ילשמ    Proverbs

א    1

:לארשי ךלמ דוד-ןב המלש ילשמ א  1
:הניב ירמא ןיבהל רסומו המכח תעדל ב  2
:םירשימו טפשמו קדצ לכשה רסומ תחקל ג  3
:המזמו תעד רענל המרע םיאתפל תתל ד  4
:הנקי תולבחת ןובנו חקל ףסויו םכח עמשי ה  5
:םתדיחו םימכח ירבד הצילמו לשמ ןיבהל ו  6
םיליוא רסומו המכח תעד תישאר הוהי תארי ז  7
:וזב
:ךמא תרות שטת-לאו ךיבא רסומ ינב עמש ח  8
:ךיתרגרגל םיקנעו ךשארל םה ןח תיול יכ ט  9
:אבת-לא םיאטח ךותפי-םא ינב י  10
יקנל הנפצנ םדל הבראנ ונתא הכל ורמאי-םא אי  11
:םנח
:רוב ידרויכ םימימתו םייח לואשכ םעלבנ בי  12
:ללש וניתב אלמנ אצמנ רקי ןוה-לכ גי  13
:ונלכל היהי דחא סיכ ונכותב ליפת ךלרוג די  14
:םתביתנמ ךלגר ענמ םתא ךרדב ךלת-לא ינב וט  15
:םד-ךפשל ורהמיו וצורי ערל םהילגר יכ זט  16
:ףנכ לעב-לכ יניעב תשרה הרזמ םנח-יכ זי  17
:םתשפנל ונפצי ובראי םמדל םהו חי  18
:חקי וילעב שפנ-תא עצב עצב-לכ תוחרא ןכ טי  19
:הלוק ןתת תובחרב הנרת ץוחב תומכח כ  20
הירמא ריעב םירעש יחתפב ארקת תוימה שארב אכ  21
:רמאת
ודמח ןוצל םיצלו יתפ ובהאת םיתפ יתמ-דע בכ  22
:תעד-ואנשי םיליסכו םהל
העידוא יחור םכל העיבא הנה יתחכותל ובושת גכ  23
:םכתא ירבד
:בישקמ ןיאו ידי יתיטנ ונאמתו יתארק ןעי דכ  24
:םתיבא אל יתחכותו יתצע-לכ וערפתו הכ  25
:םכדחפ אבב געלא קחשא םכדיאב ינא-םג וכ  26
אבב התאי הפוסכ םכדיאו םכדחפ הואשכ אבב זכ  27
:הקוצו הרצ םכילע
:יננאצמי אלו יננרחשי הנעא אלו יננארקי זא חכ  28
:ורחב אל הוהי תאריו תעד ואנש-יכ תחת טכ  29
:יתחכות-לכ וצאנ יתצעל ובא-אל ל  30
:ועבשי םהיתצעממו םכרד ירפמ ולכאיו אל  31
:םדבאת םיליסכ תולשו םגרהת םיתפ תבושמ יכ בל  32
:הער דחפמ ןנאשו חטב-ןכשי יל עמשו גל  33

ב    2

:ךתא ןפצת יתוצמו ירמא חקת-םא ינב א  1
:הנובתל ךבל הטת ךנזא המכחל בישקהל ב  2
:ךלוק ןתת הנובתל ארקת הניבל םא יכ ג  3
:הנשפחת םינומטמכו ףסככ הנשקבת-םא ד  4
:אצמת םיהלא תעדו הוהי תארי ןיבת זא ה  5
:הנובתו תעד ויפמ המכח ןתי הוהי-יכ ו  6
:םת יכלהל ןגמ הישות םירשיל ןפצו ז  7
:רמשי ודיסח ךרדו טפשמ תוחרא רצנל ח  8
:בוט-לגעמ-לכ םירשימו טפשמו קדצ ןיבת זא ט  9
:םעני ךשפנל תעדו ךבלב המכח אובת-יכ י  10
:הכרצנת הנובת ךילע רמשת המזמ אי  11
:תוכפהת רבדמ שיאמ ער ךרדמ ךליצהל בי  12
:ךשח-יכרדב תכלל רשי תוחרא םיבזעה גי  13
:ער תוכפהתב וליגי ער תושעל םיחמשה די  14
:םתולגעמב םיזולנו םישקע םהיתחרא רשא וט  15
:הקילחה הירמא הירכנמ הרז השאמ ךליצהל זט  16
:החכש היהלא תירב-תאו הירוענ ףולא תבזעה זי  17
:היתלגעמ םיאפר-לאו התיב תומ-לא החש יכ חי  18
:םייח תוחרא וגישי-אלו ןובושי אל היאב-לכ טי  19
:רמשת םיקידצ תוחראו םיבוט ךרדב ךלת ןעמל כ  20
:הב ורתוי םימימתו ץרא-ונכשי םירשי-יכ אכ  21
:הנממ וחסי םידגובו ותרכי ץראמ םיעשרו בכ  22

ג    3

:ךבל רצי יתוצמו חכשת-לא יתרות ינב א  1
:ךל ופיסוי םולשו םייח תונשו םימי ךרא יכ ב  2
םבתכ ךיתורגרג-לע םרשק ךבזעי-לא תמאו דסח ג  3
:ךבל חול-לע
:םדאו םיהלא יניעב בוט-לכשו ןח-אצמו ד  4
:ןעשת-לא ךתניב-לאו ךבל-לכב הוהי-לא חטב ה  5
:ךיתחרא רשיי אוהו והעד ךיכרד-לכב ו  6
:ערמ רוסו הוהי-תא ארי ךיניעב םכח יהת-לא ז  7
:ךיתומצעל יוקשו ךרשל יהת תואפר ח  8
:ךתאובת-לכ תישארמו ךנוהמ הוהי-תא דבכ ט  9
:וצרפי ךיבקי שוריתו עבש ךימסא ואלמיו י  10
:ותחכותב ץקת-לאו סאמת-לא ינב הוהי רסומ אי  11
ןב-תא באכו חיכוי הוהי בהאי רשא תא יכ בי  12
:הצרי
:הנובת קיפי םדאו המכח אצמ םדא ירשא גי  13
:התאובת ץורחמו ףסכ-רחסמ הרחס בוט יכ די  14
:הב-וושי אל ךיצפח-לכו םיינפמ איה הרקי וט  15
:דובכו רשע הלואמשב הנימיב םימי ךרא זט  16
:םולש היתוביתנ-לכו םענ-יכרד היכרד זי  17
:רשאמ היכמתו הב םיקיזחמל איה םייח-ץע חי  18
:הנובתב םימש ןנוכ ץרא-דסי המכחב הוהי טי  19
:לט-ופערי םיקחשו ועקבנ תומוהת ותעדב כ  20
:המזמו הישת רצנ ךיניעמ וזלי-לא ינב אכ  21
:ךיתרגרגל ןחו ךשפנל םייח ויהיו בכ  22
:ףוגת אל ךלגרו ךכרד חטבל ךלת זא גכ  23
:ךתנש הברעו תבכשו דחפת-אל בכשת-םא דכ  24
:אבת יכ םיעשר תאשמו םאתפ דחפמ ארית-לא הכ  25
:דכלמ ךלגר רמשו ךלסכב היהי הוהי-יכ וכ  26
:תושעל ךידי לאל תויהב וילעבמ בוט-ענמת-לא זכ  27
:ךתא שיו ןתא רחמו בושו ךל ךיערל רמאת-לא חכ  28
:ךתא חטבל בשוי-אוהו הער ךער-לע שרחת-לא טכ  29
:הער ךלמג אל-םא םנח םדא-םע בורת-לא ל  30
:ויכרד-לכב רחבת-לאו סמח שיאב אנקת-לא אל  31
:ודוס םירשי-תאו זולנ הוהי תבעות יכ בל  32
:ךרבי םיקידצ הונו עשר תיבב הוהי תראמ גל  33
:ןח-ןתי םיינעלו ץילי-אוה םיצלל-םא דל  34
:ןולק םירמ םיליסכו ולחני םימכח דובכ הל  35

ד    4

:הניב תעדל ובישקהו בא רסומ םינב ועמש א  1
:ובזעת-לא יתרות םכל יתתנ בוט חקל יכ ב  2
:ימא ינפל דיחיו ךר יבאל יתייה ןב-יכ ג  3
יתוצמ רמש ךבל ירבד-ךמתי יל רמאיו ינריו ד  4
:היחו
טת-לאו חכשת-לא הניב הנק המכח הנק ה  5
:יפ-ירמאמ
:ךרצתו הבהא ךרמשתו הבזעת-לא ו  6
:הניב הנק ךנינק-לכבו המכח הנק המכח תישאר ז  7
:הנקבחת יכ ךדבכת ךממורתו הלסלס ח  8
:ךנגמת תראפת תרטע ןח-תיול ךשארל ןתת ט  9
:םייח תונש ךל ובריו ירמא חקו ינב עמש י  10
:רשי-ילגעמב ךיתכרדה ךיתרה המכח ךרדב אי  11
:לשכת אל ץורת-םאו ךדעצ רצי-אל ךתכלב בי  12
:ךייח איה-יכ הרצנ ףרת-לא רסומב קזחה גי  13
:םיער ךרדב רשאת-לאו אבת-לא םיעשר חראב די  14
:רובעו וילעמ הטש וב-רבעת-לא והערפ וט  15
אל-םא םתנש הלזגנו וערי אל-םא ונשי אל יכ זט  16
:ולושכי
:ותשי םיסמח ןייו עשר םחל ומחל יכ זי  17
ןוכנ-דע רואו ךלוה הגנ רואכ םיקידצ חראו חי  18
:םויה
:ולשכי המב ועדי אל הלפאכ םיעשר ךרד טי  19
:ךנזא-טה ירמאל הבישקה ירבדל ינב כ  20
:ךבבל ךותב םרמש ךיניעמ וזילי-לא אכ  21
:אפרמ ורשב-לכלו םהיאצמל םה םייח-יכ בכ  22
:םייח תואצות ונממ-יכ ךבל רצנ רמשמ-לכמ גכ  23
:ךממ קחרה םיתפש תוזלו הפ תושקע ךממ רסה דכ  24
:ךדגנ ורשיי ךיפעפעו וטיבי חכנל ךיניע הכ  25
:ונכי ךיכרד-לכו ךלגר לגעמ סלפ וכ  26
:ערמ ךלגר רסה לואמשו ןימי-טת-לא זכ  27

ה    5

:ךנזא-טה יתנובתל הבישקה יתמכחל ינב א  1
:ורצני ךיתפש תעדו תומזמ רמשל ב  2
:הכח ןמשמ קלחו הרז יתפש הנפטת תפנ יכ ג  3
:תויפ ברחכ הדח הנעלכ הרמ התירחאו ד  4
:וכמתי הידעצ לואש תומ תודרי הילגר ה  5
:עדת אל היתלגעמ וענ סלפת-ןפ םייח חרא ו  6
:יפ-ירמאמ ורוסת-לאו יל-ועמש םינב התעו ז  7
:התיב חתפ-לא ברקת-לאו ךכרד הילעמ קחרה ח  8
:ירזכאל ךיתנשו ךדוה םירחאל ןתת-ןפ ט  9
:ירכנ תיבב ךיבצעו ךחכ םירז ועבשי-ןפ י  10
:ךראשו ךרשב תולכב ךתירחאב תמהנו אי  11
:יבל ץאנ תחכותו רסומ יתאנש ךיא תרמאו בי  12
יתיטה-אל ידמלמלו ירומ לוקב יתעמש-אלו גי  13
:ינזא
:הדעו להק ךותב ער-לכב יתייה טעמכ די  14
:ךראב ךותמ םילזנו ךרובמ םימ-התש וט  15
:םימ-יגלפ תובחרב הצוח ךיתניעמ וצופי זט  16
:ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל-ויהי זי  17
:ךרוענ תשאמ חמשו ךורב ךרוקמ-יהי חי  18
תע-לכב ךורי הידד ןח-תלעיו םיבהא תליא טי  19
:דימת הגשת התבהאב
:הירכנ קח קבחתו הרזב ינב הגשת המלו כ  20
ויתלגעמ-לכו שיא-יכרד הוהי יניע חכנ יכ אכ  21
:סלפמ
ותאטח ילבחבו עשרה-תא ונדכלי ויתונווע בכ  22
:ךמתי
:הגשי ותלוא ברבו רסומ ןיאב תומי אוה גכ  23

ו    6

:ךיפכ רזל תעקת ךערל תברע-םא ינב א  1
:ךיפ-ירמאב תדכלנ ךיפ-ירמאב תשקונ ב  2
ךל ךער-ףכב תאב יכ לצנהו ינב אופא תאז השע ג  3
:ךיער בהרו ספרתה
:ךיפעפעל המונתו ךיניעל הנש ןתת-לא ד  4
:שוקי דימ רופצכו דימ יבצכ לצנה ה  5
:םכחו היכרד האר לצע הלמנ-לא-ךל ו  6
:לשמו רטש ןיצק הל-ןיא רשא ז  7
:הלכאמ ריצקב הרגא המחל ץיקב ןיכת ח  8
:ךתנשמ םוקת יתמ בכשת לצע יתמ-דע ט  9
:בכשל םידי קבח טעמ תומונת טעמ תונש טעמ י  10
:ןגמ שיאכ ךרסחמו ךשאר ךלהמכ-אבו אי  11
:הפ תושקע ךלוה ןוא שיא לעילב םדא בי  12
:ויתעבצאב הרמ ולגרב ללמ וניעב ץרק גי  13
:חלשי םינדמ תע-לכב ער שרח ובלב תוכפהת די  14
:אפרמ ןיאו רבשי עתפ ודיא אובי םאתפ ןכ-לע וט  15
:ושפנ תובעות עבשו הוהי אנש הנה-שש זט  16
:יקנ-םד תוכפש םידיו רקש ןושל תומר םיניע זי  17
ץורל תורהממ םילגר ןוא תובשחמ שרח בל חי  18
:הערל
:םיחא ןיב םינדמ חלשמו רקש דע םיבזכ חיפי טי  19
:ךמא תרות שטת-לאו ךיבא תוצמ ינב רצנ כ  20
:ךתרגרג-לע םדנע דימת ךבל-לע םרשק אכ  21
תוציקהו ךילע רמשת ךבכשב ךתא החנת ךכלהתהב בכ  22
:ךחישת איה
תוחכות םייח ךרדו רוא הרותו הוצמ רנ יכ גכ  23
:רסומ
:הירכנ ןושל תקלחמ ער תשאמ ךרמשל דכ  24
:היפעפעב ךחקת-לאו ךבבלב היפי דמחת-לא הכ  25
שפנ שיא תשאו םחל רככ-דע הנוז השא-דעב יכ וכ  26
:דוצת הרקי
:הנפרשת אל וידגבו וקיחב שא שיא התחיה זכ  27
:הניוכת אל וילגרו םילחגה-לע שיא ךלהי-םא חכ  28
:הב עגנה-לכ הקני אל והער תשא-לא אבה ןכ טכ  29
יכ ושפנ אלמל בונגי יכ בנגל וזובי-אל ל  30
:בערי
:ןתי ותיב ןוה-לכ-תא םיתעבש םלשי אצמנו אל  31
:הנשעי אוה ושפנ תיחשמ בל-רסח השא ףאנ בל  32
:החמת אל ותפרחו אצמי ןולקו-עגנ גל  33
:םקנ םויב לומחי-אלו רבג-תמח האנק-יכ דל  34
:דחש-הברת יכ הבאי-אלו רפכ-לכ ינפ אשי-אל הל  35

ז    7

:ךתא ןפצת יתוצמו ירמא רמש ינב א  1
:ךיניע ןושיאכ יתרותו היחו יתוצמ רמש ב  2
:ךבל חול-לע םבתכ ךיתעבצא-לע םרשק ג  3
:ארקת הניבל עדמו תא יתחא המכחל רמא ד  4
:הקילחה הירמא הירכנמ הרז השאמ ךרמשל ה  5
:יתפקשנ יבנשא דעב יתיב ןולחב יכ ו  6
:בל-רסח רענ םינבב הניבא םיאתפב אראו ז  7
:דעצי התיב ךרדו הנפ לצא קושב רבע ח  8
:הלפאו הליל ןושיאב םוי ברעב-ףשנב ט  9
:בל תרצנו הנוז תיש ותארקל השא הנהו י  10
:הילגר ונכשי-אל התיבב תררסו איה הימה אי  11
:בראת הנפ-לכ לצאו תובחרב םעפ ץוחב םעפ בי  12
:ול רמאתו הינפ הזעה ול-הקשנו וב הקיזחהו גי  13
:ירדנ יתמלש םויה ילע םימלש יחבז די  14
:ךאצמאו ךינפ רחשל ךתארקל יתאצי ןכ-לע וט  15
:םירצמ ןוטא תובטח ישרע יתדבר םידברמ זט  16
:ןומנקו םילהא רמ יבכשמ יתפנ זי  17
:םיבהאב הסלעתנ רקבה-דע םידד הורנ הכל חי  18
:קוחרמ ךרדב ךלה ותיבב שיאה ןיא יכ טי  19
:ותיב אבי אסכה םויל ודיב חקל ףסכה-רורצ כ  20
:ונחידת היתפש קלחב החקל ברב ותטה אכ  21
סכעכו אובי חבט-לא רושכ םאתפ הירחא ךלוה בכ  22
:ליוא רסומ-לא
עדי-אלו חפ-לא רופצ רהמכ ודבכ ץח חלפי דע גכ  23
:אוה ושפנב-יכ
:יפ-ירמאל ובישקהו יל-ועמש םינב התעו דכ  24
:היתוביתנב עתת-לא ךבל היכרד-לא טשי-לא הכ  25
:היגרה-לכ םימצעו הליפה םיללח םיבר-יכ וכ  26
:תומ-ירדח-לא תודרי התיב לואש יכרד זכ  27

ח    8

:הלוק ןתת הנובתו ארקת המכח-אלה א  1
:הבצנ תוביתנ תיב ךרד-ילע םימורמ-שארב ב  2
:הנרת םיחתפ אובמ תרק-יפל םירעש-דיל ג  3
:םדא ינב-לא ילוקו ארקא םישיא םכילא ד  4
:בל וניבה םיליסכו המרע םיאתפ וניבה ה  5
:םירשימ יתפש חתפמו רבדא םידיגנ-יכ ועמש ו  6
:עשר יתפש תבעותו יכח הגהי תמא-יכ ז  7
:שקעו לתפנ םהב ןיא יפ-ירמא-לכ קדצב ח  8
:תעד יאצמל םירשיו ןיבמל םיחכנ םלכ ט  9
:רחבנ ץורחמ תעדו ףסכ-לאו ירסומ-וחק י  10
אל םיצפח-לכו םינינפמ המכח הבוט-יכ אי  11
:הב-וושי
:אצמא תומזמ תעדו המרע יתנכש המכח-ינא בי  12
יפו ער ךרדו ןואגו האג ער תאנש הוהי תארי גי  13
:יתאנש תוכפהת
:הרובג יל הניב ינא הישותו הצע-יל די  14
:קדצ וקקחי םינזורו וכלמי םיכלמ יב וט  15
:קדצ יטפש-לכ םיבידנו ורשי םירש יב זט  16
:יננאצמי ירחשמו בהא היבהא ינא זי  17
:הקדצו קתע ןוה יתא דובכו-רשע חי  18
:רחבנ ףסכמ יתאובתו זפמו ץורחמ יירפ בוט טי  19
:טפשמ תוביתנ ךותב ךלהא הקדצ-חראב כ  20
:אלמא םהיתרצאו שי יבהא ליחנהל אכ  21
:זאמ וילעפמ םדק וכרד תישאר יננק הוהי בכ  22
:ץרא-ימדקמ שארמ יתכסנ םלועמ גכ  23
:םימ-ידבכנ תוניעמ ןיאב יתללוח תומהת-ןיאב דכ  24
:יתללוח תועבג ינפל ועבטה םירה םרטב הכ  25
:לבת תורפע שארו תוצוחו ץרא השע אל-דע וכ  26
ינפ-לע גוח וקוחב ינא םש םימש וניכהב זכ  27
:םוהת
:םוהת תוניע זוזעב לעממ םיקחש וצמאב חכ  28
וקוחב ויפ-ורבעי אל םימו וקח םיל ומושב טכ  29
:ץרא ידסומ
םוי םוי םיעשעש היהאו ןומא ולצא היהאו ל  30
:תע-לכב וינפל תקחשמ
:םדא ינב-תא יעשעשו וצרא לבתב תקחשמ אל  31
:ורמשי יכרד ירשאו יל-ועמש םינב התעו בל  32
:וערפת-לאו ומכחו רסומ ועמש גל  33
םוי םוי יתתלד-לע דקשל יל עמש םדא ירשא דל  34
:יחתפ תזוזמ רמשל
:הוהימ ןוצר קפיו םייח יאצמ יאצמ יכ הל  35
:תומ ובהא יאנשמ-לכ ושפנ סמח יאטחו ול  36

ט    9

:העבש הידומע הבצח התיב התנב תומכח א  1
:הנחלש הכרע ףא הניי הכסמ החבט החבט ב  2
:תרק ימרמ יפג-לע ארקת היתרענ החלש ג  3
:ול הרמא בל-רסח הנה רסי יתפ-ימ ד  4
:יתכסמ ןייב ותשו ימחלב ומחל וכל ה  5
:הניב ךרדב ורשאו ויחו םיאתפ ובזע ו  6
:ומומ עשרל חיכומו ןולק ול חקל ץל רסי ז  7
:ךבהאיו םכחל חכוה ךאנשי-ןפ ץל חכות-לא ח  8
:חקל ףסויו קידצל עדוה דוע-םכחיו םכחל ןת ט  9
:הניב םישדק תעדו הוהי תארי המכח תלחת י  10
:םייח תונש ךל ופיסויו ךימי וברי יב-יכ אי  11
:אשת ךדבל תצלו ךל תמכח תמכח-םא בי  12
:המ העדי-לבו תויתפ הימה תוליסכ תשא גי  13
:תרק ימרמ אסכ-לע התיב חתפל הבשיו די  14
:םתוחרא םירשימה ךרד-ירבעל ארקל וט  15
:ול הרמאו בל-רסחו הנה רסי יתפ-ימ זט  16
:םעני םירתס םחלו וקתמי םיבונג-םימ זי  17
:היארק לואש יקמעב םש םיאפר-יכ עדי-אלו חי  18

י    10

תגות ליסכ ןבו בא-חמשי םכח ןב המלש ילשמ א  1
:ומא
:תוממ ליצת הקדצו עשר תורצוא וליעוי-אל ב  2
:ףדהי םיעשר תוהו קידצ שפנ הוהי ביערי-אל ג  3
:רישעת םיצורח דיו הימר-ףכ השע שאר ד  4
:שיבמ ןב ריצקב םדרנ ליכשמ ןב ץיקב רגא ה  5
:סמח הסכי םיעשר יפו קידצ שארל תוכרב ו  6
:בקרי םיעשר םשו הכרבל קידצ רכז ז  7
:טבלי םיתפש ליואו תוצמ חקי בל-םכח ח  8
:עדוי ויכרד שקעמו חטב ךלי םתב ךלוה ט  9
:טבלי םיתפש ליואו תבצע ןתי ןיע ץרק י  10
:סמח הסכי םיעשר יפו קידצ יפ םייח רוקמ אי  11
:הבהא הסכת םיעשפ-לכ לעו םינדמ ררועת האנש בי  12
:בל-רסח וגל טבשו המכח אצמת ןובנ יתפשב גי  13
:הברק התחמ ליוא-יפו תעד-ונפצי םימכח די  14
:םשיר םילד תתחמ וזע תירק רישע ןוה וט  15
:תאטחל עשר תאובת םייחל קידצ תלעפ זט  16
:העתמ תחכות בזועו רסומ רמוש םייחל חרא זי  17
:ליסכ אוה הבד אצומו רקש-יתפש האנש הסכמ חי  18
:ליכשמ ויתפש ךשחו עשפ-לדחי אל םירבד ברב טי  19
:טעמכ םיעשר בל קידצ ןושל רחבנ ףסכ כ  20
בל-רסחב םיליואו םיבר וערי קידצ יתפש אכ  21
:ותומי
:המע בצע ףסוי-אלו רישעת איה הוהי תכרב בכ  22
:הנובת שיאל המכחו המז תושע ליסכל קוחשכ גכ  23
:ןתי םיקידצ תואתו ונאובת איה עשר תרוגמ דכ  24
:םלוע דוסי קידצו עשר ןיאו הפוס רובעכ הכ  25
:ויחלשל לצעה ןכ םיניעל ןשעכו םינשל ץמחכ וכ  26
:הנרצקת םיעשר תונשו םימי ףיסות הוהי תארי זכ  27
:דבאת םיעשר תוקתו החמש םיקידצ תלחות חכ  28
:ןוא ילעפל התחמו הוהי ךרד םתל זועמ טכ  29
:ץרא-ונכשי אל םיעשרו טומי-לב םלועל קידצ ל  30
:תרכת תוכפהת ןושלו המכח בוני קידצ-יפ אל  31
:תוכפהת םיעשר יפו ןוצר ןועדי קידצ יתפש בל  32

אי    11

:ונוצר המלש ןבאו הוהי תבעות המרמ ינזאמ א  1
:המכח םיעונצ-תאו ןולק אביו ןודז-אב ב  2
:םדשו םידגוב ףלסו םחנת םירשי תמת ג  3
:תוממ ליצת הקדצו הרבע םויב ןוה ליעוי-אל ד  4
:עשר לפי ותעשרבו וכרד רשית םימת תקדצ ה  5
:ודכלי םידגב תוהבו םליצת םירשי תקדצ ו  6
םינוא תלחותו הוקת דבאת עשר םדא תומב ז  7
:הדבא
:ויתחת עשר אביו ץלחנ הרצמ קידצ ח  8
:וצלחי םיקידצ תעדבו והער תחשי ףנח הפב ט  9
:הנר םיעשר דבאבו הירק ץלעת םיקידצ בוטב י  10
:סרהת םיעשר יפבו תרק םורת םירשי תכרבב אי  11
:שירחי תונובת שיאו בל-רסח והערל-זב בי  12
:רבד הסכמ חור-ןמאנו דוס-הלגמ ליכר ךלוה גי  13
:ץעוי ברב העושתו םע-לפי תולבחת ןיאב די  14
:חטוב םיעקת אנשו רז ברע-יכ עורי-ער וט  15
:רשע-וכמתי םיצירעו דובכ ךמתת ןח-תשא זט  16
:ירזכא וראש רכעו דסח שיא ושפנ למג זי  17
:תמא רכש הקדצ ערזו רקש-תלעפ השע עשר חי  18
:ותומל הער ףדרמו םייחל הקדצ-ןכ טי  19
:ךרד ימימת ונוצרו בל-ישקע הוהי תבעות כ  20
:טלמנ םיקידצ ערזו ער הקני-אל דיל די אכ  21
:םעט תרסו הפי השא ריזח ףאב בהז םזנ בכ  22
:הרבע םיעשר תוקת בוט-ךא םיקידצ תואת גכ  23
:רוסחמל-ךא רשימ ךשוחו דוע ףסונו רזפמ שי דכ  24
:ארוי אוה-םג הורמו ןשדת הכרב-שפנ הכ  25
:ריבשמ שארל הכרבו םואל והבקי רב ענמ וכ  26
:ונאובת הער שרדו ןוצר שקבי בוט רחש זכ  27
:וחרפי םיקידצ הלעכו לפי אוה ורשעב חטוב חכ  28
:בל-םכחל ליוא דבעו חור-לחני ותיב רכוע טכ  29
:םכח תושפנ חקלו םייח ץע קידצ-ירפ ל  30
:אטוחו עשר-יכ ףא םלשי ץראב קידצ ןה אל  31

בי    12

:רעב תחכות אנשו תעד בהא רסומ בהא א  1
:עישרי תומזמ שיאו הוהימ ןוצר קיפי בוט ב  2
:טומי-לב םיקידצ שרשו עשרב םדא ןוכי-אל ג  3
:השיבמ ויתומצעב בקרכו הלעב תרטע ליח-תשא ד  4
:המרמ םיעשר תולבחת טפשמ םיקידצ תובשחמ ה  5
:םליצי םירשי יפו םד-ברא םיעשר ירבד ו  6
:דמעי םיקידצ תיבו םניאו םיעשר ךופה ז  7
:זובל היהי בל-הוענו שיא-ללהי ולכש-יפל ח  8
:םחל-רסחו דבכתממ ול דבעו הלקנ בוט ט  9
:ירזכא םיעשר ימחרו ותמהב שפנ קידצ עדוי י  10
:בל-רסח םיקיר ףדרמו םחל-עבשי ותמדא דבע אי  11
:ןתי םיקידצ שרשו םיער דוצמ עשר דמח בי  12
:קידצ הרצמ אציו ער שקומ םיתפש עשפב גי  13
בושי םדא-ידי לומגו בוט-עבשי שיא-יפ ירפמ די  14
:ול
:םכח הצעל עמשו ויניעב רשי ליוא ךרד וט  15
:םורע ןולק הסכו וסעכ עדוי םויב ליוא זט  16
:המרמ םירקש דעו קדצ דיגי הנומא חיפי זי  17
:אפרמ םימכח ןושלו ברח תורקדמכ הטוב שי חי  18
:רקש ןושל העיגרא-דעו דעל ןוכת תמא-תפש טי  19
:החמש םולש יצעילו ער ישרח-בלב המרמ כ  20
:ער ואלמ םיעשרו ןוא-לכ קידצל הנאי-אל אכ  21
:ונוצר הנומא ישעו רקש-יתפש הוהי תבעות בכ  22
:תלוא ארקי םיליסכ בלו תעד הסכ םורע םדא גכ  23
:סמל היהת הימרו לושמת םיצורח-די דכ  24
:הנחמשי בוט רבדו הנחשי שיא-בלב הגאד הכ  25
:םעתת םיעשר ךרדו קידצ והערמ רתי וכ  26
:ץורח רקי םדא-ןוהו ודיצ הימר ךרחי-אל זכ  27
:תומ-לא הביתנ ךרדו םייח הקדצ-חראב חכ  28

גי    13

:הרעג עמש-אל ץלו בא רסומ םכח ןב א  1
:סמח םידגב שפנו בוט לכאי שיא-יפ ירפמ ב  2
:ול-התחמ ויתפש קשפ ושפנ רמש ויפ רצנ ג  3
:ןשדת םיצרח שפנו לצע ושפנ ןיאו הואתמ ד  4
:ריפחיו שיאבי עשרו קידצ אנשי רקש-רבד ה  5
:תאטח ףלסת העשרו ךרד-םת רצת הקדצ ו  6
:בר ןוהו ששורתמ לכ ןיאו רשעתמ שי ז  7
:הרעג עמש-אל שרו ורשע שיא-שפנ רפכ ח  8
:ךעדי םיעשר רנו חמשי םיקידצ-רוא ט  9
:המכח םיצעונ-תאו הצמ ןתי ןודזב-קר י  10
:הברי די-לע ץבקו טעמי לבהמ ןוה אי  11
:האב הואת םייח ץעו בל-הלחמ הכשממ תלחות בי  12
:םלשי אוה הוצמ אריו ול לבחי רבדל זב גי  13
:תומ ישקממ רוסל םייח רוקמ םכח תרות די  14
:ןתיא םידגב ךרדו ןח-ןתי בוט-לכש וט  15
:תלוא שרפי ליסכו תעדב השעי םורע-לכ זט  16
:אפרמ םינומא ריצו ערב לפי עשר ךאלמ זי  17
:דבכי תחכות רמושו רסומ ערופ ןולקו שיר חי  18
רוס םיליסכ תבעותו שפנל ברעת היהנ הואת טי  19
:ערמ
:עורי םיליסכ הערו םכחו םימכח-תא ךולה כ  20
:בוט-םלשי םיקידצ-תאו הער ףדרת םיאטח אכ  21
:אטוח ליח קידצל ןופצו םינב-ינב ליחני בוט בכ  22
:טפשמ אלב הפסנ שיו םישאר רינ לכא-בר גכ  23
:רסומ ורחש ובהאו ונב אנוש וטבש ךשוח דכ  24
:רסחת םיעשר ןטבו ושפנ עבשל לכא קידצ הכ  25

די    14

:ונסרהת הידיב תלואו התיב התנב םישנ תומכח א  1
:והזוב ויכרד זולנו הוהי ארי ורשיב ךלוה ב  2
:םרומשת םימכח יתפשו הואג רטח ליוא-יפב ג  3
:רוש חכב תואובת-ברו רב סובא םיפלא ןיאב ד  4
:רקש דע םיבזכ חיפיו בזכי אל םינומא דע ה  5
:לקנ ןובנל תעדו ןיאו המכח ץל-שקב ו  6
:תעד-יתפש תעדי-לבו ליסכ שיאל דגנמ ךל ז  7
:המרמ םיליסכ תלואו וכרד ןיבה םורע תמכח ח  8
:ןוצר םירשי ןיבו םשא ץילי םילוא ט  9
:רז ברעתי-אל ותחמשבו ושפנ תרמ עדוי בל י  10
:חירפי םירשי להאו דמשי םיעשר תיב אי  11
:תומ-יכרד התירחאו שיא-ינפל רשי ךרד שי בי  12
:הגות החמש התירחאו בל-באכי קוחשב-םג גי  13
:בוט שיא וילעמו בל גוס עבשי ויכרדמ די  14
:ורשאל ןיבי םורעו רבד-לכל ןימאי יתפ וט  15
:חטובו רבעתמ ליסכו ערמ רסו ארי םכח זט  16
:אנשי תומזמ שיאו תלוא השעי םיפא-רצק זי  17
:תעד ורתכי םימורעו תלוא םיאתפ ולחנ חי  18
:קידצ ירעש-לע םיעשרו םיבוט ינפל םיער וחש טי  19
:םיבר רישע יבהאו שר אנשי והערל-םג כ  20
:וירשא םיינע ןנוחמו אטוח והערל-זב אכ  21
:בוט ישרח תמאו דסחו ער ישרח ועתי-אולה בכ  22
:רוסחמל-ךא םיתפש-רבדו רתומ היהי בצע-לכב גכ  23
:תלוא םיליסכ תלוא םרשע םימכח תרטע דכ  24
:המרמ םיבזכ חפיו תמא דע תושפנ ליצמ הכ  25
:הסחמ היהי וינבלו זע-חטבמ הוהי תאריב וכ  26
:תומ ישקממ רוסל םייח רוקמ הוהי תארי זכ  27
:ןוזר תתחמ םאל ספאבו ךלמ-תרדה םע-ברב חכ  28
:תלוא םירמ חור-רצקו הנובת-בר םיפא ךרא טכ  29
:האנק תומצע בקרו אפרמ בל םירשב ייח ל  30
:ןויבא ןנח ודבכמו והשע ףרח לד-קשע אל  31
:קידצ ותומב הסחו עשר החדי ותערב בל  32
:עדות םיליסכ ברקבו המכח חונת ןובנ בלב גל  33
:תאטח םימאל דסחו יוג-םמורת הקדצ דל  34
:שיבמ היהת ותרבעו ליכשמ דבעל ךלמ-ןוצר הל  35

וט    15

:ףא-הלעי בצע-רבדו המח בישי ךר-הנעמ א  1
עיבי םיליסכ יפו תעד ביטית םימכח ןושל ב  2
:תלוא
:םיבוטו םיער תופצ הוהי יניע םוקמ-לכב ג  3
:חורב רבש הב ףלסו םייח ץע ןושל אפרמ ד  4
:םרעי תחכות רמשו ויבא רסומ ץאני ליוא ה  5
:תרכענ עשר תאובתבו בר ןסח קידצ תיב ו  6
:ןכ-אל םיליסכ בלו תעד ורזי םימכח יתפש ז  7
:ונוצר םירשי תלפתו הוהי תבעות םיעשר חבז ח  8
:בהאי הקדצ ףדרמו עשר ךרד הוהי תבעות ט  9
:תומי תחכות אנוש חרא בזעל ער רסומ י  10
:םדא-ינב תובל-יכ ףא הוהי דגנ ןודבאו לואש אי  11
:ךלי אל םימכח-לא ול חכוה ץל-בהאי אל בי  12
:האכנ חור בל-תבצעבו םינפ בטיי חמש בל גי  13
:תלוא הערי םיליסכ ינפו תעד-שקבי ןובנ בל די  14
:דימת התשמ בל-בוטו םיער ינע ימי-לכ וט  15
:וב המוהמו בר רצואמ הוהי תאריב טעמ-בוט זט  16
סובא רושמ םש-הבהאו קרי תחרא בוט זי  17
:וב-האנשו
:ביר טיקשי םיפא ךראו ןודמ הרגי המח שיא חי  18
:הללס םירשי חראו קדח תכשמכ לצע ךרד טי  19
:ומא הזוב םדא ליסכו בא-חמשי םכח ןב כ  20
:תכל-רשיי הנובת שיאו בל-רסחל החמש תלוא אכ  21
:םוקת םיצעוי ברבו דוס ןיאב תובשחמ רפה בכ  22
:בוט-המ ותעב רבדו ויפ-הנעמב שיאל החמש גכ  23
לואשמ רוס ןעמל ליכשמל הלעמל םייח חרא דכ  24
:הטמ
:הנמלא לובג בציו הוהי חסי םיאג תיב הכ  25
:םענ-ירמא םירהטו ער תובשחמ הוהי תבעות וכ  26
:היחי תנתמ אנושו עצב עצוב ותיב רכע זכ  27
:תוער עיבי םיעשר יפו תונעל הגהי קידצ בל חכ  28
:עמשי םיקידצ תלפתו םיעשרמ הוהי קוחר טכ  29
:םצע-ןשדת הבוט העומש בל-חמשי םיניע-רואמ ל  30
:ןילת םימכח ברקב םייח תחכות תעמש ןזא אל  31
:בל הנוק תחכות עמושו ושפנ סאומ רסומ ערופ בל  32
:הונע דובכ ינפלו המכח רסומ הוהי תארי גל  33

זט    16

:ןושל הנעמ הוהימו בל-יכרעמ םדאל א  1
:הוהי תוחור ןכתו ויניעב ךז שיא-יכרד-לכ ב  2
:ךיתבשחמ ונכיו ךישעמ הוהי-לא לג ג  3
:הער םויל עשר-םגו והנעמל הוהי לעפ לכ ד  4
:הקני אל דיל די בל-הבג-לכ הוהי תבעות ה  5
:ערמ רוס הוהי תאריבו ןוע רפכי תמאו דסחב ו  6
:ותא םלשי ויביוא-םג שיא-יכרד הוהי תוצרב ז  7
:טפשמ אלב תואובת ברמ הקדצב טעמ-בוט ח  8
:ודעצ ןיכי הוהיו וכרד בשחי םדא בל ט  9
:ויפ-לעמי אל טפשמב ךלמ-יתפש-לע םסק י  10
:סיכ-ינבא-לכ והשעמ הוהיל טפשמ ינזאמו סלפ אי  11
:אסכ ןוכי הקדצב יכ עשר תושע םיכלמ תבעות בי  12
:בהאי םירשי רבדו קדצ-יתפש םיכלמ ןוצר גי  13
:הנרפכי םכח שיאו תומ-יכאלמ ךלמ-תמח די  14
:שוקלמ בעכ ונוצרו םייח ךלמ-ינפ-רואב וט  15
רחבנ הניב תונקו ץורחמ בוט-המ המכח-הנק זט  16
:ףסכמ
:וכרד רצנ ושפנ רמש ערמ רוס םירשי תלסמ זי  17
:חור הבג ןולשכ ינפלו ןואג רבש-ינפל חי  18
:םיאג-תא ללש קלחמ םיינע-תא חור-לפש בוט טי  19
:וירשא הוהיב חטובו בוט-אצמי רבד-לע ליכשמ כ  20
:חקל ףיסי םיתפש קתמו ןובנ ארקי בל-םכחל אכ  21
:תלוא םילוא רסומו וילעב לכש םייח רוקמ בכ  22
:חקל ףיסי ויתפש-לעו והיפ ליכשי םכח בל גכ  23
:םצעל אפרמו שפנל קותמ םענ-ירמא שבד-ףוצ דכ  24
:תומ-יכרד התירחאו שיא-ינפל רשי ךרד שי הכ  25
:והיפ וילע ףכא-יכ ול הלמע למע שפנ וכ  26
:תברצ שאכ ויתפש-לעו הער הרכ לעילב שיא זכ  27
:ףולא דירפמ ןגרנו ןודמ חלשי תוכפהת שיא חכ  28
:בוט-אל ךרדב וכילוהו והער התפי סמח שיא טכ  29
:הער הלכ ויתפש ץרק תוכפהת בשחל ויניע הצע ל  30
:אצמת הקדצ ךרדב הביש תראפת תרטע אל  31
:ריע דכלמ וחורב לשמו רובגמ םיפא ךרא בוט בל  32
:וטפשמ-לכ הוהימו לרוגה-תא לטוי קיחב גל  33

זי    17

:ביר-יחבז אלמ תיבמ הב-הולשו הברח תפ בוט א  1
קלחי םיחא ךותבו שיבמ ןבב לשמי ליכשמ-דבע ב  2
:הלחנ
:הוהי תובל ןחבו בהזל רוכו ףסכל ףרצמ ג  3
ןושל-לע ןיזמ רקש ןוא-תפש-לע בישקמ ערמ ד  4
:תוה
:הקני אל דיאל חמש והשע ףרח שרל געל ה  5
:םתובא םינב תראפתו םינב ינב םינקז תרטע ו  6
בידנל-יכ ףא רתי-תפש לבנל הואנ-אל ז  7
:רקש-תפש
הנפי רשא-לכ-לא וילעב יניעב דחשה ןח-ןבא ח  8
:ליכשי
:ףולא דירפמ רבדב הנשו הבהא שקבמ עשפ-הסכמ ט  9
:האמ ליסכ תוכהמ ןיבמב הרעג תחת י  10
:וב-חלשי ירזכא ךאלמו ער-שקבי ירמ-ךא אי  11
:ותלואב ליסכ-לאו שיאב לוכש בד שוגפ בי  12
:ותיבמ הער שימת-אל הבוט תחת הער בישמ גי  13
בירה עלגתה ינפלו ןודמ תישאר םימ רטופ די  14
:שוטנ
הוהי תבעות קידצ עישרמו עשר קידצמ וט  15
:םהינש-םג
:ןיא-בלו המכח תונקל ליסכ-דיב ריחמ הז-המל זט  16
:דלוי הרצל חאו ערה בהא תע-לכב זי  17
:והער ינפל הברע ברע ףכ עקות בל-רסח םדא חי  18
:רבש-שקבמ וחתפ היבגמ הצמ בהא עשפ בהא טי  19
לופי ונושלב ךפהנו בוט-אצמי אל בל-שקע כ  20
:הערב
:לבנ יבא חמשי-אלו ול הגותל ליסכ דלי אכ  21
:םרג-שבית האכנ חורו ההג בטיי חמש בל בכ  22
:טפשמ תוחרא תוטהל חקי עשר קיחמ דחש גכ  23
:ץרא-הצקב ליסכ יניעו המכח ןיבמ ינפ-תא דכ  24
:ותדלויל רממו ליסכ ןב ויבאל סעכ הכ  25
םיבידנ תוכהל בוט-אל קידצל שונע םג וכ  26
:רשי-לע
:הנובת שיא חור-רקו תעד עדוי וירמא ךשוח זכ  27
:ןובנ ויתפש םטא בשחי םכח שירחמ ליוא םג חכ  28

חי    18

:עלגתי הישות-לכב דרפנ שקבי הואתל א  1
:ובל תולגתהב-םא יכ הנובתב ליסכ ץפחי-אל ב  2
:הפרח ןולק-םעו זוב-םג אב עשר-אובב ג  3
:המכח רוקמ עבנ לחנ שיא-יפ ירבד םיקמע םימ ד  4
:טפשמב קידצ תוטהל בוט-אל עשר-ינפ תאש ה  5
:ארקי תומלהמל ויפו בירב ואבי ליסכ יתפש ו  6
:ושפנ שקומ ויתפשו ול-התחמ ליסכ-יפ ז  7
:ןטב-ירדח ודרי םהו םימהלתמכ ןגרנ ירבד ח  8
:תיחשמ לעבל אוה חא ותכאלמב הפרתמ םג ט  9
:בגשנו קידצ ץורי-וב הוהי םש זע-לדגמ י  10
:ותיכשמב הבגשנ המוחכו וזע תירק רישע ןוה אי  11
:הונע דובכ ינפלו שיא-בל הבגי רבש-ינפל בי  12
:המלכו ול-איה תלוא עמשי םרטב רבד בישמ גי  13
:הנאשי ימ האכנ חורו והלחמ לכלכי שיא-חור די  14
:תעד-שקבת םימכח ןזאו תעד-הנקי ןובנ בל וט  15
:ונחני םילדג ינפלו ול ביחרי םדא ןתמ זט  16
:ורקחו והער-אבי ובירב ןושארה קידצ זי  17
:דירפי םימוצע ןיבו לרוגה תיבשי םינידמ חי  18
:ןומרא חירבכ םינודמו זע-תירקמ עשפנ חא טי  19
:עבשי ויתפש תאובת ונטב עבשת שיא-יפ ירפמ כ  20
:הירפ לכאי היבהאו ןושל-דיב םייחו תומ אכ  21
:הוהימ ןוצר קפיו בוט אצמ השא אצמ בכ  22
:תוזע הנעי רישעו שר-רבדי םינונחת גכ  23
:חאמ קבד בהא שיו עערתהל םיער שיא דכ  24

טי    19

:ליסכ אוהו ויתפש שקעמ ומתב ךלוה שר-בוט א  1
:אטוח םילגרב ץאו בוט-אל שפנ תעד-אלב םג ב  2
:ובל ףעזי הוהי-לעו וכרד ףלסת םדא תלוא ג  3
:דרפי והערמ לדו םיבר םיער ףיסי ןוה ד  4
:טלמי אל םיבזכ חיפיו הקני אל םירקש דע ה  5
:ןתמ שיאל ערה-לכו בידנ-ינפ ולחי םיבר ו  6
ונממ וקחר והערמ יכ ףא והאנש שר-יחא לכ ז  7
:המה-אל םירמא ףדרמ
:בוט-אצמל הנובת רמש ושפנ בהא בל-הנק ח  8
:דבאי םיבזכ חיפיו הקני אל םירקש דע ט  9
לשמ דבעל-יכ ףא גונעת ליסכל הואנ-אל י  10
:םירשב
:עשפ-לע רבע ותראפתו ופא ךיראה םדא לכש אי  11
:ונוצר בשע-לע לטכו ךלמ ףעז ריפככ םהנ בי  12
:השא ינידמ דרט ףלדו ליסכ ןב ויבאל תוה גי  13
:תלכשמ השא הוהימו תובא תלחנ ןוהו תיב די  14
:בערת הימר שפנו המדרת ליפת הלצע וט  15
:תמוי ויכרד הזוב ושפנ רמש הוצמ רמש זט  16
:ול-םלשי ולמגו לד ןנוח הוהי הולמ זי  17
אשת-לא ותימה-לאו הוקת שי-יכ ךנב רסי חי  18
:ךשפנ
:ףסות דועו ליצת-םא יכ שנע אשנ המח-לרג טי  19
:ךתירחאב םכחת ןעמל רסומ לבקו הצע עמש כ  20
:םוקת איה הוהי תצעו שיא-בלב תובשחמ תובר אכ  21
:בזכ שיאמ שר-בוטו ודסח םדא תואת בכ  22
:ער דקפי-לב ןילי עבשו םייחל הוהי תארי גכ  23
:הנבישי אל והיפ-לא-םג תחלצב ודי לצע ןמט דכ  24
:תעד ןיבי ןובנל חיכוהו םרעי יתפו הכת ץל הכ  25
:ריפחמו שיבמ ןב םא חירבי בא-דדשמ וכ  26
:תעד-ירמאמ תוגשל רסומ עמשל ינב-לדח זכ  27
:ןוא-עלבי םיעשר יפו טפשמ ץילי לעילב דע חכ  28
:םיליסכ וגל תומלהמו םיטפש םיצלל ונוכנ טכ  29

כ    20

:םכחי אל וב הגש-לכו רכש המה ןייה ץל א  1
:ושפנ אטוח ורבעתמ ךלמ תמיא ריפככ םהנ ב  2
:עלגתי ליוא-לכו בירמ תבש שיאל דובכ ג  3
:ןיאו ריצקב לאשי שרחי-אל לצע ףרחמ ד  4
:הנלדי הנובת שיאו שיא-בלב הצע םיקמע םימ ה  5
ימ םינומא שיאו ודסח שיא ארקי םדא-בר ו  6
:אצמי
:וירחא וינב ירשא קידצ ומתב ךלהתמ ז  7
:ער-לכ ויניעב הרזמ ןיד-אסכ-לע בשוי ךלמ ח  8
:יתאטחמ יתרהט יבל יתיכז רמאי-ימ ט  9
:םהינש-םג הוהי תבעות הפיאו הפיא ןבאו ןבא י  10
:ולעפ רשי-םאו ךז-םא רענ-רכנתי ויללעמב םג אי  11
:םהינש-םג השע הוהי האר ןיעו תעמש ןזא בי  12
:םחל-עבש ךיניע חקפ שרות-ןפ הנש בהאת-לא גי  13
:ללהתי זא ול לזאו הנוקה רמאי ער ער די  14
:תעד-יתפש רקי ילכו םינינפ-ברו בהז שי וט  15
:והלבח םירכנ דעבו רז ברע-יכ ודגב-חקל זט  16
:ץצח והיפ-אלמי רחאו רקש םחל שיאל ברע זי  17
:המחלמ השע תולבחתבו ןוכת הצעב תובשחמ חי  18
:ברעתת אל ויתפש התפלו ליכר ךלוה דוס-הלוג טי  19
:ךשח ןושיאב ורנ ךעדי ומאו ויבא ללקמ כ  20
:ךרבת אל התירחאו הנשארב תלחבמ הלחנ אכ  21
:ךל עשיו הוהיל הוק ער-המלשא רמאת-לא בכ  22
:בוט-אל המרמ ינזאמו ןבאו ןבא הוהי תבעות גכ  23
:וכרד ןיבי-המ םדאו רבג-ידעצמ הוהימ דכ  24
:רקבל םירדנ רחאו שדק עלי םדא שקומ הכ  25
:ןפוא םהילע בשיו םכח ךלמ םיעשר הרזמ וכ  26
:ןטב-ירדח-לכ שפח םדא תמשנ הוהי רנ זכ  27
:ואסכ דסחב דעסו ךלמ-ורצי תמאו דסח חכ  28
:הביש םינקז רדהו םחכ םירוחב תראפת טכ  29
:ןטב-ירדח תוכמו ערב קירמת עצפ תורבח ל  30

אכ    21

ץפחי רשא-לכ-לע הוהי-דיב ךלמ-בל םימ-יגלפ א  1
:ונטי
:הוהי תובל ןכתו ויניעב רשי שיא-ךרד-לכ ב  2
:חבזמ הוהיל רחבנ טפשמו הקדצ השע ג  3
:תאטח םיעשר רנ בל-בחרו םיניע-םור ד  4
:רוסחמל-ךא ץא-לכו רתומל-ךא ץורח תובשחמ ה  5
:תומ-ישקבמ ףדנ לבה רקש ןושלב תורצוא לעפ ו  6
:טפשמ תושעל ונאמ יכ םרוגי םיעשר-דש ז  7
:ולעפ רשי ךזו רזו שיא ךרד ךפכפה ח  8
:רבח תיבו םינידמ תשאמ גג-תנפ-לע תבשל בוט ט  9
:והער ויניעב ןחי-אל ער-התוא עשר שפנ י  10
:תעד-חקי םכחל ליכשהבו יתפ-םכחי ץל-שנעב אי  11
:ערל םיעשר ףלסמ עשר תיבל קידצ ליכשמ בי  12
:הנעי אלו ארקי אוה-םג לד-תקעזמ ונזא םטא גי  13
:הזע המח קחב דחשו ףא-הפכי רתסב ןתמ די  14
:ןוא ילעפל התחמו טפשמ תושע קידצל החמש וט  15
:חוני םיאפר להקב לכשה ךרדמ העות םדא זט  16
אל ןמשו-ןיי בהא החמש בהא רוסחמ שיא זי  17
:רישעי
:דגוב םירשי תחתו עשר קידצל רפכ חי  18
:סעכו םינודמ תשאמ רבדמ-ץראב תבש בוט טי  19
םדא ליסכו םכח הונב ןמשו דמחנ רצוא כ  20
:ונעלבי
:דובכו הקדצ םייח אצמי דסחו הקדצ ףדר אכ  21
:החטבמ זע דריו םכח הלע םירבג ריע בכ  22
:ושפנ תורצמ רמש ונושלו ויפ רמש גכ  23
:ןודז תרבעב השוע ומש ץל ריהי דז דכ  24
:תושעל וידי ונאמ-יכ ונתימת לצע תואת הכ  25
:ךשחי אלו ןתי קידצו הואת הואתה םויה-לכ וכ  26
:ונאיבי המזב-יכ ףא הבעות םיעשר חבז זכ  27
:רבדי חצנל עמוש שיאו דבאי םיבזכ-דע חכ  28
:ויכרד ןיכי אוה רשיו וינפב עשר שיא זעה טכ  29
:הוהי דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא ל  30
:העושתה הוהילו המחלמ םויל ןכומ סוס אל  31

בכ    22

:בוט ןח בהזמו ףסכמ בר רשעמ םש רחבנ א  1
:הוהי םלכ השע ושגפנ שרו רישע ב  2
:ושנענו ורבע םייתפו רתסיו הער האר םורע ג  3
:םייחו דובכו רשע הוהי תארי הונע בקע ד  4
:םהמ קחרי ושפנ רמוש שקע ךרדב םיחפ םינצ ה  5
רוסי-אל ןיקזי-יכ םג וכרד יפ-לע רענל ךנח ו  6
:הנממ
:הולמ שיאל הול דבעו לושמי םישרב רישע ז  7
:הלכי ותרבע טבשו ןוא-רוצקי הלוע ערוז ח  8
:לדל ומחלמ ןתנ-יכ ךרבי אוה ןיע-בוט ט  9
:ןולקו ןיד תבשיו ןודמ אציו ץל שרג י  10
:ךלמ והער ויתפש ןח בל-רוהט בהא אי  11
:דגב ירבד ףלסיו תעד ורצנ הוהי יניע בי  12
:חצרא תובחר ךותב ץוחב ירא לצע רמא גי  13
:םש-לופי הוהי םועז תורז יפ הקמע החוש די  14
הנקיחרי רסומ טבש רענ-בלב הרושק תלוא וט  15
:ונממ
:רוסחמל-ךא רישעל ןתנ ול תוברהל לד קשע זט  16
:יתעדל תישת ךבלו םימכח ירבד עמשו ךנזא טה זי  17
ודחי ונכי ךנטבב םרמשת-יכ םיענ-יכ חי  18
:ךיתפש-לע
:התא-ףא םויה ךיתעדוה ךחטבמ הוהיב תויהל טי  19
:תעדו תוצעמב םושלש ךל יתבתכ אלה כ  20
תמא םירמא בישהל תמא ירמא טשק ךעידוהל אכ  21
:ךיחלשל
:רעשב ינע אכדת-לאו אוה-לד יכ לד-לזגת-לא בכ  22
:שפנ םהיעבק-תא עבקו םביר בירי הוהי-יכ גכ  23
:אובת אל תומח שיא-תאו ףא לעב-תא ערתת-לא דכ  24
:ךשפנל שקומ תחקלו ותחרא ףלאת-ןפ הכ  25
:תואשמ םיברעב ףכ-יעקתב יהת-לא וכ  26
:ךיתחתמ ךבכשמ חקי המל םלשל ךל-ןיא-םא זכ  27
:ךיתובא ושע רשא םלוע לובג גסת-לא חכ  28
בציתי םיכלמ-ינפל ותכאלמב ריהמ שיא תיזח טכ  29
:םיכשח ינפל בציתי-לב

גכ    23

רשא-תא ןיבת ןיב לשומ-תא םוחלל בשת-יכ א  1
:ךינפל
:התא שפנ לעב-םא ךעלב ןיכש תמשו ב  2
:םיבזכ םחל אוהו ויתומעטמל ואתת-לא ג  3
:לדח ךתניבמ רישעהל עגית-לא ד  4
ול-השעי השע יכ ונניאו וב ךיניע ףועתה ה  5
:םימשה ףיעו רשנכ םיפנכ
:ויתמעטמל ואתת-לאו ןיע ער םחל-תא םחלת-לא ו  6
ךל רמאי התשו לכא אוה-ןכ ושפנב רעש-ומכ יכ ז  7
:ךמע-לב ובלו
:םימיענה ךירבד תחשו הנאיקת תלכא-ךתפ ח  8
:ךילמ לכשל זובי-יכ רבדת-לא ליסכ ינזאב ט  9
:אבת-לא םימותי ידשבו םלוע לובג גסת-לא י  10
:ךתא םביר-תא בירי-אוה קזח םלאג-יכ אי  11
:תעד-ירמאל ךנזאו ךבל רסומל האיבה בי  12
:תומי אל טבשב ונכת-יכ רסומ רענמ ענמת-לא גי  13
:ליצת לואשמ ושפנו ונכת טבשב התא די  14
:ינא-םג יבל חמשי ךבל םכח-םא ינב וט  15
:םירשימ ךיתפש רבדב יתוילכ הנזלעתו זט  16
הוהי-תאריב-םא יכ םיאטחב ךבל אנקי-לא זי  17
:םויה-לכ
:תרכת אל ךתוקתו תירחא שי-םא יכ חי  18
:ךבל ךרדב רשאו םכחו ינב התא-עמש טי  19
:ומל רשב יללזב ןיי-יאבסב יהת-לא כ  20
:המונ שיבלת םיערקו שרוי ללוזו אבס-יכ אכ  21
:ךמא הנקז-יכ זובת-לאו ךדלי הז ךיבאל עמש בכ  22
:הניבו רסומו המכח רכמת-לאו הנק תמא גכ  23
:וב חמשיו םכח דלוי קידצ יבא לוגי לוג דכ  24
:ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא-חמשי הכ  25
:הנצרת יכרד ךיניעו יל ךבל ינב-הנת וכ  26
:הירכנ הרצ ראבו הנוז הקמע החוש-יכ זכ  27
:ףסות םדאב םידגובו בראת ףתחכ איה-ףא חכ  28
ימל חיש ימל םינודמ ימל יובא ימל יוא ימל טכ  29
:םיניע תוללכח ימל םנח םיעצפ
:ךסממ רקחל םיאבל ןייה-לע םירחאמל ל  30
וניע סיכב ןתי-יכ םדאתי יכ ןיי ארת-לא אל  31
:םירשימב ךלהתי
:שרפי ינעפצכו ךשי שחנכ ותירחא בל  32
:תוכפהת רבדי ךבלו תורז וארי ךיניע גל  33
:לבח שארב בכשכו םי-בלב בכשכ תייהו דל  34
ץיקא יתמ יתעדי-לב ינומלה יתילח-לב ינוכה הל  35
:דוע ונשקבא ףיסוא

דכ    24

:םתא תויהל ואתת-לאו הער ישנאב אנקת-לא א  1
:הנרבדת םהיתפש למעו םבל הגהי דש-יכ ב  2
:ןנוכתי הנובתבו תיב הנבי המכחב ג  3
:םיענו רקי ןוה-לכ ואלמי םירדח תעדבו ד  4
:חכ-ץמאמ תעד-שיאו זועב םכח-רבג ה  5
ברב העושתו המחלמ ךל-השעת תולבחתב יכ ו  6
:ץעוי
:והיפ-חתפי אל רעשב תומכח ליואל תומאר ז  7
:וארקי תומזמ-לעב ול ערהל בשחמ ח  8
:ץל םדאל תבעותו תאטח תלוא תמז ט  9
:הכחכ רצ הרצ םויב תיפרתה י  10
:ךושחת-םא גרהל םיטמו תומל םיחקל לצה אי  11
תובל ןכת-אלה הז ונעדי-אל ןה רמאת-יכ בי  12
םדאל בישהו עדי אוה ךשפנ רצנו ןיבי-אוה
:ולעפכ
:ךכח-לע קותמ תפנו בוט-יכ שבד ינב-לכא גי  13
תירחא שיו תאצמ-םא ךשפנל המכח העד ןכ די  14
:תרכת אל ךתוקתו
:וצבר דדשת-לא קידצ הונל עשר בראת-לא וט  15
:הערב ולשכי םיעשרו םקו קידצ לופי עבש יכ זט  16
:ךבל לגי-לא ולשכבו חמשת-לא ךיביוא לפנב זי  17
:ופא וילעמ בישהו ויניעב ערו הוהי הארי-ןפ חי  18
:םיעשרב אנקת-לא םיערמב רחתת-לא טי  19
:ךעדי םיעשר רנ ערל תירחא היהת-אל יכ כ  20
:ברעתת-לא םינוש-םע ךלמו ינב הוהי-תא-ארי אכ  21
:עדוי ימ םהינש דיפו םדיא םוקי םאתפ-יכ בכ  22
:בוט-לב טפשמב םינפ-רכה םימכחל הלא-םג גכ  23
והומעזי םימע והבקי התא קידצ עשרל רמא דכ  24
:םימאל
:בוט-תכרב אובת םהילעו םעני םיחיכומלו הכ  25
:םיחכנ םירבד בישמ קשי םיתפש וכ  26
תינבו רחא ךל הדשב הדתעו ךתכאלמ ץוחב ןכה זכ  27
:ךתיב
:ךיתפשב תיתפהו ךערב םנח-דע יהת-לא חכ  28
שיאל בישא ול-השעא ןכ יל-השע רשאכ רמאת-לא טכ  29
:ולעפכ
:בל-רסח םדא םרכ-לעו יתרבע לצע-שיא הדש-לע ל  30
רדגו םילרח וינפ וסכ םינשמק ולכ הלע הנהו אל  31
:הסרהנ וינבא
:רסומ יתחקל יתיאר יבל תישא יכנא הזחאו בל  32
:בכשל םידי קבח טעמ תומונת טעמ תונש טעמ גל  33
:ןגמ שיאכ ךירסחמו ךשיר ךלהתמ-אבו דל  34

הכ    25

היקזח ישנא וקיתעה רשא המלש ילשמ הלא-םג א  1
:הדוהי-ךלמ
:רבד רקח םיכלמ דבכו רבד רתסה םיהלא דבכ ב  2
:רקח ןיא םיכלמ בלו קמעל ץראו םורל םימש ג  3
:ילכ ףרצל אציו ףסכמ םיגיס וגה ד  4
:ואסכ קדצב ןוכיו ךלמ-ינפל עשר וגה ה  5
:דמעת-לא םילדג םוקמבו ךלמ-ינפל רדהתת-לא ו  6
בידנ ינפל ךליפשהמ הנה הלע ךל-רמא בוט יכ ז  7
:ךיניע ואר רשא
םילכהב התירחאב השעת-המ ןפ רהמ ברל אצת-לא ח  8
:ךער ךתא
:לגת-לא רחא דוסו ךער-תא ביר ךביר ט  9
:בושת אל ךתבדו עמש ךדסחי-ןפ י  10
:וינפא-לע רבד רבד ףסכ תויכשמב בהז יחופת אי  11
:תעמש ןזא-לע םכח חיכומ םתכ-ילחו בהז םזנ בי  12
שפנו ויחלשל ןמאנ ריצ ריצק םויב גלש-תנצכ גי  13
:בישי וינדא
:רקש-תתמב ללהתמ שיא ןיא םשגו חורו םיאישנ די  14
:םרג-רבשת הכר ןושלו ןיצק התפי םיפא ךראב וט  15
:ותאקהו ונעבשת-ןפ ךיד לכא תאצמ שבד זט  16
:ךאנשו ךעבשי-ןפ ךער תיבמ ךלגר רקה זי  17
:רקש דע והערב הנע שיא ןונש ץחו ברחו ץיפמ חי  18
:הרצ םויב דגוב חטבמ תדעומ לגרו הער ןש טי  19
םירשב רשו רתנ-לע ץמח הרק םויב דגב הדעמ כ  20
:ער-בל לע
והקשה אמצ-םאו םחל והלכאה ךאנש בער-םא אכ  21
:םימ
:ךל-םלשי הוהיו ושאר-לע התח התא םילחג יכ בכ  22
ןושל םימעזנ םינפו םשג ללוחת ןופצ חור גכ  23
:רתס
:רבח תיבו םינודמ תשאמ גג-תנפ-לע תבש בוט דכ  24
ץראמ הבוט העומשו הפיע שפנ-לע םירק םימ הכ  25
:קחרמ
:עשר-ינפל טמ קידצ תחשמ רוקמו שפרנ ןיעמ וכ  26
:דובכ םדבכ רקחו בוט-אל תוברה שבד לכא זכ  27
רצעמ ןיא רשא שיא המוח ןיא הצורפ ריע חכ  28
:וחורל

וכ    26

ליסכל הואנ-אל ןכ ריצקב רטמכו ץיקב גלשכ א  1
:דובכ
אל םנח תללק ןכ ףועל רורדכ דונל רופצכ ב  2
:אבת
:םיליסכ וגל טבשו רומחל גתמ סוסל טוש ג  3
:התא-םג ול-הושת-ןפ ותלואכ ליסכ ןעת-לא ד  4
:ויניעב םכח היהי-ןפ ותלואכ ליסכ הנע ה  5
:ליסכ-דיב םירבד חלש התש סמח םילגר הצקמ ו  6
:םיליסכ יפב לשמו חספמ םיקש וילד ז  7
:דובכ ליסכל ןתונ-ןכ המגרמב ןבא רורצכ ח  8
:םיליסכ יפב לשמו רוכש-דיב הלע חוח ט  9
:םירבע רכשו ליסכ רכשו לכ-ללוחמ בר י  10
:ותלואב הנוש ליסכ ואק-לע בש בלככ אי  11
:ונממ ליסכל הוקת ויניעב םכח שיא תיאר בי  12
:תובחרה ןיב ירא ךרדב לחש לצע רמא גי  13
:ותטמ-לע לצעו הריצ-לע בוסת תלדה די  14
:ויפ-לא הבישהל האלנ תחלצב ודי לצע ןמט וט  15
:םעט יבישמ העבשמ ויניעב לצע םכח זט  16
:ול-אל ביר-לע רבעתמ רבע בלכ-ינזאב קיזחמ זי  17
:תומו םיצח םיקז הריה הלהלתמכ חי  18
:ינא קחשמ-אלה רמאו והער-תא המר שיא-ןכ טי  19
:ןודמ קתשי ןגרנ ןיאבו שא-הבכת םיצע ספאב כ  20
םינודמ שיאו שאל םיצעו םילחגל םחפ אכ  21
:ביר-רחרחל
:ןטב-ירדח ודרי םהו םימהלתמכ ןגרנ ירבד בכ  22
םיקלד םיתפש שרח-לע הפצמ םיגיס ףסכ גכ  23
:ער-בלו
:המרמ תישי וברקבו אנוש רכני ותפשב דכ  24
תובעות עבש יכ וב-ןמאת-לא ולוק ןנחי-יכ הכ  25
:ובלב
:להקב ותער הלגת ןואשמב האנש הסכת וכ  26
:בושת וילא ןבא ללגו לפי הב תחש-הרכ זכ  27
:החדמ השעי קלח הפו ויכד אנשי רקש-ןושל חכ  28

זכ    27

:םוי דלי-המ עדת-אל יכ רחמ םויב ללהתת-לא א  1
:ךיתפש-לאו ירכנ ךיפ-אלו רז ךללהי ב  2
:םהינשמ דבכ ליוא סעכו לוחה לטנו ןבא-דבכ ג  3
:האנק ינפל דמעי ימו ףא ףטשו המח תוירזכא ד  4
:תרתסמ הבהאמ הלגמ תחכות הבוט ה  5
:אנוש תוקישנ תורתענו בהוא יעצפ םינמאנ ו  6
:קותמ רמ-לכ הבער שפנו תפנ סובת העבש שפנ ז  7
:ומוקממ דדונ שיא-ןכ הנק-ןמ תדדונ רופצכ ח  8
:שפנ-תצעמ והער קתמו בל-חמשי תרטקו ןמש ט  9
אובת-לא ךיחא תיבו בזעת-לא ךיבא הערו ךער י  10
:קוחר חאמ בורק ןכש בוט ךדיא םויב
:רבד יפרח הבישאו יבל חמשו ינב םכח אי  11
:ושנענ ורבע םיאתפ רתסנ הער האר םורע בי  12
:והלבח הירכנ דעבו רז ברע-יכ ודגב-חק גי  13
בשחת הללק םיכשה רקבב לודג לוקב והער ךרבמ די  14
:ול
:הותשנ םינודמ תשאו רירגס םויב דרוט ףלד וט  15
:ארקי ונימי ןמשו חור-ןפצ הינפצ זט  16
:והער-ינפ דחי שיאו דחי לזרבב לזרב זי  17
:דבכי וינדא רמשו הירפ לכאי הנאת רצנ חי  18
:םדאל םדאה-בל ןכ םינפל םינפה םימכ טי  19
אל םדאה יניעו הנעבשת אל הדבאו לואש כ  20
:הנעבשת
:וללהמ יפל שיאו בהזל רוכו ףסכל ףרצמ אכ  21
ילעב תופירה ךותב שתכמב ליואה-תא-שותכת םא בכ  22
:ותלוא וילעמ רוסת-אל
:םירדעל ךבל תיש ךנאצ ינפ עדת עדי גכ  23
:רוד רודל רזנ-םאו ןסח םלועל אל יכ דכ  24
:םירה תובשע ופסאנו אשד-הארנו ריצח הלג הכ  25
:םידותע הדש ריחמו ךשובלל םישבכ וכ  26
םייחו ךתיב םחלל ךמחלל םיזע בלח ידו זכ  27
:ךיתורענל

חכ    28

:חטבי ריפככ םיקידצו עשר ףדר-ןיאו וסנ א  1
ןכ עדי ןיבמ םדאבו הירש םיבר ץרא עשפב ב  2
:ךיראי
:םחל ןיאו ףחס רטמ םילד קשעו שר רבג ג  3
:םב ורגתי הרות ירמשו עשר וללהי הרות יבזע ד  4
וניבי הוהי ישקבמו טפשמ וניבי-אל ער-ישנא ה  5
:לכ
:רישע אוהו םיכרד שקעמ ומתב ךלוה שר-בוט ו  6
םילכי םיללוז הערו ןיבמ ןב הרות רצונ ז  7
:ויבא
םילד ןנוחל תיברתבו ךשנב ונוה הברמ ח  8
:ונצבקי
:הבעות ותלפת-םג הרות עמשמ ונזא ריסמ ט  9
לופי-אוה ותוחשב ער ךרדב םירשי הגשמ י  10
:בוט-ולחני םימימתו
:ונרקחי ןיבמ לדו רישע שיא ויניעב םכח אי  11
שפחי םיעשר םוקבו תראפת הבר םיקידצ ץלעב בי  12
:םדא
:םחרי בזעו הדומו חילצי אל ויעשפ הסכמ גי  13
:הערב לופי ובל השקמו דימת דחפמ םדא ירשא די  14
:לד-םע לע עשר לשמ קקוש בדו םהנ-ירא וט  15
עצב יאנש תוקשעמ ברו תונובת רסח דיגנ זט  16
:םימי ךיראי
:וב-וכמתי-לא סוני רוב-דע שפנ-םדב קשע םדא זי  17
:תחאב לופי םיכרד שקענו עשוי םימת ךלוה חי  18
:שיר-עבשי םיקר ףדרמו םחל-עבשי ותמדא דבע טי  19
:הקני אל רישעהל ץאו תוכרב-בר תונומא שיא כ  20
:רבג-עשפי םחל-תפ-לעו בוט-אל םינפ-רכה אכ  21
רסח-יכ עדי-אלו ןיע ער שיא ןוהל להבנ בכ  22
:ונאבי
:ןושל קילחממ אצמי ןח ירחא םדא חיכומ גכ  23
שיאל אוה רבח עשפ-ןיא רמאו ומאו ויבא לזוג דכ  24
:תיחשמ
:ןשדי הוהי-לע חטובו ןודמ הרגי שפנ-בחר הכ  25
:טלמי אוה המכחב ךלוהו ליסכ אוה ובלב חטוב וכ  26
ויניע םילעמו רוסחמ ןיא שרל ןתונ זכ  27
:תוראמ-בר
:םיקידצ וברי םדבאבו םדא רתסי םיעשר םוקב חכ  28

טכ    29

:אפרמ ןיאו רבשי עתפ ףרע-השקמ תוחכות שיא א  1
:םע חנאי עשר לשמבו םעה חמשי םיקידצ תוברב ב  2
תונוז הערו ויבא חמשי המכח בהא-שיא ג  3
:ןוה-דבאי
:הנסרהי תומורת שיאו ץרא דימעי טפשמב ךלמ ד  4
:וימעפ-לע שרופ תשר והער-לע קילחמ רבג ה  5
:חמשו ןורי קידצו שקומ ער שיא עשפב ו  6
:תעד ןיבי-אל עשר םילד ןיד קידצ עדי ז  7
:ףא ובישי םימכחו הירק וחיפי ןוצל ישנא ח  8
ןיאו קחשו זגרו ליוא שיא-תא טפשנ םכח-שיא ט  9
:תחנ
:ושפנ ושקבי םירשיו םת-ואנשי םימד ישנא י  10
:הנחבשי רוחאב םכחו ליסכ איצוי וחור-לכ אי  11
:םיעשר ויתרשמ-לכ רקש-רבד-לע בישקמ לשמ בי  12
םהינש יניע-ריאמ ושגפנ םיככת שיאו שר גי  13
:הוהי
:ןוכי דעל ואסכ םילד תמאב טפוש ךלמ די  14
:ומא שיבמ חלשמ רענו המכח ןתי תחכותו טבש וט  15
םתלפמב םיקידצו עשפ-הברי םיעשר תוברב זט  16
:וארי
:ךשפנל םינדעמ ןתיו ךחיניו ךנב רסי זי  17
:והרשא הרות רמשו םע ערפי ןוזח ןיאב חי  18
:הנעמ ןיאו ןיבי-יכ דבע רסוי-אל םירבדב טי  19
:ונממ ליסכל הוקת וירבדב ץא שיא תיזח כ  20
:ןונמ היהי ותירחאו ודבע רענמ קנפמ אכ  21
:עשפ-בר המח לעבו ןודמ הרגי ףא-שיא בכ  22
:דובכ ךמתי חור-לפשו ונליפשת םדא תואג גכ  23
:דיגי אלו עמשי הלא ושפנ אנוש בנג-םע קלוח דכ  24
:בגשי הוהיב חטובו שקומ ןתי םדא תדרח הכ  25
:שיא-טפשמ הוהימו לשומ-ינפ םישקבמ םיבר וכ  26
:ךרד-רשי עשר תבעותו לוע שיא םיקידצ תבעות זכ  27

ל    30

לאיתיאל רבגה םאנ אשמה הקי-ןב רוגא ירבד א  1
:לכאו לאיתיאל
:יל םדא תניב-אלו שיאמ יכנא רעב יכ ב  2
:עדא םישדק תעדו המכח יתדמל-אלו ג  3
ימ וינפחב חור-ףסא ימ דריו םימש-הלע ימ ד  4
ומש-המ ץרא-יספא-לכ םיקה ימ הלמשב םימ-ררצ
:עדת יכ ונב-םש-המו
:וב םיסחל אוה ןגמ הפורצ הולא תרמא-לכ ה  5
:תבזכנו ךב חיכוי-ןפ וירבד-לע ףסות-לא ו  6
:תומא םרטב ינממ ענמת-לא ךתאמ יתלאש םיתש ז  7
רשעו שאר ינממ קחרה בזכ-רבדו אוש ח  8
:יקח םחל ינפירטה יל-ןתת-לא
שרוא-ןפו הוהי ימ יתרמאו יתשחכו עבשא ןפ ט  9
:יהלא םש יתשפתו יתבנגו
:תמשאו ךללקי-ןפ ונדא-לא דבע ןשלת-לא י  10
:ךרבי אל ומא-תאו ללקי ויבא רוד אי  11
:ץחר אל ותאצמו ויניעב רוהט רוד בי  12
:ואשני ויפעפעו ויניע ומר-המ רוד גי  13
לכאל ויתעלתמ תולכאמו וינש תוברח רוד די  14
:םדאמ םינויבאו ץראמ םיינע
הנעבשת אל הנה שולש בה בה תונב יתש הקולעל וט  15
:ןוה ורמא-אל עברא
שאו םימ העבש-אל ץרא םחר רצעו לואש זט  16
:ןוה הרמא-אל
הורקי םא-תהקיל זובתו באל געלת ןיע זי  17
:רשנ-ינב הולכאיו לחנ-יברע
:םיתעדי אל עבראו ינממ ואלפנ המה השלש חי  18
הינא-ךרד רוצ ילע שחנ ךרד םימשב רשנה ךרד טי  19
:המלעב רבג ךרדו םי-בלב
הרמאו היפ התחמו הלכא תפאנמ השא ךרד ןכ כ  20
:ןוא יתלעפ-אל
:תאש לכות-אל עברא תחתו ץרא הזגר שולש תחת אכ  21
:םחל-עבשי יכ לבנו ךולמי יכ דבע-תחת בכ  22
:התרבג שרית-יכ החפשו לעבת יכ האונש תחת גכ  23
:םימכחמ םימכח המהו ץרא-ינטק םה העברא דכ  24
:םמחל ץיקב וניכיו זע-אל םע םילמנה הכ  25
:םתיב עלסב ומישיו םוצע-אל םע םינפש וכ  26
:ולכ ץצח אציו הבראל ןיא ךלמ זכ  27
:ךלמ ילכיהב איהו שפתת םידיב תיממש חכ  28
:תכל יבטימ העבראו דעצ יביטימ המה השלש טכ  29
:לכ-ינפמ בושי-אלו המהבב רובג שיל ל  30
:ומע םוקלא ךלמו שית-וא םינתמ ריזרז אל  31
:הפל די תומז-םאו אשנתהב תלבנ-םא בל  32
םד איצוי ףא-ץימו האמח איצוי בלח ץימ יכ גל  33
:ביר איצוי םיפא ץימו

אל    31

:ומא ותרסי-רשא אשמ ךלמ לאומל ירבד א  1
:ירדנ-רב המו ינטב-רב-המו ירב-המ ב  2
:ןיכלמ תוחמל ךיכרדו ךליח םישנל ןתת-לא ג  3
ןיי-ותש םיכלמל לא לאומל םיכלמל לא ד  4
:רכש וא םינזורלו
:ינע-ינב-לכ ןיד הנשיו קקחמ חכשיו התשי-ןפ ה  5
:שפנ ירמל ןייו דבואל רכש-ונת ו  6
:דוע-רכזי אל ולמעו ושיר חכשיו התשי ז  7
:ףולח ינב-לכ ןיד-לא םלאל ךיפ-חתפ ח  8
:ןויבאו ינע ןידו קדצ-טפש ךיפ-חתפ ט  9
:הרכמ םינינפמ קחרו אצמי ימ ליח-תשא י  10
:רסחי אל ללשו הלעב בל הב חטב אי  11
:הייח ימי לכ ער-אלו בוט והתלמג בי  12
:היפכ ץפחב שעתו םיתשפו רמצ השרד גי  13
:המחל איבת קחרממ רחוס תוינאכ התיה די  14
קחו התיבל ףרט ןתתו הליל דועב םקתו וט  15
:היתרענל
:םרכ עטנ היפכ ירפמ והחקתו הדש הממז זט  16
:היתוערז ץמאתו הינתמ זועב הרגח זי  17
:הרנ לילב הבכי-אל הרחס בוט-יכ המעט חי  18
:ךלפ וכמת היפכו רושיכב החלש הידי טי  19
:ןויבאל החלש הידיו ינעל השרפ הפכ כ  20
:םינש שבל התיב-לכ יכ גלשמ התיבל ארית-אל אכ  21
:השובל ןמגראו שש הל-התשע םידברמ בכ  22
:ץרא-ינקז-םע ותבשב הלעב םירעשב עדונ גכ  23
:ינענכל הנתנ רוגחו רכמתו התשע ןידס דכ  24
:ןורחא םויל קחשתו השובל רדהו-זע הכ  25
:הנושל-לע דסח-תרותו המכחב החתפ היפ וכ  26
:לכאת אל תולצע םחלו התיב תוכילה היפוצ זכ  27
:הללהיו הלעב הורשאיו הינב ומק חכ  28
:הנלכ-לע תילע תאו ליח ושע תונב תובר טכ  29
איה הוהי-תארי השא יפיה לבהו ןחה רקש ל  30
:ללהתת
:הישעמ םירעשב הוללהיו הידי ירפמ הל-ונת אל  31

This book in English or Latin