הידבוע    Obadiah

א    1

העומש םודאל הוהי ינדא רמא-הכ הידבע ןוזח א  1
ומוק חלש םיוגב ריצו הוהי תאמ ונעמש
:המחלמל הילע המוקנו
:דאמ התא יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הנה ב  2
ותבש םורמ עלס-יוגחב ינכש ךאישה ךבל ןודז ג  3
:ץרא ינדרוי ימ ובלב רמא
םשמ ךנק םיש םיבכוכ ןיב-םאו רשנכ היבגת-םא ד  4
:הוהי-םאנ ךדירוא
התימדנ ךיא הליל ידדוש-םא ךל-ואב םיבנג-םא ה  5
אולה ךל ואב םירצב-םא םיד ובנגי אולה
:תוללע וריאשי
:וינפצמ ועבנ ושע ושפחנ ךיא ו  6
ולכי ךואישה ךתירב ישנא לכ ךוחלש לובגה-דע ז  7
ןיא ךיתחת רוזמ ומישי ךמחל ךמלש ישנא ךל
:וב הנובת
םימכח יתדבאהו הוהי םאנ אוהה םויב אולה ח  8
:ושע רהמ הנובתו םודאמ
ושע רהמ שיא-תרכי ןעמל ןמית ךירובג ותחו ט  9
:לטקמ
:םלועל תרכנו השוב ךסכת בקעי ךיחא סמחמ י  10
וליח םירז תובש םויב דגנמ ךדמע םויב אי  11
לרוג ודי םלשורי-לעו ורעש ואב םירכנו
:םהמ דחאכ התא-םג
חמשת-לאו ורכנ םויב ךיחא-םויב ארת-לאו בי  12
םויב ךיפ לדגת-לאו םדבא םויב הדוהי-ינבל
:הרצ
התא-םג ארת-לא םדיא םויב ימע-רעשב אובת-לא גי  13
םויב וליחב הנחלשת-לאו ודיא םויב ותערב
:ודיא
ויטילפ-תא תירכהל קרפה-לע דמעת-לאו די  14
:הרצ םויב וידירש רגסת-לאו
תישע רשאכ םיוגה-לכ-לע הוהי-םוי בורק-יכ וט  15
:ךשארב בושי ךלמג ךל השעי
םיוגה-לכ ותשי ישדק רה-לע םתיתש רשאכ יכ זט  16
:ויה אולכ ויהו ועלו ותשו דימת
תיב ושריו שדק היהו הטילפ היהת ןויצ רהבו זי  17
:םהישרומ תא בקעי
ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי-תיב היהו חי  18
תיבל דירש היהי-אלו םולכאו םהב וקלדו שקל
:רבד הוהי יכ ושע
םיתשלפ-תא הלפשהו ושע רה-תא בגנה ושריו טי  19
ןמינבו ןורמש הדש תאו םירפא הדש-תא ושריו
:דעלגה-תא
םינענכ-רשא לארשי ינבל הזה-לחה תלגו כ  20
תא ושרי דרפסב רשא םלשורי תלגו תפרצ-דע
:בגנה ירע
ושע רה-תא טפשל ןויצ רהב םיעשומ ולעו אכ  21
:הכולמה הוהיל התיהו

This book in English or Latin