעשה
ץראה-תא לגרל םיכלהה םישנאה תשמח ולעיו זי  17
דופאה-תאו לספה-תא וחקל המש ואב
רעשה חתפ בצנ ןהכהו הכסמה-תאו םיפרתה-תאו
:המחלמה ילכ רוגחה שיאה תואמ-ששו
דופאה לספ-תא וחקיו הכימ תיב ואב הלאו חי  18
המ ןהכה םהילא רמאיו הכסמה-תאו םיפרתה-תאו
:םישע םתא
ונמע ךלו ךיפ-לע ךדי-םיש שרחה ול ורמאיו טי  19
תיבל ןהכ ךתויה בוטה ןהכלו באל ונל-היהו
החפשמלו טבשל ןהכ ךתויה וא דחא שיא
:לארשיב
םיפרתה-תאו דופאה-תא חקיו ןהכה בל בטייו כ  20
:םעה ברקב אביו לספה-תאו
הנקמה-תאו ףטה-תא ומישיו וכליו ונפיו אכ  21
:םהינפל הדובכה-תאו
םיתבב רשא םישנאהו הכימ תיבמ וקיחרה המה בכ  22
:ןד-ינב-תא וקיבדיו וקעזנ הכימ תיב-םע רשא
ורמאיו םהינפ ובסיו ןד-ינב-לא וארקיו גכ  23
:תקעזנ יכ ךל-המ הכימל
ןהכה-תאו םתחקל יתישע-רשא יהלא-תא רמאיו דכ  24
:ךל-המ ילא ורמאת הז-המו דוע יל-המו וכלתו
ונמע ךלוק עמשת-לא ןד-ינב וילא ורמאיו הכ  25
ךשפנ התפסאו שפנ ירמ םישנא םכב ועגפי-ןפ
:ךתיב שפנו
םיקזח-יכ הכימ אריו םכרדל ןד-ינב וכליו וכ  26
:ותיב-לא בשיו ןפיו ונממ המה
רשא ןהכה-תאו הכימ השע-רשא תא וחקל המהו זכ  27
וכיו חטבו טקש םע-לע שיל-לע ואביו ול-היה
:שאב ופרש ריעה-תאו ברח-יפל םתוא
רבדו ןודיצמ איה-הקוחר יכ ליצמ ןיאו חכ  28
בוחר-תיבל רשא קמעב איהו םדא-םע םהל-ןיא
:הב ובשיו ריעה-תא ונביו
דלוי רשא םהיבא ןד םשב ןד ריעה-םש וארקיו טכ  29
:הנשארל ריעה-םש שיל םלואו לארשיל
ןתנוהיו לספה-תא ןד-ינב םהל ומיקיו ל  30
טבשל םינהכ ויה וינבו אוה השנמ-ןב םשרג-ןב
:ץראה תולג םוי-דע ינדה
ימי-לכ השע רשא הכימ לספ-תא םהל ומישיו אל  31
:הלשב םיהלאה-תיב תויה

טי    19

שיא יהיו לארשיב ןיא ךלמו םהה םימיב יהיו א  1
שגליפ השא ול-חקיו םירפא-רה יתכריב רג יול
:הדוהי םחל תיבמ
היבא תיב-לא ותאמ ךלתו ושגליפ וילע הנזתו ב  2
העברא םימי םש-יהתו הדוהי םחל תיב-לא
:םישדח
ובישהל הבל-לע רבדל הירחא ךליו השיא םקיו ג  3
היבא תיב והאיבתו םירמח דמצו ומע ורענו
:ותארקל חמשיו הרענה יבא והאריו
תשלש ותא בשיו הרענה יבא ונתח וב-קזחיו ד  4
:םש וניליו ותשיו ולכאיו םימי
תכלל םקיו רקבב ומיכשיו יעיברה םויב יהיו ה  5
םחל-תפ ךבל דעס ונתח-לא הרענה יבא רמאיו
:וכלת רחאו
יבא רמאיו ותשיו ודחי םהינש ולכאיו ובשיו ו  6
:ךבל בטיו ןילו אנ-לאוה שיאה-לא הרענה
ןליו בשיו ונתח וב-רצפיו תכלל שיאה םקיו ז  7
:םש
יבא רמאיו תכלל ישימחה םויב רקבב םכשיו ח  8
םויה תוטנ-דע והמהמתהו ךבבל אנ-דעס הרענה
:םהינש ולכאיו
רמאיו ורענו ושגליפו אוה תכלל שיאה םקיו ט  9
ברעל םויה הפר אנ הנה הרענה יבא ונתח ול
ךבבל בטייו הפ ןיל םויה תונח הנה אנ-וניל
:ךלהאל תכלהו םככרדל רחמ םתמכשהו
חכנ-דע אביו ךליו םקיו ןולל שיאה הבא-אלו י  10
םישובח םירומח דמצ ומעו םלשורי איה סובי
:ומע ושגליפו
רענה רמאיו דאמ דר םויהו סובי-םע םה אי  11
יסוביה-ריע-לא הרוסנו אנ-הכל וינדא-לא
:הב ןילנו תאזה
רשא ירכנ ריע-לא רוסנ אל וינדא וילא רמאיו בי  12
:העבג-דע ונרבעו הנה לארשי ינבמ-אל
ונלו תומקמה דחאב הברקנו ךל ורענל רמאיו גי  13
:המרב וא העבגב
רשא העבגה לצא שמשה םהל אבתו וכליו ורבעיו די  14
:ןמינבל
בוחרב בשיו אביו העבגב ןולל אובל םש ורסיו וט  15
:ןולל התיבה םתוא-ףסאמ שיא ןיאו ריעה
ברעב הדשה-ןמ והשעמ-ןמ אב ןקז שיא הנהו זט  16
ישנאו העבגב רג-אוהו םירפא רהמ שיאהו
:ינימי ינב םוקמה
ריעה בחרב חראה שיאה-תא אריו ויניע אשיו זי  17
:אובת ןיאמו ךלת הנא ןקזה שיאה רמאיו
הדוהי םחל-תיבמ ונחנא םירבע וילא רמאיו חי  18
תיב-דע ךלאו יכנא םשמ םירפא-רה יתכרי-דע
שיא ןיאו ךלה ינא הוהי תיב-תאו הדוהי םחל
:התיבה יתוא ףסאמ
םחל םגו ונירומחל שי אופסמ-םג ןבת-םגו טי  19
ןיא ךידבע-םע רענלו ךתמאלו יל-שי ןייו
:רבד-לכ רוסחמ
ילע ךרוסחמ-לכ קר ךל םולש ןקזה שיאה רמאיו כ  20
:ןלת-לא בוחרב קר
וצחריו םירומחל לוביו ותיבל והאיביו אכ  21
:ותשיו ולכאיו םהילגר
ישנא ריעה ישנא הנהו םבל-תא םיביטימ המה בכ  22
תלדה-לע םיקפדתמ תיבה-תא ובסנ לעילב-ינב
אצוה רמאל ןקזה תיבה לעב שיאה-לא ורמאיו
:ונעדנו ךתיב-לא אב-רשא שיאה-תא
םהלא רמאיו תיבה לעב שיאה םהילא אציו גכ  23
הזה שיאה אב-רשא ירחא אנ וערת-לא יחא-לא
:תאזה הלבנה-תא ושעת-לא יתיב-לא
םתוא אנ-האיצוא והשגליפו הלותבה יתב הנה דכ  24
שיאלו םכיניעב בוטה םהל ושעו םתוא ונעו
:תאזה הלבנה רבד ושעת אל הזה
שיאה קזחיו ול עמשל םישנאה ובא-אלו הכ  25
התוא ועדיו ץוחה םהילא אציו ושגליפב
הוחלשיו רקבה-דע הלילה-לכ הב-וללעתיו
:רחשה תולעב
שיאה-תיב חתפ לפתו רקבה תונפל השאה אבתו וכ  26
:רואה-דע םש הינודא-רשא
אציו תיבה תותלד חתפיו רקבב הינדא םקיו זכ  27
חתפ תלפנ ושגליפ השאה הנהו וכרדל תכלל
:ףסה-לע הידיו תיבה
החקיו הנע ןיאו הכלנו ימוק הילא רמאיו חכ  28
:ומקמל ךליו שיאה םקיו רומחה-לע
קזחיו תלכאמה-תא חקיו ותיב-לא אביו טכ  29
םיחתנ רשע םינשל הימצעל החתניו ושגליפב
:לארשי לובג לכב החלשיו
התארנ-אלו התיהנ-אל רמאו הארה-לכ היהו ל  30
דע םירצמ ץראמ לארשי-ינב תולע םוימל תאזכ
:ורבדו וצע הילע םכל-ומיש הזה םויה

כ    20

דחא שיאכ הדעה להקתו לארשי ינב-לכ ואציו א  1
הוהי-לא דעלגה ץראו עבש ראב-דעו ןדמל
:הפצמה
להקב לארשי יטבש לכ םעה-לכ תונפ ובציתיו ב  2
ףלש ילגר שיא ףלא תואמ עברא םיהלאה םע
:ברח
הפצמה לארשי-ינב ולע-יכ ןמינב ינב ועמשיו ג  3
הערה התיהנ הכיא ורבד לארשי ינב ורמאיו
:תאזה
רמאיו החצרנה השאה שיא יולה שיאה ןעיו ד  4
:ןולל ישגליפו ינא יתאב ןמינבל רשא התעבגה
תיבה-תא ילע ובסיו העבגה ילעב ילע ומקיו ה  5
:תמתו ונע ישגליפ-תאו גרהל ומד יתוא הליל
תלחנ הדש-לכב החלשאו החתנאו ישגליפב זחאו ו  6
:לארשיב הלבנו המז ושע יכ לארשי
:םלה הצעו רבד םכל ובה לארשי ינב םכלכ הנה ז  7
שיא ךלנ אל רמאל דחא שיאכ םעה-לכ םקיו ח  8
:ותיבל שיא רוסנ אלו ולהאל
:לרוגב הילע העבגל השענ רשא רבדה הז התעו ט  9
לארשי יטבש לכל האמל םישנא הרשע ונחקלו י  10
תושעל םעל הדצ תחקל הבברל ףלאו ףלאל האמו
השע רשא הלבנה-לככ ןמינב עבגל םאובל
:לארשיב
דחא שיאכ ריעה-לא לארשי שיא-לכ ףסאיו אי  11
:םירבח
ןמינב יטבש-לכב םישנא לארשי יטבש וחלשיו בי  12
:םכב התיהנ רשא תאזה הערה המ רמאל
העבגב רשא לעילב-ינב םישנאה-תא ונת התעו גי  13
ןמינב ובא אלו לארשימ הער הרעבנו םתימנו
:לארשי-ינב םהיחא לוקב עמשל
תאצל התעבגה םירעה-ןמ ןמינב-ינב ופסאיו די  14
:לארשי ינב-םע המחלמל
םירשע םירעהמ אוהה םויב ןמינב ינב ודקפתיו וט  15
העבגה יבשימ דבל ברח ףלש שיא ףלא הששו
:רוחב שיא תואמ עבש ודקפתה
רטא רוחב שיא תואמ עבש הזה םעה לכמ זט  16
אלו הרעשה-לא ןבאב עלק הז-לכ ונימי-די
:אטחי
תואמ עברא ןמינבמ דבל ודקפתה לארשי שיאו זי  17
:המחלמ שיא הז-לכ ברח ףלש שיא ףלא
ורמאיו םיהלאב ולאשיו לא-תיב ולעיו ומקיו חי  18
המחלמל הלחתב ונל-הלעי ימ לארשי ינב
:הלחתב הדוהי הוהי רמאיו ןמינב ינב-םע
:העבגה-לע ונחיו רקבב לארשי-ינב ומוקיו טי  19
וכרעיו ןמינב-םע המחלמל לארשי שיא אציו כ  20
:העבגה-לא המחלמ לארשי-שיא םתא
לארשיב ותיחשיו העבגה-ןמ ןמינב-ינב ואציו אכ  21
:הצרא שיא ףלא םירשעו םינש אוהה םויב
המחלמ ךרעל ופסיו לארשי שיא םעה קזחתיו בכ  22
:ןושארה םויב םש וכרע-רשא םוקמב
ברעה-דע הוהי-ינפל וכביו לארשי-ינב ולעיו גכ  23
המחלמל תשגל ףיסואה רמאל הוהיב ולאשיו
:וילא ולע הוהי רמאיו יחא ןמינב ינב-םע
:ינשה םויב ןמינב ינב-לא לארשי-ינב וברקיו דכ  24
ינשה םויב העבגה-ןמ םתארקל ןמינב אציו הכ  25
שיא ףלא רשע תנמש דוע לארשי ינבב ותיחשיו
:ברח יפלש הלא-לכ הצרא
לא-תיב ואביו םעה-לכו לארשי ינב-לכ ולעיו וכ  26
ומוציו הוהי ינפל םש ובשיו וכביו
ינפל םימלשו תולע ולעיו ברעה-דע אוהה-םויב
:הוהי
תירב ןורא םשו הוהיב לארשי-ינב ולאשיו זכ  27
:םהה םימיב םיהלאה
םימיב וינפל דמע ןרהא-ןב רזעלא-ןב סחניפו חכ  28
המחלמל תאצל דוע ףסואה רמאל םהה
ולע הוהי רמאיו לדחא-םא יחא ןמינב-ינב-םע
:ךדיב וננתא רחמ יכ
:ביבס העבגה-לא םיברא לארשי םשיו טכ  29
ישילשה םויב ןמינב ינב-לא לארשי-ינב ולעיו ל  30
:םעפב םעפכ העבגה-לא וכרעיו
ריעה-ןמ וקתנה םעה תארקל ןמינב-ינב ואציו אל  31
תולסמב םעפב םעפכ םיללח םעהמ תוכהל ולחיו
הדשב התעבג תחאו לא-תיב הלע תחא רשא
:לארשיב שיא םישלשכ
הנשארבכ ונינפל םה םיפגנ ןמינב ינב ורמאיו בל  32
ריעה-ןמ והנקתנו הסוננ ורמא לארשי ינבו
:תולסמה-לא
רמת לעבב וכרעיו ומוקממ ומק לארשי שיא לכו גל  33
:עבג-הרעממ ומקממ חיגמ לארשי בראו
רוחב שיא םיפלא תרשע העבגל דגנמ ואביו דל  34
ועדי אל םהו הדבכ המחלמהו לארשי-לכמ
:הערה םהילע תעגנ-יכ
ותיחשיו לארשי ינפל ןמינב-תא הוהי ףגיו הל  35
השמחו םירשע אוהה םויב ןמינבב לארשי ינב
:ברח ףלש הלא-לכ שיא האמו ףלא
לארשי-שיא ונתיו ופגנ יכ ןמינב-ינב ואריו ול  36
ומש רשא בראה-לא וחטב יכ ןמינבל םוקמ
:העבגה-לא
בראה ךשמיו העבגה-לא וטשפיו ושיחה בראהו זל  37
:ברח-יפל ריעה-לכ-תא ךיו
ברה בראה-םע לארשי שיאל היה דעומהו חל  38
:ריעה-ןמ ןשעה תאשמ םתולעהל
תוכהל לחה ןמינבו המחלמב לארשי-שיא ךפהיו טל  39
ךא ורמא יכ שיא םישלשכ לארשי-שיאב םיללח
:הנשארה המחלמכ ונינפל אוה ףגנ ףוגנ
ןפיו ןשע דומע ריעה-ןמ תולעל הלחה תאשמהו מ  40
:המימשה ריעה-לילכ הלע הנהו וירחא ןמינב
האר יכ ןמינב שיא להביו ךפה לארשי שיאו אמ  41
:הערה וילע העגנ-יכ
רבדמה ךרד-לא לארשי שיא ינפל ונפיו במ  42
םיתיחשמ םירעהמ רשאו והתקיבדה המחלמהו
:וכותב ותוא
דע והכירדה החונמ והפידרה ןמינב-תא ורתכ גמ  43
:שמש-חרזממ העבגה חכנ
הלא-לכ-תא שיא ףלא רשע-הנמש ןמינבמ ולפיו דמ  44
:ליח-ישנא
והללעיו ןומרה עלס-לא הרבדמה וסניו ונפיו המ  45
וירחא וקיבדיו שיא םיפלא תשמח תולסמב
:שיא םיפלא ונממ וכיו םעדג-דע
ףלא השמחו םירשע ןמינבמ םילפנה-לכ יהיו ומ  46
הלא-לכ-תא אוהה םויב ברח ףלש שיא
:ליח-ישנא
תואמ שש ןומרה עלס-לא הרבדמה וסניו ונפיו זמ  47
:םישדח העברא ןומר עלסב ובשיו שיא
םוכיו ןמינב ינב-לא ובש לארשי שיאו חמ  48
םג אצמנה-לכ דע המהב-דע םתמ ריעמ ברח-יפל
:שאב וחלש תואצמנה םירעה-לכ

אכ    21

ונממ שיא רמאל הפצמב עבשנ לארשי שיאו א  1
:השאל ןמינבל ותב ןתי-אל
ינפל ברעה-דע םש ובשיו לא-תיב םעה אביו ב  2
:לודג יכב וכביו םלוק ואשיו םיהלאה
תאז התיה לארשי יהלא הוהי המל ורמאיו ג  3
:דחא טבש לארשימ םויה דקפהל לארשיב
חבזמ םש-ונביו םעה ומיכשיו תרחממ יהיו ד  4
:םימלשו תולע ולעיו
להקב הלע-אל רשא ימ לארשי ינב ורמאיו ה  5
הלודגה העובשה יכ הוהי-לא לארשי יטבש-לכמ
תומ רמאל הפצמה הוהי-לא הלע-אל רשאל התיה
:תמוי
ורמאיו ויחא ןמינב-לא לארשי ינב ומחניו ו  6
:לארשימ דחא טבש םויה עדגנ
ונעבשנ ונחנאו םישנל םירתונל םהל השענ-המ ז  7
:םישנל וניתונבמ םהל-תת יתלבל הוהיב
הלע-אל רשא לארשי יטבשמ דחא ימ ורמאיו ח  8
הנחמה-לא שיא-אב אל הנהו הפצמה הוהי-לא
:להקה-לא דעלג שיבימ
שבי יבשוימ שיא םש-ןיא הנהו םעה דקפתיו ט  9
:דעלג
ינבמ שיא ףלא רשע-םינש הדעה םש-וחלשיו י  10
יבשוי-תא םתיכהו וכל רמאל םתוא ווציו ליחה
:ףטהו םישנהו ברח-יפל דעלג שבי
תעדי השא-לכו רכז-לכ ושעת רשא רבדה הזו אי  11
:ומירחת רכז-בכשמ
הרענ תואמ עברא דעלג שיבי יבשוימ ואצמיו בי  12
ואיביו רכז בכשמל שיא העדי-אל רשא הלותב
:ןענכ ץראב רשא הלש הנחמה-לא םתוא
רשא ןמינב ינב-לא ורבדיו הדעה-לכ וחלשיו גי  13
:םולש םהל וארקיו ןומר עלסב
רשא םישנה םהל ונתיו איהה תעב ןמינב בשיו די  14
:ןכ םהל ואצמ-אלו דעלג שבי ישנמ ויח
יטבשב ץרפ הוהי השע-יכ ןמינבל םחנ םעהו וט  15
:לארשי
םישנל םירתונל השענ-המ הדעה ינקז ורמאיו זט  16
:השא ןמינבמ הדמשנ-יכ
טבש החמי-אלו ןמינבל הטילפ תשרי ורמאיו זי  17
:לארשימ
וניתונבמ םישנ םהל-תתל לכונ אל ונחנאו חי  18
השא ןתנ רורא רמאל לארשי-ינב ועבשנ-יכ
:ןמינבל
רשא המימי םימימ ולשב הוהי-גח הנה ורמאיו טי  19
הלעה הלסמל שמשה החרזמ לא-תיבל הנופצמ
:הנובלל בגנמו המכש לא-תיבמ
םתבראו וכל רמאל ןמינב ינב-תא וציו כ  20
:םימרכב
לוחל וליש-תונב ואצי-םא הנהו םתיארו אכ  21
שיא םכל םתפטחו םימרכה-ןמ םתאציו תולחמב
:ןמינב ץרא םתכלהו וליש תונבמ ותשא
ונילא בורל םהיחא וא םתובא ואבי-יכ היהו בכ  22
שיא ונחקל אל יכ םתוא ונונח םהילא ונרמאו
תעכ םהל םתתנ םתא אל יכ המחלמב ותשא
:ומשאת
םרפסמל םישנ ואשיו ןמינב ינב ןכ-ושעיו גכ  23
ובושיו וכליו ולזג רשא תוללחמה-ןמ
:םהב ובשיו םירעה-תא ונביו םתלחנ-לא
וטבשל שיא איהה תעב לארשי-ינב םשמ וכלהתיו דכ  24
:ותלחנל שיא םשמ ואציו ותחפשמלו
ויניעב רשיה שיא לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב הכ  25
:השעי

This book in English or Latin