הירכז    Zechariah

א    1

היה שוירדל םיתש תנשב ינימשה שדחב א  1
איבנה ודע-ןב היכרב-ןב הירכז-לא הוהי-רבד
:רמאל
:ףצק םכיתובא-לע הוהי ףצק ב  2
ילא ובוש תואבצ הוהי רמא הכ םהלא תרמאו ג  3
הוהי רמא םכילא בושאו תואבצ הוהי םאנ
:תואבצ
םיאיבנה םהילא-וארק רשא םכיתבאכ ויהת-לא ד  4
אנ ובוש תואבצ הוהי רמא הכ רמאל םינשארה
ועמש אלו םיערה םכילילעמו םיערה םכיכרדמ
:הוהי-םאנ ילא ובישקה-אלו
:ויחי םלועלה םיאבנהו םה-היא םכיתובא ה  5
םיאיבנה ידבע-תא יתיוצ רשא יקחו ירבד ךא ו  6
םמז רשאכ ורמאיו ובושיו םכיתבא וגישה אולה
וניללעמכו וניכרדכ ונל תושעל תואבצ הוהי
:ונתא השע ןכ
שדח-אוה שדח רשע-יתשעל העבראו םירשע םויב ז  7
הוהי-רבד היה שוירדל םיתש תנשב טבש
:רמאל איבנה אודע-ןב והיכרב-ןב הירכז-לא
אוהו םדא סוס-לע בכר שיא-הנהו הלילה יתיאר ח  8
םיסוס וירחאו הלצמב רשא םיסדהה ןיב דמע
:םינבלו םיקרש םימדא
יב רבדה ךאלמה ילא רמאיו ינדא הלא-המ רמאו ט  9
:הלא המה-המ ךארא ינא
רשא הלא רמאיו םיסדהה-ןיב דמעה שיאה ןעיו י  10
:ץראב ךלהתהל הוהי חלש
םיסדהה ןיב דמעה הוהי ךאלמ-תא ונעיו אי  11
תבשי ץראה-לכ הנהו ץראב ונכלהתה ורמאיו
:תטקשו
יתמ-דע תואבצ הוהי רמאיו הוהי-ךאלמ ןעיו בי  12
רשא הדוהי ירע תאו םלשורי-תא םחרת-אל התא
:הנש םיעבש הז התמעז
םיבוט םירבד יב רבדה ךאלמה-תא הוהי ןעיו גי  13
:םימחנ םירבד
רמא הכ רמאל ארק יב רבדה ךאלמה ילא רמאיו די  14
האנק ןויצלו םלשוריל יתאנק תואבצ הוהי
:הלודג
רשא םיננאשה םיוגה-לע ףצק ינא לודג ףצקו וט  15
:הערל ורזע המהו טעמ יתפצק ינא
יתיב םימחרב םלשוריל יתבש הוהי רמא-הכ ןכל זט  16
הטני הוקו תואבצ הוהי םאנ הב הנבי
:םלשורי-לע
דוע תואבצ הוהי רמא הכ רמאל ארק דוע זי  17
ןויצ-תא דוע הוהי םחנו בוטמ ירע הניצופת
:םלשוריב דוע רחבו

ב    2

:תונרק עברא הנהו אראו יניע-תא אשאו א  1
ילא רמאיו הלא-המ יב רבדה ךאלמה-לא רמאו ב  2
לארשי-תא הדוהי-תא ורז רשא תונרקה הלא
:םלשוריו
:םישרח העברא הוהי ינאריו ג  3
הלא רמאל רמאיו תושעל םיאב הלא המ רמאו ד  4
אשנ-אל שיא-יפכ הדוהי-תא ורז-רשא תונרקה
תונרק-תא תודיל םתא דירחהל הלא ואביו ושאר
:התורזל הדוהי ץרא-לא ןרק םיאשנה םיוגה
:הדמ לבח ודיבו שיא-הנהו אראו יניע אשאו ה  5
םלשורי-תא דמל ילא רמאיו ךלה התא הנא רמאו ו  6
:הכרא המכו הבחר-המכ תוארל
אצי רחא ךאלמו אצי יב רבדה ךאלמה הנהו ז  7
:ותארקל
תוזרפ רמאל זלה רענה-לא רבד ץר ולא רמאיו ח  8
:הכותב המהבו םדא ברמ םלשורי בשת
ביבס שא תמוח הוהי-םאנ הל-היהא ינאו ט  9
:הכותב היהא דובכלו
עבראכ יכ הוהי-םאנ ןופצ ץראמ וסנו יוה יוה י  10
:הוהי-םאנ םכתא יתשרפ םימשה תוחור
:לבב-תב תבשוי יטלמה ןויצ יוה אי  11
ינחלש דובכ רחא תואבצ הוהי רמא הכ יכ בי  12
עגנ םכב עגנה יכ םכתא םיללשה םיוגה-לא
:וניע תבבב
ללש ויהו םהילע ידי-תא ףינמ יננה יכ גי  13
:ינחלש תואבצ הוהי-יכ םתעדיו םהידבעל
יתנכשו אב-יננה יכ ןויצ-תב יחמשו ינר די  14
:הוהי-םאנ ךכותב
ויהו אוהה םויב הוהי-לא םיבר םיוג וולנו וט  15
תואבצ הוהי-יכ תעדיו ךכותב יתנכשו םעל יל
:ךילא ינחלש
שדקה תמדא לע וקלח הדוהי-תא הוהי לחנו זט  16
:םלשוריב דוע רחבו
:ושדק ןועממ רוענ יכ הוהי ינפמ רשב-לכ סה זי  17

ג    3

ךאלמ ינפל דמע לודגה ןהכה עשוהי-תא ינאריו א  1
:ונטשל ונימי-לע דמע ןטשהו הוהי
ןטשה ךב הוהי רעגי ןטשה-לא הוהי רמאיו ב  2
דוא הז אולה םלשוריב רחבה ךב הוהי רעגיו
:שאמ לצמ
ינפל דמעו םיאוצ םידגב שבל היה עשוהיו ג  3
:ךאלמה
וריסה רמאל וינפל םידמעה-לא רמאיו ןעיו ד  4
יתרבעה האר וילא רמאיו וילעמ םיאצה םידגבה
:תוצלחמ ךתא שבלהו ךנוע ךילעמ
ומישיו ושאר-לע רוהט ףינצ ומישי רמאו ה  5
ךאלמו םידגב והשבליו ושאר-לע רוהטה ףינצה
:דמע הוהי
:רמאל עשוהיב הוהי ךאלמ דעיו ו  6
םאו ךלת יכרדב-םא תואבצ הוהי רמא-הכ ז  7
םגו יתיב-תא ןידת התא-םגו רמשת יתרמשמ-תא
םידמעה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו ירצח-תא רמשת
:הלאה
םיבשיה ךיערו התא לודגה ןהכה עשוהי אנ-עמש ח  8
איבמ יננה-יכ המה תפומ ישנא-יכ ךינפל
:חמצ ידבע-תא
ןבא-לע עשוהי ינפל יתתנ רשא ןבאה הנה יכ ט  9
הוהי םאנ החתפ חתפמ יננה םיניע העבש תחא
:דחא םויב איהה-ץראה ןוע-תא יתשמו תואבצ
והערל שיא וארקת תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב י  10
:הנאת תחת-לאו ןפג תחת-לא

ד    4

רועי-רשא שיאכ ינריעיו יב רבדה ךאלמה בשיו א  1
:ותנשמ
הנהו יתיאר רמאיו האר התא המ ילא רמאיו ב  2
היתרנ העבשו השאר-לע הלגו הלכ בהז תרונמ
רשא תורנל תוקצומ העבשו העבש הילע
:השאר-לע
דחאו הלגה ןימימ דחא הילע םיתיז םינשו ג  3
:הלאמש-לע
הלא-המ רמאל יב רבדה ךאלמה-לא רמאו ןעאו ד  4
:ינדא
תעדי אולה ילא רמאיו יב רבדה ךאלמה ןעיו ה  5
:ינדא אל רמאו הלא המה-המ
לבברז-לא הוהי-רבד הז רמאל ילא רמאיו ןעיו ו  6
רמא יחורב-םא יכ חכב אלו ליחב אל רמאל
:תואבצ הוהי
איצוהו רשימל לבברז ינפל לודגה-רה התא-ימ ז  7
:הל ןח ןח תואשת השארה ןבאה-תא
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו ח  8
הנעצבת וידיו הזה תיבה ודסי לבברז ידי ט  9
:םכילא ינחלש תואבצ הוהי-יכ תעדיו
ןבאה-תא וארו וחמשו תונטק םויל זב ימ יכ י  10
המה הוהי יניע הלא-העבש לבברז דיב לידבה
:ץראה-לכב םיטטושמ
הלאה םיתיזה ינש-המ וילא רמאו ןעאו אי  11
:הלואמש-לעו הרונמה ןימי-לע
םיתיזה ילבש יתש-המ וילא רמאו תינש ןעאו בי  12
םהילעמ םיקירמה בהזה תורתנצ ינש דיב רשא
:בהזה
אל רמאו הלא-המ תעדי אולה רמאל ילא רמאיו גי  13
:ינדא
ןודא-לע םידמעה רהציה-ינב ינש הלא רמאיו די  14
:ץראה-לכ

ה    5

:הפע הלגמ הנהו האראו יניע אשאו בושאו א  1
הלגמ האר ינא רמאו האר התא המ ילא רמאיו ב  2
:המאב רשע הבחרו המאב םירשע הכרא הפע
ץראה-לכ ינפ-לע תאצויה הלאה תאז ילא רמאיו ג  3
הזמ עבשנה-לכו הקנ הומכ הזמ בנגה-לכ יכ
:הקנ הומכ
בנגה תיב-לא האבו תואבצ הוהי םאנ היתאצוה ד  4
ותיב ךותב הנלו רקשל ימשב עבשנה תיב-לאו
:וינבא-תאו ויצע-תאו ותלכו
ךיניע אנ אש ילא רמאיו יב רבדה ךאלמה אציו ה  5
:תאזה תאצויה המ הארו
רמאיו תאצויה הפיאה תאז רמאיו איה-המ רמאו ו  6
:ץראה-לכב םניע תאז
תבשוי תחא השא תאזו תאשנ תרפע רככ הנהו ז  7
:הפיאה ךותב
הפיאה ךות-לא התא ךלשיו העשרה תאז רמאיו ח  8
:היפ-לא תרפעה ןבא-תא ךלשיו
תואצוי םישנ םיתש הנהו אראו יניע אשאו ט  9
הדיסחה יפנככ םיפנכ הנהלו םהיפנכב חורו
:םימשה ןיבו ץראה ןיב הפיאה-תא הנאשתו
תוכלומ המה הנא יב רבדה ךאלמה-לא רמאו י  10
:הפיאה-תא
ןכוהו רענש ץראב תיב הל-תונבל ילא רמאיו אי  11
:התנכמ-לע םש החינהו

ו    6

תובכרמ עברא הנהו האראו יניע אשאו בשאו א  1
:תשחנ ירה םירההו םירהה ינש ןיבמ תואצי
תינשה הבכרמבו םימדא םיסוס הנשארה הבכרמב ב  2
:םירחש םיסוס
הבכרמבו םינבל םיסוס תישלשה הבכרמבו ג  3
:םיצמא םידרב םיסוס תיעברה
:ינדא הלא-המ יב רבדה ךאלמה-לא רמאו ןעאו ד  4
םימשה תוחר עברא הלא ילא רמאיו ךאלמה ןעיו ה  5
:ץראה-לכ ןודא-לע בציתהמ תואצוי
ןופצ ץרא-לא םיאצי םירחשה םיסוסה הב-רשא ו  6
ואצי םידרבהו םהירחא-לא ואצי םינבלהו
:ןמיתה ץרא-לא
ץראב ךלהתהל תכלל ושקביו ואצי םיצמאהו ז  7
:ץראב הנכלהתתו ץראב וכלהתה וכל רמאיו
םיאצויה האר רמאל ילא רבדיו יתא קעזיו ח  8
:ןופצ ץראב יחור-תא וחינה ןופצ ץרא-לא
:רמאל ילא הוהי-רבד יהיו ט  9
תאמו היבוט תאמו ידלחמ הלוגה תאמ חוקל י  10
הישאי תיב תאבו אוהה םויב התא תאבו היעדי
:לבבמ ואב-רשא הינפצ-ןב
שארב תמשו תורטע תישעו בהזו-ףסכ תחקלו אי  11
:לודגה ןהכה קדצוהי-ןב עשוהי
רמאל תואבצ הוהי רמא הכ רמאל וילא תרמאו בי  12
הנבו חמצי ויתחתמו ומש חמצ שיא-הנה
:הוהי לכיה-תא
בשיו דוה אשי-אוהו הוהי לכיה-תא הנבי אוהו גי  13
םולש תצעו ואסכ-לע ןהכ היהו ואסכ-לע לשמו
:םהינש ןיב היהת
ןחלו היעדילו היבוטלו םלחל היהת תרטעהו די  14
:הוהי לכיהב ןורכזל הינפצ-ןב
םתעדיו הוהי לכיהב ונבו ואבי םיקוחרו וט  15
עומש-םא היהו םכילא ינחלש תואבצ הוהי-יכ
:םכיהלא הוהי לוקב ןועמשת

ז    7

הוהי-רבד היה ךלמה שוירדל עברא תנשב יהיו א  1
:ולסכב יעשתה שדחל העבראב הירכז-לא
וישנאו ךלמ םגרו רצא-רש לא-תיב חלשיו ב  2
:הוהי ינפ-תא תולחל
תואבצ הוהי-תיבל רשא םינהכה-לא רמאל ג  3
רזנה ישמחה שדחב הכבאה רמאל םיאיבנה-לאו
:םינש המכ הז יתישע רשאכ
:רמאל ילא תואבצ הוהי-רבד יהיו ד  4
רמאל םינהכה-לאו ץראה םע-לכ-לא רמא ה  5
םיעבש הזו יעיבשבו ישימחב דופסו םתמצ-יכ
:ינא ינתמצ םוצה הנש
םתאו םילכאה םתא אולה ותשת יכו ולכאת יכו ו  6
:םיתשה
םיאיבנה דיב הוהי ארק רשא םירבדה-תא אולה ז  7
הירעו הולשו תבשי םלשורי תויהב םינשארה
:בשי הלפשהו בגנהו היתביבס
:רמאל הירכז-לא הוהי-רבד יהיו ח  8
וטפש תמא טפשמ רמאל תואבצ הוהי רמא הכ ט  9
:ויחא-תא שיא ושע םימחרו דסחו
שיא תערו וקשעת-לא ינעו רג םותיו הנמלאו י  10
:םכבבלב ובשחת-לא ויחא
םהינזאו תררס ףתכ ונתיו בישקהל ונאמיו אי  11
:עומשמ ודיבכה
םירבדה-תאו הרותה-תא עומשמ רימש ומש םבלו בי  12
םיאיבנה דיב וחורב תואבצ הוהי חלש רשא
:תואבצ הוהי תאמ לודג ףצק יהיו םינשארה
עמשא אלו וארקי ןכ ועמש אלו ארק-רשאכ יהיו גי  13
:תואבצ הוהי רמא
ץראהו םועדי-אל רשא םיוגה-לכ לע םרעסאו די  14
הדמח-ץרא ומישיו בשמו רבעמ םהירחא המשנ
:המשל

ח    8

:רמאל תואבצ הוהי-רבד יהיו א  1
הלודג האנק ןויצל יתאנק תואבצ הוהי רמא הכ ב  2
:הל יתאנק הלודג המחו
ךותב יתנכשו ןויצ-לא יתבש הוהי רמא הכ ג  3
הוהי-רהו תמאה-ריע םלשורי הארקנו םלשורי
:שדקה רה תואבצ
תונקזו םינקז ובשי דע תואבצ הוהי רמא הכ ד  4
:םימי ברמ ודיב ותנעשמ שיאו םלשורי תובחרב
םיקחשמ תודליו םידלי ואלמי ריעה תובחרו ה  5
:היתבחרב
תיראש יניעב אלפי יכ תואבצ הוהי רמא הכ ו  6
הוהי םאנ אלפי יניעב-םג םהה םימיב הזה םעה
:תואבצ
ץראמ ימע-תא עישומ יננה תואבצ הוהי רמא הכ ז  7
:שמשה אובמ ץראמו חרזמ
םעל יל-ויהו םלשורי ךותב ונכשו םתא יתאבהו ח  8
:הקדצבו תמאב םיהלאל םהל היהא ינאו
םיעמשה םכידי הנקזחת תואבצ הוהי רמא-הכ ט  9
םיאיבנה יפמ הלאה םירבדה תא הלאה םימיב
לכיהה תואבצ הוהי-תיב דסי םויב רשא
:תונבהל
רכשו היהנ אל םדאה רכש םהה םימיה ינפל יכ י  10
רצה-ןמ םולש-ןיא אבלו אצוילו הנניא המהבה
:והערב שיא םדאה-לכ-תא חלשאו
הזה םעה תיראשל ינא םינשארה םימיכ אל התעו אי  11
:תואבצ הוהי םאנ
ןתת ץראהו הירפ ןתת ןפגה םולשה ערז-יכ בי  12
יתלחנהו םלט ונתי םימשהו הלובי-תא
:הלא-לכ-תא הזה םעה תיראש-תא
הדוהי תיב םיוגב הללק םתייה רשאכ היהו גי  13
הכרב םתייהו םכתא עישוא ןכ לארשי תיבו
:םכידי הנקזחת וארית-לא
םכל ערהל יתממז רשאכ תואבצ הוהי רמא הכ יכ די  14
אלו תואבצ הוהי רמא יתא םכיתבא ףיצקהב
:יתמחנ
ביטיהל הלאה םימיב יתממז יתבש ןכ וט  15
:וארית-לא הדוהי תיב-תאו םלשורי-תא
והער-תא שיא תמא ורבד ושעת רשא םירבדה הלא זט  16
:םכירעשב וטפש םולש טפשמו תמא
תעבשו םכבבלב ובשחת-לא והער תער-תא שיאו זי  17
יתאנש רשא הלא-לכ-תא יכ ובהאת-לא רקש
:הוהי-םאנ
:רמאל ילא תואבצ הוהי-רבד יהיו חי  18
ישימחה םוצו יעיברה םוצ תואבצ הוהי רמא-הכ טי  19
הדוהי-תיבל היהי ירישעה םוצו יעיבשה םוצו
םולשהו תמאהו םיבוט םידעמלו החמשלו ןוששל
:ובהא
יבשיו םימע ואבי רשא דע תואבצ הוהי רמא הכ כ  20
:תובר םירע
ךולה הכלנ רמאל תחא-לא תחא יבשי וכלהו אכ  21
תואבצ הוהי-תא שקבלו הוהי ינפ-תא תולחל
:ינא-םג הכלא
הוהי-תא שקבל םימוצע םיוגו םיבר םימע ואבו בכ  22
:הוהי ינפ-תא תולחלו םלשוריב תואבצ
וקיזחי רשא המהה םימיב תואבצ הוהי רמא הכ גכ  23
ףנכב וקיזחהו םיוגה תונשל לכמ םישנא הרשע
םיהלא ונעמש יכ םכמע הכלנ רמאל ידוהי שיא
:םכמע

ט    9

יכ ותחנמ קשמדו ךרדח ץראב הוהי-רבד אשמ א  1
:לארשי יטבש לכו םדא ןיע הוהיל
:דאמ המכח יכ ןודיצו רצ הב-לבגת תמח-םגו ב  2
ץורחו רפעכ ףסכ-רבצתו הל רוצמ רצ ןבתו ג  3
:תוצוח טיטכ
שאב איהו הליח םיב הכהו הנשרוי ינדא הנה ד  4
:לכאת
ןורקעו דאמ ליחתו הזעו אריתו ןולקשא ארת ה  5
אל ןולקשאו הזעמ ךלמ דבאו הטבמ שיבה-יכ
:בשת
:םיתשלפ ןואג יתרכהו דודשאב רזממ בשיו ו  6
ראשנו וינש ןיבמ ויצקשו ויפמ וימד יתרסהו ז  7
ןורקעו הדוהיב ףלאכ היהו וניהלאל אוה-םג
:יסוביכ
רבעי-אלו בשמו רבעמ הבצמ יתיבל יתינחו ח  8
:יניעב יתיאר התע יכ שגנ דוע םהילע
הנה םלשורי תב יעירה ןויצ-תב דאמ יליג ט  9
בכרו ינע אוה עשונו קידצ ךל אובי ךכלמ
:תונתא-ןב ריע-לעו רומח-לע
התרכנו םלשורימ סוסו םירפאמ בכר-יתרכהו י  10
םימ ולשמו םיוגל םולש רבדו המחלמ תשק
:ץרא-יספא-דע רהנמו םי-דע
ןיא רובמ ךיריסא יתחלש ךתירב-םדב תא-םג אי  11
:וב םימ
דיגמ םויה-םג הוקתה יריסא ןורצבל ובוש בי  12
:ךל בישא הנשמ
םירפא יתאלמ תשק הדוהי יל יתכרד-יכ גי  13
ךיתמשו ןוי ךינב-לע ןויצ ךינב יתררועו
:רובג ברחכ
ינדאו וצח קרבכ אציו הארי םהילע הוהיו די  14
:ןמית תורעסב ךלהו עקתי רפושב הוהי
ושבכו ולכאו םהילע ןגי תואבצ הוהי וט  15
קרזמכ ואלמו ןיי-ומכ ומה ותשו עלק-ינבא
:חבזמ תויוזכ
ומע ןאצכ אוהה םויב םהיהלא הוהי םעישוהו זט  16
:ותמדא-לע תוססונתמ רזנ-ינבא יכ
שוריתו םירוחב ןגד ויפי-המו ובוט-המ יכ זי  17
:תולתב בבוני

י    10

םיזיזח השע הוהי שוקלמ תעב רטמ הוהימ ולאש א  1
:הדשב בשע שיאל םהל ןתי םשג-רטמו
רקש וזח םימסוקהו ןוא-ורבד םיפרתה יכ ב  2
ועסנ ןכ-לע ןומחני לבה ורבדי אושה תומלחו
:הער ןיא-יכ ונעי ןאצ-ומכ
דוקפא םידותעה-לעו יפא הרח םיערה-לע ג  3
הדוהי תיב-תא ורדע-תא תואבצ הוהי דקפ-יכ
:המחלמב ודוה סוסכ םתוא םשו
ונממ המחלמ תשק ונממ דתי ונממ הנפ ונממ ד  4
:ודחי שגונ-לכ אצי
המחלמב תוצוח טיטב םיסוב םירבגכ ויהו ה  5
:םיסוס יבכר ושיבהו םמע הוהי יכ ומחלנו
עישוא ףסוי תיב-תאו הדוהי תיב-תא יתרבגו ו  6
םיתחנז-אל רשאכ ויהו םיתמחר יכ םיתובשוהו
:םנעאו םהיהלא הוהי ינא יכ
םהינבו ןיי-ומכ םבל חמשו םירפא רובגכ ויהו ז  7
:הוהיב םבל לגי וחמשו וארי
:ובר ומכ וברו םיתידפ יכ םצבקאו םהל הקרשא ח  8
ויחו ינורכזי םיקחרמבו םימעב םערזאו ט  9
:ובשו םהינב-תא
םצבקא רושאמו םירצמ ץראמ םיתובישהו י  10
:םהל אצמי אלו םאיבא ןונבלו דעלג ץרא-לאו
לכ ושיבהו םילג םיב הכהו הרצ םיב רבעו אי  11
םירצמ טבשו רושא ןואג דרוהו ראי תולוצמ
:רוסי
:הוהי םאנ וכלהתי ומשבו הוהיב םיתרבגו בי  12

אי    11

:ךיזראב שא לכאתו ךיתלד ןונבל חתפ א  1
ודדש םירדא רשא זרא לפנ-יכ שורב לליה ב  2
:רוצבה רעי דרי יכ ןשב ינולא וליליה
תגאש לוק םתרדא הדדש יכ םיערה תללי לוק ג  3
:ןדריה ןואג דדש יכ םיריפכ
:הגרהה ןאצ-תא הער יהלא הוהי רמא הכ ד  4
רמאי ןהירכמו ומשאי אלו ןגרהי ןהינק רשא ה  5
:ןהילע לומחי אל םהיערו רשעאו הוהי ךורב
הוהי-םאנ ץראה יבשי-לע דוע לומחא אל יכ ו  6
והער-דיב שיא םדאה-תא איצממ יכנא הנהו
:םדימ ליצא אלו ץראה-תא ותתכו וכלמ דיבו
יל-חקאו ןאצה יינע ןכל הגרהה ןאצ-תא העראו ז  7
יתארק דחאלו םענ יתארק דחאל תולקמ ינש
:ןאצה-תא העראו םילבח
ישפנ רצקתו דחא חריב םיערה תשלש-תא דחכאו ח  8
:יב הלחב םשפנ-םגו םהב
דחכת תדחכנהו תומת התמה םכתא הערא אל רמאו ט  9
:התוער רשב-תא השא הנלכאת תוראשנהו
ריפהל ותא עדגאו םענ-תא ילקמ-תא חקאו י  10
:םימעה-לכ-תא יתרכ רשא יתירב-תא
םירמשה ןאצה יינע ןכ ועדיו אוהה םויב רפתו אי  11
:אוה הוהי-רבד יכ יתא
ירכש ובה םכיניעב בוט-םא םהילא רמאו בי  12
:ףסכ םישלש ירכש-תא ולקשיו ולדח אל-םאו
רקיה רדא רצויה-לא והכילשה ילא הוהי רמאיו גי  13
ךילשאו ףסכה םישלש החקאו םהילעמ יתרקי רשא
:רצויה-לא הוהי תיב ותא
רפהל םילבחה תא ינשה ילקמ-תא עדגאו די  14
:לארשי ןיבו הדוהי ןיב הוחאה-תא
:ילוא הער ילכ ךל-חק דוע ילא הוהי רמאיו וט  15
תודחכנה ץראב הער םיקמ יכנא-הנה יכ זט  16
אפרי אל תרבשנהו שקבי-אל רענה דקפי-אל
ןהיסרפו לכאי האירבה רשבו לכלכי אל הבצנה
:קרפי
ועורז-לע ברח ןאצה יבזע לילאה יער יוה זי  17
ונימי ןיעו שבית שובי וערז ונימי ןיע-לעו
:ההכת ההכ

בי    12

םימש הטנ הוהי-םאנ לארשי-לע הוהי-רבד אשמ א  1
:וברקב םדא-חור רציו ץרא דסיו
םימעה-לכל לער-ףס םלשורי-תא םש יכנא הנה ב  2
:םלשורי-לע רוצמב היהי הדוהי-לע םגו ביבס
הסמעמ ןבא םלשורי-תא םישא אוהה-םויב היהו ג  3
ופסאנו וטרשי טורש היסמע-לכ םימעה-לכל
:ץראה ייוג לכ הילע
ןוהמתב סוס-לכ הכא הוהי-םאנ אוהה םויב ד  4
יניע-תא חקפא הדוהי תיב-לעו ןועגשב ובכרו
:ןורועב הכא םימעה סוס לכו
יבשי יל הצמא םבלב הדוהי יפלא ורמאו ה  5
:םהיהלא תואבצ הוהיב םלשורי
שא רויככ הדוהי יפלא-תא םישא אוהה םויב ו  6
ןימי-לע ולכאו רימעב שא דיפלכו םיצעב
םלשורי הבשיו ביבס םימעה-לכ-תא לואמש-לעו
:םלשוריב היתחת דוע
ןעמל הנשארב הדוהי ילהא-תא הוהי עישוהו ז  7
םלשורי בשי תראפתו דיוד-תיב תראפת לדגת-אל
:הדוהי-לע
היהו םלשורי בשוי דעב הוהי ןגי אוהה םויב ח  8
דיוד תיבו דיודכ אוהה םויב םהב לשכנה
:םהינפל הוהי ךאלמכ םיהלאכ
םיוגה-לכ-תא דימשהל שקבא אוהה םויב היהו ט  9
:םלשורי-לע םיאבה
חור םלשורי בשוי לעו דיוד תיב-לע יתכפשו י  10
ודפסו ורקד-רשא תא ילא וטיבהו םינונחתו ןח
רמהכ וילע רמהו דיחיה-לע דפסמכ וילע
:רוכבה-לע
דפסמכ םלשוריב דפסמה לדגי אוהה םויב אי  11
:ןודגמ תעקבב ןומר-דדה
תחפשמ דבל תוחפשמ תוחפשמ ץראה הדפסו בי  12
ןתנ-תיב תחפשמ דבל םהישנו דבל דיוד-תיב
:דבל םהישנו דבל
יעמשה תחפשמ דבל םהישנו דבל יול-תיב תחפשמ גי  13
:דבל םהישנו דבל
דבל תחפשמ תחפשמ תוראשנה תוחפשמה לכ די  14
:דבל םהישנו

גי    13

דיוד תיבל חתפנ רוקמ היהי אוהה םויב א  1
:הדנלו תאטחל םלשורי יבשילו
תירכא תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב היהו ב  2
םגו דוע ורכזי אלו ץראה-ןמ םיבצעה תומש-תא
:ץראה-ןמ ריבעא האמטה חור-תאו םיאיבנה-תא
ויבא וילא ורמאו דוע שיא אבני-יכ היהו ג  3
הוהי םשב תרבד רקש יכ היחת אל וידלי ומאו
:ואבנהב וידלי ומאו והיבא והרקדו
וניזחמ שיא םיאיבנה ושבי אוהה םויב היהו ד  4
:שחכ ןעמל רעש תרדא ושבלי אלו ותאבנהב
יכ יכנא המדא דבע-שיא יכנא איבנ אל רמאו ה  5
:ירוענמ יננקה םדא
רמאו ךידי ןיב הלאה תוכמה המ וילא רמאו ו  6
:יבהאמ תיב יתיכה רשא
הוהי םאנ יתימע רבג-לעו יער-לע ירוע ברח ז  7
ידי יתבשהו ןאצה ןיצופתו הערה-תא ךה תואבצ
:םירעצה-לע
ותרכי הב םינש-יפ הוהי-םאנ ץראה-לכב היהו ח  8
:הב רתוי תישלשהו ועוגי
ףרצכ םיתפרצו שאב תישלשה-תא יתאבהו ט  9
ארקי אוה בהזה-תא ןחבכ םיתנחבו ףסכה-תא
אוהו אוה ימע יתרמא ותא הנעא ינאו ימשב
:יהלא הוהי רמאי

די    14

:ךברקב ךללש קלחו הוהיל אב-םוי הנה א  1
המחלמל םלשורי-לא םיוגה-לכ-תא יתפסאו ב  2
הנלגשת םישנהו םיתבה וסשנו ריעה הדכלנו
תרכי אל םעה רתיו הלוגב ריעה יצח אציו
:ריעה-ןמ
ומחלה םויכ םהה םיוגב םחלנו הוהי אציו ג  3
:ברק םויב
רשא םיתזה רה-לע אוהה-םויב וילגר ודמעו ד  4
ויצחמ םיתיזה רה עקבנו םדקמ םלשורי ינפ-לע
רהה יצח שמו דאמ הלודג איג המיו החרזמ
:הבגנ-ויצחו הנופצ
לצא-לא םירה-יג עיגי-יכ ירה-איג םתסנו ה  5
היזע ימיב שערה ינפמ םתסנ רשאכ םתסנו
:ךמע םישדק-לכ יהלא הוהי אבו הדוהי-ךלמ
:ןואפקי תורקי רוא היהי-אל אוהה םויב היהו ו  6
םוי-אל הוהיל עדוי אוה דחא-םוי היהו ז  7
:רוא-היהי ברע-תעל היהו הליל-אלו
םלשורימ םייח-םימ ואצי אוהה םויב היהו ח  8
ןורחאה םיה-לא םיצחו ינומדקה םיה-לא םיצח
:היהי ףרחבו ץיקב
היהי אוהה םויב ץראה-לכ-לע ךלמל הוהי היהו ט  9
:דחא ומשו דחא הוהי
םלשורי בגנ ןומרל עבגמ הברעכ ץראה-לכ בוסי י  10
םוקמ-דע ןמינב רעשמל היתחת הבשיו המארו
דע לאננח לדגמו םינפה רעש-דע ןושארה רעש
:ךלמה יבקי
םלשורי הבשיו דוע-היהי אל םרחו הב ובשיו אי  11
:חטבל
םימעה-לכ-תא הוהי ףגי רשא הפגמה היהת תאזו בי  12
דמע אוהו ורשב קמה םלשורי-לע ואבצ רשא
קמת ונושלו ןהירחב הנקמת ויניעו וילגר-לע
:םהיפב
םהב הבר הוהי-תמוהמ היהת אוהה םויב היהו גי  13
די-לע ודי התלעו והער די שיא וקיזחהו
:והער
םיוגה-לכ ליח ףסאו םלשוריב םחלת הדוהי-םגו די  14
:דאמ ברל םידגבו ףסכו בהז ביבס
רומחהו למגה דרפה סוסה תפגמ היהת ןכו וט  15
הפגמכ המהה תונחמב היהי רשא המהבה-לכו
:תאזה
םלשורי-לע םיאבה םיוגה-לכמ רתונה-לכ היהו זט  16
הוהי ךלמל תוחתשהל הנשב הנש ידמ ולעו
:תוכסה גח-תא גחלו תואבצ
ץראה תוחפשמ תאמ הלעי-אל רשא היהו זי  17
אלו תואבצ הוהי ךלמל תוחתשהל םלשורי-לא
:םשגה היהי םהילע
אלו האב אלו הלעת-אל םירצמ תחפשמ-םאו חי  18
םיוגה-תא הוהי ףגי רשא הפגמה היהת םהילע
:תוכסה גח-תא גחל ולעי אל רשא
רשא םיוגה-לכ תאטחו םירצמ תאטח היהת תאז טי  19
:תוכסה גח-תא גחל ולעי אל
הוהיל שדק סוסה תולצמ-לע היהי אוהה םויב כ  20
ינפל םיקרזמכ הוהי תיבב תוריסה היהו
:חבזמה
הוהיל שדק הדוהיבו םלשוריב ריס-לכ היהו אכ  21
םהב ולשבו םהמ וחקלו םיחבזה-לכ ואבו תואבצ
םויב תואבצ הוהי-תיבב דוע ינענכ היהי-אלו
:אוהה

This book in English or Latin