יכאלמ    Malachi

א    1

:יכאלמ דיב לארשי-לא הוהי-רבד אשמ א  1
ונתבהא המב םתרמאו הוהי רמא םכתא יתבהא ב  2
:בקעי-תא בהאו הוהי-םאנ בקעיל ושע חא-אולה
הממש וירה-תא םישאו יתאנש ושע-תאו ג  3
:רבדמ תונתל ותלחנ-תאו
הכ תוברח הנבנו בושנו ונששר םודא רמאת-יכ ד  4
וארקו סורהא ינאו ונבי המה תואבצ הוהי רמא
:םלוע-דע הוהי םעז-רשא םעהו העשר לובג םהל
לעמ הוהי לדגי ורמאת םתאו הניארת םכיניעו ה  5
:לארשי לובגל
היא ינא בא-םאו וינדא דבעו בא דבכי ןב ו  6
הוהי רמא יארומ היא ינא םינודא-םאו ידובכ
המב םתרמאו ימש יזוב םינהכה םכל תואבצ
:ךמש-תא וניזב
המב םתרמאו לאגמ םחל יחבזמ-לע םישיגמ ז  7
:אוה הזבנ הוהי ןחלש םכרמאב ךונלאג
חספ ושיגת יכו ער ןיא חבזל רוע ןושגת-יכו ח  8
וא ךצריה ךתחפל אנ והבירקה ער ןיא הלחו
:תואבצ הוהי רמא ךינפ אשיה
תאז התיה םכדימ וננחיו לא-ינפ אנ-ולח התעו ט  9
:תואבצ הוהי רמא םינפ םכמ אשיה
יחבזמ וריאת-אלו םיתלד רגסיו םכב-םג ימ י  10
החנמו תואבצ הוהי רמא םכב ץפח יל-ןיא םנח
:םכדימ הצרא-אל
םיוגב ימש לודג ואובמ-דעו שמש-חרזממ יכ אי  11
הרוהט החנמו ימשל שגמ רטקמ םוקמ-לכבו
:תואבצ הוהי רמא םיוגב ימש לודג-יכ
לאגמ ינדא ןחלש םכרמאב ותוא םיללחמ םתאו בי  12
:ולכא הזבנ ובינו אוה
הוהי רמא ותוא םתחפהו האלתמ הנה םתרמאו גי  13
הלוחה-תאו חספה-תאו לוזג םתאבהו תואבצ
רמא םכדימ התוא הצראה החנמה-תא םתאבהו
:הוהי
תחשמ חבזו רדנו רכז ורדעב שיו לכונ רוראו די  14
תואבצ הוהי רמא ינא לודג ךלמ יכ ינדאל
:םיוגב ארונ ימשו

ב    2

:םינהכה תאזה הוצמה םכילא התעו א  1
דובכ תתל בל-לע ומישת אל-םאו ועמשת אל-םא ב  2
הראמה-תא םכב יתחלשו תואבצ הוהי רמא ימשל
םכניא יכ היתורא םגו םכיתוכרב-תא יתוראו
:בל-לע םימש
םכינפ-לע שרפ יתירזו ערזה-תא םכל רעג יננה ג  3
:וילא םכתא אשנו םכיגח שרפ
תאזה הוצמה תא םכילא יתחלש יכ םתעדיו ד  4
:תואבצ הוהי רמא יול-תא יתירב תויהל
ול-םנתאו םולשהו םייחה ותא התיה יתירב ה  5
:אוה תחנ ימש ינפמו ינארייו ארומ
ויתפשב אצמנ-אל הלועו והיפב התיה תמא תרות ו  6
:ןועמ בישה םיברו יתא ךלה רושימבו םולשב
והיפמ ושקבי הרותו תעד-ורמשי ןהכ יתפש-יכ ז  7
:אוה תואבצ-הוהי ךאלמ יכ
םתחש הרותב םיבר םתלשכה ךרדה-ןמ םתרס םתאו ח  8
:תואבצ הוהי רמא יולה תירב
םעה-לכל םילפשו םיזבנ םכתא יתתנ ינא-םגו ט  9
םינפ םיאשנו יכרד-תא םירמש םכניא רשא יפכ
:הרותב
עודמ ונארב דחא לא אולה ונלכל דחא בא אולה י  10
:וניתבא תירב ללחל ויחאב שיא דגבנ
םלשוריבו לארשיב התשענ הבעותו הדוהי הדגב אי  11
לא-תב לעבו בהא רשא הוהי שדק הדוהי ללח יכ
:רכנ
ילהאמ הנעו רע הנשעי רשא שיאל הוהי תרכי בי  12
:תואבצ הוהיל החנמ שיגמו בקעי
הוהי חבזמ-תא העמד תוסכ ושעת תינש תאזו גי  13
תחקלו החנמה-לא תונפ דוע ןיאמ הקנאו יכב
:םכדימ ןוצר
ןיבו ךניב דיעה הוהי-יכ לע המ-לע םתרמאו די  14
ךתרבח איהו הב התדגב התא רשא ךירוענ תשא
:ךתירב תשאו
שקבמ דחאה המו ול חור ראשו השע דחא-אלו וט  15
ךירוענ תשאבו םכחורב םתרמשנו םיהלא ערז
:דגבי-לא
סמח הסכו לארשי יהלא הוהי רמא חלש אנש-יכ זט  16
םכחורב םתרמשנו תואבצ הוהי רמא ושובל-לע
:ודגבת אלו
ונעגוה המב םתרמאו םכירבדב הוהי םתעגוה זי  17
אוה םהבו הוהי יניעב בוט ער השע-לכ םכרמאב
:טפשמה יהלא היא וא ץפח

ג    3

אובי םאתפו ינפל ךרד-הנפו יכאלמ חלש יננה א  1
ךאלמו םישקבמ םתא-רשא ןודאה ולכיה-לא
הוהי רמא אב-הנה םיצפח םתא-רשא תירבה
:תואבצ
ותוארהב דמעה ימו ואוב םוי-תא לכלכמ ימו ב  2
:םיסבכמ תירבכו ףרצמ שאכ אוה-יכ
קקזו יול-ינב-תא רהטו ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו ג  3
החנמ ישיגמ הוהיל ויהו ףסככו בהזכ םתא
:הקדצב
םלוע ימיכ םלשוריו הדוהי תחנמ הוהיל הברעו ד  4
:תוינמדק םינשכו
רהממ דע יתייהו טפשמל םכילא יתברקו ה  5
יקשעבו רקשל םיעבשנבו םיפאנמבו םיפשכמב
ינוארי אלו רג-יטמו םותיו הנמלא ריכש-רכש
:תואבצ הוהי רמא
אל בקעי-ינב םתאו יתינש אל הוהי ינא יכ ו  6
:םתילכ
ובוש םתרמש אלו יקחמ םתרס םכיתבא ימימל ז  7
םתרמאו תואבצ הוהי רמא םכילא הבושאו ילא
:בושנ המב
םתרמאו יתא םיעבק םתא יכ םיהלא םדא עבקיה ח  8
:המורתהו רשעמה ךונעבק המב
:ולכ יוגה םיעבק םתא יתאו םיראנ םתא הראמב ט  9
ףרט יהיו רצואה תיב-לא רשעמה-לכ-תא ואיבה י  10
תואבצ הוהי רמא תאזב אנ ינונחבו יתיבב
יתקירהו םימשה תוברא תא םכל חתפא אל-םא
:יד-ילב-דע הכרב םכל
ירפ-תא םכל תחשי-אלו לכאב םכל יתרעגו אי  11
הוהי רמא הדשב ןפגה םכל לכשת-אלו המדאה
:תואבצ
ץפח ץרא םתא ויהת-יכ םיוגה-לכ םכתא ורשאו בי  12
:תואבצ הוהי רמא
םתרמאו הוהי רמא םכירבד ילע וקזח גי  13
:ךילע ונרבדנ-המ
ונרמש יכ עצב-המו םיהלא דבע אוש םתרמא די  14
:תואבצ הוהי ינפמ תינרדק ונכלה יכו ותרמשמ
העשר ישע ונבנ-םג םידז םירשאמ ונחנא התעו וט  15
:וטלמיו םיהלא ונחב םג
בשקיו והער-תא שיא הוהי יארי ורבדנ זא זט  16
יאריל וינפל ןורכז רפס בתכיו עמשיו הוהי
:ומש יבשחלו הוהי
השע ינא רשא םויל תואבצ הוהי רמא יל ויהו זי  17
ונב-לע שיא למחי רשאכ םהילע יתלמחו הלגס
:ותא דבעה
םיהלא דבע ןיב עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו חי  18
:ודבע אל רשאל
םידז-לכ ויהו רונתכ רעב אב םויה הנה-יכ טי  19
רמא אבה םויה םתא טהלו שק העשר השע-לכו
:ףנעו שרש םהל בזעי-אל רשא תואבצ הוהי
היפנכב אפרמו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו כ  20
:קברמ ילגעכ םתשפו םתאציו
םכילגר תופכ תחת רפא ויהי-יכ םיעשר םתוסעו אכ  21
:תואבצ הוהי רמא השע ינא רשא םויב
ברחב ותוא יתיוצ רשא ידבע השמ תרות ורכז בכ  22
:םיטפשמו םיקח לארשי-לכ-לע
אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה גכ  23
:ארונהו לודגה הוהי םוי
םתובא-לע םינב בלו םינב-לע תובא-בל בישהו דכ  24
:םרח ץראה-תא יתיכהו אובא-ןפ

This book in English or Latin