הימחנ    Nehemiah

א    1

תנש ולסכ-שדחב יהיו הילכח-ןב הימחנ ירבד א  1
:הריבה ןשושב יתייה ינאו םירשע
הדוהימ םישנאו אוה יחאמ דחא יננח אביו ב  2
וראשנ-רשא הטילפה םידוהיה-לע םלאשאו
:םלשורי-לעו יבשה-ןמ
םש יבשה-ןמ וראשנ-רשא םיראשנה יל ורמאיו ג  3
םלשורי תמוחו הפרחבו הלדג הערב הנידמב
:שאב ותצנ הירעשו תצרפמ
הכבאו יתבשי הלאה םירבדה-תא יעמשכ יהיו ד  4
יהלא ינפל ללפתמו םצ יהאו םימי הלבאתאו
:םימשה
לודגה לאה םימשה יהלא הוהי אנא רמאו ה  5
ירמשלו ויבהאל דסחו תירבה רמש ארונהו
:ויתוצמ
עמשל תוחותפ ךיניעו תבשק-ךנזא אנ יהת ו  6
םויה ךינפל ללפתמ יכנא רשא ךדבע תלפת-לא
הדותמו ךידבע לארשי ינב-לע הלילו םמוי
ינאו ךל ונאטח רשא לארשי-ינב תואטח-לע
:ונאטח יבא-תיבו
תוצמה-תא ונרמש-אלו ךל ונלבח לבח ז  7
השמ-תא תיוצ רשא םיטפשמה-תאו םיקחה-תאו
:ךדבע
רמאל ךדבע השמ-תא תיוצ רשא רבדה-תא אנ-רכז ח  8
:םימעב םכתא ץיפא ינא ולעמת םתא
םתא םתישעו יתוצמ םתרמשו ילא םתבשו ט  9
םצבקא םשמ םימשה הצקב םכחדנ היהי-םא
ימש-תא ןכשל יתרחב רשא םוקמה-לא םיתאובהו
:םש
ךדיבו לודגה ךחכב תידפ רשא ךמעו ךידבע םהו י  10
:הקזחה
ךדבע תלפת-לא תבשק-ךנזא אנ יהת ינדא אנא אי  11
ךמש-תא האריל םיצפחה ךידבע תלפת-לאו
ינפל םימחרל והנתו םויה ךדבעל אנ-החילצהו
:ךלמל הקשמ יתייה ינאו הזה שיאה

ב    2

ךלמה אתסשחתראל םירשע תנש ןסינ שדחב יהיו א  1
ךלמל הנתאו ןייה-תא אשאו וינפל ןיי
:וינפל ער יתייה-אלו
ךניא התאו םיער ךינפ עודמ ךלמה יל רמאיו ב  2
:דאמ הברה אריאו בל ער םא-יכ הז ןיא הלוח
וערי-אל עודמ היחי םלועל ךלמה ךלמל רמאו ג  3
הירעשו הברח יתבא תורבק-תיב ריעה רשא ינפ
:שאב ולכא
ללפתאו שקבמ התא הז-המ-לע ךלמה יל רמאיו ד  4
:םימשה יהלא-לא
ךדבע בטיי-םאו בוט ךלמה-לע-םא ךלמל רמאו ה  5
תורבק ריע-לא הדוהי-לא ינחלשת רשא ךינפל
:הננבאו יתבא
יתמ-דע ולצא תבשוי לגשהו ךלמה יל רמאיו ו  6
ךלמה-ינפל בטייו בושת יתמו ךכלהמ היהי
:ןמז ול הנתאו ינחלשיו
יל-ונתי תורגא בוט ךלמה-לע-םא ךלמל רמואו ז  7
דע ינוריבעי רשא רהנה רבע תווחפ-לע
:הדוהי-לא אובא-רשא
רשא ךלמל רשא סדרפה רמש ףסא-לא תרגאו ח  8
תיבל-רשא הריבה ירעש-תא תורקל םיצע יל-ןתי
יל-ןתיו וילא אובא-רשא תיבלו ריעה תמוחלו
:ילע הבוטה יהלא-דיכ ךלמה
תא םהל הנתאו רהנה רבע תווחפ-לא אובאו ט  9
ליח ירש ךלמה ימע חלשיו ךלמה תורגא
:םישרפו
עריו ינמעה דבעה היבוטו ינרחה טלבנס עמשיו י  10
ינבל הבוט שקבל םדא אב-רשא הלדג הער םהל
:לארשי
:השלש םימי םש-יהאו םלשורי-לא אובאו אי  11
יתדגה-אלו ימע טעמ םישנאו ינא הליל םוקאו בי  12
םלשוריל תושעל יבל-לא ןתנ יהלא המ םדאל
בכר ינא רשא המהבה-םא יכ ימע ןיא המהבו
:הב
ןינתה ןיע ינפ-לאו הליל איגה-רעשב האצאו גי  13
םלשורי תמוחב רבש יהאו תפשאה רעש-לאו
:שאב ולכא הירעשו םיצורפמה-רשא
ךלמה תכרב-לאו ןיעה רעש-לא רבעאו די  14
:יתחת רבעל המהבל םוקמ-ןיאו
בושאו המוחב רבש יהאו הליל לחנב הלע יהאו וט  15
:בושאו איגה רעשב אובאו
השע ינא המו יתכלה הנא ועדי אל םינגסהו זט  16
רתילו םינגסלו םירחלו םינהכלו םידוהילו
:יתדגה אל ןכ-דע הכאלמה השע
הב ונחנא רשא הערה םיאר םתא םהלא רמואו זי  17
וכל שאב ותצנ הירעשו הברח םלשורי רשא
:הפרח דוע היהנ-אלו םלשורי תמוח-תא הנבנו
ילע הבוט איה-רשא יהלא די-תא םהל דיגאו חי  18
םוקנ ורמאיו יל-רמא רשא ךלמה ירבד-ףאו
:הבוטל םהידי וקזחיו ונינבו
םשגו ינומעה דבעה היבטו ינרחה טלבנס עמשיו טי  19
ורמאיו ונילע וזביו ונל וגעליו יברעה
םתא ךלמה לעה םישע םתא רשא הזה רבדה-המ
:םידרמ
אוה םימשה יהלא םהל רמואו רבד םתוא בישאו כ  20
םכלו ונינבו םוקנ וידבע ונחנאו ונל חילצי
:םלשוריב ןורכזו הקדצו קלח-ןיא

ג    3

םינהכה ויחאו לודגה ןהכה בישילא םקיו א  1
ודימעיו והושדק המה ןאצה רעש-תא ונביו
לדגמ דע והושדק האמה לדגמ-דעו ויתתלד
:לאננח
רוכז הנב ודי-לעו וחרי ישנא ונב ודי-לעו ב  2
:ירמא-ןב
והורק המה האנסה ינב ונב םיגדה רעש תאו ג  3
:ויחירבו וילוענמ ויתתלד ודימעיו
ץוקה-ןב הירוא-ןב תומרמ קיזחה םדי-לעו ד  4
לאבזישמ-ןב היכרב-ןב םלשמ קיזחה םדי-לעו
:אנעב-ןב קודצ קיזחה םדי-לעו
ואיבה-אל םהירידאו םיעוקתה וקיזחה םדי-לעו ה  5
:םהינדא תדבעב םרוצ
םלשמו חספ-ןב עדיוי וקיזחה הנשיה רעש תאו ו  6
ויתתלד ודימעיו והורק המה הידוסב-ןב
:ויחירבו וילענמו
יתנרמה ןודיו ינעבגה היטלמ קיזחה םדי-לעו ז  7
:רהנה רבע תחפ אסכל הפצמהו ןועבג ישנא
םיפרוצ היהרח-ןב לאיזע קיזחה ודי-לע ח  8
ובזעיו םיחקרה-ןב היננח קיזחה ודי-לעו
:הבחרה המוחה דע םלשורי
ךלפ יצח רש רוח-ןב היפר קיזחה םדי-לעו ט  9
:םלשורי
ותיב דגנו ףמורח-ןב הידי קיזחה םדי-לעו י  10
:הינבשח-ןב שוטח קיזחה ודי-לעו
תחפ-ןב בושחו םרח-ןב היכלמ קיזחה תינש הדמ אי  11
:םירונתה לדגמ תאו באומ
ךלפ יצח רש שחולה-ןב םולש קיזחה ודי-לעו בי  12
:ויתונבו אוה םלשורי
המה חונז יבשיו ןונח קיזחה איגה רעש תא גי  13
ףלאו ויחירבו וילענמ ויתתלד ודימעיו והונב
:תופשה רעש דע המוחב המא
ךלפ רש בכר-ןב היכלמ קיזחה תופשאה רעש תאו די  14
וילענמ ויתתלד דימעיו וננבי אוה םרכה-תיב
:ויחירבו
ךלפ רש הזח-לכ-ןב ןולש קיזחה ןיעה רעש תאו וט  15
ויתתלד ודימעיו ונללטיו וננבי אוה הפצמה
חלשה תכרב תמוח תאו ויחירבו וילענמ
:דיוד ריעמ תודרויה תולעמה-דעו ךלמה-ןגל
ךלפ יצח רש קובזע-ןב הימחנ קיזחה וירחא זט  16
הכרבה-דעו דיוד ירבק דגנ-דע רוצ-תיב
:םירבגה תיב דעו היושעה
ודי-לע ינב-ןב םוחר םיולה וקיזחה וירחא זי  17
:וכלפל הליעק ךלפ-יצח-רש היבשח קיזחה
יצח רש דדנח-ןב יוב םהיחא וקיזחה וירחא חי  18
:הליעק ךלפ
הדמ הפצמה רש עושי-ןב רזע ודי-לע קזחיו טי  19
:עצקמה קשנה תלע דגנמ תינש
תינש הדמ יבז-ןב ךורב קיזחה הרחה וירחא כ  20
:לודגה ןהכה בישילא תיב חתפ-דע עוצקמה-ןמ
הדמ ץוקה-ןב הירוא-ןב תומרמ קיזחה וירחא אכ  21
תיב תילכת-דעו בישילא תיב חתפמ תינש
:בישילא
:רככה ישנא םינהכה וקיזחה וירחאו בכ  22
וירחא םתיב דגנ בושחו ןמינב קיזחה וירחא גכ  23
:ותיב לצא היננע-ןב הישעמ-ןב הירזע קיזחה
תיבמ תינש הדמ דדנח-ןב יונב קיזחה וירחא דכ  24
:הנפה-דעו עוצקמה-דע הירזע
אצויה לדגמהו עוצקמה דגנמ יזוא-ןב ללפ הכ  25
וירחא הרטמה רצחל רשא ןוילעה ךלמה תיבמ
:שערפ-ןב הידפ
םימה רעש דגנ דע לפעב םיבשי ויה םיניתנהו וכ  26
:אצויה לדגמהו חרזמל
לדגמה דגנמ תינש הדמ םיעקתה וקיזחה וירחא זכ  27
:לפעה תמוח דעו אצויה לודגה
דגנל שיא םינהכה וקיזחה םיסוסה רעש לעמ חכ  28
:ותיב
וירחאו ותיב דגנ רמא-ןב קודצ קיזחה וירחא טכ  29
:חרזמה רעש רמש הינכש-ןב היעמש קיזחה
ףלצ-ןב ןונחו הימלש-ןב היננח קיזחה ירחא ל  30
היכרב-ןב םלשמ קיזחה וירחא ינש הדמ יששה
:ותכשנ דגנ
םיניתנה תיב-דע יפרצה-ןב היכלמ קיזחה ירחא אל  31
:הנפה תילע דעו דקפמה רעש דגנ םילכרהו
םיפרצה וקיזחה ןאצה רעשל הנפה תילע ןיבו בל  32
:םילכרהו
םינוב ונחנא-יכ טלבנס עמש רשאכ יהיו גל  33
געליו הברה סעכיו ול רחיו המוחה-תא
:םידוהיה-לע
המ רמאיו ןורמש ליחו ויחא ינפל רמאיו דל  34
וחבזיה םהל ובזעיה םישע םיללמאה םידוהיה
רפעה תומרעמ םינבאה-תא ויחיה םויב ולכיה
:תופורש המהו
םינוב םה-רשא םג רמאיו ולצא ינמעה היבוטו הל  35
:םהינבא תמוח ץרפו לעוש הלעי-םא
םתפרח בשהו הזוב ונייה-יכ וניהלא עמש ול  36
:היבש ץראב הזבל םנתו םשאר-לא
יכ החמת-לא ךינפלמ םתאטחו םנוע-לע סכת-לאו זל  37
:םינובה דגנל וסיעכה
היצח-דע המוחה-לכ רשקתו המוחה-תא הנבנו חל  38
:תושעל םעל בל יהיו

ד    4

םיברעהו היבוטו טלבנס עמש רשאכ יהיו א  1
תומחל הכורא התלע-יכ םידודשאהו םינמעהו
םהל רחיו םתסהל םיצרפה ולחה-יכ םלשורי
:דאמ
םלשוריב םחלהל אובל ודחי םלכ ורשקיו ב  2
:העות ול תושעלו
םמוי םהילע רמשמ דימענו וניהלא-לא ללפתנו ג  3
:םהינפמ הלילו
הברה רפעהו לבסה חכ לשכ הדוהי רמאיו ד  4
:המוחב תונבל לכונ אל ונחנאו
דע וארי אלו ועדי אל ונירצ ורמאיו ה  5
ונתבשהו םונגרהו םכות-לא אובנ-רשא
:הכאלמה-תא
ורמאיו םלצא םיבשיה םידוהיה ואב-רשאכ יהיו ו  6
ובושת-רשא תומקמה-לכמ םימעפ רשע ונל
:ונילע
םייחחצב המוחל ירחאמ םוקמל תויתחתמ דימעאו ז  7
םהיחמר םהיתברח-םע תוחפשמל םעה-תא דימעאו
:םהיתתשקו
םינגסה-לאו םירחה-לא רמאו םוקאו אראו ח  8
ינדא-תא םהינפמ וארית-לא םעה רתי-לאו
םכינב םכיחא-לע ומחלהו ורכז ארונהו לודגה
:םכיתבו םכישנ םכיתנבו
רפיו ונל עדונ-יכ וניביוא ועמש-רשאכ יהיו ט  9
שיא המוחה-לא ונלכ בושנו םתצע-תא םיהלאה
:ותכאלמ-לא
הכאלמב םישע ירענ יצח אוהה םויה-ןמ יהיו י  10
תותשקהו םינגמה םיחמרהו םיקיזחמ םיצחו
:הדוהי תיב-לכ ירחא םירשהו םינירשהו
ודי תחאב םישמע לבסב םיאשנהו המוחב םינובה אי  11
:חלשה תקזחמ תחאו הכאלמב השע
םינובו וינתמ-לע םירוסא וברח שיא םינובהו בי  12
:ילצא רפושב עקותהו
םעה רתי-לאו םינגסה-לאו םירחה-לא רמאו גי  13
המוחה-לע םידרפנ ונחנאו הבחרו הברה הכאלמה
:ויחאמ שיא םיקוחר
וצבקת המש רפושה לוק-תא ועמשת רשא םוקמב די  14
:ונל םחלי וניהלא ונילא
םיחמרב םיקיזחמ םיצחו הכאלמב םישע ונחנאו וט  15
:םיבכוכה תאצ דע רחשה תולעמ
ונילי ורענו שיא םעל יתרמא איהה תעב םג זט  16
םויהו רמשמ הלילה ונל-ויהו םלשורי ךותב
:הכאלמ
ירחא רשא רמשמה ישנאו ירענו יחאו ינא ןיאו זי  17
:םימה וחלש שיא ונידגב םיטשפ ונחנא-ןיא

ה    5

םהיחא-לא הלודג םהישנו םעה תקעצ יהתו א  1
:םידוהיה
םיבר ונחנא וניתנבו ונינב םירמא רשא שיו ב  2
:היחנו הלכאנו ןגד החקנו
וניתבו ונימרכו וניתדש םירמא רשא שיו ג  3
:בערב ןגד החקנו םיברע ונחנא
וניתדש ךלמה תדמל ףסכ וניול םירמא רשא שיו ד  4
:ונימרכו
הנהו ונינב םהינבכ ונרשב וניחא רשבכ התעו ה  5
םידבעל וניתנב-תאו ונינב-תא םישבכ ונחנא
וניתדשו ונדי לאל ןיאו תושבכנ וניתנבמ שיו
:םירחאל ונימרכו
תאו םתקעז-תא יתעמש רשאכ דאמ יל רחיו ו  6
:הלאה םירבדה
םינגסה-תאו םירחה-תא הביראו ילע יבל ךלמיו ז  7
ןתאו םיאשנ םתא ויחאב-שיא אשמ םהל הרמאו
:הלודג הלהק םהילע
םידוהיה וניחא-תא ונינק ונחנא םהל הרמאו ח  8
ורכמת םתא-םגו ונב ידכ םיוגל םירכמנה
ואצמ אלו ושירחיו ונל-ורכמנו םכיחא-תא
:רבד
אולה םישע םתא-רשא רבדה בוט-אל רמאיו ט  9
:וניביוא םיוגה תפרחמ וכלת וניהלא תאריב
ןגדו ףסכ םהב םישנ ירענו יחא ינא-םגו י  10
:הזה אשמה-תא אנ-הבזענ
םהיתיז םהימרכ םהיתדש םויהכ םהל אנ ובישה אי  11
רשא רהציהו שוריתה ןגדהו ףסכה תאמו םהיתבו
:םהב םישנ םתא
רשאכ השענ ןכ שקבנ אל םהמו בישנ ורמאיו בי  12
תושעל םעיבשאו םינהכה-תא ארקאו רמוא התא
:הזה רבדכ
םיהלאה רעני הככ הרמאו יתרענ ינצח-םג גי  13
ותיבמ הזה רבדה-תא םיקי-אל רשא שיאה-לכ-תא
ורמאיו קרו רוענ היהי הככו ועיגימו
רבדכ םעה שעיו הוהי-תא וללהיו ןמא להקה-לכ
:הזה
הדוהי ץראב םחפ תויהל יתא הוצ-רשא םוימ םג די  14
אתסשחתראל םיתשו םישלש תנש דעו םירשע תנשמ
אל החפה םחל יחאו ינא הרשע םיתש םינש ךלמה
:יתלכא
םעה-לע ודיבכה ינפל-רשא םינשארה תוחפהו וט  15
םיעברא םילקש-ףסכ רחא ןייו םחלב םהמ וחקיו
ןכ יתישע-אל ינאו םעה-לע וטלש םהירענ םג
:םיהלא תארי ינפמ
אל הדשו יתקזחה תאזה המוחה תכאלמב םגו זט  16
:הכאלמה-לע םש םיצובק ירענ-לכו ונינק
םיאבהו שיא םישמחו האמ םינגסהו םידוהיהו זי  17
:ינחלש-לע וניתביבס-רשא םיוגה-ןמ ונילא
ןאצ דחא רוש דחא םויל השענ היה רשאו חי  18
םימי תרשע ןיבו יל-ושענ םירפצו תוררב-שש
יתשקב אל החפה םחל הז-םעו הברהל ןיי-לכב
:הזה םעה-לע הדבעה הדבכ-יכ
םעה-לע יתישע-רשא לכ הבוטל יהלא יל-הרכז טי  19
:הזה

ו    6

יברעה םשגלו היבוטו טלבנסל עמשנ רשאכ יהיו א  1
רתונ-אלו המוחה-תא יתינב יכ וניביא רתילו
יתדמעה-אל תותלד איהה תעה-דע םג ץרפ הב
:םירעשב
הדעונו הכל רמאל ילא םשגו טלבנס חלשיו ב  2
תושעל םיבשח המהו ונוא תעקבב םיריפכב ודחי
:הער יל
ינא הלודג הכאלמ רמאל םיכאלמ םהילע החלשאו ג  3
רשאכ הכאלמה תבשת המל תדרל לכוא אלו השע
:םכילא יתדריו הפרא
בישאו םימעפ עברא הזה רבדכ ילא וחלשיו ד  4
:הזה רבדכ םתוא
תישימח םעפ הזה רבדכ טלבנס ילא חלשיו ה  5
:ודיב החותפ תרגאו ורענ-תא
התא רמא ומשגו עמשנ םיוגב הב בותכ ו  6
הנוב התא ןכ-לע דורמל םיבשח םידוהיהו
:הלאה םירבדכ ךלמל םהל הוה התאו המוחה
רמאל םלשוריב ךילע ארקל תדמעה םיאיבנ-םגו ז  7
הלאה םירבדכ ךלמל עמשי התעו הדוהיב ךלמ
:ודחי הצעונו הכל התעו
רשא הלאה םירבדכ היהנ אל רמאל וילא החלשאו ח  8
:םאדוב התא ךבלמ יכ רמוא התא
םהידי ופרי רמאל ונתוא םיארימ םלכ יכ ט  9
:ידי-תא קזח התעו השעת אלו הכאלמה-ןמ
לאבטיהמ-ןב הילד-ןב היעמש תיב יתאב-ינאו י  10
םיהלאה תיב-לא דעונ רמאיו רוצע אוהו
םיאב יכ לכיהה תותלד הרגסנו לכיהה ךות-לא
:ךגרהל םיאב הלילו ךגרהל
אובי-רשא ינומכ ימו חרבי ינומכ שיאה הרמאו אי  11
:אובא אל יחו לכיהה-לא
רבד האובנה יכ וחלש םיהלא-אל הנהו הריכאו בי  12
:ורכש טלבנסו היבוטו ילע
יתאטחו ןכ-השעאו אריא-ןעמל אוה רוכש ןעמל גי  13
:ינופרחי ןעמל ער םשל םהל היהו
םגו הלא וישעמכ טלבנסלו היבוטל יהלא הרכז די  14
ויה רשא םיאיבנה רתילו האיבנה הידעונל
:יתוא םיארימ
םישמחל לולאל השמחו םירשעב המוחה םלשתו וט  15
:םוי םינשו
םיוגה-לכ ואריו וניביוא-לכ ועמש רשאכ יהיו זט  16
יכ ועדיו םהיניעב דאמ ולפיו וניתביבס רשא
:תאזה הכאלמה התשענ וניהלא תאמ
םהיתרגא הדוהי ירח םיברמ םהה םימיב םג זי  17
:םהילא תואב היבוטל רשאו היבוט-לע תוכלוה
אוה ןתח-יכ ול העובש ילעב הדוהיב םיבר-יכ חי  18
םלשמ-תב-תא חקל ונב ןנחוהיו חרא-ןב הינכשל
:היכרב ןב
ויה ירבדו ינפל םירמא ויה ויתבוט םג טי  19
:ינאריל היבוט חלש תורגא ול םיאיצומ

ז    7

תותלדה דימעאו המוחה התנבנ רשאכ יהיו א  1
:םיולהו םיררשמהו םירעושה ודקפיו
הריבה רש היננח-תאו יחא יננח-תא הוצאו ב  2
םיהלאה-תא אריו תמא שיאכ אוה-יכ םלשורי-לע
:םיברמ
םח-דע םלשורי ירעש וחתפי אל םהל רמאיו ג  3
וזחאו תותלדה ופיגי םידמע םה דעו שמשה
ורמשמב שיא םלשורי יבשי תורמשמ דימעהו
:ותיב דגנ שיאו
הכותב טעמ םעהו הלודגו םידי תבחר ריעהו ד  4
:םיונב םיתב ןיאו
םירחה-תא הצבקאו יבל-לא יהלא ןתיו ה  5
שחיה רפס אצמאו שחיתהל םעה-תאו םינגסה-תאו
:וב בותכ אצמאו הנושארב םילועה
הלגה רשא הלוגה יבשמ םילעה הנידמה ינב הלא ו  6
הדוהילו םלשוריל ובושיו לבב ךלמ רצנדכובנ
:וריעל שיא
הימער הירזע הימחנ עושי לבברז-םע םיאבה ז  7
הנעב םוחנ יוגב תרפסמ ןשלב יכדרמ ינמחנ
:לארשי םע ישנא רפסמ
:םינשו םיעבשו האמ םיפלא שערפ ינב ח  8
:םינשו םיעבש תואמ שלש היטפש ינב ט  9
:םינשו םישמח תואמ שש חרא ינב י  10
הנמשו םיפלא באויו עושי ינבל באומ תחפ-ינב אי  11
:רשע הנמש תואמ
:העבראו םישמח םיתאמ ףלא םליע ינב בי  12
:השמחו םיעברא תואמ הנמש אותז ינב גי  13
:םיששו תואמ עבש יכז ינב די  14
:הנמשו םיעברא תואמ שש יונב ינב וט  15
:הנמשו םירשע תואמ שש יבב ינב זט  16
:םינשו םירשע תואמ שלש םיפלא דגזע ינב זי  17
:העבשו םישש תואמ שש םקינדא ינב חי  18
:העבשו םישש םיפלא יוגב ינב טי  19
:השמחו םישמח תואמ שש ןידע ינב כ  20
:הנמשו םיעשת היקזחל רטא-ינב אכ  21
:הנמשו םירשע תואמ שלש םשח ינב בכ  22
:העבראו םירשע תואמ שלש יצב ינב גכ  23
:רשע םינש האמ ףירח ינב דכ  24
:השמחו םיעשת ןועבג ינב הכ  25
:הנמשו םינמש האמ הפטנו םחל-תיב ישנא וכ  26
:הנמשו םירשע האמ תותנע ישנא זכ  27
:םינשו םיעברא תומזע-תיב ישנא חכ  28
תואמ עבש תוראבו הריפכ םירעי תירק ישנא טכ  29
:השלשו םיעברא
:דחאו םירשע תואמ שש עבגו המרה ישנא ל  30
:םינשו םירשעו האמ סמכמ ישנא אל  31
:השלשו םירשע האמ יעהו לא-תיב ישנא בל  32
:םינשו םישמח רחא ובנ ישנא גל  33
:העבראו םישמח םיתאמ ףלא רחא םליע ינב דל  34
:םירשעו תואמ שלש םרח ינב הל  35
:השמחו םיעברא תואמ שלש וחרי ינב ול  36
:דחאו םירשעו תואמ עבש ונואו דידח דל-ינב זל  37
:םישלשו תואמ עשת םיפלא תשלש האנס ינב חל  38
תואמ עשת עושי תיבל היעדי ינב םינהכה טל  39
:השלשו םיעבש
:םינשו םישמח ףלא רמא ינב מ  40
:העבשו םיעברא םיתאמ ףלא רוחשפ ינב אמ  41
:רשע העבש ףלא םרח ינב במ  42
םיעבש הודוהל ינבל לאימדקל עושי-ינב םיולה גמ  43
:העבראו
:הנמשו םיעברא האמ ףסא ינב םיררשמה דמ  44
ןמלט-ינב רטא-ינב םולש-ינב םירעשה המ  45
םישלש האמ יבש ינב אטיטח ינב בוקע-ינב
:הנמשו
:תועבט ינב אפשח-ינב אחצ-ינב םיניתנה ומ  46
:ןודפ ינב אעיס-ינב סריק-ינב זמ  47
:ימלש ינב הבגח-ינב הנבל-ינב חמ  48
:רחג-ינב לדג-ינב ןנח-ינב טמ  49
:אדוקנ ינב ןיצר-ינב היאר-ינב נ  50
:חספ ינב אזע-ינב םזג-ינב אנ  51
:םיסשופנ ינב םינועמ-ינב יסב-ינב בנ  52
:רוחרח ינב אפוקח-ינב קובקב-ינב גנ  53
:אשרח ינב אדיחמ-ינב תילצב-ינב דנ  54
:חמת-ינב ארסיס-ינב סוקרב-ינב הנ  55
:אפיטח ינב חיצנ ינב ונ  56
ינב תרפוס-ינב יטוס-ינב המלש ידבע ינב זנ  57
:אדירפ
:לדג ינב ןוקרד-ינב אלעי-ינב חנ  58
ינב םייבצה תרכפ ינב ליטח-ינב היטפש ינב טנ  59
:ןומא
םיעשת תואמ שלש המלש ידבע ינבו םיניתנה-לכ ס  60
:םינשו
ןודא בורכ אשרח לת חלמ לתמ םילועה הלאו אס  61
םא םערזו םתובא-תיב דיגהל ולכי אלו רמאו
:םה לארשימ
תואמ שש אדוקנ ינב היבוט-ינב הילד-ינב בס  62
:םינשו םיעבראו
ילזרב ינב ץוקה ינב היבח ינב םינהכה-ןמו גס  63
ארקיו השא ידעלגה ילזרב תונבמ חקל רשא
:םמש-לע
ולאגיו אצמנ אלו םישחיתמה םבתכ ושקב הלא דס  64
:הנהכה-ןמ
שדקמ ולכאי-אל רשא םהל אתשרתה רמאיו הס  65
:םימותו םירואל ןהכה דמע דע םישדקה
תואמ-שלש םיפלא אובר עברא דחאכ להקה-לכ וס  66
:םיששו
שלש םיפלא תעבש הלא םהיתהמאו םהידבע דבלמ זס  67
תוררשמו םיררשמ םהלו העבשו םישלש תואמ
:השמחו םיעבראו םיתאמ
תשש םירמח השמחו םישלש תואמ עברא םילמג חס  68
:םירשעו תואמ עבש םיפלא
ןתנ אתשרתה הכאלמל ונתנ תובאה ישאר תצקמו טס  69
תונתכ םישמח תוקרזמ ףלא םינמכרד בהז רצואל
:תואמ שמחו םישלש םינהכ
בהז הכאלמה רצואל ונתנ תובאה ישארמו ע  70
םיפלא םינמ ףסכו תובר יתש םינומכרד
:םיתאמו
יתש םינומכרד בהז םעה תיראש ונתנ רשאו אע  71
םישש םינהכ תנתכו םיפלא םינמ ףסכו אובר
:העבשו
םיררשמהו םירעושהו םיולהו םינהכה ובשיו בע  72
עגיו םהירעב לארשי-לכו םיניתנהו םעה-ןמו
:םהירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה

ח    8

ינפל רשא בוחרה-לא דחא שיאכ םעה-לכ ופסאיו א  1
רפס-תא איבהל רפסה ארזעל ורמאיו םימה-רעש
:לארשי-תא הוהי הוצ-רשא השמ תרות
שיאמ להקה ינפל הרותה-תא ןהכה ארזע איביו ב  2
שדחל דחא םויב עמשל ןיבמ לכו השא-דעו
:יעיבשה
םימה-רעש ינפל רשא בוחרה ינפל וב-ארקיו ג  3
םישנהו םישנאה דגנ םויה תיצחמ-דע רואה-ןמ
:הרותה רפס-לא םעה-לכ ינזאו םיניבמהו
רבדל ושע רשא ץע-לדגמ-לע רפסה ארזע דמעיו ד  4
הירואו הינעו עמשו היתתמ ולצא דמעיו
הידפ ולאמשמו ונימי-לע הישעמו היקלחו
:םלשמ הירכז הנדבשחו םשחו היכלמו לאשימו
לעמ-יכ םעה-לכ יניעל רפסה ארזע חתפיו ה  5
:םעה-לכ ודמע וחתפכו היה םעה-לכ
ונעיו לודגה םיהלאה הוהי-תא ארזע ךרביו ו  6
וחתשיו ודקיו םהידי לעמב ןמא ןמא םעה-לכ
:הצרא םיפא הוהיל
הידוה יתבש בוקע ןימי היברשו ינבו עושיו ז  7
םיולהו היאלפ ןנח דבזוי הירזע אטילק הישעמ
:םדמע-לע םעהו הרותל םעה-תא םיניבמ
לכש םושו שרפמ םיהלאה תרותב רפסב וארקיו ח  8
:ארקמב וניביו
רפסה ןהכה ארזעו אתשרתה אוה הימחנ רמאיו ט  9
םויה םעה-לכל םעה-תא םיניבמה םיולהו
וכבת-לאו ולבאתת-לא םכיהלא הוהיל אוה-שדק
:הרותה ירבד-תא םעמשכ םעה-לכ םיכוב יכ
םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא וכל םהל רמאיו י  10
םויה שודק-יכ ול ןוכנ ןיאל תונמ וחלשו
איה הוהי תודח-יכ ובצעת-לאו ונינדאל
:םכזעמ
םויה יכ וסה רמאל םעה-לכל םישחמ םיולהו אי  11
:ובצעת-לאו שדק
תונמ חלשלו תותשלו לכאל םעה-לכ וכליו בי  12
רשא םירבדב וניבה יכ הלודג החמש תושעלו
:םהל ועידוה
םעה-לכל תובאה ישאר ופסאנ ינשה םויבו גי  13
ליכשהלו רפסה ארזע-לא םיולהו םינהכה
:הרותה ירבד-לא
השמ-דיב הוהי הוצ רשא הרותב בותכ ואצמיו די  14
שדחב גחב תוכסב לארשי-ינב ובשי רשא
:יעיבשה
םהירע-לכב לוק וריבעיו ועימשי רשאו וט  15
תיז-ילע ואיבהו רהה ואצ רמאל םלשוריבו
ץע ילעו םירמת ילעו סדה ילעו ןמש ץע-ילעו
:בותככ תכס תשעל תבע
שיא תוכס םהל ושעיו ואיביו םעה ואציו זט  16
םיהלאה תיב תורצחבו םהיתרצחבו וגג-לע
:םירפא רעש בוחרבו םימה רעש בוחרבו
ובשיו תוכס יבשה-ןמ םיבשה להקה-לכ ושעיו זי  17
ינב ןכ ןונ-ןב עושי ימימ ושע-אל יכ תוכסב
:דאמ הלודג החמש יהתו אוהה םויה דע לארשי
םויה-ןמ םויב םוי םיהלאה תרות רפסב ארקיו חי  18
םימי תעבש גח-ושעיו ןורחאה םויה דע ןושארה
:טפשמכ תרצע ינימשה םויבו

ט    9

ופסאנ הזה שדחל העבראו םירשע םויבו א  1
:םהילע המדאו םיקשבו םוצב לארשי-ינב
ודמעיו רכנ ינב לכמ לארשי ערז ולדביו ב  2
:םהיתבא תונועו םהיתאטח-לע ודותיו
הוהי תרות רפסב וארקיו םדמע-לע ומוקיו ג  3
םיוחתשמו םידותמ תיעברו םויה תיעבר םהיהלא
:םהיהלא הוהיל
לאימדק ינבו עושי םיולה הלעמ-לע םקיו ד  4
לוקב וקעזיו יננכ ינב היברש ינב הינבש
:םהיהלא הוהי-לא לודג
הינבשח ינב לאימדקו עושי םיולה ורמאיו ה  5
וכרב ומוק היחתפ הינבש הידוה היברש
וכרביו םלועה-דע םלועה-ןמ םכיהלא הוהי-תא
:הלהתו הכרב-לכ-לע םמורמו ךדובכ םש
ימש םימשה-תא תישע תא ךדבל הוהי אוה-התא ו  6
םימיה הילע רשא-לכו ץראה םאבצ-לכו םימשה
םימשה אבצו םלכ-תא היחמ התאו םהב רשא-לכו
:םיוחתשמ ךל
םרבאב תרחב רשא םיהלאה הוהי אוה-התא ז  7
:םהרבא ומש תמשו םידשכ רואמ ותאצוהו
תירבה ומע תורכו ךינפל ןמאנ ובבל-תא תאצמו ח  8
יזרפהו ירמאה יתחה ינענכה ץרא-תא תתל
ךירבד-תא םקתו וערזל תתל ישגרגהו יסוביהו
:התא קידצ יכ
תעמש םתקעז-תאו םירצמב וניתבא ינע-תא ארתו ט  9
:ףוס-םי-לע
םע-לכבו וידבע-לכבו הערפב םיתפמו תתא ןתתו י  10
םש ךל-שעתו םהילע ודיזה יכ תעדי יכ וצרא
:הזה םויהכ
השביב םיה-ךותב ורבעיו םהינפל תעקב םיהו אי  11
םימב ןבא-ומכ תלוצמב תכלשה םהיפדר-תאו
:םיזע
הליל שא דומעבו םמוי םתיחנה ןנע דומעבו בי  12
:הב-וכלי רשא ךרדה-תא םהל ריאהל
ןתתו םימשמ םהמע רבדו תדרי יניס-רה לעו גי  13
תוצמו םיקח תמא תורותו םירשי םיטפשמ םהל
:םיבוט
םיקחו תווצמו םהל תעדוה ךשדק תבש-תאו די  14
:ךדבע השמ דיב םהל תיוצ הרותו
עלסמ םימו םבערל םהל התתנ םימשמ םחלו וט  15
תשרל אובל םהל רמאתו םאמצל םהל תאצוה
:םהל תתל ךדי-תא תאשנ-רשא ץראה-תא
ועמש אלו םפרע-תא ושקיו ודיזה וניתבאו םהו זט  16
:ךיתוצמ-לא
תישע רשא ךיתאלפנ ורכז-אלו עמשל ונאמיו זי  17
םתדבעל בושל שאר-ונתיו םפרע-תא ושקיו םהמע
םוחרו ןונח תוחילס הולא התאו םירמב
:םתבזע אלו דסחו-ברו םיפא-ךרא
ךיהלא הז ורמאיו הכסמ לגע םהל ושע-יכ ףא חי  18
:תולדג תוצאנ ושעיו םירצממ ךלעה רשא
דומע-תא רבדמב םתבזע אל םיברה ךימחרב התאו טי  19
ךרדהב םתחנהל םמויב םהילעמ רס-אל ןנעה
ךרדה-תאו םהל ריאהל הלילב שאה דומע-תאו
:הב-וכלי רשא
תענמ-אל ךנמו םליכשהל תתנ הבוטה ךחורו כ  20
:םאמצל םהל התתנ םימו םהיפמ
םהיתמלש ורסח אל רבדמב םתלכלכ הנש םיעבראו אכ  21
:וקצב אל םהילגרו ולב אל
האפל םקלחתו םיממעו תוכלממ םהל ןתתו בכ  22
ןובשח ךלמ ץרא-תאו ןוחיס ץרא-תא ושרייו
:ןשבה-ךלמ גוע ץרא-תאו
ץראה-לא םאיבתו םימשה יבכככ תיברה םהינבו גכ  23
:תשרל אובל םהיתבאל תרמא-רשא
םהינפל ענכתו ץראה-תא ושרייו םינבה ואביו דכ  24
םדיב םנתתו םינענכה ץראה יבשי-תא
םהב תושעל ץראה יממע-תאו םהיכלמ-תאו
:םנוצרכ
םיתב ושרייו הנמש המדאו תורצב םירע ודכליו הכ  25
םיתיזו םימרכ םיבוצח תורב בוט-לכ-םיאלמ
ונימשיו ועבשיו ולכאיו ברל לכאמ ץעו
:לודגה ךבוטב ונדעתיו
םוג ירחא ךתרות-תא וכלשיו ךב ודרמיו ורמיו וכ  26
ךילא םבישהל םב ודיעה-רשא וגרה ךיאיבנ-תאו
:תלודג תוצאנ ושעיו
םתרצ תעבו םהל ורציו םהירצ דיב םנתתו זכ  27
םיברה ךימחרכו עמשת םימשמ התאו ךילא וקעצי
:םהירצ דימ םועישויו םיעישומ םהל ןתת
םבזעתו ךינפל ער תושעל ובושי םהל חונכו חכ  28
התאו ךוקעזיו ובושיו םהב ודריו םהיביא דיב
:םיתע תובר ךימחרכ םליצתו עמשת םימשמ
ודיזה המהו ךתרות-לא םבישהל םהב דעתו טכ  29
םב-ואטח ךיטפשמבו ךיתוצמל ועמש-אלו
תררוס ףתכ ונתיו םהב היחו םדא השעי-רשא
:ועמש אלו ושקה םפרעו
ךחורב םב דעתו תובר םינש םהילע ךשמתו ל  30
ימע דיב םנתתו וניזאה אלו ךיאיבנ-דיב
:תצראה
יכ םתבזע אלו הלכ םתישע-אל םיברה ךימחרבו אל  31
:התא םוחרו ןונח-לא
רמוש ארונהו רובגה לודגה לאה וניהלא התעו בל  32
האלתה-לכ תא ךינפל טעמי-לא דסחהו תירבה
ונינהכלו ונירשל וניכלמל ונתאצמ-רשא
יכלמ ימימ ךמע-לכלו וניתבאלו ונאיבנלו
:הזה םויה דע רושא
תישע תמא-יכ ונילע אבה-לכ לע קידצ התאו גל  33
:ונעשרה ונחנאו
ושע אל וניתבאו ונינהכ ונירש וניכלמ-תאו דל  34
רשא ךיתודעלו ךיתוצמ-לא ובישקה אלו ךתרות
:םהב תדיעה
ץראבו םהל תתנ-רשא ברה ךבוטבו םתוכלמב םהו הל  35
ךודבע אל םהינפל תתנ-רשא הנמשהו הבחרה
:םיערה םהיללעממ ובש-אלו
התתנ-רשא ץראהו םידבע םויה ונחנא הנה ול  36
ונחנא הנה הבוט-תאו הירפ-תא לכאל וניתבאל
:הילע םידבע
ונילע התתנ-רשא םיכלמל הברמ התאובתו זל  37
ונתמהבבו םילשמ וניתיוג לעו וניתואטחב
:ונחנא הלודג הרצבו םנוצרכ

י    10

לעו םיבתכו הנמא םיתרכ ונחנא תאז-לכבו א  1
:ונינהכ וניול ונירש םותחה
הילכח-ןב אתשרתה הימחנ םימותחה לעו ב  2
:היקדצו
:הימרי הירזע הירש ג  3
:היכלמ הירמא רוחשפ ד  4
:ךולמ הינבש שוטח ה  5
:הידבע תומרמ םרח ו  6
:ךורב ןותנג לאינד ז  7
:ןמימ היבא םלשמ ח  8
:םינהכה הלא היעמש יגלב היזעמ ט  9
דדנח ינבמ יונב הינזא-ןב עושיו םיולהו י  10
:לאימדק
:ןנח היאלפ אטילק הידוה הינבש םהיחאו אי  11
:היבשח בוחר אכימ בי  12
:הינבש היברש רוכז גי  13
:ונינב ינב הידוה די  14
:ינב אותז םליע באומ תחפ שערפ םעה ישאר וט  15
:יבב דגזע ינב זט  16
:ןידע יוגב הינדא זי  17
:רוזע היקזח רטא חי  18
:יצב םשח הידוה טי  19
:יבונ תותנע ףירח כ  20
:ריזח םלשמ שעיפגמ אכ  21
:עודי קודצ לאבזישמ בכ  22
:הינע ןנח היטלפ גכ  23
:בושח היננח עשוה דכ  24
:קבוש אחלפ שחולה הכ  25
:הישעמ הנבשח םוחר וכ  26
:ןנע ןנח היחאו זכ  27
:הנעב םרח ךולמ חכ  28
םיררשמה םירעושה םיולה םינהכה םעה ראשו טכ  29
תרות-לא תוצראה ימעמ לדבנה-לכו םיניתנה
:ןיבמ עדוי לכ םהיתנבו םהינב םהישנ םיהלאה
הלאב םיאבו םהירידא םהיחא-לע םיקיזחמ ל  30
דיב הנתנ רשא םיהלאה תרותב תכלל העובשבו
תוצמ-לכ-תא תושעלו רומשלו םיהלאה-דבע השמ
:ויקחו ויטפשמו ונינדא הוהי
םהיתנב-תאו ץראה ימעל וניתנב ןתנ-אל רשאו אל  31
:ונינבל חקנ אל
םויב רבש-לכו תוחקמה-תא םיאיבמה ץראה ימעו בל  32
שדק םויבו תבשב םהמ חקנ-אל רוכמל תבשה
:די-לכ אשמו תיעיבשה הנשה-תא שטנו
לקשה תישלש ונילע תתל תוצמ ונילע ונדמעהו גל  33
:וניהלא תיב תדבעל הנשב
דימתה תלועלו דימתה תחנמו תכרעמה םחלל דל  34
תואטחלו םישדקלו םידעומל םישדחה תותבשה
:וניהלא-תיב תכאלמ לכו לארשי-לע רפכל
םינהכה םיצעה ןברק-לע ונלפה תולרוגהו הל  35
וניתבא-תיבל וניהלא תיבל איבהל םעהו םיולה
הוהי חבזמ-לע רעבל הנשב הנש םינמזמ םיתעל
:הרותב בותככ וניהלא
ירפ-לכ ירוכבו ונתמדא ירוכב-תא איבהלו ול  36
:הוהי תיבל הנשב הנש ץע-לכ
הרותב בותככ וניתמהבו ונינב תורכב-תאו זל  37
תיבל איבהל ונינאצו ונירקב ירוכב-תאו
:וניהלא תיבב םיתרשמה םינהכל וניהלא
ץע-לכ ירפו וניתמורתו וניתסירע תישאר-תאו חל  38
תוכשל-לא םינהכל איבנ רהציו שורית
םיולה םהו םיולל ונתמדא רשעמו וניהלא-תיב
:ונתדבע ירע לכב םירשעמה
םיולה רשעב םיולה-םע ןרהא-ןב ןהכה היהו טל  39
וניהלא תיבל רשעמה רשעמ-תא ולעי םיולהו
:רצואה תיבל תוכשלה-לא
יולה ינבו לארשי-ינב ואיבי תוכשלה-לא יכ מ  40
ילכ םשו רהציהו שוריתה ןגדה תמורת-תא
םיררשמהו םירעושהו םיתרשמה םינהכהו שדקמה
:וניהלא תיב-תא בזענ אלו

אי    11

וליפה םעה ראשו םלשוריב םעה-ירש ובשיו א  1
םלשוריב תבשל הרשעה-ןמ דחא איבהל תולרוג
:םירעב תודיה עשתו שדקה ריע
תבשל םיבדנתמה םישנאה לכל םעה וכרביו ב  2
:םלשוריב
ירעבו םלשוריב ובשי רשא הנידמה ישאר הלאו ג  3
לארשי םהירעב ותזחאב שיא ובשי הדוהי
:המלש ידבע ינבו םיניתנהו םיולהו םינהכה
ןמינב ינבמו הדוהי ינבמ ובשי םלשוריבו ד  4
הירכז-ןב היזע-ןב היתע הדוהי ינבמ
:ץרפ-ינבמ לאללהמ-ןב היטפש-ןב הירמא-ןב
הידע-ןב היזח-ןב הזח-לכ-ןב ךורב-ןב הישעמו ה  5
:ינלשה-ןב הירכז-ןב ביריוי-ןב
םישש תואמ עברא םלשוריב םיבשיה ץרפ-ינב-לכ ו  6
:ליח-ישנא הנמשו
דעוי-ןב םלשמ-ןב אלס ןמינב ינב הלאו ז  7
לאיתיא-ןב הישעמ-ןב הילוק-ןב הידפ-ןב
:היעשי-ןב
:הנמשו םירשע תואמ עשת ילס יבג וירחאו ח  8
הדוהיו םהילע דיקפ ירכז-ןב לאויו ט  9
:הנשמ ריעה-לע האונסה-ןב
:ןיכי ביריוי-ןב היעדי םינהכה-ןמ י  10
תוירמ-ןב קודצ-ןב םלשמ-ןב היקלח-ןב הירש אי  11
:םיהלאה תיב דגנ בוטיחא-ןב
םירשע תואמ הנמש תיבל הכאלמה ישע םהיחאו בי  12
יצמא-ןב היללפ-ןב םחרי-ןב הידעו םינשו
:היכלמ-ןב רוחשפ-ןב הירכז-ןב
םינשו םיעברא םיתאמ תובאל םישאר ויחאו גי  13
תומלשמ-ןב יזחא-ןב לארזע-ןב יסשמעו
:רמא-ןב
דיקפו הנמשו םירשע האמ ליח ירובג םהיחאו די  14
:םילודגה-ןב לאידבז םהילע
םקירזע-ןב בושח-ןב היעמש םיולה-ןמו וט  15
:ינוב-ןב היבשח-ןב
תיבל הנציחה הכאלמה-לע דבזויו יתבשו זט  16
:םיולה ישארמ םיהלאה
הלחתה שאר ףסא-ןב ידבז-ןב הכימ-ןב הינתמו זי  17
אדבעו ויחאמ הנשמ היקבקבו הלפתל הדוהי
:ןותידי-ןב ללג-ןב עומש-ןב
:העבראו םינמש םיתאמ שדקה ריעב םיולה-לכ חי  18
םירעשב םירמשה םהיחאו ןומלט בוקע םירעושהו טי  19
:םינשו םיעבש האמ
הדוהי ירע-לכב םיולה םינהכה לארשי ראשו כ  20
:ותלחנב שיא
אפשגו אחיצו לפעב םיבשי םיניתנהו אכ  21
:םיניתנה-לע
היבשח-ןב ינב-ןב יזע םלשוריב םיולה דיקפו בכ  22
דגנל םיררשמה ףסא ינבמ אכימ-ןב הינתמ-ןב
:םיהלאה-תיב תכאלמ
םיררשמה-לע הנמאו םהילע ךלמה תוצמ-יכ גכ  23
:ומויב םוי-רבד
דיל הדוהי-ןב חרז-ינבמ לאבזישמ-ןב היחתפו דכ  24
:םעל רבד-לכל ךלמה
תירקב ובשי הדוהי ינבמ םתדשב םירצחה-לאו הכ  25
לאצבקיבו היתנבו ןבידבו היתנבו עבראה
:הירצחו
:טלפ תיבבו הדלומבו עושיבו וכ  26
:היתנבו עבש ראבבו לעוש רצחבו זכ  27
:היתנבבו הנכמבו גלקצבו חכ  28
:תומריבו הערצבו ןומר ןיעבו טכ  29
היתנבו הקזע היתדשו שיכל םהירצחו םלדע חנז ל  30
:םנה-איג-דע עבש-ראבמ ונחיו
לא-תיבו היעו שמכמ עבגמ ןמינב ינבו אל  31
:היתנבו
:היננע בנ תותנע בל  32
:םיתג המר רוצח גל  33
:טלבנ םיעבצ דידח דל  34
:םישרחה יג ונואו דל הל  35
:ןימינבל הדוהי תוקלחמ םיולה-ןמו ול  36

בי    12

לבברז-םע ולע רשא םיולהו םינהכה הלאו א  1
:ארזע הימרי הירש עושיו לאיתלאש-ןב
:שוטח ךולמ הירמא ב  2
:תמרמ םחר הינכש ג  3
:היבא יותנג אודע ד  4
:הגלב הידעמ ןימימ ה  5
:היעדי ביריויו היעמש ו  6
םינהכה ישאר הלא היעדי היקלח קומע ולס ז  7
:עושי ימיב םהיחאו
הדוהי היברש לאימדק יונב עושי םיולהו ח  8
:ויחאו אוה תודיה-לע הינתמ
:תורמשמל םדגנל םהיחא ונעו היקבקבו ט  9
דילוה םיקיויו םיקיוי-תא דילוה עושיו י  10
:עדיוי-תא בישילאו בישילא-תא
דילוה ןתנויו ןתנוי-תא דילוה עדיויו אי  11
:עודי-תא
הירשל תובאה ישאר םינהכ ויה םיקיוי ימיבו בי  12
:היננח הימריל הירמ
:ןנחוהי הירמאל םלשמ ארזעל גי  13
:ףסוי הינבשל ןתנוי יכולמל די  14
:יקלח תוירמל אנדע םרחל וט  15
:םלשמ ןותנגל הירכז אידעל זט  16
:יטלפ הידעומל ןימינמל ירכז היבאל זי  17
:ןתנוהי היעמשל עומש הגלבל חי  18
:יזע היעדיל ינתמ ביריוילו טי  19
:רבע קומעל ילק ילסל כ  20
:לאנתנ היעדיל היבשח היקלחל אכ  21
עודיו ןנחויו עדיוי בישילא ימיב םיולה בכ  22
שוירד תוכלמ-לע םינהכהו תובא ישאר םיבותכ
:יסרפה
ירבד רפס-לע םיבותכ תובאה ישאר יול ינב גכ  23
:בישילא-ןב ןנחוי ימי-דעו םימיה
לאימדק-ןב עושיו היברש היבשח םיולה ישארו דכ  24
דיוד תוצמב תודוהל ללהל םדגנל םהיחאו
:רמשמ תמעל רמשמ םיהלאה-שיא
בוקע ןומלט םלשמ הידבע היקבקבו הינתמ הכ  25
:םירעשה יפסאב רמשמ םירעוש םירמש
ימיבו קדצוי-ןב עושי-ןב םיקיוי ימיב הלא וכ  26
:רפוסה ןהכה ארזעו החפה הימחנ
םיולה-תא ושקב םלשורי תמוח תכנחבו זכ  27
הכנח תשעל םלשוריל םאיבהל םתמוקמ-לכמ
םילבנ םיתלצמ רישבו תודותבו החמשו
:תורנכבו
תוביבס רככה-ןמו םיררשמה ינב ופסאיו חכ  28
:יתפטנ ירצח-ןמו םלשורי
םירצח יכ תומזעו עבג תודשמו לגלגה תיבמו טכ  29
:םלשורי תוביבס םיררשמה םהל ונב
םעה-תא ורהטיו םיולהו םינהכה ורהטיו ל  30
:המוחה-תאו םירעשה-תאו
יתש הדימעאו המוחל לעמ הדוהי ירש-תא הלעאו אל  31
רעשל המוחל לעמ ןימיל תכלהתו תלודג תדות
:תפשאה
:הדוהי ירש יצחו היעשוה םהירחא ךליו בל  32
:םלשמו ארזע הירזעו גל  33
:הימריו היעמשו ןמינבו הדוהי דל  34
ןתנוי-ןב הירכז תורצצחב םינהכה ינבמו הל  35
רוכז-ןב היכימ-ןב הינתמ-ןב היעמש-ןב
:ףסא-ןב
לאנתנ יעמ יללג יללמ לארזעו היעמש ויחאו ול  36
םיהלאה שיא דיוד ריש-ילכב יננח הדוהיו
:םהינפל רפוסה ארזעו
דיוד ריע תולעמ-לע ולע םדגנו ןיעה רעש לעו זל  37
םימה רעש דעו דיוד תיבל לעמ המוחל הלעמב
:חרזמ
הירחא ינאו לאומל תכלוהה תינשה הדותהו חל  38
םירונתה לדגמל לעמ המוחהל לעמ םעה יצחו
:הבחרה המוחה דעו
רעש-לעו הנשיה רעש-לעו םירפא-רעשל לעמו טל  39
רעש דעו האמה לדגמו לאננח לדגמו םיגדה
:הרטמה רעשב ודמעו ןאצה
יצחו ינאו םיהלאה תיבב תדותה יתש הנדמעתו מ  40
:ימע םינגסה
היכימ ןימינמ הישעמ םיקילא םינהכהו אמ  41
:תורצצחב היננח הירכז יניעוילא
היכלמו ןנחוהיו יזעו רזעלאו היעמשו הישעמו במ  42
היחרזיו םיררשמה ועימשיו רזעו םליעו
:דיקפה
יכ וחמשיו םילודג םיחבז אוהה-םויב וחבזיו גמ  43
םידליהו םישנה םגו הלודג החמש םחמש םיהלאה
:קוחרמ םלשורי תחמש עמשתו וחמש
תורצואל תוכשנה-לע םישנא אוהה םויב ודקפיו דמ  44
ידשל םהב סונכל תורשעמלו תישארל תומורתל
תחמש יכ םיוללו םינהכל הרותה תואנמ םירעה
:םידמעה םיולה-לעו םינהכה-לע הדוהי
הרהטה תרמשמו םהיהלא תרמשמ ורמשיו המ  45
:ונב המלש דיוד תוצמכ םירעשהו םיררשמהו
םיררשמה שאר םדקמ ףסאו דיוד ימיב-יכ ומ  46
:םיהלאל תודהו הלהת-רישו
םינתנ הימחנ ימיבו לבברז ימיב לארשי-לכו זמ  47
ומויב םוי-רבד םירעשהו םיררשמה תוינמ
:ןרהא ינבל םישדקמ םיולהו םיולל םישדקמו

גי    13

אצמנו םעה ינזאב השמ רפסב ארקנ אוהה םויב א  1
להקב יבאמו ינמע אובי-אל רשא וב בותכ
:םלוע-דע םיהלאה
רכשיו םימבו םחלב לארשי ינב-תא ומדק אל יכ ב  2
הללקה וניהלא ךפהיו וללקל םעלב-תא וילע
:הכרבל
ברע-לכ ולידביו הרותה-תא םעמשכ יהיו ג  3
:לארשימ
תכשלב ןותנ ןהכה בישילא הזמ ינפלו ד  4
:היבוטל בורק וניהלא-תיב
םינתנ םינפל ויה םשו הלודג הכשל ול שעיו ה  5
שוריתה ןגדה רשעמו םילכהו הנובלה החנמה-תא
םירעשהו םיררשמהו םיולה תוצמ רהציהו
:םינהכה תמורתו
םישלש תנשב יכ םלשוריב יתייה אל הז-לכבו ו  6
ךלמה-לא יתאב לבב-ךלמ אתסשחתראל םיתשו
:ךלמה-ןמ יתלאשנ םימי ץקלו
בישילא השע רשא הערב הניבאו םלשוריל אובאו ז  7
:םיהלאה תיב ירצחב הכשנ ול תושעל היבוטל
היבוט-תיב ילכ-לכ-תא הכילשאו דאמ יל עריו ח  8
:הכשלה-ןמ ץוחה
תיב ילכ םש הבישאו תוכשלה ורהטיו הרמאו ט  9
:הנובלהו החנמה-תא םיהלאה
וחרביו הנתנ אל םיולה תוינמ-יכ העדאו י  10
:הכאלמה ישע םיררשמהו םיולה והדשל-שיא
בזענ עודמ הרמאו םינגסה-תא הביראו אי  11
:םדמע-לע םדמעאו םצבקאו םיהלאה-תיב
רהציהו שוריתהו ןגדה רשעמ ואיבה הדוהי-לכו בי  12
:תורצואל
רפוסה קודצו ןהכה הימלש תורצוא-לע הרצואו גי  13
רוכז-ןב ןנח םדי-לעו םיולה-ןמ הידפו
קלחל םהילעו ובשחנ םינמאנ יכ הינתמ-ןב
:םהיחאל
רשא ידסח חמת-לאו תאז-לע יהלא יל-הרכז די  14
:וירמשמבו יהלא תיבב יתישע
תבשב תותג-םיכרד הדוהיב יתיאר המהה םימיב וט  15
ןיי-ףאו םירמחה-לע םיסמעו תומרעה םיאיבמו
םויב םלשורי םיאיבמו אשמ-לכו םינאתו םיבנע
:דיצ םרכמ םויב דיעאו תבשה
םירכמו רכמ-לכו גאד םיאיבמ הב ובשי םירצהו זט  16
:םלשוריבו הדוהי ינבל תבשב
רבדה-המ םהל הרמאו הדוהי ירח תא הביראו זי  17
םוי-תא םיללחמו םישע םתא רשא הזה ערה
:תבשה
תא ונילע וניהלא אביו םכיתבא ושע הכ אולה חי  18
םיפיסומ םתאו תאזה ריעה לעו תאזה הערה-לכ
:תבשה-תא ללחל לארשי-לע ןורח
תבשה ינפל םלשורי ירעש וללצ רשאכ יהיו טי  19
םוחתפי אל רשא הרמאו תותלדה ורגסיו הרמאו
םירעשה-לע יתדמעה ירענמו תבשה רחא דע
:תבשה םויב אשמ אובי-אל
םלשוריל ץוחמ רכממ-לכ ירכמו םילכרה וניליו כ  20
:םיתשו םעפ
דגנ םינל םתא עודמ םהילא הרמאו םהב הדיעאו אכ  21
איהה תעה-ןמ םכב חלשא די ונשת-םא המוחה
:תבשב ואב-אל
םירמש םיאבו םירהטמ ויהי רשא םיולל הרמאו בכ  22
יל-הרכז תאז-םג תבשה םוי-תא שדקל םירעשה
:ךדסח ברכ ילע הסוחו יהלא
םישנ ובישה םידוהיה-תא יתיאר םהה םימיב םג גכ  23
:תויבאומ תוינומע תוידודשא
םיריכמ םניאו תידודשא רבדמ יצח םהינבו דכ  24
:םעו םע ןושלכו תידוהי רבדל
םטרמאו םישנא םהמ הכאו םללקאו םמע ביראו הכ  25
םהינבל םכיתנב ונתת-םא םיהלאב םעיבשאו
:םכלו םכינבל םהיתנבמ ואשת-םאו
םיוגבו לארשי ךלמ המלש-אטח הלא-לע אולה וכ  26
היה ויהלאל בוהאו והמכ ךלמ היה-אל םיברה
ותוא-םג לארשי-לכ-לע ךלמ םיהלא והנתיו
:תוירכנה םישנה ואיטחה
תאזה הלודגה הערה-לכ תא תשעל עמשנה םכלו זכ  27
:תוירכנ םישנ בישהל וניהלאב לעמל
ןתח לודגה ןהכה בישילא-ןב עדיוי ינבמו חכ  28
:ילעמ והחירבאו ינרחה טלבנסל
הנהכה תירבו הנהכה ילאג לע יהלא םהל הרכז טכ  29
:םיולהו
םינהכל תורמשמ הדימעאו רכנ-לכמ םיתרהטו ל  30
:ותכאלמב שיא םיוללו
םירוכבלו תונמזמ םיתעב םיצעה ןברקלו אל  31
:הבוטל יהלא יל-הרכז

This book in English or Latin