הכיא    Lamentations

א    1

הנמלאכ התיה םע יתבר ריעה דדב הבשי הכיא א  1
:סמל התיה תונידמב יתרש םיוגב יתבר
הל-ןיא היחל לע התעמדו הלילב הכבת וכב ב  2
הל ויה הב ודגב היער-לכ היבהא-לכמ םחנמ
:םיביאל
םיוגב הבשי איה הדבע ברמו ינעמ הדוהי התלג ג  3
:םירצמה ןיב הוגישה היפדר-לכ חונמ האצמ אל
הירעש-לכ דעומ יאב ילבמ תולבא ןויצ יכרד ד  4
איהו תוגונ היתלותב םיחנאנ הינהכ ןיממוש
:הל-רמ
לע הגוה הוהי-יכ ולש היביא שארל הירצ ויה ה  5
:רצ-ינפל יבש וכלה היללוע היעשפ-בר
םיליאכ הירש ויה הרדה-לכ ןויצ-תב ןמ אציו ו  6
:ףדור ינפל חכ-אלב וכליו הערמ ואצמ-אל
הידמחמ לכ הידורמו הינע ימי םלשורי הרכז ז  7
ןיאו רצ-דיב המע לפנב םדק ימימ ויה רשא
:התבשמ לע וקחש םירצ הואר הל רזוע
התיה הדינל ןכ-לע םלשורי האטח אטח ח  8
איה-םג התורע ואר-יכ הוליזה הידבכמ-לכ
:רוחא בשתו החנאנ
םיאלפ דרתו התירחא הרכז אל הילושב התאמט ט  9
לידגה יכ יינע-תא הוהי האר הל םחנמ ןיא
:ביוא
ואב םיוג התאר-יכ הידמחמ-לכ לע רצ שרפ ודי י  10
:ךל להקב ואבי-אל התיוצ רשא השדקמ
םהידומחמ ונתנ םחל םישקבמ םיחנאנ המע-לכ אי  11
יתייה יכ הטיבהו הוהי האר שפנ בישהל לכאב
:הללוז
שי-םא וארו וטיבה ךרד ירבע-לכ םכילא אול בי  12
הוהי הגוה רשא יל ללוע רשא יבאכמכ בואכמ
:ופא ןורח םויב
ילגרל תשר שרפ הנדריו יתמצעב שא-חלש םורממ גי  13
:הוד םויה-לכ הממש יננתנ רוחא ינבישה
יראוצ-לע ולע וגרתשי ודיב יעשפ לע דקשנ די  14
:םוק לכוא-אל ידיב ינדא יננתנ יחכ לישכה
דעומ ילע ארק יברקב ינדא יריבא-לכ הלס וט  15
:הדוהי-תב תלותבל ינדא ךרד תג ירוחב רבשל
םימ הדרי יניע יניע היכוב ינא הלא-לע זט  16
ינב ויה ישפנ בישמ םחנמ ינממ קחר-יכ
:ביוא רבג יכ םיממוש
הוהי הוצ הל םחנמ ןיא הידיב ןויצ השרפ זי  17
הדנל םלשורי התיה וירצ ויביבס בקעיל
:םהיניב
אנ-ועמש יתירמ והיפ יכ הוהי אוה קידצ חי  18
וכלה ירוחבו יתלותב יבאכמ וארו םימע-לכ
:יבשב
ריעב ינקזו ינהכ ינומר המה יבהאמל יתארק טי  19
:םשפנ-תא ובישיו ומל לכא ושקב-יכ ועוג
יבל ךפהנ ורמרמח יעמ יל-רצ-יכ הוהי האר כ  20
תיבב ברח-הלכש ץוחמ יתירמ ורמ יכ יברקב
:תומכ
יביא-לכ יל םחנמ ןיא ינא החנאנ יכ ועמש אכ  21
תארק-םוי תאבה תישע התא יכ ושש יתער ועמש
:ינומכ ויהיו
תללוע רשאכ ומל ללועו ךינפל םתער-לכ אבת בכ  22
:יוד יבלו יתחנא תובר-יכ יעשפ-לכ לע יל

ב    2

ךילשה ןויצ-תב-תא ינדא ופאב ביעי הכיא א  1
וילגר-םדה רכז-אלו לארשי תראפת ץרא םימשמ
:ופא םויב
סרה בקעי תואנ-לכ תא למח אל ינדא עלב ב  2
ללח ץראל עיגה הדוהי-תב ירצבמ ותרבעב
:הירשו הכלממ
ונימי רוחא בישה לארשי ןרק לכ ףא-ירחב עדג ג  3
הלכא הבהל שאכ בקעיב רעביו ביוא ינפמ
:ביבס
לכ גרהיו רצכ ונימי בצנ ביואכ ותשק ךרד ד  4
:ותמח שאכ ךפש ןויצ-תב להאב ןיע-ידמחמ
היתונמרא-לכ עלב לארשי עלב ביואכ ינדא היה ה  5
:הינאו הינאת הדוהי-תבב בריו וירצבמ תחש
ןויצב הוהי חכש ודעומ תחש וכש ןגכ סמחיו ו  6
:ןהכו ךלמ ופא-םעזב ץאניו תבשו דעומ
ביוא-דיב ריגסה ושדקמ ראנ וחבזמ ינדא חנז ז  7
םויכ הוהי-תיבב ונתנ לוק היתונמרא תמוח
:דעומ
וק הטנ ןויצ-תב תמוח תיחשהל הוהי בשח ח  8
ודחי המוחו לח-לבאיו עלבמ ודי בישה-אל
:וללמא
הכלמ היחירב רבשו דבא הירעש ץראב ועבט ט  9
ואצמ-אל היאיבנ-םג הרות ןיא םיוגב הירשו
:הוהימ ןוזח
רפע ולעה ןויצ-תב ינקז ומדי ץראל ובשי י  10
תלותב ןשאר ץראל ודירוה םיקש ורגח םשאר-לע
:םלשורי
ץראל ךפשנ יעמ ורמרמח יניע תועמדב ולכ אי  11
קנויו ללוע ףטעב ימע-תב רבש-לע ידבכ
:הירק תובחרב
ללחכ םפטעתהב ןייו ןגד היא ורמאי םתמאל בי  12
:םתמא קיח-לא םשפנ ךפתשהב ריע תובחרב
המ םלשורי תבה ךל-המדא המ ךדיעא-המ גי  13
םיכ לודג-יכ ןויצ-תב תלותב ךמחנאו ךל-הושא
:ךל-אפרי ימ ךרבש
ךנוע-לע ולג-אלו לפתו אוש ךל וזח ךיאיבנ די  14
:םיחודמו אוש תואשמ ךל וזחיו ךתיבש בישהל
ועניו וקרש ךרד ירבע-לכ םיפכ ךילע וקפס וט  15
תלילכ ורמאיש ריעה תאזה םלשורי תב-לע םשאר
:ץראה-לכל שושמ יפי
ןש-וקרחיו וקרש ךיביוא-לכ םהיפ ךילע וצפ זט  16
ונאצמ והניוקש םויה הז ךא ונעלב ורמא
:וניאר
הוצ רשא ותרמא עצב םמז רשא הוהי השע זי  17
ביוא ךילע חמשיו למח אלו סרה םדק-ימימ
:ךירצ ןרק םירה
לחנכ ידירוה ןויצ-תב תמוח ינדא-לא םבל קעצ חי  18
םדת-לא ךל תגופ ינתת-לא הלילו םמוי העמד
:ךניע-תב
ךבל םימכ יכפש תורמשא שארל לילב ינר ימוק טי  19
ךיללוע שפנ-לע ךיפכ וילא יאש ינדא ינפ חכנ
:תוצוח-לכ שארב בערב םיפוטעה
הנלכאת-םא הכ תללוע ימל הטיבהו הוהי האר כ  20
ינדא שדקמב גרהי-םא םיחפט יללע םירפ םישנ
:איבנו ןהכ
ירוחבו יתלותב ןקזו רענ תוצוח ץראל ובכש אכ  21
:תלמח אל תחבט ךפא םויב תגרה ברחב ולפנ
םויב היה אלו ביבסמ ירוגמ דעומ םויכ ארקת בכ  22
יביא יתיברו יתחפט-רשא דירשו טילפ הוהי-ףא
:םלכ

ג    3

:ותרבע טבשב ינע האר רבגה ינא א  1
:רוא-אלו ךשח ךליו גהנ יתוא ב  2
:םויה-לכ ודי ךפהי בשי יב ךא ג  3
:יתומצע רבש ירועו ירשב הלב ד  4
:האלתו שאר ףקיו ילע הנב ה  5
:םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב ו  6
:יתשחנ דיבכה אצא אלו ידעב רדג ז  7
:יתלפת םתש עושאו קעזא יכ םג ח  8
:הוע יתביתנ תיזגב יכרד רדג ט  9
:םירתסמב הירא יל אוה ברא בד י  10
:םמש ינמש ינחשפיו ררוס יכרד אי  11
:ץחל ארטמכ ינביציו ותשק ךרד בי  12
:ותפשא ינב יתוילכב איבה גי  13
:םויה-לכ םתניגנ ימע-לכל קחש יתייה די  14
:הנעל ינורה םירורמב ינעיבשה וט  15
:רפאב ינשיפכה ינש ץצחב סרגיו זט  16
:הבוט יתישנ ישפנ םולשמ חנזתו זי  17
:הוהימ יתלחותו יחצנ דבא רמאו חי  18
:שארו הנעל ידורמו יינע-רכז טי  19
:ישפנ ילע חישתו רוכזת רוכז כ  20
:ליחוא ןכ-לע יבל-לא בישא תאז אכ  21
:וימחר ולכ-אל יכ ונמת-אל יכ הוהי ידסח בכ  22
:ךתנומא הבר םירקבל םישדח גכ  23
:ול ליחוא ןכ-לע ישפנ הרמא הוהי יקלח דכ  24
:ונשרדת שפנל ווקל הוהי בוט הכ  25
:הוהי תעושתל םמודו ליחיו בוט וכ  26
:וירוענב לע אשי-יכ רבגל בוט זכ  27
:וילע לטנ יכ םדיו דדב בשי חכ  28
:הוקת שי ילוא והיפ רפעב ןתי טכ  29
:הפרחב עבשי יחל והכמל ןתי ל  30
:ינדא םלועל חנזי אל יכ אל  31
:ודסח ברכ םחרו הגוה-םא יכ בל  32
:שיא-ינב הגיו ובלמ הנע אל יכ גל  33
:ץרא יריסא לכ וילגר תחת אכדל דל  34
:ןוילע ינפ דגנ רבג-טפשמ תוטהל הל  35
:האר אל ינדא ובירב םדא תועל ול  36
:הוצ אל ינדא יהתו רמא הז ימ זל  37
:בוטהו תוערה אצת אל ןוילע יפמ חל  38
:ואטח-לע רבג יח םדא ןנואתי-המ טל  39
:הוהי-דע הבושנו הרקחנו וניכרד השפחנ מ  40
:םימשב לא-לא םיפכ-לא ונבבל אשנ אמ  41
:תחלס אל התא ונירמו ונעשפ ונחנ במ  42
:תלמח אל תגרה ונפדרתו ףאב התכס גמ  43
:הלפת רובעמ ךל ןנעב התוכס דמ  44
:םימעה ברקב ונמישת סואמו יחס המ  45
:וניביא-לכ םהיפ ונילע וצפ ומ  46
:רבשהו תאשה ונל היה תחפו דחפ זמ  47
:ימע-תב רבש-לע יניע דרת םימ-יגלפ חמ  48
:תוגפה ןיאמ המדת אלו הרגנ יניע טמ  49
:םימשמ הוהי אריו ףיקשי-דע נ  50
:יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע אנ  51
:םנח יביא רופצכ ינודצ דוצ בנ  52
:יב ןבא-ודיו ייח רובב ותמצ גנ  53
:יתרזגנ יתרמא ישאר-לע םימ-ופצ דנ  54
:תויתחת רובמ הוהי ךמש יתארק הנ  55
:יתעושל יתחורל ךנזא םלעת-לא תעמש ילוק ונ  56
:ארית-לא תרמא ךארקא םויב תברק זנ  57
:ייח תלאג ישפנ יביר ינדא תבר חנ  58
:יטפשמ הטפש יתתוע הוהי התיאר טנ  59
:יל םתבשחמ-לכ םתמקנ-לכ התיאר ס  60
:ילע םתבשחמ-לכ הוהי םתפרח תעמש אס  61
:םויה-לכ ילע םנויגהו ימק יתפש בס  62
:םתניגנמ ינא הטיבה םתמיקו םתבש גס  63
:םהידי השעמכ הוהי לומג םהל בישת דס  64
:םהל ךתלאת בל-תנגמ םהל ןתת הס  65
:הוהי ימש תחתמ םדימשתו ףאב ףדרת וס  66

ד    4

הנכפתשת בוטה םתכה אנשי בהז םעוי הכיא א  1
:תוצוח-לכ שארב שדק-ינבא
ובשחנ הכיא זפב םיאלסמה םירקיה ןויצ ינב ב  2
:רצוי ידי השעמ שרח-ילבנל
ימע-תב ןהירוג וקיניה דש וצלח ןינת-םג ג  3
:רבדמב םינע יכ רזכאל
ולאש םיללוע אמצב וכח-לא קנוי ןושל קבד ד  4
:םהל ןיא שרפ םחל
ילע םינמאה תוצוחב ומשנ םינדעמל םילכאה ה  5
:תותפשא וקבח עלות
הכופהה םדס תאטחמ ימע-תב ןוע לדגיו ו  6
:םידי הב ולח-אלו עגר-ומכ
םצע ומדא בלחמ וחצ גלשמ היריזנ וכז ז  7
:םתרזג ריפס םינינפמ
םרוע דפצ תוצוחב ורכנ אל םראת רוחשמ ךשח ח  8
:ץעכ היה שבי םמצע-לע
ובוזי םהש בער יללחמ ברח-יללח ויה םיבוט ט  9
:ידש תבונתמ םירקדמ
תורבל ויה ןהידלי ולשב תוינמחר םישנ ידי י  10
:ימע-תב רבשב ומל
שא-תציו ופא ןורח ךפש ותמח-תא הוהי הלכ אי  11
:היתדוסי לכאתו ןויצב
אבי יכ לבת יבשי לכו ץרא-יכלמ ונימאה אל בי  12
:םלשורי ירעשב ביואו רצ
םד הברקב םיכפשה הינהכ תונוע היאיבנ תאטחמ גי  13
:םיקידצ
ולכוי אלב םדב ולאגנ תוצוחב םירוע וענ די  14
:םהישבלב ועגי
יכ ועגת-לא ורוס ורוס ומל וארק אמט ורוס וט  15
:רוגל ופיסוי אל םיוגב ורמא וענ-םג וצנ
םינהכ ינפ םטיבהל ףיסוי אל םקלח הוהי ינפ זט  16
:וננח אל םינקז ואשנ אל
לבה ונתרזע-לא וניניע הנילכת הנידוע זי  17
:עשוי אל יוג-לא וניפצ ונתיפצב
ואלמ וניצק ברק וניתבחרב תכלמ ונידעצ ודצ חי  18
:וניצק אב-יכ ונימי
םירהה-לע םימש ירשנמ וניפדר ויה םילק טי  19
:ונל וברא רבדמב ונקלד
רשא םתותיחשב דכלנ הוהי חישמ וניפא חור כ  20
:םיוגב היחנ ולצב ונרמא
ץוע ץראב יתבשוי םודא-תב יחמשו ישיש אכ  21
:ירעתתו ירכשת סוכ-רבעת ךילע-םג
דקפ ךתולגהל ףיסוי אל ןויצ-תב ךנוע-םת בכ  22
:ךיתאטח-לע הלג םודא-תב ךנוע

ה    5

:ונתפרח-תא הארו טיבה ונל היה-המ הוהי רכז א  1
:םירכנל וניתב םירזל הכפהנ ונתלחנ ב  2
:תונמלאכ וניתמא בא ןיא ונייה םימותי ג  3
:ואבי ריחמב וניצע וניתש ףסכב ונימימ ד  4
:ונל-חנוה אל ונעגי ונפדרנ ונראוצ לע ה  5
:םחל עבשל רושא די ונתנ םירצמ ו  6
:ונלבס םהיתנוע ונחנא םניא ואטח וניתבא ז  7
:םדימ ןיא קרפ ונב ולשמ םידבע ח  8
:רבדמה ברח ינפמ ונמחל איבנ ונשפנב ט  9
:בער תופעלז ינפמ ורמכנ רונתכ ונרוע י  10
:הדוהי ירעב תלתב ונע ןויצב םישנ אי  11
:ורדהנ אל םינקז ינפ ולתנ םדיב םירש בי  12
:ולשכ ץעב םירענו ואשנ ןוחט םירוחב גי  13
:םתניגנמ םירוחב ותבש רעשמ םינקז די  14
:ונלחמ לבאל ךפהנ ונבל שושמ תבש וט  15
:ונאטח יכ ונל אנ-יוא ונשאר תרטע הלפנ זט  16
:וניניע וכשח הלא-לע ונבל הוד היה הז-לע זי  17
:וב-וכלה םילעוש םמשש ןויצ-רה לע חי  18
:רודו רדל ךאסכ בשת םלועל הוהי התא טי  19
:םימי ךראל ונבזעת ונחכשת חצנל המל כ  20
:םדקכ ונימי שדח בושנו ךילא הוהי ונבישה אכ  21
:דאמ-דע ונילע תפצק ונתסאמ סאמ-םא יכ בכ  22

This book in English or Latin