םוחנ    Nahum

א    1

:ישקלאה םוחנ ןוזח רפס הונינ אשמ א  1
םקנ המח לעבו הוהי םקנ הוהי םקנו אונק לא ב  2
:ויביאל אוה רטונו וירצל הוהי
הוהי הקני אל הקנו חכ-לודגו םיפא ךרא הוהי ג  3
:וילגר קבא ןנעו וכרד הרעשבו הפוסב
ללמא בירחה תורהנה-לכו והשביו םיב רעוג ד  4
:ללמא ןונבל חרפו למרכו ןשב
ץראה אשתו וגגמתה תועבגהו ונממ ושער םירה ה  5
:הב יבשי-לכו לבתו וינפמ
ופא ןורחב םוקי ימו דומעי ימ ומעז ינפל ו  6
:ונממ וצתנ םירצהו שאכ הכתנ ותמח
:וב יסח עדיו הרצ םויב זועמל הוהי בוט ז  7
ויביאו המוקמ השעי הלכ רבע ףטשבו ח  8
:ךשח-ףדרי
םוקת-אל השע אוה הלכ הוהי-לא ןובשחת-המ ט  9
:הרצ םימעפ
שקכ ולכא םיאובס םאבסכו םיכבס םיריס-דע יכ י  10
:אלמ שבי
:לעילב ץעי הער הוהי-לע בשח אצי ךממ אי  11
וזגנ ןכו םיבר ןכו םימלש-םא הוהי רמא הכ בי  12
:דוע ךנעא אל ךתנעו רבעו
:קתנא ךיתרסומו ךילעמ והטמ רבשא התעו גי  13
תיבמ דוע ךמשמ ערזי-אל הוהי ךילע הוצו די  14
:תולק יכ ךרבק םישא הכסמו לספ תירכא ךיהלא

ב    2

יגח םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה-לע הנה א  1
דוע ףיסוי אל יכ ךירדנ ימלש ךיגח הדוהי
:תרכנ הלכ לעילב ךב-רובעל
קזח ךרד-הפצ הרצמ רוצנ ךינפ-לע ץיפמ הלע ב  2
:דאמ חכ ץמא םינתמ
יכ לארשי ןואגכ בקעי ןואג-תא הוהי בש יכ ג  3
:ותחש םהירמזו םיקקב םוקקב
םיעלתמ ליח-ישנא םדאמ והירבג ןגמ ד  4
:ולערה םישרבהו וניכה םויב בכרה תודלפ-שאב
תובחרב ןוקשקתשי בכרה וללוהתי תוצוחב ה  5
:וצצורי םיקרבכ םדיפלכ ןהיארמ
התמוח ורהמי םתוכלהב ולשכי וירידא רכזי ו  6
:ךכסה ןכהו
:גומנ לכיההו וחתפנ תורהנה ירעש ז  7
לוקכ תוגהנמ היתהמאו התלעה התלג בצהו ח  8
:ןהבבל-לע תפפתמ םינוי
ודמע םיסנ המהו איה ימימ םימ-תכרבכ הונינו ט  9
:הנפמ ןיאו ודמע
לכמ דבכ הנוכתל הצק ןיאו בהז וזב ףסכ וזב י  10
:הדמח ילכ
םיכרב קפו סמנ בלו הקלבמו הקובמו הקוב אי  11
:רוראפ וצבק םלכ ינפו םינתמ-לכב הלחלחו
ךלה רשא םירפכל אוה הערמו תוירא ןועמ היא בי  12
:דירחמ ןיאו הירא רוג םש איבל הירא
ויתאבלל קנחמו ויתורג ידב ףרט הירא גי  13
:הפרט ויתנעמו וירח ףרט-אלמיו
ןשעב יתרעבהו תואבצ הוהי םאנ ךילא יננה די  14
ךפרט ץראמ יתרכהו ברח לכאת ךיריפכו הבכר
:הככאלמ לוק דוע עמשי-אלו

ג    3

שימי אל האלמ קרפ שחכ הלכ םימד ריע יוה א  1
:ףרט
הבכרמו רהד סוסו ןפוא שער לוקו טוש לוק ב  2
:הדקרמ
דבכו ללח ברו תינח קרבו ברח בהלו הלעמ שרפ ג  3
:םתיוגב ולשכי היוגל הצק ןיאו רגפ
תרכמה םיפשכ תלעב ןח תבוט הנוז ינונז ברמ ד  4
:היפשכב תוחפשמו הינונזב םיוג
ךילוש יתילגו תואבצ הוהי םאנ ךילא יננה ה  5
:ךנולק תוכלממו ךרעמ םיוג יתיארהו ךינפ-לע
:יארכ ךיתמשו ךיתלבנו םיצקש ךילע יתכלשהו ו  6
ימ הונינ הדדש רמאו ךממ דודי ךיאר-לכ היהו ז  7
:ךל םימחנמ שקבא ןיאמ הל דוני
הל ביבס םימ םיראיב הבשיה ןומא אנמ יבטיתה ח  8
:התמוח םימ םי ליח-רשא
ויה םיבולו טופ הצק ןיאו םירצמו המצע שוכ ט  9
:ךתרזעב
ושטרי היללע םג יבשב הכלה הלגל איה-םג י  10
לרוג ודי הידבכנ-לעו תוצוח-לכ שארב
:םיקזב וקתר הילודג-לכו
זועמ ישקבת תא-םג המלענ יהת ירכשת תא-םג אי  11
:ביואמ
ולפנו ועוני-םא םירוכב-םע םינאת ךירצבמ-לכ בי  12
:לכוא יפ-לע
וחתפנ חותפ ךיביאל ךברקב םישנ ךמע הנה גי  13
:ךיחירב שא הלכא ךצרא ירעש
טיטב יאב ךירצבמ יקזח ךל-יבאש רוצמ ימ די  14
:ןבלמ יקיזחה רמחב יסמרו
דבכתה קליכ ךלכאת ברח ךתירכת שא ךלכאת םש וט  15
:הבראכ ידבכתה קליכ
:ףעיו טשפ קלי םימשה יבכוכמ ךילכר תיברה זט  16
םינוחה יבג בוגכ ךירספטו הבראכ ךירזנמ זי  17
עדונ-אלו דדונו החרז שמש הרק םויב תורדגב
:םיא ומוקמ
ךמע ושפנ ךירידא ונכשי רושא ךלמ ךיער ומנ חי  18
:ץבקמ ןיאו םירהה-לע
ךעמש יעמש לכ ךתכמ הלחנ ךרבשל ההכ-ןיא טי  19
:דימת ךתער הרבע-אל ימ-לע יכ ךילע ףכ ועקת

This book in English or Latin