תור    Ruth

א    1

ךליו ץראב בער יהיו םיטפשה טפש ימיב יהיו א  1
אוה באומ ידשב רוגל הדוהי םחל תיבמ שיא
:וינב ינשו ותשאו
םשו ימענ ותשא םשו ךלמילא שיאה םשו ב  2
םחל תיבמ םיתרפא ןוילכו ןולחמ וינב-ינש
:םש-ויהיו באומ-ידש ואביו הדוהי
ינשו איה ראשתו ימענ שיא ךלמילא תמיו ג  3
:הינב
םשו הפרע תחאה םש תויבאמ םישנ םהל ואשיו ד  4
:םינש רשעכ םש ובשיו תור תינשה
השאה ראשתו ןוילכו ןולחמ םהינש-םג ותומיו ה  5
:השיאמו הידלי ינשמ
העמש יכ באומ ידשמ בשתו היתלכו איה םקתו ו  6
םהל תתל ומע-תא הוהי דקפ-יכ באומ הדשב
:םחל
היתלכ יתשו המש-התיה רשא םוקמה-ןמ אצתו ז  7
:הדוהי ץרא-לא בושל ךרדב הנכלתו המע
תיבל השא הנבש הנכל היתלכ יתשל ימענ רמאתו ח  8
םתישע רשאכ דסח םכמע הוהי השעי המא
:ידמעו םיתמה-םע
השיא תיב השא החונמ ןאצמו םכל הוהי ןתי ט  9
:הניכבתו ןלוק הנאשתו ןהל קשתו
:ךמעל בושנ ךתא-יכ הל-הנרמאתו י  10
ימע הנכלת המל יתנב הנבש ימענ רמאתו אי  11
:םישנאל םכל ויהו יעמב םינב יל-דועה
יכ שיאל תויהמ יתנקז יכ ןכל יתנב הנבש בי  12
םגו שיאל הלילה יתייה םג הוקת יל-שי יתרמא
:םינב יתדלי
הנגעת ןהלה ולדגי רשא דע הנרבשת ןהלה גי  13
םכמ דאמ יל-רמ-יכ יתנב לא שיאל תויה יתלבל
:הוהי-די יב האצי-יכ
התומחל הפרע קשתו דוע הניכבתו ןלוק הנשתו די  14
:הב הקבד תורו
היהלא-לאו המע-לא ךתמבי הבש הנה רמאתו וט  15
:ךתמבי ירחא יבוש
ךירחאמ בושל ךבזעל יב-יעגפת-לא תור רמאתו זט  16
ךמע ןילא ינילת רשאבו ךלא יכלת רשא-לא יכ
:יהלא ךיהלאו ימע
יל הוהי השעי הכ רבקא םשו תומא יתומת רשאב זי  17
:ךניבו יניב דירפי תומה יכ ףיסי הכו
רבדל לדחתו התא תכלל איה תצמאתמ-יכ ארתו חי  18
:הילא
הנאבכ יהיו םחל תיב הנאב-דע םהיתש הנכלתו טי  19
תאזה הנרמאתו ןהילע ריעה-לכ םהתו םחל תיב
:ימענ
יל ןארק ימענ יל הנארקת-לא ןהילא רמאתו כ  20
:דאמ יל ידש רמה-יכ ארמ
המל הוהי ינבישה םקירו יתכלה האלמ ינא אכ  21
:יל ערה ידשו יב הנע הוהיו ימענ יל הנארקת
הבשה המע התלכ היבאומה תורו ימענ בשתו בכ  22
ריצק תלחתב םחל תיב ואב המהו באומ ידשמ
:םירעש

ב    2

תחפשממ ליח רובג שיא השיאל עדימ ימענלו א  1
:זעב ומשו ךלמילא
הדשה אנ-הכלא ימענ-לא היבאומה תור רמאתו ב  2
ויניעב ןח-אצמא רשא רחא םילבשב הטקלאו
:יתב יכל הל רמאתו
רקיו םירצקה ירחא הדשב טקלתו אובתו ךלתו ג  3
:ךלמילא תחפשממ רשא זעבל הדשה תקלח הרקמ
הוהי םירצוקל רמאיו םחל תיבמ אב זעב-הנהו ד  4
:הוהי ךכרבי ול ורמאיו םכמע
ימל םירצוקה-לע בצנה ורענל זעב רמאיו ה  5
:תאזה הרענה
הרענ רמאיו םירצוקה-לע בצנה רענה ןעיו ו  6
:באומ הדשמ ימענ-םע הבשה איה היבאומ
ירחא םירמעב יתפסאו אנ-הטקלא רמאתו ז  7
הז התע-דעו רקבה זאמ דומעתו אובתו םירצוקה
:טעמ תיבה התבש
יכלת-לא יתב תעמש אולה תור-לא זעב רמאיו ח  8
הכו הזמ ירובעת אל םגו רחא הדשב טקלל
:יתרענ-םע ןיקבדת
אולה ןהירחא תכלהו ןורצקי-רשא הדשב ךיניע ט  9
תכלהו תמצו ךעגנ יתלבל םירענה-תא יתיוצ
:םירענה ןובאשי רשאמ תיתשו םילכה-לא
עודמ וילא רמאתו הצרא וחתשתו הינפ-לע לפתו י  10
:הירכנ יכנאו ינריכהל ךיניעב ןח יתאצמ
תישע-רשא לכ יל דגה דגה הל רמאיו זעב ןעיו אי  11
ךמאו ךיבא יבזעתו ךשיא תומ ירחא ךתומח-תא
לומת תעדי-אל רשא םע-לא יכלתו ךתדלומ ץראו
:םושלש
הוהי םעמ המלש ךתרכשמ יהתו ךלעפ הוהי םלשי בי  12
:ויפנכ-תחת תוסחל תאב-רשא לארשי יהלא
יכו ינתמחנ יכ ינדא ךיניעב ןח-אצמא רמאתו גי  13
תחאכ היהא אל יכנאו ךתחפש בל-לע תרבד
:ךיתחפש
תלכאו םלה ישג לכאה תעל זעב הל רמאיו די  14
םירצוקה דצמ בשתו ץמחב ךתפ תלבטו םחלה-ןמ
:רתתו עבשתו לכאתו ילק הל-טבציו
ןיב םג רמאל וירענ-תא זעב וציו טקלל םקתו וט  15
:הומילכת אלו טקלת םירמעה
הטקלו םתבזעו םיתבצה-ןמ הל ולשת-לש םגו זט  16
:הב-ורעגת אלו
הטקל-רשא תא טבחתו ברעה-דע הדשב טקלתו זי  17
:םירעש הפיאכ יהיו
הטקל-רשא תא התומח ארתו ריעה אובתו אשתו חי  18
:העבשמ הרתוה-רשא תא הל-ןתתו אצותו
תישע הנאו םויה תטקל הפיא התומח הל רמאתו טי  19
התשע-רשא תא התומחל דגתו ךורב ךריכמ יהי
םויה ומע יתישע רשא שיאה םש רמאתו ומע
:זעב
רשא הוהיל אוה ךורב התלכל ימענ רמאתו כ  20
הל רמאתו םיתמה-תאו םייחה-תא ודסח בזע-אל
:אוה ונלאגמ שיאה ונל בורק ימענ
ילא רמא-יכ םג היבאומה תור רמאתו אכ  21
תא ולכ-םא דע ןיקבדת יל-רשא םירענה-םע
:יל-רשא ריצקה-לכ
יאצת יכ יתב בוט התלכ תור-לא ימענ רמאתו בכ  22
:רחא הדשב ךב-ועגפי אלו ויתורענ-םע
תולכ-דע טקלל זעב תורענב קבדתו גכ  23
:התומח-תא בשתו םיטחה ריצקו םירעשה-ריצק

ג    3

חונמ ךל-שקבא אלה יתב התומח ימענ הל רמאתו א  1
:ךל-בטיי רשא
ויתורענ-תא תייה רשא ונתעדמ זעב אלה התעו ב  2
:הלילה םירעשה ןרג-תא הרז אוה-הנה
ןרגה יתדריו ךילע ךתלמש תמשו תכסו תצחרו ג  3
:תותשלו לכאל ותלכ דע שיאל יעדות-לא
םש-בכשי רשא םוקמה-תא תעדיו ובכשב יהיו ד  4
ךל דיגי אוהו יתבכשו ויתלגרמ תילגו תאבו
:ןישעת רשא תא
:השעא ירמאת-רשא לכ הילא רמאתו ה  5
:התומח התוצ-רשא לככ שעתו ןרגה דרתו ו  6
הצקב בכשל אביו ובל בטייו תשיו זעב לכאיו ז  7
:בכשתו ויתלגרמ לגתו טלב אבתו המרעה
הנהו תפליו שיאה דרחיו הלילה יצחב יהיו ח  8
:ויתלגרמ תבכש השא
תשרפו ךתמא תור יכנא רמאתו תא-ימ רמאיו ט  9
:התא לאג יכ ךתמא-לע ךפנכ
ךדסח תבטיה יתב הוהיל תא הכורב רמאיו י  10
םירוחבה ירחא תכל-יתלבל ןושארה-ןמ ןורחאה
:רישע-םאו לד-םא
ךל-השעא ירמאת-רשא לכ יארית-לא יתב התעו אי  11
:תא ליח תשא יכ ימע רעש-לכ עדוי יכ
לאג שי םגו יכנא לאג םא יכ םנמא יכ התעו בי  12
:ינממ בורק
לאגי בוט ךלאגי-םא רקבב היהו הלילה יניל גי  13
הוהי-יח יכנא ךיתלאגו ךלאגל ץפחי אל-םאו
:רקבה-דע יבכש
שיא ריכי םורטב םקתו רקבה-דע ותלגרמ בכשתו די  14
:ןרגה השאה האב-יכ עדוי-לא רמאיו והער-תא
זחאתו הב-יזחאו ךילע-רשא תחפטמה יבה רמאיו וט  15
:ריעה אביו הילע תשיו םירעש-שש דמיו הב
הל-דגתו יתב תא-ימ רמאתו התומח-לא אובתו זט  16
:שיאה הל-השע רשא-לכ תא
רמא יכ יל ןתנ הלאה םירעשה-שש רמאתו זי  17
:ךתומח-לא םקיר יאובת-לא
רבד לפי ךיא ןיעדת רשא דע יתב יבש רמאתו חי  18
:םויה רבדה הלכ-םא-יכ שיאה טקשי אל יכ

ד    4

רשא רבע לאגה הנהו םש בשיו רעשה הלע זעבו א  1
ינמלא ינלפ הפ-הבש הרוס רמאיו זעב-רבד
:בשיו רסיו
הפ-ובש רמאיו ריעה ינקזמ םישנא הרשע חקיו ב  2
:ובשיו
ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח לאגל רמאיו ג  3
:באומ הדשמ הבשה ימענ הרכמ
םיבשיה דגנ הנק רמאל ךנזא הלגא יתרמא ינאו ד  4
לאגי אל-םאו לאג לאגת-םא ימע ינקז דגנו
יכנאו לואגל ךתלוז ןיא יכ עדאו יל הדיגה
:לאגא יכנא רמאיו ךירחא
תאמו ימענ דימ הדשה ךתונק-םויב זעב רמאיו ה  5
תמה-םש םיקהל יתינק תמה-תשא היבאומה תור
:ותלחנ-לע
תיחשא-ןפ יל-לואגל לכוא אל לאגה רמאיו ו  6
לכוא-אל יכ יתלאג-תא התא ךל-לאג יתלחנ-תא
:לאגל
הרומתה-לעו הלואגה-לע לארשיב םינפל תאזו ז  7
תאזו והערל ןתנו ולענ שיא ףלש רבד-לכ םיקל
:לארשיב הדועתה
:ולענ ףלשיו ךל-הנק זעבל לאגה רמאיו ח  8
םויה םתא םידע םעה-לכו םינקזל זעב רמאיו ט  9
רשא-לכ תאו ךלמילאל רשא-לכ-תא יתינק יכ
:ימענ דימ ןולחמו ןוילכל
יל יתינק ןולחמ תשא היבאמה תור-תא םגו י  10
תרכי-אלו ותלחנ-לע תמה-םש םיקהל השאל
םתא םידע ומוקמ רעשמו ויחא םעמ תמה-םש
:םויה
ןתי םידע םינקזהו רעשב-רשא םעה-לכ ורמאיו אי  11
רשא האלכו לחרכ ךתיב-לא האבה השאה-תא הוהי
התרפאב ליח-השעו לארשי תיב-תא םהיתש ונב
:םחל תיבב םש-ארקו
הדוהיל רמת הדלי-רשא ץרפ תיבכ ךתיב יהיו בי  12
:תאזה הרענה-ןמ ךל הוהי ןתי רשא ערזה-ןמ
הילא אביו השאל ול-יהתו תור-תא זעב חקיו גי  13
:ןב דלתו ןוירה הל הוהי ןתיו
אל רשא הוהי ךורב ימענ-לא םישנה הנרמאתו די  14
:לארשיב ומש ארקיו םויה לאג ךל תיבשה
יכ ךתביש-תא לכלכלו שפנ בישמל ךל היהו וט  15
ךל הבוט איה-רשא ותדלי ךתבהא-רשא ךתלכ
:םינב העבשמ
ול-יהתו הקיחב והתשתו דליה-תא ימענ חקתו זט  16
:תנמאל
ימענל ןב-דלי רמאל םש תונכשה ול הנארקתו זי  17
:דוד יבא ישי-יבא אוה דבוע ומש הנארקתו
:ןורצח-תא דילוה ץרפ ץרפ תודלות הלאו חי  18
:בדנימע-תא דילוה םרו םר-תא דילוה ןורצחו טי  19
דילוה ןושחנו ןושחנ-תא דילוה בדנימעו כ  20
:המלש-תא
:דבוע-תא דילוה זעבו זעב-תא דילוה ןומלשו אכ  21
:דוד-תא דילוה ישיו ישי-תא דילוה דבעו בכ  22

This book in English or Latin