ארקיו    Leviticus

א    1

דעומ להאמ וילא הוהי רבדיו השמ-לא ארקיו א  1
:רמאל
בירקי-יכ םדא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד ב  2
ןאצה-ןמו רקבה-ןמ המהבה-ןמ הוהיל ןברק םכמ
:םכנברק-תא ובירקת
ונבירקי םימת רכז רקבה-ןמ ונברק הלע-םא ג  3
ינפל ונצרל ותא בירקי דעומ להא חתפ-לא
:הוהי
:וילע רפכל ול הצרנו הלעה שאר לע ודי ךמסו ד  4
ינב ובירקהו הוהי ינפל רקבה ןב-תא טחשו ה  5
חבזמה-לע םדה-תא וקרזו םדה-תא םינהכה ןרהא
:דעומ להא חתפ-רשא ביבס
:היחתנל התא חתנו הלעה-תא טישפהו ו  6
וכרעו חבזמה-לע שא ןהכה ןרהא ינב ונתנו ז  7
:שאה-לע םיצע
שארה-תא םיחתנה תא םינהכה ןרהא ינב וכרעו ח  8
רשא שאה-לע רשא םיצעה-לע רדפה-תאו
:חבזמה-לע
ןהכה ריטקהו םימב ץחרי ויערכו וברקו ט  9
:הוהיל חוחינ-חיר השא הלע החבזמה לכה-תא
םיזעה-ןמ וא םיבשכה-ןמ ונברק ןאצה-ןמ-םאו י  10
:ונבירקי םימת רכז הלעל
הוהי ינפל הנפצ חבזמה ךרי לע ותא טחשו אי  11
חבזמה-לע ומד-תא םינהכה ןרהא ינב וקרזו
:ביבס
ךרעו ורדפ-תאו ושאר-תאו ויחתנל ותא חתנו בי  12
רשא שאה-לע רשא םיצעה-לע םתא ןהכה
:חבזמה-לע
ןהכה בירקהו םימב ץחרי םיערכהו ברקהו גי  13
חיר השא אוה הלע החבזמה ריטקהו לכה-תא
:הוהיל חחינ
בירקהו הוהיל ונברק הלע ףועה-ןמ םאו די  14
:ונברק-תא הנויה ינב-ןמ וא םירתה-ןמ
ושאר-תא קלמו חבזמה-לא ןהכה ובירקהו וט  15
:חבזמה ריק לע ומד הצמנו החבזמה ריטקהו
לצא התא ךילשהו התצנב ותארמ-תא ריסהו זט  16
:ןשדה םוקמ-לא המדק חבזמה
ןהכה ותא ריטקהו לידבי אל ויפנכב ותא עסשו זי  17
השא אוה הלע שאה-לע רשא םיצעה-לע החבזמה
:הוהיל חחינ חיר

ב    2

היהי תלס הוהיל החנמ ןברק בירקת-יכ שפנו א  1
:הנבל הילע ןתנו ןמש הילע קציו ונברק
אלמ םשמ ץמקו םינהכה ןרהא ינב-לא האיבהו ב  2
ריטקהו התנבל-לכ לע הנמשמו התלסמ וצמק
חחינ חיר השא החבזמה התרכזא-תא ןהכה
:הוהיל
םישדק שדק וינבלו ןרהאל החנמה-ןמ תרתונהו ג  3
:הוהי ישאמ
תולח תלס רונת הפאמ החנמ ןברק ברקת יכו ד  4
:ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תצמ
ןמשב הלולב תלס ךנברק תבחמה-לע החנמ-םאו ה  5
:היהת הצמ
:אוה החנמ ןמש הילע תקציו םיתפ התא תותפ ו  6
:השעת ןמשב תלס ךנברק תשחרמ תחנמ-םאו ז  7
הוהיל הלאמ השעי רשא החנמה-תא תאבהו ח  8
:חבזמה-לא השיגהו ןהכה-לא הבירקהו
ריטקהו התרכזא-תא החנמה-ןמ ןהכה םירהו ט  9
:הוהיל חחינ חיר השא החבזמה
םישדק שדק וינבלו ןרהאל החנמה-ןמ תרתונהו י  10
:הוהי ישאמ
יכ ץמח השעת אל הוהיל ובירקת רשא החנמה-לכ אי  11
:הוהיל השא ונממ וריטקת-אל שבד-לכו ראש-לכ
חבזמה-לאו הוהיל םתא ובירקת תישאר ןברק בי  12
:חחינ חירל ולעי-אל
חלמ תיבשת אלו חלמת חלמב ךתחנמ ןברק-לכו גי  13
בירקת ךנברק-לכ לע ךתחנמ לעמ ךיהלא תירב
:חלמ
יולק ביבא הוהיל םירוכב תחנמ בירקת-םאו די  14
:ךירוכב תחנמ תא בירקת למרכ שרג שאב
:אוה החנמ הנבל הילע תמשו ןמש הילע תתנו וט  15
לע הנמשמו השרגמ התרכזא-תא ןהכה ריטקהו זט  16
:הוהיל השא התנבל-לכ

ג    3

בירקמ אוה רקבה-ןמ םא ונברק םימלש חבז-םאו א  1
:הוהי ינפל ונבירקי םימת הבקנ-םא רכז-םא
דעומ להא חתפ וטחשו ונברק שאר-לע ודי ךמסו ב  2
חבזמה-לע םדה-תא םינהכה ןרהא ינב וקרזו
:ביבס
בלחה-תא הוהיל השא םימלשה חבזמ בירקהו ג  3
:ברקה-לע רשא בלחה-לכ תאו ברקה-תא הסכמה
רשא ןהלע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו ד  4
תוילכה-לע דבכה-לע תרתיה-תאו םילסכה-לע
:הנריסי
רשא הלעה-לע החבזמה ןרהא-ינב ותא וריטקהו ה  5
:הוהיל חחינ חיר השא שאה-לע רשא םיצעה-לע
רכז הוהיל םימלש חבזל ונברק ןאצה-ןמ-םאו ו  6
:ונבירקי םימת הבקנ וא
ותא בירקהו ונברק-תא בירקמ-אוה בשכ-םא ז  7
:הוהי ינפל
ינפל ותא טחשו ונברק שאר-לע ודי-תא ךמסו ח  8
חבזמה-לע ומד-תא ןרהא ינב וקרזו דעומ להא
:ביבס
הילאה ובלח הוהיל השא םימלשה חבזמ בירקהו ט  9
הסכמה בלחה-תאו הנריסי הצעה תמעל המימת
:ברקה-לע רשא בלחה-לכ תאו ברקה-תא
רשא ןהלע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו י  10
תילכה-לע דבכה-לע תרתיה-תאו םילסכה-לע
:הנריסי
:הוהיל השא םחל החבזמה ןהכה וריטקהו אי  11
:הוהי ינפל ובירקהו ונברק זע םאו בי  12
להא ינפל ותא טחשו ושאר-לע ודי-תא ךמסו גי  13
חבזמה-לע ומד-תא ןרהא ינב וקרזו דעומ
:ביבס
בלחה-תא הוהיל השא ונברק ונממ בירקהו די  14
:ברקה-לע רשא בלחה-לכ תאו ברקה-תא הסכמה
רשא ןהלע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו וט  15
תילכה-לע דבכה-לע תרתיה-תאו םילסכה-לע
:הנריסי
חחינ חירל השא םחל החבזמה ןהכה םריטקהו זט  16
:הוהיל בלח-לכ
בלח-לכ םכיתבשומ לכב םכיתרדל םלוע תקח זי  17
:ולכאת אל םד-לכו

ד    4

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
הגגשב אטחת-יכ שפנ רמאל לארשי ינב-לא רבד ב  2
תחאמ השעו הנישעת אל רשא הוהי תוצמ לכמ
:הנהמ
לע בירקהו םעה תמשאל אטחי חישמה ןהכה םא ג  3
הוהיל םימת רקב-ןב רפ אטח רשא ותאטח
:תאטחל
הוהי ינפל דעומ להא חתפ-לא רפה-תא איבהו ד  4
ינפל רפה-תא טחשו רפה שאר-לע ודי-תא ךמסו
:הוהי
להא-לא ותא איבהו רפה םדמ חישמה ןהכה חקלו ה  5
:דעומ
עבש םדה-ןמ הזהו םדב ועבצא-תא ןהכה לבטו ו  6
:שדקה תכרפ ינפ-תא הוהי ינפל םימעפ
תרטק חבזמ תונרק-לע םדה-ןמ ןהכה ןתנו ז  7
םד-לכ תאו דעומ להאב רשא הוהי ינפל םימסה
להא חתפ-רשא הלעה חבזמ דוסי-לא ךפשי רפה
:דעומ
בלחה-תא ונממ םירי תאטחה רפ בלח-לכ-תאו ח  8
:ברקה-לע רשא בלחה-לכ תאו ברקה-לע הסכמה
רשא ןהילע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו ט  9
תוילכה-לע דבכה-לע תרתיה-תאו םילסכה-לע
:הנריסי
ןהכה םריטקהו םימלשה חבז רושמ םרוי רשאכ י  10
:הלעה חבזמ לע
ושאר-לע ורשב-לכ-תאו רפה רוע-תאו אי  11
:ושרפו וברקו ויערכ-לעו
םוקמ-לא הנחמל ץוחמ-לא רפה-לכ-תא איצוהו בי  12
שאב םיצע-לע ותא ףרשו ןשדה ךפש-לא רוהט
:ףרשי ןשדה ךפש-לע
יניעמ רבד םלענו וגשי לארשי תדע-לכ םאו גי  13
רשא הוהי תוצמ-לכמ תחא ושעו להקה
:ומשאו הנישעת-אל
להקה ובירקהו הילע ואטח רשא תאטחה העדונו די  14
להא ינפל ותא ואיבהו תאטחל רקב-ןב רפ
:דעומ
ינפל רפה שאר-לע םהידי-תא הדעה ינקז וכמסו וט  15
:הוהי ינפל רפה-תא טחשו הוהי
:דעומ להא-לא רפה םדמ חישמה ןהכה איבהו זט  16
םימעפ עבש הזהו םדה-ןמ ועבצא ןהכה לבטו זי  17
:תכרפה ינפ תא הוהי ינפל
הוהי ינפל רשא חבזמה תנרק-לע ןתי םדה-ןמו חי  18
דוסי-לא ךפשי םדה-לכ תאו דעומ להאב רשא
:דעומ להא חתפ-רשא הלעה חבזמ
:החבזמה ריטקהו ונממ םירי ובלח-לכ תאו טי  19
ול-השעי ןכ תאטחה רפל השע רשאכ רפל השעו כ  20
:םהל חלסנו ןהכה םהלע רפכו
ותא ףרשו הנחמל ץוחמ-לא רפה-תא איצוהו אכ  21
:אוה להקה תאטח ןושארה רפה תא ףרש רשאכ
הוהי תוצמ-לכמ תחא השעו אטחי אישנ רשא בכ  22
:םשאו הגגשב הנישעת-אל רשא ויהלא
איבהו הב אטח רשא ותאטח וילא עדוה-וא גכ  23
:םימת רכז םיזע ריעש ונברק-תא
םוקמב ותא טחשו ריעשה שאר-לע ודי ךמסו דכ  24
:אוה תאטח הוהי ינפל הלעה-תא טחשי-רשא
תנרק-לע ןתנו ועבצאב תאטחה םדמ ןהכה חקלו הכ  25
חבזמ דוסי-לא ךפשי ומד-תאו הלעה חבזמ
:הלעה
םימלשה חבז בלחכ החבזמה ריטקי ובלח-לכ-תאו וכ  26
:ול חלסנו ותאטחמ ןהכה וילע רפכו
התשעב ץראה םעמ הגגשב אטחת תחא שפנ-םאו זכ  27
:םשאו הנישעת-אל רשא הוהי תוצממ תחא
ונברק איבהו אטח רשא ותאטח וילא עדוה וא חכ  28
:אטח רשא ותאטח-לע הבקנ המימת םיזע תריעש
תאטחה-תא טחשו תאטחה שאר לע ודי-תא ךמסו טכ  29
:הלעה םוקמב
חבזמ תנרק-לע ןתנו ועבצאב המדמ ןהכה חקלו ל  30
:חבזמה דוסי-לא ךפשי המד-לכ-תאו הלעה
חבז לעמ בלח רסוה רשאכ ריסי הבלח-לכ-תאו אל  31
חחינ חירל החבזמה ןהכה ריטקהו םימלשה
:ול חלסנו ןהכה וילע רפכו הוהיל
המימת הבקנ תאטחל ונברק איבי שבכ-םאו בל  32
:הנאיבי
תאטחל התא טחשו תאטחה שאר לע ודי-תא ךמסו גל  33
:הלעה-תא טחשי רשא םוקמב
תנרק-לע ןתנו ועבצאב תאטחה םדמ ןהכה חקלו דל  34
:חבזמה דוסי-לא ךפשי המד-לכ-תאו הלעה חבזמ
חבזמ בשכה-בלח רסוי רשאכ ריסי הבלח-לכ-תאו הל  35
ישא לע החבזמה םתא ןהכה ריטקהו םימלשה
אטח-רשא ותאטח-לע ןהכה וילע רפכו הוהי
:ול חלסנו

ה    5

וא דע אוהו הלא לוק העמשו אטחת-יכ שפנו א  1
:ונוע אשנו דיגי אול-םא עדי וא האר
היח תלבנב וא אמט רבד-לכב עגת רשא שפנ וא ב  2
אמט ץרש תלבנב וא האמט המהב תלבנב וא האמט
:םשאו אמט אוהו ונממ םלענו
אמטי רשא ותאמט לכל םדא תאמטב עגי יכ וא ג  3
:םשאו עדי אוהו ונממ םלענו הב
וא ערהל םיתפשב אטבל עבשת יכ שפנ וא ד  4
םלענו העבשב םדאה אטבי רשא לכל ביטיהל
:הלאמ תחאל םשאו עדי-אוהו ונממ
אטח רשא הדותהו הלאמ תחאל םשאי-יכ היהו ה  5
:הילע
אטח רשא ותאטח לע הוהיל ומשא-תא איבהו ו  6
תאטחל םיזע תריעש-וא הבשכ ןאצה-ןמ הבקנ
:ותאטחמ ןהכה וילע רפכו
רשא ומשא-תא איבהו הש יד ודי עיגת אל-םאו ז  7
דחא הוהיל הנוי-ינב ינש-וא םירת יתש אטח
:הלעל דחאו תאטחל
תאטחל רשא-תא בירקהו ןהכה-לא םתא איבהו ח  8
:לידבי אלו ופרע לוממ ושאר-תא קלמו הנושאר
םדב ראשנהו חבזמה ריק-לע תאטחה םדמ הזהו ט  9
:אוה תאטח חבזמה דוסי-לא הצמי
ןהכה וילע רפכו טפשמכ הלע השעי ינשה-תאו י  10
:ול חלסנו אטח-רשא ותאטחמ
ינשל וא םירת יתשל ודי גישת אל-םאו אי  11
תרישע אטח רשא ונברק-תא איבהו הנוי-ינב
ןתי-אלו ןמש הילע םישי-אל תאטחל תלס הפאה
:אוה תאטח יכ הנבל הילע
וצמק אולמ הנממ ןהכה ץמקו ןהכה-לא האיבהו בי  12
תאטח הוהי ישא לע החבזמה ריטקהו התרכזא-תא
:אוה
תחאמ אטח-רשא ותאטח-לע ןהכה וילע רפכו גי  13
:החנמכ ןהכל התיהו ול חלסנו הלאמ
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו די  14
הוהי ישדקמ הגגשב האטחו לעמ לעמת-יכ שפנ וט  15
ןאצה-ןמ םימת ליא הוהיל ומשא-תא איבהו
:םשאל שדקה-לקשב םילקש-ףסכ ךכרעב
ףסוי ותשימח-תאו םלשי שדקה-ןמ אטח רשא תאו זט  16
ליאב וילע רפכי ןהכהו ןהכל ותא ןתנו וילע
:ול חלסנו םשאה
הוהי תוצמ-לכמ תחא התשעו אטחת יכ שפנ-םאו זי  17
:ונוע אשנו םשאו עדי-אלו הנישעת אל רשא
םשאל ךכרעב ןאצה-ןמ םימת ליא איבהו חי  18
גגש-רשא ותגגש לע ןהכה וילע רפכו ןהכה-לא
:ול חלסנו עדי-אל אוהו
:הוהיל םשא םשא אוה םשא טי  19
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו כ  20
ותימעב שחכו הוהיב לעמ הלעמו אטחת יכ שפנ אכ  21
קשע וא לזגב וא די תמושתב-וא ןודקפב
:ותימע-תא
תחא-לע רקש-לע עבשנו הב שחכו הדבא אצמ-וא בכ  22
:הנהב אטחל םדאה השעי-רשא לכמ
לזג רשא הלזגה-תא בישהו םשאו אטחי-יכ היהו גכ  23
דקפה רשא ןודקפה-תא וא קשע רשא קשעה-תא וא
:אצמ רשא הדבאה-תא וא ותא
ושארב ותא םלשו רקשל וילע עבשי-רשא לכמ וא דכ  24
םויב וננתי ול אוה רשאל וילע ףסי ויתשמחו
:ותמשא
ןאצה-ןמ םימת ליא הוהיל איבי ומשא-תאו הכ  25
:ןהכה-לא םשאל ךכרעב
תחא-לע ול חלסנו הוהי ינפל ןהכה וילע רפכו וכ  26
:הב המשאל השעי-רשא לכמ

ו    6

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
הלעה תרות תאז רמאל וינב-תאו ןרהא-תא וצ ב  2
הלילה-לכ חבזמה-לע הדקומ לע הלעה אוה
:וב דקות חבזמה שאו רקבה-דע
ורשב-לע שבלי דב-יסנכמו דב ודמ ןהכה שבלו ג  3
הלעה-תא שאה לכאת רשא ןשדה-תא םירהו
:חבזמה לצא ומשו חבזמה-לע
איצוהו םירחא םידגב שבלו וידגב-תא טשפו ד  4
:רוהט םוקמ-לא הנחמל ץוחמ-לא ןשדה-תא
הילע רעבו הבכת אל וב-דקות חבזמה-לע שאהו ה  5
הלעה הילע ךרעו רקבב רקבב םיצע ןהכה
:םימלשה יבלח הילע ריטקהו
:הבכת אל חבזמה-לע דקות דימת שא ו  6
ינפל ןרהא-ינב התא ברקה החנמה תרות תאזו ז  7
:חבזמה ינפ-לא הוהי
תאו הנמשמו החנמה תלסמ וצמקב ונממ םירהו ח  8
חיר חבזמה ריטקהו החנמה-לע רשא הנבלה-לכ
:הוהיל התרכזא חחינ
לכאת תוצמ וינבו ןרהא ולכאי הנממ תרתונהו ט  9
:הולכאי דעומ-להא רצחב שדק םוקמב
םישדק שדק ישאמ התא יתתנ םקלח ץמח הפאת אל י  10
:םשאכו תאטחכ אוה
םכיתרדל םלוע-קח הנלכאי ןרהא ינבב רכז-לכ אי  11
:שדקי םהב עגי-רשא לכ הוהי ישאמ
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו בי  12
םויב הוהיל ובירקי-רשא וינבו ןרהא ןברק הז גי  13
התיצחמ דימת החנמ תלס הפאה תרישע ותא חשמה
:ברעב התיצחמו רקבב
יניפת הנאיבת תכברמ השעת ןמשב תבחמ-לע די  14
:הוהיל חחינ-חיר בירקת םיתפ תחנמ
םלוע-קח התא השעי וינבמ ויתחת חישמה ןהכהו וט  15
:רטקת לילכ הוהיל
:לכאת אל היהת לילכ ןהכ תחנמ-לכו זט  16
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו זי  17
תאטחה תרות תאז רמאל וינב-לאו ןרהא-לא רבד חי  18
הוהי ינפל תאטחה טחשת הלעה טחשת רשא םוקמב
:אוה םישדק שדק
לכאת שדק םוקמב הנלכאי התא אטחמה ןהכה טי  19
:דעומ להא רצחב
המדמ הזי רשאו שדקי הרשבב עגי-רשא לכ כ  20
:שדק םוקמב סבכת הילע הזי רשא דגבה-לע
תשחנ ילכב-םאו רבשי וב-לשבת רשא שרח-ילכו אכ  21
:םימב ףטשו קרמו הלשב
:אוה םישדק שדק התא לכאי םינהכב רכז-לכ בכ  22
רפכל דעומ להא-לא המדמ אבוי רשא תאטח-לכו גכ  23
:ףרשת שאב לכאת אל שדקב

ז    7

:אוה םישדק שדק םשאה תרות תאזו א  1
םשאה-תא וטחשי הלעה-תא וטחשי רשא םוקמב ב  2
:ביבס חבזמה-לע קרזי ומד-תאו
בלחה-תאו הילאה תא ונממ בירקי ובלח-לכ תאו ג  3
:ברקה-תא הסכמה
רשא ןהילע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו ד  4
תילכה-לע דבכה-לע תרתיה-תאו םילסכה-לע
:הנריסי
םשא הוהיל השא החבזמה ןהכה םתא ריטקהו ה  5
:אוה
שדק לכאי שודק םוקמב ונלכאי םינהכב רכז-לכ ו  6
:אוה םישדק
וב-רפכי רשא ןהכה םהל תחא הרות םשאכ תאטחכ ז  7
:היהי ול
רשא הלעה רוע שיא תלע-תא בירקמה ןהכהו ח  8
:היהי ול ןהכל בירקה
תשחרמב השענ-לכו רונתב הפאת רשא החנמ-לכו ט  9
:היהת ול התא בירקמה ןהכל תבחמ-לעו
ןרהא ינב-לכל הברחו ןמשב-הלולב החנמ-לכו י  10
:ויחאכ שיא היהת
:הוהיל בירקי רשא םימלשה חבז תרות תאזו אי  11
הדותה חבז-לע בירקהו ונבירקי הדות-לע םא בי  12
םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תוצמ תולח
:ןמשב תלולב תלח תכברמ תלסו ןמשב
תדות חבז-לע ונברק בירקי ץמח םחל תלח-לע גי  13
:וימלש
הוהיל המורת ןברק-לכמ דחא ונממ בירקהו די  14
:היהי ול םימלשה םד-תא קרזה ןהכל
לכאי ונברק םויב וימלש תדות חבז רשבו וט  15
:רקב-דע ונממ חיני-אל
ובירקה םויב ונברק חבז הבדנ וא רדנ-םאו זט  16
:לכאי ונממ רתונהו תרחממו לכאי וחבז-תא
:ףרשי שאב ישילשה םויב חבזה רשבמ רתונהו זי  17
ישילשה םויב וימלש חבז-רשבמ לכאי לכאה םאו חי  18
היהי לוגפ ול בשחי אל ותא בירקמה הצרי אל
:אשת הנוע ונממ תלכאה שפנהו
ףרשי שאב לכאי אל אמט-לכב עגי-רשא רשבהו טי  19
:רשב לכאי רוהט-לכ רשבהו
הוהיל רשא םימלשה חבזמ רשב לכאת-רשא שפנהו כ  20
:הימעמ אוהה שפנה התרכנו וילע ותאמטו
המהבב וא םדא תאמטב אמט-לכב עגת-יכ שפנו אכ  21
םימלשה חבז-רשבמ לכאו אמט ץקש-לכב וא האמט
:הימעמ אוהה שפנה התרכנו הוהיל רשא
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו בכ  22
בשכו רוש בלח-לכ רמאל לארשי ינב-לא רבד גכ  23
:ולכאת אל זעו
לכאו הכאלמ-לכל השעי הפרט בלחו הלבנ בלחו דכ  24
:והלכאת אל
הנממ בירקי רשא המהבה-ןמ בלח לכא-לכ יכ הכ  25
:הימעמ תלכאה שפנה התרכנו הוהיל השא
ףועל םכיתבשומ לכב ולכאת אל םד-לכו וכ  26
:המהבלו
אוהה שפנה התרכנו םד-לכ לכאת-רשא שפנ-לכ זכ  27
:הימעמ
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו חכ  28
חבז-תא בירקמה רמאל לארשי ינב-לא רבד טכ  29
חבזמ הוהיל ונברק-תא איבי הוהיל וימלש
:וימלש
הזחה-לע בלחה-תא הוהי ישא תא הניאיבת וידי ל  30
ינפל הפונת ותא ףינהל הזחה תא ונאיבי
:הוהי
הזחה היהו החבזמה בלחה-תא ןהכה ריטקהו אל  31
:וינבלו ןרהאל
יחבזמ ןהכל המורת ונתת ןימיה קוש תאו בל  32
:םכימלש
ןרהא ינבמ בלחה-תאו םימלשה םד-תא בירקמה גל  33
:הנמל ןימיה קוש היהת ול
יתחקל המורתה קוש תאו הפונתה הזח-תא יכ דל  34
םתא ןתאו םהימלש יחבזמ לארשי-ינב תאמ
ינב תאמ םלוע-קחל וינבלו ןהכה ןרהאל
:לארשי
םויב הוהי ישאמ וינב תחשמו ןרהא תחשמ תאז הל  35
:הוהיל ןהכל םתא בירקה
תאמ םתא וחשמ םויב םהל תתל הוהי הוצ רשא ול  36
:םתרדל םלוע תקח לארשי ינב
םשאלו תאטחלו החנמל הלעל הרותה תאז זל  37
:םימלשה חבזלו םיאולמלו
ותוצ םויב יניס רהב השמ-תא הוהי הוצ רשא חל  38
הוהיל םהינברק-תא בירקהל לארשי ינב-תא
:יניס רבדמב

ח    8

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
תאו םידגבה תאו ותא וינב-תאו ןרהא-תא חק ב  2
םיליאה ינש תאו תאטחה רפ תאו החשמה ןמש
:תוצמה לס תאו
:דעומ להא חתפ-לא להקה הדעה-לכ תאו ג  3
הדעה להקתו ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו ד  4
:דעומ להא חתפ-לא
הוהי הוצ-רשא רבדה הז הדעה-לא השמ רמאיו ה  5
:תושעל
םתא ץחריו וינב-תאו ןרהא-תא השמ ברקיו ו  6
:םימב
שבליו טנבאב ותא רגחיו תנתכה-תא וילע ןתיו ז  7
ותא רגחיו דפאה-תא וילע ןתיו ליעמה-תא ותא
:וב ול דפאיו דפאה בשחב
םירואה-תא ןשחה-לא ןתיו ןשחה-תא וילע םשיו ח  8
:םימתה-תאו
תפנצמה-לע םשיו ושאר-לע תפנצמה-תא םשיו ט  9
רשאכ שדקה רזנ בהזה ץיצ תא וינפ לומ-לא
:השמ-תא הוהי הוצ
ןכשמה-תא חשמיו החשמה ןמש-תא השמ חקיו י  10
:םתא שדקיו וב-רשא-לכ-תאו
חשמיו םימעפ עבש חבזמה-לע ונממ זיו אי  11
ונכ-תאו ריכה-תאו וילכ-לכ-תאו חבזמה-תא
:םשדקל
ותא חשמיו ןרהא שאר לע החשמה ןמשמ קציו בי  12
:ושדקל
רגחיו תנתכ םשבליו ןרהא ינב-תא השמ ברקיו גי  13
הוהי הוצ רשאכ תועבגמ םהל שבחיו טנבא םתא
:השמ-תא
וינבו ןרהא ךמסיו תאטחה רפ תא שגיו די  14
:תאטחה רפ שאר-לע םהידי-תא
תונרק-לע ןתיו םדה-תא השמ חקיו טחשיו וט  15
םדה-תאו חבזמה-תא אטחיו ועבצאב ביבס חבזמה
:וילע רפכל והשדקיו חבזמה דוסי-לא קצי
תרתי תאו ברקה-לע רשא בלחה-לכ-תא חקיו זט  16
השמ רטקיו ןהבלח-תאו תילכה יתש-תאו דבכה
:החבזמה
ףרש ושרפ-תאו ורשב-תאו ורע-תאו רפה-תאו זי  17
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הנחמל ץוחמ שאב
וינבו ןרהא וכמסיו הלעה ליא תא ברקיו חי  18
:ליאה שאר-לע םהידי-תא
:ביבס חבזמה-לע םדה-תא השמ קרזיו טחשיו טי  19
שארה-תא השמ רטקיו ויחתנל חתנ ליאה-תאו כ  20
:רדפה-תאו םיחתנה-תאו
השמ רטקיו םימב ץחר םיערכה-תאו ברקה-תאו אכ  21
השא חחינ-חירל אוה הלע החבזמה ליאה-לכ-תא
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הוהיל אוה
וכמסיו םיאלמה ליא ינשה ליאה-תא ברקיו בכ  22
:ליאה שאר-לע םהידי-תא וינבו ןרהא
ךונת-לע ןתיו ומדמ השמ חקיו טחשיו גכ  23
תינמיה ודי ןהב-לעו תינמיה ןרהא-ןזא
:תינמיה ולגר ןהב-לעו
םדה-ןמ השמ ןתיו ןרהא ינב-תא ברקיו דכ  24
תינמיה םדי ןהב-לעו תינמיה םנזא ךונת-לע
םדה-תא השמ קרזיו תינמיה םלגר ןהב-לעו
:ביבס חבזמה-לע
רשא בלחה-לכ-תאו הילאה-תאו בלחה-תא חקיו הכ  25
תילכה יתש-תאו דבכה תרתי תאו ברקה-לע
:ןימיה קוש תאו ןהבלח-תאו
תחא הצמ תלח חקל הוהי ינפל רשא תוצמה לסמו וכ  26
םשיו דחא קיקרו תחא ןמש םחל תלחו
:ןימיה קוש לעו םיבלחה-לע
וינב יפכ לעו ןרהא יפכ לע לכה-תא ןתיו זכ  27
:הוהי ינפל הפונת םתא ףניו
החבזמה רטקיו םהיפכ לעמ םתא השמ חקיו חכ  28
אוה השא חחינ חירל םה םיאלמ הלעה-לע
:הוהיל
הוהי ינפל הפונת והפיניו הזחה-תא השמ חקיו טכ  29
הוהי הוצ רשאכ הנמל היה השמל םיאלמה ליאמ
:השמ-תא
חבזמה-לע רשא םדה-ןמו החשמה ןמשמ השמ חקיו ל  30
ידגב-לעו וינב-לעו וידגב-לע ןרהא-לע זיו
וינב-תאו וידגב-תא ןרהא-תא שדקיו ותא וינב
:ותא וינב ידגב-תאו
רשבה-תא ולשב וינב-לאו ןרהא-לא השמ רמאיו אל  31
רשא םחלה-תאו ותא ולכאת םשו דעומ להא חתפ
וינבו ןרהא רמאל יתיוצ רשאכ םיאלמה לסב
:והלכאי
:ופרשת שאב םחלבו רשבב רתונהו בל  32
םוי דע םימי תעבש ואצת אל דעומ להא חתפמו גל  33
אלמי םימי תעבש יכ םכיאלמ ימי תאלמ
:םכדי-תא
רפכל תשעל הוהי הוצ הזה םויב השע רשאכ דל  34
:םכילע
םימי תעבש הלילו םמוי ובשת דעומ להא חתפו הל  35
ןכ-יכ ותומת אלו הוהי תרמשמ-תא םתרמשו
:יתיוצ
הוצ-רשא םירבדה-לכ תא וינבו ןרהא שעיו ול  36
:השמ-דיב הוהי

ט    9

וינבלו ןרהאל השמ ארק ינימשה םויב יהיו א  1
:לארשי ינקזלו
תאטחל רקב-ןב לגע ךל-חק ןרהא-לא רמאיו ב  2
:הוהי ינפל ברקהו םמימת הלעל ליאו
םיזע-ריעש וחק רמאל רבדת לארשי ינב-לאו ג  3
:הלעל םמימת הנש-ינב שבכו לגעו תאטחל
החנמו הוהי ינפל חבזל םימלשל ליאו רושו ד  4
:םכילא הארנ הוהי םויה יכ ןמשב הלולב
דעומ להא ינפ-לא השמ הוצ רשא תא וחקיו ה  5
:הוהי ינפל ודמעיו הדעה-לכ וברקיו
אריו ושעת הוהי הוצ-רשא רבדה הז השמ רמאיו ו  6
:הוהי דובכ םכילא
השעו חבזמה-לא ברק ןרהא-לא השמ רמאיו ז  7
םעה דעבו ךדעב רפכו ךתלע-תאו ךתאטח-תא
הוצ רשאכ םדעב רפכו םעה ןברק-תא השעו
:הוהי
תאטחה לגע-תא טחשיו חבזמה-לא ןרהא ברקיו ח  8
:ול-רשא
ועבצא לבטיו וילא םדה-תא ןרהא ינב וברקיו ט  9
קצי םדה-תאו חבזמה תונרק-לע ןתיו םדב
:חבזמה דוסי-לא
דבכה-ןמ תרתיה-תאו תילכה-תאו בלחה-תאו י  10
הוהי הוצ רשאכ החבזמה ריטקה תאטחה-ןמ
:השמ-תא
:הנחמל ץוחמ שאב ףרש רועה-תאו רשבה-תאו אי  11
וילא ןרהא ינב ואצמיו הלעה-תא טחשיו בי  12
:ביבס חבזמה-לע והקרזיו םדה-תא
שארה-תאו היחתנל וילא ואיצמה הלעה-תאו גי  13
:חבזמה-לע רטקיו
הלעה-לע רטקיו םיערכה-תאו ברקה-תא ץחריו די  14
:החבזמה
רשא תאטחה ריעש-תא חקיו םעה ןברק תא ברקיו וט  15
:ןושארכ והאטחיו והטחשיו םעל
:טפשמכ השעיו הלעה-תא ברקיו זט  16
רטקיו הנממ ופכ אלמיו החנמה-תא ברקיו זי  17
:רקבה תלע דבלמ חבזמה-לע
רשא םימלשה חבז ליאה-תאו רושה-תא טחשיו חי  18
והקרזיו וילא םדה-תא ןרהא ינב ואצמיו םעל
:ביבס חבזמה-לע
הסכמהו הילאה ליאה-ןמו רושה-ןמ םיבלחה-תאו טי  19
:דבכה תרתיו תילכהו
םיבלחה רטקיו תוזחה-לע םיבלחה-תא ומישיו כ  20
:החבזמה
הפונת ןרהא ףינה ןימיה קוש תאו תוזחה תאו אכ  21
:השמ הוצ רשאכ הוהי ינפל
תשעמ דריו םכרביו םעה-לא ודי-תא ןרהא אשיו בכ  22
:םימלשהו הלעהו תאטחה
וכרביו ואציו דעומ להא-לא ןרהאו השמ אביו גכ  23
:םעה-לכ-לא הוהי-דובכ אריו םעה-תא
חבזמה-לע לכאתו הוהי ינפלמ שא אצתו דכ  24
ונריו םעה-לכ אריו םיבלחה-תאו הלעה-תא
:םהינפ-לע ולפיו

י    10

ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןרהא-ינב וחקיו א  1
ובירקיו תרטק הילע ומישיו שא ןהב ונתיו
:םתא הוצ אל רשא הרז שא הוהי ינפל
ינפל ותמיו םתוא לכאתו הוהי ינפלמ שא אצתו ב  2
:הוהי
רמאל הוהי רבד-רשא אוה ןרהא-לא השמ רמאיו ג  3
םדיו דבכא םעה-לכ ינפ-לעו שדקא יברקב
:ןרהא
לאיזע ינב ןפצלא לאו לאשימ-לא השמ ארקיו ד  4
תאמ םכיחא-תא ואש וברק םהלא רמאיו ןרהא דד
:הנחמל ץוחמ-לא שדקה-ינפ
רשאכ הנחמל ץוחמ-לא םתנתכב םאשיו וברקיו ה  5
:השמ רבד
וינב רמתיאלו רזעלאלו ןרהא-לא השמ רמאיו ו  6
אלו ומרפת-אל םכידגבו וערפת-לא םכישאר
תיב-לכ םכיחאו ףצקי הדעה-לכ לעו ותמת
:הוהי ףרש רשא הפרשה-תא וכבי לארשי
ןמש-יכ ותמת-ןפ ואצת אל דעומ להא חתפמו ז  7
:השמ רבדכ ושעיו םכילע הוהי תחשמ
:רמאל ןרהא-לא הוהי רבדיו ח  8
םכאבב ךתא ךינבו התא תשת-לא רכשו ןיי ט  9
:םכיתרדל םלוע תקח ותמת אלו דעומ להא-לא
ןיבו אמטה ןיבו לחה ןיבו שדקה ןיב לידבהלו י  10
:רוהטה
רבד רשא םיקחה-לכ תא לארשי ינב-תא תרוהלו אי  11
:השמ-דיב םהילא הוהי
רמתיא-לאו רזעלא לאו ןרהא-לא השמ רבדיו בי  12
ישאמ תרתונה החנמה-תא וחק םירתונה וינב
םישדק שדק יכ חבזמה לצא תוצמ הולכאו הוהי
:אוה
ךינב-קחו ךקח יכ שודק םוקמב התא םתלכאו גי  13
:יתיוצ ןכ-יכ הוהי ישאמ אוה
ולכאת המורתה קוש תאו הפונתה הזח תאו די  14
ךקח-יכ ךתא ךיתנבו ךינבו התא רוהט םוקמב
:לארשי ינב ימלש יחבזמ ונתנ ךינב-קחו
םיבלחה ישא לע הפונתה הזחו המורתה קוש וט  15
ךל היהו הוהי ינפל הפונת ףינהל ואיבי
:הוהי הוצ רשאכ םלוע-קחל ךתא ךינבלו
ףרש הנהו השמ שרד שרד תאטחה ריעש תאו זט  16
םרתונה ןרהא ינב רמתיא-לעו רזעלא-לע ףצקיו
:רמאל
שדק יכ שדקה םוקמב תאטחה-תא םתלכא-אל עודמ זי  17
הדעה ןוע-תא תאשל םכל ןתנ התאו אוה םישדק
:הוהי ינפל םהילע רפכל
לוכא המינפ שדקה-לא המד-תא אבוה-אל ןה חי  18
:יתיוצ רשאכ שדקב התא ולכאת
ובירקה םויה ןה השמ-לא ןרהא רבדיו טי  19
יתא הנארקתו הוהי ינפל םתלע-תאו םתאטח-תא
:הוהי יניעב בטייה םויה תאטח יתלכאו הלאכ
:ויניעב בטייו השמ עמשיו כ  20

אי    11

:םהלא רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו א  1
רשא היחה תאז רמאל לארשי ינב-לא ורבד ב  2
:ץראה-לע רשא המהבה-לכמ ולכאת
הרג תלעמ תסרפ עסש תעסשו הסרפ תסרפמ לכ ג  3
:ולכאת התא המהבב
יסרפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז-תא ךא ד  4
הסרפו אוה הרג הלעמ-יכ למגה-תא הסרפה
:םכל אוה אמט סירפמ ונניא
סירפי אל הסרפו אוה הרג הלעמ-יכ ןפשה-תאו ה  5
:םכל אוה אמט
אל הסרפו אוה הרג תלעמ-יכ תבנראה-תאו ו  6
:םכל אוה האמט הסירפה
עסש עסשו אוה הסרפ סירפמ-יכ ריזחה-תאו ז  7
:םכל אוה אמט רגי-אל הרג אוהו הסרפ
םה םיאמט ועגת אל םתלבנבו ולכאת אל םרשבמ ח  8
:םכל
ריפנס ול-רשא לכ םימב רשא לכמ ולכאת הז-תא ט  9
:ולכאת םתא םילחנבו םימיב םימב תשקשקו
םימיב תשקשקו ריפנס ול-ןיא רשא לכו י  10
רשא היחה שפנ לכמו םימה ץרש לכמ םילחנבו
:םכל םה ץקש םימב
םתלבנ-תאו ולכאת אל םרשבמ םכל ויהי ץקשו אי  11
:וצקשת
אוה ץקש םימב תשקשקו ריפנס ול-ןיא רשא לכ בי  12
:םכל
םה ץקש ולכאי אל ףועה-ןמ וצקשת הלא-תאו גי  13
:הינזעה תאו סרפה-תאו רשנה-תא
:הנימל היאה-תאו האדה-תאו די  14
:ונימל ברע-לכ תא וט  15
ץנה-תאו ףחשה-תאו סמחתה-תאו הנעיה תב תאו זט  16
:והנימל
:ףושניה-תאו ךלשה-תאו סוכה-תאו זי  17
:םחרה-תאו תאקה-תאו תמשנתה-תאו חי  18
תפיכודה-תאו הנימל הפנאה הדיסחה תאו טי  19
:ףלטעה-תאו
:םכל אוה ץקש עברא-לע ךלהה ףועה ץרש לכ כ  20
עברא-לע ךלהה ףועה ץרש לכמ ולכאת הז-תא ךא אכ  21
ןהב רתנל וילגרל לעממ םיערכ אל-רשא
:ץראה-לע
ונימל הבראה-תא ולכאת םהמ הלא-תא בכ  22
והנימל לגרחה-תאו והנימל םעלסה-תאו
:והנימל בגחה-תאו
אוה ץקש םילגר עברא ול-רשא ףועה ץרש לכו גכ  23
:םכל
:ברעה-דע אמטי םתלבנב עגנה-לכ ואמטת הלאלו דכ  24
:ברעה-דע אמטו וידגב סבכי םתלבנמ אשנה-לכו הכ  25
הנניא עסשו הסרפ תסרפמ אוה רשא המהבה-לכל וכ  26
םכל םה םיאמט הלעמ הנניא הרגו תעסש
:אמטי םהב עגנה-לכ
עברא-לע תכלהה היחה-לכב ויפכ-לע ךלוה לכו זכ  27
אמטי םתלבנב עגנה-לכ םכל םה םיאמט
:ברעה-דע
ברעה-דע אמטו וידגב סבכי םתלבנ-תא אשנהו חכ  28
:םכל המה םיאמט
דלחה ץראה-לע ץרשה ץרשב אמטה םכל הזו טכ  29
:והנימל בצהו רבכעהו
:תמשנתהו טמחהו האטלהו חכהו הקנאהו ל  30
םתמב םהב עגנה-לכ ץרשה-לכב םכל םיאמטה הלא אל  31
:ברעה-דע אמטי
אמטי םתמב םהמ וילע-לפי-רשא לכו בל  32
ילכ-לכ קש וא רוע-וא דגב וא ץע-ילכ-לכמ
אמטו אבוי םימב םהב הכאלמ השעי-רשא
:רהטו ברעה-דע
רשא לכ וכות-לא םהמ לפי-רשא שרח-ילכ-לכו גל  33
:ורבשת ותאו אמטי וכותב
אמטי םימ וילע אובי רשא לכאי רשא לכאה-לכמ דל  34
:אמטי ילכ-לכב התשי רשא הקשמ-לכו
םיריכו רונת אמטי וילע םתלבנמ לפי-רשא לכו הל  35
:םכל ויהי םיאמטו םה םיאמט ץתי
עגנו רוהט היהי םימ-הוקמ רובו ןיעמ ךא ול  36
:אמטי םתלבנב
ערזי רשא עורז ערז-לכ-לע םתלבנמ לפי יכו זל  37
:אוה רוהט
אמט וילע םתלבנמ לפנו ערז-לע םימ-ןתי יכו חל  38
:םכל אוה
עגנה הלכאל םכל איה-רשא המהבה-ןמ תומי יכו טל  39
:ברעה-דע אמטי התלבנב
ברעה-דע אמטו וידגב סבכי התלבנמ לכאהו מ  40
:ברעה-דע אמטו וידגב סבכי התלבנ-תא אשנהו
:לכאי אל אוה ץקש ץראה-לע ץרשה ץרשה-לכו אמ  41
דע עברא-לע ךלוה לכו ןוחג-לע ךלוה לכ במ  42
אל ץראה-לע ץרשה ץרשה-לכל םילגר הברמ-לכ
:םה ץקש-יכ םולכאת
אלו ץרשה ץרשה-לכב םכיתשפנ-תא וצקשת-לא גמ  43
:םב םתמטנו םהב ואמטת
םישדק םתייהו םתשדקתהו םכיהלא הוהי ינא יכ דמ  44
םכיתשפנ-תא ואמטת אלו ינא שודק יכ
:ץראה-לע שמרה ץרשה-לכב
תיהל םירצמ ץראמ םכתא הלעמה הוהי ינא יכ המ  45
:ינא שודק יכ םישדק םתייהו םיהלאל םכל
תשמרה היחה שפנ לכו ףועהו המהבה תרות תאז ומ  46
:ץראה-לע תצרשה שפנ-לכלו םימב
היחה ןיבו רהטה ןיבו אמטה ןיב לידבהל זמ  47
:לכאת אל רשא היחה ןיבו תלכאנה

בי    12

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
הדליו עירזת יכ השא רמאל לארשי ינב-לא רבד ב  2
:אמטת התוד תדנ ימיכ םימי תעבש האמטו רכז
:ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו ג  3
הרהט ימדב בשת םימי תשלשו םוי םישלשו ד  4
תאלמ-דע אבת אל שדקמה-לאו עגת-אל שדק-לכב
:הרהט ימי
םוי םיששו התדנכ םיעבש האמטו דלת הבקנ-םאו ה  5
:הרהט ימד-לע בשת םימי תששו
שבכ איבת תבל וא ןבל הרהט ימי תאלמבו ו  6
חתפ-לא תאטחל רת-וא הנוי-ןבו הלעל ותנש-ןב
:ןהכה-לא דעומ-להא
רקממ הרהטו הילע רפכו הוהי ינפל ובירקהו ז  7
:הבקנל וא רכזל תדליה תרות תאז הימד
וא םירת-יתש החקלו הש יד הדי אצמת אל-םאו ח  8
רפכו תאטחל דחאו הלעל דחא הנוי ינב ינש
:הרהטו ןהכה הילע

גי    13

:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו א  1
וא תחפס-וא תאש ורשב-רועב היהי-יכ םדא ב  2
אבוהו תערצ עגנל ורשב-רועב היהו תרהב
:םינהכה וינבמ דחא-לא וא ןהכה ןרהא-לא
עגנב רעשו רשבה-רועב עגנה-תא ןהכה הארו ג  3
עגנ ורשב רועמ קמע עגנה הארמו ןבל ךפה
:ותא אמטו ןהכה והארו אוה תערצ
קמעו ורשב רועב אוה הנבל תרהב-םאו ד  4
ריגסהו ןבל ךפה-אל הרעשו רועה-ןמ הארמ-ןיא
:םימי תעבש עגנה-תא ןהכה
דמע עגנה הנהו יעיבשה םויב ןהכה והארו ה  5
ןהכה וריגסהו רועב עגנה השפ-אל ויניעב
:תינש םימי תעבש
ההכ הנהו תינש יעיבשה םויב ותא ןהכה הארו ו  6
תחפסמ ןהכה ורהטו רועב עגנה השפ-אלו עגנה
:רהטו וידגב סבכו אוה
ותארה ירחא רועב תחפסמה השפת השפ-םאו ז  7
:ןהכה-לא תינש הארנו ותרהטל ןהכה-לא
ואמטו רועב תחפסמה התשפ הנהו ןהכה הארו ח  8
:אוה תערצ ןהכה
:ןהכה-לא אבוהו םדאב היהת יכ תערצ עגנ ט  9
הכפה איהו רועב הנבל-תאש הנהו ןהכה הארו י  10
:תאשב יח רשב תיחמו ןבל רעש
אל ןהכה ואמטו ורשב רועב אוה תנשונ תערצ אי  11
:אוה אמט יכ ונרגסי
תא תערצה התסכו רועב תערצה חרפת חורפ-םאו בי  12
הארמ-לכל וילגר-דעו ושארמ עגנה רוע-לכ
:ןהכה יניע
ורשב-לכ-תא תערצה התסכ הנהו ןהכה הארו גי  13
:אוה רוהט ןבל ךפה ולכ עגנה-תא רהטו
:אמטי יח רשב וב תוארה םויבו די  14
אמט יחה רשבה ואמטו יחה רשבה-תא ןהכה הארו וט  15
:אוה תערצ אוה
אבו ןבלל ךפהנו יחה רשבה בושי יכ וא זט  16
:ןהכה-לא
ןהכה רהטו ןבלל עגנה ךפהנ הנהו ןהכה והארו זי  17
:אוה רוהט עגנה-תא
:אפרנו ןיחש ורעב-וב היהי-יכ רשבו חי  18
הנבל תרהב וא הנבל תאש ןיחשה םוקמב היהו טי  19
:ןהכה-לא הארנו תמדמדא
הרעשו רועה-ןמ לפש הארמ הנהו ןהכה הארו כ  20
ןיחשב אוה תערצ-עגנ ןהכה ואמטו ןבל ךפה
:החרפ
הלפשו ןבל רעש הב-ןיא הנהו ןהכה הנארי םאו אכ  21
תעבש ןהכה וריגסהו ההכ איהו רועה-ןמ הנניא
:םימי
:אוה עגנ ותא ןהכה אמטו רועב השפת השפ-םאו בכ  22
ןיחשה תברצ התשפ אל תרהבה דמעת היתחת-םאו גכ  23
:ןהכה ורהטו אוה
תיחמ התיהו שא-תוכמ ורעב היהי-יכ רשב וא דכ  24
:הנבל וא תמדמדא הנבל תרהב הוכמה
תרהבב ןבל רעש ךפהנ הנהו ןהכה התא הארו הכ  25
החרפ הוכמב אוה תערצ רועה-ןמ קמע הארמו
:אוה תערצ עגנ ןהכה ותא אמטו
ןבל רעש תרהבב-ןיא הנהו ןהכה הנארי םאו וכ  26
וריגסהו ההכ אוהו רועה-ןמ הנניא הלפשו
:םימי תעבש ןהכה
רועב השפת השפ-םא יעיבשה םויב ןהכה והארו זכ  27
:אוה תערצ עגנ ותא ןהכה אמטו
אוהו רועב התשפ-אל תרהבה דמעת היתחת-םאו חכ  28
תברצ-יכ ןהכה ורהטו אוה הוכמה תאש ההכ
:אוה הוכמה
:ןקזב וא שארב עגנ וב היהי-יכ השא וא שיאו טכ  29
רועה-ןמ קמע והארמ הנהו עגנה-תא ןהכה הארו ל  30
אוה קתנ ןהכה ותא אמטו קד בהצ רעש ובו
:אוה ןקזה וא שארה תערצ
והארמ-ןיא הנהו קתנה עגנ-תא ןהכה הארי-יכו אל  31
ןהכה ריגסהו וב ןיא רחש רעשו רועה-ןמ קמע
:םימי תעבש קתנה עגנ-תא
הנהו יעיבשה םויב עגנה-תא ןהכה הארו בל  32
הארמו בהצ רעש וב היה-אלו קתנה השפ-אל
:רועה-ןמ קמע ןיא קתנה
ןהכה ריגסהו חלגי אל קתנה-תאו חלגתהו גל  33
:תינש םימי תעבש קתנה-תא
הנהו יעיבשה םויב קתנה-תא ןהכה הארו דל  34
קמע ונניא והארמו רועב קתנה השפ-אל
:רהטו וידגב סבכו ןהכה ותא רהטו רועה-ןמ
:ותרהט ירחא רועב קתנה השפי השפ-םאו הל  35
רקבי-אל רועב קתנה השפ הנהו ןהכה והארו ול  36
:אוה אמט בהצה רעשל ןהכה
אפרנ וב-חמצ רחש רעשו קתנה דמע ויניעב-םאו זל  37
:ןהכה ורהטו אוה רוהט קתנה
תרהב תרהב םרשב-רועב היהי-יכ השא-וא שיאו חל  38
:תנבל
תנבל תוהכ תרהב םרשב-רועב הנהו ןהכה הארו טל  39
:אוה רוהט רועב חרפ אוה קהב
:אוה רוהט אוה חרק ושאר טרמי יכ שיאו מ  40
רוהט אוה חבג ושאר טרמי וינפ תאפמ םאו אמ  41
:אוה
םדמדא ןבל עגנ תחבגב וא תחרקב היהי-יכו במ  42
:ותחבגב וא ותחרקב אוה תחרפ תערצ
תמדמדא הנבל עגנה-תאש הנהו ןהכה ותא הארו גמ  43
:רשב רוע תערצ הארמכ ותחבגב וא ותחרקב
ןהכה ונאמטי אמט אוה אמט אוה עורצ-שיא דמ  44
:ועגנ ושארב
םימרפ ויהי וידגב עגנה וב-רשא עורצהו המ  45
אמט אמטו הטעי םפש-לעו עורפ היהי ושארו
:ארקי
בשי דדב אוה אמט אמטי וב עגנה רשא ימי-לכ ומ  46
:ובשומ הנחמל ץוחמ
וא רמצ דגבב תערצ עגנ וב היהי-יכ דגבהו זמ  47
:םיתשפ דגבב
וא רועב וא רמצלו םיתשפל ברעב וא יתשב וא חמ  48
:רוע תכאלמ-לכב
רועב וא דגבב םדמדא וא קרקרי עגנה היהו טמ  49
תערצ עגנ רוע-ילכ-לכב וא ברעב-וא יתשב-וא
:ןהכה-תא הארהו אוה
תעבש עגנה-תא ריגסהו עגנה-תא ןהכה הארו נ  50
:םימי
עגנה השפ-יכ יעיבשה םויב עגנה-תא הארו אנ  51
לכל רועב וא ברעב-וא יתשב-וא דגבב
אמט עגנה תראממ תערצ הכאלמל רועה השעי-רשא
:אוה
רמצב ברעה-תא וא יתשה-תא וא דגבה-תא ףרשו בנ  52
וב היהי-רשא רועה ילכ-לכ-תא וא םיתשפב וא
:ףרשת שאב אוה תראממ תערצ-יכ עגנה
וא דגבב עגנה השפ-אל הנהו ןהכה הארי םאו גנ  53
:רוע-ילכ-לכב וא ברעב וא יתשב
וריגסהו עגנה וב-רשא תא וסבכו ןהכה הוצו דנ  54
:תינש םימי-תעבש
ךפה-אל הנהו עגנה-תא סבכה ירחא ןהכה הארו הנ  55
שאב אוה אמט השפ-אל עגנהו וניע-תא עגנה
:ותחבגב וא ותחרקב אוה תתחפ ונפרשת
ותא סבכה ירחא עגנה ההכ הנהו ןהכה האר םאו ונ  56
יתשה-ןמ וא רועה-ןמ וא דגבה-ןמ ותא ערקו
:ברעה-ןמ וא
וא ברעב-וא יתשב-וא דגבב דוע הארת-םאו זנ  57
תא ונפרשת שאב אוה תחרפ רוע-ילכ-לכב
:עגנה וב-רשא
רשא רועה ילכ-לכ-וא ברעה-וא יתשה-וא דגבהו חנ  58
:רהטו תינש סבכו עגנה םהמ רסו סבכת
וא םיתשפה וא רמצה דגב תערצ-עגנ תרות תאז טנ  59
וא ורהטל רוע-ילכ-לכ וא ברעה וא יתשה
:ואמטל

די    14

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
אבוהו ותרהט םויב ערצמה תרות היהת תאז ב  2
:ןהכה-לא
הנהו ןהכה הארו הנחמל ץוחמ-לא ןהכה אציו ג  3
:עורצה-ןמ תערצה-עגנ אפרנ
תויח םירפצ-יתש רהטמל חקלו ןהכה הוצו ד  4
:בזאו תעלות ינשו זרא ץעו תורהט
שרח-ילכ-לא תחאה רופצה-תא טחשו ןהכה הוצו ה  5
:םייח םימ-לע
ינש-תאו זראה ץע-תאו התא חקי היחה רפצה-תא ו  6
היחה רפצה תאו םתוא לבטו בזאה-תאו תעלותה
:םייחה םימה לע הטחשה רפצה םדב
ורהטו םימעפ עבש תערצה-ןמ רהטמה לע הזהו ז  7
:הדשה ינפ-לע היחה רפצה-תא חלשו
ץחרו ורעש-לכ-תא חלגו וידגב-תא רהטמה סבכו ח  8
ץוחמ בשיו הנחמה-לא אובי רחאו רהטו םימב
:םימי תעבש ולהאל
ושאר-תא ורעש-לכ-תא חלגי יעיבשה םויב היהו ט  9
חלגי ורעש-לכ-תאו ויניע תבג תאו ונקז-תאו
:רהטו םימב ורשב-תא ץחרו וידגב-תא סבכו
השבכו םמימת םישבכ-ינש חקי ינימשה םויבו י  10
החנמ תלס םינרשע השלשו המימת התנש-תב תחא
:ןמש דחא גלו ןמשב הלולב
םתאו רהטמה שיאה תא רהטמה ןהכה דימעהו אי  11
:דעומ להא חתפ הוהי ינפל
םשאל ותא בירקהו דחאה שבכה-תא ןהכה חקלו בי  12
:הוהי ינפל הפונת םתא ףינהו ןמשה גל-תאו
תאטחה-תא טחשי רשא םוקמב שבכה-תא טחשו גי  13
אוה םשאה תאטחכ יכ שדקה םוקמב הלעה-תאו
:אוה םישדק שדק ןהכל
ןזא ךונת-לע ןהכה ןתנו םשאה םדמ ןהכה חקלו די  14
ןהב-לעו תינמיה ודי ןהב-לעו תינמיה רהטמה
:תינמיה ולגר
ןהכה ףכ-לע קציו ןמשה גלמ ןהכה חקלו וט  15
:תילאמשה
רשא ןמשה-ןמ תינמיה ועבצא-תא ןהכה לבטו זט  16
עבש ועבצאב ןמשה-ןמ הזהו תילאמשה ופכ-לע
:הוהי ינפל םימעפ
ךונת-לע ןהכה ןתי ופכ-לע רשא ןמשה רתימו זי  17
תינמיה ודי ןהב-לעו תינמיה רהטמה ןזא
:םשאה םד לע תינמיה ולגר ןהב-לעו
שאר-לע ןתי ןהכה ףכ-לע רשא ןמשב רתונהו חי  18
:הוהי ינפל ןהכה וילע רפכו רהטמה
ותאמטמ רהטמה-לע רפכו תאטחה-תא ןהכה השעו טי  19
:הלעה-תא טחשי רחאו
רפכו החבזמה החנמה-תאו הלעה-תא ןהכה הלעהו כ  20
:רהטו ןהכה וילע
דחא שבכ חקלו תגשמ ודי ןיאו אוה לד-םאו אכ  21
לולב דחא תלס ןורשעו וילע רפכל הפונתל םשא
:ןמש גלו החנמל ןמשב
ודי גישת רשא הנוי ינב ינש וא םירת יתשו בכ  22
:הלע דחאהו תאטח דחא היהו
ןהכה-לא ותרהטל ינימשה םויב םתא איבהו גכ  23
:הוהי ינפל דעומ-להא חתפ-לא
ףינהו ןמשה גל-תאו םשאה שבכ-תא ןהכה חקלו דכ  24
:הוהי ינפל הפונת ןהכה םתא
ןתנו םשאה םדמ ןהכה חקלו םשאה שבכ-תא טחשו הכ  25
ודי ןהב-לעו תינמיה רהטמה-ןזא ךונת-לע
:תינמיה ולגר ןהב-לעו תינמיה
:תילאמשה ןהכה ףכ-לע ןהכה קצי ןמשה-ןמו וכ  26
רשא ןמשה-ןמ תינמיה ועבצאב ןהכה הזהו זכ  27
:הוהי ינפל םימעפ עבש תילאמשה ופכ-לע
ןזא ךונת-לע ופכ-לע רשא ןמשה-ןמ ןהכה ןתנו חכ  28
ןהב-לעו תינמיה ודי ןהב-לעו תינמיה רהטמה
:םשאה םד םוקמ-לע תינמיה ולגר
שאר-לע ןתי ןהכה ףכ-לע רשא ןמשה-ןמ רתונהו טכ  29
:הוהי ינפל וילע רפכל רהטמה
הנויה ינב-ןמ וא םירתה-ןמ דחאה-תא השעו ל  30
:ודי גישת רשאמ
דחאה-תאו תאטח דחאה-תא ודי גישת-רשא תא אל  31
ינפל רהטמה לע ןהכה רפכו החנמה-לע הלע
:הוהי
ודי גישת-אל רשא תערצ עגנ וב-רשא תרות תאז בל  32
:ותרהטב
:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו גל  33
םכל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא-לא ואבת יכ דל  34
:םכתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו הזחאל
עגנכ רמאל ןהכל דיגהו תיבה ול-רשא אבו הל  35
:תיבב יל הארנ
ןהכה אבי םרטב תיבה-תא ונפו ןהכה הוצו ול  36
רחאו תיבב רשא-לכ אמטי אלו עגנה-תא תוארל
:תיבה-תא תוארל ןהכה אבי ןכ
תיבה תריקב עגנה הנהו עגנה-תא הארו זל  37
לפש ןהיארמו תמדמדא וא תקרקרי תרורעקש
:ריקה-ןמ
ריגסהו תיבה חתפ-לא תיבה-ןמ ןהכה אציו חל  38
:םימי תעבש תיבה-תא
עגנה השפ הנהו הארו יעיבשה םויב ןהכה בשו טל  39
:תיבה תריקב
עגנה ןהב רשא םינבאה-תא וצלחו ןהכה הוצו מ  40
:אמט םוקמ-לא ריעל ץוחמ-לא ןהתא וכילשהו
רפעה-תא וכפשו ביבס תיבמ עצקי תיבה-תאו אמ  41
:אמט םוקמ-לא ריעל ץוחמ-לא וצקה רשא
םינבאה תחת-לא ואיבהו תורחא םינבא וחקלו במ  42
:תיבה-תא חטו חקי רחא רפעו
ץלח רחא תיבב חרפו עגנה בושי-םאו גמ  43
ירחאו תיבה-תא תוצקה ירחאו םינבאה-תא
:חוטה
תערצ תיבב עגנה השפ הנהו הארו ןהכה אבו דמ  44
:אוה אמט תיבב אוה תראממ
תאו ויצע-תאו וינבא-תא תיבה-תא ץתנו המ  45
םוקמ-לא ריעל ץוחמ-לא איצוהו תיבה רפע-לכ
:אמט
אמטי ותא ריגסה ימי-לכ תיבה-לא אבהו ומ  46
:ברעה-דע
סבכי תיבב לכאהו וידגב-תא סבכי תיבב בכשהו זמ  47
:וידגב-תא
עגנה השפ-אל הנהו הארו ןהכה אבי אב-םאו חמ  48
תיבה-תא ןהכה רהטו תיבה-תא חטה ירחא תיבב
:עגנה אפרנ יכ
ינשו זרא ץעו םירפצ יתש תיבה-תא אטחל חקלו טמ  49
:בזאו תעלות
םימ-לע שרח-ילכ-לא תחאה רפצה-תא טחשו נ  50
:םייח
תעלותה ינש תאו בזאה-תאו זראה-ץע-תא חקלו אנ  51
הטוחשה רפצה םדב םתא לבטו היחה רפצה תאו
:םימעפ עבש תיבה-לא הזהו םייחה םימבו
רפצבו םייחה םימבו רופצה םדב תיבה-תא אטחו בנ  52
:תעלותה ינשבו בזאבו זראה ץעבו היחה
ינפ-לא ריעל ץוחמ-לא היחה רפצה-תא חלשו גנ  53
:רהטו תיבה-לע רפכו הדשה
:קתנלו תערצה עגנ-לכל הרותה תאז דנ  54
:תיבלו דגבה תערצלו הנ  55
:תרהבלו תחפסלו תאשלו ונ  56
תרות תאז רהטה םויבו אמטה םויב תרוהל זנ  57
:תערצה

וט    15

:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו א  1
יכ שיא שיא םהלא םתרמאו לארשי ינב-לא ורבד ב  2
:אוה אמט ובוז ורשבמ בז היהי
ובוז-תא ורשב רר ובוזב ותאמט היהת תאזו ג  3
:אוה ותאמט ובוזמ ורשב םיתחה-וא
ילכה-לכו אמטי בזה וילע בכשי רשא בכשמה-לכ ד  4
:אמטי וילע בשי-רשא
םימב ץחרו וידגב סבכי ובכשמב עגי רשא שיאו ה  5
:ברעה-דע אמטו
סבכי בזה וילע בשי-רשא ילכה-לע בשיהו ו  6
:ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב
אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי בזה רשבב עגנהו ז  7
:ברעה-דע
םימב ץחרו וידגב סבכו רוהטב בזה קרי-יכו ח  8
:ברעה-דע אמטו
:אמטי בזה וילע בכרי רשא בכרמה-לכו ט  9
ברעה-דע אמטי ויתחת היהי רשא לכב עגנה-לכו י  10
אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי םתוא אשונהו
:ברעה-דע
םימב ףטש-אל וידיו בזה וב-עגי רשא לכו אי  11
:ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכו
ץע-ילכ-לכו רבשי בזה וב-עגי-רשא שרח-ילכו בי  12
:םימב ףטשי
םימי תעבש ול רפסו ובוזמ בזה רהטי-יכו גי  13
םייח םימב ורשב ץחרו וידגב סבכו ותרהטל
:רהטו
ינב ינש וא םירת יתש ול-חקי ינימשה םויבו די  14
םנתנו דעומ להא חתפ-לא הוהי ינפל אבו הנוי
:ןהכה-לא
רפכו הלע דחאהו תאטח דחא ןהכה םתא השעו וט  15
:ובוזמ הוהי ינפל ןהכה וילע
םימב ץחרו ערז-תבכש ונממ אצת-יכ שיאו זט  16
:ברעה-דע אמטו ורשב-לכ-תא
ערז-תבכש וילע היהי-רשא רוע-לכו דגב-לכו זי  17
:ברעה-דע אמטו םימב סבכו
וצחרו ערז-תבכש התא שיא בכשי רשא השאו חי  18
:ברעה-דע ואמטו םימב
תעבש הרשבב הבז היהי םד הבז היהת-יכ השאו טי  19
אמטי הב עגנה-לכו התדנב היהת םימי
:ברעה-דע
בשת-רשא לכו אמטי התדנב וילע בכשת רשא לכו כ  20
:אמטי וילע
םימב ץחרו וידגב סבכי הבכשמב עגנה-לכו אכ  21
:ברעה-דע אמטו
וידגב סבכי וילע בשת-רשא ילכ-לכב עגנה-לכו בכ  22
:ברעה-דע אמטו םימב ץחרו
אוה-רשא ילכה-לע וא אוה בכשמה-לע םאו גכ  23
:ברעה-דע אמטי וב-ועגנב וילע-תבשי
אמטו וילע התדנ יהתו התא שיא בכשי בכש םאו דכ  24
:אמטי וילע בכשי-רשא בכשמה-לכו םימי תעבש
אלב םיבר םימי המד בוז בוזי-יכ השאו הכ  25
בוז ימי-לכ התדנ-לע בוזת-יכ וא התדנ-תע
:אוה האמט היהת התדנ ימיכ התאמט
בכשמכ הבוז ימי-לכ וילע בכשת-רשא בכשמה-לכ וכ  26
אמט וילע בשת רשא ילכה-לכו הל-היהי התדנ
:התדנ תאמטכ היהי
םימב ץחרו וידגב סבכו אמטי םב עגונה-לכו זכ  27
:ברעה-דע אמטו
רחאו םימי תעבש הל הרפסו הבוזמ הרהט-םאו חכ  28
:רהטת
ינב ינש וא םירת יתש הל-חקת ינימשה םויבו טכ  29
להא חתפ-לא ןהכה-לא םתוא האיבהו הנוי
:דעומ
רפכו הלע דחאה-תאו תאטח דחאה-תא ןהכה השעו ל  30
:התאמט בוזמ הוהי ינפל ןהכה הילע
ותמי אלו םתאמטמ לארשי-ינב-תא םתרזהו אל  31
:םכותב רשא ינכשמ-תא םאמטב םתאמטב
ערז-תבכש ונממ אצת רשאו בזה תרות תאז בל  32
:הב-האמטל
הבקנלו רכזל ובוז-תא בזהו התדנב הודהו גל  33
:האמט-םע בכשי רשא שיאלו

זט    16

ןרהא ינב ינש תומ ירחא השמ-לא הוהי רבדיו א  1
:ותמיו הוהי-ינפל םתברקב
ךיחא ןרהא-לא רבד השמ-לא הוהי רמאיו ב  2
ינפ-לא תכרפל תיבמ שדקה-לא תע-לכב אבי-לאו
הארא ןנעב יכ תומי אלו ןראה-לע רשא תרפכה
:תרפכה-לע
תאטחל רקב-ןב רפב שדקה-לא ןרהא אבי תאזב ג  3
:הלעל ליאו
ורשב-לע ויהי דב-יסנכמו שבלי שדק דב-תנתכ ד  4
שדק-ידגב ףנצי דב תפנצמבו רגחי דב טנבאבו
:םשבלו ורשב-תא םימב ץחרו םה
םיזע יריעש-ינש חקי לארשי ינב תדע תאמו ה  5
:הלעל דחא ליאו תאטחל
ודעב רפכו ול-רשא תאטחה רפ-תא ןרהא בירקהו ו  6
:ותיב דעבו
הוהי ינפל םתא דימעהו םריעשה ינש-תא חקלו ז  7
:דעומ להא חתפ
דחא לרוג תולרג םריעשה ינש-לע ןרהא ןתנו ח  8
:לזאזעל דחא לרוגו הוהיל
לרוגה וילע הלע רשא ריעשה-תא ןרהא בירקהו ט  9
:תאטח והשעו הוהיל
יח-דמעי לזאזעל לרוגה וילע הלע רשא ריעשהו י  10
לזאזעל ותא חלשל וילע רפכל הוהי ינפל
:הרבדמה
ודעב רפכו ול-רשא תאטחה רפ-תא ןרהא בירקהו אי  11
:ול-רשא תאטחה רפ-תא טחשו ותיב דעבו
ינפלמ חבזמה לעמ שא-ילחג התחמה-אלמ חקלו בי  12
תיבמ איבהו הקד םימס תרטק וינפח אלמו הוהי
:תכרפל
ןנע הסכו הוהי ינפל שאה-לע תרטקה-תא ןתנו גי  13
:תומי אלו תודעה-לע רשא תרפכה-תא תרטקה
תרפכה ינפ-לע ועבצאב הזהו רפה םדמ חקלו די  14
םדה-ןמ םימעפ-עבש הזי תרפכה ינפלו המדק
:ועבצאב
ומד-תא איבהו םעל רשא תאטחה ריעש-תא טחשו וט  15
םדל השע רשאכ ומד-תא השעו תכרפל תיבמ-לא
:תרפכה ינפלו תרפכה-לע ותא הזהו רפה
םהיעשפמו לארשי ינב תאמטמ שדקה-לע רפכו זט  16
םתא ןכשה דעומ להאל השעי ןכו םתאטח-לכל
:םתאמט ךותב
שדקב רפכל ואבב דעומ להאב היהי-אל םדא-לכו זי  17
להק-לכ דעבו ותיב דעבו ודעב רפכו ותאצ-דע
:לארשי
וילע רפכו הוהי-ינפל רשא חבזמה-לא אציו חי  18
תונרק-לע ןתנו ריעשה םדמו רפה םדמ חקלו
:ביבס חבזמה
ורהטו םימעפ עבש ועבצאב םדה-ןמ וילע הזהו טי  19
:לארשי ינב תאמטמ ושדקו
חבזמה-תאו דעומ להא-תאו שדקה-תא רפכמ הלכו כ  20
:יחה ריעשה-תא בירקהו
יחה ריעשה שאר לע ודי יתש-תא ןרהא ךמסו אכ  21
לארשי ינב תנוע-לכ-תא וילע הדותהו
שאר-לע םתא ןתנו םתאטח-לכל םהיעשפ-לכ-תאו
:הרבדמה יתע שיא-דיב חלשו ריעשה
הרזג ץרא-לא םתנוע-לכ-תא וילע ריעשה אשנו בכ  22
:רבדמב ריעשה-תא חלשו
דבה ידגב-תא טשפו דעומ להא-לא ןרהא אבו גכ  23
:םש םחינהו שדקה-לא ואבב שבל רשא
שבלו שודק םוקמב םימב ורשב-תא ץחרו דכ  24
םעה תלע-תאו ותלע-תא השעו אציו וידגב-תא
:םעה דעבו ודעב רפכו
:החבזמה ריטקי תאטחה בלח תאו הכ  25
ץחרו וידגב סבכי לזאזעל ריעשה-תא חלשמהו וכ  26
:הנחמה-לא אובי ןכ-ירחאו םימב ורשב-תא
אבוה רשא תאטחה ריעש תאו תאטחה רפ תאו זכ  27
הנחמל ץוחמ-לא איצוי שדקב רפכל םמד-תא
:םשרפ-תאו םרשב-תאו םתרע-תא שאב ופרשו
םימב ורשב-תא ץחרו וידגב סבכי םתא ףרשהו חכ  28
:הנחמה-לא אובי ןכ-ירחאו
רושעב יעיבשה שדחב םלוע תקחל םכל התיהו טכ  29
ושעת אל הכאלמ-לכו םכיתשפנ-תא ונעת שדחל
:םככותב רגה רגהו חרזאה
לכמ םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב-יכ ל  30
:ורהטת הוהי ינפל םכיתאטח
תקח םכיתשפנ-תא םתינעו םכל איה ןותבש תבש אל  31
:םלוע
ודי-תא אלמי רשאו ותא חשמי-רשא ןהכה רפכו בל  32
ידגב דבה ידגב-תא שבלו ויבא תחת ןהכל
:שדקה
חבזמה-תאו דעומ להא-תאו שדקה שדקמ-תא רפכו גל  33
:רפכי להקה םע-לכ-לעו םינהכה לעו רפכי
ינב-לע רפכל םלוע תקחל םכל תאז-התיהו דל  34
הוצ רשאכ שעיו הנשב תחא םתאטח-לכמ לארשי
:השמ-תא הוהי

זי    17

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
לארשי ינב-לכ לאו וינב-לאו ןרהא-לא רבד ב  2
:רמאל הוהי הוצ-רשא רבדה הז םהילא תרמאו
בשכ-וא רוש טחשי רשא לארשי תיבמ שיא שיא ג  3
:הנחמל ץוחמ טחשי רשא וא הנחמב זע-וא
ןברק בירקהל ואיבה אל דעומ להא חתפ-לאו ד  4
אוהה שיאל בשחי םד הוהי ןכשמ ינפל הוהיל
:ומע ברקמ אוהה שיאה תרכנו ךפש םד
רשא םהיחבז-תא לארשי ינב ואיבי רשא ןעמל ה  5
חתפ-לא הוהיל םאיבהו הדשה ינפ-לע םיחבז םה
הוהיל םימלש יחבז וחבזו ןהכה-לא דעומ להא
:םתוא
להא חתפ הוהי חבזמ-לע םדה-תא ןהכה קרזו ו  6
:הוהיל חחינ חירל בלחה ריטקהו דעומ
םה רשא םריעשל םהיחבז-תא דוע וחבזי-אלו ז  7
:םתרדל םהל תאז-היהת םלוע תקח םהירחא םינז
רגה-ןמו לארשי תיבמ שיא שיא רמאת םהלאו ח  8
:חבז-וא הלע הלעי-רשא םכותב רוגי-רשא
ותא תושעל ונאיבי אל דעומ להא חתפ-לאו ט  9
:וימעמ אוהה שיאה תרכנו הוהיל
םכותב רגה רגה-ןמו לארשי תיבמ שיא שיאו י  10
תלכאה שפנב ינפ יתתנו םד-לכ לכאי רשא
:המע ברקמ התא יתרכהו םדה-תא
םכל ויתתנ ינאו אוה םדב רשבה שפנ יכ אי  11
שפנב אוה םדה-יכ םכיתשפנ-לע רפכל חבזמה-לע
:רפכי
םכמ שפנ-לכ לארשי ינבל יתרמא ןכ-לע בי  12
:םד לכאי-אל םככותב רגה רגהו םד לכאת-אל
םכותב רגה רגה-ןמו לארשי ינבמ שיא שיאו גי  13
ךפשו לכאי רשא ףוע-וא היח דיצ דוצי רשא
:רפעב והסכו ומד-תא
ינבל רמאו אוה ושפנב ומד רשב-לכ שפנ-יכ די  14
רשב-לכ שפנ יכ ולכאת אל רשב-לכ םד לארשי
:תרכי וילכא-לכ אוה ומד
רגבו חרזאב הפרטו הלבנ לכאת רשא שפנ-לכו וט  15
:רהטו ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכו
:ונוע אשנו ץחרי אל ורשבו סבכי אל םאו זט  16

חי    18

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
הוהי ינא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד ב  2
:םכיהלא
ושעת אל הב-םתבשי רשא םירצמ-ץרא השעמכ ג  3
אל המש םכתא איבמ ינא רשא ןענכ-ץרא השעמכו
:וכלת אל םהיתקחבו ושעת
םהב תכלל ורמשת יתקח-תאו ושעת יטפשמ-תא ד  4
:םכיהלא הוהי ינא
םתא השעי רשא יטפשמ-תאו יתקח-תא םתרמשו ה  5
:הוהי ינא םהב יחו םדאה
תולגל וברקת אל ורשב ראש-לכ-לא שיא שיא ו  6
:הוהי ינא הורע
אל אוה ךמא הלגת אל ךמא תורעו ךיבא תורע ז  7
:התורע הלגת
:אוה ךיבא תורע הלגת אל ךיבא-תשא תורע ח  8
תיב תדלומ ךמא-תב וא ךיבא-תב ךתוחא תורע ט  9
:ןתורע הלגת אל ץוח תדלומ וא
יכ ןתורע הלגת אל ךתב-תב וא ךנב-תב תורע י  10
:הנה ךתורע
אל אוה ךתוחא ךיבא תדלומ ךיבא תשא-תב תורע אי  11
:התורע הלגת
:אוה ךיבא ראש הלגת אל ךיבא-תוחא תורע בי  12
:אוה ךמא ראש-יכ הלגת אל ךמא-תוחא תורע גי  13
ברקת אל ותשא-לא הלגת אל ךיבא-יחא תורע די  14
:אוה ךתדד
הלגת אל אוה ךנב תשא הלגת אל ךתלכ תורע וט  15
:התורע
:אוה ךיחא תורע הלגת אל ךיחא-תשא תורע זט  16
הנב-תב-תא הלגת אל התבו השא תורע זי  17
הנה הראש התורע תולגל חקת אל התב-תב-תאו
:אוה המז
התורע תולגל ררצל חקת אל התחא-לא השאו חי  18
:הייחב הילע
:התורע תולגל ברקת אל התאמט תדנב השא-לאו טי  19
ערזל ךתבכש ןתת-אל ךתימע תשא-לאו כ  20
:הב-האמטל
םש-תא ללחת אלו ךלמל ריבעהל ןתת-אל ךערזמו אכ  21
:הוהי ינא ךיהלא
:אוה הבעות השא יבכשמ בכשת אל רכז-תאו בכ  22
השאו הב-האמטל ךתבכש ןתת-אל המהב-לכבו גכ  23
:אוה לבת העברל המהב ינפל דמעת-אל
םיוגה ואמטנ הלא-לכב יכ הלא-לכב ואמטת-לא דכ  24
:םכינפמ חלשמ ינא-רשא
ץראה אקתו הילע הנוע דקפאו ץראה אמטתו הכ  25
:היבשי-תא
ושעת אלו יטפשמ-תאו יתקח-תא םתא םתרמשו וכ  26
:םככותב רגה רגהו חרזאה הלאה תבעותה לכמ
רשא ץראה-ישנא ושע לאה תבעותה-לכ-תא יכ זכ  27
:ץראה אמטתו םכינפל
האק רשאכ התא םכאמטב םכתא ץראה איקת-אלו חכ  28
:םכינפל רשא יוגה-תא
ותרכנו הלאה תבעותה לכמ השעי רשא-לכ יכ טכ  29
:םמע ברקמ תשעה תושפנה
תבעותה תוקחמ תושע יתלבל יתרמשמ-תא םתרמשו ל  30
הוהי ינא םהב ואמטת אלו םכינפל ושענ רשא
:םכיהלא

טי    19

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
םישדק םהלא תרמאו לארשי-ינב תדע-לכ-לא רבד ב  2
:םכיהלא הוהי ינא שודק יכ ויהת
ינא ורמשת יתתבש-תאו וארית ויבאו ומא שיא ג  3
:םכיהלא הוהי
םכל ושעת אל הכסמ יהלאו םלילאה-לא ונפת-לא ד  4
:םכיהלא הוהי ינא
:והחבזת םכנצרל הוהיל םימלש חבז וחבזת יכו ה  5
םוי-דע רתונהו תרחממו לכאי םכחבז םויב ו  6
:ףרשי שאב ישילשה
אל אוה לוגפ ישילשה םויב לכאי לכאה םאו ז  7
:הצרי
ללח הוהי שדק-תא-יכ אשי ונוע וילכאו ח  8
:הימעמ אוהה שפנה התרכנו
ךדש תאפ הלכת אל םכצרא ריצק-תא םכרצקבו ט  9
:טקלת אל ךריצק טקלו רצקל
ינעל טקלת אל ךמרכ טרפו ללועת אל ךמרכו י  10
:םכיהלא הוהי ינא םתא בזעת רגלו
:ותימעב שיא ורקשת-אלו ושחכת-אלו ובנגת אל אי  11
ךיהלא םש-תא תללחו רקשל ימשב ועבשת-אלו בי  12
:הוהי ינא
תלעפ ןילת-אל לזגת אלו ךער-תא קשעת-אל גי  13
:רקב-דע ךתא ריכש
תאריו לשכמ ןתת אל רוע ינפלו שרח ללקת-אל די  14
:הוהי ינא ךיהלאמ
רדהת אלו לד-ינפ אשת-אל טפשמב לוע ושעת-אל וט  15
:ךתימע טפשת קדצב לודג ינפ
ינא ךער םד-לע דמעת אל ךימעב ליכר ךלת-אל זט  16
:הוהי
חיכות חכוה ךבבלב ךיחא-תא אנשת-אל זי  17
:אטח וילע אשת-אלו ךתימע-תא
ךערל תבהאו ךמע ינב-תא רטת-אלו םקת-אל חי  18
:הוהי ינא ךומכ
ךדש םיאלכ עיברת-אל ךתמהב ורמשת יתקח-תא טי  19
הלעי אל זנטעש םיאלכ דגבו םיאלכ ערזת-אל
:ךילע
החפש אוהו ערז-תבכש השא-תא בכשי-יכ שיאו כ  20
אל השפח וא התדפנ אל הדפהו שיאל תפרחנ
:השפח אל-יכ ותמוי אל היהת תרקב הל-ןתנ
ליא דעומ להא חתפ-לא הוהיל ומשא-תא איבהו אכ  21
:םשא
הוהי ינפל םשאה ליאב ןהכה וילע רפכו בכ  22
רשא ותאטחמ ול חלסנו אטח רשא ותאטח-לע
:אטח
לכאמ ץע-לכ םתעטנו ץראה-לא ואבת-יכו גכ  23
םכל היהי םינש שלש וירפ-תא ותלרע םתלרעו
:לכאי אל םילרע
םילולה שדק וירפ-לכ היהי תעיברה הנשבו דכ  24
:הוהיל
םכל ףיסוהל וירפ-תא ולכאת תשימחה הנשבו הכ  25
:םכיהלא הוהי ינא ותאובת
:וננועת אלו ושחנת אל םדה-לע ולכאת אל וכ  26
:ךנקז תאפ תא תיחשת אלו םכשאר תאפ ופקת אל זכ  27
אל עקעק תבתכו םכרשבב ונתת אל שפנל טרשו חכ  28
:הוהי ינא םכב ונתת
ץראה הנזת-אלו התונזהל ךתב-תא ללחת-לא טכ  29
:המז ץראה האלמו
:הוהי ינא וארית ישדקמו ורמשת יתתבש-תא ל  30
ושקבת-לא םינעדיה-לאו תבאה-לא ונפת-לא אל  31
:םכיהלא הוהי ינא םהב האמטל
תאריו ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ בל  32
:הוהי ינא ךיהלאמ
:ותא ונות אל םכצראב רג ךתא רוגי-יכו גל  33
ול תבהאו םכתא רגה רגה םכל היהי םכמ חרזאכ דל  34
הוהי ינא םירצמ ץראב םתייה םירג-יכ ךומכ
:םכיהלא
:הרושמבו לקשמב הדמב טפשמב לוע ושעת-אל הל  35
קדצ ןיהו קדצ תפיא קדצ-ינבא קדצ ינזאמ ול  36
םכתא יתאצוה-רשא םכיהלא הוהי ינא םכל היהי
:םירצמ ץראמ
םתישעו יטפשמ-לכ-תאו יתקח-לכ-תא םתרמשו זל  37
:הוהי ינא םתא

כ    20

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
לארשי ינבמ שיא שיא רמאת לארשי ינב-לאו ב  2
ךלמל וערזמ ןתי רשא לארשיב רגה רגה-ןמו
:ןבאב והמגרי ץראה םע תמוי תומ
ותא יתרכהו אוהה שיאב ינפ-תא ןתא ינאו ג  3
אמט ןעמל ךלמל ןתנ וערזמ יכ ומע ברקמ
:ישדק םש-תא ללחלו ישדקמ-תא
םהיניע-תא ץראה םע ומילעי םלעה םאו ד  4
תימה יתלבל ךלמל וערזמ ותתב אוהה שיאה-ןמ
:ותא
ותחפשמבו אוהה שיאב ינפ-תא ינא יתמשו ה  5
ירחא תונזל וירחא םינזה-לכ תאו ותא יתרכהו
:םמע ברקמ ךלמה
תנזל םינעדיה-לאו תבאה-לא הנפת רשא שפנהו ו  6
ותא יתרכהו אוהה שפנב ינפ-תא יתתנו םהירחא
:ומע ברקמ
הוהי ינא יכ םישדק םתייהו םתשדקתהו ז  7
:םכיהלא
הוהי ינא םתא םתישעו יתקח-תא םתרמשו ח  8
:םכשדקמ
תומ ומא-תאו ויבא-תא ללקי רשא שיא שיא-יכ ט  9
:וב וימד ללק ומאו ויבא תמוי
תשא-תא ףאני רשא שיא תשא-תא ףאני רשא שיאו י  10
:תפאנהו ףאנה תמוי-תומ והער
הלג ויבא תורע ויבא תשא-תא בכשי רשא שיאו אי  11
:םב םהימד םהינש ותמוי-תומ
םהינש ותמוי תומ ותלכ-תא בכשי רשא שיאו בי  12
:םב םהימד ושע לבת
ושע הבעות השא יבכשמ רכז-תא בכשי רשא שיאו גי  13
:םב םהימד ותמוי תומ םהינש
שאב אוה המז המא-תאו השא-תא חקי רשא שיאו די  14
:םככותב המז היהת-אלו ןהתאו ותא ופרשי
תמוי תומ המהבב ותבכש ןתי רשא שיאו וט  15
:וגרהת המהבה-תאו
תגרהו התא העברל המהב-לכ-לא ברקת רשא השאו זט  16
:םב םהימד ותמוי תומ המהבה-תאו השאה-תא
ומא-תב וא ויבא-תב ותחא-תא חקי-רשא שיאו זי  17
אוה דסח ותורע-תא הארת-איהו התורע-תא הארו
ונוע הלג ותחא תורע םמע ינב יניעל ותרכנו
:אשי
התורע-תא הלגו הוד השא-תא בכשי-רשא שיאו חי  18
הימד רוקמ-תא התלג אוהו הרעה הרקמ-תא
:םמע ברקמ םהינש ותרכנו
יכ הלגת אל ךיבא תוחאו ךמא תוחא תורעו טי  19
:ואשי םנוע הרעה וראש-תא
םאטח הלג ודד תורע ותדד-תא בכשי רשא שיאו כ  20
:ותמי םירירע ואשי
תורע אוה הדנ ויחא תשא-תא חקי רשא שיאו אכ  21
:ויהי םירירע הלג ויחא
םתישעו יטפשמ-לכ-תאו יתקח-לכ-תא םתרמשו בכ  22
םכתא איבמ ינא רשא ץראה םכתא איקת-אלו םתא
:הב תבשל המש
םכינפמ חלשמ ינא-רשא יוגה תקחב וכלת אלו גכ  23
:םב ץקאו ושע הלא-לכ-תא יכ
הננתא ינאו םתמדא-תא ושרית םתא םכל רמאו דכ  24
הוהי ינא שבדו בלח תבז ץרא התא תשרל םכל
:םימעה-ןמ םכתא יתלדבה-רשא םכיהלא
ףועה-ןיבו האמטל הרהטה המהבה-ןיב םתלדבהו הכ  25
המהבב םכיתשפנ-תא וצקשת-אלו רהטל אמטה
םכל יתלדבה-רשא המדאה שמרת רשא לכבו ףועבו
:אמטל
לדבאו הוהי ינא שודק יכ םישדק יל םתייהו וכ  26
:יל תויהל םימעה-ןמ םכתא
תומ ינעדי וא בוא םהב היהי-יכ השא-וא שיאו זכ  27
:םב םהימד םתא ומגרי ןבאב ותמוי

אכ    21

ןרהא ינב םינהכה-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו א  1
:וימעב אמטי-אל שפנל םהלא תרמאו
ונבלו ויבאלו ומאל וילא ברקה וראשל-םא יכ ב  2
:ויחאלו ותבלו
התיה-אל רשא וילא הבורקה הלותבה ותחאלו ג  3
:אמטי הל שיאל
:ולחהל וימעב לעב אמטי אל ד  4
וחלגי אל םנקז תאפו םשארב החרק החרקי-אל ה  5
:תטרש וטרשי אל םרשבבו
םהיהלא םש וללחי אלו םהיהלאל ויהי םישדק ו  6
ויהו םבירקמ םה םהיהלא םחל הוהי ישא-תא יכ
:שדק
השיאמ השורג השאו וחקי אל הללחו הנז השא ז  7
:ויהלאל אוה שדק-יכ וחקי אל
שדק בירקמ אוה ךיהלא םחל-תא-יכ ותשדקו ח  8
:םכשדקמ הוהי ינא שודק יכ ךל-היהי
איה היבא-תא תונזל לחת יכ ןהכ שיא תבו ט  9
:ףרשת שאב תללחמ
ןמש ושאר-לע קצוי-רשא ויחאמ לודגה ןהכהו י  10
ושאר-תא םידגבה-תא שבלל ודי-תא אלמו החשמה
:םרפי אל וידגבו ערפי אל
אל ומאלו ויבאל אבי אל תמ תשפנ-לכ לעו אי  11
:אמטי
ויהלא שדקמ תא ללחי אלו אצי אל שדקמה-ןמו בי  12
:הוהי ינא וילע ויהלא תחשמ ןמש רזנ יכ
:חקי הילותבב השא אוהו גי  13
יכ חקי אל הלא-תא הנז הללחו השורגו הנמלא די  14
:השא חקי וימעמ הלותב-םא
:ושדקמ הוהי ינא יכ וימעב וערז ללחי-אלו וט  15
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו זט  16
רשא םתרדל ךערזמ שיא רמאל ןרהא-לא רבד זי  17
:ויהלא םחל בירקהל ברקי אל םומ וב היהי
וא רוע שיא ברקי אל םומ וב-רשא שיא-לכ יכ חי  18
:עורש וא םרח וא חספ
:די רבש וא לגר רבש וב היהי-רשא שיא וא טי  19
וא ברג וא וניעב ללבת וא קד-וא ןבג-וא כ  20
:ךשא חורמ וא תפלי
שגי אל ןהכה ןרהא ערזמ םומ וב-רשא שיא-לכ אכ  21
ויהלא םחל תא וב םומ הוהי ישא-תא בירקהל
:בירקהל שגי אל
:לכאי םישדקה-ןמו םישדקה ישדקמ ויהלא םחל בכ  22
שגי אל חבזמה-לאו אבי אל תכרפה-לא ךא גכ  23
הוהי ינא יכ ישדקמ-תא ללחי אלו וב םומ-יכ
:םשדקמ
ינב-לכ-לאו וינב-לאו ןרהא-לא השמ רבדיו דכ  24
:לארשי

בכ    22

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ישדקמ ורזניו וינב-לאו ןרהא-לא רבד ב  2
םה רשא ישדק םש-תא וללחי אלו לארשי-ינב
:הוהי ינא יל םישדקמ
ברקי-רשא שיא-לכ םכיתרדל םהלא רמא ג  3
לארשי-ינב ושידקי רשא םישדקה-לא םכערז-לכמ
ינפלמ אוהה שפנה התרכנו וילע ותאמטו הוהיל
:הוהי ינא
םישדקב בז וא עורצ אוהו ןרהא ערזמ שיא שיא ד  4
וא שפנ-אמט-לכב עגנהו רהטי רשא דע לכאי אל
:ערז-תבכש ונממ אצת-רשא שיא
וא ול-אמטי רשא ץרש-לכב עגי רשא שיא-וא ה  5
:ותאמט לכל ול-אמטי רשא םדאב
לכאי אלו ברעה-דע האמטו וב-עגת רשא שפנ ו  6
:םימב ורשב ץחר-םא יכ םישדקה-ןמ
יכ םישדקה-ןמ לכאי רחאו רהטו שמשה אבו ז  7
:אוה ומחל
:הוהי ינא הב-האמטל לכאי אל הפרטו הלבנ ח  8
ותמו אטח וילע ואשי-אלו יתרמשמ-תא ורמשו ט  9
:םשדקמ הוהי ינא והללחי יכ וב
ריכשו ןהכ בשות שדק לכאי-אל רז-לכו י  10
:שדק לכאי-אל
וב לכאי אוה ופסכ ןינק שפנ הנקי-יכ ןהכו אי  11
:ומחלב ולכאי םה ותיב דיליו
תמורתב אוה רז שיאל היהת יכ ןהכ-תבו בי  12
:לכאת אל םישדקה
הל ןיא ערזו השורגו הנמלא היהת יכ ןהכ-תבו גי  13
לכאת היבא םחלמ הירוענכ היבא תיב-לא הבשו
:וב לכאי-אל רז-לכו
וילע ותישמח ףסיו הגגשב שדק לכאי-יכ שיאו די  14
:שדקה-תא ןהכל ןתנו
ומירי-רשא תא לארשי ינב ישדק-תא וללחי אלו וט  15
:הוהיל
יכ םהישדק-תא םלכאב המשא ןוע םתוא ואישהו זט  16
:םשדקמ הוהי ינא
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו זי  17
לארשי ינב-לכ לאו וינב-לאו ןרהא-לא רבד חי  18
רגה-ןמו לארשי תיבמ שיא שיא םהלא תרמאו
םהירדנ-לכל ונברק בירקי רשא לארשיב
:הלעל הוהיל ובירקי-רשא םתובדנ-לכלו
:םיזעבו םיבשכב רקבב רכז םימת םכנצרל טי  19
היהי ןוצרל אל-יכ ובירקת אל םומ וב-רשא לכ כ  20
:םכל
רדנ-אלפל הוהיל םימלש-חבז בירקי-יכ שיאו אכ  21
ןוצרל היהי םימת ןאצב וא רקבב הבדנל וא
:וב-היהי אל םומ-לכ
וא ברג וא תלבי-וא ץורח-וא רובש וא תרוע בכ  22
ונתת-אל השאו הוהיל הלא ובירקת-אל תפלי
:הוהיל חבזמה-לע םהמ
רדנלו ותא השעת הבדנ טולקו עורש השו רושו גכ  23
:הצרי אל
הוהיל ובירקת אל תורכו קותנו תותכו ךועמו דכ  24
:ושעת אל םכצראבו
םכיהלא םחל-תא ובירקת אל רכנ-ןב דימו הכ  25
:םכל וצרי אל םב םומ םהב םתחשמ יכ הלא-לכמ
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו וכ  26
םימי תעבש היהו דלוי יכ זע-וא בשכ-וא רוש זכ  27
ןברקל הצרי האלהו ינימשה םוימו ומא תחת
:הוהיל השא
םויב וטחשת אל ונב-תאו ותא הש-וא רושו חכ  28
:דחא
:וחבזת םכנצרל הוהיל הדות-חבז וחבזת-יכו טכ  29
ינא רקב-דע ונממ וריתות-אל לכאי אוהה םויב ל  30
:הוהי
:הוהי ינא םתא םתישעו יתוצמ םתרמשו אל  31
ינב ךותב יתשדקנו ישדק םש-תא וללחת אלו בל  32
:םכשדקמ הוהי ינא לארשי
םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא איצומה גל  33
:הוהי ינא

גכ    23

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
הוהי ידעומ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד ב  2
:ידעומ םה הלא שדק יארקמ םתא וארקת-רשא
תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש ג  3
אוה תבש ושעת אל הכאלמ-לכ שדק-ארקמ ןותבש
:םכיתבשומ לכב הוהיל
םתא וארקת-רשא שדק יארקמ הוהי ידעומ הלא ד  4
:םדעומב
םיברעה ןיב שדחל רשע העבראב ןושארה שדחב ה  5
:הוהיל חספ
הוהיל תוצמה גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו ו  6
:ולכאת תוצמ םימי תעבש
תכאלמ-לכ םכל היהי שדק-ארקמ ןושארה םויב ז  7
:ושעת אל הדבע
יעיבשה םויב םימי תעבש הוהיל השא םתברקהו ח  8
:ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ שדק-ארקמ
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו ט  9
ואבת-יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד י  10
הריצק-תא םתרצקו םכל ןתנ ינא רשא ץראה-לא
:ןהכה-לא םכריצק תישאר רמע-תא םתאבהו
תרחממ םכנצרל הוהי ינפל רמעה-תא ףינהו אי  11
:ןהכה ונפיני תבשה
םימת שבכ רמעה-תא םכפינה םויב םתישעו בי  12
:הוהיל הלעל ותנש-ןב
השא ןמשב הלולב תלס םינרשע ינש ותחנמו גי  13
:ןיהה תעיבר ןיי הכסנו חחינ חיר הוהיל
הזה םויה םצע-דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו די  14
םלוע תקח םכיהלא ןברק-תא םכאיבה דע
:םכיתבשמ לכב םכיתרדל
רמע-תא םכאיבה םוימ תבשה תרחממ םכל םתרפסו וט  15
:הנייהת תמימת תותבש עבש הפונתה
םוי םישמח ורפסת תעיבשה תבשה תרחממ דע זט  16
:הוהיל השדח החנמ םתברקהו
ינש םיתש הפונת םחל ואיבת םכיתבשוממ זי  17
םירוכב הניפאת ץמח הנייהת תלס םינרשע
:הוהיל
הנש ינב םמימת םישבכ תעבש םחלה-לע םתברקהו חי  18
הוהיל הלע ויהי םינש םליאו דחא רקב-ןב רפו
:הוהיל חחינ-חיר השא םהיכסנו םתחנמו
םישבכ ינשו תאטחל דחא םיזע-ריעש םתישעו טי  19
:םימלש חבזל הנש ינב
ינפל הפונת םירכבה םחל לע םתא ןהכה ףינהו כ  20
:ןהכל הוהיל ויהי שדק םישבכ ינש-לע הוהי
םכל היהי שדק-ארקמ הזה םויה םצעב םתארקו אכ  21
םלוע תקח ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ
:םכיתרדל םכיתבשומ-לכב
ךדש תאפ הלכת-אל םכצרא ריצק-תא םכרצקבו בכ  22
בזעת רגלו ינעל טקלת אל ךריצק טקלו ךרצקב
:םכיהלא הוהי ינא םתא
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו גכ  23
דחאב יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב-לא רבד דכ  24
העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל
:שדק-ארקמ
:הוהיל השא םתברקהו ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ הכ  25
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו וכ  26
אוה םירפכה םוי הזה יעיבשה שדחל רושעב ךא זכ  27
םכיתשפנ-תא םתינעו םכל היהי שדק-ארקמ
:הוהיל השא םתברקהו
םוי יכ הזה םויה םצעב ושעת אל הכאלמ-לכו חכ  28
:םכיהלא הוהי ינפל םכילע רפכל אוה םירפכ
הזה םויה םצעב הנעת-אל רשא שפנה-לכ יכ טכ  29
:הימעמ התרכנו
הזה םויה םצעב הכאלמ-לכ השעת רשא שפנה-לכו ל  30
:המע ברקמ אוהה שפנה-תא יתדבאהו
לכב םכיתרדל םלוע תקח ושעת אל הכאלמ-לכ אל  31
:םכיתבשמ
םכיתשפנ-תא םתינעו םכל אוה ןותבש תבש בל  32
:םכתבש ותבשת ברע-דע ברעמ ברעב שדחל העשתב
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו גל  33
שדחל םוי רשע השמחב רמאל לארשי ינב-לא רבד דל  34
:הוהיל םימי תעבש תוכסה גח הזה יעיבשה
אל הדבע תכאלמ-לכ שדק-ארקמ ןושארה םויב הל  35
:ושעת
ינימשה םויב הוהיל השא ובירקת םימי תעבש ול  36
תרצע הוהיל השא םתברקהו םכל היהי שדק-ארקמ
:ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ אוה
שדק יארקמ םתא וארקת-רשא הוהי ידעומ הלא זל  37
םיכסנו חבז החנמו הלע הוהיל השא בירקהל
:ומויב םוי-רבד
דבלמו םכיתונתמ דבלמו הוהי תתבש דבלמ חל  38
ונתת רשא םכיתבדנ-לכ דבלמו םכירדנ-לכ
:הוהיל
םכפסאב יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב ךא טל  39
םימי תעבש הוהי-גח-תא וגחת ץראה תאובת-תא
:ןותבש ינימשה םויבו ןותבש ןושארה םויב
תפכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו מ  40
ינפל םתחמשו לחנ-יברעו תבע-ץע ףנעו םירמת
:םימי תעבש םכיהלא הוהי
תקח הנשב םימי תעבש הוהיל גח ותא םתגחו אמ  41
:ותא וגחת יעיבשה שדחב םכיתרדל םלוע
ובשי לארשיב חרזאה-לכ םימי תעבש ובשת תכסב במ  42
:תכסב
ינב-תא יתבשוה תוכסב יכ םכיתרד ועדי ןעמל גמ  43
הוהי ינא םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי
:םכיהלא
:לארשי ינב-לא הוהי ידעמ-תא השמ רבדיו דמ  44

דכ    24

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב-תא וצ ב  2
:דימת רנ תלעהל רואמל תיתכ
ןרהא ותא ךרעי דעומ להאב תדעה תכרפל ץוחמ ג  3
םלוע תקח דימת הוהי ינפל רקב-דע ברעמ
:םכיתרדל
הוהי ינפל תורנה-תא ךרעי הרהטה הרנמה לע ד  4
:דימת
ינש תולח הרשע םיתש התא תיפאו תלס תחקלו ה  5
:תחאה הלחה היהי םינרשע
ןחלשה לע תכרעמה שש תוכרעמ םיתש םתוא תמשו ו  6
:הוהי ינפל רהטה
םחלל התיהו הכז הנבל תכרעמה-לע תתנו ז  7
:הוהיל השא הרכזאל
הוהי ינפל ונכרעי תבשה םויב תבשה םויב ח  8
:םלוע תירב לארשי-ינב תאמ דימת
יכ שדק םוקמב והלכאו וינבלו ןרהאל התיהו ט  9
:םלוע-קח הוהי ישאמ ול אוה םישדק שדק
ירצמ שיא-ןב אוהו תילארשי השא-ןב אציו י  10
תילארשיה ןב הנחמב וצניו לארשי ינב ךותב
:ילארשיה שיאו
ללקיו םשה-תא תילארשיה השאה-ןב בקיו אי  11
ירבד-תב תימלש ומא םשו השמ-לא ותא ואיביו
:ןד-הטמל
:הוהי יפ-לע םהל שרפל רמשמב והחיניו בי  12
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו גי  13
וכמסו הנחמל ץוחמ-לא ללקמה-תא אצוה די  14
ותא ומגרו ושאר-לע םהידי-תא םיעמשה-לכ
:הדעה-לכ
ללקי-יכ שיא שיא רמאל רבדת לארשי ינב-לאו וט  15
:ואטח אשנו ויהלא
וב-ומגרי םוגר תמוי תומ הוהי-םש בקנו זט  16
:תמוי םש-ובקנב חרזאכ רגכ הדעה-לכ
:תמוי תומ םדא שפנ-לכ הכי יכ שיאו זי  17
:שפנ תחת שפנ הנמלשי המהב-שפנ הכמו חי  18
השעי ןכ השע רשאכ ותימעב םומ ןתי-יכ שיאו טי  19
:ול
רשאכ ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע רבש תחת רבש כ  20
:וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי
:תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב הכמו אכ  21
ינא יכ היהי חרזאכ רגכ םכל היהי דחא טפשמ בכ  22
:םכיהלא הוהי
ללקמה-תא ואיצויו לארשי ינב-לא השמ רבדיו גכ  23
לארשי-ינבו ןבא ותא ומגריו הנחמל ץוחמ-לא
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ושע

הכ    25

:רמאל יניס רהב השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ואבת יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד ב  2
תבש ץראה התבשו םכל ןתנ ינא רשא ץראה-לא
:הוהיל
ךמרכ רמזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש ג  3
:התאובת-תא תפסאו
תבש ץראל היהי ןותבש תבש תעיבשה הנשבו ד  4
:רמזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש הוהיל
אל ךריזנ יבנע-תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא ה  5
:ץראל היהי ןותבש תנש רצבת
ךדבעלו ךל הלכאל םכל ץראה תבש התיהו ו  6
:ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו
התאובת-לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו ז  7
:לכאל
עבש םינש עבש םינש תתבש עבש ךל תרפסו ח  8
עשת םינשה תתבש עבש ימי ךל ויהו םימעפ
:הנש םיעבראו
שדחל רושעב יעבשה שדחב העורת רפוש תרבעהו ט  9
:םכצרא-לכב רפוש וריבעת םירפכה םויב
רורד םתארקו הנש םישמחה תנש תא םתשדקו י  10
םתבשו םכל היהת אוה לבוי היבשי-לכל ץראב
:ובשת ותחפשמ-לא שיאו ותזחא-לא שיא
אל םכל היהת הנש םישמחה תנש אוה לבוי אי  11
ורצבת אלו היחיפס-תא ורצקת אלו וערזת
:הירזנ-תא
ולכאת הדשה-ןמ םכל היהת שדק אוה לבוי יכ בי  12
:התאובת-תא
:ותזחא-לא שיא ובשת תאזה לבויה תנשב גי  13
ךתימע דימ הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת-יכו די  14
:ויחא-תא שיא ונות-לא
ךתימע תאמ הנקת לבויה רחא םינש רפסמב וט  15
:ךל-רכמי תאובת-ינש רפסמב
םינשה טעמ יפלו ותנקמ הברת םינשה בר יפל זט  16
:ךל רכמ אוה תאובת רפסמ יכ ותנקמ טיעמת
יכ ךיהלאמ תאריו ותימע-תא שיא ונות אלו זי  17
:םכיהלא הוהי ינא
םתישעו ורמשת יטפשמ-תאו יתקח-תא םתישעו חי  18
:חטבל ץראה-לע םתבשיו םתא
חטבל םתבשיו עבשל םתלכאו הירפ ץראה הנתנו טי  19
:הילע
ערזנ אל ןה תעיבשה הנשב לכאנ-המ ורמאת יכו כ  20
:ונתאובת-תא ףסאנ אלו
תשעו תיששה הנשב םכל יתכרב-תא יתיוצו אכ  21
:םינשה שלשל האובתה-תא
האובתה-ןמ םתלכאו תנימשה הנשה תא םתערזו בכ  22
ולכאת התאובת אוב-דע תעישתה הנשה דע ןשי
:ןשי
םירג-יכ ץראה יל-יכ תתמצל רכמת אל ץראהו גכ  23
:ידמע םתא םיבשותו
:ץראל ונתת הלאג םכתזחא ץרא לכבו דכ  24
ברקה ולאג אבו ותזחאמ רכמו ךיחא ךומי-יכ הכ  25
:ויחא רכממ תא לאגו וילא
אצמו ודי הגישהו לאג ול-היהי אל יכ שיאו וכ  26
:ותלאג ידכ
רשא שיאל ףדעה-תא בישהו ורכממ ינש-תא בשחו זכ  27
:ותזחאל בשו ול-רכמ
ורכממ היהו ול בישה יד ודי האצמ-אל םאו חכ  28
בשו לביב אציו לבויה תנש דע ותא הנקה דיב
:ותזחאל
התיהו המוח ריע בשומ-תיב רכמי-יכ שיאו טכ  29
:ותלאג היהת םימי ורכממ תנש םת-דע ותלאג
םקו המימת הנש ול תאלמ-דע לאגי-אל םאו ל  30
ותא הנקל תתימצל המח אל-רשא ריעב-רשא תיבה
:לביב אצי אל ויתרדל
הדש-לע ביבס המח םהל-ןיא רשא םירצחה יתבו אל  31
:אצי לביבו ול-היהת הלאג בשחי ץראה
היהת םלוע תלאג םתזחא ירע יתב םיולה ירעו בל  32
:םיולל
ריעו תיב-רכממ אציו םיולה-ןמ לאגי רשאו גל  33
םתזחא אוה םיולה ירע יתב יכ לביב ותזחא
:לארשי ינב ךותב
אוה םלוע תזחא-יכ רכמי אל םהירע שרגמ הדשו דל  34
:םהל
רג וב תקזחהו ךמע ודי הטמו ךיחא ךומי-יכו הל  35
:ךמע יחו בשותו
יחו ךיהלאמ תאריו תיברתו ךשנ ותאמ חקת-לא ול  36
:ךמע ךיחא
ןתת-אל תיברמבו ךשנב ול ןתת-אל ךפסכ-תא זל  37
:ךלכא
ץראמ םכתא יתאצוה-רשא םכיהלא הוהי ינא חל  38
םכל תויהל ןענכ ץרא-תא םכל תתל םירצמ
:םיהלאל
וב דבעת-אל ךל-רכמנו ךמע ךיחא ךומי-יכו טל  39
:דבע תדבע
דבעי לביה תנש-דע ךמע היהי בשותכ ריכשכ מ  40
:ךמע
ותחפשמ-לא בשו ומע וינבו אוה ךמעמ אציו אמ  41
:בושי ויתבא תזחא-לאו
אל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה-רשא םה ידבע-יכ במ  42
:דבע תרכממ ורכמי
:ךיהלאמ תאריו ךרפב וב הדרת-אל גמ  43
רשא םיוגה תאמ ךל-ויהי רשא ךתמאו ךדבעו דמ  44
:המאו דבע ונקת םהמ םכיתביבס
ונקת םהמ םכמע םירגה םיבשותה ינבמ םגו המ  45
ויהו םכצראב ודילוה רשא םכמע רשא םתחפשממו
:הזחאל םכל
הזחא תשרל םכירחא םכינבל םתא םתלחנתהו ומ  46
שיא לארשי-ינב םכיחאבו ודבעת םהב םלעל
:ךרפב וב הדרת-אל ויחאב
ומע ךיחא ךמו ךמע בשותו רג די גישת יכו זמ  47
:רג תחפשמ רקעל וא ךמע בשות רגל רכמנו
:ונלאגי ויחאמ דחא ול-היהת הלאג רכמנ ירחא חמ  48
ורשב ראשמ-וא ונלאגי ודד-ןב וא ודד-וא טמ  49
:לאגנו ודי הגישה-וא ונלאגי ותחפשממ
לביה תנש דע ול ורכמה תנשמ והנק-םע בשחו נ  50
היהי ריכש ימיכ םינש רפסמב ורכממ ףסכ היהו
:ומע
ףסכמ ותלאג בישי ןהיפל םינשב תובר דוע-םא אנ  51
:ותנקמ
ול-בשחו לביה תנש-דע םינשב ראשנ טעמ-םאו בנ  52
:ותלאג-תא בישי וינש יפכ
ךרפב ונדרי-אל ומע היהי הנשב הנש ריכשכ גנ  53
:ךיניעל
אוה לביה תנשב אציו הלאב לאגי אל-םאו דנ  54
:ומע וינבו
יתאצוה-רשא םה ידבע םידבע לארשי-ינב יל-יכ הנ  55
:םכיהלא הוהי ינא םירצמ ץראמ םתוא

וכ    26

ומיקת-אל הבצמו לספו םלילא םכל ושעת-אל א  1
תוחתשהל םכצראב ונתת אל תיכשמ ןבאו םכל
:םכיהלא הוהי ינא יכ הילע
:הוהי ינא וארית ישדקמו ורמשת יתתבש-תא ב  2
םתישעו ורמשת יתוצמ-תאו וכלת יתקחב-םא ג  3
:םתא
ץעו הלובי ץראה הנתנו םתעב םכימשג יתתנו ד  4
:וירפ ןתי הדשה
ערז-תא גישי ריצבו ריצב-תא שיד םכל גישהו ה  5
:םכצראב חטבל םתבשיו עבשל םכמחל םתלכאו
יתבשהו דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב םולש יתתנו ו  6
:םכצראב רבעת-אל ברחו ץראה-ןמ הער היח
:ברחל םכינפל ולפנו םכיביא-תא םתפדרו ז  7
ופדרי הבבר םכמ האמו האמ השמח םכמ ופדרו ח  8
:ברחל םכינפל םכיביא ולפנו
םכתא יתיברהו םכתא יתירפהו םכילא יתינפו ט  9
:םכתא יתירב-תא יתמיקהו
:ואיצות שדח ינפמ ןשיו ןשונ ןשי םתלכאו י  10
:םכתא ישפנ לעגת-אלו םככותב ינכשמ יתתנו אי  11
םתאו םיהלאל םכל יתייהו םככותב יתכלהתהו בי  12
:םעל יל-ויהת
ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא גי  13
םכלע תטמ רבשאו םידבע םהל תיהמ םירצמ
:תויממוק םכתא ךלואו
תוצמה-לכ תא ושעת אלו יל ועמשת אל-םאו די  14
:הלאה
םכשפנ לעגת יטפשמ-תא םאו וסאמת יתקחב-םאו וט  15
:יתירב-תא םכרפהל יתוצמ-לכ-תא תושע יתלבל
הלהב םכילע יתדקפהו םכל תאז-השעא ינא-ףא זט  16
תבידמו םיניע תולכמ תחדקה-תאו תפחשה-תא
:םכיביא והלכאו םכערז קירל םתערזו שפנ
ודרו םכיביא ינפל םתפגנו םכב ינפ יתתנו זי  17
:םכתא ףדר-ןיאו םתסנו םכיאנש םכב
םכתא הרסיל יתפסיו יל ועמשת אל הלא-דע-םאו חי  18
:םכיתאטח-לע עבש
לזרבכ םכימש-תא יתתנו םכזע ןואג-תא יתרבשו טי  19
:השחנכ םכצרא-תאו
ץעו הלובי-תא םכצרא ןתת-אלו םכחכ קירל םתו כ  20
:וירפ ןתי אל ץראה
יתפסיו יל עמשל ובאת אלו ירק ימע וכלת-םאו אכ  21
:םכיתאטחכ עבש הכמ םכילע
םכתא הלכשו הדשה תיח-תא םכב יתחלשהו בכ  22
ומשנו םכתא הטיעמהו םכתמהב-תא התירכהו
:םכיכרד
:ירק ימע םתכלהו יל ורסות אל הלאב-םאו גכ  23
םכתא יתיכהו ירקב םכמע ינא-ףא יתכלהו דכ  24
:םכיתאטח-לע עבש ינא-םג
םתפסאנו תירב-םקנ תמקנ ברח םכילע יתאבהו הכ  25
םתתנו םככותב רבד יתחלשו םכירע-לא
:ביוא-דיב
םכמחל םישנ רשע ופאו םחל-הטמ םכל ירבשב וכ  26
אלו םתלכאו לקשמב םכמחל ובישהו דחא רונתב
:ועבשת
:ירקב ימע םתכלהו יל ועמשת אל תאזב-םאו זכ  27
ינא-ףא םכתא יתרסיו ירק-תמחב םכמע יתכלהו חכ  28
:םכיתאטח-לע עבש
:ולכאת םכיתנב רשבו םכינב רשב םתלכאו טכ  29
יתתנו םכינמח-תא יתרכהו םכיתמב-תא יתדמשהו ל  30
ישפנ הלעגו םכילולג ירגפ-לע םכירגפ-תא
:םכתא
םכישדקמ-תא יתומשהו הברח םכירע-תא יתתנו אל  31
:םכחחינ חירב חירא אלו
םכיביא הילע וממשו ץראה-תא ינא יתמשהו בל  32
:הב םיבשיה
ברח םכירחא יתקירהו םיוגב הרזא םכתאו גל  33
:הברח ויהי םכירעו הממש םכצרא התיהו
םתאו המשה ימי לכ היתתבש-תא ץראה הצרת זא דל  34
תצרהו ץראה תבשת זא םכיביא ץראב
:היתתבש-תא
םכיתתבשב התבש-אל רשא תא תבשת המשה ימי-לכ הל  35
:הילע םכתבשב
תצראב םבבלב ךרמ יתאבהו םכב םיראשנהו ול  36
וסנו ףדנ הלע לוק םתא ףדרו םהיביא
:ףדר ןיאו ולפנו ברח-תסנמ
ןיא ףדרו ברח-ינפמכ ויחאב-שיא ולשכו זל  37
:םכיביא ינפל המוקת םכל היהת-אלו
:םכיביא ץרא םכתא הלכאו םיוגב םתדבאו חל  38
ףאו םכיביא תצראב םנועב וקמי םכב םיראשנהו טל  39
:וקמי םתא םתבא תנועב
רשא םלעמב םתבא ןוע-תאו םנוע-תא ודותהו מ  40
:ירקב ימע וכלה-רשא ףאו יב-ולעמ
ץראב םתא יתאבהו ירקב םמע ךלא ינא-ףא אמ  41
וצרי זאו לרעה םבבל ענכי זא-וא םהיביא
:םנוע-תא
קחצי יתירב-תא ףאו בוקעי יתירב-תא יתרכזו במ  42
:רכזא ץראהו רכזא םהרבא יתירב-תא ףאו
םהמ המשהב היתתבש-תא ץרתו םהמ בזעת ץראהו גמ  43
וסאמ יטפשמב ןעיבו ןעי םנוע-תא וצרי םהו
:םשפנ הלעג יתקח-תאו
םיתסאמ-אל םהיביא ץראב םתויהב תאז-םג-ףאו דמ  44
ינא יכ םתא יתירב רפהל םתלכל םיתלעג-אלו
:םהיהלא הוהי
םתא-יתאצוה רשא םינשאר תירב םהל יתרכזו המ  45
םיהלאל םהל תויהל םיוגה יניעל םירצמ ץראמ
:הוהי ינא
הוהי ןתנ רשא תרותהו םיטפשמהו םיקחה הלא ומ  46
:השמ-דיב יניס רהב לארשי ינב ןיבו וניב

זכ    27

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
אלפי יכ שיא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד ב  2
:הוהיל תשפנ ךכרעב רדנ
םישש-ןב דעו הנש םירשע ןבמ רכזה ךכרע היהו ג  3
:שדקה לקשב ףסכ לקש םישמח ךכרע היהו הנש
:לקש םישלש ךכרע היהו אוה הבקנ-םאו ד  4
היהו הנש םירשע-ןב דעו םינש שמח-ןבמ םאו ה  5
:םילקש תרשע הבקנלו םילקש םירשע רכזה ךכרע
ךכרע היהו םינש שמח-ןב דעו שדח-ןבמ םאו ו  6
תשלש ךכרע הבקנלו ףסכ םילקש השמח רכזה
:ףסכ םילקש
ךכרע היהו רכז-םא הלעמו הנש םישש-ןבמ םאו ז  7
:םילקש הרשע הבקנלו לקש רשע השמח
ןהכה ינפל ודימעהו ךכרעמ אוה ךמ-םאו ח  8
רדנה די גישת רשא יפ-לע ןהכה ותא ךירעהו
:ןהכה ונכירעי
לכ הוהיל ןברק הנממ ובירקי רשא המהב-םאו ט  9
:שדק-היהי הוהיל ונממ ןתי רשא
ער-וא ערב בוט ותא רימי-אלו ונפילחי אל י  10
אוה-היהו המהבב המהב רימי רמה-םאו בוטב
:שדק-היהי ותרומתו
ןברק הנממ ובירקי-אל רשא האמט המהב-לכ םאו אי  11
:ןהכה ינפל המהבה-תא דימעהו הוהיל
ךכרעכ ער ןיבו בוט ןיב התא ןהכה ךירעהו בי  12
:היהי ןכ ןהכה
:ךכרע-לע ותשימח ףסיו הנלאגי לאג-םאו גי  13
וכירעהו הוהיל שדק ותיב-תא שדקי-יכ שיאו די  14
ןהכה ותא ךירעי רשאכ ער ןיבו בוט ןיב ןהכה
:םוקי ןכ
תישימח ףסיו ותיב-תא לאגי שידקמה-םאו וט  15
:ול היהו וילע ךכרע-ףסכ
ךכרע היהו הוהיל שיא שידקי ותזחא הדשמ םאו זט  16
:ףסכ לקש םישמחב םירעש רמח ערז וערז יפל
:םוקי ךכרעכ והדש שידקי לביה תנשמ-םא זי  17
ןהכה ול-בשחו והדש שידקי לביה רחא-םאו חי  18
לביה תנש דע תרתונה םינשה יפ-לע ףסכה-תא
:ךכרעמ ערגנו
ףסיו ותא שידקמה הדשה-תא לאגי לאג-םאו טי  19
:ול םקו וילע ךכרע-ףסכ תישמח
שיאל הדשה-תא רכמ-םאו הדשה-תא לאגי אל-םאו כ  20
:דוע לאגי אל רחא
םרחה הדשכ הוהיל שדק לביב ותאצב הדשה היהו אכ  21
:ותזחא היהת ןהכל
שידקי ותזחא הדשמ אל רשא ותנקמ הדש-תא םאו בכ  22
:הוהיל
לביה תנש דע ךכרעה תסכמ תא ןהכה ול-בשחו גכ  23
:הוהיל שדק אוהה םויב ךכרעה-תא ןתנו
ותאמ והנק רשאל הדשה בושי לבויה תנשב דכ  24
:ץראה תזחא ול-רשאל
היהי הרג םירשע שדקה לקשב היהי ךכרע-לכו הכ  25
:לקשה
שידקי-אל המהבב הוהיל רכבי-רשא רוכב-ךא וכ  26
:אוה הוהיל הש-םא רוש-םא ותא שיא
ותשמח ףסיו ךכרעב הדפו האמטה המהבב םאו זכ  27
:ךכרעב רכמנו לאגי אל-םאו וילע
ול-רשא-לכמ הוהיל שיא םרחי רשא םרח-לכ-ךא חכ  28
לאגי אלו רכמי אל ותזחא הדשמו המהבו םדאמ
:הוהיל אוה םישדק-שדק םרח-לכ
תומ הדפי אל םדאה-ןמ םרחי רשא םרח-לכ טכ  29
:תמוי
הוהיל ץעה ירפמ ץראה ערזמ ץראה רשעמ-לכו ל  30
:הוהיל שדק אוה
:וילע ףסי ותישמח ורשעממ שיא לאגי לאג-םאו אל  31
טבשה תחת רבעי-רשא לכ ןאצו רקב רשעמ-לכו בל  32
:הוהיל שדק-היהי ירישעה
רמה-םאו ונרימי אלו ערל בוט-ןיב רקבי אל גל  33
אל שדק-היהי ותרומתו אוה-היהו ונרימי
:לאגי
ינב-לא השמ-תא הוהי הוצ רשא תוצמה הלא דל  34
:יניס רהב לארשי

This book in English or Latin