םירישה ריש    Song of Solomon

א    1

:המלשל רשא םירישה ריש א  1
:ןיימ ךידד םיבוט-יכ והיפ תוקישנמ ינקשי ב  2
ןכ-לע ךמש קרות ןמש םיבוט ךינמש חירל ג  3
:ךובהא תומלע
וירדח ךלמה ינאיבה הצורנ ךירחא ינכשמ ד  4
םירשימ ןיימ ךידד הריכזנ ךב החמשנו הליגנ
:ךובהא
רדק ילהאכ םלשורי תונב הואנו ינא הרוחש ה  5
:המלש תועיריכ
ינב שמשה ינתפזשש תרחרחש ינאש ינוארת-לא ו  6
ילש ימרכ םימרכה-תא הרטנ ינמש יב-ורחנ ימא
:יתרטנ אל
ץיברת הכיא הערת הכיא ישפנ הבהאש יל הדיגה ז  7
:ךירבח ירדע לע היטעכ היהא המלש םירהצב
יבקעב ךל-יאצ םישנב הפיה ךל יעדת אל-םא ח  8
:םיערה תונכשמ לע ךיתידג-תא יערו ןאצה
:יתיער ךיתימד הערפ יבכרב יתססל ט  9
:םיזורחב ךראוצ םירתב ךייחל וואנ י  10
:ףסכה תודקנ םע ךל-השענ בהז ירות אי  11
:וחיר ןתנ ידרנ ובסמב ךלמהש-דע בי  12
:ןילי ידש ןיב יל ידוד רמה רורצ גי  13
:ידג ןיע ימרכב יל ידוד רפכה לכשא די  14
:םינוי ךיניע הפי ךנה יתיער הפי ךנה וט  15
:הננער ונשרע-ףא םיענ ףא ידוד הפי ךנה זט  16
:םיתורב ונטיחר םיזרא וניתב תורק זי  17

ב    2

:םיקמעה תנשוש ןורשה תלצבח ינא א  1
:תונבה ןיב יתיער ןכ םיחוחה ןיב הנשושכ ב  2
ולצב םינבה ןיב ידוד ןכ רעיה יצעב חופתכ ג  3
:יכחל קותמ וירפו יתבשיו יתדמח
:הבהא ילע ולגדו ןייה תיב-לא ינאיבה ד  4
תלוח-יכ םיחופתב ינודפר תושישאב ינוכמס ה  5
:ינא הבהא
:ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש ו  6
תוליאב וא תואבצב םלשורי תונב םכתא יתעבשה ז  7
דע הבהאה-תא וררועת-םאו וריעת-םא הדשה
:ץפחתש
ץפקמ םירהה-לע גלדמ אב הז-הנה ידוד לוק ח  8
:תועבגה-לע
הז-הנה םיליאה רפעל וא יבצל ידוד המוד ט  9
ץיצמ תונלחה-ןמ חיגשמ ונלתכ רחא דמוע
:םיכרחה-ןמ
יתפי יתיער ךל ימוק יל רמאו ידוד הנע י  10
:ךל-יכלו
:ול ךלה ףלח םשגה רבע ותסה הנה-יכ אי  11
רותה לוקו עיגה רימזה תע ץראב וארנ םינצנה בי  12
:ונצראב עמשנ
חיר ונתנ רדמס םינפגהו היגפ הטנח הנאתה גי  13
:ךל-יכלו יתפי יתיער יכל ימוק
יניארה הגרדמה רתסב עלסה יוגחב יתנוי די  14
ברע ךלוק-יכ ךלוק-תא יניעימשה ךיארמ-תא
:הואנ ךיארמו
םילבחמ םינטק םילעוש םילעוש ונל-וזחא וט  15
:רדמס ונימרכו םימרכ
:םינשושב הערה ול ינאו יל ידוד זט  16
ידוד ךל-המד בס םיללצה וסנו םויה חופיש דע זי  17
:רתב ירה-לע םיליאה רפעל וא יבצל

ג    3

ישפנ הבהאש תא יתשקב תולילב יבכשמ-לע א  1
:ויתאצמ אלו ויתשקב
תובחרבו םיקושב ריעב הבבוסאו אנ המוקא ב  2
:ויתאצמ אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא השקבא
ישפנ הבהאש תא ריעב םיבבסה םירמשה ינואצמ ג  3
:םתיאר
ישפנ הבהאש תא יתאצמש דע םהמ יתרבעש טעמכ ד  4
ימא תיב-לא ויתאיבהש-דע ונפרא אלו ויתזחא
:יתרוה רדח-לאו
תוליאב וא תואבצב םלשורי תונב םכתא יתעבשה ה  5
דע הבהאה-תא וררועת-םאו וריעת-םא הדשה
:ץפחתש
תרטקמ ןשע תורמיתכ רבדמה-ןמ הלע תאז ימ ו  6
:לכור תקבא לכמ הנובלו רומ
ירבגמ הל ביבס םירבג םישש המלשלש ותטמ הנה ז  7
:לארשי
וברח שיא המחלמ ידמלמ ברח יזחא םלכ ח  8
:תולילב דחפמ וכרי-לע
:ןונבלה יצעמ המלש ךלמה ול השע ןוירפא ט  9
ןמגרא ובכרמ בהז ותדיפר ףסכ השע וידומע י  10
:םלשורי תונבמ הבהא ףוצר וכות
הרטעב המלש ךלמב ןויצ תונב הניארו הניאצ אי  11
:ובל תחמש םויבו ותנתח םויב ומא ול-הרטעש

ד    4

דעבמ םינוי ךיניע הפי ךנה יתיער הפי ךנה א  1
:דעלג רהמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש ךתמצל
םלכש הצחרה-ןמ ולעש תובוצקה רדעכ ךינש ב  2
:םהב ןיא הלכשו תומיאתמ
ןומרה חלפכ הואנ ךירבדמו ךיתתפש ינשה טוחכ ג  3
:ךתמצל דעבמ ךתקר
ןגמה ףלא תויפלתל יונב ךראוצ דיוד לדגמכ ד  4
:םירובגה יטלש לכ וילע יולת
םיעורה היבצ ימואת םירפע ינשכ ךידש ינש ה  5
:םינשושב
רה-לא יל ךלא םיללצה וסנו םויה חופיש דע ו  6
:הנובלה תעבג-לאו רומה
:ךב ןיא םומו יתיער הפי ךלכ ז  7
ירושת יאובת ןונבלמ יתא הלכ ןונבלמ יתא ח  8
תוירא תונעממ ןומרחו רינש שארמ הנמא שארמ
:םירמנ יררהמ
דחאב ךיניעמ דחאב יניתבבל הלכ יתחא ינתבבל ט  9
:ךינרוצמ קנע
ןיימ ךידד ובט-המ הלכ יתחא ךידד ופי-המ י  10
:םימשב-לכמ ךינמש חירו
ךנושל תחת בלחו שבד הלכ ךיתותפש הנפטת תפנ אי  11
:ןונבל חירכ ךיתמלש חירו
:םותח ןיעמ לוענ לג הלכ יתחא לוענ ןג בי  12
םירפכ םידגמ ירפ םע םינומר סדרפ ךיחלש גי  13
:םידרנ-םע
רמ הנובל יצע-לכ םע ןומנקו הנק םכרכו דרנ די  14
:םימשב ישאר-לכ םע תולהאו
:ןונבל-ןמ םילזנו םייח םימ ראב םינג ןיעמ וט  15
ולזי ינג יחיפה ןמית יאובו ןופצ ירוע זט  16
:וידגמ ירפ לכאיו ונגל ידוד אבי וימשב

ה    5

ימשב-םע ירומ יתירא הלכ יתחא ינגל יתאב א  1
יבלח-םע יניי יתיתש ישבד-םע ירעי יתלכא
:םידוד ורכשו ותש םיער ולכא
יל-יחתפ קפוד ידוד לוק רע יבלו הנשי ינא ב  2
לט-אלמנ ישארש יתמת יתנוי יתיער יתחא
:הליל יסיסר יתוצוק
יתצחר הנשבלא הככיא יתנתכ-תא יתטשפ ג  3
:םפנטא הככיא ילגר-תא
:וילע ומה יעמו רחה-ןמ ודי חלש ידוד ד  4
רומ-ופטנ ידיו ידודל חתפל ינא יתמק ה  5
:לוענמה תופכ לע רבע רומ יתעבצאו
האצי ישפנ רבע קמח ידודו ידודל ינא יתחתפ ו  6
אלו ויתארק והיתאצמ אלו והיתשקב ורבדב
:יננע
ינועצפ ינוכה ריעב םיבבסה םירמשה ינאצמ ז  7
:תומחה ירמש ילעמ ידידר-תא ואשנ
ידוד-תא ואצמת-םא םלשורי תונב םכתא יתעבשה ח  8
:ינא הבהא תלוחש ול ודיגת-המ
דודמ ךדוד-המ םישנב הפיה דודמ ךדוד-המ ט  9
:ונתעבשה הככש
:הבברמ לוגד םודאו חצ ידוד י  10
:ברועכ תורחש םילתלת ויתוצוק זפ םתכ ושאר אי  11
בלחב תוצחר םימ יקיפא-לע םינויכ ויניע בי  12
:תאלמ-לע תובשי
ויתותפש םיחקרמ תולדגמ םשבה תגורעכ ויחל גי  13
:רבע רומ תופטנ םינשוש
ןש תשע ויעמ שישרתב םיאלממ בהז ילילג וידי די  14
:םיריפס תפלעמ
והארמ זפ-ינדא-לע םידסימ שש ידומע ויקוש וט  15
:םיזראכ רוחב ןונבלכ
יער הזו ידוד הז םידמחמ ולכו םיקתממ וכח זט  16
:םלשורי תונב

ו    6

ךדוד הנפ הנא םישנב הפיה ךדוד ךלה הנא א  1
:ךמע ונשקבנו
םינגב תוערל םשבה תוגורעל ונגל דרי ידוד ב  2
:םינשוש טקללו
:םינשושב הערה יל ידודו ידודל ינא ג  3
המיא םלשוריכ הואנ הצרתכ יתיער תא הפי ד  4
:תולגדנכ
רדעכ ךרעש ינביהרה םהש ידגנמ ךיניע יבסה ה  5
:דעלגה-ןמ ושלגש םיזעה
םלכש הצחרה-ןמ ולעש םילחרה רדעכ ךינש ו  6
:םהב ןיא הלכשו תומיאתמ
:ךתמצל דעבמ ךתקר ןומרה חלפכ ז  7
ןיא תומלעו םישגליפ םינמשו תוכלמ המה םישש ח  8
:רפסמ
איה הרב המאל איה תחא יתמת יתנוי איה תחא ט  9
םישגליפו תוכלמ הורשאיו תונב הואר התדלויל
:הוללהיו
המחכ הרב הנבלכ הפי רחש-ומכ הפקשנה תאז-ימ י  10
:תולגדנכ המיא
תוארל לחנה יבאב תוארל יתדרי זוגא תנג-לא אי  11
:םינמרה וצנה ןפגה החרפה
:בידנ-ימע תובכרמ ינתמש ישפנ יתעדי אל בי  12

ז    7

ךב-הזחנו יבוש יבוש תימלושה יבוש יבוש א  1
:םינחמה תלחמכ תימלושב וזחת-המ
ךיכרי יקומח בידנ-תב םילענב ךימעפ ופי-המ ב  2
:ןמא ידי השעמ םיאלח ומכ
תמרע ךנטב גזמה רסחי-לא רהסה ןגא ךררש ג  3
:םינשושב הגוס םיטח
:היבצ ימאת םירפע ינשכ ךידש ינש ד  4
ןובשחב תוכרב ךיניע ןשה לדגמכ ךראוצ ה  5
ינפ הפוצ ןונבלה לדגמכ ךפא םיבר-תב רעש-לע
:קשמד
ךלמ ןמגראכ ךשאר תלדו למרככ ךילע ךשאר ו  6
:םיטהרב רוסא
:םיגונעתב הבהא תמענ-המו תיפי-המ ז  7
:תולכשאל ךידשו רמתל התמד ךתמוק תאז ח  8
אנ-ויהיו וינסנסב הזחא רמתב הלעא יתרמא ט  9
:םיחופתכ ךפא חירו ןפגה תולכשאכ ךידש
בבוד םירשימל ידודל ךלוה בוטה ןייכ ךכחו י  10
:םינשי יתפש
:ותקושת ילעו ידודל ינא אי  11
:םירפכב הנילנ הדשה אצנ ידוד הכל בי  12
חתפ ןפגה החרפ םא הארנ םימרכל המיכשנ גי  13
:ךל ידד-תא ןתא םש םינומרה וצנה רדמסה
םידגמ-לכ וניחתפ-לעו חיר-ונתנ םיאדודה די  14
:ךל יתנפצ ידוד םינשי-םג םישדח

ח    8

ץוחב ךאצמא ימא ידש קנוי יל חאכ ךנתי ימ א  1
:יל וזובי-אל םג ךקשא
ןיימ ךקשא ינדמלת ימא תיב-לא ךאיבא ךגהנא ב  2
:ינמר סיסעמ חקרה
:ינקבחת ונימיו ישאר תחת ולאמש ג  3
וריעת-המ םלשורי תונב םכתא יתעבשה ד  4
:ץפחתש דע הבהאה-תא וררעת-המו
תחת הדוד-לע תקפרתמ רבדמה-ןמ הלע תאז ימ ה  5
הלבח המש ךמא ךתלבח המש ךיתררוע חופתה
:ךתדלי
הזע-יכ ךעורז-לע םתוחכ ךבל-לע םתוחכ ינמיש ו  6
שא יפשר היפשר האנק לואשכ השק הבהא תומכ
:היתבהלש
תורהנו הבהאה-תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ ז  7
ותיב ןוה-לכ-תא שיא ןתי-םא הופטשי אל
:ול וזובי זוב הבהאב
השענ-המ הל ןיא םידשו הנטק ונל תוחא ח  8
:הב-רבדיש םויב ונתחאל
תלד-םאו ףסכ תריט הילע הנבנ איה המוח-םא ט  9
:זרא חול הילע רוצנ איה
ויניעב יתייה זא תולדגמכ ידשו המוח ינא י  10
:םולש תאצומכ
םרכה-תא ןתנ ןומה לעבב המלשל היה םרכ אי  11
:ףסכ ףלא וירפב אבי שיא םירטנל
םירטנל םיתאמו המלש ךל ףלאה ינפל ילש ימרכ בי  12
:וירפ-תא
ךלוקל םיבישקמ םירבח םינגב תבשויה גי  13
:יניעימשה
לע םיליאה רפעל וא יבצל ךל-המדו ידוד חרב די  14
:םימשב ירה

This book in English or Latin