ב לאומש    2 Samuel

א    1

תוכהמ בש דודו לואש תומ ירחא יהיו א  1
:םינש םימי גלקצב דוד בשיו קלמעה-תא
הנחמה-ןמ אב שיא הנהו ישילשה םויב יהיו ב  2
יהיו ושאר-לע המדאו םיערק וידגבו לואש םעמ
:וחתשיו הצרא לפיו דוד-לא ואבב
וילא רמאיו אובת הזמ יא דוד ול רמאיו ג  3
:יתטלמנ לארשי הנחממ
יל אנ-דגה רבדה היה-המ דוד וילא רמאיו ד  4
לפנ הברה-םגו המחלמה-ןמ םעה סנ-רשא רמאיו
:ותמ ונב ןתנוהיו לואש םגו ותמיו םעה-ןמ
תעדי ךיא ול דיגמה רענה-לא דוד רמאיו ה  5
:ונב ןתנוהיו לואש תמ-יכ
רהב יתירקנ ארקנ ול דיגמה רענה רמאיו ו  6
בכרה הנהו ותינח-לע ןעשנ לואש הנהו עבלגה
:והקבדה םישרפה ילעבו
:יננה רמאו ילא ארקיו ינאריו וירחא ןפיו ז  7
:יכנא יקלמע וילא רמאיו התא-ימ יל רמאיו ח  8
ינזחא יכ ינתתמו ילע אנ-דמע ילא רמאיו ט  9
:יב ישפנ דוע-לכ-יכ ץבשה
היחי אל יכ יתעדי יכ והתתמאו וילע דמעאו י  10
הדעצאו ושאר-לע רשא רזנה חקאו ולפנ ירחא
:הנה ינדא-לא םאיבאו וערז-לע רשא
רשא םישנאה-לכ םגו םערקיו ודגבב דוד קזחיו אי  11
:ותא
לואש-לע ברעה-דע ומציו וכביו ודפסיו בי  12
לארשי תיב-לעו הוהי םע-לעו ונב ןתנוהי-לעו
:ברחב ולפנ יכ
התא הזמ יא ול דיגמה רענה-לא דוד רמאיו גי  13
:יכנא יקלמע רג שיא-ןב רמאיו
תחשל ךדי חלשל תארי אל ךיא דוד וילא רמאיו די  14
:הוהי חישמ-תא
וב-עגפ שג רמאיו םירענהמ דחאל דוד ארקיו וט  15
:תמיו והכיו
הנע ךיפ יכ ךשאר-לע ךימד דוד וילא רמאיו זט  16
:הוהי חישמ-תא יתתמ יכנא רמאל ךב
לואש-לע תאזה הניקה-תא דוד ןנקיו זי  17
:ונב ןתנוהי-לעו
הבותכ הנה תשק הדוהי-ינב דמלל רמאיו חי  18
:רשיה רפס-לע
ולפנ ךיא ללח ךיתומב-לע לארשי יבצה טי  19
:םירובג
ןולקשא תצוחב ורשבת-לא תגב ודיגת-לא כ  20
תונב הנזלעת-ןפ םיתשלפ תונב הנחמשת-ןפ
:םילרעה
תמורת ידשו םכילע רטמ-לאו לט-לא עבלגב ירה אכ  21
חישמ ילב לואש ןגמ םירובג ןגמ לעגנ םש יכ
:ןמשב
גושנ אל ןתנוהי תשק םירובג בלחמ םיללח םדמ בכ  22
:םקיר בושת אל לואש ברחו רוחא
םהייחב םמיענהו םיבהאנה ןתנוהיו לואש גכ  23
:ורבג תויראמ ולק םירשנמ ודרפנ אל םתומבו
ינש םכשבלמה הניכב לואש-לא לארשי תונב דכ  24
:ןכשובל לע בהז ידע הלעמה םינדע-םע
ןתנוהי המחלמה ךותב םירבג ולפנ ךיא הכ  25
:ללח ךיתומב-לע
התאלפנ דאמ יל תמענ ןתנוהי יחא ךילע יל-רצ וכ  26
:םישנ תבהאמ יל ךתבהא
:המחלמ ילכ ודבאיו םירובג ולפנ ךיא זכ  27

ב    2

הלעאה רמאל הוהיב דוד לאשיו ןכ-ירחא יהיו א  1
רמאיו הלע וילא הוהי רמאיו הדוהי ירע תחאב
:הנרבח רמאיו הלעא הנא דוד
תילערזיה םעניחא וישנ יתש םגו דוד םש לעיו ב  2
:ילמרכה לבנ תשא ליגיבאו
ובשיו ותיבו שיא דוד הלעה ומע-רשא וישנאו ג  3
:ןורבח ירעב
ךלמל דוד-תא םש-וחשמיו הדוהי ישנא ואביו ד  4
שיבי ישנא רמאל דודל ודגיו הדוהי תיב-לע
:לואש-תא ורבק רשא דעלג
רמאיו דעלג שיבי ישנא-לא םיכאלמ דוד חלשיו ה  5
הזה דסחה םתישע רשא הוהיל םתא םיכרב םהילא
:ותא ורבקתו לואש-םע םכינדא-םע
יכנא םגו תמאו דסח םכמע הוהי-שעי התעו ו  6
:הזה רבדה םתישע רשא תאזה הבוטה םכתא השעא
תמ-יכ ליח-ינבל ויהו םכידי הנקזחת התעו ז  7
ךלמל הדוהי-תיב וחשמ יתא-םגו לואש םכינדא
:םהילע
שיא-תא חקל לואשל רשא אבצ-רש רנ-ןב רנבאו ח  8
:םינחמ והרבעיו לואש-ןב תשב
לאערזי-לאו ירושאה-לאו דעלגה-לא והכלמיו ט  9
:הלכ לארשי-לעו ןמינב-לעו םירפא-לעו
וכלמב לואש-ןב תשב-שיא הנש םיעברא-ןב י  10
ויה הדוהי תיב ךא ךלמ םינש םיתשו לארשי-לע
:דוד ירחא
ןורבחב ךלמ דוד היה רשא םימיה רפסמ יהיו אי  11
:םישדח הששו םינש עבש הדוהי תיב-לע
לואש-ןב תשב-שיא ידבעו רנ-ןב רנבא אציו בי  12
:הנועבג םינחממ
םושגפיו ואצי דוד ידבעו היורצ-ןב באויו גי  13
הכרבה-לע הלא ובשיו ודחי ןועבג תכרב-לע
:הזמ הכרבה-לע הלאו הזמ
םירענה אנ ומוקי באוי-לא רנבא רמאיו די  14
:ומקי באוי רמאיו ונינפל וקחשיו
שיאלו ןמינבל רשע םינש רפסמב ורבעיו ומקיו וט  15
:דוד ידבעמ רשע םינשו לואש-ןב תשב
והער דצב וברחו והער שארב שיא וקזחיו זט  16
םירצה תקלח אוהה םוקמל ארקיו ודחי ולפיו
:ןועבגב רשא
ףגניו אוהה םויב דאמ-דע השק המחלמה יהתו זי  17
:דוד ידבע ינפל לארשי ישנאו רנבא
ישיבאו באוי היורצ ינב השלש םש-ויהיו חי  18
רשא םיבצה דחאכ וילגרב לק לאהשעו לאהשעו
:הדשב
תכלל הטנ-אלו רנבא ירחא לאהשע ףדריו טי  19
:רנבא ירחאמ לואמשה-לעו ןימיה-לע
לאהשע הז התאה רמאיו וירחא רנבא ןפיו כ  20
:יכנא רמאיו
וא ךנימי-לע ךל הטנ רנבא ול רמאיו אכ  21
ךל-חקו םירענהמ דחא ךל זחאו ךלאמש-לע
:וירחאמ רוסל לאהשע הבא-אלו ותצלח-תא
ירחאמ ךל רוס לאהשע-לא רמאל רנבא דוע ףסיו בכ  22
:ךיחא באוי-לא ינפ אשא ךיאו הצרא הככא המל
תינחה ירחאב רנבא והכיו רוסל ןאמיו גכ  23
תמיו םש-לפיו וירחאמ תינחה אצתו שמחה-לא
םש לפנ-רשא םוקמה-לא אבה-לכ יהיו ותחת
:ודמעיו תמיו לאהשע
האב שמשהו רנבא ירחא ישיבאו באוי ופדריו דכ  24
ךרד חיג-ינפ-לע רשא המא תעבג-דע ואב המהו
:ןועבג רבדמ
הדגאל ויהיו רנבא ירחא ןמינב-ינב וצבקתיו הכ  25
:תחא העבג-שאר לע ודמעיו תחא
ברח לכאת חצנלה רמאיו באוי-לא רנבא ארקיו וכ  26
יתמ-דעו הנורחאב היהת הרמ-יכ התעדי אולה
:םהיחא ירחאמ בושל םעל רמאת-אל
זא יכ תרבד אלול יכ םיהלאה יח באוי רמאיו זכ  27
:ויחא ירחאמ שיא םעה הלענ רקבהמ
ופדרי-אלו םעה-לכ ודמעיו רפושב באוי עקתיו חכ  28
:םחלהל דוע ופסי-אלו לארשי ירחא דוע
אוהה הלילה לכ הברעב וכלה וישנאו רנבאו טכ  29
ואביו ןורתבה-לכ וכליו ןדריה-תא ורבעיו
:םינחמ
םעה-לכ-תא ץבקיו רנבא ירחאמ בש באויו ל  30
:לאהשעו שיא רשע-העשת דוד ידבעמ ודקפיו
רנבא ישנאבו ןמינבמ וכה דוד ידבעו אל  31
:ותמ שיא םיששו תואמ-שלש
תיב רשא ויבא רבקב והרבקיו לאהשע-תא ואשיו בל  32
םהל ראיו וישנאו באוי הלילה-לכ וכליו םחל
:ןורבחב

ג    3

תיב ןיבו לואש תיב ןיב הכרא המחלמה יהתו א  1
:םילדו םיכלה לואש תיבו קזחו ךלה דודו דוד
ןונמא ורוכב יהיו ןורבחב םינב דודל ודליו ב  2
:תלאערזיה םעניחאל
ישלשהו ילמרכה לבנ תשא לגיבאל באלכ והנשמו ג  3
:רושג ךלמ ימלת-תב הכעמ-ןב םולשבא
היטפש ישימחהו תיגח-ןב הינדא יעיברהו ד  4
:לטיבא-ןב
דודל ודלי הלא דוד תשא הלגעל םערתי יששהו ה  5
:ןורבחב
תיב ןיבו לואש תיב ןיב המחלמה תויהב יהיו ו  6
:לואש תיבב קזחתמ היה רנבאו דוד
רמאיו היא-תב הפצר המשו שגלפ לואשלו ז  7
:יבא שגליפ-לא התאב עודמ רנבא-לא
רמאיו תשב-שיא ירבד-לע דאמ רנבאל רחיו ח  8
דסח-השעא םויה הדוהיל רשא יכנא בלכ שארה
אלו והערמ-לאו ויחא-לא ךיבא לואש תיב-םע
:םויה השאה ןוע ילע דקפתו דוד-דיב ךתיצמה
רשאכ יכ ול ףיסי הכו רנבאל םיהלא השעי-הכ ט  9
:ול-השעא ןכ-יכ דודל הוהי עבשנ
אסכ-תא םיקהלו לואש תיבמ הכלממה ריבעהל י  10
:עבש ראב-דעו ןדמ הדוהי-לעו לארשי-לע דוד
ותארימ רבד רנבא-תא בישהל דוע לכי-אלו אי  11
:ותא
רמאל ותחת דוד-לא םיכאלמ רנבא חלשיו בי  12
ךמע ידי הנהו יתא ךתירב התרכ רמאל ץרא-ימל
:לארשי-לכ-תא ךילא בסהל
דחא רבד ךא תירב ךתא תרכא ינא בוט רמאיו גי  13
יכ ינפ-תא הארת-אל רמאל ךתאמ לאש יכנא
תוארל ךאבב לואש-תב לכימ תא ךאיבה ינפל-םא
:ינפ-תא
רמאל לואש-ןב תשב-שיא-לא םיכאלמ דוד חלשיו די  14
האמב יל יתשרא רשא לכימ-תא יתשא-תא הנת
:םיתשלפ תולרע
לאיטלפ םעמ שיא םעמ החקיו תשב שיא חלשיו וט  15
:שול-ןב
םירחב-דע הירחא הכבו ךולה השיא התא ךליו זט  16
:בשיו בוש ךל רנבא וילא רמאיו
לומת-םג רמאל לארשי ינקז-םע היה רנבא-רבדו זי  17
:םכילע ךלמל דוד-תא םישקבמ םתייה םשלש-םג
דוד דיב רמאל דוד-לא רמא הוהי יכ ושע התעו חי  18
דימו םיתשלפ דימ לארשי ימע-תא עישוה ידבע
:םהיביא-לכ
רנבא-םג ךליו ןימינב ינזאב רנבא-םג רבדיו טי  19
בוט-רשא-לכ תא ןורבחב דוד ינזאב רבדל
:ןמינב תיב-לכ יניעבו לארשי יניעב
םישנא םירשע ותאו ןורבח דוד-לא רנבא אביו כ  20
:התשמ ותא-רשא םישנאלו רנבאל דוד שעיו
הצבקאו הכלאו המוקא דוד-לא רנבא רמאיו אכ  21
תירב ךתא ותרכיו לארשי-לכ-תא ךלמה ינדא-לא
דוד חלשיו ךשפנ הואת-רשא לכב תכלמו
:םולשב ךליו רנבא-תא
בר ללשו דודגהמ אב באויו דוד ידבע הנהו בכ  22
יכ ןורבחב דוד-םע ונניא רנבאו ואיבה םמע
:םולשב ךליו וחלש
באויל ודגיו ואב ותא-רשא אבצה-לכו באויו גכ  23
ךליו והחלשיו ךלמה-לא רנ-ןב רנבא-אב רמאל
:םולשב
אב-הנה התישע המ רמאיו ךלמה-לא באוי אביו דכ  24
:ךולה ךליו ותחלש הז-המל ךילא רנבא
תעדלו אב ךתתפל יכ רנ-ןב רנבא-תא תעדי הכ  25
התא רשא-לכ תא תעדלו ךאובמ-תאו ךאצומ-תא
:השע
רנבא ירחא םיכאלמ חלשיו דוד םעמ באוי אציו וכ  26
:עדי אל דודו הרסה רובמ ותא ובשיו
רעשה ךות-לא באוי והטיו ןורבח רנבא בשיו זכ  27
םדב תמיו שמחה םש והכיו ילשב ותא רבדל
:ויחא לא-השע
יכנא יקנ רמאיו ןכ ירחאמ דוד עמשיו חכ  28
רנבא ימדמ םלוע-דע הוהי םעמ יתכלממו
:רנ-ןב
ויבא תיב-לכ לאו באוי שאר-לע ולחי טכ  29
ךלפב קיזחמו ערצמו בז באוי תיבמ תרכי-לאו
:םחל-רסחו ברחב לפנו
תימה רשא לע רנבאל וגרה ויחא ישיבאו באויו ל  30
:המחלמב ןועבגב םהיחא לאהשע-תא
ותא-רשא םעה-לכ-לאו באוי-לא דוד רמאיו אל  31
רנבא ינפל ודפסו םיקש ורגחו םכידגב וערק
:הטמה ירחא ךלה דוד ךלמהו
ולוק-תא ךלמה אשיו ןורבחב רנבא-תא ורבקיו בל  32
:םעה-לכ וכביו רנבא רבק-לא ךביו
תומי לבנ תומכה רמאיו רנבא-לא ךלמה ןנקיו גל  33
:רנבא
ושגה םיתשחנל-אל ךילגרו תורסא-אל ךדי דל  34
םעה-לכ ופסיו תלפנ הלוע-ינב ינפל לופנכ
:וילע תוכבל
םויה דועב םחל דוד-תא תורבהל םעה-לכ אביו הל  35
ףיסי הכו םיהלא יל-השעי הכ רמאל דוד עבשיו
וא םחל-םעטא שמשה-אוב ינפל-םא יכ
:המואמ-לכ
השע רשא לככ םהיניעב בטייו וריכה םעה-לכו ול  36
:בוט םעה-לכ יניעב ךלמה
אל יכ אוהה םויב לארשי-לכו םעה-לכ ועדיו זל  37
:רנ-ןב רנבא-תא תימהל ךלמהמ התיה
רש-יכ ועדת אולה וידבע-לא ךלמה רמאיו חל  38
:לארשיב הזה םויה לפנ לודגו
ינב הלאה םישנאהו ךלמ חושמו ךר םויה יכנאו טל  39
הערה השעל הוהי םלשי ינממ םישק היורצ
:ותערכ

ד    4

ופריו ןורבחב רנבא תמ יכ לואש-ןב עמשיו א  1
:ולהבנ לארשי-לכו וידי
םש לואש-ןב ויה םידודג-ירש םישנא ינשו ב  2
יתראבה ןומר ינב בכר ינשה םשו הנעב דחאה
:ןמינב-לע בשחת תוראב-םג יכ ןמינב ינבמ
דע םירג םש-ויהיו המיתג םיתראבה וחרביו ג  3
:הזה םויה
שמח-ןב םילגר הכנ ןב לואש-ןב ןתנוהילו ד  4
לאערזימ ןתנוהיו לואש תעמש אבב היה םינש
לפיו סונל הזפחב יהיו סנתו ותנמא והאשתו
:תשביפמ ומשו חספיו
ואביו הנעבו בכר יתראבה ןומר-ינב וכליו ה  5
בכשמ תא בכש אוהו תשב שיא תיב-לא םויה םחכ
:םירהצה
והכיו םיטח יחקל תיבה ךות-דע ואב הנהו ו  6
:וטלמנ ויחא הנעבו בכרו שמחה-לא
ובכשמ רדחב ותטמ-לע בכש-אוהו תיבה ואביו ז  7
וחקיו ושאר-תא וריסיו והתמיו והכיו
:הלילה-לכ הברעה ךרד וכליו ושאר-תא
ורמאיו ןורבח דוד-לא תשב-שיא שאר-תא ואביו ח  8
רשא ךביא לואש-ןב תשב-שיא שאר-הנה ךלמה-לא
תומקנ ךלמה ינדאל הוהי ןתיו ךשפנ-תא שקב
:וערזמו לואשמ הזה םויה
ןומר ינב ויחא הנעב-תאו בכר-תא דוד ןעיו ט  9
ישפנ-תא הדפ-רשא הוהי-יח םהל רמאיו יתראבה
:הרצ-לכמ
היה-אוהו לואש תמ-הנה רמאל יל דיגמה יכ י  10
רשא גלקצב והגרהאו וב הזחאו ויניעב רשבמכ
:הרשב ול-יתתל
ותיבב קידצ-שיא-תא וגרה םיעשר םישנא-יכ ףא אי  11
םכדימ ומד-תא שקבא אולה התעו ובכשמ-לע
:ץראה-ןמ םכתא יתרעבו
וצצקיו םוגרהיו םירענה-תא דוד וציו בי  12
הכרבה-לע ולתיו םהילגר-תאו םהידי-תא
ורבקיו וחקל תשב-שיא שאר תאו ןורבחב
:ןורבחב רנבא-רבקב

ה    5

ורמאיו הנורבח דוד-לא לארשי יטבש-לכ ואביו א  1
:ונחנא ךרשבו ךמצע וננה רמאל
ונילע ךלמ לואש תויהב םושלש-םג לומתא-םג ב  2
רמאיו לארשי-תא יבמהו איצומ התייה התא
התאו לארשי-תא ימע-תא הערת התא ךל הוהי
:לארשי-לע דיגנל היהת
תרכיו הנורבח ךלמה-לא לארשי ינקז-לכ ואביו ג  3
הוהי ינפל ןורבחב תירב דוד ךלמה םהל
:לארשי-לע ךלמל דוד-תא וחשמיו
:ךלמ הנש םיעברא וכלמב דוד הנש םישלש-ןב ד  4
םישדח הששו םינש עבש הדוהי-לע ךלמ ןורבחב ה  5
לארשי-לכ לע הנש שלשו םישלש ךלמ םלשוריבו
:הדוהיו
בשוי יסביה-לא םלשורי וישנאו ךלמה ךליו ו  6
יכ הנה אובת-אל רמאל דודל רמאיו ץראה
דוד אובי-אל רמאל םיחספהו םירועה ךריסה-םא
:הנה
:דוד ריע איה ןויצ תדצמ תא דוד דכליו ז  7
עגיו יסבי הכמ-לכ אוהה םויב דוד רמאיו ח  8
דוד שפנ ואנש םירועה-תאו םיחספה-תאו רונצב
:תיבה-לא אובי אל חספו רוע ורמאי ןכ-לע
דוד ןביו דוד ריע הל-ארקיו הדצמב דוד בשיו ט  9
:התיבו אולמה-ןמ ביבס
תואבצ יהלא הוהיו לודגו ךולה דוד ךליו י  10
:ומע
יצעו דוד-לא םיכאלמ רצ-ךלמ םריח חלשיו אי  11
תיב-ונביו ריק ןבא ישרחו ץע ישרחו םיזרא
:דודל
יכו לארשי-לע ךלמל הוהי וניכה-יכ דוד עדיו בי  12
:לארשי ומע רובעב ותכלממ אשנ
ירחא םלשורימ םישנו םישגלפ דוע דוד חקיו גי  13
:תונבו םינב דודל דוע ודלויו ןורבחמ ואב
בבושו עומש םלשוריב ול םידליה תומש הלאו די  14
:המלשו ןתנו
:עיפיו גפנו עושילאו רחביו וט  15
:טלפילאו עדילאו עמשילאו זט  16
ךלמל דוד-תא וחשמ-יכ םיתשלפ ועמשיו זי  17
דוד-תא שקבל םיתשלפ-לכ ולעיו לארשי-לע
:הדוצמה-לא דריו דוד עמשיו
:םיאפר קמעב ושטניו ואב םיתשלפו חי  18
םיתשלפ-לא הלעאה רמאל הוהיב דוד לאשיו טי  19
ןתנ-יכ הלע דוד-לא הוהי רמאיו ידיב םנתתה
:ךדיב םיתשלפה-תא ןתא
רמאיו דוד םש םכיו םיצרפ-לעבב דוד אביו כ  20
ארק ןכ-לע םימ ץרפכ ינפל יביא-תא הוהי ץרפ
:םיצרפ לעב אוהה םוקמה-םש
:וישנאו דוד םאשיו םהיבצע-תא םש-ובזעיו אכ  21
קמעב ושטניו תולעל םיתשלפ דוע ופסיו בכ  22
:םיאפר
בסה הלעת אל רמאיו הוהיב דוד לאשיו גכ  23
:םיאכב לוממ םהל תאבו םהירחא-לא
זא םיאכבה ישארב הדעצ לוק-תא ךעמשב יהיו דכ  24
הנחמב תוכהל ךינפל הוהי אצי זא יכ ץרחת
:םיתשלפ
םיתשלפ-תא ךיו הוהי והוצ רשאכ ןכ דוד שעיו הכ  25
:רזג ךאב-דע עבגמ

ו    6

םישלש לארשיב רוחב-לכ-תא דוד דוע ףסיו א  1
:ףלא
ילעבמ ותא רשא םעה-לכו דוד ךליו םקיו ב  2
ארקנ-רשא םיהלאה ןורא תא םשמ תולעהל הדוהי
:וילע םיברכה בשי תואבצ הוהי םש םש
השדח הלגע-לא םיהלאה ןורא-תא ובכריו ג  3
ויחאו אזעו העבגב רשא בדניבא תיבמ והאשיו
:השדח הלגעה-תא םיגהנ בדניבא ינב
ןורא םע העבגב רשא בדניבא תיבמ והאשיו ד  4
:ןוראה ינפל ךלה ויחאו םיהלאה
לכב הוהי ינפל םיקחשמ לארשי תיב-לכו דודו ה  5
םיפתבו םילבנבו תורנכבו םישורב יצע
:םילצלצבו םיענענמבו
ןורא-לא אזע חלשיו ןוכנ ןרג-דע ואביו ו  6
:רקבה וטמש יכ וב זחאיו םיהלאה
לשה-לע םיהלאה םש והכיו הזעב הוהי ףא-רחיו ז  7
:םיהלאה ןורא םע םש תמיו
ארקיו הזעב ץרפ הוהי ץרפ רשא לע דודל רחיו ח  8
:הזה םויה דע הזע ץרפ אוהה םוקמל
ךיא רמאיו אוהה םויב הוהי-תא דוד אריו ט  9
:הוהי ןורא ילא אובי
הוהי ןורא-תא וילא ריסהל דוד הבא-אלו י  10
:יתגה םודא-דבע תיב דוד והטיו דוד ריע-לע
השלש יתגה םדא דבע תיב הוהי ןורא בשיו אי  11
:ותיב-לכ-תאו םדא דבע-תא הוהי ךרביו םישדח
דבע תיב-תא הוהי ךרב רמאל דוד ךלמל דגיו בי  12
ךליו םיהלאה ןורא רובעב ול-רשא-לכ-תאו םדא
ריע םדא דבע תיבמ םיהלאה ןורא-תא לעיו דוד
:החמשב דוד
םידעצ השש הוהי-ןורא יאשנ ודעצ יכ יהיו גי  13
:אירמו רוש חבזיו
רוגח דודו הוהי ינפל זע-לכב רכרכמ דודו די  14
:דב דופא
הוהי ןורא-תא םילעמ לארשי תיב-לכו דודו וט  15
:רפוש לוקבו העורתב
לואש-תב לכימו דוד ריע אב הוהי ןורא היהו זט  16
זזפמ דוד ךלמה-תא ארתו ןולחה דעב הפקשנ
:הבלב ול זבתו הוהי ינפל רכרכמו
ךותב ומוקמב ותא וגציו הוהי ןורא-תא ואביו זי  17
ינפל תולע דוד לעיו דוד ול-הטנ רשא להאה
:םימלשו הוהי
ךרביו םימלשהו הלועה תולעהמ דוד לכיו חי  18
:תואבצ הוהי םשב םעה-תא
שיאמל לארשי ןומה-לכל םעה-לכל קלחיו טי  19
דחא רפשאו תחא םחל תלח שיאל השא-דעו
:ותיבל שיא םעה-לכ ךליו תחא השישאו
לואש-תב לכימ אצתו ותיב-תא ךרבל דוד בשיו כ  20
לארשי ךלמ םויה דבכנ-המ רמאתו דוד תארקל
תולגהכ וידבע תוהמא יניעל םויה הלגנ רשא
:םיקרה דחא תולגנ
יב-רחב רשא הוהי ינפל לכימ-לא דוד רמאיו אכ  21
הוהי םע-לע דיגנ יתא תוצל ותיב-לכמו ךיבאמ
:הוהי ינפל יתקחשו לארשי-לע
יניעב לפש יתייהו תאזמ דוע יתלקנו בכ  22
:הדבכא םמע תרמא רשא תוהמאה-םעו
םוי דע דלי הל היה-אל לואש-תב לכימלו גכ  23
:התומ

ז    7

ול-חינה הוהיו ותיבב ךלמה בשי-יכ יהיו א  1
:ויביא-לכמ ביבסמ
בשוי יכנא אנ האר איבנה ןתנ-לא ךלמה רמאיו ב  2
:העיריה ךותב בשי םיהלאה ןוראו םיזרא תיבב
יכ השע ךל ךבבלב רשא לכ ךלמה-לא ןתנ רמאיו ג  3
:ךמע הוהי
ןתנ-לא הוהי-רבד יהיו אוהה הלילב יהיו ד  4
:רמאל
התאה הוהי רמא הכ דוד-לא ידבע-לא תרמאו ךל ה  5
:יתבשל תיב יל-הנבת
ינב-תא יתלעה םוימל תיבב יתבשי אל יכ ו  6
ךלהתמ היהאו הזה םויה דעו םירצממ לארשי
:ןכשמבו להאב
יתרבד רבדה לארשי ינב-לכב יתכלהתה-רשא לכב ז  7
ימע-תא תוערל יתיוצ רשא לארשי יטבש דחא-תא
:םיזרא תיב יל םתינב-אל המל רמאל לארשי-תא
הוהי רמא הכ דודל ידבעל רמאת-הכ התעו ח  8
תויהל ןאצה רחאמ הונה-ןמ ךיתחקל ינא תואבצ
:לארשי-לע ימע-לע דיגנ
התרכאו תכלה רשא לכב ךמע היהאו ט  9
םשכ לודג םש ךל יתשעו ךינפמ ךיביא-לכ-תא
:ץראב רשא םילדגה
ןכשו ויתעטנו לארשיל ימעל םוקמ יתמשו י  10
הלוע-ינב ופיסי-אלו דוע זגרי אלו ויתחת
:הנושארב רשאכ ותונעל
לארשי ימע-לע םיטפש יתיוצ רשא םויה-ןמלו אי  11
הוהי ךל דיגהו ךיביא-לכמ ךל יתחינהו
:הוהי ךל-השעי תיב-יכ
יתמיקהו ךיתבא-תא תבכשו ךימי ואלמי יכ בי  12
יתניכהו ךיעממ אצי רשא ךירחא ךערז-תא
:ותכלממ-תא
ותכלממ אסכ-תא יתננכו ימשל תיב-הנבי אוה גי  13
:םלוע-דע
רשא ןבל יל-היהי אוהו באל ול-היהא ינא די  14
ינב יעגנבו םישנא טבשב ויתחכהו ותועהב
:םדא
לואש םעמ יתרסה רשאכ ונממ רוסי-אל ידסחו וט  15
:ךינפלמ יתרסה רשא
ךאסכ ךינפל םלוע-דע ךתכלממו ךתיב ןמאנו זט  16
:םלוע-דע ןוכנ היהי
רבד ןכ הזה ןויזחה לככו הלאה םירבדה לככ זי  17
:דוד-לא ןתנ
ימ רמאיו הוהי ינפל בשיו דוד ךלמה אביו חי  18
ינתאיבה יכ יתיב ימו הוהי ינדא יכנא
:םלה-דע
םג רבדתו הוהי ינדא ךיניעב תאז דוע ןטקתו טי  19
ינדא םדאה תרות תאזו קוחרמל ךדבע-תיב-לא
:הוהי
תעדי התאו ךילא רבדל דוע דוד ףיסוי-המו כ  20
:הוהי ינדא ךדבע-תא
תאזה הלודגה-לכ תא תישע ךבלכו ךרבד רובעב אכ  21
:ךדבע-תא עידוהל
ןיאו ךומכ ןיא-יכ הוהי ינדא תלדג ןכ-לע בכ  22
:ונינזאב ונעמש-רשא לכב ךתלוז םיהלא
רשא ץראב דחא יוג לארשיכ ךמעכ ימו גכ  23
םש ול םושלו םעל ול-תודפל םיהלא-וכלה
ךמע ינפמ ךצראל תוארנו הלודגה םכל תושעלו
:ויהלאו םיוג םירצממ ךל תידפ רשא
םלוע-דע םעל ךל לארשי ךמע-תא ךל ןנוכתו דכ  24
:םיהלאל םהל תייה הוהי התאו
ךדבע-לע תרבד רשא רבדה םיהלא הוהי התעו הכ  25
:תרבד רשאכ השעו םלוע-דע םקה ותיב-לעו
םיהלא תואבצ הוהי רמאל םלוע-דע ךמש לדגיו וכ  26
:ךינפל ןוכנ היהי דוד ךדבע תיבו לארשי-לע
התילג לארשי יהלא תואבצ הוהי התא-יכ זכ  27
אצמ ןכ-לע ךל-הנבא תיב רמאל ךדבע ןזא-תא
:תאזה הלפתה-תא ךילא ללפתהל ובל-תא ךדבע
ךירבדו םיהלאה אוה-התא הוהי ינדא התעו חכ  28
:תאזה הבוטה-תא ךדבע-לא רבדתו תמא ויהי
םלועל תויהל ךדבע תיב-תא ךרבו לאוה התעו טכ  29
ךרבי ךתכרבמו תרבד הוהי ינדא התא-יכ ךינפל
:םלועל ךדבע-תיב

ח    8

םעינכיו םיתשלפ-תא דוד ךיו ןכ-ירחא יהיו א  1
:םיתשלפ דימ המאה גתמ-תא דוד חקיו
הצרא םתוא בכשה לבחב םדדמיו באומ-תא ךיו ב  2
תויחהל לבחה אלמו תימהל םילבח-ינש דדמיו
:החנמ יאשנ םידבעל דודל באומ יהתו
ותכלב הבוצ ךלמ בחר-ןב רזעדדה-תא דוד ךיו ג  3
:-רהנב ודי בישהל
םישרפ תואמ-עבשו ףלא ונממ דוד דכליו ד  4
בכרה-לכ-תא דוד רקעיו ילגר שיא ףלא םירשעו
:בכר האמ ונממ רתויו
ךיו הבוצ ךלמ רזעדדהל רזעל קשמד םרא אבתו ה  5
:שיא ףלא םינשו-םירשע םראב דוד
דודל םרא יהתו קשמד םראב םיבצנ דוד םשיו ו  6
לכב דוד-תא הוהי עשיו החנמ יאשונ םידבעל
:ךלה רשא
ידבע לא ויה רשא בהזה יטלש תא דוד חקיו ז  7
:םלשורי םאיביו רזעדדה
דוד ךלמה חקל רזעדדה ירע יתרבמו חטבמו ח  8
:דאמ הברה תשחנ
ליח-לכ תא דוד הכה יכ תמח ךלמ יעת עמשיו ט  9
:רזעדדה
דוד-ךלמה-לא ונב-םרוי-תא יעת חלשיו י  10
רזעדדהב םחלנ רשא לע וכרבלו םולשל ול-לאשל
ודיבו רזעדדה היה יעת תומחלמ שיא-יכ והכיו
:תשחנ ילכו בהז-ילכו ףסכ-ילכ ויה
ףסכה-םע הוהיל דוד ךלמה שידקה םתא-םג אי  11
:שבכ רשא םיוגה-לכמ שידקה רשא בהזהו
קלמעמו םיתשלפמו ןומע ינבמו באוממו םראמ בי  12
:הבוצ ךלמ בחר-ןב רזעדדה ללשמו
חלמ-איגב םרא-תא ותוכהמ ובשב םש דוד שעיו גי  13
:ףלא רשע הנומש
יהיו םיבצנ םש םודא-לכב םיבצנ םודאב םשיו די  14
לכב דוד-תא הוהי עשויו דודל םידבע םודא-לכ
:ךלה רשא
טפשמ השע דוד יהיו לארשי-לכ-לע דוד ךלמיו וט  15
:ומע-לכל הקדצו
דוליחא-ןב טפשוהיו אבצה-לע היורצ-ןב באויו זט  16
:ריכזמ
םינהכ רתיבא-ןב ךלמיחאו בוטיחא-ןב קודצו זי  17
:רפוס הירשו
דוד ינבו יתלפהו יתרכהו עדיוהי-ןב והינבו חי  18
:ויה םינהכ

ט    9

לואש תיבל רתונ רשא דוע-שי יכה דוד רמאיו א  1
:ןתנוהי רובעב דסח ומע השעאו
ול-וארקיו אביצ ומשו דבע לואש תיבלו ב  2
רמאיו אביצ התאה וילא ךלמה רמאיו דוד-לא
:ךדבע
השעאו לואש תיבל שיא דוע ספאה ךלמה רמאיו ג  3
ןב דוע ךלמה-לא אביצ רמאיו םיהלא דסח ומע
:םילגר הכנ ןתנוהיל
אביצ רמאיו אוה הפיא ךלמה ול-רמאיו ד  4
ולב לאימע-ןב ריכמ תיב אוה-הנה ךלמה-לא
:רבד
לאימע-ןב ריכמ תיבמ והחקיו דוד ךלמה חלשיו ה  5
:רבד ולמ
דוד-לא לואש-ןב ןתנוהי-ןב תשביפמ אביו ו  6
תשביפמ דוד רמאיו וחתשיו וינפ-לע לפיו
:ךדבע הנה רמאיו
דסח ךמע השעא השע יכ ארית-לא דוד ול רמאיו ז  7
הדש-לכ-תא ךל יתבשהו ךיבא ןתנוהי רובעב
:דימת ינחלש-לע םחל לכאת התאו ךיבא לואש
תמה בלכה-לא תינפ יכ ךדבע המ רמאיו וחתשיו ח  8
:ינומכ רשא
וילא רמאיו לואש רענ אביצ-לא ךלמה ארקיו ט  9
יתתנ ותיב-לכלו לואשל היה רשא לכ
:ךינדא-ןבל
תאבהו ךידבעו ךינבו התא המדאה-תא ול תדבעו י  10
תשביפמו ולכאו םחל ךינדא-ןבל היהו
אביצלו ינחלש-לע םחל דימת לכאי ךינדא-ןב
:םידבע םירשעו םינב רשע השמח
ינדא הוצי רשא לככ ךלמה-לא אביצ רמאיו אי  11
לכא תשביפמו ךדבע השעי ןכ ודבע-תא ךלמה
:ךלמה ינבמ דחאכ ינחלש-לע
בשומ לכו אכימ ומשו ןטק-ןב תשביפמלו בי  12
:תשביפמל םידבע אביצ-תיב
דימת ךלמה ןחלש-לע יכ םלשוריב בשי תשביפמו גי  13
:וילגר יתש חספ אוהו לכא אוה

י    10

ךלמיו ןומע ינב ךלמ תמיו ןכ-ירחא יהיו א  1
:ויתחת ונב ןונח
רשאכ שחנ-ןב ןונח-םע דסח-השעא דוד רמאיו ב  2
ומחנל דוד חלשיו דסח ידמע ויבא השע
ינב ץרא דוד ידבע ואביו ויבא-לא וידבע-דיב
:ןומע
דבכמה םהינדא ןונח-לא ןומע-ינב ירש ורמאיו ג  3
אולה םימחנמ ךל חלש-יכ ךיניעב ךיבא-תא דוד
דוד חלש הכפהלו הלגרלו ריעה-תא רוקח רובעב
:ךילא וידבע-תא
םנקז יצח-תא חלגיו דוד ידבע-תא ןונח חקיו ד  4
:םחלשיו םהיתותש דע יצחב םהיודמ-תא תרכיו
םישנאה ויה-יכ םתארקל חלשיו דודל ודגיו ה  5
חמצי-דע וחריב ובש ךלמה רמאיו דאמ םימלכנ
:םתבשו םכנקז
וחלשיו דודב ושאבנ יכ ןומע ינב ואריו ו  6
םרא-תאו בוחר-תיב םרא-תא ורכשיו ןומע-ינב
שיא ףלא הכעמ ךלמ-תאו ילגר ףלא םירשע אבוצ
:שיא ףלא רשע-םינש בוט שיאו
אבצה-לכ תאו באוי-תא חלשיו דוד עמשיו ז  7
:םירבגה
רעשה חתפ המחלמ וכרעיו ןומע ינב ואציו ח  8
םדבל הכעמו בוט-שיאו בוחרו אבוצ םראו
:הדשב
םינפמ המחלמה ינפ וילא התיה-יכ באוי אריו ט  9
ךרעיו לארשיב ירוחב לכמ רחביו רוחאמו
:םרא תארקל
ךרעיו ויחא ישבא דיב ןתנ םעה רתי תאו י  10
:ןומע ינב תארקל
העושיל יל התיהו ינממ םרא קזחת-םא רמאיו אי  11
:ךל עישוהל יתכלהו ךממ וקזחי ןומע ינב-םאו
וניהלא ירע דעבו ונמע-דעב קזחתנו קזח בי  12
:ויניעב בוטה השעי הוהיו
וסניו םראב המחלמל ומע רשא םעהו באוי שגיו גי  13
:וינפמ
ישיבא ינפמ וסניו םרא סנ-יכ ואר ןומע ינבו די  14
אביו ןומע ינב לעמ באוי בשיו ריעה ואביו
:םלשורי
:דחי ופסאיו לארשי ינפל ףגנ יכ םרא אריו וט  15
רהנה רבעמ רשא םרא-תא אציו רזעדדה חלשיו זט  16
:םהינפל רזעדדה אבצ-רש ךבושו םליח ואביו
רבעיו לארשי-לכ-תא ףסאיו דודל דגיו זי  17
דוד תארקל םרא וכרעיו המאלח אביו ןדריה-תא
:ומע ומחליו
עבש םראמ דוד גרהיו לארשי ינפמ םרא סניו חי  18
ךבוש תאו םישרפ ףלא םיעבראו בכר תואמ
:םש תמיו הכה ואבצ-רש
ינפל ופגנ יכ רזעדדה ידבע םיכלמה-לכ ואריו טי  19
םרא ואריו םודבעיו לארשי-תא ומלשיו לארשי
:ןומע ינב-תא דוע עישוהל

אי    11

חלשיו םיכאלמה תאצ תעל הנשה תבושתל יהיו א  1
לארשי-לכ-תאו ומע וידבע-תאו באוי-תא דוד
דודו הבר-לע ורציו ןומע ינב-תא ותחשיו
:םלשוריב בשוי
ךלהתיו ובכשמ לעמ דוד םקיו ברעה תעל יהיו ב  2
גגה לעמ תצחר השא אריו ךלמה-תיב גג-לע
:דאמ הארמ תבוט השאהו
תאז-אולה רמאיו השאל שרדיו דוד חלשיו ג  3
:יתחה הירוא תשא םעילא-תב עבש-תב
בכשיו וילא אובתו החקיו םיכאלמ דוד חלשיו ד  4
:התיב-לא בשתו התאמטמ תשדקתמ איהו המע
הרה רמאתו דודל דגתו חלשתו השאה רהתו ה  5
:יכנא
יתחה הירוא-תא ילא חלש באוי-לא דוד חלשיו ו  6
:דוד-לא הירוא-תא באוי חלשיו
באוי םולשל דוד לאשיו וילא הירוא אביו ז  7
:המחלמה םולשלו םעה םולשלו
ךילגר ץחרו ךתיבל דר הירואל דוד רמאיו ח  8
תאשמ וירחא אצתו ךלמה תיבמ הירוא אציו
:ךלמה
ידבע-לכ תא ךלמה תיב חתפ הירוא בכשיו ט  9
:ותיב-לא דרי אלו וינדא
ותיב-לא הירוא דרי-אל רמאל דודל ודגיו י  10
עודמ אב התא ךרדמ אולה הירוא-לא דוד רמאיו
:ךתיב-לא תדרי-אל
הדוהיו לארשיו ןוראה דוד-לא הירוא רמאיו אי  11
ינפ-לע ינדא ידבעו באוי ינדאו תוכסב םיבשי
תותשלו לכאל יתיב-לא אובא ינאו םינח הדשה
השעא-םא ךשפנ יחו ךיח יתשא-םע בכשלו
:הזה רבדה-תא
רחמו םויה-םג הזב בש הירוא-לא דוד רמאיו בי  12
אוהה םויב םלשוריב הירוא בשיו ךחלשא
:תרחממו
והרכשיו תשיו וינפל לכאיו דוד ול-ארקיו גי  13
וינדא ידבע-םע ובכשמב בכשל ברעב אציו
:דרי אל ותיב-לאו
חלשיו באוי-לא רפס דוד בתכיו רקבב יהיו די  14
:הירוא דיב
ינפ לומ-לא הירוא-תא ובה רמאל רפסב בתכיו וט  15
:תמו הכנו וירחאמ םתבשו הקזחה המחלמה
הירוא-תא ןתיו ריעה-לא באוי רומשב יהיו זט  16
:םש ליח-ישנא יכ עדי רשא םוקמה-לא
לפיו באוי-תא ומחליו ריעה ישנא ואציו זי  17
:יתחה הירוא םג תמיו דוד ידבעמ םעה-ןמ
:המחלמה ירבד-לכ-תא דודל דגיו באוי חלשיו חי  18
ירבד-לכ תא ךתולככ רמאל ךאלמה-תא וציו טי  19
:ךלמה-לא רבדל המחלמה
םתשגנ עודמ ךל רמאו ךלמה תמח הלעת-םא היהו כ  20
לעמ ורי-רשא תא םתעדי אולה םחלהל ריעה-לא
:המוחה
השא-אולה תשברי-ןב ךלמיבא-תא הכה-ימ אכ  21
ץבתב תמיו המוחה לעמ בכר חלפ וילע הכילשה
הירוא ךדבע םג תרמאו המוחה-לא םתשגנ המל
:תמ יתחה
וחלש רשא-לכ תא דודל דגיו אביו ךאלמה ךליו בכ  22
:באוי
םישנאה ונילע ורבג-יכ דוד-לא ךאלמה רמאיו גכ  23
חתפ-דע םהילע היהנו הדשה ונילא ואציו
:רעשה
ותומיו המוחה לעמ ךדבע-לא םיארומה ואריו דכ  24
:תמ יתחה הירוא ךדבע םגו ךלמה ידבעמ
באוי-לא רמאת-הכ ךאלמה-לא דוד רמאיו הכ  25
הזכו הזכ-יכ הזה רבדה-תא ךיניעב ערי-לא
הסרהו ריעה-לא ךתמחלמ קזחה ברחה לכאת
:והקזחו
דפסתו השיא הירוא תמ-יכ הירוא תשא עמשתו וכ  26
:הלעב-לע
ותיב-לא הפסאיו דוד חלשיו לבאה רבעיו זכ  27
רבדה עריו ןב ול דלתו השאל ול-יהתו
:הוהי יניעב דוד השע-רשא

בי    12

רמאיו וילא אביו דוד-לא ןתנ-תא הוהי חלשיו א  1
דחאו רישע דחא תחא ריעב ויה םישנא ינש ול
:שאר
:דאמ הברה רקבו ןאצ היה רישעל ב  2
הנק רשא הנטק תחא השבכ-םא יכ לכ-ןיא שרלו ג  3
לכאת ותפמ ודחי וינב-םעו ומע לדגתו היחיו
:תבכ ול-יהתו בכשת וקיחבו התשת וסכמו
ונאצמ תחקל למחיו רישעה שיאל ךלה אביו ד  4
תשבכ-תא חקיו ול-אבה חראל תושעל ורקבמו
:וילא אבה שיאל השעיו שארה שיאה
ןתנ-לא רמאיו דאמ שיאב דוד ףא-רחיו ה  5
:תאז השעה שיאה תומ-ןב יכ הוהי-יח
השע רשא בקע םיתעברא םלשי השבכה-תאו ו  6
:למח-אל רשא לעו הזה רבדה-תא
הוהי רמא-הכ שיאה התא דוד-לא ןתנ רמאיו ז  7
לארשי-לע ךלמל ךיתחשמ יכנא לארשי יהלא
:לואש דימ ךיתלצה יכנאו
ךינדא ישנ-תאו ךינדא תיב-תא ךל הנתאו ח  8
הדוהיו לארשי תיב-תא ךל הנתאו ךקיחב
:הנהכו הנהכ ךל הפסאו טעמ-םאו
תא וניעב ערה תושעל הוהי רבד-תא תיזב עודמ ט  9
ךל תחקל ותשא-תאו ברחב תיכה יתחה הירוא
:ןומע ינב ברחב תגרה ותאו השאל
יכ בקע םלוע-דע ךתיבמ ברח רוסת-אל התעו י  10
ךל תויהל יתחה הירוא תשא-תא חקתו ינתזב
:השאל
ךתיבמ הער ךילע םיקמ יננה הוהי רמא הכ אי  11
בכשו ךיערל יתתנו ךיניעל ךישנ-תא יתחקלו
:תאזה שמשה יניעל ךישנ-םע
הזה רבדה-תא השעא ינאו רתסב תישע התא יכ בי  12
:שמשה דגנו לארשי-לכ דגנ
ןתנ רמאיו הוהיל יתאטח ןתנ-לא דוד רמאיו גי  13
:תומת אל ךתאטח ריבעה הוהי-םג דוד-לא
םג הזה רבדב הוהי יביא-תא תצאנ ץאנ-יכ ספא די  14
:תומי תומ ךל דוליה ןבה
רשא דליה-תא הוהי ףגיו ותיב-לא ןתנ ךליו וט  15
:שנאיו דודל הירוא-תשא הדלי
דוד םציו רענה דעב םיהלאה-תא דוד שקביו זט  16
:הצרא בכשו ןלו אבו םוצ
אלו ץראה-ןמ ומיקהל וילע ותיב ינקז ומקיו זי  17
:םחל םתא ארב-אלו הבא
ידבע ואריו דליה תמיו יעיבשה םויב יהיו חי  18
הנה ורמא יכ דליה תמ-יכ ול דיגהל דוד
ונלוקב עמש-אלו וילא ונרבד יח דליה תויהב
:הער השעו דליה תמ וילא רמאנ ךיאו
תמ יכ דוד ןביו םישחלתמ וידבע יכ דוד אריו טי  19
ורמאיו דליה תמה וידבע-לא דוד רמאיו דליה
:תמ
ותלמש ףלחיו ךסיו ץחריו ץראהמ דוד םקיו כ  20
לאשיו ותיב-לא אביו וחתשיו הוהי-תיב אביו
:לכאיו םחל ול ומישיו
התישע רשא הזה רבדה-המ וילא וידבע ורמאיו אכ  21
תמק דליה תמ רשאכו ךבתו תמצ יח דליה רובעב
:םחל לכאתו
יתרמא יכ הכבאו יתמצ יח דליה דועב רמאיו בכ  22
:דליה יחו הוהי יננחי עדוי ימ
דוע ובישהל לכואה םצ ינא הז המל תמ התעו גכ  23
:ילא בושי-אל אוהו וילא ךלה ינא
בכשיו הילא אביו ותשא עבש-תב תא דוד םחניו דכ  24
הוהיו המלש ומש-תא ארקיו ןב דלתו המע
:ובהא
הידידי ומש-תא ארקיו איבנה ןתנ דיב חלשיו הכ  25
:הוהי רובעב
ריע-תא דכליו ןומע ינב תברב באוי םחליו וכ  26
:הכולמה
יתמחלנ רמאיו דוד-לא םיכאלמ באוי חלשיו זכ  27
:םימה ריע-תא יתדכל-םג הברב
הדכלו ריעה-לע הנחו םעה רתי-תא ףסא התעו חכ  28
:הילע ימש ארקנו ריעה-תא ינא דכלא-ןפ
הב םחליו התבר ךליו םעה-לכ-תא דוד ףסאיו טכ  29
:הדכליו
רככ הלקשמו ושאר לעמ םכלמ-תרטע-תא חקיו ל  30
ריעה ללשו דוד שאר-לע יהתו הרקי ןבאו בהז
:דאמ הברה איצוה
יצרחבו הרגמב םשיו איצוה הב-רשא םעה-תאו אל  31
ןכלמב םתוא ריבעהו לזרבה תרזגמבו לזרבה
דוד בשיו ןומע-ינב ירע לכל השעי ןכו
:םלשורי םעה-לכו

גי    13

הפי תוחא דוד-ןב םולשבאלו ןכ-ירחא יהיו א  1
:דוד-ןב ןונמא הבהאיו רמת המשו
יכ ותחא רמת רובעב תולחתהל ןונמאל רציו ב  2
הל תושעל ןונמא יניעב אלפיו איה הלותב
:המואמ
דוד יחא העמש-ןב בדנוי ומשו ער ןונמאלו ג  3
:דאמ םכח שיא בדנויו
רקבב ךלמה-ןב לד הככ התא עודמ ול רמאיו ד  4
רמת-תא ןונמא ול רמאיו יל דיגת אולה רקבב
:בהא ינא יחא םלשבא תוחא
אבו לחתהו ךבכשמ-לע בכש בדנוהי ול רמאיו ה  5
יתוחא רמת אנ אבת וילא תרמאו ךתוארל ךיבא
רשא ןעמל הירבה-תא יניעל התשעו םחל ינרבתו
:הדימ יתלכאו הארא
רמאיו ותארל ךלמה אביו לחתיו ןונמא בכשיו ו  6
בבלתו יתחא רמת אנ-אובת ךלמה-לא ןונמא
:הדימ הרבאו תובבל יתש יניעל
תיב אנ יכל רמאל התיבה רמת-לא דוד חלשיו ז  7
:הירבה ול-ישעו ךיחא ןונמא
חקתו בכש אוהו היחא ןונמא תיב רמת ךלתו ח  8
לשבתו ויניעל בבלתו שולתו קצבה-תא
:תובבלה-תא
לוכאל ןאמיו וינפל קצתו תרשמה-תא חקתו ט  9
ואציו ילעמ שיא-לכ ואיצוה ןונמא רמאיו
:וילעמ שיא-לכ
רדחה הירבה יאיבה רמת-לא ןונמא רמאיו י  10
התשע רשא תובבלה-תא רמת חקתו ךדימ הרבאו
:הרדחה היחא ןונמאל אבתו
יאוב הל רמאיו הב-קזחיו לכאל וילא שגתו אי  11
:יתוחא ימע יבכש
ןכ השעי-אל יכ יננעת-לא יחא-לא ול רמאתו בי  12
:תאזה הלבנה-תא השעת-לא לארשיב
דחאכ היהת התאו יתפרח-תא ךילוא הנא ינאו גי  13
אל יכ ךלמה-לא אנ-רבד התעו לארשיב םילבנה
:ךממ ינענמי
הנעיו הנממ קזחיו הלוקב עמשל הבא אלו די  14
:התא בכשיו
הלודג יכ דאמ הלודג האנש ןונמא האנשיו וט  15
הל-רמאיו הבהא רשא הבהאמ האנש רשא האנשה
:יכל ימוק ןונמא
תרחאמ תאזה הלודגה הערה תדוא-לא ול רמאתו זט  16
:הל עמשל הבא אלו ינחלשל ימע תישע-רשא
תאז-תא אנ-וחלש רמאיו ותרשמ ורענ-תא ארקיו זי  17
:הירחא תלדה לענו הצוחה ילעמ
ךלמה-תונב ןשבלת ןכ יכ םיספ תנתכ הילעו חי  18
לענו ץוחה ותרשמ התוא אציו םיליעמ תלותבה
:הירחא תלדה
רשא םיספה תנתכו השאר-לע רפא רמת חקתו טי  19
ךולה ךלתו השאר-לע הדי םשתו הערק הילע
:הקעזו
היה ךיחא ןונימאה היחא םולשבא הילא רמאיו כ  20
יתישת-לא אוה ךיחא ישירחה יתוחא התעו ךמע
תיב הממשו רמת בשתו הזה רבדל ךבל-תא
:היחא םולשבא
ול רחיו הלאה םירבדה-לכ תא עמש דוד ךלמהו אכ  21
:דאמ
בוט-דעו ערמל ןונמא-םע םולשבא רבד-אלו בכ  22
תא הנע רשא רבד-לע ןונמא-תא םולשבא אנש-יכ
:ותחא רמת
םולשבאל םיזזג ויהיו םימי םיתנשל יהיו גכ  23
םולשבא ארקיו םירפא-םע רשא רוצח לעבב
:ךלמה ינב-לכל
םיזזג אנ-הנה רמאיו ךלמה-לא םולשבא אביו דכ  24
:ךדבע-םע וידבעו ךלמה אנ-ךלי ךדבעל
ךלנ אנ-לא ינב-לא םולשבא-לא ךלמה רמאיו הכ  25
תכלל הבא-אלו וב-ץרפיו ךילע דבכנ אלו ונלכ
:והכרביו
יחא ןונמא ונתא אנ-ךלי אלו םולשבא רמאיו וכ  26
:ךמע ךלי המל ךלמה ול רמאיו
תאו ןונמא-תא ותא חלשיו םולשבא וב-ץרפיו זכ  27
:ךלמה ינב-לכ
בוטכ אנ ואר רמאל וירענ-תא םולשבא וציו חכ  28
ןונמא-תא וכה םכילא יתרמאו ןייב ןונמא-בל
יתיוצ יכנא יכ אולה וארית-לא ותא םתמהו
:ליח-ינבל ויהו וקזח םכתא
םולשבא הוצ רשאכ ןונמאל םולשבא ירענ ושעיו טכ  29
ודרפ-לע שיא ובכריו ךלמה ינב-לכ ומקיו
:וסניו
הכה רמאל דוד-לא האב העמשהו ךרדב המה יהיו ל  30
:דחא םהמ רתונ-אלו ךלמה ינב-לכ-תא םולשבא
הצרא בכשיו וידגב-תא ערקיו ךלמה םקיו אל  31
:םידגב יערק םיבצנ וידבע-לכו
רמאי-לא רמאיו דוד-יחא העמש-ןב בדנוי ןעיו בל  32
ותימה ךלמה-ינב םירענה-לכ תא ינדא
התיה םולשבא יפ-לע-יכ תמ ודבל ןונמא-יכ
:ותחא רמת תא ותנע םוימ המוש
רמאל רבד ובל-לא ךלמה ינדא םשי-לא התעו גל  33
:תמ ודבל ןונמא-םא-יכ ותמ ךלמה ינב-לכ
אריו וניע-תא הפצה רענה אשיו םולשבא חרביו דל  34
:רהה דצמ וירחא ךרדמ םיכלה בר-םע הנהו
ואב ךלמה-ינב הנה ךלמה-לא בדנוי רמאיו הל  35
:היה ןכ ךדבע רבדכ
ואשיו ואב ךלמה-ינב הנהו רבדל ותלככ יהיו ול  36
יכב וכב וידבע-לכו ךלמה-םגו וכביו םלוק
:דאמ לודג
ךלמ רוחימע-ןב ימלת-לא ךליו חרב םולשבאו זל  37
:םימיה-לכ ונב-לע לבאתיו רושג
:םינש שלש םש-יהיו רושג ךליו חרב םולשבאו חל  38
םחנ-יכ םולשבא-לא תאצל ךלמה דוד לכתו טל  39
:תמ-יכ ןונמא-לע

די    14

:םולשבא-לע ךלמה בל-יכ הירצ-ןב באוי עדיו א  1
רמאיו המכח השא םשמ חקיו העוקת באוי חלשיו ב  2
לבא-ידגב אנ-ישבלו אנ-ילבאתה הילא
םיבר םימי הז השאכ תייהו ןמש יכוסת-לאו
:תמ-לע תלבאתמ
םשיו הזה רבדכ וילא תרבדו ךלמה-לא תאבו ג  3
:היפב םירבדה-תא באוי
היפא-לע לפתו ךלמה-לא תיעקתה השאה רמאתו ד  4
:ךלמה העשוה רמאתו וחתשתו הצרא
הנמלא-השא לבא רמאתו ךל-המ ךלמה הל-רמאיו ה  5
:ישיא תמיו ינא
ןיאו הדשב םהינש וצניו םינב ינש ךתחפשלו ו  6
:ותא תמיו דחאה-תא דחאה וכיו םהיניב ליצמ
ינת ורמאיו ךתחפש-לע החפשמה-לכ המק הנהו ז  7
גרה רשא ויחא שפנב והתמנו ויחא הכמ-תא
רשא יתלחג-תא ובכו שרויה-תא םג הדימשנו
ינפ-לע תיראשו םש ישיאל-םוש יתלבל הראשנ
:המדאה
הוצא ינאו ךתיבל יכל השאה-לא ךלמה רמאיו ח  8
:ךילע
ךלמה ינדא ילע ךלמה-לא תיעוקתה השאה רמאתו ט  9
:יקנ ואסכו ךלמהו יבא תיב-לעו ןועה
ילא ותאבהו ךילא רבדמה ךלמה רמאיו י  10
:ךב תעגל דוע ףיסי-אלו
תיברהמ ךיהלא הוהי-תא ךלמה אנ-רכזי רמאתו אי  11
רמאיו ינב-תא ודימשי אלו תחשל םדה לאג
:הצרא ךנב תרעשמ לפי-םא הוהי-יח
ךלמה ינדא-לא ךתחפש אנ-רבדת השאה רמאתו בי  12
:ירבד רמאיו רבד
םיהלא םע-לע תאזכ התבשח המלו השאה רמאתו גי  13
ךלמה בישה יתלבל םשאכ הזה רבדה ךלמה רבדמו
:וחדנ-תא
אל רשא הצרא םירגנה םימכו תומנ תומ-יכ די  14
תובשחמ בשחו שפנ םיהלא אשי-אלו ופסאי
:חדנ ונממ חדי יתלבל
רבדה-תא ינדא ךלמה-לא רבדל יתאב-רשא התעו וט  15
אנ-הרבדא ךתחפש רמאתו םעה ינארי יכ הזה
:ותמא רבד-תא ךלמה השעי ילוא ךלמה-לא
שיאה ףכמ ותמא-תא ליצהל ךלמה עמשי יכ זט  16
:םיהלא תלחנמ דחי ינב-תאו יתא דימשהל
החונמל ךלמה ינדא-רבד אנ-היהי ךתחפש רמאתו זי  17
בוטה עמשל ךלמה ינדא ןכ םיהלאה ךאלמכ יכ
:ךמע יהי ךיהלא הוהיו ערהו
ינממ ידחכת אנ-לא השאה-לא רמאיו ךלמה ןעיו חי  18
אנ-רבדי השאה רמאתו ךתא לאש יכנא רשא רבד
:ךלמה ינדא
ןעתו תאז-לכב ךתא באוי דיה ךלמה רמאיו טי  19
ןימהל שא-םא ךלמה ינדא ךשפנ-יח רמאתו השאה
ךדבע-יכ ךלמה ינדא רבד-רשא לכמ לימשהלו
תא ךתחפש יפב םש אוהו ינוצ אוה באוי
:הלאה םירבדה-לכ
באוי ךדבע השע רבדה ינפ-תא בבס רובעבל כ  20
םיהלאה ךאלמ תמכחכ םכח ינדאו הזה רבדה-תא
:ץראב רשא-לכ-תא תעדל
רבדה-תא יתישע אנ-הנה באוי-לא ךלמה רמאיו אכ  21
:םולשבא-תא רענה-תא בשה ךלו הזה
ךרביו וחתשיו הצרא וינפ-לא באוי לפיו בכ  22
ךדבע עדי םויה באוי רמאיו ךלמה-תא
השע-רשא ךלמה ינדא ךיניעב ןח יתאצמ-יכ
:ודבע רבד-תא ךלמה
םולשבא-תא אביו הרושג ךליו באוי םקיו גכ  23
:םלשורי
בסיו הארי אל ינפו ותיב-לא בסי ךלמה רמאיו דכ  24
:האר אל ךלמה ינפו ותיב-לא םולשבא
ללהל לארשי-לכב הפי-שיא היה-אל םולשבאכו הכ  25
:םומ וב היה-אל ודקדק דעו ולגר ףכמ דאמ
רשא םימיל םימי ץקמ היהו ושאר-תא וחלגבו וכ  26
ושאר רעש-תא לקשו וחלגו וילע דבכ-יכ חלגי
:ךלמה ןבאב םילקש םיתאמ
המשו תחא תבו םינב השולש םולשבאל ודלויו זכ  27
:הארמ תפי השא התיה איה רמת
ךלמה ינפו םימי םיתנש םלשוריב םולשבא בשיו חכ  28
:האר אל
ךלמה-לא ותא חלשל באוי-לא םולשבא חלשיו טכ  29
הבא אלו תינש דוע חלשיו וילא אובל הבא אלו
:אובל
ידי-לא באוי תקלח ואר וידבע-לא רמאיו ל  30
ידבע ותציו שאב היתצוהו וכל םירעש םש-ולו
:שאב הקלחה-תא םולשבא
רמאיו התיבה םולשבא-לא אביו באוי םקיו אל  31
:שאב יל-רשא הקלחה-תא ךדבע ותיצה המל וילא
רמאל ךילא יתחלש הנה באוי-לא םולשבא רמאיו בל  32
יתאב המל רמאל ךלמה-לא ךתא החלשאו הנה אב
ינפ הארא התעו םש-ינא דע יל בוט רושגמ
:ינתמהו ןוע יב-שי-םאו ךלמה
ארקיו ול-דגיו ךלמה-לא באוי אביו גל  33
ויפא-לע ול וחתשיו ךלמה-לא אביו םולשבא-לא
:םולשבאל ךלמה קשיו ךלמה ינפל הצרא

וט    15

םיססו הבכרמ םולשבא ול שעיו ןכ ירחאמ יהיו א  1
:וינפל םיצר שיא םישמחו
יהיו רעשה ךרד די-לע דמעו םולשבא םיכשהו ב  2
ךלמה-לא אובל ביר-ול-היהי-רשא שיאה-לכ
ריע הזמ-יא רמאיו וילא םולשבא ארקיו טפשמל
:ךדבע לארשי-יטבש דחאמ רמאיו התא
םיחכנו םיבוט ךרבד האר םולשבא וילא רמאיו ג  3
:ךלמה תאמ ךל-ןיא עמשו
אובי ילעו ץראב טפש ינמשי-ימ םולשבא רמאיו ד  4
:ויתקדצהו טפשמו ביר-ול-היהי-רשא שיא-לכ
ודי-תא חלשו ול תוחתשהל שיא-ברקב היהו ה  5
:ול קשנו ול קיזחהו
ואבי-רשא לארשי-לכל הזה רבדכ םולשבא שעיו ו  6
ישנא בל-תא םולשבא בנגיו ךלמה-לא טפשמל
:לארשי
ךלמה-לא םולשבא רמאיו הנש םיעברא ץקמ יהיו ז  7
הוהיל יתרדנ-רשא ירדנ-תא םלשאו אנ הכלא
:ןורבחב
רמאל םראב רושגב יתבשב ךדבע רדנ רדנ-יכ ח  8
יתדבעו םלשורי הוהי ינבישי בישי-םא
:הוהי-תא
:הנורבח ךליו םקיו םולשב ךל ךלמה ול-רמאיו ט  9
רמאל לארשי יטבש-לכב םילגרמ םולשבא חלשיו י  10
םולשבא ךלמ םתרמאו רפשה לוק-תא םכעמשכ
:ןורבחב
םיארק םלשורימ שיא םיתאמ וכלה םולשבא-תאו אי  11
:רבד-לכ ועדי אלו םמתל םיכלהו
דוד ץעוי ינליגה לפתיחא-תא םולשבא חלשיו בי  12
ץמא רשקה יהיו םיחבזה-תא וחבזב הלגמ וריעמ
:םולשבא-תא ברו ךלוה םעהו
לארשי שיא-בל היה רמאל דוד-לא דיגמה אביו גי  13
:םולשבא ירחא
ומוק םלשוריב ותא-רשא וידבע-לכל דוד רמאיו די  14
םולשבא ינפמ הטילפ ונל-היהת-אל יכ החרבנו
ונילע חידהו ונגשהו רהמי-ןפ תכלל ורהמ
:ברח-יפל ריעה הכהו הערה-תא
רחבי-רשא לככ ךלמה-לא ךלמה-ידבע ורמאיו וט  15
:ךידבע הנה ךלמה ינדא
תא ךלמה בזעיו וילגרב ותיב-לכו ךלמה אציו זט  16
:תיבה רמשל םישגלפ םישנ רשע
תיב ודמעיו וילגרב םעה-לכו ךלמה אציו זי  17
:קחרמה
יתרכה-לכו ודי-לע םירבע וידבע-לכו חי  18
ואב-רשא שיא תואמ-שש םיתגה-לכו יתלפה-לכו
:ךלמה ינפ-לע םירבע תגמ ולגרב
התא-םג ךלת המל יתגה יתא-לא ךלמה רמאיו טי  19
הלג-םגו התא ירכנ-יכ ךלמה-םע בשו בוש ונתא
:ךמוקמל התא
ינאו תכלל ונמע ךעונא םויהו ךאוב לומת כ  20
ךיחא-תא בשהו בוש ךלוה ינא-רשא לע ךלוה
:תמאו דסח ךמע
ינדא יחו הוהי-יח רמאיו ךלמה-תא יתא ןעיו אכ  21
ךלמה ינדא םש-היהי רשא םוקמב-םא יכ ךלמה
:ךדבע היהי םש-יכ םייחל-םא תומל-םא
יתגה יתא רבעיו רבעו ךל יתא-לא דוד רמאיו בכ  22
:ותא רשא ףטה-לכו וישנא-לכו
םירבע םעה-לכו לודג לוק םיכוב ץראה-לכו גכ  23
םירבע םעה-לכו ןורדק לחנב רבע ךלמהו
:רבדמה-תא ךרד-ינפ-לע
ןורא-תא םיאשנ ותא םיולה-לכו קודצ-םג הנהו דכ  24
לעיו םיהלאה ןורא-תא וקציו םיהלאה תירב
:ריעה-ןמ רובעל םעה-לכ םת-דע רתיבא
ריעה םיהלאה ןורא-תא בשה קודצל ךלמה רמאיו הכ  25
ותא ינארהו ינבשהו הוהי יניעב ןח אצמא-םא
:והונ-תאו
יל-השעי יננה ךב יתצפח אל רמאי הכ םאו וכ  26
:ויניעב בוט רשאכ
הבש התא האורה ןהכה קודצ-לא ךלמה רמאיו זכ  27
רתיבא-ןב ןתנוהיו ךנב ץעמיחאו םולשב ריעה
:םכתא םכינב ינש
רבד אוב דע רבדמה תורבעב המהמתמ יכנא ואר חכ  28
:יל דיגהל םכמעמ
םלשורי םיהלאה ןורא-תא רתיבאו קודצ בשיו טכ  29
:םש ובשיו
ול שארו הכובו הלע םיתיזה הלעמב הלע דודו ל  30
ופח ותא-רשא םעה-לכו ףחי ךלה אוהו יופח
:הכבו הלע ולעו ושאר שיא
םולשבא-םע םירשקב לפתיחא רמאל דיגה דודו אל  31
:הוהי לפתיחא תצע-תא אנ-לכס דוד רמאיו
םיהלאל םש הוחתשי-רשא שארה-דע אב דוד יהיו בל  32
המדאו ותנתכ עורק יכראה ישוח ותארקל הנהו
:ושאר-לע
:אשמל ילע תיהו יתא תרבע םא דוד ול רמאיו גל  33
ינא ךדבע םולשבאל תרמאו בושת ריעה-םאו דל  34
ינאו התעו זאמ ינאו ךיבא דבע היהא ךלמה
:לפתיחא תצע תא יל התרפהו ךדבע
היהו םינהכה רתיבאו קודצ םש ךמע אולהו הל  35
קודצל דיגת ךלמה תיבמ עמשת רשא רבדה-לכ
:םינהכה רתיבאלו
קודצל ץעמיחא םהינב ינש םמע םש-הנה ול  36
רבד-לכ ילא םדיב םתחלשו רתיבאל ןתנוהיו
:ועמשת רשא
אבי םלשבאו ריעה דוד הער ישוח אביו זל  37
:םלשורי

זט    16

תשב-יפמ רענ אביצ הנהו שארהמ טעמ רבע דודו א  1
םחל םיתאמ םהילעו םישבח םירמח דמצו ותארקל
:ןיי לבנו ץיק האמו םיקומצ האמו
אביצ רמאיו ךל הלא-המ אביצ-לא ךלמה רמאיו ב  2
ץיקהו םחלהלו בכרל ךלמה-תיבל םירומחה
:רבדמב ףעיה תותשל ןייהו םירענה לוכאל
אביצ רמאיו ךינדא-ןב היאו ךלמה רמאיו ג  3
םויה רמא יכ םלשוריב בשוי הנה ךלמה-לא
:יבא תוכלממ תא לארשי תיב יל ובישי
תשב-יפמל רשא לכ ךל הנה אבצל ךלמה רמאיו ד  4
ינדא ךיניעב ןח-אצמא יתיוחתשה אביצ רמאיו
:ךלמה
אצוי שיא םשמ הנהו םירוחב-דע דוד ךלמה אבו ה  5
אצי ארג-ןב יעמש ומשו לואש-תיב תחפשממ
:ללקמו אוצי
דוד ךלמה ידבע-לכ-תאו דוד-תא םינבאב לקסיו ו  6
:ולאמשמו ונימימ םירבגה-לכו םעה-לכו
שיאו םימדה שיא אצ אצ וללקב יעמש רמא-הכו ז  7
:לעילבה
תכלמ רשא לואש-תיב ימד לכ הוהי ךילע בישה ח  8
ךנב םולשבא דיב הכולמה-תא הוהי ןתיו ותחת
:התא םימד שיא יכ ךתערב ךנהו
ללקי המל ךלמה-לא היורצ-ןב ישיבא רמאיו ט  9
אנ-הרבעא ךלמה ינדא-תא הזה תמה בלכה
:ושאר-תא הריסאו
ללקי יכ הירצ ינב םכלו יל-המ ךלמה רמאיו י  10
עודמ רמאי ימו דוד-תא ללק ול רמא הוהי יכו
:ןכ התישע
ינב הנה וידבע-לכ-לאו ישיבא-לא דוד רמאיו אי  11
התע-יכ ףאו ישפנ-תא שקבמ יעממ אצי-רשא
:הוהי ול-רמא יכ ללקיו ול וחנה ינימיה-ןב
הבוט יל הוהי בישהו ינועב הוהי הארי ילוא בי  12
:הזה םויה ותללק תחת
רהה עלצב ךלה יעמשו ךרדב וישנאו דוד ךליו גי  13
רפעו ותמעל םינבאב לקסיו ללקיו ךולה ותמעל
:רפעב
שפניו םיפיע ותא-רשא םעה-לכו ךלמה אביו די  14
:םש
םלשורי ואב לארשי שיא םעה-לכו םולשבאו וט  15
:ותא לפתיחאו
דוד הער יכראה ישוח אב-רשאכ יהיו זט  16
ךלמה יחי םולשבא-לא ישוח רמאיו םולשבא-לא
:ךלמה יחי
המל ךער-תא ךדסח הז ישוח-לא םולשבא רמאיו זי  17
:ךער-תא תכלה-אל
הוהי רחב רשא יכ אל םלשבא-לא ישוח רמאיו חי  18
:בשא ותאו היהא אל לארשי שיא-לכו הזה םעהו
רשאכ ונב ינפל אולה דבעא ינא ימל תינשהו טי  19
:ךינפל היהא ןכ ךיבא ינפל יתדבע
הצע םכל ובה לפתיחא-לא םולשבא רמאיו כ  20
:השענ-המ
ךיבא ישגלפ-לא אוב םלשבא-לא לפתיחא רמאיו אכ  21
לארשי-לכ עמשו תיבה רומשל חינה רשא
:ךתא רשא-לכ ידי וקזחו ךיבא-תא תשאבנ-יכ
םולשבא אביו גגה-לע להאה םולשבאל וטיו בכ  22
:לארשי-לכ יניעל ויבא ישגלפ-לא
-לאשי רשאכ םהה םימיב ץעי רשא לפתיחא תצעו גכ  23
םג דודל-םג לפתיחא תצע-לכ ןכ םיהלאה רבדב
:םלשבאל

זי    17

רשע-םינש אנ הרחבא םלשבא-לא לפתיחא רמאיו א  1
:הלילה דוד-ירחא הפדראו המוקאו שיא ףלא
יתדרחהו םידי הפרו עגי אוהו וילע אובאו ב  2
ךלמה-תא יתיכהו ותא-רשא םעה-לכ סנו ותא
:ודבל
התא רשא שיאה לכה בושכ ךילא םעה-לכ הבישאו ג  3
:םולש היהי םעה-לכ שקבמ
ינקז-לכ יניעבו םלשבא יניעב רבדה רשייו ד  4
:לארשי
יכראה ישוחל םג אנ ארק םולשבא רמאיו ה  5
:אוה-םג ויפב-המ העמשנו
וילא םולשבא רמאיו םולשבא-לא ישוח אביו ו  6
ורבד-תא השענה לפתיחא רבד הזה רבדכ רמאל
:רבד התא ןיא-םא
הצעה הבוט-אל םולשבא-לא ישוח רמאיו ז  7
:תאזה םעפב לפתיחא ץעי-רשא
יכ וישנא-תאו ךיבא-תא תעדי התא ישוח רמאיו ח  8
הדשב לוכש בדכ המה שפנ ירמו המה םירבג
:םעה-תא ןילי אלו המחלמ שיא ךיבאו
דחאב וא םיתחפה תחאב אבחנ-אוה התע הנה ט  9
עמשה עמשו הלחתב םהב לפנכ היהו תמוקמה
:םלשבא ירחא רשא םעב הפגמ התיה רמאו
סמי סמה היראה בלכ ובל רשא ליח-ןב-םג אוהו י  10
ליח-ינבו ךיבא רובג-יכ לארשי-לכ עדי-יכ
:ותא רשא
ןדמ לארשי-לכ ךילע ףסאי ףסאה יתצעי יכ אי  11
ךינפו ברל םיה-לע-רשא לוחכ עבש ראב-דעו
:ברקב םיכלה
ונחנו םש אצמנ רשא תמוקמה תחאב וילא ונאבו בי  12
וב רתונ-אלו המדאה-לע לטה לפי רשאכ וילע
:דחא-םג ותא-רשא םישנאה-לכבו
ריעה-לא לארשי-לכ ואישהו ףסאי ריע-לא-םאו גי  13
דע לחנה-דע ותא ונבחסו םילבח איהה
:רורצ-םג םש אצמנ-אל-רשא
ישוח תצע הבוט לארשי שיא-לכו םולשבא רמאיו די  14
תצע-תא רפהל הוצ הוהיו לפתיחא תצעמ יכראה
םולשבא-לא הוהי איבה רובעבל הבוטה לפתיחא
:הערה-תא
תאזכ םינהכה רתיבא-לאו קודצ-לא ישוח רמאיו וט  15
לארשי ינקז תאו םלשבא-תא לפתיחא ץעי תאזכו
:ינא יתצעי תאזכו תאזכו
ןלת-לא רמאל דודל ודיגהו הרהמ וחלש התעו זט  16
ןפ רובעת רובע םגו רבדמה תוברעב הלילה
:ותא רשא םעה-לכלו ךלמל עלבי
הכלהו לגר-ןיעב םידמע ץעמיחאו ןתנוהיו זי  17
ךלמל ודיגהו וכלי םהו םהל הדיגהו החפשה
:הריעה אובל תוארהל ולכוי אל יכ דוד
םהינש וכליו םלשבאל דגיו רענ םתא אריו חי  18
ראב ולו םירוחבב שיא-תיב-לא ואביו הרהמ
:םש ודריו ורצחב
ראבה ינפ-לע ךסמה-תא שרפתו השאה חקתו טי  19
:רבד עדונ אלו תופרה וילע חטשתו
ורמאיו התיבה השאה-לא םולשבא ידבע ואביו כ  20
ורבע השאה םהל רמאתו ןתנוהיו ץעמיחא היא
:םלשורי ובשיו ואצמ אלו ושקביו םימה לכימ
ודגיו וכליו ראבהמ ולעיו םתכל ירחא יהיו אכ  21
הרהמ ורבעו ומוק דוד-לא ורמאיו דוד ךלמל
:לפתיחא םכילע ץעי הככ-יכ םימה-תא
ןדריה-תא ורבעיו ותא רשא םעה-לכו דוד םקיו בכ  22
רבע-אל רשא רדענ אל דחא-דע רקבה רוא-דע
:ןדריה-תא
שבחיו ותצע התשענ אל יכ האר לפתיחאו גכ  23
וציו וריע-לא ותיב-לא ךליו םקיו רומחה-תא
:ויבא רבקב רבקיו תמיו קנחיו ותיב-לא
אוה ןדריה-תא רבע םלשבאו המינחמ אב דודו דכ  24
:ומע לארשי שיא-לכו
אשמעו אבצה-לע באוי תחת םלשבא םש אשמע-תאו הכ  25
לגיבא-לא אב-רשא ילארשיה ארתי ומשו שיא-ןב
:באוי םא היורצ תוחא שחנ-תב
:דעלגה ץרא םלשבאו לארשי ןחיו וכ  26
תברמ שחנ-ןב יבשו המינחמ דוד אובכ יהיו זכ  27
ילזרבו רבד אלמ לאימע-ןב ריכמו ןומע-ינב
:םילגרמ ידעלגה
חמקו םירעשו םיטחו רצוי ילכו תופסו בכשמ חכ  28
:ילקו םישדעו לופו ילקו
דודל ושיגה רקב תופשו ןאצו האמחו שבדו טכ  29
ףיעו בער םעה ורמא יכ לוכאל ותא-רשא םעלו
:רבדמב אמצו

חי    18

ירש םהילע םשיו ותא רשא םעה-תא דוד דקפיו א  1
:תואמ ירשו םיפלא
תישלשהו באוי-דיב תישלשה םעה-תא דוד חלשיו ב  2
דיב תשלשהו באוי יחא היורצ-ןב ישיבא דיב
אצא אצי םעה-לא ךלמה רמאיו יתגה יתא
:םכמע ינא-םג
ומישי-אל סוננ סנ-םא יכ אצת אל םעה רמאיו ג  3
ונילא ומישי-אל וניצח ותמי-םאו בל ונילא
בוט התעו םיפלא הרשע ונמכ התע-יכ בל
:ריזעל ריעמ ונל-היהת-יכ
השעא םכיניעב בטיי-רשא ךלמה םהילא רמאיו ד  4
תואמל ואצי םעה-לכו רעשה די-לא ךלמה דמעיו
:םיפלאלו
רמאל יתא-תאו ישיבא-תאו באוי-תא ךלמה וציו ה  5
תוצב ועמש םעה-לכו םולשבאל רענל יל-טאל
:םולשבא רבד-לע םירשה-לכ-תא ךלמה
המחלמה יהתו לארשי תארקל הדשה םעה אציו ו  6
:םירפא רעיב
םש-יהתו דוד ידבע ינפל לארשי םע םש ופגניו ז  7
:ףלא םירשע אוהה םויב הלודג הפגמה
בריו ץראה-לכ ינפ-לע תיצפנ המחלמה םש-יהתו ח  8
:אוהה םויב ברחה הלכא רשאמ םעב לכאל רעיה
בכר םולשבאו דוד ידבע ינפל םולשבא ארקיו ט  9
הלודגה הלאה ךבוש תחת דרפה אביו דרפה-לע
ץראה ןיבו םימשה ןיב ןתיו הלאב ושאר קזחיו
:רבע ויתחת-רשא דרפהו
יתיאר הנה רמאיו באויל דגיו דחא שיא אריו י  10
:הלאב יולת םלשבא-תא
עודמו תיאר הנהו ול דיגמה שיאל באוי רמאיו אי  11
ףסכ הרשע ךל תתל ילעו הצרא םש ותיכה-אל
:תחא הרגחו
יפכ-לע לקש יכנא אלו באוי-לא שיאה רמאיו בי  12
יכ ךלמה-ןב-לא ידי חלשא-אל ףסכ ףלא
יתא-תאו ישיבא-תאו ךתא ךלמה הוצ ונינזאב
:םולשבאב רענב ימ-ורמש רמאל
דחכי-אל רבד-לכו רקש ושפנב יתישע-וא גי  13
:דגנמ בציתת התאו ךלמה-ןמ
השלש חקיו ךינפל הליחא ןכ-אל באוי רמאיו די  14
יח ונדוע םולשבא בלב םעקתיו ופכב םיטבש
:הלאה בלב
וכיו באוי ילכ יאשנ םירענ הרשע ובסיו וט  15
:והתימיו םולשבא-תא
לארשי ירחא ףדרמ םעה בשיו רפשב באוי עקתיו זט  16
:םעה-תא באוי ךשח-יכ
תחפה-לא רעיב ותא וכילשיו םולשבא-תא וחקיו זי  17
דאמ לודג םינבא-לג וילע ובציו לודגה
:ולהאל שיא וסנ לארשי-לכו
רשא תבצמ-תא ויחב ול-בציו חקל םלשבאו חי  18
ריכזה רובעב ןב יל-ןיא רמא יכ ךלמה-קמעב
םלשבא די הל ארקיו ומש-לע תבצמל ארקיו ימש
:הזה םויה דע
הרשבאו אנ הצורא רמא קודצ-ןב ץעמיחאו טי  19
:ויביא דימ הוהי וטפש-יכ ךלמה-תא
הזה םויה התא הרשב שיא אל באוי ול רמאיו כ  20
-לע יכ רשבת אל הזה םויהו רחא םויב תרשבו
:תמ ךלמה-ןב
התיאר רשא ךלמל דגה ךל ישוכל באוי רמאיו אכ  21
:ץריו באויל ישוכ וחתשיו
באוי-לא רמאיו קודצ-ןב ץעמיחא דוע ףסיו בכ  22
רמאיו ישוכה ירחא ינא-םג אנ-הצרא המ יהיו
הרושב-ןיא הכלו ינב ץר התא הז-המל באוי
:תאצמ
ץעמיחא ץריו ץור ול רמאיו ץורא המ-יהיו גכ  23
:ישוכה-תא רבעיו רככה ךרד
גג-לא הפצה ךליו םירעשה ינש-ןיב בשוי דודו דכ  24
אריו ויניע-תא אשיו המוחה-לא רעשה
:ודבל ץר שיא-הנהו
ודבל-םא ךלמה רמאיו ךלמל דגיו הפצה ארקיו הכ  25
:ברקו ךולה ךליו ויפב הרושב
רעשה-לא הפצה ארקיו ץר רחא-שיא הפצה אריו וכ  26
הז-םג ךלמה רמאיו ודבל ץר שיא-הנה רמאיו
:רשבמ
תצרמכ ןושארה תצורמ-תא האר ינא הפצה רמאיו זכ  27
הז בוט-שיא ךלמה רמאיו קודצ-ןב ץעמיחא
:אובי הבוט הרושב-לאו
וחתשיו םולש ךלמה-לא רמאיו ץעמיחא ארקיו חכ  28
ךיהלא הוהי ךורב רמאיו הצרא ויפאל ךלמל
ינדאב םדי-תא ואשנ-רשא םישנאה-תא רגס רשא
:ךלמה
רמאיו םולשבאל רענל םולש ךלמה רמאיו טכ  29
דבע-תא חלשל לודגה ןומהה יתיאר ץעמיחא
:המ יתעדי אלו ךדבע-תאו באוי ךלמה
:דמעיו בסיו הכ בציתה בס ךלמה רמאיו ל  30
ינדא רשבתי ישוכה רמאיו אב ישוכה הנהו אל  31
םימקה-לכ דימ םויה הוהי ךטפש-יכ ךלמה
:ךילע
םולשבאל רענל םולשה ישוכה-לא ךלמה רמאיו בל  32
לכו ךלמה ינדא יביא רענכ ויהי ישוכה רמאיו
:הערל ךילע ומק-רשא

טי    19

הכו ךביו רעשה תילע-לע לעיו ךלמה זגריו א  1
םולשבא ינב ינב םולשבא ינב ותכלב רמא
:ינב ינב םולשבא ךיתחת ינא יתומ ןתי-ימ
:םלשבא-לע לבאתיו הכב ךלמה הנה באויל דגיו ב  2
עמש-יכ םעה-לכל לבאל אוהה םויב העשתה יהתו ג  3
:ונב-לע ךלמה בצענ רמאל אוהה םויב םעה
רשאכ ריעה אובל אוהה םויב םעה בנגתיו ד  4
:המחלמב םסונב םימלכנה םעה בנגתי
לודג לוק ךלמה קעזיו וינפ-תא טאל ךלמהו ה  5
:ינב ינב םולשבא םולשבא ינב
םויה תשבה רמאיו תיבה ךלמה-לא באוי אביו ו  6
תאו םויה ךשפנ-תא םיטלממה ךידבע-לכ ינפ-תא
:ךישגלפ שפנו ךישנ שפנו ךיתנבו ךינב שפנ
תדגה יכ ךיבהא-תא אנשלו ךיאנש-תא הבהאל ז  7
םויה יתעדי יכ םידבעו םירש ךל ןיא יכ םויה
זא-יכ םיתמ םויה ונלכו יח םולשבא אל יכ
:ךיניעב רשי
הוהיב יכ ךידבע בל-לע רבדו אצ םוק התעו ח  8
ךתא שיא ןילי-םא אצוי ךניא-יכ יתעבשנ
ךילע האב-רשא הערה-לכמ תאז ךל הערו הלילה
:התע-דע ךירענמ
רמאל ודיגה םעה-לכלו רעשב בשיו ךלמה םקיו ט  9
ךלמה ינפל םעה-לכ אביו רעשב בשוי ךלמה הנה
:וילהאל שיא סנ לארשיו
רמאל לארשי יטבש-לכב ןודנ םעה-לכ יהיו י  10
ףכמ ונטלמ אוהו וניביא ףכמ ונליצה ךלמה
:םולשבא לעמ ץראה-ןמ חרב התעו םיתשלפ
התעו המחלמב תמ ונילע ונחשמ רשא םולשבאו אי  11
:ךלמה-תא בישהל םישרחמ םתא המל
םינהכה רתיבא-לאו קודצ-לא חלש דוד ךלמהו בי  12
ויהת המל רמאל הדוהי ינקז-לא ורבד רמאל
רבדו ותיב-לא ךלמה-תא בישהל םינרחא
:ותיב-לא ךלמה-לא אב לארשי-לכ
םינרחא ויהת המלו םתא ירשבו ימצע םתא יחא גי  13
:ךלמה-תא בישהל
הכ התא ירשבו ימצע אולה ורמת אשמעלו די  14
אבצ-רש אל-םא ףיסוי הכו םיהלא יל-השעי
:באוי תחת םימיה-לכ ינפל היהת
וחלשיו דחא שיאכ הדוהי-שיא-לכ בבל-תא טיו וט  15
:ךידבע-לכו התא בוש ךלמה-לא
הלגלגה אב הדוהיו ןדריה-דע אביו ךלמה בשיו זט  16
:ןדריה-תא ךלמה-תא ריבעהל ךלמה תארקל תכלל
םירוחבמ רשא ינימיה-ןב ארג-ןב יעמש רהמיו זי  17
:דוד ךלמה תארקל הדוהי שיא-םע דריו
לואש תיב רענ אביצו ןמינבמ ומע שיא ףלאו חי  18
וחלצו ותא וידבע םירשעו וינב רשע תשמחו
:ךלמה ינפל ןדריה
תושעלו ךלמה תיב-תא ריבעל הרבעה הרבעו טי  19
ךלמה ינפל לפנ ארג-ןב יעמשו וניעב בוטה
:ןדריב ורבעב
ןוע ינדא יל-בשחי-לא ךלמה-לא רמאיו כ  20
אצי-רשא םויב ךדבע הועה רשא תא רכזת-לאו
:ובל-לא ךלמה םושל םלשורימ ךלמה-ינדא
םויה יתאב-הנהו יתאטח ינא יכ ךדבע עדי יכ אכ  21
:ךלמה ינדא תארקל תדרל ףסוי תיב-לכל ןושאר
אל תאז תחתה רמאיו היורצ-ןב ישיבא ןעיו בכ  22
:הוהי חישמ-תא ללק יכ יעמש תמוי
היורצ ינב םכלו יל-המ דוד רמאיו גכ  23
שיא תמוי םויה ןטשל םויה יל-ויהת-יכ
ךלמ-ינא םויה יכ יתעדי אולה יכ לארשיב
:לארשי-לע
ול עבשיו תומת אל יעמש-לא ךלמה רמאיו דכ  24
:ךלמה
השע-אלו ךלמה תארקל דרי לואש-ןב תשבפמו הכ  25
סבכ אל וידגב-תאו ומפש השע-אלו וילגר
:םולשב אב-רשא םויה-דע ךלמה תכל םויה-ןמל
ול רמאיו ךלמה תארקל םלשורי אב-יכ יהיו וכ  26
:תשביפמ ימע תכלה-אל המל ךלמה
ךדבע רמא-יכ ינמר ידבע ךלמה ינדא רמאיו זכ  27
ךלמה-תא ךלאו הילע בכראו רומחה יל-השבחא
:ךדבע חספ יכ
ךלמה ינדאו ךלמה ינדא-לא ךדבעב לגריו חכ  28
:ךיניעב בוטה השעו םיהלאה ךאלמכ
תומ-ישנא-םא יכ יבא תיב-לכ היה אל יכ טכ  29
ךנחלש ילכאב ךדבע-תא תשתו ךלמה ינדאל
:ךלמה-לא דוע קעזלו הקדצ דוע יל-שי-המו
יתרמא ךירבד דוע רבדת המל ךלמה ול רמאיו ל  30
:הדשה-תא וקלחת אביצו התא
ירחא חקי לכה-תא םג ךלמה-לא תשביפמ רמאיו אל  31
:ותיב-לא םולשב ךלמה ינדא אב-רשא
ךלמה-תא רבעיו םילגרמ דרי ידעלגה ילזרבו בל  32
:ןדריב-תא וחלשל ןדריה
לכלכ-אוהו הנש םינמש-ןב דאמ ןקז ילזרבו גל  33
אוה לודג שיא-יכ םינחמב ותבישב ךלמה-תא
:דאמ
יתלכלכו יתא רבע התא ילזרב-לא ךלמה רמאיו דל  34
:םלשוריב ידמע ךתא
ייח ינש ימי המכ ךלמה-לא ילזרב רמאיו הל  35
:םלשורי ךלמה-תא הלעא-יכ
ערל בוט-ןיב עדאה םויה יכנא הנש םינמש-ןב ול  36
התשא רשא-תאו לכא רשא-תא ךדבע םעטי-םא
היהי המלו תורשו םירש לוקב דוע עמשא-םא
:ךלמה ינדא-לא אשמל דוע ךדבע
המלו ךלמה-תא ןדריה-תא ךדבע רבעי טעמכ זל  37
:תאזה הלומגה ךלמה ינלמגי
ימאו יבא רבק םע יריעב תמאו ךדבע אנ-בשי חל  38
ול-השעו ךלמה ינדא-םע רבעי םהמכ ךדבע הנהו
:ךיניעב בוט-רשא תא
ול-השעא ינאו םהמכ רבעי יתא ךלמה רמאיו טל  39
:ךל-השעא ילע רחבת-רשא לכו ךיניעב בוטה-תא
קשיו רבע ךלמהו ןדריה-תא םעה-לכ רבעיו מ  40
:ומקמל בשיו והכרביו ילזרבל ךלמה
םע-לכו ומע רבע ןהמכו הלגלגה ךלמה רבעיו אמ  41
:לארשי םע יצח םגו ךלמה-תא ורבעיו הדוהי
ורמאיו ךלמה-לא םיאב לארשי שיא-לכ הנהו במ  42
הדוהי שיא וניחא ךובנג עודמ ךלמה-לא
ןדריה-תא ותיב-תאו ךלמה-תא ורבעיו
:ומע דוד ישנא-לכו
בורק-יכ לארשי שיא-לע הדוהי שיא-לכ ןעיו גמ  43
הזה רבדה-לע ךל הרח הז המלו ילא ךלמה
:ונל אשנ תאשנ-םא ךלמה-ןמ ונלכא לוכאה
רמאיו הדוהי שיא-תא לארשי-שיא ןעיו דמ  44
עודמו ךממ ינא דודב-םגו ךלמב יל תודי-רשע
בישהל יל ןושאר ירבד היה-אלו ינתלקה
שיא רבדמ הדוהי שיא-רבד שקיו יכלמ-תא
:לארשי

כ    20

שיא ירכב-ןב עבש ומשו לעילב שיא ארקנ םשו א  1
דודב קלח ונל-ןיא רמאיו רפשב עקתיו ינימי
:לארשי וילהאל שיא ישי-ןבב ונל-הלחנ אלו
עבש ירחא דוד ירחאמ לארשי שיא-לכ לעיו ב  2
ןדריה-ןמ םכלמב וקבד הדוהי שיאו ירכב-ןב
:םלשורי-דעו
תא ךלמה חקיו םלשורי ותיב-לא דוד אביו ג  3
םנתיו תיבה רמשל חינה רשא םישגלפ םישנ-רשע
הנייהתו אב-אל םהילאו םלכלכיו תרמשמ-תיב
:תויח תונמלא ןתמ םוי-דע תוררצ
הדוהי-שיא-תא יל-קעזה אשמע-לא ךלמה רמאיו ד  4
:דמע הפ התאו םימי תשלש
דעומה-ןמ רחייו הדוהי-תא קיעזהל אשמע ךליו ה  5
:ודעי רשא
עבש ונל ערי התע ישיבא-לא דוד רמאיו ו  6
ךינדא ידבע-תא חק התא םולשבא-ןמ ירכב-ןב
ליצהו תורצב םירע ול אצמ-ןפ וירחא ףדרו
:ונניע
יתלפהו יתרכהו באוי ישנא וירחא ואציו ז  7
עבש ירחא ףדרל םלשורימ ואציו םירבגה-לכו
:ירכב-ןב
אב אשמעו ןועבגב רשא הלודגה ןבאה-םע םה ח  8
ברח רוגח ולעו ושבל ודמ רוגח באויו םהינפל
:לפתו אצי אוהו הרעתב וינתמ-לע תדמצמ
זחתו יחא התא םולשה אשמעל באוי רמאיו ט  9
:ול-קשנל אשמע ןקזב באוי ןימי-די
הב והכיו באוי-דיב רשא ברחב רמשנ-אל אשמעו י  10
תמיו ול הנש-אלו הצרא ויעמ ךפשיו שמחה-לא
:ירכב-ןב עבש ירחא ףדר ויחא ישיבאו באויו
רשא ימ רמאיו באוי ירענמ וילע דמע שיאו אי  11
:באוי ירחא דודל-רשא ימו באויב ץפח
שיאה אריו הלסמה ךותב םדב ללגתמ אשמעו בי  12
הדשה הלסמה-ןמ אשמע-תא בסיו םעה-לכ דמע-יכ
וילע אבה-לכ האר רשאכ דגב וילע ךלשיו
:דמעו
באוי ירחא שיא-לכ רבע הלסמה-ןמ הגה רשאכ גי  13
:ירכב-ןב עבש ירחא ףדרל
הכעמ תיבו הלבא לארשי יטבש-לכב רבעיו די  14
:וירחא-ףא ואביו והלקיו םירבה-לכו
וכפשיו הכעמה תיב הלבאב וילע ורציו ואביו וט  15
רשא םעה-לכו לחב דמעתו ריעה-לא הללס
:המוחה ליפהל םתיחשמ באוי-תא
אנ-ורמא ועמש ועמש ריעה-ןמ המכח השא ארקתו זט  16
:ךילא הרבדאו הנה-דע ברק באוי-לא
רמאיו באוי התאה השאה רמאתו הילא ברקיו זי  17
עמש רמאיו ךתמא ירבד עמש ול רמאתו ינא
:יכנא
לאש רמאל הנשארב ורבדי רבד רמאל רמאתו חי  18
:ומתה ןכו לבאב ולאשי
ריע תימהל שקבמ התא לארשי ינומא ימלש יכנא טי  19
:הוהי תלחנ עלבת המל לארשיב םאו
עלבא-םא יל הלילח הלילח רמאיו באוי ןעיו כ  20
:תיחשא-םאו
ירכב-ןב עבש םירפא רהמ שיא יכ רבדה ןכ-אל אכ  21
הכלאו ודבל ותא-ונת דודב ךלמב ודי אשנ ומש
ושאר הנה באוי-לא השאה רמאתו ריעה לעמ
:המוחה דעב ךילא ךלשמ
ותרכיו התמכחב םעה-לכ-לא השאה אובתו בכ  22
עקתיו באוי-לא וכלשיו ירכב-ןב עבש שאר-תא
בש באויו וילהאל שיא ריעה-לעמ וצפיו רפושב
:ךלמה-לא םלשורי
עדיוהי-ןב הינבו לארשי אבצה-לכ לא באויו גכ  23
:יתלפה-לעו ירכה-לע
:ריכזמה דוליחא-ןב טפשוהיו סמה-לע םרדאו דכ  24
:םינהכ רתיבאו קודצו רפס אישו הכ  25
:דודל ןהכ היה יראיה אריע םגו וכ  26

אכ    21

הנש ירחא הנש םינש שלש דוד ימיב בער יהיו א  1
לואש-לא הוהי רמאיו הוהי ינפ-תא דוד שקביו
:םינעבגה-תא תימה-רשא-לע םימדה תיב-לאו
םינעבגהו םהילא רמאיו םינעבגל ךלמה ארקיו ב  2
ינבו ירמאה רתימ-םא יכ המה לארשי ינבמ אל
ותאנקב םתכהל לואש שקביו םהל ועבשנ לארשי
:הדוהיו לארשי-ינבל
המבו םכל השעא המ םינעבגה-לא דוד רמאיו ג  3
:הוהי תלחנ-תא וכרבו רפכא
בהזו ףסכ יל-ןיא םינעבגה ול ורמאיו ד  4
תימהל שיא ונל-ןיאו ותיב-םעו לואש-םע
:םכל השעא םירמא םתא-המ רמאיו לארשיב
רשאו ונלכ רשא שיאה ךלמה-לא ורמאיו ה  5
:לארשי לבג-לכב בציתהמ ונדמשנ ונל-המד
הוהיל םונעקוהו וינבמ םישנא העבש ונל-ןתני ו  6
:ןתא ינא ךלמה רמאיו הוהי ריחב לואש תעבגב
לואש-ןב ןתנוהי-ןב תשביפמ-לע ךלמה למחיו ז  7
ןיבו דוד ןיב םתניב רשא הוהי תעבש-לע
:לואש-ןב ןתנוהי
רשא היא-תב הפצר ינב ינש-תא ךלמה חקיו ח  8
תשמח-תאו תשבפמ-תאו ינמרא-תא לואשל הדלי
לאירדעל הדלי רשא לואש-תב לכימ ינב
:יתלחמה ילזרב-ןב
הוהי ינפל רהב םעיקיו םינעבגה דיב םנתיו ט  9
ריצק ימיב ותמה םהו דחי םיתעבש ולפיו
:םירעש ריצק תלחת םינשארב
רוצה-לא הל והטתו קשה-תא היא-תב הפצר חקתו י  10
םימשה-ןמ םהילע םימ-ךתנ דע ריצק תלחתמ
םמוי םהילע חונל םימשה ףוע הנתנ-אלו
:הליל הדשה תיח-תאו
שגלפ היא-תב הפצר התשע-רשא תא דודל דגיו אי  11
:לואש
תומצע-תאו לואש תומצע-תא חקיו דוד ךליו בי  12
ובנג רשא דעלג שיבי ילעב תאמ ונב ןתנוהי
םויב םיתשלפה םש םולת רשא ןש-תיב בחרמ םתא
:עבלגב לואש-תא םיתשלפ תוכה
ןתנוהי תומצע-תאו לואש תומצע-תא םשמ לעיו גי  13
:םיעקומה תומצע-תא ופסאיו ונב
ץראב ונב-ןתנוהיו לואש-תומצע-תא ורבקיו די  14
לכ ושעיו ויבא שיק רבקב עלצב ןמינב
:ןכ-ירחא ץראל םיהלא רתעיו ךלמה הוצ-רשא
דוד דריו לארשי-תא םיתשלפל המחלמ דוע-יהתו וט  15
:דוד ףעיו םיתשלפ-תא ומחליו ומע וידבעו
שלש וניק לקשמו הפרה ידיליב רשא בנב ובשיו זט  16
רמאיו השדח רוגח אוהו תשחנ לקשמ תואמ
:דוד-תא תוכהל
יתשלפה-תא ךיו היורצ-ןב ישיבא ול-רזעיו זי  17
אצת-אל רמאל ול דוד-ישנא ועבשנ זא והתימיו
:לארשי רנ-תא הבכת אלו המחלמל ונתא דוע
בוגב המחלמה דוע-יהתו ןכ-ירחא יהיו חי  18
רשא ףס-תא יתשחה יכבס הכה זא םיתשלפ-םע
:הפרה ידליב
ןנחלא ךיו םיתשלפ-םע בוגב המחלמה דוע-יהתו טי  19
ץעו יתגה תילג תא ימחלה תיב םיגרא ירעי-ןב
:םיגרא רונמכ ותינח
תעבצאו ןידמ שיא יהיו תגב המחלמ דוע-יהתו כ  20
עבראו םירשע ששו שש וילגר תועבצאו וידי
:הפרהל דלי אוה-םגו רפסמ
יחא יעמש-ןב ןתנוהי והכיו לארשי-תא ףרחיו אכ  21
:דוד
ולפיו תגב הפרהל ודלי הלא תעברא-תא בכ  22
:וידבע דיבו דוד-דיב

בכ    22

םויב תאזה הרישה ירבד-תא הוהיל דוד רבדיו א  1
:לואש ףכמו ויביא-לכ ףכמ ותא הוהי ליצה
:יל-יטלפמו יתדצמו יעלס הוהי רמאיו ב  2
יבגשמ יעשי ןרקו ינגמ וב-הסחא ירוצ יהלא ג  3
:ינעשת סמחמ יעשמ יסונמו
:עשוא יביאמו הוהי ארקא ללהמ ד  4
:ינתעבי לעילב ילחנ תומ-ירבשמ ינפפא יכ ה  5
:תומ-ישקמ ינמדק ינבס לואש ילבח ו  6
עמשיו ארקא יהלא-לאו הוהי ארקא יל-רצב ז  7
:וינזאב יתעושו ילוק ולכיהמ
וזגרי םימשה תודסומ ץראה שערתו שעגתו ח  8
:ול הרח-יכ ושעגתיו
ורעב םילחג לכאת ויפמ שאו ופאב ןשע הלע ט  9
:ונממ
:וילגר תחת לפרעו דריו םימש טיו י  10
:חור-יפנכ-לע אריו ףעיו בורכ-לע בכריו אי  11
יבע םימ-תרשח תוכס ויתביבס ךשח תשיו בי  12
:םיקחש
:שא-ילחג ורעב ודגנ הגנמ גי  13
:ולוק ןתי ןוילעו הוהי םימש-ןמ םערי די  14
:םמהיו קרב םציפיו םיצח חלשיו וט  15
הוהי תרעגב לבת תודסמ ולגי םי יקפא ואריו זט  16
:ופא חור תמשנמ
:םיבר םיממ ינשמי ינחקי םורממ חלשי זי  17
:ינממ וצמא יכ יאנשמ זע יביאמ ינליצי חי  18
:יל ןעשמ הוהי יהיו ידיא םויב ינמדקי טי  19
:יב ץפח-יכ ינצלחי יתא בחרמל אציו כ  20
:יל בישי ידי רבכ יתקדצכ הוהי ינלמגי אכ  21
:יהלאמ יתעשר אלו הוהי יכרד יתרמש יכ בכ  22
:הנממ רוסא-אל ויתקחו ידגנל וטפשמ-לכ יכ גכ  23
:ינועמ הרמתשאו ול םימת היהאו דכ  24
:ויניע דגנל ירבכ יתקדצכ יל הוהי בשיו הכ  25
:םמתת םימת רובג-םע דסחתת דיסח-םע וכ  26
:לפתת שקע-םעו רבתת רבנ-םע זכ  27
:ליפשת םימר-לע ךיניעו עישות ינע םע-תאו חכ  28
:יכשח היגי הוהיו הוהי ירינ התא-יכ טכ  29
:רוש-גלדא יהלאב דודג ץורא הכב יכ ל  30
אוה ןגמ הפורצ הוהי תרמא וכרד םימת לאה אל  31
:וב םיסחה לכל
ידעלבמ רוצ ימו הוהי ידעלבמ לא-ימ יכ בל  32
:וניהלא
:וכרד םימת רתיו ליח יזועמ לאה גל  33
:ינדמעי יתומב לעו תוליאכ וילגר הושמ דל  34
:יתערז השוחנ-תשק תחנו המחלמל ידי דמלמ הל  35
:ינברת ךתנעו ךעשי ןגמ יל-ןתתו ול  36
:ילסרק ודעמ אלו ינתחת ידעצ ביחרת זל  37
:םתולכ-דע בושא אלו םדימשאו יביא הפדרא חל  38
:ילגר תחת ולפיו ןומוקי אלו םצחמאו םלכאו טל  39
:ינתחת ימק עירכת המחלמל ליח ינרזתו מ  40
:םתימצאו יאנשמ ףרע יל התת יביאו אמ  41
:םנע אלו הוהי-לא עישמ ןיאו ועשי במ  42
:םעקרא םקדא תוצוח-טיטכ ץרא-רפעכ םקחשאו גמ  43
םע םיוג שארל ינרמשת ימע יבירמ ינטלפתו דמ  44
:ינדבעי יתעדי-אל
:יל ועמשי ןזא עומשל יל-ושחכתי רכנ ינב המ  45
:םתורגסממ ורגחיו ולבי רכנ ינב ומ  46
:יעשי רוצ יהלא םריו ירוצ ךורבו הוהי-יח זמ  47
:ינתחת םימע דירומו יל תמקנ ןתנה לאה חמ  48
םיסמח שיאמ ינממורת ימקמו יביאמ יאיצומו טמ  49
:ינליצת
:רמזא ךמשלו םיוגב הוהי ךדוא ןכ-לע נ  50
דודל וחישמל דסח-השעו וכלמ תועושי לידגמ אנ  51
:םלוע-דע וערזלו

גכ    23

ישי-ןב דוד םאנ םינרחאה דוד ירבד הלאו א  1
םיענו בקעי יהלא חישמ לע םקה רבגה םאנו
:לארשי תורמז
:ינושל-לע ותלמו יב-רבד הוהי חור ב  2
לשומ לארשי רוצ רבד יל לארשי יהלא רמא ג  3
:םיהלא תארי לשומ קידצ םדאב
רטממ הגנמ תובע אל רקב שמש-חרזי רקב רואכו ד  4
:ץראמ אשד
יל םש םלוע תירב יכ לא-םע יתיב ןכ-אל-יכ ה  5
אל-יכ ץפח-לכו יעשי-לכ-יכ הרמשו לכב הכורע
:חימצי
:וחקי דיב אל-יכ םהלכ דנמ ץוקכ לעילבו ו  6
שאבו תינח ץעו לזרב אלמי םהב עגי שיאו ז  7
:תבשב ופרשי ףורש
ינמכחת תבשב בשי דודל רשא םירבגה תומש הלא ח  8
תואמ הנמש-לע ונצעה ונידע אוה ישלשה שאר
:דחא םעפב ללח
םירבג השלשב יחחא-ןב ידד-ןב רזעלא ורחאו ט  9
המחלמל םש-ופסאנ םיתשלפב םפרחב דוד-םע
:לארשי שיא ולעיו
קבדתו ודי העגי-יכ דע םיתשלפב ךיו םק אוה י  10
םויב הלודג העושת הוהי שעיו ברחה-לא ודי
:טשפל-ךא וירחא ובשי םעהו אוהה
םיתשלפ ופסאיו יררה אגא-ןב אמש וירחאו אי  11
םעהו םישדע האלמ הדשה תקלח םש-יהתו היחל
:םיתשלפ ינפמ סנ
םיתשלפ-תא ךיו הליציו הקלחה-ךותב בציתיו בי  12
:הלודג העושת הוהי שעיו
ריצק-לא ואביו שאר םישלשהמ םישלש ודריו גי  13
קמעב הנח םיתשלפ תיחו םלדע תרעמ-לא דוד-לא
:םיאפר
:םחל תיב זא םיתשלפ בצמו הדוצמב זא דודו די  14
ראבמ םימ ינקשי ימ רמאיו דוד הואתיו וט  15
:רעשב רשא םחל-תיב
םיתשלפ הנחמב םירבגה תשלש ועקביו זט  16
ואשיו רעשב רשא םחל-תיב ראבמ םימ-ובאשיו
םתא ךסיו םתותשל הבא אלו דוד-לא ואביו
:הוהיל
םישנאה םדה תאז יתשעמ הוהי יל הלילח רמאיו זי  17
ושע הלא םתותשל הבא אלו םתושפנב םיכלהה
:םירבגה תשלש
ישלשה שאר אוה היורצ-ןב באוי יחא ישיבאו חי  18
ללח תואמ שלש-לע ותינח-תא ררוע אוהו
:השלשב םש-ולו
השלשה-דעו רשל םהל יהיו דבכנ יכה השלשה-ןמ טי  19
:אב-אל
םילעפ-בר יח-שיא-ןב עדיוהי-ןב והינבו כ  20
דרי אוהו באומ לארא ינש תא הכה אוה לאצבקמ
:גלשה םויב ראבה ךותב היראה-תא הכהו
ירצמה דיבו הארמ רשא ירצמ שיא-תא הכה-אוהו אכ  21
דימ תינחה-תא לזגיו טבשב וילא דריו תינח
:ותינחב והגרהיו ירצמה
השלשב םש-ולו עדיוהי-ןב והינב השע הלא בכ  22
:םירבגה
והמשיו אב-אל השלשה-לאו דבכנ םישלשה-ןמ גכ  23
:ותעמשמ-לא דוד
תיב ודד-ןב ןנחלא םישלשב באוי-יחא לא-השע דכ  24
:םחל
:ידרחה אקילא ידרחה המש הכ  25
:יעוקתה שקע-ןב אריע יטלפה ץלח וכ  26
:יתשחה ינבמ יתתנעה רזעיבא זכ  27
:יתפטנה ירהמ יחחאה ןומלצ חכ  28
ינב תעבגמ יביר-ןב יתא יתפטנה הנעב-ןב בלח טכ  29
:ןמינב
:שעג ילחנמ ידה ינתערפ והינב ל  30
:ימחרבה תומזע יתברעה ןובלע-יבא אל  31
:ןתנוהי ןשי ינב ינבלעשה אבחילא בל  32
:ירראה ררש-ןב םאיחא יררהה המש גל  33
םעילא יתכעמה-ןב יבסחא-ןב טלפילא דל  34
:ינלגה לפתיחא-ןב
:יבראה ירעפ ילמרכה ורצח הל  35
:ידגה ינב הבצמ ןתנ-ןב לאגי ול  36
באוי ילכ יאשנ יתראבה ירחנ ינמעה קלצ זל  37
:הירצ-ןב
:ירתיה ברג ירתיה אריע חל  38
:העבשו םישלש לכ יתחה הירוא טל  39

דכ    24

דוד-תא תסיו לארשיב תורחל הוהי-ףא ףסיו א  1
:הדוהי-תאו לארשי-תא הנמ ךל רמאל םהב
ותא-רשא ליחה-רש באוי-לא ךלמה רמאיו ב  2
עבש ראב-דעו ןדמ לארשי יטבש-לכב אנ-טוש
:םעה רפסמ תא יתעדיו םעה-תא ודקפו
ךיהלא הוהי ףסויו ךלמה-לא באוי רמאיו ג  3
יניעו םימעפ האמ םהכו םהכ םעה-לא
רבדב ץפח המל ךלמה ינדאו תואר ךלמה-ינדא
:הזה
אציו ליחה ירש לעו באוי-לא ךלמה-רבד קזחיו ד  4
םעה-תא דקפל ךלמה ינפל ליחה ירשו באוי
:לארשי-תא
ריעה ןימי רעורעב ונחיו ןדריה-תא ורבעיו ה  5
:רזעי-לאו דגה לחנה-ךותב רשא
ואביו ישדח םיתחת ץרא-לאו הדעלגה ואביו ו  6
:ןודיצ-לא ביבסו ןעי הנד
ואציו ינענכהו יוחה ירע-לכו רצ-רצבמ ואביו ז  7
:עבש ראב הדוהי בגנ-לא
םישדח העשת הצקמ ואביו ץראה-לכב וטשיו ח  8
:םלשורי םוי םירשעו
יהתו ךלמה-לא םעה-דקפמ רפסמ-תא באוי ןתיו ט  9
שיאו ברח ףלש ליח-שיא ףלא תואמ הנמש לארשי
:שיא ףלא תואמ-שמח הדוהי
רמאיו םעה-תא רפס ןכ-ירחא ותא דוד-בל ךיו י  10
התעו יתישע רשא דאמ יתאטח הוהי-לא דוד
:דאמ יתלכסנ יכ ךדבע ןוע-תא אנ-רבעה הוהי
איבנה דג-לא היה הוהי-רבדו רקבב דוד םקיו אי  11
:רמאל דוד הזח
יכנא שלש הוהי רמא הכ דוד-לא תרבדו ךולה בי  12
:ךל-השעאו םהמ-תחא ךל-רחב ךילע לטונ
ךל אובתה ול רמאיו ול-דגיו דוד-לא דג-אביו גי  13
ךסנ םישדח השלש-םא ךצראב בער םינש עבש
םימי תשלש תויה-םאו ךפדר אוהו ךירצ-ינפל
:רבד יחלש בישא-המ הארו עד התע ךצראב רבד
אנ-הלפנ דאמ יל-רצ דג-לא דוד רמאיו די  14
:הלפא-לא םדא-דיבו ומחר םיבר-יכ הוהי-דיב
דעומ תע-דעו רקבהמ לארשיב רבד הוהי ןתיו וט  15
ףלא םיעבש עבש ראב-דעו ןדמ םעה-ןמ תמיו
:שיא
הוהי םחניו התחשל םלשורי ךאלמה ודי חלשיו זט  16
התע בר םעב תיחשמה ךאלמל רמאיו הערה-לא
הנרואה ןרג-םע היה הוהי ךאלמו ךדי ףרה
:יסביה
הכמה ךאלמה-תא ותארב הוהי-לא דוד רמאיו זי  17
יתיועה יכנאו יתאטח יכנא הנה רמאיו םעב
תיבבו יב ךדי אנ יהת ושע המ ןאצה הלאו
:יבא
הלע ול רמאיו אוהה םויב דוד-לא דג-אביו חי  18
:יסביה הינרא ןרגב חבזמ הוהיל םקה
:הוהי הוצ רשאכ דג-רבדכ דוד לעיו טי  19
םירבע וידבע-תאו ךלמה-תא אריו הנורא ףקשיו כ  20
:הצרא ויפא ךלמל וחתשיו הנורא אציו וילע
ודבע-לא ךלמה-ינדא אב עודמ הנורא רמאיו אכ  21
חבזמ תונבל ןרגה-תא ךמעמ תונקל דוד רמאיו
:םעה לעמ הפגמה רצעתו הוהיל
ךלמה ינדא לעיו חקי דוד-לא הנורא רמאיו בכ  22
ילכו םיגרמהו הלעל רקבה האר וניעב בוטה
:םיצעל רקבה
הנורא רמאיו ךלמל ךלמה הנורא ןתנ לכה גכ  23
:ךצרי ךיהלא הוהי ךלמה-לא
ךתואמ הנקא ונק-יכ אל הנורא-לא ךלמה רמאיו דכ  24
ןקיו םנח תולע יהלא הוהיל הלעא אלו ריחמב
:םישמח םילקש ףסכב רקבה-תאו ןרגה-תא דוד
םימלשו תולע לעיו הוהיל חבזמ דוד םש ןביו הכ  25
:לארשי לעמ הפגמה רצעתו ץראל הוהי רתעיו

This book in English or Latin