הכימ    Micah

א    1

ימיב יתשרמה הכימ-לא היה רשא הוהי-רבד א  1
הזח-רשא הדוהי יכלמ היקזחי זחא םתוי
:םלשוריו ןורמש-לע
ינדא יהיו האלמו ץרא יבישקה םלכ םימע ועמש ב  2
:ושדק לכיהמ ינדא דעל םכב הוהי
ךרדו דריו ומוקממ אצי הוהי הנה-יכ ג  3
:ץרא יתומב-לע
גנודכ ועקבתי םיקמעהו ויתחת םירהה וסמנו ד  4
:דרומב םירגמ םימכ שאה ינפמ
לארשי תיב תואטחבו תאז-לכ בקעי עשפב ה  5
הדוהי תומב ימו ןורמש אולה בקעי עשפ-ימ
:םלשורי אולה
יתרגהו םרכ יעטמל הדשה יעל ןורמש יתמשו ו  6
:הלגא הידסיו הינבא יגל
שאב ופרשי היננתא-לכו ותכי היליספ-לכו ז  7
הצבק הנוז ןנתאמ יכ הממש םישא היבצע-לכו
:ובושי הנוז ןנתא-דעו
םורעו לליש הכליא הליליאו הדפסא תאז-לע ח  8
:הנעי תונבכ לבאו םינתכ דפסמ השעא
עגנ הדוהי-דע האב-יכ היתוכמ השונא יכ ט  9
:םלשורי-דע ימע רעש-דע
רפע הרפעל תיבב וכבת-לא וכב ודיגת-לא תגב י  10
:יתשלפתה
האצי אל תשב-הירע ריפש תבשוי םכל ירבע אי  11
:ותדמע םכמ חקי לצאה תיב דפסמ ןנאצ תבשוי
תאמ ער דרי-יכ תורמ תבשוי בוטל הלח-יכ בי  12
:םלשורי רעשל הוהי
תאטח תישאר שיכל תבשוי שכרל הבכרמה םתר גי  13
:לארשי יעשפ ואצמנ ךב-יכ ןויצ-תבל איה
ביזכא יתב תג תשרומ לע םיחולש ינתת ןכל די  14
:לארשי יכלמל בזכאל
אובי םלדע-דע השרמ תבשוי ךל יבא שריה דע וט  15
:לארשי דובכ
ךתחרק יבחרה ךיגונעת ינב-לע יזגו יחרק זט  16
:ךממ ולג יכ רשנכ

ב    2

רואב םתובכשמ-לע ער ילעפו ןוא-יבשח יוה א  1
:םדי לאל-שי יכ הושעי רקבה
רבג וקשעו ואשנו םיתבו ולזגו תודש ודמחו ב  2
:ותלחנו שיאו ותיבו
תאזה החפשמה-לע בשח יננה הוהי רמא הכ ןכל ג  3
וכלת אלו םכיתראוצ םשמ ושימת-אל רשא הער
:איה הער תע יכ המור
היהנ יהנ ההנו לשמ םכילע אשי אוהה םויב ד  4
יל שימי ךיא רימי ימע קלח ונדשנ דודש רמא
:קלחי ונידש בבושל
להקב לרוגב לבח ךילשמ ךל היהי-אל ןכל ה  5
:הוהי
גסי אל הלאל ופטי-אל ןופיטי ופטת-לא ו  6
:תומלכ
הלא-םא הוהי חור רצקה בקעי-תיב רומאה ז  7
:ךלוה רשיה םע וביטיי ירבד אולה ויללעמ
רדא המלש לוממ םמוקי ביואל ימע לומתאו ח  8
:המחלמ יבוש חטב םירבעמ ןוטשפת
היללע לעמ היגנעת תיבמ ןושרגת ימע ישנ ט  9
:םלועל ירדה וחקת
האמט רובעב החונמה תאז-אל יכ וכלו ומוק י  10
:ץרמנ לבחו לבחת
ןייל ךל ףטא בזכ רקשו חור ךלה שיא-ול אי  11
:הזה םעה ףיטמ היהו רכשלו
לארשי תיראש ץבקא ץבק ךלכ בקעי ףסאא ףסא בי  12
ורבדה ךותב רדעכ הרצב ןאצכ ונמישא דחי
:םדאמ הנמיהת
וב ואציו רעש ורבעיו וצרפ םהינפל ץרפה הלע גי  13
:םשארב הוהיו םהינפל םכלמ רבעיו

ג    3

לארשי תיב יניצקו בקעי ישאר אנ-ועמש רמאו א  1
:טפשמה-תא תעדל םכל אולה
םהילעמ םרוע ילזג הער יבהאו בוט יאנש ב  2
:םתומצע לעמ םראשו
וטישפה םהילעמ םרועו ימע ראש ולכא רשאו ג  3
רשבכו ריסב רשאכ ושרפו וחצפ םהיתמצע-תאו
:תחלק ךותב
רתסיו םתוא הנעי אלו הוהי-לא וקעזי זא ד  4
:םהיללעמ וערה רשאכ איהה תעב םהמ וינפ
ימע-תא םיעתמה םיאיבנה-לע הוהי רמא הכ ה  5
ןתי-אל רשאו םולש וארקו םהינשב םיכשנה
:המחלמ וילע ושדקו םהיפ-לע
האבו םסקמ םכל הכשחו ןוזחמ םכל הליל ןכל ו  6
:םויה םהילע רדקו םיאיבנה-לע שמשה
םלכ םפש-לע וטעו םימסקה ורפחו םיזחה ושבו ז  7
:םיהלא הנעמ ןיא יכ
טפשמו הוהי חור-תא חכ יתאלמ יכנא םלואו ח  8
:ותאטח לארשילו ועשפ בקעיל דיגהל הרובגו
תיב יניצקו בקעי תיב ישאר תאז אנ-ועמש ט  9
:ושקעי הרשיה-לכ תאו טפשמ םיבעתמה לארשי
:הלועב םלשוריו םימדב ןויצ הנב י  10
ורוי ריחמב הינהכו וטפשי דחשב הישאר אי  11
רמאל ונעשי הוהי-לעו ומסקי ףסכב היאיבנו
:הער ונילע אובת-אל ונברקב הוהי אולה
ןייע םלשוריו שרחת הדש ןויצ םכללגב ןכל בי  12
:רעי תומבל תיבה רהו היהת

ד    4

ןוכנ הוהי-תיב רה היהי םימיה תירחאב היהו א  1
וילע ורהנו תועבגמ אוה אשנו םירהה שארב
:םימע
הלענו וכל ורמאו םיבר םיוג וכלהו ב  2
ונרויו בקעי יהלא תיב-לאו הוהי-רה-לא
הרות אצת ןויצמ יכ ויתחראב הכלנו ויכרדמ
:םלשורימ הוהי-רבדו
םימצע םיוגל חיכוהו םיבר םימע ןיב טפשו ג  3
םהיתתינחו םיתאל םהיתברח ותתכו קוחר-דע
ברח יוג-לא יוג ואשי-אל תורמזמל
:המחלמ דוע ןודמלי-אלו
דירחמ ןיאו ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ובשיו ד  4
:רבד תואבצ הוהי יפ-יכ
ונחנאו ויהלא םשב שיא וכלי םימעה-לכ יכ ה  5
:דעו םלועל וניהלא הוהי-םשב ךלנ
החדנהו העלצה הפסא הוהי-םאנ אוהה םויב ו  6
:יתערה רשאו הצבקא
םוצע יוגל האלהנהו תיראשל העלצה-תא יתמשו ז  7
:םלוע-דעו התעמ ןויצ רהב םהילע הוהי ךלמו
האבו התאת ךידע ןויצ-תב לפע רדע-לדגמ התאו ח  8
:םלשורי-תבל תכלממ הנשארה הלשממה
ךצעוי-םא ךב-ןיא ךלמה ער יעירת המל התע ט  9
:הדלויכ ליח ךקיזחה-יכ דבא
יאצת התע-יכ הדלויכ ןויצ-תב יחגו ילוח י  10
םש ילצנת םש לבב-דע תאבו הדשב תנכשו הירקמ
:ךיביא ףכמ הוהי ךלאגי
ףנחת םירמאה םיבר םיוג ךילע ופסאנ התעו אי  11
:וניניע ןויצב זחתו
ותצע וניבה אלו הוהי תובשחמ ועדי אל המהו בי  12
:הנרג רימעכ םצבק יכ
לזרב םישא ךנרק-יכ ןויצ-תב ישודו ימוק גי  13
םיבר םימע תוקדהו השוחנ םישא ךיתסרפו
:ץראה-לכ ןודאל םליחו םעצב הוהיל יתמרחהו
טבשב ונילע םש רוצמ דודג-תב ידדגתת התע די  14
:לארשי טפש תא יחלה-לע וכי

ה    5

יפלאב תויהל ריעצ התרפא םחל-תיב התאו א  1
לארשיב לשומ תויהל אצי יל ךממ הדוהי
:םלוע ימימ םדקמ ויתאצומו
ויחא רתיו הדלי הדלוי תע-דע םנתי ןכל ב  2
:לארשי ינב-לע ןובושי
ויהלא הוהי םש ןואגב הוהי זעב הערו דמעו ג  3
:ץרא-יספא-דע לדגי התע-יכ ובשיו
יכו ונצראב אובי-יכ רושא םולש הז היהו ד  4
םיער העבש וילע ונמקהו וניתנמראב ךרדי
:םדא יכיסנ הנמשו
דרמנ ץרא-תאו ברחב רושא ץרא-תא וערו ה  5
יכו ונצראב אובי-יכ רושאמ ליצהו היחתפב
:ונלובגב ךרדי
תאמ לטכ םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו ו  6
שיאל הוקי-אל רשא בשע-ילע םיביברכ הוהי
:םדא ינבל לחיי אלו
םיבר םימע ברקב םיוגב בקעי תיראש היהו ז  7
םא רשא ןאצ-ירדעב ריפככ רעי תומהבב היראכ
:ליצמ ןיאו ףרטו סמרו רבע
:ותרכי ךיביא-לכו ךירצ-לע ךדי םרת ח  8
ךיסוס יתרכהו הוהי-םאנ אוהה-םויב היהו ט  9
:ךיתבכרמ יתדבאהו ךברקמ
:ךירצבמ-לכ יתסרהו ךצרא ירע יתרכהו י  10
:ךל-ויהי אל םיננועמו ךדימ םיפשכ יתרכהו אי  11
הוחתשת-אלו ךברקמ ךיתובצמו ךיליספ יתרכהו בי  12
:ךידי השעמל דוע
:ךירע יתדמשהו ךברקמ ךירישא יתשתנו גי  13
אל רשא םיוגה-תא םקנ המחבו ףאב יתישעו די  14
:ועמש

ו    6

םירהה-תא ביר םוק רמא הוהי-רשא תא אנ-ועמש א  1
:ךלוק תועבגה הנעמשתו
ץרא ידסמ םינתאהו הוהי ביר-תא םירה ועמש ב  2
:חכותי לארשי-םעו ומע-םע הוהיל ביר יכ
:יב הנע ךיתאלה המו ךל יתישע-המ ימע ג  3
ךיתידפ םידבע תיבמו םירצמ ץראמ ךיתלעה יכ ד  4
:םירמו ןרהא השמ-תא ךינפל חלשאו
הנע-המו באומ ךלמ קלב ץעי-המ אנ-רכז ימע ה  5
ןעמל לגלגה-דע םיטשה-ןמ רועב-ןב םעלב ותא
:הוהי תוקדצ תעד
ונמדקאה םורמ יהלאל ףכא הוהי םדקא המב ו  6
:הנש ינב םילגעב תולועב
ןמש-ילחנ תובברב םיליא יפלאב הוהי הצריה ז  7
:ישפנ תאטח ינטב ירפ יעשפ ירוכב ןתאה
יכ ךממ שרוד הוהי-המו בוט-המ םדא ךל דיגה ח  8
תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע-םא
:ךיהלא-םע
ועמש ךמש הארי הישותו ארקי ריעל הוהי לוק ט  9
:הדעי ימו הטמ
ןוזר תפיאו עשר תורצא עשר תיב שאה דוע י  10
:המועז
:המרמ ינבא סיכבו עשר ינזאמב הכזאה אי  11
רקש-ורבד היבשיו סמח ואלמ הירישע רשא בי  12
:םהיפב הימר םנושלו
:ךתאטח-לע םמשה ךתוכה יתילחה ינא-םגו גי  13
אלו גסתו ךברקב ךחשיו עבשת אלו לכאת התא די  14
:ןתא ברחל טלפת רשאו טילפת
ךוסת-אלו תיז-ךרדת התא רוצקת אלו ערזת התא וט  15
:ןיי-התשת אלו שוריתו ןמש
וכלתו באחא-תיב השעמ לכו ירמע תוקח רמתשיו זט  16
הקרשל היבשיו המשל ךתא יתת ןעמל םתוצעמב
:ואשת ימע תפרחו

ז    7

ריצב תללעכ ץיק-יפסאכ יתייה יכ יל יללא א  1
:ישפנ התוא הרוכב לוכאל לוכשא-ןיא
םימדל םלכ ןיא םדאב רשיו ץראה-ןמ דיסח דבא ב  2
:םרח ודוצי והיחא-תא שיא ובראי
םולשב טפשהו לאש רשה ביטיהל םיפכ ערה-לע ג  3
:הותבעיו אוה ושפנ תוה רבד לודגהו
האב ךתדקפ ךיפצמ םוי הכוסממ רשי קדחכ םבוט ד  4
:םתכובמ היהת התע
ךקיח תבכשמ ףולאב וחטבת-לא ערב ונימאת-לא ה  5
:ךיפ-יחתפ רמש
יביא התמחב הלכ המאב המק תב בא לבנמ ןב-יכ ו  6
:ותיב ישנא שיא
ינעמשי יעשי יהלאל הליחוא הפצא הוהיב ינאו ז  7
:יהלא
בשא-יכ יתמק יתלפנ יכ יל יתביא יחמשת-לא ח  8
:יל רוא הוהי ךשחב
בירי רשא דע ול יתאטח יכ אשא הוהי ףעז ט  9
הארא רואל ינאיצוי יטפשמ השעו יביר
:ותקדצב
הוהי ויא ילא הרמאה השוב הסכתו יתביא ארתו י  10
טיטכ סמרמל היהת התע הב הניארת יניע ךיהלא
:תוצוח
:קח-קחרי אוהה םוי ךירדג תונבל םוי אי  11
רוצמ ירעו רושא ינמל אובי ךידעו אוה םוי בי  12
:רהה רהו םימ םיו רהנ-דעו רוצמ ינמלו
:םהיללעמ ירפמ היבשי-לע הממשל ץראה התיהו גי  13
רעי דדבל ינכש ךתלחנ ןאצ ךטבשב ךמע הער די  14
:םלוע ימיכ דעלגו ןשב וערי למרכ ךותב
:תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ וט  15
די ומישי םתרובג לכמ ושביו םיוג וארי זט  16
:הנשרחת םהינזא הפ-לע
םהיתרגסממ וזגרי ץרא ילחזכ שחנכ רפע וכחלי זי  17
:ךממ ואריו ודחפי וניהלא הוהי-לא
תיראשל עשפ-לע רבעו ןוע אשנ ךומכ לא-ימ חי  18
:אוה דסח ץפח-יכ ופא דעל קיזחה-אל ותלחנ
תולצמב ךילשתו וניתנוע שבכי ונמחרי בושי טי  19
:םתואטח-לכ םי
תעבשנ-רשא םהרבאל דסח בקעיל תמא ןתת כ  20
:םדק ימימ וניתבאל

This book in English or Latin