הינפצ    Zephaniah

א    1

ישוכ-ןב הינפצ-לא היה רשא הוהי-רבד א  1
והישאי ימיב היקזח-ןב הירמא-ןב הילדג-ןב
:הדוהי ךלמ ןומא-ןב
:הוהי-םאנ המדאה ינפ לעמ לכ ףסא ףסא ב  2
םיה יגדו םימשה-ףוע ףסא המהבו םדא ףסא ג  3
לעמ םדאה-תא יתרכהו םיעשרה-תא תולשכמהו
:הוהי-םאנ המדאה ינפ
םלשורי יבשוי-לכ לעו הדוהי-לע ידי יתיטנו ד  4
םש-תא לעבה ראש-תא הזה םוקמה-ןמ יתרכהו
:םינהכה-םע םירמכה
םימשה אבצל תוגגה-לע םיוחתשמה-תאו ה  5
םיעבשנהו הוהיל םיעבשנה םיוחתשמה-תאו
:םכלמב
ושקב-אל רשאו הוהי ירחאמ םיגוסנה-תאו ו  6
:והשרד אלו הוהי-תא
הוהי םוי בורק יכ הוהי ינדא ינפמ סה ז  7
:ויארק שידקה חבז הוהי ןיכה-יכ
םירשה-לע יתדקפו הוהי חבז םויב היהו ח  8
:ירכנ שובלמ םישבלה-לכ לעו ךלמה ינב-לעו
אוהה םויב ןתפמה-לע גלודה-לכ לע יתדקפו ט  9
:המרמו סמח םהינדא תיב םיאלממה
רעשמ הקעצ לוק הוהי-םאנ אוהה םויב היהו י  10
:תועבגהמ לודג רבשו הנשמה-ןמ הלליו םיגדה
ןענכ םע-לכ המדנ יכ שתכמה יבשי וליליה אי  11
:ףסכ יליטנ-לכ ותרכנ
תורנב םלשורי-תא שפחא איהה תעב היהו בי  12
םירמאה םהירמש-לע םיאפקה םישנאה-לע יתדקפו
:ערי אלו הוהי ביטיי-אל םבבלב
םיתב ונבו הממשל םהיתבו הסשמל םליח היהו גי  13
:םניי-תא ותשי אלו םימרכ ועטנו ובשי אלו
לוק דאמ רהמו בורק לודגה הוהי-םוי בורק די  14
:רובג םש חרצ רמ הוהי םוי
םוי הקוצמו הרצ םוי אוהה םויה הרבע םוי וט  15
:לפרעו ןנע םוי הלפאו ךשח םוי האושמו האש
לעו תורצבה םירעה לע העורתו רפוש םוי זט  16
:תוהבגה תונפה
ואטח הוהיל יכ םירועכ וכלהו םדאל יתרצהו זי  17
:םיללגכ םמחלו רפעכ םמד ךפשו
תרבע םויב םליצהל לכוי-אל םבהז-םג םפסכ-םג חי  18
הלכ-יכ ץראה-לכ לכאת ותאנק שאבו הוהי
:ץראה יבשי-לכ תא השעי הלהבנ-ךא

ב    2

:ףסכנ אל יוגה ושוקו וששוקתה א  1
אובי-אל םרטב םוי רבע ץמכ קח תדל םרטב ב  2
םכילע אובי-אל םרטב הוהי-ףא ןורח םכילע
:הוהי-ףא םוי
ולעפ וטפשמ רשא ץראה יונע-לכ הוהי-תא ושקב ג  3
םויב ורתסת ילוא הונע ושקב קדצ-ושקב
:הוהי-ףא
דודשא הממשל ןולקשאו היהת הבוזע הזע יכ ד  4
:רקעת ןורקעו הושרגי םירהצב
הוהי-רבד םיתרכ יוג םיה לבח יבשי יוה ה  5
ןיאמ ךיתדבאהו םיתשלפ ץרא ןענכ םכילע
:בשוי
:ןאצ תורדגו םיער תרכ תונ םיה לבח התיהו ו  6
ןוערי םהילע הדוהי תיב תיראשל לבח היהו ז  7
הוהי םדקפי יכ ןוצברי ברעב ןולקשא יתבב
:םתובש בשו םהיהלא
ופרח רשא ןומע ינב יפודגו באומ תפרח יתעמש ח  8
:םלובג-לע ולידגיו ימע-תא
לארשי יהלא תואבצ הוהי םאנ ינא-יח ןכל ט  9
קשממ הרמעכ ןומע ינבו היהת םדסכ באומ-יכ
ימע תיראש םלוע-דע הממשו חלמ-הרכמו לורח
:םולחני יוג רתיו םוזבי
םע-לע ולדגיו ופרח יכ םנואג תחת םהל תאז י  10
:תואבצ הוהי
ץראה יהלא-לכ תא הזר יכ םהילע הוהי ארונ אי  11
:םיוגה ייא לכ ומוקממ שיא ול-ווחתשיו
:המה יברח יללח םישוכ םתא-םג בי  12
םשיו רושא-תא דבאיו ןופצ-לע ודי טיו גי  13
:רבדמכ היצ הממשל הונינ-תא
תאק-םג יוג-ותיח-לכ םירדע הכותב וצברו די  14
ברח ןולחב ררושי לוק ונילי הירתפכב דפק-םג
:הרע הזרא יכ ףסב
הבבלב הרמאה חטבל תבשויה הזילעה ריעה תאז וט  15
לכ היחל ץברמ המשל התיה ךיא דוע יספאו ינא
:ודי עיני קרשי הילע רבוע

ג    3

:הנויה ריעה הלאגנו הארמ יוה א  1
החטב אל הוהיב רסומ החקל אל לוקב העמש אל ב  2
:הברק אל היהלא-לא
אל ברע יבאז היטפש םיגאש תוירא הברקב הירש ג  3
:רקבל ומרג
שדק-וללח הינהכ תודגב ישנא םיזחפ היאיבנ ד  4
:הרות וסמח
רקבב רקבב הלוע השעי אל הברקב קידצ הוהי ה  5
:תשב לוע עדוי-אלו רדענ אל רואל ןתי וטפשמ
ילבמ םתוצוח יתברחה םתונפ ומשנ םיוג יתרכה ו  6
:בשוי ןיאמ שיא-ילבמ םהירע ודצנ רבוע
תרכי-אלו רסומ יחקת יתוא יארית-ךא יתרמא ז  7
ומיכשה ןכא הילע יתדקפ-רשא לכ הנועמ
:םתולילע לכ ותיחשה
יכ דעל ימוק םויל הוהי-םאנ יל-וכח ןכל ח  8
םהילע ךפשל תוכלממ יצבקל םיוג ףסאל יטפשמ
לכאת יתאנק שאב יכ יפא ןורח לכ ימעז
:ץראה-לכ
םלכ ארקל הרורב הפש םימע-לא ךפהא זא-יכ ט  9
:דחא םכש ודבעל הוהי םשב
ןולבוי יצופ-תב ירתע שוכ-ירהנל רבעמ י  10
:יתחנמ
תעשפ רשא ךיתלילע לכמ ישובת אל אוהה םויב אי  11
ךתואג יזילע ךברקמ ריסא זא-יכ יב
:ישדק רהב דוע ההבגל יפסות-אלו
:הוהי םשב וסחו לדו ינע םע ךברקב יתראשהו בי  12
בזכ ורבדי-אלו הלוע ושעי-אל לארשי תיראש גי  13
וערי המה-יכ תימרת ןושל םהיפב אצמי-אלו
:דירחמ ןיאו וצברו
יזלעו יחמש לארשי ועירה ןויצ-תב ינר די  14
:םלשורי תב בל-לכב
הוהי לארשי ךלמ ךביא הנפ ךיטפשמ הוהי ריסה וט  15
:דוע ער יארית-אל ךברקב
ןויצ יארית-לא םלשוריל רמאי אוהה םויב זט  16
:ךידי ופרי-לא
ךילע שישי עישוי רובג ךברקב ךיהלא הוהי זי  17
:הנרב ךילע ליגי ותבהאב שירחי החמשב
:הפרח הילע תאשמ ויה ךממ יתפסא דעוממ יגונ חי  18
יתעשוהו איהה תעב ךינעמ-לכ-תא השע יננה טי  19
םשלו הלהתל םיתמשו ץבקא החדנהו העלצה-תא
:םתשב ץראה-לכב
ןתא-יכ םכתא יצבק תעבו םכתא איבא איהה תעב כ  20
יבושב ץראה ימע לכב הלהתלו םשל םכתא
:הוהי רמא םכיניעל םכיתובש-תא

This book in English or Latin