רבדמב    Numbers

א    1

דעומ להאב יניס רבדמב השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ץראמ םתאצל תינשה הנשב ינשה שדחל דחאב
:רמאל םירצמ
תיבל םתחפשמל לארשי-ינב תדע-לכ שאר-תא ואש ב  2
:םתלגלגל רכז-לכ תומש רפסמב םתבא
לארשיב אבצ אצי-לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ ג  3
:ןרהאו התא םתאבצל םתא ודקפת
שאר שיא הטמל שיא שיא ויהי םכתאו ד  4
:אוה ויתבא-תיבל
ןבוארל םכתא ודמעי רשא םישנאה תומש הלאו ה  5
:רואידש-ןב רוצילא
:ידשירוצ-ןב לאימלש ןועמשל ו  6
:בדנימע-ןב ןושחנ הדוהיל ז  7
:רעוצ-ןב לאנתנ רכששיל ח  8
:ןלח-ןב באילא ןלובזל ט  9
השנמל דוהימע-ןב עמשילא םירפאל ףסוי ינבל י  10
:רוצהדפ-ןב לאילמג
:ינעדג-ןב ןדיבא ןמינבל אי  11
:ידשימע-ןב רזעיחא ןדל בי  12
:ןרכע-ןב לאיעגפ רשאל גי  13
:לאועד-ןב ףסילא דגל די  14
:ןניע-ןב עריחא ילתפנל וט  15
ישאר םתובא תוטמ יאישנ הדעה יאירק הלא זט  16
:םה לארשי יפלא
ובקנ רשא הלאה םישנאה תא ןרהאו השמ חקיו זי  17
:תומשב
ינשה שדחל דחאב וליהקה הדעה-לכ תאו חי  18
תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמ-לע ודליתיו
:םתלגלגל הלעמו הנש םירשע ןבמ
:יניס רבדמב םדקפיו השמ-תא הוהי הוצ רשאכ טי  19
םתחפשמל םתדלות לארשי רכב ןבואר-ינב ויהיו כ  20
ןבמ רכז-לכ םתלגלגל תומש רפסמב םתבא תיבל
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע
שמחו ףלא םיעבראו השש ןבואר הטמל םהידקפ אכ  21
:תואמ
םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןועמש ינבל בכ  22
ןבמ רכז-לכ םתלגלגל תומש רפסמב וידקפ
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע
שלשו ףלא םישמחו העשת ןועמש הטמל םהידקפ גכ  23
:תואמ
רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות דג ינבל דכ  24
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תומש
תואמ ששו ףלא םיעבראו השמח דג הטמל םהידקפ הכ  25
:םישמחו
םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות הדוהי ינבל וכ  26
אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב
:אבצ
ששו ףלא םיעבשו העברא הדוהי הטמל םהידקפ זכ  27
:תואמ
םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות רכששי ינבל חכ  28
אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב
:אבצ
עבראו ףלא םישמחו העברא רכששי הטמל םהידקפ טכ  29
:תואמ
םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןלובז ינבל ל  30
אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב
:אבצ
עבראו ףלא םישמחו העבש ןלובז הטמל םהידקפ אל  31
:תואמ
תיבל םתחפשמל םתדלות םירפא ינבל ףסוי ינבל בל  32
לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא
:אבצ אצי
:תואמ שמחו ףלא םיעברא םירפא הטמל םהידקפ גל  33
רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות השנמ ינבל דל  34
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תומש
:םיתאמו ףלא םישלשו םינש השנמ הטמל םהידקפ הל  35
םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןמינב ינבל ול  36
אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב
:אבצ
עבראו ףלא םישלשו השמח ןמינב הטמל םהידקפ זל  37
:תואמ
רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןד ינבל חל  38
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש
:תואמ עבשו ףלא םיששו םינש ןד הטמל םהידקפ טל  39
רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות רשא ינבל מ  40
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש
שמחו ףלא םיעבראו דחא רשא הטמל םהידקפ אמ  41
:תואמ
רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ילתפנ ינב במ  42
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש
עבראו ףלא םישמחו השלש ילתפנ הטמל םהידקפ גמ  43
:תואמ
יאישנו ןרהאו השמ דקפ רשא םידקפה הלא דמ  44
ויתבא-תיבל דחא-שיא שיא רשע םינש לארשי
:ויה
ןבמ םתבא תיבל לארשי-ינב ידוקפ-לכ ויהיו המ  45
:לארשיב אבצ אצי-לכ הלעמו הנש םירשע
םיפלא תשלשו ףלא תואמ-שש םידקפה-לכ ויהיו ומ  46
:םישמחו תואמ שמחו
:םכותב ודקפתה אל םתבא הטמל םיולהו זמ  47
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו חמ  48
אשת אל םשאר-תאו דקפת אל יול הטמ-תא ךא טמ  49
:לארשי ינב ךותב
לעו תדעה ןכשמ-לע םיולה-תא דקפה התאו נ  50
ןכשמה-תא ואשי המה ול-רשא-לכ לעו וילכ-לכ
:ונחי ןכשמל ביבסו והתרשי םהו וילכ-לכ-תאו
ןכשמה תנחבו םיולה ותא ודירוי ןכשמה עסנבו אנ  51
:תמוי ברקה רזהו םיולה ותא ומיקי
ולגד-לע שיאו והנחמ-לע שיא לארשי ינב ונחו בנ  52
:םתאבצל
ףצק היהי-אלו תדעה ןכשמל ביבס ונחי םיולהו גנ  53
תרמשמ-תא םיולה ורמשו לארשי ינב תדע-לע
:תודעה ןכשמ
השמ-תא הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו דנ  54
:ושע ןכ

ב    2

:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ינב ונחי םתבא תיבל תתאב ולגד-לע שיא ב  2
:ונחי דעומ-להאל ביבס דגנמ לארשי
םתאבצל הדוהי הנחמ לגד החרזמ המדק םינחהו ג  3
:בדנימע-ןב ןושחנ הדוהי ינבל אישנו
:תואמ ששו ףלא םיעבשו העברא םהידקפו ואבצו ד  4
רכששי ינבל אישנו רכששי הטמ וילע םינחהו ה  5
:רעוצ-ןב לאנתנ
עבראו ףלא םישמחו העברא וידקפו ואבצו ו  6
:תואמ
:ןלח-ןב באילא ןלובז ינבל אישנו ןלובז הטמ ז  7
:תואמ עבראו ףלא םישמחו העבש וידקפו ואבצו ח  8
ףלא םינמשו ףלא תאמ הדוהי הנחמל םידקפה-לכ ט  9
:ועסי הנשאר םתאבצל תואמ-עבראו םיפלא-תששו
ינבל אישנו םתאבצל הנמית ןבואר הנחמ לגד י  10
:רואידש-ןב רוצילא ןבואר
:תואמ שמחו ףלא םיעבראו השש וידקפו ואבצו אי  11
ןועמש ינבל אישנו ןועמש הטמ וילע םנוחהו בי  12
:ידש-ירוצ-ןב לאימלש
:תואמ שלשו ףלא םישמחו העשת םהידקפו ואבצו גי  13
:לאוער-ןב ףסילא דג ינבל אישנו דג הטמו די  14
תואמ ששו ףלא םיעבראו השמח םהידקפו ואבצו וט  15
:םישמחו
דחאו ףלא תאמ ןבואר הנחמל םידקפה-לכ זט  16
םתאבצל םישמחו תואמ-עבראו ףלא םישמחו
:ועסי םינשו
רשאכ תנחמה ךותב םיולה הנחמ דעומ-להא עסנו זי  17
:םהילגדל ודי-לע שיא ועסי ןכ ונחי
ינבל אישנו המי םתאבצל םירפא הנחמ לגד חי  18
:דוהימע-ןב עמשילא םירפא
:תואמ שמחו ףלא םיעברא םהידקפו ואבצו טי  19
לאילמג השנמ ינבל אישנו השנמ הטמ וילעו כ  20
:רוצהדפ-ןב
:םיתאמו ףלא םישלשו םינש םהידקפו ואבצו אכ  21
ןדיבא ןמינב ינבל אישנו ןמינב הטמו בכ  22
:ינעדג-ןב
עבראו ףלא םישלשו השמח םהידקפו ואבצו גכ  23
:תואמ
ףלא תאמ םירפא הנחמל םידקפה-לכ דכ  24
:ועסי םישלשו םתאבצל האמו םיפלא-תנמשו
ןד ינבל אישנו םתאבצל הנפצ ןד הנחמ לגד הכ  25
:ידשימע-ןב רזעיחא
:תואמ עבשו ףלא םיששו םינש םהידקפו ואבצו וכ  26
רשא ינבל אישנו רשא הטמ וילע םינחהו זכ  27
:ןרכע-ןב לאיעגפ
:תואמ שמחו ףלא םיעבראו דחא םהידקפו ואבצו חכ  28
עריחא ילתפנ ינבל אישנו ילתפנ הטמו טכ  29
:ןניע-ןב
עבראו ףלא םישמחו השלש םהידקפו ואבצו ל  30
:תואמ
םישמחו העבשו ףלא תאמ ןד הנחמל םידקפה-לכ אל  31
:םהילגדל ועסי הנרחאל תואמ ששו ףלא
ידוקפ-לכ םתבא תיבל לארשי-ינב ידוקפ הלא בל  32
םיפלא תשלשו ףלא תואמ-שש םתאבצל תנחמה
:םישמחו תואמ שמחו
הוצ רשאכ לארשי ינב ךותב ודקפתה אל םיולהו גל  33
:השמ-תא הוהי
השמ-תא הוהי הוצ-רשא לככ לארשי ינב ושעיו דל  34
ויתחפשמל שיא ועסנ ןכו םהילגדל ונח-ןכ
:ויתבא תיב-לע

ג    3

הוהי רבד םויב השמו ןרהא תדלות הלאו א  1
:יניס רהב השמ-תא
אוהיבאו בדנ רכבה ןרהא-ינב תומש הלאו ב  2
:רמתיאו רזעלא
אלמ-רשא םיחשמה םינהכה ןרהא ינב תומש הלא ג  3
:ןהכל םדי
הרז שא םברקהב הוהי ינפל אוהיבאו בדנ תמיו ד  4
םהל ויה-אל םינבו יניס רבדמב הוהי ינפל
:םהיבא ןרהא ינפ-לע רמתיאו רזעלא ןהכיו
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו ה  5
ןרהא ינפל ותא תדמעהו יול הטמ-תא ברקה ו  6
:ותא ותרשו ןהכה
ינפל הדעה-לכ תרמשמ-תאו ותרמשמ-תא ורמשו ז  7
:ןכשמה תדבע-תא דבעל דעומ להא
ינב תרמשמ-תאו דעומ להא ילכ-לכ-תא ורמשו ח  8
:ןכשמה תדבע-תא דבעל לארשי
םנותנ םנותנ וינבלו ןרהאל םיולה-תא התתנו ט  9
:לארשי ינב תאמ ול המה
םתנהכ-תא ורמשו דקפת וינב-תאו ןרהא-תאו י  10
:תמוי ברקה רזהו
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו אי  11
לארשי ינב ךותמ םיולה-תא יתחקל הנה ינאו בי  12
יל ויהו לארשי ינבמ םחר רטפ רוכב-לכ תחת
:םיולה
ץראב רוכב-לכ יתכה םויב רוכב-לכ יל יכ גי  13
םדאמ לארשיב רוכב-לכ יל יתשדקה םירצמ
:הוהי ינא ויהי יל המהב-דע
:רמאל יניס רבדמב השמ-לא הוהי רבדיו די  14
רכז-לכ םתחפשמל םתבא תיבל יול ינב-תא דקפ וט  15
:םדקפת הלעמו שדח-ןבמ
:הוצ רשאכ הוהי יפ-לע השמ םתא דקפיו זט  16
תהקו ןושרג םתמשב יול-ינב הלא-ויהיו זי  17
:יררמו
:יעמשו ינבל םתחפשמל ןושרג-ינב תומש הלאו חי  18
ןורבח רהציו םרמע םתחפשמל תהק ינבו טי  19
:לאיזעו
םה הלא ישומו ילחמ םתחפשמל יררמ ינבו כ  20
:םתבא תיבל יולה תחפשמ
םה הלא יעמשה תחפשמו ינבלה תחפשמ ןושרגל אכ  21
:ינשרגה תחפשמ
םהידקפ הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ רפסמב םהידקפ בכ  22
:תואמ שמחו םיפלא תעבש
:המי ונחי ןכשמה ירחא ינשרגה תחפשמ גכ  23
:לאל-ןב ףסילא ינשרגל בא-תיב אישנו דכ  24
להאהו ןכשמה דעומ להאב ןושרג-ינב תרמשמו הכ  25
:דעומ להא חתפ ךסמו והסכמ
ןכשמה-לע רשא רצחה חתפ ךסמ-תאו רצחה יעלקו וכ  26
:ותדבע לכל וירתימ תאו ביבס חבזמה-לעו
תחפשמו ירהציה תחפשמו ימרמעה תחפשמ תהקלו זכ  27
תחפשמ םה הלא ילאיזעה תחפשמו ינרבחה
:יתהקה
םיפלא תנמש הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ רפסמב חכ  28
:שדקה תרמשמ ירמש תואמ ששו
:הנמית ןכשמה ךרי לע ונחי תהק-ינב תחפשמ טכ  29
ןפצילא יתהקה תחפשמל בא-תיב אישנו ל  30
:לאיזע-ןב
ילכו תחבזמהו הרנמהו ןחלשהו ןראה םתרמשמו אל  31
:ותדבע לכו ךסמהו םהב ותרשי רשא שדקה
תדקפ ןהכה ןרהא-ןב רזעלא יולה יאישנ אישנו בל  32
:שדקה תרמשמ ירמש
םה הלא ישומה תחפשמו ילחמה תחפשמ יררמל גל  33
:יררמ תחפשמ
תשש הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ רפסמב םהידקפו דל  34
:םיתאמו םיפלא
לאירוצ יררמ תחפשמל בא-תיב אישנו הל  35
:הנפצ ונחי ןכשמה ךרי לע ליחיבא-ןב
ויחירבו ןכשמה ישרק יררמ ינב תרמשמ תדקפו ול  36
:ותדבע לכו וילכ-לכו וינדאו וידמעו
:םהירתימו םתדתיו םהינדאו ביבס רצחה ידמעו זל  37
דעומ-להא ינפל המדק ןכשמה ינפל םינחהו חל  38
שדקמה תרמשמ םירמש וינבו ןרהאו השמ החרזמ
:תמוי ברקה רזהו לארשי ינב תרמשמל
יפ-לע ןרהאו השמ דקפ רשא םיולה ידוקפ-לכ טל  39
םינש הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ םתחפשמל הוהי
:ףלא םירשעו
ינבל רכז רכב-לכ דקפ השמ-לא הוהי רמאיו מ  40
:םתמש רפסמ תא אשו הלעמו שדח-ןבמ לארשי
רכב-לכ תחת הוהי ינא יל םיולה-תא תחקלו אמ  41
רוכב-לכ תחת םיולה תמהב תאו לארשי ינבב
:לארשי ינב תמהבב
רוכב-לכ-תא ותא הוהי הוצ רשאכ השמ דקפיו במ  42
:לארשי ינבב
הלעמו שדח-ןבמ תמש רפסמב רכז רוכב-לכ יהיו גמ  43
םיעבשו השלש ףלא םירשעו םינש םהידקפל
:םיתאמו
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו דמ  44
לארשי ינבב רוכב-לכ תחת םיולה-תא חק המ  45
םיולה יל-ויהו םתמהב תחת םיולה תמהב-תאו
:הוהי ינא
םיפדעה םיתאמהו םיעבשהו השלשה ייודפ תאו ומ  46
:לארשי ינב רוכבמ םיולה-לע
שדקה לקשב תלגלגל םילקש תשמח תשמח תחקלו זמ  47
:לקשה הרג םירשע חקת
םיפדעה ייודפ וינבלו ןרהאל ףסכה התתנו חמ  48
:םהב
לע םיפדעה תאמ םוידפה ףסכ תא השמ חקיו טמ  49
:םיולה ייודפ
השמח ףסכה-תא חקל לארשי ינב רוכב תאמ נ  50
:שדקה לקשב ףלאו תואמ שלשו םיששו
יפ-לע וינבלו ןרהאל םידפה ףסכ-תא השמ ןתיו אנ  51
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הוהי

ד    4

:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו א  1
םתחפשמל יול ינב ךותמ תהק ינב שאר-תא אשנ ב  2
:םתבא תיבל
הנש םישמח-ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ ג  3
:דעומ להאב הכאלמ תושעל אבצל אב-לכ
:םישדקה שדק דעומ להאב תהק-ינב תדבע תאז ד  4
תכרפ תא ודרוהו הנחמה עסנב וינבו ןרהא אבו ה  5
:תדעה ןרא תא הב-וסכו ךסמה
לילכ-דגב ושרפו שחת רוע יוסכ וילע ונתנו ו  6
:וידב ומשו הלעמלמ תלכת
וילע ונתנו תלכת דגב ושרפי םינפה ןחלש לעו ז  7
תושק תאו תיקנמה-תאו תפכה-תאו תרעקה-תא
:היהי וילע דימתה םחלו ךסנה
הסכמב ותא וסכו ינש תעלות דגב םהילע ושרפו ח  8
:וידב-תא ומשו שחת רוע
רואמה תרנמ-תא וסכו תלכת דגב וחקלו ט  9
תאו היתתחמ-תאו היחקלמ-תאו היתרנ-תאו
:םהב הל-ותרשי רשא הנמש ילכ-לכ
שחת רוע הסכמ-לא הילכ-לכ-תאו התא ונתנו י  10
:טומה-לע ונתנו
ותא וסכו תלכת דגב ושרפי בהזה חבזמ לעו אי  11
:וידב-תא ומשו שחת רוע הסכמב
שדקב םב-ותרשי רשא תרשה ילכ-לכ-תא וחקלו בי  12
רוע הסכמב םתוא וסכו תלכת דגב-לא ונתנו
:טומה-לע ונתנו שחת
:ןמגרא דגב וילע ושרפו חבזמה-תא ונשדו גי  13
םהב וילע ותרשי רשא וילכ-לכ-תא וילע ונתנו די  14
תקרזמה-תאו םיעיה-תאו תגלזמה-תא תתחמה-תא
שחת רוע יוסכ וילע ושרפו חבזמה ילכ לכ
:וידב ומשו
ילכ-לכ-תאו שדקה-תא תסכל וינבו-ןרהא הלכו וט  15
תהק-ינב ואבי ןכ-ירחאו הנחמה עסנב שדקה
אשמ הלא ותמו שדקה-לא ועגי-אלו תאשל
:דעומ להאב תהק-ינב
תרטקו רואמה ןמש ןהכה ןרהא-ןב רזעלא תדקפו זט  16
תדקפ החשמה ןמשו דימתה תחנמו םימסה
:וילכבו שדקב וב-רשא-לכו ןכשמה-לכ
:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו זי  17
:םיולה ךותמ יתהקה תחפשמ טבש-תא ותירכת-לא חי  18
שדק-תא םתשגב ותמי אלו ויחו םהל ושע תאזו טי  19
שיא שיא םתוא ומשו ואבי וינבו ןרהא םישדקה
:ואשמ-לאו ותדבע-לע
:ותמו שדקה-תא עלבכ תוארל ואבי-אלו כ  20
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו אכ  21
םתבא תיבל םה-םג ןושרג ינב שאר-תא אשנ בכ  22
:םתחפשמל
דקפת הנש םישמח-ןב דע הלעמו הנש םישלש ןבמ גכ  23
להאב הדבע דבעל אבצ אבצל אבה-לכ םתוא
:דעומ
:אשמלו דבעל ינשרגה תחפשמ תדבע תאז דכ  24
והסכמ דעומ להא-תאו ןכשמה תעירי-תא ואשנו הכ  25
חתפ ךסמ-תאו הלעמלמ וילע-רשא שחתה הסכמו
:דעומ להא
רשא רצחה רעש חתפ ךסמ-תאו רצחה יעלק תאו וכ  26
םהירתימ תאו ביבס חבזמה-לעו ןכשמה-לע
םהל השעי רשא-לכ תאו םתדבע ילכ-לכ-תאו
:ודבעו
ינשרגה ינב תדבע-לכ היהת וינבו ןרהא יפ-לע זכ  27
תרמשמב םהלע םתדקפו םתדבע לכלו םאשמ-לכל
:םאשמ-לכ תא
דעומ להאב ינשרגה ינב תחפשמ תדבע תאז חכ  28
:ןהכה ןרהא-ןב רמתיא דיב םתרמשמו
:םתא דקפת םתבא-תיבל םתחפשמל יררמ ינב טכ  29
הנש םישמח-ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ ל  30
:דעומ להא תדבע-תא דבעל אבצל אבה-לכ םדקפת
ישרק דעומ להאב םתדבע-לכל םאשמ תרמשמ תאזו אל  31
:וינדאו וידומעו ויחירבו ןכשמה
םהירתימו םתדתיו םהינדאו ביבס רצחה ידומעו בל  32
ילכ-תא ודקפת תמשבו םתדבע לכלו םהילכ-לכל
:םאשמ תרמשמ
להאב םתדבע-לכל יררמ ינב תחפשמ תדבע תאז גל  33
:ןהכה ןרהא-ןב רמתיא דיב דעומ
יתהקה ינב-תא הדעה יאישנו ןרהאו השמ דקפיו דל  34
:םתבא תיבלו םתחפשמל
הנש םישמח-ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ הל  35
:דעומ להאב הדבעל אבצל אבה-לכ
תואמ עבש םיפלא םתחפשמל םהידקפ ויהיו ול  36
:םישמחו
דעומ להאב דבעה-לכ יתהקה תחפשמ ידוקפ הלא זל  37
:השמ-דיב הוהי יפ-לע ןרהאו השמ דקפ רשא
:םתבא תיבלו םתוחפשמל ןושרג ינב ידוקפו חל  38
הנש םישמח-ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ טל  39
:דעומ להאב הדבעל אבצל אבה-לכ
ששו םיפלא םתבא תיבל םתחפשמל םהידקפ ויהיו מ  40
:םישלשו תואמ
להאב דבעה-לכ ןושרג ינב תחפשמ ידוקפ הלא אמ  41
:הוהי יפ-לע ןרהאו השמ דקפ רשא דעומ
:םתבא תיבל םתחפשמל יררמ ינב תחפשמ ידוקפו במ  42
הנש םישמח-ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ גמ  43
:דעומ להאב הדבעל אבצל אבה-לכ
:םיתאמו םיפלא תשלש םתחפשמל םהידקפ ויהיו דמ  44
השמ דקפ רשא יררמ ינב תחפשמ ידוקפ הלא המ  45
:השמ-דיב הוהי יפ-לע ןרהאו
לארשי יאישנו ןרהאו השמ דקפ רשא םידקפה-לכ ומ  46
:םתבא תיבלו םתחפשמל םיולה-תא
הנש םישמח-ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ זמ  47
להאב אשמ תדבעו הדבע תדבע דבעל אבה-לכ
:דעומ
תואמ שמחו םיפלא תנמש םהידקפ ויהיו חמ  48
:םינמשו
שיא שיא השמ-דיב םתוא דקפ הוהי יפ-לע טמ  49
הוהי הוצ-רשא וידקפו ואשמ-לעו ותדבע-לע
:השמ-תא

ה    5

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
עורצ-לכ הנחמה-ןמ וחלשיו לארשי ינב-תא וצ ב  2
:שפנל אמט לכו בז-לכו
םוחלשת הנחמל ץוחמ-לא וחלשת הבקנ-דע רכזמ ג  3
:םכותב ןכש ינא רשא םהינחמ-תא ואמטי אלו
ץוחמ-לא םתוא וחלשיו לארשי ינב ןכ-ושעיו ד  4
ינב ושע ןכ השמ-לא הוהי רבד רשאכ הנחמל
:לארשי
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו ה  5
ושעי יכ השא-וא שיא לארשי ינב-לא רבד ו  6
שפנה המשאו הוהיב לעמ לעמל םדאה תאטח-לכמ
:אוהה
ומשא-תא בישהו ושע רשא םתאטח-תא ודותהו ז  7
:ול םשא רשאל ןתנו וילע ףסי ותשימחו ושארב
םשאה וילא םשאה בישהל לאג שיאל ןיא-םאו ח  8
רשא םירפכה ליא דבלמ ןהכל הוהיל בשומה
:וילע וב-רפכי
ובירקי-רשא לארשי-ינב ישדק-לכל המורת-לכו ט  9
:היהי ול ןהכל
ןהכל ןתי-רשא שיא ויהי ול וישדק-תא שיאו י  10
:היהי ול
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו אי  11
שיא שיא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד בי  12
:לעמ וב הלעמו ותשא הטשת-יכ
השיא יניעמ םלענו ערז-תבכש התא שיא בכשו גי  13
אל אוהו הב ןיא דעו האמטנ איהו הרתסנו
:השפתנ
אוהו ותשא-תא אנקו האנק-חור וילע רבעו די  14
ותשא-תא אנקו האנק-חור וילע רבע-וא האמטנ
:האמטנ אל איהו
איבהו ןהכה-לא ותשא-תא שיאה איבהו וט  15
םירעש חמק הפיאה תרישע הילע הנברק-תא
הנבל וילע ןתי-אלו ןמש וילע קצי-אל
:ןוע תרכזמ ןורכז תחנמ אוה תאנק תחנמ-יכ
:הוהי ינפל הדמעהו ןהכה התא בירקהו זט  16
רפעה-ןמו שרח-ילכב םישדק םימ ןהכה חקלו זי  17
ןתנו ןהכה חקי ןכשמה עקרקב היהי רשא
:םימה-לא
ערפו הוהי ינפל השאה-תא ןהכה דימעהו חי  18
ןורכזה תחנמ תא היפכ-לע ןתנו השאה שאר-תא
םירמה ימ ויהי ןהכה דיבו אוה תאנק תחנמ
:םירראמה
בכש אל-םא השאה-לא רמאו ןהכה התא עיבשהו טי  19
יקנה ךשיא תחת האמט תיטש אל-םאו ךתא שיא
:הלאה םירראמה םירמה יממ
שיא ןתיו תאמטנ יכו ךשיא תחת תיטש יכ תאו כ  20
:ךשיא ידעלבמ ותבכש-תא ךב
ןהכה רמאו הלאה תעבשב השאה-תא ןהכה עיבשהו אכ  21
ךמע ךותב העבשלו הלאל ךתוא הוהי ןתי השאל
:הבצ ךנטב-תאו תלפנ ךכרי-תא הוהי תתב
ןטב תובצל ךיעמב הלאה םירראמה םימה ואבו בכ  22
:ןמא ןמא השאה הרמאו ךרי לפנלו
ימ-לא החמו רפסב ןהכה הלאה תלאה-תא בתכו גכ  23
:םירמה
ואבו םירראמה םירמה ימ-תא השאה-תא הקשהו דכ  24
:םירמל םירראמה םימה הב
ףינהו תאנקה תחנמ תא השאה דימ ןהכה חקלו הכ  25
:חבזמה-לא התא בירקהו הוהי ינפל החנמה-תא
ריטקהו התרכזא-תא החנמה-ןמ ןהכה ץמקו וכ  26
:םימה-תא השאה-תא הקשי רחאו החבזמה
לעמ לעמתו האמטנ-םא התיהו םימה-תא הקשהו זכ  27
התבצו םירמל םירראמה םימה הב ואבו השיאב
ברקב הלאל השאה התיהו הכרי הלפנו הנטב
:המע
הערזנו התקנו אוה הרהטו השאה האמטנ אל-םאו חכ  28
:ערז
השיא תחת השא הטשת רשא תאנקה תרות תאז טכ  29
:האמטנו
אנקו האנק חור וילע רבעת רשא שיא וא ל  30
הל השעו הוהי ינפל השאה-תא דימעהו ותשא-תא
:תאזה הרותה-לכ תא ןהכה
:הנוע-תא אשת אוהה השאהו ןועמ שיאה הקנו אל  31

ו    6

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
השא-וא שיא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד ב  2
:הוהיל ריזהל ריזנ רדנ רדנל אלפי יכ
התשי אל רכש ץמחו ןיי ץמח ריזי רכשו ןיימ ג  3
םיחל םיבנעו התשי אל םיבנע תרשמ-לכו
:לכאי אל םישביו
ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ ורזנ ימי לכ ד  4
:לכאי אל גז-דעו םינצרחמ
ושאר-לע רבעי-אל רעת ורזנ רדנ ימי-לכ ה  5
לדג היהי שדק הוהיל ריזי-רשא םמיה תאלמ-דע
:ושאר רעש ערפ
:אבי אל תמ שפנ-לע הוהיל וריזה ימי-לכ ו  6
םהל אמטי-אל ותחאלו ויחאל ומאלו ויבאל ז  7
:ושאר-לע ויהלא רזנ יכ םתמב
:הוהיל אוה שדק ורזנ ימי לכ ח  8
ורזנ שאר אמטו םאתפ עתפב וילע תמ תומי-יכו ט  9
:ונחלגי יעיבשה םויב ותרהט םויב ושאר חלגו
ינב ינש וא םירת יתש אבי ינימשה םויבו י  10
:דעומ להא חתפ-לא ןהכה-לא הנוי
וילע רפכו הלעל דחאו תאטחל דחא ןהכה השעו אי  11
:אוהה םויב ושאר-תא שדקו שפנה-לע אטח רשאמ
שבכ איבהו ורזנ ימי-תא הוהיל ריזהו בי  12
אמט יכ ולפי םינשארה םימיהו םשאל ותנש-ןב
:ורזנ
איבי ורזנ ימי תאלמ םויב ריזנה תרות תאזו גי  13
:דעומ להא חתפ-לא ותא
םימת ותנש-ןב שבכ הוהיל ונברק-תא בירקהו די  14
תאטחל המימת התנש-תב תחא השבכו הלעל דחא
:םימלשל םימת דחא-ליאו
תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תלח תלס תוצמ לסו וט  15
:םהיכסנו םתחנמו ןמשב םיחשמ
ותאטח-תא השעו הוהי ינפל ןהכה בירקהו זט  16
:ותלע-תאו
לס לע הוהיל םימלש חבז השעי ליאה-תאו זי  17
:וכסנ-תאו ותחנמ-תא ןהכה השעו תוצמה
חקלו ורזנ שאר-תא דעומ להא חתפ ריזנה חלגו חי  18
חבז תחת-רשא שאה-לע ןתנו ורזנ שאר רעש-תא
:םימלשה
הצמ תלחו ליאה-ןמ הלשב ערזה-תא ןהכה חקלו טי  19
יפכ-לע ןתנו דחא הצמ קיקרו לסה-ןמ תחא
:ורזנ-תא וחלגתה רחא ריזנה
אוה שדק הוהי ינפל הפונת ןהכה םתוא ףינהו כ  20
רחאו המורתה קוש לעו הפונתה הזח לע ןהכל
:ןיי ריזנה התשי
הוהיל ונברק רדי רשא ריזנה תרות תאז אכ  21
רשא ורדנ יפכ ודי גישת-רשא דבלמ ורזנ-לע
:ורזנ תרות לע השעי ןכ רדי
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו בכ  22
וכרבת הכ רמאל וינב-לאו ןרהא-לא רבד גכ  23
:םהל רומא לארשי ינב-תא
:ךרמשיו הוהי ךכרבי דכ  24
:ךנחיו ךילא וינפ הוהי ראי הכ  25
:םולש ךל םשיו ךילא וינפ הוהי אשי וכ  26
:םכרבא ינאו לארשי ינב-לע ימש-תא ומשו זכ  27

ז    7

חשמיו ןכשמה-תא םיקהל השמ תולכ םויב יהיו א  1
חבזמה-תאו וילכ-לכ-תאו ותא שדקיו ותא
:םתא שדקיו םחשמיו וילכ-לכ-תאו
םה םתבא תיב ישאר לארשי יאישנ ובירקיו ב  2
:םידקפה-לע םידמעה םה תטמה יאישנ
בצ תלגע-שש הוהי ינפל םנברק-תא ואיביו ג  3
רושו םיאשנה ינש-לע הלגע רקב רשע ינשו
:ןכשמה ינפל םתוא ובירקיו דחאל
:רמאל השמ-לא הוהי רמאיו ד  4
התתנו דעומ להא תדבע-תא דבעל ויהו םתאמ חק ה  5
:ותדבע יפכ שיא םיולה-לא םתוא
םתוא ןתיו רקבה-תאו תלגעה-תא השמ חקיו ו  6
:םיולה-לא
ינבל ןתנ רקבה תעברא תאו תולגעה יתש תא ז  7
:םתדבע יפכ ןושרג
ינבל ןתנ רקבה תנמש תאו תלגעה עברא תאו ח  8
:ןהכה ןרהא-ןב רמתיא דיב םתדבע יפכ יררמ
ףתכב םהלע שדקה תדבע-יכ ןתנ אל תהק ינבלו ט  9
:ואשי
חשמה םויב חבזמה תכנח תא םיאשנה ובירקיו י  10
:חבזמה ינפל םנברק-תא םאישנה ובירקיו ותא
דחא אישנ םויל דחא אישנ השמ-לא הוהי רמאיו אי  11
:חבזמה תכנחל םנברק-תא ובירקי םויל
ןושחנ ונברק-תא ןושארה םויב בירקמה יהיו בי  12
:הדוהי הטמל בדנימע-ןב
הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברקו גי  13
םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ די  14
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ וט  15
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש זט  16
םידותע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו זי  17
ןושחנ ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:בדנימע-ןב
אישנ רעוצ-ןב לאנתנ בירקה ינשה םויב חי  18
:רכששי
האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק-תא ברקה טי  19
שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ כ  20
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ אכ  21
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש בכ  22
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו גכ  23
לאנתנ ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:רעוצ-ןב
באילא ןלובז ינבל אישנ ישילשה םויב דכ  24
:ןלח-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק הכ  25
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ וכ  26
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ זכ  27
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש חכ  28
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו טכ  29
באילא ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:ןלח-ןב
רוצילא ןבואר ינבל אישנ יעיברה םויב ל  30
:רואידש-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק אל  31
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ בל  32
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ גל  33
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש דל  34
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו הל  35
רוצילא ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:רואידש-ןב
לאימלש ןועמש ינבל אישנ ישימחה םויב ול  36
:ידשירוצ-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק זל  37
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ חל  38
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ טל  39
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש מ  40
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו אמ  41
לאימלש ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:ידשירוצ-ןב
:לאועד-ןב ףסילא דג ינבל אישנ יששה םויב במ  42
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק גמ  43
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ דמ  44
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ המ  45
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש ומ  46
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו זמ  47
ףסילא ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:לאועד-ןב
עמשילא םירפא ינבל אישנ יעיבשה םויב חמ  48
:דוהימע-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק טמ  49
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ נ  50
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ אנ  51
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש בנ  52
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו גנ  53
עמשילא ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:דוהימע-ןב
לאילמג השנמ ינבל אישנ ינימשה םויב דנ  54
:רוצ-הדפ-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק הנ  55
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ ונ  56
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ זנ  57
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש חנ  58
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו טנ  59
לאילמג ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:רוצהדפ-ןב
ןדיבא ןמינב ינבל אישנ יעישתה םויב ס  60
:ינעדג-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק אס  61
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ בס  62
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ גס  63
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש דס  64
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו הס  65
ןדיבא ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:ינעדג-ןב
רזעיחא ןד ינבל אישנ ירישעה םויב וס  66
:ידשימע-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק זס  67
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ חס  68
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ טס  69
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש ע  70
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו אע  71
רזעיחא ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:ידשימע-ןב
לאיעגפ רשא ינבל אישנ םוי רשע יתשע םויב בע  72
:ןרכע-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק גע  73
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ דע  74
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ הע  75
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש וע  76
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו זע  77
לאיעגפ ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:ןרכע-ןב
עריחא ילתפנ ינבל אישנ םוי רשע םינש םויב חע  78
:ןניע-ןב
קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ-תרעק ונברק טע  79
םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא
:החנמל ןמשב הלולב תלס
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ פ  80
ותנש-ןב דחא-שבכ דחא ליא רקב-ןב דחא רפ אפ  81
:הלעל
:תאטחל דחא םיזע-ריעש בפ  82
םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו גפ  83
עריחא ןברק הז השמח הנש-ינב םישבכ השמח
:ןניע-ןב
יאישנ תאמ ותא חשמה םויב חבזמה תכנח תאז דפ  84
םינש ףסכ-יקרזמ הרשע םיתש ףסכ תרעק לארשי
:הרשע םיתש בהז תופכ רשע
קרזמה םיעבשו ףסכ תחאה הרעקה האמו םישלש הפ  85
לקשב תואמ-עבראו םיפלא םילכה ףסכ לכ דחאה
:שדקה
הרשע הרשע תרטק תאלמ הרשע-םיתש בהז תופכ ופ  86
:האמו םירשע תופכה בהז-לכ שדקה לקשב ףכה
רשע-םינש םליא םירפ רשע םינש הלעל רקבה-לכ זפ  87
יריעשו םתחנמו רשע םינש הנש-ינב םישבכ
:תאטחל רשע םינש םיזע
םירפ העבראו םירשע םימלשה חבז רקב לכו חפ  88
םישש הנש-ינב םישבכ םישש םידתע םישש םליא
:ותא חשמה ירחא חבזמה תכנח תאז
עמשיו ותא רבדל דעומ להא-לא השמ אבבו טפ  89
ןרא-לע רשא תרפכה לעמ וילא רבדמ לוקה-תא
:וילא רבדיו םיברכה ינש ןיבמ תדעה

ח    8

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
תרנה-תא ךתלעהב וילא תרמאו ןרהא-לא רבד ב  2
:תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ-לא
הלעה הרונמה ינפ לומ-לא ןרהא ןכ שעיו ג  3
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ היתרנ
החרפ-דע הכרי-דע בהז השקמ הרנמה השעמ הזו ד  4
ןכ השמ-תא הוהי הארה רשא הארמכ אוה השקמ
:הרנמה-תא השע
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו ה  5
:םתא תרהטו לארשי ינב ךותמ םיולה-תא חק ו  6
תאטח ימ םהילע הזה םרהטל םהל השעת-הכו ז  7
םהידגב וסבכו םרשב-לכ-לע רעת וריבעהו
:ורהטהו
ןמשב הלולב תלס ותחנמו רקב-ןב רפ וחקלו ח  8
:תאטחל חקת רקב-ןב ינש-רפו
תלהקהו דעומ להא ינפל םיולה-תא תברקהו ט  9
:לארשי ינב תדע-לכ-תא
וכמסו הוהי ינפל םיולה-תא תברקהו י  10
:םיולה-לע םהידי-תא לארשי-ינב
תאמ הוהי ינפל הפונת םיולה-תא ןרהא ףינהו אי  11
:הוהי תדבע-תא דבעל ויהו לארשי ינב
השעו םירפה שאר לע םהידי-תא וכמסי םיולהו בי  12
רפכל הוהיל הלע דחאה-תאו תאטח דחאה-תא
:םיולה-לע
וינב ינפלו ןרהא ינפל םיולה-תא תדמעהו גי  13
:הוהיל הפונת םתא תפנהו
יל ויהו לארשי ינב ךותמ םיולה-תא תלדבהו די  14
:םיולה
דעומ להא-תא דבעל םיולה ואבי ןכ-ירחאו וט  15
:הפונת םתא תפנהו םתא תרהטו
תחת לארשי ינב ךותמ יל המה םינתנ םינתנ יכ זט  16
םתא יתחקל לארשי ינבמ לכ רוכב םחר-לכ תרטפ
:יל
המהבבו םדאב לארשי ינבב רוכב-לכ יל יכ זי  17
םתא יתשדקה םירצמ ץראב רוכב-לכ יתכה םויב
:יל
:לארשי ינבב רוכב-לכ תחת םיולה-תא חקאו חי  18
ךותמ וינבלו ןרהאל םינתנ םיולה-תא הנתאו טי  19
להאב לארשי-ינב תדבע-תא דבעל לארשי ינב
ינבב היהי אלו לארשי ינב-לע רפכלו דעומ
:שדקה-לא לארשי-ינב תשגב ףגנ לארשי
םיולל לארשי-ינב תדע-לכו ןרהאו השמ שעיו כ  20
םהל ושע-ןכ םיולל השמ-תא הוהי הוצ-רשא לככ
:לארשי ינב
ןרהא ףניו םהידגב וסבכיו םיולה ואטחתיו אכ  21
ןרהא םהילע רפכיו הוהי ינפל הפונת םתא
:םרהטל
להאב םתדבע-תא דבעל םיולה ואב ןכ-ירחאו בכ  22
הוהי הוצ רשאכ וינב ינפלו ןרהא ינפל דעומ
:םהל ושע ןכ םיולה-לע השמ-תא
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו גכ  23
הלעמו הנש םירשעו שמח ןבמ םיולל רשא תאז דכ  24
:דעומ להא תדבעב אבצ אבצל אובי
דבעי אלו הדבעה אבצמ בושי הנש םישמח ןבמו הכ  25
:דוע
הדבעו תרמשמ רמשל דעומ להאב ויחא-תא תרשו וכ  26
:םתרמשמב םיולל השעת הככ דבעי אל

ט    9

תינשה הנשב יניס-רבדמב השמ-לא הוהי רבדיו א  1
:רמאל ןושארה שדחב םירצמ ץראמ םתאצל
:ודעומב חספה-תא לארשי-ינב ושעיו ב  2
ושעת םיברעה ןיב הזה שדחב םוי-רשע העבראב ג  3
ושעת ויטפשמ-לככו ויתקח-לככ ודעמב ותא
:ותא
:חספה תשעל לארשי ינב-לא השמ רבדיו ד  4
שדחל םוי רשע העבראב ןושארב חספה-תא ושעיו ה  5
הוהי הוצ רשא לככ יניס רבדמב םיברעה ןיב
:לארשי ינב ושע ןכ השמ-תא
םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנא יהיו ו  6
ינפל וברקיו אוהה םויב חספה-תשעל ולכי-אלו
:אוהה םויב ןרהא ינפלו השמ
שפנל םיאמט ונחנא וילא המהה םישנאה ורמאיו ז  7
הוהי ןברק-תא בירקה יתלבל ערגנ המל םדא
:לארשי ינב ךותב ודעמב
הוהי הוצי-המ העמשאו ודמע השמ םהלא רמאיו ח  8
:םכל
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו ט  9
שיא שיא רמאל לארשי ינב-לא רבד י  10
וא םכל הקחר ךרדב וא שפנל אמט-היהי-יכ
:הוהיל חספ השעו םכיתרדל
ושעי םיברעה ןיב םוי רשע העבראב ינשה שדחב אי  11
:והלכאי םיררמו תוצמ-לע ותא
וב-ורבשי אל םצעו רקב-דע ונממ וריאשי-אל בי  12
:ותא ושעי חספה תקח-לככ
לדחו היה-אל ךרדבו רוהט אוה-רשא שיאהו גי  13
יכ הימעמ אוהה שפנה התרכנו חספה תושעל
שיאה אשי ואטח ודעמב בירקה אל הוהי ןברק
:אוהה
תקחכ הוהיל חספ השעו רג םכתא רוגי-יכו די  14
םכל היהי תחא הקח השעי ןכ וטפשמכו חספה
:ץראה חרזאלו רגלו
ןכשמה-תא ןנעה הסכ ןכשמה-תא םיקה םויבו וט  15
שא-הארמכ ןכשמה-לע היהי ברעבו תדעה להאל
:רקב-דע
:הליל שא-הארמו ונסכי ןנעה דימת היהי ןכ זט  16
ועסי ןכ-ירחאו להאה לעמ ןנעה תולעה יפלו זי  17
םש ןנעה םש-ןכשי רשא םוקמבו לארשי ינב
:לארשי ינב ונחי
הוהי יפ-לעו לארשי ינב ועסי הוהי יפ-לע חי  18
:ונחי ןכשמה-לע ןנעה ןכשי רשא ימי-לכ ונחי
ורמשו םיבר םימי ןכשמה-לע ןנעה ךיראהבו טי  19
:ועסי אלו הוהי תרמשמ-תא לארשי-ינב
ןכשמה-לע רפסמ םימי ןנעה היהי רשא שיו כ  20
:ועסי הוהי יפ-לעו ונחי הוהי יפ-לע
ןנעה הלענו רקב-דע ברעמ ןנעה היהי-רשא שיו אכ  21
ןנעה הלענו הלילו םמוי וא ועסנו רקבב
:ועסנו
ןנעה ךיראהב םימי-וא שדח-וא םימי-וא בכ  22
אלו לארשי-ינב ונחי וילע ןכשל ןכשמה-לע
:ועסי ותלעהבו ועסי
ועסי הוהי יפ-לעו ונחי הוהי יפ-לע גכ  23
:השמ-דיב הוהי יפ-לע ורמש הוהי תרמשמ-תא

י    10

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ויהו םתא השעת השקמ ףסכ תרצוצח יתש ךל השע ב  2
:תונחמה-תא עסמלו הדעה ארקמל ךל
להא חתפ-לא הדעה-לכ ךילא ודעונו ןהב ועקתו ג  3
:דעומ
ישאר םיאישנה ךילא ודעונו ועקתי תחאב-םאו ד  4
:לארשי יפלא
:המדק םינחה תונחמה ועסנו העורת םתעקתו ה  5
םינחה תונחמה ועסנו תינש העורת םתעקתו ו  6
:םהיעסמל ועקתי העורת הנמית
:ועירת אלו ועקתת להקה-תא ליהקהבו ז  7
םכל ויהו תורצצחב ועקתי םינהכה ןרהא ינבו ח  8
:םכיתרדל םלוע תקחל
םכתא ררצה רצה-לע םכצראב המחלמ ואבת-יכו ט  9
םכיהלא הוהי ינפל םתרכזנו תרצצחב םתערהו
:םכיביאמ םתעשונו
םכשדח ישארבו םכידעומבו םכתחמש םויבו י  10
םכימלש יחבז לעו םכיתלע לע תרצצחב םתעקתו
הוהי ינא םכיהלא ינפל ןורכזל םכל ויהו
:םכיהלא
שדחב םירשעב ינשה שדחב תינשה הנשב יהיו אי  11
:תדעה ןכשמ לעמ ןנעה הלענ
ןכשיו יניס רבדממ םהיעסמל לארשי-ינב ועסיו בי  12
:ןראפ רבדמב ןנעה
:השמ-דיב הוהי יפ-לע הנשארב ועסיו גי  13
םתאבצל הנשארב הדוהי-ינב הנחמ לגד עסיו די  14
:בדנימע-ןב ןושחנ ואבצ-לעו
:רעוצ-ןב לאנתנ רכששי ינב הטמ אבצ-לעו וט  15
:ןלח-ןב באילא ןלובז ינב הטמ אבצ-לעו זט  16
יררמ ינבו ןושרג-ינב ועסנו ןכשמה דרוהו זי  17
:ןכשמה יאשנ
ואבצ-לעו םתאבצל ןבואר הנחמ לגד עסנו חי  18
:רואידש-ןב רוצילא
ירוצ-ןב לאימלש ןועמש ינב הטמ אבצ-לעו טי  19
:ידש
:לאועד-ןב ףסילא דג-ינב הטמ אבצ-לעו כ  20
ןכשמה-תא ומיקהו שדקמה יאשנ םיתהקה ועסנו אכ  21
:םאב-דע
ואבצ-לעו םתאבצל םירפא-ינב הנחמ לגד עסנו בכ  22
:דוהימע-ןב עמשילא
:רוצהדפ-ןב לאילמג השנמ ינב הטמ אבצ-לעו גכ  23
:ינועדג-ןב ןדיבא ןמינב ינב הטמ אבצ-לעו דכ  24
תנחמה-לכל ףסאמ ןד-ינב הנחמ לגד עסנו הכ  25
:ידשימע-ןב רזעיחא ואבצ-לעו םתאבצל
:ןרכע-ןב לאיעגפ רשא ינב הטמ אבצ-לעו וכ  26
:ןניע-ןב עריחא ילתפנ ינב הטמ אבצ-לעו זכ  27
:ועסיו םתאבצל לארשי-ינב יעסמ הלא חכ  28
השמ ןתח ינידמה לאוער-ןב בבחל השמ רמאיו טכ  29
ותא הוהי רמא רשא םוקמה-לא ונחנא םיעסנ
הוהי-יכ ךל ונבטהו ונתא הכל םכל ןתא
:לארשי-לע בוט-רבד
יצרא-לא-םא יכ ךלא אל וילא רמאיו ל  30
:ךלא יתדלומ-לאו
תעדי ןכ-לע יכ ונתא בזעת אנ-לא רמאיו אל  31
:םיניעל ונל תייהו רבדמב ונתנח
רשא אוהה בוטה היהו ונמע ךלת-יכ היהו בל  32
:ךל ונבטהו ונמע הוהי ביטיי
ןוראו םימי תשלש ךרד הוהי רהמ ועסיו גל  33
רותל םימי תשלש ךרד םהינפל עסנ הוהי-תירב
:החונמ םהל
:הנחמה-ןמ םעסנב םמוי םהילע הוהי ןנעו דל  34
וצפיו הוהי המוק השמ רמאיו ןראה עסנב יהיו הל  35
:ךינפמ ךיאנשמ וסניו ךיביא
:לארשי יפלא תובבר הוהי הבוש רמאי החנבו ול  36

אי    11

עמשיו הוהי ינזאב ער םיננאתמכ םעה יהיו א  1
לכאתו הוהי שא םב-רעבתו ופא רחיו הוהי
:הנחמה הצקב
הוהי-לא השמ ללפתיו השמ-לא םעה קעציו ב  2
:שאה עקשתו
שא םב הרעב-יכ הרעבת אוהה םוקמה-םש ארקיו ג  3
:הוהי
וכביו ובשיו הואת וואתה וברקב רשא ףספסאהו ד  4
:רשב ונלכאי ימ ורמאיו לארשי ינב םג
תא םנח םירצמב לכאנ-רשא הגדה-תא ונרכז ה  5
םילצבה-תאו ריצחה-תאו םיחטבאה תאו םיאשקה
:םימושה-תאו
ןמה-לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנ התעו ו  6
:וניניע
:חלדבה ןיעכ וניעו אוה דג-ערזכ ןמהו ז  7
הכדמב וכד וא םיחרב ונחטו וטקלו םעה וטש ח  8
םעטכ ומעט היהו תוגע ותא ושעו רורפב ולשבו
:ןמשה דשל
:וילע ןמה דרי הליל הנחמה-לע לטה תדרבו ט  9
חתפל שיא ויתחפשמל הכב םעה-תא השמ עמשיו י  10
:ער השמ יניעבו דאמ הוהי ףא-רחיו ולהא
המלו ךדבעל תערה המל הוהי-לא השמ רמאיו אי  11
הזה םעה-לכ אשמ-תא םושל ךיניעב ןח יתצמ-אל
:ילע
יכנא-םא הזה םעה-לכ תא יתירה יכנאה בי  12
אשי רשאכ ךקיחב והאש ילא רמאת-יכ והיתדלי
:ויתבאל תעבשנ רשא המדאה לע קניה-תא ןמאה
ילע וכבי-יכ הזה םעה-לכל תתל רשב יל ןיאמ גי  13
:הלכאנו רשב ונל-הנת רמאל
יכ הזה םעה-לכ-תא תאשל ידבל יכנא לכוא-אל די  14
:ינממ דבכ
יתאצמ-םא גרה אנ ינגרה יל השע-תא הככ-םאו וט  15
:יתערב הארא-לאו ךיניעב ןח
שיא םיעבש יל-הפסא השמ-לא הוהי רמאיו זט  16
םעה ינקז םה-יכ תעדי רשא לארשי ינקזמ
םש ובציתהו דעומ להא-לא םתא תחקלו וירטשו
:ךמע
רשא חורה-ןמ יתלצאו םש ךמע יתרבדו יתדריו זי  17
םעה אשמב ךתא ואשנו םהילע יתמשו ךילע
:ךדבל התא אשת-אלו
יכ רשב םתלכאו רחמל ושדקתה רמאת םעה-לאו חי  18
רשב ונלכאי ימ רמאל הוהי ינזאב םתיכב
רשב םכל הוהי ןתנו םירצמב ונל בוט-יכ
:םתלכאו
השמח אלו םימוי אלו ןולכאת דחא םוי אל טי  19
:םוי םירשע אלו םימי הרשע אלו םימי
םכל היהו םכפאמ אצי-רשא דע םימי שדח דע כ  20
םכברקב רשא הוהי-תא םתסאמ-יכ ןעי ארזל
:םירצממ ונאצי הז המל רמאל וינפל וכבתו
יכנא רשא םעה ילגר ףלא תואמ-שש השמ רמאיו אכ  21
שדח ולכאו םהל ןתא רשב תרמא התאו וברקב
:םימי
יגד-לכ-תא םא םהל אצמו םהל טחשי רקבו ןאצה בכ  22
:םהל אצמו םהל ףסאי םיה
הארת התע רצקת הוהי דיה השמ-לא הוהי רמאיו גכ  23
:אל-םא ירבד ךרקיה
ףסאיו הוהי ירבד תא םעה-לא רבדיו השמ אציו דכ  24
תביבס םתא דמעיו םעה ינקזמ שיא םיעבש
:להאה
חורה-ןמ לצאיו וילא רבדיו ןנעב הוהי דריו הכ  25
יהיו םינקזה שיא םיעבש-לע ןתיו וילע רשא
:ופסי אלו ואבנתיו חורה םהילע חונכ
םשו דדלא דחאה םש הנחמב םישנא-ינש וראשיו וכ  26
אלו םיבתכב המהו חורה םהלע חנתו דדימ ינשה
:הנחמב ואבנתיו הלהאה ואצי
דדימו דדלא רמאיו השמל דגיו רענה ץריו זכ  27
:הנחמב םיאבנתמ
רמאיו וירחבמ השמ תרשמ ןונ-ןב עשוהי ןעיו חכ  28
:םאלכ השמ ינדא
םע-לכ ןתי ימו יל התא אנקמה השמ ול רמאיו טכ  29
:םהילע וחור-תא הוהי ןתי-יכ םיאיבנ הוהי
:לארשי ינקזו אוה הנחמה-לא השמ ףסאיו ל  30
שטיו םיה-ןמ םיולש זגיו הוהי תאמ עסנ חורו אל  31
תוביבס הכ םוי ךרדכו הכ םוי ךרדכ הנחמה-לע
:ץראה ינפ-לע םיתמאכו הנחמה
םוי לכו הלילה-לכו אוהה םויה-לכ םעה םקיו בל  32
הרשע ףסא טיעממה ולשה-תא ופסאיו תרחמה
:הנחמה תוביבס חוטש םהל וחטשיו םירמח
הוהי ףאו תרכי םרט םהינש ןיב ונדוע רשבה גל  33
:דאמ הבר הכמ םעב הוהי ךיו םעב הרח
םש-יכ הואתה תורבק אוהה םוקמה-םש-תא ארקיו דל  34
:םיואתמה םעה-תא ורבק
ויהיו תורצח םעה ועסנ הואתה תורבקמ הל  35
:תורצחב

בי    12

תישכה השאה תודא-לע השמב ןרהאו םירמ רבדתו א  1
:חקל תישכ השא-יכ חקל רשא
ונב-םג אלה הוהי רבד השמב-ךא קרה ורמאיו ב  2
:הוהי עמשיו רבד
ינפ-לע רשא םדאה לכמ דאמ ונע השמ שיאהו ג  3
:המדאה
םירמ-לאו ןרהא-לאו השמ-לא םאתפ הוהי רמאיו ד  4
:םתשלש ואציו דעומ להא-לא םכתשלש ואצ
ארקיו להאה חתפ דמעיו ןנע דומעב הוהי דריו ה  5
:םהינש ואציו םירמו ןרהא
הוהי םכאיבנ היהי-םא ירבד אנ-ועמש רמאיו ו  6
:וב-רבדא םולחב עדותא וילא הארמב
:אוה ןמאנ יתיב-לכב השמ ידבע ןכ-אל ז  7
תנמתו תדיחב אלו הארמו וב-רבדא הפ-לא הפ ח  8
ידבעב רבדל םתארי אל עודמו טיבי הוהי
:השמב
:ךליו םב הוהי ףא רחיו ט  9
גלשכ תערצמ םירמ הנהו להאה לעמ רס ןנעהו י  10
:תערצמ הנהו םירמ-לא ןרהא ןפיו
תשת אנ-לא ינדא יב השמ-לא ןרהא רמאיו אי  11
:ונאטח רשאו ונלאונ רשא תאטח ונילע
לכאיו ומא םחרמ ותאצב רשא תמכ יהת אנ-לא בי  12
:ורשב יצח
:הל אנ אפר אנ לא רמאל הוהי-לא השמ קעציו גי  13
הינפב קרי קרי היבאו השמ-לא הוהי רמאיו די  14
ץוחמ םימי תעבש רגסת םימי תעבש םלכת אלה
:ףסאת רחאו הנחמל
אל םעהו םימי תעבש הנחמל ץוחמ םירמ רגסתו וט  15
:םירמ ףסאה-דע עסנ
:ןראפ רבדמב ונחיו תורצחמ םעה ועסנ רחאו זט  16

גי    13

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ינא-רשא ןענכ ץרא-תא ורתיו םישנא ךל-חלש ב  2
הטמל דחא שיא דחא שיא לארשי ינבל ןתנ
:םהב אישנ לכ וחלשת ויתבא
םלכ הוהי יפ-לע ןראפ רבדממ השמ םתא חלשיו ג  3
:המה לארשי-ינב ישאר םישנא
:רוכז-ןב עומש ןבואר הטמל םתומש הלאו ד  4
:ירוח-ןב טפש ןועמש הטמל ה  5
:הנפי-ןב בלכ הדוהי הטמל ו  6
:ףסוי-ןב לאגי רכששי הטמל ז  7
:ןונ-ןב עשוה םירפא הטמל ח  8
:אופר-ןב יטלפ ןמינב הטמל ט  9
:ידוס-ןב לאידג ןלובז הטמל י  10
:יסוס-ןב ידג השנמ הטמל ףסוי הטמל אי  11
:ילמג-ןב לאימע ןד הטמל בי  12
:לאכימ-ןב רותס רשא הטמל גי  13
:יספו-ןב יבחנ ילתפנ הטמל די  14
:יכמ-ןב לאואג דג הטמל וט  15
ץראה-תא רותל השמ חלש-רשא םישנאה תומש הלא זט  16
:עשוהי ןונ-ןב עשוהל השמ ארקיו
רמאיו ןענכ ץרא-תא רותל השמ םתא חלשיו זי  17
:רהה-תא םתילעו בגנב הז ולע םהלא
הילע בשיה םעה-תאו אוה-המ ץראה-תא םתיארו חי  18
:בר-םא אוה טעמה הפרה אוה קזחה
הער-םא אוה הבוטה הב בשי אוה-רשא ץראה המו טי  19
םא םינחמבה הנהב בשוי אוה-רשא םירעה המו
:םירצבמב
ץע הב-שיה הזר-םא אוה הנמשה ץראה המו כ  20
םימיהו ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו ןיא-םא
:םיבנע ירוכב ימי
אבל בחר-דע ןצ-רבדממ ץראה-תא ורתיו ולעיו אכ  21
:תמח
ישש ןמיחא םשו ןורבח-דע אביו בגנב ולעיו בכ  22
התנבנ םינש עבש ןורבחו קנעה ידילי ימלתו
:םירצמ ןעצ ינפל
הרומז םשמ ותרכיו לכשא לחנ-דע ואביו גכ  23
םינשב טומב והאשיו דחא םיבנע לוכשאו
:םינאתה-ןמו םינמרה-ןמו
לוכשאה תודא לע לוכשא לחנ ארק אוהה םוקמל דכ  24
:לארשי ינב םשמ ותרכ-רשא
:םוי םיעברא ץקמ ץראה רותמ ובשיו הכ  25
תדע-לכ-לאו ןרהא-לאו השמ-לא ואביו וכליו וכ  26
םתא ובישיו השדק ןראפ רבדמ-לא לארשי-ינב
:ץראה ירפ-תא םואריו הדעה-לכ-תאו רבד
ונתחלש רשא ץראה-לא ונאב ורמאיו ול-ורפסיו זכ  27
:הירפ-הזו אוה שבדו בלח תבז םגו
תורצב םירעהו ץראב בשיה םעה זע-יכ ספא חכ  28
:םש וניאר קנעה ידלי-םגו דאמ תלדג
ירמאהו יסוביהו יתחהו בגנה ץראב בשוי קלמע טכ  29
די לעו םיה-לע בשוי ינענכהו רהב בשוי
:ןדריה
הלענ הלע רמאיו השמ-לא םעה-תא בלכ סהיו ל  30
:הל לכונ לוכי-יכ התא ונשריו
תולעל לכונ אל ורמא ומע ולע-רשא םישנאהו אל  31
:ונממ אוה קזח-יכ םעה-לא
לארשי ינב-לא התא ורת רשא ץראה תבד ואיציו בל  32
תלכא ץרא התא רותל הב ונרבע רשא ץראה רמאל
ישנא הכותב וניאר-רשא םעה-לכו אוה היבשוי
:תודמ
םילפנה-ןמ קנע ינב םיליפנה-תא וניאר םשו גל  33
:םהיניעב ונייה ןכו םיבגחכ וניניעב יהנו

די    14

םעה וכביו םלוק-תא ונתיו הדעה-לכ אשתו א  1
:אוהה הלילב
לארשי ינב לכ ןרהא-לעו השמ-לע ונליו ב  2
םירצמ ץראב ונתמ-ול הדעה-לכ םהלא ורמאיו
:ונתמ-ול הזה רבדמב וא
לפנל תאזה ץראה-לא ונתא איבמ הוהי המלו ג  3
ונל בוט אולה זבל ויהי ונפטו ונישנ ברחב
:המירצמ בוש
הבושנו שאר הנתנ ויחא-לא שיא ורמאיו ד  4
:המירצמ
תדע להק-לכ ינפל םהינפ-לע ןרהאו השמ לפיו ה  5
:לארשי ינב
םירתה-ןמ הנפי-ןב בלכו ןונ-ןב עשוהיו ו  6
:םהידגב וערק ץראה-תא
רשא ץראה רמאל לארשי-ינב תדע-לכ-לא ורמאיו ז  7
:דאמ דאמ ץראה הבוט התא רותל הב ונרבע
תאזה ץראה-לא ונתא איבהו הוהי ונב ץפח-םא ח  8
:שבדו בלח תבז אוה-רשא ץרא ונל הנתנו
םע-תא וארית-לא םתאו ודרמת-לא הוהיב ךא ט  9
הוהיו םהילעמ םלצ רס םה ונמחל יכ ץראה
:םארית-לא ונתא
דובכו םינבאב םתא םוגרל הדעה-לכ ורמאיו י  10
:לארשי ינב-לכ-לא דעומ להאב הארנ הוהי
הזה םעה ינצאני הנא-דע השמ-לא הוהי רמאיו אי  11
יתישע רשא תותאה לכב יב ונימאי-אל הנא-דעו
:וברקב
לודג-יוגל ךתא השעאו ונשרואו רבדב ונכא בי  12
:ונממ םוצעו
תילעה-יכ םירצמ ועמשו הוהי-לא השמ רמאיו גי  13
:וברקמ הזה םעה-תא ךחכב
הוהי התא-יכ ועמש תאזה ץראה בשוי-לא ורמאו די  14
הוהי התא הארנ ןיעב ןיע-רשא הזה םעה ברקב
םהינפל ךלה התא ןנע דמעבו םהלע דמע ךננעו
:הליל שא דומעבו םמוי
םיוגה ורמאו דחא שיאכ הזה םעה-תא התמהו וט  15
:רמאל ךעמש-תא ועמש-רשא
ץראה-לא הזה םעה-תא איבהל הוהי תלכי יתלבמ זט  16
:רבדמב םטחשיו םהל עבשנ-רשא
:רמאל תרבד רשאכ ינדא חכ אנ-לדגי התעו זי  17
הקנו עשפו ןוע אשנ דסח-ברו םיפא ךרא הוהי חי  18
םישלש-לע םינב-לע תובא ןוע דקפ הקני אל
:םיעבר-לעו
רשאכו ךדסח לדגכ הזה םעה ןועל אנ-חלס טי  19
:הנה-דעו םירצממ הזה םעל התאשנ
:ךרבדכ יתחלס הוהי רמאיו כ  20
:ץראה-לכ-תא הוהי-דובכ אלמיו ינא-יח םלואו אכ  21
יתתא-תאו ידבכ-תא םיארה םישנאה-לכ יכ בכ  22
רשע הז יתא וסניו רבדמבו םירצמב יתישע-רשא
:ילוקב ועמש אלו םימעפ
םתבאל יתעבשנ רשא ץראה-תא וארי-םא גכ  23
:הוארי אל יצאנמ-לכו
אלמיו ומע תרחא חור התיה בקע בלכ ידבעו דכ  24
וערזו המש אב-רשא ץראה-לא ויתאיבהו ירחא
:הנשרוי
ועסו ונפ רחמ קמעב בשוי ינענכהו יקלמעהו הכ  25
:ףוס-םי ךרד רבדמה םכל
:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו וכ  26
ילע םינילמ המה רשא תאזה הערה הדעל יתמ-דע זכ  27
ילע םינילמ המה רשא לארשי ינב תונלת-תא
:יתעמש
רשאכ אל-םא הוהי-םאנ ינא-יח םהלא רמא חכ  28
:םכל השעא ןכ ינזאב םתרבד
םכידקפ-לכו םכירגפ ולפי הזה רבדמב טכ  29
רשא הלעמו הנש םירשע ןבמ םכרפסמ-לכל
:ילע םתנילה
ידי-תא יתאשנ רשא ץראה-לא ואבת םתא-םא ל  30
עשוהיו הנפי-ןב בלכ-םא יכ הב םכתא ןכשל
:ןונ-ןב
םתא יתאיבהו היהי זבל םתרמא רשא םכפטו אל  31
:הב םתסאמ רשא ץראה-תא ועדיו
:הזה רבדמב ולפי םתא םכירגפו בל  32
ואשנו הנש םיעברא רבדמב םיער ויהי םכינבו גל  33
:רבדמב םכירגפ םת-דע םכיתונז-תא
םוי םיעברא ץראה-תא םתרת-רשא םימיה רפסמב דל  34
םיעברא םכיתנוע-תא ואשת הנשל םוי הנשל םוי
:יתאונת-תא םתעדיו הנש
הדעה-לכל השעא תאז אל-םא יתרבד הוהי ינא הל  35
םשו ומתי הזה רבדמב ילע םידעונה תאזה הערה
:ותמי
ובשיו ץראה-תא רותל השמ חלש-רשא םישנאהו ול  36
הבד איצוהל הדעה-לכ-תא וילע ונוליו
:ץראה-לע
הפגמב הער ץראה-תבד יאצומ םישנאה ותמיו זל  37
:הוהי ינפל
םישנאה-ןמ ויח הנפי-ןב בלכו ןונ-ןב עשוהיו חל  38
:ץראה-תא רותל םיכלהה םהה
לארשי ינב-לכ-לא הלאה םירבדה-תא השמ רבדיו טל  39
:דאמ םעה ולבאתיו
וננה רמאל רהה-שאר-לא ולעיו רקבב ומכשיו מ  40
:ונאטח יכ הוהי רמא-רשא םוקמה-לא ונילעו
הוהי יפ-תא םירבע םתא הז המל השמ רמאיו אמ  41
:חלצת אל אוהו
ופגנת אלו םכברקב הוהי ןיא יכ ולעת-לא במ  42
:םכיביא ינפל
ברחב םתלפנו םכינפל םש ינענכהו יקלמעה יכ גמ  43
הוהי היהי-אלו הוהי ירחאמ םתבש ןכ-לע-יכ
:םכמע
הוהי-תירב ןוראו רהה שאר-לא תולעל ולפעיו דמ  44
:הנחמה ברקמ ושמ-אל השמו
םוכיו אוהה רהב בשיה ינענכהו יקלמעה דריו המ  45
:המרחה-דע םותכיו

וט    15

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ואבת יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד ב  2
:םכל ןתנ ינא רשא םכיתבשומ ץרא-לא
וא רדנ-אלפל חבז-וא הלע הוהיל השא םתישעו ג  3
הוהיל חחינ חיר תושעל םכידעמב וא הבדנב
:ןאצה-ןמ וא רקבה-ןמ
ןורשע תלס החנמ הוהיל ונברק בירקמה בירקהו ד  4
:ןמש ןיהה תיעברב לולב
וא הלעה-לע השעת ןיהה תיעיבר ךסנל ןייו ה  5
:דחאה שבכל חבזל
הלולב םינרשע ינש תלס החנמ השעת ליאל וא ו  6
:ןיהה תישלש ןמשב
חחינ-חיר בירקת ןיהה תישלש ךסנל ןייו ז  7
:הוהיל
רדנ-אלפל חבז-וא הלע רקב-ןב השעת-יכו ח  8
:הוהיל םימלש-וא
םינרשע השלש תלס החנמ רקבה-ןב-לע בירקהו ט  9
:ןיהה יצח ןמשב לולב
חחינ-חיר השא ןיהה יצח ךסנל בירקת ןייו י  10
:הוהיל
השל-וא דחאה ליאל וא דחאה רושל השעי הככ אי  11
:םיזעב וא םישבכב
:םרפסמכ דחאל ושעת הככ ושעת רשא רפסמכ בי  12
השא בירקהל הלא-תא הככ-השעי חרזאה-לכ גי  13
:הוהיל חחינ-חיר
םכיתרדל םככותב-רשא וא רג םכתא רוגי-יכו די  14
ןכ ושעת רשאכ הוהיל חחינ-חיר השא השעו
:השעי
םלוע תקח רגה רגלו םכל תחא הקח להקה וט  15
:הוהי ינפל היהי רגכ םככ םכיתרדל
רגה רגלו םכל היהי דחא טפשמו תחא הרות זט  16
:םכתא
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו זי  17
םכאבב םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד חי  18
:המש םכתא איבמ ינא רשא ץראה-לא
:הוהיל המורת ומירת ץראה םחלמ םכלכאב היהו טי  19
ןרג תמורתכ המורת ומירת הלח םכתסרע תישאר כ  20
:התא ומירת ןכ
:םכיתרדל המורת הוהיל ונתת םכיתסרע תישארמ אכ  21
הלאה תוצמה-לכ תא ושעת אלו וגשת יכו בכ  22
:השמ-לא הוהי רבד-רשא
םויה-ןמ השמ-דיב םכילא הוהי הוצ רשא-לכ תא גכ  23
:םכיתרדל האלהו הוהי הוצ רשא
ושעו הגגשל התשענ הדעה יניעמ םא היהו דכ  24
חחינ חירל הלעל דחא רקב-ןב רפ הדעה-לכ
דחא םיזע-ריעשו טפשמכ וכסנו ותחנמו הוהיל
:תטחל
םהל חלסנו לארשי ינב תדע-לכ-לע ןהכה רפכו הכ  25
הוהיל השא םנברק-תא ואיבה םהו אוה הגגש-יכ
:םתגגש-לע הוהי ינפל םתאטחו
םכותב רגה רגלו לארשי ינב תדע-לכל חלסנו וכ  26
:הגגשב םעה-לכל יכ
זע הבירקהו הגגשב אטחת תחא שפנ-םאו זכ  27
:תאטחל התנש-תב
ינפל הגגשב האטחב תגגשה שפנה-לע ןהכה רפכו חכ  28
:ול חלסנו וילע רפכל הוהי
תחא הרות םכותב רגה רגלו לארשי ינבב חרזאה טכ  29
:הגגשב השעל םכל היהי
רגה-ןמו חרזאה-ןמ המר דיב השעת-רשא שפנהו ל  30
ברקמ אוהה שפנה התרכנו ףדגמ אוה הוהי-תא
:המע
תרכת תרכה רפה ותוצמ-תאו הזב הוהי-רבד יכ אל  31
:הב הנוע אוהה שפנה
ששקמ שיא ואצמיו רבדמב לארשי-ינב ויהיו בל  32
:תבשה םויב םיצע
השמ-לא םיצע ששקמ ותא םיאצמה ותא ובירקיו גל  33
:הדעה-לכ לאו ןרהא-לאו
:ול השעי-המ שרפ אל יכ רמשמב ותא וחיניו דל  34
ותא םוגר שיאה תמוי תומ השמ-לא הוהי רמאיו הל  35
:הנחמל ץוחמ הדעה-לכ םינבאב
ומגריו הנחמל ץוחמ-לא הדעה-לכ ותא ואיציו ול  36
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ תמיו םינבאב ותא
:רמאל השמ-לא הוהי רמאיו זל  37
םהל ושעו םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד חל  38
תציצ-לע ונתנו םתרדל םהידגב יפנכ-לע תציצ
:תלכת ליתפ ףנכה
םתרכזו ותא םתיארו תציצל םכל היהו טל  39
ורותת-אלו םתא םתישעו הוהי תוצמ-לכ-תא
םינז םתא-רשא םכיניע ירחאו םכבבל ירחא
:םהירחא
םתייהו יתוצמ-לכ-תא םתישעו ורכזת ןעמל מ  40
:םכיהלאל םישדק
ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא אמ  41
:םכיהלא הוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םירצמ

זט    16

ןתדו יול-ןב תהק-ןב רהצי-ןב חרק חקיו א  1
:ןבואר ינב תלפ-ןב ןואו באילא ינב םריבאו
םישמח לארשי-ינבמ םישנאו השמ ינפל ומקיו ב  2
:םש-ישנא דעומ יארק הדע יאישנ םיתאמו
םהלא ורמאיו ןרהא-לעו השמ-לע ולהקיו ג  3
הוהי םכותבו םישדק םלכ הדעה-לכ יכ םכל-בר
:הוהי להק-לע ואשנתת עודמו
:וינפ-לע לפיו השמ עמשיו ד  4
עדיו רקב רמאל ותדע-לכ-לאו חרק-לא רבדיו ה  5
תאו וילא בירקהו שודקה-תאו ול-רשא-תא הוהי
:וילא בירקי וב-רחבי רשא
:ותדע-לכו חרק תותחמ םכל-וחק ושע תאז ו  6
הוהי ינפל תרטק ןהילע ומישו שא ןהב ונתו ז  7
שודקה אוה הוהי רחבי-רשא שיאה היהו רחמ
:יול ינב םכל-בר
:יול ינב אנ-ועמש חרק-לא השמ רמאיו ח  8
תדעמ םכתא לארשי יהלא לידבה-יכ םכמ טעמה ט  9
ןכשמ תדבע-תא דבעל וילא םכתא בירקהל לארשי
:םתרשל הדעה ינפל דמעלו הוהי
םתשקבו ךתא יול-ינב ךיחא-לכ-תאו ךתא ברקיו י  10
:הנהכ-םג
ןרהאו הוהי-לע םידענה ךתדע-לכו התא ןכל אי  11
:וילע ונולת יכ אוה-המ
באילא ינב םריבאלו ןתדל ארקל השמ חלשיו בי  12
:הלענ אל ורמאיו
שבדו בלח תבז ץראמ ונתילעה יכ טעמה גי  13
:ררתשה-םג ונילע ררתשת-יכ רבדמב ונתימהל
ונתאיבה שבדו בלח תבז ץרא-לא אל ףא די  14
םהה םישנאה יניעה םרכו הדש תלחנ ונל-ןתתו
:הלענ אל רקנת
ןפת-לא הוהי-לא רמאיו דאמ השמל רחיו וט  15
יתערה אלו יתאשנ םהמ דחא רומח אל םתחנמ-לא
:םהמ דחא-תא
ינפל ויה ךתדע-לכו התא חרק-לא השמ רמאיו זט  16
:רחמ ןרהאו םהו התא הוהי
םתברקהו תרטק םהילע םתתנו ותתחמ שיא וחקו זי  17
תתחמ םיתאמו םישמח ותתחמ שיא הוהי ינפל
:ותתחמ שיא ןרהאו התאו
ומישיו שא םהילע ונתיו ותתחמ שיא וחקיו חי  18
השמו דעומ להא חתפ ודמעיו תרטק םהילע
:ןרהאו
להא חתפ-לא הדעה-לכ-תא חרק םהילע להקיו טי  19
:הדעה-לכ-לא הוהי-דובכ אריו דעומ
:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו כ  20
:עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ולדבה אכ  21
תחורה יהלא לא ורמאיו םהינפ-לע ולפיו בכ  22
:ףצקת הדעה-לכ לעו אטחי דחא שיאה רשב-לכל
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו גכ  23
חרק-ןכשמל ביבסמ ולעה רמאל הדעה-לא רבד דכ  24
:םריבאו ןתד
וירחא וכליו םריבאו ןתד-לא ךליו השמ םקיו הכ  25
:לארשי ינקז
ילהא לעמ אנ ורוס רמאל הדעה-לא רבדיו וכ  26
םהל רשא-לכב ועגת-לאו הלאה םיעשרה םישנאה
:םתאטח-לכב ופסת-ןפ
ןתדו ביבסמ םריבאו ןתד חרק-ןכשמ לעמ ולעיו זכ  27
םהישנו םהילהא חתפ םיבצנ ואצי םריבאו
:םפטו םהינבו
תושעל ינחלש הוהי-יכ ןועדת תאזב השמ רמאיו חכ  28
:יבלמ אל-יכ הלאה םישעמה-לכ תא
םדאה-לכ תדקפו הלא ןותמי םדאה-לכ תומכ-םא טכ  29
:ינחלש הוהי אל םהילע דקפי
היפ-תא המדאה התצפו הוהי ארבי האירב-םאו ל  30
הלאש םייח ודריו םהל רשא-לכ-תאו םתא העלבו
:הוהי-תא הלאה םישנאה וצאנ יכ םתעדיו
עקבתו הלאה םירבדה-לכ תא רבדל ותלככ יהיו אל  31
:םהיתחת רשא המדאה
םהיתב-תאו םתא עלבתו היפ-תא ץראה חתפתו בל  32
:שוכרה-לכ תאו חרקל רשא םדאה-לכ תאו
סכתו הלאש םייח םהל רשא-לכו םה ודריו גל  33
:להקה ךותמ ודבאיו ץראה םהילע
ורמא יכ םלקל וסנ םהיתביבס רשא לארשי-לכו דל  34
:ץראה ונעלבת-ןפ
םיתאמו םישמחה תא לכאתו הוהי תאמ האצי שאו הל  35
:תרטקה יבירקמ שיא

זי    17

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
תתחמה-תא םריו ןהכה ןרהא-ןב רזעלא-לא רמא ב  2
:ושדק יכ האלה-הרז שאה-תאו הפרשה ןיבמ
םתא ושעו םתשפנב הלאה םיאטחה תותחמ תא ג  3
הוהי-ינפל םבירקה-יכ חבזמל יופצ םיחפ יעקר
:לארשי ינבל תואל ויהיו ושדקיו
רשא תשחנה תותחמ תא ןהכה רזעלא חקיו ד  4
:חבזמל יופצ םועקריו םיפרשה ובירקה
רז שיא ברקי-אל רשא ןעמל לארשי ינבל ןורכז ה  5
ינפל תרטק ריטקהל אוה ןרהא ערזמ אל רשא
הוהי רבד רשאכ ותדעכו חרקכ היהי-אלו הוהי
:ול השמ-דיב
השמ-לע תרחממ לארשי-ינב תדע-לכ ונליו ו  6
:הוהי םע-תא םתמה םתא רמאל ןרהא-לעו
ונפיו ןרהא-לעו השמ-לע הדעה להקהב יהיו ז  7
דובכ אריו ןנעה והסכ הנהו דעומ להא-לא
:הוהי
:דעומ להא ינפ-לא ןרהאו השמ אביו ח  8
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו ט  9
ולפיו עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ומרה י  10
:םהינפ-לע
הילע-ןתו התחמה-תא חק ןרהא-לא השמ רמאיו אי  11
הרהמ ךלוהו תרטק םישו חבזמה לעמ שא
ינפלמ ףצקה אצי-יכ םהילע רפכו הדעה-לא
:ףגנה לחה הוהי
להקה ךות-לא ץריו השמ רבד רשאכ ןרהא חקיו בי  12
רפכיו תרטקה-תא ןתיו םעב ףגנה לחה הנהו
:םעה-לע
:הפגמה רצעתו םייחה ןיבו םיתמה-ןיב דמעיו גי  13
עבשו ףלא רשע העברא הפגמב םיתמה ויהיו די  14
:חרק-רבד-לע םיתמה דבלמ תואמ
הפגמהו דעומ להא חתפ-לא השמ-לא ןרהא בשיו וט  15
:הרצענ
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו זט  16
תיבל הטמ הטמ םתאמ חקו לארשי ינב-לא רבד זי  17
תוטמ רשע םינש םתבא תיבל םהאישנ-לכ תאמ בא
:והטמ-לע בתכת ומש-תא שיא
דחא הטמ יכ יול הטמ-לע בתכת ןרהא םש תאו חי  18
:םתובא תיב שארל
םכל דעוא רשא תודעה ינפל דעומ להאב םתחנהו טי  19
:המש
יתכשהו חרפי והטמ וב-רחבא רשא שיאה היהו כ  20
םנילמ םה רשא לארשי ינב תונלת-תא ילעמ
:םכילע
וילא ונתיו לארשי ינב-לא השמ רבדיו אכ  21
דחא אישנל הטמ דחא אישנל הטמ םהיאישנ-לכ
ךותב ןרהא הטמו תוטמ רשע םינש םתבא תיבל
:םתוטמ
:תדעה להאב הוהי ינפל תטמה-תא השמ חניו בכ  22
הנהו תודעה להא-לא השמ אביו תרחממ יהיו גכ  23
ץיצ ץציו חרפ אציו יול תיבל ןרהא-הטמ חרפ
:םידקש למגיו
ינב-לכ-לא הוהי ינפלמ תטמה-לכ-תא השמ אציו דכ  24
:והטמ שיא וחקיו ואריו לארשי
ינפל ןרהא הטמ-תא בשה השמ-לא הוהי רמאיו הכ  25
םתנולת לכתו ירמ-ינבל תואל תרמשמל תודעה
:ותמי אלו ילעמ
:השע ןכ ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו וכ  26
ונעוג ןה רמאל השמ-לא לארשי ינב ורמאיו זכ  27
:ונדבא ונלכ ונדבא
ונמת םאה תומי הוהי ןכשמ-לא ברקה ברקה לכ חכ  28
:עוגל

חי    18

ךיבא-תיבו ךינבו התא ןרהא-לא הוהי רמאיו א  1
ךתא ךינבו התאו שדקמה ןוע-תא ואשת ךתא
:םכתנהכ ןוע-תא ואשת
ךתא ברקה ךיבא טבש יול הטמ ךיחא-תא םגו ב  2
ינפל ךתא ךינבו התאו ךותרשיו ךילע ווליו
:תדעה להא
ילכ-לא ךא להאה-לכ תרמשמו ךתרמשמ ורמשו ג  3
םה-םג ותמי-אלו וברקי אל חבזמה-לאו שדקה
:םתא-םג
לכל דעומ להא תרמשמ-תא ורמשו ךילע וולנו ד  4
:םכילא ברקי-אל רזו להאה תדבע
חבזמה תרמשמ תאו שדקה תרמשמ תא םתרמשו ה  5
:לארשי ינב-לע ףצק דוע היהי-אלו
ינב ךותמ םיולה םכיחא-תא יתחקל הנה ינאו ו  6
תדבע-תא דבעל הוהיל םינתנ הנתמ םכל לארשי
:דעומ להא
רבד-לכל םכתנהכ-תא ורמשת ךתא ךינבו התאו ז  7
ןתא הנתמ תדבע םתדבעו תכרפל תיבמלו חבזמה
:תמוי ברקה רזהו םכתנהכ-תא
ךל יתתנ הנה ינאו ןרהא-לא הוהי רבדיו ח  8
ךל לארשי-ינב ישדק-לכל יתמורת תרמשמ-תא
:םלוע-קחל ךינבלו החשמל םיתתנ
םנברק-לכ שאה-ןמ םישדקה שדקמ ךל היהי-הז ט  9
ובישי רשא םמשא-לכלו םתאטח-לכלו םתחנמ-לכל
:ךינבלו אוה ךל םישדק שדק יל
שדק ותא לכאי רכז-לכ ונלכאת םישדקה שדקב י  10
:ךל-היהי
ךל לארשי ינב תפונת-לכל םנתמ תמורת ךל-הזו אי  11
םלוע-קחל ךתא ךיתנבלו ךינבלו םיתתנ
:ותא לכאי ךתיבב רוהט-לכ
םתישאר ןגדו שורית בלח-לכו רהצי בלח לכ בי  12
:םיתתנ ךל הוהיל ונתי-רשא
ךל הוהיל ואיבי-רשא םצראב רשא-לכ ירוכב גי  13
:ונלכאי ךתיבב רוהט-לכ היהי
:היהי ךל לארשיב םרח-לכ די  14
םדאב הוהיל ובירקי-רשא רשב-לכל םחר רטפ-לכ וט  15
םדאה רוכב תא הדפת הדפ ךא ךל-היהי המהבבו
:הדפת האמטה המהבה-רוכב תאו
םילקש תשמח ףסכ ךכרעב הדפת שדח-ןבמ ויודפו זט  16
:אוה הרג םירשע שדקה לקשב
אל זע רוכב-וא בשכ רוכב-וא רוש-רוכב ךא זי  17
חבזמה-לע קרזת םמד-תא םה שדק הדפת
:הוהיל חחינ חירל השא ריטקת םבלח-תאו
ךל ןימיה קושכו הפונתה הזחכ ךל-היהי םרשבו חי  18
:היהי
לארשי-ינב ומירי רשא םישדקה תמורת לכ טי  19
ךתא ךיתנבלו ךינבלו ךל יתתנ הוהיל
ךל הוהי ינפל אוה םלוע חלמ תירב םלוע-קחל
:ךתא ךערזלו
קלחו לחנת אל םצראב ןרהא-לא הוהי רמאיו כ  20
ךותב ךתלחנו ךקלח ינא םכותב ךל היהי-אל
:לארשי ינב
הלחנל לארשיב רשעמ-לכ יתתנ הנה יול ינבלו אכ  21
:דעומ להא תדבע-תא םידבע םה-רשא םתדבע ףלח
תאשל דעומ להא-לא לארשי ינב דוע וברקי-אלו בכ  22
:תומל אטח
ואשי םהו דעומ להא תדבע-תא אוה יולה דבעו גכ  23
אל לארשי ינב ךותבו םכיתרדל םלוע תקח םנוע
:הלחנ ולחני
הוהיל ומירי רשא לארשי-ינב רשעמ-תא יכ דכ  24
םהל יתרמא ןכ-לע הלחנל םיולל יתתנ המורת
:הלחנ ולחני אל לארשי ינב ךותב
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו הכ  25
תאמ וחקת-יכ םהלא תרמאו רבדת םיולה-לאו וכ  26
םתאמ םכל יתתנ רשא רשעמה-תא לארשי-ינב
רשעמ הוהי תמורת ונממ םתמרהו םכתלחנב
:רשעמה-ןמ
האלמכו ןרגה-ןמ ןגדכ םכתמורת םכל בשחנו זכ  27
:בקיה-ןמ
םכיתרשעמ לכמ הוהי תמורת םתא-םג ומירת ןכ חכ  28
ונממ םתתנו לארשי ינב תאמ וחקת רשא
:ןהכה ןרהאל הוהי תמורת-תא
הוהי תמורת-לכ תא ומירת םכיתנתמ לכמ טכ  29
:ונממ ושדקמ-תא ובלח-לכמ
בשחנו ונממ ובלח-תא םכמירהב םהלא תרמאו ל  30
:בקי תאובתכו ןרג תאובתכ םיולל
רכש-יכ םכתיבו םתא םוקמ-לכב ותא םתלכאו אל  31
:דעומ להאב םכתדבע ףלח םכל אוה
ונממ ובלח-תא םכמירהב אטח וילע ואשת-אלו בל  32
:ותומת אלו וללחת אל לארשי-ינב ישדק-תאו

טי    19

:רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו א  1
רבד רמאל הוהי הוצ-רשא הרותה תקח תאז ב  2
המימת המדא הרפ ךילא וחקיו לארשי ינב-לא
:לע הילע הלע-אל רשא םומ הב-ןיא רשא
התא איצוהו ןהכה רזעלא-לא התא םתתנו ג  3
:וינפל התא טחשו הנחמל ץוחמ-לא
חכנ-לא הזהו ועבצאב המדמ ןהכה רזעלא חקלו ד  4
:םימעפ עבש המדמ דעומ-להא ינפ
הרשב-תאו הרע-תא ויניעל הרפה-תא ףרשו ה  5
:ףרשי השרפ-לע המד-תאו
ךילשהו תעלות ינשו בוזאו זרא ץע ןהכה חקלו ו  6
:הרפה תפרש ךות-לא
אבי רחאו םימב ורשב ץחרו ןהכה וידגב סבכו ז  7
:ברעה-דע ןהכה אמטו הנחמה-לא
םימב ורשב ץחרו םימב וידגב סבכי התא ףרשהו ח  8
:ברעה-דע אמטו
ץוחמ חינהו הרפה רפא תא רוהט שיא ףסאו ט  9
לארשי-ינב תדעל התיהו רוהט םוקמב הנחמל
:אוה תאטח הדנ ימל תרמשמל
אמטו וידגב-תא הרפה רפא-תא ףסאה סבכו י  10
םכותב רגה רגלו לארשי ינבל התיהו ברעה-דע
:םלוע תקחל
:םימי תעבש אמטו םדא שפנ-לכל תמב עגנה אי  11
יעיבשה םויבו ישילשה םויב וב-אטחתי אוה בי  12
םויבו ישילשה םויב אטחתי אל-םאו רהטי
:רהטי אל יעיבשה
אטחתי אלו תומי-רשא םדאה שפנב תמב עגנה-לכ גי  13
לארשימ אוהה שפנה התרכנו אמט הוהי ןכשמ-תא
ותאמט דוע היהי אמט וילע קרז-אל הדנ ימ יכ
:וב
אבה-לכ להאב תומי-יכ םדא הרותה תאז די  14
:םימי תעבש אמטי להאב רשא-לכו להאה-לא
אמט וילע ליתפ דימצ-ןיא רשא חותפ ילכ לכו וט  15
:אוה
תמב וא ברח-ללחב הדשה ינפ-לע עגי-רשא לכו זט  16
:םימי תעבש אמטי רבקב וא םדא םצעב-וא
םימ וילע ןתנו תאטחה תפרש רפעמ אמטל וחקלו זי  17
:ילכ-לא םייח
הזהו רוהט שיא םימב לבטו בוזא חקלו חי  18
רשא תושפנה-לעו םילכה-לכ-לעו להאה-לע
וא תמב וא ללחב וא םצעב עגנה-לעו םש-ויה
:רבקב
םויבו ישילשה םויב אמטה-לע רהטה הזהו טי  19
ץחרו וידגב סבכו יעיבשה םויב ואטחו יעיבשה
:ברעב רהטו םימב
אוהה שפנה התרכנו אטחתי אלו אמטי-רשא שיאו כ  20
הדנ ימ אמט הוהי שדקמ-תא יכ להקה ךותמ
:אוה אמט וילע קרז-אל
סבכי הדנה-ימ הזמו םלוע תקחל םהל התיהו אכ  21
:ברעה-דע אמטי הדנה ימב עגנהו וידגב
תעגנה שפנהו אמטי אמטה וב-עגי-רשא לכו בכ  22
:ברעה-דע אמטת

כ    20

שדחב ןצ-רבדמ הדעה-לכ לארשי-ינב ואביו א  1
רבקתו םירמ םש תמתו שדקב םעה בשיו ןושארה
:םש
:ןרהא-לעו השמ-לע ולהקיו הדעל םימ היה-אלו ב  2
ונעוג ולו רמאל ורמאיו השמ-םע םעה בריו ג  3
:הוהי ינפל וניחא עוגב
תומל הזה רבדמה-לא הוהי להק-תא םתאבה המלו ד  4
:ונריעבו ונחנא םש
םוקמה-לא ונתא איבהל םירצממ ונתילעה המלו ה  5
ןומרו ןפגו הנאתו ערז םוקמ אל הזה ערה
:תותשל ןיא םימו
דעומ להא חתפ-לא להקה ינפמ ןרהאו השמ אביו ו  6
:םהילא הוהי-דובכ אריו םהינפ-לע ולפיו
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו ז  7
ךיחא ןרהאו התא הדעה-תא להקהו הטמה-תא חק ח  8
תאצוהו וימימ ןתנו םהיניעל עלסה-לא םתרבדו
הדעה-תא תיקשהו עלסה-ןמ םימ םהל
:םריעב-תאו
:והוצ רשאכ הוהי ינפלמ הטמה-תא השמ חקיו ט  9
עלסה ינפ-לא להקה-תא ןרהאו השמ ולהקיו י  10
הזה עלסה-ןמה םירמה אנ-ועמש םהל רמאיו
:םימ םכל איצונ
םימעפ והטמב עלסה-תא ךיו ודי-תא השמ םריו אי  11
:םריעבו הדעה תשתו םיבר םימ ואציו
םתנמאה-אל ןעי ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו בי  12
ואיבת אל ןכל לארשי ינב יניעל ינשידקהל יב
:םהל יתתנ-רשא ץראה-לא הזה להקה-תא
הוהי-תא לארשי-ינב ובר-רשא הבירמ ימ המה גי  13
:םב שדקיו
רמא הכ םודא ךלמ-לא שדקמ םיכאלמ השמ חלשיו די  14
רשא האלתה-לכ תא תעדי התא לארשי ךיחא
:ונתאצמ
םימי םירצמב בשנו המירצמ וניתבא ודריו וט  15
:וניתבאלו םירצמ ונל ועריו םיבר
ךאלמ חלשיו ונלק עמשיו הוהי-לא קעצנו זט  16
הצק ריע שדקב ונחנא הנהו םירצממ ונאציו
:ךלובג
אלו םרכבו הדשב רבענ אל ךצראב אנ-הרבענ זי  17
ןימי הטנ אל ךלנ ךלמה ךרד ראב ימ התשנ
:ךלבג רבענ-רשא דע לואמשו
אצא ברחב-ןפ יב רבעת אל םודא וילא רמאיו חי  18
:ךתארקל
הלענ הלסמב לארשי-ינב וילא ורמאיו טי  19
קר םרכמ יתתנו ינקמו ינא התשנ ךימימ-םאו
:הרבעא ילגרב רבד-ןיא
דבכ םעב ותארקל םודא אציו רבעת אל רמאיו כ  20
:הקזח דיבו
טיו ולבגב רבע לארשי-תא ןתנ םודא ןאמיו אכ  21
:וילעמ לארשי
רה הדעה-לכ לארשי-ינב ואביו שדקמ ועסיו בכ  22
:רהה
רהה רהב ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו גכ  23
:רמאל םודא-ץרא לובג-לע
רשא ץראה-לא אבי אל יכ וימע-לא ןרהא ףסאי דכ  24
ימל יפ-תא םתירמ-רשא לע לארשי ינבל יתתנ
:הבירמ
רה םתא לעהו ונב רזעלא-תאו ןרהא-תא חק הכ  25
:רהה
רזעלא-תא םתשבלהו וידגב-תא ןרהא-תא טשפהו וכ  26
:םש תמו ףסאי ןרהאו ונב
רהה רה-לא ולעיו הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו זכ  27
:הדעה-לכ יניעל
םתא שבליו וידגב-תא ןרהא-תא השמ טשפיו חכ  28
דריו רהה שארב םש ןרהא תמיו ונב רזעלא-תא
:רהה-ןמ רזעלאו השמ
ןרהא-תא וכביו ןרהא עוג יכ הדעה-לכ ואריו טכ  29
:לארשי תיב לכ םוי םישלש

אכ    21

אב יכ בגנה בשי דרע-ךלמ ינענכה עמשיו א  1
ונממ בשיו לארשיב םחליו םירתאה ךרד לארשי
:יבש
ןתת ןתנ-םא רמאיו הוהיל רדנ לארשי רדיו ב  2
:םהירע-תא יתמרחהו ידיב הזה םעה-תא
ינענכה-תא ןתיו לארשי לוקב הוהי עמשיו ג  3
םוקמה-םש ארקיו םהירע-תאו םהתא םרחיו
:המרח
ץרא-תא בבסל ףוס-םי ךרד רהה רהמ ועסיו ד  4
:ךרדב םעה-שפנ רצקתו םודא
ונתילעה המל השמבו םיהלאב םעה רבדיו ה  5
םימ ןיאו םחל ןיא יכ רבדמב תומל םירצממ
:לקלקה םחלב הצק ונשפנו
וכשניו םיפרשה םישחנה תא םעב הוהי חלשיו ו  6
:לארשימ בר-םע תמיו םעה-תא
ונרבד-יכ ונאטח ורמאיו השמ-לא םעה אביו ז  7
ונילעמ רסיו הוהי-לא ללפתה ךבו הוהיב
:םעה דעב השמ ללפתיו שחנה-תא
ותא םישו ףרש ךל השע השמ-לא הוהי רמאיו ח  8
:יחו ותא הארו ךושנה-לכ היהו סנ-לע
היהו סנה-לע והמשיו תשחנ שחנ השמ שעיו ט  9
תשחנה שחנ-לא טיבהו שיא-תא שחנה ךשנ-םא
:יחו
:תבאב ונחיו לארשי ינב ועסיו י  10
רשא רבדמב םירבעה ייעב ונחיו תבאמ ועסיו אי  11
:שמשה חרזממ באומ ינפ-לע
:דרז לחנב ונחיו ועסנ םשמ בי  12
אציה רבדמב רשא ןונרא רבעמ ונחיו ועסנ םשמ גי  13
באומ ןיב באומ לובג ןונרא יכ ירמאה לבגמ
:ירמאה ןיבו
הפוסב בהו-תא הוהי תמחלמ רפסב רמאי ןכ-לע די  14
:ןונרא םילחנה-תאו
לובגל ןעשנו רע תבשל הטנ רשא םילחנה דשאו וט  15
:באומ
ףסא השמל הוהי רמא רשא ראבה אוה הראב םשמו זט  16
:םימ םהל הנתאו םעה-תא
ראב ילע תאזה הרישה-תא לארשי רישי זא זי  17
:הל-ונע
קקחמב םעה יבידנ הורכ םירש הורפח ראב חי  18
:הנתמ רבדממו םתנעשמב
:תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממו טי  19
הגספה שאר באומ הדשב רשא איגה תומבמו כ  20
:ןמישיה ינפ-לע הפקשנו
ירמאה-ךלמ ןחיס-לא םיכאלמ לארשי חלשיו אכ  21
:רמאל
ימ התשנ אל םרכבו הדשב הטנ אל ךצראב הרבעא בכ  22
:ךלבג רבענ-רשא דע ךלנ ךלמה ךרדב ראב
ףסאיו ולבגב רבע לארשי-תא ןחיס ןתנ-אלו גכ  23
הרבדמה לארשי תארקל אציו ומע-לכ-תא ןחיס
:לארשיב םחליו הצהי אביו
ןנראמ וצרא-תא שרייו ברח-יפל לארשי והכיו דכ  24
:ןומע ינב לובג זע יכ ןומע ינב-דע קבי-דע
לארשי בשיו הלאה םירעה-לכ תא לארשי חקיו הכ  25
:היתנב-לכבו ןובשחב ירמאה ירע-לכב
אוהו אוה ירמאה ךלמ ןחיס ריע ןובשח יכ וכ  26
וצרא-לכ-תא חקיו ןושארה באומ ךלמב םחלנ
:ןנרא-דע ודימ
ןנוכתו הנבת ןובשח ואב םילשמה ורמאי ןכ-לע זכ  27
:ןוחיס ריע
הלכא ןחיס תירקמ הבהל ןובשחמ האצי שא-יכ חכ  28
:ןנרא תומב ילעב באומ רע
םטילפ וינב ןתנ שומכ-םע תדבא באומ ךל-יוא טכ  29
:ןוחיס ירמא ךלמל תיבשב ויתנבו
רשא חפנ-דע םישנו ןביד-דע ןובשח דבא םרינו ל  30
:אבדימ-דע
:ירמאה ץראב לארשי בשיו אל  31
היתנב ודכליו רזעי-תא לגרל השמ חלשיו בל  32
:םש-רשא ירמאה-תא שרייו
ןשבה-ךלמ גוע אציו ןשבה ךרד ולעיו ונפיו גל  33
:יערדא המחלמל ומע-לכו אוה םתארקל
ךדיב יכ ותא ארית-לא השמ-לא הוהי רמאיו דל  34
ול תישעו וצרא-תאו ומע-לכ-תאו ותא יתתנ
בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיסל תישע רשאכ
:ןובשחב
יתלב-דע ומע-לכ-תאו וינב-תאו ותא וכיו הל  35
:וצרא-תא ושרייו דירש ול-ריאשה

בכ    22

רבעמ באומ תוברעב ונחיו לארשי ינב ועסיו א  1
:וחרי ןדריל
לארשי השע-רשא-לכ תא רופצ-ןב קלב אריו ב  2
:ירמאל
ץקיו אוה-בר יכ דאמ םעה ינפמ באומ רגיו ג  3
:לארשי ינב ינפמ באומ
להקה וכחלי התע ןידמ ינקז-לא באומ רמאיו ד  4
הדשה קרי תא רושה ךחלכ וניתביבס-לכ-תא
:אוהה תעב באומל ךלמ רופצ-ןב קלבו
רשא הרותפ רועב-ןב םעלב-לא םיכאלמ חלשיו ה  5
םע הנה רמאל ול-ארקל ומע-ינב ץרא רהנה-לע
בשי אוהו ץראה ןיע-תא הסכ הנה םירצממ אצי
:ילממ
םוצע-יכ הזה םעה-תא יל-הרא אנ-הכל התעו ו  6
ונשרגאו וב-הכנ לכוא ילוא ינממ אוה
רשאו ךרבמ ךרבת-רשא תא יתעדי יכ ץראה-ןמ
:ראוי ראת
םדיב םימסקו ןידמ ינקזו באומ ינקז וכליו ז  7
:קלב ירבד וילא ורבדיו םעלב-לא ואביו
םכתא יתבשהו הלילה הפ וניל םהילא רמאיו ח  8
באומ-ירש ובשיו ילא הוהי רבדי רשאכ רבד
:םעלב-םע
הלאה םישנאה ימ רמאיו םעלב-לא םיהלא אביו ט  9
:ךמע
באומ ךלמ רפצ-ןב קלב םיהלאה-לא םעלב רמאיו י  10
:ילא חלש
התע ץראה ןיע-תא סכיו םירצממ אציה םעה הנה אי  11
וב םחלהל לכוא ילוא ותא יל-הבק הכל
:ויתשרגו
ראת אל םהמע ךלת אל םעלב-לא םיהלא רמאיו בי  12
:אוה ךורב יכ םעה-תא
וכל קלב ירש-לא רמאיו רקבב םעלב םקיו גי  13
:םכמע ךלהל יתתל הוהי ןאמ יכ םכצרא-לא
ןאמ ורמאיו קלב-לא ואביו באומ ירש ומוקיו די  14
:ונמע ךלה םעלב
:הלאמ םידבכנו םיבר םירש חלש קלב דוע ףסיו וט  15
קלב רמא הכ ול ורמאיו םעלב-לא ואביו זט  16
:ילא ךלהמ ענמת אנ-לא רופצ-ןב
השעא ילא רמאת-רשא לכו דאמ ךדבכא דבכ-יכ זי  17
:הזה םעה תא יל-הבק אנ-הכלו
יל-ןתי-םא קלב ידבע-לא רמאיו םעלב ןעיו חי  18
יפ-תא רבעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב
:הלודג וא הנטק תושעל יהלא הוהי
העדאו הלילה םתא-םג הזב אנ ובש התעו טי  19
:ימע רבד הוהי ףסי-המ
ארקל-םא ול רמאיו הליל םעלב-לא םיהלא אביו כ  20
רבדה-תא ךאו םתא ךל םוק םישנאה ואב ךל
:השעת ותא ךילא רבדא-רשא
ירש-םע ךליו ונתא-תא שבחיו רקבב םעלב םקיו אכ  21
:באומ
ךאלמ בציתיו אוה ךלוה-יכ םיהלא ףא-רחיו בכ  22
ינשו ונתא-לע בכר אוהו ול ןטשל ךרדב הוהי
:ומע וירענ
וברחו ךרדב בצנ הוהי ךאלמ-תא ןותאה ארתו גכ  23
הדשב ךלתו ךרדה-ןמ ןותאה טתו ודיב הפולש
:ךרדה התטהל ןותאה-תא םעלב ךיו
הזמ רדג םימרכה לועשמב הוהי ךאלמ דמעיו דכ  24
:הזמ רדגו
ריקה-לא ץחלתו הוהי ךאלמ-תא ןותאה ארתו הכ  25
:התכהל ףסיו ריקה-לא םעלב לגר-תא ץחלתו
רשא רצ םוקמב דמעיו רובע הוהי-ךאלמ ףסויו וכ  26
:לואמשו ןימי תוטנל ךרד-ןיא
םעלב תחת ץברתו הוהי ךאלמ-תא ןותאה ארתו זכ  27
:לקמב ןותאה-תא ךיו םעלב ףא-רחיו
םעלבל רמאתו ןותאה יפ-תא הוהי חתפיו חכ  28
:םילגר שלש הז ינתיכה יכ ךל יתישע-המ
ברח-שי ול יב תללעתה יכ ןותאל םעלב רמאיו טכ  29
:ךיתגרה התע יכ ידיב
ךנתא יכנא אולה םעלב-לא ןותאה רמאתו ל  30
ןכסהה הזה םויה-דע ךדועמ ילע תבכר-רשא
:אל רמאיו הכ ךל תושעל יתנכסה
הוהי ךאלמ-תא אריו םעלב יניע-תא הוהי לגיו אל  31
וחתשיו דקיו ודיב הפלש וברחו ךרדב בצנ
:ויפאל
ךנתא-תא תיכה המ-לע הוהי ךאלמ וילא רמאיו בל  32
טרי-יכ ןטשל יתאצי יכנא הנה םילגר שולש הז
:ידגנל ךרדה
ילוא םילגר שלש הז ינפל טתו ןותאה ינארתו גל  33
התואו יתגרה הכתא-םג התע יכ ינפמ התטנ
:יתייחה
אל יכ יתאטח הוהי ךאלמ-לא םעלב רמאיו דל  34
ער-םא התעו ךרדב יתארקל בצנ התא יכ יתעדי
:יל הבושא ךיניעב
םישנאה-םע ךל םעלב-לא הוהי ךאלמ רמאיו הל  35
ךליו רבדת ותא ךילא רבדא-רשא רבדה-תא ספאו
:קלב ירש-םע םעלב
ריע-לא ותארקל אציו םעלב אב יכ קלב עמשיו ול  36
:לובגה הצקב רשא ןנרא לובג-לע רשא באומ
ךילא יתחלש חלש אלה םעלב-לא קלב רמאיו זל  37
לכוא אל םנמאה ילא תכלה-אל המל ךל-ארקל
:ךדבכ
לכיה התע ךילא יתאב-הנה קלב-לא םעלב רמאיו חל  38
יפב םיהלא םישי רשא רבדה המואמ רבד לכוא
:רבדא ותא
:תוצח תירק ואביו קלב-םע םעלב ךליו טל  39
םירשלו םעלבל חלשיו ןאצו רקב קלב חבזיו מ  40
:ותא רשא
תומב והלעיו םעלב-תא קלב חקיו רקבב יהיו אמ  41
:םעה הצק םשמ אריו לעב

גכ    23

תחבזמ העבש הזב יל-הנב קלב-לא םעלב רמאיו א  1
:םיליא העבשו םירפ העבש הזב יל ןכהו
רפ םעלבו קלב לעיו םעלב רבד רשאכ קלב שעיו ב  2
:חבזמב ליאו
ילוא הכלאו ךתלע-לע בציתה קלבל םעלב רמאיו ג  3
ךל יתדגהו ינארי-המ רבדו יתארקל הוהי הרקי
:יפש ךליו
תעבש-תא וילא רמאיו םעלב-לא םיהלא רקיו ד  4
:חבזמב ליאו רפ לעאו יתכרע תחבזמה
קלב-לא בוש רמאיו םעלב יפב רבד הוהי םשיו ה  5
:רבדת הכו
ירש-לכו אוה ותלע-לע בצנ הנהו וילא בשיו ו  6
:באומ
קלב ינחני םרא-ןמ רמאיו ולשמ אשיו ז  7
הכלו בקעי יל-הרא הכל םדק-יררהמ באומ-ךלמ
:לארשי המעז
:הוהי םעז אל םעזא המו לא הבק אל בקא המ ח  8
םע-ןה ונרושא תועבגמו ונארא םירצ שארמ-יכ ט  9
:בשחתי אל םיוגבו ןכשי דדבל
תמת לארשי עבר-תא רפסמו בקעי רפע הנמ ימ י  10
:והמכ יתירחא יהתו םירשי תומ ישפנ
יביא בקל יל תישע המ םעלב-לא קלב רמאיו אי  11
:ךרב תכרב הנהו ךיתחקל
ותא יפב הוהי םישי רשא תא אלה רמאיו ןעיו בי  12
:רבדל רמשא
רשא רחא םוקמ-לא יתא אנ-ךל קלב וילא רמאיו גי  13
הארת אל ולכו הארת והצק ספא םשמ ונארת
:םשמ יל-ונבקו
העבש ןביו הגספה שאר-לא םיפצ הדש והחקיו די  14
:חבזמב ליאו רפ לעיו תחבזמ
הרקא יכנאו ךתלע-לע הכ בציתה קלב-לא רמאיו וט  15
:הכ
רמאיו ויפב רבד םשיו םעלב-לא הוהי רקיו זט  16
:רבדת הכו קלב-לא בוש
ותא באומ ירשו ותלע-לע בצנ ונהו וילא אביו זי  17
:הוהי רבד-המ קלב ול רמאיו
ידע הניזאה עמשו קלב םוק רמאיו ולשמ אשיו חי  18
:רפצ ונב
רמא אוהה םחנתיו םדא-ןבו בזכיו לא שיא אל טי  19
:הנמיקי אלו רבדו השעי אלו
:הנבישא אלו ךרבו יתחקל ךרב הנה כ  20
לארשיב למע האר-אלו בקעיב ןוא טיבה-אל אכ  21
:וב ךלמ תעורתו ומע ויהלא הוהי
:ול םאר תפעותכ םירצממ םאיצומ לא בכ  22
רמאי תעכ לארשיב םסק-אלו בקעיב שחנ-אל יכ גכ  23
:לא לעפ-המ לארשילו בקעיל
בכשי אל אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע-ןה דכ  24
:התשי םיללח-םדו ףרט לכאי-דע
ךרב-םג ונבקת אל בק-םג םעלב-לא קלב רמאיו הכ  25
:ונכרבת אל
ךילא יתרבד אלה קלב-לא רמאיו םעלב ןעיו וכ  26
:השעא ותא הוהי רבדי-רשא לכ רמאל
םוקמ-לא ךחקא אנ-הכל םעלב-לא קלב רמאיו זכ  27
:םשמ יל ותבקו םיהלאה יניעב רשיי ילוא רחא
ינפ-לע ףקשנה רועפה שאר םעלב-תא קלב חקיו חכ  28
:ןמישיה
תחבזמ העבש הזב יל-הנב קלב-לא םעלב רמאיו טכ  29
:םליא העבשו םירפ העבש הזב יל ןכהו
ליאו רפ לעיו םעלב רמא רשאכ קלב שעיו ל  30
:חבזמב

דכ    24

ךרבל הוהי יניעב בוט יכ םעלב אריו א  1
םישחנ תארקל םעפב-םעפכ ךלה-אלו לארשי-תא
:וינפ רבדמה-לא תשיו
ןכש לארשי-תא אריו ויניע-תא םעלב אשיו ב  2
:םיהלא חור וילע יהתו ויטבשל
םאנו רעב ונב םעלב םאנ רמאיו ולשמ אשיו ג  3
:ןיעה םתש רבגה
לפנ הזחי ידש הזחמ רשא לא-ירמא עמש םאנ ד  4
:םיניע יולגו
:לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובט-המ ה  5
הוהי עטנ םילהאכ רהנ ילע תנגכ ויטנ םילחנכ ו  6
:םימ-ילע םיזראכ
גגאמ םריו םיבר םימב וערזו וילדמ םימ-לזי ז  7
:ותכלמ אשנתו וכלמ
םיוג לכאי ול םאר תפעותכ םירצממ ואיצומ לא ח  8
:ץחמי ויצחו םרגי םהיתמצעו וירצ
ךיכרבמ ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ ט  9
:רורא ךירראו ךורב
רמאיו ויפכ-תא קפסיו םעלב-לא קלב ףא-רחיו י  10
תכרב הנהו ךיתארק יביא בקל םעלב-לא קלב
:םימעפ שלש הז ךרב
ךדבכא דבכ יתרמא ךמוקמ-לא ךל-חרב התעו אי  11
:דובכמ הוהי ךענמ הנהו
ךיכאלמ-לא םג אלה קלב-לא םעלב רמאיו בי  12
:רמאל יתרבד ילא תחלש-רשא
לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל-ןתי-םא גי  13
יבלמ הער וא הבוט תושעל הוהי יפ-תא רבעל
:רבדא ותא הוהי רבדי-רשא
השעי רשא ךצעיא הכל ימעל ךלוה יננה התעו די  14
:םימיה תירחאב ךמעל הזה םעה
םאנו רעב ונב םעלב םאנ רמאיו ולשמ אשיו וט  15
:ןיעה םתש רבגה
ידש הזחמ ןוילע תעד עדיו לא-ירמא עמש םאנ זט  16
:םיניע יולגו לפנ הזחי
בכוכ ךרד בורק אלו ונרושא התע אלו ונארא זי  17
באומ יתאפ ץחמו לארשימ טבש םקו בקעימ
:תש-ינב-לכ רקרקו
ויביא ריעש השרי היהו השרי םודא היהו חי  18
:ליח השע לארשיו
:ריעמ דירש דיבאהו בקעימ דריו טי  19
םיוג תישאר רמאיו ולשמ אשיו קלמע-תא אריו כ  20
:דבא ידע ותירחאו קלמע
ךבשומ ןתיא רמאיו ולשמ אשיו יניקה-תא אריו אכ  21
:ךנק עלסב םישו
:ךבשת רושא המ-דע ןיק רעבל היהי-םא יכ בכ  22
:לא ומשמ היחי ימ יוא רמאיו ולשמ אשיו גכ  23
אוה-םגו רבע-ונעו רושא ונעו םיתכ דימ םיצו דכ  24
:דבא ידע
ךלה קלב-םגו ומקמל בשיו ךליו םעלב םקיו הכ  25
:וכרדל

הכ    25

תונב-לא תונזל םעה לחיו םיטשב לארשי בשיו א  1
:באומ
םעה לכאיו ןהיהלא יחבזל םעל ןארקתו ב  2
:ןהיהלאל ווחתשיו
הוהי ףא-רחיו רועפ לעבל לארשי דמציו ג  3
:לארשיב
םעה ישאר-לכ-תא חק השמ-לא הוהי רמאיו ד  4
ןורח בשיו שמשה דגנ הוהיל םתוא עקוהו
:לארשימ הוהי-ףא
וישנא שיא וגרה לארשי יטפש-לא השמ רמאיו ה  5
:רועפ לעבל םידמצנה
ויחא-לא ברקיו אב לארשי ינבמ שיא הנהו ו  6
תדע-לכ יניעלו השמ יניעל תינידמה-תא
:דעומ להא חתפ םיכב המהו לארשי-ינב
םקיו ןהכה ןרהא-ןב רזעלא-ןב סחניפ אריו ז  7
:ודיב חמר חקיו הדעה ךותמ
רקדיו הבקה-לא לארשי-שיא רחא אביו ח  8
התבק-לא השאה-תאו לארשי שיא תא םהינש-תא
:לארשי ינב לעמ הפגמה רצעתו
:ףלא םירשעו העברא הפגמב םיתמה ויהיו ט  9
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו י  10
יתמח-תא בישה ןהכה ןרהא-ןב רזעלא-ןב סחניפ אי  11
םכותב יתאנק-תא ואנקב לארשי-ינב לעמ
:יתאנקב לארשי-ינב-תא יתילכ-אלו
:םולש יתירב-תא ול ןתנ יננה רמא ןכל בי  12
תחת םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו גי  13
:לארשי ינב-לע רפכיו ויהלאל אנק רשא
תינידמה-תא הכה רשא הכמה לארשי שיא םשו די  14
:ינעמשל בא-תיב אישנ אולס-ןב ירמז
שאר רוצ-תב יבזכ תינידמה הכמה השאה םשו וט  15
:אוה ןידמב בא-תיב תומא
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו זט  16
:םתוא םתיכהו םינידמה-תא רורצ זי  17
םכל ולכנ-רשא םהילכנב םכל םה םיררצ יכ חי  18
ןידמ אישנ-תב יבזכ רבד-לעו רועפ-רבד-לע
:רועפ-רבד-לע הפגמה-םויב הכמה םתחא
:הפגמה ירחא יהיו טי  19

וכ    26

ןהכה ןרהא-ןב רזעלא לאו השמ-לא הוהי רמאיו א  1
:רמאל
םירשע ןבמ לארשי-ינב תדע-לכ שאר-תא ואש ב  2
:לארשיב אבצ אצי-לכ םתבא תיבל הלעמו הנש
באומ תברעב םתא ןהכה רזעלאו השמ רבדיו ג  3
:רמאל וחרי ןדרי-לע
השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הלעמו הנש םירשע ןבמ ד  4
:םירצמ ץראמ םיאציה לארשי ינבו
תחפשמ ךונח ןבואר ינב לארשי רוכב ןבואר ה  5
:יאלפה תחפשמ אולפל יכנחה
:ימרכה תחפשמ ימרכל ינורצחה תחפשמ ןרצחל ו  6
השלש םהידקפ ויהיו ינבוארה תחפשמ הלא ז  7
:םישלשו תואמ עבשו ףלא םיעבראו
:באילא אולפ ינבו ח  8
ןתד-אוה םריבאו ןתדו לאומנ באילא ינבו ט  9
השמ-לע וצה רשא הדעה יאורק םריבאו
:הוהי-לע םתצהב חרק-תדעב ןרהא-לעו
תומב חרק-תאו םתא עלבתו היפ-תא ץראה חתפתו י  10
ויהיו שיא םיתאמו םישמח תא שאה לכאב הדעה
:סנל
:ותמ-אל חרק-ינבו אי  11
ילאומנה תחפשמ לאומנל םתחפשמל ןועמש ינב בי  12
:יניכיה תחפשמ ןיכיל ינימיה תחפשמ ןימיל
:ילואשה תחפשמ לואשל יחרזה תחפשמ חרזל גי  13
:םיתאמו ףלא םירשעו םינש ינעמשה תחפשמ הלא די  14
יגחל ינופצה תחפשמ ןופצל םתחפשמל דג ינב וט  15
:ינושה תחפשמ ינושל יגחה תחפשמ
:ירעה תחפשמ ירעל ינזאה תחפשמ ינזאל זט  16
:ילאראה תחפשמ ילאראל ידוראה תחפשמ דוראל זי  17
שמחו ףלא םיעברא םהידקפל דג-ינב תחפשמ הלא חי  18
:תואמ
ץראב ןנואו רע תמיו ןנואו רע הדוהי ינב טי  19
:ןענכ
ינלשה תחפשמ הלשל םתחפשמל הדוהי-ינב ויהיו כ  20
:יחרזה תחפשמ חרזל יצרפה תחפשמ ץרפל
לומחל ינרצחה תחפשמ ןרצחל ץרפ-ינב ויהיו אכ  21
:ילומחה תחפשמ
ףלא םיעבשו השש םהידקפל הדוהי תחפשמ הלא בכ  22
:תואמ שמחו
הופל יעלותה תחפשמ עלות םתחפשמל רכששי ינב גכ  23
:ינופה תחפשמ
:ינרמשה תחפשמ ןרמשל יבשיה תחפשמ בושיל דכ  24
ףלא םיששו העברא םהידקפל רכששי תחפשמ הלא הכ  25
:תואמ שלשו
ןולאל ידרסה תחפשמ דרסל םתחפשמל ןלובז ינב וכ  26
:ילאלחיה תחפשמ לאלחיל ינלאה תחפשמ
שמחו ףלא םישש םהידקפל ינלובזה תחפשמ הלא זכ  27
:תואמ
:םירפאו השנמ םתחפשמל ףסוי ינב חכ  28
דילוה ריכמו יריכמה תחפשמ ריכמל השנמ ינב טכ  29
:ידעלגה תחפשמ דעלגל דעלג-תא
קלחל ירזעיאה תחפשמ רזעיא דעלג ינב הלא ל  30
:יקלחה תחפשמ
:ימכשה תחפשמ םכשו ילארשאה תחפשמ לאירשאו אל  31
:ירפחה תחפשמ רפחו יעדימשה תחפשמ עדימשו בל  32
תונב-םא יכ םינב ול ויה-אל רפח-ןב דחפלצו גל  33
הכלמ הלגח הענו הלחמ דחפלצ תונב םשו
:הצרתו
ףלא םישמחו םינש םהידקפו השנמ תחפשמ הלא דל  34
:תואמ עבשו
תחפשמ חלתושל םתחפשמל םירפא-ינב הלא הל  35
תחפשמ ןחתל ירכבה תחפשמ רכבל יחלתשה
:ינחתה
:ינרעה תחפשמ ןרעל חלתוש ינב הלאו ול  36
םישלשו םינש םהידקפל םירפא-ינב תחפשמ הלא זל  37
:םתחפשמל ףסוי-ינב הלא תואמ שמחו ףלא
לבשאל יעלבה תחפשמ עלבל םתחפשמל ןמינב ינב חל  38
:ימריחאה תחפשמ םריחאל ילבשאה תחפשמ
:ימפוחה תחפשמ םפוחל ימפושה תחפשמ םפופשל טל  39
ידראה תחפשמ ןמענו דרא עלב-ינב ויהיו מ  40
:ימענה תחפשמ ןמענל
השמח םהידקפו םתחפשמל ןמינב-ינב הלא אמ  41
:תואמ ששו ףלא םיעבראו
ימחושה תחפשמ םחושל םתחפשמל ןד-ינב הלא במ  42
:םתחפשמל ןד תחפשמ הלא
ףלא םיששו העברא םהידקפל ימחושה תחפשמ-לכ גמ  43
:תואמ עבראו
יושיל הנמיה תחפשמ הנמיל םתחפשמל רשא ינב דמ  44
:יעירבה תחפשמ העירבל יושיה תחפשמ
לאיכלמל ירבחה תחפשמ רבחל העירב ינבל המ  45
:ילאיכלמה תחפשמ
:חרש רשא-תב םשו ומ  46
םישמחו השלש םהידקפל רשא-ינב תחפשמ הלא זמ  47
:תואמ עבראו ףלא
ילאצחיה תחפשמ לאצחיל םתחפשמל ילתפנ ינב חמ  48
:ינוגה תחפשמ ינוגל
:ימלשה תחפשמ םלשל ירציה תחפשמ רציל טמ  49
השמח םהידקפו םתחפשמל ילתפנ תחפשמ הלא נ  50
:תואמ עבראו ףלא םיעבראו
עבש ףלאו ףלא תואמ-שש לארשי ינב ידוקפ הלא אנ  51
:םישלשו תואמ
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו בנ  52
:תומש רפסמב הלחנב ץראה קלחת הלאל גנ  53
יפל שיא ותלחנ טיעמת טעמלו ותלחנ הברת ברל דנ  54
:ותלחנ ןתי וידקפ
םתבא-תוטמ תומשל ץראה-תא קלחי לרוגב-ךא הנ  55
:ולחני
:טעמל בר ןיב ותלחנ קלחת לרוגה יפ-לע ונ  56
תחפשמ ןושרגל םתחפשמל יולה ידוקפ הלאו זנ  57
תחפשמ יררמל יתהקה תחפשמ תהקל ינשרגה
:יררמה
ינרבחה תחפשמ ינבלה תחפשמ יול תחפשמ הלא חנ  58
תהקו יחרקה תחפשמ ישומה תחפשמ ילחמה תחפשמ
:םרמע-תא דלוה
התא הדלי רשא יול-תב דבכוי םרמע תשא םשו טנ  59
השמ-תאו ןרהא-תא םרמעל דלתו םירצמב יולל
:םתחא םירמ תאו
רזעלא-תא אוהיבא-תאו בדנ-תא ןרהאל דלויו ס  60
:רמתיא-תאו
ינפל הרז-שא םבירקהב אוהיבאו בדנ תמיו אס  61
:הוהי
רכז-לכ ףלא םירשעו השלש םהידקפ ויהיו בס  62
ינב ךותב ודקפתה אל יכ הלעמו שדח-ןבמ
:לארשי ינב ךותב הלחנ םהל ןתנ-אל יכ לארשי
ודקפ רשא ןהכה רזעלאו השמ ידוקפ הלא גס  63
:וחרי ןדרי לע באומ תברעב לארשי ינב-תא
ןהכה ןרהאו השמ ידוקפמ שיא היה-אל הלאבו דס  64
:יניס רבדמב לארשי ינב-תא ודקפ רשא
רתונ-אלו רבדמב ותמי תומ םהל הוהי רמא-יכ הס  65
:ןונ-ןב עשוהיו הנפי-ןב בלכ-םא יכ שיא םהמ

זכ    27

דעלג-ןב רפח-ןב דחפלצ תונב הנברקתו א  1
הלאו ףסוי-ןב השנמ תחפשמל השנמ-ןב ריכמ-ןב
:הצרתו הכלמו הלגחו הענ הלחמ ויתנב תומש
ינפלו ןהכה רזעלא ינפלו השמ ינפל הנדמעתו ב  2
:רמאל דעומ-להא חתפ הדעה-לכו םאישנה
הדעה ךותב היה-אל אוהו רבדמב תמ וניבא ג  3
תמ ואטחב-יכ חרק-תדעב הוהי-לע םידעונה
:ול ויה-אל םינבו
ול ןיא יכ ותחפשמ ךותמ וניבא-םש ערגי המל ד  4
:וניבא יחא ךותב הזחא ונל-הנת ןב
:הוהי ינפל ןטפשמ-תא השמ ברקיו ה  5
:רמאל השמ-לא הוהי רמאיו ו  6
הלחנ תזחא םהל ןתת ןתנ תרבד דחפלצ תונב ןכ ז  7
:ןהל ןהיבא תלחנ-תא תרבעהו םהיבא יחא ךותב
ןבו תומי-יכ שיא רמאל רבדת לארשי ינב-לאו ח  8
:ותבל ותלחנ-תא םתרבעהו ול ןיא
:ויחאל ותלחנ-תא םתתנו תב ול ןיא-םאו ט  9
יחאל ותלחנ-תא םתתנו םיחא ול ןיא-םאו י  10
:ויבא
וראשל ותלחנ-תא םתתנו ויבאל םיחא ןיא-םאו אי  11
ינבל התיהו התא שריו ותחפשממ וילא ברקה
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ טפשמ תקחל לארשי
הזה םירבעה רה-לא הלע השמ-לא הוהי רמאיו בי  12
:לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה-תא הארו
רשאכ התא-םג ךימע-לא תפסאנו התא התיארו גי  13
:ךיחא ןרהא ףסאנ
הדעה תבירמב ןצ-רבדמב יפ םתירמ רשאכ די  14
שדק תבירמ-ימ םה םהיניעל םימב ינשידקהל
:ןצ-רבדמ
:רמאל הוהי-לא השמ רבדיו וט  15
שיא רשב-לכל תחורה יהלא הוהי דקפי זט  16
:הדעה-לע
רשאו םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי-רשא זי  17
ןאצכ הוהי תדע היהת אלו םאיבי רשאו םאיצוי
:הער םהל-ןיא רשא
ןונ-ןב עשוהי-תא ךל-חק השמ-לא הוהי רמאיו חי  18
:וילע ךדי-תא תכמסו וב חור-רשא שיא
הדעה-לכ ינפלו ןהכה רזעלא ינפל ותא תדמעהו טי  19
:םהיניעל ותא התיוצו
ינב תדע-לכ ועמשי ןעמל וילע ךדוהמ התתנו כ  20
:לארשי
טפשמב ול לאשו דמעי ןהכה רזעלא ינפלו אכ  21
ויפ-לעו ואצי ויפ-לע הוהי ינפל םירואה
:הדעה-לכו ותא לארשי-ינב-לכו אוה ואבי
עשוהי-תא חקיו ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו בכ  22
:הדעה-לכ ינפלו ןהכה רזעלא ינפל והדמעיו
הוהי רבד רשאכ והוציו וילע וידי-תא ךמסיו גכ  23
:השמ-דיב

חכ    28

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ימחל ינברק-תא םהלא תרמאו לארשי ינב-תא וצ ב  2
:ודעומב יל בירקהל ורמשת יחחינ חיר ישאל
םישבכ הוהיל ובירקת רשא השאה הז םהל תרמאו ג  3
:דימת הלע םויל םינש םמימת הנש-ינב
השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחא שבכה-תא ד  4
:םיברעה ןיב
תיתכ ןמשב הלולב החנמל תלס הפיאה תירישעו ה  5
:ןיהה תעיבר
השא חחינ חירל יניס רהב הישעה דימת תלע ו  6
:הוהיל
ךסנ ךסה שדקב דחאה שבכל ןיהה תעיבר וכסנו ז  7
:הוהיל רכש
רקבה תחנמכ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו ח  8
:הוהיל חחינ חיר השא השעת וכסנכו
ינשו םמימת הנש-ינב םישבכ-ינש תבשה םויבו ט  9
:וכסנו ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע
:הכסנו דימתה תלע-לע ותבשב תבש תלע י  10
םירפ הוהיל הלע ובירקת םכישדח ישארבו אי  11
העבש הנש-ינב םישבכ דחא ליאו םינש רקב-ינב
:םמימת
רפל ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע השלשו בי  12
ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע ינשו דחאה
:דחאה ליאל
שבכל ןמשב הלולב החנמ תלס ןורשע ןרשעו גי  13
:הוהיל השא חחינ חיר הלע דחאה
ןיהה תשילשו רפל היהי ןיהה יצח םהיכסנו די  14
שדח תלע תאז ןיי שבכל ןיהה תעיברו ליאל
:הנשה ישדחל ושדחב
דימתה תלע-לע הוהיל תאטחל דחא םיזע ריעשו וט  15
:וכסנו השעי
חספ שדחל םוי רשע העבראב ןושארה שדחבו זט  16
:הוהיל
םימי תעבש גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו זי  17
:לכאי תוצמ
אל הדבע תכאלמ-לכ שדק-ארקמ ןושארה םויב חי  18
:ושעת
םינש רקב-ינב םירפ הוהיל הלע השא םתברקהו טי  19
ויהי םמימת הנש ינב םישבכ העבשו דחא ליאו
:םכל
רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו כ  20
:ושעת ליאל םינרשע ינשו
:םישבכה תעבשל דחאה שבכל השעת ןורשע ןורשע אכ  21
:םכילע רפכל דחא תאטח ריעשו בכ  22
ושעת דימתה תלעל רשא רקבה תלע דבלמ גכ  23
:הלא-תא
השא םחל םימי תעבש םויל ושעת הלאכ דכ  24
:וכסנו השעי דימתה תלוע-לע הוהיל חחינ-חיר
תכאלמ-לכ םכל היהי שדק-ארקמ יעיבשה םויבו הכ  25
:ושעת אל הדבע
הוהיל השדח החנמ םכבירקהב םירוכבה םויבו וכ  26
הדבע תכאלמ-לכ םכל היהי שדק-ארקמ םכיתעבשב
:ושעת אל
םירפ הוהיל חחינ חירל הלוע םתברקהו זכ  27
:הנש ינב םישבכ העבש דחא ליא םינש רקב-ינב
רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו חכ  28
:דחאה ליאל םינרשע ינש דחאה
:םישבכה תעבשל דחאה שבכל ןורשע ןורשע טכ  29
:םכילע רפכל דחא םיזע ריעש ל  30
םמימת ושעת ותחנמו דימתה תלע דבלמ אל  31
:םהיכסנו םכל-ויהי

טכ    29

םכל היהי שדק-ארקמ שדחל דחאב יעיבשה שדחבו א  1
היהי העורת םוי ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ
:םכל
דחא רקב-ןב רפ הוהיל חחינ חירל הלע םתישעו ב  2
:םמימת העבש הנש-ינב םישבכ דחא ליא
רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו ג  3
:ליאל םינרשע ינש
:םישבכה תעבשל דחאה שבכל דחא ןורשעו ד  4
:םכילע רפכל תאטח דחא םיזע-ריעשו ה  5
התחנמו דימתה תלעו התחנמו שדחה תלע דבלמ ו  6
:הוהיל השא חחינ חירל םטפשמכ םהיכסנו
םכל היהי שדק-ארקמ הזה יעיבשה שדחל רושעבו ז  7
:ושעת אל הכאלמ-לכ םכיתשפנ-תא םתינעו
דחא רקב-ןב רפ חחינ חיר הוהיל הלע םתברקהו ח  8
ויהי םמימת העבש הנש-ינב םישבכ דחא ליא
:םכל
רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו ט  9
:דחאה ליאל םינרשע ינש
:םישבכה תעבשל דחאה שבכל ןורשע ןורשע י  10
תלעו םירפכה תאטח דבלמ תאטח דחא םיזע-ריעש אי  11
:םהיכסנו התחנמו דימתה
היהי שדק-ארקמ יעיבשה שדחל םוי רשע השמחבו בי  12
הוהיל גח םתגחו ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ םכל
:םימי תעבש
םירפ הוהיל חחינ חיר השא הלע םתברקהו גי  13
הנש-ינב םישבכ םינש םליא רשע השלש רקב-ינב
:ויהי םמימת רשע העברא
רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו די  14
דחאה ליאל םינרשע ינש םירפ רשע השלשל דחאה
:םליאה ינשל
:םישבכ רשע העבראל דחאה שבכל ןורשע ןורשעו וט  15
התחנמ דימתה תלע דבלמ תאטח דחא םיזע-ריעשו זט  16
:הכסנו
םליא רשע םינש רקב-ינב םירפ ינשה םויבו זי  17
:םמימת רשע העברא הנש-ינב םישבכ םינש
םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמו חי  18
:טפשמכ םרפסמב
דימתה תלע דבלמ תאטח דחא םיזע-ריעשו טי  19
:םהיכסנו התחנמו
םינש םליא רשע-יתשע םירפ ישילשה םויבו כ  20
:םמימת רשע העברא הנש-ינב םישבכ
םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמו אכ  21
:טפשמכ םרפסמב
התחנמו דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו בכ  22
:הכסנו
םישבכ םינש םליא הרשע םירפ יעיברה םויבו גכ  23
:םמימת רשע העברא הנש-ינב
םרפסמב םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמ דכ  24
:טפשמכ
התחנמ דימתה תלע דבלמ תאטח דחא םיזע-ריעשו הכ  25
:הכסנו
םישבכ םינש םליא העשת םירפ ישימחה םויבו וכ  26
:םמימת רשע העברא הנש-ינב
םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמו זכ  27
:טפשמכ םרפסמב
התחנמו דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו חכ  28
:הכסנו
םישבכ םינש םליא הנמש םירפ יששה םויבו טכ  29
:םמימת רשע העברא הנש-ינב
םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמו ל  30
:טפשמכ םרפסמב
התחנמ דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו אל  31
:היכסנו
םישבכ םינש םליא העבש םירפ יעיבשה םויבו בל  32
:םמימת רשע העברא הנש-ינב
םרפסמב םישבכלו םליאל םירפל םהכסנו םתחנמו גל  33
:םטפשמכ
התחנמ דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו דל  34
:הכסנו
הדבע תכאלמ-לכ םכל היהת תרצע ינימשה םויב הל  35
:ושעת אל
דחא רפ הוהיל חחינ חיר השא הלע םתברקהו ול  36
:םמימת העבש הנש-ינב םישבכ דחא ליא
םרפסמב םישבכלו ליאל רפל םהיכסנו םתחנמ זל  37
:טפשמכ
התחנמו דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו חל  38
:הכסנו
םכירדנמ דבל םכידעומב הוהיל ושעת הלא טל  39
םכיכסנלו םכיתחנמלו םכיתלעל םכיתבדנו
:םכימלשלו

ל    30

הוהי הוצ-רשא לככ לארשי ינב-לא השמ רמאיו א  1
:השמ-תא
רמאל לארשי ינבל תוטמה ישאר-לא השמ רבדיו ב  2
:הוהי הוצ רשא רבדה הז
רסאל העבש עבשה-וא הוהיל רדנ רדי-יכ שיא ג  3
ויפמ אציה-לככ ורבד לחי אל ושפנ-לע רסא
:השעי
תיבב רסא הרסאו הוהיל רדנ רדת-יכ השאו ד  4
:הירענב היבא
השפנ-לע הרסא רשא הרסאו הרדנ-תא היבא עמשו ה  5
רסא-לכו הירדנ-לכ ומקו היבא הל שירחהו
:םוקי השפנ-לע הרסא-רשא
הירדנ-לכ ועמש םויב התא היבא אינה-םאו ו  6
הוהיו םוקי אל השפנ-לע הרסא-רשא הירסאו
:התא היבא אינה-יכ הל-חלסי
אטבמ וא הילע הירדנו שיאל היהת ויה-םאו ז  7
:השפנ-לע הרסא רשא היתפש
הירדנ ומקו הל שירחהו ועמש םויב השיא עמשו ח  8
:ומקי השפנ-לע הרסא-רשא הרסאו
הרדנ-תא רפהו התוא איני השיא עמש םויב םאו ט  9
השפנ-לע הרסא רשא היתפש אטבמ תאו הילע רשא
:הל-חלסי הוהיו
השפנ-לע הרסא-רשא לכ השורגו הנמלא רדנו י  10
:הילע םוקי
השפנ-לע רסא הרסא-וא הרדנ השיא תיב-םאו אי  11
:העבשב
ומקו התא אינה אל הל שרחהו השיא עמשו בי  12
:םוקי השפנ-לע הרסא-רשא רסא-לכו הירדנ-לכ
אצומ-לכ ועמש םויב השיא םתא רפי רפה-םאו גי  13
השיא םוקי אל השפנ רסאלו הירדנל היתפש
:הל-חלסי הוהיו םרפה
ונמיקי השיא שפנ תנעל רסא תעבש-לכו רדנ-לכ די  14
:ונרפי השיאו
םיקהו םוי-לא םוימ השיא הל שירחי שרחה-םאו וט  15
םיקה הילע רשא הירסא-לכ-תא וא הירדנ-לכ-תא
:ועמש םויב הל שרחה-יכ םתא
:הנוע-תא אשנו ועמש ירחא םתא רפי רפה-םאו זט  16
שיא ןיב השמ-תא הוהי הוצ רשא םיקחה הלא זי  17
:היבא תיב הירענב ותבל בא-ןיב ותשאל

אל    31

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
ףסאת רחא םינידמה תאמ לארשי ינב תמקנ םקנ ב  2
:ךימע-לא
םישנא םכתאמ וצלחה רמאל םעה-לא השמ רבדיו ג  3
:ןידמב הוהי-תמקנ תתל ןידמ-לע ויהיו אבצל
וחלשת לארשי תוטמ לכל הטמל ףלא הטמל ףלא ד  4
:אבצל
ףלא רשע-םינש הטמל ףלא לארשי יפלאמ ורסמיו ה  5
:אבצ יצולח
םתא אבצל הטמל ףלא השמ םתא חלשיו ו  6
שדקה ילכו אבצל ןהכה רזעלא-ןב סחניפ-תאו
:ודיב העורתה תורצצחו
השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ןידמ-לע ואבציו ז  7
:רכז-לכ וגרהיו
יוא-תא םהיללח-לע וגרה ןידמ יכלמ-תאו ח  8
תשמח עבר-תאו רוח-תאו רוצ-תאו םקר-תאו
:ברחב וגרה רועב-ןב םעלב תאו ןידמ יכלמ
תאו םפט-תאו ןידמ ישנ-תא לארשי-ינב ובשיו ט  9
:וזזב םליח-לכ-תאו םהנקמ-לכ-תאו םתמהב-לכ
ופרש םתריט-לכ תאו םתבשומב םהירע-לכ תאו י  10
:שאב
םדאב חוקלמה-לכ תאו ללשה-לכ-תא וחקיו אי  11
:המהבבו
תדע-לאו ןהכה רזעלא-לאו השמ-לא ואביו בי  12
ללשה-תאו חוקלמה-תאו יבשה-תא לארשי-ינב
:וחרי ןדרי-לע רשא באומ תברע-לא הנחמה-לא
הדעה יאישנ-לכו ןהכה רזעלאו השמ ואציו גי  13
:הנחמל ץוחמ-לא םתארקל
ירשו םיפלאה ירש ליחה ידוקפ לע השמ ףצקיו די  14
:המחלמה אבצמ םיאבה תואמה
:הבקנ-לכ םתייחה השמ םהילא רמאיו וט  15
לעמ-רסמל םעלב רבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה זט  16
:הוהי תדעב הפגמה יהתו רועפ-רבד-לע הוהיב
שיא תעדי השא-לכו ףטב רכז-לכ וגרה התעו זי  17
:וגרה רכז בכשמל
ויחה רכז בכשמ ועדי-אל רשא םישנב ףטה לכו חי  18
:םכל
שפנ גרה לכ םימי תעבש הנחמל ץוחמ ונח םתאו טי  19
םויבו ישילשה םויב ואטחתת ללחב עגנ לכו
:םכיבשו םתא יעיבשה
םיזע השעמ-לכו רוע-ילכ-לכו דגב-לכו כ  20
:ואטחתת ץע-ילכ-לכו
םיאבה אבצה ישנא-לא ןהכה רזעלא רמאיו אכ  21
הוהי הוצ-רשא הרותה תקח תאז המחלמל
:השמ-תא
לזרבה-תא תשחנה-תא ףסכה-תאו בהזה-תא ךא בכ  22
:תרפעה-תאו לידבה-תא
ךא רהטו שאב וריבעת שאב אבי-רשא רבד-לכ גכ  23
וריבעת שאב אבי-אל רשא לכו אטחתי הדנ ימב
:םימב
רחאו םתרהטו יעיבשה םויב םכידגב םתסבכו דכ  24
:הנחמה-לא ואבת
:רמאל השמ-לא הוהי רמאיו הכ  25
התא המהבבו םדאב יבשה חוקלמ שאר תא אש וכ  26
:הדעה תובא ישארו ןהכה רזעלאו
םיאציה המחלמה ישפת ןיב חוקלמה-תא תיצחו זכ  27
:הדעה-לכ ןיבו אבצל
םיאציה המחלמה ישנא תאמ הוהיל סכמ תמרהו חכ  28
רקבה-ןמו םדאה-ןמ תואמה שמחמ שפנ דחא אבצל
:ןאצה-ןמו םירמחה-ןמו
תמורת ןהכה רזעלאל התתנו וחקת םתיצחממ טכ  29
:הוהי
םישמחה-ןמ זחא דחא חקת לארשי-ינב תצחממו ל  30
ןאצה-ןמו םירמחה-ןמ רקבה-ןמ םדאה-ןמ
תרמשמ ירמש םיולל םתא התתנו המהבה-לכמ
:הוהי ןכשמ
הוהי הוצ רשאכ ןהכה רזעלאו השמ שעיו אל  31
:השמ-תא
ןאצ אבצה םע וזזב רשא זבה רתי חוקלמה יהיו בל  32
:םיפלא-תשמחו ףלא םיעבשו ףלא תואמ-שש
:ףלא םיעבשו םינש רקבו גל  33
:ףלא םיששו דחא םירמחו דל  34
רכז בכשמ ועדי-אל רשא םישנה-ןמ םדא שפנו הל  35
:ףלא םישלשו םינש שפנ-לכ
ןאצה רפסמ אבצב םיאציה קלח הצחמה יהתו ול  36
שמחו םיפלא תעבשו ףלא םישלשו ףלא תואמ-שלש
:תואמ
שמח תואמ שש ןאצה-ןמ הוהיל סכמה יהיו זל  37
:םיעבשו
םינש הוהיל םסכמו ףלא םישלשו השש רקבהו חל  38
:םיעבשו
הוהיל םסכמו תואמ שמחו ףלא םישלש םירמחו טל  39
:םיששו דחא
םינש הוהיל םסכמו ףלא רשע השש םדא שפנו מ  40
:שפנ םישלשו
ןהכה רזעלאל הוהי תמורת סכמ-תא השמ ןתיו אמ  41
:השמ-תא הוהי הוצ רשאכ
םישנאה-ןמ השמ הצח רשא לארשי ינב תיצחממו במ  42
:םיאבצה
ףלא תואמ-שלש ןאצה-ןמ הדעה תצחמ יהתו גמ  43
:תואמ שמחו םיפלא תעבש ףלא םישלשו
:ףלא םישלשו השש רקבו דמ  44
:תואמ שמחו ףלא םישלש םירמחו המ  45
:ףלא רשע השש םדא שפנו ומ  46
דחא זחאה-תא לארשי-ינב תצחממ השמ חקיו זמ  47
םתא ןתיו המהבה-ןמו םדאה-ןמ םישמחה-ןמ
הוהי הוצ רשאכ הוהי ןכשמ תרמשמ ירמש םיולל
:השמ-תא
ירש אבצה יפלאל רשא םידקפה השמ-לא וברקיו חמ  48
:תואמה ירשו םיפלאה
ישנא שאר-תא ואשנ ךידבע השמ-לא ורמאיו טמ  49
:שיא ונממ דקפנ-אלו ונדיב רשא המחלמה
בהז-ילכ אצמ רשא שיא הוהי ןברק-תא ברקנו נ  50
רפכל זמוכו ליגע תעבט דימצו הדעצא
:הוהי ינפל וניתשפנ-לע
ילכ לכ םתאמ בהזה-תא ןהכה רזעלאו השמ חקיו אנ  51
:השעמ
השש הוהיל ומירה רשא המורתה בהז-לכ יהיו בנ  52
ירש תאמ לקש םישמחו תואמ-עבש ףלא רשע
:תואמה ירש תאמו םיפלאה
:ול שיא וזזב אבצה ישנא גנ  53
ירש תאמ בהזה-תא ןהכה רזעלאו השמ חקיו דנ  54
דעומ להא-לא ותא ואביו תואמהו םיפלאה
:הוהי ינפל לארשי-ינבל ןורכז

בל    32

םוצע דג-ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו א  1
הנהו דעלג ץרא-תאו רזעי ץרא-תא ואריו דאמ
:הנקמ םוקמ םוקמה
השמ-לא ורמאיו ןבואר ינבו דג-ינב ואביו ב  2
:רמאל הדעה יאישנ-לאו ןהכה רזעלא-לאו
הלעלאו ןובשחו הרמנו רזעיו ןבידו תורטע ג  3
:ןעבו ובנו םבשו
ץרא לארשי תדע ינפל הוהי הכה רשא ץראה ד  4
:הנקמ ךידבעלו אוה הנקמ
ץראה-תא ןתי ךיניעב ןח ונאצמ-םא ורמאיו ה  5
:ןדריה-תא ונרבעת-לא הזחאל ךידבעל תאזה
םכיחאה ןבואר ינבלו דג-ינבל השמ רמאיו ו  6
:הפ ובשת םתאו המחלמל ואבי
ץראה-לא רבעמ לארשי ינב בל-תא ןואונת המלו ז  7
:הוהי םהל ןתנ-רשא
תוארל ענרב שדקמ םתא יחלשב םכיתבא ושע הכ ח  8
:ץראה-תא
ואיניו ץראה-תא ואריו לוכשא לחנ-דע ולעיו ט  9
ןתנ-רשא ץראה-לא אב-יתלבל לארשי ינב בל-תא
:הוהי םהל
:רמאל עבשיו אוהה םויב הוהי ףא-רחיו י  10
םירשע ןבמ םירצממ םילעה םישנאה וארי-םא אי  11
םהרבאל יתעבשנ רשא המדאה תא הלעמו הנש
:ירחא ואלמ-אל יכ בקעילו קחציל
יכ ןונ-ןב עשוהיו יזנקה הנפי-ןב בלכ יתלב בי  12
:הוהי ירחא ואלמ
םיעברא רבדמב םעניו לארשיב הוהי ףא-רחיו גי  13
:הוהי יניעב ערה השעה רודה-לכ םת-דע הנש
םיאטח םישנא תוברת םכיתבא תחת םתמק הנהו די  14
:לארשי-לא הוהי-ףא ןורח לע דוע תופסל
רבדמב וחינהל דוע ףסיו וירחאמ ןבושת יכ וט  15
:הזה םעה-לכל םתחשו
וננקמל הנבנ ןאצ תרדג ורמאיו וילא ושגיו זט  16
:ונפטל םירעו הפ
רשא דע לארשי ינב ינפל םישח ץלחנ ונחנאו זי  17
רצבמה ירעב ונפט בשיו םמוקמ-לא םנאיבה-םא
:ץראה יבשי ינפמ
שיא לארשי ינב לחנתה דע וניתב-לא בושנ אל חי  18
:ותלחנ
האב יכ האלהו ןדריל רבעמ םתא לחננ אל יכ טי  19
:החרזמ ןדריה רבעמ ונילא ונתלחנ
הזה רבדה-תא ןושעת-םא השמ םהילא רמאיו כ  20
:המחלמל הוהי ינפל וצלחת-םא
דע הוהי ינפל ןדריה-תא ץולח-לכ םכל רבעו אכ  21
:וינפמ ויביא-תא ושירוה
םתייהו ובשת רחאו הוהי ינפל ץראה השבכנו בכ  22
םכל תאזה ץראה התיהו לארשימו הוהימ םיקנ
:הוהי ינפל הזחאל
ועדו הוהיל םתאטח הנה ןכ ןושעת אל-םאו גכ  23
:םכתא אצמת רשא םכתאטח
אציהו םכאנצל תרדגו םכפטל םירע םכל-ונב דכ  24
:ושעת םכיפמ
רמאל השמ-לא ןבואר ינבו דג-ינב רמאיו הכ  25
:הוצמ ינדא רשאכ ושעי ךידבע
ירעב םש-ויהי ונתמהב-לכו וננקמ ונישנ ונפט וכ  26
:דעלגה
הוהי ינפל אבצ ץולח-לכ ורבעי ךידבעו זכ  27
:רבד ינדא רשאכ המחלמל
עשוהי תאו ןהכה רזעלא תא השמ םהל וציו חכ  28
:לארשי ינבל תוטמה תובא ישאר-תאו ןונ-ןב
דג-ינב ורבעי-םא םהלא השמ רמאיו טכ  29
המחלמל ץולח-לכ ןדריה-תא םכתא ןבואר-ינבו
םהל םתתנו םכינפל ץראה השבכנו הוהי ינפל
:הזחאל דעלגה ץרא-תא
םככתב וזחאנו םכתא םיצולח ורבעי אל-םאו ל  30
:ןענכ ץראב
רבד רשא תא רמאל ןבואר ינבו דג-ינב ונעיו אל  31
:השענ ןכ ךידבע-לא הוהי
ןענכ ץרא הוהי ינפל םיצולח רבענ ונחנ בל  32
:ןדריל רבעמ ונתלחנ תזחא ונתאו
יצחלו ןבואר ינבלו דג-ינבל השמ םהל ןתיו גל  33
ירמאה ךלמ ןחיס תכלממ-תא ףסוי-ןב השנמ טבש
תלבגב הירעל ץראה ןשבה ךלמ גוע תכלממ-תאו
:ביבס ץראה ירע
:רערע תאו תרטע-תאו ןביד-תא דג-ינב ונביו דל  34
:ההבגיו רזעי-תאו ןפוש תרטע-תאו הל  35
תרדגו רצבמ ירע ןרה תיב-תאו הרמנ תיב-תאו ול  36
:ןאצ
תאו אלעלא-תאו ןובשח-תא ונב ןבואר ינבו זל  37
:םיתירק
המבש-תאו םש תבסומ ןועמ לעב-תאו ובנ-תאו חל  38
:ונב רשא םירעה תומש-תא תמשב וארקיו
הדכליו הדעלג השנמ-ןב ריכמ ינב וכליו טל  39
:הב-רשא ירמאה-תא שרויו
:הב בשיו השנמ-ןב ריכמל דעלגה-תא השמ ןתיו מ  40
ארקיו םהיתוח-תא דכליו ךלה השנמ-ןב ריאיו אמ  41
:ריאי תוח ןהתא
הל ארקיו היתנב-תאו תנק-תא דכליו ךלה חבנו במ  42
:ומשב חבנ

גל    33

םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי-ינב יעסמ הלא א  1
:ןרהאו השמ-דיב םתאבצל
הוהי יפ-לע םהיעסמל םהיאצומ-תא השמ בתכיו ב  2
:םהיאצומל םהיעסמ הלאו
םוי רשע השמחב ןושארה שדחב ססמערמ ועסיו ג  3
לארשי-ינב ואצי חספה תרחממ ןושארה שדחל
:םירצמ-לכ יניעל המר דיב
םהב הוהי הכה רשא תא םירבקמ םירצמו ד  4
:םיטפש הוהי השע םהיהלאבו רוכב-לכ
:תכסב ונחיו ססמערמ לארשי-ינב ועסיו ה  5
:רבדמה הצקב רשא םתאב ונחיו תכסמ ועסיו ו  6
ינפ-לע רשא תריחה יפ-לע בשיו םתאמ ועסיו ז  7
:לדגמ ינפל ונחיו ןופצ לעב
הרבדמה םיה-ךותב ורבעיו תריחה ינפמ ועסיו ח  8
ונחיו םתא רבדמב םימי תשלש ךרד וכליו
:הרמב
הרשע םיתש םליאבו המליא ואביו הרממ ועסיו ט  9
:םש-ונחיו םירמת םיעבשו םימ תניע
:ףוס-םי-לע ונחיו םליאמ ועסיו י  10
:ןיס-רבדמב ונחיו ףוס-םימ ועסיו אי  11
:הקפדב ונחיו ןיס-רבדממ ועסיו בי  12
:שולאב ונחיו הקפדמ ועסיו גי  13
םימ םש היה-אלו םדיפרב ונחיו שולאמ ועסיו די  14
:תותשל םעל
:יניס רבדמב ונחיו םדיפרמ ועסיו וט  15
:הואתה תרבקב ונחיו יניס רבדממ ועסיו זט  16
:תרצחב ונחיו הואתה תרבקמ ועסיו זי  17
:המתרב ונחיו תרצחמ ועסיו חי  18
:ץרפ ןמרב ונחיו המתרמ ועסיו טי  19
:הנבלב ונחיו ץרפ ןמרמ ועסיו כ  20
:הסרב ונחיו הנבלמ ועסיו אכ  21
:התלהקב ונחיו הסרמ ועסיו בכ  22
:רפש-רהב ונחיו התלהקמ ועסיו גכ  23
:הדרחב ונחיו רפש-רהמ ועסיו דכ  24
:תלהקמב ונחיו הדרחמ ועסיו הכ  25
:תחתב ונחיו תלהקממ ועסיו וכ  26
:חרתב ונחיו תחתמ ועסיו זכ  27
:הקתמב ונחיו חרתמ ועסיו חכ  28
:הנמשחב ונחיו הקתממ ועסיו טכ  29
:תורסמב ונחיו הנמשחמ ועסיו ל  30
:ןקעי ינבב ונחיו תורסממ ועסיו אל  31
:דגדגה רחב ונחיו ןקעי ינבמ ועסיו בל  32
:התבטיב ונחיו דגדגה רחמ ועסיו גל  33
:הנרבעב ונחיו התבטימ ועסיו דל  34
:רבג ןיצעב ונחיו הנרבעמ ועסיו הל  35
:שדק אוה ןצ-רבדמב ונחיו רבג ןיצעמ ועסיו ול  36
:םודא ץרא הצקב רהה רהב ונחיו שדקמ ועסיו זל  37
תמיו הוהי יפ-לע רהה רה-לא ןהכה ןרהא לעיו חל  38
ץראמ לארשי-ינב תאצל םיעבראה תנשב םש
:שדחל דחאב ישימחה שדחב םירצמ
רהב ותמב הנש תאמו םירשעו שלש-ןב ןרהאו טל  39
:רהה
ץראב בגנב בשי-אוהו דרע ךלמ ינענכה עמשיו מ  40
:לארשי ינב אבב ןענכ
:הנמלצב ונחיו רהה רהמ ועסיו אמ  41
:ןנופב ונחיו הנמלצמ ועסיו במ  42
:תבאב ונחיו ןנופמ ועסיו גמ  43
:באומ לובגב םירבעה ייעב ונחיו תבאמ ועסיו דמ  44
:דג ןבידב ונחיו םייעמ ועסיו המ  45
:המיתלבד ןמלעב ונחיו דג ןבידמ ועסיו ומ  46
םירבעה ירהב ונחיו המיתלבד ןמלעמ ועסיו זמ  47
:ובנ ינפל
לע באומ תברעב ונחיו םירבעה ירהמ ועסיו חמ  48
:וחרי ןדרי
םיטשה לבא דע תמשיה תיבמ ןדריה-לע ונחיו טמ  49
:באומ תברעב
ןדרי-לע באומ תברעב השמ-לא הוהי רבדיו נ  50
:רמאל וחרי
םירבע םתא יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד אנ  51
:ןענכ ץרא-לא ןדריה-תא
תא םתדבאו םכינפמ ץראה יבשי-לכ-תא םתשרוהו בנ  52
תאו ודבאת םתכסמ ימלצ-לכ תאו םתיכשמ-לכ
:ודימשת םתומב-לכ
יתתנ םכל יכ הב-םתבשיו ץראה-תא םתשרוהו גנ  53
:התא תשרל ץראה-תא
ברל םכיתחפשמל לרוגב ץראה-תא םתלחנתהו דנ  54
לא ותלחנ-תא טיעמת טעמלו ותלחנ-תא וברת
תוטמל היהי ול לרוגה המש ול אצי-רשא
:ולחנתת םכיתבא
היהו םכינפמ ץראה יבשי-תא ושירות אל-םאו הנ  55
םנינצלו םכיניעב םיכשל םהמ וריתות רשא
םיבשי םתא רשא ץראה-לע םכתא וררצו םכידצב
:הב
:םכל השעא םהל תושעל יתימד רשאכ היהו ונ  56

דל    34

:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו א  1
םיאב םתא-יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-תא וצ ב  2
הלחנב םכל לפת רשא ץראה תאז ןענכ ץראה-לא
:היתלבגל ןענכ ץרא
םודא ידי-לע ןצ-רבדממ בגנ-תאפ םכל היהו ג  3
:המדק חלמה-םי הצקמ בגנ לובג םכל היהו
רבעו םיברקע הלעמל בגנמ לובגה םכל בסנו ד  4
אציו ענרב שדקל בגנמ ויתאצות היהו הנצ
:הנמצע רבעו רדא-רצח
ויהו םירצמ הלחנ ןומצעמ לובגה בסנו ה  5
:המיה ויתאצות
לובגו לודגה םיה םכל היהו םי לובגו ו  6
:םי לובג םכל היהי-הז
ואתת לדגה םיה-ןמ ןופצ לובג םכל היהי-הזו ז  7
:רהה רה םכל
לבגה תאצות ויהו תמח אבל ואתת רהה רהמ ח  8
:הדדצ
ןניע רצח ויתאצות ויהו הנרפז לבגה אציו ט  9
:ןופצ לובג םכל היהי-הז
:המפש ןניע רצחמ המדק לובגל םכל םתיואתהו י  10
לבגה דריו ןיעל םדקמ הלברה םפשמ לבגה דריו אי  11
:המדק תרנכ-םי ףתכ-לע החמו
חלמה םי ויתאצות ויהו הנדריה לובגה דריו בי  12
:ביבס היתלבגל ץראה םכל היהת תאז
רשא ץראה תאז רמאל לארשי ינב-תא השמ וציו גי  13
תעשתל תתל הוהי הוצ רשא לרוגב התא ולחנתת
:הטמה יצחו תוטמה
הטמו םתבא תיבל ינבוארה ינב הטמ וחקל יכ די  14
וחקל השנמ הטמ יצחו םתבא תיבל ידגה-ינב
:םתלחנ
רבעמ םתלחנ וחקל הטמה יצחו תוטמה ינש וט  15
:החרזמ המדק וחרי ןדריל
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו זט  16
ץראה-תא םכל ולחני-רשא םישנאה תומש הלא זי  17
:ןונ-ןב עשוהיו ןהכה רזעלא
לחנל וחקת הטממ דחא אישנ דחא אישנו חי  18
:ץראה-תא
:הנפי-ןב בלכ הדוהי הטמל םישנאה תומש הלאו טי  19
:דוהימע-ןב לאומש ןועמש ינב הטמלו כ  20
:ןולסכ-ןב דדילא ןמינב הטמל אכ  21
:ילגי-ןב יקב אישנ ןד-ינב הטמלו בכ  22
לאינח אישנ השנמ-ינב הטמל ףסוי ינבל גכ  23
:דפא-ןב
:ןטפש-ןב לאומק אישנ םירפא-ינב הטמלו דכ  24
:ךנרפ-ןב ןפצילא אישנ ןלובז-ינב הטמלו הכ  25
:ןזע-ןב לאיטלפ אישנ רכששי-ינב הטמלו וכ  26
:ימלש-ןב דוהיחא אישנ רשא-ינב הטמלו זכ  27
:דוהימע-ןב לאהדפ אישנ ילתפנ-ינב הטמלו חכ  28
ץראב לארשי-ינב-תא לחנל הוהי הוצ רשא הלא טכ  29
:ןענכ

הל    35

ןדרי-לע באומ תברעב השמ-לא הוהי רבדיו א  1
:רמאל וחרי
םתזחא תלחנמ םיולל ונתנו לארשי ינב-תא וצ ב  2
ונתת םהיתביבס םירעל שרגמו תבשל םירע
:םיולל
םתמהבל ויהי םהישרגמו תבשל םהל םירעה ויהו ג  3
:םתיח לכלו םשכרלו
ריעה ריקמ םיולל ונתת רשא םירעה ישרגמו ד  4
:ביבס המא ףלא הצוחו
המאב םיפלא המדק-תאפ-תא ריעל ץוחמ םתדמו ה  5
םיפלא םי-תאפ-תאו המאב םיפלא בגנ-תאפ-תאו
ךותב ריעהו המאב םיפלא ןופצ תאפ תאו המאב
:םירעה ישרגמ םהל היהי הז
טלקמה ירע-שש תא םיולל ונתת רשא םירעה תאו ו  6
םיעברא ונתת םהילעו חצרה המש סנל ונתת רשא
:ריע םיתשו
ריע הנמשו םיעברא םיולל ונתת רשא םירעה-לכ ז  7
:ןהישרגמ-תאו ןהתא
ברה תאמ לארשי-ינב תזחאמ ונתת רשא םירעהו ח  8
רשא ותלחנ יפכ שיא וטיעמת טעמה תאמו וברת
:םיולל וירעמ ןתי ולחני
:רמאל השמ-לא הוהי רבדיו ט  9
םירבע םתא יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד י  10
:ןענכ הצרא ןדריה-תא
סנו םכל הנייהת טלקמ ירע םירע םכל םתירקהו אי  11
:הגגשב שפנ-הכמ חצר המש
חצרה תומי אלו לאגמ טלקמל םירעה םכל ויהו בי  12
:טפשמל הדעה ינפל ודמע-דע
:םכל הנייהת טלקמ ירע-שש ונתת רשא םירעהו גי  13
שלש תאו ןדריל רבעמ ונתת םירעה שלש תא די  14
:הנייהת טלקמ ירע ןענכ ץראב ונתת םירעה
הנייהת םכותב בשותלו רגלו לארשי ינבל וט  15
שפנ-הכמ-לכ המש סונל טלקמל הלאה םירעה-שש
:הגגשב
תמוי תומ אוה חצר תמיו והכה לזרב ילכב-םאו זט  16
:חצרה
חצר תמיו והכה הב תומי-רשא די ןבאב םאו זי  17
:חצרה תמוי תומ אוה
חצר תמיו והכה וב תומי-רשא די-ץע ילכב וא חי  18
:חצרה תמוי תומ אוה
אוה וב-ועגפב חצרה-תא תימי אוה םדה לאג טי  19
:ונתמי
הידצב וילע ךילשה-וא ונפדהי האנשב-םאו כ  20
:תמיו
הכמה תמוי-תומ תמיו ודיב והכה הביאב וא אכ  21
:וב-ועגפב חצרה-תא תימי םדה לאג אוה חצר
וילע ךילשה-וא ופדה הביא-אלב עתפב-םאו בכ  22
:הידצ אלב ילכ-לכ
לפיו תואר אלב הב תומי-רשא ןבא-לכב וא גכ  23
:ותער שקבמ אלו ול ביוא-אל אוהו תמיו וילע
לע םדה לאג ןיבו הכמה ןיב הדעה וטפשו דכ  24
:הלאה םיטפשמה
ובישהו םדה לאג דימ חצרה-תא הדעה וליצהו הכ  25
הב בשיו המש סנ-רשא וטלקמ ריע-לא הדעה ותא
:שדקה ןמשב ותא חשמ-רשא לדגה ןהכה תומ-דע
רשא וטלקמ ריע לובג-תא חצרה אצי אצי-םאו וכ  26
:המש סוני
וטלקמ ריע לובגל ץוחמ םדה לאג ותא אצמו זכ  27
:םד ול ןיא חצרה-תא םדה לאג חצרו
ירחאו לדגה ןהכה תומ-דע בשי וטלקמ ריעב יכ חכ  28
:ותזחא ץרא-לא חצרה בושי לדגה ןהכה תומ
לכב םכיתרדל טפשמ תקחל םכל הלא ויהו טכ  29
:םכיתבשומ
דחא דעו חצרה-תא חצרי םידע יפל שפנ-הכמ-לכ ל  30
:תומל שפנב הנעי-אל
תומל עשר אוה-רשא חצר שפנל רפכ וחקת-אלו אל  31
:תמוי תומ-יכ
תבשל בושל וטלקמ ריע-לא סונל רפכ וחקת-אלו בל  32
:ןהכה תומ-דע ץראב
אוה םדה יכ הב םתא רשא ץראה-תא ופינחת-אלו גל  33
רשא םדל רפכי-אל ץראלו ץראה-תא ףינחי
:וכפש םדב םא-יכ הב-ךפש
רשא הב םיבשי םתא רשא ץראה-תא אמטת אלו דל  34
ינב ךותב ןכש הוהי ינא יכ הכותב ןכש ינא
:לארשי

ול    36

דעלג-ינב תחפשמל תובאה ישאר וברקיו א  1
ורבדיו ףסוי ינב תחפשממ השנמ-ןב ריכמ-ןב
ינבל תובא ישאר םיאשנה ינפלו השמ ינפל
:לארשי
ץראה-תא תתל הוהי הוצ ינדא-תא ורמאיו ב  2
הוהיב הוצ ינדאו לארשי ינבל לרוגב הלחנב
:ויתנבל וניחא דחפלצ תלחנ-תא תתל
םישנל לארשי-ינב יטבש ינבמ דחאל ויהו ג  3
תלחנ לע ףסונו וניתבא תלחנמ ןתלחנ הערגנו
:ערגי ונתלחנ לרגמו םהל הנייהת רשא הטמה
לע ןתלחנ הפסונו לארשי ינבל לביה היהי-םאו ד  4
הטמ תלחנמו םהל הנייהת רשא הטמה תלחנ
:ןתלחנ ערגי וניתבא
ןכ רמאל הוהי יפ-לע לארשי ינב-תא השמ וציו ה  5
:םירבד ףסוי-ינב הטמ
רמאל דחפלצ תונבל הוהי הוצ-רשא רבדה הז ו  6
הטמ תחפשמל ךא םישנל הנייהת םהיניעב בוטל
:םישנל הנייהת םהיבא
יכ הטמ-לא הטממ לארשי ינבל הלחנ בסת-אלו ז  7
:לארשי ינב וקבדי ויתבא הטמ תלחנב שיא
דחאל לארשי ינב תוטממ הלחנ תשרי תב-לכו ח  8
ינב ושריי ןעמל השאל היהת היבא הטמ תחפשממ
:ויתבא תלחנ שיא לארשי
ותלחנב שיא-יכ רחא הטמל הטממ הלחנ בסת-אלו ט  9
:לארשי ינב תוטמ וקבדי
:דחפלצ תונב ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ רשאכ י  10
תונב הענו הכלמו הלגחו הצרת הלחמ הנייהתו אי  11
:םישנל ןהידד ינבל דחפלצ
יהתו םישנל ויה ףסוי-ןב השנמ-ינב תחפשממ בי  12
:ןהיבא תחפשמ הטמ-לע ןתלחנ
השמ-דיב הוהי הוצ רשא םיטפשמהו תוצמה הלא גי  13
:וחרי ןדרי לע באומ תברעב לארשי ינב-לא

This book in English or Latin